Πηπρηαθή Δξγαζία κε ζέκα:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πηπρηαθή Δξγαζία κε ζέκα:"

Transcript

1 Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα (ΑΔΗ) Πεηξαηά Παλεπηζηήκην Πεηξαηά Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Πηπρηαθή Δξγαζία κε ζέκα: Γεκηνπξγία θνηλσληθνχ δηθηχνπ κε βάζε ην ππεξεζηνζηξεθέο κνληέιν πληάθηεο: Καινγεξφπνπινο Ησάλλεο (Δ/04045) Δπηβιέπσλ: Θεκηζηνθιένπο Μαξίλνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Πεηξαηάο 2012

2 Αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο κνπ 2

3 Πεξηερφκελα Δπραξηζηίεο. 5 1-Δηζαγσγή ζηα θνηλσληθά δίθηπα Ση είλαη θνηλσληθφ δίθηπν (social network) θνπφο έξεπλαο θαη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη Γνκή εξγαζίαο Ζ έλλνηα ησλ Web Services θαη ραξαθηεξηζηηθά θνηλσληθψλ δηθηχσλ Ση είλαη ηα Web Services SOAP, WSDL θαη UDDI SOAP (Simple Object Access Protocol) WSDL (Web Service Description Language) UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) Σα δεκνθηιέζηεξα θνηλσληθά δίθηπα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηψλ Facebook WLM (Windows Live Messenger) Twitter LinkedIn Myspace You tube RSS (Rich Site Summary or Really Simple Syndication) Blogger Σα θξίζηκα δεηήκαηα ηεο λνκνζεζίαο, ηεο αζθάιεηαο θαη ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ 3-Αξρηηεθηνληθή πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ-κνηλσληθφ δίθηπν Good Life Φάζε 1-Λεηηνπξγηθέο θαη ηξαηεγηθέο Απαηηήζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ Φάζε 2-Μειέηε Δπηρεηξεζηαθψλ Γηαδηθαζηψλ Φάζε 3-Αξρηηεθηνληθφο ρεδηαζκφο Φάζε 4-Γεκηνπξγία Τπεξεζηνζηξεθψλ Αξρηηεθηνληθψλ Σερληθή πεξηγξαθή ππεξεζηνζηξεθνχο εθαξκνγήο Good Life Δηζαγσγή ρήκα βάζεο δεδνκέλσλ

4 5-Δγρεηξήδην ρξήζεο ηνπ ππεξεζηνζηξεθνχο θνηλσληθνχ δηθηχνπ Good Life Home Profile Inbox Outbox New Message Search GoodLifers Αλαδήηεζε κε βάζε ην username ή ην Αλαδήηεζε κε βάζε ην νλνκαηεπψλπκν Απνζηνιή αηηήκαηνο γηα πξνζζήθε ρξήζηε ζηε ιίζηα ησλ GoodLifers Απνδνρή ή απφξξηςε αηηήκαηνο γηα πξνζζήθε ρξήζηε ζηε ιίζηα ησλ GoodLifers Άλνηγκα δσληαλήο ζπλνκηιίαο κεηαμχ δχν ρξεζηψλ (chat) Έμνδνο απφ ηελ εθαξκνγή-απνζχλδεζε (Logout) 80 6-Παξάξηεκα Δλδεηθηηθφο θψδηθαο εθαξκνγήο Οδεγίεο εγθαηάζηαζεο Κψδηθαο ησλ web services ηεο εθαξκνγήο Βηβιηνγξαθία

5 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή θ. Μαξίλν Θεκηζηνθιένπο, ν νπνίνο ήηαλ θαη ν επηβιέπσλ θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο, γηα ηε βνήζεηα θαη ηελ θαζνδήγεζε πνπ κνπ παξείρε έηζη ψζηε λα ηελ θέξσ εηο πέξαο. Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θίιν θαη ζπκθνηηεηή κνπ Μπνπριή Υαξάιακπν, ν νπνίνο κε βνήζεζε θαζ φιε ηε δηάξθεηα ησλ πξνπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ. Σέινο, επραξηζηψ θαη εθθξάδσ ηδηαίηεξε επγλσκνζχλε γηα ηνπο γνλείο κνπ θαη ηηο αδεξθέο κνπ, νη νπνίνη ν θαζέλαο κε ηνλ δηθφ ηνπ μερσξηζηφ ηξφπν κε βνήζεζε θαη κνπ έδσζε δχλακε λα νινθιεξψζσ ηηο πηπρηαθέο κνπ ζπνπδέο κε επηηπρία. 5

6 1-Δηζαγσγή ζηα θνηλσληθά δίθηπα Ζ ζπλερήο θαη νινέλα απμαλφκελε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ κέζσ ηνπ Ηληεξλέη είλαη πιένλ γεγνλφο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε δεκνζίεπζε ηνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ Διιάδαο (ΔΠΔ) γηα ην 2010 ην 36% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο ρξεζηκνπνηεί ζήκεξα ηα θνηλσληθά δίθηπα κε θχξην θαη κφλν ζθνπφ ηελ επηθνηλσλία, ηελ πιεξνθφξεζε θαη ηελ ςπραγσγία ζε πξνζσπηθφ αιιά θαη επαγγεικαηηθφ επίπεδν. ε κηα άιιε έξεπλα ηνπ εξγαζηεξίνπ Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ (ELTRUN) ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ γηα ηε «ηάζε, αμηνπνίεζε θαη εκπηζηνζχλε ησλ Διιήλσλ ζηα Social Media», ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ηέινο ηνπ 2011 κε 1050 έκπεηξνπο ρξήζηεο ηνπ Internet (νη νπνίνη είλαη ελεξγνί ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο θαη αγνξέο) πξνθχπηεη φηη ην 68% ησλ Διιήλσλ επηζθέπηεηαη ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Δηθφλα 1-πρλφηεηα ρξήζεο ησλ Social Media 6

7 ε παγθφζκην επίπεδν, κεηά απφ έξεπλα ηεο «Hitwise» ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2011, πνπ εμεηάδεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δαπαλνχλ νη άλζξσπνη απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο γηα ηε ρξήζε δεκνθηινχο θνηλσληθνχ δηθηχνπ πξνθχπηεη φηη ε ηγθαπνχξε θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε κηαο θαη νη θάηνηθνί ηεο μνδεχνπλ 38 ιεπηά θαη 46 δεπηεξφιεπηα αλά επίζθεςε, ελψ νη θάηνηθνη ηεο Βξαδηιίαο δαπαλνχλ θαηά κέζν φξν 18 ιεπηά θαη 9 δεπηεξφιεπηα αλά επίζθεςε. Σε ηγθαπνχξε αθνινπζεί Νέα Εειαλδία (30 ιεπηά θαη 31 δεπηεξφιεπηα), ε Απζηξαιία (26 ιεπηά θαη 27 δεπηεξφιεπηα), ην Ζλσκέλν Βαζίιεην (25 ιεπηά θαη 33 δεπηεξφιεπηα) θαη νη Ζ.Π.Α (20 ιεπηά θαη 46 δεπηεξφιεπηα). Γηα ηελ ίδηα κειέηε ε Βξαδηιία θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε ζε αξηζκφ επηζθέςεσλ ζε sites θνηλσληθψλ δηθηχσλ κε πνζνζηφ 18,9% ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ, ελψ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην έρεη ην ρακειφηεξν πνζνζηφ επηζθέςεσλ, ην 12,2% απηψλ. Απφ ηα παξαπάλσ κπνξνχκε εχθνια λα δηαπηζηψζνπκε φηη ε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ έρεη εηζβάιιεη δπλακηθά ζηε δσή καο. Σφζν ζηνλ ηνκέα ησλ ρξεζηψλ ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, φζν θαη ζηνλ επηρεηξεζηαθφ ηνκέα (βηνκεραλίεο, εηαηξίεο, ΜΜΔ, ηνπξηζκφ, νξγαληζκνί θ.ά.) ε ρξήζε ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη γηα ηε δηαθίλεζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο ελεκέξσζεο δίλνληαο ζηνλ θάζε ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα ηεο άκεζεο (online) επηθνηλσλίαο ρσξίο λα ππάξρεη απψιεηα ρξφλνπ (θαζπζηέξεζε) θαη ρσξίο θαλέλα θφζηνο, αθνχ ζηε ζεκεξηλή επνρή ν ρξφλνο είλαη πνιχηηκνο θαη ην ρξήκα θηλεηήξηνο θαη ππνινγίζηκε δχλακε ζε φινπο ηνπο ηνκείο. 7

8 1.1-Ση είλαη θνηλσληθφ δίθηπν Κνηλσληθφ δίθηπν είλαη κηα θνηλσληθή δνκή πνπ απνηειείηαη απφ άηνκα ηα νπνία ζπλδένληαη ή δεζκεχνληαη κεηαμχ ηνπο κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο αιιειεμάξηεζεο, φπσο είλαη ε θηιία, ε ζπγγέλεηα, ηα θνηλά ελδηαθέξνληα, νη νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο θ.ά. ηε βηβιηνγξαθία παξνπζηάδνληαη δηάθνξνη νξηζκνί γηα ην ηη είλαη θνηλσληθφ δίθηπν, κεξηθνί απφ ηνπο νπνίνπο είλαη νη παξαθάησ: 1. Οη Ajjan & Hartshorne (2008) νξίδνπλ ηα θνηλσληθά δίθηπα σο δηθηπαθέο ππεξεζίεο, πνπ ζηελ νπζία απνηεινχλ «πξνζσπηθνχο ρψξνπο» γηα επηθνηλσλία θαη δηακνηξαζκφ πεξηερνκέλνπ. Υαξαθηεξίδνληαη απφ επθνιία ζηε ρξήζε, απφ γξήγνξε πξνζαξκνγή ζηηο αιιαγέο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, δηεπθνιχλνπλ ηε δεκηνπξγία απζφξκεησλ ζρέζεσλ, θαη δηεπξχλνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ επηθνηλσλία. 2. Ο Υηνχξεο (2004) νξίδεη σο θνηλσληθά δίθηπα ηα πνιπδηάζηαηα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο θαη δηακφξθσζεο ηεο αλζξψπηλεο πξαθηηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο. 3. Οη Walker, MacBride θαη Vachon (1977), φξηζαλ σο θνηλσληθφ δίθηπν ην άζξνηζκα ησλ πξνζσπηθψλ επαθψλ κέζσ ησλ νπνίσλ ην άηνκν δηαηεξεί ηελ θνηλσληθή ηνπ ηαπηφηεηα, ιακβάλεη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε, πιηθή ελίζρπζε θαη ζπκκεηνρή ζηηο ππεξεζίεο, έρεη πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο θαη δεκηνπξγεί λέεο θνηλσληθέο επαθέο. 4. Δλψ ζχκθσλα κε ηνλ Υηνχξε, Παπάλε θαη Ρφλην (2004) ηα θνηλσληθά δίθηπα ζπλήζσο απνηεινχληαη απφ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπο θίινπο θαη ηνπο γλσζηνχο θαη πεξηιακβάλνπλ ηξεηο θξίζηκεο έλλνηεο: Σν κέγεζνο ή ην εχξνο, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δίθηπν. Σε ζχλζεζε, δειαδή ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο κειψλ ηεο επξχηεξεο νηθνγέλεηαο ή θίισλ ζην δίθηπν. 8

9 Σε ζπρλφηεηα, πνπ δειψλεη ην πφζν ζπρλά ηα κέιε ελφο θνηλσληθνχ δηθηχνπ αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. 1.2-θνπφο έξεπλαο θαη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη θνπφο έξεπλαο Ζ έξεπλα κε ηελ νπνία ζα αζρνιεζεί ε παξνχζα εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζηε δεκηνπξγία ελφο ππεξεζηνζηξεθνχο θνηλσληθνχ δηθηχνπ, ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ νπνίνπ ζα βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ παγθφζκηνπ ηζηνχ (Web Services). Αληηθεηκεληθνί ζηφρνη Οη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη δεκηνπξγίαο ελφο ππεξεζηνζηξεθνχο θνηλσληθνχ δηθηχνπ κε ηε ρξήζε ησλ Web Services έγθεηηαη λα είλαη θαη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ Web Services πνπ ζα ππάξρνπλ κε ηε δεκηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ έλαληη ησλ ππαξρφλησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ πνπ δελ βαζίδνληαη ζηα Web Services. Απηνί είλαη: Δπθνιφηεξνο ρεηξηζκφο δεδνκέλσλ: Απηφ ζεκαίλεη φηη νδεγνχκαζηε ζε κηα εθαξκνγή κε ραιαξή ζπλδεζηκφηεηα (loose coupling) θαη έηζη ηα Web Services κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε πην αθεξεκέλν επίπεδν, ζην νπνίν κπνξνχλ λα επαλαμηνινγήζνπλ, λα ηξνπνπνηήζνπλ ή λα ρεηξηζηνχλ ηχπνπο δεδνκέλσλ δπλακηθά θαηά πεξίπησζε. Γειαδή ζε ηερληθφ επίπεδν ηα Web Services κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ δεδνκέλα πνιχ επθνιφηεξα θαη λα επηηξέςνπλ ζην ινγηζκηθφ λα επηθνηλσλεί πην ζηαζεξά. 9

10 Απιφηεηα πξσηνθφιινπ επηθνηλσλίαο: Σν πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα Web Services είλαη ην SOAP. Σν ζπγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν είλαη πνιχ πην απιφ απφ πξσηφθνιια παιαηφηεξσλ ηερλνινγηψλ. Απιφηεηα ππνδνκήο: Ζ ιεηηνπξγία ησλ Web Services βαζίδεηαη ζε πξφηππεο γιψζζεο θαη πξσηφθνιια φπσο ε XML, ην HTTP θαη ην TCP/IP. Έηζη ην θφζηνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Web Services είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξν απφ απηφ ησλ παιαηφηεξσλ ηερλνινγηψλ. Δπθνιία ζηελ επηθνηλσλία: Σν πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο HTTP κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηα Web Services θαη σο πξσηφθνιιν κεηαθνξάο θαη ηα πεξηζζφηεξα ηείρε πξνζηαζίαο επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε κέζσ ηεο ζχξαο 80 (πξφηππε ζχξα γηα ην HTTP). Μ απηφλ ηνλ ηξφπν νδεγνχκαζηε ζε επθνιφηεξεο θαη δπλακηθέο ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ ησλ εηαηξηψλ. Γηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη επθνιία αλάπηπμεο λέσλ εθαξκνγψλ: Οη πξνεγνχκελεο ηερλνινγίεο πζηεξνχζαλ ζε δεηήκαηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Με ηελ XML ζαλ ην κνλαδηθφ πξφηππν ζηα Web Services, ζπζηήκαηα θηηαγκέλα απφ δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο. Σέινο ιφγσ ηεο απιφηεηαο ηεο XML είλαη πνιχ πην εχθνιν λα γξαθηνχλ λέεο εθαξκνγέο ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 10

