Ο ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ"

Transcript

1 Ο ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ Ἡ Ἀλήθεια εἶναι ὁ καθρέφτης τῆς Δικαιοσύνης. Ὅταν ὅµως οἱ δικαστές εἶναι ἀσυνείδητοι, ἡ µέν Δικαιοσύνη παραπαίει, ἡ δέ Ἀλήθεια καταρρακοῦται. Γ. Χ. Π. Εἶναι πλέον καιρός νά ἐρευνήσουµε µέ ἀπερίσπαστο ζῆλο τίς κατηγορίες, πού ἀπέδωσαν στόν Σωκράτη. Μέ τή λογική καί τήν ὀρθή σκέψι θ ἀποδείξου- µε, ὅτι ἡ Ἀγάπη, ἡ Δικαιοσύνη καί ἡ Ἀλήθεια ἔλαµψαν, ὅπως οἱ ἀκτῖνες τοῦ ἥ- λιου, πάνω στόν ἀκέραιο χαρακτῆρα τοῦ µεγάλου σοφοῦ τῆς Ἀρχαιότητος. Ἄς δοῦµε, πρῶτα ἀπ ὅλα, ποιές ἦσαν οἱ κατηγορίες αὐτές, πού ἔφεραν τόν δικονοµικό τύπο «τῆς ἀσεβείας καί τῆς τῶν νέων διαφθορᾶς». «Ἀδικεῖ Σωκράτης, οὕς µέν ἡ πόλις νοµίζει θεούς οὐ νοµίζων, ἕτερα δέ καινά δαιµόνια εἰσφέρων. Ἀδικεῖ δέ τούς νέους διαφθείρων». Ὡς ἀντιλαµβανόµεθα, ἡ κατηγορία πού διατυπώνεται, περιλαµβάνει δύο αὐτοτελῆ µέν ἀδικήµατα, συναφῆ δέ τό ἕνα πρός τό ἄλλο. Τό ἕν ἀδίκηµα εἶναι τῆς ἀσεβείας καί τό ἄλλο, ὅτι διαφθείρει τούς νέους. Δέν πιστεύω σήµερα νά ὑπάρχουν ἄνθρωποι, πού νά µή παραδέχωνται τήν µεγάλη εὐσέβεια τοῦ Σωκράτη πρός τά θεῖα καί τήν ὑπακοή του στούς νό- µους τῆς πατρίδος. Ὁ Σωκράτης δέν ἦταν δυνατό ν ἀνατρέψη, ὅπως ἔλεγαν οἱ κατήγοροί του, τούς νόµους, ὅπως ἀκριβῶς ὁ Θεάνθρωπος δέν ἦλθε νά καταλύση αὐτούς, ἀλλά νά τούς συµπληρώση. Καί ὅµως κι οἱ δύο κατεδικάσθησαν σάν ἀνατροπεῖς τοῦ Δικαίου καί τῆς Ἠθικῆς Τάξεως. Ἐάν ὁ Σωκράτης δέν εἶχεν ἠθικές ἀρχές καί πεποίθησι στόν θρίαµβο τῆς Ἀρετῆς, ὅταν οἱ µαθητές του τόν παρότρυναν νά δραπετεύση ἀπό τίς φυλακές δέν θά ἔλεγε τό περίφηµο ἐκεῖνο: «...Πατρός τε καί µητρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιµιώτερον ἐστίν ἡ πατρίς καί σεµνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν µείζονι µοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι καί σέβεσθαι δεῖ καί µᾶλλον ὑπείκειν καί θωπεύειν πατρίδα χαλεπαίνουσαν ἤ πατέρα καί ἤ πείθειν ἤ ποιεῖν, ἅ ἄν κελεύῃ...» (Πλάτ. Κρίτ. 11 καί 12). Τήν δεύτερη ἀπεχθῆ κατηγορία, ὅτι διέφθειρε τούς νέους, δυστυχῶς αὐτήν παραδέχονται πολλοί καί ἀπό τούς σηµερινούς µας διανοουµένους καί ἐπιστήµονες, οἱ ὁποῖοι συσχετίζουν τίς ἀδυναµίες τους µ αὐτές τοῦ σοφοῦ, πού δέν εἶχε, καί καλύπτονται πίσω ἀπ τήν ράχη του µέ τήν δικαιολογίαν ὅτι, ἀφοῦ ὁ µεγάλος ἐκεῖνος ἄντρας τοῦ Πνεύµατος ἀρεσκόταν στόν παρά φύσιν ἔρωτα µέ τόν Ἀλκιβιάδη καί ἄλλους, γιατί αὐτοί νά µή ἀπολαµβάνουν τά ἴσα; 1

2 Εἶναι, τῷ ὄντι, ἀσέβεια τῶν πεπωρωµένων στό πνεῦµα ἀνθρώπων νά ὑ- µνοῦν στά κρυφά τήν ἀσέλγεια καί τόν παραφυσικόν ἔρωτα καί στά φανερά νά κατακρίνουν δῆθεν τήν παιδεραστία! Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί εἶναι οἱ χείριστοι τῶν ὑ- ποκριτῶν. Δυστυχῶς, ἀπό τέτοιους ἀνθρώπους βρίθει ἡ Κοινωνία µας. Καί οἱ δύο βασικές κατηγορίες γιά τόν Σωκράτη, εἶναι ἀσύστολα ψεύδη, τόσο τῶν ἀρχαίων συκοφαντῶν του, ὅσο καί τῶν σηµερινῶν κακογλώσσων καί ὑποκριτῶν, πού, χωρίς καµµιά ἠθική ὑπόστασι, ἔχουν παντελῆ ἔλλειψι ὁσίου καί ἱεροῦ. Πρό πολλῶν ἐτῶν, τυχαίως, ἄκουσα δηµόσιον λειτουργόν, σέ φιλικό σπίτι, νά ἐκθειάζη τήν παιδεραστία καί σάν ἀσπίδα του νά προβάλη τόν Σωκράτη. Σκέφθηκα, ἀµέσως, πώς ἡ ἀναίδεια εἶναι δείκτης τῆς κρυφῆς πορνείας καί τῆς διαστρεβλωµένης φύσεως τοῦ ἄνθρωπου. Ὁ ἐν λόγῳ, λοιπόν, δηµόσιος λειτουργός καί οἱ ὅµοιοί του ἐπεδίωκαν µεγαλύτερα ἀξιώµατα, ὡς στελέχη τῆς ἑλληνικῆς παιδείας! Ὅταν ὁ Σωκράτης ἀπεικόνιζε τήν πραγµατικότητα, οἱ χαρακτηρισµοί του δέν ἦσαν ὕβρεις, ὅπως πολλοί ἐνόµιζαν, ἀλλά καθρέφτες τῆς πολιτικῆς καί ἠθικῆς τοῦ πνεύµατος καταπτώσεως. Διακήρυτταν οἱ σοφιστές, ὅτι Ἀλήθεια πραγ- µατική δέν ὑπάρχει, ὅτι ἡ ἔννοια τῆς Δικαιοσύνης δέν εἶναι δυνατόν νά καθορισθῆ ἀντικειµενικά, ὅτι τό Δίκαιον «οὐκ ἄλλο τι ἤ τοῦ κρείττονος συµφέρον, ἡ δέ ἀδικία ἄρχει τῶν ὡς ἀληθῶς εὐηθικῶν τε καί δικαίων». (Πλάτωνος Πολιτεία Α ). Ἐρωτήθηκε ὁ Θρασύµαχος ὁ σοφιστής τί εἶναι Δικαιοσύνη, καί ἀπήντησε: «γενναία εὐήθεια», δι ὅσους πιστεύουν εἰς αὐτήν, ἡ δέ ἀδικία: «εὐβουλία» (ἐξυπνάδα) καί συνέχιζε: «Ἐκ φύσεως τό µέν ἀδικεῖν εἶναι ἀγαθόν, τό δέ δίκαιον κακόν! Ὁ δίκαιος θά µαστιγωθῆ καί θά στρεβλωθῆ, θά ὑποστῆ καῦσιν τῶν ὀφθαλ- µῶν καί, ἀφοῦ δοκιµάσει ὅλα τά κακά, θά ἀνασκολοπισθῆ καί, ἐν τέλει, θά µάθη, ὅτι δέν πρέπει νά εἶναι πράγµατι δίκαιος, ἀλλά µόνον νά φαίνεται τοιοῦτος» (Πλάτ. Πολ. Β 62). Ὁ Σωκράτης, γιά τήν Ἀλήθεια κατηγορήθηκε, ὅπως καί ὁ Θεάνθρωπος γιά τήν Ἀλήθεια σταυρώθηκε. Ἄρα, οἱ ἄνθρωποι τῆς σκοτεινῆς φωτίσεως, ὅταν ὁµιλοῦν γιά τήν Ἀλήθεια ψεύδονται ἀσύστολα, ὅπως ἀκριβῶς καί οἱ ἀνήθικοι ὁ- µιλοῦν γιά τήν Ἠθική, χωρίς νά ἔχουν τήν καλή διάθεσι νά στρέψουν τό βλέµµα τους πρός τά ἔσω, γιά νά πεισθοῦν ὅτι περιθάλπουν µέσα τους αἴσχη ἀκατονό- µαστα. Στούς µετέπειτα χρόνους ὁ Ἰσοκράτης, διαµαρτυρόµενος µέ πόνο γιά τήν διαστροφή τῆς λογικῆς τῶν ἀνθρώπων ἀπ τούς σοφιστές, ἔλεγε: «Εἰς τοιοῦτον βαθµόν πωρώσεως ἔχουν φθάσει µερικοί, ὥστε νά θεωροῦν, ὅτι ἡ Ἀδικία εἶναι µέν ἐπονείδιστος, ἀλλ εἶναι ἐπικερδής καί συµφέρουσα, ἐνῶ ἡ Δικαιοσύνη εἶναι µέν ἔντιµος, ἀλλ ἀνωφελής, δυναµένη περισσότερον τούς ἄλλους νά ὠφελῆ, παρά τούς ἔχοντας αὐτήν» (Ἰσοκράτους Περί Εἰρήνης 31). 2

3 Μέ τά ἐλάχιστα παραδείγµατα, πού ἀναφέρω, ἀντιλαµβανόµεθα, ὅτι τό ἔργον τῶν σοφιστῶν ἦταν πῶς νά ἐξαπατοῦν τόν Λαό στίς συνελεύσεις. Ὁ Σωκράτης, ἀντίθετα ἀπ τούς σοφιστές, ἠθέλησε νά διανοίξη τούς ὀ- φθαλµούς τῶν συµπολιτῶν του καί ν ἀποκαλύπτη τά τρωτά τῆς τότε θρησκείας, πού ἀπέδιδε στούς θεούς ἀνθρώπινες ἀδυναµίες καί κακίες. (Εὐθύφρων ΙΧ καί Πολιτεία Β ). Διεκήρυττε ὁ Σωκράτης τό «κατ ἀρετήν ζῆν», ἀντέτασσε στίς θεωρίες τῶν σοφιστῶν τήν Ἀρετή καί τήν πρός τούς νόµους ὑποταγή, ἀποδεικνύοντας µέ τή διαλεκτική του, ὅτι σκοπός τοῦ πολίτου δέν πρέπει νά εἶναι ἡ ἀτοµική εὐτυχία, πού βλάπτει τό σύνολο, ὅπως ἐδίδασκαν οἱ σοφιστές, ἀλλ αὐτή τοῦ συνόλου, ἀπ τήν ὁποία ἀπορρέει καί ἡ εὐτυχία τῶν ἀτόµων. Ἐάν ἐξαιρέσουµε τήν δίκη τοῦ Θεανθρώπου, δέν ὑπάρχει ἄλλη, πού νά ἔ- χη διεγείρει τό ἐνδιαφέρον, ὅσον αὐτή τοῦ Σωκράτη. Ἡ δίκη αὐτή ἀποκαλύπτει τό ἀπαράµιλλο ψυχικό µεγαλεῖο τοῦ κορυφαίου τῶν Ἑλλήνων σοφῶν τῆς Ἀρχαιότητας, ὡς προδρόµου τῆς Λεωφόρου τοῦ Σωτῆρος µας. Ἄς κρατήσουµε, ἀπ τήν Ἱστορία, στή µνήµη µας τίς εἰκόνες τῆς ἀντιθέσεως µέ τήν τότε ἐπικρατοῦσα ἠθική χαλάρωση τῆς Ἀθηναϊκῆς Πολιτείας καί τήν πολιτική κακοδαιµονία. Δέν πρόκειται, βέβαια, νά ἐξετάσουµε τίς λεπτοµέρειές της, ἀλλά ν ἀποκαταστήσουµε τήν ἠθική ὑπόσταση τοῦ Διδασκάλου, τοῦ λαµπροῦ αὐτοῦ ἀστέρα µέ τόν ἀκέραιο χαρακτῆρα καί τά ὑψηλά ἰδανικά. Τό ἀποτέλεσµα τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέµου καί τῆς ἥττας τῶν Ἀθηνῶν ἔχει πλήξει τό ἀγέρωχο πνεῦµα τῶν Ἀθηναίων, ἡ δέ πολιτική καί κοινωνική διαφθορά ὑπέσκαψε τήν πίστι τῶν πολιτῶν, στίς ἠθικές καί κοινωνικές ἀξίες. Ἡ ἐγκαθίδρυσι, ἀπ τούς Λακεδαιµονίους, Κυβέρνησης τῶν Τριάκοντα Τυράννων, ὑπῆρξε πραγµατική µάστιξ, καί συµφορά γιά τούς δηµοκρατικούς πολῖτες. Κατ ἀρχάς, προσποιοῦνταν ὅτι θά διοικοῦσαν τήν πόλη «κατά τά πάτρια» καί µ αὐτήν τήν ψευδολογία µετερρύθµισαν τούς νόµους ἐκείνους, µέ τό πρόσχηµα ὅτι ἔπρατταν τοῦτο πρός ὄφελος τῶν πολιτῶν, ὅταν ὅµως στερεώθηκαν στήν Ἐξουσία, κατεδίωξαν µέ πρωτοφανῆ σκληρότητα κάθε ἀντιτιθέµενο στό ἔργο τους. Μετά τήν Τυραννία, µέ τούς δηµαγωγούς, εἰσῆλθαν αἱ Ἀθῆναι σ ἕνα χαώδη ἠθικό µαρασµό. Ἀπ τόν θάνατο τοῦ Περικλῆ καί µετά τήν κατάλυσι τῆς Τυραννίας τῶν Τριάκοντα, τά πολιτικά πάθη δέν ἐσίγησαν. Ὁ Λαός, χειραγωγούµενος ἀπ τούς ἀθλίους δηµαγωγούς, τά µέγιστα συνετέλεσε στήν καταστροφή τῆς πολιτικῆς καί ἠθικῆς τάξεως. Εἰσήγαγαν σέ δίκη πρόσωπα, πού ἀντιτάσσονταν στήν φθοροποιό δρᾶσι τῶν δηµαγωγῶν. Τό γνήσιο δηµοκρατικό πολίτευµα, µέ τό ὁποῖον οἱ Ἀθηναῖοι µεγαλούργησαν, εἶχε κλονισθῆ. Οἱ δωροδοκίες βουλευτῶν ἤ δικαστῶν, κατά τήν ἐποχή ἐκείνη, πού τά ἀξιώµατα δέν ἐδίδονταν κατ ἐκλογήν στούς χρη- 3

4 στούς καί σώφρονες πολῖτες, ἀλλά διά κλήρου στούς τυχόντας, ἔφεραν τήν πνευµατική κατάπτωσι σέ ὅλους τούς τοµεῖς µιᾶς πολιτισµένης χώρας. Δυστυχῶς, τό αὐτό συνεχίζεται καί σήµερα στά διάφορα κόµµατα: Νά δίδωνται ἐπίκαιρες θέσεις σέ ἀκατάλληλα πρόσωπα, λόγῳ κοµµατικῆς τους συµπαραστάσεως! Οἱ Ἀθηναῖοι, συνυφασµένοι µέ τά ἔθιµα, τήν θρησκεία καί τήν ἱστορική τους παράδοσι, τούς ἄγραφους νόµους τούς θεωροῦσαν ὑπέρτερους καί αὐτῶν τῶν γραφτῶν νόµων τῆς πόλεως, γιατί ἡ προέλευσι αὐτῶν ἀπεδιδόταν στούς θεούς καί τό κῦρος αὐτῶν ἀναγνωριζόταν θεῖο, αἰώνιο καί ἀκατάλυτο. Ὅλοι γνωρίζουµε πόσους κόπους κατέβαλε ὁ Σωκράτης, ἐρευνῶντας τήν Ἀλήθεια. Ἡ σοφία του δέν ἦταν µόνο γνωστή στούς Ἀθηναίους, ἀλλά καί πέραν τῶν συνόρων τους. Μέ τό φῶς τῆς γνώσεώς του ἀνακάλυπτε, µέσ τό σκότος, τίς κεκαλυµµένες ἀνοµίες, ἀσέλγειες καί ποικίλες διαφθορές τῶν συµπατριωτῶν του. Καυτηρίαζε τήν κακία, ἡ ὁποία ἐµφανιζόταν µέσ τό σκότος τῆς ἡµέρας µέ τό ἔνδυµα τῆς ἀρετῆς. Ὁ Σωκράτης, ἀπέκτησε µαθητές ἄξιους τῆς διανοίας του, οἱ ὁποῖοι ἀργότερα ἐδόξασαν τό ὄνοµά του. Κατά τήν διάρκεια τοῦ βίου του, ποτέ ὁ Σωκράτης δέν ἐπεδίωξε τόν πλοῦτο. Τόν περιφρονοῦσε. Στήν ἀγορά δίδασκε χωρίς ἀµοιβή, γι αὐτό πολλοί ἦταν ἐκεῖνοι πού παρακολουθοῦσαν τίς διδασκαλίες του. Κάποιος Ἀθηναῖος, πού θαύµαζε τόν τρόπο τῆς διδασκαλίας του, τόν ρώτησε: Γιατί, ὦ Σώκρατες, σύ, ὁ ὁποῖος ἔχεις τόσα προσόντα γιά ν ἀποκτήσης εὔκολα τόν πλοῦτο, ἀποστρέφεσαι αὐτόν; Δέ γνωρίζεις, ὅτι ὁ πλοῦτος εἶναι ὁ κυριώτερος φύλακας τῶν διδασκαλιῶν σου; Ὁ πλοῦτος, φίλε µου, ἀπάντησε ὁ Σωκράτης, εἶναι τό ἀντιστάθµισµα τῆς πουληµένης συνειδήσεως. Καί τί µέ τοῦτο, ὅταν σύ γνωρίζης, καλλίτερον παντός ἄλλου, νά διαχειρίζεσαι αὐτόν; Δίδω τό καλό παράδειγµα. Ὅταν ἡ συνείδησις δέν εἶναι καθαρή, ἀπωθεῖ τήν ἀλήθεια. Ὅσο ὁ ἄνθρωπος πλησιάζει τήν ἀλήθεια, τόσο περισσότερο ἐ- ξαγνίζει τήν συνείδησί του. Γιά νά καταλάβης τήν ἀρχή µου, πρέπει νά γνωρίζης, ὅτι ἡ γνῶσι ἔχει δύο ἀντίθετα ἄκρα, πού εἶναι ἀνάγκη νά ἰσοσταθµίζωνται. Πῶς θά τό ἐπιτύχης τοῦτο; Ἁπλούστατο: νά φωτίζεσαι ἀπ τά ὕψη καί νά ἐρευνᾶς τά βάθη. Ἄλλη πάλι φορά, ἐδίδασκε στήν ἀγορά: Θεοποιοῦµε τό κάθε τι, πού ἔχει φυσικές δυνάµεις. Οἱ φυσικές αὐτές λοιπόν δυνάµεις δέν εἶναι τυχαῖες, ἔχουν µιά κοινή πηγή. Ὅπως οἱ ποταµοί, οἱ 4

5 καταρράκτες, οἱ ὑπόγειες λίµνες καί ὅλα τά παρόµοια, µιά κοινή πηγή ἔχουν: τόν ἄγνωστο ὠκεανό. Ποιά εἶναι ἡ πηγή αὐτή; Εἶναι ἡ Ἄγνωστη Ἀρχή Ἁπάντων, δηλαδή ὁ Θεός, ὁ Ἀδιαίρετος, ὁ Πανταχοῦ Παρών, µέ τίς διάφορες φυσικές του ἀ- ποχρώσεις. Στίς ἔρευνές µου ἀνεκάλυψα, πώς οἱ ρίζες τῆς Ἀλήθειας εἶναι ἀόρατες, ἄρα πηγάζουν ἀπ τόν ἀόρατο Θεό, πού σηµαίνει, ὅτι ὁ Θεός εἶναι Ἀλήθεια καί, ἑποµένως, ἀσύλληπτη στή διάνοιά µας. Γιά νά κατανοηθῆ ὁ ρόλος τοῦ Σωκράτη, στό δεύτερο ἥµισυ τοῦ 5ου αἰῶνα π.χ., καλό εἶναι νά ἔχουµε ὑπ ὄψι µας τή γενική κατάστασι τῶν Ἀθηνῶν, ὅ- πως τήν περιγράψαµε πιό πάνω. Ἐπαναλαµβάνω, ὅτι αἱ Ἀθῆναι εἶχαν τότε πολλούς ἄντρες τοῦ Πνεύµατος, πού ἐσχολίαζαν τά πάντα. Οἱ συζητήσεις τους πάνω στή Θρησκεία καί τήν Ἠθική, τόση σύγχυσι προκάλεσαν στίς ἔννοιές τους, ὥστε ἡ πνευµατική ἀνάπτυξι τοῦ λόγου νά µήν ἔχει σταθερές βάσεις. Ἦταν µεγάλη ἀνάγκη ἀπό κάποιον νά αὐτοεξετασθῆ ἡ ἑλληνική σκέψι, µέ νέες ἔρευνες, γιά νά καθαρισθοῦν τά ἄχρηστα στοιχεῖα της. Ἔπρεπε ν ἀναπτυχθοῦν, µέ µεθοδικό τρόπο, οἱ σταθερές γνώσεις τῆς Ἀλήθειας. Ποιός, ὅµως, θά µποροῦσε ν ἀ- ναλάβη ἕνα τόσο δύσκολο ἔργο; Κι ὅµως ἦταν ἀνάγκη ν ἀναλάβη τό ἔργον αὐτό ἄνθρωπος µέ λεπτό καί εὐλύγιστο πνεῦµα, γιά νά ἔχη τή δυνατότητα νά εἰσέρχεται στίς ποικίλες ἔννοιες τῶν ἀνθρώπων µέ σταθερότητα καί θάρρος. Τά σπάνια χαρίσµατα τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ συγκεντρωµένα, κανείς ἄλλος δέν τά εἶχε, ἀπ τόν ταπεινό γυιό τοῦ Σωφρονίσκου, ἡ µεγαλοφυΐα τοῦ ὁποίου ἦταν ἔµφυτος. Ὅπως ὁ Σωκράτης ὁµολογεῖ, τόν καθοδηγοῦσε µιά ἐσώτερη φωνή, πού τήν ὠνόµαζε «δαιµόνιο». Εἶναι ἀναµφισβήτητο, ὅτι ὁ Σωκράτης εἶχε κάποια ἱερή ἀποστολή νά ἐκπληρώση, γι αὐτό ἐρευνοῦσε νά βρῆ τό νόηµα καί τόν σκοπό τῆς ζωῆς, ὥστε, προχωρῶντας στό ἔργο του, νά µαθαίνη, γιά νά µπορῆ νά διδάσκη τούς ἄλλους. Ἔφθασε στό συµπέρασµα, ὅτι οἱ ἀσάφειες τῶν ἄλλων προήρχονταν ἀπ τήν ἔλλειψι τῆς αὐτογνωσίας τους. Πολλοί ἦσαν ἐκεῖνοι πού ἐξηπατήθησαν ἀπ τούς κενούς λόγους τῆς ἀσαφοῦς γνώσεως, γι αὐτό ὁ Σωκράτης βρῆκε νέο τρόπο, πού συνίστατο στήν ἀ- ναζήτησι τῆς Ἀλήθειας, ὥστε νά µή διαφεύγη τίποτε ἀπ τό ἀπρόσεκτο πνεῦµα. Ἡ µέθοδός του ἔγκειτο στήν ἀνάλυσι, τήν σύγκρισι καί τήν ἐπαγωγή. Μ ἄλλους λόγους, ἔφερνε τόν ἄνθρωπο, µέ τόν ὁποῖο συζητοῦσε, στό σηµεῖο νά συνδιαλέγεται µέ τόν τρόπο, πού ὁ ἴδιος ἐπεδίωκε, χωρίς, βέβαια, ὁ ἀντίπαλός του νά τό ἀντιληφθῆ καί ἔτσι τόν εἰσήγαγε στό βαθύτερο νόηµα τῆς διδασκαλίας του. Τήν µέθοδο αὐτήν ὁ Σωκράτης ὠνόµασε «µαιευτική», ἀπ τό ἐπάγγελµα τῆς µητέρας του. Στίς συζητήσεις ἦταν ἀκαταµάχητος. Ἀπό τοῦ σοφοῦ µέχρι τοῦ ἁπλοῦ πολίτου, ὁ Σωκράτης ἔδιδε τέτοιες ἀπαντήσεις, ὥστε πάντοτε συνήρπαζε καί γοήτευε τούς συνοµιλητάς του. Ἀπέρριπτε τίς περισσότερες τῶν θεωριῶν, λέγοντας, 5

6 ὅτι ὁ καθ ἑαυτό σκοπός τῆς Φιλοσοφίας εἶναι ἡ µελέτη τοῦ ἀνθρώπου, δηλαδή µέ ποιό τρόπο ὁ ἄνθρωπος πρέπει ν ἀποκτήση τήν εὐτυχία του, πού αὐτή εἶναι ὁ βασικός σκοπός τῆς ζωῆς του. Εὐτυχία, ὅµως, χωρίς τήν ἀρετή δέν µπορεῖ νά ὑπάρξη. Ἐκεῖνο, λοιπόν, πού παρηµπόδιζε τούς ἀνθρώπους νά γίνουν εὐτυχεῖς µέ τήν ἀρετή, ἐξακρίβωσε πώς ἦταν οἱ αὐταπάτες καί οἱ προλήψεις. Αὐτό δέν ἦταν δυνατό νά τό ἀντιληφθοῦν οἱ ἄνθρωποι, γι αὐτό προσπάθησε ν ἀποσαφηνίση τίς βασικές αὐτές ἔννοιες, ἀντικρούοντας ὅλες τίς κακίες καί, προπαντός, τή φιλοδοξία καί τόν πόθο τοῦ πλούτου. Παρά τήν ἠθική τῆς ἐποχῆς του καί τούς ἐπικρατοῦντας νόµους, ἀντιτασσόταν στό ν ἀποδίδη κανείς κακό στό κακό. Μέ τό εὐγενικό βάθος τῆς ψυχῆς του, ὁ Σωκράτης ἐµφανίσθηκε ὡς πρόδροµος τοῦ Χριστιανικοῦ ἰδεώδους, ὥστε ἡ ἑλληνοχριστιανική διδασκαλία ν ἀποτελῆ τό βάθρο τῆς ψυχοπνευµατικῆς ὀντότητος, δηλαδή τοῦ ἐσώτερου καί ἀγνώστου πολιτισµοῦ τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Ὅπως γνωρίζουµε ἀπ τήν Ἱστορία, στήν Ἀθήνα, τά χρόνια ἐκεῖνα, ἦταν διαδεδοµένη ἡ παιδεραστία. Μερικοί ἐκ τῶν ἀσελγῶν κατώρθωσαν µέ ἐπιχειρή- µατα ν ἀποδείξουν, ὅτι σκοπός των ἦταν ἡ ταπείνωσι τῶν νέων, γιά ν ἀποκτήσουν ἦθος, χωρίς βέβαια, τό παραφυσικό αὐτό πάθος ὅπως εἶναι ἀποδεδειγ- µένο νά ἐξαλείψη τόν ἀνδρισµό τῶν νέων. Οἱ νέοι πάλιν θεωροῦσαν τιµή τους νά εἶναι φίλοι τῶν µεγάλων καί πεπειραµένων ἀνδρῶν. Δηλαδή ἡ ὁµοφυλοφιλία ἦταν ὅλως διόλου διάφορος ἀπ αὐτήν τῆς σηµερινῆς ἐποχῆς, πού οἱ παθητικοί τύποι καταλαµβάνουν θέσεις µέσ τήν Κοινωνία ἤ ἀξιώµατα µέ παντελῆ ἔλλειψι τοῦ ἀνδρισµοῦ τους! Μιά καί γίνεται λόγος γιά τούς κίναιδους καί παιδεραστές, µή λησµονοῦµε, ὅτι τέτοιοι ἦσαν καί οἱ τρεῖς κατήγοροι τοῦ Σωκράτη, ὁ Μέλητος, ὁ Ἄνυτος καί ὁ Λύκων. Ἡ ζωή τους συνυφαινόταν µέ τήν ἀσέλγεια καί τήν πνευµατική πώρωσι. Τί τούς ὤθησε νά γίνουν ἔνοχοι τῆς ἀδίκου κατηγορίας τοῦ µεγάλου πνευµατικοῦ Διδασκάλου; Ἡ ἀσυνειδησία µέ τήν διεστραµµένη φύσι τους. Ἕνωσαν τίς δυνάµεις τους µέ ἄλλους συµπατριῶτες τους κακοηθέστατους καί ἔστρεψαν τά σατανικά τους βέλη ἐναντίον ἐκείνου, ὁ ὁποῖος καυτηρίαζε τά πάθη καί τήν ἀµάθεια. Οἱ βδελυροί αὐτοί συκοφάντες, παρακινούµενοι ἀπ τούς ἐχθρούς τοῦ σοφοῦ, προσπάθησαν νά καλύψουν τίς παραφυσικές τους ἡδονές καί σοφίστηκαν, σέ κατάλληλο καιρό, νά συσκοτίσουν τά πάντα, γιά νά µή παρενοχληθῆ ἡ διεστραµµένη φύσι τους. Αὐτοί, πρῶτοι, ἄρχισαν νά κατηγοροῦν τόν Σωκράτη, ὅτι εἰσήγαγε νέα δαιµόνια, γιά νά κλονίση τά θεµέλια τοῦ θρησκευτικοῦ συναισθήµατος, καί ὅτι παραπλανᾶ τή νεολαία κλπ. Καί τίς συκοφαντίες αὐτές, πού ἦσαν εἰκόνες τῶν ἰ- δίων των πράξεων, τίς ἐπώµισαν στόν Σωκράτη. Ἡ ἀναίδειά τους δέν εἶχε ὅρια, προκειµένου νά καλύψουν τή γύµνια τους. 6

7 Ὁ φθόνος, ἡ ἀµάθεια καί ἡ ὀκνηρία τοῦ σκέπτεσθαι στίς ἀποφάσεις τῆς Δικαιοσύνης, ἀµαύρωσαν τούς ἡλιαστές, γιά τήν ἄδικη καταδίκη σέ θάνατο τοῦ πράου καί ἀγαθοῦ σοφοῦ ὅλων τῶν αἰώνων. Γιά ἐπιχείρηµα, στήν καταδίκη τοῦ Σωκράτη, ἐπικαλέσθησαν τήν διαγωγή τῶν Κριτία καί Ἀλκιβιάδη, µαθητῶν του, πού µεγάλες συµφορές προξένησαν στήν πόλι. Τά ἐπιχειρήµατα ἦσαν τροµακτικῆς δυνάµεως, ὥστε νά τόν ἐξεγείρουν. Ὁ Σωκράτης δέν ἦταν ὑπεύθυνος, γιά τόν φαῦλο χαρακτῆρα τους. Ὁ Σωκράτης δέν τούς εἶχε διδάξει νά ἐγκληµατοῦν. Ὡσάν ἕνας πατέρας, ἔντιµος καί καλοκάγαθος, νά πταίη, γιά τήν διεστραµµένη φύσι καί ἀνυπακοή τοῦ γυιοῦ του! Στήν ἀπολογία τοῦ Σωκράτη, ἡ Ἀλήθεια, µέ τή λογική σειρά τοῦ λόγου, εἶχε ἀπήχησι ἀντίστροφο στούς δικαστές, γιατί ὁ Σωκράτης ἐλάλει τήν Ἀλήθειαν, ἐνῶ οἱ ἄλλοι ἐβυθίζονταν στό σκοτεινό µῖσος, ἀντιλαµβανόµενοι τήν ἀπογύµνωσί τους σάν χαµερπεῖς σκώληκες τῆς ἀνθρωπίνης καταπτώσεως. Χάσµα ἀγεφύρωτο ἐχώριζε τήν φωτεινή γνῶσι ἀπ τό σκότος, τό ὀρθό ἀπ τό στρεβλό, τό ἠθικό ἀπ τό ἀνήθικο. Ὁ Λυσίας, πρότεινε στόν Σωκράτη ν ἀναλάβη αὐτός τήν ὑπεράσπισί του. Μέ τόν δικανικό λόγο θά τόν ἀπάλλασσε ἀπ τήν καταδίκη του. Ὁ µέγας, ὅµως, φίλος τῆς Ἀληθείας Σωκράτης, πού κάποτε εἶπε: «Φίλος µέν Πλάτων, φιλτάτη δ ἡ Ἀλήθεια», δέν ἦταν δυνατό νά ἀνεχθῆ τήν ἀµαύρωσι τῆς Ἀλήθειας, χάριν τῆς σωτηρίας του προτίµησε τόν θάνατο, γιά τόν θρίαµβο τῆς Ἀρετῆς, ὅπως καί ὁ Χριστός προτίµησε τή Σταύρωσι, γιά τόν θρίαµβο τῆς Ἀγάπης. Τονίζω καί πάλιν, ὅτι ὁ Σωκράτης ποτέ του δέν ὑπῆρξε φίλος τῶν σωµατικῶν ἀπολαύσεων. Κακῶς δέ ὁ Ι. Συκουτρῆς, στά παρερµηνευτικά σχόλια τοῦ «Συµποσίου», παρουσιάζει τόν Σωκράτη, ὅπως ὁ ἴδιος καί οἱ ὅµοιοί του τόν ἤ- θελαν. Ἄξιον ἀπορίας εἶναι τό πῶς ἀνέχθηκαν µερικοί ἐκ τῶν ἀκαδηµαϊκῶν µας νά ὑποστηρίξουν ἕνα τόσο συκοφαντικό, παρερµηνευτικό καί δυσφηµιστικό ἔργο του πάνω στόν Σωκράτη! Ὁ Ι. Συκουτρῆς, παρά τήν πολυµάθειά του καί τήν καλλιέπεια τοῦ γραφτοῦ του λόγου, µᾶς ἐκληροδότησε σοφιστικές δικαιολογίες καί παρερµηνεῖες ἀρχαίων ὅσο καί νέων συγγραφέων, γιά νά ἐξυµνήση τό πάθος τῆς παιδεραστίας σάν νόµιµο καί ἀναγκαῖο, µιά καί ὁ ἴδιος συγκαταλεγόταν µεταξύ τῶν ἀρεσκο- µένων σ αὐτό. Ἔτσι, ἔδωσε κάποιο κῦρος στίς ἀναλύσεις του, ἀναφέροντας ἕνα πλῆθος συγγραφέων ἀνωµάλων καί θιασωτῶν τῆς παιδεραστίας. Πραγµατικά, εἶναι αἰσχίστη ἡ συκοφαντία τῶν ἀνθρώπων τῶν Γραµµάτων, τῶν Ἐπιστηµῶν καί τῶν καλλιτεχνῶν, νά τολµοῦν, µέ ἀναίδειαν τράγου, νά παραδέχωνται καί νά ἐξυµνοῦν τόν παρά φύσιν ἔρωτα τῆς παιδεραστίας σάν ἀ- γαθόν τῆς ψυχικῆς ἀνάγκης των πόθον! Ἡ ψυχή, καµµία σχέσι δέν ἔχει µέ τίς διαστρεβλώσεις τοῦ πνεύµατος καί τίς ἐπιθυµίες τοῦ σώµατος. Μόνο τό πεπωρω- µένο πνεῦµα τοῦ ἀνθρώπου ἕλκεται στήν κατάπτωσι τῆς ἠθικῆς του ὑποστάσε- 7

8 ως. Δέν κρίνω τούς ἀνωµάλους αὐτούς τύπους, ἀπό τό µέγεθος τῆς ἐξυπνάδας ἤ µορφώσεώς τους, ἀλλά τούς κατακρίνω ἀπό τίς ἀπερισκεψίες καί τίς ἀσυνείδητες ὑποκειµενικές τους πράξεις, σάν ὕπουλους διαφθορεῖς τῶν Κοινωνιῶν. Ἐάν ὁ Κλῆρος θεωρῆ τόν ἐλεύθερο ἔρωτα µεταξύ δύο ἑτεροφύλων σάν ἁ- µάρτηµα, τί θέσι πῆρε γιά τήν ὁµοφυλοφιλία, ὅταν αὐτή τόση θραῦσι κάνει; Ὁ φυσικός κανών, στόν ἑτερόφυλον ἔρωτα, δέν κατατάσσεται στήν ἁµαρτία, ὅταν δέν ὑφίσταται δόλος ἤ συµφέρον. Ὁ παραφυσικός, ὅµως, ἔρως, εἶναι ἀκολασία καί πρέπει νά παταχθῆ, σάν ἀνεπιφύλακτη πορνεία. Ὅλοι οἱ ὑπερασπιστές τοῦ Ι. Συκουτρῆ βρῆκαν, σάν τεῖχος προασπίσεώς τους, τόν Σωκράτη, γιά νά δικαιολογήσουν τά πάθη τους, συκοφαντοῦντες τόν µεγάλο µάγο τοῦ λόγου καί τῆς σύνεσης, σάν παιδεραστή. Καί λέγουν, οἱ πεπωρωµένοι αὐτοί ὀπαδοί τοῦ παραφυσικοῦ ἔρωτα, πού παρερµήνευσαν τίς ἔννοιες τοῦ «Συµποσίου»: «Ἀφοῦ ὁ σοφός Σωκράτης ἀρεσκόταν στήν ἡδονή τοῦ παραφυσικοῦ ἔρωτα, γιατί ἐµεῖς νά µήν τόν µιµηθοῦµε;». Μέ αὐτά τά τεχνάσµατα τοῦ λόγου ἀµαύρωναν τό ἠθικό ὑπόβαθρο τοῦ Σωκράτη µέ τόν ἀκέραιο χαρακτῆρα, καλυπτόµενοι πίσω ἀπό αὐτόν, γιά νά ἀποδείξουν, ὅτι τό πάθος τῆς παιδεραστίας δέν εἶναι πάθος, ἀλλά πρᾶξις ὠφέλιµη καί ὄχι βλαβερή στήν Κοινωνία! Κατακρίνω ὅλους αὐτούς τούς ἀσελγεῖς, ψ υ χ ι κ ά δ ι ε σ τ ρ α µ µ έ ν ο υ ς, πού, στήν ἀπόλαυσι τοῦ σώµατος καί τήν πώρωσι τοῦ πνεύµατός τους, ξεγυµνώνουν τόν διεστραµµένο καί ἀκόλαστο ἑαυτό τους, ὁµιλοῦντες µέ θράσος πάνω στήν ἠθική! Ὁ Ἰ. Συκουτρῆς ὠλίσθησε στό µεγάλο καί ἀνεπανόρθωτο σφάλµα, συκοφαντῶντας τόν Σωκράτη. Ἡ Θεία, ὅµως, Πρόνοια ἐτιµώρησε τήν ἀσέλγειά του, ὥστε ἐξ αἰτίας τοῦ πάθους του, νά θέση τέρµα στή ζωή του, γιά ὅσα συνέβησαν εἰς βάρος του. Μή λησµονοῦµε, ὅτι, παρά τήν ἐπικρατοῦσα στούς χρόνους τοῦ Σωκράτη παιδεραστία, ποτέ ὁ σοφός δέν ὑπῆρξε παιδεραστής, ὅπως τόν θέλουν οἱ ἀσυνείδητοι συκοφάντες του. Οἱ πραγµατικοί πνευµατικοί ἄνδρες, δέν ἔχουν καιρό ν ἀπασχοληθοῦν µέ ὅποιας δήποτε µορφῆς σωµατικές ἡδονές καί, κατά µείζονα λόγο, µέ παραφυσικές καταπτώσεις. Οἱ µεγάλοι Διδάσκαλοι τῶν Ἰνδιῶν εἶχαν καί ἔχουν τίς προτιµήσεις στούς µαθητές τους, τοῦτο ὅµως δέν σηµαίνει, ὅτι ἀποβλέπουν στήν ἱκανοποίησι τῶν αἰσθησιακῶν τους ἀπολαύσεων, ἀφοῦ τίς καταπολεµοῦν σάν ἐµπόδια, γιά τήν ἐσωτερική ἀνύψωσι τῆς ὀντότητάς τους. Τό αὐτό συνέβαινε καί στόν Σωκράτη. Ἦταν σύζυγος καί πατέρας τέκνων, ὥστε καί αὐτόν τόν προορισµό ἐξετέλεσε. Ὁ πόθος του ἦταν ἡ ἔρευνα τῆς Ἀλήθειας κι ἐπειδή αὐτή εἶναι ἀδύνατο νά συλληφθῆ στό ἀπόλυτο ἐφ ὅσον οἱ ρίζες της εἶναι ἀόρατες διαρκῶς ὁ νοῦς του ἐρευνοῦσε. 8

9 Ἡ σοφή αὐτή κεφαλή, πού εἰσέδυε στά βαθύτερα τῆς ψυχῆς νοήµατα, χωρίς ποτέ νά βρῆ τήν πηγή, δέν ἔµενε εὐχαριστηµένη ἀπ τήν ἔρευνά της. Καί αὐτό ἀκριβῶς εἶναι ἐκεῖνο, τό ὁποῖο ἔπεισε τόν Σωκράτη, ὅτι µέ κόπους ἔφθασε στό σηµεῖο νά γνωρίση κάτι περισσότερο ἀπ τούς ἄλλους, αὐτό, πού δέν µποροῦσε νά συλλάβη. Καί τοῦτο τό διετύπωσε ὡς ἑξῆς: «Ἕν οἶδα, ὅ,τι οὐδέν οἶδα». Τί ἐσήµαινε ἡ διατύπωσι αὐτή; Ὅτι ὁ Σωκράτης ἦταν ταπεινόφρων. Ἡ ταπεινοφροσύνη του εἶναι τό ἐνδεικτικό τῆς κατανοήσεως τῆς ζωῆς. Ἐκεῖνος δέ, ὁ ὁποῖος κατανοεῖ τόν σκοπό τῆς ζωῆς, δέν µπορεῖ νά εἶναι κακός καί ἄδικος. Ἄ- ρα, δέν παραπλανᾶ κανένα, γιά τήν ἱκανοποίησι τοῦ σώµατός του. Ὁ φιλόσοφος µέ βάθος ἠθικό, δέν ἐντρυφᾶ µέ τίς ὑλικές ἀπολαύσεις, ἀλλά µόνο µέ τίς πνευµατικές. Ὁ διαχωρισµός τῆς πνευµατικῆς ἀγάπης ἀπό τῆς αἰσθησιακῆς, ἀποτελεῖ δύο ἀντίθετα ἄκρα. Ὥστε «ἐρῶµαι» 1, σηµαίνει εἰσέρχοµαι µέ ἐνδιαφέρον καί ἀγάπην ἐντός τοῦ βάθους τῆς ψυχῆς τοῦ ἄλλου, γιά νά µορφωθῶ καί νά µορφώσω. Ἕνας σοφός της ὁλκῆς τοῦ Σωκράτη δέν µποροῦσε νά ἐνδιαφερθῆ τόσο γιά τά γήινα, ὅσο γιά τά ἄγνωστα (οὐράνια), πού ἐπενεργοῦν µέ ἀνεξήγητη ἐ- πιρροή στό ἄτοµό του. Ὅταν ὁ Σωκράτης παρουσιάζει τήν Ἀλήθεια γυµνή, προκαλεῖ τήν φρίκη στούς κακοήθεις κι ἐπειδή κάθε τι τό ἀνυπόστατο τό καυτηριάζει, οἱ προσβεβληµένοι δέν ἐδίσταζαν νά τόν συκοφαντοῦν, δυσφηµοῦντες τό ποιόν τοῦ ἀκεραίου του χαρακτῆρα. Ὁ Σωκράτης βρῆκε τόν ἄδικο θάνατο, γιά νά τιµηθῆ µέ τή δίκαιη ἀµοιβή τοῦ Κυρίου στόν θρόνο τῶν Ἀρχόντων Του, σά µεγάλη δόξα τῆς Ἐπουρανίου Ἀρχῆς. Ὁ Σωκράτης µᾶς ἐκληροδότησε λαµπρά διδασκαλία. Οἱ συκοφάντες του τί µᾶς ἐκληροδότησαν; Τό αἰώνιο αἶσχος τῆς ἀνθρωπίνης κακίας. Στόν Φαίδωνα, ὁ Πλάτων περιγράφει τό κύκνειον ἆσµα τοῦ Διδασκάλου του. Ἐκεῖ µᾶς δίδει νά καταλάβουµε ποῖος ἦταν ὁ Σωκράτης. Στό «Περί Ἀθανασίας» κεφάλαιον, ἡ ἑρµηνεία του εἶναι ἀνυπέρβλητη, ἀνοίγει διάπλατα τόν δρό- µο, γιά τήν µετέπειτα διδαχή τοῦ Σωτῆρος µας. 1. Ἡ λέξι δίδεται µέ τήν φιλοσοφική της ἔννοια καί µέ τήν διάκρισι τῆς ἁγνῆς µορφώσεως. Ὅταν λέµε «τόν ὑπέρ πατρίδος ἔρωτα κλπ», σηµαίνει ἀγάπη παθολογική, πού ὑπερβαίνει τό µέτρο. Στήν περίπτωσί µας ἡ ἔννοια ἔχει ἄλλη σηµασία: τήν ἀγάπη µέ πάθος, γιά τήν ἁγνή µόρφωσι, πού δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τήν ἀναζήτησι τῆς θεότητας µέσ τόν ἄνθρωπο, πού ἀποτελεῖ µέλος τῆς δυνάµεώς της. Ἄρα, τό πάθος αὐτό, εἶναι ἡ ἔρευνα τοῦ ἀσυλλήπτου. Καί, ἐφ ὅσον δέν ἐφάπτεται στόν κόσµο τοῦτο µέ τό ζητούµενο, παραµένει ἁγνό στήν ἐπιδίωξί του. Ἡ λέξις, λοιπόν, «ἐρῶµαι», ἔχει µιά καί µόνη ἐξαίρεσι. Ἑποµένως πολλοί εἶναι ἐκεῖνοι, πού περιπίπτουν στό µέγα σφάλµα νά συνταυτίζουν τίς ἔννοιες τῆς λέξεως αὐτῆς µέ τήν ἁγνότητα. ΦΑΡΑΧ 9

10 Καί τώρα ἐρωτῶ τούς ἀσυνειδήτους, πού ἀρέσκονται καί στήν ἐποχήν µας ἀκόµη νά δυσφηµοῦν τόν πρᾶο καί µεγαλόψυχο Σωκράτη, γιά νά δικαιολογοῦν τήν ἐνοχή τους σέ βάρος του: Ποιός ἀπ τούς πεπωρωµένους ἄνδρες ἀψήφησε ποτέ τόν θάνατο; Ποιός ἀπ τούς κρυφούς ἀσελγεῖς τῆς Κοινωνίας µας, βρισκόµενος στή φυλακή, θά προτιµοῦσε νά παραµείνη σ αὐτήν, ἐάν ἡ εὐκαιρία τόν βοηθοῦσε νά δραπετεύση; Ποιός, ἀπ τούς συκοφάντες, ἐδίδαξε ποτέ τήν Ἀλήθεια; Ποιός, κακοήθης, ἐπαινέθηκε ποτέ γιά τήν καλωσύνη του; Ποιός, ἀπ τούς σηµερινούς ὑλιστές, ἐδίδαξε χωρίς συµφέρον; Ποιός, ἀπ τήν στιγµή πού ἄρχισε νά σκέπτεται καί νά ἐρευνᾶ, ἀντάλλαξε ποτέ τόν πόθο τῆς ἐρεύνης του µέ τόν ποταπό πόθο τῆς σωµατικῆς του τέρψεως; Μήπως γνωρίζει κανείς, ἀπ τούς σηµερινούς µας συκοφάντες, νά ὑπάρχει δεύτερος Σωκράτης; Παρεξήγησαν, οἱ ἀµαθεῖς καί διαστρεβλωµένοι στό πνεῦµα, τίς ἔννοιες τῶν λέξεων, γιά νά ἐξωτερικεύσουν τόν νᾶνο ἑαυτό τους, σέ βάρος τῆς ἐσωτερικότητας τοῦ κολοσσοῦ τῶν γνώσεων, γιά νά καλύψουν τήν ἀνικανότητά τους. Τό κώνειο, ναί µέν ἐθανάτωσε τό σῶµα τοῦ Σωκράτη, ἀλλ ἀνέστησε τήν ψυχήν του. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΠΙΖΑΝΗΣ 10

ΝΥΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

ΝΥΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΝΥΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ Προλογικό σημείωμα Ἐπισκόπου Γρηγορίου Μητροπολίτου Καμερούν Πολύς ὁ λόγος περί τῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ, ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. 70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ* (Ξερριζωμός καί ὀρθόδοξη Πίστη) ΑΘΗΝΑ 1992

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ, ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. 70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ* (Ξερριζωμός καί ὀρθόδοξη Πίστη) ΑΘΗΝΑ 1992 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ, ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ* (Ξερριζωμός καί ὀρθόδοξη Πίστη) ΑΘΗΝΑ 1992 * Ὁμιλία κατά τήν ἐκδήλωση Μνήμης ἀλησμόνητων πατρίδων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΟΥ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Δημοσιογράφου - Συγγραφέως 'Η Λάρισα μέ τήν άπλα τοΰ πολύκαρπου κάμπου της και τον γκριζοπράσινον ορίζοντα των ιστορικών βουνών της Όλύμπου και Κισσάβου, πού αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Σύναξις τῶν Προστατῶν καί Ἐφόρων τῆς νήσου Λευκάδος Ἁγίων

Ἡ Σύναξις τῶν Προστατῶν καί Ἐφόρων τῆς νήσου Λευκάδος Ἁγίων Ἡ Σύναξις τῶν Προστατῶν καί Ἐφόρων τῆς νήσου Λευκάδος Ἁγίων Τοῦ Ἀρχιμ. Ἰωαννικίου Ζαμπέλη Κάθε πρώτη Κυριακή μετά τήν 15η Αὐγούστου ἡ τοπική μας Ἐκκλησία τιμᾶ μέ ἕναν κοινό ἑορτασμό τό σύνολο τῶν Ἁγίων,

Διαβάστε περισσότερα

Σταυροαναστάσιμα. Σειρά: «Χριστολογικά» ἀριθμ. 37

Σταυροαναστάσιμα. Σειρά: «Χριστολογικά» ἀριθμ. 37 Σταυροαναστάσιμα Σειρά: «Χριστολογικά» ἀριθμ. 37 MHTPOΠOΛITOY KAIΣAPIANHΣ, BYPΩNOΣ KAI YMHTTOY ΔANIHΛ Σταυροαναστάσιμα ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ KAIΣAPIANHΣ, BYPΩNOΣ KAI YMHTTOY KAIΣAPIANH 2015 Σταυροαναστάσιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ...! ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 112

ΟΧΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ...! ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 112 ΟΧΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ...! Η ἀντιστασιακή ἐπέτειος τοῦ Ἔθνους μας τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 ἐναντίον τοῦ Ἄξονος Παπισμοῦ - Σιωνισμοῦ μέ προκάλυμμα τή Γερμανία ἔχει φέτος γιά τήν Πατρίδα μας ἰδιάζουσα σημασία, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν ἀδελφὸ καλλιεργεῖ

Ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν ἀδελφὸ καλλιεργεῖ «ἡμεῖςδὲτῇπροσευχῇκαὶτῇδιακονίᾳτοῦλόγουπροσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ 4). ³ µ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ETOΣ Θ 2009 ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΥΛΛΟ 47 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 60 ο Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος 2014 Ἀρ. 605 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ

ΕΤΟΣ 60 ο Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος 2014 Ἀρ. 605 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ ΕΤΟΣ 60 ο Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος 2014 Ἀρ. 605 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ m Καλοκαιρινὸς ἀπολογισμός m Ἡ προσδοκία τῆς συγκομιδῆς m 1940-41. Γράμματα ἀπὸ τὸ μέτωπο m Ἀφιέρωμα γιὰ τὴν Παγκόσμια Ἡμέρα τῶν Κωφῶν: Μητροπολίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 1988. Πρός τά φιλάδελφα Μέλη τῆς Ἐκκλησίας

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 1988. Πρός τά φιλάδελφα Μέλη τῆς Ἐκκλησίας ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 1988 Πρός τά φιλάδελφα Μέλη τῆς Ἐκκλησίας Ἀπό τῶν πρώτων χριστιανικῶν χρόνων ἡ Ἐκκλησία μας ἤ- σκησε μέ ἰδιαιτέραν ἐπιμέλειαν

Διαβάστε περισσότερα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Aγκυροβολή- Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O T H Σ I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ Γ I A T O Y Σ N E O Y Σ T E Y X O Σ 7 2 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Θέρος - Τρύγος - Πόλεμος

Θέρος - Τρύγος - Πόλεμος Θέρος - Τρύγος - Πόλεμος ΤΕΥΧΟΣ 49 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 «Στιγμές Φθινοπώρου» Γλυκό ναι τό φθινόπωρο,σάν μαραζών ἡ φύση καί σάν ὁ ἥλιος ὁ ζεστός,νωρίς νωρίς θά δύσει. Ὁ γαλανός ὁ οὐρανός,σύννεφα θά γεμίσει

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 5 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 0 8 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1878 στή Δυτική Μακεδονία.

Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1878 στή Δυτική Μακεδονία. Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1878 στή Δυτική Μακεδονία. Ἐπιτρέψτε μου ν ἀρχίσω τήν ὁμιλία μου μέ ἀποσπάσματα δύο κειμένων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης: «Οἱ Μακεδόνες ἐξ ἀμνημονεύτων χρόνων οἰκήτορες καί κτήτορες τοῦ πατρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΙΛΛΕΑΣ. Τώρα θρηνῆστε μου φυτά, ψάλλετε γόους ἄλση Τώρα ἄστρα, ἀνεμῶνες, σύννεφα, τρέξετε νὰ κρυφτεῖτε. Τώρα, ἀγαπημένε μου, τὴν Ἄνοιξη σκεπάσου.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ. Τώρα θρηνῆστε μου φυτά, ψάλλετε γόους ἄλση Τώρα ἄστρα, ἀνεμῶνες, σύννεφα, τρέξετε νὰ κρυφτεῖτε. Τώρα, ἀγαπημένε μου, τὴν Ἄνοιξη σκεπάσου. Ο ΘΑΝΑΤΟΣ Πέρασε ἀπ τὸν ὀμφαλό του μὲ ὁρμὴ τοῦ κονταριοῦ ἡ μύτη Καὶ βγῆκε μὲς στὰ αἵματα τρυπώντας τ ἄντερά του. Τότε ἡ ψυχὴ τινάχτηκε στὰ χείλη Κι ὁ Πάτροκλος τὴν ἔφτυσε πέφτοντας πάν στὸ χῶμα. Τώρα λευκὰ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ»

«ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ» «ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ» Ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου σέ Ἐκδήλωση τῆς Ἑνώσεως Ἀποφοίτων Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς (Δευτέρα 4 Μαΐου 2015) Μετά πολλῆς προθυμίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 184ον

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 184ον ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 184ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 184ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 2589

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. 1. Ἡ συμβολική γλώσσα τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ γλώσσα τῆς Ἐκκλησίας ἔχει κατεξοχήν συμβολικό χαρακτήρα.

Η ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. 1. Ἡ συμβολική γλώσσα τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ γλώσσα τῆς Ἐκκλησίας ἔχει κατεξοχήν συμβολικό χαρακτήρα. Η ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Πρωτ. Βασίλειος Ἰ. Καλλιακμάνης Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. 1. Ἡ συμβολική γλώσσα τῆς Ἐκκλησίας Ἡ γλώσσα τῆς Ἐκκλησίας ἔχει κατεξοχήν συμβολικό χαρακτήρα. Ὁ χαρακτήρας

Διαβάστε περισσότερα

Ὁμιλία 2α Ὁ Προτεσταντισμός

Ὁμιλία 2α Ὁ Προτεσταντισμός π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ Ὁμιλία 2α Ὁ Προτεσταντισμός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τί εἶναι αἵρεσις Διάβολος καί ἀνθρώπινος ἐγωϊσμός: οἱ γεννήτορες τῆς αἱρέσεως Ὁ διεφθαρμένος βίος αἰτία αἱρέσεως Ἡ ὑπερηφάνεια αἰτία αἱρέσεως

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ. Ἀπό τίς Εἰσηγήσεις τοῦ ΙΒ Λειτουργικοῦ Συμποσίου ἐξήχθησαν τά ἀκόλουθα πορίσματα:

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ. Ἀπό τίς Εἰσηγήσεις τοῦ ΙΒ Λειτουργικοῦ Συμποσίου ἐξήχθησαν τά ἀκόλουθα πορίσματα: 1 ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ Ἀπό τίς Εἰσηγήσεις τοῦ ΙΒ Λειτουργικοῦ Συμποσίου ἐξήχθησαν τά ἀκόλουθα πορίσματα: 1. Ὡς πρός τή γένεση τῆς Χριστιανικῆς λατρείας κατά τόν 1ο αἰώνα ἐπισημάνθηκε ὅτι αὐτή παρέλαβε πολλά στοιχεῖα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ. Αριθμός.Χειρογράφου 2375 ΤΟ ΚΑΓΓΕΛΑΡΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ-ΠΡΕΒΕΖΗΣ. Ὑπό ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΛΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ. Αριθμός.Χειρογράφου 2375 ΤΟ ΚΑΓΓΕΛΑΡΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ-ΠΡΕΒΕΖΗΣ. Ὑπό ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ Αριθμός.Χειρογράφου 2375 ΤΟ ΚΑΓΓΕΛΑΡΙ Ὁ περίφημος χορός πού χορεύεται στό χωριό Παπαδάτες Πρεβέζης ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ-ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ὑπό ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ. ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ (Σειρά Κηρυγμάτων)

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ. ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ (Σειρά Κηρυγμάτων) Α Π Λ Η Κ ΑΤ Η Χ Η Σ Η «Μορφῶστε τόν λαό ἐν σιωπῇ. Αὐτός θἆναι ὁ μοναχικός σας ἆθλος. Γιατί αὐτός ὁ λαός εἶναι θεοφόρος» (Ντοστογιέφσκι, ἀπό τίς διδαχές τοῦ στάρετς Ζωσιμᾶ) Σεπτέμβριος 2010 Ἀριθμ. 45 Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοπρεσβύτερος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΤΖΕΡΠΟΣ Ἀν. Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Πρωτοπρεσβύτερος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΤΖΕΡΠΟΣ Ἀν. Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν 1 Πρωτοπρεσβύτερος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΤΖΕΡΠΟΣ Ἀν. Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ Στά πλαίσια τοῦ γενικώτερου προβληματισμοῦ πού μᾶς

Διαβάστε περισσότερα

«Ἐγκύκλιος Μ. Τεσσαρακοστῆς(1/2013)» ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ ΕΤΟΣ ΝΒ. κ. Ἀμφιλοχίου... σελ. 5-6

«Ἐγκύκλιος Μ. Τεσσαρακοστῆς(1/2013)» ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ ΕΤΟΣ ΝΒ. κ. Ἀμφιλοχίου... σελ. 5-6 ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ «Λόγος Κατηχητήριος ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας Περιοδική Ἔκδοση καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Ἀναµφίβολα παλαιότερα ὑπῆρχαν καταστάσεις

Ἀναµφίβολα παλαιότερα ὑπῆρχαν καταστάσεις Ἡ στάση µας πρός τούς κλη ρικούς Ἀναµφίβολα παλαιότερα ὑπῆρχαν καταστάσεις στήν ἐκκλησιαστική ζωή τῶν χριστιανῶν, ὅπου κανείς, συγκρίνοντάς τες µέ ἀντίστοιχες µεταγενέστερες, µπορεῖ νά πεῖ πεπεισµένα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Η ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΜΑΪΔΩΝΗ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Η ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΜΑΪΔΩΝΗ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Η ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΜΑΪΔΩΝΗ α) Καταγωγή Ὁ Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μαϊδώνης γεννήθηκε τό 1956 στό Πλωμάριον Λέσβου ἀπό ναυτική οἰκογένεια. Μεγάλωσε κοντά

Διαβάστε περισσότερα

m Ἄνθρωπος καὶ Θεάνθρωπος m Τὴ Ρωμιοσύνη μὴν τὴν κλαῖς m Πάντοτε μάνα m Τὸ χρονικὸ τῆς Ἁλώσεως καὶ ὁ «Μαρμαρωμένος Βασιλιάς» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ

m Ἄνθρωπος καὶ Θεάνθρωπος m Τὴ Ρωμιοσύνη μὴν τὴν κλαῖς m Πάντοτε μάνα m Τὸ χρονικὸ τῆς Ἁλώσεως καὶ ὁ «Μαρμαρωμένος Βασιλιάς» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ ΕΤΟΣ 59 ο Μάιος - Ἰούνιος 2013 Ἀρ. 597 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ m Ἄνθρωπος καὶ Θεάνθρωπος m Τὴ Ρωμιοσύνη μὴν τὴν κλαῖς m Πάντοτε μάνα m Τὸ χρονικὸ τῆς Ἁλώσεως καὶ ὁ «Μαρμαρωμένος Βασιλιάς» Περιεχόμενα Σημείωμα τῆς

Διαβάστε περισσότερα

2 ΜΑΪΟΣ 2009 91. ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ ΜΑΪΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 91

2 ΜΑΪΟΣ 2009 91. ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ ΜΑΪΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 91 ΜΑΪΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 91 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Π λασθήκαµε ἀπό χῶµα µέ τά χέρια τοῦ Θεοῦ. Πλασθήκαµε µέ τήν εἰδική

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 (α μέρος)

διάλογος Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 (α μέρος) ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014, ΤΕΥΧΟΣ 77 διάλογος Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 (α μέρος) τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, Γραμματέως τῆς Σ. Ἐ. ἐπί τῶν αἱρέσεων Εἶναι γνωστό ὅτι ἡ Σαηεντολογία δραστηριοποιεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΚΟΗ ΟΤΑΝ Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΟΡΘΟΔΟΞΕΙ ;

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΚΟΗ ΟΤΑΝ Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΟΡΘΟΔΟΞΕΙ ; Τί μᾶς διδάσκει τό ἐκκλησιαστικό παρελθόν σχετικῶς μέ τήν ὑπακοή στόν Πνευματικό μας Πατέρα, ὅταν πρόκειται περί θέματος Πίστεως, δογματικό ἤ σχετικό μέ τούς ἱερούς Κανόνες; Ὀφείλουμε ἀδιάκριτη ὑπακοή

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 1 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 7 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΣΙΤΡΙΑΝ ΕΧΩ...» Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β. Σελ. 371 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ.

«ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΣΙΤΡΙΑΝ ΕΧΩ...» Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β. Σελ. 371 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ. Ἡ διαφορά μεταξύ Ἀνατολῆς καί Δύσης. Ἐπισκόπου Καρπασίας κ. Χριστοφόρου Σελ. 400 Ὁ Ἐθνομάρτυς Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός. Γιάννη Ἀντωνιάδη Σελ. 403 «Ἀκολουθίας ἐτυμολογία ἤ περί συγκροτημένου σώματος».

Διαβάστε περισσότερα

Ὁμολογιακή ἐπιστολή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου

Ὁμολογιακή ἐπιστολή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου . 1 1 Ὁμολογιακή ἐπιστολή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου κατά τῶν οἰκουμενιστικῶν καί φιλενωτικῶν κινήσεων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα ῃ Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 3 Ἰανουαρίου 1969 Σεβαστέ πάτερ Χαράλαμπες, Ἐπειδή

Διαβάστε περισσότερα

Zοῦμε σέ μιά ἐποχή, ὅπου τόν τόνο EPIEXOMENA ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΑΣ «ΟΧΙ»

Zοῦμε σέ μιά ἐποχή, ὅπου τόν τόνο EPIEXOMENA ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΑΣ «ΟΧΙ» ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡIΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 98 EPIEXOMENA Τά μεγάλα μας «ΟΧΙ»... σελ. 1 Νά πάρουμε στά χέρια μας καί πάλι τό λάβαρο τοῦ 21... σελ. 3 Νομοθετικό κακούργημα ὁ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΥΖΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑ» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ «ΗΛΕΚΤΡΑ» ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΥΖΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑ» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ «ΗΛΕΚΤΡΑ» ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΥΖΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑ» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ «ΗΛΕΚΤΡΑ» ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 Σεβασμιώτατοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ. Τό φ οβ ερ ό Μυ σ τ ήρ ι ο

ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ. Τό φ οβ ερ ό Μυ σ τ ήρ ι ο ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΤΕΥΧΟΣ 12 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2008 Τό φ οβ ερ ό Μυ σ τ ήρ ι ο «Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ εἶναι τὸ µεγαλύτερο θαῦµα ποὺ τάραξε τὴν τάξη τοῦ κόσµου, πιὸ µεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΙΟΣ 2009. Καλόν αγώνα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΙΟΣ 2009. Καλόν αγώνα ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΙΟΣ 2009 κωδικός 7109 Καλόν αγώνα τ. 30, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. - fax 26340-44.391

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21) τηλ. 210-72.72.204, fax 210-72.72.210 Πρωτ. 4652 Ἀριθ. Ἐν Ἀθήναις τῇ 22ᾳ Σεπτεμβρίου 2014 Διεκπ. 2081 ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ... 1

ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ... 1 ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ Διμηνιαῖο Περιοδικό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου & Σελίνου ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ ΕΤΟΣ ΚΣΤ ΤΕΥΧΟΣ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΙΔΡΥΤΗΣ: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 42 κωδικός 7109 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 42 κωδικός 7109 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 n n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 42 κωδικός 7109 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 X τ. 42, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ j ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟ ΟΞΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ ΚΑΙ ΤΟ Π.Σ.Ε.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟ ΟΞΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ ΚΑΙ ΤΟ Π.Σ.Ε. ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟ ΟΞΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ ΚΑΙ ΤΟ Π.Σ.Ε. Ἀρχιμ. Γεωργίου Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους Τόν 20όν αἰῶνα χαρακτηρίζουν ὡς γνωστόν

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ νέος Διάκονος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ

Ὁ νέος Διάκονος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ ΔΕΛΙΟΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΥ ΜΗΡΟΠΟΛΙΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΙΠΟΛΕΩΣ ΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΕΥΧΟΣ 64 ΡΙΠΟΛΙΣ ΟΚΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ ΧΑΡΙΙ ΘΕΟΥ ΜΗΡΟΠΟΛΙΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Τοῦ ἀρχιμ. Σαράντη Σαράντου ἐφημερίου τοῦ Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου. Ἐσχάτως ἀνεκινήθη τό θέμα τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης τῶν παιδιῶν τοῦ Δημοτικοῦ σχολείου ἀπό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Μές στούς προσφυγικούς συνοικισμούς Στέκομαι καί κοιτάζω τά παιδιά παίζουνε μπάλα. Κάθομαι στό ὁρισμένο καφενεῖο σε λίγο θα σχολάσουν καί θ ἀρχίσουν νά καταφτάνουν οἱ μεγάλοι. Κουρασμένοι ἀπ τη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 1 ο ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ Κική Δημουλά Σημεῖο Ἀναγνωρίσεως ἄγαλμα γυναίκας μέ δεμένα χέρια Ὅλοι σέ λένε κατευθείαν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Η ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Η ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Ἕνα κείμενο πιό ἐπίκαιρο σήμερα παρά τότε πού γράφτηκε! Τοῦ ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς Τό κείμενο πού ἀκολουθεῖ ἐγράφη, ἀπό τόν τότε Ἐπίσκοπo τῆς Ὀρθόδοξης Σερβικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα «κατ εἰκόνα Θεοῦ» καὶ ὁ ὁποῖος στὴ συνέχεια πλάθει τὸν κόσμο «κατ εἰκόνα κι ὁμοίωσή του». Ἐδῶ, σ αὐτὸ τὸ σημεῖο βρίσκεται ἡ μοναδικότητα κάθε πολιτισμοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ ἰδιαίτερη ἀξία του, ἡ ὁποία κρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΣΚΟΠΙΑ» ΤΩΝ «ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ» Α ΜΕΡΟΣ Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ & ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΣΚΟΠΙΑ» ΤΩΝ «ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ» Α ΜΕΡΟΣ Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ & ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ & ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ Ἀρκαδιουπόλεως 20 (Καλλιθέα), Τ.Κ. 546 32, τηλ. 512-278 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΣΚΟΠΙΑ» ΤΩΝ «ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ»

Διαβάστε περισσότερα

«Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε!»,

«Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε!», ΤΕΥΧΟΣ 34 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ ΕΝΑΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΡΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἁγία μεγαλομάρτυς Μαρίνα

Ἡ Ἁγία μεγαλομάρτυς Μαρίνα Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 5 0 ο Μ Α Ϊ Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 1 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ - Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. μιά νύχτα καί μέ φίλησες στό στόμα, μόνο γι αὐτό εἶμαι ὡραία σάν κρίνο ὁλάνοιχτο κι ἔχω ἕνα ρῖγος στήν ψυχή μου ἀκόμα,

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. μιά νύχτα καί μέ φίλησες στό στόμα, μόνο γι αὐτό εἶμαι ὡραία σάν κρίνο ὁλάνοιχτο κι ἔχω ἕνα ρῖγος στήν ψυχή μου ἀκόμα, Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ. Περί ἀναιρέσεως τῆς ὑπογραφῆς μου σέ κυκλοφορηθέν κείμενο

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ. Περί ἀναιρέσεως τῆς ὑπογραφῆς μου σέ κυκλοφορηθέν κείμενο Α Π Λ Η Κ ΑΤ Η Χ Η Σ Η «Μορφῶστε τόν λαό ἐν σιωπῇ. Αὐτός θἆναι ὁ μοναχικός σας ἆθλος. Γιατί αὐτός ὁ λαός εἶναι θεοφόρος» (Ντοστογιέφσκι, ἀπό τίς διδαχές τοῦ στάρετς Ζωσιμᾶ) Σεπτέμβριος 2009 Ἀριθμ. 33 Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

/ Γυναίκες της Κρήτης

/ Γυναίκες της Κρήτης / Γυναίκες της Κρήτης / Γυναίκες της Κρήτης ΧΑΝΙΑ Γυναίκες της Κρήτης Τά σκίτσα τοΰβιβλίου φιλοτέχνησε i ζωγράφος Ν. Γιαννακάκης καί τόν ευχαριστούμε θερμά. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΠ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Δάσκαλος-Ααογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥΣ

ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥΣ ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥΣ Ξεκινώντας άπό τήν παλιά παράδοση τής χαλκευτικής, για τήν όποια φημίζεται ή πόλη τής Θεσσαλονίκης, άρχισα μια εκτεταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἑορταστικός κύκλος τῶν Χριστουγέννων

Ὁ ἑορταστικός κύκλος τῶν Χριστουγέννων Ὁ ἑορταστικός κύκλος τῶν Χριστουγέννων ικαίως ἡ ἑορτή τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως ἔχει χαρακτηρισθεῖ ὡς «ἡ μητρόπολις τῶν ἑορτῶν». Ἀφ ἑνός μέν διότι, ἐάν ὁ Σωτήρας Χριστός δέν γεννιόταν οὔτε θά ἐσταυρώνετο,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ Ἐπί πτερύγων ἀνέμων. Σελ. 198 Ἡ σύγχρονη Θεολογική - Ἐκκλησιαστική Ἐκπαίδευση τῶν Νέων. Σελ. 210 Τό ποτό. Σελ. 206 EKKΛHΣIA KAI XPONOΣ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β. Σελ. 187 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ Περιοδική Ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου & Σελίνου *** ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ ΕΤΟΣ ΝΔ ΤΕΥΧΟΣ 48 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ Περιοδική Ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου & Σελίνου *** ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ ΕΤΟΣ ΝΔ ΤΕΥΧΟΣ 48 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ Περιοδική Ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου & Σελίνου *** ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ ΕΤΟΣ ΝΔ ΤΕΥΧΟΣ 48 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΙΔΡΥΤΗΣ: Ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης Κισάμου & Σελίνου κυρός ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Χρόνια τώρα από αγάπη καί χρέος σαν δάσκαλος, παρακολουθώ τά παιδιά τής υπαίθρου, των χωριών όπου υπηρέτησα, νά παίζουν ομαδικά ή ενα-ενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΑΛΛΗΛΙΑ - ΣΥΜΨΥΧΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΑΛΛΗΛΙΑ - ΣΥΜΨΥΧΙΑ (Ἡ συμπόρευσή μου μέ τόν ἀδελφό Εὐσέβιο) Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀδελφοί Κυρίες καί Κύριοι ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΑΛΛΗΛΙΑ - ΣΥΜΨΥΧΙΑ Ἡ ζωή μοιάζει μέ ἕνα περιπετειῶδες ταξίδι. Ἕνα ταξίδι μέ ἀφετηρία, μέ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικὸς ἐντύπου: 6510 Ἰδιοκτήτης-Ἐκδότης Διευθυντής Ὑπεύθυνος σύνταξης Συντακτικὴ Ἐπιτροπὴ Διεύθυνση Δωρεές, χορηγίες, συνδρομές

Κωδικὸς ἐντύπου: 6510 Ἰδιοκτήτης-Ἐκδότης Διευθυντής Ὑπεύθυνος σύνταξης Συντακτικὴ Ἐπιτροπὴ Διεύθυνση Δωρεές, χορηγίες, συνδρομές «ἡμεῖςδὲτῇπροσευχῇκαὶτῇδιακονίᾳτοῦλόγουπροσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ 4). ³ µ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ETOΣ IA 2011 ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΥΛΛΟ 56 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 63 η ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων. «Καί ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» (Ἰωάν. 1,14)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 63 η ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων. «Καί ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» (Ἰωάν. 1,14) ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ Τηλ.: 23850/28.860, FAX: 23850/28.863 Ἀριθμ. Πρωτ.: 1074 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 63 η ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων. «Καί ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 5 5 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 0 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α. Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α. Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α. Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 197ό ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α. Ε. Υπουργείον Εργασίας καί Απασχολήσεως Αριθ. πρωτ. 26946/5493/23-8-76 ΑΡΘΡΟ 1...4 ΣΚΟΠΟΣ - ΓΕΝΙΚΑ...4 ΑΡΘΡΟ 2...4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 6-2014

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 6-2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 6-2014 Α1. Αναμφισβήτητα, ένα από τα καίρια χαρακτηριστικά της διηγηματογραφίας του Γεωργίου Βιζυηνού είναι το θεατρικό στοιχείο, γι αυτό άλλωστε

Διαβάστε περισσότερα

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 6 7 ο Μ Α Ρ Τ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ τ ν γ ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΟύαίΣ Οά μπορούσε κανείς νά άναφωνήση, άντιδρώντας αύθόρμητα στην τινών, δυστυχώς συμπατριωτών ΊΑ.*?, αυτοαποκαλουμένων «πνευματικών ανθρώπων» οί όποιοι ερωτηθέντες διά

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ (1833-1871)

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ (1833-1871) ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ (1833-1871) ' Η σύγχρονη ελληνική ιστοριογραφία, στο βαθμό πού έχει ασχοληθεί με το ζήτημα της εθνικής γής, έχει διατυπώσει ορισμένες θέσεις σχετικά με τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΑΣΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ. 1. Τά βουνά της. 2. Τά δάση της. 3. Γεωγραψίκή έξάπλωση ΣΕΡΑΦΕΙΜ Κ. ΤΣΙΤΣΑ

Η ΔΑΣΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ. 1. Τά βουνά της. 2. Τά δάση της. 3. Γεωγραψίκή έξάπλωση ΣΕΡΑΦΕΙΜ Κ. ΤΣΙΤΣΑ 1. Τά βουνά της Η ΔΑΣΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Κ. ΤΣΙΤΣΑ Έπιθεωρητοϋ Δασών "Οσον δεν γνώρισαν τή Θεσσαλία άπό κοντά ή τή γνώρισαν βιαστικά σέ κάποιο ταξίδι τους, τή φαντάζονται α πλώς σά μιά τεράστια πεδιάδα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 7 4 Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3 Περιεχόμενα Πατριαρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α.1. Χαρακτηριστικά του δηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 (Γ μέρος)

διάλογος ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 (Γ μέρος) ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006, ΤΕΥΧΟΣ 44 διάλογος ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 (Γ μέρος) τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, Γραμματέως τῆς Σ. Ε. ἐπί τῶν αἰρέσεων. 9. Ἡ παραθρησκεία ὡς κοινωνική ἀπειλή Ἕνεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΣΕ ΜΙΑ ΦΩΝΗ

ΚΑΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΣΕ ΜΙΑ ΦΩΝΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων της Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων της Ώθησης 1 Τετάρτη, 22 Mαΐου 2015 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΕΙΙΜΕΝΟ Διονύσιος Σολωμός Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ 3 [20.] Ἀκόμη ἐβάστουνε ἡ βροντή...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ π. Σταῦρος Κοφινᾶς 16/3/2005 «Ποιὰ εἶναι ἡ ἔννοια τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου;» Αὐτὴ ἡ ἐρώτηση ἑ- στιάζει ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ φιλανθρωπία, αὐτὸ τὸ ἔργο ἑστιάζεται ἀκριβῶς στὴ δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ 13.5. 2012 Σελ.: 8-9

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ 13.5. 2012 Σελ.: 8-9 PRESS POST Κ. Ιωαννίνων 22 186 κωδ.: 6210 Χ + 7 P R E S S P O S T ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 25 (105), ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΕΣ Στὴν μακραίωνη Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, μέχρι καὶ στὶς μέρες μας,

Διαβάστε περισσότερα

Μέγας Βασίλειος Λόγος Α γιὰ τὴ Νηστεία

Μέγας Βασίλειος Λόγος Α γιὰ τὴ Νηστεία Μέγας Βασίλειος Λόγος Α γιὰ τὴ Νηστεία Ἀπόδοση στὴν ὁμιλουμένη: Δημήτριος Ἀθανασόπουλος, Θεολόγος. Ἐκδόσεις: Νεκτάριος Παναγόπουλος. Ἡ νηστεία εἶναι πρόσταγμα προφητικό. 1. «Νὰ σαλπίσετε, λέγει, κατὰ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ. ὁποῖα καλύπτουν ἔκταση ἴση μέ τά 4/5 τοῦ συνόλου τῆς. Ἡ συνολική αὐτή ἔκταση, δηλαδή τά 4/5, δέν μπορεῖ νά εἶναι

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ. ὁποῖα καλύπτουν ἔκταση ἴση μέ τά 4/5 τοῦ συνόλου τῆς. Ἡ συνολική αὐτή ἔκταση, δηλαδή τά 4/5, δέν μπορεῖ νά εἶναι ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 1) Μέ τή σύμβαση τοῦ 1952 ἐδόθησαν διακεκριμένα κτήματα, τά ὁποῖα καλύπτουν ἔκταση ἴση μέ τά 4/5 τοῦ συνόλου τῆς καλλιεργήσιμης γῆς. Ἡ συνολική αὐτή ἔκταση, δηλαδή τά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» ΕΚΚΛΗΣΙΑ;;; ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ. «Σύμφωνο Συμβίωσης» φείμ Τίκας. Έξι χρόνια αγωνίστηκε να καθιερώσει και να βάλει σε τροχιά

ΥΠΑΡΧΕΙ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» ΕΚΚΛΗΣΙΑ;;; ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ. «Σύμφωνο Συμβίωσης» φείμ Τίκας. Έξι χρόνια αγωνίστηκε να καθιερώσει και να βάλει σε τροχιά ΑΓΩΝΑΣ 1 δεκεμβριοσ 2015 ΕΠΙΚΑΙΡΑ Α ΕκκΛΗΣΙΑ ΝΑΡκΙΣΣωΝ και ΣκΑΝΔΑΛΟΠΟΙωΝ «Οὐκ ἐκάθησα μετὰ συνεδρίου ματαιότητος καὶ μετὰ παρανομούντων οὐ μὴ εἰσέλθω, ἐμίσησα Ἐκκλησίαν πονηρευομένων καὶ μετὰ ἀσεβῶν οὐ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ. Τὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι ἡ ὁμιλία ποὺ ἔγινε ἀπὸ τὴν. ταπεινότητά μου ἐνώπιον τῶν Ἀρχῶν καὶ τοῦ πολυπληθοῦς

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ. Τὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι ἡ ὁμιλία ποὺ ἔγινε ἀπὸ τὴν. ταπεινότητά μου ἐνώπιον τῶν Ἀρχῶν καὶ τοῦ πολυπληθοῦς ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ Τὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι ἡ ὁμιλία ποὺ ἔγινε ἀπὸ τὴν ταπεινότητά μου ἐνώπιον τῶν Ἀρχῶν καὶ τοῦ πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος, στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς ἁγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης, τὴν 11 η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Πρός τή Βονλή τών Ελλήνων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Πρός τή Βονλή τών Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου «Κατάργηση τόϋ σταυροϋ προτίμηση;') υπέρ των υποψηφίων βουλευτών» καί τροποποίηση καί αντικατάσταση των σχετικών διατάξεων της,ΐσχύουσχ; νομοθεσίας γιά τήν εκλογή τών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ὀρθοδοξία. καὶ Αἵρεσις. Ἡ παρουσία καὶ δράση τοῦ Τεκτονισμοῦ εἰς τὴν «καθ ἡμᾶς Ἀνατολὴν»* πρὸς σκότος;» «Τίς κοινωνία φωτὶ.

Ὀρθοδοξία. καὶ Αἵρεσις. Ἡ παρουσία καὶ δράση τοῦ Τεκτονισμοῦ εἰς τὴν «καθ ἡμᾶς Ἀνατολὴν»* πρὸς σκότος;» «Τίς κοινωνία φωτὶ. Ὀρθοδοξία «Τίς κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος;» καὶ Αἵρεσις Κείμενον β Τὸ Ἐσωτερικὸ Μέτωπο τῆς Ρωμηοσύνης Ἡ παρουσία καὶ δράση τοῦ Τεκτονισμοῦ εἰς τὴν «καθ ἡμᾶς Ἀνατολὴν»* Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Ξεδιπλώνοντας, µπροστά στή σύνθετη, κριτική µάδα τ ν συνοµιλητ ν. καµβάς τ ς στορίας DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS

Ξεδιπλώνοντας, µπροστά στή σύνθετη, κριτική µάδα τ ν συνοµιλητ ν. καµβάς τ ς στορίας DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 284 1 Σεπτεµβρίου 2010 καµβάς τ ς στορίας ά χρόνια τρέχουν. Ο α νες κυλο ν. Ο γενιές ρχονται καί πα -

Διαβάστε περισσότερα

ή ψυχιατρική άναγκαστική νοσηλεία στήν Ιταλία καί στήν Ελλάδα

ή ψυχιατρική άναγκαστική νοσηλεία στήν Ιταλία καί στήν Ελλάδα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ή ψυχιατρική άναγκαστική νοσηλεία στήν Ιταλία καί στήν Ελλάδα Τό Μάιο του 1978 τέθηκε σ εφαρμογή στήν Ιταλία μιά νέα ριζοσπαστική νομοθεσία πού ρυθμίζει τήν άναγκαστική καί έκούσια νοσηλεία. Επειδή

Διαβάστε περισσότερα

Μ ΑΡΞΙΣΤΙΚΉ ΣΚ ΕΨ Η 10

Μ ΑΡΞΙΣΤΙΚΉ ΣΚ ΕΨ Η 10 Μ ΑΡΞΙΣΤΙΚΉ ΣΚ ΕΨ Η 10 Κουουσίνεν, Άρμπάταχρ, Μπελιακώφ, Βιγκόντσκι, Μακαρόφσκι, Μιλεΐκόφσκι, Σιτκόφσκι, Σεΐντίν ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ - ΛΕΝΙΝΙΣΜΟΥ ν ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ EH3 ΘΕΜΕΛΙΟ,,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Ε Ισ α γω γή... 7. Μέρος Πρώτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ I Αίρεση κα'ι λ ο γ ικ ή... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II Ό μοβος της έπανάστασης...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Ε Ισ α γω γή... 7. Μέρος Πρώτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ I Αίρεση κα'ι λ ο γ ικ ή... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II Ό μοβος της έπανάστασης... Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ε Ισ α γω γή... 7 Μέρος Πρώτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ I Αίρεση κα'ι λ ο γ ικ ή... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II Ό μοβος της έπανάστασης... 39 Μέρος Δεύτερο ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Λογική και έπανάσταση: Π ρουντόν... 61 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επανάσταση του Ολύµπου [19 Φεβρουαρίου 1878]

Η Επανάσταση του Ολύµπου [19 Φεβρουαρίου 1878] 1 of 5 21/2/2015 1:22 µµ Η Επανάσταση του Ολύµπου [19 Φεβρουαρίου 1878] Γονική Κατηγορία: Ιστορική Βιβλιοθήκη Κατηγορία: Ελληνική Επανάσταση 1821 - Σύσταση Ελληνικού Κράτους ηµοσιευµένο στις Πέµπτη, 19

Διαβάστε περισσότερα

Τον Μάρτιο το ῦ 1840 βάλθηκε μία κανονιοφόρος το ῦ βασιλικο ῦ ναυτικο ῦ ν ὰ τὸν μεταφέρει στὴ νέα του φυλακ ὴ σ ὲ μον ὴ τῆς Σαντορίνης.

Τον Μάρτιο το ῦ 1840 βάλθηκε μία κανονιοφόρος το ῦ βασιλικο ῦ ναυτικο ῦ ν ὰ τὸν μεταφέρει στὴ νέα του φυλακ ὴ σ ὲ μον ὴ τῆς Σαντορίνης. Το Μάρτιο το ῦ 1840 βάλθηκε μία καοιοφόρο το ῦ βασιλικο ῦ αυτικο ῦ ὰ τὸ μεταφέρει στὴ έα του φυλακ ὴ σ ὲ μο ὴ τῆ Σατορίη. Τ ὸ πλοῖο λόγω παλίρροια ἀαγκάστηκε ὰ ἀγκυροβολήσει γι ὰ λίγο στὴ Χαλκίδα κα ὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΨΥΧΗ μας! Ἄπειρη ἡ ἀξία της. Αἰώνιο τὸ μέλλον

ΗΨΥΧΗ μας! Ἄπειρη ἡ ἀξία της. Αἰώνιο τὸ μέλλον Ἔτος 105ον 4287 «ΨΥΧΗ ΜΟΥ... ΑΝΑΣΤΑ ΤΙ ΚΑΘΕΥΔΕΙΣ;» ΗΨΥΧΗ μας! Ἄπειρη ἡ ἀξία της. Αἰώνιο τὸ μέλλον της. Γι αὐτὴν τὴν ἀθάνατη ψυχή μας, τὴν πνοὴ τοῦ Θεοῦ, ποὺ μᾶς ξεχωρίζει ἀπὸ ὅλη τὴν ἄλλη ὑλικὴ δημιουργία,

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο: Εξελεγκτική επιτροπή. Συντακτική Ομάδα: Επιμέλεια ύλης: Επιμέλεια έκδοσης: Έκτακτοι Συνεργάτες: Τεύχος 12ο - Απρίλιος 2010

Διοικητικό Συμβούλιο: Εξελεγκτική επιτροπή. Συντακτική Ομάδα: Επιμέλεια ύλης: Επιμέλεια έκδοσης: Έκτακτοι Συνεργάτες: Τεύχος 12ο - Απρίλιος 2010 Διοικητικό Συμβούλιο: Πρόεδρος: Παχιαδάκη Μαίρη Α Αντιπρόεδρος: Μεταξά Θεανώ Β Αντιπρόεδρος: Πομποδάκη Βιβή Γραμματέας: Σταφυλάκη Σμαρώ Ταμίας: Νεοφώτιστου Μαρία Δημ. Σχέσεων: Ανδρεάκη Αντιγόνη Μέλη: Αντωνακάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015, ΤΕΥΧΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015, ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015, ΤΕΥΧΟΣ 79 διάλογος ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΡΜΑ (α μέρος) τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, Γραμματέως τῆς Σ. Ἐ. ἐπί τῶν αἱρέσεων 1. Εἰσαγωγικά Ἡ «Νέα Ἐποχή» εἶναι ἔνα παγκόσμιο συγκρητιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΩΓΟΥ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΛΤΟ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΩΓΟΥ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΛΤΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΩΓΟΥ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΛΤΟ 1 Κάθομαι καί γράφω Όπως οί όριστικά τρελοί στά χέρια τού δημοσίου. Παραλήπτης ή άγία 'Α νύπαρχτη κι ενας πολύ δικός μου περασμένος όριστικά σ' ενα καμένο κατάλογο αγνοουμένων.

Διαβάστε περισσότερα

«Τά σύγχρονα ἠλεκτρονικά μέσα στήν ὑπηρεσία τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας: Διαπιστώσεις καί Προοπτικές»

«Τά σύγχρονα ἠλεκτρονικά μέσα στήν ὑπηρεσία τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας: Διαπιστώσεις καί Προοπτικές» «Τά σύγχρονα ἠλεκτρονικά μέσα στήν ὑπηρεσία τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας: Διαπιστώσεις καί Προοπτικές» 10 σχόλιο: ΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΥΣΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ, ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟ ΣΕ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

µατεῖς καὶ οἱ φαρισαῖοι

µατεῖς καὶ οἱ φαρισαῖοι (αρ. φυλλ. 37) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Μάϊος 2012 ΠΙΟ ΥΝΑΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ Τὸ µάτι εἶναι ἀπὸ τὰ ὡραιότερα δῶρα τῆς δηµιουργίας. Ἰδιαίτερα γιὰ τὸν ἄνθρωπο εἶναι ὁ καθρέφτης τῆς ψυχῆς του. Μ αὐτὰ ἐκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε παλαιό δέν εἶναι πάντα καί ὅ,τι καλύτερο, ἀλλά καί κάθε νέο δέν εἶναι καί ὅ,τι συµφερότερο.

Κάθε παλαιό δέν εἶναι πάντα καί ὅ,τι καλύτερο, ἀλλά καί κάθε νέο δέν εἶναι καί ὅ,τι συµφερότερο. 16 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗΝ ΓΑΛΙΛΑΙΑ στήν ἀτοµική καί κοινωνική εὐτυχία. Βλέπουµε ἀκόµη ὅτι τό ἐκπαιδευτικό σύστηµα τῆς ἀρχαίας Σπάρτης τό χαρακτήριζε ἡ σκληραγωγία. Τό νά ζεῖ δηλαδή κανείς ἡρωϊκά καί

Διαβάστε περισσότερα

Τ ο ά π ε ζ α. Κ ό γ ξ σ

Τ ο ά π ε ζ α. Κ ό γ ξ σ Τ ο ά π ε ζ α Κ ό γ ξ σ Ηέμαςα για ρσζήςηρη με παιδιά γσμμαρίξσ λσκείξσ Δπιμέλεια: Άγγελξπ Γκξύμηπ, θεξλόγξπ Κεσκάδα 2014-1- -2- Ποόλξγξπ Μεσά φαπάρ οξλλήρ οπξλξγίζξτμε, για μια ακόμη υξπά, σημ ομετμασική

Διαβάστε περισσότερα

μαρξισμός i καί ιστορικός χρόνος

μαρξισμός i καί ιστορικός χρόνος I μαρξισμός i καί ιστορικός χρόνος S Μαρίας Τσάτσου [jj της g Κοινωνιολόγου ρ Μαρξισμός είναι ή Ιστορία. Ή δημιουργία τής Ιστορίας μέσ άπό τή συνειδητή επαναστατική πράξη των λαών. Μαρξισμός είναι ή ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ἀείμνηστος Μητροπολίτης Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς καὶ πρῶτος Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Συν όδου τῶν Ἐνισταμένων κ. Κυπριανὸς ( 17/30.5.2013).

Ο ἀείμνηστος Μητροπολίτης Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς καὶ πρῶτος Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Συν όδου τῶν Ἐνισταμένων κ. Κυπριανὸς ( 17/30.5.2013). Ο ἀείμνηστος Μητροπολίτης Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς καὶ πρῶτος Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Συν όδου τῶν Ἐνισταμένων κ. Κυπριανὸς ( 17/30.5.2013). ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα