14PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14PROC001927252 2014-03-17"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα / αα /2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αριθ.Πρ.:οικ.1442 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Πλ. Εθνικής Αντίστασης Ταχ.Κώδικας : FAX : Πληροφορίες : Α. ΚΙΤΣΙΟΥ Τηλέφωνο : PROC Θέµα : «ιενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού και των όρων της διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου καταπολέµησης κουνουπιών, για το έτος 2014, στο Νοµό Άρτας» Έχοντας υπόψη : ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. Το Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/τ. Α/1995) «Προµήθειες ηµόσιου Τοµέα & Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 2. Το Π.. 370/95 (Φ.Ε.Κ. 199/τ. Α/1995) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Προµηθειών του ηµοσίου προς το Κοιν. ίκαιο». 3. Το Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/τ. Α/1995) «Περί ηµοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 4. Το Π.. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/τ. Α/2007) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου». 5. Τις διατάξεις του Ν. 3852/ Σχέδιο Καλλικράτης «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/ ). 6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση Νόµων και Πράξεων των Κυβερνητικών, ιοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο ιαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 7. Τις αριθµ.οικ407/38/ και 6061/205/ Αποφάσεις της Περιφέρειας Ηπείρου, περί ορισµού Αρµοδιοτήτων Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Ηπείρου. 8. Την υπ αριθµ. πρωτ /1985 (Φ.Ε.Κ.655/τ.Β/1985) Υπουργική Απόφαση, περί «Καταπολέµησης εντόµων ή τρωκτικών σε κατοικηµένους χώρους». 1

2 9. Την αριθµ. Υ1/ΓΠ/ (ΦΕΚ Β 2109/ ) Υγειονοµική ιάταξη σχετικά µε «Μέτρα προστασίας από την ελονοσία». 10. Το έγγραφο υπ αρ /105456/ «Εγκεκριµένα σκευάσµατα για την καταπολέµηση των κουνουπιών» της /νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 11. Την υπ αρ. πρωτ. Υ1γ/Γ.Π./οικ / Εγκύκλιο της του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Τµήµα Επιδηµιολογίας Νοσηµάτων /νση ηµόσιας Υγιεινής Γενική /νση ηµόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής) «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας σταβλικών εγκαταστάσεων οικόσιτων ζώων». 12. Το πρακτικό της συνεδρίασης της 25ης / 9 / 2012 της Επιτροπής για την Πρόληψη και Αντιµετώπιση των Τροπικών Νοσηµάτων του Υπουργείου Υγείας. 13. Την αριθµ. Υ1/Γ.Π.οικ / Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Τµήµα Επιδηµιολογίας Νοσηµάτων /νση ηµόσιας Υγιεινής Γενική /νση ηµόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής) σχετικά µε «Προγράµµατα καταπολέµησης των κουνουπιών, σχετική ενηµέρωση και προφύλαξη του κοινού». 14. Το υπ αριθ. 1643/ έγγραφο του Υπουργείου Υγείας (Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ηµόσιας Υγείας) σχετικά µε «Συντονισµό ενεργειών για τα Προγράµµατα καταπολέµησης κουνουπιών». 15. Την µε αρ. πρωτ.υ1/γ.π. οικ.33743/ συµπληρωµατική Εγκύκλιο- Υπενθύµιση εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας για προγράµµατα καταπολέµησης των κουνουπιών (Α Α: ΒΕΑΤΘ-ΞΕ0). 16. Την µε αριθµ. πρωτ. Υ1/Γ.Π. οικ.95204/ Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Πρόγραµµα εντοµοκτονιών και µυοκτονιών σε νοσοκοµεία και προνοιακά ιδρύµατα της χώρας» (Α Α: 4ΑΜΙΘ-ΖΟ2). 17. Το έγγραφο υπ αρ /151288/ «Εγκεκριµένα σκευάσµατα για την καταπολέµηση των κουνουπιών» της /νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 18. Το αριθ. Πρωτ. 5008/111879/ έγγραφο της Γενικής /νσης Περιφερειακής Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής Περιφέρειας Ηπείρου µε θέµα «Πρόγραµµα καταπολέµησης κουνουπιών έτους 2014». 19. Την αριθµ. Υ1/Γ.Π.οικ / Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας (Τµήµα Επιδηµιολογίας Νοσηµάτων /νση ηµόσιας Υγιεινής Γενική /νση ηµόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής) σχετικά µε «Προγράµµατα καταπολέµησης των κουνουπιών, σχετική ενηµέρωση και προφύλαξη του κοινού για το έτος 2014» (Α Α: ΒΛΓΦΘ-Ρ7Σ). 2

3 20/Την αριθµ. 11/67/ απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί έγκρισης προϋπολογισµού Εσόδων Εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε.Άρτας οικονοµικού έτους 2014 όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 2/4/ απόφαση Περ.Συµβ. Ηπείρου περί έγκρισης της 1 ης Τροποποίησης προϋπολογισµού Περ. Ηπείρου Π.Ε.Άρτας έτους /Την αριθµ. 762/οικ.962/ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που καταχωρήθηκε µε α/α 164 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Πληρωµών της Υπηρεσίας ηµοσιονοµικού Ελέγχου Ν. Άρτας. 22/Την αριθµ 7/294/ Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. (Α Α: ΒΙΚΖ7Λ9-Ψ4Β) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Τη διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την ανάδειξη αναδόχου (εργολάβου) εκτέλεσης του έργου καταπολέµησης κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, για το έτος 2014, στο φυσικό, περιαστικό και αστικό σύστηµα της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που πλήττεται από κουνούπια και ειδικότερα στις περιοχές που περιγράφονται στο Μέρος Β (Τεχνική Περιγραφή) της αναλυτικής διακήρυξης, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, όπως θα υποδεικνύεται από τη /νση ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Αρτας της Περιφέρειας Ηπείρου (Τµήµα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονοµικού Ελέγχου), προϋπολογισµού ,00, µε Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα γίνει σε βάρος του προϋπολογισµού της Π.Ε. Άρτας Ειδικός Φορέας 072 ΚΑΕ 0899 Ο διαγωνισµός θα γίνει στη /νση ιοικητικού Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (Τµήµα Προµηθειών), την , ηµέρα Τρίτη και ώρα π.µ.10:00 έως 11:00 π.µ. Στο διαγωνισµό καλούνται φορείς µε εµπειρία στην καταπολέµηση κουνουπιών, που να διαθέτουν το απαιτούµενο επιστηµονικό προσωπικό καθώς και το σχετικό τεχνικό εξοπλισµό για την οργάνωση και υλοποίηση του έργου καταπολέµησης κουνουπιών στο Νοµό Άρτας. Αντικείµενο του έργου είναι η παρακολούθηση από εδάφους των προνυµφών των κουνουπιών κατά το έτος 2014 και η διενέργεια από εδάφους παρεµβάσεων προνυµφοκτονίας, ακµαιοκτονίας και υπολειµµατικής ακµαιοκτονίας, εφόσον κρίνεται 3

4 απαραίτητο από την /νση ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Άρτας (ή /και την Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου). Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές, µέσα στην παραπάνω προθεσµία, ήτοι έως την 11:00η πρωινή ώρα της Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται ταχυδροµικά στην Υπηρεσία και να παραλαµβάνονται, µε απόδειξη, µέχρι και την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΑΜΟΙΒΗ Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την επιλογή αναδόχου του έργου µε τίτλο: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ» για το έτος 2014, συνολικού προϋπολογισµού σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να αφορούν το σύνολο του έργου (χρονικά και ποσοτικά), όπως αυτό περιγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη, άλλως απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Αναθέτουσα Αρχή θα επιλέξει Ανάδοχο µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται σε ,00 ευρώ (µε Φ.Π.Α.). ΑΡΘΡΟ 2: ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: Αναθέτουσα Αρχή Η Περιφέρεια Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας), της οποίας η Οικονοµική Επιτροπή µε την αριθµ 7/294/ απόφασή της εγκρίνει την διακήρυξη του παρόντος διαγωνισµού. 4

5 Αντικείµενο του έργου Αντικείµενο του έργου είναι η παρακολούθηση από εδάφους των προνυµφών των κουνουπιών κατά το έτος 2014 και η διενέργεια από εδάφους παρεµβάσεων προνυµφοκτονίας, ακµαιοκτονίας, κατά το έτος Αντικείµενο αποτελεί επίσης και η διενέργεια παρεµβάσεων υπολειµµατικής ακµαιοκτονίας σε επίσης επιλεγµένα σηµεία, σε συγκεκριµένους οικισµούς, που θα υποδειχθούν από τη ιευθύνουσα Υπηρεσία. Το έργο αποτελείται από δράσεις που αναφέρονται αναλυτικά στο Μέρος Β (Τεχνική Έκθεση) της αναλυτικής διακήρυξης ιευθύνουσα Υπηρεσία ιευθύνουσα Υπηρεσία ορίζεται η /νση ηµόσιας Υγείας & Κονωνικής Μέριµνας Π. Ε. Άρτας, έργο της οποίας θα είναι ο συντονισµός, η εποπτεία, η παρακολούθηση και η παραλαβή του έργου του Αναδόχου εκ µέρους της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Η /νση ηµόσιας Υγείας & Κονωνικής Μέριµνας Π. Ε. Άρτας για την άσκηση του έργου της θα συνεπικουρείται από Επιτροπή Παρακολούθησης Πιστοποίησης - Συντονισµού & Παραλαβής του Έργου, µε την οποία ο ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται για την σωστή εκτέλεση του έργου. Η επιτροπή αυτή θα είναι τριµελής, θα συγκροτηθεί µε απόφαση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Άρτας και θα αποτελείται από υπαλλήλους που θα προέρχονται από την /νση ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας και την /νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής Π.Ε Άρτας. Προσφέρων Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οµάδα προσώπων συµµετέχει στο διαγωνισµό και υποβάλλει προσφορά για το σύνολο του έργου, µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης µε την Αναθέτουσα Αρχή. Εκπρόσωπος O υπογράφων την προσφορά. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι µεµονωµένο νοµικό πρόσωπο και ο υπογράφων την προσφορά δεν είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου, ο εκπρόσωπος θα πρέπει να ορίζεται µε εξουσιοδότηση του Σ του προσφέροντα. Εάν ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ένωση φυσικών ή νοµικών προσώπων, θα υποβληθεί κοινή δήλωση ή ξεχωριστές στις οποίες θα δηλώνεται ότι, σε περίπτωση που επιλεγούν, θα κοινοπρακτήσουν σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία. Τα µέλη της κοινοπραξίας θα είναι εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου υπεύθυνα για την εκπλήρωση των όρων της Σύµβασης που 5

6 θα υπογραφεί µε την ανάθεση του έργου. Στη δήλωση ή στις δηλώσεις, θα αναφέρεται ο επικεφαλής εταίρος, ο κοινός εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του, καθώς και το ποσοστό συµµετοχής στο έργο κάθε µέλους της κοινοπραξίας. Ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης θα οριστεί µε συµβολαιογραφική πράξη. Ανάδοχος Ο προκρινόµενος του διαγωνισµού που θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύµβαση και να εκτελέσει το έργο. Κατακύρωση Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, µε την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον Ανάδοχο. Σύµβαση Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται µετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. ΑΡΘΡΟ 3: ΧΡΟΝΟ - ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Με ποινή να µη γίνουν δεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους µέσα σε φάκελο, καλά σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα. Η έγγραφη προσφορά πρέπει να σταλεί σφραγισµένη, εντός φακέλου µε την ένδειξη : ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. : οικ. 1442/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : , ώρα 10:00 έως 11:00π.µ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ 6

7 ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Περιφερειακή Ενότητα ΑΡΤΑΣ /νση οικ/κού- Οικ/κού Τµήµα Προµηθειών Γραφ.: Πλατεία Εθν.Αντιστάσεως ΤΚ ΑΡΤΑ 01/ 04 /2014 Περιφερειακή Ηµέρα Τρίτη Ενότητα ΑΡΤΑΣ Ώρα 10:00 π. µ.έως 11:00 π.µ. Γραφείο 20 Πλ.Εθν.Αντιστάσεως Άρτα 01/04 /2014 Ηµέρα Τρίτη Ώρα 10:00 π. µ.έως 11:00 π.µ. α) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά. β) Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». γ) Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». δ) Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. ε) Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό χωρίς να αποσφραγιστούν. στ) Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. η) Όλα τα φύλλα των εγγράφων και στοιχείων της προσφοράς, πλην της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, συµπεριλαµβανοµένων και των εµπορικών φυλλαδίων (Prospectus,φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.) θα φέρουν συνεχή αρίθµηση από το πρώτο µέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων, η προσφορά να συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόµενο του κάθε εγγράφου, µε την αντίστοιχη αρίθµηση που φέρει κατά τα ανωτέρω. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 7

8 Όσοι έχουν δικαίωµα συµµετοχής, πρέπει, µαζί µε την προσφορά, να υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισµού, τα κάτωθι δικαιολογητικά : 1. Άδεια καταπολέµησης εντόµων, σε κατοικηµένους χώρους, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και ορισµός υπεύθυνου επιστήµονα προγράµµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Κείµενης Νοµοθεσίας (ιδιαίτερη µνεία για το συγκεκριµένο δικαιολογητικό γίνεται στο Μέρος Β - Τεχνική Έκθεση). 2. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προµηθευτές ή οι ενδιαφερόµενοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο τους. 3. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν µε τη προσφορά τους Υπεύθυνη ήλωση, µε θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία αναφέρεται η χώρα προέλευσης του τελικού προϊόντος που προσφέρουν. 4. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος Νοµικού Προσώπου, όπως Φ.Ε.Κ. Ίδρυσης και οι τροποποιήσεις τους (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. ΚΑΙ Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε. ΚΑΙ Ε.Ε.) καθώς και στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησής αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή άλλου νοµικού προσώπου. 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (η ηµεροµηνία σύνταξης της Υπεύθυνης ήλωσης πρέπει να συµπίπτει µε την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς, ώστε να καλύπτει κατά τη ρητή απαίτηση της διακήρυξης και την ηµεροµηνία αυτή), του νόµιµου εκπροσώπου, στην οποία δηλώνεται ρητά ότι : α) δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισµούς του ηµοσίου ή Ν.Π..., δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα, κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και, γενικά, η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας και είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των εν γένει υποχρεώσεών της προς το ηµόσιο τοµέα. β) η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. γ) Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται στις εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες προσµετρούµενες από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. δ) δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις, κατά την παροχή πληροφοριών, που ζητούνται από τις εµπλεκόµενες Υπηρεσίες της Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου. ε) δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα 8

9 της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π /τος 60/2007(συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες), για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης της πλαστογραφία, της ψευδορκίας και της διόλας χρεοκοπίας Σηµειώνεται ότι: - Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο η παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από το νόµιµο εκπρόσωπό του. - Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού. - Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προµηθευτών κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση αφορά κάθε µέλος σύµφωνα µε τα ανωτέρω που συµµετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα περιέχει όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στο αριθµ. 6 εδάφιο του Μέρους Β της παρούσης, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας και Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86 του Αναδόχου του έργου όπου θα δηλώνεται ότι η πραγµατοποίηση του προγράµµατος θα διεξαχθεί τηρώντας ρητά τα αναφερόµενα σε όλη την έκταση της Τεχνικής Έκθεσης, Μέρος Β, Ειδικότερα, απαιτείται να γίνει αναφορά στην ανάπτυξη και εφαρµογή µέτρων ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει και για τον τρόπο διαφύλαξης των συµφερόντων των παραγωγών, καθώς και για την υγεία των κατοίκων των περιοχών εφαρµογής του έργου. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα περιέχει το συνολικό ποσό σε ΕΥΡΩ, ολογράφως και αριθµητικά, έναντι του οποίου προτίθεται ο διαγωνιζόµενος να εκτελέσει το έργο. Η οικονοµική προσφορά θα υπογράφεται από τον ίδιο τον πάροχο των υπηρεσιών (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), ή τον νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου και σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας, είτε από όλα τα µέλη της νοµίµως εκπροσωπούµενα, είτε από τον κοινό εκπρόσωπο. 9

10 Η τιµή για το σύνολο του Έργου (εργασίες, εξοπλισµός, υλικά, σκευάσµατα), θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ, χωρίς να καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα. Το ποσό της προσφοράς θα αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς τόσο χωρίς Φ.Π.Α. όσο και συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Η σχετική δαπάνη θα περιλαµβάνει την πληρωµή ηµεροµισθίων για τον ψεκασµό από το έδαφος των εστιών ανάπτυξης των κουνουπιών, για την αγορά ψεκαστήρων και των ανταλλακτικών τους, για την αγορά ειδικών εγκεκριµένων εντοµοκτόνων, για την αγορά ειδικών προστατευτικών στολών συνεργείου ψεκασµών (µάσκες, γάντια, φόρµες, υποδήµατα, γαλότσες), όπου αυτό επιβάλλεται, ανάλογα µε τη µορφολογία εδάφους της περιοχής, για τη µεταφορά του ψεκαστικού και λοιπού υλικού στους τόπους των ψεκασµών, καθώς και για τη µεταφορά των εργατών-ψεκαστών στις κατά τόπους εστίες, επιπλέον δε για τα έξοδα δηµοσιεύσεων και εντύπων ενηµέρωσης του κοινού. Στις τιµές θα περιλαµβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις επιβαρύνει. Ειδικές δαπάνες που είναι πιθανόν να πραγµατοποιήσει ο Ανάδοχος για λογαριασµό της Αναθέτουσας Αρχής βαρύνουν τον Ανάδοχο και συµπεριλαµβάνονται στις τιµές. ΑΡΘΡΟ 4 :ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ανάδοχος του έργου θα αναδειχθεί ο διαγωνιζόµενος που θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή. Αυτονόητα, δε θα γίνουν δεκτές προσφορές, που δεν πληρούν τους τυπικούς όρους του διαγωνισµού. ΑΡΘΡΟ 5: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ Η κατακύρωση του αποτελέσµατος θα γίνει από την Οικονοµική Επιτροπή, στο µειοδότη του διαγωνισµού. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης και µέσα σε χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερών από την λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης, προσκοµίζοντας, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή ένωση προσώπων ή κοινοπραξία, τα έγγραφα νοµιµοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύµβαση. Η Σύµβαση, που περιλαµβάνει, λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Έργου, καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των 10

11 συµβαλλοµένων µερών, καταρτίζεται µε βάση την Κατακύρωση, την Προσφορά και την Προκήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας, κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών και ρυθµίζει όλες τις λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της Κατακύρωσης. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση, η Αναθέτουσα Αρχή επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόµενες στις κείµενες διατάξεις κυρώσεις. Ο Αντιπεριφερειάρχης Αρτας δύναται να λύσει τη σύµβαση, αν δεν τηρηθούν οι παραπάνω όροι της παρούσας διακήρυξης. Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Εγγύηση συµµετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις του Π.. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 6: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η καταβολή της αµοιβής θα γίνει µετά την πλήρη ολοκλήρωση του έργου και την οριστική παραλαβή του, από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και βεβαίως ύστερα από την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία, για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων. Ειδικά για την πληρωµή της αξίας του ψεκασµού θα προσκοµίζονται στην Υπηρεσία Τιµολόγιο ή ελτίο Παροχής Υπηρεσιών θεωρηµένο από την αρµόδια.ο.υ. καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό, που τυχόν ζητηθεί από τις Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. Ανάλογα µε την πορεία υλοποίησης του έργου θα υποβάλλονται, στη /νση ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, εκθέσεις προόδου εργασιών, στις οποίες αποτυπώνονται οι πραγµατοποιηθείσες ψεκαστικές εφαρµογές, καθώς και σειρά στοιχείων που αφορούν στην εκτέλεση του έργου. Ο ανάδοχος, κατά την πληρωµή, υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις του ηµοσίου, οι οποίες υπολογίζονται επί της τιµής προσφοράς πριν συµπεριληφθεί σ αυτή ο Φ.Π.Α. Αναλυτικά οι κρατήσεις είναι : 11

12 - Υπέρ ΜΤΠΥ 3%. - Χαρτόσηµο 2% επί του ΜΤΠΥ. - Ο.Γ.Α χαρτοσήµου 20% επί του χαρτοσήµου του ΜΤΠΥ. - Φόρος 8 % επί της αξίας και µετά την αφαίρεση των κρατήσεων. -Κράτηση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α..Σ. 0,10%) -Τέλος χαρτοσήµου 3% επί της κράτησης Ε.Α.Α..Σ -Εισφορά 20% υπέρ Ο.Γ.Α. επί του Τέλους χαρτοσήµου Ε.Α.Α..Σ. Επισηµαίνεται ότι εφόσον η προσφερόµενη τιµή δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η παραλαβή της παρούσας διακήρυξης θα γίνεται µέχρι και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα του διαγωνισµού, από το Τµήµα Προµηθειών της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού της Π.Ε. Αρτας της Περιφέρειας Ηπείρου. Η παρούσα διακήρυξη να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Άρτας, να κοινοποιηθεί στη /νση Αγροτ. Οικονοµίας & Κτηνιατρικής, στη /νση ηµ. Υγείας& Κοιν. Μέριµνας και στο Ε. Β. Επιµελητήριο της Άρτας. Σηµείωση: Η ανωτέρω διακήρυξη, µε τα σχετικά παραρτήµατα, παρέχεται, µε ελεύθερη πρόσβαση, και στην εξής διαδικτυακή διεύθυνση : Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο ΜΕΡΟΣ Β της διακήρυξης. Για οιασδήποτε πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά µε την παρούσα ιακήρυξη οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: Άρτεµις Κίτσιου (αρµόδιος υπάλληλος) Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ ΚΟΙΝ.: 1. /νση ηµ. Υγείας & Κοιν. Μέριµνας- Ενταύθα 2. /νση Αγροτ.Οικ.& Κτηνιατρικής- Ενταύθα 3.Ε.Β.Επιµελητήριο Άρτας Ενταύθα 12

13 ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Περιοχή εφαρµογής είναι τα διοικητικά όρια της Π.Ε. Άρτας (Νοµός Άρτας). Τα κουνούπια αποτελούν ένα σοβαρότατο παράγοντα επιρροής τόσο της οικονοµίας περιοχών µε αυξηµένους πληθυσµούς κουνουπιών, όσο και του κινδύνου εκδήλωσης ασθενειών, που είναι φορείς τους και ως εκ τούτου, ωφελούµενοι θα είναι το σύνολο του πληθυσµού του Νοµού Άρτας. Για την προστασία της ηµόσιας Υγείας µετά και την επανεµφάνιση κρουσµάτων Ελονοσίας, άγκειου Πυρετού και Ιού του υτικού Νείλου στη χώρα µας, καθώς και για την περιστολή του παράγοντα όχλησης και των δυσµενών επιπτώσεων, τόσο στην Αγροτική όσο και στην Τουριστική οικονοµία του Νοµού Άρτας κρίνεται επιτακτική η εφαρµογή προγράµµατος καταπολέµησης κουνουπιών και για το έτος Το γεγονός δε εµφάνισης κρούσµατος λοίµωξης από τον ιό του υτικού Νείλου σε περιοχή του ήµου Νικολάου Σκουφά του Νοµού Άρτας, κατά το έτος 2012, καθιστά την καταπολέµηση των κουνουπιών φέτος αναγκαία και κρίνεται απαραίτητο να διεξαχθεί ακολουθώντας κατά γράµµα τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης και τις κατευθύνσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ. Το πρόγραµµα, όπως αυτό εφαρµόζεται ανελλιπώς κάθε χρόνο, θα πρέπει αποσκοπεί στην καταπολέµηση των κοινών και ανωφελών κουνουπιών στο υδρόβιο στάδιο (αυγό - προνύµφη - νύµφη) µε εφαρµογές ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Επισηµαίνουµε ότι είναι πολύ σηµαντικό να ξεκινήσει φέτος, πολύ νωρίς το πρόγραµµα, κατά την αρχή της εαρινής περιόδου, πριν εκκολαφθεί η πρώτη γενιά κουνουπιών και να διαρκέσει οπωσδήποτε µέχρι το τέλος Οκτωβρίου, αφού οι κλιµατολογικές συνθήκες του τόπου µας είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη εστιών. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Το έργο συνοπτικά περιλαµβάνει τις ακόλουθες Επιχειρησιακές Εφαρµογές: 1) Εντοπισµός και λεπτοµερής γεωγραφική χαρτογράφηση όλων των εστιών ανάπτυξης των κουνουπιών (µόνιµες ή παροδικές εστίες), αξιοποίηση των στοιχείων καταγραφής του έτους 2013 και προσθήκη τυχόν νέων εστιών, ώστε να είναι δυνατές οι επεµβάσεις που θα ελέγξουν τις πρώτες γενεές κουνουπιών και θα αποτρέψουν την έξαρση των πληθυσµών αργότερα. Επιπλέον, εντοµολογική χαρτογράφηση της περιοχής διενέργειας του προγράµµατος, τουλάχιστο σε επίπεδο γενών (δηλ. Culex, Anopheles ή Aedes) που θα είναι σε άµεση συσχέτιση µε την γεωγραφική χαρτογράφηση των εστιών ανάπτυξης, την επιλεχθείσα µεθοδολογία και την πληθυσµιακή παρακολούθηση. 2) ηµιουργία επιχειρησιακών χαρτών & καθορισµός - σήµανση και τοποθέτηση στο πεδίο δειγµατοληπτικών σταθµών. Η καταγραφή των αποτελεσµάτων θα γίνεται καθηµερινά σε εκθέσεις που θα συµπληρώνει ο Ανάδοχος, τις οποίες θα αποστέλλει εβδοµαδιαία ή ενδιαµέσως εφόσον απαιτηθεί µε Fax ή ηλεκτρονικά στην ιευθύνουσα Υπηρεσία. Η προφορική ενηµέρωση, της ιευθύνουσας Υπηρεσίας από τον ανάδοχο, σχετικά µε την κατάσταση και την εικόνα της περιοχής θα είναι διαθέσιµη οποιαδήποτε χρονική στιγµή αυτή ζητηθεί. 3) Εφαρµογή του έργου παρακολούθησης πληθυσµού προνυµφών & ακµαίων και δειγµατοληψιών ακµαίων κουνουπιών, τη συγκέντρωση αποτελεσµάτων σε βάση δεδοµένων και την παρακολούθηση της εξέλιξης του πληθυσµού των κουνουπιών και την 13

14 αξιολόγηση α) της ανθεκτικότητας των κουνουπιών στα χρησιµοποιούµενα φάρµακα και β) της αποτελεσµατικότητας του έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να εγκαταστήσει δίκτυο παγίδων παρακολούθησης ακµαίων κουνουπιών και να το αποτυπώσει στους επιχειρησιακούς χάρτες. Οι παγίδες σύλληψης ακµαίων κουνουπιών θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένες (από αρµόδιες αρχές της Ελλάδας ή του εξωτερικού). Οι συλλήψεις των παγίδων θα καταγράφονται ανά δεκαπενθήµερο σε ειδικό έντυπο το οποίο θα αποστέλλεται το αργότερο µία εβδοµάδα µετά τις συλλήψεις µε φαξ ή ηλεκτρονικά στη ιευθύνουσα Υπηρεσία. Τα δεδοµένα που συλλέγονται αποτελούν παράγοντες για τη λήψη αποφάσεων και διορθωτικών ενεργειών από τον Ανάδοχο σε συνεργασία µε την ιευθύνουσα Υπηρεσία. Οι µέθοδοι των δειγµατοληψιών που θα ακολουθηθούν πρέπει να είναι οι ενδεδειγµένες για τα είδη κουνουπιών που θέλουµε να ελέγχουµε καθώς και το είδος των εστιών ανάπτυξής τους (Οι ώρες που δραστηριοποιούνται, οι τρόποι που διηµερεύουν ή διαχειµάζουν, οι προτιµήσεις ξενιστών και η εν γένει καλή γνώση της βιολογίας τους είναι κατάλληλοι οδηγοί επιλογής των µεθόδων παρακολούθησης των πληθυσµών τους και θα καθορίσει τα µέτρα ελέγχου που θα ληφθούν). 4) Προµήθεια και διάθεση, για τις ανάγκες του προγράµµατος εγκεκριµένων, για ανάλογη χρήση, από τα αρµόδια Υπουργεία, σκευασµάτων από τον ανάδοχο. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να προµηθευθεί και να διαθέσει το σύνολο των απαιτούµενων σκευασµάτων για την επιτυχή εκτέλεση των από εδάφους ψεκασµών του έργου. Τα σκευάσµατα που θα χρησιµοποιηθούν για το έργο καταπολέµησης θα είναι εγκεκριµένα για ανάλογη χρήση από τις αρµόδιες Εθνικές Αρχές. Επισηµαίνεται ότι η καταπολέµηση των προνυµφών των κουνουπιών σε οικολογικά προστατευόµενες και ευαίσθητες περιοχές πρέπει να γίνεται αποκλειστικά µε σκευάσµατα των οποίων η δράση είναι εκλεκτική και επιτρέπονται από τις Εθνικές Αρχές. Επίσης, o ανάδοχος του έργου υποχρεούται να διαθέτει τα βιοκτόνα, την χρήση βιολογικού παράγοντα Bacillus thuringiensis var israelensis ή άλλα εγκεκριµένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σκευάσµατα (για εκτός του φυσικού περιβάλλοντος ψεκαζόµενες επιφάνειες), που απαιτούνται για την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού. Η συνολική διαχείριση των σκευασµάτων και των συσκευασιών τους δηλαδή η προµήθεια, µεταφορά και αποθήκευσή τους πριν και µετά τη χρήση τους θα γίνεται από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ορθής αποθήκευσης και φύλαξης γεωργικών φαρµάκων ενώ η ιευθύνουσα Υπηρεσία θα διενεργεί κατά την κρίση της και σε τακτά χρονικά διαστήµατα τους απαραίτητους ελέγχους καταλληλότητας αυτών των σκευασµάτων. Η χρήση τους θα γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσεως των σκευασµάτων, όπως αυτή ορίζεται από την κατασκευάστρια εταιρεία σε συνάρτηση µε την σχετική έγκριση από τις αρµόδιες Εθνικές Αρχές. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για οποιοδήποτε ατύχηµα γίνει κατά ή εξ αιτίας των ψεκαστικών εφαρµογών που διενεργεί καθώς και για την ασφάλεια εργαζοµένων, κατοίκων, επισκεπτών και την προστασία του περιβάλλοντος. Σηµειώνεται ότι οι χειριστές των ψεκαστικών µέσων, για δική τους ασφάλεια, πρέπει να κάνουν εφαρµογή του ψεκαστικού υγρού µε πλήρη εξοπλισµό προφύλαξης (κράνος, φόρµα, γάντια κ.ά). Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος να επαναλάβει τον ψεκασµό σε έκταση όπου εφαρµόστηκε πληµµελώς Ιδιαίτερη µέριµνα θα δοθεί στην προστασία των κατοίκων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενηµερώνει µε κατάλληλο τρόπο και έγκαιρα τους κατοίκους της περιοχής αλλά και κάθε ενδιαφερόµενο, για την έκταση που προγραµµατίζεται να γίνει ψεκασµός. 5) Πραγµατοποίηση επίγειων ψεκασµών για την καταπολέµηση των προνυµφών και των ακµαίων κουνουπιών. Περιοχές εφαρµογής είναι περιαστικές εστίες ανάπτυξης κουνουπιών και όλες γενικά οι υπαίθριες εστίες εκκόλαψης, οι οποίες είναι κάθε ποσότητα νερού κυρίως 14

15 στάσιµου, όπως όχθες ποταµών, λιµνών, έλη, εκβολές αγωγών όµβριων, γεωργικές εκµεταλλεύσεις, φυσικά συστήµατα κατακράτησης υδάτων, ρέµατα, πηγάδια, χαντάκια. Ο ψεκασµός θα γίνεται από το έδαφος µε κατάλληλους ψεκαστήρες, που εκτοξεύουν το ψεκαστικό υγρό υπό πίεση, ώστε αυτό να φτάσει στην επιφάνεια του νερού της εστίας, υπερνικώντας το εµπόδιο της τυχόν υπάρχουσας βλάστησης. Κατά την εφαρµογή των εντοµοκτόνων, θα πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη, η χρήση για την οποία προορίζεται το νερό των εστιών, δεδοµένου ότι τα εντοµοκτόνα µπορούν να προκαλέσουν ρύπανση του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις περιπτώσεις που το νερό χρησιµοποιείται για το πότισµα ζώων ή φυτών, ή ζουν σε αυτό ζώντες οργανισµοί. - Έλεγχος σηµειακών εστιών ανάπτυξης προνυµφών και διενέργεια ψεκασµών από εδάφους στο αστικό σύστηµα των οικισµών της περιοχής. Σε συµφωνία µε την ιευθύνουσα Υπηρεσία θα πραγµατοποιούνται εφαρµογές καταπολέµησης κουνουπιών στους οικισµούς της περιοχής εφαρµογής του προγράµµατος. Κατά προτεραιότητα οι εφαρµογές αυτές θα εφαρµόζονται σε αστικές διαδροµές ανοικτών ρεµάτων, στραγγιστικές τάφρους, θέσεις Σταθµών Επεξεργασίας Λυµάτων, φρεάτια οµβρίων και λιµνάζοντα νερά. Οι εστίες των προνυµφών στο αστικό σύστηµα θα επισηµαίνονται από τον ανάδοχο στους επιχειρησιακούς χάρτες και θα διενεργείται καταπολέµηση. Σε περίπτωση που από την ιευθύνουσα Υπηρεσία υποδειχθούν πρόσθετες εστίες προνυµφών στο αστικό σύστηµα, όπως ιδιωτικοί ατοµικοί ή οµαδικοί βόθροι, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην επιβεβαίωσή τους, στην επισήµανσή τους στους υπάρχοντες χάρτες και στη διενέργεια ψεκασµών µε βάση αυτούς. - ιενέργεια παρεµβάσεων υπολειµµατικής ακµαιοκτονίας σε επιλεγµένα σηµεία της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Σε συµφωνία µε την ιευθύνουσα Υπηρεσία θα πραγµατοποιούνται δράσεις ελέγχου των εστιών αναπαραγωγής και εφαρµογές προνυµφοκτονίας σε φρεάτια και λοιπές υδατοσυλλογές. Επίσης θα πραγµατοποιούνται εφαρµογές ακµαιοκτονίας µε τη χρήση σκευασµάτων µε υπολειµµατική δράση σε χώρους ανάπαυσης ακµαίων κουνουπιών και ειδικότερα σε χωριά, Νοσηλευτικά Ιδρύµατα, Προνοιακά Ιδρύµατα, κέντρα φιλοξενίας µεταναστών, σωφρονιστικά καταστήµατα. Επίσης θα πραγµατοποιούνται εφαρµογές προνυµφοκτονίας και ακµαιοκτονίας στα βασικά ρέµατα που διατρέχουν την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. Οι παρεµβάσεις αυτές, όταν κρίνεται απαραίτητο να πραγµατοποιηθούν, θα γίνονται µετά σύµφωνα µε την ισχύουσα Εθνική Νοµοθεσία και µε τα επιτρεπόµενα από αυτή σκευάσµατα, διαφυλάσσοντας στο µέγιστο βαθµό την περιβαλλοντική συµβατότητα των εφαρµογών και την ασφάλεια ανθρώπων και οργανισµών µη στόχων. 6) Έλεγχος αποτελεσµατικότητας ψεκασµών από εδάφους εκ µέρους του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να πραγµατοποιεί συχνούς και επισταµένους δειγµατοληπτικούς ελέγχους αποτελεσµατικότητας των επεµβάσεων καταπολέµησης, ενώ οφείλει να πραγµατοποιεί περαιτέρω ελέγχους εφόσον του ζητηθούν και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποδείξει στη ιευθύνουσα Υπηρεσία την αναγκαιότητα επανάληψης των επεµβάσεων καταπολέµησης σε εκτάσεις όπου τα αποτελέσµατα των πληθυσµών των κουνουπιών και των προνυµφών τους µετά από τους διενεργούµενους ελέγχους αποτελεσµατικότητας, δεν είναι ικανοποιητικά. 7) Ενηµέρωση τοπικού πληθυσµού Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε ενηµέρωση του τοπικού πληθυσµού σε συνεργασία µε τη ιευθύνουσα Υπηρεσία, µε κατάλληλες διαδικασίες και δράσεις. 8) Κατάρτιση εβδοµαδιαίου προγράµµατος προσωπικού Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέτει κάθε Παρασκευή (εγγράφως και σε ηλεκτρονική µορφή) στην ιευθύνουσα υπηρεσία το προτεινόµενο πλάνο διενέργειας δειγµατοληψιών - ψεκασµών της επόµενης εβδοµάδος που θα περιλαµβάνει, όπως αναφέρεται και παραπάνω, µεταξύ άλλων την γεωγραφική θέση και τη συνολική επιφάνεια προς ψεκασµό. Επίσης θα 15

16 περιλαµβάνονται στοιχεία που αφορούν τα συνεργεία καταπολέµησης, όπως ενδεικτικά ο χρόνος (ώρα), ο τόπος (θέσεις ψεκασµού), το ονοµατεπώνυµο και τηλέφωνο του υπεύθυνου του κάθε συνεργείου, το είδος καταπολέµησης (προνυµφοκτονία ή ακµαιοκτονία), τα σκευάσµατα που θα χρησιµοποιηθούν, αριθµός κυκλοφορίας οχηµάτων, τα ονοµατεπώνυµα των εργαζοµένων και τα µέσα µε τα οποία θα µετακινηθούν κλπ. Οι όποιες τροποποιήσεις του προγράµµατος θα πρέπει να κοινοποιούνται στους παραπάνω εγκαίρως. Ειδάλλως τόσο η µη υποβολή του προγράµµατος όσο και η µη έγκαιρη γνωστοποίηση των αλλαγών του, µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν λόγο για τη λύση της σύµβασης µε υπαιτιότητα του αναδόχου. ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε χρονικό διάστηµα, από την ηµεροµηνία κατακύρωσης του έργου στον Ανάδοχο, έως την ολοκλήρωση 13 ψεκαστικών κύκλων/ περιοχή εφαρµογής/ δεκαπενθήµερο. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την παράταση της υλοποίησης του προγράµµατος, χωρίς την τροποποίηση του Φυσικού αντικειµένου, που αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη, έως 2 (δύο) ακόµη ψεκαστικούς κύκλους: Λόγω των κλιµατικών συνθηκών, οι οποίες δεν ευνοούν την ανάπτυξη των προνυµφών των κουνουπιών, ή εµποδίζουν την διενέργεια ψεκασµών. Λόγω έκτακτων γεγονότων που αφορούν την µετάδοση ασθενειών από κουνούπια (π.χ. κρούσµα ή υποψία κρούσµατος νόσου σχετιζόµενης µε τα κουνούπια, στην περιοχή). Για άλλους λόγους αποκλειστικής δικής της ευθύνης. 2. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Επισηµαίνεται ότι ο πιο αποτελεσµατικός, απόλυτα ελεγχόµενος και ακίνδυνος τρόπος καταπολέµησης των κουνουπιών είναι ο ψεκασµός, από το έδαφος, των εστιών ανάπτυξής τους, µε ψεκαστήρες ή και µε µεγαλύτερης εµβέλειας ψεκαστικό µηχάνηµα, όπου χρειάζεται, στις υπαίθριες ενδοοικιακές και περιοικιακές εστίες, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, όπως θα υποδεικνύεται από τη /νση ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Αρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, µε εβδοµαδιαίο πρόγραµµα ή έκτακτα, όπου υπάρχει ανάγκη, στους ήµους και τις Κοινότητες του νοµού, αποκλειόµενης της χρήσης οιουδήποτε χηµικού σκευάσµατος, για την καταπολέµηση κουνουπιών, σε ιχθυότροφα ύδατα. Οι αναφερόµενες ηµεροµηνίες εφαρµογής των ψεκασµών θα είναι ενδεικτικές και θα µπορεί να αλλάξουν, ανάλογα µε τις κλιµατολογικές συνθήκες κάθε περιοχής. Επειδή οι εστίες ανάπτυξης και αναπαραγωγής των κουνουπιών µεταβάλλονται πολύ εύκολα εξαιτίας των καιρικών φαινοµένων, δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί µε απόλυτη ακρίβεια το µέγεθος του φυσικού αντικειµένου. Με βάση τα δεδοµένα του 2013, διατηρώντας όµως επιφύλαξη για τον εµπλουτισµό των υπαρχόντων τοµέων ή και την προσθήκη νέων κατά την κρίση της ιευθύνουσας Υπηρεσίας και της Επιτροπής παρακολούθησης, παραθέτουµε ενδεικτικά την χωροταξική κατανοµή του φυσικού αντικειµένου του έργου, ορίζοντας ως Τοµείς Προγράµµατος Καταπολέµησης Κουνουπιών: Τοµέας 1 ος Περιλαµβάνει περιοχές της.ε ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ Τ.Κ. ΑΝΕΖΑΣ (Ανέζα, Απόµερο, Μύτικας) 16

17 Τ.Κ. ΓΑΒΡΙΑΣ: (Γαβριά) Τ.Κ. ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟΥ (Καλογερικό) Τ.Κ. ΚΟΡΩΝΗΣΙΑΣ ( Κορωνησία) Τ.Κ. ΨΑΘΟΤΟΠΙΟΥ (Ψαθοτόπι) περιλαµβάνει και τις περιοχές µε αποστραγγιστικές τάφρους και σχάρες φρεατίων µε στάσιµα νερά. Τοµέας 2 ος Τ.Κ. ΠΟΛΥ ΡΟΣΟΥ (Πολύδροσο) Τ.Κ. ΡΑΧΗΣ (Ράχη) Τ.Κ. ΒΙΓΛΑΣ: (Βίγλα) Τ.Κ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ (Στρογγυλή) Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝΑ (Αγ. Σπυρίδωνας) περιλαµβάνει και τις περιοχές µε αποστραγγιστικούς τάφρους και σχάρες φρεατίων µε στάσιµα νερά. Τοµέας 3 ος Τ.Κ. ΚΑΜΠΗΣ (Καµπή) Τ.Κ. ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ (Χανόπουλο) περιλαµβάνει και τις περιοχές µε αποστραγγιστικούς τάφρους και σχάρες φρεατίων µε στάσιµα νερά. Τοµέας 4 ος Τ.Κ. ΛΟΥΤΡΟΠΟΥ (Λουτρότοπος) Τ.Κ. ΣΥΚΕΩΝ (Συκιές) Τ.Κ. ΚΟΜΜΕΝΟΥ (Κοµµένο) περιλαµβάνει και τις περιοχές µε αποστραγγιστικούς τάφρους και σχάρες φρεατίων µε στάσιµα νερά. Τοµέας 5 ος Περιλαµβάνει περιοχές εντός των διοικητικών ορίων της.κ. Αρταίων Άγιοι Ανάργυροι Περιοχές γύρω από το παραλίµνιο πάρκο περιλαµβάνει και τις περιοχές µε αποστραγγιστικούς τάφρους και σχάρες φρεατίων µε στάσιµα νερά. Στον Τοµέα 5 στην περίπτωση που ο ήµος Αρταίων συντάξει και διεξάγει πρόγραµµα καταπολέµησης κουνουπιών, η πραγµατοποίηση προγράµµατος από τη πλευρά της Π.Ε.Άρτας θα γίνει µε γνώµονα τη µη διασταύρωση κύκλων ψεκασµού, µε σκοπό τη διασφάλιση της ηµόσιας Υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος. Στις περιοχές κάθε Τοµέα, θα πραγµατοποιηθούν συνολικά 13 επαναλήψεις (ανά 15 ηµέρες περίπου). Τα όρια των τοµέων όπως αναφέρονται είναι ενδεικτικά και µπορούν να αλλάζουν µερικώς εφ' όσον το απαιτεί η πρακτική εφαρµογή του προγράµµατος. Οι ψεκασµοί δεν θα διακόπτονται κατά την διάρκεια της ψεκαστικής περιόδου και θα επαναλαµβάνονται κυκλικά σε όλους τους τοµείς (περίπου ανά 15 ηµέρες και πάντα σύµφωνα µε τις ανάγκες της περιοχής ). 17

18 Τονίζεται ότι οι περιοχές των ζωνών ειδικής προστασίας ( Natura 2000 και Ramsar) απαιτούν ειδική αντιµετώπιση. Σηµ:Τα ακριβή σηµεία ψεκασµού (όπου δεν αναφέρονται αναλυτικά), θα υποδειχθούν από υπαλλήλους των συναρµόδιων Υπηρεσιών και σε συνεννόηση µε τους ήµους που εκτελούν ταυτόχρονα Πρόγραµµα καταπολέµησης κουνουπιών. Επιπρόσθετα το πρόγραµµα θα εφαρµόζεται σε σηµεία στα οποία βρίσκονται αστικά ή άλλα λύµατα (οικισµοί της Π. Ε. Αρτας που δεν διαθέτουν κατάλληλη µέθοδο επεξεργασίας των λυµάτων τους) καθώς και σε εξόδους βιολογικών καθαρισµών. Όσον αφορά τις ενδοοικιακές εστίες, οι ιδιώτες πρέπει να φροντίζουν για την εξουδετέρωση τους, ύστερα από συνεργασία µε την Υπηρεσία µας (σχετική εγκύκλιος θα αποσταλεί στους ήµους). Για την επιτυχία του προγράµµατος και την πλέον αποτελεσµατική καταπολέµηση ων εντόµων, είναι αναγκαία η συνεργασία µε τις ηµοτικές Αρχές ή άλλους τοπικούς φορείς, που γνωρίζουν τις εστίες της περιοχής τους, για την από κοινού λήψη των αναγκαίων µέτρων, ανιχνεύοντας όλες τις εστίες, τόσο µέσα στους οικισµούς, όσο και έξω από αυτούς, σε ακτίνα δύο (2) χιλιοµέτρων από τις κατοικηµένες περιοχές, που αναφέρονται στον συνηµµένο πίνακα. 3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να διαθέτει το ανάλογο προσωπικό και µέσα όπως µηχανοκίνητα ψεκαστικά, ψεκαστήρες, βυτίο νερού, βυτίο ψεκαστικού υγρού, µηχανοκίνητο µέσο µεταφοράς του βυτίου ψεκαστικού διαλύµατος και ικανό αριθµό παγίδων σύλληψης ακµαίων κουνουπιών. Η επίβλεψη του όλου έργου (ψεκασµοί και δοσολογίες φαρµάκων) θα γίνεται από αρµόδιους υπαλλήλους της /νσης ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Άρτας, σε συνεργασία µε υπαλλήλους της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής. 3(Α). ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Έναν (1) τουλάχιστο υπεύθυνο επιστήµονα, όπως ορίζεται στη σχετική άδεια καταπολέµησης εντόµων και τρωκτικών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ο οποίος θα παρακολουθεί την υλοποίηση του έργου. Έναν (1) επιστήµονα, όπως ορίζεται στη σχετική άδεια καταπολέµησης εντόµων και τρωκτικών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ως αναπληρωτής συντονιστής του έργου. Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να ορίσει και να διαθέσει ένα τουλάχιστον άτοµο που απασχολεί ως δειγµατολήπτη / Ψεκαστή µε γνώσεις ταυτοποίησης προνυµφών κουνουπιών ανά γένος και στάδιο ανάπτυξης και εκτίµησης της πληθυσµιακής πυκνότητας, και µε γνώσεις ορθής εφαρµογής εντοµοκτόνων σκευασµάτων, ικανό να καλύψει το σύνολο των αναγκών του έργου. Αν κριθεί αναγκαίο από τη ιευθύνουσα Υπηρεσία ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέσει περισσότερο προσωπικό, για την αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, που αφορούν θέµατα ηµόσιας Υγείας. 3 (Β). ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ένα (1) ψεκαστικό συγκρότηµα, τρακτέρ ή Φ.Ι.Χ. µε παρελκόµενο ή φέρον βυτίο ψεκασµού όγκου 500 τουλάχιστον λίτρων και ψεκαστική αντλία µε δύο ακροφύσια (τα κατάλληλα ακροφύσια για να δηµιουργούν στην έξοδο τους σταγονίδια µικρότερα 18

19 των 100 µικρών) και σωλήνες µήκους τουλάχιστον 50 µέτρων που θα συνοδεύονται από 2 χειριστές ακροφυσίων. ύο (2) τουλάχιστο ψεκαστήρες πλάτης χωρητικότητας τουλάχιστον όγκου 10 λίτρων οι οποίοι θα χρησιµοποιούνται σε µη προσβάσιµα σηµεία από το µηχανοκίνητο ψεκαστικό. ύο (2) εφεδρικοί ψεκαστήρες, ώστε σε περίπτωση προβλήµατος βλάβης, να µην υπάρχουν καθυστερήσεις στις εφαρµογές). ώδεκα (10) τουλάχιστο παγίδες σύλληψης ακµαίων κουνουπιών. Επισηµαίνουµε ότι το ψεκαστικό υγρό που χρησιµοποιεί ο ανάδοχος του έργου θα αποτελείται από νερό και κατάλληλο βιολογικό σκεύασµα - βιοκτόνο. Οι δοσολογίες των σκευασµάτων θα καθορίζονται από την Επιτροπή παρακολούθησης του προγράµµατος και σύµφωνα µε την έγκριση του κάθε σκευάσµατος, και θα τηρούνται αυστηρά. Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού, που πρέπει να γίνεται µε σχολαστική προσοχή, προστίθεται στο δοχείο παρασκευής, πρώτα το νερό και µετά το σκεύασµα µε συνεχή ανάδευση (150 περίπου στροφές / λεπτό). Η χρησιµοποίηση του ψεκαστικού υγρού πρέπει να γίνεται αµέσως µετά την παρασκευή του. Η ποσότητα του ψεκαστικού υγρού που θα παρασκευάζεται θα είναι τόση, ώστε να µην περισσεύει για την επόµενη ηµέρα. Το νερό που θα χρησιµοποιείται, για την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού θα είναι κατάλληλο - διαυγές, άοσµο, χαµηλής ολικής σκληρότητας. Ο ανάδοχος του έργου: υποχρεούται να ψεκάσει τις περιοχές σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ιευθύνουσας Υπηρεσίας ή και της αρµόδιας επιτροπής παρακολούθησης και να συµµορφώνεται πρόθυµα σε αυτές. οφείλει πριν την έναρξη των ψεκασµών να γνωρίζει πολύ καλά τον τοµέα που θα ψεκάσει, για να κατευθύνει σωστά τα συνεργεία του ώστε να µην γίνονται επικαλύψεις ψεκασµών και να µην αφήνονται αψέκαστες περιοχές. είναι υποχρεωµένος να διαθέσει στο προσωπικό που θα απασχολήσει, όλα τα απαραίτητα εφόδια για την προστασία της υγείας κατά την εκτέλεση της εργασίας ψεκασµού, εφοδιάζοντάς τους δηλαδή µε προστατευτικό εξοπλισµό (φόρµα, καπέλο, γάντια, µάσκες), τον οποίο όλοι οι ψεκαστές θα φέρουν απαραιτήτως. Ψεκαστής που αρνείται να φέρει τον εξοπλισµό ή τον καταργεί κατά την διάρκεια του ψεκασµού θα αποβάλλεται από το ψεκαστικό συνεργείο. Θα έχει την πλήρη ευθύνη, της προµήθειας, της εφαρµογής και της διάθεσης του συνόλου των απαιτούµενων σκευασµάτων για την εκτέλεση του έργου, όπως και της ενηµέρωσης του κοινού στις περιοχές που διενεργεί ψεκασµούς. Η συνολική διαχείριση των σκευασµάτων και των συσκευασιών τους, δηλαδή η προµήθεια, µεταφορά, αποθήκευσή τους, όπως και η διάθεση των κενών συσκευασιών θα είναι αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου. Σε κάθε εφαρµογή καταπολέµησης, ο υπεύθυνος που έχει οριστεί µε την χορηγηθείσα άδεια, θα παρίσταται και θα παρακολουθεί όλη τη διαδικασία της εργασίας από την παρασκευή του υλικού παρέµβασης και τη χρησιµοποίησή του, καθώς και τη λήψη των µέτρων ασφαλείας που επιβάλλονται, µέχρι να γίνει κατάλληλος για επαναχρησιµοποίηση ο χώρος, στον οποίο έγινε η καταπολέµηση. Οφείλει να παρουσιάζει το 15ηµερο πρόγραµµα ψεκασµού πριν την έναρξη αυτού στη /νση ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας, προς αξιολόγηση. Υποχρεούται να γνωστοποιεί εγκαίρως αλλαγές στο καταρτισµένο πρόγραµµα, που επιβάλλονται από καιρικές ή άλλες ιδιαίτερες συνθήκες. Σε µηνιαία βάση θα υποβάλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης, έκθεση δράσεων του 19

20 περασµένου µήνα που θα περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα του ελέγχου της αποτελεσµατικότητας των εφαρµογών καταπολέµησης που έχει προβεί (τεκµηριωµένα µε την παρακολούθηση της εξέλιξης των πληθυσµών των κουνουπιών, σε σχέση µε τις µεθόδους που έχουν προκριθεί για κάθε περίπτωση, µε την συγκέντρωση των µετρήσεων σε βάση δεδοµένων και την ανάλυσή τους). Υποχρεούται µε το πέρας του έργου να παραδώσει στον φορέα υλοποίησης τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή µορφή τις καταγεγραµµένες µόνιµες και παροδικές εστίες ανάπτυξης κουνουπιών, σε πλήρη συσχέτιση µε τα γένη που αναπτύσσονται σε αυτές, τις δράσεις που υλοποιήθηκαν και την αποτελεσµατικότητα τους σε επίπεδο καταπολέµησης (πληθυσµιακή εξέλιξη) σε µια λεπτοµερή και τεκµηριωµένη έκθεση απολογισµού του έργου. 4. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η /νση ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Αρτας της Περιφέρειας Ηπείρου έχει την ευθύνη για την οµαλή εκτέλεση του προγράµµατος. Το Τµήµα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου της νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου είναι υπεύθυνο για την εφαρµογή της κείµενης Νοµοθεσίας (διεξαγωγή εντατικών ελέγχων στις επιχειρήσεις που εφαρµόζουν καταπολεµήσεις). Η επίβλεψη του όλου έργου (ψεκασµοί και δοσολογίες φαρµάκων) θα γίνει υπό την ευθύνη-εποπτεία και καθοδήγηση της /νσης ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Άρτας και της /νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ορθή εφαρµογή τους, σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης τους, όπως αυτές ορίζονται από την κατασκευάστρια εταιρεία, σε συνάρτηση µε την σχετική έγκριση από τα αρµόδια Υπουργεία. Ο ψεκασµός µπορεί επίσης να γίνει και µε οποιοδήποτε άλλο εντοµοκτόνο αφού εγκριθεί για τον σκοπό αυτόν από το Υπουργείο Υγείας. Οι υψηλότερες δόσεις εφαρµόζονται στα πολύ ακάθαρτα νερά και ο ψεκασµός επαναλαµβάνεται περίπου ανά 15 ηµέρες σε κάθε περιοχή και σύµφωνα πάντα µε τις ανάγκες της περιοχής. Οι εργαζόµενοι που θα ασχοληθούν µε το πρόγραµµα, πρέπει να τηρούν όλους τους κανόνες ατοµικής προφύλαξης κατά τον ψεκασµό, όπως χρήση ειδικών υποδηµάτων (γαλότσες) και κατάλληλων µασκών, για την αποφυγή εισπνοής σταγονιδίων εντοµοκτόνου, καθώς και αδιαπότιστη στολή και είναι υποχρεωµένοι να ακολουθούν µε αυστηρότητα τα µέτρα που θα υποδεικνύει η /νση ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Άρτας. 5. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η /νση ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε Άρτας θα συγκροτήσει Επιτροπή Παρακολούθησης Πιστοποίησης - Συντονισµού & Παραλαβής του Έργου του έργου για την Περιφερειακή Ενότητα. Αρµοδιότητα της ανωτέρω Επιτροπής, είναι η εφαρµογή του έργου αυτού, όπως αυτή καθορίζεται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση. Η Επιτροπή, µετά την ολοκλήρωση του έργου, οφείλει να συντάξει Πρακτικό οριστικής παραλαβής αυτού. 20

21 6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς απαραίτητα θα περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία: Α/Α Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ -ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Τεχνική έκθεση, σχετικά µε την πληρότητα και αρτιότητα του γενικού και ειδικού αντικειµένου, σε σχέση µε την διαχείριση, την τεχνική υποστήριξη (µέσα υλοποίησης) για την διασφάλιση της ποιότητας των προσφεροµένων υπηρεσιών. Τον εξοπλισµό που θα διατεθεί (ιδιοκτησίας ή µισθωµένος) για την υλοποίηση του έργου. Αυτός να περιγράφεται αναλυτικά και να έχει τη µορφή Υπεύθυνης ήλωσης, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει τον αριθµό και το είδος των ψεκαστικών µηχανηµάτων ή Φ.Ι.Χ. που διαθέτει. Επίσης θα δηλώνεται ότι τα ψεκαστικά µηχανήµατα ή Φ.Ι.Χ. φέρουν τα κατάλληλα ακροφύσια, ώστε να δηµιουργούνται κατά την έξοδό τους σταγονίδια µικρότερα των 100 µικρών, καθώς και ελαστικός σωλήνας µήκους τουλάχιστο 50 µέτρων. Α1. Για τα ιδιόκτητα ψεκαστικά µηχανήµατα ή Φ.Ι.Χ. απαιτείται φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας τους, επικυρωµένο από ηµόσια Αρχή. Α2. Για τα µισθωµένα ψεκαστικά µηχανήµατα ή Φ.Ι.Χ. απαιτούνται ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης (µισθωτήρια), διάρκειας από την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς έως , θεωρηµένα για το γνήσιο της υπογραφής των ιδιοκτητών. Στα µισθωτήρια, εκτός της διάρκειας θα αναφέρεται ο αριθµός κυκλοφορίας των ψεκαστικών µηχανηµάτων και τα χαρακτηριστικά τους (µέγεθος βυτίου, χαρακτηριστικά ψεκαστικού συγκροτήµατος κ.τ.λ). Τα παραπάνω ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης θα συνοδεύονται απαραίτητα από επικυρωµένα φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας τους. Β Υπεύθυνη ήλωση στην οποία θα αναφέρεται η ακριβής σύνθεση του προσωπικού που θα διατεθεί για την υλοποίηση του προγράµµατος (Υπεύθυνος του έργου, αναπληρωτής του υπευθύνου του έργου και ψεκαστές). Η ανάθεση του έργου σύµφωνα µε εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας µπορεί να γίνει στο όνοµα ατόµου που κατέχει τη σχετική άδεια του Υπουργείου Γεωργίας, η οποία εκδίδεται στο όνοµα γιατρού, γεωπόνου, φαρµακοποιού, χηµικού, χηµικού µηχανικού, επόπτη δηµόσιας υγείας, τεχνολόγου γεωπόνου φυτικής παραγωγής ή τεχνολόγου γεωπόνου θερµοκηπιακών καλλιεργειών. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος του έργου δεν κατέχει τα παραπάνω προσόντα, θα πρέπει να ορίσει εγγράφως τον υπεύθυνο επιστήµονα (εφοδιασµένο µε τη σχετική άδεια) ο οποίος και θα έχει την ευθύνη της πιστής εφαρµογής και συντονισµού του έργου. 21

22 Γ Ε ΣΤ Η Θ Την ακριβή µεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για την υλοποίηση του έργου (όλες οι επιχειρησιακές εφαρµογές). Αναλυτική στοχοθεσία η οποία θα εµπεριέχει αναλυτικό χρονοδιάγραµµα σχεδίου δράσεων και τεκµηρίωση της ρεαλιστικότητας, της αποδοτικότητας αποτελεσµατικότητας του προτεινόµενου σχεδίου δράσης. Ειδικότερα, απαιτείται να γίνει αναφορά στην ανάπτυξη και εφαρµογή µέτρων ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει και για τον τρόπο διαφύλαξης των συµφερόντων των παραγωγών των ψεκαζόµενων και γειτονικών περιοχών, καθώς και για την υγεία των κατοίκων των ίδιων περιοχών. Την κατοχή άδειας καταπολέµησης εντόµων και τρωκτικών σε κατοικηµένους χώρους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (σύµφωνα µε το Νόµο για τον χειρισµό βιοκτόνων εντός ή γύρω από κατοικηµένες περιοχές). 8 παγίδες σύλληψης ακµαίων κουνουπιών, οι οποίες θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένες (από αρµόδιες αρχές της Ελλάδας ή του εξωτερικού) και κατανεµηµένες ως προς τον αριθµό, ώστε να υπάρχουν παγίδες κατάλληλες για τη σύλληψη όλων των επιπέδων γενών ακµαίων κουνουπιών. Πιστοποιητικό, για σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας, κατά ISO, στο πεδίο εφαρµογής καταπολέµησης εντόµων, σε κατοικηµένους χώρους (συγκρότηση, οργάνωση και εφαρµογή συστήµατος ποιότητας βασισµένου στο πρότυπο ISO 9001:2008, για την ποιοτικότερη παροχή των υπηρεσιών του). Την εµπειρία από επιτυχηµένη εκτέλεση ανάλογων έργων (προσκόµιση επικυρωµένων φωτοαντιγράφων ανάληψης αντιστοίχων προγραµµάτων προηγούµενων ετών, όπου θα αναφέρεται ρητά ο χρόνος υπογραφής, η διάρκεια εκτέλεσης και ο προϋπολογισµός του έργου). Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις για την καταλληλότητα των εντοµοκτόνων, που θα χρησιµοποιηθούν καθ όλη τη διάρκεια του έργου. Τα παραπάνω αναφερόµενα δεν αποκλείουν την παρουσίαση και οποιονδήποτε άλλων στοιχείων, που ο Υποψήφιος κρίνει σκόπιµο να συµπεριλάβει στην προσφορά του, για τον σκοπό αυτό. 22

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002633708 2015-03-12

15PROC002633708 2015-03-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 12 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: οικ.1209 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Πλ. Εθνικής Αντίστασης ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΧΑΙΔΑΡΙ 17/01/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη 19-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Π. οικ. 2731 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ /ΝΣΗ ΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η προσφορές που συγκεντρώθηκαν από την Αρµόδια Υπηρεσία του Ιδρύµατος, είναι οι εξής, όπως αναφέρεται στο παρακάτω Πίνακα: ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η προσφορές που συγκεντρώθηκαν από την Αρµόδια Υπηρεσία του Ιδρύµατος, είναι οι εξής, όπως αναφέρεται στο παρακάτω Πίνακα: ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΛΑΜΙΑ 12/12/2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Λαµία, σήµερα την 12η εκεµβρίου του έτους 2013. Η αρµόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 103661 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ. 1/ Τις διατάξεις των Ν. 2286 & 2362/95, περί «προµηθειών του ηµοσίου τοµέα και Ν.Π...»

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ. 1/ Τις διατάξεις των Ν. 2286 & 2362/95, περί «προµηθειών του ηµοσίου τοµέα και Ν.Π...» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ιενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού και κατάρτιση όρων για την προµήθεια πλέγµατος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.470,85 ΕΎΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.470,85 ΕΎΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 9475/730345 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την ετήσια απολύμανση, γενική απεντόμωση και μυοκτονία των κτιρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς»

Θέμα: «Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την ετήσια απολύμανση, γενική απεντόμωση και μυοκτονία των κτιρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεύθυνση: Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Καραολή & Δημητρίου 80 Πειραιάς 18534 Τηλ.: 210 4142371, 210 4142239 Fax: 210 4142469 Πειραιάς, 31/10/2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr Combining abilities, creating synergies, enhancing performances ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 16 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ: 6181 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 06/ 03/2015 -------------------------------------------------------------- Aριθµ. Πρωτ.: 31892 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 10-3-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 9Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ47Λ9-ΗΣ0 ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ταχ. /νση : Πλ.Εθν.Αντίστασης Ταχ.Κώδικας : 47100 FAX : 26810-75855 Πληροφορίες : Α.ΚΙΤΣΙΟΥ Τηλέφωνο : 2681361044

ΑΔΑ: ΒΕΤ47Λ9-ΗΣ0 ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ταχ. /νση : Πλ.Εθν.Αντίστασης Ταχ.Κώδικας : 47100 FAX : 26810-75855 Πληροφορίες : Α.ΚΙΤΣΙΟΥ Τηλέφωνο : 2681361044 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα 22-02 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αριθµ.Πρωτ.:οικ.604 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Πλ.Εθν.Αντίστασης Ταχ.Κώδικας : 47100 FAX

Διαβάστε περισσότερα

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : :

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σάµος, 08/05/2015 Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ : Κάθε ενδιαφερόµενο : ιευκρινίσεις- ιορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής διαδικασίας για την «Προµήθεια Υπηρεσιών για την εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 20-06-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 698

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 20-06-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 698 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 20-06-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 698 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002392668 2014-11-10

14PROC002392668 2014-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

των ιασυνδεόµενων Νοσοκοµείων Νοµού Λασιθίου για έγκριση της

των ιασυνδεόµενων Νοσοκοµείων Νοµού Λασιθίου για έγκριση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ- ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σητεία 04-07-2013 Αριθµ.Πρωτ: 789

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Τ.Θ. 37 Τ.Κ. 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ Πληροφορίες: Αθ. Γεωργούλη E-mail: nancy@olympusfd.gr Τηλ: 23520 83000, Φαξ: 23520 83974

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι:

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συµνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 37 Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σάµος, 28 Απριλίου 2015 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝ. ΠΕΡ. ΑΣΤΥΝ. /ΝΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 26/01/2015 ΤΚ 15236 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 960/27.01.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συµνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 20Π ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.:οικ.189519(1780) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002862042 2015-06-22

15PROC002862042 2015-06-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αριστείδης Γαλανάκης Τηλ. 213 2086333, φαξ 213 2086757 prom3@kat-hosp.gr Κηφισιά, 10-06-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΤ & ΕΚΑ» ΠΙΣΤΩΣΗ: 20.000,00 με ΦΠΑ.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΤ & ΕΚΑ» ΠΙΣΤΩΣΗ: 20.000,00 με ΦΠΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Μπουμπουρή Αικ. Τηλ. 213 2086 333, φαξ 213 2086757, 670 prom2@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 7ΠΤ7Λ7-Γ2Χ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 06/0/205 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 62560 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΔΑ : Ω84Κ7Λ7-Ξ0Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 03/08/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: οικ. 155417 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No 24 η /2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΙΑΛΩΝ Π.Π.Υ.Υ 2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No 24 η /2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΙΑΛΩΝ Π.Π.Υ.Υ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No 24 η /2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε τη λήψη σφραγισµένων προσφορών για την

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε τη λήψη σφραγισµένων προσφορών για την 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 29-7-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 50Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ κάλυψη αναγκών ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ ΤΟΥ Κ.Θ.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ κάλυψη αναγκών ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ ΤΟΥ Κ.Θ.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΛΕΡΟΣ 06/04/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 3518 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αρ.Πρ. :ΔΙΠΣΑΠ/Φ310/45 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών O.A.E.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 14/12/2010 Αριθ. Πρωτ. 26831 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Ζαχάρωφ 1 - Αμπελόκηποι 115 21 - ΑΘΗΝΑ Αρ. Πρωτ: 2785/Φ77 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. «Προµήθεια ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) φύλλων λευκού χαρτιού Α4»

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. «Προµήθεια ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) φύλλων λευκού χαρτιού Α4» ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη:

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Βιζυηνού 1 ΤΑΧ.ΚΩ ΙΚΑΣ: 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΛΗΡ.: Μ. Γκιουλέ ΤΗΛ.: 25313-52436 FAX : 2531 Email : m.gkioule@komotini.gr Κοµοτηνή, 17/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 14/3/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Αριθμ. Πρωτ.: 78 Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002715750 2015-04-20

15PROC002715750 2015-04-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ::73ΩΩ469Η25-ΠΙΑ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 20-04-2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 02/2015 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: Ω4ΜΝΝ-8ΜΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: Ω4ΜΝΝ-8ΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 33650 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4976 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι:

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα: 12-8-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:16332 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» ΑΦΜ 999100816 ΑΔΑ: Διεύθυνση : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.: Β.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002447211 2014-12-03

14PROC002447211 2014-12-03 14PROC002447211 2014-12-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Σάµος 03/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Καλαμάτα, 10/03/2015 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ.Πρωτ. :3906 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» Αριθ. Μελέτης: 76/2013 Aρ. Πρωτ. : 80502 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 27/02/2015. Αρ. Πρωτ. 3250

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 27/02/2015. Αρ. Πρωτ. 3250 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 27/02/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 3250 ΤΜΗΜΑ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΓΓΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 14-3-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 10Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-12-2014

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-12-2014 Μαρούσι 15/12/2014 Αρ.Πρωτ. ΔΑ1Ζ/Φ306/6 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ι. Μιχαλάκη Τηλ.: 210 8110759 210 8110542 Fax: 210 8110772 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002791772 2015-05-21

15PROC002791772 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα