Διασυνοριακές συγχωνεύσεις και διασπάσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διασυνοριακές συγχωνεύσεις και διασπάσεις"

Transcript

1 Διασυνοριακές συγχωνεύσεις και διασπάσεις Διασυνοριακές συγχωνεύσεις και διασπάσεις Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔ MARKT) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκαταρκτική παρατήρηση Στόχος του ερωτηματολογίου αυτού είναι η συγκέντρωση πληροφοριών που θα βοηθήσουν τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών να εκτιμήσει τη λειτουργία του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ για τις διασυνοριακές δραστηριότητες των εταιρειών, καθώς και να εντοπίσει τυχόν ανάγκες για αλλαγές των ισχυόντων κανόνων. Οι ερωτήσεις εστιάζουν στη βελτίωση του υφιστάμενου πλαισίου για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις και στην πιθανή δημιουργία ενός πλαισίου για τις διασυνοριακές διασπάσεις εταιρειών. Οι ερωτήσεις δεν απηχούν επίσημες θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε καμία περίπτωση δεν προδικάζουν μελλοντικές αποφάσεις της σχετικά με τη βελτίωση του πλαισίου για τις διασυνοριακές δραστηριότητες εταιρειών. Στο σχέδιο δράσης για τη διακυβέρνηση και το εταιρικό δίκαιο τονίζεται ότι η οδηγία 2005/56/EΚ (οδηγία για τις διασυνοριακές συγχωνεύεις) αποτέλεσε σημαντικό βήμα για τη διασυνοριακή κινητικότητα εταιρειών στην ΕΕ και, ταυτόχρονα, αναγνωρίζεται ότι η οδηγία αυτή θα πρέπει ενδεχομένως να αναπροσαρμοστεί για να αντιμετωπίσει τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της ενιαίας αγοράς. Η μελέτη για την εφαρμογή αυτής της οδηγίας εντόπισε ορισμένα προβλήματα/δυσκολίες σχετικά με την εφαρμογή και τη λειτουργία της στην πράξη. Για παράδειγμα, η μελέτη διαπίστωσε ότι οι διαδικαστικοί κανόνες προκαλούν σύγχυση και είναι ιδιαίτερα πολύπλοκοι, ιδίως οι κανόνες για την προστασία των πιστωτών και των μειοψηφούντων μετόχων, καθώς και για την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού. Όσον αφορά τις διασπάσεις, επί σειρά ετών οι σχετικοί κανόνες εναρμονίζονταν σε εθνικό επίπεδο με βάση την οδηγία 82/891/EΟΚ. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει σε επίπεδο ΕΕ πλαίσιο για τις διασυνοριακές διασπάσεις και οι εταιρείες που επιθυμούν να προβούν σε διασυνοριακή διάσπαση πρέπει να περάσουν από διάφορα στάδια, όπως διάσπαση σε εθνικό επίπεδο και διασυνοριακή συγχώνευση ή δημιουργία θυγατρικής και επακόλουθη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων. Ως εκ τούτου, στο σχέδιο δράσης του 2012 αναφέρεται ότι η Επιτροπή θα μπορούσε να εξετάσει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός πλαισίου για τις διασυνοριακές διασπάσεις, τροποποιώντας ενδεχομένως την οδηγία για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις, καθώς η τελευταία είναι γνωστή στα ενδιαφερόμενα μέρη και θα μπορούσε να προσφέρει ένα δοκιμασμένο πλαίσιο για τις διασυνοριακές αναδιαρθρώσεις. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης του 2012 σχετικά με το μέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου έδειξαν ότι η πλειονότητα των ενδιαφερομένων μερών θα επιθυμούσε την περαιτέρω εναρμόνιση στον τομέα των διασυνοριακών συγχωνεύσεων και διασπάσεων. Σκοπός της παρούσας διαβούλευσης είναι να συγκεντρωθούν περισσότερες σε βάθος

2 Σκοπός της παρούσας διαβούλευσης είναι να συγκεντρωθούν περισσότερες σε βάθος πληροφορίες για τα ακόλουθα θέματα: α) τα εμπόδια που υπάρχουν στις διασυνοριακές δραστηριότητες β) τις αλλαγές στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που οι ενδιαφερόμενοι θεωρούν αναγκαίο να γίνουν, και γ) τα έξοδα που θα μπορούσαν να αποφευχθούν χάρη στην ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ. Οι απαντήσεις θα ληφθούν υπόψη κατά την εκτίμηση της ανάγκης για ανάληψη δράσης από την πλευρά της ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα. Οι απαντήσεις στη διαβούλευση αυτή πρέπει να είναι σύντομες και επικεντρωμένες στα συγκεκριμένα ερωτήματα. Πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι την 01/12/2014 μέσω διαδικτύου και εφόσον κρίνετε αναγκαίο να επισυνάψετε κάτι, τηλεφορτώστε το σχετικό αρχείο στο τέλος του ερωτηματολογίου στο τμήμα IV. Στείλτε μας τις ερωτήσεις σας σχετικά με τη διαβούλευση ή τις παρατηρήσεις σας στη διεύθυνση Η Επιτροπή θα ήθελε να ευχαριστήσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη συμμετοχή τους σ αυτή τη διαβούλευση και διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τους συμμετέχοντες αν χρειαστεί περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις. Βλ. ειδική δήλωση περί απορρήτου. I. Πληροφορίες 1. Χώρα του συμμετέχοντος α) Χώρα της ΕΕ β) Χώρα εκτός ΕΕ

3 Δηλώστε τη χώρα σας: Αυστρία Βέλγιο Βουλγαρία Κροατία Κύπρος Τσεχική Δημοκρατία Δανία Εσθονία Φινλανδία Γαλλία Γερμανία Ελλάδα Ουγγαρία Ιρλανδία Ιταλία Λετονία Λιθουανία Λουξεμβούργο Μάλτα Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία Σλοβακία Σλοβενία Ισπανία Σουηδία Κάτω Χώρες Ηνωμένο Βασίλειο Χώρα του ΕΟΧ Τρίτη χώρα Δηλώστε τη χώρα σας: Iσλανδία Λιχτενστάιν Νορβηγία Δηλώστε τη χώρα σας:

4 2. Αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνσή σας: 3. Διευκρινίστε αν συμμετέχετε στη διαβούλευση εξ ονόματος: α) Δημόσιας αρχής (π.χ. κυβέρνησης) β) Πανεπιστημίου/ερευνητικού Ιδρύματος/ομάδας προβληματισμού ή παρεμφερούς ομάδας γ) Δικηγόρου/συμβολαιογράφου δ) Επαγγελματικής ομοσπονδίας/επιχειρηματικής οργάνωσης/εμπορικού επιμελητηρίου, ένωσης καταναλωτών, άλλης ομοσπονδίας, ένωσης ή οργάνωσης ε) Συνδικαλιστικής οργάνωσης/οργάνου εκπροσώπησης εργαζομένων ή συναφούς φορέα στ) Εταιρείας ζ) Ιδιώτη η) Άλλο Είναι ο οργανισμός σας καταχωρισμένος στο Μητρώο Διαφάνειας; (εάν όχι, σας καλούμε να κάνετε την καταχώριση εδώ, αν και αυτό δεν είναι υποχρεωτικό για τη συμμετοχή σας στη διαβούλευση) Ναι Όχι Δεν γνωρίζω Εάν ναι, δηλώστε τον αριθμό μητρώου του οργανισμού σας: 4. Πληροφορίες για την εταιρεία σας: πρόκειται για: α) εταιρεία στην οποία παρέχετε συμβουλές β) εταιρεία στην οποία ανήκετε (π.χ. ως υπάλληλος ή ασκών διοικητικά καθήκοντα) γ) εταιρεία της οποίας είστε ιδιοκτήτης / συνιδιοκτήτης δ) άνευ αντικειμένου 4.1. Μέγεθος της εταιρείας α) Πολύ μικρή (0-9 υπάλληλοι) β) Μικρή (10-49 υπάλληλοι) γ) Μεσαία ( υπάλληλοι) δ) Μεγάλη (περισσότεροι από 250 υπάλληλοι)

5 4.2. Νομική μορφή της εταιρείας σας α) Μη εισηγμένη ανώνυμη εταιρεία β) Εισηγμένη ανώνυμη εταιρεία γ) Ευρωπαϊκή εταιρεία (SE) Άλλο (διευκρινίστε) 4.3. Τομέας δραστηριοτήτων της εταιρείας σας α) προϊόντα β) υπηρεσίες γ) άλλο 4.4. Η εταιρεία σας αναπτύσσει επί του παρόντος διασυνοριακή επιχειρηματική δραστηριότητα στην ΕΕ; Τι ποσοστό των συνολικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σας αντιπροσωπεύουν οι διασυνοριακές επιχειρηματικές δραστηριότητές σας εντός της ΕΕ; α) 1-10 % β) % γ) % δ) άνω του 50 % ε) Δεν γνωρίζω 4.5. Έχει η εταιρεία σας συμμετάσχει σε εθνική ή διασυνοριακή συγχώνευση τα τελευταία 5 χρόνια;, σε εθνική συγχώνευση β) Ναι, σε διασυνοριακή συγχώνευση γ) Όχι

6 4.6. Έχει η εταιρεία σας συμμετάσχει σε εθνική ή διασυνοριακή διάσπαση τα τελευταία 5 χρόνια;, σε εθνική διάσπαση β) Ναι, σε διασυνοριακή διάσπαση γ) Όχι 4.7. Σχεδιάζει η εταιρεία σας να συμμετάσχει σε εθνική ή διασυνοριακή συγχώνευση στο εγγύς μέλλον;, σε εθνική συγχώνευση β) Ναι, σε διασυνοριακή συγχώνευση γ) Όχι 4.8. Σχεδιάζει η εταιρεία σας να συμμετάσχει σε εθνική ή διασυνοριακή διάσπαση στο εγγύς μέλλον;, σε εθνική διάσπαση β) Ναι, σε διασυνοριακή διάσπαση γ) Όχι 4.9. Η εταιρεία σας είναι ενήμερη για τη δυνατότητα που έχει να προβεί σε διασυνοριακή διάσπαση σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία; II. Διασυνοριακές συγχωνεύσεις Η οδηγία για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις (CBMD) περιέχει ένα εναρμονισμένο πλαίσιο κανόνων για τις συγχωνεύσεις μεταξύ εταιρειών από διαφορετικά κράτη μέλη. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης του 2012, οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι διατύπωσαν την άποψη ότι οι υφιστάμενοι κανόνες της ΕΕ για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις πρέπει να αναπροσαρμοστούν ώστε να ανταποκρίνονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της ενιαίας αγοράς. Επιπλέον, η μελέτη για την εφαρμογή της οδηγίας για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις από το 2013 και μετά πρότεινε συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου. Οι ερωτήσεις που ακολουθούν βασίζονται στην προαναφερθείσα έρευνα και αφορούν συγκεκριμένες δράσεις που θα μπορούσαν να αναληφθούν σε επίπεδο ΕΕ.

7 1. Πρέπει η οδηγία για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις να εφαρμόζεται στις διασυνοριακές συγχωνεύσεις εταιρειών που δεν έχουν συσταθεί στην ΕΕ/ΕΟΧ, αλλά έχουν μετατραπεί λαμβάνοντας μορφή εταιρείας της ΕΕ/του ΕΟΧ; 2. Πρέπει γενικά να είναι δυνατή η διασυνοριακή συγχώνευση μεταξύ διαφορετικών τύπων εταιρειών, π.χ. συγχώνευση μιας εισηγμένης με μια μη εισηγμένη ανώνυμη εταιρεία; 3. Πρέπει να εναρμονιστούν τα δικαιώματα των πιστωτών σε περίπτωση διασυνοριακής συγχώνευσης; 3.1. Ποια προσέγγιση πρέπει να ακολουθηθεί γι αυτή την εναρμόνιση; α) Πλήρης εναρμόνιση των δικαιωμάτων των πιστωτών σε όλα τα κράτη μέλη β) Προσέγγιση δύο επιλογών: τα κράτη μέλη να μπορούν να εφαρμόζουν μία από τις δύο δέσμες δικαιωμάτων των πιστωτών που προβλέπει η νομοθεσία της ΕΕ γ) Προσέγγιση ελεύθερης επιλογής: τα κράτη μέλη να μπορούν, αλλά να μην υποχρεούνται, να κάνουν χρήση μίας από τις δύο προτεινόμενες δέσμες δικαιωμάτων των πιστωτών που προβλέπει η νομοθεσία της ΕΕ 3.2. Οι πιστωτές πρέπει να έχουν το δικαίωμα: [ερώτηση πολλαπλών επιλογών] α) Να εμποδίσουν τη συγχώνευση β) Να ζητήσουν από μια εταιρεία να παράσχει εγγύηση ή ασφάλεια στον πιστωτή γ) Να ζητήσουν από το δικαστήριο να απαιτήσει την παροχή εγγύησης ή ασφάλειας από μια εταιρεία δ) Άλλο (διευκρινίστε) ε) Δεν γνωρίζω

8 4. Πρέπει να εναρμονιστούν οι απαιτήσεις στις οποίες υπόκεινται οι εταιρείες, κατά την περίοδο που ισχύει η προστασία των πιστωτών; 4.1. Ποιες απαιτήσεις για τις εταιρείες πρέπει να εναρμονιστούν; Οι απαιτήσεις που αφορούν: [ερώτηση πολλαπλών επιλογών] α) Τις συνελεύσεις των πιστωτών β) Τις εγγυήσεις/διασφαλίσεις γ) Τη χωριστή διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού Άλλο (διευκρινίστε) ε) Δεν γνωρίζω 5. Πρέπει να εναρμονιστεί η ημερομηνία έναρξης της περιόδου κατά την οποία προστατεύονται οι πιστωτές των συγχωνευόμενων εταιρειών; 5.1. Η ημερομηνία έναρξης πρέπει: α) να προηγείται της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της διασυνοριακής συγχώνευσης («εκ των προτέρων») β) να έπεται της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της διασυνοριακής συγχώνευσης («εκ των υστέρων») γ) Άλλο (διευκρινίστε) 6. Πρέπει να εναρμονιστούν τα δικαιώματα των μειοψηφούντων μετόχων σε περίπτωση διασυνοριακής συγχώνευσης;

9 6.1. Ποια προσέγγιση πρέπει να ακολουθηθεί γι αυτή την εναρμόνιση; α) Πλήρης εναρμόνιση των δικαιωμάτων των μειοψηφούντων μετόχων σε όλα τα κράτη μέλη β) Προσέγγιση δύο επιλογών: τα κράτη μέλη να μπορούν να εφαρμόσουν μόνο μία από τις δύο δέσμες δικαιωμάτων για τους μειοψηφούντες μετόχους που προβλέπει η νομοθεσία της ΕΕ γ) Προσέγγιση ελεύθερης επιλογής: τα κράτη μέλη να μπορούν, αλλά να μην υποχρεούνται, να κάνουν χρήση μίας από τις δύο προτεινόμενες δέσμες δικαιωμάτων για τους μειοψηφούντες μετόχους που προβλέπει η νομοθεσία της ΕΕ 6.2. Οι μειοψηφούντες μέτοχοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα: [ερώτηση πολλαπλών επιλογών] α) Να εμποδίσουν τη συγχώνευση β) Να πραγματοποιήσουν έρευνα γ) Να ζητήσουν αποζημίωση δ) Άλλο (διευκρινίστε) ε) Δεν γνωρίζω 7. Πρέπει να εναρμονιστεί η ημερομηνία που καθορίζει την έναρξη της περιόδου κατά την οποία οι μειοψηφούντες μέτοχοι των συγχωνευόμενων εταιρειών μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους; 7.1. Ποιο πρέπει να είναι το «γεγονός» που θα σηματοδοτεί την ημερομηνία έναρξης; [ερ ώτηση πολλαπλών επιλογών] α) Η γενική συνέλευση β) Εάν δεν πραγματοποιείται γενική συνέλευση, η δημοσίευση του κοινού σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης στο μητρώο ή σε ιστότοπο της εταιρείας γ) Εάν δεν πραγματοποιείται γενική συνέλευση, η αίτηση προς τις αρμόδιες αρχές για την έκδοση του πιστοποιητικού που προηγείται της συγχώνευσης δ) Εάν δεν πραγματοποιείται γενική συνέλευση, η καταχώριση της συγχώνευσης στο μητρώο επιχειρήσεων ε) Άλλο (διευκρινίστε) στ) Δεν γνωρίζω

10 8. Πρέπει να εναρμονιστεί η διάρκεια της περιόδου κατά την οποία οι μειοψηφούντες μέτοχοι των συγχωνευόμενων εταιρειών μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους; 8.1. Ποια πρέπει να είναι η διάρκεια αυτής της περιόδου προστασίας; α) Ένας μήνας β) Δύο μήνες γ) Μεγαλύτερη από δύο μήνες (διευκρινίστε) 9. Όταν μια διασυνοριακή συγχώνευση συνεπάγεται την έκδοση νέων μετοχών, μπορεί να είναι αναγκαία η αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν δύο διαφορετικές μεθόδους αποτίμησης: τη μέθοδο της εύλογης αξίας και τη μέθοδο της λογιστικής αξίας. Δεδομένου ότι οι δύο μέθοδοι μπορεί να οδηγήσουν σε διαφορετικές εκτιμήσεις, νομίζετε ότι πρέπει να καθοριστούν κοινοί κανόνες σε όλα τα κράτη μέλη; 9.1. Ποια μέθοδος πρέπει να επιλεγεί; α) Η εταιρεία πρέπει να μπορεί να επιλέξει μεταξύ της εύλογης και της λογιστικής αξίας β) Πρέπει να επιβληθεί ένα κοινό πρότυπο λογιστικής αξίας γ) Πρέπει να επιβληθεί ένα κοινό πρότυπο εύλογης αξίας δ) Άλλο ε) Δεν γνωρίζω 10. Πρέπει να εναρμονιστεί η ημερομηνία από την οποία οι συναλλαγές των διασυνοριακά συγχωνευόμενων εταιρειών θεωρούνται, για λογιστικούς σκοπούς, ως συναλλαγές της εταιρείας που προκύπτει από την εν λόγω συγχώνευση;

11 10.1. Ποια ημερομηνία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη; α) Η εκ του νόμου ημερομηνία έναρξης ισχύος της συγχώνευσης («ημερομηνία καταχώρισης»), δηλαδή η ημερομηνία καταχώρισης της συγχώνευσης στο μητρώο επιχειρήσεων β) Η λογιστική ημερομηνία («καθοριστική ημερομηνία») της συγχώνευσης, η οποία πρέπει να προβλέπεται στο κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης, δηλαδή η ημερομηνία από την οποία οι συναλλαγές της αποκτώμενης εταιρείας θεωρούνται, για λογιστικούς σκοπούς, ως συναλλαγές της αποκτώσας εταιρείας γ) Άλλη ημερομηνία (διευκρινίστε) 11. Εάν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, δεν απαιτείται σύγκληση γενικής συνέλευσης, θα πρέπει να εναρμονιστεί η ημερομηνία δημοσίευσης του κοινού σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης; Ποιο πρέπει να είναι το «γεγονός» βάσει του οποίου θα καθορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης του σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης; α) Η υποβολή των εγγράφων στην εθνική αρχή που είναι αρμόδια για τον έλεγχο της νομιμότητας της διασυνοριακής συγχώνευσης β) Η υποβολή των εγγράφων στο μητρώο επιχειρήσεων γ) Η γνωστοποίηση της συγχώνευσης στο μητρώο επιχειρήσεων Άλλο (διευκρινίστε) ε) Δεν γνωρίζω 12. Κρίνετε σκόπιμο, σε ορισμένες περιπτώσεις, να καθιερωθεί μια εναρμονισμένη ταχεία διαδικασία διασυνοριακών συγχωνεύσεων;

12 12.1. Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να προβλέπεται αυτή η διαδικασία; [ερώτηση πολλαπλών επιλογών] α) Όταν μια εταιρεία δεν έχει υπαλλήλους β) Όταν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι γ) Όταν συμφωνεί το 90 % των μετόχων δ) Όταν δεν υπάρχουν επιπτώσεις για τους πιστωτές ε) Άλλο (διευκρινίστε) στ) Δεν γνωρίζω 13. Πρέπει καθεμιά από τις αντίστοιχες εθνικές αρχές που εμπλέκονται στη διασυνοριακή συγχώνευση να ελέγχει μόνο τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που επιβάλλει το δικό της κράτος μέλος; Πρέπει, στην περίπτωση αυτή, και οι δύο αρχές να ελέγχουν τα έγγραφα και από τα δύο κράτη μέλη;, όλα τα έγγραφα β) Ναι, ορισμένα (διευκρινίστε ποια έγγραφα) γ) Όχι Διευκρινίστε ποια έγγραφα: 14. Πρέπει να τροποποιηθούν οι κανόνες για τη συμμετοχή των εργαζομένων οι οποίοι ισχύουν σήμερα στο πλαίσιο της οδηγίας για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις;

13 III. Διασυνοριακές διασπάσεις Οι διασπάσεις σε εθνικό επίπεδο εναρμονίζονται επί του παρόντος βάσει της οδηγίας 82/891/EΟΚ. Το εταιρικό δίκαιο της ΕΕ δεν προβλέπει όμως κανόνες για τις διασυνοριακές διασπάσεις. Η διαβούλευση του 2012 σχετικά με το μέλλον του εταιρικού δικαίου της ΕΕ έδειξε ότι υπάρχει ανάγκη για ένα σαφές ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο που θα καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους θα μπορούν να πραγματοποιούνται οι διασυνοριακές διασπάσεις. 1. Για ποιους λόγους θα μπορούσε μια εταιρεία να προβεί σε διασυνοριακή διάσπαση; [ε ρώτηση πολλαπλών επιλογών] α) Για να αξιοποιήσει νέες ευκαιρίες που προσφέρει η εσωτερική αγορά β) Για να αλλάξει/απλουστεύσει την οργανωτική δομή της γ) Για να προσαρμοστεί στις ολοένα μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς Άλλο (διευκρινίστε) ε) Δεν γνωρίζω 2. Πώς θα μπορούσε η εναρμόνιση, σε επίπεδο ΕΕ, των νομικών απαιτήσεων σχετικά με τις διασυνοριακές διασπάσεις να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και να διευκολύνει την αύξηση των διασυνοριακών δραστηριοτήτων των εταιρειών στο εσωτερικό της ΕΕ; [ερ ώτηση πολλαπλών επιλογών] α) Μείωση του ρυθμιστικού κόστους (επιβαρύνσεις) β) Μείωση των δαπανών που συνδέονται άμεσα με τη διασυνοριακή διάσπαση (π.χ. κόστος μετάφρασης, παροχής συμβουλών, κ.λπ.) γ) Μείωση του λειτουργικού κόστους της εταιρείας ή του ομίλου εταιρειών Άλλο (διευκρινίστε) ε) Δεν γνωρίζω

14 3. Ποια είναι τα εμπόδια, αν υπάρχουν, στην πραγματοποίηση διασυνοριακών διασπάσεων σε σχέση με τις εθνικές διασπάσεις; [ερώτηση πολλαπλών επιλογών] α) Το κόστος της διασυνοριακής διάσπασης που πραγματοποιείται μέσω εθνικής διάσπασης και στη συνέχεια διασυνοριακής συγχώνευσης β) Η δυσκολία χρηματοδότησης των διασυνοριακών διασπάσεων γ) Η νομική αβεβαιότητα εξαιτίας της έλλειψης ευρωπαϊκών κανόνων δ) Οι χρονοβόρες και πολύπλοκες διαδικασίες που απαιτούνται σήμερα για την πραγματοποίηση μιας διασυνοριακής διάσπασης ε) Φορολογικά ζητήματα στ) Άλλο εμπόδιο που δεν αναφέρεται παραπάνω; (διευκρινίστε) ζ) Δεν γνωρίζω 3.1. Αναφέρετε ποιες δαπάνες θεωρείτε σημαντικές. [ερώτηση πολλαπλών επιλογών] α) Δαπάνες μεταφράσεων β) Απαιτήσεις/τέλη καταχώρισης γ) Δαπάνες που συνεπάγεται η ύπαρξη διαφορετικών κανόνων για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο των διασυνοριακών διασπάσεων δ) Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών που συνδέονται με μια διασυνοριακή διάσπαση ε) Δαπάνες σχετικές με την εκπόνηση εκθέσεων για τους μετόχους και άλλους ενδιαφερομένους (πιστωτές, εργαζομένους) στ) Λειτουργικές δαπάνες για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων. ζ) Άλλες δαπάνες η) Δεν γνωρίζω Δώστε μια εκτίμηση αυτών των δαπανών. [ερώτηση πολλαπλών επιλογών] α) Ποσό σε ευρώ (να συμπληρωθεί) β) Σε % του συνολικού κόστους μιας διάσπασης (να συμπληρωθεί) Σε % του συνολικού κόστους μιας διάσπασης

15 Δώστε μια εκτίμηση αυτών των δαπανών. [ερώτηση πολλαπλών επιλογών] α) Ποσό σε ευρώ (να συμπληρωθεί) β) Σε % του συνολικού κόστους μιας διάσπασης (να συμπληρωθεί) Σε % του συνολικού κόστους μιας διάσπασης Δώστε μια εκτίμηση αυτών των δαπανών. [ερώτηση πολλαπλών επιλογών] α) Ποσό σε ευρώ (να συμπληρωθεί) β) Σε % του συνολικού κόστους μιας διάσπασης (να συμπληρωθεί) Σε % του συνολικού κόστους μιας διάσπασης Δώστε μια εκτίμηση των δαπανών για τους νομικούς συμβούλους. [ερώτηση πολλαπλών επιλογών] α) Ποσό σε ευρώ (να συμπληρωθεί) β) Σε % του συνολικού κόστους μιας διάσπασης (να συμπληρωθεί) Σε % του συνολικού κόστους μιας διάσπασης

16 Δώστε μια εκτίμηση των συμβολαιογραφικών δαπανών. [ερώτηση πολλαπλών επιλογών] α) Ποσό σε ευρώ (να συμπληρωθεί) β) Σε % του συνολικού κόστους μιας διάσπασης (να συμπληρωθεί) Σε % του συνολικού κόστους μιας διάσπασης Δώστε μια εκτίμηση των λογιστικών δαπανών. [ερώτηση πολλαπλών επιλογών] α) Ποσό σε ευρώ (να συμπληρωθεί) β) Σε % του συνολικού κόστους μιας διάσπασης (να συμπληρωθεί) Σε % του συνολικού κόστους μιας διάσπασης Δώστε μια εκτίμηση αυτών των δαπανών. [ερώτηση πολλαπλών επιλογών] α) Ποσό σε ευρώ (να συμπληρωθεί) β) Σε % του συνολικού κόστους μιας διάσπασης (να συμπληρωθεί) Σε % του συνολικού κόστους μιας διάσπασης

17 Δώστε μια εκτίμηση αυτών των δαπανών. [ερώτηση πολλαπλών επιλογών] α) Ποσό σε ευρώ (να συμπληρωθεί) β) Σε % του συνολικού κόστους μιας διάσπασης (να συμπληρωθεί) Σε % του συνολικού κόστους μιας διάσπασης Σε τι θα μπορούσαν να συνίστανται αυτές οι δαπάνες; Δώστε μια εκτίμηση αυτών των δαπανών [ερώτηση πολλαπλών επιλογών] α) Ποσό σε ευρώ (να συμπληρωθεί) β) Σε % του συνολικού κόστους μιας διάσπασης (να συμπληρωθεί) Σε % του συνολικού κόστους μιας διάσπασης 3.2. Τι ποσό θα μπορούσε να εξοικονομήσει μια εταιρεία εάν, αντί μιας εθνικής διάσπασης και διασυνοριακής συγχώνευσης, είχε τη δυνατότητα να προβεί σε άμεση διασυνοριακή διάσπαση; α) Ποσό σε ευρώ β) Σε % του συνολικού κόστους μιας διάσπασης Σε % του συνολικού κόστους μιας διάσπασης

18 4. Ποια είναι τα σημαντικότερα ζητήματα σχετικά με τις διασυνοριακές διασπάσεις τα οποία πρέπει να ρυθμιστούν σε επίπεδο ΕΕ; [ερώτηση πολλαπλών επιλογών] α) Ζητήματα που αφορούν τους πιστωτές β) Ζητήματα που αφορούν τους μειοψηφούντες μετόχους γ) Ζητήματα που αφορούν τα ενδιαφερόμενα μέρη δ) Διαδικαστικά ζητήματα ε) Λογιστικά ζητήματα στ) Συμμετοχή των εργαζομένων ζ) Άλλο (διευκρινίστε) η) Δεν γνωρίζω 5. Πρέπει οι εναρμονισμένοι κανόνες για τις διασυνοριακές διασπάσεις να ενσωματωθούν στο πλαίσιο που προβλέπει η οδηγία για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις; α) Συμφωνώ (διευκρινίστε γιατί) β) Δεν συμφωνώ (διευκρινίστε γιατί) Αναφέρετε τους λόγους: Αναφέρετε τους λόγους: 6. Η θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων για τις διασυνοριακές διασπάσεις συνεπάγεται πρόσθετο κόστος για τις δημόσιες αρχές; 6.1. Τι είδους δαπάνες αναμένεται να βαρύνουν τις δημόσιες αρχές; [ερώτηση πολλαπλών επιλογών] α) Επενδύσεις για την αναπροσαρμογή των υφιστάμενων συστημάτων ΤΠ β) Δαπάνες σε ανθρώπινους πόρους γ) Άλλες δαπάνες

19 Πόσο υψηλές αξιολογείτε/εκτιμάτε ότι είναι αυτές οι δαπάνες; α) Ποσό σε ευρώ β) Δεν γνωρίζω Πόσο υψηλές αξιολογείτε/εκτιμάτε ότι είναι αυτές οι δαπάνες; α) Ποσό σε ευρώ β) Δεν γνωρίζω Σε τι θα μπορούσαν να συνίστανται αυτές οι δαπάνες; (διευκρινίστε) Πόσο υψηλές αξιολογείτε/εκτιμάτε ότι είναι αυτές οι δαπάνες; α) Ποσό σε ευρώ β) Δεν γνωρίζω 7. Πόσες διασυνοριακές διασπάσεις πραγματοποιήθηκαν στη χώρα σας τα τελευταία 5 χρόνια (είτε αφορούν τη διασπώμενη εταιρεία η οποία είναι καταχωρισμένη στη χώρα σας είτε μία από τις εταιρείες που προέκυψαν από τη διάσπαση και η οποία είναι καταχωρισμένη στη χώρα σας; α) 0-10 β) γ) πάνω από 20 (διευκρινίστε)

20 8. Πόσες εθνικές διασπάσεις πραγματοποιήθηκαν στη χώρα σας τα τελευταία 5 χρόνια; α) 0-10 β) γ) πάνω από 20 (διευκρινίστε) IV. Γενικές παρατηρήσεις Αν θέλετε να διατυπώσετε γενικές παρατηρήσεις σχετικά με το ερωτηματολόγιο ή να θίξετε συγκεκριμένα ζητήματα που δεν καλύπτονται από αυτό, τηλεφορτώστε τα σχόλιά σας εδώ.

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition C.A.E. Luschnig AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig Deborah Mitchell Hackett

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone a workshop at the American Classical League 64 th Annual Institute, Minneapolis, MN Saturday June 25, 2011 2:00-3:30 Wilfred E. Major

Διαβάστε περισσότερα

2742/ 207/ /07.10.1999 «&»

2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 1,,,. 2 1. :.,,,..,..,,. 2., :.,....,, ,,..,,..,,,,,..,,,,,..,,,,,,..,,......,,. 3., 1. ' 3 1.., : 1. T,, 2., 3. 2 4. 5. 6. 7. 8. 9..,,,,,,,,, 1 14. 2190/1994 ( 28 ),,..,, 4.,,,,

Διαβάστε περισσότερα

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell C.A.E. LUSCHNIG AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Appro a c h Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega]

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega] Η αλφαβήτα Γράμματα Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ, -ς Τ τ Y υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω Ονόματα άλφα [alfa] βήτα [bita] γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ζήτα

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone

From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone A pre-institute workshop at American Classical League 61 st Annual Institute, Durham, NH Holloway Commons: Cocheco Room Thursday June 26,

Διαβάστε περισσότερα