ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ"

Transcript

1 ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέµα 1: Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε µια από τις επόµενες ερωτήσεις: 1) Η τάση ατµών ενός υγρού εξαρτάται από : α. Τη φύση του υγρού και τη θερµοκρασία β. Τη θερµοκρασία και τον όγκο του δοχείου γ. Την επιφάνεια του υγρού δ. Τη µάζα του υγρού και τη θερµοκρασία 2) Ένα µίγµα αποτελείται από 0,2 mol CO2 και O,3 mol CΟ. Αν η µερική πίεση του CO είναι 6atm, η ολική πίεση του µίγµατος είναι: α. 2atm β. 10atm γ. 9atm δ. 12atm 3) Το ποσό θερµότητας που εκλύεται ή απορροφάται σε µια αντιδραση: α. Είναι ανεξάρτητο από τις µάζες των σωµάτων β. Εξαρτάται από τη φυσική κατάσταση µόνο των αντιδρώντων γ. Είναι σταθερό ανεξάρτητα από τις συνθήκες δ. Εξαρτάται από τη θερµοκρασία και την πίεση 4) Στην απλή οµογενή αντίδραση Α + 2 Β Γ αν οι συγκεντρώσεις των Α και Β διπλασιαστούν η ταχύτητα της αντίδρασης : α. Θα µειωθεί στο µισό της αρχικής β. Θα τετραπλασιαστεί γ. Θα οκταπλασιαστεί δ. ε θα µεταβληθεί 5) Η παρουσία καταλύτη σε µία αντίδραση : α. Αυξάνει την απόδοση της αντίδρασης β. Αυξάνει την κινητική ενέργεια των µορίων των αντιδρώντων γ. ίνει ένα άλλο µηχανισµό στην αντίδραση δ. Παρεµποδίζει την αµφίδροµη αντίδραση (Mονάδες 10) 1. α, 2. β, 3. δ, 4. γ, 5. γ Β. Να αντιστοιχίσετε τα παρακάτω διαλύµατα της Στήλης Α µε τις τιµές ωσµωτικής πίεσης της Στήλης Β

2 ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β i) ιάλυµα ζάχαρης 0,2Μ 1) 2atm ii) ιάλυµα γλυκόζης 0, 1Μ 2) 8atm iii) ιάλυµα ουρίας 0,8Μ 3) 4atm iv) ιάλυµα NaCl 0,2Μ 4) 16atm (Mονάδες 8) i. 3, ii. 1, iii. 4, iv. 2 Γ. Πώς ορίζεται η ενθαλπία αντίδρασης; Να αναφέρετε ονοµαστικά τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η µεταβολή της ενθαλπίας µιας αντίδρασης (Μονάδες 7) Ενθαλπία αντίδρασης ορίζεται η µεταβολή ενθαλπίας Η µεταξύ των αντιδρώντων και των προϊόντων, για συγκεκριµένες συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας. Η µεταβολή της ενθαλπίας µιας αντίδρασης εξαρτάται από: α) τη φύση των αντιδρώντων, β) τη φυσική κατάσταση των αντιδρώντων και των προϊόντων, γ) από τις συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας. Θέµα 2: Α. Να εξηγήσετε ποιες από τις επόµενες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασµένες: α. Η πρότυπη ενθαλπία σχηµατισµού του HCl εξαρτάται από τις µάζες των αντιδρώντων β. Η αντίδραση Α + 2Β Γ είναι 3ης τάξης γ. Η αύξηση της θερµοκρασίας ευνοεί τις ενδόθερµες αντιδράσεις δ. Οξειδωτικό σώµα είναι αυτό που οξειδώνεται (Μονάδες 10) α. Λ : Η πρότυπη ενθαλπία σχηµατισµού του HCl αναφέρεται στο σχηµατισµό 1 mol HCl β. Λ : ε διευκρινίζεται αν είναι απλή η αντίδραση γ. Σ : Αύξηση της θερµοκρασίας µετατοπίζει τη χηµική ισορροπία προς την κατεύθυνση όπου απορροφάται θερµότητα, άρα προς την ενδόθερµη αντίδραση δ. Λ : Οξειδωτικό σώµα είναι αυτό που προκαλεί οξείδωση, το ίδιο ανάγεται Β. Σε κενό δοχείο εισάγεται φωσγένιο (COCl2), οπότε αποκαθίσταται η ισορροπία : COCl2 (g) CO(g) + Cl2(g), Η > 0 Ποια µεταβολή θα προκληθεί στην απόδοση της αντίδρασης αν : α. Αυξηθεί ο όγκος του δοχείου β. Ελαττωθεί η θερµοκρασία γ. Αυξηθεί η συγκέντρωση του COCl2 (Μονάδες 15)

3 α. Αύξηση του όγκου του δοχείου προκαλεί ελάττωση της πίεσης και, σύµφωνα µε την αρχή Le Chatelier, η ισορροπία µετατοπίζεται προς την κατεύθυνση όπου παράγονται περισσότερα mol αερίων. Άρα ευνοείται η διάσπαση του COCl2, άρα αυξάνεται η απόδοση της αντίδρασης. β. Ελάττωση της θερµοκρασίας ευνοεί την εξώθερµη αντίδραση, άρα η ισορροπία µετατοπίζεται προς τα αριστερά και εποµένως µειώνεται η απόδοση. γ. Αύξηση της συγκέντρωσης του COCl2 µετατοπίζει την ισορροπία προς την κατεύθυνση που καταναλώνεται το COCl2, δηλαδή προς τα δεξιά, άρα αυξάνεται η απόδοση. Θέµα 3: Α. Να υπολογιστεί η ενθαλπία της αντίδρασης: 2 SO3(g) 2 SO2(g) + O2(g). ίνονται οι ενθαλπίες σχηµατισµού του SO3 και του SO2 : - 94 Kcal και -71Κcal αντίστοιχα. Β. Σε κενό δοχείο όγκου V = 1L εισάγονται 1,2 mol SO3 και θερµαίνονται στους 227 ο C. Για την αποκατάσταση της χηµικής ισορροπίας 2 SO3(g) 2 SO2(g) + O2(g). απορροφάται θερµότητα ίση µε 18,4Kcal. α. Να υπολογιστεί η απόδοση της αντίδρασης και η σταθερά ισορροπίας Kc. β. Αν το µίγµα ισορροπίας θερµανθεί στους 327 ο C, η ποσότητα του Ο2 αυξάνεται κατά 1 mol. Θα µεταβληθεί η σταθερά ισορροπίας Kc και, αν ναι, ποια η νέα της τιµή; (Μονάδες 7, 10, 8) Α. ίνονται : S + 3/2 O2 SO3-94Kcal (1) S + O2 SO2-71Kcal (2) Πολλαπλασιάζουµε την αντίδραση (1) x 2 και αντιστρέφουµε : 2 SO3 2 S + 3 O Kcal (3) Πολλαπλασιάζουµε την αντίδραση (2) x 2 : 2 S + 2 O2 2 SO2-142 Kcal (4) Προσθέτουµε τις αντιδράσεις (3), (4) κατά µέλη : 2 SO3 2 SO2 + O Κcal B. α. Από τη θερµοχηµική εξίσωση διάσπασης του SO3 γνωρίζουµε ότι : για τη διάσπαση 2 mοl SO3 απορροφούνται 46 Kcal χ ; 18, 4 Εποµένως : χ = 0, 8 mol SO3 2 SO3 2 SO2 + O2

4 αρχικά 1, 2 mol αντιδρούν 0, 8 mol παράγονται 0, 8 mol 0,4 mol χηµική ισορροπία 0, 4 mol 0, 8 mol 0,4 mol Στη χηµική ισορροπία [SO2] = 0,8 M, [O2] = 0,4 M, [SO3] = 0,4 M Άρα Kc = [SO2] 2 [O2] [SO3] 2 Kc = 0,8 2 0,4 0,4 2 Kc = 1,6 mol / L α = 0,8 / 1,2 = 0, 67 ή 67% β. Γνωρίζουµε ότι η σταθερά ισορροπίας µεταβάλλεται µε την αλλαγή της θερµοκρασίας. Γνωρίζουµε επίσης ότι αύξηση της θερµοκρασίας ευνοεί την ενδόθερµη αντίδραση, εποµένως ευνοείται η διάσπαση του SO3. Eποµένως : 2 SO3 2 SO2 + O2 αρχ. Χ.Ι. 0,4 mol 0,8 mol 0,4 mol αντιδρούν 0,2 mol παράγονται 0,2 mol 0,1 mol νέα Χ.Ι. 0,2 mol 1 mol 0,5 mol νέα Χ.Ι [SO3] = 0,2 M [SO2] = 1M, [O2] = 0,5 M άρα Kc = 1 2 0,5 0, 2 2 = 12,5 mol / L Θέµα 4: Σε δοχείο όγκου V = 2L, που περιέχει άνθρακα σε µορφή σκόνης, εισάγονται 0,4 mol αερίου CO2 και αντιδρούν σύµφωνα µε την απλή αντίδραση : CO2(g) + C(s) 2 CO(g). Tη χρονική στιγµή t 1 η συγκέντρωση του CO βρέθηκε ίση µε 0,3Μ. α. Να υπολογίσετε το λόγο της αρχικής ταχύτητας της αντίδρασης προς την ταχύτητα τη χρονική στιγµή t 1 β. Ποια η πίεση στο δοχείο τη χρονική στιγµή t 1, αν η αρχική πίεση βρέθηκε ίση µε 1atm γ. Θεωρούµε ότι η αντίδραση είναι ποσοτική και το CO που παράγεται στο τέλος της αντίδρασης διοχετεύεται σε 800ml διαλύµατος KMnO4, 0,5 M, οξινισµένου µε H2 SO4. Να γραφεί η αντίδραση που πραγµατοποιείται και να εξετάσετε αν αποχρωµατίζεται το διάλυµα του KMnO4 (Μονάδες 8, 7, 10) α. Τη στιγµή t 1, [CO] = 0,3 M, εποµένως n = c v n = 0,3 mol / L 2L = 0,6 mol CO.

5 ηλαδή, τη στιγµή t 1 έχουν παραχθεί 0,6 mol CO, άρα έχουν αντιδράσει 0,3 mol CO2 και έχει παραµείνει 0,1 mol CO2. Αφού η αντίδραση είναι απλή, ο νόµος της ταχύτητας δίνεται από τη σχέση V = K [CO2] t o : [CO2] o = 0,4 mol / 2L = 0,2 M t 1 : [CO2] 1 = 0,1 mol / 2L = 0,05 M V o = K [CO2] o = 0,2 K mol l /s V1 = K [CO2] 1 = 0,05 K mol l /s V o / V1 = 0,2 K / 0,05 K V o / V1 = 4 β. ισχύει P1 / P o = n1 / n o P1 = 0,1 / 0,4 1 atm = 0,25 atm γ. Όταν ολοκληρωθεί η αντίδραση, έχουν αντιδράσει 0, 4 mol CO2 και έχουν παραχθεί 0,8 mol CO 5 CO + 2KMnO4 + 3H2SO4 5 CO2 + 2 MnSO4 + K2SO4 + 3H2O 5 mol απoχρωµατίζουν 2 mol 0,8 mol χ χ = 0,32 mol KMnO4 To διάλυµα του KMnO4 έχει όγκο 800 ml = 0, 8 L και C = 0, 5 M, άρα n = C V = 0, 5 0,8 = 0,4 mol KMnO4 ηλαδή το KMnO4 είναι σε περίσσεια, άρα δεν αποχρωµατίζεται.

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 57 1.. 1 kg = 1000 g 1 g = 0,001 kg 1

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ

Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. ε ποιο από τα υδατικά δ/τα : Δ1 - MgI 2 1 M, Δ2 С 6 H 12 O 6 1 M, Δ3 С 12 H 22 O 11 1 M, Δ4 - ΗI 1 M,που βρίσκονται σε επαφή με καθαρό

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

α: i)ο σ δεσµός δηµιουργείται µεαξονική επικάλυψη των ατοµικών τροχιακών, ενώ ο π δεσµός δηµιουργείται µε πλευρική επικάλυψη των ατοµικών τροχιακών.

α: i)ο σ δεσµός δηµιουργείται µεαξονική επικάλυψη των ατοµικών τροχιακών, ενώ ο π δεσµός δηµιουργείται µε πλευρική επικάλυψη των ατοµικών τροχιακών. ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ(ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1: γ, Α2: β, Α3: α, Α4: β, Α5: β Β1 α: Λ, β:

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας παναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας ωρης διάρκειας 1 ΘΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α.1. έως Α.. να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

22 ος ΠΜ Χ. ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1o κεφάλαιο

22 ος ΠΜ Χ. ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1o κεφάλαιο 22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1o κεφάλαιο 1. Σε 2 όµοια κενά δοχεία 1 και 2 στην ίδια θερµοκρασία εισάγεται η ίδια ποσότητα υγρής CH 3 CH(OH)CH 3 και υγρού CH 3 CH 2 -O-CH 3. Μετά από αρκετό

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 27/05/2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ Α A1. γ A2. β A3. γ A4. α A5.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 και Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. Α1. Ποιο

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3 Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 Χ Η Μ Ε Ι Α Θ Ε Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 2 9. 0 5. 2 0 1 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΚ ΟΣΣ Θ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2.1. Ba(OH)2(aq) + H2SO4(aq) BaSO4 + 2H2O. 2Al(s) + 6HCl(aq) 2AlCl3(aq) + 3H2

ΙΙΚ ΟΣΣ Θ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2.1. Ba(OH)2(aq) + H2SO4(aq) BaSO4 + 2H2O. 2Al(s) + 6HCl(aq) 2AlCl3(aq) + 3H2 1 Κ ΚΩ Ω ΙΙΚ ΚΟ ΟΣΣ Θ ΘΕ ΕΜ ΜΑ ΑΤΤΟ ΟΣΣ:: G GII A A C CH HIIM M 00 997733 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα ο.1 Ba(OH)(aq) HSO4(aq) BaSO4 HO Al(s) 3HCl(aq) AlCl3(aq) NaCO3(aq) HCl(aq) NaCl(aq) CO HO Η αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης, Ημ/νία: 27 Μαΐου 2015. Απαντήσεις Θεμάτων

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης, Ημ/νία: 27 Μαΐου 2015. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων Εξεταζόμενο Μάθημα: Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης, Ημ/νία: 27 Μαΐου 2015 Απαντήσεις Θεμάτων ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. γ Α4. α Α5. β ΘΕΜΑ Β Β1. α. Λάθος Αν το διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες. Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 Ημερομηνία εξέτασης: Παρασκευή 28 Μαΐου 2010 Ώρα εξέτασης: 07:30

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ >Ήΐ2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ >Ήΐ2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ / >Ήΐ2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στέλιος Λιοδάκης Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

PΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

PΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: τηλ 210-802850 ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ - ΣΧΕΔΙΟ: τηλ 210-802850 ΕΠΑ.Λ. - Τ.Ε.Ε.: τηλ 210-129412 Κ.Ε.Κ. ERGOWAY: τηλ 210-147001 ERGOWAY ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: τηλ 210-147002 PΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα