ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/94 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Μαΐου 1994 για την ίδρυση του

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/94 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Μαΐου 1994 για την ίδρυση του"

Transcript

1 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1164/94 του Συµβουλίου της 16ης Μαΐου 1994 για την ίδρυση του ταµείου συνοχής Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 130 της 25/05/1994 σ Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 14 τόµος 1 σ Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 14 τόµος 1 σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/94 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Μαΐου 1994 για την ίδρυση του ταµείου συνοχής ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 130 δεύτερο εδάφιο, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη σύµφωνη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (4), Εκτιµώντας: ότι το άρθρο 2 της συνθήκης περιλαµβάνει την αποστολή της προαγωγής της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής και της αλληλεγγύης µεταξύ των κρατών µελών, που συνιστούν σηµαντικούς στόχους για την ανάπτυξη και την επιτυχία της Κοινότητας- ότι η ενίσχυση της συνοχής αναφέρεται στο άρθρο 3 σηµείο ι) της συνθήκης ως µία από τις διαστηριότητες της Κοινότητας για την επίτευξη των στόχων που παρατίθενται στο άρθρο 2 της συνθήκης- ότι το άρθρο 130 Α της συνθήκης προβλέπει ότι η Κοινότητα αναπτύσσει και εξακολουθεί τη δράση της µε σκοπό την ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής της συνοχής, και, ιδιαίτερα, ότι αποσκοπεί στη µείωση των διαφορών µεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και στη µείωση της καθυστέρησης των πλέον µειονεκτικών περιοχών- ότι η δράση της Κοινότητας µέσω του ταµείου συνοχής πρέπει να συµβάλει στην επίτευξη των στόχων που εκτίθενται στο εν λόγω άρθρο 130 Α- ότι τα συµπεράσµατα των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων της Λισαβόνας της 26ης και 27ης Ιουνίου 1992 και του Εδιµβούργου της 11ης και 12ης εκεµβρίου 1992 σχετικά µε την ίδρυση του ταµείου συνοχής, προσδιορίζουν τις αρχές λειτουργίας του- ότι η προώθηση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής απαιτεί δράση του ταµείου συνοχής που θα συµπληρώσει εκείνη των διαρθρωτικών ταµείων, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των άλλων χρηµατοδοτικών µέσων στον τοµέα του περιβάλλοντος και στον τοµέα της υποδοµής των µεταφορών κοινού ενδιαφέροντος- ότι το πρωτόκολλο σχετικά µε την οικονοµική και κοινωνική συνοχή που έχει προσαρτηθεί στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας επιβεβαιώνει την αποστολή της Κοινότητας να προωθήσει την οικονοµική και κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη µεταξύ των κρατών µελών και ορίζει ότι ένα ταµείο συνοχής θα συνεισφέρει οικονοµικά σε σχέδια για το περιβάλλον και τα διευρωπαϊκά δίκτυα στα κράτη µέλη υπό δύο όρους: αφενός να έχουν κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ) χαµηλότερο από το 90 % του κοινοτικού µέσου όρου, και αφετέρου να διαθέτουν πρόγραµµα µε στόχο την εκπλήρωση των όρων της οικονοµικής σύγκλισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 104 Γ της συνθήκης- ότι η σχετική ευηµερία των κρατών µελών υπολογίζεται καλύτερα µε βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ εκφραζόµενο σε ισοτιµίες αγοραστικής δύναµης- ότι η εκπλήρωση των κριτηρίων σύγκλισης, τα οποία αποτελούν προϋπόθεση για τη µετάβαση στο τρίτο στάδιο της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης απαιτεί αποφασιστική προσπάθεια εκ µέρους των δικαιούχων κρατών µελών- ότι, στο πλαίσιο αυτό, κάθε δικαιούχο κράτος µέλος υποβάλλει στο Συµβούλιο αντίστοιχο πρόγραµµα σύγκλισης, ώστε να αποφευχθούν τα υπερβολικά δηµόσια ελλείµµατα- ότι το άρθρο 130 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ορίζει ότι το Συµβούλιο πρέπει να ιδρύσει πριν από τις 31 εκεµβρίου 1993 ταµείο συνοχής, το οποίο να συµµετέχει χρηµατοδοτικώς σε σχέδια περιβάλλοντος και διευρωπαϊκών δικτύων στον τοµέα της υποδοµής των µεταφορών- ότι το άρθρο 129 Γ παράγραφος 1 της συνθήκης προβλέπει ότι η Κοινότητα µπορεί να συµβάλει στη χρηµατοδότηση, συγκεκριµένων σχεδίων στον τοµέα της υποδοµής των µεταφορών, στα κράτη µέλη,

2 µέσω του ταµείου συνοχής, λαµβάνοντας υπόψη την εν δυνάµει οικονοµική βιωσιµότητα των σχεδίωνότι τα χρηµατοδοτούµενα από το ταµείο σχέδια (έργα) πρέπει να αποτελούν τµήµα των προσανατολισµών που αφορούν τα διευρωπαϊκά δίκτυα, οι οποίοι εγκρίθηκαν από το Συµβούλιο, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που εντάσσονται στις κατευθυντήριες οδηγίες για τα διευρωπαϊκά δίκτυα που εγκρίθηκαν από το Συµβούλιο πριν από την έναρξη ισχύος της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση- ότι, ωστόσο, µπορούν να χρηµατοδοτηθούν άλλα έργα υποδοµής στον τοµέα των µεταφορών που συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 129 Β της συνθήκης, µέχρις ότου εγκριθούν από το Συµβούλιο οι κατάλληλες κατευθυντήριες γραµµές- ότι το άρθρο 130 Ρ της συνθήκης ορίζει τους στόχους και τις αρχές της Κοινότητας στον τοµέα του περιβάλλοντος- ότι η Κοινότητα µπορεί να συνεισφέρει, µέσω του ταµείου συνοχής, στις δράσεις που αποβλέπουν στην επίτευξη των στόχων αυτών- ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 130 Σ παράγραφος 5 της συνθήκης, µε την επιφύλαξη της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει", το Συµβούλιο µπορεί να αποφασίζει, όταν ένα µέτρο βασιζόµενο στην παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου συνεπάγεται κόστος που θεωρείται δυσανάλογο για τις δηµόσιες αρχές ενός κράτους µέλους, ότι το ταµείο συνοχής θα παράσχει χρηµατοδοτική στήριξη- ότι οι αρχές και οι στόχοι της διαρκούς και σταθερής αναπτύξεως καθορίζονται στο κοινοτικό πρόγραµµα πολιτικής για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, όπως προβλέπεται στο ψήφισµα του Συµβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 1993 (5)- ότι πρέπει να εξασφαλιστεί ικανοποιητική ισορροπία µεταξύ της χρηµατοδότησης έργων υποδοµής στον τοµέα των µεταφορών και της χρηµατοδότησης έργων που αφορούν το περιβάλλον- ότι το πράσινο βιβλίο της Επιτροπής για τις επιπτώσεις των µεταφορών στο περιβάλλον υπενθυµίζει την ανάγκη να αναπτυχθεί δίκτυο µεταφορών που συµβιβάζεται µε την προστασία του περιβάλλοντος, λαµβανοµένων υπόψη των αναγκών διαρκούς και σταθερής αναπτύξεως των κρατών µελών- ότι ο προϋπολογισµός του κόστους των έργων υποδοµής στον τοµέα των µεταφορών πρέπει να περιλαµβάνει το περιβαλλοντικό κόστος- ότι, επειδή τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη ανέλαβαν την υποχρέωση να µη µειώσουν τις επενδυτικές τους προσπάθειες στους τοµείς της προστασίας του περιβάλλοντος και της υποδοµής των µεταφορών, η προσθετικότητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4253/88 του Συµβουλίου της 19ης εκεµβρίου 1988 για τις διατάξεις εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88, όσον αφορά το συντονισµό των παρεµβάσεων των διαφόρων διαρθρωτικών ταµείων µεταξύ τους, καθώς και µε τις παρεµβάσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των λοιπών υφισταµένων χρηµατοδοτικών οργάνων (6), δεν θα έχει εφαρµογή στο ταµείο συνοχής- ότι, κατ' εφαρµογή του άρθρου 198 Ε της συνθήκης, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) θα διευκολύνει τη χρηµατοδότηση επενδύσεων σε συνδυασµό µε τις παρεµβάσεις των άλλων κοινοτικών χρηµατοδοτικών µέσων- ότι είναι ανάγκη να συντονισθούν οι δράσεις στους τοµείς του περιβάλλοντος και των διευρωπαϊκών δικτύων όσον αφορά την υποδοµή των µεταφορών, οι οποίες αναλαµβάνονται µέσω του ταµείου συνοχής, των διαρθρωτικών ταµείων, της ΕΤΕπ και των άλλων χρηµατοδοτικών µέσων, κατά τρόπον ώστε να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα των κοινοτικών παρεµβάσεων- ότι, προκειµένου να βοηθηθούν ιδίως τα κράτη µέλη στην εκπόνηση των έργων τους, η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση να µεριµνά, ώστε να διαθέτουν την αναγκαία τεχνική υποστήριξη, µε σκοπό ιδίως τη συµβολή στην προετοιµασία και εκτέλεση, συµπεριλαµβανοµένης της παρακολούθησης και αξιολόγησης των έργων- ότι, µεριµνώντας, ιδίως, για την αποδοτικότητα, θα πρέπει να πραγµατοποιείται αξιολόγηση σε βάθος, πριν δεσµευτούν κοινοτικοί πόροι, ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα έχουν κοινωνικοοικονοµικά πλεονεκτήµατα ανάλογα µε τους διατιθέµενους πόρους- ότι οι παρεµβάσεις του ταµείου συνοχής πρέπει να είναι συµβατές προς τις κοινοτικές πολιτικές, συµπεριλαµβανοµένης της προστασίας του περιβάλλοντος, των µεταφορών, των διευρωπαϊκών δικτύων, του ανταγωνισµού και της ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων- ότι η προστασία του περιβάλλοντος προϋποθέτει εκτίµηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον- ότι θα πρέπει να προβλεφθεί ενδεικτική κατανοµή µεταξύ των κρατών µελών των συνολικών διαθέσιµων για την ανάληψη υποχρεώσεων πόρων, ώστε να διευκολυνθεί η προετοιµασία των έργων- ότι θα πρέπει να προβλεφθεί κάποια αιρεσιµότητα για τη χορήγηση χρηµατοδότησης σε συνδυασµό µε το άρθρο 104 Γ παράγραφος 6 της συνθήκης-

3 ότι, δεδοµένων των απαιτήσεων οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής, είναι αναγκαίο να προβλεφθούν υψηλά ποσοστά συνδροµής- ότι, για να διευκολυνθεί η διαχείριση της συνδροµής του ταµείου συνοχής, θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα προσδιορισµού σταδίων των έργων, που παρουσιάζουν αυτονοµία από τεχνική και χρηµατοδοτική άποψη, καθώς και, ενδεχοµένως, συγκέντρωσης των σχεδίων κατά οµάδες- ότι θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα επιλογής µεταξύ της ανάληψης υποχρεώσεων για τη συνδροµή του ταµείου συνοχής είτε σε ετήσιες δόσεις είτε για το σύνολο του έργου και ότι, σύµφωνα µε τη γενική αρχή στην οποία κατέληξε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Εδιµβούργου της 11ης και 12ης εκεµβρίου 1992, οι δόσεις που καταβάλλονται µετά από την αρχική προκαταβολή θα πρέπει να συνδέονται στενά και µε διαφάνεια µε την πρόοδο που θα σηµειώνεται στην ολοκλήρωση των έργων- ότι θα πρέπει να διευκρινισθούν οι αντίστοιχες εξουσίες και αρµοδιότητες των κρατών µελών και της Επιτροπής στον τοµέα του δηµοσιονοµικού ελέγχου σε σχέση µε τις εργασίες του ταµείου- ότι, για την ορθή διαχείριση του ταµείου συνοχής, πρέπει να προβλεφθεί η προσφυγή σε αποτελεσµατικές µεθόδους αξιολόγησης, παρακολούθησης και ελέγχου όσον αφορά τις κοινοτικές παρεµβάσεις, διευκρινίζοντας τις αρχές αξιολόγησης των έργων, τη φύση και τους τρόπους παρακολούθησής της και προβλέποντας µέτρα που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση παρατυπίας ή σε περίπτωση που θα πληρούνται οι όροι που προβλέπονται κατά την έγκριση της συνδροµής του εν λόγω ταµείου- ότι πρέπει να παρέχεται επαρκής πληροφόρηση µέσω, µεταξύ άλλων, ετήσιας έκθεσης- ότι θα πρέπει να προβλεφθεί να δίδεται επαρκής δηµοσιότητα στην κοινοτική συνδροµή που παρέχεται από το ταµείο συνοχής- ότι η δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της προκήρυξης δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν τα σχέδια, για τα οποία παρέχεται η συνδροµή του ταµείου, θα πρέπει να περιλαµβάνει µνεία της εν λόγω συνδροµής- ότι, για να διευκολυνθεί η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, θα πρέπει να καθορισθούν διατάξεις εφαρµογής στο παράρτηµα ΙΙ- ότι, για να εξασφαλιστεί η αναγκαία ευελιξία στην εφαρµογή τους θα πρέπει να µπορεί το Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, να τις τροποποιεί, εάν χρειάζεται, βάσει της κτηθείσας πείρας- ότι ο παρών κανονισµός πρέπει να αντικαταστήσει, χωρίς να µεσολαβήσει διακοπή, τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 792/93 του Συµβουλίου της 30ής Μαρτίου 1993 για τη θέσπιση χρηµατοδοτικού µέσου συνοχής (7), ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Ορισµός και στόχος 1. Ιδρύεται ταµείο συνοχής, καλούµενο εφεξής "το ταµείο". 2. Το ταµείο συµβάλλει στην ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής της Κοινότητας και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού. 3. Το ταµείο µπορεί να συµβάλει στη χρηµατοδότηση: - έργων, ή - ανεξαρτήτων από τεχνική και χρηµατοδοτική άποψη σταδίων έργου, ή - οµάδων έργων που συνδέονται µε µια ορατή στρατηγική και σχηµατίζουν ένα συνεκτικό σύνολο. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής 1. Το ταµείο παρέχει οικονοµική συνδροµή σε έργα που συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στην συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στον τοµέα του περιβάλλοντος και στον τοµέα των διευρωπαϊκών δικτύων υποδοµής των µεταφορών στα κράτη µέλη, τα οποία έχουν κατά κεφαλή ακαθάριστο προϊόν (ΑΕΠ) χαµηλότερο του 90 % του κοινοτικού µέσου όρου, υπολογιζόµενο µε βάση ισοτιµίες αγοραστικής δύναµης, και τα οποία διαθέτουν ήδη πρόγραµµα που αποσκοπεί στην πλήρωση των όρων οικονοµικής σύγκλισης, που αναφέρονται στο άρθρο 104 Γ της συνθήκης. 2. Μέχρι το τέλος του 1999, µόνο τα τέσσερα κράτη µέλη που ανταποκρίνονται σήµερα στο κριτήριο που αφορά το ΑΕΠ της παραγράφου 1 είναι επιλέξιµα για το ταµείο. Τα εν λόγω κράτη µέλη είναι: η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία.

4 3. Όσον αφορά το κριτήριο του ΑΕΠ που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2 κράτη µέλη θα εξακολουθούν να µπορούν να επωφεληθούν από τη στήριξη του ταµείου, υπό τον όρο ότι, µετά από ενδιάµεση επανεξέταση το 1996, το επίπεδο του ΑΕΠ τους παραµένει κάτω του 90 % του κοινοτικού µέσου όρου. Κάθε επιλέξιµο κράτος µέλος, του οποίου το επίπεδο τότε θα υπερβαίνει το όριο του 90 %, χάνει το δικαίωµα στήριξης του ταµείου για νέα έργα ή, στην περίπτωση σηµαντικών έργων µε πολλά στάδια τεχνικώς και οικονοµικώς ανεξάρτητα, για νέα στάδια του έργου. Άρθρο 3 Επιλέξιµες δράσεις 1. Το ταµείο µπορεί να παρέχει ενίσχυση για τα ακόλουθα έργα: - περιβαλλοντικά έργα που συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 130Ρ της συνθήκης συµπεριλαµβανοµένων των έργων που συνεπάγεται η θέσπιση µέτρων σύµφωνα µε το άρθρο 130Σ της συνθήκης, και ιδίως των σχεδίων που εντάσσονται στις προτεραιότητες της κοινοτικής πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος, δυνάµει του πέµπτου προγράµµατος της πολιτικής και δράσεως για το περιβάλλον και την αείφορο ανάπτυξη, - έργα υποδοµής κοινού ενδιαφέροντος στον τοµέα των µεταφορών, τα οποία χρηµατοδοτούνται από τα κράτη µέλη και προσδιορίζονται στο πλαίσιο των προσανατολισµών που αναφέρονται στο άρθρο 129Γ της συνθήκης- ωστόσο, µέχρις ότου, θεσπιστούν από το Συµβούλιο οι δέουσες κατευθυντήριες γραµµές, θα µπορούν να χρηµατοδοτούνται άλλα έργα υποδοµής στον τοµέα των µεταφορών που συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 129Β της συνθήκης. 2. Το ταµείο µπορεί επίσης να χορηγεί ενίσχυση για: - παρασκευαστικές µελέτες που συνδέονται µε τα επιλέξιµα έργα, συµπεριλαµβανοµένων των µελετών που είναι αναγκαίες για την εκτέλεσή τους, - µέτρα τεχνικής υποστήριξης και ιδίως: α) τα οριζόντια µέτρα, όπως συγκριτικές µελέτες που αποσκοπούν στον υπολογισµό της επίπτωσης της κοινοτικής ενίσχυσης- β) τα µέτρα και τις µελέτες που δύνανται να συµβάλουν στην εκτίµηση, παρακολούθηση ή αξιολόγηση, καθώς και την ενίσχυση και την εξασφάλιση του συντονισµού και της συνοχής των έργων, ιδίως της συνοχής τους µε τις άλλες κοινοτικές πολιτικές- γ) τα µέτρα και τις µελέτες που δύνανται να συµβάλουν στις αναγκαίες προσαρµογές κατά την εκτέλεση των έργων. Άρθρο 4 Χρηµατοδοτικοί πόροι Για την περίοδο 1993 έως 1999, το σύνολο των διαθεσίµων πόρων, όπως αυτό ορίζεται στη διοργανική συµφωνία της 29ης Οκτωβρίου 1993, για ανάληψη υποχρεώσεων από το ταµείο, δυνάµει του παρόντος κανονισµού και του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 792/93, ανέρχεται σε 15,15 δισεκατοµµύρια Ecu, σε τιµές Οι δηµοσιονοµικές προοπτικές σε πιστώσεις για ανάληψη υποχρεώσεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο κάθε έτος της εν λόγω περιόδου, δυνάµει των κανονισµών, ανέρχονται σε: : 1,5 δισεκατοµµύρια Ecu : 1,75 δισεκατοµµύρια Ecu : 2 δισεκατοµµύρια Ecu : 2,25 δισεκατοµµύρια Ecu : 2,5 δισεκατοµµύρια Ecu : 2,55 δισεκατοµµύρια Ecu : 2,6 δισεκατοµµύρια Ecu. Άρθρο 5 Ενδεικτική κατανοµή Η ενδεικτική κατανοµή των συνολικών πόρων του ταµείου βασίζεται σε συγκεκριµένα και αντικειµενικά κριτήρια, κυρίως στον πληθυσµό, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και την έκταση της χώρας- λαµβάνει επίσης υπόψη άλλους κοινωνικοοικονοµικούς παράγοντες, όπως είναι η ανεπάρκεια της υποδοµής των µεταφορών. Η εφαρµογή των κριτηρίων αυτών οδηγεί στη συνολική ενδεικτική κατανοµή των συνολικών πόρων που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα Ι.

5 Άρθρο 6 Συνδροµή υπό αίρεση 1. Εάν το Συµβούλιο λάβει απόφαση µε την οποία διαπιστώνεται, σύµφωνα µε το άρθρο 104Γ παράγραφος 6 της συνθήκης, ότι ένα κράτος µέλος έχει υπερβολικό δηµοσιονοµικό έλλειµµα, και εάν η απόφαση αυτή δεν καταργηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 104Γ παράγραφος 12 της συνθήκης εντός ενός έτους ή εντός άλλης προθεσµίας που καθορίζεται για τη διόρθωση του ελλείµµατος σε σύσταση σύµφωνα µε το άρθρο 104Γ παράγραφος 7 της συνθήκης, κανένα νέο έργο, ή σε περίπτωση σηµαντικών έργων µε πολλά στάδια, κανένα νέο στάδιο έργου δεν χρηµατοδοτείται από το ταµείο όσον αφορά το εν λόγω κράτος µέλος. 2. Κατ' εξαίρεση, στην περίπτωση έργων που αφορούν άµεσα περισσότερα του ενός κράτη µέλη, το Συµβούλιο, µε ειδική πλειοψηφία κατόπιν συστάσεως της Επιτροπής, δύναται να αποφασίσει να καθυστερήσει την αναστολή της χρηµατοδότησης. 3. Η αναστολή της χρηµατοδότησης δεν παράγει αποτέλεσµα πριν από την πάροδο δύο ετών από την έναρξη ισχύος της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 4. Η αναστολή της χρηµατοδότησης λήγει, όταν το Συµβούλιο, σύµφωνα µε το άρθρο 104Γ παράγραφος 12 της συνθήκης, καταργεί την απόφαση που έλαβε σύµφωνα µε το άρθρο 104Γ παράγραφος 6 της συνθήκης. Άρθρο 7 Ποσοστό της ενίσχυσης 1. Το ποσοστό της κοινοτικής ενίσχυσης που χορηγείται από το ταµείο είναι 80 έως 85 % των δηµοσίων ή εξοµοιουµένων δαπανών, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών των οργανισµών, των οποίων οι δραστηριότητες διεξάγονται σε διοικητικά ή νοµικά πλαίσια που τις εξοµοιώνουν µε δραστηριότητες δηµοσίων οργανισµών. Το πραγµατικό ποσοστό της ενίσχυσης καθορίζεται ανάλογα µε τη φύση των παρεµβάσεων που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν. 2. Εάν χρηµοτοδοτείται έργο που δηµιουργεί έσοδα, το ποσό της δαπάνης που χρησιµεύει ως βάση για τον υπολογισµό της ενίσχυσης του ταµείου καθορίζεται από την Επιτροπή, λαµβανοµένων υπόψη των εσόδων, υπό τον όρο ότι πρόκειται για σηµαντικά καθαρά έσοδα για τους αναδόχους, και σε στενή συνεννόηση µε το δικαιούχο κράτος µέλος. Ως έργο που δηµιουργεί έσοδα, νοούνται: - η υποδοµή, η χρήση της οποίας συνεπάγεται άµεσες επιβαρύνσεις για τους χρήστες, - οι παραγωγικές επενδύσεις στον τοµέα του περιβάλλοντος. 3. Τα δικαιούχα κράτη µέλη µπορούν να υποβάλλουν προτάσεις για προπαρασκευαστικές µελέτες και για µέτρα τεχνικής υποστήριξης. 4. Οι προπαρασκευαστικές µελέτες και τα µέτρα τεχνικής υποστήριξης µπορούν να χρηµατοδοτηθούν έως το 100 % του συνολικού κόστους, κατ' εξαίρεση, συµπεριλαµβανοµένων όσων αναλαµβάνονται µε πρωτοβουλία της Επιτροπής. Το σύνολο των δαπανών που πραγµατοποιούνται δυνάµει της παρούσας παραγράφου δεν µπορεί να υπερβεί το 0,5 % των συνολικών πιστώσεων του ταµείου. Άρθρο 8 Συντονισµός και συµβατότητα µε τις κοινοτικές πολιτικές 1. Τα έργα που χρηµατοδοτούνται από το ταµείο πρέπει να συµβιβάζονται µε τις διατάξεις των συνθηκών, µε τις πράξεις που εγκρίθηκαν βάσει αυτών και µε τις κοινοτικές πολιτικές, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, τις µεταφορές, τα διευρωπαϊκά δίκτυα, τον ανταγωνισµό και τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων. 2. Η Επιτροπή µεριµνά για το συντονισµό και τη συνεκτικότητα µεταξύ των έργων που αναλαµβάνονται στα πλαίσια του παρόντος κανονισµού και των δράσεων που αναλαµβάνονται µε τη συνδροµή του κοινοτικού προϋπολογισµού, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, εφεξής καλούµενη ΕΤΕπ, και άλλων κοινοτικών χρηµατοδοτικών µέσων. Άρθρο 9 Σώρευση και επικάλυψη 1. Καµία θέση δαπάνης δεν µπορεί να χρηµατοδοτηθεί ταυτόχρονα από το ταµείο και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ή το Χρηµατοδοτικό Μέσο Προσανατολισµού της Αλιείας.

6 2. Το σύνολο της στήριξης που παρέχεται σε ένα έργο από το ταµείο και από άλλες κοινοτικές ενισχύσεις δεν µπορεί να υπερβαίνει το 90 % του συνόλου των δαπανών που αφορούν το έργο αυτό. Άρθρο 10 Έγκριση των έργων 1. Τα έργα τα οποία πρόκειται να χρηµατοδοτηθούν από το ταµείο εγκρίνονται από την Επιτροπή σε συµφωνία µε το δικαιούχο κράτος µέλος. 2. ιασφαλίζεται η κατάλληλη ισορροπία µεταξύ των έργων στον τοµέα του περιβάλλοντος και εκείνων που αφορούν την υποδοµή των µεταφορών. Η ισορροπία αυτή διαµορφώνεται λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 130Σ παράγραφος 5 της συνθήκης. 3. Οι αιτήσεις ενίσχυσης για έργα δυνάµει του άρθρου 3 παράγραφος 1 υποβάλλονται από το δικαιούχο κράτος µέλος. Τα έργα, συµπεριλαµβανοµένων των οµάδων συναφών έργων, πρέπει να είναι ικανοποιητικής κλίµακας, ώστε να έχουν σηµαντική επίπτωση στους τοµείς της προστασίας του περιβάλλοντος ή της βελτίωσης των διευρωπαϊκών δικτύων υποδοµής των µεταφορών. Εν πάση περιπτώσει, το συνολικό κόστος ενός έργου ή οµάδας έργων δεν µπορεί, κατ' αρχήν, να είναι κατώτερο των 10 εκατοµµυρίων Ecu. Σε δεόντως δικαιολογηµένες περιπτώσεις µπορούν να εγκρίνονται έργα ή οµάδες έργων µε χαµηλότερο κόστος. 4. Οι αιτήσεις περιλαµβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον αρµόδιο για την εκτέλεση οργανισµό, τη φύση της επένδυσης και την περιγραφή της, το κόστος και τη γεωγραφική της θέση συµπεριλαµβανοµένης, στις σχετικές περιπτώσεις, της αναφοράς των έργων κοινού ενδιαφέροντος που εκτελούνται στον ίδιο άξονα µεταφορών, το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των εργασιών, την ανάλυση κόστους-οφέλους, συµπεριλαµβανοµένων των άµεσων επιπτώσεων στην απασχόληση, τα στοιχεία που επιτρέπουν να εκτιµηθούν οι ενδεχόµενες επιπτώσεις στο περιβάλλον, τα στοιχεία τα σχετικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις, το σχέδιο χρηµατοδότησης συµπεριλαµβανοµένων, στο µέτρο του δυνατού, ενδείξεων για την οικονοµική βιωσιµότητα του έργου και το συνολικό ποσό των οικονοµικών πόρων που ζητεί το κράτος µέλος από το ταµείο και οποιαδήποτε άλλη κοινοτική πηγή. Περιλαµβάνουν, επίσης, όλα τα αναγκαία στοιχεία για να διαπιστωθεί ότι τα έργα είναι σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό και µε τα κριτήρια της παραγράφου 5, ιδίως όσον αφορά τα µεσοπρόθεσµα κοινωνικοοικονοµικά οφέλη σε σχέση µε τους διατιθέµενους πόρους. 5. Τα κάτωθι κριτήρια χρησιµοποιούνται για να διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα των έργων: - τα µεσοπρόθεσµα οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη εξ αυτών, τα οποία πρέπει να είναι ανάλογα µε τους πόρους που διατίθενται- η σχετική εκτίµηση πρέπει να γίνεται µε βάση ανάλυση κόστους και οφέλους, - οι προτεραιότητες που καθορίζονται από τα δικαιούχα κράτη µέλη, - η συµβολή την οποία µπορούν να έχουν τα έργα στην εφαρµογή των κοινοτικών πολιτικών σχετικά µε το περιβάλλον και τα διευρωπαϊκά δίκτυα, - η συµβατότητα των έργων µε τις κοινοτικές πολιτικές και η συνεκτικότητά τους µε άλλα κοινοτικά διαρθρωτικά µέτρα, - η δηµιουργία κατάλληλης ισορροπίας µεταξύ περιβάλλοντος και υποδοµής µεταφορών. 6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 και της ύπαρξης διαθέσιµων πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων, η Επιτροπή αποφασίζει για τη χορήγηση ενίσχυσης από το ταµείο, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόµενοι στο παρόν άρθρο όροι, κατά κανόνα εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής της αιτήσεως. Οι αποφάσεις της Επιτροπής για την έγκριση των έργων, σταδίων έργων ή οµάδων συναφών έργων καθορίζουν το ποσό της χρηµατοδοτικής στήριξης, το σχέδιο χρηµατοδότησης, καθώς επίσης και όλες τις διατάξεις και τις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των έργων. 7. Τα ουσιώδη στοιχεία των αποφάσεων της Επιτροπής δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 11 Χρηµατοδοτικές διατάξεις 1. Οι εγγεγραµµένες στον προϋπολογισµό πιστώσεις χορηγούνται βάσει των αποφάσεων µε τις οποίες εγκρίνονται οι σχετικές δράσεις σύµφωνα µε το άρθρο Για τα έργα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, οι αναλήψεις υποχρεώσεων πραγµατοποιούνται κατά γενικό κανόνα µε ετήσιες δόσεις. Ωστόσο, σε κατάλληλες περιπτώσεις, η Επιτροπή µπορεί να προβεί στην ανάληψη υποχρέωσης για το συνολικό ποσό της ενίσχυσης όταν εκδίδει την απόφαση για τη χορήγησή της.

7 3. Μια δαπάνη κατά την έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 1 δεν θεωρείται επιλέξιµη για συνδροµή από το ταµείο συνοχής, εάν έχει πραγµατοποιηθεί από το δικαιούχο κράτος µέλος, πριν από την ηµεροµηνία παραλαβής της σχετικής αίτησης από την Επιτροπή. 4. Οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται µετά την αρχική προκαταβολή πρέπει να συνδέονται στενά και µε διαφάνεια µε την πρόοδο που σηµειώνεται κατά την εκτέλεση των έργων. 5. Οι πληρωµές γίνονται σε Ecu και υπόκεινται στις ειδικές διατάξεις που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ. Άρθρο 12 ηµοσιονοµικός έλεγχος 1. Για να εξασφαλίζεται η επιτυχής ολοκλήρωση των έργων που χρηµατοδοτούνται από τα ταµείο, τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για: - την τακτική εξακρίβωση ότι οι δράσεις που χρηµατοδοτούνται από την Κοινότητα έχουν υλοποιηθεί σωστά, - την πρόληψη και τη δίωξη των παρατυπιών, - την ανάκτηση των ποσών τα οποία χάνονται λόγω παρατυπίας ή παράλειψης. Εκτός εάν το κράτος µέλος ή/και η αρχή που έχει αναλάβει την εκτέλεση του έργου παράσχουν την απόδειξη ότι δεν είναι υπεύθυνα για την παρτυπία ή την παράλειψη, το κράτος µέλος ευθύνεται επικουρικώς για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 2. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή για τα µέτρα που λαµβάνουν προς το σκοπό αυτό και, ειδικότερα, ανακοινώνουν στην Επιτροπή την περιγραφή των συστηµάτων ελέγχου και διαχείρισης που θεσπίζουν για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής εφαρµογής των δράσεων. Ενηµερώνουν τακτικά την Επιτροπή για την πρόοδο των διοικητικών και δικαστικών διώξεων. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη µέλη και η Επιτροπή λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που αντήλλαξαν παραµένουν εµπιστευτικές. 3. Τα κράτη µέλη θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής όλες τις κατάλληλες εθνικές εκθέσεις σχετικά µε τον έλεγχο των εν λόγω έργων. 4. Με την επιφύλαξη των ελέγχων που διενεργούν τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, και µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 188Α της συνθήκης και κάθε ελέγχου που διενεργείται δυνάµει του άρθρου 209 στοιχείο γ) της συνθήκης, η Επιτροπή µπορεί, µέσω των µονίµων ή άλλων υπαλλήλων της, να ασκεί επιτόπιο έλεγχο, ιδίως δειγµατοληπτικά, των έργων που χρηµατοδοτούνται από το ταµείο και να εξετάζει τα συστήµατα και τα µέτρα ελέγχου που έχουν θεσπιστεί από τις εθνικές αρχές, οι οποίες ενηµερώνουν την Επιτροπή για τα µέτρα που έλαβαν για το σκοπό αυτό. 5. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, η Επιτροπή θεσπίζει τους λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής του παρόντος άρθρου και τους ανακοινώνει για ενηµέρωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρθρο 13 Εκτίµηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση 1. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή διασφαλίζουν ότι η εκτέλεση των έργων δυνάµει του παρόντος κανονισµού αποτελεί πραγµατικά αντικείµενο µέτρων παρακολούθησης και αξιολόγησης. Τα έργα πρέπει να προσαρµόζονται ανάλογα µε τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης και της αξιολόγησης. 2. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα της κοινοτικής ενίσχυσης, η Επιτροπή και τα δικαιούχα κράτη µέλη προβαίνουν σε συνεργασία, κατά περίπτωση, µε την ΕΤΕπ, σε συστηµατική εκτίµηση και συστηµατική αξιολόγηση των έργων. 3. Μόλις λάβει αίτηση για παροχή ενίσχυσης και πριν εγκριθεί το έργο, η Επιτροπή προβαίνει σε εκτίµηση εις βάθος του έργου, προκειµένου να κρίνει εάν συµφωνεί µε τα κριτήρια του άρθρου 10 παράγραφος 5. Η Επιτροπή καλεί, εάν προκύψει ανάγκη, την ΕΤΕπ να συµβάλει στην αξιολόγηση των έργων. 4. Κατά την εκτέλεση των έργων και µετά την ολοκλήρωσή τους, η Επιτροπή και τα δικαιούχα κράτη µέλη προβαίνουν σε αξιολόγηση του τρόπου εκτέλεσής των, καθώς και του δυνητικού και πραγµατικού αντίκτυπου της εφαρµογής τους ώστε να εκτιµήσουν εάν επιτεύχθηκαν ή είναι δυνατόν να επιτευχθούν οι στόχοι που είχαν αρχικά προβλεφθεί. Αυτή η εκτίµηση περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τις επιπτώσεις των έργων στο περιβάλλον, τηρουµένων των ισχυόντων κοινοτικών κανόνων.

8 5. Κατά την εξέταση των επί µέρους αιτήσεων για τη χορήγηση συνδροµής, η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη τα αποτελέσµατα των εκτιµήσεων και των αξιολογήσεων που έχουν πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 6. Οι λεπτοµερείς κανόνες παρακολούθησης και αξιολόγησης, όπως προβλέπονται στην παράγραφο 4, καθορίζονται στις αποφάσεις έγκρισης των έργων. Άρθρο 14 Πληροφόρηση και δηµοσιότητα 1. Η Επιτροπή υποβάλλει, για εξέταση και διατύπωση γνώµης, ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του ταµείου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφέρει γνώµη για την έκθεση αυτή το συντοµότερο δυνατό. Η Επιτροπή εκθέτει τον τρόπο µε τον οποίο έθεσε σε εφαρµογή τις παρατηρήσεις που περιέχονται στη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή θα µεριµνά για την ενηµέρωση των κρατών µελών σχετικά µε τις δραστηριότητες του ταµείου. 2. Τα κράτη µέλη που είναι υπεύθυνα για την εφαρµογή µιας δράσης που χρηµατοδοτείται από το ταµείο µεριµνούν, ώστε να δίδεται επαρκής δηµοσιότητα σε αυτήν προκειµένου: - να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώµη για το ρόλο της Κοινότητας όσον αφορά τη δράση αυτή, - να ευαισθητοποιηθούν οι ενδεχόµενοι δικαιούχοι και οι επαγγελµατικές οργανώσεις όσον αφορά τις δυνατότητες που προσφέρει η δράση. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ιδίως για την τοποθέτηση εµφανών πινακίδων που διευκρινίζουν το ποσοστό του συνολικού κόστους ενός συγκεκριµένου σχεδίου που χρηµατοδοτείται από την Κοινότητα και φέρουν το κοινοτικό έµβληµα, καθώς και για την δέουσα συµµετοχή των αντιπροσώπων των κοινοτικών οργάνων στις σηµαντικότερες δηµόσιες δραστηριότητες που ενδιαφέρουν το ταµείο. Ενηµερώνουν την Επιτροπή για τις πρωτοβουλίες που ανέλαβαν για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου. 3. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, η Επιτροπή θεσπίζει λεπτοµερείς διατάξεις όσον αφορά την πληροφόρηση και τη δηµοσιότητα, τις ανακοινώνει για ενηµέρωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 15 Θέση σε εφαρµογή Οι διατάξεις εφαρµογής του παρόντος κανονισµού περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙ. Άρθρο 16 Τελικές και µεταβατικές διατάξεις 1. Το Συµβούλιο, αποφασίζοντας κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 130 της συνθήκης, επανεξετάζει τον παρόντα κανονισµό πριν από το τέλος του Ο παρών κανονισµός, αµέσως µόλις αρχίσει να ισχύει, αντικαθιστά τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 792/ Ο παρών κανονισµός δεν θίγει τη συνέχιση των δράσεων που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή βάσει των διατάξεων του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 792/93 που εφαρµόζεται πριν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού, ο οποίος συνεπώς εφαρµόζεται, από την ηµεροµηνία αυτή, στις εν λόγω δράσεις. 4. Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 792/93 πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού παραµένουν σε ισχύ υπό τον όρο ότι οι αιτήσεις αυτές συµπληρώνονται, εάν απαιτείται, προκειµένου να συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού, εντός µεγίστης προθεσµίας δύο µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού. Άρθρο 17 Έναρξη ισχύος Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εποµένη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος. Βρυξέλλες, 16 Μαΐου Για το Συµβούλιο

9 Ο Πρόεδρος Θ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ (1) ΕΕ αριθ. C 39 της , σ. 6. (2) Σύµφωνη γνώµη που διατυπώθηκε στις 5 Μαΐου 1994 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). (3) ΕΕ αριθ. C 133 της (4) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 5 Απριλίου 1994 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). (5) ΕΕ αριθ. C 138 της , σ. 1. (6) ΕΕ αριθ. L 374 της , σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2082/93 (ΕΕ αριθ. L 193 της , σ. 20). (7) ΕΕ αριθ. L 79 της , σ. 74. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ - Ισπανία: 52 έως 58 % του συνόλου, - Ελλάδα: 16 έως 20 % του συνόλου, - Πορτογαλία: 16 έως 20 % του συνόλου, - Ιρλανδία: 7 έως 10 % του συνόλου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο Α Προσδιορισµός σταδίων έργων ή οµάδων έργων 1. Η Επιτροπή µπορεί, σε συµφωνία µε το δικαιούχο κράτος µέλος, να συγκεντρώνει τα έργα κατά οµάδες και να προσδιορίζει στάδια ανεξάρτητα από τεχνική και χρηµατοδοτική άποψη, για τους σκοπούς της χορήγησης της συνδροµής. 2. Ένα στάδιο µπορεί επίσης να αφορά προπαρασκευαστικές µελέτες, µελέτες σκοπιµότητας και τεχνικές µελέτες αναγκαίες για την υλοποίηση ενός έργου. Άρθρο Β Αξιολόγηση 1. Η Επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις συνδροµής, για να εξακριβώσει ιδίως εάν οι διοικητικοί και χρηµατοδοτικοί µηχανισµοί είναι κατάλληλοι για να διασφαλίσουν την αποτελεσµατική εκτέλεση του έργου. 2. Η Επιτροπή, κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 13 παράγραφος 3, προβαίνει σε εκτίµηση των έργων, για να διαπιστώσει την προσδοκώµενη επίπτωσή τους σε σχέση µε τους στόχους του ταµείου, οι οποίοι πορσδιορίζονται ποσοτικά µε βάση τους κατάλληλους δείκτες. Τα δικαιούχα κράτη µέλη παρέχουν όλα τα αναγκαία στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 4, συµπεριλαµβανοµένων των πορισµάτων των µελετών σκοπιµότητας και των εκ των προτέρων αξιολογήσεων, ώστε η εν λόγω εκτίµηση να µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τον πλέον αποτελεσµατικό τρόπο. Άρθρο Γ Αναλήψεις υποχρεώσεων 1. Οι αναλήψεις υποχρεώσεων από τον προϋπολογισµό πραγµατοποιούνται µε βάση τις αποφάσεις της Επιτροπής, µε τις οποίες εγκρίνονται οι συγκεκριµένες δράσεις (έργο, στάδιο έργου, οµάδα έργων, µελέτη ή µέτρο τεχνικής υποστήριξης). Ισχύουν για περίοδο, η διάρκεια της οποίας εξαρτάται από τη φύση και τους ειδικούς όρους εφαρµογής της δράσης. 2. Οι αναλήψεις υποχρεώσεων από τον προϋπολογισµό που αφορούν τις συνδροµές που χορηγούνται σε έργα, σε στάδια έργου ή σε οµάδες έργων πραγµατοποιούνται µε έναν από τους δύο ακόλουθους τρόπους: α) για τα έργα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 διάρκειας δύο ή άνω των δύο ετών, οι αναλήψεις υποχρεώσεων πραγµατοποιούνται, κατά κανόνα και µε την επιφύλαξη των διατάξεων του στοιχείου β), µε ετήσιες δόσεις. Οι αναλήψεις υποχρεώσεων που αφορούν την πρώτη ετήσια δόση πραγµατοποιούνται κατά την έκδοση της απόφασης για τη χορήγηση της κοινοτικής συνδροµής από την Επιτροπή. Οι αναλήψεις υποχρεώσεων για τις µεταγενέστερες ετήσιες δόσεις βασίζονται στο αρχικό ή αναθεωρηµένο σχέδιο χρηµατοδότησης του έργου και στην πρόοδο που έχει σηµειωθεί στην εκτέλεσή του-

10 β) για τα έργα διάρκειας κάτω των δύο ετών ή για τα οποία η κοινοτική ενίσχυση δεν υπερβαίνει τα 40 εκατοµµύρια Ecu, η ανάληψη υποχρέωσης για το συνολικό ποσό της ενίσχυσης µπορεί να γίνει όταν η Επιτροπή εκδίδει την απόφαση για τη χορήγησή της. 3. Για τις µελέτες και τα µέτρα τεχνικής υποστήριξης που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 η ανάληψη υποχρέωσης για τη συνδροµή πραγµατοποιείται κατά την έγκριση της εν λόγω δράσης από την Επιτροπή. 4. Οι λεπτοµέρειες για την ανάληψη υποχρέωσης καθορίζονται στις αποφάσεις της Επιτροπής για την έγκριση των σχετικών δράσεων. Άρθρο Πληρωµές 1. Η πληρωµή της χρηµατοδοτικής συνδροµής πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις αναλήψεις υποχρεώσεων από τον προϋπολογισµό και απευθύνεται στην αρχή ή τον οργανισµό που έχει ορισθεί γι' αυτό τον σκοπό στην αίτηση που έχει υποβάλει το ενδιαφερόµενο δικαιούχο κράτος µέλος. Η πληρωµή µπορεί να έχει είτε τη µορφή προκαταβολών είτε τη µορφή ενδιάµεσων καταβολών ή εξόφλησης του υπολοίπου, για τις πραγµατοποιηθείσες δαπάνες. 2. Όταν οι αναλήψεις υποχρεώσεων για την κοινοτική συνδροµή πραγµατοποιούνται µε τη µορφή που αναφέρεται στο άρθρο Γ παράγραφος 2 στοιχείο α), οι πληρωµές πραγµατοποιούνται ως εξής: α) προκαταβολή που µπορεί να φθάνει στο 50 % του ποσού της πρώτης ετήσιας δόσης ανάληψης υποχρεώσεων καταβάλλεται µετά την έκδοση της απόφασης για χορήγηση της κοινοτικής συνδροµής- β) ενδιάµεσες πληρωµές µπορούν να γίνονται υπό τον όρο ότι το έργο προχωρεί ικανοποιητικά προς την αποπεράτωσή του και ότι έχουν εκτελεσθεί τουλάχιστον τα δύο τρίτα των δαπανών που αντιστοιχούν στην προηγούµενη πληρωµή. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του στοιχείου γ), καµία από τις εν λόγω πληρωµές δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50 % του ποσού κάθε ετήσιας δόσης ανάληψης υποχρεώσεων- γ) το άθροισµα των πληρωµών που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) στο πλαίσιο του συνόλου των δόσεων δεν δύναται να υπερβαίνει το 80 % της συνολικής χορηγούµενης συνδροµής. Για σηµαντικά έργα και σε δικαιολογηµένες περιπτώσεις, το ποσοστό αυτό µπορεί να αυξηθεί µέχρις 90 %- δ) η πληρωµή του υπολοίπου της κοινοτικής συνδροµής πραγµατοποιείται εάν: - το έργο, το στάδιο ή η οµάδα έργων υλοποιήθηκε σύµφωνα µε τους στόχους του, - η αρχή ή ο οργανισµός που έχει ορισθεί, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, έχει υποβάλει στην Επιτροπή αίτηση πληρωµής εντός έξι µηνών από την υλική αποπεράτωση του έργου, του σταδίου ή της οµάδας έργων, - έχει υποβληθεί στην Επιτροπή η τελική έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο ΣΤ παράγραφος 4, - το κράτος µέλος έχει αποστείλει στην Επιτροπή βεβαίωση µε την οποία επιβεβαιώνονται τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην αίτηση πληρωµής και την έκθεση. 3. Όταν η ανάληψη υποχρέωσης πραγµατοποιείται µε τη µορφή που προβλέπεται στο άρθρο Γ παράγραφος 2 στοιχείο β), οι πληρωµές πραγµατοποιούνται ως εξής: α) η προκαταβολή που καταβάλλεται µετά την απόφαση µπορεί να φθάνει το 50 % του ποσού της συνδροµής που συνδέεται µε τις προβλεπόµενες για το πρώτο έτος δαπάνες, όπως αυτές αναφέρονται στο σχέδιο χρηµατοδότησης που έχει εγκρίνει η Επιτροπή- β) είναι δυνατόν να καταβληθούν ενδιάµεσες πληρωµές, υπό τον όρο ότι το έργο προχωρεί ικανοποιητικά προς την αποπεράτωση και ότι έχουν εκτελεσθεί τουλάχιστον τα δύο τρίτα των δαπανών που αντιστοιχούν στην προηγούµενη πληρωµή, καθώς και το σύνολο των δαπανών που αντιστοιχούν σε όλες τις πληρωµές που προηγούνται αυτής της τελευταίας πληρωµής. Με την επιφύλαξη του στοιχείου γ), καθεµία απ' αυτές τις πληρωµές µπορεί να φθάνει το 50 % της συνδροµής που αντιστοιχεί στις προβλεπόµενες για το συγκεκριµένο έτος δαπάνες, όπως αυτές αναφέρονται στο αρχικό ή αναθεωρηµένο σχέδιο χρηµατοδότησης που έχει εγκρίνει η Επιτροπή- γ) το άρθροισµα των πληρωµών που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) δεν δύναται να υπερβαίνει το 80 % της συνολικής χορηγούµενης συνδροµής- δ) η πληρωµή του υπολοίπου της συνδροµής πραγµατοποιείται εάν: - το έργο, το στάδιο έργου ή η οµάδα έργων έχει υλοποιηθεί µε τους στόχους του,

11 - η αρχή ή ο οργανισµός που έχει ορισθεί, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, υποβάλλει στην Επιτροπή αίτηση πληρωµής εντός έξι µηνών από την υλική αποπεράτωση του έργου, του σταδίου έργου, ή της οµάδας έργων, - έχει υποβληθεί στην Επιτροπή η τελική έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο ΣΤ παράγραφος 4, - το κράτος µέλος αποστέλλει στην Επιτροπή βεβαίωση µε την οποία επιβεβαιώνονται τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην αίτηση πληρωµής και την έκθεση. 4. Τα κράτη µέλη ορίζουν τις αρχές που είναι αρµόδιες για την έκδοση των βεβαιώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο δ) και στην παράγραφο 3 στοιχείο δ). 5. Οι πληρωµές πραγµατοποιούνται στην αρχή ή τον οργανισµό που ορίζει το κράτος µέλος και τούτο, κατά γενικό κανόνα, δύο µήνες, το αργότερο, από την παραλαβή αποδεκτής αίτησης πληρωµής. 6. Για τις µελέτες και τα άλλα µέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, η Επιτροπή καθορίζει τις κατάλληλες διαδικασίες πληρωµών. Άρθρο Ε Χρησιµοποίηση του Ecu 1. Οι αιτήσεις συνδροµής, συµπεριλαµβανοµένου του οικείου σχεδίου χρηµατοδότησης, υποβάλλονται στην Επιτροπή σε Ecu ή σε εθνικό νόµισµα. 2. Τα ποσά της συνδροµής καθώς και τα σχέδια χρηµατοδότησης που εγκρίνονται από την Επιτροπή εκφράζονται σε Ecu. 3. Οι δηλώσεις δαπανών που στηρίζουν τις αντίστοιχες αιτήσεις πληρωµής γίνονται σε Ecu ή σε εθνικό νόµισµα. 4. Οι πληρωµές της χρηµατοδοτικής συνδροµής, οι οποίες πραγµατοποιούνται από την Επιτροπή, καταβάλλονται σε Ecu στην αρχή που ορίζεται από το κράτος µέλος για την είσπραξη των πληρωµών. Άρθρο ΣΤ Παρακολούθηση 1. Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν την αποτελεσµατική παρακολούθηση της εκτέλεσης των κοινοτικών έργων που συγχρηµατοδοτούνται από το ταµείο. Η παρακολούθηση αυτή εξασφαλίζεται µέσω εκθέσεων που συντάσσονται µε διαδικασίες που θεσπίζονται µε κοινή συµφωνία, µέσω δειγµατοληπτικών ελέγχων καθώς και επιτροπών που συνιστώνται για τον σκοπό αυτό. 2. Η παρακολούθηση εξασφαλίζεται µέσω φυσικών και χρηµατοδοτικών δεικτών. Οι δείκτες αυτοί αναφέρονται στον ειδικό χαρακτήρα του έργου και στους στόχους του. Η διάρθρωση των δεικτών αυτών είναι τέτοια ώστε να δηλώνουν: - την πορεία του έργου σε σχέση µε το σχέδιο και τους στόχους που καθορίσθηκαν αρχικά, - την πρόοδο της διαχείρισης και τα ενδεχόµενα συναφή προβλήµατα. 3. ηµιουργούνται επιτροπές παρακολούθησης δυνάµει συµφωνίας µεταξύ του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους και της Επιτροπής. Σε αυτές τις επιτροπές εκπροσωπούνται οι αρχές ή οργανισµοί που ορίζονται από το κράτος µέλος, η Επιτροπή και, ενδεχοµένως η ΕΤΕπ. Στις επιτροπές αυτές εκπροσωπούνται και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές που είναι αρµόδιες για την εκτέλεση ενός έργου και που, ενδεχοµένως, τις αφορά άµεσα το έργο αυτό. 4. Για κάθε έργο, η αρχή ή ο οργανισµός που ορίζεται γι' αυτόν το σκοπό από το κράτος µέλος αποστέλλει στην Επιτροπή, εντός τριών µηνών από το τέλος κάθε πλήρους έτους εκτέλεσης, έκθεση για την πρόοδο που έχει σηµειωθεί. Τελική έκθεση αποστέλλεται στην Επιτροπή εντός έξι µηνών από την αποπεράτωση του έργου ή ένός σταδίου του έργου. 5. Με βάση τα στοιχεία της παρακολούθησης και λαµβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της επιτροπής παρακολούθησης, η Επιτροπή προσαρµόζει, ενδεχοµένως κατόπιν προτάσεως του κράτους µέλους, το ποσό και τους όρους χορήγησης της αρχικά εγκεκριµένης χρηµατοδοτικής συνδροµής, καθώς και το σχέδιο της προβλεπόµενης χρηµατοδότησης. 6. Για να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα του ταµείου, η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι, στο πλαίσιο της διοίκησης του εν λόγω ταµείου, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη διαφάνεια της διαχείρισης. 7. Οι λεπτοµέρειες της παρακολούθησης καθορίζονται στις αποφάσεις της Επιτροπής για την έγκριση των έργων. Άρθρο Ζ

12 Έλεγχος 1. Πριν τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου, η Επιτροπή ενηµερώνει σχετικά το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, ούτως ώστε να λάβει κάθε απαραίτητη βοήθεια. Η προσφυγή της Επιτροπής σε ενδεχόµενους επιτόπιους ελέγχους χωρίς προειδοποίηση διέπεται από συµφωνίες που συνάπτονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του δηµοσιονοµικού κανονισµού. Στους ελέγχους µπορούν να συµµετέχουν µόνιµοι ή έκτακτοι υπάλληλοι του κράτους µέλους. Η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει από το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο για να εξακριβώσει αν η αίτηση πληρωµής είναι σύµφωνη µε τους κανόνες. Στους ελέγχους αυτούς µπορούν να συµµετέχουν µόνιµοι ή άλλοι υπάλληλοι της Επιτροπής και οφείλουν να το πράξουν, εάν το ζητήσει το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος. Η Επιτροπή µεριµνά ώστε οι έλεγχοι που πραγµατοποιεί να διενεργούνται µε συντονισµένο τρόπο για να αποφεύγεται η επανάληψη των ελέγχων για το ίδιο θέµα και κατά την ίδια χρονική περίοδο. Το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος και η Επιτροπή διαβιβάζουν αµοιβαία, χωρίς καθυστέρηση, όλες τις προσήκουσες πληροφορίες που αφορούν τα αποτελέσµατα των διενεργηθέντων ελέγχων. 2. Κατά τη διάρκεια των τριών ετών µετά την τελευταία πληρωµή για ένα έργο, ο οργανισµός και οι αρµόδιες αρχές κρατούν στη διάθεση της Επιτροπής όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα που αφορούν τις δαπάνες τις σχετικές µε το έργο. Άρθρο Η Μείωση, αναστολή και ακύρωση της συνδροµής 1. Εάν η υλοποίηση µιας δράσης δεν φαίνεται να δικαιολογεί ούτε µέρος ούτε σύνολο της χρηµατοδοτικής συνδροµής που της έχει χορηγηθεί, η Επιτροπή προβαίνει σε κατάλληλη εξέταση της περίπτωσης, ζητώντας ιδίως από το κράτος µέλος ή τις αρχές ή οργανισµούς που έχουν οριστεί από αυτό για την εφαρµογή της δράσης να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους εντός καθορισµένης προθεσµίας. 2. Μετά από την εξέταση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή µπορεί να µειώσει, να αναστείλει ή να ακυρώσει τη συνδροµή για τη συγκεκριµένη δράση, εάν επιβεβαιωθεί από την εξέταση η ύπαρξη παρατυπίας ή η µη πλήρωση ενός από τους όρους που αναφέρονται στην απόφαση χορήγησης της συνδροµής και ιδίως η ύπαρξη µιας σηµαντικής τροποποίησης, η οποία επηρεάζει τη φύση ή τους όρους εκτέλεσης της δράσης και για την οποία δεν είχε ζητηθεί η έγκριση της Επιτροπής. Σε περίπτωση αχρεωστήτου σωρευτικής συνδροµής αναζητούνται τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά. 3. Κάθε ποσό το οποίο αποτελεί αντικείµενο απαίτησης ως αχρεωστήτως καταβληθέν πρέπει να επιστρέφεται στην Επιτροπή. Τα ποσά που δεν επιστρέφονται προσαυξάνονται µε τόκους υπερηµερίας, σύµφωνα µε λεπτοµέρειες που θα θεσπισθούν από την Επιτροπή. Άρθρο Θ ηµόσιες συµβάσεις Στο πλαίσιο της εφαρµογής των κοινοτικών κανόνων για τις δηµόσιες συµβάσεις, οι προκηρύξεις οι οποίες προορίζονται για δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ορίζουν ακριβώς τα στοιχεία των έργων για τα οποία έχει ζητηθεί ή αποφασισθεί κοινοτική συνδροµή. Άρθρο Ι Πληροφόρηση Οι πληροφορίες, τις οποίες πρέπει να περιέχει η ετήσια έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 14, παρατίθενται στο παράρτηµα του παρόντος παραρτήµατος. Εµπίπτει στην αρµοδιότητα της Επιτροπής η οργάνωση, κάθε έξι µήνες, ενηµερωτικής συνεδρίασης µε τα κράτη µέλη. Άρθρο Κ Αναθεώρηση Το Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής και κατόπιν διαβουλεύσεως µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µπορεί, εφόσον χρειάζεται, να τροποποιεί τις διατάξεις του παρόντος παραρτήµατος µε βάση την κτηθείσα πείρα. Παράρτηµα του παραρτήµατος ΙΙ Η ετήσια έκθεση περιέχει πληροφορίες για τα ακόλουθα θέµατα: 1. τη χρηµατοδοτική ενίσχυση η οποία έχει αναληφθεί και καταβάλλεται από το ταµείο, µε ετήσια κατανοµή ανά κράτος µέλος και ανά κατηγορία έργων (περιβάλλον και µεταφορές)- 2. τον οικονοµικό και κοινωνικό αντίκτυπο του ταµείου στα κράτη µέλη, και σε ό,τι αφορά την οικονοµική και κοινωνική συνοχή της Ένωσης-

13 3. τη συνοπτική πληροφόρηση για τα προγράµµατα που εκτελούνται στα δικαιούχα κράτη µέλη µε στόχο να πληρωθούν οι όροι οικονοµικής σύγκλισης που αναφέρονται στο άρθρο 104Γ της συνθήκης και για την εφαρµογή του άρθρου 6 του κανονισµού- 4. πληροφορίες για τις επιπτώσεις που διαπιστώνει η Επιτροπή, όσον αφορά την αναστολή της χρηµατοδότησης, από τις αποφάσεις του Συµβουλίου που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2-5. τη συνεισφορά του ταµείου στις προσπάθειες των δικαιούχων κρατών µελών για την εφαρµογή της κοινοτικής πολιτικής που αφορά το περιβάλλον και για την ενίσχυση των διευρωπαϊκών δικτύων υποδοµής των µεταφορών- την ισορροπία µεταξύ των έργων στον τοµέα του περιβάλλοντος και των έργων στον τοµέα της υποδοµής των µεταφορών- 6. την αξιολόγηση της συµβατότητας των παρεµβάσεων του ταµείου µε τις κοινοτικές πολιτικές, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, τις µεταφορές, τον ανταγωνισµό και τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων- 7. την πληροφόρηση για µέτρα που εξασφαλίζουν το συντονισµό και τη συνεκτικότητα µεταξύ των έργων που χρηµατοδοτούνται από το ταµείο και των µέτρων που χρηµατοδοτούνται µε πιστώσεις που προέρχονται από τον κοινοτικό προϋπολογισµό, την ΕΤΕπ και τα άλλα χρηµατοδοτικά µέσα της Κοινότητας- 8. την πληροφόρηση για τις επενδυτικές προσπάθειες των δικαιούχων κρατών µελών στους τοµείς της προστασίας του περιβάλλοντος και της υποδοµής των µεταφορών- 9. την πληροφόρηση για τις προπαρασκευαστικές µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί και για τα µέτρα τεχνικής υποστήριξης που έχουν χρηµατοδοτηθεί, όπου συµπεριλαµβάνονται σαφείς ενδείξεις όσον αφορά τον τύπο των σχετικών µελετών και µέτρων- 10. την πληροφόρηση για τα αποτελέσµατα της εκτίµησης, της παρακολούθησης και αξιολόγησης των έργων, συµπεριλαµβανοµένων των διευκρινίσεων για οποιαδήποτε προσαρµογή των έργων ώστε να είναι σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα αυτά- 11. την πληροφόρηση για τη συµβολή της ΕΤΕπ στην αξιολόγηση των έργων- 12. περιληπτικά στοιχεία για τα αποτελέσµατα των πραγµατοποιηθέντων ελέγχων, τις διαπιστωθείσες παρατυπίες και τις ήδη δροµολογηθείσες διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες.

Ο περί Προστασίας των Μισθών Νόµος του 2007 εκδίδεται µε ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Ο περί Προστασίας των Μισθών Νόµος του 2007 εκδίδεται µε ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Αριθµός 4118 Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2007 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 35(Ι)/2007 Ο περί Προστασίας των Μισθών Νόµος του 2007 εκδίδεται µε ηµοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής

ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής Εισαγωγή Επιλογή Σχεδίου Ανάπτυξης (1/2) Για την προκριθείσα πρώτη επιλογή της περιοχής της «Βιοµηχανικής Ζώνης ραπετσώνας- Κερατσινίου» έχουν διατυπωθεί αρκετές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ, ΤΟ ΕΣΠΑ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΙΔΙΩΣ ΤΟ ΕΛΛΑΔΑ) ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ, ΤΟ ΕΣΠΑ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΙΔΙΩΣ ΤΟ ΕΛΛΑΔΑ) ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ, ΤΟ ΕΣΠΑ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΙΔΙΩΣ ΤΟ ΕΛΛΑΔΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. dparatiritirio.blogspot.com

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. dparatiritirio.blogspot.com ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΪΟΣ 2010 1. Εισαγωγή Η Κοινωνική Ασφάλιση τον 20 ο αιώνα. αποτελεί τη κορυφαία κατάκτηση των εργαζοµένων τον 19

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 261 της 06/08/2004 σ. 0019-0023

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 261 της 06/08/2004 σ. 0019-0023 Οδηγία 2004/81/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε τον τίτλο παραµονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύµατα εµπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη λαθροµετανάστευση, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.4 : «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Από την καχυποψία στη συνύπαρξη. Ο ήµος Σερρών και το campus του ΤΕΙ Σερρών (1979-2009)

Από την καχυποψία στη συνύπαρξη. Ο ήµος Σερρών και το campus του ΤΕΙ Σερρών (1979-2009) Από την καχυποψία στη συνύπαρξη. Ο ήµος Σερρών και το campus του ΤΕΙ Σερρών (1979-2009) Λίλα Θεοδωρίδου, Γλυκερία Καριώτου, Ελευθέριος Παναγιωτόπουλος, Γεώργιος Καριώτης Μέλη ΕΠ- Τµήµα Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 2012-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 2012-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 01-014 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 014 ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛ- ΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛ- ΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ/ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ - ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛ- ΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Πολλά ερωτήματα και εύλογες

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τον Προϋπολογισμό 2011 του Δήμου Κηφισιάς

Εισήγηση για τον Προϋπολογισμό 2011 του Δήμου Κηφισιάς 1 Εισήγηση για τον Προϋπολογισμό 2011 του Δήμου Κηφισιάς Κυρία Πρόεδρε Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Μπροστά μας έχουμε μια νέα εποχή για την αυτοδιοίκηση. Μια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦ. Α : ΚΕΦ. Β : ΚΕΦ. Γ : ΚΕΦ. : ΚΕΦ. Ε : ΚΕΦ. ΣΤ : ΚΕΦ. Ζ : ΚΕΦ. Η : ΚΕΦ. Θ : ΚΕΦ. Ι : ΚΕΦ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒ

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒ Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Αύξηση Φ.Π.Α. και ειδικών φόρων κατανάλωσης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Αύξηση Φ.Π.Α. και ειδικών φόρων κατανάλωσης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Αύξηση Φ.Π.Α. και ειδικών φόρων κατανάλωσης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Με το άρθρο πρώτο του σχεδίου νόµου αυξάνονται οι έµµεσοι φόροι για την άµεση αντιµετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρώντας το νερό ως στοιχείο

Θεωρώντας το νερό ως στοιχείο Υ ΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γεώργιος Κ. Στουρνάρας Καθηγητής Υδρογεωλογίας και Τεχνικής Γεωλογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών Εισαγωγή Η λέξη περιβάλλον οδηγεί συνειρµικώς σε µόλυνση, ρύπανση,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, L 167/10 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/29/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2001 για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Δ (προχωρημένο) Πρώτη διδακτική πρόταση Το θηλυκό μυαλό των επιχειρήσεων Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: 1 διδακτική ώρα ενήλικες Διδακτικός στόχος: κατανόηση αυθεντικού

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ομών ήμου Αθηναίων Θεόδωρος Λιβάνιος, ΓενικόςΓραμματέας ήμου Αθηναίων Σεπτέμβριος 2013

Αξιολόγηση ομών ήμου Αθηναίων Θεόδωρος Λιβάνιος, ΓενικόςΓραμματέας ήμου Αθηναίων Σεπτέμβριος 2013 Αξιολόγηση ομών ήμου Αθηναίων Θεόδωρος Λιβάνιος, ΓενικόςΓραμματέας ήμου Αθηναίων Σεπτέμβριος 2013 Βασικά βήματα Από την αρχή μέχρι το τέλος της αξιολόγησης Βήμα 1 Βήμα 2 Βήμα 3 Βήμα 4 Πολιτική απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΙΒ, 4 Μαΐου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΙΒ, 4 Μαΐου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΙΒ, 4 Μαΐου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ιεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Εγγυήσεις για την εργασιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 Αγαπητοί εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Αγαπητοί συνάδελφοι, Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ: Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΤΙΤΛΟΣ:

ΡΑΣΗ: Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΤΙΤΛΟΣ: ΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ: 3 Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: «Συνθετική έκθεση - µελέτη αναφορικά µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΑ ΑΤΟΜΑ.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΑ ΑΤΟΜΑ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΑ ΑΤΟΜΑ.» ΦΟΙΤΗΤΕΣ: Γεωργίου Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Προσήλθαν:

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Προσήλθαν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΕΖΞΩΕ6-ΓΞ4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 14ης / 5 Ιουνίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 320/2013 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ìþíåò áñãßá Παριανός Τύπος óôçí ðñüåäñï ôçò Êïéíüôçôáò ÁíôéðÜñïõ Èá êüíïõìå ðñùôïóýëéäç ôç äþëùóþ ôïõ Ç íåïëáßá ìáò øçößæåé óôéò 30 Ìáñôßïõ Σελ.

ìþíåò áñãßá Παριανός Τύπος óôçí ðñüåäñï ôçò Êïéíüôçôáò ÁíôéðÜñïõ Èá êüíïõìå ðñùôïóýëéäç ôç äþëùóþ ôïõ Ç íåïëáßá ìáò øçößæåé óôéò 30 Ìáñôßïõ Σελ. Παριανός Τύπος ΑΡΙΘΜΟΣ Α ΕΙΑΣ 03 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΥ εκαπενθήµερη εφηµερίδα στην υπηρεσία της Πάρου και της Αντιπάρου Περίοδος Β Έτος 4ο Αρ. φύλλου 77 Τιµή 1 ευρώ Πέµπτη 6 Μαρτίου 2008 ÅéêïíéêÞ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Συντονιστικής Επιτροπής ( Σ) ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΑ ΕΛΛΑ ΟΣ --- Αγαπητοί Πρόεδροι των ΛΕΑ ΕΛΛΑ ΟΣ, Αγαπητοί συνάδελφοι µέλη των ΛΕΑ που συµµετέχετε στην 14 η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ της Νάξου και τυπικά στην

Διαβάστε περισσότερα

(2000-2004) (Dalin,1998) (Fullan,1991,1993,Levin,1976,Ravitch,2000,Rogers, 1995, Sarason,1982,1990).

(2000-2004) (Dalin,1998) (Fullan,1991,1993,Levin,1976,Ravitch,2000,Rogers, 1995, Sarason,1982,1990). ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ: Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (2000-2004) Χρίστος ούκας,σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αρετή- ήµητρα ούκα,msc Ανάπτυξης- Σχεδιασµού Εκπαιδευτικών Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος

για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος Προχωράµε για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος για να πάει η Ελλάδα µπροστά Με πίστη και πεποίθηση υποστηρίζω την ύπαρξη στην ελληνική κοινωνία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ----------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηθικός προβληµατισµός και η χριστιανική θεώρηση της ηθικής

Ο ηθικός προβληµατισµός και η χριστιανική θεώρηση της ηθικής Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ο ηθικός προβληµατισµός και η χριστιανική θεώρηση της ηθικής 1. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 1.1. Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Είναι ο ηθικός προβληµατισµός αποτέλεσµα της φυσικής ροής

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική της Χηµείας στο σχολείο - Προβλήµατα και λύσεις

ιδακτική της Χηµείας στο σχολείο - Προβλήµατα και λύσεις ιδακτική της Χηµείας στο σχολείο - Προβλήµατα και λύσεις Μιλένα Koleva, Τεχνικό Πανεπιστήµιο του Γκάµπροβο (Βουλγαρία) kolevamilena@hotmail.com Αφηρηµένο Τα τελευταία χρόνια έχουν δει το ενδιαφέρον υποχωρούσε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β440ΩΞΜ-ΤΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 13/2011. της συνεδρίασης της Οικονοµικήςεπιτροπής του ήµου Πολυγύρου

ΑΔΑ: Β440ΩΞΜ-ΤΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 13/2011. της συνεδρίασης της Οικονοµικήςεπιτροπής του ήµου Πολυγύρου 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης

Αλεξάνδρειο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Αλεξάνδρειο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Τύπος και Εθνικό Σύστηµα Υγείας» Για το Α Εξάµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 06/12/2005 Προς: ΕΣΜΗΕ Α.Ε., κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, ιευθύνοντα Σύµβουλο Θέµα: Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1 : Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισµοί 2 : Εκπροσώπηση Εταιρείας 3 : Τοπογραφικά στοιχεία 4 : Εργοτάξιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού κουζίνας όπου υπηρετεί µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου στις Σχολές Τουριστικών Επαγγελµάτων όλης της χώρας.» (Πράξη Κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗ» Α.Τ.Ε.Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Α.Μ.:6515

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κάλυψη κενών θέσεων τακτικού προσωπικού σε νησιωτικούς δήμους. Δυόμισι χρόνια μετά την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης και την

ΘΕΜΑ: Κάλυψη κενών θέσεων τακτικού προσωπικού σε νησιωτικούς δήμους. Δυόμισι χρόνια μετά την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης και την Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : οικ. 22090 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εκατοστή τριακοστή τρίτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Εκατοστή τριακοστή τρίτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εκατοστή τριακοστή τρίτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά τεύχος 133 ανακοινώσεις Πίνακας περιεχομένων Παράταση

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα πτυχικακή εργασία έρχεται μετά από λίγα χρόνια να συμπληρώσει μία ακόμη σχεδιαστική πρόταση για την «Ανάπλαση της Αλάνας της Τούμπας», θέμα

Η παρούσα πτυχικακή εργασία έρχεται μετά από λίγα χρόνια να συμπληρώσει μία ακόμη σχεδιαστική πρόταση για την «Ανάπλαση της Αλάνας της Τούμπας», θέμα Πτυχιακή Εργασία Σχολή Γραφικών Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών Τ.Ε.Ι Αθήνας Τµήµα: ιακόσµησης - Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων & Σχεδιασµού Επίπλου - Αντικειµένου Έρευνα - Επιµέλεια: ηµήτρης Θεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΙ

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΙ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΙ ΚΕΡΔΙΣΑΜΕ, ΠΟΙΑ ΤΑ ΛΑΘΗ ΜΑΣ, ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ. Η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 16 / 03-09-2013 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα του ήµου Ρόδου, (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τρίτη, 03 Σεπτεµβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 26/7/2011 Αρ. Πρωτ.: Εξ./399/2011 Προς: Κυρία Χρυσή Αράπογλου, Πρόεδρο της ιαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων Θέµα: Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Συµπεράσµατα και στρατηγική για την αντιµετώπιση της κλιµατικής µεταβολής

Κεφάλαιο 5 Συµπεράσµατα και στρατηγική για την αντιµετώπιση της κλιµατικής µεταβολής Κεφάλαιο 5 5.1 Συµπεράσµατα του 1 ου Κεφαλαίου* Η Μεσόγειος έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως περιοχή ευάλωτη στις επιπτώσεις της ανθρωπογενούς κλιµατικής µεταβολής. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Μάιος 2010 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (2007 2013) Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού http://ec.europa.eu/culture/index_en.

Μάιος 2010 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (2007 2013) Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού http://ec.europa.eu/culture/index_en. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Εκτελεστικός οργανισµός εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεµάτων και πολιτισµού ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠH Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (2007 2013) Μάιος 2010 Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΟΣ: Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΟΣ: Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΟΣ: Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ 1. ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΣΟΣ 1.1. Το παιχνίδι µε τις λέξεις 1.2. Το δάσος µέσα από τις αισθήσεις: χρώµατα, µυρωδιές και ήχοι 1.3. Το ζωντανό δάσος 1.4.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. για τη διερεύνηση της νομιμότητας των οικονομικών ενισχύσεων/επιχορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2004/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004

Ο ΗΓΙΑ 2004/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 30.4.2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/ 39 Ο ΗΓΙΑ 2004/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στον τομέα του εμπορίου: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στον τομέα του εμπορίου: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στον τομέα του εμπορίου: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο κεφάλαιο αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στα μεγέθη και στη διάρθρωση των βασικών χαρακτηριστικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.Σ. Ε.Λ.Μ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.Σ. Ε.Λ.Μ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.Σ. Ε.Λ.Μ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΜΑΙΟΣ 2014 Συνάδελφοι το.σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. θα ήθελε να σας ενηµερώσει για τα ζητήµατα τα οποία προσπάθησε να αντιµετωπίσει την προηγούµενη περίοδο καθώς και για τον σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

«Ευζωία αγροτικών ζώων».

«Ευζωία αγροτικών ζώων». ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Θέµα: «Ευζωία αγροτικών ζώων». ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΙΧΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 1. Θεσμικά

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος Προς τη Βουλή των Ελλήνων To παρόν σχέδιο νόµου αποτελεί µια προσπάθεια εκσυγχρονισµού, επικαιροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΣΣΜ- 540490 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26.05.2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΤΗΡΩΝ»

ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΣΣΜ- 540490 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26.05.2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΤΗΡΩΝ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΤΗΡΩΝ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΣΣΜ- 540490 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26.05.2015 1. Με το παρόν Συµπλήρωµα Νο 2 της παραπάνω ιακήρυξης, αντικαθίσταται το αντικείµενο του 1 ου Συµπληρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Το Σύνταγµα προβλέπει το δικαίωµα κάθε πολίτη ακρόασής του ενώπιον του αρµόδιου ικαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΤOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΤOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 08.08.2002 COM(2002) 455 τελικό 2002/0199 (ACC) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΤOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εφαρµογή του συστήµατος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίµπερλυ στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Υπουργό Παιδείας Θεσσαλονίκη 26 / 2 / 2008 κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη Αρ. Πρωτ. 4775

ΠΡΟΣ: Υπουργό Παιδείας Θεσσαλονίκη 26 / 2 / 2008 κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη Αρ. Πρωτ. 4775 ΠΡΟΣ: Υπουργό Παιδείας Θεσσαλονίκη 26 / 2 / 2008 κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη Αρ. Πρωτ. 4775 Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Με αφορμή τον διάλογο ανάμεσα στους φορείς της εκπαίδευσης και την πολιτεία για τα θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον απολογισμό της χρήσης του 2014 θα εξετάσουμε ορισμένα θεμελιώδη μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων στα οποία παρατηρούνται τα εξής:

Ξεκινώντας τον απολογισμό της χρήσης του 2014 θα εξετάσουμε ορισμένα θεμελιώδη μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων στα οποία παρατηρούνται τα εξής: ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4165, 6.6.2008 Ν. 31(Ι)/2008 Ο περί Αναγνώρισης των Επαγγελµατικών Προσόντων Νόµος του 2008 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο» 1. Σύµφωνα µε τον ισχύοντα Νόµο 3133/2003, οι διατάξεις τυπικών νόµων

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ. Προϋπολογισµού: 64.288,09 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ. Προϋπολογισµού: 64.288,09 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Πίνακας περιεχομένων

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Δημοσίευση στο ΦΕΚ Κοινής Απόφασης για την σύντμηση της προθεσμίας που ορίζεται στη διεκπεραίωση διαδικασιών αρμοδιότητας του ΟΑΕΔ... 2 Αξιοποίηση 526 πρώην σχολικών φυλάκων σε νοσοκομεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Βιολογική Ποικιλότητα στην Κύπρο: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές διατήρησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Βιολογική Ποικιλότητα στην Κύπρο: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές διατήρησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Βιολογική Ποικιλότητα στην Κύπρο: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές διατήρησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γιώργος Κακούρης Μυτιλήνη, Φεβρουάριος 2005 1 1. Η Βιολογική ποικιλότητα

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ ήµου Καβάλας ΝΠ του ήµου Καβάλας µε την επωνυµία Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ήµου Καβάλας»

Θ Ε Μ Α «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ ήµου Καβάλας ΝΠ του ήµου Καβάλας µε την επωνυµία Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ήµου Καβάλας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 4 ης /26 Ιανουαρίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 57/2009 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΑΘΗΜΑ 11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα απορροφά µεγάλο µέρος και του προγράµµατος δηµοσίων δαπανών: το 2001

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»

ΙΕΘΝΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΘΝΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΦΑΣΗ ΕΠΑΝΟ ΟΥ ΙΙΙ. 1 Ορισµοί Παράλληλα µε τους ορισµούς του άρθρου II.1, για την παρούσα συµφωνία επιχορήγησης ισχύουν οι ακόλουθοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Η ΕΕΤΑΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Η ΕΕΤΑΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Η ΕΕΤΑΑ Περιεχόμενα ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ...3 ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ...35 ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος για την εισαγωγή του ιεθνούς Ποινικού Κώδικα. της 26 ης Ιουνίου 2002. Άρθρο 1. ιεθνής Ποινικός Κώδικας ( ΠΚ) Μέρος πρώτο.

Νόµος για την εισαγωγή του ιεθνούς Ποινικού Κώδικα. της 26 ης Ιουνίου 2002. Άρθρο 1. ιεθνής Ποινικός Κώδικας ( ΠΚ) Μέρος πρώτο. 1 Νόµος για την εισαγωγή του ιεθνούς Ποινικού Κώδικα της 26 ης Ιουνίου 2002 Η Οµοσπονδιακή Βουλή ψήφισε τον ακόλουθο νόµο: Άρθρο 1 ιεθνής Ποινικός Κώδικας ( ΠΚ) Μέρος πρώτο Γενικές ιατάξεις 1 Πεδίο Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2014-2016 Αγαπητοί συνάδελφοι, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2014-2016 Το ΤΕΕ είναι, ως γνωστόν, ο θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας. Σταδιακά όμως έχει εξελιχθεί, άτυπα και σε συνδικαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 113. Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 113. Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 113. Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑTΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία. Πρώτο Παράρτηµα ΜΕΡΟΣ I ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ιδρυτικό Έγγραφο 3. Τρόπος σύστασης εταιρείας ως

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÈÏÄÉÊÏ ÁÑÃÕÑÏÕÐÏËÇ. Α.2. α. Λ β. Σ γ. Σ δ. Σ ε. Λ

ÌÅÈÏÄÉÊÏ ÁÑÃÕÑÏÕÐÏËÇ. Α.2. α. Λ β. Σ γ. Σ δ. Σ ε. Λ Α.1. α. Αγροτική µεταρρύθµιση: Η βιοµηχανική επανάσταση άσκησε σοβαρές πιέσεις στον αγροτικό χώρο µε αποτέλεσµα την προοδευτική υποχώρηση της παραγωγικής και κοινωνικής κυριαρχίας του στον «δυτικό κόσµο».

Διαβάστε περισσότερα

Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΤΟΣ 10ο / ΑΡ. Φ. 249 / ΤΙΜΗ 1

Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΤΟΣ 10ο / ΑΡ. Φ. 249 / ΤΙΜΗ 1 Ἀντιφωνητὴς Πάσα δουλεία παρά φύσιν ἐστίν ΑΝΤΙΦΑΝΗΣ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΤΟΣ 10ο / ΑΡ. Φ. 249 / ΤΙΜΗ 1 Πρίν ἕξι µῆνες γράφαµε (φ. 236, ὑπό τόν τίτλο «Μέ τό ζόρι (εὐρω)παντρειά»)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 29 ης / 09 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 29 ης / 09 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 29 ης / 09 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 398/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. Η επιστολή του Γ. Βαρουφάκη προς το Eurogroup. Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. Η επιστολή του Γ. Βαρουφάκη προς το Eurogroup. Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015 Η επιστολή του Γ. Βαρουφάκη προς το Eurogroup Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015 Ολόκληρη η επιστολή µε τη λίστα των ελληνικών µεταρρυθµίσεων, που απέστειλε ο υπουργός Οικονοµικών Γιάνης Βαρουφάκης προς τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνήλθε σε έκτακτη σύνοδο, στις 21 Σεπτεµβρίου 2001, για να προβεί σε ανάλυση της διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνέχεια παρατίθεται το κείµενο της σύµβασης όπως αυτό διαβιβάστηκε στο δήµο µας από την Ανακύκλωση Συσκευών Ανώνυµη Εταιρία.

Στην συνέχεια παρατίθεται το κείµενο της σύµβασης όπως αυτό διαβιβάστηκε στο δήµο µας από την Ανακύκλωση Συσκευών Ανώνυµη Εταιρία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:21/05/2013 ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ. 15222 ΠΡΟΣ Τον κ. ήµαρχο για τον κ. Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου ιονύσου Θέµα: Λήψη Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) στο Χωροταξικό Σχεδιασμό: εννοιολογικές αποσαφηνίσεις η εφαρμογή στα ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠΣΧΟΟΑΠ Μουτσιάκης Ευθύμιος Περιβαλλοντολόγος, Δρ. Αρχ. Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31ης Δεκεμβρίου 2005 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2005) ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πρώτον. Το ταξίδι στην Κίνα θα φέρει καρπούς

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις»

στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» Προς την Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Με τις εισαγόµενες διατάξεις, µε τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ. Α1. α. Σωστό β. Λάθος γ. Λάθος δ. Σωστό ε. Σωστό

ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ. Α1. α. Σωστό β. Λάθος γ. Λάθος δ. Σωστό ε. Σωστό ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ: ΧΑΙΡΗ ΤΡΙΠΑΜΠΟΥΚΗ ΑΜΑΛΙΑ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ, ΖΟΥΠΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 1 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 Κος ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ:(Γενικός Γραµµατέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης ΥΠ.ΟΙ.Ο.) Ευχαριστούµε που ήρθατε στη σηµερινή ενηµερωτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ! 1 Αγαπητοί συµπατριώτες, φίλες και φίλοι, Οι εκλογές του Νοέµβρη, που συµπίπτουν µε το τέλος της πρώτης δεκαετίας του 21

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία των πολιτών στις εξ αποστάσεως καταναλωτικές συναλλαγές Εισήγηση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Ευάγγελου Ζερβέα, στο Συνέδριο που διοργανώνει η Επιστηµονική Ένωση ικηγόρων «Θέµις» (5-6 Μαρτίου,

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι.- 1. Συνοπτικός τίτλος. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ. - ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ÍÅÏ ÄÕÍÁÌÉÊÏ ÓÔÁÕÑÏÕÐÏËÇ

ÍÅÏ ÄÕÍÁÌÉÊÏ ÓÔÁÕÑÏÕÐÏËÇ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΕ Β' ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1. Ο ποιητής ευχαριστεί το Θεό, γιατί του πρόσφερε το δώρο της ποίησης, αναγνωρίζοντας µάλιστα την ιδιαίτερη αξία που αυτή έχει στη ζωή του ( δεν

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 4ης Ιουλίου 2012.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 4ης Ιουλίου 2012. 27.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 για τα εξωχρηματιστηριακά

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Αιφνιδιαστική αλλαγή νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική εργασία µε θέµα

ιπλωµατική εργασία µε θέµα ιπλωµατική εργασία µε θέµα της ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής : ηµήτριος Γκίνογλου 1 Ευχαριστίες Αρχικά θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στον επιβλέποντα καθηγητή της παρούσας εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2012-13 -1Ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2012-13 -1Ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2012-13 -1Ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Οµάδα ερευνητικής εργασίας 1.. ΒούρτσηςΗλίας 2.. ΒράκαςΓεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 24/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 23 ης Οκτωβρίου 2013

Πρακτικό 24/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 23 ης Οκτωβρίου 2013 Πρακτικό 24/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 23 ης Οκτωβρίου 2013 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 23 η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΙΛΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΙΛΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΙΛΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κεφάλαιο Α Επιτάχυνση της διαδικασίας Στρατηγικών και Ιδιωτικών επενδύσεων Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών µελετών κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, προκαταρκτικής µελέτης τεχνικών, οριστικής γεωλογικής µελέτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. Περ/κή /νση υτικής Ελλάδας Τ.Κ. 26 0 - ΠΑΤΡΑ Α.Π. ΡΟ32/ 4630 / 3.3 ΠΑΤΡΑ : 27-08- 202 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 56/202 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Η παραγωγή ηλεκτρισµού από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.), όπως είναι ιδίως η αιολική ενέργεια, αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα