ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εισηγήτρια: Θεοδώρα Παπαδηµητρίου Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Αθήνα, 03 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: 8947 ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004) ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικές Εταιρίες που έχουν άδεια λειτουργίας για ασφάλιση αυτοκινήτων Προαιρετικές καλύψεις υλικών ζηµιών Ασφαλιστικοί ιαµεσολαβητές Εναρµόνιση κατά τη σύναψη ή/και ανανέωση της σύµβασης ασφάλισης του αναγραφόµενου ως ασφαλιστικού ποσού κάλυψης του ασφαλιζόµενου οχήµατος µε την τρέχουσα πραγµατική αξία και εντεύθεν προσδιορισµός του αναλογούντος ασφαλίστρου». Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» ως εξωδικαστικό όργανο συναινετικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών, στα πλαίσια των θεσµοθετηµένων αρµοδιοτήτων της (άρθρο 3 1&2 Ν. 3297/2004 ΦΕΚ 259Α / ) µπορεί να προβαίνει σε συστάσεις και υποδείξεις προς τους προµηθευτές, ιδίως όταν από την επιχειρηµατική συµπεριφορά τους θίγεται µεγάλος αριθµός καταναλωτών. ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ: Ο Συνήγορος του Καταναλωτή έχει δεχτεί και εξακολουθεί να είναι αποδέκτης σηµαντικού αριθµού αναφορών ασφαλισµένων, που έχουν συνάψει πολυασφαλιστήρια αυτοκινήτου 1. 1 ηλαδή ασφαλιστήρια συµβόλαια, µε τα οποία µαζί µε τη σύµβαση ασφάλισης για την υποχρεωτική κάλυψη της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του εκάστοτε οχήµατος έχει επιπλέον συµφωνηθεί η προαιρετική κάλυψη ορισµένων πρόσθετων ασφαλιστικών κινδύνων υλικών ζηµιών [ενδεικτικά: ίδιες ζηµιές (µικτή ασφάλιση), κλοπή (ολική-µερική), πυρκαγιά, τροµοκρατικές ενέργειες, στάσεις, απεργίες, φυσικά φαινόµενα, κακόβουλες ενέργειες κ.λπ.] µε την καταβολή βεβαίως του αναλογούντος ασφαλίστρου και µε διάρκεια ισχύος που συµπίπτει µε αυτή της υποχρεωτικής ασφάλισης. Για τους τελευταίους αυτούς ασφαλιστικούς κινδύνους, οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των συµβαλλοµένων ρυθµίζονται από την ασφαλιστική σύµβαση, η οποία διέπεται αφενός από τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου (που περιέχει τα εξατοµικευµένα στοιχεία της σύµβασης) και αφετέρου από τους εκ των προτέρων, χωρίς διαπραγµάτευση, συντεταγµένους Γενικούς ή Ειδικούς έντυπους ασφαλιστικούς όρους και τις Ειδικές συµφωνίες, που ορίζουν τις προϋποθέσεις µε τις οποίες παρέχεται η εκάστοτε κάλυψη από τη συγκεκριµένη ασφαλιστική εταιρία. Σε κάθε περίπτωση, η ασφαλιστική σύµβαση για τους πέρα από την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητο ασφαλιζόµενους κινδύνους διέπεται από τις διατάξεις του Ασφαλιστικού Νόµου (Ν. 2496/1997). Ο Αστικός Κώδικας εφαρµόζεται συµπληρωµατικά προς τον ΑσφΝ, εφόσον το δίκαιο της ασφαλιστικής σύµβασης σε καµία περίπτωση δεν είναι ανεξάρτητο από το γενικό δίκαιο των συµβάσεων (βλ. Ιωάννη Κ. Ρόκα, Ιδιωτική Ασφάλιση εκδ.2005, σελ. 64 επ.). Τέλος, όταν ο ασφαλισµένος ή ο λήπτης της ασφάλισης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή, έχουν πεδίο εφαρµογής και οι διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή.

2 2 Σύµφωνα µε τις αναφορές αυτές, µε την αφορµή επέλευσης του αντίστοιχου ασφαλιστικού κινδύνου, όταν αυτός έχει ως αποτέλεσµα είτε την οριστική απώλεια είτε την ολοσχερή καταστροφή του ασφαλισµένου οχήµατος, διαπιστώνεται κατά τη διαδικασία διακανονισµού του οφειλόµενου ασφαλίσµατος σηµαντική επί έλαττον απόκλιση µεταξύ αφενός της λογιζόµενης εκ µέρους της ασφαλιστικής εταιρίας ως τρέχουσας πραγµατικής κατά το χρόνο επέλευσης του κινδύνου και άρα αποζηµιωτέας αξίας του ασφαλιζόµενου οχήµατος και αφετέρου του αναγραφόµενου στον Πίνακα Καλύψεων ως ασφαλιστικού ποσού της αντίστοιχης κάλυψης, επί τη βάσει του οποίου έχει υπολογισθεί το καταβληθέν γι αυτήν (την ασφαλιστική κάλυψη) ασφάλιστρο κατά την αρχική σύναψη ή/και την εκάστοτε ανανέωση της σύµβασης ασφάλισης. εδοµένου ότι η παραπάνω διαπίστωση εκ µέρους των ασφαλισµένων-καταναλωτών λαµβάνει χώρα συνήθως εκ των υστέρων και εκ του αποτελέσµατος (µετά την επέλευση κάποιου εκ των ασφαλιζόµενων κινδύνων) αυτό σηµαίνει ότι για πιθανολογούµενα σηµαντικό αριθµό ασφαλιστικών συµβάσεων προαιρετικών καλύψεων αυτοκινήτου, όπου το αναφερόµενο στη σύµβαση ως ασφαλιστικό ποσό κάλυψης παραµένει για µεγάλα χρονικά διαστήµατα αµετάβλητο, καταβάλλεται κατ εξακολούθηση και αχρεωστήτως υψηλότερο ποσό ασφαλίστρου σε σχέση µε αυτό που θα έπρεπε να τιµολογηθεί αναλογικά µε την έκταση της πραγµατικά παρεχόµενης κάλυψης (εφόσον προϊόντος του χρόνου και κατά τη συνηθισµένη και κανονική πορεία των πραγµάτων η πραγµατική τρέχουσα αξία του ασφαλιζόµενου αυτοκινήτου αποµειώνεται) 2. ιευκρινίζεται δε ότι στις αναφερόµενες περιπτώσεις δεν προέκυψε ότι κατά την κατάρτιση της επίµαχης ασφαλιστικής σύµβασης υπήρξε ξεχωριστή συµφωνία (συµβατική εκτίµηση), η οποία να αποδεικνύεται µε έγγραφο, επί τη βάσει προηγηθείσας αµοιβαίας αποδεκτής αποτίµησης ως προς την αξία του ασφαλιζόµενου κινδύνου και η οποία να ενσωµατώθηκε στο ασφαλιστήριο µε σχετικό όρο, από τον οποίο να προκύπτει σαφώς ότι έλαβε χώρα συµβατική εκτίµηση, αλλά ότι πρόκειται απλώς για δήλωση αξίας του πράγµατος που έκανε είτε ο ασφαλιστής είτε ο λήπτης της ασφάλισης και αναγράφηκε στο ασφαλιστήριο. ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ: 1) Σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Ν. 2496/1997: «Στην ασφάλιση κατά ζηµιών πραγµάτων, αν δεν συµφωνήθηκε κάτι άλλο, βάση υπολογισµού του ασφαλίσµατος είναι η τρέχουσα αξία ή, αν δεν υπάρχει, η συνηθισµένη αξία αυτών κατά το χρόνο επέλευσης του κινδύνου. Το ασφάλισµα καθορίζεται από την αντιπαραβολή της αξίας του πράγµατος πριν και µετά την πραγµατοποίηση του κινδύνου. Ο ασφαλιστής µπορεί, µε ξεχωριστή συµφωνία, η οποία αποδεικνύεται µε έγγραφο, να προβεί σε αποτίµηση της ασφαλισµένης περιουσίας. Στην περίπτωση αυτή, το ασφάλισµα υπολογίζεται µε βάση την αξία της αποτίµησης. Η αποτίµηση µπορεί να προσβληθεί µόνο για πλάνη, απάτη, απειλή ή εικονικότητα». Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις 2 και 3 του άρθρου 17 του Ν. 2496/1997: «( )Αν η αξία των πραγµάτων, που δηλώθηκε κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύµβασης, υπερβαίνει την τρέχουσα ή, αν δεν υπάρχει, τη συνηθισµένη αξία αυτών κατά το χρόνο επέλευσης του κινδύνου, οποιοσδήποτε από τους συµβαλλοµένους µπορεί να απαιτήσει τη µείωση της ασφαλιστικής αξίας και του ασφαλίστρου, για το υπόλοιπο διάστηµα ισχύος της σύµβασης. Σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου, ο ασφαλιστής δεν ευθύνεται για το υπερβάλλον. Αν η υπερασφάλιση οφείλεται σε δόλο του λήπτη της ασφάλισης, του ασφαλισµένου ή του δικαιούχου του ασφαλίσµατος, η ασφάλιση είναι άκυρη. Ο καλόπιστος ασφαλιστής δικαιούται τα δεδουλευµένα ασφάλιστρα». Ως τρέχουσα αξία κατά την ανωτέρω έννοια θεωρείται εκείνη που διαµορφώνεται στην αγορά, δηλαδή η αγοραία αξία. Με τις ανωτέρω διατάξεις θεσπίζεται η αρχή του αποζηµιωτικού χαρακτήρα της ασφαλιστικής συµβάσεως, ώστε να αποκλείεται η δυνατότητα στους ασφαλισµένους να χρησιµοποιούν την σύµβαση για τον πορισµό κέρδους, προς πραγµατοποίηση του οποίου είναι ενδεχοµένη η ψευδής αποτίµηση των ασφαλιζοµένων 2 Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι από ορισµένες ασφαλιστικές εταιρίες η αυτόµατη αναπροσαρµογή της ασφαλιζόµενης αξίας του αυτοκινήτου, ώστε η τελευταία να συµπίπτει κατά προσέγγιση µε την τρέχουσα εµπορική αξία αυτού σε κάθε επέτειο ασφάλισης του αυτοκινήτου, αναφέρεται και προωθείται ως ιδιαίτερη και κατ εξαίρεση παροχή της εταιρίας.

3 3 πραγµάτων και στη συνέχεια η από δόλο καταστροφή αυτών, δηλαδή η πρόκληση επελεύσεως της ασφαλιστικής περιπτώσεως µε µέσα, τα οποία αποκρούονται από την έννοµη τάξη και θεµελιώνουν και κοινώς επικίνδυνα εγκλήµατα. Ενόψει δε του σκοπού της απαγορεύσεως της υπερασφάλισης και του περιορισµού της ασφαλιστικής συµβάσεως στον αποζηµιωτικό και µόνο χαρακτήρα της, οι διατάξεις, που καθιερώνουν την απαγόρευση και τον περιορισµό αυτόν και αποσκοπούν στην προστασία της έννοµης τάξης, είναι δηµοσίας τάξεως, µη δυνάµενες να µεταβληθούν µε την ιδιωτική βούληση. Έτσι, µόνο εάν έλαβε χώρα αποτίµηση της αξίας από τον ασφαλιστή, η οποία έγινε αποδεκτή, κατά τα ειδικώτερα οριζόµενα στην 3 του ως άνω άρθρου 16 του Ν. 2496/1997, τότε η αποτίµηση αυτή υπερισχύει έναντι κάθε άλλου αποδεικτικού µέσου και αποστερεί τον ασφαλιστή από το δικαίωµα να αποδείξει τη µικρότερη αξία του πράγµατος, εκτός αν η αποτίµηση έγινε από τον ασφαλισµένο κατά τρόπο δόλιο 3. 2) Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 3557/2007 προστέθηκε νέο εδάφιο ε στην 3 του άρθρου 6 του Π..237/1986 (Κωδικοποίηση των διατάξεων περί υποχρεωτικής ασφάλισης της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για ατυχήµατα από αυτοκίνητα), που όµως ανήκει στο δίκαιο της εποπτείας εκτός του πεδίου της ειδικής ρύθµισης του θεσµού της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων. Σύµφωνα µε την προσθήκη αυτή «κατά τον προσδιορισµό των ασφαλίστρων για υλικές ζηµίες του ασφαλισµένου αυτοκινήτου, λαµβάνεται υποχρεωτικά υπόψη η τρέχουσα αξία του ασφαλισµένου αυτοκινήτου οχήµατος, η οποία υπολογίζεται µε βάση τον τύπο και την παλαιότητά του. Αν ο ασφαλιστής επιβάλλει ασφάλιστρο, το ποσό του οποίου δεν αναλογεί στην πραγµατική αξία του ασφαλισµένου αυτοκινήτου οχήµατος, το πέραν της αξίας αυτής ποσό επιστρέφεται στον λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισµένο µε το νόµιµο τόκο. Αν δεν επιστραφεί από τον ασφαλιστή το ποσό αυτό, ο Υπουργός Ανάπτυξης µπορεί να επιβάλλει σε βάρος του ασφαλιστή πρόστιµο µέχρι τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ». Συνάγεται δηλαδή αβίαστα από το πνεύµα της ως άνω διάταξης ότι αφορά αµιγώς στον τρόπο τιµολόγησης των ασφαλίστρων για συµπληρωµατικές/προαιρετικές καλύψεις υλικών ζηµιών αυτοκινήτου 4. Πάντως η µε νοµοτεχνική αταξία (αφού εντάσσεται σε πλαίσιο διατάξεων που διέπουν την υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτου) εισαγωγή συγκεκριµένων κριτηρίων τιµολόγησης και η δυνατότητα επιβολής διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση χρέωσης υπερβάλλοντος ποσού ασφαλίστρου στις προαιρετικές καλύψεις υλικών ζηµιών αυτοκινήτου και επιστροφής αυτού εντόκως, που εισήχθησαν µε την ως άνω νοµοθετική τροποποίηση, δεν καθιστά υποχρέωση µόνο έναντι της κρατικής εποπτείας τη συµµόρφωση µε τα προβλεπόµενα, αλλά ο λήπτης της ασφάλισης διατηρεί, παράλληλα µε τις διοικητικές κυρώσεις, που µπορεί να επιβάλει η ιοίκηση, όλα τα ιδιωτικά του δικαιώµατα, που πηγάζουν από τις κείµενες διατάξεις και την ασφαλιστική σύµβαση. 3) Σύµφωνα µε το εδ. δ του άρθρου 9 α του Ν.2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή, όπως ισχύει, ως εµπορική πρακτική ορίζεται:«( ) κάθε πράξη, παράλειψη, τρόπος συµπεριφοράς ή εκπροσώπησης, εµπορική επικοινωνία, συµπεριλαµβανοµένης της διαφήµισης και του µάρκετινγκ ενός προµηθευτή, που συνδέεται άµεσα µε την προώθηση, πώληση ή προµήθεια ενός προϊόντος σε καταναλωτές». Στο σηµείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ότι η έννοια του «προϊόντος» περιλαµβάνει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο εδ.γ του ίδιου άρθρου, «κάθε αγαθό ή υπηρεσία». Επιπλέον, σύµφωνα µε την 1 του άρθρου 9γ του ιδίου νόµου:«απαγορεύονται οι αθέµιτες εµπορικές πρακτικές που υιοθετούνται πριν, κατά τη 3 Βλ. ΕφΑθ 6179/2007, Ελλ /ΝΗ 2008/532, ΕφΘεσσαλ 1835/2003, ΕΕµπ 2005/ Αυτό προκύπτει ευθέως και από την Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 3557/2007, όπου σχετικά µε το ως άνω άρθρο 3 αναφέρονται τα εξής: «Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, αφενός ρυθµίζεται ( )και, αφετέρου, καθορίζεται ως στοιχείο προσδιορισµού των ασφαλίστρων για υλικές ζηµιές, µε εξαίρεση τις υποχρεωτικές ασφαλίσεις του κλάδου αστικής ευθύνης χερσαίων αυτοκινήτων οχηµάτων, η τρέχουσα αξία του ασφαλισµένου οχήµατος µε βάση τον τύπο και την παλαιότητά του. Περαιτέρω, ρυθµίζεται η επιστροφή στον δικαιούχο του ασφαλίστρου που δεν αναλογεί στην πραγµατική αξία του ασφαλισµένου οχήµατος και προβλέπονται, για την αποτελεσµατικότητα της ρύθµισης αυτής, διοικητικές κυρώσεις».

4 4 διάρκεια και ύστερα από εµπορική συναλλαγή που σχετίζεται µε συγκεκριµένο προϊόν», δηλαδή οι υπό εξέταση ρυθµίσεις καλύπτουν όχι µόνο τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές που προηγούνται της λήψης απόφασης για εµπορική συναλλαγή (προσυµβατικό στάδιο), αλλά και εκείνες που λαµβάνουν χώρα και κατά τη διάρκεια πραγµατοποίησής της, αλλά και µετά από την ολοκλήρωση αυτής. Επιπρόσθετα, οι σχετικές διατάξεις του νόµου έχουν εφαρµογή σε σχεδόν οποιαδήποτε ενέργεια του προµηθευτή, που επηρεάζει την οικονοµική συµπεριφορά των πελατών-καταναλωτών του, τόσο σε συµβατικό όσο και σε εξωδικαιοπρακτικό επίπεδο 5. Ειδικότερα µία εµπορική πρακτική είναι αθέµιτη όταν πληρούνται σωρευτικά οι εξής δύο προϋποθέσεις (παρ. 2 αρθρ.9γ): α) είναι αντίθετη προς τις απαιτήσεις επαγγελµατικής ευσυνειδησίας και β) στρεβλώνει ουσιωδώς ή ενδέχεται να στρεβλώσει ουσιωδώς την οικονοµική συµπεριφορά του µέσου καταναλωτή, στον οποίο φθάνει ή στον οποίο απευθύνεται το προϊόν ή του µέσου µέλους της οµάδας, όταν µια εµπορική πρακτική απευθύνεται σε µια συγκεκριµένη οµάδα καταναλωτών. Εξάλλου, για τους σκοπούς των πιο πάνω διατάξεων, σύµφωνα µε τους ορισµούς του άρθρου 9 α του ιδίου νόµου, ως «επαγγελµατική ευσυνειδησία» νοείται: «το µέτρο της ειδικής τεχνικής ικανότητας και µέριµνας που ευλόγως αναµένεται να επιδεικνύει ένας προµηθευτής προς τους καταναλωτές, κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στην έντιµη πρακτική της αγοράς ή και στη γενική αρχή της καλής πίστης, στον τοµέα δραστηριοτήτων του προµηθευτή» (εδ. η αρθρ. 9 α ). Επιπλέον, ως «ουσιώδης στρέβλωση της οικονοµικής συµπεριφοράς των καταναλωτών» ορίζεται από το εδ. ε του ιδίου άρθρου: «η χρήση εµπορικής πρακτικής µε σκοπό τη σηµαντική µείωση της ικανότητας του καταναλωτή να λάβει τεκµηριωµένη απόφαση, µε επακόλουθο ο καταναλωτής να λάβει µια απόφαση συναλλαγής που διαφορετικά δεν θα ελάµβανε». Μάλιστα, η χρήση του επιρρήµατος «ουσιωδώς» θέτει ένα κατώτατο όριο για το χαρακτηρισµό µιας εµπορικής πρακτικής ως αθέµιτης. Ο νόµος προσδιορίζει σαφώς το περιεχόµενο του όρου «απόφαση συναλλαγής» ως: «απόφαση που λαµβάνει ο καταναλωτής για το αν, πώς και υπό ποίους όρους θα πραγµατοποιήσει αγορά, θα καταβάλει όλο το τίµηµα ή µέρος αυτού, θα κρατήσει ή θα διαθέσει το προϊόν ή θα ασκήσει συµβατικό δικαίωµα επί του προϊόντος είτε ο καταναλωτής αποφασίσει να προβεί σε ενέργεια είτε όχι»(άρθρο 9 α εδ. ια ). Από την άλλη µεριά, ακόµα και µία υποθετική επίδραση στην οικονοµική συµπεριφορά του καταναλωτή αρκεί για τον χαρακτηρισµό της πρακτικής ως αθέµιτης 6. Σε κάθε περίπτωση, ο χαρακτηρισµός µιας εµπορικής πρακτικής ως αθέµιτης έχει ως σηµείο αναφοράς τον «µέσο καταναλωτή», στον οποίο απευθύνεται το προϊόν ή η υπηρεσία, εάν δε µία εµπορική πρακτική απευθύνεται σε µία συγκεκριµένη οµάδα καταναλωτών, τότε θα διερευνηθεί η επίδραση που θα έχει η πρακτική στο µέσο καταναλωτή της συγκεκριµένης οµάδας 7. Η ελληνική νοµολογία προσεγγίζει έως σήµερα το πρότυπο του µέσου καταναλωτή µε βάση «το ενδιάµεσο πρότυπο του συνήθως απρόσεκτου µεν ως προς την ενηµέρωσή του, αλλά διαθέτοντος τη µέση αντίληψη κατά το σχηµατισµό της δικαιοπρακτικής του αποφάσεως καταναλωτή του συγκεκριµένου είδους αγαθών ή υπηρεσιών 8». Στόχος παραµένει, σε κάθε περίπτωση, η προστασία της ελεύθερης επιλογής του καταναλωτή κατά 5 Τούτο προκύπτει από το σηµ. 13 του προοιµίου της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ (κατ ενσωµάτωση της οποίας προστέθηκαν στο ελληνικό δίκαιο οι διατάξεις για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές), σύµφωνα µε το οποίο η γενική απαγόρευση θα πρέπει να εφαρµόζεται και στις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές που ασκούνται εκτός οποιασδήποτε συµβατικής σχέσης µεταξύ ενός εµπορευόµενου και ενός καταναλωτή ή µετά τη σύναψη της σύµβασης και κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της. Βλ. σχετικά ο.π. Κ. ελούκα-ιγγλέση, ίκαιο Προστασίας Καταναλωτή (επµέλεια.: Ελ. Αλεξανδρίδου), έκδοση 2008, σελ. 507επ. 6 Βλ. σχετικά ο.π. Κ. ελούκα-ιγγλέση, ίκαιο Προστασίας Καταναλωτή (επµέλεια.: Ελ. Αλεξανδρίδου), έκδοση 2008, σελ. 514επ. 7 ο.π. σελ. 517επ. 8 βλ. σχετ. ΑΠ 296/2001 ΕΕ 2001,1326. ΑΠ 1219/2001 ΕΕµπ 2001,529 ΑΠ 1495/2006 ΕΕ 2006,1307.

5 5 τη διαµόρφωση της συναλλακτικής του απόφασης 9. Εµπορικές πρακτικές είναι αθέµιτες, ιδίως όταν είναι παραπλανητικές ή επιθετικές, όπως αυτές καθορίζονται στα άρθρα 9δ, 9ε, 9στ και στα άρθρα 9ζ και 9 η του Ν.2251/1994, αντίστοιχα. Ειδικώτερα, σύµφωνα µε το άρθρο 9δ 1 του Ν.2251/1994, όπως ισχύει, «µία εµπορική πρακτική θεωρείται παραπλανητική όταν περιλαµβάνει εσφαλµένες πληροφορίες και είναι, συνεπώς, αναληθής ή, όταν, µε οποιονδήποτε τρόπο, συµπεριλαµβανοµένης της συνολικής παρουσίασής της, παραπλανά ή ενδέχεται να παραπλανήσει τον µέσο καταναλωτή, ακόµα και εάν οι πληροφορίες είναι, αντικειµενικά, ορθές όσον αφορά ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία τα οποία παρατίθενται κατωτέρω και, ούτως ή άλλως, τον οδηγεί ή ενδέχεται να τον οδηγήσει να λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία, διαφορετικά, δεν θα ελάµβανε. Τα στοιχεία αυτά είναι:( )γ) η έκταση των δεσµεύσεων του προµηθευτή, τα κίνητρα για την εµπορική πρακτική ( ),δ) η τιµή ή ο τρόπος υπολογισµού της ή η ύπαρξη ειδικής συµφέρουσας τιµής,( )ζ) τα δικαιώµατα του καταναλωτή( )». Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρο 9ε 1,2 και 4 του Ν.2251/1994, όπως ισχύει, «µια εµπορική πρακτική θεωρείται παραπλανητική όταν, στο πραγµατικό της πλαίσιο, λαµβανοµένων υπόψη όλων των χαρακτηριστικών της και των περιστάσεων, καθώς και των περιορισµών του συγκεκριµένου µέσου επικοινωνίας, παραλείπει ουσιώδεις πληροφορίες που χρειάζεται ο µέσος καταναλωτής, ανάλογα µε το συγκεκριµένο πλαίσιο, για να λάβει τεκµηριωµένη απόφαση συναλλαγής και ως εκ τούτου τον οδηγεί ή ενδέχεται να τον οδηγήσει να λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία διαφορετικά δεν θα ελάµβανε. Παραπλανητική παράλειψη τεκµαίρεται και όταν ο προµηθευτής αποκρύπτει ουσιώδεις πληροφορίες ή τις παρέχει κατά τρόπο ασαφή, ακατάληπτο, διφορούµενο ή εκτός χρόνου κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1, ή όταν δεν προσδιορίζει την εµπορική επιδίωξη της εµπορικής πρακτικής, εφόσον αυτή δεν είναι ήδη προφανής από το συγκεκριµένο πλαίσιο και όταν, και στις δύο αυτές περιπτώσεις, τούτο έχει ή ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσµα να λάβει ο µέσος καταναλωτής απόφαση για συναλλαγή την οποία, διαφορετικά, δεν θα είχε λάβει.( ). Στην περίπτωση της πρόσκλησης για αγορά, θεωρούνται ουσιώδεις οι ακόλουθες πληροφορίες, αν δεν είναι ήδη προφανείς από το συγκεκριµένο πλαίσιο: α) τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος, στο βαθµό που ενδείκνυνται σε σχέση µε το µέσο και το προϊόν, ( ) γ) η τιµή, συµπεριλαµβανοµένων των φόρων ή αν, λόγω της φύσεως του προϊόντος, η τιµή δεν µπορεί ευλόγως να καθοριστεί εκ των προτέρων, ο τρόπος µε τον οποίο υπολογίζεται η τιµή ( )». Τέλος, στη µαύρη λίστα εµπορικών πρακτικών που απαγορεύονται ρητά από το νόµο, γιατί θεωρούνται άνευ ετέρου ως παραπλανητικές εντάσσεται, µεταξύ άλλων, (άρθρο 9στ περίπτ. (ι) του Ν.2251/1994, όπως ισχύει) η «( )παρουσίαση των δικαιωµάτων που παρέχει ο νόµος στον καταναλωτή ως ειδικό χαρακτηριστικό της προσφοράς του προµηθευτή( )». Υπό το φως των παραπάνω, η παράλειψη ασφαλιστικής εταιρίας ή/και ασφαλιστικού διαµεσολαβητή κατά την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής φύσεως ή/και ασφαλιστικής διαµεσολάβησης αντίστοιχα είτε κατά την αρχική σύναψη είτε κατά την εκάστοτε ανανέωση της σύµβασης ασφάλισης αυτοκινήτου αν και είναι σε θέση να γνωρίζει λόγω της εξειδικευµένης επαγγελµατικής ενασχόλησης µε το αντικείµενο ότι το αναγραφόµενο στον Πίνακα Καλύψεων ως ασφαλιστικό ποσό της αντίστοιχης προαιρετικής κάλυψης αυτοκινήτου ενδέχεται να υπερβαίνει την κατά προσέγγιση πραγµατική τρέχουσα και άρα την ασφαλιστικά καλυπτόµενη αξία αυτού (ως εκ τούτου ότι το πέραν της πραγµατικής αυτής αξίας αναλογούν ποσό ασφαλίστρου καταβάλλεται αχρεωστήτως), να παράσχει την σχετική πληροφόρηση στον ασφαλισµένο και να εφαρµόσει την οφειλόµενη εναρµόνιση και επικαιροποίηση (ασφαλίστρου-τρέχουσας αξίας), µπορεί υπό συγκεκριµένες περιστάσεις να στοιχειοθετεί τις ειδικότερες προϋποθέσεις της απαγορευόµενης αθέµιτης παραπλανητικής πρακτικής µε την έννοια των άρθρων 9δ και 9ε του Ν.2251/1994, όπως ισχύει, επηρεάζοντας την ελευθερία επιλογής των ασφαλισµένων κατά τη λήψη της συναλλακτικής τους απόφασης και τη δυνατότητα στάθµισης της ορθότητας επιβολής της επίµαχης χρέωσης και του τρόπου υπολογισµού της. Επιπλέον, η παρατηρούµενη από ορισµένες ασφαλιστικές εταιρίες παρουσίαση και προώθηση της αυτόµατης κατά την εκάστοτε ασφαλιστική επέτειο 9 Βλ. σχετικά ο.π. Κ. ελούκα-ιγγλέση, ίκαιο Προστασίας Καταναλωτή (επµέλεια.: Ελ. Αλεξανδρίδου), έκδοση 2008, σελ. 517επ.

6 6 αναπροσαρµογής της ασφαλιζόµενης αξίας του αυτοκινήτου, ώστε αυτή να συµπίπτει κατά προσέγγιση µε την τρέχουσα εµπορική αξία αυτού, ως ιδιαίτερης, µη οφειλόµενης και πρόσθετης παροχής προς τον ασφαλιζόµενο-καταναλωτή πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9στ περίπτ. (ι) του Ν.2251/1994, όπως ισχύει, εφόσον οδηγεί ή ενδέχεται να οδηγήσει τον ασφαλιζόµενο-καταναλωτή να λάβει απόφαση συναλλαγής, την οποία διαφορετικά δεν θα ελάµβανε. Τυχόν δε βλάβη των συµφερόντων του ασφαλισµένου από τις παραλείψεις αυτές, εφόσον ο ασφαλισµένος αποδείξει την ύπαρξη ζηµίας και τον αιτιώδη σύνδεσµο της ζηµίας µε την αθέµιτη εµπορική πρακτική, θα γεννά υποχρέωση αποζηµίωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 9θ του Ν. 2251/1994, όπως ισχύει. 4) Εξάλλου, σύµφωνα µε τις 1 εδ.α και 4 του άρθρου 8 του Ν. 2251/1994, όπως ισχύει, προβλέπεται: «1. Ο παρέχων υπηρεσίες ευθύνεται για κάθε περιουσιακή ζηµία ή ηθική βλάβη, που προκάλεσε παράνοµα και υπαίτια, µε πράξη ή παράλειψή του, κατά την παροχή αυτών στον καταναλωτή.( ) 4. Ο παρέχων υπηρεσίες φέρει το βάρος της απόδειξης για την έλλειψη παρανοµίας και υπαιτιότητάς του. Για την έλλειψη υπαιτιότητας λαµβάνονται υπόψη η ευλόγως προσδοκώµενη ασφάλεια και το σύνολο των ειδικών συνθηκών και ιδιαίτερα: α) η φύση και το αντικείµενο της υπηρεσίας, ιδίως σε σχέση µε το βαθµό επικινδυνότητας της, β) η παρουσίαση και ο τρόπος παροχής της, γ) ο χρόνος παροχής της, δ) η αξία της παρεχόµενης υπηρεσίας, ε) η ελευθερία δράσης που καταλείπεται στον ζηµιωθέντα στο πλαίσιο της υπηρεσίας, στ) αν ο ζηµιωθείς ανήκει σε κατηγορία µειονεκτούντων ή ευπρόσβλητων προσώπων και ζ) αν η παρεχόµενη υπηρεσία αποτελεί εθελοντική προσφορά του παρέχοντος αυτήν». Η τυχόν παράνοµη συµπεριφορά του παρέχοντος δεν συναρτάται µε το πραγµατικό περιεχόµενο της υποχρέωσής του προς αποφυγή των κινδύνων, αλλά µε την έλλειψη ασφάλειας των υπηρεσιών που θεµιτά δικαιούται να αναµένει ο καταναλωτής, καθώς και µε την οικοδόµηση της εµπιστοσύνης του στη συγκεκριµένη αγορά υπηρεσιών, ήτοι µε την παραβίαση της υποχρέωσης πρόνοιας και ασφάλειας που όφειλε, κατά το νόµο ή τη σύµβαση ή την καλή πίστη, κατά τις κρατούσες κοινωνικές αντιλήψεις και µπορούσε να λάβει µέσα στην σφαίρα επιρροής του κάτω από οµαλές προβλέψιµες συνθήκες, σε τρόπο ώστε οι παρεχόµενες από αυτόν υπηρεσίες, χρησιµοποιούµενες από τον καταναλωτή, να µην θέτουν σε κίνδυνο τα συµφέροντα του τελευταίου και ιδίως την ακεραιότητα της πίστης και της ασφαλούς παροχής υπηρεσιών, που τελικά είναι το προστατεύσιµο δικαίωµα 10. Ως ευλόγως προσδοκώµενη ασφάλεια θα πρέπει να εννοηθεί εκείνη, την οποία αναµένει θεµιτώς ο µέσος καταναλωτής από εκπρόσωπο του συγκεκριµένου κλάδου υπηρεσιών, ο οποίος τηρεί τις συναλλακτικές υποχρεώσεις που ισχύουν για την επιστήµη και την τέχνη του 11. Υποχρεώσεις, η µη τήρηση των οποίων θα µπορούσε να συνιστά αποτυχία παροχής της εύλογα προσδοκώµενης ασφάλειας και εποµένως, παράνοµη και υπαίτια πληµµελή παροχή υπηρεσιών (εδώ εντάσσεται και η παράλειψη κατά την παροχή υπηρεσιών, που καθιστά την παροχή της υπηρεσίας ελαττωµατική), είναι όχι µόνο εκείνες που επιβάλλονται από την ασφαλιστική νοµοθεσία, αλλά και εκείνες που υπαγορεύονται κυρίως από τη γενική διάταξη του άρθρου 288 ΑΚ (που επιτάσσει την τήρηση των επιταγών της καλής πίστης µε την έννοια της ευθύτητας και της εντιµότητας, που απαιτούνται στις συναλλαγές κατά τη λειτουργία της ενοχικής σχέσης) και απορρέουν από τις γενικότερες συναλλακτικές υποχρεώσεις πρόνοιας και ασφάλειας των συµφερόντων τρίτων, κυρίως εκείνων που τελούν σε «γνωσιολογικό και οργανωτικό έλλειµµα σε σχέση µε το εξειδικευµένο επάγγελµα του παρέχοντος» Βλ. ΠολΠρΘεσ 4481/2009, Αρµ 2009, Τόµος 63, σελ. 891, ΑΠ 1227/2007, ΝοΒ 2007/ Βλ. σχετ. ηµήτρη Κ. Αυγητίδη «Παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής επιχείρησης και προστασία του καταναλωτή» ΧρΙ 2006, Βλ. σχετ. έλλιο «Το τεκµήριο υπαιτιότητας του παρέχοντος υπηρεσίες» ΑΡΜ 2004,189. ηµήτρη Κ. Αυγητίδη «Παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής επιχείρησης και προστασία του καταναλωτή» ΧρΙ 2006, 97. ΠΠρΑθ (Εκ. ικ.) 3356/1997 ΝοΒ 1998, 838, µε σηµείωση Φίλιππου ωρή. Γ..

7 7 Η παράλειψη ασφαλιστικής εταιρίας ή/και ασφαλιστικού διαµεσολαβητή κατά την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής φύσεως ή/και ασφαλιστικής διαµεσολάβησης αντίστοιχα, που είτε κατά την αρχική σύναψη είτε κατά την εκάστοτε ανανέωση της σύµβασης ασφάλισης αυτοκινήτου αν και είναι σε θέση να γνωρίζει λόγω της εξειδικευµένης επαγγελµατικής ενασχόλησης µε το αντικείµενο ότι το αναγραφόµενο στον Πίνακα Καλύψεων ως ασφαλιστικό ποσό της αντίστοιχης προαιρετικής κάλυψης αυτοκινήτου ενδέχεται να υπερβαίνει την κατά προσέγγιση πραγµατική τρέχουσα και άρα την ασφαλιστικά καλυπτόµενη αξία αυτού (ως εκ τούτου ότι το πέραν της πραγµατικής αυτής αξίας αναλογούν ποσό ασφαλίστρου καταβάλλεται αχρεωστήτως), να παράσχει την σχετική πληροφόρηση στον ασφαλισµένο και να εφαρµόσει την οφειλόµενη εναρµόνιση και επικαιροποίση (ασφαλίστρου-τρέχουσας αξίας), έχει σαν αποτέλεσµα τη διάψευση της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης των ασφαλισµένων για καλή εκτέλεση της διαχείρισης και τη διασάλευση της δικαιολογηµένα προσδοκώµενης ασφάλειας των συναλλαγών κατά παράβαση των γενικών αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών (200 και 288 ΑΚ). Τυχόν δε βλάβη των συµφερόντων του ασφαλισµένου από τις παραλείψεις αυτές θα ήταν αποτέλεσµα, εποµένως, υπαίτιας και παράνοµης πληµµελούς παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών ή/και υπηρεσιών ασφαλιστικής διαµεσολάβησης, η οποία, εφόσον ο ασφαλισµένος αποδείξει την ύπαρξη ζηµίας και τον αιτιώδη σύνδεσµο της ζηµίας µε την εν γένει παροχή των ασφαλιστικών υπηρεσιών ή/και των υπηρεσιών διαµεσολάβησης, θα γεννά υποχρέωση αποζηµίωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 2251/1994, όπως ισχύει. 5) Η ιδιαίτερα δυσµενής οικονοµική συγκυρία και η ύφεση που βιώνει η χώρα έχουν ως άµεσο αποτέλεσµα αφενός τον περιορισµό των εισοδηµάτων των ασφαλισµένωνκαταναλωτών και αφετέρου την περαιτέρω αποµείωση της αγοραίας αξίας των αυτοκινήτων (η οποία εν τοις πράγµασι δεν καθορίζεται µόνο από τον τύπο και την παλαιότητα αυτών, αλλά και από τον ίδιο το νόµο της προσφοράς και της ζήτησης µέσα σε συνθήκες βαθιάς οικονοµικής κρίσης και αστάθειας). Ως εκ τούτου, η εγκαθίδρυση κλίµατος εµπιστοσύνης στους ασφαλισµένους-καταναλωτές επιτάσσει στον κλάδο των προαιρετικών ασφαλίσεων για υλικές ζηµιές αυτοκινήτου, είτε κατά την αρχική σύναψη είτε κατά την εκάστοτε ανανέωση της σύµβασης ασφάλισης αυτοκινήτου, αφενός την εναρµόνιση και επικαιροποίηση του ασφαλιστικού ποσού της εκάστοτε κάλυψης µε την κατά προσέγγιση τρέχουσα αξία του αυτοκινήτου εφόσον πιθανολογούνται σηµαντικές αποκλίσεις µε αντίστοιχη εξοικονόµηση του υπερβάλλοντος ποσού ασφαλίστρων προς όφελος του ασφαλισµένουκαταναλωτή και αφετέρου την επιστροφή των τυχόν ήδη αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στους δικαιούχους. Εξυπακούεται δε ότι τα ανωτέρω δέον να διαπιστώνονται και να εφαρµόζονται εκ των προτέρων στις σχετικές συναλλαγές, και όχι να ανακύπτουν τυχαία και εκ των υστέρων µε την αφορµή επέλευσης µεµονωµένων και περιορισµένων αριθµητικά (σε σχέση µε το σύνολο των επίµαχων συµβάσεων) ασφαλιστικών περιπτώσεων και τις εντεύθεν απορρέουσες διαφωνίες στο στάδιο του διακανονισµού του ασφαλίσµατος. 6) Λόγω της φύσεως του επίµαχου ζητήµατος, που άπτεται της ιδιαίτερης σχέσης εµπιστοσύνης και καλής πίστης, που θα πρέπει να χαρακτηρίζει την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής φύσεως ή/και ασφαλιστικής διαµεσολάβησης, δεν θίγεται µόνο µεγάλος αριθµός ασφαλισµένων-καταναλωτών (λαµβάνοντας υπόψη, µεταξύ άλλων, ότι οι προαιρετικές ασφαλιστικές καλύψεις υλικών ζηµιών αυτοκινήτου κατά τη συνήθη πρακτική προωθούνται, συµφωνούνται και συνυπάρχουν µε την ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων από την κυκλοφορία αυτού, η οποία εκ του νόµου είναι υποχρεωτική, και άρα εν δυνάµει αφορούν σε δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλιστήρια συµβόλαια) λόγω της διατάραξης της βεβαιότητας και της ασφάλειας των συναλλαγών, αλλά επιπροσθέτως από τις προβληµατικές επιχειρηµατικές συµπεριφορές ορισµένων εκπροσώπων του κλάδου των ασφαλιστικών εταιριών ή/και των ασφαλιστικών διαµεσολαβητών, κλονίζεται η ίδια η Τριανταφυλλάκη «Η ευθύνη των ΕΠΕΥ έναντι των επενδυτών για παράλειψη πληροφόρησης ή παροχή εσφαλµένων συµβουλών» ΧρΙ 2001, 17.

8 8 αξιοπιστία και εύρυθµη λειτουργία ολόκληρης της ασφαλιστικής αγοράς και δηµιουργούνται συνθήκες επαχθείς για εκείνες από τις εταιρίες ή/και τους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές που λειτουργούν εντός των πλαισίων της νοµιµότητας, της διαφάνειας των συναλλαγών, της συνέπειας ως προς συµβατικές και εκ του νόµου ανειληµµένες υποχρεώσεις τους και των συναλλακτικών ηθών του συγκεκριµένου κλάδου υπηρεσιών. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗ Κατόπιν των ανωτέρω, ο Συνήγορος του Καταναλωτή στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του µε γνώµονα την εξασφάλιση της σταθερότητας, της βεβαιότητας και της ασφάλειας στις διενεργούµενες συναλλαγές µεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στη σύναψη προαιρετικών ασφαλίσεων για υλικές ζηµιές αυτοκινήτου ή/και των ασφαλιστικών διαµεσολαβητών µε τους καταναλωτές-ασφαλισµένους, της εύρυθµης και αξιόπιστης λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς, της τήρησης των αρχών της καλής συναλλακτικής πίστης στο συγκεκριµένο επιχειρηµατικό κλάδο, ιδιαίτερα υπό το κράτος ιδιαζόντως δυσµενών οικονοµικών συγκυριών, της ενηµέρωσης και προστασίας των ασφαλισµένωνκαταναλωτών από πιθανολογούµενες παραβατικές ή/και αθέµιτες επιχειρηµατικές συµπεριφορές: 1) Απευθύνει σύσταση: Α) Προς όλες τις εν Ελλάδι δραστηριοποιούµενες ασφαλιστικές εταιρίες ζηµιών που δραστηριοποιούνται στη σύναψη προαιρετικών ασφαλίσεων για υλικές ζηµιές αυτοκινήτου, όπως: α) κατά την αρχική σύναψη και κατά την εκάστοτε ανανέωση της σύµβασης ασφάλισης αυτοκινήτου, όταν συµφωνείται η προαιρετική κάλυψη ορισµένων πρόσθετων ασφαλιστικών κινδύνων υλικών ζηµιών [ενδεικτικά: ίδιες ζηµιές (µικτή ασφάλιση), κλοπή (ολική-µερική), πυρκαγιά, τροµοκρατικές ενέργειες, στάσεις, απεργίες, φυσικά φαινόµενα, κακόβουλες ενέργειες κ.λπ.] διασφαλίζουν την εναρµόνιση και επικαιροποίηση του ασφαλιστικού ποσού της κάλυψης µε την κατά προσέγγιση πραγµατική τρέχουσα αξία του ασφαλιζόµενου αυτοκινήτου και προσδιορίζουν αντιστοίχως το ποσό του ασφαλίστρου, σύµφωνα και µε τα ανωτέρω αναλυτικά διαλαµβανόµενα. Προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να είναι διαθέσιµη και η πρόσβαση του ασφαλισµένου-καταναλωτή σε τυχόν εξειδικευµένη πληροφόρηση ως προς το πώς διαµορφώνονται οι εκάστοτε αγοραίες τιµές των αυτοκινήτων. Επιπλέον, η ως άνω εναρµόνιση δεν επιτρέπεται να προωθείται και να προβάλλεται ως ιδιαίτερη, µη εκ του νόµου οφειλόµενη και πρόσθετη παροχή προς τον ασφαλιζόµενοκαταναλωτή. β) προβαίνουν αµελλητί στην άµεση και έντοκη επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ασφαλίστρων (λόγω υπολογισµού του ποσού αυτών επί αξίας πέραν της τρέχουσας πραγµατικής), σύµφωνα και µε τα ανωτέρω αναλυτικά διαλαµβανόµενα, γ) ενηµερώνουν σαφώς και µε ευδιάκριτο τρόπο στην πρώτη σελίδα (µε τα εξατοµικευµένα στοιχεία) του ασφαλιστηρίου συµβολαίου αυτοκινήτου, που περιέχει και προαιρετικές καλύψεις για υλικές ζηµιές πέραν των όποιων προβλέψεων τυχόν περιέχονται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους Ασφάλισης, που συνήθως συνοδεύουν υπό µορφή ειδικού φυλλαδίου το ασφαλιστήριο και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτού στον Πίνακα Ασφαλιστικών Ποσών, ότι η σχετική ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται «ΜΕΧΡΙ» του αναγραφόµενου ποσού, ώστε να µην δηµιουργούνται οποιεσδήποτε παρερµηνείες ως προς την έκταση της ασφαλιστικής κάλυψης. Β) Προς τους παρόχους υπηρεσιών ασφαλιστικής διαµεσολάβησης (που δραστηριοποιούνται είτε στον τοµέα της πρακτόρευσης είτε της µεσιτείας είτε ως ασφαλιστικοί σύµβουλοι) για ασφαλιστικές συµβάσεις που περιέχουν προαιρετικές καλύψεις υλικών ζηµιών αυτοκινήτου όπως παρέχουν σαφή, ευκρινή, κατανοητή και έγκαιρη ενηµέρωση και πληροφόρηση προς

9 9 τους ασφαλισµένους-καταναλωτές πριν την αρχική σύναψη και κατά την εκάστοτε ανανέωση της σύµβασης ασφάλισης σχετικά µε την ανάγκη εναρµόνισης και επικαιροποίησης του ασφαλιστικού ποσού των καλύψεων αυτών µε την κατά προσέγγιση πραγµατική τρέχουσα αξία του ασφαλιζόµενου αυτοκινήτου, τον τρόπο προσδιορισµού των οφειλοµένων ασφαλίστρων, καθώς και δυνατότητα πρόσβασης του ασφαλισµένουκαταναλωτή σε τυχόν εξειδικευµένη πληροφόρηση ως προς το πώς διαµορφώνονται οι εκάστοτε αγοραίες τιµές κατ εφαρµογή των διατάξεων της ασφαλιστικής νοµοθεσίας, των χρηστών συναλλακτικών ηθών, της οφειλόµενης επαγγελµατικής ευσυνειδησίας και του ισχύοντος Κώδικα εοντολογίας, σύµφωνα και µε τα ανωτέρω αναλυτικά διαλαµβανόµενα. 2) Καλεί: α) τους ασφαλισµένους-καταναλωτές όπως και µε δική τους µέριµνα και επιµέλεια ζητούν κατά την αρχική σύναψη και κατά την εκάστοτε ανανέωση της σύµβασης ασφάλισης αυτοκινήτου, όταν συµφωνείται η προαιρετική κάλυψη ορισµένων πρόσθετων ασφαλιστικών κινδύνων υλικών ζηµιών [ενδεικτικά: ίδιες ζηµιές (µικτή ασφάλιση), κλοπή (ολική-µερική), πυρκαγιά, τροµοκρατικές ενέργειες, στάσεις, απεργίες, φυσικά φαινόµενα, κακόβουλες ενέργειες κ.λπ.] την εναρµόνιση και επικαιροποίηση του ασφαλιστικού ποσού της συµφωνηθείσας κάλυψης µε την κατά προσέγγιση πραγµατική τρέχουσα αξία του ασφαλιζόµενου αυτοκινήτου και τον αντίστοιχο προσδιορισµό του ποσού του ασφαλίστρου και όπως αναζητούν την επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ασφαλίστρων µετά του νοµίµου τόκου, καθώς και την αποκατάσταση οποιασδήποτε άλλης περιουσιακής ζηµίας ή ηθικής βλάβης (άρθρα 8 και 9θ του Ν.2251/1994, όπως ισχύει). β) την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, όπως παρέµβει στα µέλη της σχετικά µε την τήρηση των ανωτέρω. γ) την Τράπεζα της Ελλάδος ( ιεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (.Ε.Ι.Α.) για τις τυχόν κατά την κρίση της ενδεδειγµένες ενέργειες µέσα στα πλαίσια των κατά νόµο αρµοδιοτήτων της, προς την κατεύθυνση της τήρησης της νοµιµότητας, της διασφάλισης των συµφερόντων των ασφαλισµένων-καταναλωτών, της εµπέδωσης κλίµατος εµπιστοσύνης των καταναλωτών, της αποτροπής δηµιουργίας συνθηκών επαχθών για εκείνες από τις εποπτευόµενες εταιρίες ή/και τους ασκούντες ασφαλιστική διαµεσολάβηση που λειτουργούν εντός των πλαισίων της νοµιµότητας και της συναλλακτικά καλής πίστης και της άρσης της σύγχυσης και των διαφορετικών πρακτικών που εφαρµόζονται από τις εποπτευόµενες ασφαλιστικές εταιρίες ή/και τους ασκούντες ασφαλιστική διαµεσολάβηση κατά την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής φύσεως ή/και ασφαλιστικής διαµεσολάβησης. δ) τη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης για τις τυχόν κατά την κρίση της ενδεδειγµένες ενέργειες µέσα στα πλαίσια των κατά νόµο αρµοδιοτήτων της και για την ενηµέρωση των καταναλωτών-ασφαλισµένων. Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΟΙΝ: Ευάγγελος Ζερβέας 1.Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Γραφείο κ. Υπουργού Πειραιώς Αθήνα 2. Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή Πλατεία Κάνιγγος Αθήνα

10 10 3. Τράπεζα της Ελλάδος ιεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (.Ε.Ι.Α.) Ελευθερίου Βενιζέλου Αθήνα 4. Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος Υπόψη κ. Προέδρου Ξενοφώντος Αθήνα 5. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (Π.Ο.Α..) Κάνιγγος Αθήνα 6. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (Π.Σ.Α.Σ.) Στουρνάρη Αθήνα 7. ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Σ.Ε.Μ.Α.) Παπαδιαµαντοπούλου 24Γ Αθήνα 8. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (Π.Σ.Σ.Α.Σ.) Λ. Συγγρού Αθήνα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 215 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-215 Αριθ. Απόφασης: 82/215 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α] Εξέλιξη του Κύκλου Εργασιών, των Καθαρών Αποτελεσμάτων προ Φόρων και του Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους για την πενταετία 2008 2012. Η καταγραφή, και ακολούθως η μελέτη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Πανελλήνια

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 31 Αυγούστου2011

Αθήνα, 31 Αυγούστου2011 Αρ.Πρωτ. Αθήνα, 31 Αυγούστου2011 Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Παντελή Οικονόµου Θέµα: Συνάντηση Προεδρείου ΠΕΣΕ Ε µε τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Παντελή Οικονόµου για φορολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/04/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1835 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/04/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1835 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/04/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1835 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ Σ.Σ.Ε. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στα Καταστήµατα Πώλησης Προϊόντων Κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ Σ.Σ.Ε. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στα Καταστήµατα Πώλησης Προϊόντων Κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ Σ.Σ.Ε Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στα Καταστήµατα Πώλησης Προϊόντων Κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Το Σύνταγµα προβλέπει το δικαίωµα κάθε πολίτη ακρόασής του ενώπιον του αρµόδιου ικαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο» 1. Σύµφωνα µε τον ισχύοντα Νόµο 3133/2003, οι διατάξεις τυπικών νόµων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Αύξηση Φ.Π.Α. και ειδικών φόρων κατανάλωσης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Αύξηση Φ.Π.Α. και ειδικών φόρων κατανάλωσης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Αύξηση Φ.Π.Α. και ειδικών φόρων κατανάλωσης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Με το άρθρο πρώτο του σχεδίου νόµου αυξάνονται οι έµµεσοι φόροι για την άµεση αντιµετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού κουζίνας όπου υπηρετεί µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου στις Σχολές Τουριστικών Επαγγελµάτων όλης της χώρας.» (Πράξη Κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΙ

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΙ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΙ ΚΕΡΔΙΣΑΜΕ, ΠΟΙΑ ΤΑ ΛΑΘΗ ΜΑΣ, ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ. Η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα 23 Σεπτεµβρίου 2004

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα 23 Σεπτεµβρίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα 23 Σεπτεµβρίου 2004 Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ανακοινώνεται ο τρόπος εισαγωγής των µαθητών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 29 ης / 09 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 29 ης / 09 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 29 ης / 09 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 398/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002700746 2015-04-08

15PROC002700746 2015-04-08 Α Α: 6Σ127Λ7-ΙΩ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 08/04/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ. Οικ.:74596 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου

Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το γενικό τίτλο «Απολύµανση ηµοτικών Κτιρίων 2014-2015 και εργασίες Μυοκτονίας και Απολύµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 26/7/2011 Αρ. Πρωτ.: Εξ./399/2011 Προς: Κυρία Χρυσή Αράπογλου, Πρόεδρο της ιαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων Θέµα: Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1 Του Ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1.2.1995) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1 Του Ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1.2.1995) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/04/2012 ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ Αριθ. διακήρυξης: 6/2012 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Αριθ.πρωτ: 42925/9-04-2012 Ε.Τ.Α.Α.- ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ Α..Α. Β4ΩΗΟΡΕ1-ΖΦ5 ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 19/10/15 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Κορμπάκη Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088716 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

προϋπολογισµού 53.600,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.),

προϋπολογισµού 53.600,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 12 Ιουνίου 2015. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 12 Ιουνίου 2015. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ.:74155 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

Ρέθυµνο, 18/09/2015. Αριθ. Πρωτ.: 4851 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ρέθυµνο, 18/09/2015. Αριθ. Πρωτ.: 4851 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ.: 2831040157 FAX: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr

ΤΗΛ.: 2831040157 FAX: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr Κ.Ε. Η.Ρ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρκαδίου 50 74 100, Ρέθυµνο ΤΗΛ.: 2831040157 FAX: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr Ρέθυµνο 9/10/2015 Αρ. πρωτ.: 1.255 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 01/2015 για

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος Προς τη Βουλή των Ελλήνων To παρόν σχέδιο νόµου αποτελεί µια προσπάθεια εκσυγχρονισµού, επικαιροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Από την καχυποψία στη συνύπαρξη. Ο ήµος Σερρών και το campus του ΤΕΙ Σερρών (1979-2009)

Από την καχυποψία στη συνύπαρξη. Ο ήµος Σερρών και το campus του ΤΕΙ Σερρών (1979-2009) Από την καχυποψία στη συνύπαρξη. Ο ήµος Σερρών και το campus του ΤΕΙ Σερρών (1979-2009) Λίλα Θεοδωρίδου, Γλυκερία Καριώτου, Ελευθέριος Παναγιωτόπουλος, Γεώργιος Καριώτης Μέλη ΕΠ- Τµήµα Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η χριστιανική κλήση. Ένα καυτό θέµα

Η χριστιανική κλήση. Ένα καυτό θέµα Ένα καυτό θέµα Η χριστιανική κλήση Στην προσπάθεια της ΙΣΚΙΕ να προωθήσει το θέµα «το πρόβληµα των ιερατικών και µοναχικών κλήσεων: προβληµατισµός προοπτική αντιµετώπιση», συντάχθηκε ένα κείµενο-βάση από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Άρθρο 75 Πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Κυρώσεις Ποινές

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Άρθρο 75 Πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Κυρώσεις Ποινές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Σπηλιάδου 8 Ταχ. Κώδικας: 48 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία των πολιτών στις εξ αποστάσεως καταναλωτικές συναλλαγές Εισήγηση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Ευάγγελου Ζερβέα, στο Συνέδριο που διοργανώνει η Επιστηµονική Ένωση ικηγόρων «Θέµις» (5-6 Μαρτίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΤΟΣ 10ο / ΑΡ. Φ. 249 / ΤΙΜΗ 1

Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΤΟΣ 10ο / ΑΡ. Φ. 249 / ΤΙΜΗ 1 Ἀντιφωνητὴς Πάσα δουλεία παρά φύσιν ἐστίν ΑΝΤΙΦΑΝΗΣ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΤΟΣ 10ο / ΑΡ. Φ. 249 / ΤΙΜΗ 1 Πρίν ἕξι µῆνες γράφαµε (φ. 236, ὑπό τόν τίτλο «Μέ τό ζόρι (εὐρω)παντρειά»)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΕΠΟΠΤ. ΦΟΡΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Αθήνα 8 Φεβρουαρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 3319 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

η Πανελλήνια Οµοσπονδία Καταστηµαταρχών Κρεοπωλών νόµιµα εκπροσωπούµενη από τον ΗΜΗΤΡΙΟ ΓΑΛΑΝΑΚΗ

η Πανελλήνια Οµοσπονδία Καταστηµαταρχών Κρεοπωλών νόµιµα εκπροσωπούµενη από τον ΗΜΗΤΡΙΟ ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ Σ.Σ.Ε ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΥΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 125/29-9-08) Σήµερα, την 1.9.2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα 21-1-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. :216 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα 21-1-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. :216 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα 21-1-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. :216 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 8 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ] Ταχ. /νση: ΚΑΣΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 10 η. Θέµα 1 ο «Έγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων 2015, Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα»

Συνεδρίαση 10 η. Θέµα 1 ο «Έγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων 2015, Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 15-17 Ταχ. Κώδικας: 117 43, Αθήνα Τηλ.: 2132063554 E-mail: epolitismou@patt.gov.gr Συνεδρίαση 10 η Απόφαση υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚA*

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚA* ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚA* (άρθρο 141 παρ. 2 ΚΠ ) Ο πληρεξούσιος ικηγόρος της κ., ικηγόρος Αθηνών, ιδάκτωρ Νοµικής Πανεπιστηµίου Αθηνών, Θρασύβουλος Θ. Κονταξής, αφού ανέπτυξε προφορικά το ζήτηµα της δυνατότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2004/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004

Ο ΗΓΙΑ 2004/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 30.4.2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/ 39 Ο ΗΓΙΑ 2004/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σελίδα 1 από 17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σελίδα 1 από 17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..1η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 27ης-1-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..14/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. : 253430122, 6974726352. e-mail: dikedi@iasmos.gr, xbouka@gmail.com

Τηλ. : 253430122, 6974726352. e-mail: dikedi@iasmos.gr, xbouka@gmail.com ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ Ίασµος 13.03.2014 Αρ. Πρωτ. 23 Πληρ.: Μπούκα Χριστίνα Τηλ. : 253430122, 6974726352 Φαξ : 2534350119 /νση: Εθν.Άµυνας 4 Τ.Κ. : 69200 ΙΑΣΜΟΣ e-mail: dikedi@iasmos.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Συντονιστικής Επιτροπής ( Σ) ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΑ ΕΛΛΑ ΟΣ --- Αγαπητοί Πρόεδροι των ΛΕΑ ΕΛΛΑ ΟΣ, Αγαπητοί συνάδελφοι µέλη των ΛΕΑ που συµµετέχετε στην 14 η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ της Νάξου και τυπικά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Προτυποποιημένα καταστατικά Αριθμ. Κ2-828 (ΦΕΚ Β' 216/05-02-2013) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ. ΠΕΠ Κρήτης και νήσων Αιγαίου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ. ΠΕΠ Κρήτης και νήσων Αιγαίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΤΜΗΜΑ 1 : ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΠ Κρήτης και νήσων Αιγαίου. ΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Για τις απαρχές του ελευθεριακού ρεύµατος

Για τις απαρχές του ελευθεριακού ρεύµατος Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* Για τις απαρχές του ελευθεριακού ρεύµατος Η ελευθεριακή σκέψη Μέρος Α Μπροσούρα που εκδόθηκε στο Ναύπλιο το 2005 µε τίτλο «Ο ελευθεριακός σοσιαλισµός. Για τις απαρχές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013

Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013 Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αριθμ. Πρωτ.: 6163 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια, 6/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47006 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Έχοντας λάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Καθορισµός όρων για την εκµίσθωση δικαιώµατος χρήσης γεφυροπλάστιγγας στη ηµοτική Κοινότητα Καρδιτσοµαγούλας

ΘΕΜΑ Καθορισµός όρων για την εκµίσθωση δικαιώµατος χρήσης γεφυροπλάστιγγας στη ηµοτική Κοινότητα Καρδιτσοµαγούλας Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 10η του µηνός Μαρτίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. (Τύπος Γ) Για έργα προµηθειών που δηµοπρατούνται µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού 1

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. (Τύπος Γ) Για έργα προµηθειών που δηµοπρατούνται µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. ιεύθυνση: Ιωλκού & Αναλήψεως Πληροφορίες : Κ.Χριστοδούλου Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 04-06-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 04-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 04-06-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 239 ΘΕΜΑ: Καθορισμός τρόπου και όρων εκτέλεσης, έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

4. Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/27-11-1995) «Περί ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και

4. Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/27-11-1995) «Περί ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα:5-11-2014 Ι Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.:15515 ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Αιφνιδιαστική αλλαγή νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα εργασίας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Οµάδα εργασίας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οµάδα εργασίας από τους: Γιάννη Νικολέτα, ιπλωµατούχο Μηχανολόγο Μηχανικό Θανάση Σαµαρίνα, ιπλωµατούχο Μηχανολόγο Μηχανικό Στέργιο Χριστοφάνη,

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2012-13 -1Ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2012-13 -1Ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2012-13 -1Ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Οµάδα ερευνητικής εργασίας 1.. ΒούρτσηςΗλίας 2.. ΒράκαςΓεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΣΣΜ- 540490 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26.05.2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΤΗΡΩΝ»

ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΣΣΜ- 540490 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26.05.2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΤΗΡΩΝ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΤΗΡΩΝ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΣΣΜ- 540490 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26.05.2015 1. Με το παρόν Συµπλήρωµα Νο 2 της παραπάνω ιακήρυξης, αντικαθίσταται το αντικείµενο του 1 ου Συµπληρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Επισηµαίνουµε ως ιδιαίτερου συµβολαιογραφικού ενδιαφέροντος τις παρακάτω διατάξεις:

Επισηµαίνουµε ως ιδιαίτερου συµβολαιογραφικού ενδιαφέροντος τις παρακάτω διατάξεις: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 11 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

«Ευζωία αγροτικών ζώων».

«Ευζωία αγροτικών ζώων». ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Θέµα: «Ευζωία αγροτικών ζώων». ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΙΧΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βέροια, 26/04/2013 Αρ.Πρωτ.: 1036

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βέροια, 26/04/2013 Αρ.Πρωτ.: 1036 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 11 H ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ AΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βέροια, 26/04/2013 Αρ.Πρωτ.: 1036

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 4/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΗΝ Ο Ο ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 4/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΗΝ Ο Ο ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 4/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΗΝ Ο Ο ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ Στην Αθήνα σήµερα ευτέρα 03/06/2013 µεταξύ: Α) Του Ν.Π... µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ολική άρνηση στράτευσης

ολική άρνηση στράτευσης καμιια κανενασ ειρηνη φανταροσ με τ αφεντικα ποτε και πουθενα ολική άρνηση στράτευσης και διανέμεται χωρίς αντίτιμο. Τυπώθηκε τον Οκτώβρη του 2011 σε 1000 αντίτυπα αντί εισαγωγής] Η μπροσούρα αυτή περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1101/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1101/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1101/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ιωάννα Τουρή την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

των Δικαστικών Επιµελητών στις εκλογές Αιδώς! συνάδελφοι συνδικαλιστές

των Δικαστικών Επιµελητών στις εκλογές Αιδώς! συνάδελφοι συνδικαλιστές EDITORIAL Συµµετοχή των Δικαστικών Επιµελητών στις εκλογές Αιδώς! συνάδελφοι συνδικαλιστές Σ υνάδελφοι, την τελευταία διετία πάγιο αίτηµα του κλάδου µας ήταν ο διορισµός των Δικαστικών Επιµελητών ως αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΑΘΗΜΑ 11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα απορροφά µεγάλο µέρος και του προγράµµατος δηµοσίων δαπανών: το 2001

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης

Αλεξάνδρειο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Αλεξάνδρειο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Τύπος και Εθνικό Σύστηµα Υγείας» Για το Α Εξάµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ34690ΒΑ-ΕΒ7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ: Β4Λ34690ΒΑ-ΕΒ7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Μαντάκη ήµητρα 25313 51551-51351

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Η Σηµασία των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου. Πρακτική Εφαρµογή στις Ξενοδοχειακές Υπό των φοιτητών: ΜΠΑΡΜΠΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ράµα 13 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 1444 - ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥ (Ο.Τ. 807) ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική της Χηµείας στο σχολείο - Προβλήµατα και λύσεις

ιδακτική της Χηµείας στο σχολείο - Προβλήµατα και λύσεις ιδακτική της Χηµείας στο σχολείο - Προβλήµατα και λύσεις Μιλένα Koleva, Τεχνικό Πανεπιστήµιο του Γκάµπροβο (Βουλγαρία) kolevamilena@hotmail.com Αφηρηµένο Τα τελευταία χρόνια έχουν δει το ενδιαφέρον υποχωρούσε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 18. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 18. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ 1

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ 1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΘΟΥΛΑΚΗ Φοιτήτρια Νοµικής Σχολής Αθηνών (Τηλ. 6988116350) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ 1 Ιανουάριος 2010 1 Εργασία στο µάθηµα του Συνταγµατικού ικαίου (Α εξαµήνου) (Καθηγητής, κ. Ανδρέας ηµητρόπουλος)

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ: Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΤΙΤΛΟΣ:

ΡΑΣΗ: Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΤΙΤΛΟΣ: ΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ: 3 Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: «Συνθετική έκθεση - µελέτη αναφορικά µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 4/2015 για τη σύναψη σύµβασης ορισµένου χρόνου, επί ωροµισθία, σύµφωνα µε τη διαδικασία του Π.. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 4/2015 για τη σύναψη σύµβασης ορισµένου χρόνου, επί ωροµισθία, σύµφωνα µε τη διαδικασία του Π.. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 8/9/205 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: 8878 Ν.Π... ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ, Η.ΠΕ.ΘΕ. (.Ο.Ε.Π.Α.Π. Η.ΠΕ.ΘΕ.)» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα α. Ιδρύεται στην Ελλάδα επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Περί παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού για το έτος 2012.

Θέµα: Περί παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού για το έτος 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 231/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 7/15-5-2012 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: Περί

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ. Προϋπολογισµού: 64.288,09 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ. Προϋπολογισµού: 64.288,09 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Βιολογική Ποικιλότητα στην Κύπρο: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές διατήρησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Βιολογική Ποικιλότητα στην Κύπρο: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές διατήρησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Βιολογική Ποικιλότητα στην Κύπρο: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές διατήρησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γιώργος Κακούρης Μυτιλήνη, Φεβρουάριος 2005 1 1. Η Βιολογική ποικιλότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 06/12/2005 Προς: ΕΣΜΗΕ Α.Ε., κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, ιευθύνοντα Σύµβουλο Θέµα: Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ Δ/νση: Καραολή και Δημητρίου 36-44, Τ.Κ. 162 33 ΒΥΡΩΝΑΣ Βύρωνας, 24/11/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 28690 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 27.02.2015 Αρ. Πρωτ. 914

Κέρκυρα, 27.02.2015 Αρ. Πρωτ. 914 Κέρκυρα, 27.02.2015 Αρ. Πρωτ. 914 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 05/2015

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτιστική κληρονοµιά στον χώρο των Κοινών αγαθών. Συγκριτικές Προσεγγίσεις

Η πολιτιστική κληρονοµιά στον χώρο των Κοινών αγαθών. Συγκριτικές Προσεγγίσεις Η πολιτιστική κληρονοµιά στον χώρο των Κοινών αγαθών. Συγκριτικές Προσεγγίσεις Συνεδρία στους Αρχαιολογικούς Διαλόγους 10/01/2015 12.00-14.00 Αµφιθέατρο Α. Τρίτσης Πνευµατικό Κέντρο Δήµου Αθηναίων Ακαδηµίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 90920000-2

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 90920000-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Τ.Κ. Πόλη: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Mερέτη Ευαγγελία 25313

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων (άρθρα 1 11) του ν.3259/2004 που αναφέρονται στη περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων.

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων (άρθρα 1 11) του ν.3259/2004 που αναφέρονται στη περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Β' Ταχ. /νση: Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδ.: 10184 Αθήνα Πληροφορίες: Σ. Μπαξεβάνη Κ. Λιάκος Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΤΟ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΤΟ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΤΟ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΖΗΤΟΥΝΙΟΥ (ΛΑΜΙΑΣ) ΣΤΟ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΙ Η ΕΝΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας. ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 4 6)

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας. ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 4 6) ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 4 6) ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:134604 ΘΕΜΑ: «Καταβολή, σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

«Ο δικαστικός προληπτικός έλεγχος των δαπανών»

«Ο δικαστικός προληπτικός έλεγχος των δαπανών» «Ο δικαστικός προληπτικός έλεγχος των δαπανών» Ιωάνννης Κάρκαλης, Πάρεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου, ρ. ηµ. ικαίου ιάγραµµα: 1.Εισαγωγή. 2.Το ισχύον νοµικό πλαίσιο και η διαδικασία του ελέγχου 2.1 Η διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θήβα, 31-7 -2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ.: 3850 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κοιν.: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. /νση: Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Πρεβελάκη & Γρεβενών, 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τηλ.: 2810 342520 Fax: 2810 281128 www.teetak.grteetak@tee.gr ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Απόψεις για τη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 5160/2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /2006 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5160/2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /2006 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 5160/2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /2006 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Πρωτοδίκη Ελένη Παρπούλα και από τη Γραµµατέα Ευστρατία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Α/Α Αξίωμα 'Ονοματεπώνυμο Ένωση 1 Γραμματέας Γυναικών ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 233 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Άρθρο 1 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ «ΑΣΤΙΜΙΤΣΙ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΥΤΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟY ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ «ΑΣΤΙΜΙΤΣΙ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΥΤΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟY ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕ.ΚΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ «ΑΣΤΙΜΙΤΣΙ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΥΤΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟY ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΕΥΡYΔΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ» ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Αριθµ. Πρωτ.: οικ.132790/3276

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Αριθµ. Πρωτ.: οικ.132790/3276 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γρεβενά, 29 / 10 /2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 9/2015 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 1: Ιδρύεται στην Αθήνα επιστηµονικό Σωµατείο ιατρών µε την επωνυµία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" µε έδρα την Αθήνα, που διέπεται από το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ Τ Ν ΠΡΟ ΟΝΤ Ν ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΦΙΕΡ ΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Μαζί ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

ΤΑ ΝΕΑ Τ Ν ΠΡΟ ΟΝΤ Ν ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΦΙΕΡ ΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Μαζί ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η ΤΡΑΠΕ Α ΤΑ ΝΕΑ Τ Ν ΠΡΟ ΟΝΤ Ν ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΕΡ ΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΦΙΕΡ ΜΑΤΑ Μαζί Μ Μ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Πολιτιστικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ.ΑΡ. 119 /2012 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Για την προµήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) για δύο µήνες

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ.ΑΡ. 119 /2012 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Για την προµήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) για δύο µήνες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤ.ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ /νση ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 204/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β440ΩΞΜ-ΤΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 13/2011. της συνεδρίασης της Οικονοµικήςεπιτροπής του ήµου Πολυγύρου

ΑΔΑ: Β440ΩΞΜ-ΤΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 13/2011. της συνεδρίασης της Οικονοµικήςεπιτροπής του ήµου Πολυγύρου 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Εγκύκλιος υπ αριθµ. 13 για τη διενέργεια των εκλογών της 18 ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Εγκύκλιος υπ αριθµ. 13 για τη διενέργεια των εκλογών της 18 ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Εγκύκλιος υπ αριθµ. 13 για τη διενέργεια των εκλογών της 18 ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα