ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 377 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 377 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α3ΗΩΛΞ-3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 377 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 1 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων οικονομικού έτους 2011 και αναθεώρηση επιχειρησιακού προγράμματος Στην Λάρισα σήμερα την 9 Ιουνίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 'Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αράπκουλε Δέσποινα, 6) Γαλάτος Αριστοκλής, 7) Γιαννούλας Κων/νος, 8) Ζωγράφος Βασίλειος, 9) Ιωακειμίδου Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 10) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 11) Καλογιάννης Απόστολος, 12) Καφφές Θεόδωρος, 13) Κέλλας Χρήστος, 14) Κοτάκου Μαρία, 15)Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 16) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 17) Λαμπρούλης Γεώργιος, 18) Λέτσιος Ιωάννης, 19) Λέτσιος Κλεάνθης, 20) Μαμάκος Αθανάσιος, 21) Μάντζαρη Δέσποινα, 22) Μίχος Χρήστος, 23) Μπανιός Μάρκος, 24) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 25) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 26) Μπατζηλιώτης Βασίλειος. 27) Μπεκύρης Μιχαήλ, 28) Ντάβαρη Ευαγγελία, 29) Ξυνοπούλου Θυμούλια Ελένη Μαρίνα, 30) Οικονόμου Ιωάννης, 31) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 32) Πράπας Αντώνιος, 33) Πρασσάς Αναστάσιος, 34) Σαμουρέλης Κων/νος, 35) Σάπκας Ιωάννης, 36) Σουλούκου Ασπασία, 37) Σούλτης Γεώργιος, 38) Τερζούδης Χρήστος, 39) Τσακίρης Μιχαήλ, 40) Τσιαούσης Κων/νος και 41) Φακής Γεώργιος. και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. 1) Αλεξούλης Ιωάννης, 2) Καραμπάτσας Κων/νος, 3) Κλεισιάρης Βασίλειος και 4) Ούντρια Ευαγγελή. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 41, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/ ), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη. Σελίδα 1 από 18

2 Κατά την συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπαρτζώκης Γεώργιος. Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την 1 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων οικονομικού έτους 2011 και αναθεώρηση επιχειρησιακού προγράμματος 2011 και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 161 παρ.2 του N.3463/ Το άρθρο 266 του Ν. 3852/ Tην από εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την 1 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2011, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη κατάσταση. 4. Την διαφωνία των Δ.Σ. κ. Σάπκα Ιωάννη, Σούλτη Γεώργιου, Λέτσιου Ιωάννη, Παπακρίβου Χρυσόστομου, Τσιαούση Κων/νου, Αράπκουλε Δέσποινας, Καφέ Θεόδωρου, Σουλούκου Ασπασίας, Αδαμόπουλου Αθανάσιου, Κυριτσάκα Βάιου του Θωμά, Λαμπρούλη Γεώργιου, Ζωγράφου Βασίλειου & Καλογιάννη Απόστολου. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει την 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011, και αναθεώρηση επιχειρησιακού προγράμματος 2011, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον πίνακα που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σελίδα 2 από 18

3 1. ΑΥΞΗΣΗ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Α' ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΌ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ,00 0,00 ΕΣΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΤΥΛΙΩΝ ,00 0, ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ Κ.Χ. ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 5.000,00 0,00 ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΟΣ Κ.Α. ΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΗΔΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ - ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟΝ Κ.Α ΝΕΟΣ Κ.Α. - ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟΝ Κ.Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓΑΖ. ΠΡΩΗΝ ΚΕΦΟ (ΟΒΔΣΠΛ) , ,00 ΟΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΘΗΣΕΑΣ 5.944, ,18 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΣΠΑ , ,67 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ,94 0,00 ΟΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ,32 0,00 ΟΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΞ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ,84 0,00 ΟΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΠΕ ΠΒ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ,09 0,00 ΟΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ , ,00 ΟΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ - ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ , ,00 ΟΣΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 5.500, ,00 ΟΣΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΠΔΥ 6.000, ,00 ΟΣΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3% ΑΣΦ. ( ΝΕΟΙ ΥΠΑΛΛ.) 5.000,00 700,00 ΟΣΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΥΔΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 100,00 100,00 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΑΔΚΥ- ΤΠΔΥ 4% ΑΣΦ. (ΝΕΟΙ ΥΠΑΛΛ.) 5.000,00 700,00 ΟΣΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΤΠΥ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 3% 1.000,00 0, ΤΑΠ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 100,00 0,00 ΝΕΑ ΚΡΑΤΗΣΗ -ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΝΕΑ ΚΡΑΤΗΣΗ -ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ Σελίδα 3 από 18

4 ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 103/ ,00 100,00 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΤΠΥ (ΔΑΝΕΙΟ) 5.000,00 0, ΤΕΑΔΥ (ΔΑΝΕΙΟ) 3.000,00 0, ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ & ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ , , ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΙΛΑΔΑΣ , , ΤΑΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ) 1.162,70 0,00 ΝΕΑ ΚΡΑΤΗΣΗ -ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΝΕΑ ΚΡΑΤΗΣΗ -ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΠΌ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΟΚΠ ΤΑΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥΣ) 2.031,30 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ,40 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΟΚΠ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΟΚΠ 2. ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΕΣΟΔΑ ΑΦΗΣ ΚΑΝΤΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΜΝΗΜΑΤΩΝ , ,00 ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ Κ.Χ. ΓΙΑ ΣΤΕΚΙΑ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 5.000, ,00 ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟΝ Κ.Α ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΌ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ, ΠΑΖΑΡΙΑ & ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ , ,00 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟΝ Κ.Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓΑΖ. ΠΡΩΗΝ ΚΕΦΟ , ,00 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ , ,00 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 4.500, ,00 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ,00 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , ,00 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ , ,00 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , ,00 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ Σελίδα 4 από 18

5 ΤΥΔΚΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ , ,00 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ , , ΟΔΔΥ , , ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ , , ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ , , ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΥ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ,00 ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 3. ΑΥΞΗΣΗ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Β' ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ KΛΠ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ , ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 72000,00 10,00 ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΔΕ-ΔΣ ΤΩΝ ΔΗΜ.ΣΥΜΒ ,00 10,00 ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗ & ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ , ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1.600, ,00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ ΑΜΟΙΒ.-ΠΡΟΜΗΘ.ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1.000,00 100,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ Σελίδα 5 από 18

6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΠ&Δ ΑΠΌ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΠ&Δ ΑΠΌ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,00 0, ,00 0,00 ΝΕΟΣ Κ.Α. ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΝΕΟΣ Κ.Α. ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΌ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΛΗΡΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ -ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ , , ,78 0, ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧ. ΣΤΟ Ο.Κ.Π ,00 0, ΠΟΔΛ (ΚΑΙ ΓΙ Α ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ) ,64 0, ΑΟΔΛ & ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ,00 0, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ,00 0, ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΟΚΠ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΖ.ΠΡΩΗΝ ΚΕΦΟ ,00 0,00 ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΥΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΟΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΗΔΗ ΑΠΟΔΟΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2011 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΟΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΗΔΗ ΑΠΟΔΟΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2011 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΟΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΗΔΗ ΑΠΟΔΟΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2011 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΟΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΗΔΗ ΑΠΟΔΟΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2011 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΟΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΗΔΗ ΑΠΟΔΟΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2011 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΩΗΝ ΚΕΦΟ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ-ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ , ,00 ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΕ ΤΟΥ ΟΒΠΣΔΛ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 7.000, ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΗ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ(2006) ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΝΟΙΚΙΟΥ-ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ , ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ , ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 5.500, ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΠΔΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 6.000, ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Σελίδα 6 από 18

7 ΤΥΔΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 100,00 100,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΕΑΔΥ ΑΣΦ.Ν.Υ 5.000,00 700,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 5.000,00 700,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ 3.000, ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΤΠΥ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 3% ΤΑΠ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 1.000,00 0,00 100,00 0,00 ΝΕΑ ΚΡΑΤΗΣΗ -ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΝΕΑ ΚΡΑΤΗΣΗ -ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΡΑΤΗΣΗ Ν. 103/75 (ΚΕΦΟ) 4.800,00 100,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΤΠΥ (ΔΑΝΕΙΟ) 5.000,00 0,00 ΝΕΟΣ Κ.Α. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΕΑΔΥ (ΔΑΝΕΙΟ) 3.000,00 0,00 ΝΕΟΣ Κ.Α. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΔΙΟΙΚ. ΥΠ.) , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ (ΟΙΚ. ΥΠΗΡ.) ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡ.) ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ , ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ , ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΔΙΟΙΚ. ΥΠ.) , ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΔΙΕΥΘ. ΠΡΟΣΟΔΩΝ) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ.) , ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ , ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΕΚΓΤΩΝ ΔΕΤΠΟΛ ΧΡΗΣΕΩΝ ,00 0, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΚΕΠ) 2.000,00 0,00 ΝΕΟΣ Κ.Α. ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΕΤΠΟΛ ΝΕΟΣ Κ.Α. - ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (3ο Δ.Δ.) 656,82 0,00 ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ Π/Υ ΤΟΥ 2011 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ) Σελίδα 7 από 18

8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (4ο Δ.Δ.) 975,02 0,00 Σελίδα 8 από 18 ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ Π/Υ ΤΟΥ 2011 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ,00 0,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ 3.000, ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 2.500,00 0,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ , ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΗΠΟΥ 1.500,00 0, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Η/Μ) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Η/Μ) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Η/Μ) 4.000,00 0, ,00 0,00 ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΝΕΟΣ Κ.Α. ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΝΕΟΣ Κ.Α. ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΝΕΟΣ Κ.Α , ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 3.100, ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ , ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ , ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ,00 0, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 5.000,00 0, ΝΕΟΣ Κ.Α. - ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΣΑΤΑ Ε.Α.Τ.

9 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΈΡΓΟΥ "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΛΟΦΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ" ,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΣΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΟΔΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ" 1,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΣΠΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ (ΣΧΟΛΕΙΑ) , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΗΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 2.500, ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΑΤΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΈΡΓΟΥ "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ" ,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 20ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΟΔΟΧΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 2.500, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΑΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 7.500, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΑΤ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΡΟΥΖΒΕΛΤ 367,71 0,00 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΑΤ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΑΛΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ 5.000,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ - ΚΑΘΙΣΤΙΚΩΝ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΖΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 5.000, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΥΑΛ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (Σ) ,05 1,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΣΠΑ Σελίδα 9 από 18

10 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ- Β' ΦΑΣΗ (Σ) ,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΔΕΥΑΛ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Η ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ (Σ) ,72 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ Δ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 5.944,69 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α. - ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 5.808, ,80 ΑΥΞΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΣΑΤΑ ΘΗΣΕΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2010 (Σ) , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΣΑΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΠΑΙΩΝΙΟΥ ,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΑΤ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (Σ) 657, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΟ ,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛ. ΦΕΡΑΙΟΥ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΣΠΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 4.500,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ 7.000, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΠΡΕΜΝΩΝ 1.000, ,00 ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΥΗΛ 4.000,00 0,00 ΝΕΟΣ Κ.Α ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ ΑΛΣΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ,00 0,00 ΝΕΟΣ Κ.Α. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΛΑΔΑΣ & ΦΑΛΑΝΗΣ ,00 0,00 ΝΕΟΣ Κ.Α. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ 4.000,00 0,00 ΝΕΟΣ Κ.Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΛΕΙΔΙΑ- ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ) 4.000,00 0,00 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Κ.Α. Σελίδα 10 από 18

11 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΩΛΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΜΑΣΗΣ ΠΙΤΥΟΚΑΜΠΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΕΖΟΥΡΛΟΥ ,00 0,00 ΝΕΟΣ Κ.Α ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΓΚΑΤ. ΜΗΧΑΝ , ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 5.000, ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΔΡΩΝ 5.000, ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΔΡΕΥΣΗ,ΦΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 3.000, ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 3.000, ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΥ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 3.000, ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ (ΚΕΡΙΑ ) 5.000, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS) ΜΕΛΕΤΗ & ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) Σελίδα 11 από ,00 0,00 ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΝΕΟΣ Κ.Α , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ,00 0,00 ΝΕΟΣ Κ.Α ,00 0,00 ΝΕΟΣ Κ.Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΠΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ,00 0,00 ΝΕΟΣ Κ.Α ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΡΙΣΜ. ΧΡΟΝΟΥ ,00 10,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ 5.000, ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΜΕΑ , ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤ. ΥΠΑΛΛ. ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.) ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ , ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΜΕΑ , ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

12 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡ.ΧΡΟΝΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.) 1.000, ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 5.000,00 0,00 ΝΕΟΣ Κ.Α. ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ(Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.) 7.000,00 10,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ 3.000,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ 3.000,00 0, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ 3.000,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΕΝΟΛ ΑΕ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ Π/Υ ΤΟΥ 2011 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΝΕΟΣ Κ.Α. - ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΕΟΣ Κ.Α. - ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΕΟΣ Κ.Α. - ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2.000, ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ,00 0,00 ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΣ - ΝΕΟΣ Κ.Α. ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ,49 4. ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΕΠΊΔΟΜΑ ΕΞΩΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ , ,00 ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 9.000, ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΕΣ ΜΗ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΕΣ ΜΗ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΕΣ ΜΗ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ Σελίδα 12 από 18

13 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΗ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ , ,00 ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΕΣ ΜΗ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 75% (ΠΑΛΙΟΙ ΥΠΑΛ.) , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 25% (ΠΑΛΙΟΙ ΥΠΑΛ.) 4.500, ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗ Φ.Μ.Υ.-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ-ΟΓΑ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΥΔΚΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΥΔΚΥ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΚΕΠ) , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΚΕΠ) , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΚΕΦΟ) ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΚΕΦΟ) , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ 7.000, ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΖΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Η/Μ) , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΧΥΤΑ) , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΧΥΤΑ) , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ (Η/Μ) 7.000, ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Σελίδα 13 από 18

14 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΧΥΤΑ) , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΧΥΤΑ) ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ) ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΓΚΟΔΩΝ ΑΑΠΟΡΡΙΜ.- ΜΠΑΖΩΝ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Κ.Χ. 1ης ΔΗΜ. ΚΟΙΝ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ) , ,00 ΔΕ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΥ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ ΟΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (Σ) 5.000, ,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΣΑΤΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ 6.500, ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΥΠΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ 7.500, ,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Η ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ (Σ) , ,78 ΜΕΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΔΕΥΑΛ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Β' ΦΑΣΗ (Σ) , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" 3.840, ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΣΑΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΤΡΕΙΑΣ , ,69 ΜΕΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΣΑΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Κ. Χ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΣΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΜΠΑΡΕΣ (ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ) 6.000, ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ - ΦΑΛΑΝΗΣ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) Σελίδα 14 από 18

15 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 11ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ , ,28 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΔΕΥΑΛ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4*4ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ TRAILER & ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑ , ,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΔΕΥΑΛ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 2.500, ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΑΤ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΕΙΔΗ ΔΕ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ , ,00 ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ) ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ -ΑΠΑΚΑΝΘΩΣΗ ΧΕΡΣΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΚΤΩΝ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ (196,08 τμ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ , ,20 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΣΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.) ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Σελίδα 15 από 18

16 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ(ΣΧ.ΦΥΛ.) , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΧ. ΦΥΛ ) 3.600, , ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ) ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΕΝΟΛ ΑΕ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΑΡΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ , ΤΕΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΔΕ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 5.000, ,00 100,00 100,00 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΕ ΝΈΟ Κ.Α. ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΘΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ , ,00 ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΕΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΟ PLOTTER (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΟ PLOTTER ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗ Ν. 103/75 (ΚΕΦΟ) ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 103/ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 103/75 ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 103/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓΑΖ. ΠΡΩΗΝ ΚΕΦΟ (ΟΒΔΣΠΛ) ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΟΚΠ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΖ.ΠΡΩΗΝ ΚΕΦΟ ΕΣΟΔΑ ΑΦΗΣ ΚΑΝΤΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΜΝΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓΑΖ. ΠΡΩΗΝ ΚΕΦΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΖ.ΠΡΩΗΝ ΚΕΦΟ ΕΣΟΔΑ ΑΦΗΣ ΚΑΝΤΗΛΙΩΝ Σελίδα 16 από 18

17 ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΤΑΚ) ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 4ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (Σ) ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 3ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (Σ) ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ & ΥΠΟΔΟΜΗ 4ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (Σ) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΣΕ ΔΗΜ. ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΦΑΠ) ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 4ου Δ.Δ. (Σ) ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 3ου Δ.Δ. (Σ) ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ & ΥΠΟΔΟΜΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (Σ) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 6. ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧ. ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΕΝΟΛ ΑΕ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΖΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΔΕΥΑΛ ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TRAILER ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑ ΔΕΥΑΛ 5.000,00 8. ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΜΕΙΩΣΗ Σελίδα 17 από 18

18 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ,00 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΟΣΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΣΥΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ,40 ΣΥΝ ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ,70 ΣΥΝΟΛΟ ,10 ΜΕΙΟΝ ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ,00 ΜΕΙΟΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ,49 ΝΈΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,61 Σελίδα 18 από 18

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση. Κεφάλαιο 6. 6.1 Ο Ασθενής Νόµος των Μεγάλων Αριθµών. X = 1 n

Προσοµοίωση. Κεφάλαιο 6. 6.1 Ο Ασθενής Νόµος των Μεγάλων Αριθµών. X = 1 n Κεφάλαιο 6 Προσοµοίωση Αυτό το κεφάλαιο συµπληρώνει το προηγούµενο κεφάλαιο το οποίο αναφερόταν στο πώς µπορεί να γίνει απλός προγραµµατισµός στην R. Θα χρησιµοποιηθούν οι έννοιες του προγραµµατισµού για

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega]

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega] Η αλφαβήτα Γράμματα Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ, -ς Τ τ Y υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω Ονόματα άλφα [alfa] βήτα [bita] γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ζήτα

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία «NT Bulk SMS» Οδηγίες Χρήσεως

Υπηρεσία «NT Bulk SMS» Οδηγίες Χρήσεως Υπηρεσία «NT Bulk SMS» Οδηγίες Χρήσεως Περιεχόµενα Οδηγίες Χρήσεως για την υπηρεσία «NT BULK SMS»...3 1. Είσοδος στην Υπηρεσία...3 2. Περιγραφή Λειτουργικών Περιοχών Οθόνης...3 3. Αρχική Σελίδα Υπηρεσίας...4

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ διατηρήστε σε τοπικό επίπεδο µόνο

παρακαλώ διατηρήστε σε τοπικό επίπεδο µόνο .. γέννησης 36 9 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Max Muster Ma Mu 5 1 1 17.02.08 B x 1 1 1 2 1 3 Hiesmayr/Schindler (ESPEN/AKE Austria) nutritinday wrldwide - acrss-sectinal multinatinal audit_v_2010 .. γέννησης 36 9 1 4 1

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone a workshop at the American Classical League 64 th Annual Institute, Minneapolis, MN Saturday June 25, 2011 2:00-3:30 Wilfred E. Major

Διαβάστε περισσότερα