«Ο δικαστικός προληπτικός έλεγχος των δαπανών»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Ο δικαστικός προληπτικός έλεγχος των δαπανών»"

Transcript

1 «Ο δικαστικός προληπτικός έλεγχος των δαπανών» Ιωάνννης Κάρκαλης, Πάρεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου, ρ. ηµ. ικαίου ιάγραµµα: 1.Εισαγωγή. 2.Το ισχύον νοµικό πλαίσιο και η διαδικασία του ελέγχου 2.1 Η διοικητική προδικασία του ελέγχου 2.2 Το δικαστικό στάδιο του ελέγχου Η διαδικασία Η κρίση επί του παραδεκτού της έκθεσης διαφωνίας Η κρίση επί του βασίµου της έκθεσης διαφωνίας 3. Η έκταση του ελέγχου 3.1 Ο έλεγχος της νοµιµότητας και της κανονικότητας 3.2 Ο περιορισµός του ελέγχου από το δεδικασµένο 3.3 Το ανέλεγκτο της σκοπιµότητας και του ουσιαστικού µέρους της δαπάνης και των ποινικά κολάσιµων πράξεων 4. Συµπεράσµατα: αγκυλώσεις και προοπτικές του σύγχρονου δικαστικού προληπτικού ελέγχου 1. Εισαγωγή Ο έλεγχος των δαπανών του Κράτους, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που ελέγχονται από το Κράτος, καθώς και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης δύναται να πραγµατοποιηθεί από διάφορους φορείς αρµοδιοτήτων, ενταγµένους σε καθεµιά από τις τρεις λειτουργικές εκφάνσεις λειτουργίες του σύγχρονου Κράτους (νοµοθετική, εκτελεστική, δικαστική). 1 Ο Νοµοθέτης µπορεί, χωρίς καµία δέσµευση από υπέρτερο του νόµου κανόνα δικαίου, να αναθέσει σε όργανα, υφιστάµενα στο πλαίσιο καθεµιάς από τις τρεις λειτουργίες, την άσκηση του ελέγχου αυτού. Η µοναδική µορφή ελέγχου, της οποίας η θέσπιση και διατήρηση είναι υποχρεωτική για το 1 Βλ. αναλυτικά. Τσάτσου, Συνταγµατικό ίκαιο, τ. Β, Οργάνωση & Λειτουργία της Πολιτείας, έκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα Κοµοτηνή 1992, σ , όπου και εκτενείς βιβλιογραφικές υποδείξεις και παραποµπές.

2 Νοµοθέτη, είναι εκείνη που εγγυάται το άρθρο 98 παρ. 1 περ. α του αναθεωρηµένου Συντάγµατος του 1975/1986/2001. Πρόκειται για το δικαστικό προληπτικό έλεγχο των δαπανών, ο οποίος συγκαταριθµείται στις αρµοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου και συνιστά θεσµική παρέµβαση του τελευταίου στη δηµοσιονοµική διαχείριση του δηµόσιου πλούτου. Η νοµική φύση του ελέγχου αυτού θα αποτελέσει ζήτηµα προβληµατισµού στο πλαίσιο του παρόντος πονήµατος, καθώς θα επιχειρηθεί η ανάλυση και η συστηµική θεώρηση του θεσµικού πλαισίου που τον διέπει, προκειµένου να καταγραφούν οι υπάρχουσες εξελικτικές τάσεις και η γενικότερη προοπτική, όπως αυτή διαπιστώνεται στη νοµολογία και τη θεωρία σήµερα. θα παρουσιαστούν και θα αξιολογηθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του ελέγχου αυτού. Τα χαρακτηριστικά αυτά αφορούν τις δυο καθοριστικές του ελέγχου παραµέτρους, οι οποίες τον συνοδεύουν και τον προσδιορίζουν: τον προληπτικό του χαρακτήρα και τη δικαστική του φύση. 2. Το ισχύον νοµικό πλαίσιο και η διαδικασία του ελέγχου 2.1 Η διοικητική προδικασία του ελέγχου Ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών από το ΕΣ ασκείται δυνάµει των διατάξεων αφενός του άρθρου 98 παρ. 1 περ. α του αναθεωρηµένου Συντάγµατος, που προαναφέρθηκε, αφετέρου του άρθρου 21 του Οργανισµού του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2 Προκειµένου να πληρωθεί µια δηµόσια δαπάνη 3 εκδίδεται καταρχήν χρηµατικό ένταλµα πληρωµής, 4 το οποίο την ενσωµατώνει και αποτελεί νόµιµο τίτλο πληρωµής. 2 Π. δ. 774/1980, «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείµενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον Οργανισµός Ελεγκτικού Συνεδρίου» (ΦΕΚ Α 189). 3 Ο όρος χρησιµοποιείται για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας µε την ευρεία του έννοια και συµπεριλαµβάνει κάθε δαπάνη που βαρύνει το Κράτος, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και όσα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ελέγχονται από το Κράτος. 4 Βλ. άρθρο 29 παρ. 1 του ν. 2362/1995 «Περί ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 247), άρθρο 20 ν. δ. 496/1974 «περί Λογιστικού των Ν.Π...», άρθρο 23 παρ. 1 β. δ. 17-5/ «Περί οικονοµικής διαχειρίσεως και λογιστικού των ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 114).

3 Το χρηµατικό αυτό ένταλµα, το οποίο έχει προηγουµένως υποστεί - ενδεχοµένως- προληπτικό έλεγχο από όργανο εσωτερικού ελέγχου, 5 αποστέλλεται στον αρµόδιο επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 6 ο οποίος ελέγχει τη νοµιµότητα και την κανονικότητα της εντελλόµενης δαπάνης. Ο έλεγχος που διενεργεί ο επίτροπος, του οποίου η έκταση και η ένταση θα εξεταστούν σε επόµενο κεφάλαιο, όπου θα περιχαρακωθούν τα σχετικά όρια, δεν είναι αυθαίρετος. Καθοδηγείται από την και εδράζεται στην νοµολογιακή θέση επί των διαφόρων ζητηµάτων που έχουν λάβει τα αρµόδια τµήµατα και η ολοµέλεια του ικαστηρίου. Για την έγκαιρη και λεπτοµερή ενηµέρωση των υπηρεσιών επιτρόπων για τα ζητήµατα αυτά, έχει συσταθεί και λειτουργεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο το Γραφείο Οργάνωσης και Μεθόδων. Το γραφείο αυτό ενηµερώνει τις υπηρεσίες επιτρόπων για κάθε νεώτερο νοµολογιακό δεδοµένο, το οποίο εφαρµόζεται κατά τον έλεγχο των δαπανών. Εποµένως, οι υπηρεσίες επιτρόπων ενεργούν τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών σύµφωνα µε τα νοµολογιακά πορίσµατα των δικαστικών τµηµάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στο µέτρο αυτό, εφαρµόζουν τις όποιες επιλογές η δικαστική σκέψη έχει προκρίνει ως ορθές και σύννοµες. Αν ο επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου διαπιστώσει ότι έχουν τηρηθεί οι σχετικές παράµετροι νοµιµότητας και κανονικότητας της εκταµίευσης του δηµόσιου χρήµατος, εγκρίνει τη σχετική εκροή θέτοντας στο σώµα του εντάλµατος θεώρηση (visa). 7 Στην αντίθετη περίπτωση, ο επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου συντάσσει «πράξη επιστροφής», µε την οποία αφενός αρνείται τη θεώρηση 5 Σε ότι αφορά στις δαπάνες του Κράτους, για παράδειγµα, υφίστανται οι «υπηρεσίες δηµοσιονοµικού ελέγχου» («πρώην υπηρεσίες εντελλοµένων εξόδων»), οι οποίες, σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 1 του Κώδικα ηµόσιου Λογιστικού ελέγχουν προληπτικά, εκκαθαρίζουν και εντέλλονται τις δαπάνες του οικείου φορέα, στην οργανική ενότητα του οποίου υπάγονται. 6 Υπάλληλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε υπηρεσία άνω των δέκα πέντε ετών σε αυτό, από την οποία τρία τουλάχιστον έτη είναι σε θέση προϊσταµένου τµήµατος. Οι σχετικές θέσεις πληρούνται µε απόφαση του υπουργού ικαιοσύνης, µετά από σύµφωνη γνώµη του δικαστικού συµβουλίου. Το έργο των επιτρόπων συντονίζουν και εποπτεύουν οι «γενικοί συντονιστές επίτροποι» του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον εικοσιπενταετή συνολική υπηρεσία σε αυτό, από την οποία τριετή τουλάχιστον υπηρεσία στο βαθµό του επιτρόπου. Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπάρχουν στις πρωτεύουσες κάθε νοµού της χώρας, στα υπουργεία, σε υπαγόµενους στον προληπτικό έλεγχο οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στα υπαγόµενα νοµικά πρόσωπα. Βλ. σχετ. και το άρθρο 38 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ Α 112). 7 Βλ. Κ. Ρίζου, ηµοσιολογιστικός Έλεγχος των Ο.Τ.Α. από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εκδ. Εθνικού Τυπογραφείου, Αθήναι 2000, σελ. 9.

4 του χρηµατικού εντάλµατος, αφετέρου το επιστρέφει στην ελεγχόµενη υπηρεσία. Η τελευταία έχει δυο επιλογές: α) να συµφωνήσει µε τις αιτιάσεις νοµιµότητας ή κανονικότητας που προβάλλει ο διαφωνών επίτροπος, οπότε ή συµµορφώνεται και µεταβάλλει τα δεδοµένα προς την κατεύθυνση αυτή, αν είναι αυτό εφικτό, 8 ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, δεν εκταµιεύει το σχετικό ποσό, β) να διαφωνήσει µε τις προβαλλόµενες από τον Επίτροπο αιτιάσεις, οπότε επανυποβάλλει το σχετικό ένταλµα για θεώρηση, απαντώντας λιγότερο ή περισσότερο εκτενώς στο λόγο ή στους λόγους διαφωνίας. Στη δεύτερη περίπτωση, η αρµοδιότητα του επιτρόπου να εµποδίσει την εκροή του εντελλόµενου χρηµατικού ποσού, αναφορικά µε το ζήτηµα που έχει ανακύψει, εξαντλείται. Ο επίτροπος συντάσσει ένα είδος εισαγωγικού δικογράφου για την ανοιγόµενη δηµοσιονοµική δίκη, την «έκθεση διαφωνίας», στην οποία αναγράφει τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι η επίµαχη δαπάνη δεν πρέπει να θεωρηθεί και στη συνέχεια το όλο ζήτηµα µεταβιβάζεται υποχρεωτικά στο αρµόδιο τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο θα επιλύσει τη δηµοσιονοµική διαφορά µεταξύ ελέγχοντος επιτρόπου και ελεγχόµενης υπηρεσίας. 2.2 Το δικαστικό στάδιο του ελέγχου Η διαδικασία Στο Ελεγκτικό Συνέδριο υφίστανται δυο τµήµατα άρσης διαφωνιών που ανακύπτουν κατά τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών. Το πρώτο από αυτά (Ι Τµήµα) είναι αρµόδιο για την άρση διαφωνιών που αφορούν πληρωµές αποδοχών γενικά αποζηµιώσεων υπαλλήλων από οποιαδήποτε αιτία, νοσηλίων και αµοιβών δικηγόρων, καθώς και κρατήσεων σε αυτές. Το δεύτερο (IV Τµήµα) είναι αρµόδιο για την άρση διαφωνιών που αφορούν πληρωµές αξιώσεων από προµήθειες, εκτελέσεις έργων και κάθε φύσης εργασιών, µισθώσεων ακινήτων και οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας και 8 Π. χ. αποστέλλει το δικαιολογητικό που παρέλειψε να αποστείλει στον ελέγχοντα Επίτροπο ή κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διενεργηθέντος διαγωνισµού στον ορθό µειοδότη, αντί αυτού που παράνοµα είχε επιλέξει.

5 ενέργειας, µε εξαίρεση τις αξιώσεις που υπάγονται στην αρµοδιότητα του Ι Τµήµατος. 9 Το αρµόδιο τµήµα του ικαστηρίου επιλαµβάνεται του ζητήµατος που έχει ανακύψει µεταξύ επιτρόπου και ελεγχόµενης υπηρεσίας. Ο σχετικός φάκελος περιέρχεται στο τµήµα και µεταβιβάζεται άµεσα στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειµένου να διατυπώσει τη θέση (πρότασή) του ο γενικός επίτροπος της επικρατείας ή ο αρµόδιος αντεπίτροπος που τον αντικαθιστά. 10 Κατόπιν επιστρέφεται στο αρµόδιο τµήµα και ανατίθεται σε εισηγητή δικαστικό λειτουργό, µε βαθµό συµβούλου ή παρέδρου. Ακολουθεί διάσκεψη του τµήµατος και επίλυση της δηµοσιονοµικής διαφοράς µε συµµετοχή του προέδρου του τµήµατος και δυο συµβούλων, οι οποίοι µετέχουν στη σύνθεση µε αποφασιστική ψήφο και δυο παρέδρων, οι οποίοι µετέχουν µε γνωµοδοτική ψήφο. Το αποτέλεσµα της διάσκεψης λαµβάνει τη µορφή δικαστικής απόφασης, η οποία καλείται «πράξη». Η πράξη φέρει όλα τα τυπικά χαρακτηριστικά µιας δικαστικής απόφασης. Εµπεριέχει την ηµεροµηνία της διάσκεψης, τα µέλη της σύνθεσης, τη γνώµη του γενικού επιτρόπου, κρίση επί του παραδεκτού, εξέταση του βάσιµου µε µείζονα και ελάσσονα σκέψη και σχετική υπαγωγή της δεύτερης στην πρώτη και τέλος διατακτικό. Με το διατακτικό επιλύεται η δηµοσιονοµική διαφωνία οριστικά και υποχρεώνεται το διάδικο µέρος που ηττήθηκε να συµµορφωθεί. Αν το τµήµα κρίνει ότι ο επίτροπος βάσιµα προέβαλε το σχετικό λόγο διαφωνίας, η οικεία εκροή του δηµόσιου χρήµατος δεν είναι πλέον δυνατή. Σε αντίθετη περίπτωση, ο επίτροπος δε δικαιούται να αρνηθεί τη θεώρηση του χρηµατικού εντάλµατος. Σύµφωνα µε το άρθρο 98 παράγραφος 3 εδάφιο δεύτερο του Συντάγµατος, κατά τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 93 παράγραφοι 2 και 3 αυτού, δηλαδή οι διατάξεις που ορίζουν ότι οι συνεδριάσεις κάθε δικαστηρίου είναι καταρχήν δηµόσιες, ότι 9 Βλ. ΕΣ Ολοµ. απόφαση 15778/ (ΦΕΚ Β 561). 10 Η Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελεί εισαγγελική αρχή, η οποία γνωµοδοτεί σε κάθε υπόθεση, µε γνώµονα την προστασία του δηµόσιου συµφέροντος. Ο γενικός επίτροπος της επικράτειας και οι αντεπίτροποι είναι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί.

6 κάθε δικαστική απόφαση πρέπει να είναι ειδικά και εµπεριστατωµένα αιτιολογηµένη και να απαγγέλλεται σε δηµόσια συνεδρίαση, µε υποχρεωτική την καταγραφή ενδεχόµενης µειοψηφίας. Το άρθρο 98 παρ. 3 καθιδρύει για το Ελεγκτικό Συνέδριο ευχέρεια, εισάγοντας εξαίρεση από τον κανόνα που ισχύει για όλα τα λοιπά δικαστήρια αναφορικά µε τη δηµοσιότητα των συνεδριάσεων, την αιτιολογία των δικαστικών αποφάσεων και την καταγραφή της µειοψηφίας. Η ευχέρεια αυτή δεν υποχρεώνει το Νοµοθέτη ή το ικαστήριο, οι οποίοι δύνανται να ενεργήσουν και προς την αντίθετη κατεύθυνση, θέτοντας σε ισχύ και κατά τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών τις δικλείδες ασφαλείας που ισχύουν σε κάθε άλλη δικαστική διαδικασία. Πράγµατι, η πράξη του τµήµατος εµπεριέχει ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία και η γνώµη της µειοψηφίας δηµοσιεύεται κανονικά. εν υφίσταται όµως δηµοσιότητα της συνεδρίασης, αφού αφενός το νοµικό πλαίσιο του άρθρου 21 του Οργανισµού του ικαστηρίου δεν το προβλέπει, αφετέρου η κανονιστική δύναµη της πραγµατικότητας δεν το έχει επιβάλλει, δεδοµένου ότι η δηµοσιονοµική διαφορά που εγείρεται αφορά δυο διάδικα µέρη (υπηρεσία επιτρόπου ελεγχόµενη υπηρεσία), τα οποία έχουν προβάλλει τους ισχυρισµούς τους επαρκώς εγγράφως. Από τη συνταγµατική όµως πρόβλεψη του άρθρου 98 παράγραφος 3 εδάφιο δεύτερο του Συντάγµατος, δύναται να εξαχθεί επιχείρηµα ότι η διαδικασία αυτή, τουλάχιστον κατά το δεύτερο δικαστικό στάδιό της, είναι διαδικασία αµιγώς δικαστική, που δε διαφέρει σε τίποτα από την όποια άλλη επίλυση διαφοράς µεταξύ δυο διάδικων µερών. Η αντίθετη εκδοχή θα καθιστούσε άσκοπη την παρέµβαση του συνταγµατικού νοµοθέτη, στο µέτρο που αν η διαδικασία αυτή δεν ήταν δικαστική και δεν αφορούσε σε δικαστήριο θα ήταν αυτονόητη η έλλειψη υποχρέωσης δηµοσιότητας των συνεδριάσεων, αιτιολογίας της απόφασης και δηµοσίευσης της µειοψηφίας Η κρίση επί του παραδεκτού της έκθεσης διαφωνίας Πριν από την εξέταση του βάσιµου του λόγου ή των λόγων διαφωνίας του επιτρόπου, το τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που δικάζει τη διαφωνία, εξετάζει την παραδεκτή υποβολή της διαφωνίας ενώπιον του.

7 Με δεδοµένο ότι η ρύθµιση της διαδικασίας δεν είναι αρκετά λεπτοµερής, στη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 1 του π. δ. 774/1980, η εξέταση του παραδεκτού της έκθεσης διαφωνίας, που υποβάλλει ο επίτροπος, µε την οποία ανοίγει η δηµοσιονοµική δίκη ενώπιον του τµήµατος, γίνεται στο πλαίσιο, αφενός της ρύθµισης αυτής, αφετέρου νοµολογιακών δικονοµικών κανόνων, οι οποίοι συνάγονται από την περιπτωσιολογική αντιµετώπιση των ζητηµάτων. Σε κάθε περίπτωση, πριν από την εξέταση των ζητηµάτων που ανακύπτουν, αναγράφεται προεισαγωγικά στην πράξη του τµήµατος η διαδικασία που ακολούθησε ο επίτροπος, προκειµένου να υποβάλλει τη διαφωνία του στην κρίση του τµήµατος. Αναφέρεται λεπτοµερώς ότι επέστρεψε αθεώρητο το σχετικό χρηµατικό ένταλµα στην ελεγχόµενη υπηρεσία, προβάλλοντας συγκεκριµένες αιτιάσεις για τη νοµιµότητα ή την κανονικότητα της δαπάνης, ότι η υπηρεσία αυτή απάντησε στις αιτιάσεις στο σύνολό τους και στη συνέχεια, ότι ο επίτροπος υπέβαλε στο τµήµα την έκθεση διαφωνίας του. Στην τελευταία πρέπει να περιέχονται οι αυτοί λόγοι µε τη αρχική πράξη επιστροφής. Η αναγκαιότητα της τελευταίας αυτής προϋπόθεσης, συνιστά την ύπαρξη υπέρ της ιοίκησης που ελέγχεται ενός sui generis δικαιώµατος ακρόασης, αντίστοιχο µε αυτό που το Σύνταγµα αναγνωρίζει στο άρθρο 20 παρ. 2 στο διοικούµενο. 11 Το δικαίωµα πάντως αυτό θεσπίζεται υπέρ της ελεγχόµενης ιοίκησης από τη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 1 του π. δ. 774/1980, χωρίς να υφίσταται ρητή συνταγµατική κατοχύρωσή του και είναι χαρακτηριστικό ότι σε κάθε περίπτωση, στο κείµενο της πράξης του τµήµατος, που επιλύει διαφωνία του 11 Βλ. για το δικαίωµα αυτό γενικά σε: Π. Παραρά, Σύνταγµα 1975 Corpus, τ. Ι, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα Κοµοτηνή 1985, σελ. 20 επ., καθώς επίσης σε:. Τσάτσου, Συνταγµατικό ίκαιο, τ. Γ, Θεµελιώδη ικαιώµατα, Ι, Γενικό Μέρος, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα Κοµοτηνή 1988, σελ Στην περίπτωση του sui generis δικαιώµατος υπέρ της ελεγχόµενης υπηρεσίας δεν φαίνεται να δηµιουργείται ζήτηµα σύγχυσης µεταξύ του φορέα και του αποδέκτη του δικαιώµατος. Βλ. για την καταρχήν αντίφαση της επίκλησης ατοµικών δικαιωµάτων από το Κράτος και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, αλλά και την δυνατότητα εξαιρέσεων σε:. Ράικο, Παραδόσεις Συνταγµατικού ικαίου, τόµος Β, Τα Θεµελιώδη ικαιώµατα, τεύχος Α, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 1984, σελ. 125 επ. Περαιτέρω, για την εξαιρετική επιφύλαξη ατοµικών δικαιωµάτων από το Κράτος ως fiscus σε:. Τσάτσου, Συνταγµατικό ίκαιο, τ. Γ, Θεµελιώδη ικαιώµατα, Ι, Γενικό Μέρος, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα Κοµοτηνή 1988, σελ. 174.

8 επιτρόπου, παρατίθεται σχετική σκέψη, από την οποία προκύπτει ότι έχει τηρηθεί η διαδικασία. Το ζήτηµα της δυνατότητας της ελεγχόµενης υπηρεσίας να απαντήσει στους λόγους διαφωνίας του επιτρόπου, συναρτάται και µε το κατά πόσο οι λόγοι αυτοί προβάλλονται κατά τρόπο ορισµένο και σαφή. Η νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει δεχθεί ότι: «η κατά το άρθρου 21 παρ. 1 του π. δ. 774/1980 άρνηση του αρµόδιου παρέδρου ή επιτρόπου προς θεώρηση του εντάλµατος πρέπει να είναι αιτιολογηµένη, µε την έννοια ειδικότερα του ορισµένου της διαφωνίας τόσο κατά το απαιτούµενο από τον εφαρµοστέο κανόνα δικαίου πραγµατικό, όσο και κατά τη συγκεκριµένη αναφορά του κανόνα αυτού, ώστε να καθίσταται εφικτή η απάντηση της επί των τιθεµένων σε αυτή µε τη διαφωνία ζητηµάτων. Στην αντίθετη περίπτωση, η αοριστία της διαφωνίας ισοδυναµεί µε έλλειψη διαφωνίας». 12 Εξάλλου, η υποβαλλόµενη από τον επίτροπο έκθεση διαφωνίας πρέπει, όχι µόνο να είναι σαφής και ορισµένη, αλλά και να αφορά συγκεκριµένα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία να έχουν χρονικά προϋπάρξει και ολοκληρωθεί, να είναι δηλαδή βέβαια και όχι να µέλλουν να συµβούν κατά την υποθετική των πραγµάτων πορεία. Έτσι, έχει κριθεί ως πρόωρη η διαφωνία επιτρόπου, η οποία αφορούσε στη νοµιµότητα δαπάνης για την πληρωµή πιστοποίησης και συνοπτικής επιµέτρησης εκτελεσθεισών εργασιών δηµοσίου έργου, µε την αιτιολογία ότι στον οικείο λογαριασµό δεν συµπεριλαµβανόντουσαν ακόµη οι εργασίες για τις οποίες ο επίτροπος υπέβαλε τη σχετική διαφωνία. Το τµήµα κατέληξε ότι «ως εκ τούτου, ενόψει µάλιστα του ελέγχου νοµιµότητας του συγκεκριµένου λογαριασµού, προώρως προβάλλεται ο σχετικός λόγος διαφωνίας της επιτρόπου, δεδοµένου ότι αυτός θα αποκτήσει έρεισµα σε µελλοντικό λογαριασµό του έργου, µέρος του οποίου θα καλύπτει την ως άνω δαπάνη». 13 Περαιτέρω, το τµήµα, καταρχήν, δεν επεκτείνει την έρευνά του σε ζητήµατα που δεν έχουν προβληθεί από τον επίτροπο και για τα οποία, συνεπώς, δεν έχει απαντήσει η ελεγχόµενη υπηρεσία. 12 Βλ. ΕΣ πράξηiv Τµ. 42/ Βλ. ΕΣπράξη IV Tµ. 34/1998.

9 Χαρακτηριστικά είναι τα διαλαµβανόµενα στην 26/1995 Πράξη του IV Τµήµατος, όπου παρατηρείται, στη µείζονα σκέψη, ότι «το Τµήµα, κρίνον κατά τη διαδικασία του άρθρου 21 παρ. 1 του π. δ/τος 774/1980, περιορίζεται αυστηρώς, εκτός αν ανακύπτει ζήτηµα δηµοσίας τάξεως, στους υπό του παρέδρου ή επιτρόπου προβαλλοµένους λόγους διαφωνίας, ως αυτοί διετυπώθησαν αρχικώς στην οικεία πράξη επιστροφής και ανεπτύχθησαν περαιτέρω στην επακολουθήσασα έκθεση διαφωνίας, δεν δικαιούται δε το Τµήµα, εάν δεν ανακύπτει προκριµατικό ζήτηµα, να επεκτείνει αυτεπαγγέλτως την έρευνά του επί λόγων που δεν διετυπώθησαν ρητώς υπό του διαφωνούντος παρέδρου ή επιτρόπου στις ως άνω πράξεις των, ως λόγοι διαφωνίας» Η κρίση επί του βασίµου της έκθεσης διαφωνίας Μετά την κρίση επί του παραδεκτού, ακολουθεί η εξέταση του λόγου ή των λόγων διαφωνίας του επιτρόπου. Το τµήµα αντιλαµβάνεται την εξέταση του βάσιµου των σχετικών αιτιάσεων, στη λογική που κάθε δικαστήριο εξετάζει τους ισχυρισµούς του διαδίκου, που υποβάλλονται στην κρίση του µε το εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο. Η εξέταση του λόγου ή των λόγων διαφωνίας του επιτρόπου διέρχεται την παράθεση µείζονος και ελάσσονος σκέψης, µε πλήρη υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών, όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία του φακέλου. Αν κριθεί ότι έστω ένας από τους προβαλλόµενους από τον επίτροπο λόγους διαφωνίας είναι βάσιµος, τότε κατά συνέπεια, η εντελλόµενη δαπάνη είναι µη νόµιµη. Η διαπίστωση αυτή οδηγεί, καταρχήν, στη µη θεώρηση του χρηµατικού εντάλµατος που την ενσωµατώνει. Είναι ωστόσο δυνατό, παρά το γεγονός ότι η δαπάνη έχει κριθεί µη νόµιµη, το χρηµατικό ένταλµα να θεωρηθεί. Αυτό µπορεί να συµβεί όταν συντρέχει, κατά την άποψη του τµήµατος, πλάνη υπέρ της ελεγχόµενης υπηρεσίας, η οποία κρίνεται ως συγγνωστή. Η θεωρία της συγγνωστής πλάνης αποτελεί νοµολογιακή κατασκευή του Ελεγκτικού Συνεδρίου. εν προβλέπεται από κανόνα δικαίου. Έχει διαµορφωθεί σταδιακά και έχει αποτελέσει τη µοναδική περίπτωση

10 κατάφασης της θεώρησης χρηµατικού εντάλµατος που εµπεριέχει µη νόµιµη δαπάνη. Η πλάνη πρέπει, σύµφωνα µε τη νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, να συντρέχει στο πρόσωπο του διατάκτη ή των διοικητικών οργάνων της ελεγχόµενης υπηρεσίας, που ενεπλάκησαν στη διαδικασία και συνέβαλαν µε ενέργεια τους στη δηµιουργία της παράνοµης πράξης, που κωλύει τη συνδροµή της νόµιµης προϋπόθεσης για τη νοµιµότητα ή την κανονικότητα της δαπάνης. Στο πλαίσιο αυτό, έχει κριθεί ότι απαράδεκτα προβάλλεται ισχυρισµός περί συγγνωστής πλάνης στο πρόσωπο του προµηθευτή νοµικού προσώπου δηµόσιου δικαίου «εφόσον αυτή (η πλάνη) µπορεί να προβληθεί από οποιονδήποτε αιτούντα θεµελιώνει ευθύ και άµεσο έννοµο συµφέρον µόνο για τις ενέργειες και τη δράση της εντέλλουσας τη δαπάνη υπηρεσίας και δεν καταλαµβάνει και τη (συγγνωστή ή µη) συµµετοχή του ιδιώτη στην παράνοµη διαδικασία, που διενεργήθηκε από τη ιοίκηση». 14 Στην ίδια αυτή κατεύθυνση, το ευεργέτηµα της συγγνωστής πλάνης δεν αναγνωρίστηκε από το τµήµα σε εταιρεία, η οποία προέβαλε ότι συγγνωστώς πλανήθηκε και συµµετείχε σε διαγωνισµό που δεν διενεργήθηκε νόµιµα, µε την αιτιολογία ότι «συγγνωστή πλάνη µπορεί να αναγνωριστεί, κατά την πάγια νοµολογία του Τµήµατος, µόνο υπέρ της υπηρεσίας και όχι υπέρ του ιδιώτου προµηθευτή ή παρέχοντος υπηρεσίες, που συµµετείχε στον επίµαχο διαγωνισµό». 15 Η συγγνωστή πλάνη γενικότερα, όπως έχει οριοθετηθεί από τη νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αφορά περιπτώσεις, στις οποίες η ελεγχόµενη υπηρεσία υπέλαβε ότι µπορούσε να πράξει κατά τον συγκεκριµένο τρόπο, µε τον οποίο τελικά ενήργησε και αυτό συνέβη δικαιολογηµένα για κάποιον λόγο, ο οποίος εκτίθεται στην πράξη. Πρόκειται, δηλαδή, για µια υποστηρίξιµη ερµηνευτική εκδοχή, η οποία οδήγησε τα διοικητικά όργανα, των οποίων οι πράξεις αποδείχθηκαν τελικά µη νόµιµες, στη συγκεκριµένη επιλογή τους Βλ. ΕΣ πράξη IV Tµ. 117/ Βλ. ΕΣ πράξη IV Τµ. 87/2001. Βλ. επίσης Πράξεις ΕΣ IV Tµ. 12, 120/ Βλ. Ν. Μηλιώνη, Ο θεσµικός ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα Κοµοτηνή 2002, σελ. 288.

11 Η νοµολογία αυτή αναφορικά µε τη συγγνωστή πλάνη, έχει παγιωθεί σε ότι αφορά τους λόγους για τους οποίους αυτή χορηγείται. 17 Προκειµένου να δοθεί συγγνωστή πλάνη στην ελεγχόµενη υπηρεσία για πράξη των οργάνων της, η οποία πλήττει τη νοµιµότητα της δαπάνης και δεν επιτρέπει τη διενέργειά της, απαιτείται η διαπίστωση ότι δεν εφαρµόστηκε το ορθό νοµικό πλαίσιο, που ρυθµίζει την έννοµη σχέση, για σοβαρό λόγο, ο οποίος δύναται να συνίσταται στο δυσερµήνευτο των διατάξεων ή σε ύπαρξη προηγούµενης εµπειρίας, κατά την οποία ο επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν αρνήθηκε τη θεώρηση των χρηµατικών ενταλµάτων σε όµοια κατάσταση για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 18 Σε κάθε περίπτωση, πάντως, πρέπει το τµήµα να σχηµατίζει πεποίθηση ότι αφενός δεν υπήρξε πρόθεση καταστρατήγησης των σχετικών διατάξεων, 19 αφετέρου ότι δεν υπάρχει βούληση καταστρατήγησής τους στο µέλλον. Αν αυτό δε συµβαίνει, η χορήγηση συγγνωστής πλάνης είναι αδύνατη. 20 Η συγγνωστή πλάνη πρέπει να ζητείται για να είναι δυνατή η χορήγηση του σχετικού ευεργετήµατος. Αν δεν προβάλλεται σχετικός ισχυρισµός, το τµήµα δεν εξετάζει αυτεπαγγέλτως τέτοιο ζήτηµα, 21 ενώ περαιτέρω, η χορήγηση συγγνωστής πλάνης δεν είναι επιτρεπτή, όταν ο σχετικός ισχυρισµός, που προβάλλεται, δεν αποδεικνύεται από τα στοιχεία του φακέλου 22 ή πολύ περισσότερο, όταν από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι ο ισχυρισµός είναι αβάσιµος. 23 Αν η έκθεση διαφωνίας του επιτρόπου κριθεί αβάσιµη, το τµήµα αποφαίνεται υπέρ της νοµιµότητας της εντελλόµενης δαπάνης, αφού δεν δικαιούται να προχωρήσει σε αυτεπάγγελτη έρευνα άλλων αιτιάσεων, παρά 17 Βλ. ΕΣ πράξη IV Tµ. 66, 63, 58, 53, 48, 9/2001, 116, 97, 56, 47, 43, 41, 10, 2/2000, 116, 105, 85, 81, 38, 7/1999, 94, 60, 30, 3, 2/ Θέση που θυµίζει αρκετά την αρχή της εµπιστοσύνης του διοικούµενου προς τη ιοίκηση, κατά την οποία δεν είναι θεµιτή η ξαφνική απόκλιση των διοικητικών οργάνων από πάγιες διοικητικές πρακτικές και η, για το λόγο αυτό, χειροτέρευση της θέσης του διοικούµενου (venire contra factum proprium), βλ.. Κόρσου, ιοικητικό ίκαιο, Γενικό Μέρος, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ Βλ. πράξη ΕΣ IV Τµ. 42/2000, όπου χαρακτηριστικά διαλαµβάνεται ότι δεν µπορεί να δοθεί συγγνωστή πλάνη στο ελεγχόµενο πανεπιστήµιο, του οποίου ο πρύτανης αποστέλλει έγγραφο, στο οποίο παίρνει θέση για τα γεγονότα, «αµφισβητώντας µε τη θέση του αυτή τη συνδροµή της βασικής εκ των προϋποθέσεων για τη θεµελίωση της συγγνωστής πλάνης των οργάνων της διοικήσεως του Ιδρύµατος (πεποίθηση ότι αυτά ενεργούσαν προς εκπλήρωση των όρων νοµίµως καταρτισθείσας συµβάσεως)». 20 Βλ. ΕΣ πράξη IV Τµ. 34, 74/ Βλ. ΕΣ πράξη IV Τµ. 74, 76/ Βλ. ΕΣ πράξη IV Τµ. 70/ Βλ. ΕΣ πράξη IV Tµ. 23/2000.

12 µόνο αυτών που ο διαφωνών επίτροπος έχει προβάλλει, µε εξαίρεση εκείνων των λόγων διαφωνίας για τη νοµιµότητα ή την κανονικότητα της δαπάνης, που αφορούν στη δηµόσια τάξη, οι οποίοι ερευνώνται αυτεπαγγέλτως. 24 Κατ αποτέλεσµα, στο διατακτικό της πράξης, το τµήµα αποφαίνεται, καταρχήν υπέρ της θεώρησης του χρηµατικού εντάλµατος. Εξαίρεση υφίσταται στις περιπτώσεις, για τις οποίες η θεώρηση δεν είναι δυνατή λόγων λήξης του οικονοµικού έτους. Η έννοια του οικονοµικού έτους οριοθετείται εννοιολογικά στα διάφορα δηµοσιολογιστικά ή συναφή νοµοθετήµατα. 25 Ο σχετικός λόγος µη θεώρησης του χρηµατικού εντάλµατος ερευνάται αυτεπαγγέλτως σε κάθε περίπτωση. Είναι ζήτηµα αν ο λόγος αυτός αφορά στη νοµιµότητα ή την κανονικότητα της δαπάνης. Κατά τη µάλλον ορθότερη θέση, ο λόγος αυτός πλήττει τη νοµιµότητα και όχι την κανονικότητα της δαπάνης. Τούτο διότι, σύµφωνα µε τη σχετική διάταξη του άρθρου 26 παρ. 2 του Κώδικα ηµόσιου Λογιστικού «κανονική είναι η δαπάνη, εφόσον επισυνάπτονται τα νόµιµα δικαιολογητικά». Οι προϋποθέσεις κανονικότητας, εποµένως, συντρέχουν (ή δεν συντρέχουν) πάντοτε πριν από την έκδοση του χρηµατικού εντάλµατος, κατά το χρονικό σηµείο που ο µελλοντικός εκδότης του εξετάζει αν δύναται να το εκδώσει. Συνακόλουθα, η κατάφαση της κανονικότητας προηγείται, λογικά και νοµικά, της έκδοσης του χρηµατικού εντάλµατος. Θα µπορούσε να αντιλεχθεί ότι και η κατάφαση της νοµιµότητας προηγείται της έκδοσης του χρηµατικού εντάλµατος, στο µέτρο που δεν είναι νόµιµη η έκδοσή του, αν δε διακριβωθεί ότι η διαδικασία που προηγήθηκε και οι σχετικές διοικητικές πράξεις που τη συνέθεσαν είναι νόµιµες. Ωστόσο, η έκδοση του χρηµατικού εντάλµατος εντός του οικείου οικονοµικού έτους αποτελεί παράµετρο νοµιµότητας, µόνο στο βαθµό που αφορά στο ζήτηµα αν η εντελλόµενη δαπάνη είναι εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του ορθού οικονοµικού έτους. Αυτό προκύπτει από το άρθρο 26 παρ. 2 του Κώδικα ηµόσιου Λογιστικού, που ορίζει ότι «νόµιµη είναι η δαπάνη εφόσον: α) β) υπάρχει εγγεγραµµένη στον Προϋπολογισµό σχετική πίστωση». 24 Βλ. ΕΣ πράξη IV Tµ. 26/ Βλ. άρθρο 4 του ν. 2362/1995, άρθρο 2 του ν. δ. 496/1974, άρθρο 2 του β. δ. 17-5/ , άρθρο 87 παρ. 1 π. δ. 30/1996.

13 Η νοµολογία των τµηµάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αφορά στη µη θεώρηση χρηµατικών ενταλµάτων λόγω λήξης του οικονοµικού έτους είναι πραγµατικά πλούσια. 26 Εφόσον η δαπάνη έχει κριθεί νόµιµη, είναι δυνατή η εκ νέου ενσωµάτωσή της σε καινούργιο χρηµατικό ένταλµα, του επόµενου οικονοµικού έτους, αρκεί βέβαια να υφίστανται οι προϋποθέσεις νοµιµότητας και κανονικότητας για το νέο οικονοµικό έτος. Αν αυτό δε συµβαίνει, τότε ο Επίτροπος δύναται και πάλι να µη θεωρήσει το χρηµατικό ένταλµα και να εκκινήσει για δεύτερη φορά τη διαδικασία, η οποία µπορεί να ανοίξει νέα δηµοσιονοµική δίκη ενώπιον του Τµήµατος. 3. Η έκταση του ελέγχου. 3.1 Ο έλεγχος της νοµιµότητας και της κανονικότητας Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 21 του π. δ. 774/1980, ο δικαστικός προληπτικός έλεγχος των δαπανών εξετάζει τη νοµιµότητα και την κανονικότητα της εντελλόµενης δαπάνης. Οι δυο αυτές έννοιες οριοθετούνται από το νόµο. Η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του ν. 2362/1995 (Κώδικας ηµόσιου Λογιστικού) ορίζει ότι η δαπάνη είναι νόµιµη όταν: α) προβλέπεται από διάταξη νόµου και β) υπάρχει εγγεγραµµένη σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό. Περαιτέρω, ότι κανονική είναι η δαπάνη όταν: α) έχει νόµιµα αναληφθεί, β) επισυνάπτονται τα νόµιµα δικαιολογητικά, γ) η σχετική απαίτηση δεν έχει υποπέσει σε παραγραφή. Η νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όταν εξετάζει τη νοµιµότητα και την κανονικότητα της εντελλόµενης µε το χρηµατικό ένταλµα δαπάνης, αναφέρεται σταθερά στις παραµέτρους αυτές. Μάλιστα, από τη νοµολογία αυτή πηγάζει, ως επιµέρους έκφανση της αρχής της νοµιµότητας, η αρχή της δηµοσιονοµικής νοµιµότητας, σύµφωνα µε την οποία για τη διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης του ηµοσίου και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου είναι αναγκαίο καταρχήν, η δαπάνη αυτή να προβλέπεται από γενική ή ειδική διάταξη νόµου. Η θεµελίωση της αρχής αυτής από το ικαστήριο ερείδεται στη βάση διατάξεων του παλαιότερου και του ισχύοντος 26 Βλ. ενδεικτικά ΕΣ πράξεις IV Τµ. 39/2002, 86, 66, 63, 53,48/2001, 97, 56, 47, 43, 41/2000, 105, 38/1999.

14 δηµοσιολογιστικού δικαίου, κατά τρόπο ώστε να καθίσταται σαφής η διαχρονικότητά της. 27 Εκτός όµως από το ζήτηµα της νοµιµότητας και της κανονικότητας της εντελλόµενης δαπάνης, το Ελεγκτικό Συνέδριο εξετάζει, κατά το δικαστικό προληπτικό έλεγχο της δαπάνης, ζητήµατα που σχετίζονται µε τη νοµιµότητα της διοικητικής δράσης, η οποία προηγήθηκε και για τα οποία δεν υφίσταται δεδικασµένο του αρµόδιου δικαστηρίου. 28 Η οριοθέτηση αυτή προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 3 του Οργανισµού του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία ορίζει ότι «κατά τον υπό του Συνεδρίου ασκούµενον έλεγχον επιτρέπεται η εξέτασις και των παρεµπιπτόντως αναφυοµένων ζητηµάτων, επιφυλασσοµένων των περί δεδικασµένου διατάξεων». 29 Η διάταξη αυτή συλλειτουργεί στη λογική επέλευσης ασφάλειας δικαίου και δηµιουργίας µιας σταθερής, συνεχούς και ενιαίας έννοµης τάξης, στο πλαίσιο της οποίας η δηµοσιονοµική παρέµβαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν ακυρώνεται εξαιτίας της αναγκαστικής ελεγκτικής εισδοχής του σε έτερους δικαιοδοτικούς κλάδους, ενώ συγχρόνως η δικαιοδοτική δράση των άλλων δικαιοδοσιών δεν µαταιώνεται από την διασταύρωσή της µε το Ελεγκτικό Συνέδριο. 3.2 Ο περιορισµός του ελέγχου από το δεδικασµένο. ιαχωριστικό όριο της διασταύρωσης των λοιπών δικαιοδοσιών µε αυτή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθίσταται το δεδικασµένο του αρµόδιου δικαστηρίου, το οποίο εφόσον υπάρχει, υποχρεώνει το δικαστικό σχηµατισµό να δεχθεί την εκδοχή εκείνη που το αρµόδιο δικαστήριο έκρινε ότι υφίσταται. Η νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναφορικά µε το δεδικασµένο άλλων δικαστηρίων, κινείται σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο. Η κρίση των άλλων δικαιοδοσιών περιορίζει την αυτόνοµη κρίση των παρεµπιπτόντων ζητηµάτων κατά την άρση της διαφωνίας µεταξύ του επιτρόπου και του ελεγχόµενου φορέα στον προληπτικό έλεγχο των δαπανών, και ο περιορισµός αυτός 27 Βλ. µεταξύ άλλων και αντί πολλών µε το ίδιο περιεχόµενο ΕΣ πράξη Ι Τµ. 88/ Π. χ. προκειµένου να πληρωθεί χρηµατικό ένταλµα σε προµηθευτή του ηµοσίου για προµήθεια υλικών, εξετάζεται η νοµιµότητα του διαγωνισµού που προηγήθηκε. 29 Βλ. αναλυτικά για το ζήτηµα του παρεµπίπτοντος ελέγχου Ν. Μηλιώνη, Η νοµολογιακή διαπραγµάτευση του παρεµπίπτοντος ελέγχου των διοικητικών πράξεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ι ικ (1992), σελ. 249 επ.

15 πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την αντίληψη που οι λοιπές δικαιοδοσίες έχουν για την έννοια του δεδικασµένου στο δικαιϊκό τους χώρο. Η έρευνα της νοµολογίας αυτής καταδεικνύει ότι το δεδικασµένο των τελεσίδικων αποφάσεων δικαστηρίων διαφόρων δικαιοδοσιών δεσµεύει το Ελεγκτικό Συνέδριο άµεσα. Η διαπίστωση ότι το ελεγχόµενο παρεµπιπτόντως ζήτηµα έχει αποτελέσει αντικείµενο δίκης και ότι η σχετική απόφαση έχει καταστεί τελεσίδικη δεν επιτρέπει τη συνέχιση του ελέγχου επί του ζητήµατος αυτού. 30 Η τελεσιδικία δύναται να έχει επέλθει ενόψει του ότι το δικαστήριο που έκρινε το θέµα είναι το αρµόδιο δευτεροβάθµιο δικαστήριο 31 ή ότι υπήρξε πρωτοβάθµια κρίση, η οποία τελεσιδίκησε λόγω της άπρακτης παρέλευσης της προθεσµίας άσκησης ενδίκων µέσων. 32 Σε αυτό το πλαίσιο αντίληψης του δεδικασµένου, δε δεσµεύεται το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά την επίλυση δηµοσιονοµικής διαφοράς που έχει ανακύψει κατά τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών από την προσωρινή διαταγή, η οποία εκδίδεται κατά τη διαδικασία ασφαλιστικών µέτρων και «δεν ενέχει οποιαδήποτε δικαστική διάγνωση του επικαλούµενου δικαιώµατος ή της αξιώσεως του αιτούντος», 33 ούτε από τη διαταγή πληρωµής, 34 πολύ περισσότερο δε από τα πρακτικά του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, τα οποία δεν είναι δικαστική απόφαση. 35 Αντίθετα, δεσµεύεται το Ελεγκτικό Συνέδριο από τις διαιτητικές αποφάσεις, οι οποίες, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 867 επ. του 30 Οι δυο έννοιες (τελεσιδικία δεδικασµένο) δεν ταυτίζονται. Όπως παρατηρεί ο. Κονδύλης, «τόσον η τελεσιδικία, όσον και το δεδικασµένον προστατεύουν την υπαρκτήν οριστικήν απόφασιν, κατά διάφορον όµως τρόπον: Η µεν τελεσιδικία την προστατεύει από αµέσους προσβολάς, δηλαδή προσβολάς αφορώσας την υπόστασιν της, αποκλείουσα την εξαφάνισιν αυτής δια τακτικού ενδίκου µέσου, το δε δεδικασµένον από εµµέσους προσβολάς, δηλαδή από προσβολάς κατά του περιεχοµένου της. ια του συνδυασµού αµφοτέρων επιτυγχάνεται η τελειωτική επίλυσις της διαφοράς και πραγµατούνται οι εκτεθέντες σκοποί της δίκης. Σηµειωτέον, ότι λογικώς αλλά και κατά την αντίληψιν του νοµοθέτου προηγείται η διασφάλισις της υποστάσεως της αποφάσεως και έπεται του περιεχοµένου της. Αποτελεί συνεπώς η τελεσιδικία προϋπόθεσιν του δεδικασµένου». Βλ.. Κονδύλη, Το εδικασµένον κατά τον Κώδικα Πολιτκής ικονοµίας., Αθήναι 1983, σελ Βλ. ΕΣ πράξεις Ι Τµ. 59, 63/1991, 114/ Βλ. ΕΣ πράξεις Ι Τµ. 21/1996, 175/ Βλ. ΕΣ πρακτικά Ολοµ. 39/ Βλ. ΕΣ πρακτικά Ολοµ. 10/ Βλ. ΕΣ πράξη IV Τµ. 27/2002, καθώς και Α. Κοκκίδου, Η συνταγµατική αναθεώρηση και το Ελεγκτικό Συνέδριο, ΑρχΝοµ (2002), σελ., όπου αναπτύσσεται ο σχετικός προβληµατισµός για τις συνέπειες της συνταγµατικής κατοχύρωσης του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους σε ότι αφορά στο δικαστικό προληπτικό έλεγχο δαπανών.

16 Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας, όταν πλέον δεν υπόκεινται σε προσφυγή ή έχει παρέλθει η σχετική προθεσµία ή αν τέτοια προθεσµία δεν έχει προβλεφθεί, είναι τελεσίδικες και παράγουν δεδικασµένο για το κριθέν ζήτηµα. 36 Η νοµολογιακή αυτή θέση αντιλαµβάνεται τη διαιτησία "ως παράλληλη µε την κρατική δικαιοδοτική τάξη και µάλιστα λειτουργικά ισοσθενή από πλευράς αποτελεσµάτων», η οποία «έχει ως θεµελιώδες στοιχείο, αλλά και βασικό χαρακτηριστικό γνώρισµα τον αποκλεισµό της κρατικής δικαιοδοσίας, ο οποίος επέρχεται ως αποτέλεσµα έγκυρης κατάρτισης της διαιτητικής συµφωνίας. Έτσι, εφόσον συµφωνήθηκε διαιτητική επίλυση µιας διαφοράς, η πολιτεία απέχει από την άσκηση του πρωτεύοντος δικαιοδοτικού της καθήκοντος που είναι η παροχή δικαστικής προστασίας και η επίλυση της διαφοράς εντάσσεται στο πεδίο της διαιτησίας». 37 Επίσης, δεσµεύεται το Ελεγκτικό Συνέδριο στο πλαίσιο επίλυσης δηµοσιονοµικής διαφοράς που έχει ανακύψει κατά τον προληπτικό έλεγχο δαπανών από τις δικαστικές αποφάσεις ασφαλιστικών µέτρων, που εκδίδονται στο πλαίσιο προσωρινής δικαστικής προστασίας, οι οποίες δηµιουργούν «προσωρινό δεδικασµένο». Το δεδικασµένο αυτό, δεν αντιστοιχεί στο «οριστικό δεδικασµένο», που παράγεται από την τελεσίδικη απόφαση. Η ολοµέλεια όµως του ικαστηρίου, από την οποία κρίθηκε το ζήτηµα λόγω της σπουδαιότητάς του, έκρινε ότι η δικαστική αυτή απόφαση «αποτελεί νόµιµο και πλήρες δικαιολογητικό» και πάντως ότι παράγεται δέσµευση ικανή να περιστείλει τη δικαιοδοτική του αρµοδιότητα για την επίλυση της σχετικής δηµοσιονοµικής διαφοράς. Η θέση αυτή, η οποία είναι η µόνη ουσιαστική διαφοροποίηση στον άνω συµπαγή κανόνα αντίληψης του δεδικασµένου, δεν είναι στην ουσία της αιρετική, στο µέτρο που το προσωρινό δεδικασµένο γίνεται δεκτό και από 36 Βλ. ΕΣ πράξη IV Τµ. 14/2001, σε αρµονία µε τη σχετική νοµολογία των δικαστηρίων της οικείας δικαιοδοσίας ΕφΘρ 138/1974 σε: Αρµ (1976), σελ. 323), ιαιτ (1992), σελ. 747, ΠολΠρΑθ 3757/1985, ιαιτ (1992), σελ. 801, ίκη (1985), σελ. 769, ΜονΠρΑθ 12228/1977, ιαιτ (1992), σελ Βλ. επίσης Α. Γεωργιάδη Κ. Μπέη, εδικασµένο από διαιτητικές αποφάσεις, προϋποθέσεις υπερηµερίας οφειλέτη και προσαύξηση εκπρόθεσµης καταβολής προς το ηµόσιο, ίκη (1989), σελ. 292, Κ. Μπέη, Ακυρωτικοί λόγοι διαιτητικής απόφασης, ίκη (1994), σελ. 321, καθώς και Α. Φουστούκου, Τα υποκειµενικά όρια του δεδικασµένου από διαιτητικές αποφάσεις - Τριτανακοπή κατά της διαιτητικής απόφασης, παρέµβαση στο 11 ο συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων ικονοµολόγων στην Κέρκυρα, ίκη (1983), σελ Βλ. Π. Κασιµάτη, Το επιτρεπτό της συµφωνίας περί καταργήσεως της διαιτητικής συµφωνίας µετά την έκδοση της διαιτητικής απόφασης, ίκη (2000), σελ. 126.

17 µέρος της θεωρίας ότι διαφέρει από το οριστικό µόνο σε ότι αφορά το χρονικό πλαίσιο ισχύος του, ενώ κατά τα λοιπά δε διαφέρει καθόλου. 38 Τα αντικειµενικά και τα υποκειµενικά όρια του δεδικασµένου ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, όταν εξετάζει τη δεσµευτικότητα απόφασης δικαστηρίου, το οποίο φέρεται ότι έχει κρίνει ζήτηµα, που εξετάζεται παρεµπιπτόντως από αυτό. Τα άρθρα 324 και 325 του Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας, µε τα οποία οριοθετεί ο Κώδικας Πολιτικής ικονοµίας τα όρια του δεδικασµένου σε υποκειµενικό και αντικειµενικό επίπεδο, 39 διαρρέουν και τη νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία αντιλαµβάνεται µε τον ίδιο τρόπο τους σχετικούς περιορισµούς. 40 Στην κατεύθυνση αυτή, ο δεσµευτικός χαρακτήρας της δικαστικής απόφασης που παράγει δεδικασµένο και περιστέλλει κατά τούτο το δικαστικό προληπτικό έλεγχο των δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο πρέπει να αποφαίνεται για τους ίδιους διαδίκους και την αυτή διαφορά. 3.3 Το ανέλεγκτο της σκοπιµότητας και του ουσιαστικού µέρους της δαπάνης και των ποινικά κολάσιµων πράξεων. Εκτός από το δεδικασµένο της αρµόδιας δικαιοδοσίας, ο δικαστικός προληπτικός έλεγχος των δαπανών περιορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 5 και 6 και 21 παρ. 4, όπου προβλέπεται αντίστοιχα η έλλειψη αρµοδιότητας ελέγχου της σκοπιµότητας των διοικητικών πράξεων που 38 Βλ.. Κονδύλη, Το δεδικασµένον κατά τον Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας, Αθήναι 1983, σελ. 393, επίσης πρβλ. ΑΠ Β Τµ. 1797/2000, /νη (2001), σελ. 681, ΕΦΘεσ 2209/2000 (Αρµ (2000), σελ. 40., επίσης για µια εκτενή ανάλυση του ζητήµατος των χρονικών ορίων του δεδικασµένου βλ. Π. Αρβανιτάκη, Τα χρονικά όρια του δεδικασµένου, ογµατική θεώρηση, πρακτικές εκφάνσεις και ιδίως η µεταρρυθµιστική αγωγή, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα Θεσσαλονίκη Βλ. περισσότερα για το ζήτηµα αυτό στον τόµο: Το δεδικασµένο, έκδοση Ερευνητικού Ινστιτούτου ικονοµικών Ερευνών, Αθήνα 1983, Κ. Καλαβρού, Τα υποκειµενικά όρια των ενεργειών των διαπλαστικών αποφάσεων και των παρεποµένων συνεπειών των δικαστικών αποφάσεων, σελ. 11 επ., Α. Σταθάκη Π. Τσιάγκα, Η επέκταση του δεδικασµένου στον νεµόµενο ή τον κάτοχο του επίδικου πράγµατος στο όνοµα του διαδίκου, σελ. 117 επ., Μ. Σκούρα Γ. Ρούπα, Η ταυτότητα των διαδίκων σαν προϋπόθεση του δεδικασµένου, σελ. 182 επ., Μ. Ροκάνη Π. Παρασκευοπούλου, Τα υποκειµενικά όρια του δεδικασµένου όταν διάδικος είναι µη δικαιούχος ή µη υπόχρεος (διάδικος), σελ. 202 επ., Κ. Βοσνιάκου Π. Παπαρσενίου, Η τριτενέργεια του δεδικασµένου, σελ. 324 επ., Γ. Μανίκα, Το ουσιαστικό ζήτηµα του δεδικασµένου, σελ. 357 επ., Σ. Τσαντίνη Χ. Χατζηγιάννη, Το δεδικασµένο υπέρ και εναντίον όλων, σελ. 392 επ., Σ. Κουσούλη, Φύση και υποκειµενικά όρια του δεδικασµένου, σελ. 439 επ., Σ. Σταµατόπουλου, Αντικειµενικά όρια και ειδικότερα ζητήµατα του δεδικασµένου, σελ. 500 επ., καθώς και την Απόφαση ΑΠ 15/1998, περιληπτικά σε: ίκη(1999), σελ Βλ. ΕΣ πράξεις Ι Τµ. 468/1991, 129, 360, 520, 670/1992, 53/1994, 81, 274/1995, 30/1996

18 συναποτελούν τη διαδικασία που άγει στην εντελλόµενη δαπάνη, του ουσιαστικού µέρους της δαπάνης και των ποινικά κολάσιµων πράξεων. Με τις διατάξεις αυτές, ίσως περισσότερο από οπουδήποτε αλλού, σκιαγραφείται η φυσιογνωµία αυτής της τόσο ιδιότυπης δικαστικής διαδικασίας, που ο συνταγµατικός Νοµοθέτης έχει αναθέσει στο ανώτατο δηµοσιονοµικό δικαστήριο. Πράγµατι, µε την αρνητική περιχαράκωση που επιτυγχάνουν, οι διατάξεις των άρθρων αυτών καθιστούν το δικαστικό προληπτικό έλεγχο των δαπανών, έλεγχο αυστηρά νοµικό, µε προεξάρχον το αντικειµενικό και όχι το υποκειµενικό στοιχείο. Ο αποκλεισµός του ελέγχου της σκοπιµότητας των διοικητικών πράξεων που έµµεσα άγουν στο δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα ή που άµεσα το εµπεριέχουν, καταλείπει εκτός του πεδίου της δικαστικής κρίσης τη λήψη αποφάσεων µε αξιολογικά κριτήρια που εµπεριέχονται στις διάφορες µορφές διοικητικής δράσης ή ακόµα πολιτικής στρατηγικής. Η παράλληλη παράλειψη ελέγχου της υπόστασης γεγονότων και της αλήθειας ισχυρισµών, καταλείπει εκτός δικαστικής κρίσης την πραγµατική αλήθεια, η οποία δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου. Τέλος, η αποστασιοποίηση από τον κολασµό ποινικά τυποποιηµένων πράξεων περιορίζει το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα της επίλυσης δηµοσιονοµικής διαφοράς µόνο στην προστασία του δηµοσιονοµικού έννοµου και συνακόλουθα προστατευόµενου - αγαθού, της νόµιµης εκταµίευσης δηµόσιου χρήµατος. Στην κατεύθυνση αυτή, το αν η εντελλόµενη µε χρηµατικό ένταλµα πληρωµή δηµόσιου έργου δεν πρέπει να γίνει διότι το δηµόσιο έργο δεν έπρεπε να είχε εκτελεστεί, διότι η συγκεκριµένη περιοχή της χώρας δεν το χρειαζόταν, είναι κρίση σκοπιµότητας και αφορά στα διοικητικά ή πολιτικά όργανα που το αποφάσισαν και όχι στο δικαστήριο. Αν το δηµόσιο αυτό έργο δεν έχει ολοκληρωθεί κατά τον τρόπο που έπρεπε κατά τη µελέτη, αλλά αυτό δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, επίσης δεν αφορά στο δικαστικό σχηµατισµό που κρίνει τη δηµοσιονοµική διαφορά και δεν επηρεάζει το αποτέλεσµα, στο µέτρο που ανάγεται στο ουσιαστικό µέρος της δαπάνης και θα πρέπει να ελεγχθεί από τα οικεία διοικητικά όργανα που είναι αρµόδια κατά το νόµο για το σκοπό αυτό. Τέλος, αν η ανάθεσή του στο συγκεκριµένο εργολάβο δηµόσιων έργων έχει πραγµατοποιηθεί παράνοµα και έχουν

19 τελεστεί για την επίτευξη του σκοπού αυτού ποινικά κολάσιµες πράξεις, αυτό εµπίπτει στις αρµοδιότητες του οικείου εισαγγελέα. Το τµήµα προληπτικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα επιλύσει τη δηµοσιονοµική διαφορά ερευνώντας µόνο τους προβαλλόµενους από τον επίτροπο λόγους διαφωνίας, οι οποίοι για να δύνανται να ελεγχθούν ως προς το παραδεκτό και το βάσιµό τους, πρέπει να συνιστούν παράβαση κανόνα δικαίου, ο οποίος να ανήκει στη διοικητική δηµοσιονοµική νοµοθεσία που συνιστά την διαδικασία που εφαρµόζεται στη συγκεκριµένη περίπτωση. Μάλιστα, ο έλεγχος αυτός δύναται να είναι τις περισσότερες φορές πιο πλήρης από κάθε άλλη µορφή ελέγχου, καθώς σε αυτόν δεν εµφιλοχωρούν κανενός είδους αξιολογικές κρίσεις, ούτε υποκειµενικές και συνεπώς, για το λόγο αυτό, δυσαπόδεικτες παράµετροι. Ο τύπος στη διοικητική δράση συµπυκνώνει ουσία και για το λόγο αυτό εξάλλου η δράση αυτή, σε αντίθεση µε τη δράση των ιδιωτών, περιορίζεται από την αρχή της νοµιµότητας. 4. Συµπεράσµατα: αγκυλώσεις και προοπτικές του σύγχρονου δικαστικού προληπτικού ελέγχου Με βάση τα προεκτεθέντα, η επίλυση της δηµοσιονοµικής διαφοράς από το Τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι συγκεντρώνει τα αναγκαία στοιχεία για να χαρακτηρισθεί ως δικαστική απόφαση: α) εκδίδεται από δικαστήριο (αµιγή δικαστικό σχηµατισµό), β) ο οποίος αποφασίζει σε διάσκεψη, γ) για ζήτηµα το οποίο αφορά σε δυο διάδικα µέρη, που αντιδικούν ενώπιον του ικαστηρίου, δ) υφίσταται εισαγωγικό της δίκης βοήθηµα (έκθεση διαφωνίας), ε) το ικαστήριο εξετάζει τις θέσεις των διάδικων µερών µε βάση υφιστάµενους κανόνες δικαίου στ) µετά από διάσκεψη, καταλήγει σε απόφαση, την οποία κανένα άλλο όργανο, κατά το Σύνταγµα, δε δύναται να λάβει για το συγκεκριµένο ζήτηµα, ζ) η άποψη που επικρατεί στο τµήµα διατυπώνεται εγγράφως στην καλούµενη «πράξη» του τµήµατος, η) η οποία εµπεριέχει όλα τα στοιχεία της δικαστικής απόφασης (ηµεροµηνία έκδοσης, δικαστική σύνθεση και δικάζον δικαστήριο, γνώµη του γενικού επιτρόπου (εισαγγελική γνώµη), µείζονα και ελάσσονα σκέψη, υπαγωγή και διατακτικό, πλήρη, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, ενδεχόµενη καταγραφή της µειοψηφίας, θ) τα διάδικα µέρη είναι υποχρεωµένα να συµµορφωθούν στο αποτέλεσµα που συµπυκνώνει το

20 διατακτικό της πράξης, θ) δεν τηρείται η διατύπωση της δηµοσιότητας µε ρητή (δυνητική) εισαγωγή εξαίρεσης από το συνταγµατικό Νοµοθέτη. Αυτά και µόνο τα στοιχεία θα ήταν αρκετά για να κριθεί παραδεκτό σχετικό προδικαστικό ερώτηµα από το ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Πράγµατι, το τελευταίο έκρινε πρόσφατα ότι εµπίπτει στην έννοια του δικαστηρίου, όργανο το οποίο: α) αποτελείται από οκτώ µέλη, από τα οποία ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος πρέπει να έχουν υπάρξει τακτικοί δικαστές και τρία τουλάχιστον µέλη πρέπει να είναι νοµικοί, β) εξετάζει κατά τρόπο αυτόνοµο τις προσφυγές που ασκούνται κατά των αποφάσεων πρόσληψης στο πανεπιστήµιο και στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, γ) είναι υποχρεωµένο από το νόµο να λαµβάνει υπόψη του, κανόνες δικαίου και τις αρχές της ισότητας, της αντικειµενικότητας και της αµεροληψίας, δ) διέρχεται, πριν αποφασίσει, από διαδικασία κατ αντιµωλία εξέτασης των ζητηµάτων, αν και ο νόµος δεν περιέχει σχετική πρόβλεψη, ε) αποφασίζει µε παρόντα τουλάχιστον πέντε µέλη (πρόεδρο, αντιπρόεδρο και τουλάχιστον άλλα τρία µέλη), στ) καταλήγει σε απόφαση, την οποία καµία άλλη αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κεφαλαίου 11 του σουηδικού συντάγµατος, δε µπορεί να λάβει και η οποία δεν είναι επιδεκτική προσφυγής. Με βάση τα κριτήρια αυτά, το ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έκρινε ότι το συγκεκριµένο όργανο είναι κατά το κοινοτικό δίκαιο δικαστήριο, παρά το γεγονός ότι το εθνικό δίκαιο του κράτους µέλους το αντιµετωπίζει ως «διοικητική αρχή, που της έχει ανατεθεί δικαιοδοτική λειτουργία». 41 Είναι προφανές ότι, µε δεδοµένα τα κριτήρια αυτά, το τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου δύναται να χαρακτηρισθεί ως δικαστήριο, κατά το κοινοτικό δίκαιο, στο µέτρο που συγκεντρώνει και υπερβαίνει - τις προαναφερθείσες παραµέτρους. Το λογικά και νοµικά επόµενο ερώτηµα που ανακύπτει είναι αν το χαρακτηριζόµενο ως δικαστήριο τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διατηρεί αυτή την ιδιότητα όταν δικάζει δηµοσιονοµική διαφορά µεταξύ του Επιτρόπου και της ελεγχόµενης υπηρεσίας κατά τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών. 41 Βλ. ΕΚ απόφαση της , Katarina Abrahamson, Leif Anderson / Elisabeth Fogelqvist, C 407/98, ΕΕΕυρ (2001), σελ. 135.

21 Στο ερώτηµα αυτό την απάντηση δίνει και πάλι η νοµολογία του ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία πρόσφατα έκρινε ως απαράδεκτο προδικαστικό ερώτηµα που του απηύθυνε το ιταλικό δηµοσιονοµικό δικαστήριο, η Corte dei Conti το έτος Η σχετική ιάταξη που εξέδωσε το ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 42 δεν θα µπορούσε να χρησιµεύσει αναλογικά στην επίµαχη περίπτωση που ερευνάται στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, καθώς εκεί επρόκειτο για έναν a posteriori έλεγχο και όχι για προληπτικό έλεγχο δαπανών κατά το ελληνικό πρότυπο. Είναι όµως αξιόλογη η οριοθέτηση που έκανε, αναφορικά µε τα κριτήρια που άγουν στο παραδεκτό ενός προδικαστικού ερωτήµατος. ιέκρινε µεταξύ υποκειµενικών κριτηρίων, τα οποία αφορούν στη φύση του οργάνου που κρίνει τη διαφορά ως δικαστηρίου και αντικειµενικών κριτηρίων, που αφορούν στη φύση της διαφοράς ως δικαιοδοτικής. Ως προς το δεύτερο σκέλος κρίθηκε απαράδεκτο το επίµαχο προδικαστικό ερώτηµα της Corte dei Conti, διότι το δικαστήριο αυτό δεν άσκησε τα ελεγκτικά του καθήκοντα στη βάση ενός νοµικού και µόνο πλαισίου (στη βάση κανόνων δικαίου), αλλά προχώρησε (όπως εξάλλου δικαιούται κατά τους εθνικούς κανόνες δικαίου που καθορίζουν την αρµοδιότητά του) σε «εκτίµηση και εξακρίβωση των αποτελεσµάτων της διοικητικής δραστηριότητας». Η τελευταία αυτή αρµοδιότητά του δεν ανατρέπει, κατά την κρίση του ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το χαρακτηρισµό της φύσης της Corte dei Conti ως δικαστηρίου, αλλά ανατρέπει το χαρακτηρισµό της συγκεκριµένης αρµοδιότητας ως δικαιοδοτικής. Εξ αντιδιαστολής από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο δεν προχωρεί σε έλεγχο σκοπιµότητας, ουσιαστικού µέρους της δαπάνης, αλλά ούτε και προβαίνει σε οικονοµικές εκτιµήσεις κατά την εκδίκαση δηµοσιονοµικής διαφοράς µεταξύ του Επιτρόπου και της ελεγχόµενης υπηρεσίας, ασκεί δικαιοδοτική λειτουργία και δικαιούται σε υποβολή προδικαστικού ερωτήµατος. Στην κατεύθυνση αυτή, κινείται και 75/1993 απόφαση του ιοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία δίκασε αίτηση αναστολής κατά πράξης του 42 Βλ. ΕΚ διάταξη C 192/1998.

22 Ελεγκτικού Συνεδρίου και διέλαβε ότι τέτοια αίτηση «δεν επιτρέπεται κατά αποφάσεων δικαστηρίων, είτε της αυτής, είτε άλλης δικαιοδοσίας. Κατά συνέπειαν, η προκειµένη αίτησις, καθ ο µέρος διώκει την αναστολήν εκτελέσεως της προαναφερθείσης αποφάσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου, είναι απαράδεκτος, τοσούτω µάλλον, καθ όσον η απόφασις αυτή, δεν έχει τον χαρακτήρα διοικητικής πράξεως, αλλ είναι απόφασις δικαστηρίου, µη υποκειµένη, καθ ά ελέχθησαν, εις τοιούτον ένδικον βοήθηµα κατά την οριζόµενην διαδικασίαν του άρθρου 52 του π. δ. 18/1989». Η θέση αυτή, η οποία φαίνεται να υφίσταται σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, θα ήταν εντελώς αυτονόητη, αν δεν υπήρχε µια σοβαρή διαφοροποίηση, µεταξύ της συνήθους, γνωστής µορφής δικαστικής απόφασης και της πράξης του τµήµατος. Πράγµατι, η πράξη του τµήµατος δεν παράγει δεδικασµένο, στο µέτρο που είναι δυνατή η ανάκλησή της από το τµήµα µετά από την άσκηση «αίτησης ανάκλησης». H αίτηση ανάκλησης λειτουργεί ως ένδικο µέσο κατά της πράξης του τµήµατος. Ένα ένδικο µέσο, το οποίο ασκείται απρόθεσµα, οριοθετείται όµως από προϋποθέσεις, τις οποίες έχει θέσει η νοµολογία του τµήµατος. Οι προϋποθέσεις αυτές οδηγούν στην εκδίκαση της σχετικής αίτησης σε δυο επίπεδα, όπου πρώτα εξετάζεται το παραδεκτό και κατόπιν το βάσιµο. Σε επίπεδο παραδεκτού, εξετάζεται το έννοµο συµφέρον του ασκούντος την αίτηση, από το αρµόδιο για την εκδίκαση τµήµα. Κατά τη νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η ανάκληση της πράξης του τµήµατος εισάγεται παραδεκτά: α) αυτεπάγγελτα, από τον πρόεδρο του τµήµατος, β) µετά από αίτηση του γενικού επιτρόπου της επικράτειας, 43 γ) µετά από αίτηση του διατάκτη, δ) µετά από αίτηση τρίτου προσώπου, το οποίο έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο. 44 Είναι αµφίβολο αν έχει έννοµο συµφέρον να ζητήσει την ανάκληση της πράξης που έχει κρίνει νόµιµη τη δαπάνη η υπηρεσία επιτρόπου ως υπηρεσία ή ο επίτροπος ατοµικά, αφού σε σχετικές περιπτώσεις, οι υποθέσεις έχουν 43 Βλ. άρθρ. 47, 48, 110, 116 εδ. τελευταίο π. δ. 1225/1981, καθώς επίσης ΕΣ πράξη Ι Τµ. 121/ Βλ. για όλες τις περιπτώσεις αυτές ενδεικτικά ΕΣ πράξεις Ι Τµ. 106, 16/2000, 216, 175/1999, 303, 248, 175/1998, 51/1997, 282, 32/1995, 317, 43, 28/1994, 352/1993, 398/1992, 624, 506/1991, IV Τµ. 39, 23, 12/2002, 112, 100, 87, 86, 79/2001, 117, 116, 97/2000, 120, 105/1999, 98,85/1998.

23 εισαχθεί αυτεπάγγελτα από τον πρόεδρο του τµήµατος µε αφορµή το σχετικό έγγραφο του επιτρόπου και όχι ως αίτηση ανάκλησης του τελευταίου. 45 Λογικά και νοµικά συνεπές είναι να γίνει δεκτό ότι και ο επίτροπος νοµιµοποιείται να ζητήσει την ανάκληση, εφόσον κρίνει ότι συντρέχει λόγος που να πιθανολογείται ότι την δικαιολογεί. Περαιτέρω, για τις τρεις πρώτες παραπάνω περιπτώσεις (α, β και γ ), το έννοµο συµφέρον τεκµαίρεται και συνακόλουθα, δεν απαιτείται η εξέταση της συνδροµής του. Για την τελευταία, όµως, περίπτωση (δ ), είναι αναγκαία η εξέταση της συνδροµής έννοµου συµφέροντος στο πρόσωπο του αιτούντος. Σε επίπεδο βασίµου, εξετάζονται οι προβαλλόµενοι λόγοι, οι οποίοι, προκειµένου να γίνουν δεκτοί, πρέπει να στεγάζονται στις κατηγορίες που η νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει δηµιουργήσει και να αποδεικνύονται από τα στοιχεία του φακέλου. Οι λόγοι αυτοί είναι οι εξής: α) πλάνη περί το δίκαιο, β) πλάνη περί τα πράγµατα, γ) λογιστικό λάθος, δ) προσκόµιση νέου στοιχείου, που δικαιολογεί την ανάκληση. Η εξέταση των λόγων αυτών, περιχαρακώνει το πλαίσιο, εντός του οποίου κινείται η αίτηση ανάκλησης. Τους λόγους αυτούς δύναται να προτείνει οποιαδήποτε από τις ανωτέρω κατηγορίες προσώπων, που παραδεκτά µπορούν να ζητήσουν την ανάκληση της προηγούµενης κρίσης του τµήµατος. Η υποβαλλόµενη αίτηση ανάκλησης πρέπει να αφορά σε όλους τους λόγους, για τους οποίους η πράξη έκρινε ότι η εντελλόµενη δαπάνη είναι µη νόµιµη ή µη κανονική. Σε άλλη περίπτωση, αν «έστω και ένας από τους διαπιστωθέντες µε την πράξη λόγους παρανοµίας της δαπάνης δεν πλήττεται µε την αίτηση ανακλήσεως, αυτή ασκείται παραδεκτώς µεν, πλην όµως αλυσιτελώς ενώπιον του δικάσαντος τµήµατος» 46 και δε µπορεί να οδηγήσει στο ανακλητικό αποτέλεσµα και στην εκροή του δηµόσιου χρήµατος. Ο πρώτος λόγος, η πλάνη περί το δίκαιο ή νοµική πλάνη, αφορά στη µείζονα σκέψη της πράξης, της οποίας ζητείται η ανάκληση. Ο αιτών την ανάκληση µπορεί να προβάλλει ότι το νοµικό πλαίσιο που εφαρµόστηκε δεν είναι το ορθό και συνακόλουθα, δεν τυγχάνει εφαρµοστέο. Αντί αυτού, 45 Βλ. ΕΣ πράξη IV Tµ. 28/ Βλ. ΕΣ πράξη IV Tµ. 106/1999.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού κουζίνας όπου υπηρετεί µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου στις Σχολές Τουριστικών Επαγγελµάτων όλης της χώρας.» (Πράξη Κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Καθορισµός όρων για την εκµίσθωση δικαιώµατος χρήσης γεφυροπλάστιγγας στη ηµοτική Κοινότητα Καρδιτσοµαγούλας

ΘΕΜΑ Καθορισµός όρων για την εκµίσθωση δικαιώµατος χρήσης γεφυροπλάστιγγας στη ηµοτική Κοινότητα Καρδιτσοµαγούλας Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 10η του µηνός Μαρτίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

Από την καχυποψία στη συνύπαρξη. Ο ήµος Σερρών και το campus του ΤΕΙ Σερρών (1979-2009)

Από την καχυποψία στη συνύπαρξη. Ο ήµος Σερρών και το campus του ΤΕΙ Σερρών (1979-2009) Από την καχυποψία στη συνύπαρξη. Ο ήµος Σερρών και το campus του ΤΕΙ Σερρών (1979-2009) Λίλα Θεοδωρίδου, Γλυκερία Καριώτου, Ελευθέριος Παναγιωτόπουλος, Γεώργιος Καριώτης Μέλη ΕΠ- Τµήµα Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΤΟΣ 10ο / ΑΡ. Φ. 249 / ΤΙΜΗ 1

Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΤΟΣ 10ο / ΑΡ. Φ. 249 / ΤΙΜΗ 1 Ἀντιφωνητὴς Πάσα δουλεία παρά φύσιν ἐστίν ΑΝΤΙΦΑΝΗΣ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΤΟΣ 10ο / ΑΡ. Φ. 249 / ΤΙΜΗ 1 Πρίν ἕξι µῆνες γράφαµε (φ. 236, ὑπό τόν τίτλο «Μέ τό ζόρι (εὐρω)παντρειά»)

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 2012-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 2012-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 01-014 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 014 ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΑΘΗΜΑ 11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα απορροφά µεγάλο µέρος και του προγράµµατος δηµοσίων δαπανών: το 2001

Διαβάστε περισσότερα

για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος

για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος Προχωράµε για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος για να πάει η Ελλάδα µπροστά Με πίστη και πεποίθηση υποστηρίζω την ύπαρξη στην ελληνική κοινωνία ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο» 1. Σύµφωνα µε τον ισχύοντα Νόµο 3133/2003, οι διατάξεις τυπικών νόµων

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Αιφνιδιαστική αλλαγή νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚA*

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚA* ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚA* (άρθρο 141 παρ. 2 ΚΠ ) Ο πληρεξούσιος ικηγόρος της κ., ικηγόρος Αθηνών, ιδάκτωρ Νοµικής Πανεπιστηµίου Αθηνών, Θρασύβουλος Θ. Κονταξής, αφού ανέπτυξε προφορικά το ζήτηµα της δυνατότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β440ΩΞΜ-ΤΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 13/2011. της συνεδρίασης της Οικονοµικήςεπιτροπής του ήµου Πολυγύρου

ΑΔΑ: Β440ΩΞΜ-ΤΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 13/2011. της συνεδρίασης της Οικονοµικήςεπιτροπής του ήµου Πολυγύρου 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Συντονιστικής Επιτροπής ( Σ) ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΑ ΕΛΛΑ ΟΣ --- Αγαπητοί Πρόεδροι των ΛΕΑ ΕΛΛΑ ΟΣ, Αγαπητοί συνάδελφοι µέλη των ΛΕΑ που συµµετέχετε στην 14 η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ της Νάξου και τυπικά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ: Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΤΙΤΛΟΣ:

ΡΑΣΗ: Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΤΙΤΛΟΣ: ΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ: 3 Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: «Συνθετική έκθεση - µελέτη αναφορικά µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004)

ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εισηγήτρια: Θεοδώρα Παπαδηµητρίου Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Αθήνα, 03 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: 8947 ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004) ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικές Εταιρίες που έχουν άδεια λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΡΩ ΕΣ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΤΩ ΡΑΒ ΟΣ ΛΑΒΕΣ ΠΕΙΡΟΣ ΚΛΕΙ ΩΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΕΞΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΦΡΩ ΕΣ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΤΩ ΡΑΒ ΟΣ ΛΑΒΕΣ ΠΕΙΡΟΣ ΚΛΕΙ ΩΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΕΞΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ Κωδ: ΑΒΡΟΛ AB ROLLER V-CRUNCH Οδηγίες Χρήσης ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Το Παρόν προϊόν και οι πληροφορίες που περιέχονται σ' αυτό το φυλλάδιο δεν έχουν σκοπό να υποκαταστήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 215 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-215 Αριθ. Απόφασης: 82/215 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 90920000-2

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 90920000-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Τ.Κ. Πόλη: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Mερέτη Ευαγγελία 25313

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 4/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΗΝ Ο Ο ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 4/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΗΝ Ο Ο ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 4/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΗΝ Ο Ο ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ Στην Αθήνα σήµερα ευτέρα 03/06/2013 µεταξύ: Α) Του Ν.Π... µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 31 Αυγούστου2011

Αθήνα, 31 Αυγούστου2011 Αρ.Πρωτ. Αθήνα, 31 Αυγούστου2011 Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Παντελή Οικονόµου Θέµα: Συνάντηση Προεδρείου ΠΕΣΕ Ε µε τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Παντελή Οικονόµου για φορολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. (Τύπος Γ) Για έργα προµηθειών που δηµοπρατούνται µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού 1

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. (Τύπος Γ) Για έργα προµηθειών που δηµοπρατούνται µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. ιεύθυνση: Ιωλκού & Αναλήψεως Πληροφορίες : Κ.Χριστοδούλου Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική εργασία µε θέµα

ιπλωµατική εργασία µε θέµα ιπλωµατική εργασία µε θέµα της ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής : ηµήτριος Γκίνογλου 1 Ευχαριστίες Αρχικά θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στον επιβλέποντα καθηγητή της παρούσας εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου

Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το γενικό τίτλο «Απολύµανση ηµοτικών Κτιρίων 2014-2015 και εργασίες Μυοκτονίας και Απολύµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ Τ Ν ΠΡΟ ΟΝΤ Ν ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΦΙΕΡ ΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Μαζί ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

ΤΑ ΝΕΑ Τ Ν ΠΡΟ ΟΝΤ Ν ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΦΙΕΡ ΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Μαζί ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η ΤΡΑΠΕ Α ΤΑ ΝΕΑ Τ Ν ΠΡΟ ΟΝΤ Ν ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΕΡ ΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΦΙΕΡ ΜΑΤΑ Μαζί Μ Μ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Πολιτιστικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2012-13 -1Ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2012-13 -1Ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2012-13 -1Ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Οµάδα ερευνητικής εργασίας 1.. ΒούρτσηςΗλίας 2.. ΒράκαςΓεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 16 / 03-09-2013 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα του ήµου Ρόδου, (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τρίτη, 03 Σεπτεµβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Το Σύνταγµα προβλέπει το δικαίωµα κάθε πολίτη ακρόασής του ενώπιον του αρµόδιου ικαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνέχεια παρατίθεται το κείµενο της σύµβασης όπως αυτό διαβιβάστηκε στο δήµο µας από την Ανακύκλωση Συσκευών Ανώνυµη Εταιρία.

Στην συνέχεια παρατίθεται το κείµενο της σύµβασης όπως αυτό διαβιβάστηκε στο δήµο µας από την Ανακύκλωση Συσκευών Ανώνυµη Εταιρία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:21/05/2013 ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ. 15222 ΠΡΟΣ Τον κ. ήµαρχο για τον κ. Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου ιονύσου Θέµα: Λήψη Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 3η του μήνα Φεβρουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Πανελλήνια

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική της Χηµείας στο σχολείο - Προβλήµατα και λύσεις

ιδακτική της Χηµείας στο σχολείο - Προβλήµατα και λύσεις ιδακτική της Χηµείας στο σχολείο - Προβλήµατα και λύσεις Μιλένα Koleva, Τεχνικό Πανεπιστήµιο του Γκάµπροβο (Βουλγαρία) kolevamilena@hotmail.com Αφηρηµένο Τα τελευταία χρόνια έχουν δει το ενδιαφέρον υποχωρούσε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Άρθρο 1 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»

ΙΕΘΝΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΘΝΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΦΑΣΗ ΕΠΑΝΟ ΟΥ ΙΙΙ. 1 Ορισµοί Παράλληλα µε τους ορισµούς του άρθρου II.1, για την παρούσα συµφωνία επιχορήγησης ισχύουν οι ακόλουθοι

Διαβάστε περισσότερα

ράµα 13 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 1444 - ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥ (Ο.Τ. 807) ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 9 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 9 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..26η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 4ης-11-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..353/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 29 ης / 09 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 29 ης / 09 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 29 ης / 09 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 398/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003307705 2015-11-13

15PROC003307705 2015-11-13 5PROC003307705 205--3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Πληρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σελίδα 1 από 17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σελίδα 1 από 17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..1η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 27ης-1-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..14/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2008 2

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2008 2 Απαντήσεις Αρχαία Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2008 Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ἨΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ Β6, 4-10 Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Έτσι λοιπόν κάθε γνώστης αποφεύγει την υπερβολή και την έλλειψη, ενώ προσπαθεί να πετύχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ. ΠΕΠ Κρήτης και νήσων Αιγαίου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ. ΠΕΠ Κρήτης και νήσων Αιγαίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΤΜΗΜΑ 1 : ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΠ Κρήτης και νήσων Αιγαίου. ΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΟΣ: Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΟΣ: Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΟΣ: Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ 1. ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΣΟΣ 1.1. Το παιχνίδι µε τις λέξεις 1.2. Το δάσος µέσα από τις αισθήσεις: χρώµατα, µυρωδιές και ήχοι 1.3. Το ζωντανό δάσος 1.4.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα 23 Σεπτεµβρίου 2004

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα 23 Σεπτεµβρίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα 23 Σεπτεµβρίου 2004 Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ανακοινώνεται ο τρόπος εισαγωγής των µαθητών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗ» Α.Τ.Ε.Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Α.Μ.:6515

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων (άρθρα 1 11) του ν.3259/2004 που αναφέρονται στη περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων.

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων (άρθρα 1 11) του ν.3259/2004 που αναφέρονται στη περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Β' Ταχ. /νση: Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδ.: 10184 Αθήνα Πληροφορίες: Σ. Μπαξεβάνη Κ. Λιάκος Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Δ (προχωρημένο) Πρώτη διδακτική πρόταση Το θηλυκό μυαλό των επιχειρήσεων Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: 1 διδακτική ώρα ενήλικες Διδακτικός στόχος: κατανόηση αυθεντικού

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις»

στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» Προς την Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Με τις εισαγόµενες διατάξεις, µε τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΧΡΗΣΗΣ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΧΡΗΣΗΣ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Οικονομικές καταστάσεις για την χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

(2000-2004) (Dalin,1998) (Fullan,1991,1993,Levin,1976,Ravitch,2000,Rogers, 1995, Sarason,1982,1990).

(2000-2004) (Dalin,1998) (Fullan,1991,1993,Levin,1976,Ravitch,2000,Rogers, 1995, Sarason,1982,1990). ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ: Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (2000-2004) Χρίστος ούκας,σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αρετή- ήµητρα ούκα,msc Ανάπτυξης- Σχεδιασµού Εκπαιδευτικών Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ» ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ìþíåò áñãßá Παριανός Τύπος óôçí ðñüåäñï ôçò Êïéíüôçôáò ÁíôéðÜñïõ Èá êüíïõìå ðñùôïóýëéäç ôç äþëùóþ ôïõ Ç íåïëáßá ìáò øçößæåé óôéò 30 Ìáñôßïõ Σελ.

ìþíåò áñãßá Παριανός Τύπος óôçí ðñüåäñï ôçò Êïéíüôçôáò ÁíôéðÜñïõ Èá êüíïõìå ðñùôïóýëéäç ôç äþëùóþ ôïõ Ç íåïëáßá ìáò øçößæåé óôéò 30 Ìáñôßïõ Σελ. Παριανός Τύπος ΑΡΙΘΜΟΣ Α ΕΙΑΣ 03 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΥ εκαπενθήµερη εφηµερίδα στην υπηρεσία της Πάρου και της Αντιπάρου Περίοδος Β Έτος 4ο Αρ. φύλλου 77 Τιµή 1 ευρώ Πέµπτη 6 Μαρτίου 2008 ÅéêïíéêÞ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 542/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 542/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 542/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 32/13-12-2011 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ. Προϋπολογισµού: 64.288,09 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ. Προϋπολογισµού: 64.288,09 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ.ΑΡ. 119 /2012 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Για την προµήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) για δύο µήνες

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ.ΑΡ. 119 /2012 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Για την προµήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) για δύο µήνες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤ.ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ /νση ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 15/19-06-2015 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΛΩΝΙΤΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Αριθµός Απόφασης Πρωτ. Αθηνών 5251/3-10-2004

ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΛΩΝΙΤΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Αριθµός Απόφασης Πρωτ. Αθηνών 5251/3-10-2004 ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΛΩΝΙΤΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Αριθµός Απόφασης Πρωτ. Αθηνών 5251/3-10-2004 Άρθρο 1 Ο Σύλλογος µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» και µε έδρα την Αθήνα λειτουργεί µε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 5160/2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /2006 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5160/2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /2006 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 5160/2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /2006 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Πρωτοδίκη Ελένη Παρπούλα και από τη Γραµµατέα Ευστρατία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..31 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..229/2012..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..31 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..229/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..25η/2012.. της..31 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..229/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1 Του Ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1.2.1995) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1 Του Ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1.2.1995) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/04/2012 ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ Αριθ. διακήρυξης: 6/2012 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Αριθ.πρωτ: 42925/9-04-2012 Ε.Τ.Α.Α.- ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ Α..Α. Β4ΩΗΟΡΕ1-ΖΦ5 ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνήλθε σε έκτακτη σύνοδο, στις 21 Σεπτεµβρίου 2001, για να προβεί σε ανάλυση της διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4 ου ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ -Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ -ΜΕΣΑ-ΠΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4 ου ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ -Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ -ΜΕΣΑ-ΠΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4 ου ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΑΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ -Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ -ΜΕΣΑ-ΠΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται σωµατείο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ, ΤΟ ΕΣΠΑ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΙΔΙΩΣ ΤΟ ΕΛΛΑΔΑ) ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ, ΤΟ ΕΣΠΑ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΙΔΙΩΣ ΤΟ ΕΛΛΑΔΑ) ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ, ΤΟ ΕΣΠΑ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΙΔΙΩΣ ΤΟ ΕΛΛΑΔΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 26/7/2011 Αρ. Πρωτ.: Εξ./399/2011 Προς: Κυρία Χρυσή Αράπογλου, Πρόεδρο της ιαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων Θέµα: Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Προστασίας των Μισθών Νόµος του 2007 εκδίδεται µε ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Ο περί Προστασίας των Μισθών Νόµος του 2007 εκδίδεται µε ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Αριθµός 4118 Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2007 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 35(Ι)/2007 Ο περί Προστασίας των Μισθών Νόµος του 2007 εκδίδεται µε ηµοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Αθήνα, 4/5/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Αθήνα, 4/5/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Αθήνα, 4/5/2010 ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.6592 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ταχ. ιεύθυνση: Λ. Κηφισίας 1-3 Ταχ. Κώδικας: 11523 Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση ιοίκησης Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17 Ταχ.κωδ. :117

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002732847 2015-04-27

15PROC002732847 2015-04-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ Σάµος, 27-04-2015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.οικ.: 23367/1856 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑ11-8ΩΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: ΒΕΑ11-8ΩΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: ΒΕΑ11-8ΩΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3/4/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Aριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα Προµηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τηλ.: 213 2072469 Fax: 213 2072369 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρίθµ. Πρωτ. 21602 Αχαρνές,14/03/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ. Εισηγητής : Καλοµοίρης Πέτρος

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ. Εισηγητής : Καλοµοίρης Πέτρος ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Εισηγητής : Καλοµοίρης Πέτρος Ηράκλειο Mάρτιος 2010 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Αύξηση Φ.Π.Α. και ειδικών φόρων κατανάλωσης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Αύξηση Φ.Π.Α. και ειδικών φόρων κατανάλωσης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Αύξηση Φ.Π.Α. και ειδικών φόρων κατανάλωσης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Με το άρθρο πρώτο του σχεδίου νόµου αυξάνονται οι έµµεσοι φόροι για την άµεση αντιµετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος Προς τη Βουλή των Ελλήνων To παρόν σχέδιο νόµου αποτελεί µια προσπάθεια εκσυγχρονισµού, επικαιροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα, 12 /10/2009 Αριθ. Πρωτ.: 18384 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πάτρα, 12 /10/2009 Αριθ. Πρωτ.: 18384 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 12 /10/2009 Αριθ. Πρωτ.: 18384 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα ιοικητικού Προσωπικού Αρµόδιος Υπάλληλος κα Kωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ορισµοί «Ασφαλιστές»: οι Ασφαλιστές των Lloyd s που έχουν υπογράψει το παρόν Ασφαλιστήριο στο οποίο προσαρτώνται οι παρόντες γενικοί όροι.

Διαβάστε περισσότερα

της αστικής δηµοκρατίας και αργότερα η πάλη για το σοσιαλισµό.

της αστικής δηµοκρατίας και αργότερα η πάλη για το σοσιαλισµό. Στην εποχή της, η εξέγερση στο Πολυτεχνείο το Νοέµβρη του 1973, για την άρχουσα τάξη και τους συµµάχους της δεν ήταν και δεν θα µπορούσε να είναι τίποτα περισσότερο από µια αντικρατική ανταρσία αναρχοκοµµουνιστικών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003246057 2015-11-03

15PROC003246057 2015-11-03 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 03/11/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 6472 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/04/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1835 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/04/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1835 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/04/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1835 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Σύγχρονου ιεπιστηµονικού Τεχνικού Πανεπιστηµίου. H Παιδεία ως θεµελιακής σηµασίας πρωτογενής αναπτυξιακή διαδικασία * 1991

Ο ρόλος του Σύγχρονου ιεπιστηµονικού Τεχνικού Πανεπιστηµίου. H Παιδεία ως θεµελιακής σηµασίας πρωτογενής αναπτυξιακή διαδικασία * 1991 Ο ρόλος του Σύγχρονου ιεπιστηµονικού Τεχνικού Πανεπιστηµίου. H Παιδεία ως θεµελιακής σηµασίας πρωτογενής αναπτυξιακή διαδικασία * 1991 Προλεγόµενα Συνηθίζεται, στις ειδικές επιστηµονικές εκδόσεις των Πανεπιστηµίων

Διαβάστε περισσότερα

προϋπολογισµού 53.600,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.),

προϋπολογισµού 53.600,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ-ΚΕΦ. 38 ΘΕΜΑ: Η τρυφῶσα πόλις. Ψυχαγωγία και απολαύσεις. Καὶ μὴν καὶ τῶν πόνων πλείστας ἀναπαύλας τῇ γνώμῃ ἐπορισάμεθα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ-ΚΕΦ. 38 ΘΕΜΑ: Η τρυφῶσα πόλις. Ψυχαγωγία και απολαύσεις. Καὶ μὴν καὶ τῶν πόνων πλείστας ἀναπαύλας τῇ γνώμῃ ἐπορισάμεθα ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ-ΚΕΦ. 38 ΘΕΜΑ: Η τρυφῶσα πόλις. Ψυχαγωγία και απολαύσεις Καὶ μὴν καὶ τῶν πόνων πλείστας ἀναπαύλας τῇ γνώμῃ ἐπορισάμεθα πλείστας ἀναπαύλας Υλικές απολαύσεις Πνευματικές απολαύσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 YΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την « ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..20η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 22ης-7-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..273/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒ

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒ Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας να

Διαβάστε περισσότερα

4. Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/27-11-1995) «Περί ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και

4. Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/27-11-1995) «Περί ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα:5-11-2014 Ι Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.:15515 ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα α. Ιδρύεται στην Ελλάδα επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 261 της 06/08/2004 σ. 0019-0023

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 261 της 06/08/2004 σ. 0019-0023 Οδηγία 2004/81/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε τον τίτλο παραµονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύµατα εµπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη λαθροµετανάστευση, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηθικός προβληµατισµός και η χριστιανική θεώρηση της ηθικής

Ο ηθικός προβληµατισµός και η χριστιανική θεώρηση της ηθικής Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ο ηθικός προβληµατισµός και η χριστιανική θεώρηση της ηθικής 1. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 1.1. Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Είναι ο ηθικός προβληµατισµός αποτέλεσµα της φυσικής ροής

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. : 253430122, 6974726352. e-mail: dikedi@iasmos.gr, xbouka@gmail.com

Τηλ. : 253430122, 6974726352. e-mail: dikedi@iasmos.gr, xbouka@gmail.com ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ Ίασµος 13.03.2014 Αρ. Πρωτ. 23 Πληρ.: Μπούκα Χριστίνα Τηλ. : 253430122, 6974726352 Φαξ : 2534350119 /νση: Εθν.Άµυνας 4 Τ.Κ. : 69200 ΙΑΣΜΟΣ e-mail: dikedi@iasmos.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Οι επιπτώσεις της ένταξης της Κύπρου στην ΟΝΕ στον εισερχόµενο τουρισµό της

ΘΕΜΑ. Οι επιπτώσεις της ένταξης της Κύπρου στην ΟΝΕ στον εισερχόµενο τουρισµό της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Οι επιπτώσεις της ένταξης της Κύπρου στην ΟΝΕ στον εισερχόµενο τουρισµό της Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

Υπόθεση \'Πόθεν έσχες\' Σχολιασμός: Σδούγκος Άλκης, Τζεφεράκου Κανέλλα

Υπόθεση \'Πόθεν έσχες\' Σχολιασμός: Σδούγκος Άλκης, Τζεφεράκου Κανέλλα Νομολογία 1802/2004 Ελ. Συνέδριο Τζεφεράκου Κανέλλα Υπόθεση \'Πόθεν έσχες\' Σχολιασμός: Σδούγκος Άλκης, Τζεφεράκου Κανέλλα ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ V Αριθμός Απόφασης: 1802/2004 Υπόθεση Πόθεν Έσχες Συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων.

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 597/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. δηµοσιεύσεις στην εφηµερίδα «ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ» συνολικού ποσού 405,90».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. δηµοσιεύσεις στην εφηµερίδα «ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ» συνολικού ποσού 405,90». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..5η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 5ης-3-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..63/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

«Ευζωία αγροτικών ζώων».

«Ευζωία αγροτικών ζώων». ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Θέµα: «Ευζωία αγροτικών ζώων». ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΙΧΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καθηµερινές δραστηριότητες µε το νερό - χρήση του στην ατοµική καθαριότητα και υγιεινή

Καθηµερινές δραστηριότητες µε το νερό - χρήση του στην ατοµική καθαριότητα και υγιεινή 4ος µήνας Απρίλιος Καθηµερινές δραστηριότητες µε το νερό - χρήση του στην ατοµική καθαριότητα και υγιεινή Αναφερθήκαµε και πάλι στις καθηµερινές δραστηριότητες που κάνουµε µε το νερό, τόσο µέσα όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Αθήνα 8 Φεβρουαρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 3319 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 24 / 01-08-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 1 η Αυγούστου 2011 και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Προτυποποιημένα καταστατικά Αριθμ. Κ2-828 (ΦΕΚ Β' 216/05-02-2013) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Επανοµή, 9-12-2011 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 210 /νση :Πλατεία Ι.Μεταξά- Επανοµή Τ.Κ. 57500,Επανοµή Θεσ/νίκης Τηλ.:2392045371 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Σελίδα 1 από 10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Στην Αθήνα σήµερα την οι παραπάνω συµβαλλόµενοι: Α. Το Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που

Διαβάστε περισσότερα