Η οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. απόφασης: 138/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αρ. 13/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλλιθέας Περίληψη «Κατάρτιση όρων διακήρυξης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο Α) «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ & Β) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» Στην Καλλιθέα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, Τρίτη 05 Μαΐου 2015, και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Καλλιθέας, μετά την από 30/04/2015 πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε καθένα από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) τακτικά μέλη. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ-ΠΑΣΧΟΥ ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΤΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΨΑΛΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : ΑΠΕΡΓΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Οι απόντες αν και νόμιμα καλέστηκαν είναι οι: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : Κοττέας Παναγιώτης και Λασκαρίδης Λάζαρος. ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΗ : Απέργη Αγγελική, Αντωνακάκης Γεώργιος, Χαριτίδης Θεόδωρος, Ευσταθίου Κωνσταντίνος και Παπαδάκης Ευάγγελος. Η οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 1.- Το υπ αρ. πρωτ / εισηγητικό έγγραφο της κ. Αντιδημάρχου το οποίο έχει ως εξής: Σας παρακαλούμε, κατά την προσεχή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής να συμπεριλάβετε το θέμα που αφορά την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: A) «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ» & B) «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ &

2 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ», προϋπολογισμού συνολικά έως συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% και ειδικότερα: 1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1ε του ν.3852/2010 και 2. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.28/80, σχέδια των οποίων σας επισυνάπτουμε. 3. Συγκρότηση επιτροπής για την διεξαγωγή του διαγωνισμού. Οι δαπάνες θα αντιμετωπιστούν από τις Κ.Α & πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου του έτους Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 έχει ληφθεί η με αρ.168/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας, έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κατόπιν εκθέσεων ανάληψης υποχρέωσης των παραπάνω υπηρεσιών. 2.- Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ε του Ν.3852/ Τις διατάξεις του Π.Δ 28/80 Περί εκτελέσεως Δημοτικών & Κοινοτικών Έργων & Προμηθειών και τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/06 περί Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα 4.- Τη με αρ. 168/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας της παροχής υπηρεσιών 5.- Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 σύμφωνα με τις οποίες για την συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης ο ορισμός των μελών τους γίνεται με τη διαδικασία της κλήρωσης 6.- Το με αρ. πρωτ / ο Πρακτικό Κλήρωσης μελών Επιτροπών 2015 Αποφασίζει ομόφωνα Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για την προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: Α) «Καλοκαίρι 2015 Μεταφορά ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε θαλάσσια περιοχή για θεραπευτικούς λόγους» & Β) «Μεταφορά μελών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής Θρησκευτικού & Πολιτιστικού χαρακτήρα», ως εξής: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Καλλιθέας Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Πρόχειρο Διαγωνισμό για την υπηρεσία ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΥΠ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ & ΕΚΔΡΟΜΕΣ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, ενδεικτικού προϋπολογισμού ,00 (συμπ/νου του Φ.Π.Α. 13 % ). Για το θέμα έχουν ισχύ: οι διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» και ειδικότερα το άρθρο 11 παρ.5 οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα το άρθρο 209, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει οι διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 οι διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) της υπ' αριθ /739/ (ΦΕΚ Β 1291/ ) απόφαση Υπουργού Οικονομικών Το με αρ. πρωτ /8609/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που αφορά την έγκριση μίσθωσης οχημάτων. η μελέτη της Υπηρεσίας του Δήμου η με αριθμ. 168/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της υπηρεσίας με πρόχειρο διαγωνισμό η παρούσα Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές.

3 Άρθρο 1: Περιγραφή της υπηρεσίας -Προϋπολογισμός Ο διαγωνισμός αφορά τις υπηρεσίες : Α) «Καλοκαίρι 2015 Μεταφορά ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε θαλάσσια περιοχή για θεραπευτικούς λόγους» στο ποσό των ευρώ (συμπ/νου του Φ.Π.Α 13%) και βαρύνει την εξειδικευμένη πίστωση με στοιχεία Κ.Α «Μεταφορά μελών της Υπ. Κοινωνικής Πολιτικής για θαλάσσια μπάνια» & Β) «Μεταφορά μελών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής Θρησκευτικού & Πολιτιστικού χαρακτήρα» στο ποσό των ευρώ (συμπ/νου του Φ.Π.Α 13%) και βαρύνει την εξειδικευμένη πίστωση με στοιχεία Κ.Α , με τίτλο «Μεταφορές μελών Κοινωνικής Πολιτικής», του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν για τη μία μόνο ή και για τις δύο ομάδες, όπως αυτές καθορίζονται στην επισυναπτόμενη μελέτη. Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα αφορά το σύνολο των υπηρεσιών (πχ δρομολογίων θαλασσίων μπάνιων) που περιλαμβάνονται στην ομάδα που συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος. Άρθρο 2: Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα γίνει στο 4 ο ΚΑΠΗ του Δήμου Καλλιθέας, οδός Ιφιγενείας 44, από την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμών και Αξιολόγησης προσφορών την 22α Μαίου 2015 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00 π.μ. έως ώρα 10:30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών). Άρθρο 3: Δεκτοί στο διαγωνισμό Για τις εν λόγω υπηρεσίες, δεκτοί στο διαγωνισμό, γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπής και αλλοδαπής, ενώσεις υποψηφίων (με κοινή προσφορά), συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες. Άρθρο 4: Δικαιολογητικά συμμετοχής Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούμενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α 74/ ). Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής, αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, είναι τα παρακάτω: - Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το (δύο) 2 επί τοις % της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α ( άρθρο 157 παρ. 1α του Ν. 4281/2014), ήτοι 884,96 ευρώ και για τις δύο (2) ομάδες: Α) «Καλοκαίρι 2015 Μεταφορά ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε θαλάσσια περιοχή για θεραπευτικούς λόγους» & Β) «Μεταφορά μελών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής Θρησκευτικού & Πολιτιστικού χαρακτήρα». Για τους υποψηφίους που ενδιαφέρονται να δώσουν προσφορά μόνο για μία ομάδα, το ποσό της εγγυητικής θα αντιστοιχεί στο 2% επί της συνολικά προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, μόνο της ομάδας αυτής. - Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου ή επαγγελματικής οργάνωσης, όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το είδος των υπηρεσιών τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

4 - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, όπου θα αναφέρει τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται ο υποψήφιος στην καταβολή εισφορών. - Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: -αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης, -αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, -σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς - Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής περί ενημέρωσης ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) θεωρούνται πρωτότυπα. Ειδικά το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας των ελληνικών αρχών υποβάλλεται σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο ευκρινές. Το θεωρημένο φωτοαντίγραφο έχει τον ίδιο χρόνο ισχύος όπως και το πρωτότυπο (απόφ. Υπουργού Οικονομικών / /0016/ΠΟΛ.1223/ , Φ.Ε.Κ Β, όπως ισχύει). Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών γίνεται δεκτό ως ακριβές φωτοαντίγραφο. Για να θεωρηθούν έγκυρα τα πιστοποιητικά πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος (μεγαλύτερος ή μικρότερος του εξαμήνου) ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι (6) μηνών, που προηγούνται της ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών(ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού). - Ταυτότητα, (αν ο διαγωνιζόμενος είναι φυσικό πρόσωπο και καταθέσει αυτοπροσώπως την προσφορά) ή παραστατικό εκπροσώπησης (αν πρόκειται για εταιρεία ή κοινοπραξία (άρθρο 18 Π.Δ. 28/80, άρθρο 24 παρ.3 Ν. 1832/89). Στην περίπτωση που η προσφορά δεν κατατεθεί αυτοπροσώπως από το φυσικό πρόσωπο αλλά με εξουσιοδότηση σε τρίτο, αυτή θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. Όταν πρόκειται για εταιρεία, ο εκπρόσωπος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας, αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται πρωτότυπο και με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του δεσμεύοντος την εταιρεία. Επίσης, υποβάλλεται αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, όπου φαίνεται ο δεσμεύων την εταιρεία. 1. οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 2. οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση ο νόμιμος εκπρόσωπος εταιρείας καταθέτει στη δημοπρασία και πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, εγκρίνοντας τη συμμετοχή αυτής στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση Κοινοπραξιών, η προσφορά κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (άρθρο 18 παρ.5 Π.Δ. 28/80).

5 - Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. - Προκειμένου για διαγωνιζόμενο, φυσικό πρόσωπο, πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 21 ης Δεκεμβρίου 1998 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L358 της ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αυτή τροποποιήθηκε. σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας Προκειμένου για εταιρείες πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου για τους διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα. Προκειμένου για ενώσεις προμηθευτών πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, για κάθε προμηθευτή, που συμμετέχει στην ένωση. Προκειμένου για συνεταιρισμούς πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. - Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Στην περίπτωση που τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα δεν εκδίδονται από κάποια αρχή υπέρ του διαγωνιζόμενου ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του διαγωνιζόμενου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. - Βεβαίωση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν, το έτος κατασκευής, τη διάταξη-άνεση των καθισμάτων και εν γένει της κατάστασης των πούλμαν. Επίσης θα προσκομιστεί για κάθε όχημα πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ, κάρτα καυσαερίων, φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο και φωτοτυπία επαγγελματικού διπλώματος των οδηγών που θα εργαστούν.

6 - Σε περίπτωση που τα οχήματα-πούλμαν δεν είναι ιδιόκτητα, αντίγραφο του μισθωτηρίου αυτών ή χρησιδανείου ή άλλης έννομης σχέσης για χρήση αυτών από τον ενδιαφερόμενο να μετάσχει στο διαγωνισμό. - Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης δεν θα αντικαταστήσει τα πούλμαν με άλλα, εκτός από γεγονός ανώτερης βίας που θα πιστοποιηθεί νόμιμα, καθώς και περί μη αντικατάστασης των οδηγών. Άρθρο 5: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 5.1 Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α 139) και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. Οι τίτλοι των έντοκων γραμματίων ή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους αξία ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το (δύο) 2 επί τοις % της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α ( άρθρο 157 παρ. 1α του Ν. 4281/2014) για το σύνολο της παρεχόμενης υπηρεσίας. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στον ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης ενώσεως ή συνεταιρισμού πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών τους. Αν η εγγύηση συμμετοχής υπολείπεται έστω και ελάχιστα του απαιτούμενου ποσού, η προσφορά δεν γίνεται δεκτή. 5.2 Η εγγύηση συμμετοχής θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και θα εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που έχει κατά το νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 5.3 Στην εγγυητική επιστολή αναφέρονται απαραίτητα τα ακόλουθα: α. Ημερομηνία έκδοσης β. Εκδότης γ. Δήμος προς τον οποίο απευθύνεται η επιστολή δ. Αριθμός εγγυητικής επιστολής ε. Ποσό που καλύπτει η εγγύηση στ. Πλήρης επωνυμία και διεύθυνση του διαγωνιζόμενου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση ζ. Τίτλος της προς ανάθεση υπηρεσίας, τον αριθμό της διακήρυξης και την ημερομηνία διαγωνισμού. η. Ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. θ. Οι όροι ότι: i. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως. ii. iii. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 5.4 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού θα έχουν χρόνο ισχύος κατ ελάχιστον το χρόνο ισχύος της προσφοράς προσαυξημένο κατά τριάντα (30) ημέρες, ήτοι 120 ημέρες. 5.5 Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ της αναθέτουσας Αρχής, εφόσον συντρέχει νόμιμη περίπτωση.

7 5.6 Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Άρθρο 6: Προσφορές 6.1 Με ποινή να μην γίνουν δεκτές οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις: α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα β. Τον πλήρη τίτλο του Δήμου γ. Τον αριθμό της Διακήρυξης και τον τίτλο της παρεχόμενης υπηρεσίας δ. Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ε. Τα στοιχεία του συμμετέχοντος Ο σφραγισμένος φάκελος της οικονομικής προσφοράς τοποθετείται μέσα σε άλλο, εξωτερικό φάκελο, στον οποίο τοποθετούνται επίσης όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που ορίζει η διακήρυξη και η εγγύηση συμμετοχής. Αυτός ο εξωτερικός φάκελος θα φέρει τις εξής ενδείξεις: α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα β. Τον πλήρη τίτλο του Δήμου γ. Τον αριθμό της Διακήρυξης και τον τίτλο της παρεχόμενης υπηρεσίας δ. Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ε. Τα στοιχεία του συμμετέχοντος 6.2 Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους. 6.3 Προσφορά για μέρος της ποσότητας του πακέτου υπηρεσιών για τις περιπτώσεις Α & Β γίνεται αποδεκτή. 6.4 Η επίδοση εναλλακτικών προσφορών δεν επιτρέπεται. 6.5 Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Άρθρο 7: Χρόνος ισχύος των προσφορών 7.1 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 7.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των ενενήντα (90) ημερών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 7.3 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία πριν τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα δύο μηνών. Μετά τη λήξη του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. Άρθρο 8: Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού 8.1 Όταν παρέλθει η ώρα που ορίζεται από το σχετικό άρθρο, κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών και αυτό γράφεται στο Πρακτικό της Επιτροπής. Απαγορεύεται δε, για οποιαδήποτε λόγο η παραλαβή προσφοράς μετά το πέρας του εν λόγω χρόνου, εκτός εάν η παράδοση των προσφορών άρχισε πριν από τη λήξη αποδοχής των προσφορών και συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. 8.2 Μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση της Επιτροπής συνεχίζεται δημόσια και αρχίζει από αυτήν ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά σειρά παράδοσής τους και γράφονται στο Πρακτικό τα περιεχόμενα κάθε φακέλου περιληπτικά. Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά παραμένει σφραγισμένος, γράφεται πάνω σε αυτόν ο αύξων αριθμός του συμμετέχοντος που έχει γραφεί και στο φάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Στη συνέχεια, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορά στο Πρακτικό. 8.3 Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόμενοι μέσα στην αίθουσα του διαγωνισμού βγαίνουν και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστικά, ώστε να γίνει έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων και αποφασίζει γι αυτούς που θα αποκλεισθούν. 8.4 Εν συνεχεία, μετατρέπεται και πάλι η συνεδρίαση σε δημόσια και ανακοινώνονται τα ονόματα όσων αποκλείσθηκαν και ο λόγος του αποκλεισμού τους, καλούνται δε οι

8 αποκλεισθέντες να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα μαζί με τη σφραγισμένη οικονομική προσφορά τους. 8.5 Ακολούθως συνεχίζει η συνεδρίαση, στην οποία παρουσία των διαγωνιζομένων που έγιναν δεκτοί στο διαγωνισμό, γίνεται το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών ως εξής: Αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών και γράφονται οι τιμές στο Πρακτικό του διαγωνισμού ανακοινούμενες μεγαλόφωνα. Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του συμμετέχοντος ή δεν είναι σύμφωνες προς τους όρους της διακηρύξεως απορρίπτονται. Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός προσέφεραν την ίδια τιμή, γίνεται κλήρωση μεταξύ τους. Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει το σχετικό Πρακτικό της δημοπρασίας (άρθρο 19 παρ.1 του Π.Δ. 28/80). 8.6 Επισήμανση: Στην περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι ο αριθμός των συμμετασχόντων είναι μεγάλος ή η ώρα περασμένη και αδυνατεί να συνεχίσει τις εργασίες της αυθημερόν, τότε ενημερώνει τους συμμετέχοντες ότι θα συνεχίσει τις εργασίες της τις επόμενες ημέρες. Όταν η Επιτροπή ολοκληρώσει τις εργασίες της θα ενημερώσει εγγράφως όλους τους συμμετέχοντες, για την ημέρα και ώρα, που θα παραστούν για να τους ανακοινωθούν τα ονόματα όσων αποκλείσθηκαν και το λόγο του αποκλεισμού τους και να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα μαζί με τη σφραγισμένη οικονομική προσφορά τους. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 8.5 της παρούσας. 8.7 Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή. 8.8 Η Οικονομική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το διαγωνισμό αν κατά την κρίση της δεν εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του Δήμου. 8.9 Ο ανάδοχος του διαγωνισμού καλείται να προσέλθει στα γραφεία του Δήμου και σε χρόνο όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εάν δεν προσέλθει μέσα σε αυτές τις προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρμόζονται γι αυτόν οι προβλεπόμενες από το Π.Δ. 28/80 κυρώσεις Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού, που πρωτοκολλείται αυθημερόν στο πρωτόκολλο του Δήμου. Άρθρο 9: Ενστάσεις 9.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται στο Δήμο εγγράφως ως εξής: α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού: Εντός του μισού του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης έως την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή του διαγωνισμού και η σχετική απόφαση εκδίδεται από την Οικονομική Επιτροπή το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από το διαγωνισμό. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. β. Κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε αυτόν Μόνο από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια Επιτροπή διαγωνισμού, η οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στη Οικονομική Επιτροπή, η οποία τελικά αποφασίζει. 9.2 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.

9 9.3 Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Άρθρο 10: Τιμές - Κρατήσεις 10.1 Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και θα δοθεί υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ ( ) Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται με κράτηση υπέρ φόρο εισοδήματος 8%, κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σε ποσοστό 0,10% επί της καθαρής αξίας, κράτηση χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, καθώς και με κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο Καλλιθέας. Άρθρο 11: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 11.1 Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης σε ποσοστό (πέντε) 5 επί τοις % της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α ( άρθρο 157 παρ. 1β του Ν. 4281/2014) Για την εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύουν όλοι οι αναφερόμενοι στο άρθρο 5 της παρούσας όροι εκτός του ποσοστού και του χρόνου ισχύος Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Αν ο ανάδοχος είναι κοινοπραξία, η εγγύηση καλής εκτέλεσης είναι κοινή για όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη (άρθρο 69 παρ. 2 του Π.Δ. 28/80). Άρθρο 12: Γλώσσα σύνταξης προσφορών Οι προσφορές θα είναι συνταγμένες στην ελληνική γλώσσα. Άρθρο 13: Τρόπος Πληρωμής Ο τρόπος αμοιβής του/των αναδόχου/αναδόχων ορίζεται ως εξής: Θα γίνει 100% μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων, με την έκδοση πιστοποίησης από τον αρμόδιο υπάλληλο (επιβλέποντα) της αρμόδιας Υπηρεσίας, την προσκόμιση τιμολογίου και την καταβολή των κρατήσεων από τον/τους ανάδοχο/αναδόχους. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του/των ανάδοχου/αναδόχων εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο. Άρθρο 14: Συμβατικά στοιχεία Στη σύμβαση αναφέρονται και προσαρτώνται ως αναπόσπαστα στοιχεία της, τα ακόλουθα συμβατικά τεύχη: Η Διακήρυξη Το τιμολόγιο προσφοράς Η συνολική προσφορά του αναδόχου με όλα τα τεχνικά και λοιπά στοιχεία Η Συγγραφή Υποχρεώσεων Άρθρο 15: Αυξομειώσεις ποσοτήτων Εάν κατά την εκτέλεση της σύμβασης παρουσιασθεί ανάγκη να μεταβληθούν (προς τα πάνω ή προς τα κάτω) οι συμβατικές ποσότητες των υπηρεσιών συντάσσεται συγκριτικός πίνακας, με τον οποίο προσδιορίζονται οι αναγκαίες μεταβολές των ποσοτήτων και των αντίστοιχων δαπανών. Ο συγκριτικός πίνακας συντάσσεται από τον επιβλέποντα και θεωρείται από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας, προσυπογράφεται δε και από τον ανάδοχο και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Απαγορεύεται να γίνει με το συγκριτικό πίνακα επέκταση της υπηρεσίας εκτός του συμβατικού

10 της αντικειμένου (να προστεθούν δηλαδή και άλλα είδη, διαφορετικά εκείνων που προβλέπει η σύμβαση και η διακήρυξη) και να αυξηθεί πάνω από 50% το συνολικό συμβατικό ποσό (άρθρο 41 παρ. 3 Π.Δ. 28/80). Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την υπηρεσία, μόνο εφόσον η αύξηση ή η μείωση που προκαλείται με το συγκριτικό πίνακα δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του αρχικού συμβατικού ποσού. Αν η μεταβολή είναι μεγαλύτερη, ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τον περιορισμό της στο όριο αυτό (άρθρο 41 παρ.4 & 5 Π.Δ. 28/80). Άρθρο 16 : Διάρκεια εκτέλεσης υπηρεσίας Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται : Α) για το πρόγραμμα ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ από 6/7/2015 έως και 4/9/2015 και τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης & Β) για τη ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως και το τέλος Δεκεμβρίου Άρθρο 17 : Πληροφόρηση ενδιαφερομένων Πληροφορίες για το διαγωνισμό και τα τεύχη δημοπράτησης παρέχονται από το Τμήμα Υγείας & Κοινωνικής Προστασίας της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου (4 ο Κ.Α.Π.Η. - Ιφιγενείας 44, Τ.Κ ), απ όπου μπορούν να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Πληροφορίες : κα Κουλουμπρούκα Ειρήνη, τηλ.: εσωτ. 6 ή 7, Fax: , Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί όπως ακριβώς ορίζουν οι σχετικές διατάξεις και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας στη διαδρομή: Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων / Διακηρύξεις Προκηρύξεις. Άρθρο 18: Λοιποί όροι 1) Τα προς μίσθωση πούλμαν θα είναι 50 θέσεων και άνω, σε άριστη κατάσταση, το πολύ της τελευταίας δεκαετίας (διευκρινιστικά: η ημερομηνία κατασκευής να είναι μετά την 01/01/2006), να μην έχουν φθορές στα καθίσματα και στα παράθυρα, να είναι πάντα καθαρά και να διαθέτουν κλιματισμό. 2) Ο διαγωνιζόμενος να διαθέτει ιδιόκτητα πούλμαν τουλάχιστον σε ποσοστό 40% από τα χρησιμοποιούμενα. Τα τυχόν μισθωμένα οχήματα να είναι σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου ι) του άρθρου 4 της παρούσας. 3) Εφόσον ο διαγωνιζόμενος χρησιμοποιήσει πούλμαν άλλων πρακτορείων, αυτά να πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές απαιτήσεις όπως και τα ιδιόκτητα. 4) Σε περίπτωση οποιουδήποτε ανακύπτοντος προβλήματος, από οποιαδήποτε αιτία που μπορεί να προκύψει στη διάρκεια των μετακινήσεων, ο πάροχος οφείλει να προβεί άμεσα στην εξεύρεση άλλης δυνατότητας μετακίνησης των προσώπων ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά τους. 5) Ο πάροχος υποχρεούται να ασφαλίσει τα οχήματά του και για αστική ευθύνη έναντι τρίτων. Άρθρο 19: Δημοσίευση Η διακήρυξη θα αναρτηθεί με τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και θα δημοσιευτεί: Στο Φ.Ε.Κ. Σε δύο (2) εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Στην ιστοσελίδα του Δήμου Στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ Στον ιστότοπο ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

11 Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: Α) «Καλοκαίρι 2015 Μεταφορά ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε θαλάσσια περιοχή για θεραπευτικούς λόγους» & Β) «Μεταφορά μελών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής Θρησκευτικού & Πολιτιστικού χαρακτήρα», που έχουν ως εξής: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΥΠ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Αντικείμενο ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά τη μίσθωση έως και πέντε (5) λεωφορείων 50 θέσεων & άνω έκαστο, για την υλοποίηση των προγραμμάτων ως εξής : Α) «Καλοκαίρι 2015 Μεταφορά ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε θαλάσσια περιοχή για θεραπευτικούς λόγους» & Β) «Μεταφορά μελών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής Θρησκευτικού & Πολιτιστικού χαρακτήρα». ΑΡΘΡΟ 2 ο : Νόμοι-Διατάξεις Για το θέμα έχουν ισχύ: οι διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» και ειδικότερα το άρθρο 11 παρ.5 οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα το άρθρο 209, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει οι διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 οι διατάξεις του άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) οι διατάξεις της υπ' αριθ /739/ (ΦΕΚ Β 1291/ ) απόφαση Υπουργού Οικονομικών Το με αρ. πρωτ. 8906/4946/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που αφορά την έγκριση μίσθωσης οχημάτων η μελέτη της Υπηρεσίας του Δήμου η 168/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια των υπηρεσιών με πρόχειρο διαγωνισμό η παρούσα Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και διατέθηκαν οι απαιτούμενες πιστώσεις για τις υπηρεσιών. ΑΡΘΡΟ 3 ο : Προϋπολογισμός Οι προϋπολογισθείσες δαπάνες ανέρχονται : -για την περίπτωση Α) «Καλοκαίρι 2015 Μεταφορά ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε θαλάσσια περιοχή για θεραπευτικούς λόγους» στο ποσό των ευρώ (συμπ/νου του Φ.Π.Α 13%) και βαρύνει την εξειδικευμένη πίστωση με στοιχεία Κ.Α «Μεταφορά μελών της Υπ. Κοινωνικής Πολιτικής για θαλάσσια μπάνια» & -για την περίπτωση Β) «Μεταφορά μελών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής Θρησκευτικού & Πολιτιστικού χαρακτήρα» στο ποσό των ευρώ (συμπ/νου του Φ.Π.Α 13%) και βαρύνει την εξειδικευμένη πίστωση με στοιχεία Κ.Α , με τίτλο «Μεταφορές μελών Κοινωνικής Πολιτικής», του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2015.

12 ΑΡΘΡΟ 4 ο : Συμβατικά Στοιχεία Στη σύμβαση αναφέρονται και προσαρτώνται ως αναπόσπαστα στοιχεία της, τα ακόλουθα συμβατικά τεύχη: Η Διακήρυξη Το τιμολόγιο προσφοράς Η συνολική προσφορά του αναδόχου με όλα τα τεχνικά και λοιπά στοιχεία Η Συγγραφή Υποχρεώσεων ΑΡΘΡΟ 5 ο : Υπογραφή Σύμβασης - Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης Ο ανάδοχος καλείται να προσέλθει στα γραφεία του Δήμου και σε χρόνο όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού της μελέτης προ ΦΠΑ, που θα έχει συνταχθεί σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο και βάσει του άρθρου 15 παρ.8 του Π.Δ.28/80, όσον αφορά την περίπτωση Α), την περίπτωση Β) ή τις περιπτώσεις Α) & Β) μαζί. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα σε αυτές τις προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρμόζονται γι αυτόν οι προβλεπόμενες από το Π.Δ. 28/80 κυρώσεις. ΑΡΘΡΟ 6 ο : Δρομολόγια - διάρκεια σύμβασης Η μεταφορά των μελών - δημοτών θα γίνεται ως παρακάτω : 1. Για την περίπτωση Α) καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής, κατά τη χρονική περίοδο από 06/07/15 έως και 04/09/15 από την Καλλιθέα προς τη Βάρκιζα και από τη Βάρκιζα προς την Καλλιθέα. Κατά τη χρονική περίοδο από 06/07/15 έως και 24/07/15 θα πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, πέντε πρωινά (5) και πέντε (5) απογευματινά δρομολόγια. Κατά τη χρονική περίοδο από 27/07/15 έως και 14/08/15 θα πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, πέντε πρωινά (5) και πέντε (5) απογευματινά δρομολόγια. Κατά την χρονική περίοδο από 17/08/15 έως και 04/09/15 θα πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββάτου & Κυριακής, τέσσερα (4) πρωινά και τέσσερα (4) απογευματινά δρομολόγια. Η ακριβής διαδρομή, οι ώρες αναχώρησης και επιστροφής θα ορισθούν αναλυτικά στη σύμβαση. Συνολικά, το πρόγραμμα της μεταφοράς των δημοτών στη Βάρκιζα για θαλάσσια μπάνια κατά τους θερινούς μήνες (όπως παραπάνω αναλυτικά αναφέρεται), θα διαρκέσει από 06/07/15 έως και 04/09/15. Τα δρομολόγια που θα εκτελεστούν καλύπτουν συνολικά σαράντα πέντε (45) ημέρες. 2. Για την περίπτωση Β) από το μήνα Μάιο έως και το τέλος Δεκεμβρίου Οι ακριβής διαδρομές, οι ώρες αναχώρησης και επιστροφής θα ορισθούν αναλυτικά στη σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 7 ο : Υποχρεώσεις αναδόχου/αναδόχων Εάν για οποιοδήποτε λόγο, ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι δεν προσέλθουν να πραγματοποιήσουν κάποιο ή κάποια δρομολόγια τόσο για την περίπτωση Α) όσο και για την περίπτωση Β), ο Δήμος θα έχει κάθε δικαίωμα να καλέσει άλλο πούλμαν ή να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε άλλο μέσο π.χ. ΤΑΧΙ, για την μεταφορά των δημοτών με οποιαδήποτε τιμή και σε βάρος του αναδόχου ή των αναδόχων που δεν ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους. Όλα τα έξοδα του μισθωμένου οχήματος (λιπαντικά, καύσιμα, ελαστικά, έξοδα συντήρησης αυτού, ανταλλακτικά, φθορές, καθαρισμός, λίπανση, ασφάλιση αυτοκινήτου, οδηγού και μεταφερόμενων ατόμων καθώς και πάσα ζημία προς τρίτους) καθώς και διόδια, φέρρυ-μπόουτ, γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, κλπ. (για την περίπτωση Β)), βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο. Τον ανάδοχο γενικότερα βαρύνει η συντήρηση και καλή λειτουργία του οχήματος σε σχέση με τις απαιτήσεις της μίσθωσης, καθώς και κάθε πρόσθετος φόρος, τέλος ή δασμός.

13 ΑΡΘΡΟ 8 ο : Πληρωμή αναδόχου/αναδόχων Η πληρωμή του αναδόχου ή των αναδόχων θα γίνει 100% μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων, με την έκδοση πιστοποίησης από τον αρμόδιο υπάλληλο (επιβλέποντα) της αρμόδιας Υπηρεσίας και την προσκόμιση από τον ανάδοχο ή τους αναδόχους του εξοφλητικού τιμολογίου και την καταβολή των προβλεπόμενων κρατήσεων. ΑΡΘΡΟ 9 ο : Κρατήσεις φόροι, κλπ. Ο ανάδοχος βαρύνεται με κράτηση υπέρ φόρο εισοδήματος 8%, κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σε ποσοστό 0,10% επί της καθαρής αξίας, κράτηση χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, καθώς και με κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο Καλλιθέας. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΥΠ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α) Η παρούσα μελέτη αφορά τη μίσθωση πέντε (5) λεωφορείων 50 θέσεων & άνω (με οδηγό, υπηρεσία μεταφοράς), για τις ανάγκες μεταφοράς δημοτών του Δήμου Καλλιθέας, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «Καλοκαίρι Μεταφορά ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε θαλάσσια περιοχή για θεραπευτικούς λόγους». Η παρεχόμενη υπηρεσία (μίσθωση λεωφορείων) αφορά τη μεταφορά των δημοτών από την Καλλιθέα στην Βάρκιζα για θαλάσσια μπάνια και επιστροφή στην Καλλιθέα. Η μεταφορά των δημοτών θα γίνεται καθημερινά εκτός Σαββάτου & Κυριακής κατά τη χρονική περίοδο από 06/07/15 έως και 04/09/15. Κατά την χρονική περίοδο από 06/07/15 έως και 24/07/15 θα πραγματοποιούνται καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής, πέντε (5) πρωινά και πέντε (5) απογευματινά δρομολόγια Κατά την χρονική περίοδο από 27/07/15 έως και 14/08/15 θα πραγματοποιούνται καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής πέντε (5) πρωινά και πέντε (5) απογευματινά δρομολόγια και Κατά την χρονική περίοδο από 17/08/15 έως και 04/09/15 θα πραγματοποιούνται καθημερινά εκτός Σαββάτου & Κυριακής, τέσσερα (4) πρωινά και τέσσερα (4) απογευματινά δρομολόγια. Η ακριβής διαδρομή, οι ώρες αναχώρησης και επιστροφής θα ορισθούν αναλυτικότερα στη σύμβαση. Συνολικά θα εκτελεστούν δρομολόγια για περίοδο σαράντα πέντε (45) ημερών. Τα προς μίσθωση λεωφορεία θα είναι καινούρια, σε άριστη κατάσταση, με κλιματισμό και ανέσεις, για την ασφαλή και ευχάριστη μεταφορά των ατόμων. Ο προϋπολογισμός της προαναφερόμενης υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ (συμπ/νου του Φ.Π.Α 13%) και βαρύνει την εξειδικευμένη πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015, με στοιχεία ΚΑ και τίτλο «Μεταφορά μελών της Υπ. Κοινωνικής Πολιτικής για θαλάσσια μπάνια».

14 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β) Η παρούσα μελέτη αφορά τη μίσθωση δύο (2) λεωφορείων 50 θέσεων (με οδηγό, υπηρεσία μεταφοράς) & άνω αρίστης τεχνολογίας & κλιματιζόμενα και με ανέσεις για την ασφαλή & ευχάριστη μεταφορά των μελών των τεσσάρων (4) Παραρτημάτων ΚΑΠΗ της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής. Η μίσθωση γίνεται στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου μας και αποβλέπει στην αντιμετώπιση των αναγκών για την πραγματοποίηση μεταφοράς των μελών σε περιοχές που τα ίδια τα μέλη έχουν επιλέξει με σκοπό να επισκεφθούν θρησκευτικούς και αρχαιολογικούς χώρους καθώς επίσης να παρακολουθήσουν πολιτιστικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Οι μεταφορές θα πραγματοποιηθούν έως το τέλος Δεκεμβρίου του 2015, από Δευτέρα έως και Κυριακή, οι οποίες θα ξεκινούν από 07:30 π.μ. ή 8:00 π.μ. έως 10:00 μ.μ., λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ώρες θα είναι ελαστικές κατά την έναρξη και τη λήξη της μεταφοράς ανάλογα με τον τόπο προορισμού. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής κάθε μεταφοράς (κάθε ΚΑΠΗ) θα καθορίζονται τουλάχιστον 15 ημέρες νωρίτερα, λαμβάνοντας υπόψη επίσης πως για κάθε μεταφορά θα χρησιμοποιούνται 1 έως 2 πούλμαν. Να υπάρχει άριστη συνεργασία μεταξύ των οδηγών και των συνοδών αρχηγών οι οποίοι (αρχηγοί) θα καθορίζουν και τις στάσεις. Ο προϋπολογισμός της προαναφερόμενης υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ (συμπ/νου του Φ.Π.Α 13%) και βαρύνει την εξειδικευμένη πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015, με στοιχεία ΚΑ και τίτλο «Μεταφορές μελών Κοινωνικής Πολιτικής». ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΥΠ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α) Για την εκτέλεση ενός δρομολογίου μεταφοράς ατόμων από την Καλλιθέα προς τη Βάρκιζα και επιστροφή, από μισθωμένο λεωφορείο 50 θέσεων & άνω, άριστης κατάστασης που να παρέχει άνεση και ασφάλεια στους επιβαίνοντες, στα πλαίσια του προγράμματος «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ», που θα διαρκέσει από 06/07/15 έως και 04/09/15. Η εκτέλεση των δρομολογίων θα γίνεται καθημερινά εκτός Σαββάτου & Κυριακής κατά την χρονική περίοδο από 06/07/15 έως και 24/07/15 με πέντε πρωινά και πέντε απογευματινά δρομολόγια, κατά την χρονική περίοδο από 27/07/15 έως και 14/08/15 καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής με πέντε πρωινά και πέντε απογευματινά δρομολόγια, ενώ κατά την χρονική περίοδο από 17/08/14 έως και 04/09/15 καθημερινά εκτός Σαββάτου & Κυριακής, με τέσσερα πρωινά και τέσσερα απογευματινά δρομολόγια, (σε καθορισμένες ώρες και συγκεκριμένη διαδρομή που θα ορισθούν στη σύμβαση). Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα (λιπαντικά, ελαστικά, έξοδα συντήρησης, ανταλλακτικά, φθορές, καθορισμός, καύσιμα, οδηγός, ασφάλιση του αυτοκινήτου, του οδηγού και των μεταφερομένων ατόμων), καθώς και κάθε πρόσθετος φόρος, τέλος ή δασμός. Κόστος ενός δρομολογίου : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ (73,74 ΕΥΡΩ)

15 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β) Για την εκτέλεση ενός δρομολογίου μεταφοράς ατόμων από την Καλλιθέα προς τις περιοχές που τα ίδια τα μέλη θα επιλέξουν με σκοπό να επισκεφθούν θρησκευτικούς και αρχαιολογικούς χώρους καθώς επίσης και να παρακολουθήσουν πολιτιστικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις και επιστροφή, από μισθωμένο λεωφορείο 50 θέσεων & άνω, άριστης κατάστασης που να παρέχει άνεση και ασφάλεια στους επιβαίνοντες, στα πλαίσια του προγράμματος «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ», που θα διαρκέσει έως και το τέλος Δεκεμβρίου Η εκτέλεση των δρομολογίων θα γίνεται από Δευτέρα έως και Κυριακή, οι οποίες θα ξεκινούν από 07:30 π.μ. ή 8:00 π.μ. έως 10:00 μ.μ., λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ώρες θα είναι ελαστικές κατά την έναρξη και τη λήξη της μεταφοράς ανάλογα με τον τόπο προορισμού. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής κάθε μεταφοράς (κάθε ΚΑΠΗ) θα καθορίζονται τουλάχιστον 15 ημέρες νωρίτερα, λαμβάνοντας υπόψη επίσης πως για κάθε μεταφορά θα χρησιμοποιούνται 1 έως και 2 πούλμαν. Να υπάρχει άριστη συνεργασία μεταξύ των οδηγών και των συνοδών αρχηγών οι οποίοι (αρχηγοί) θα καθορίζουν και τις στάσεις. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα (λιπαντικά, ελαστικά, έξοδα συντήρησης, ανταλλακτικά, φθορές, καθορισμός, καύσιμα, οδηγός, ασφάλιση του αυτοκινήτου, του οδηγού και των μεταφερομένων ατόμων), καθώς και κάθε πρόσθετος φόρος, τέλος ή δασμός όπως επίσης και τα έξοδα που τυχόν θα προκύψουν από αυτές π.χ. διόδια, φέρρυ-μπόουτ, γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, κλπ. Οι διαδρομές με επιστροφή των ΚΑΠΗ για το 2015 είναι οι παρακάτω: Α ΚΑΠΗ Β ΚΑΠΗ Γ ΚΑΠΗ Δ ΚΑΠΗ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ-ΛΕΟΝΤΑΡΙ- ΑΛΙΑΡΤΟΣ-ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ-ΜΟΝΗ ΛΥΚΟΥΡΕΣ ΧΑΝΙ ΓΡΑΒΙΑΣ- ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ-ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ-ΜΟΝΗ ΒΑΡΣΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΤΕΓΕΑ- ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΓΕΑΣ ΛΙΜΝΗ ΖΑΡΟΥΧΛΑ- ΑΚΡΑΤΑ-ΑΘΑΝΑΤΑ ΝΕΡΑ Ή ΥΔΑΤΑ ΣΤΥΓΟΣ-ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΣΟΦΙΚΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ- ΜΟΝΗ ΑΓΝΟΥΝΤΟΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙ-ΑΓ.ΠΑΝΤΕΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ- Ι.ΜΟΝΗ ΑΓ.ΒΛΑΣΙΟΥ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ-ΠΗΓΕΣ- ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΝΕΜΕΑ-ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ ΝΑΥΠΛΙΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΑΡΓΟΥΣ ΔΑΜΑΣΤΑ- ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ-ΛΕΟΝΤΑΡΙ- ΑΛΙΑΡΤΟΣ-ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ-ΜΟΝΗ ΛΥΚΟΥΡΕΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ- Ι.ΜΟΝΗ ΑΓ.ΒΛΑΣΙΟΥ- ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΝΑΥΠΛΙΟ-ΤΟΛΟ- ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ- ΜΟΝΗ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΙΑ ΛΙΜΝΗ ΖΑΡΟΥΧΛΑ- ΑΚΡΑΤΑ-ΑΘΑΝΑΤΑ ΝΕΡΑ Ή ΥΔΑΤΑ ΣΤΥΓΟΣ-ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ-ΠΗΓΕΣ-ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ Κόστος ενός δρομολογίου : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ (414,81 ΕΥΡΩ)

16 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΥΠ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α) Για την εκτέλεση ενός δρομολογίου μεταφοράς ατόμων από την Καλλιθέα προς τη Βάρκιζα και επιστροφή, από μισθωμένο λεωφορείο 50 θέσεων & άνω, άριστης κατάστασης που να παρέχει άνεση και ασφάλεια στους επιβαίνοντες, στα πλαίσια του προγράμματος «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ», που θα διαρκέσει από 06/07/15 έως και 04/09/15. Η εκτέλεση των δρομολογίων θα γίνεται καθημερινά εκτός Σαββάτου & Κυριακής κατά την χρονική περίοδο από 06/07/15 έως και 24/07/15 με πέντε πρωινά και πέντε απογευματινά δρομολόγια, κατά την χρονική περίοδο από 27/07/15 έως και 14/08/15 καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής με πέντε πρωινά και πέντε απογευματινά δρομολόγια, ενώ κατά την χρονική περίοδο από 17/08/15 έως και 04/09/15 καθημερινά εκτός Σαββάτου & Κυριακής, με τέσσερα πρωινά και τέσσερα απογευματινά δρομολόγια, (σε καθορισμένες ώρες και συγκεκριμένη διαδρομή που θα ορισθούν στη σύμβαση). Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα (λιπαντικά, ελαστικά, έξοδα συντήρησης, ανταλλακτικά, φθορές, καθορισμός, καύσιμα, οδηγός, ασφάλιση του αυτοκινήτου, του οδηγού και των μεταφερομένων ατόμων), καθώς και κάθε πρόσθετος φόρος, τέλος ή δασμός. Κόστος ενός δρομολογίου : Καλλιθέα, Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : fax:. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

17 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β) Για την εκτέλεση ενός δρομολογίου μεταφοράς ατόμων από την Καλλιθέα προς τις περιοχές που τα ίδια τα μέλη θα επιλέξουν με σκοπό να επισκεφθούν θρησκευτικούς και αρχαιολογικούς χώρους καθώς επίσης και να παρακολουθήσουν πολιτιστικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις και επιστροφή, από μισθωμένο λεωφορείο 50 θέσεων & άνω, άριστης κατάστασης που να παρέχει άνεση και ασφάλεια στους επιβαίνοντες, στα πλαίσια του προγράμματος «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ», που θα διαρκέσει έως και το τέλος Δεκεμβρίου Η εκτέλεση των δρομολογίων θα γίνεται από Δευτέρα έως και Κυριακή, οι οποίες θα ξεκινούν από 07:30 π.μ. ή 8:00 π.μ. έως 10:00 μ.μ., λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ώρες θα είναι ελαστικές κατά την έναρξη και τη λήξη της μεταφοράς ανάλογα με τον τόπο προορισμού. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής κάθε μεταφοράς (κάθε ΚΑΠΗ) θα καθορίζονται τουλάχιστον 15 ημέρες νωρίτερα, λαμβάνοντας υπόψη επίσης πως για κάθε μεταφορά θα χρησιμοποιούνται 1 έως και 2 πούλμαν. Να υπάρχει άριστη συνεργασία μεταξύ των οδηγών και των συνοδών αρχηγών οι οποίοι (αρχηγοί) θα καθορίζουν και τις στάσεις. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα (λιπαντικά, ελαστικά, έξοδα συντήρησης, ανταλλακτικά, φθορές, καθορισμός, καύσιμα, οδηγός, ασφάλιση του αυτοκινήτου, του οδηγού και των μεταφερομένων ατόμων), καθώς και κάθε πρόσθετος φόρος, τέλος ή δασμός όπως επίσης και τα έξοδα που τυχόν θα προκύψουν από αυτές π.χ. διόδια, φέρρυ-μπόουτ, γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, κλπ. Οι διαδρομές με επιστροφή των ΚΑΠΗ για το 2015 είναι οι παρακάτω: Α ΚΑΠΗ Β ΚΑΠΗ Γ ΚΑΠΗ Δ ΚΑΠΗ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ-ΛΕΟΝΤΑΡΙ- ΑΛΙΑΡΤΟΣ-ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ-ΜΟΝΗ ΛΥΚΟΥΡΕΣ ΧΑΝΙ ΓΡΑΒΙΑΣ- ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ- ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ-ΜΟΝΗ ΒΑΡΣΩΝ- ΑΡΧΑΙΑ ΤΕΓΕΑ- ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΓΕΑΣ ΛΙΜΝΗ ΖΑΡΟΥΧΛΑ- ΑΚΡΑΤΑ-ΑΘΑΝΑΤΑ ΝΕΡΑ Ή ΥΔΑΤΑ ΣΤΥΓΟΣ-ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΣΟΦΙΚΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ- ΜΟΝΗ ΑΓΝΟΥΝΤΟΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙ-ΑΓ.ΠΑΝΤΕΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ- Ι.ΜΟΝΗ ΑΓ.ΒΛΑΣΙΟΥ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ-ΠΗΓΕΣ- ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΝΕΜΕΑ-ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ ΝΑΥΠΛΙΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΑΡΓΟΥΣ ΔΑΜΑΣΤΑ- ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ-ΛΕΟΝΤΑΡΙ- ΑΛΙΑΡΤΟΣ-ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ-ΜΟΝΗ ΛΥΚΟΥΡΕΣ Κόστος ενός δρομολογίου : Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : fax:. ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ- Ι.ΜΟΝΗ ΑΓ.ΒΛΑΣΙΟΥ- ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΝΑΥΠΛΙΟ-ΤΟΛΟ- ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ-ΜΟΝΗ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΙΑ ΛΙΜΝΗ ΖΑΡΟΥΧΛΑ- ΑΚΡΑΤΑ-ΑΘΑΝΑΤΑ ΝΕΡΑ Ή ΥΔΑΤΑ ΣΤΥΓΟΣ-ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ-ΠΗΓΕΣ- ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ Καλλιθέα, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

18 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α) ΕΙΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Δρομολόγιο από Καλλιθέα προς Βάρκιζα και από Βάρκιζα προς Καλλιθέα (από 06/07/ /07/2015) , ,00 Δρομολόγιο από Καλλιθέα προς Βάρκιζα και από Βάρκιζα προς Καλλιθέα (από 27/07/ /08/2015) Δρομολόγιο από Καλλιθέα προς Βάρκιζα και από Βάρκιζα προς Καλλιθέα (από 17/08/ /09/2015) , , , ,80 ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ ,80 Φ.Π.Α. 13% ΕΥΡΩ 4.026,20 ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΗ ΕΥΡΩ ,00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩ 3,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΥΡΩ ,00

ΕΙΔΟΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ε.Κ.Α.Β. (περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) Ημερομηνία Αποστολής στην εφημερίδα Ε.Ε.

ΕΙΔΟΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ε.Κ.Α.Β. (περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) Ημερομηνία Αποστολής στην εφημερίδα Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αθήνα, 13/5/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕIAΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.& ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ. Διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια, 6/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47006 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Έχοντας λάβει

Διαβάστε περισσότερα

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 1. Θεσμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4857719 ΦΑΞ: E mail:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4857719 ΦΑΞ: E mail: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 20-10-2015 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.: 13194 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30142/26.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30142/26.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30142/26.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 23 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 25.06.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας. Πρόλογος

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας. Πρόλογος ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας Πρόλογος 1. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. είναι σιδηροδρομική εταιρία μεταφοράς επιβατών και φορτίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Η ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟΥ ΤΜΙΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ i

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Η ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟΥ ΤΜΙΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ* ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟΥ ΤΜΙΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ i ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΙΠ1ΛΙΑΓΚΟΠΟΥΑΟΣ ΜΙΧΑΑΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 204/2014

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

LIFE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22ΗΣ ΜΑΙΟΥ 2015 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία GLOBUS LIFE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Στην Ν. Σμύρνη σήμερα την 22η Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1 Γενικά: 1. Στην υποβολή, η 2η σελίδα του Φ.Υ. κατατίθεται και εκτός φακέλου. 2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να είναι πρωτότυπα, ακριβή αντίγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΥΚΟΝΟΥ Σχετ :

ΠΡΟΣ : ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΥΚΟΝΟΥ Σχετ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 29/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ. πρωτ : - 9763 - ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Υπηρεσία : Διοικητική ΓΡΑΦΕΙΟ : Πληροφορίες : Τηλέφωνα : 2289023988 FAX : 2289022229 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 15720/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 20 DESKTOP COMPUTER, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 353-12/30-05-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 21085/30-12-2014 Γ.Ο.Ν.Κ.«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ,ΤΚ 14564 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 09-07-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 505364 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ : Ανάπτυξης Νέων Μορφών Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 18/2011 έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 30 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Η7ΛΨ-ΔΔΙ. 8. Τις διατάξεις του Ν.3310/05 Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή

ΑΔΑ: ΒΛ1Η7ΛΨ-ΔΔΙ. 8. Τις διατάξεις του Ν.3310/05 Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κοζάνη, 12/11/2013 Αρ. Πρωτ. : 103510/5817 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 14/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 19-11-2015 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 μ.μ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 19-11-2015 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 μ.μ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία: 05-11-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Β/22364 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ 85η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 85/2011 Στο Λαγκαδά, σήμερα 6 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 π.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 635 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 61 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Έκδοση του Επίσημου Δελτίου «Απόστολος Τίτος» της Εκκλησίας Κρήτης.... 1 Περί Ιερών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013

Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013 Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αριθμ. Πρωτ.: 6163 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ. 399/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ. 399/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ. 399/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ Ι - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση-Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ν.Π.Δ.Δ.)

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση-Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ν.Π.Δ.Δ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 29/4 /2015 Διεύθυνση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 396

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 396 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ- ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 9/12/2014 με αριθμ. 31 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αναλυτικά Πακέτο Α: 31.885,68 (με ΦΠΑ) Πακέτο Β: 15.864,07 (με ΦΠΑ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αναλυτικά Πακέτο Α: 31.885,68 (με ΦΠΑ) Πακέτο Β: 15.864,07 (με ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα, 13 Μαΐου 2015 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Διακήρυξης: 19763 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βερμίου 2 &1 ης Ιουλίου 66100 Δράμα Πληροφορίες: Μ. Μελιάδης Τηλ: 2521

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΣΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΣΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Διεύθυνση Προμηθειών Τμήμα Υπηρεσιών Αρμόδιος Υπάλληλος: Δ.Γρηγορακάκης Ταχ. Δ/νση : Λ. Μεσογείων 432 Αθήνα, 09.12.2015 Ταχ. Κώδικας : 153 42 Αθήνα Τηλέφωνο : 210-6075746 Αρ. Πρωτ.: 10024 Fax : 210-6075744

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 316/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 316/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 11 Ιουνίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 16.200 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 23970-61500 fax. 23970-61888 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02 Στην Ιθάκη, σήμερα, Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003005713 2015-09-01

15PROC003005713 2015-09-01 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Ταυρωπού, Τ. Κ. 43100, Καρδίτσα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 04-06-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 04-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 04-06-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 239 ΘΕΜΑ: Καθορισμός τρόπου και όρων εκτέλεσης, έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 194/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 3. Kύριο *** *** *** Κοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 194/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 3. Kύριο *** *** *** Κοινοποίηση Διαμεσολάβηση 194/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 194/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Ι. Η καταγγελία Προς 1. Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικού Συμβουλίου dimotikosymvoulio@cityofathens.gr 2. Διεύθυνση Οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τον καθαρισμό των χώρων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τον καθαρισμό των χώρων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Β. Κωνσταντίνου 48 Ταχ. Κώδικας : 11635 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Τ.Ε.2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.4 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.7 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Στην Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων του άρθρου 20 ν.3790/2009

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Στην Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων του άρθρου 20 ν.3790/2009 ΥΠΟΜΝΗΜΑ Στην Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων του άρθρου 20 ν.3790/2009 Ένα από τα μέτρα που προβλέπονται από το Ν. 3845/2010 για την εξυγίανση του ασφαλιστικού συστήματος είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΕ 0439 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ CPV 92512100-4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κομοτηνή Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8911/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8911/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8911/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ YΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΟΜΑΔΕΣ Α & Β) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι 25.6.2013 Αριθμ. Πρωτ.: 33686/9965

Αργοστόλι 25.6.2013 Αριθμ. Πρωτ.: 33686/9965 ΦΑΚΕΛΟΣ: αλληλογραφία με τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Γ.Γ.Δ.Ε.

ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Γ.Γ.Δ.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Γ.Γ.Δ.Ε. Πρόσφατα ιδρύθηκε μια ακόμη ανώνυμη εταιρεία του Δημοσίου για τη διαχείριση των δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα Αρ. Πρωτ. 24272/9-10-13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 12/13 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 149 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 149 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα : 29-04-2014 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ. Πρωτ. : 14473 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Δημάρχ. Χρ. Μπέκα & Βασ. Παύλου Τ.Κ. : 19004-Σπάτα Πληροφορίες : κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

18 ος Πανελλήνιος Μαθητικός

18 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Θέμα 1 ο (Σύντομης ανάπτυξης): (Α) Ποιοι πλανήτες ονομάζονται Δίιοι; 18 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής 2013 Φάση 3 η : «ΙΠΠΑΡΧΟΣ» Θέματα του Γυμνασίου (Β) Αναφέρατε και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Προϋπολογισμός: 2.925.000 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 23

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 24 / Φεβρουάριος 2014. Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ. www.pim.

Τεύχος 24 / Φεβρουάριος 2014. Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ. www.pim. Τεύχος 24 / Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ Επιχειρησιακές Συμβάσεις www.pim.gr ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ άρθρα Το νέο βιβλίο τροποποίησης ωραρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2810 5 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ/Α.7/5/12390/928 Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Βιοτεχνικού Πάρκου Βόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 20/2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. για το Έργο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 20/2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 14/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ «ΑΣΤΙΜΙΤΣΙ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΥΤΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟY ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ «ΑΣΤΙΜΙΤΣΙ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΥΤΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟY ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕ.ΚΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ «ΑΣΤΙΜΙΤΣΙ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΥΤΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟY ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΕΥΡYΔΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου, φωτοβολταϊκών συστημάτων και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξανδρούπολης για το έτος 2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου, φωτοβολταϊκών συστημάτων και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξανδρούπολης για το έτος 2016 Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου, φωτοβολταϊκών συστημάτων και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξανδρούπολης για το έτος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».

συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 22 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 131913 Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ». 2. Το σωματείο μπορεί να χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2131311572, 2131311604, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ)

Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ) Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ) Αρ. πρωτ.: 2041/13.1.2014 Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,45%) έτους 2014 Αρ.Πρωτ.: 2041 Ημ/νια: 13/01/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

MΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝΑ ΚΑΤ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 14.760,00 με ΦΠΑ

MΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝΑ ΚΑΤ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 14.760,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ. 1970/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ - 02-07-2010 02-07-2010

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ - 02-07-2010 02-07-2010 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ B ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια δύο χιλιάδων οκτακοσίων (2.800) δεσμίδων

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον απολογισμό της χρήσης του 2014 θα εξετάσουμε ορισμένα θεμελιώδη μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων στα οποία παρατηρούνται τα εξής:

Ξεκινώντας τον απολογισμό της χρήσης του 2014 θα εξετάσουμε ορισμένα θεμελιώδη μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων στα οποία παρατηρούνται τα εξής: ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 10 Απριλίου 2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 10 Απριλίου 2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΒΙΗΔ469ΗΔΞ-721 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 10 Απριλίου 2014 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 1/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Αποφάσεως 72/2012 Π ε ρ ί λ η ψ η Ωράριο λειτουργίας φαρμακείων Δήμου Βόλβης.

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 13 ο Πρακτικό Συνεδρίαση της 14/11/2014 Αρ.Πρ.Πρόσκλησης: 471/14-11-14 Αρ. θέματος στην Η.Δ.: 1 ο. Αρ. Απόφασης: 57 ΑΔΑ: 6ΡΒΟΟΕΨΓ-Δ0Ο

Απόσπασμα από το 13 ο Πρακτικό Συνεδρίαση της 14/11/2014 Αρ.Πρ.Πρόσκλησης: 471/14-11-14 Αρ. θέματος στην Η.Δ.: 1 ο. Αρ. Απόφασης: 57 ΑΔΑ: 6ΡΒΟΟΕΨΓ-Δ0Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ «Αρωγή» Ν.Π.Δ.Δ. Μπόσκιζας& Πλαταιών 23 Α Αχαρνές 13679 Τηλ. - Fax: 210 2403443 Τηλ.:210 2404444 Απόσπασμα από το 13

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ι.Π.Μεσολογγίου, 21-05 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ.Πρωτ:Φ555/Ζ/ΛΣΤ/2457 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «Για την μελέτη και εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων δασικής οδοποιίας μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε Κεφαλληνίας) με το ΥΠΕΚΑ και τη Δ/νση Δασών Ν. Κεφαλληνίας για τη κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 19/10/15 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Κορμπάκη Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088716 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1 : Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισµοί 2 : Εκπροσώπηση Εταιρείας 3 : Τοπογραφικά στοιχεία 4 : Εργοτάξιο και

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΨΗΡΟΡΥΑ-5ΓΡ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2015. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 20/2014 συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 267/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.Σ. Ε.Λ.Μ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.Σ. Ε.Λ.Μ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.Σ. Ε.Λ.Μ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΜΑΙΟΣ 2014 Συνάδελφοι το.σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. θα ήθελε να σας ενηµερώσει για τα ζητήµατα τα οποία προσπάθησε να αντιµετωπίσει την προηγούµενη περίοδο καθώς και για τον σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Πρόταση σχεδιασμού και κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014 2020.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Πρόταση σχεδιασμού και κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014 2020. Πρόταση σχεδιασμού και κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014 2020 Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ιούλιος 2013 1 Ενότητα 1: «Ανάλυση Στοχοθεσία»...5 I. Ανάλυση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΓΩΗΑ-ΜΡΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΖΓΩΗΑ-ΜΡΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :40500 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 228/2013 Από το Πρακτικό της 25ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία της υπογραφής της.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία της υπογραφής της. Προκήρυξη Διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού 005/2015, για την προμήθεια ενενήντα έξι χιλιάδων (96.000) Κουτιών Συσκευασίας (Χαρτοκιβώτια) ετησίως για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Αστικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 197/ 2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18952/21-9-2015

Αρ. Απόφασης: 197/ 2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18952/21-9-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Άρθρο 75 Πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Κυρώσεις Ποινές

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Άρθρο 75 Πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Κυρώσεις Ποινές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα (1 )Τεμάχιο Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β

Ένα (1 )Τεμάχιο Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ HM./NIA : 29/01/2015 AΡ. ΠΡΩΤ. 1065/29.01.2015 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, 152 36 ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 2132052518-508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 24/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 23 ης Οκτωβρίου 2013

Πρακτικό 24/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 23 ης Οκτωβρίου 2013 Πρακτικό 24/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 23 ης Οκτωβρίου 2013 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 23 η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 82.902 / 01 / 2012. Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Αντίρροπον

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 82.902 / 01 / 2012. Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Αντίρροπον Αντίρροπον Αθήνα, 30-7- 2012 Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Αριθμ. Πρωτ.: 34 Κωλέττη 30, Τ.Κ 106 82, Αθήνα Τηλ - Fax: 210 3802225 Email: antirropon@yahoo.gr Web: www.antirropon.gr Πληροφορίες: κα Ζερμπίνη

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιες συμβάσεις. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα

Δημόσιες συμβάσεις. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα Δημόσιες συμβάσεις Ο δημόσιες αρχές συνάπτουν συμβάσεις προκειμένου να διασφαλίσουν την εκτέλεση έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών. Οι εν λόγω συμβάσεις, οι οποίες συνάπτονται έναντι

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002732847 2015-04-27

15PROC002732847 2015-04-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ Σάµος, 27-04-2015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.οικ.: 23367/1856 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2552 Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ Γ. ΚΑΣΣΑΒΟΥ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ Στη θέση τους οι σχολικές καθαρίστριες - έγκαιρη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλ. & Fax: 26710 29258. Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr, Ιστοσελίδα: www.foreasainou.gr Αργοστόλι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 238/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 238/2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 238/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 27/07-11-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 1/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2014

Πρακτικό 1/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2014 Πρακτικό 1/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2014 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 10 η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & AΠΟΘΗΚΗΣ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Σταγκουράκη Αργυρώ - Μαρία Α ΕΛΕ Τ.Κ. 74 100 Ρέθυµνο Κρήτης Τηλ.: 2831341038

Διαβάστε περισσότερα

Εκατοστή τριακοστή τρίτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Εκατοστή τριακοστή τρίτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εκατοστή τριακοστή τρίτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά τεύχος 133 ανακοινώσεις Πίνακας περιεχομένων Παράταση

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή στην Ανάλυση των Κατασκευών 1.1 Κατασκευές και δομοστατική

1 Εισαγωγή στην Ανάλυση των Κατασκευών 1.1 Κατασκευές και δομοστατική 1 Εισαγωγή στην Ανάλυση των Κατασκευών 1.1 Κατασκευές και δομοστατική Στη φύση μπορούμε να διακρίνουμε πάρα πολλά είδη διαφορετικών κατασκευών, οι οποίες άλλες προέκυψαν τυχαία και άλλες από ένστικτο επιβίωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΠΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΕΟ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΕ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ

ΑΣΠΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΕΟ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΕ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΑΣΠΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΕΟ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΕ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ H Κύπρος βρίσκεται ήδη στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης. Η επιβεβαίωση της

Διαβάστε περισσότερα

52 Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. (χώρος Αθλοπαιδιών).

52 Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. (χώρος Αθλοπαιδιών). EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Απόφασης 13/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της.14./03/2012.. της..4/2012.. της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ AYTOΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πλ. Κάνιγγος 20, ΑΘΗΝΑ 101 81 Τηλέφωνο: 210 3893678 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Αριθ. Αποφ. 87/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Αριθ. Αποφ. 87/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Αριθ. Αποφ. 87/2015 Από το Πρακτικό της 25 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερμιονίδας ΘΕΜΑ 4 ο : Κατάρτιση όρων του διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

591 Κ.Ι\ ΘΕΜΑ: ΚΑΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑλλΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τ.Ε.Ι Πειραιά για την απόκτηση του πτυχίου.

591 Κ.Ι\ ΘΕΜΑ: ΚΑΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑλλΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τ.Ε.Ι Πειραιά για την απόκτηση του πτυχίου. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 591 Κ.Ι\ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑ ΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΕΥΓΕΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ: ΚΑΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑλλΟΝ Διπλωματική εργασία που υποβλήθηκε στο Τ.Ε.Ι Πειραιά για την απόκτηση του πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΦΩ9Μ-5ΚΨ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Ιωάννης Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος

ΑΔΑ: Β41ΦΩ9Μ-5ΚΨ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Ιωάννης Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12/17-7-2012 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 319/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση της με αριθμό 31/2012 απόφασης της

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων Δήμου Ρεθύμνης»

«Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων Δήμου Ρεθύμνης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : +3028310-40978 ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 7540/20-03-2013 FAX : +3028310-40043 Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στον τομέα του εμπορίου: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στον τομέα του εμπορίου: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στον τομέα του εμπορίου: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο κεφάλαιο αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στα μεγέθη και στη διάρθρωση των βασικών χαρακτηριστικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ (Φύλλα διδασκαλίας) για Τμήματα: Εργοθεραπείας, ημόσιας Υγείας και Νοσηλευτικής. (Γεώργιος. Μπαμπλέκος.)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ (Φύλλα διδασκαλίας) για Τμήματα: Εργοθεραπείας, ημόσιας Υγείας και Νοσηλευτικής. (Γεώργιος. Μπαμπλέκος.) 1 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ (Φύλλα διδασκαλίας) για Τμήματα: Εργοθεραπείας, ημόσιας Υγείας και Νοσηλευτικής (Γεώργιος. Μπαμπλέκος.) Συγγράμματα Αναφοράς: Επίτομη Ανατομική Παναγιώτη Σάββα, και Και, Περιγραφική

Διαβάστε περισσότερα

----- ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ.

----- ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Γ Ταχ. Δ/νση:: Α.Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ - 28-09-2006 29-09-2006

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ - 28-09-2006 29-09-2006 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 22/2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ B ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μουρούζη 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-13

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-13 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Προς όλα τα μέλη, Λευκωσία, 18 Σεπτεμβρίου, 2012 Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

άρθρα ανακοινώσεις Ο σκοπός του περιοδικού... Αντώνης Δεσπότης Διευθύνων Σύμβουλος Νέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για το 2014 - σελ.

άρθρα ανακοινώσεις Ο σκοπός του περιοδικού... Αντώνης Δεσπότης Διευθύνων Σύμβουλος Νέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για το 2014 - σελ. Τεύχος 33 / Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2014 ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Ο.Α.Ε.Δ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ www.pim.gr Ε.Π.Α. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα