ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΥΑΛ ΕΤΟΥΣ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΥΑΛ ΕΤΟΥΣ 2013"

Transcript

1 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΥΑΛ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 (µε Φ.Π.Α) ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

2 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙ ΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΠΟ ΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΥΑΛ ΈΤΟΥΣ 2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά τη µελέτη για την προµήθεια ειδών ιµατισµού και υπόδησης για το προσωπικό της ΕΥΑΛ, προϋπολογισµού δαπάνης ,00, συµπεριλαµβανοµένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α. 16%, για το έτος Η προµήθεια των ειδών ιµατισµού και υπόδησης, θα γίνει µε δηµόσιο πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, µε υποβολή σφραγισµένων οικονοµικών προσφορών µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, και υποβολή δειγµάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις Της υπ αριθµ (ΦΕΚ 185 τεύχος Β/ ) Υπουργικής απόφασης περί "Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης", Του Ν 3463/06 ΦΕΚ Α 114/ Κύρωση Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων Του Ν 2286/95 "Περί προµηθειών του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων", Της 53361/ Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 441/Β /03) και 31119/ Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 990/Β /08) Την Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 4/4/2012 (ΠΚ 5/ ) µεταξύ ΠΟΕ ΕΥΑ και Ε ΕΥΑ. Η δαπάνη της παραπάνω προµήθειας, χρηµατοδοτείται από ιδίους πόρους της ΕΥΑΛ, µε κωδικούς: ΚΑ (διοίκηση), ΚΑ (ύδρευση), ΚΑ (αποχέτευση) µε τίτλο «Προµήθεια παροχών σε είδος». Μυτιλήνη 21/5/2014 Ο Συντάξας Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Ο ιευθυντής ΕΥΑΛ κ.α.α. Γεώργιος Βερβάτης Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. έσποινα Μπώκου Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 2

3 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙ ΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΠΟ ΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΥΑΛ ΈΤΟΥΣ 2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ον (Aντικείµενο της προµήθειας) Η παρούσα αφορά την προµήθεια ειδών ιµατισµού και υπόδησης για τις ανάγκες του προσωπικού της ΕΥΑ Λέσβου για το έτος Άρθρο 2ον (Ισχύουσες ιατάξεις) Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις των: Της υπ αριθµ (ΦΕΚ 185 τεύχος Β, ) Υπουργικής απόφασης περί "Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης", Του Ν 3463/06 ΦΕΚ Α 114/ Κύρωση Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων Του νόµου 2286/95 "Περί προµηθειών του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων", Του νόµου 2503/97 που αφορά τροποποιήσεις του προηγουµένου, Της υπ αριθµ. Π1/1103/05 Απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης. Της 53361/ Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 441/Β /03) Της Κλαδικής Συλλογικής σύµβασης εργασίας 4/4/2012 )ΠΚ 5/ ) µεταξύ ΠΟΕ ΕΥΑ και Ε ΕΥΑ. Άρθρο 3ον (Συµβατικά στοιχεία) Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: Η διακήρυξη διαγωνισµού Η συγγραφή Υποχρεώσεων 3

4 H τεχνική περιγραφή της προµήθειας. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός Το τιµολόγιο προσφοράς αναδόχου Ο προϋπολογισµός προσφοράς του αναδόχου Άρθρο 4ον (Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας) Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει µε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε τους όρους που καθορίζονται από την διακήρυξη του διαγωνισµού σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµών της ΕΥΑΛ, ενισχυµένη µε την συµµετοχή ενός (1) εκπρόσωπου των εργαζοµένων. Άρθρο 5ο (Σύµβαση) Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι της προµήθειας, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτής, είναι υποχρεωµένος να έλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, όχι µικρότερο των πέντε (5) ηµερών, ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών, από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύµβασης προσκοµίζοντας την εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. Άρθρο 6ον (Εγγύηση καλής εκτελέσεως της συµβάσεως) Η εγγύηση καλής εκτελέσεως της συµβάσεως καθορίζεται σε 10% επί του ποσού στο οποίο καταρτίζεται η σύµβαση χωρίς το ΦΠΑ σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 της Υπουργικής Απόφασης. Η εγγύηση καλής εκτελέσεως της συµβάσεως επιστρέφεται στον ανάδοχο της προµήθειας µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, από την επιτροπή παραλαβής προµηθειών της ΕΥΑΛ (έξι (6) µήνες µετά την υπογραφή της σύµβασης). Άρθρο 7ον (Χρόνος παράδοσης) Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ιµατισµού και υπόδησης, καθορίζεται σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης προµήθειας. Σε περίπτωση καθυστέρησης της παράδοσης πέραν του παραπάνω χρονικού ορίου, προβλέπεται ποινική ρήτρα κατόπιν απόφασης του.σ. 4

5 Άρθρο 8ον (Έκπτωση του αναδόχου) Εάν γίνει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας παραδόσεως των ειδών ιµατισµού και υπόδησης πέραν του ενός (1) µήνα ή εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις εν γένει υποχρεώσεις του µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος. Άρθρο 9ον ( Προδιαγραφές ) Τα υπό προµήθεια είδη ιµατισµού και υπόδησης θα είναι καινούργια πρώτης χρήσης, εγνωσµένων εταιριών κατασκευής. Όλα τα προσφερόµενα είδη θα ελεγχθούν κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού για την ποιότητά τους, τις προδιαγραφές τους και το σχέδιο τους. Εάν τα προσκοµιζόµενα είδη, δεν είναι σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά που προδιαγράφονται στη µελέτη προµήθειας και αποτελούν συµβατική υποχρέωση, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να τα αντικαταστήσει µε άλλα που να εκπληρώνουν τις προδιαγραφές ή να προβεί στις απαραίτητες εκείνες ενέργειες για την συµµόρφωση προς αυτές, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, άλλως κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος. Άρθρο 10ον (φόροι, τέλη, κρατήσεις) Η προµήθεια υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις. Άρθρο 11ο ( Τόπος παράδοσης - έξοδα µεταφοράς ) Τα υπό προµήθεια είδη ιµατισµού και υπόδησης, σε περίπτωση που ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι δεν έχουν έδρα τη Λέσβο, θα παραδοθούν στην έδρα της ΕΥΑ Λέσβου (Ελ. Βενιζέλου 13-13, Μυτιλήνη). Τα έξοδα µεταφοράς των στη ΕΥΑΛ, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο ή τους ανάδοχους της προµήθειας. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι της προµήθειας έχουν έδρα τη Λέσβο, τα υπό προµήθεια είδη, θα παραδοθούν στις εγκαταστάσεις του αναδόχου στους υπαλλήλους της ΕΥΑ Λέσβου. Άρθρο 12ον (Τελικός εξοφλητικός λογαριασµός) Στις προσφερόµενες µετά την έκπτωση τιµές θα υπολογίζονται οι προβλεπόµενες κρατήσεις. Η καταβαλλόµενη τιµή θα είναι αυτή που θα αναγράφεται στο τιµολόγιο. Η πληρωµή του αναδόχου ή των αναδόχων θα γίνεται µε την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων, µετά την προσκόµιση των απαραίτητων δικαιολογητικών., η εξόφληση αυτών θα γίνεται περίπου δύο (2) µήνες µετά την έκδοση των τιµολογίων του αναδόχου ή των αναδόχων και την υποβολή τους στο λογιστήριο της ΕΥΑΛ. 5

6 Άρθρο 13ον (Προσωρινή και οριστική παραλαβή) Η παραλαβή της προµήθειας θα γίνεται παρουσία του προµηθευτή και εκπροσώπου του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές προδιαγραφές η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει την απόρριψη του παραλαµβανοµένου είδους και την αντικατάστασή του. Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί προς τις παραπάνω προτάσεις της επιτροπής εντός της οριζόµενης από την ίδια προθεσµίας η ΕΥΑΛ δικαιούται να κάνει τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου κατά τον προσφερότερο για τις ανάγκες της υπηρεσίας και τα συµφέροντα αυτής τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιµοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης της προµήθειας του αναδόχου. Μυτιλήνη 20/5/2014 Ο Συντάξας Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Ο ιευθυντής ΕΥΑΛ κ.α.α. Γεώργιος Βερβάτης Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. έσποινα Μπώκου Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 6

7 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙ ΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΠΟ ΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΥΑΛ ΈΤΟΥΣ 2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανακοινώνεται ότι την 4 / 6 / 14 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. έως π.µ. θα γίνει από αρµόδια επιτροπή στα γραφεία της ΕΥΑ Λέσβου πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές µε συµπλήρωση τιµολογίου και υποβολή δειγµάτων για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προµήθειας ειδών ιµατισµού και υπόδησης για τις ανάγκες του προσωπικού της ΕΥΑ Λέσβου για το έτος ΑΡΘΡΟ 1ο Ο διαγωνισµός και η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις: Της υπ αριθµ (ΦΕΚ 185 τεύχος Β, ) Υπουργικής απόφασης περί "Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης", Του Ν 3463/06 ΦΕΚ Α 114/ Κύρωση Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων Του νόµου 2286/95 "Περί προµηθειών του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων", Του νόµου 2503/97 που αφορά τροποποιήσεις του προηγουµένου, Της υπ αριθµ. Π1/1103/05 Απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης. Της 53361/ Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 441/Β /03) και 31119/ Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ990/Β /08) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. Της Κλαδικής Συλλογικής σύµβασης εργασίας 4/4/2012 )ΠΚ 5/ ) µεταξύ ΠΟΕ ΕΥΑ και Ε ΕΥΑ. Την µελέτη µε τίτλο: «Προµήθεια ειδών ιµατισµού και υπόδησης προσωπικού ΕΥΑΛ έτους 2013». ΑΡΘΡΟ 2ο Ο προϋπολογισµός µελέτης της δαπάνης της προµήθειας που θα δηµοπρατηθεί είναι ,00, συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 16%. Προέρχεται από τον προϋπολογισµό του έτους 2013 και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. ΑΡΘΡΟ 3ο Η προθεσµία περατώσεως της προµήθειας ορίζεται σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής του σχετικού συµφωνητικού της προµήθειας. 7

8 ΑΡΘΡΟ 4ο Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της τιµής του προσφερόµενου είδους στον προϋπολογισµό µελέτης και βεβαιώνεται µε την προσκόµιση ισόποσου γραµµατίου είσπραξης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τραπέζης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του προϋπολογισµού προσφοράς του αναδόχου, µε ισχύ τουλάχιστον έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 5ο Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πάρουν πληροφορίες από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΕΥΑ Λέσβου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (τηλ ). ΑΡΘΡΟ 6ο εκτοί στον διαγωνισµό γίνονται ατοµικές ή εταιρικές εµπορικές επιχειρήσεις εµπορίας ειδών ρουχισµού και υπόδησης που προσφέρουν όλα ή µερικά ή ακόµη και ένα είδος µεµονωµένα, από τα περιλαµβανόµενα στη µελέτη είδη, οι οποίες πρέπει να υποβάλλουν, µε ποινή τον αποκλεισµό, τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) Αστυνοµική ταυτότητα. β) Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιµελητήριο γ) ήλωση του διαγωνιζόµενου ότι έλαβε γνώση της διακήρυξης, των όρων που αναφέρονται και αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα. δ) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας της Ελλάδας ή γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων σε ποσοστό 5% επί της τιµής του προσφερόµενου είδους στον προϋπολογισµό µελέτης, ως εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. ε) Νόµιµη εξουσιοδότηση προς τον εγχειρίζοντα την προσφορά. στ)φάκελο καλά σφραγισµένο που να περιέχει την οικονοµική προσφορά ανά είδος και στο οποίο θα αναγράφεται εξωτερικά το ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο και διεύθυνση του διαγωνιζοµένου, η φίρµα της επιχείρησης και ο τίτλος της µελέτης. ζ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν µε την οποία βεβαιώνεται: ότι η επιχείρηση του συµµετέχοντος νοµικού προσώπου δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νοµικών περιορισµών, δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει ασφαλιστικές ή φορολογικές οφειλές κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού ότι δεν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή του από διαγωνισµούς δηµοσίου και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, για την συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δηµοσίου τοµέα, καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωµα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από τη ΕΥΑΛ. Για το κάθε είδος ο ανάδοχος µπορεί να προσφέρει µόνο δύο δείγµατα, στα οποία απαγορεύεται να αναγράφεται η τιµή προσφοράς ή οποιαδήποτε άλλη τιµή καθώς επίσης και η επωνυµία τη επιχείρησής του. 8

9 ΑΡΘΡΟ 7ο Οι προσφορές είναι δεκτές από την αρµόδια επιτροπή µέχρι την.. ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού και ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών η 11:00 π.µ. Ο φάκελος της προσφοράς κατατίθεται στο πρωτόκολλο της ΕΥΑΛ.. Πάνω σε κάθε φάκελο αναγράφεται ο αύξοντας αριθµός ο οποίος θα αναγραφεί έπειτα και στο πρακτικό της δηµοπρασίας (πρώτες αριθµούνται οι προσφορές που έχουν φθάσει ταχυδροµικώς). Σ αυτό επίσης θα γραφεί και τυχόν προσφορά που δεν συνοδεύεται µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. ΑΡΘΡΟ 8ο Μετά τη λήξη της οριζόµενης στην διακήρυξη ώρας, κηρύσσεται από τον πρόεδρο της επιτροπής λήξασα η παράδοση των προσφορών. Αυτό αναγράφεται στα πρακτικά και απαγορεύεται έπειτα να υποβληθεί άλλη προσφορά. ΑΡΘΡΟ 9ο Όταν τελειώσει η παράδοση των προσφορών, η επιτροπή ελέγχει τους φακέλους των δικαιολογητικών, σύµφωνα µε τη σειρά παραδόσεως και γράφονται περιληπτικά στο πρακτικό τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο, παρουσία των διαγωνιζοµένων. Οι φάκελοι που περιέχουν την οικονοµική προσφορά παραµένουν σφραγισµένοι αφού έχει ήδη γραφτεί πάνω σ αυτούς ο αύξοντας αριθµός του διαγωνιζοµένου. Όταν καταγραφούν τα δικαιολογητικά όλων των προσφορών εξέρχονται από την αίθουσα όλοι όσοι βρίσκονται εκεί και η συνεδρίαση γίνεται µυστική. Η επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζοµένων και αποφασίζει για όσους θα αποκλεισθούν. Ειδικότερα προσφορές που δεν συµφωνούν προς τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται από τον διαγωνισµό. Όταν γίνει πάλι συνεδρίαση δηµόσια ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει αυτούς που αποκλείονται από το διαγωνισµό, καθώς επίσης και τους λόγους αποκλεισµού των και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα µαζί µε την σφραγισµένη προσφορά τους. Στη συνέχεια οι διαγωνιζόµενοι θα παρουσιάζουν τα προσφερόµενα είδη, ανά είδος στην Επιτροπή η οποία θα τα βαθµολογεί σε µυστική συνεδρίαση αµέσως µετά την παρουσίαση τους. Η επιτροπή του διαγωνισµού ενισχυµένη από ένα (1) εκπρόσωπο των εργαζοµένων, θα βαθµολογήσει ανά είδος την ποιότητα, το σχέδιο και εν γένει την καλή εικόνα όλων των δειγµάτων. Η βαθµολογία θα κυµαίνεται από (0) µηδέν έως (10) δέκα και για κάθε δείγµα θα υπολογίζεται ο µέσος όρος Β, µέχρι δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Αν κάποιο από τα δείγµατα συγκεντρώσει µέσο όρο κάτω του 6 θα αποκλείεται από την παραπέρα διαδικασία. Μετά την αξιολόγηση των προσφεροµένων ειδών η Επιτροπή αφού καλέσει τους διαγωνιζοµένους τους ανακοινώνει σε δηµόσια συνεδρίαση τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης και αποσφραγίζει τις οικονοµικές προσφορές όσων δεν αποκλείστηκαν λόγω βαθµολογίας. Αφού ανοιχθούν οι οικονοµικές προσφορές, υπολογίζεται για κάθε είδος η ανοιγµένη προσφορά, η οποία προκύπτει βάσει του τύπου: Ανοιγµένη προσφορά = Προσφορά x 10 B όπου Προσφορά : η οικονοµική προσφορά του εκάστοτε διαγωνιζοµένου 10 : η µέγιστη δυνατή βαθµολογία Β : η βαθµολογία που θα πάρει το κάθε δείγµα 9

10 Μειοδότης αναδεικνύεται ο διαγωνιζόµενος µε την µικρότερη ανοιγµένη προσφορά ανά είδος. Στον ανάδοχο ή στους ανάδοχους της προµήθειας, θα παραδοθούν σχετικοί κατάλογοι µε τα µεγέθη των ειδών ιµατισµού και υπόδησης του προσωπικού της ΕΥΑ Λέσβου. ΑΡΘΡΟ 10ο Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι υποχρεούνται κατά την υπογραφή της συµβάσεως να αντικαταστήσουν την εγγύηση συµµετοχής, µε εγγυητική καλής εκτέλεσης της προµήθειας. ΑΡΘΡΟ 11ο Οι δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και τα υπόλοιπα έξοδα του διαγωνισµού του αρχικού και τυχόν επαναληπτικού, ως και τα έξοδα του συµφωνητικού βαρύνουν τον ανάδοχο ή τους αναδόχους της προµήθειας, επιµεριστικά. ΑΡΘΡΟ 12ο Τυχόν ενστάσεις που αφορούν την διακήρυξη του διαγωνισµού, τη νοµιµότητα διενέργειας του ή της συµµετοχής προµηθευτή σ αυτόν, υποβάλλονται εγγράφως στην επιτροπή κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού ή της επόµενης της ανακοινώσεως του αποτελέσµατος στις περιπτώσεις εξετάσεως και αξιολογήσεως των προσφορών. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την επιτροπή διαγωνισµού η οποία πρέπει να λάβει αιτιολογηµένη απόφαση και να την υποβάλει µαζί µε το πρακτικό του διαγωνισµού στο.σ. της ΕΥΑΛ το οποίο έχει την ευθύνη της επικύρωσης του αποτελέσµατος. ΑΡΘΡΟ 13ο Τον ανάδοχο ή τους αναδόχους εκτελέσεως της προµήθειας βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις που ισχύουν την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. ΑΡΘΡΟ 14ο Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν πραγµατοποιηθεί η δηµοπρασία την παραπάνω ηµεροµηνία ή αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί την 12 / 6 / 2014 στον ίδιο χώρο και ώρα χωρίς να απαιτείται νέα δηµοσίευση της περίληψης διακήρυξης. Μυτιλήνη 21/5/2014 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΥΑΛ ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ 10

11 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙ ΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΠΟ ΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΥΑΛ ΈΤΟΥΣ 2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ: 2564 / ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανακοινώνεται ότι την 4 / 6 / 2014 ηµέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 π.µ. έως 11:00 π.µ. θα πραγµατοποιηθεί από αρµόδια επιτροπή στα γραφεία της ΕΥΑ Λέσβου πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές µε συµπλήρωση τιµολογίου και υποβολή δειγµάτων για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προµήθειας ειδών ιµατισµού και υπόδησης για τις ανάγκες του προσωπικού της ΕΥΑ Λέσβου για το έτος Ο προϋπολογισµός µελέτης της δαπάνης της προµήθειας που θα δηµοπρατηθεί είναι ,00. µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και η συνολική δαπάνη είναι ,00 µε Φ.Π.Α. 16%. Ο ιαγωνισµός θα διεξαχθεί µε βάση: Της υπ αριθµ (ΦΕΚ 185 τεύχος Β/ ) Υπουργικής απόφασης περί "Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης", Του Ν 3463/06 ΦΕΚ Α 114/ Κύρωση Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων Του Ν 2286/95 "Περί προµηθειών του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων", Την ΚΥΑ 53361/ (ΦΕΚ 441/Β /03) και 31119/ Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 990/Β /08) Την κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 4/4/2012 ΠΚ 5/ µεταξύ ΠΟΕ ΕΥΑ και Ε ΕΥΑ. Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της τιµής των προσφερόµενων ειδών στον προϋπολογισµό µελέτης και βεβαιώνεται µε την προσκόµιση ισόποσου γραµµατίου είσπραξης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τραπέζης. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πάρουν πληροφορίες από το Τµήµα Προµηθειών της ΕΥΑΛ κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (τηλ ). εκτοί στον διαγωνισµό γίνονται ατοµικές ή εταιρικές εµπορικές επιχειρήσεις εµπορίας ειδών ρουχισµού και υπόδησης, που προσφέρουν όλα ή µερικά ή ακόµη και ένα είδος µεµονωµένα, από τα περιλαµβανόµενα στη µελέτη είδη, εγγεγραµµένες στο οικείο επιµελητήριο. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν πραγµατοποιηθεί ο διαγωνισµός την παραπάνω ηµεροµηνία ή αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί την Πέµπτη 12/6/2014 στον ίδιο χώρο και ώρα χωρίς να απαιτείται νέα δηµοσίευση της περίληψης διακήρυξης. Μυτιλήνη 21/5/2014 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΥΑΛ ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ 11

12 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙ ΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΠΟ ΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΥΑΛ ΈΤΟΥΣ 2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝ ΡΙΚΗ ΕΝ ΥΣΗ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΝ ΥΣΗΣ- ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟ ΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 Παντελόνι (τύπου jean) χειµερινό Υποκάµισο χειµερινό βαµβακερό Πουλόβερ ολόµαλλο µε µανίκια τύπου ζιβάγκο ή V Μπουφάν χειµερινό Παντελόνι (τύπου jean) θερινό Υποκάµισο θερινό βαµβακερό Μπουφάν θερινό Μποτάκια χειµερινά µε επένδυση Μποτάκια θερινά χωρίς επένδυση ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΦΠΑ 16% ΣΥΝΟΛΟ

13 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝ ΥΣΗ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΝ ΥΣΗΣ- ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟ ΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 Παντελόνι (τύπου jean) χειµερινό Υποκάµισο χειµερινό βαµβακερό Πουλόβερ ολόµαλλο µε µανίκια τύπου ζιβάγκο ή V Μπουφάν χειµερινό Παντελόνι (τύπου jean) θερινό Υποκάµισο θερινό βαµβακερό Μπουφάν θερινό Μποτάκια χειµερινά µε επένδυση Μποτάκια θερινά χωρίς επένδυση ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΦΠΑ 16% 416 ΣΥΝΟΛΟ Μυτιλήνη 21/5/2014 O Συντάξας Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Ο ιευθυντής ΕΥΑΛ κ.α.α Γεώργιος Βερβάτης Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. έσποινα Μπώκου Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 13

14 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙ ΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΠΟ ΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΥΑΛ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝ ΡΙΚΗ ΕΝ ΥΣΗ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΝ ΥΣΗΣ- ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟ ΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 Παντελόνι (τύπου jean) χειµερινό Υποκάµισο χειµερινό βαµβακερό Πουλόβερ ολόµαλλο µε µανίκια τύπου ζιβάγκο ή V 50 4 Μπουφάν χειµερινό 50 5 Παντελόνι (τύπου jean) θερινό Υποκάµισο θερινό βαµβακερό Μπουφάν θερινό 50 8 Μποτάκια χειµερινά µε επένδυση 50 9 Μποτάκια θερινά χωρίς επένδυση 50 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΦΠΑ 16% ΣΥΝΟΛΟ Ο ΜΕΙΟ ΟΤΗΣ (ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙ Α ) 14

15 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝ ΥΣΗ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΝ ΥΣΗΣ- ΥΠΟ ΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Παντελόνι (τύπου jean) χειµερινό 10 2 Υποκάµισο χειµερινό βαµβακερό 10 3 Πουλόβερ ολόµαλλο µε µανίκια τύπου ζιβάγκο ή V 5 ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 4 Μπουφάν χειµερινό 5 5 Παντελόνι (τύπου jean) θερινό 10 6 Υποκάµισο θερινό βαµβακερό 10 7 Μπουφάν θερινό 5 8 Μποτάκια χειµερινά µε επένδυση 5 9 Μποτάκια θερινά χωρίς επένδυση 5 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΦΠΑ16% ΣΥΝΟΛΟ Ο ΜΕΙΟ ΟΤΗΣ (ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙ Α) 15

16 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙ ΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΠΟ ΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΥΑΛ ΈΤΟΥΣ 2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝ ΡΙΚΗ ΕΝ ΥΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΝ ΥΣΗΣ- ΥΠΟ ΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΤΙΜΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 1 Παντελόνι (τύπου jean) χειµερινό 2 Υποκάµισο χειµερινό βαµβακερό 3 Πουλόβερ ολόµαλλο µε µανίκια τύπου ζιβάγκο ή V 4 Μπουφάν χειµερινό 5 Παντελόνι (τύπου jean) Θερινό 6 Υποκάµισο θερινό βαµβακερό 7 Μπουφάν θερινό 8 Μποτάκια χειµερινά µε επένδυση 9 Μποτάκια θερινά χωρίς επένδυση O ΜΕΙΟ ΟΤΗΣ (ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙ Α) 16

17 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝ ΥΣΗ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΝ ΥΣΗΣ- ΥΠΟ ΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΤΙΜΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 1 Παντελόνι (τύπου jean) χειµερινό 2 Υποκάµισο χειµερινό βαµβακερό 3 Πουλόβερ ολόµαλλο µε µανίκια τύπου ζιβάγκο ή V 4 Μπουφάν χειµερινό 5 Παντελόνι (τύπου jean) θερινό 6 Υποκάµισο θερινό βαµβακερό 7 Μπουφάν θερινό 8 Μποτάκια χειµερινά µε επένδυση 9 Μποτάκια θερινά χωρίς επένδυση Ο ΜΕΙΟ ΟΤΗΣ (ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙ Α) 17

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αρχείου στον matlab editor Πληκτρολόγηση ακολουθίας εντολών

ηµιουργία αρχείου στον matlab editor Πληκτρολόγηση ακολουθίας εντολών Προγραµµατισµός Αρχεία εντολών (script files) Τυπικό hello world πρόγραµµα σε script ηµιουργία αρχείου στον matlab editor Πληκτρολόγηση ακολουθίας εντολών disp( ( 'HELLO WORLD!'); % τυπική εντολή εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ F-2260 White F-2260 Brown F-2260 Inox Ελευθερος απορροφητηρας με 2 μοτερ ισχυς 510m3 χειριστηριο 3 ταχ. Γυαλινο κλαπετο Διπλος φωτισμος

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone a workshop at the American Classical League 64 th Annual Institute, Minneapolis, MN Saturday June 25, 2011 2:00-3:30 Wilfred E. Major

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition C.A.E. Luschnig AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig Deborah Mitchell Hackett

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell C.A.E. LUSCHNIG AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Appro a c h Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition

Διαβάστε περισσότερα

THE OXFORD GRAMMAR OF [ Classical Greek [ James Morwood OXFORD UNIVERSITY PRESS

THE OXFORD GRAMMAR OF [ Classical Greek [ James Morwood OXFORD UNIVERSITY PRESS THE OXFORD GRAMMAR OF [ Classical Greek [ James Morwood OXFORD UNIVERSITY PRESS Contents Preface ν Acknowledgements vi Glossary of grammatical terms vii Abbreviations xvii The Greek alphabet and its pronunciation

Διαβάστε περισσότερα