11 1.3-Γνκή εξγαζίαο Αθνχ παξνπζηάζηεθε ε έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ, ν ζθνπφο έξεπλαο θαη νη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη απηήο ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο ζην επφκελν θεθάιαην ζα αλαιπζνχλ ηα Web Services θαζψο θαη θάπνηνη νξηζκνί, φπσο είλαη ηα SOAP, WSDL, UDDI θαη ζα παξνπζηαζηνχλ κεξηθά απφ ηα δεκνθηιέζηεξα θνηλσληθά δίθηπα. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ ζα αλαθεξζνχλ ηα θξίζηκα δεηήκαηα ηεο λνκνζεζίαο, ηεο αζθάιεηαο θαη ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ γηα θάπνηα απφ ηα παξαπάλσ θνηλσληθά δίθηπα. ην θεθάιαην 3 ζα δνχκε ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ Good Life, ην νπνίν είλαη θαη ην θπξίσο αληηθείκελν ηεο έξεπλαο απηήο, έηζη ψζηε λα γίλεη πην θαηαλνεηφο ν ηξφπνο πνπ δεκηνπξγήζεθε ε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζηνζηξεθήο εθαξκνγή. ην 4 θεθάιαην ζα παξνπζηαζηεί ε ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ θνηλσληθνχ απηνχ δηθηχνπ, δειαδή ηα εξγαιεία ηα νπνία ρξεηάζηεθαλ γηα λα πεξαησζεί επηηπρψο ε θαηαζθεπή ηνπ Good Life θαη ην ζρήκα βάζεο ηεο εθαξκνγήο, ε νπνία βάζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Good Life. ην θεθάιαην 5 ζα αλαιπζνχλ φιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ Good Life κέζσ ηεο παξνπζίαζεο ηνπ εγρεηξηδίνπ ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ. ην θεθάιαην 6 ζα επεμεγεζνχλ θάπνηα web services πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Good Life θαη ζα παξνπζηαζηνχλ ηκήκαηα θψδηθα απηψλ. Γειαδή ζα παξνπζηαζηεί ε αιιειεπίδξαζε ησλ web services κε ηελ βαζηθφ ηκήκα ηεο εθαξκνγήο θαη ην πψο απηά επηζηξέθνπλ ή δηαρεηξίδνληαη ηα δεδνκέλα φηαλ θαινχληαη. Σέινο ην θεθάιαην 7 πεξηιακβάλεη ηελ βηβιηνγξαθία θαη ηηο πεγέο, νη νπνίεο ζπλεηζέθεξαλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο. Απηέο πξνέξρνληαη απφ αλαθνξέο βηβιίσλ αιιά ην κεγαιχηεξν κέξνο πξνέξρεηαη απφ δηθηπαθέο πεγέο παλεπηζηεκίσλ ή δεκνζηνγξαθηθψλ νξγαληζκψλ αιιά θαη πεγέο θνηλσληθψλ, ελεκεξσηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ηζηνζειίδσλ. 11

12 2-Ζ έλλνηα ησλ Web Services θαη ραξαθηεξηζηηθά θνηλσληθψλ δηθηχσλ 2.1-Ση είλαη ηα Web Services Γηα λα γίλεη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή ε ππεξεζηνζηξεθήο ιεηηνπξγία ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζα πξέπεη αξρηθά λα νξηζηεί ε έλλνηα ησλ Web Services κε ηελ παξνπζίαζε ησλ παξαθάησ νξηζκψλ: χκθσλα κε ηνλ Θεκηζηνθιένπο (2010) έλα Web Service είλαη κηα κνλάδα ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα ζχλνιν απφ δηαθνξεηηθά πξφηππα φπσο HTTP, XML, SOAP, WSDL, UDDI θαη έρεη σο ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο νινθιήξσζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ππνδνκψλ. Δπίζεο έλαο άιινο νξηζκφο απφ ηνλ ίδην ζπγγξαθέα νξίδεη ην Web Service σο κηα απηφλνκε, απηνπεξηγξαθηθή, δηθηπνθεληξηθή κνλάδα ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα. Ζ κνλάδα απηή εθηειεί ιεηηνπξγίεο πνπ απηνκαηνπνηνχλ κέξνο κηαο επηρεηξεκαηηθήο δηαδηθαζίαο. Σα Web Services κπνξνχλ λα πξνγξακκαηηζηνχλ, πεξηγξαθνχλ, εθδνζνχλ, εληνπηζηνχλ θαη εθηειεζηνχλ ζε εληαίν δηθηπαθφ πεξηβάιινλ. Έλα Web Service είλαη κηα κέζνδνο επηθνηλσλίαο κεηαμχ δχν ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ κε ηε ρξήζε ηνπ ηληεξλέη (Wikipedia). Δθαξκνγέο ζηηο νπνίεο έρνπκε πξφζβαζε κέζσ ηνπ Ηζηνχ. Απηφλνκεο εθαξκνγέο πνπ παξέρνπλ δηεπαθέο κέζσ ηνπ Ηζηνχ. Ζ επηθνηλσλία κε απηέο θαζψο θαη ε πεξηγξαθή ηνπο επηηπγράλεηαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλα πξφηππα (UDDI consortium). 12

13 Δθαξκνγέο ινγηζκηθνχ πξνζδηνξηδφκελεο απφ έλα URI κε δηεπαθέο πνπ πεξηγξάθνληαη κε βάζε ηελ XML. Ζ επηθνηλσλία επηηπγράλεηαη κε XML κελχκαηα. Οη δηεπαθέο δεκνζηεχνληαη ζηνλ Ηζηφ απφ ηηο εθαξκνγέο (W3C consortium). Καηά ηελ IBM ηα Web Services είλαη κηα ηερλνινγία πνπ επηηξέπεη ζηηο εθαξκνγέο λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο αλεμαξηήησο πιαηθφξκαο θαη γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ. Έλα Web Service είλαη κηα δηεπαθή ινγηζκηθνχ (software interface) πνπ πεξηγξάθεη κηα ζπιινγή απφ ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα πξνζεγγηζηνχλ απφ ην δίθηπν κέζσ πξφηππσλ κελπκάησλ XML. Υξεζηκνπνηεί πξφηππα βαζηζκέλα ζηε γιψζζα XML γηα λα πεξηγξάςεη κία ιεηηνπξγία (operation) πξνο εθηέιεζε θαη ηα δεδνκέλα πξνο αληαιιαγή κε θάπνηα άιιε εθαξκνγή. Μηα νκάδα απφ Web Services νη νπνίεο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαζνξίδεη κηα εθαξκνγή Web Services. Δλψ ζχκθσλα κε ηελ Microsoft ηα Web Services έρνπλ ηξία ραξαθηεξηζηηθά: 1. Σα Web Services εθζέηνπλ ρξήζηκε ιεηηνπξγηθφηεηα ζε ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ κέζα απφ έλα πξφηππν δηθηπαθφ πξσηφθνιιν. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο απηφ ην πξσηφθνιιν είλαη ην SOAP (Simple Object Access Protocol). 2. Σα Web Services παξέρνπλ έλα ηξφπν λα πεξηγξάςνπλ ηηο δηεπαθέο ηνπο κε ηα αξθεηή ιεπηνκέξεηα ψζηε λα επηηξέςνπλ ζην ρξήζηε ηνπο λα ρηίζεη κηα εθαξκνγή πειάηε ε νπνία λα επηθνηλσλήζεη καδί ηνπο. Ζ πεξηγξαθή ζπλήζσο παξέρεηαη ζε έλα έγγξαθν XML ην νπνίν νλνκάδεηαη έγγξαθν WSDL (Web Services Description Language). 13

14 3. Σα Web Services θαηαρσξνχληαη ψζηε νη δπλεηηθνί ρξήζηεο λα κπνξνχλ λα ηα βξνπλ εχθνια. Απηφ γίλεηαη κε ην UDDI (Universal Discovery Description and Integration). 2.2-SOAP, WSDL θαη UDDI SOAP (Simple Object Access Protocol) Χο SOAP, δειαδή σο Απιφ Πξσηφθνιιν Πξφζβαζεο Αληηθεηκέλνπ νξίδεηαη κηα πξνδηαγξαθή πξσηνθφιινπ γηα ηελ αληαιιαγή δνκεκέλεο πιεξνθνξίαο κε ηελ εθαξκνγή ησλ Web Services ζε δίθηπα ππνινγηζηψλ. Σν SOAP απνηειεί έλα XML ζρήκα, δειαδή ζηεξίδεηαη ζηελ XML (Extensible Markup Language) γηα ηε κνξθή ηνπ κελχκαηνο. ηε ζπλέρεηα ζην επίπεδν κεηαθνξάο ην SOAP βαζίδεηαη ζε άιια πξσηφθνιια φπσο ην HTTP (Hypertext Transfer Protocol) θαη ην SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Σέινο ζχκθσλα κε ηνλ Θεκηζηνθιένπο (2010) ην SOAP κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζεί ζε Απιφ, Δπέιηθην, Αλεμάξηεην θαη Δπεθηάζηκν. Δηθφλα 2-Δπηθνηλσλία ησλ Web Services 14

15 2.2.2-WSDL (Web Service Description Language) Ζ WSDL είλαη κηα γιψζζα βαζηζκέλε ζηελ XML θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ πξνζθέξεηαη απφ έλα Web Service. Μία πεξηγξαθή WSDL κπνξεί λα παξέρεη κηα αλαγλψζηκε πεξηγξαθή γηα ην πψο έλα Web Service κπνξεί λα νλνκάδεηαη, γηα ηηο παξακέηξνπο πνπ έρεη θαη ην ηη δνκέο δεδνκέλσλ επηζηξέθεη. Σέινο ζχκθσλα κε ηνλ Θεκηζηνθιένπο (2010) έλα αξρείν WSDL απνηειείηαη απφ δχν κέξε, ηα νπνία είλαη ην αθεξεκέλν (abstract) θαη ην ζπγθεθξηκέλν (concrete) κέξνο. Δηθφλα 3-Αξρείν WSDL 15

16 2.2.3-UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) Ζ UDDI είλαη κηα πιαηθφξκα αλεμάξηεηε, βαζηζκέλε θαη απηή ζηελ XML. Έρεη σο βάζε ην κεηξψν, ζην νπνίν επηρεηξήζεηο ζε φιν ηνλ θφζκν κπνξνχλ λα θαηαρσξνχληαη θαη λα εγγξάθνληαη ζην δηαδίθηπν κέζσ ελφο κεραληζκνχ θαζψο θαη λα εληνπίζνπλ εθαξκνγέο βαζηζκέλεο ζηα Web Services. Έηζη κπνξνχλ νη επηρεηξήζεηο λα δεκνζηεχζνπλ ιίζηεο ππεξεζηψλ, λα αλαθαιχςνπλ ε κία ηελ άιιε. ηε ζπλέρεηα κέζσ ηνπ UDDI κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ πσο νη ππεξεζίεο ή νη εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ αιιειεπηδξνχλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηνλ Θεκηζηνθιένπο (2010) ην UDDI δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε κία επηρείξεζε: Να πεξηγξάςεη ηελ επηρείξεζε θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο. Να αλαθαιχςεη άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ πξνζθέξνπλ επηζπκεηέο ππεξεζίεο. Καη λα ζπλεξγαζηεί κε άιιεο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο ζχκθσλα κε ηνλ ζπγγξαθέα νη ξφινη ησλ ππεξεζηψλ παγθφζκηνπ ηζηνχ είλαη νη αθφινπζνη: Service Provider - Πάξνρνο Τπεξεζίαο Service Requester (Client) Αηηεηήο Τπεξεζίαο UDDI Service Registry Γξαθείν Τπεξεζηψλ Έθδνζε χλδεζε Δηθφλα 4-UDDI ξφινη θαη ιεηηνπξγίεο ππεξεζηψλ 16

17 2.3-Σα δεκνθηιέζηεξα θνηλσληθά δίθηπα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηψλ Ζ δηαξθήο επηζπκία ηνπ αλζξψπνπ γηα δεκηνπξγία ζρέζεσλ φισλ ησλ επηπέδσλ νινέλα θαη δηεπθνιχλεηαη κέζσ ηεο ζπλερνχο απμαλφκελεο ρξήζεο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη γεληθφηεξα ηνπ Internet. Άιισζηε θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πεξηζζφηεξσλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ είλαη φηη ε αλάπηπμε ηνπο μεθίλεζε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο, δειαδή αλζξψπνπο πνπ είραλ θνηλά ελδηαθέξνληα θαη ήζειαλ κε θάπνην ηξφπν λα ηα κνηξαζηνχλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε άιινπο. Ζ ρξήζε ηνπο κπνξεί λα θαίλεηαη απιή θαη κε αξθεηά νθέιε, ζα πξέπεη φκσο λα είκαζηε επηθπιαθηηθνί θαη πξνζεθηηθνί θαζψο εγθπκνλεί θηλδχλνπο. Ο αξηζκφο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζήκεξα μεπεξλάεη ηα 300 θαη νινέλα απμάλεηαη (εηθφλα 5). Δηθφλα 5-Γηάθνξα θνηλσληθά δίθηπα 17

18 Σα θέξδε κηαο ηέηνηαο επηηπρεκέλεο επηρείξεζεο είλαη πνιιά. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε εηαηξεία BV4 ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα επηθνηλσλίαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ HWZ ζηε Επξίρε γηα ηα 10 θνηλσληθά δίθηπα κε ηε κεγαιχηεξε αμία θαηά ηελ νπνία ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ηα εμήο (εηθφλα 6): Facebook 29,1 δηο Youtube 18,1 δηο Twitter 13,3 δηο Ozone 11,2 δηο Sina Weibo 3,9 δηο Badoo 3,7 δηο Linkedin 3,6 δηο Tencent Weibo 3,5 δηο Zynga 3,1 δηο Habbo 3,0 δηο Δηθφλα 6-Σα 10 θνηλσληθά δίθηπα κε ηε κεγαιχηεξε αμία 18

19 Βέβαηα ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ν ηα νθέιε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ δελ είλαη κφλν θνηλσληθά αιιά έρνπλ θαη εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα θαζψο κπνξνχλ λα θέξνπλ πην θνληά καζεηέο νη νπνίνη κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηε κάζεζε κέζσ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ είηε κε ηε ρξήζε αξρείσλ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζε ειεθηξνληθή κνξθή, είηε κε ηε ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ βίληεν είηε ελζαξξχλνληαο ν έλαο ηνλ άιιν γηα κάζεζε κέζσ ηεο ακεζφηεηαο ηεο επηθνηλσλίαο ησλ chat ή κε ηε παξάζεζε θάπνηνπ ζρνιίνπ. Δπίζεο ν αξηζκφο ησλ ζρέζεσλ ή ησλ επαθψλ πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ απφ ηε ρξήζε ελφο θνηλσληθνχ δηθηχνπ είλαη ηεξάζηηνο θαη φζν απηφο απμάλεηαη ηφζν κεγαιψλνπλ θαη νη επηξξνέο κεηαμχ ησλ αηφκσλ (εηθφλα 7). Δηθφλα 7-Γξάθεκα ησλ ζρέζεσλ κηαο θνηλσληθήο νκάδαο Σέινο, παξαθάησ γίλεηαη αλάιπζε κεξηθψλ απφ ηα πην δεκνθηιή θνηλσληθά δίθηπα φπσο είλαη ηα Facebook, Windows Live Messenger, Twitter, Linkedin, Myspace, You Tube, RSS θαη Blogger. 19

20 2.3.1-Facebook Σν Facebook (εηθφλα 8) είλαη έλαο απφ ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο δεκφζηνπο ηζηφηνπνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Ηδξχζεθε ζηηο 4 Φεβξνπαξίνπ 2004 απφ ηνλ Μαξθ Εάθεξκπεξγθ, ν νπνίνο ήηαλ κέινο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Harvard. Αξρηθά, δηθαίσκα ζπκκεηνρήο είραλ κφλν νη θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ελψ αξγφηεξα επεθηάζεθε ζε φιν ηνλ πιαλήηε. Σν φλνκα ηνπ δηθηχνπ πξνέξρεηαη απφ ηα έγγξαθα παξνπζίαζεο ησλ κειψλ παλεπηζηεκηαθψλ θνηλσληήησλ κεξηθψλ Ακεξηθάληθσλ θνιιεγίσλ θαη πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ζρνιείσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη λενεηζεξρφκελνη ζπνπδαζηέο γηα λα γλσξηζηνχλ κεηαμχ ηνπο. Σν 2005 ην δηθαίσκα πξφζβαζεο επεθηάζεθε ζε καζεηέο ζπγθεθξηκέλσλ ιπθείσλ θαη κέιε νξηζκέλσλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ, ελψ ην 2006 ε ππεξεζία έγηλε πξνζβάζηκε ζε θάζε άλζξσπν ζηνλ πιαλήηε κε ειηθία άλσ ησλ 13 εηψλ. ήκεξα ην Facebook έρεη πάλσ απφ 900 εθαηνκκχξηα ελεξγνχο ρξήζηεο θαη είλαη απφ ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο ηζηφηνπνπο γηα αλέβαζκα θσηνγξαθηψλ κε πάλσ απφ 14 εθαηνκκχξηα θαζεκεξηλά. Οη ρξήζηεο ηνπ Facebook κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κέζσ κελπκάησλ κε ηηο επαθέο ηνπο θαη λα ηνπο εηδνπνηνχλ φηαλ αλαλεψλνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο πιεξνθνξίεο. Σέινο, εθηφο απφ ηε δεκηνπξγία αηνκηθνχ ινγαξηαζκνχ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ινγαξηαζκφο γηα θάπνηα επηρείξεζε ή θνηλσληθή νκάδα. 20

21 Δηθφλα 8-ειίδα εηζφδνπ ηνπ Facebook 21

22 2.3.2-WLM (Windows Live Messenger) Σν Windows Live Messenger είλαη ινγηζκηθφ (πξψελ MSN Messenger) αληαιιαγήο άκεζσλ κελπκάησλ (instant messaging), ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε απφ ηε Microsoft θαη απνηειεί θνκκάηη ησλ ππεξεζηψλ Windows Live. Κπθινθφξεζε γηα πξψηε θνξά ζηηο 22 Ηνπιίνπ 1999 σο MSN Messenger, ελψ ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ 2005 αληηθαηαζηάζεθε απφ ην Windows Live Messenger, ε ηειεπηαία έθδνζε ηνπ νπνίνπ βγήθε ζηηο 30 επηεκβξίνπ Δίλαη πνιχ απιφ ζηε ρξήζε ηνπ, ελψ έρεη θαη δπλαηφηεηεο άκεζνπ αλεβάζκαηνο αξρείσλ (έγγξαθα, θσηνγξαθίεο θηι) θαζψο θαη επηθνηλσλίαο κέζσ θάκεξαο κε θάπνηνλ άιιν ρξήζηε. ηε ζπλέρεηα κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη έρεη δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ηηο επαθέο άιισλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ φπσο είλαη ην Facebook, MySpace θαη LinkedIn. Οη ελεξγνί ρξήζηεο (εηθφλα 9) ηνπ ππνινγίδνληαη πάλσ απφ 300 εθαηνκκχξηα, ελψ ππνινγίδεηαη φηη θαζεκεξηλά πξαγκαηνπνηνχληαη πεξίπνπ 1,5 δηζεθαηνκκχξηα ζπδεηήζεηο θαη αληαιιάζζνληαη πάλσ απφ 9 δηζεθαηνκκχξηα κελχκαηα. 22

23 Δηθφλα 9-Δλεξγφο ρξήζηεο Wikipedia ζην Messenger 23

24 2.3.3-Twitter https://twitter.com/ Σν Twitter (εηθφλα 10) είλαη έλαο ηχπνο θνηλσληθνχ δηθηχνπ, ην νπνίν παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ππεξεζίεο απνζηνιήο θαη αλάγλσζεο κελπκάησλ κηθξνχ κήθνπο (σο 140 ραξαθηήξεο) γλσζηά σο tweets. Ηδξχζεθε ζηηο 15 Ηνπιίνπ ηνπ 2006 ζην αλ Φξαληζίζθν ηεο Καιηθφξληα ζηηο Ζ.Π.Α, ελψ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Jack Dorsey ηνλ Μάξηην ηνπ Λφγσ ησλ tweets ηνπ έρεη δνζεί θαη ν ραξαθηεξηζκφο «Σν SMS ηνπ Internet». Οη κε εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ ηα tweets, ελψ νη εγγεγξακκέλνη κπνξνχλ λα δεκνζηεχζνπλ κελχκαηα κέζσ ηνπ ηζηφηνπνπ, κέζσ sms ή κέζσ εθαξκνγψλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ρσξίο φκσο λα κπνξνχλ λα ηα ηξνπνπνηήζνπλ, αιιά κφλν λα ηα δηαγξάςνπλ. Τπνινγίδεηαη φηη παγθνζκίσο ππάξρνπλ πάλσ απφ 140 εθαηνκκχξηα εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο, ελψ θαζεκεξηλά δεκνζηεχνληαη πεξίπνπ 340 εθαηνκκχξηα tweets. Ζ νηθνλνκηθή δχλακε ηεο εηαηξίαο αλέξρεηαη ζήκεξα πεξί ηα 8,4 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. 24

25 Δηθφλα 10-ειίδα εηζφδνπ ηνπ Twitter LinkedIn Σν LinkedIn (εηθφλα 11) είλαη έλαο ηζηνρψξνο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ν νπνίνο απεπζχλεηαη θπξίσο ζε επαγγεικαηίεο. Ηδξχζεθε απφ ηνλ Reid Hoffman ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2002 ζηελ άληα Μφληθα ηεο Καιηθφξληα ησλ Ζ.Π.Α, φκσο ιεηηνχξγεζε επίζεκα ζηηο 5 Μαΐνπ ηνπ Σα εγγεγξακκέλα κέιε ηνπ κπνξνχλ δεκηνπξγήζνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο πξνθίι, λα ζπλδεζνχλ κε άιινπο ρξήζηεο, λα αλαδεηήζνπλ εξγαζία αιιά θαη πειαηνιφγην. Κάζε εγγεγξακκέλν κέινο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαζπλδέεηαη απηφκαηα κε ηνπο άκεζνπο γλσζηνχο ηνπ, αιιά θαη κε ηνπο γλσζηνχο ησλ γλσζηψλ ηνπ. Δπίζεο ην 2007 θέξδηζε 2 βξαβεία ζηνλ εηήζην δηαγσληζκφ Webby Awards ζηηο θαηεγνξίεο Services (Τπεξεζίεο) θαη Social 25

26 Networking (Κνηλσληθή Γηθηχσζε). ηηο 9 Φεβξνπαξίνπ 2012 νη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο αλήιζαλ ζε αξηζκφ πάλσ απφ 150 εθαηνκκχξηα, ελψ ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ν αξηζκφο ησλ επηζθεπηψλ παγθνζκίσο αλήιζε ζηα 47,6 εθαηνκκχξηα κεληαίσο. Ζ πξνυπνινγηζκφο ηεο εηαηξίαο ην 2010 ππνινγίζηεθε πεξί ηα 243 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. Δηθφλα 11-ειίδα εηζφδνπ ηνπ LinkedIn 26

27 2.3.5-Myspace Σν myspace (εηθφλα 12) είλαη έλα θνηλσληθφ δίθηπν, ην νπνίν ηδξχζεθε ζηε άληα Μφληθα ηεο Καιηθφξληα ησλ Ζ.Π.Α ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2003 απφ ηνπο Chris DeWolfe θαη Tom Anderson, ελψ ε έδξα ηνπ βξίζθεηαη ζην Μπέβεξιη Υηιο ηεο Καιηθφξληα. Σνλ Ηνχιην ηνπ 2005 αγνξάζηεθε απφ ηελ News Corporations έλαληη 580 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Σν ην myspace θαηείρε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ επηζθεςηκφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο παγθνζκίσο, ελψ ηνλ 2006 πέξαζε ηελ Google ζε αξηζκφ επηζθεπηψλ ζηηο Ζ.Π.Α. Αληίζεηα ηνλ Απξίιην ηνπ 2008 ην Facebook πέξαζε ην myspace ζε αξηζκφ επηζθεςηκφηεηαο ζε φιν ηνλ θφζκν. Σφηε, δειαδή απφ ην 2008 άξρηζε λα πέθηεη θαηαθφξπθα ε δηαζεκφηεηα ηνπ myspace γηα λα θηάζεη ζηηο 29 Ηνπλίνπ 2011 ε πψιεζε ηνπ ζηελ εηαηξία Specific Media θαη ηνλ Justin Timberlake έλαληη 35 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ πεξίπνπ. Σν 2010 ν ηζηφηνπνο ηνπ myspace αλαβαζκίζηεθε έρνληαο λέν ινγφηππν, ιεηηνπξγίεο θαη πιήξσο αλαδνκεκέλε εκθάληζε ζηνρεχνληαο ζηηο ειηθίεο απφ εηψλ. Σν myspace βαζίδεηαη ζηελ ςπραγσγία ησλ ρξεζηψλ ηνπ θαη ζπλερίδεη ηελ παξάδνζε ηνπ κε ηε κνπζηθή έρνληαο ζπλεξγαζία κε 4 κεγάιεο δηζθνγξαθηθέο εηαηξίεο, ελψ έρεη επεθηαζεί ζηηο ηαηλίεο, ηελ ηειεφξαζε θαη ηα video games. ήκεξα αξηζκεί 30 εθαηνκκχξηα κνλαδηθνχο ρξήζηεο, ελψ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ myspace ππνινγίδεηαη πεξί ηα 109 εθαηνκκχξηα δνιάξηα γηα ην έηνο

28 Δηθφλα 12-Αξρηθή ζειίδα ηνπ myspace 28

29 2.3.6-You Σube Σν You Tube (εηθφλα 13) είλαη κία ππεξεζία θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ε νπνία επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο δεκνζηνπνίεζεο βίληεν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ You Tube απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο ηεο. Ζ ππεξεζία απηή ηδξχζεθε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2005 απφ ηξεηο πξψελ ππαιιήινπο ηεο εηαηξείαο Pay Pal, νη νπνίνη είλαη νη Steve Chen, Chad Hurley θαη Jawed Karim. Ζ ππεξεζία εδξεχεη ζην αλ Μπξνχλν ηεο Καιηθφξληα θαη ρξεζηκνπνηεί ην Adobe Flash Video θαζψο θαη ηερλνινγία HTML5 γηα ηελ απεηθφληζε κηαο κεγάιεο πνηθηιίαο πεξηερνκέλνπ βίληεν, ην νπνίν κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θιηπ ηαηληψλ, θιηπ ηειεφξαζεο, κνπζηθά βίληεν θαζψο θαη βίληεν κε εξαζηηερληθφ πεξηερφκελν. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιηθνχ πνπ δηαζέηεη ην You Tube πξνέξρεηαη απφ ηνπο κεκνλσκέλνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο, αλ θαη θάπνηεο επηρεηξήζεηο ΜΜΔ φπσο νη CBS, BBC, VEVO, Hulu ή θαη άιινη νξγαληζκνί πξνζθέξνπλ κέξνο ηνπ πιηθνχ ηνπο ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ You Tube ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηαηξηθήο ζρέζεο κε απηφ. Οη κε εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαπαξάγνπλπαξαθνινπζήζνπλ ηα δεκνζηνπνηεκέλα βίληεν, ελψ αληίζηνηρα νη εγγεγξακκέλνη κπνξνχλ λα αλεβάζνπλ απεξηφξηζην αξηζκφ βίληεν θαζψο θαη λα ζρνιηάζνπλ νπνηνδήπνηε βίληεν. Σα βίληεν, ηα νπνία πεξηέρνπλ αθαηάιιειν πεξηερφκελν είλαη δηαζέζηκα κφλν γηα ηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο άλσ ησλ 18 εηψλ, ελψ ηα βίληεν πνπ πεξηέρνπλ πξνζβιεηηθφ πεξηερφκελν κπινθάξνληαη απφ ηελ ππεξεζία. Ο αξηζκφο πξνβνιψλ βίληεν παγθνζκίσο μεπεξλά ην 1 δηζεθαηνκκχξην θάζε εβδνκάδα. 29

30 Σέινο, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2006 ην You Tube, LLC αγνξάζηεθε απφ ηελ Google έλαληη 1,65 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ θαη απφ ηφηε ιεηηνπξγεί σο ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο Google θαη είλαη δηαζέζηκν ζε 54 γιψζζεο. Δηθφλα 13-Αξρηθή ζειίδα ηνπ You Tube 30

31 2.3.7-RSS (Rich Site Summary or Really Simple Syndication) https://accounts.google.com/servicelogin?service=feedburner&continue=http%3a% 2F%2Ffeedburner.google.com%2Ffb%2Fa%2Fmyfeeds&gsessionid=Ibf_4MqRP1JT YCN2s0FvWQ Σν αθξσλχκην RSS αλαθέξεηαη ζε κηα πξφηππε κέζνδν αληαιιαγήο ςεθηαθνχ πιεξνθνξηαθνχ πεξηερνκέλνπ κεηαδεδνκέλσλ δηακέζνπ ηνπ δηαδηθηχνπ, βαζηζκέλν ζηελ επξέσο δηαδεδνκέλε γιψζζα ζήκαλζεο XML. Ζ βαζηθή ηδέα απηνχ ηνπ πξνηχπνπ μεθίλεζε ην 1995, φηαλ ν Ramanathan V. Guha ζε ζπλεξγαζία κε κηα νκάδα αηφκσλ ζηελ Apple αλέπηπμαλ ην πιαίζην πεξηερνκέλνπ κεηαδεδνκέλσλ. Σν RDF site summary, ε αξρηθή έθδνζε ηνπ RSS (version 0.9), δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Dan Libby θαη ηνλ Ramanathan V. Guha θαη απνδεζκεχζεθε ην 1999 γηα ην portal ηνπ My.Netscape.Com. Σνλ Ηνχιην ηνπ 1999 ν Dan Libby θαηαζθεχαζε ηελ λεφηεξε έθδνζε (version 0.91), ε νπνία απινπνηήζεθε αθαηξψληαο ηα RDF ζηνηρεία θαη κεηνλφκαζε ην πξφηππν RDF ζε RSS. Παιαηφηεξεο, αιιά φρη ηφζν επηηπρεκέλεο ηερλνινγίεο παξφκνηνπ ζθνπνχ (νη νπνίεο δελ έθαλαλ ρξήζε ηεο XML, δηφηη απηή εκθαλίζηεθε κεηά ην 1998), θπθινθνξνχζαλ απφ ηα κέζα ηεο 10εηίαο ηνπ Απφ ην 2005 θαη έπεηηα ην RSS άξρηδε λα ππνζηεξίδεηαη εθηελέζηεξα απφ ηνπο πην δηάζεκνπο θπιινκεηξεηέο δηαδηθηχνπ, φπσο είλαη νη Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera θ.ά. θαη γξήγνξα θαζηεξψζεθε ηδηαηηέξσο ιφγσ ηεο εμάπισζεο θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν ησλ πξνζσπηθψλ ηζηνινγίσλ κε ζπλερή αλαλέσζε πεξηερνκέλνπ θηάλνληαο ζηελ ζεκεξηλή ηνπ έθδνζε RSS 2.0. Έηζη κέζσ ηνπ RSS έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη απηνκάησο γηα γεγνλφηα θαη λέα απφ φζεο ηζηνζειίδεο ππνζηεξίδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν πξφηππν, 31

32 αξθεί λα έρεη εγγξαθεί ν ίδηνο ζπλδξνκεηήο ζηελ αληίζηνηρε ππεξεζία ηεο εθάζηνηε ηζηνζειίδαο. Οη ξνέο RSS (RSS feeds) πεξηέρνπλ ηα πιήξε δεδνκέλα, ζχλνςε ησλ δεδνκέλσλ, ζρεηηθά κεηαδεδνκέλα, εκεξνκελία έθδνζεο θηι, ηα νπνία απνζηέιινληαη ζηνλ εγγεγξακκέλν ρξήζηε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Σέινο λα αλαθεξζεί φηη νη νκάδεο θαηαζθεπήο ησλ παξαπάλσ θπιινκεηξεηψλ επέιεμαλ ην ινγφηππν γηα ηελ ηερλνινγία RSS (ην ζεκεξηλφ ). Δπίζεο πνιχ γξήγνξα έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ θαη ην αληαγσληζηηθφ σο πξνο ηελ ηερλνινγία RSS, ην πξφηππν Atom, ην νπνίν θαη απηφ βαζίδεηαη ζηελ XML Blogger https://accounts.google.com/servicelogin?service=blogger&ltmpl=start&hl=en&pass ive=86400&continue=http://www.blogger.com/home#s01 Σν πξφηππν Blogger είλαη πνιχ δεκνθηιέο ζηηο κέξεο καο, αθνχ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο αλζξψπνπο λα αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη έηζη κπνξνχκε λα ην θαηαηάμνπκε ζηελ θαηεγνξία θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Οπζηαζηηθά ην ηζηνιφγην (blog) είλαη έλα πξνζσπηθφ εκεξνιφγην, έλαο ρψξνο ζπλεξγαζίαο, έλα πνιηηηθφ βάζξν, έλαο ρψξνο παξάζεζεο ησλ ηειεπηαίσλ λέσλ, κηα ζπιινγή ζπλδέζκσλ, θάπνηεο δηθέο καο ζθέςεηο, ππνκλήκαηα πξνο φιν ηνλ θφζκν. Με απιά ιφγηα ηζηνιφγην (εηθφλα 14) είλαη κηα ηζηνζειίδα πνπ κπνξείηε λα γξάθεηε πξάγκαηα ζε ζπλερή βάζε. Κάζε λέα δεκνζίεπζε εκθαλίδεηαη πάλσ-πάλσ ζην ηζηνιφγην, έηζη ψζηε νη ρξήζηεο-αλαγλψζηεο λα δηαβάδνπλ φηη λέν ππάξρεη. Σν Blogger μεθίλεζε ην 1999 απφ ηελ Pyra Labs. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2003 ε Pyra Labs εμαγνξάζηεθε απφ ηελ Google ππφ άγλσζηνπο φξνπο. Σν 2004 ε Google εμαγφξαζε 32

33 ην Picasa, κέζσ ηνπ νπνίνπ δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο ησλ ηζηνινγίσλ λα δεκνζηεχνπλ θσηνγξαθίεο ζε απηά. ηηο 9 Μαΐνπ ηνπ 2004 έγηλε κηα ζεκαληηθή αλαβάζκηζε ζην ζρεδηαζκφ ησλ ηζηνινγίσλ πξνζζέηνληαο θάπνηα λέα ραξαθηεξηζηηθά. ηηο 14 Απγνχζηνπ ηνπ 2006 μεθίλεζε ηελ ηειεπηαία έθδνζε Beta. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2006 ην Blogger δηαρσξίζηεθε απφ ηελ έθδνζε Beta. Μέρξη ηνλ Μάην ηνπ 2007 φια ηα δηθαηψκαηα ηνπ Blogger είραλ αγνξαζηεί εμ νινθιήξνπ απφ ηελ Google. Μέρξη ζήκεξα ηα ηζηνιφγηα έρνπλ δηακνξθψζεη θαηά πνιχ ην δηαδίθηπν, θαζψο έρνπλ επεξεάζεη ηελ πνιηηηθή, ηαξαθνχλεζαλ ηε δεκνζηνγξαθία θαη γεληθά έρνπλ δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζε εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο λα έρνπλ κηα θσλή, λα έρνπλ ιφγν θαη άπνςε θαη λα ηελ εθθξάδνπλ θαη λα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε άιινπο. Κιείλνληαο λα αλαθεξζεί φηη ην πξφηππν Blogger είλαη δηαζέζηκν ζε 50 γιψζζεο, ελψ απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ζε πνιιά θξάηε. Δηθφλα 14-Απεηθφληζε ηνπ blog e-epihirin 33

34 2.4-Σα θξίζηκα δεηήκαηα ηεο λνκνζεζίαο, ηεο αζθάιεηαο θαη ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ Ζ λνκνζεζία, ε αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ είλαη ηξία πνιχ θξίζηκα δεηήκαηα ηα νπνία απαζρνινχλ απφ ηε κία ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ ππαξρφλησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη απφ ηελ άιιε ηνπο ρξήζηεο απηψλ. Ζ επηθηλδπλφηεηα δεκνζηνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ ελφο εγγεγξακκέλνπ ρξήζηε είλαη κεγάιε θαη απηφ ζα έβαδε ζε θίλδπλν φρη κφλν ηνλ ίδην, αιιά θαη ην ίδην ην θνηλσληθφ δίθηπν εθζέηνληάο ην ζην επξχ θνηλφ αιιά θαη ζηηο δηάθνξεο λνκνζεζίεο ησλ εθάζηνηε θξαηψλ. Αληί απηνχ νη εηαηξίεο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ έρνπλ ιάβεη ηα κέηξα ηνπο θαη ηα έρνπλ νξηνζεηήζεη κε βάζε ην αλάινγν κνληέιν λνκνζεζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, πνπ δηέπεη ην θάζε θξάηνο, έηζη ψζηε λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληαπεμέξρεηαη ζε νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα ή θαθφβνπιεο ελέξγεηεο πξνθχςνπλ. Αξρηθά ην Facebook έρεη εθαηνκκχξηα ρξήζηεο, νη νπνίνη κνηξάδνληαη δίρσο δηζηαγκφ ηηο πην πξνζσπηθέο ζηηγκέο ηνπο ζε νπνηνδήπνηε κέξνο θαη αλ βξίζθνληαη. Σν ζεκαληηθφηεξν θνκκάηη ηνπ Facebook απνηειεί ε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ, ε νπνία θαη πεξηέρεη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ ειηθία, ην θχιν, ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαζψο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ ρξήζηε. Όια απηά ηα ζηνηρεία είλαη εκθαλή ζε νπνηνλδήπνηε άιινλ ρξήζηε, αιιά ν ηδξπηήο ηνπ Facebook αληηηίζεηαη κε απηφ αλαθνηλψλνληαο φηη νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα απνθξχςνπλ ηα δεδνκέλα ηνπο. Γειαδή κε αθνξκή ηε δεκνηηθφηεηά ηνπ ην Facebook έρεη ππνζηεί θξηηηθή θαη θαηεγνξεζεί ζε ζέκαηα, πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Έηζη παξά ην φηη ελέρεη αξθεηνχο θηλδχλνπο, ν πξνζεθηηθφο ρξήζηεο δελ αληηκεησπίδεη θάπνην πξφβιεκα. Παξ φια απηά έρεη κπινθαξηζηεί ζε αξθεηά θξάηε φπσο ε Κίλα, ην Ηξάλ, ην Οπδκπεθηζηάλ, ην Παθηζηάλ, ε πξία θαη ην Μπαγθιαληέο, ηα νπνία έρνπλ δηαθνξεηηθή βάζε δεδνκέλσλ απφ ηελ θχξηα βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Facebook. 34

35 ηε ζπλέρεηα ζην Twitter ηα κελχκαηα είλαη δεκφζηα, αιιά νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα απνζηείινπλ θαη ηδησηηθά κελχκαηα. Σν Twitter ζπιιέγεη ηηο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ηαπηνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ θαη ηηο δηακνηξάδεηαη κε ηξίηνπο. Έηζη ε εηαηξία ζε πεξίπησζε κεηαπψιεζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κεηαβηβάζεη θαη φια ηα ζηνηρεία ζηνλ ππνςήθην αγνξαζηή. ηηο 7 Απξηιίνπ 2007 αλαθέξζεθε έλα πξφβιεκα αζθάιεηαο απφ ηνλ Nitesh Dhanjani θαη ηνλ Rujith θαζψο ην Twitter ρξεζηκνπνηνχζε ηνλ αξηζκφ ηειεθψλνπ ηνπ απνζηνιέα ελφο κελχκαηνο ζαλ έλα ηξφπν απζεληηθνπνίεζεο, θαηά ηνλ νπνίν νη θαθφβνπινη ρξήζηεο ζα κπνξνχζαλ λα πξνβνχλ ζε αλαλέσζε ηεο ζειίδαο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πιαζηνγξάθεζε κελχκαηνο (sms spoofing). Γηα ηε ιχζε ινηπφλ απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο ην Twitter πξνρψξεζε κέζα ζε ιίγεο εβδνκάδεο ζε έλαλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν, ν νπνίνο αθνξνχζε ηελ πξναηξεηηθή ρξήζε ελφο πξνζσπηθνχ αξηζκνχ ηαπηνπνίεζεο (PIN), φπνπ θάζε ρξήζηεο ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πξνέιεπζεο ησλ κελπκάησλ. Καηά θαηξνχο δεκηνπξγήζεθαλ θαη άιια ηέηνηνπ είδνπο πεξηζηαηηθά, ηα νπνία μεπεξάζηεθαλ. Γηα ην θνηλσληθφ δίθηπν LinkedIn ην 2009 αλαθέξζεθε απφ ηνπο χξηνπο ρξήζηεο φηη ν εμππεξεηεηήο ηνπ LinkedIn ζηακάηεζε λα δέρεηαη δηεπζχλζεηο IP, νη νπνίεο ήηαλ αλαηεζεηκέλεο ζηε πξία. απηφ, ε απάληεζε ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξίαο ήηαλ φηη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ρξήζεο θαη ηε λνκνζεζία πνπ δηέπεηαη ην LinkedIn δελ επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία ινγαξηαζκψλ ή ηελ πξφζβαζε ζηνλ ηζηνρψξν ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ απφ ρψξεο φπσο ε Κνχβα, ην Ηξάλ, ε Βφξεηνο Κνξέα, ην νπδάλ θαη ε πξία. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2011 αλαθέξζεθε φηη ην LinkedIn κπινθαξίζηεθε ζηελ Κίλα, ελψ ηελ επφκελε εκέξα ην πξφβιεκα απηφ απνθαηαζηάζεθε. Όπσο βιέπνπκε ε πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ε αζθάιεηα πξέπεη λα καο απαζρνινχλ φινπο πέξα απφ ηνπο δεκηνπξγνχο ησλ δηάθνξσλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, δηφηη ζηε ζεκεξηλή επνρή παξ φιε ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε πνπ ππάξρεη εμειίζζεηαη ηαπηφρξνλα ε πεξηέξγεηα θαη ν αξλεηηζκφο ησλ θαθφβνπισλ ρξεζηψλ κε απνηέιεζκα ε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζην δηαδίθηπν λα εγθπκνλεί θηλδχλνπο. Ζ πνηθηιφηεηα ησλ λνκνζεζηψλ θαη ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ ζε θάζε θξάηνο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ίζσο δελ αξθεί αλ θαη 35

36 εκείο νη ίδηνη σο κνλαδηθνί ρξήζηεο δελ ιάβνπκε ηα δηθά καο κέηξα γηα λα πξνζηαηέςνπκε ηα πξνζσπηθά καο δεδνκέλα, ηα νπνία αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ ηδησηηθή καο δσή, πνπ ζεκαίλεη φηη ε ηδησηηθφηεηα ηνπ θαζελφο πξέπεη λα παξακέλεη απαξαβίαζηε πάζε ζπζία. 36

37 3-Αξρηηεθηνληθή πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ-κνηλσληθφ δίθηπν Good Life Ο θχξηνο ζηφρνο απφ ηελ έλαξμε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ κνληέινπ ήηαλ λα δεκηνπξγεζεί έλα θνηλσληθφ δίθηπν, ηνπ νπνίνπ ε αξρηηεθηνληθή λα βαζίδεηαη ζηελ ρξήζε ππεξεζηνζηξεθψλ αξρηηεθηνληθψλ, φπσο θαη έγηλε κε ηε ρξήζε ηεο ππεξεζηνζηξεθνχο ηερλνινγίαο ησλ web services. Έηζη ην Good Life, δελ είλαη έλα απιφ θνηλσληθφ δίθηπν, αιιά έλα νινθιεξσκέλν ππεξεζηνζηξεθέο πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ έρεη δχν ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία είλαη, απφ ηε κία φηη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο ηνπ λα έξζνπλ πην θνληά κε κία αζθαιή θαη ζηαζεξή εθαξκνγή θαη απφ ηελ άιιε ηελ επθνιία ζηε δεκηνπξγία ηεο ελδερνκέλσο κειινληηθήο αλαβάζκηζήο ηνπ. Ζ κεζνδνινγία ζρεδηαζκνχ ππεξεζηνζηξεθνχο αξρηηεθηνληθήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε «Απφ Πάλσ πξνο ηα Κάησ» ή Top Down. Ζ κεζνδνινγία απηή, ζχκθσλα κε ηνλ Θεκηζηνθιένπο (2010), απφ αθαδεκατθήο άπνςεο ζεσξείηαη ε θαιχηεξε, αθνχ ρξεζηκνπνηεί φιεο ηηο θάζεηο ηνπ ζρεδηαζκνχ φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα (εηθφλα 15),αιιά θαη νη νπνίεο ζα παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθφηεξα ζηε ζπλέρεηα. Κιείλνληαο λα αλαθέξνπκε φηη γεληθά ε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ εθαξκνγψλ. 37

38 Δηθφλα 15-Μεζνδνινγίεο θαη Φάζεηο Αλάπηπμεο ΤΑ 3.1-Φάζε 1-Λεηηνπξγηθέο θαη ηξαηεγηθέο Απαηηήζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ Οη ιεηηνπξγηθέο θαη ζηξαηεγηθέο απαηηήζεηο ηνπ νξγαληζκνχ έγθεηηαη ζηελ δεκηνπξγία ελφο θνηλσληθνχ δηθηχνπ κε ππεξεζηνζηξεθείο ηερλνινγίεο πνπ λα έρεη άκεζε θαη ρσξίο θαζπζηεξήζεηο δσληαλή επηθνηλσλία (live chat), λα γεληθά λα είλαη αζθαιέζηεξε θαη ηαρχηεξε ε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ, θάηη πνπ ηζρχεη, αθνχ ιφγσ ηεο ππεξεζηνζηξεθνχο ηερλνινγίαο ησλ web services ε αιιειεπίδξαζε ησλ δεδνκέλσλ κε ηε βάζε δεδνκέλσλ ζα γίλεηαη ζηελ πιεπξά ηνπ server (εηθφλα 16) θαη έηζη ζα επηβαξχλεηαη κε ιηγφηεξνπο ππνινγηζηηθνχο πφξνπο θαη κε ιηγφηεξε ρσξεηηθφηεηα κλήκεο ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο ηνπ ρξήζηε. 38

39 Δηθφλα 16-Αιιειεπίδξαζε κεηαμχ βάζεο δεδνκέλσλ (server)-web services (server) θαη πειαηψλ (clients) 39

40 3.2-Φάζε 2-Μειέηε Δπηρεηξεζηαθψλ Γηαδηθαζηψλ Ζ κειέηε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ απνηειείηαη απφ 3 ζηάδηα, ηα νπνία είλαη ηα παξαθάησ: ηάδην 1-Καηαγξαθή θαη Αλάιπζε Γηαδηθαζηψλ ηάδην 2-ρεδηαζκφο θαη Μνληεινπνίεζε Γηαδηθαζηψλ ηάδην 3-Αλαδηνξγάλσζε Δπηρεηξεζηαθψλ Γηαδηθαζηψλ, θαη ε νπνία κειέηε είλαη πνιχ ζεκαληηθή, δηφηη κέζσ ηεο νινθιήξσζεο ηεο πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο θηάλνπκε ζηελ απηνκαηνπνίεζε θαη νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ. ην πξψην απηφ ζηάδην γίλεηαη ε θαηαγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ, έηζη ψζηε λα είλαη γλψξηκε ε νξγάλσζε ησλ δηαδηθαζηψλ κε απνηέιεζκα λα γίλεη πην θαηαλνεηφο ζηνλ δεκηνπξγφ ν ζρεδηαζκφο ηνπ Good Life. Οη θπξηφηεξεο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο είλαη νη παξαθάησ: Γηαδηθαζία 1 - Γεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ (Create account) Γηαδηθαζία 2 - Έιεγρνο εηζφδνπ ζηελ εθαξκνγή (Login) Γηαδηθαζία 3 - Δπηηπρήο είζνδνο ρξήζηε ζηελ εθαξκνγή (Success login) Γηαδηθαζία 4 - Έμνδνο απφ ηελ εθαξκνγή (Logout) Γηαδηθαζία 5 - Τπελζχκηζε θσδηθνχ (Password) Ζ ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο βαζίδεηαη αξρηθά ζηελ χπαξμε ρξεζηψλ, ε νπνία επηηπγράλεηαη κε ηε δεκηνπξγία ινγαξηαζκψλ (Γηαδηθαζία 1 - εηθφλα 17) λέσλ ρξεζηψλ, νη νπνίνη ζα θάλνπλ ρξήζε ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ. 40

41 Δηθφλα 17 - Γεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ (Γηαδηθαζία 1) ηελ ζπλέρεηα ν ρξήζηεο κε ηε δεκηνπξγία ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ ζα απνθηήζεη πξφζβαζε ζην ζχζηεκα κέζσ ηνπ νλφκαηνο ( ρξήζηε) θαη θσδηθνχ ρξήζηε (password), πνπ ζα θαηνρπξψζεη ηαπηφρξνλα κε ηελ εγγξαθή ηνπ. Έπεηηα αθνχ ν ρξήζηεο εηζάγεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ( θαη password) ζηελ θεληξηθή ζειίδα ειέγρνπ (Γηαδηθαζία 2 - εηθφλα 18) θαη εηζέιζεη επηηπρψο (Γηαδηθαζία 3 - εηθφλα 19) ζην ζχζηεκα ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα γξάςεη ηα δηθά ηνπ ζρφιηα, λα ζηείιεη θαη λα ιάβεη κελχκαηα, λα επηθνηλσλήζεη ζε δσληαλή κεηάδνζε κε άιινπο ρξήζηεο, λα 41

42 ςάμεη θαη λα πξνζζέζεη άιινπο ρξήζηεο ζηε ιίζηα ηνπ, θαζψο θαη λα επεμεξγαζηεί ην πξνθίι ηνπ (αιιαγή ηεο πξνζσπηθήο θσηνγξαθίαο ή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ). Δηθφλα 18 - Έιεγρνο εηζφδνπ ζηελ εθαξκνγή (Γηαδηθαζία 2) Δηθφλα 19 - Δπηηπρήο είζνδνο ηνπ ρξήζηε John ζηελ εθαξκνγή (Γηαδηθαζία 3) 42

43 Δπηπξνζζέησο, φηαλ ν ρξήζηεο ην ζειήζεη, κπνξεί λα απνζπλδεζεί απφ ην ζχζηεκα θαη λα ηεξκαηίζεη ηελ εθαξκνγή (Γηαδηθαζία 4 - εηθφλα 20). Δηθφλα 20 - Έμνδνο ηνπ ρξήζηε John απφ ηελ εθαξκνγή (Γηαδηθαζία 4) Σέινο ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο έρεη μεράζεη ηνλ πξνζσπηθφ θσδηθφ ηνπ (password) ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππελζχκηζεο απηνχ (Γηαδηθαζία 5 - εηθφλα 21) εηζάγνληαο ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζή ηνπ θαη ιακβάλνληαο ζηε ζπλέρεηα έλα κήλπκα κε ηνλ πξνζσπηθφ θσδηθφ ηνπ. Απηή ε δηεξγαζία ζα κπνξνχζακε λα πνχκε ή λα ηε ραξαθηεξίζνπκε θαη σο κηα δηεξγαζία ππνζηήξημεο κεηά ηελ δεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ ηνπ ρξήζηε. Σέινο, λα αλαθέξνπκε φηη φιεο νη δηαδηθαζίεο απνηεινχληαη απφ «ππνδεέζηεξεο» δηαδηθαζίεο, αιιά εμίζνπ ζεκαληηθέο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο, ηηο νπνίεο ζα νλνκάζνπκε «ππνδηαδηθαζίεο». 43

44 Δηθφλα 21 - Τπελζχκηζε θσδηθνχ γηα ηνλ ρξήζηε κε (Γηαδηθαζία 5) Οη ππνδηαδηθαζίεο ηνπ Good Life παξνπζηάδνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο κε βάζε ηελ θάζε δηαδηθαζία πνπ εμππεξεηνχλ. Τπνδηαδηθαζίεο Δπηρεηξεζηαθή Γηαδηθαζία 1 - Γεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ 1 Δηζαγσγή ζηνηρείσλ λένπ ρξήζηε 2 Έιεγρνο νξζφηεηαο ζηνηρείσλ λένπ ρξήζηε 3 Απνζήθεπζε ζηνηρείσλ λένπ ρξήζηε 4 Απνζηνιή κελχκαηνο ζηνλ ρξήζηε 44

45 Τπνδηαδηθαζίεο Δπηρεηξεζηαθή Γηαδηθαζία 2 - Έιεγρνο εηζφδνπ ζηελ εθαξκνγή 1 Δηζαγσγή θαη password απφ ην ρξήζηε 2 Έιεγρνο νξζφηεηαο ζηνηρείσλ ρξήζηε 3 Λάζνο ζηνηρεία ρξήζηε (κε επηηπρεκέλε είζνδνο) Τπνδηαδηθαζίεο Δπηρεηξεζηαθή Γηαδηθαζία 3 - Δπηηπρήο είζνδνο ρξήζηε ζηελ εθαξκνγή 1 Δηζαγσγή πξνζσπηθψλ ζρνιίσλ 2 Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ πξνθίι 3 Απνζηνιή θαη ιήςε κελπκάησλ 4 Εσληαλή επηθνηλσλία κε άιινπο ρξήζηεο (live chat) 5 Αλαδήηεζε θαη πξνζζήθε λέσλ ρξεζηψλ ζηε ιίζηα ρξεζηψλ ηνπ ρξήζηε Τπνδηαδηθαζίεο Δπηρεηξεζηαθή Γηαδηθαζία 4 - Έμνδνο απφ ηελ εθαξκνγή 1 Απνζήθεπζε default ζηνηρείσλ εθαξκνγήο (πξηλ ηελ απνζχλδεζε) 2 Έμνδνο ρξήζηε απφ ηελ εθαξκνγή 3 Σεξκαηηζκφο εθαξκνγήο Τπνδηαδηθαζίεο Δπηρεηξεζηαθή Γηαδηθαζία 5 - Τπελζχκηζε θσδηθνχ 1 Δηζαγσγή πξνζσπηθνχ ηνπ ρξήζηε 2 Έιεγρνο νξζφηεηαο 3 Απνζηνιή κελχκαηνο κε ηνλ θσδηθφ ζην ηνπ ρξήζηε 45

46 3.3-Φάζε 3-Αξρηηεθηνληθφο ρεδηαζκφο Καηά ηνλ αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ ζα δεκηνπξγεζεί κηα Desktop εθαξκνγή (ρεδηάγξακκα - εηθφλα 23), ε νπνία ζα ζπλδέεηαη κε ην δηαδίθηπν θαη ε ζχλδεζε κε ηα web services θαη ηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο ζα γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ησλ web references. Ο ρξήζηεο ζα θαηεβάδεη έλα αξρείν setup απφ ην δηαδίθηπν, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα ζα εγθαζηζηά (Δγθαηάζηαζε εθαξκνγήο - εηθφλα 22) ζηνλ ειεθηξνληθφ ηνπ ππνινγηζηή. Δηθφλα 22 - Δγθαηάζηαζε εθαξκνγήο ηε ζπλέρεηα ζα κπνξεί λα εθθηλήζεη ηελ εθαξκνγή θαη έπεηηα ζα κπνξεί λα πξνβεί ζηε δεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ λένπ ρξήζηε. Δπηπξνζζέησο, κεηά ηελ επηηπρεκέλε εγγξαθή, ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εηζέιζεη ζηελ εθαξκνγή θαη λα πεξηεγεζεί ζ απηήλ θάλνληαο ρξήζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ. Έηζη ζα κπνξεί λα επηθνηλσλεί κε άιινπο ρξήζηεο, λα αληαιιάζζεη κελχκαηα, αιιά λα επεμεξγάδεηαη θαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνθίι ηνπ. Σεκείωζε: Σην παξαθάηω ζρεδηάγξακκα κε πνξηνθαιί ρξώκα απεηθνλίδεηαη ε WPF εθαξκνγή (Good Life), ε νπνία απνηειείηαη από ηα αξρεία xaml (αξρεία ζρεδηαζκνύ - απεηθόληζεο εθαξκνγήο κε πξάζηλν ρξώκα), ηα αξρεία ηωλ web services (γαιάδην ρξώκα) αιιά θαη ηε βάζε δεδνκέλωλ (GoogLife_DB θόθθηλν ρξώκα). Να ζεκεηωζεί επίζεο όηη γηα ζρεδηαζηηθνύο επλόεηνπο ιόγνπο ηνπνζεηήζεθαλ ζρήκαηα ηεο βάζεο δεδνκέλωλ κέζα ζην ζρεδηάγξακκα (θαη όρη κόλν ζην θάηω κέξνο) κε ην ραξαθηεξηζηηθό δίγξακκα DB (θόθθηλν ρξώκα). Οη γξακκέο δείρλνπλ ηηο κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο θαη ην πώο ζπλδένληαη όια κεηαμύ ηνπο. 46

47 Δηθφλα 23 ρεδηάγξακκα εθαξκνγήο Good Life 47

48 3.4-Φάζε 4-Γεκηνπξγία Τπεξεζηνζηξεθψλ Αξρηηεθηνληθψλ ηε θάζε απηή θαη αθνχ νινθιεξσζεί ν ζρεδηαζκφο ηεο αξρηηεθηνληθήο μεθηλάεη ε δεκηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ, κε αξρηθφ θαη ηειηθφ ζθνπφ ηελ απηνκαηνπνίεζε θαη νινθιήξσζε ησλ δηεξγαζηψλ. Ζ θάζε απηή απνηειείηαη απφ 3 ζηάδηα ηα νπνία είλαη: ηάδην 1 Αλαθάιπςε Τπαξρφλησλ Τπεξεζηψλ ηάδην 2 Δπαλαρξεζηκνπνίεζε Τπαξρφλησλ Δθαξκνγψλ ηάδην 3 Γεκηνπξγία Νέσλ Τπεξεζηψλ Να αλαθεξζεί φηη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή δελ αλαθαιχθζεθαλ ππεξεζίεο (ηάδην 1), νη νπνίεο δηαηίζεληαη γηα δεκφζηα ρξήζε, αιιά δεκηνπξγήζεθαλ εμ νινθιήξνπ απφ ηελ αξρή θαη δελ επαλαρξεζηκνπνηήζεθαλ ππάξρνπζεο εθαξκνγέο (ηάδην 2). Αλαιπηηθφηεξα γηα ηελ εθαξκνγή Good Life δεκηνπξγήζεθαλ (ηάδην 3) 44 web services (ππεξεζίεο παγθφζκηνπ ηζηνχ), απφ ηα νπνία ηα 3 είλαη δεπηέξνπ επηπέδνπ, ελψ ηα ππφινηπα είλαη πξψηνπ επηπέδνπ ή «απιά» web services. Ο φξνο «απιά» ζεκαίλεη φηη ηα web services πνπ δεκηνπξγήζεθαλ (εθηφο απφ ηα 2 νπ επηπέδνπ) δελ εμαξηψληαη άκεζα απφ άιια web services. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν έγηλε απηφ, είλαη γηαηί ηα «απιά» web services είλαη πην εχθνια παξακεηξνπνηήζηκα απφ ηα πνιχπινθα ή πνιιψλ επηπέδσλ web services ζε ελδερνκέλσο κειινληηθέο αιιαγέο, βειηηψζεηο ή αλαβαζκίζεηο ηεο εθαξκνγήο. 48

49 4-Σερληθή πεξηγξαθή ππεξεζηνζηξεθνχο εθαξκνγήο Good Life 4.1-Δηζαγσγή Γηα ηε δεκηνπξγία ηεο εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ (εηθφλα 24) ηα παξαθάησ ινγηζκηθά: Microsoft Visual Studio 2010 Professional γηα ηε ζπγγξαθή θψδηθα θαη ηε δεκηνπξγία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Microsoft Office Visio 2007 γηα ηε δεκηνπξγία ζρεδηαγξάκκαηνο ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο έγηλε ρξήζε ησλ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ Sql θαη C#, φπνπ ε ηειεπηαία ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε γηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ παξαζχξσλ (WPF Windows.xaml) θαη ηε δεκηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ παγθφζκηνπ ηζηνχ, ελψ ε πξψηε γηα ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηε βάζε δεδνκέλσλ. Γηα ην ελ ιφγσ ζχζηεκα, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ δεκηνπξγήζεθαλ 44 web services, ηα νπνία είλαη stateless θαη κπνξνχλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ. Δηθφλα 24 Λνγηζκηθά θαη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο 49

50 4.2-ρήκα βάζεο δεδνκέλσλ Ζ βάζε δεκηνπξγήζεθε ζην Visual Studio, έρεη ηελ νλνκαζία GoodLife_DB.mdf θαη απνηειείηαη απφ 5 πίλαθεο, νη νπνίνη είλαη νη παξαθάησ: UserLogin_Table HomeSms_Table GoodLifers_Table Messages_Table Chat_Messages_Table Πίλαθαο UserLogin_Table απηφλ ηνλ πίλαθα (εηθφλεο 25-26) απνζεθεχνληαη φια ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ (username, , password,profile pic, name θηι) θαηά ηελ εγγξαθή ησλ ρξεζηψλ. Απνηειείηαη απφ 11 ζηήιεο, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: Δηθφλα 25 Πίλαθαο UserLogin_Table 50

51 Δηθφλα 26 Δηζαγσγέο δεδνκέλσλ ζηνλ πίλαθα UserLogin_Table Πίλαθαο HomeSms_Table απηφλ ηνλ πίλαθα (εηθφλεο 27-28) απνζεθεχνληαη φια ηα ζρφιηα πνπ δεκνζηεχνπλ νη ρξήζηεο ζην αξρηθφ παξάζπξν ηεο εθαξκνγήο, θαη ηα νπνία ζρφιηα είλαη νξαηά ζε φινπο ηνπο εγγξακκέλνπο ρξήζηεο αλεμαξηήησο ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπο. Δηθφλα 27 Πίλαθαο HomeSms_Table Δηθφλα 28 Δηζαγσγέο δεδνκέλσλ ζηνλ πίλαθα HomeSms_Table 51

52 Πίλαθαο GoodLifers_Table Ο πίλαθαο (εηθφλεο 29-30) απηφο πεξηέρεη φινπο ηνπο ρξήζηεο θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο (πνηνο είλαη θίινο κε πνηνλ), θαζψο θαη ζηνηρεία φπσο username, picture αιιά θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο δσληαλήο επηθνηλσλίαο ζηελ νπνία βξίζθνληαη, δειαδή αλ θάπνηνο είλαη ζπλδεδεκέλνο, αλ είλαη απαζρνιεκέλνο ή αλ βξίζθεηαη εθηφο ζχλδεζεο. Δηθφλα 29 Πίλαθαο GoodLifers_Table Δηθφλα 30 Δηζαγσγέο δεδνκέλσλ ζηνλ πίλαθα GoodLifers_Table 52

53 Πίλαθαο Messages_Table Δδψ απνζεθεχνληαη φια ηα εηζεξρφκελα θαη εμεξρφκελα κελχκαηα φισλ ησλ ρξεζηψλ θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο θσηνγξαθίεο ησλ ρξεζηψλ (εηθφλεο 31-32). Δηθφλα 31 Πίλαθαο Messages_Table Δηθφλα 32 Δηζαγσγέο δεδνκέλσλ ζηνλ πίλαθα Messages_Table 53

54 Πίλαθαο Chat_Messages_Table απηφλ ηνλ πίλαθα απνζεθεχνληαη φια ηα δεδνκέλα πνπ αληαιιάζζνληαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δσληαλήο ζπλνκηιίαο κεηαμχ δχν ρξεζηψλ (εηθφλεο 33-34). Δηθφλα 33 Πίλαθαο Chat_Messages_Table Δηθφλα 34 Δηζαγσγέο δεδνκέλσλ ζηνλ πίλαθα Chat_Messages_Table 54

55 5-Δγρεηξήδην ρξήζεο ηνπ ππεξεζηνζηξεθνχο θνηλσληθνχ δηθηχνπ Good Life Αξρηθά θάλεηε δηπιφ θιηθ ζην αξρείν setup γηα λα μεθηλήζεη ε εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο. Μφιηο νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε αλνίγεηε κε δηπιφ θιηθ ην Good Life (εηθφλα 35). Γηα δεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ παηάηε ην θνπκπί Create Account (εηθφλεο 35-36), γηα ππελζχκηζε θσδηθνχ ην θνπκπί Remember Password (εηθφλεο 35,40), ελψ εάλ ήδε έρεηε εγγξαθεί εηζάγεηε ηα ζηνηρεία ζηα πεδία θαη Password ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε θαη ηνλ θσδηθφ ζαο πνπ είραηε δειψζεη θαηά ηελ εγγξαθή ζαο θαη πηέζηε ην θνπκπί Log in. Αλ ζέιεηε ηελ επφκελε θνξά πνπ ζα αλνίμεηε ηελ εθαξκνγή λα «ζπκάηαη» ηα ζηνηρεία ζαο πξηλ παηήζεηε ην θνπκπί Log in επηιέμηε ην θνπηάθη κε ηελ αλαγξαθή «Remember me!». Δηθφλα 35 Αξρηθή εηθφλα ηνπ Good Life 55

56 Δηθφλα 36 Γεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ ζην Good Life 56

57 Καηά ηε δεκηνπξγία ηνπ ινγαξηαζκνχ ππάξρνπλ έιεγρνη πνπ ειέγρνπλ ηα πεδία πνπ εηζάγνληαη απφ ην ρξήζηε. Κάπνηνη απφ απηνχο ηνπο ειέγρνπο είλαη ν έιεγρνο γηα θελά πεδία, ε νξζφηεηα ηνπ νλνκαηεπψλπκνπ θαη ηνπ , ε κνλαδηθφηεηα ηνπ username θαη ηνπ θαη θαίλνληαη παξαθάησ (εηθφλα 37). Αθνχ νινθιεξσζεί επηηπρψο ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απνζηέιιεηαη έλα κήλπκα ζηε δηεχζπλζε ηνπ ρξήζηε (εηθφλα 38). Δηθφλα 37 Γηάθνξνη ζπλαγεξκνί πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ ρξήζηε ζην Good Life 57

58 Δηθφλα 38 Απνζηνιή κελχκαηνο κεηά ηελ εγγξαθή ηνπ ρξήζηε Έπεηηα θαηά ηελ ππελζχκηζε ηνπ θσδηθνχ password αθνχ ν ρξήζηεο ζπκπιεξψζεη ην θελφ πεδίν κε ην (εηθφλα 40), πνπ είρε δειψζεη θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ ζα ηνπ απνζηαιεί έλα κήλπκα ζ απηήλ ηελ δηεχζπλζε κε ην θσδηθφ ηνπ (εηθφλα 41). Καη εδψ επίζεο ππάξρνπλ δηάθνξνη έιεγρνη (εηθφλα 39) φπσο είλαη ε ζπκπιήξσζε θελνχ πεδίνπ, ε νξζφηεηα θαη ηέινο ε χπαξμε ηνπ ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Δηθφλα 39 Γηάθνξνη ζπλαγεξκνί γηα ιάζνο εηζαγσγή ζηελ ππελζχκηζε θσδηθνχ ρξήζηε 58

59 Δηθφλα 40 Δηζαγσγή θαη απνζηνιή κελχκαηνο κε ηνλ θσδηθφ Δηθφλα 41 Αλάγλσζε κελχκαηνο κε ηνλ θσδηθφ ρξήζηε (password) 59

60 ηε ζπλέρεηα αθνχ έρεηε πεξάζεη ηνλ έιεγρν γηα είζνδν ζηελ εθαξκνγή (εηθφλα 35) ζα πξέπεη λα κεηαβείηε ζην αξρηθφ παξάζπξν επηηπρνχο εηζφδνπ ζην ζχζηεκα (εηθφλα 42). Δηθφλα 42 Αξρηθφ παξάζπξν Home επηηπρνχο εηζφδνπ ζηελ εθαξκνγή 60

61 5.1-Home απηφ ην παξάζπξν δηαθξίλνπκε ν ρξήζηεο κπνξεί λα αθήζεη ην δηθφ ηνπ ζρφιην (εηθφλα 43), ην νπνίν ζα είλαη εκθαλέο ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο. Γηα λα ην θάλεη απηφ εηζάγεη ζην πεδίν «My comment:» ην ζρφιην πνπ ζέιεη λα θνηλνπνηήζεη θαη παηάεη ην θνπκπί Enter απφ ην πιεθηξνιφγην ή παηάεη ην θνπκπί «Good Life my Comment» απφ ηελ εθαξκνγή. Δπεηδή ππάξρεη ζπλερήο αλαλέσζε ηνπ πίλαθα ησλ ζρνιίσλ απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ, αλ ν ρξήζηεο ζέιεη λα δηαβάζεη παιαηφηεξα ζρφιηα ζα πξέπεη λα επηιέμεη ην θνπηάθη κε ηελ έλδεημε «Pause updating comments» γηα λα ζηακαηήζεη ηελ αλαλέσζε θαη αθνχ ηειεηψζεη λα ην απνεπηιέμεη. Σέινο αλ ζέιεη λα ζβήζεη θάπνην πξηλ ην δεκνζηεχζεη κπνξεί λα παηήζεη ην θνπκπί «Reset my Comment». Δηθφλα 43 Πεξηνρή δεκνζίεπζεο ζρνιίνπ 61

62 5.2-Profile Απφ ην θεληξηθφ κελνχ παηψληαο ην θνπκπί Profile ν ρξήζηεο κεηαβαίλεη ζην παξάζπξν επεμεξγαζίαο ηνπ πξνθίι ηνπ (εηθφλα 44). Δηθφλα 44 Παξάζπξν επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ πξνθίι (Profile) 62

63 ην παξάζπξν απηφ δελ δίλεηαη ζην ρξήζηε ε δπλαηφηεηα αιιαγήο ηνπ Username θαη ηεο δηεχζπλζεο ηνπ, αθνχ είλαη κνλαδηθά, ελψ δελ κπνξεί λα αιιάμεη θαη ην θχιν ηνπ. Καη εδψ ππάξρνπλ έιεγρνη γηα ζπκπιήξσζε θελψλ πεδίσλ, νξζφηεηα εηζαγφκελσλ ζηνηρείσλ θηι. Αθνχ εηζαρζνχλ ηα ζηνηρεία απφ ην ρξήζηε, ζηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα παηήζεη ην θνπκπί «Save Changes» γηα λα απνζεθεχζεη ηηο αιιαγέο ζηα ζηνηρεία ηνπ πξνθίι ηνπ, ελψ παηψληαο ην θνπκπί «Change profile picture» ζα αλνίμεη έλα παξάζπξν (εηθφλα 45) ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ γηα λα πινεγεζεί ζηελ θσηνγξαθία πνπ ζέιεη λα επηιέμεη απφ ηνλ ππνινγηζηή ηνπ. Δηθφλα 45 Άλνηγκα παξαζχξνπ γηα επηινγή θσηνγξαθίαο απφ ηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε 63

64 5.3-Inbox Παηψληαο ην θνπκπί «Inbox» απφ ην θεληξηθφ κελνχ ν ρξήζηεο κεηαβαίλεη ζην παξάζπξν κε ηα εηζεξρφκελα κελχκαηα (εηθφλα 46). Δδψ κπνξεί λα δηαβάζεη ηα εηζεξρφκελα κελχκαηα, ελψ κπνξεί λα ζηείιεη θάπνην κήλπκα παηψληαο ζην θνπκπί «New Message» ή λα δηαγξάςεη θάπνην κήλπκα αξρηθά επηιέγνληάο (θιηθ πάλσ ζην κήλπκα) ην θαη ζηε ζπλέρεηα παηψληαο ην θνπκπί «Delete Message». Δηθφλα 46 Άλνηγκα παξαζχξνπ γηα επηινγή θσηνγξαθίαο απφ ηνλ ππνινγηζηή ηνπ 64

65 Δπίζεο λα αλαθέξνπκε φηη ε θφθθηλε εηηθέηα θάησ απφ ην θνπκπί «Inbox» (εηθφλα 46) αλαγξάθεη ηα εηζεξρφκελα κελχκαηα, ηα νπνία είλαη κε αλαγλσζκέλα απφ ην ρξήζηε θαη είλαη εκθαλήο ζε φιε ηελ εθαξκνγή. Γηα λα αλαγλσζηεί θάπνην κήλπκα ν ρξήζηεο πξέπεη λα παηήζεη δηπιφ θιηθ πάλσ ζην αληίζηνηρν κήλπκα (εηθφλα 48), ελψ επεηδή ππάξρεη ζπλερήο αλαλέσζε ηνπ πίλαθα ησλ εηζεξρφκελσλ κελπκάησλ απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ, αλ ν ρξήζηεο ζέιεη λα δηαβάζεη παιαηφηεξα κελχκαηα ζα πξέπεη λα επηιέμεη ην θνπηάθη κε ηελ έλδεημε «Pause updating inbox» (εηθφλα 47) γηα λα ζηακαηήζεη ηελ αλαλέσζε θαη αθνχ ηειεηψζεη λα ην απνεπηιέμεη. Σέινο λα πνχκε φηη αλ θάπνην κε αλαγλσζκέλν κήλπκα αλαγλσζηεί αιιάδεη ε θαηάζηαζε «state» ζηνλ πίλαθα απφ «unread» ζε «read» (εηθφλεο 46-47). Δηθφλα 47 Γηπιφ θιηθ γηα αλάγλσζε κελχκαηνο θαη ζηακάηεκα αλαλέσζεο πίλαθα κελπκάησλ απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ 65

66 Δηθφλα 48 Αλάγλσζε εηζεξρφκελνπ κελχκαηνο Σέινο φηαλ δηαβάδνπκε έλα εηζεξρφκελν κήλπκα κπνξνχκε λα απαληήζνπκε θαη επζείαλ παηψληαο ζην θνπκπί «Reply» (εηθφλα 48), φπνπ ζα εκθαληζηεί ην παξαθάησ παξάζπξν (εηθφλα 49). Γξάθνπκε ην κήλπκα πνπ ζέινπκε θαη παηάκε ην θνπκπί «Send Message». Δηθφλα 49 Απνζηνιή απάληεζεο κελχκαηνο 66

67 5.4-Outbox Αλ παηεζεί ην θνπκπί «Outbox» ν ρξήζηεο ζα κεηαβαίλεη ζηα εμεξρφκελα κελχκαηα (εηθφλα 50), φπνπ κπνξεί λα δηαβάζεη θάλνληαο δηπιφ θιηθ πάλσ ζην αληίζηνηρν κήλπκα (εηθφλα 51) ή λα δηαγξάςεη θάπνην κήλπκα επηιέγνληαο ην θαη ζηε ζπλέρεηα παηψληαο ην θνπκπί «Delete Message» (εηθφλα 50), αιιά θαη λα ζηείιεη λέν κήλπκα παηψληαο ην θνπκπί «New Message» (εηθφλα 50). Δηθφλα 50 Γηπιφ θιηθ γηα αλάγλσζε κελχκαηνο 67

68 Δηθφλα 51 Αλάγλσζε εμεξρφκελνπ κελχκαηνο 68

69 5.5-New Message Ο ρξήζηεο κπνξεί λα ζηείιεη θάπνην κήλπκα παηψληαο ην θνπκπί «New Message» (εηθφλεο 46,50) απφ είηε απφ ην «Inbox» είηε απφ ην «Outbox», φπσο θαίλεηαη θαη ζηηο παξαπάλσ εηθφλεο. ην πεδίν «Receiver» ν ρξήζηεο πξέπεη λα εηζάγεη ην username ηνπ παξαιήπηε, γξάςεη ην κήλπκα πνπ ζέιεη θαη λα παηήζεη ην θνπκπί «Send» γηα λα απνζηαιεί ην κήλπκα (εηθφλα 52). Δηθφλα 52 Απνζηνιή λένπ κελχκαηνο 69

70 5.6-Search GoodLifers Απφ νπνηνδήπνηε παξάζπξν ηεο εθαξκνγήο αλ ν ρξήζηεο παηήζεη ηα θνπκπί «Search GoodLifers» (εηθφλα 53) ζα κεηαβεί ζην παξάζπξν αλαδήηεζεο λέσλ Good Lifers (άιισλ ρξεζηψλ), ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα πξνζζέζεη ζηε ιίζηα κε ηνπο GoodLifers ηνπ. Δηθφλα 53 Αλαδήηεζε λέσλ ρξεζηψλ (GoodLifers) 70

71 Δδψ ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα επηιέμεη κε πνηνλ ηξφπν ζέιεη λα πξνβεί ζηελ αλαδήηεζε λέσλ ρξεζηψλ. Γειαδή κπνξεί λα αλαδεηήζεη λένπο ρξήζηεο είηε κε βάζε ην username ή ην ηνπο είηε κε βάζε ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπο. Καη εδψ ππάξρνπλ δηάθνξνη έιεγρνη γηα λα απνθεπρζνχλ ηα ιάζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ ρξήζηε Αλαδήηεζε κε βάζε ην username ή ην Γηα λα πξνβεί ν ρξήζηεο ζε αλαδήηεζε λέσλ ρξεζηψλ γηα ηε ιίζηα ηνπ κε βάζε ην username ή ην ηνπο ζα πξέπεη αξρηθά λα επηιέμεη ην θνπηάθη «Username or » (εηθφλα 54). Έπεηηα ζα πξέπεη λα εηζάγεη ζην αληίζηνηρν πεδίν ην username ή ην ηνπ ρξήζηε πνπ ζέιεη λα αλαδεηήζεη θαη ηα απνηειέζκαηα ζα πξέπεη λα εκθαληζηνχλ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Δηθφλα 54 Αλαδήηεζε κε βάζε ην username 71

72 5.6.2-Αλαδήηεζε κε βάζε ην νλνκαηεπψλπκν Γηα λα πξνβεί ν ρξήζηεο ζε αλαδήηεζε λέσλ ρξεζηψλ γηα ηε ιίζηα ηνπ κε βάζε ην νλνκαηεπψλπκν ηνπο ζα πξέπεη αξρηθά λα επηιέμεη ην θνπηάθη «Surname- Name» (εηθφλα 55). Έπεηηα ζα πξέπεη λα εηζάγεη ζην αληίζηνηρν πεδίν ην επψλπκν θαη ην φλνκα ηνπ ρξήζηε πνπ ζέιεη λα αλαδεηήζεη θαη ηα απνηειέζκαηα ζα πξέπεη λα εκθαληζηνχλ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Να ζεκεησζεί φηη ε αλαδήηεζε κε βάζε ην νλνκαηεπψλπκν γίλεηαη κε βάζε ην πξψην γξάκκα απφ ην επψλπκν θαη ην πξψην γξάκκα απφ ην φλνκα. Έηζη είλαη πνιχ πηζαλφ ζηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο λα εκθαλίζεη παξαπάλσ απφ έλαλ ρξήζηεο. Δηθφλα 55 Αλαδήηεζε κε βάζε ην νλνκαηεπψλπκν 72

73 5.7-Απνζηνιή αηηήκαηνο γηα πξνζζήθε ρξήζηε ζηε ιίζηα ησλ GoodLifers Αθνχ ν ρξήζηεο αλαδεηήζεη ηνλ ρξήζηε πνπ επηζπκεί (πξνεγνχκελα βήκαηα) κπνξεί λα επηιέμεη απηφλ ηνλ ρξήζηε απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο θάλνληαο δηπιφ θιηθ ζηνλ αληίζηνηρν ρξήζηε (εηθφλα 55), φπνπ ζα εκθαληζηεί ην παξαθάησ παξάζπξν (εηθφλα 56). Δηθφλα 56 Γηπιφ θιηθ ζηνλ user2 ζηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο θαη εκθάληζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Δδψ γηα λα ζηείιεη ν ρξήζηεο ην αίηεκα πξνζζήθεο ηνπ user2 ζηε ιίζηα κε ηνπο GoodLifers ζα πξέπεη λα παηήζεη ην θνπκπί «Good Life my request!» (εηθφλα 56). 73

74 Δπίζεο αλ ν ρξήζηεο είλαη ήδε ζηε ιίζηα ή αλ έρεη ήδε ζηαιεί αίηεκα, ηφηε ην θνπκπί ζα είλαη αλελεξγφ (εηθφλα 57). Δηθφλα 57 Απνζηνιή αηηήκαηνο ζηνλ user2 74

75 5.8-Απνδνρή ή απφξξηςε αηηήκαηνο γηα πξνζζήθε ρξήζηε ζηε ιίζηα ησλ GoodLifers Σα αηηήκαηα πξνζζήθεο λέσλ ρξεζηψλ ζηε ιίζηα απνζηέιινληαη ζαλ κελχκαηα θαη κπνξνχλ λα αλαγλσζηνχλ απφ ην «Inbox» ηνπ ρξήζηε-παξαιήπηε (εηθφλα 58), φπνπ ην αίηεκα μερσξίδεη κε ην αλαγλσξηζηηθφ (ζην πεδίν ηνπ ζέκαηνο (Subject) ηνπ κελχκαηνο) «Request to have a new Good Lifer!». Δηθφλα 58 Αίηεκα απφ ηνλ John 75

76 Κάλνληαο δηπιφ θιηθ επάλσ ζην εηζεξρφκελν κήλπκα ν ρξήζηεο κπνξεί λα δηαβάζεη ην αίηεκα θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ην απνδερηεί ή λα ην απνξξίςεη (εηθφλα 59). Αλ ν ρξήζηεο ζέιεη λα απνδερηεί ην αίηεκα ζα πξέπεη λα παηήζεη ην θνπκπί «I accept request», ελψ αλ ζέιεη λα απνξξίςεη ην αίηεκα ζα πξέπεη λα παηήζεη ην θνπκπί «I reject request». Δηθφλα 59 Απνδνρή ή απφξξηςε αηηήκαηνο απφ ηνλ user2 76

77 Αλ ν ρξήζηεο απνξξίςεη ην αίηεκα δελ ζα εκθαλίδνληαη νη αληίζηνηρνη ρξήζηεο ζηηο αληίζηνηρεο ιίζηεο ησλ GoodLifers. Αλ ν ρξήζηεο απνδερηεί ην αίηεκα ηφηε απηνκάησο ζα εκθαληζηνχλ ζηηο αληίζηνηρεο ιίζηεο ησλ GoodLifers νη αληίζηνηρνη ρξήζηεο (εηθφλα 60). Δηθφλα 60 Απνδνρή αηηήκαηνο απφ ηνλ user2 θαη εκθάληζε ησλ αληίζηνηρσλ ρξεζηψλ ζηηο αληίζηνηρεο ιίζηεο ησλ GoodLifers 77

78 5.10-Άλνηγκα δσληαλήο ζπλνκηιίαο κεηαμχ δχν ρξεζηψλ (chat) Γηα λα κπνξέζεη έλαο ρξήζηεο λα επηθνηλσλήζεη κε θάπνηνλ άιιν ζα πξέπεη αξρηθά νη ρξήζηεο κεηαμχ ηνπο λα βξίζθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ιίζηεο ησλ GoodLifers. Έπεηηα ζα πξέπεη θαη νη δχν ρξήζηεο φρη κφλν λα είλαη ζπλδεδεκέλνη ζηελ εθαξκνγή, αιιά λα επηιέμνπλ ην πξάζηλν ή ην πνξηνθαιί θνπκπί (εηθφλα 61) έηζη ψζηε λα θαίλνληαη σο ζπλδεδεκέλνη ή απαζρνιεκέλνη γηα ηε δσληαλή ζπλνκηιία. To θφθθηλν θνπκπί (εηθφλα 62) ππνδεηθλχεη φηη ν ρξήζηεο λαη κελ είλαη ζπλδεδεκέλνο ζηελ εθαξκνγή, αιιά δελ είλαη δηαζέζηκνο ή ζπλδεδεκέλνο γηα δσληαλή επηθνηλσλία κε θάπνηνλ άιιν ρξήζηε. Ζ κπιε απφρξσζε (εηθφλα 61) ζε θάπνηνλ ρξήζηε ζηε ιίζηα ησλ GoodLifers ππνδεηθλχεη φηη κπνξεί ν ρξήζηεο λα είλαη ζπλδεδεκέλνο ζηελ εθαξκνγή ρσξίο λα έρεη επηιέμεη θάπνην θνπκπί γηα δσληαλή ζπλνκηιία, αιιά κπνξεί θαη λα κελ είλαη ζπλδεδεκέλνο ζηελ εθαξκνγή. Σν chat κπνξεί λα αξρίζεη θάλνληαο δηπιφ θιηθ ζηνλ ρξήζηε πνπ ζέινπκε λα επηθνηλσλήζνπκε απφ ηε ιίζηα ησλ GoodLifers (εηθφλα 63). Δηθφλα 61 Απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα επηθνηλσλίαο ηνπ John κε ηνλ user1(κε ζπλδεδεκέλνο) 78

79 Δηθφλα 62 Απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα επηθνηλσλίαο ηνπ John κε ηνλ user4 (εκθαλίδεηαη εθηφο ζχλδεζεο) Δηθφλα 63 Εσληαλή ζπλνκηιία (chat) κεηαμχ ησλ John (ζπλδεδεκέλνο) θαη user3 (απαζρνιεκέλνο) 79

80 5.10-Έμνδνο απφ ηελ εθαξκνγή-απνζχλδεζε (Logout) Έλαο ρξήζηεο γηα λα απνζπλδεζεί θαη λα ηεξκαηίζεη ηελ εθαξκνγή ζα πξέπεη λα παηήζεη ην θνπκπί «Logout» (εηθφλα 64). ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα παηήζεη ην θνπκπί «Yes». Αλ ν ρξήζηεο παηήζεη ην θνπκπί «No» ζα ζπλερίζεη λα είλαη ζπλδεδεκέλνο ζηελ εθαξκνγή. Δηθφλα 64 Έμνδνο ηνπ ρξήζηε John απφ ηελ εθαξκνγή 80

81 6-Παξάξηεκα 6.1-Δλδεηθηηθφο θψδηθαο εθαξκνγήο απηφ ην θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ θάπνηα απνζπάζκαηα θψδηθα κεξηθψλ web services, έηζη ψζηε λα γίλεη πην θαηαλνεηή ε ιεηηνπξγία ηνπο ζηελ εθαξκνγή. Σν web service CountNewUserIfExistsService (εηθφλα 67) φηαλ θαιείηαη δέρεηαη σο είζνδν ην Username.Text (username) θαη ην .Text ( ) θαη επηζηξέθεη έλαλ κεηξεηή int (εηθφλα 65) ν νπνίνο παίξλεη ηηο ηηκέο 0 θαη 1 ή 2 γηα ην αλ δελ ππάξρεη (ηηκή 0) ή ππάξρεη (ηηκή 1 ή 2) αληίζηνηρα θάπνηνο ρξήζηεο κε ην ζπγθεθξηκέλν username ή . Μ απηφλ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίδεηαη ε κνλαδηθφηεηα ηνπ username θαη ηνπ ζηελ εθαξκνγή. Δηθφλα 65 Web service CountNewUserIfExistsService 81

82 Απηφο ν κεηξεηήο αλ επηζηξέςεη ηελ ηηκή 0 ηφηε θαιείηαη ην web service NewAccountService (εηθφλα 67), ην νπνίν δέρεηαη σο είζνδν φια ηα ζηνηρεία πνπ εηζήγαγε ν ρξήζηεο θαηά ηελ εγγξαθή θαη ηα απνζεθεχεη ζηε βάζε δεδνκέλσλ (εηθφλα 66). Δηθφλα 66 Web service NewAccountService 82

83 Δηθφλα 67 Κάιεζκα ησλ Web services CountNewUserIfExistsService θαη New AccountService 83

84 Σν web service SelectCommentsService (εηθφλα 69) φηαλ θαιείηαη επηζηξέθεη φια ηα ζρφιηα ησλ ρξεζηψλ ζε έλα Data Table θαη ηα εκθαλίδεη ζε έλα Data Grid ζην παξάζπξν Home ηεο εθαξκνγήο (εηθφλα 68). Δηθφλα 68 Κάιεζκα ηνπ Web service SelectCommentsService Δηθφλα 69 Web service SelectCommentsService 84

85 Σν web service ReadMessage_2Service (εηθφλα 70) φηαλ θαιείηαη δέρεηαη σο είζνδν ην username ηνπ ρξήζηε (txtusername4.text) θαη ην ρξφλν απνζηνιήο ηνπ κελχκαηνο (string del) θαη επηζηξέθεη φια ηα ζηνηρεία (εηθφλα 71) ηνπ επηιεγκέλνπ πξνο αλάγλσζε κελχκαηνο απφ ην Data Grid ησλ εμεξρφκελσλ κελπκάησλ. Δηθφλα 70 Κάιεζκα ηνπ Web service ReadMes_2Service Δηθφλα 71 Web service ReadMes_2Service 85

86 Σν web service DeleteMesService2 (εηθφλα 72) φηαλ θαιείηαη δέρεηαη σο είζνδν ην username ηνπ ρξήζηε (txtusername4.text) θαη ην ρξφλν απνζηνιήο ηνπ κελχκαηνο (string del) θαη δηαγξάθεη απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ην επηιεγκέλν κήλπκα (εηθφλα 73). Δηθφλα 72 Κάιεζκα ηνπ Web service DeleteMesService2 Δηθφλα 73 Web service DeleteMesService2 86

87 Σν web service ListGoodLifersService (εηθφλα 74) φηαλ θαιείηαη δέρεηαη σο είζνδν ην username ηνπ ρξήζηε (txtusername.text) θαη επηζηξέθεη ηε ιίζηα κε ηνπο GoodLifers (εηθφλα 75) ηνπ ρξήζηε ζε έλα Data Table θαη ηνπο εηζάγεη ζε έλα Data Grid, ζην νπνίν απεηθνλίδνληαη νη GoodLifers ηνπ ρξήζηε. Δηθφλα 74 Κάιεζκα ηνπ Web service ListGoodLifersService Δηθφλα 75 Web service ListGoodLifersService 87

88 Σν web service SearchNameSurnameService (εηθφλα 76) φηαλ θαιείηαη δέρεηαη σο είζνδν ην username ηνπ ρξήζηε (txtusername5.text), έλα substring ηνπ νλφκαηνο (retname) θαη έλα substring ηνπ επσλχκνπ (retsurname) θαη επηζηξέθεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο ζε έλα Data Table (εηθφλα 77), ην νπνίν εηζάγεηαη ζε έλα Data Grid. Δηθφλα 76 Κάιεζκα ηνπ Web service SearchNameSurnameService Δηθφλα 77 Web service SearchNameSurnameService 88

89 6.2-Οδεγίεο εγθαηάζηαζεο 1. Αληηγξάςηε ην θάθειν Πηπρηαθή-Δ04045 ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο. 2. Δγθαηαζηήζηε ην αξρείν SQLEXPR_x86_ENU (SQL Server Express for Windows 7-32 Bit). 3. Δγθαηαζηήζηε ην αξρείν SQLServer2008SP1-KB x86-ENU (Service Pack 1 of SQL Server). 4. Δγθαηαζηήζηε ην αξρείν vs_proweb (Visual Studio 2010). 5. Κάληε δηπιφ θιηθ ζην αξρείν GoodLife (.sln), πνπ ππάξρεη ζην θάθειν γηα λα αλνίμεη ε εθαξκνγή ζην Visual Studio. 6. Απφ ην κελνχ επηιέμηε Build Build Solution ή παηήζηε Ctrl+Shift+B. 7. Έπεηηα πάιη απφ ην κελνχ επηιέμηε Build Rebuild Solution. 8. Αθνχ νινθιεξσζεί ην Building Solution ζα βξείηε απφ ην κνλνπάηη GoodLife/WcfService1/App_Data ηε βάζε δεδνκέλσλ GoodLife_DB.mdf, ε νπνία θαίλεηαη θαη ζηνλ Solution Explorer. Καλνληθά ζα πξέπεη ε βάζε λα ζπλδεζεί απηφκαηα κε ηνλ Sql Server θάηη ην νπνίν ζα δηαπηζηψζεηε ζηνλ Server Explorer (Ctrl+Alt+S) ζηηο Data Connections, φπνπ ζα πξέπεη λα θαίλεηαη ε GoodLife_DB.mdf. Δάλ δελ έρεη ηελ GoodLife_DB.mdf ηφηε παηήζηε ην ηξίην εηθνλίδην πνπ γξάθεη Connect to Database θαη ζα αλνίμεη έλα παξάζπξν Add Connection, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. ην πεδίν Data source ζα πξέπεη λα έρεη ηελ επηινγή Microsoft SQL Server Database File (SqlClient) θαη ζην Database file name θάληε Browse ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο φπνπ αληηγξάςαηε ην θάθειν Πηπρηαθή-Δ04045 θαη επηιέμηε ηελ GoodLife_DB.mdf κέζα απφ ην θάθειν App_Data. ηε ζπλέρεηα παηήζηε Test Connection θαη αλ έρεη γίλεη ζσζηά ε δηαδηθαζία ζα ζαο εκθαληζηεί έλα κήλπκα επηηπρνχο δνθηκήο ηεο ζχλδεζεο κε ηε βάζε δεδνκέλσλ. Έπεηηα παηήζηε ΟΚ θαη ζα πξέπεη ζηνλ Server Explorer λα έρεη ε ζπλδεζεί ε βάζε δεδνκέλσλ. 89

90 9. Αθνχ νινθιεξψζεηε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία παηήζηε F5 γηα λα μεθηλήζεη ην Debugging. Δάλ ζέιεηε λα δνθηκάζεηε ηελ δσληαλή ζπλνκηιία κεηαμχ 2 ρξεζηψλ ζα πξέπεη λα παηήζεηε δεμί θιηθ ζην GoodLife ζηνλ Solution Explorer (φπσο δείρλεη ην βέινο ζηελ παξαθάησ εηθφλα) θαη απφ ην κελνχ πνπ ζα εκθαληζηεί πεγαίλεηε ζην Debug θαη παηήζηε Start new instance, έηζη ψζηε λα αλνίμεη έλα δεχηεξν παξάζπξν. 90

91 10. Δάλ γηα θάπνην ιφγν δελ κπνξέζεηε λα ηξέμεηε ηελ εθαξκνγή, απνζπκπηέζηε ην αξρείν Βίληεν εθαξκνγήο γηα λα δείηε ην βίληεν, ην νπνίν πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Good Life. 91

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Γεκηνπξγία θνηλσληθνύ δηθηύνπ κε βάζε ην ππεξεζηνζηξεθέο κνληέιν Παλεπηζηήκην Πεηξαηά, Τκήκα Ψεθηαθώλ Σπζηεκάησλ Σπληάθηεο: Καινγεξόπνπινο

Θέκα: Γεκηνπξγία θνηλσληθνύ δηθηύνπ κε βάζε ην ππεξεζηνζηξεθέο κνληέιν Παλεπηζηήκην Πεηξαηά, Τκήκα Ψεθηαθώλ Σπζηεκάησλ Σπληάθηεο: Καινγεξόπνπινο Θέκα: Γεκηνπξγία θνηλσληθνύ δηθηύνπ κε βάζε ην ππεξεζηνζηξεθέο κνληέιν Παλεπηζηήκην Πεηξαηά, Τκήκα Ψεθηαθώλ Σπζηεκάησλ Σπληάθηεο: Καινγεξόπνπινο Ισάλλεο ΑΜ: Δ04045 Δπηβιέπσλ: Θεκηζηνθιένπο Μαξίλνο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ ΠΑΣΡΑ ΓΔΩΡΓΗΑ & ΣΗΟΜΠΑΝΟΤΓΖ ΖΡΩ ΑΠΡΗΛΗΟ 2013 ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Μάιακα Διενλφξα-Ηνπιία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΠΡΟΣΤΠΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΚΑΙ ΤΛΛΟΓΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ Δ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Περιγραθή προβλήμαηος Εάλ πξνζπαζείηε λα παίμεηε online παηρλίδηα αιιά εκθαλίδεηαη error ζηνλ ππνινγηζηή ζαο γηα NAT/DMZ/Port forwarding δνθηκάζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΑΥΑΛΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ WEB SERVICES

ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΑΥΑΛΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ WEB SERVICES ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΠΑΣΡΑ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΑΥΑΛΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ WEB SERVICES ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ςξσ ΙΩΑΝΝΗ ΗΛΙΑΚΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε. δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε. δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Αναχωμάτων Ασυαλείας

Τεχνολογίες Αναχωμάτων Ασυαλείας Τεχνολογίες Αναχωμάτων Ασυαλείας Γηψξγνο Καξφπνπινο (Δηδάζθσλ Π.Δ. 407/80) Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Επηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Αληηθείκελν κειέηεο Αλαρψκαηα αζθαιείαο (firewalls)

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα