ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΝΠ Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΝΠ Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γκίνη Ειρηνη Τηλ.: , 129 Fax: Α Α: ΒΛ9ΕΩΚΑ-Η23 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της µε αρ. 42 ης / έκτακτης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. α/α: 308/ Θέµα 2 ο : Έγκριση των τεχνικών απαιτήσεων των προσφορών των συµµετεχόντων και κατακύρωσης του επαναληπτικού ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια τροφίµων για την κάλυψη των αναγκών του ΝΠ Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του ήµου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη. Στο ήµο Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη, σήµερα την 9 η του µηνός Σεπτεµβρίου έτους 2013 ηµέρα ευτέρα και ώρα 13:00, συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση στο ηµοτικό Κατάστηµα, η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη, ύστερα από την υπ αρ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010(άρθρα 67 & 75). Η σύγκληση της έκτακτης συνεδρίασης, κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη διότι η λήψη απόφασης για την προµήθεια τροφίµων για την κάλυψη των αναγκών του ΝΠ Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη κρίνεται επείγουσα προκειµένου να µην υπάρξουν δυσλειτουργίες στη σίτιση των παιδιών που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθµούς. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 τακτικών µελών βρέθηκαν παρόντα 5 µέλη και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Τούντας Σ. Κανέλλος (Πρόεδρος) 2.Αδαµπασίδης Αθανάσιος 3. Λαγουµιτζής Μιχαήλ 4. Ρουµιάν Ελένη 5. Κίτσος Ευάγγελος (Αντιπρόεδρος) 5.Αλιµπέρτης Ιορδάνης ΑΠΟΝΤΕΣ 1.Βαλλιανάτου Ειρήνη 2.Μπακατσέλος Ιωάννης 3.Λάσκαρη-Κρασοπούλου Βασιλική Παρούσα στη συνεδρίαση χωρίς δικαίωµα ψήφου ήταν η Προϊσταµένη του Τµήµατος Προϋπολογισµού, Οικονοµικής Πληροφόρησης και Υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής, Κα Γκίνη Ειρήνη, για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής και Αντιδήµαρχος Οικονοµικών, εισηγούµενος το αναφερόµενο θέµα, πρότεινε την έγκριση των τεχνικών απαιτήσεων των προσφορών των συµµετεχόντων, την κατακύρωση σε µέρος του 1

2 αποτελέσµατος του επαναληπτικού δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια τροφίµων του Τµήµατος Οικονοµικού του Ν.Π.. Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη σύµφωνα µε το από 59087/ Πρακτικό- Γνωµοδότηση της Επιτροπής ιενέργειας- Αξιολόγησης Προσφορών & ηµόσιων ιαγωνισµών, Ανάθεσης, Αξιολόγησης Προσφορών Αποτελεσµάτων & Παρακολούθησης των Συµβάσεων Προµηθειών του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α (Υπ.Αποφ.11389/93) του ενιαίου ήµου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη, καθώς επίσης και την απευθείας ανάθεση µε διαπραγµάτευση µέσω του ηµοτικού Συµβουλίου για το µέρος του διαγωνισµού για το οποίο δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον. Σηµείωσε δε ότι, µε την υπ αρ. 184/ απόφασή της, η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη ενέκρινε τις τεχνικές απαιτήσεις, κατάρτισε τους όρους διακήρυξης του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια τροφίµων του Τµήµατος Οικονοµικού του Ν.Π.. Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, και όρισε ως ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών από την αρµόδια επιτροπή µε την υπ αρ / µε Α Α: ΒΕ56ΩΚΑ-3ΥΦ Περιληπτική ιακήρυξη του ηµάρχου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη την 10 η , ηµέρα ευτέρα και ώρα 15:00 µ.µ, κατά την οποία κατέθεσε την υπ αρ / µοναδική προσφορά της, η εταιρεία «Αίαντας Τροφοδοσίες Εισαγωγική & Εξαγωγική Α.Ε.». Κατά την ηµεροµηνία αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών η Επιτροπή ιενέργειας-αξιολόγησης Πρόχειρων & ηµόσιων ιαγωνισµών, Ανάθεσης, Αξιολόγησης Προσφορών Αποτελεσµάτων & Παρακολούθησης των Συµβάσεων Προµηθειών (ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α /93), ΑΡΘΡΟ46), αφού εξακρίβωσε την προσκόµιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών συµµετοχής, προχώρησε σε έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών των προσφερόµενων προϊόντων, όπου όλες βρέθηκαν σύµφωνες µε τα οριζόµενα στη σχετική διακήρυξη. Ως εκ τούτου έκρινε ότι η εταιρεία «Αίαντας Τροφοδοσίες Εισαγωγική & Εξαγωγική Α.Ε.», είναι κατάλληλη για να προχωρήσει στη δεύτερη φάση του διαγωνισµού, ήτοι η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των Οικονοµικών Προσφορών. Με την υπ αρ. 232/ µε Α Α: ΒΕΖ8ΩΚΑ-Κ55 απόφασή της, η Οικονοµική Επιτροπή, ενέκρινε τις τεχνικές απαιτήσεις των προσφορών των συµµετεχόντων του ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια τροφίµων για την κάλυψη των αναγκών του Ν.Π.. Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του ήµου Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη». Κατά την ηµεροµηνία αποσφράγισης της οικονοµικής προσφοράς, ήτοι την 18 η , η Επιτροπή ιενέργειας-αξιολόγησης Πρόχειρων & ηµόσιων ιαγωνισµών, Ανάθεσης, Αξιολόγησης Προσφορών Αποτελεσµάτων & Παρακολούθησης των Συµβάσεων Προµηθειών του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α (Υπ.Αποφ.11389/93) του ενιαίου ήµου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη και σύµφωνα µε το υπ αρ / Πρακτικό της, εξακρίβωσε ότι η µοναδική συµµετέχουσα εταιρεία «Αίαντας Τροφοδοσίες Εισαγωγική & Εξαγωγική Α.Ε.» προσέφερε ανά κατηγορία προµηθευόµενων ειδών, τις κάτωθι τιµές (συµπ/νου Φ.Π.Α) και αναλυτικά: Παντοπωλείο Κατηγορία 1 Α (α/α 1-80): Προσέφερε ύψος ποσού ,59 (συµπ/νου ΦΠΑ 13%) έναντι του Ενδεικτικού Προϋπολογισµού της διακήρυξης που είναι ύψους ποσού ,40, δηλαδή τιµή ακριβότερη κατά 8.792,19. Χυµοί Κατηγορία 1Β (α/α 1-3): Προσέφερε ύψος ποσού 4.269,33 (συµπ/νου ΦΠΑ 23%) έναντι του Ενδεικτικού Προϋπολογισµού της διακήρυξης που είναι ύψους ποσού 2.953,23 δηλαδή τιµή ακριβότερη κατά 1.316,10. Κρεοπωλείο Κατηγορία 2: Για τα είδη αυτής της κατηγορίας δίνονται εκπτώσεις µεγαλύτερες της µονάδας, συγκριτικά µε τις τιµές του Ενδεικτικού Προϋπολογισµού της ιακήρυξης και ειδικότερα ως κάτωθι: α/α 1: έκπτωση 28% α/α 2: έκπτωση 28% 2

3 α/α 3: έκπτωση 2,1% α/α 4: έκπτωση 38% Επισήµανε ότι, µε το υπ αρ. πρωτ. 1858/ έγγραφο του, το Ν.Π.. Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του ήµου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη, υπέβαλε ερώτηµα στο Τµήµα Κτηνιατρικής ηµόσιας Υγείας της ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, για τυχόν καταγγελίες υγειονοµικού ενδιαφέροντος κατά της εταιρείας «Αίαντας Τροφοδοσίες Εισαγωγική & Εξαγωγική Α.Ε.». Με την υπ αρ. πρωτ.1923/ απάντηση του Τµήµατος Κτηνιατρικής ηµόσιας Υγείας, γνωστοποιήθηκε στο Ν.Π.. Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του ήµου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη, ότι η ως άνω εταιρεία στο παρελθόν έχει δεχθεί κτηνιατρικούς ελέγχους σχετικούς µε την αποθήκευση και τη διακίνηση των τροφίµων ζωικής προσέλευσης (κρέατα, γαλακτοκοµικά) σε ευαίσθητους χώρους µαζικής εστίασης όπως φυλακές, νοσοκοµεία κ.λ.π και ότι έχει υποπέσει κατά το παρελθόν σε κτηνιατρικές παραβάσεις, που αφορούν στην επισήµανση και στη συσκευασία των τροφίµων. Κατόπιν των ανωτέρω η Οικονοµική Επιτροπή την 27η µε την υπ αρ. 236/ µε Α Α:ΒΛ4ΩΚΑ-5ΞΙ απόφασή της και αφού έλαβε υπόψη της το υπ αρ. πρωτ. 1923/ έγγραφο του Τµήµατος Κτηνιατρικής ηµόσιας Υγείας, όπου γνωστοποιήθηκε στο Ν.Π.. Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του ήµου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη, απέρριψε την εταιρεία «Αίαντας Τροφοδοσίες Εισαγωγική & Εξαγωγική Α.Ε.», αποκλείοντας την παράλληλα και από οποιαδήποτε συµµετοχή και στη συνέχεια από διαγωνισµούς που πραγµατοποιεί ο ήµος για προϊόντα συναφή ή συγγενή µε τη δραστηριότητά της και αποφάσισε οµόφωνα την επανάληψη του δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ αρ. πρωτ. 1092/ Μελέτης του Τµήµατος Οικονοµικού του Ν.Π.. «Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη» και µε τη µορφή του κατεπείγοντος, δεδοµένου ότι είναι άµεση και επιτακτική η ανάγκη της προµήθειας τροφίµων για την κάλυψη των αναγκών των Βρεφικών και Παιδικών Σταθµών του Ν.Π.. του ήµου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη. Εν συνεχεία των ανωτέρω, προκηρύχθηκε ο ανοικτός µειοδοτικός επαναληπτικός διαγωνισµός µε την υπ αρ / επαναληπτική ιακήρυξη του ηµάρχου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη µε ηµεροµηνία παραλαβής προσφορών την 12 η /8/2013, ηµέρα ευτέρα και ώρα 15:00 µ.µ, ενώ ως ηµεροµηνία αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών ορίστηκε η 13 η /8/2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. Κατά την ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών ήτοι την 10 η , ηµέρα ευτέρα και ώρα 15:00 µ.µ, κατέθεσαν οι εταιρείες «ΑΜΑΝΤΑ ΑΕ» και «ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΣΗΣ ΑΕ» τις υπ αρ. πρωτ / και 58056/12/8/2013 προσφορές αντίστοιχα. Κατά την ηµεροµηνία αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών ήτοι την 13 η /8/2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ., τα µέλη της Επιτροπής ιενέργειας- Αξιολόγησης Πρόχειρων & ηµόσιων ιαγωνισµών, Ανάθεσης, Αξιολόγησης Προσφορών Αποτελεσµάτων & Παρακολούθησης των Συµβάσεων Προµηθειών του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α (Υπ.Αποφ.11389/93) του ενιαίου ήµου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη, αφού παρέλαβαν, αρίθµησαν και µονόγραψαν εξωτερικά τους σφραγισµένους φακέλους των προσφορών, προχώρησαν στην αποσφράγιση των φακέλων των τεχνικών προσφορών και των δικαιολογητικών συµµετοχής και εν συνεχεία προέβησαν στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και συνέταξαν το υπ αρ / πρακτικό βάσει του οποίου οι εταιρείες «ΑΜΑΝΤΑ ΑΕ» και «ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΣΗΣ ΑΕ», έγιναν δεκτές λόγω πληρότητας των δικαιολογητικών και ορθής υποβολής τους, σύµφωνα µε τους 3

4 όρους της υπ αρ. πρωτ / επαναληπτικής ιακήρυξης του ηµάρχου της Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη Στη συνέχεια η Επιτροπή ιενέργειας-αξιολόγησης Πρόχειρων & ηµόσιων ιαγωνισµών, Ανάθεσης, Αξιολόγησης Προσφορών Αποτελεσµάτων & Παρακολούθησης των Συµβάσεων Προµηθειών (ΕΚΠΟΤΑ Υ.Α /93, ΑΡΘΡΟ46), προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχουσών εταιρειών, την 20 η ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. όπως όριζε η υπ αρ. πρωτ / επαναληπτική ιακήρυξη του ηµάρχου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη. Κατά την αξιολόγηση, η ανωτέρω Επιτροπή διαπίστωσε ότι και οι δυο εταιρείες προσέφεραν έκπτωση (3%) σε όλα τα είδη των τροφίµων για τα οποία συµµετείχαν στο διαγωνισµό και αναλυτικά ως εξής: η εταιρεία «ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε» προσέφερε έκπτωση (3%) επί της Μέσης Λιανικής Τιµής πώλησης του ελτίου Πιστοποίησης Τιµών της Περιφέρειας Αττικής & του Τµήµατος Εµπορίου της /νσης Ανάπτυξης για κάθε µια από τις κατηγορίες: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ η εταιρεία «ΝΟΣΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Ε» προσέφερε έκπτωση (3%) επί της Μέσης Λιανικής Τιµής πώλησης του ελτίου Πιστοποίησης Τιµών της Περιφέρειας Αττικής & του Τµήµατος Εµπορίου της /νσης Ανάπτυξης για την κατηγορία: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ. Τέλος ανέφερε, ότι κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία ουδεµία προσφορά κατατέθηκε για τις κάτωθι κατηγορίες και αναλυτικά: ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΜΟΝΑ Α ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕ ( ) 1. ΕΝΤΑΜ BLOCK ΟΛΛΑΝ ΙΑΣ ΚΙΛΟ 8, ,00 2. ΝΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ (ΤΥΠΟΥ ΠΟΥΜΑΡΟ) 500 gr. ΤΜΧ 0, ,00 3. ΝΤΟΜΑΤΑΚΙ ΨΙΛΟΚΟΜMΕΝΟ 400γρ. ΤΜΧ 0, ,00 4. ΑΛΑΤΙ ΡYΖΑΤΟ 1 kg ΤΜΧ 1, ,00 5. ΑΛΑΤΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ 750gr ΤΜΧ 1, ,50 6. ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1kg ΤΜΧ 1, ,00 7. ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ-ΑΠ 500gr ΤΜΧ 0, ,00 8. ΑΜYΓ ΑΛΟΨΥΧΑ ΛΕΥΚΗ 250 gr ΤΜΧ 2, ,00 9. ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ (ΒΑΝΙΛΙΑ ή ΚΑΚΑΟ) 62 gr ΤΜΧ 0, , ΑΝΘΟΤΥΡΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΙΛΟ 2, , ΑΥΓΑ 6/Α Α ΤΜΧ 1, , ΒΑΝΙΛΛΙΝΗ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 5 ΤΜΧ ΤΜΧ 0, , ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΣΟΦΤ 250 gr ΤΜΧ 0, , ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ415gr ΤΜΧ 0, , ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ ΦΡΕΣΚΟ ΤΜΧ 0, , ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΚΙΛΟ 2, , ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΒΡΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΚΙΛΟ 11, , ΑΦΝΗ 20gr ΦΑΚΕΛΛΑΚΙ ΤΜΧ 0, , ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 375gr ΤΜΧ 3, , ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ375gr ΤΜΧ 2, , ΥΟΣΜΟΣ 30 gr ΤΜΧ 1, , ΕΛΑΙΟΛΑ Ο 2 lt ΤΜΧ 10, , ΕΛΑΙΟΛΑ Ο 5 lt ΤΜΧ 19, , ΕΠΙ ΟΡΠΙΑ ΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ 2x150 gr ΤΜΧ 1, , ΖΑΧΑΡΗ 1kg ΤΜΧ 0, , ΖΕΛΕ ΚΟΥΤΙ ΤΜΧ 1, , ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ 50 gr ΤΜΧ 1, , ΚΑΡΙΝΟ ΒΑΖΟ 40gr. ΤΜΧ 1, ,40 4

5 29. ΚΑΡΥ ΟΨΥΧΑ 175 gr ΤΜΧ 2, , ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟ 2 lt ΤΜΧ 5, , ΚΑΣΕΡΙ ΚΙΛΟ 6, , ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ( κοµµάτι ή τριµµένο) ΚΙΛΟ 7, , ΚΙΜΙΝΟ ΤΡΙΜΜΈΝΟ 50 gr ΤΕΜ 1, , ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΡΟ ΑΚΙΝΟ ΤΕΜ 1, , ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ 200gr. ΤΜΧ 0, , ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ½ lt ΤΜΧ 3, , ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ 500gr. ΤΜΧ 0, , ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΧΟΝΤΡΟ 500gr. ΤΜΧ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο.6 500gr ΤΜΧ 0, , ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο.3 500gr ΤΜΧ 0, , ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΤΡΙΒΕΛΛΑΚΙ 500gr ΤΜΧ 0, , ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ 500gr ΤΜΧ 0, , ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ 500gr ΤΜΧ 0, , ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΦΙΟΓΚΑΚΙ 500gr ΤΜΧ 1, , ΜΑΡΜΕΛΑ Α 380gr ΤΜΧ 3, , ΜΕΛΙ 1kgr ΤΜΧ 8, , ΜΟΣΧΟΚΑΡΥ Ο ΤΡΙΜΜΕΝΟ 25gr ΤΜΧ 1, , BAKING POWDER ΚΟΥΤΙ 200gr ΤΜΧ 0, , ΜΠΙΣΚΟΤΑ RONDO 250gr ΤΜΧ 1, , ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΤΙ-ΜΠΕΡ 225gr ΤΜΧ 0, , ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΙΡΑΝΤΑ 250gr ΤΜΧ 0, , ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ 300gr ΤΜΧ 3, , ΞΥ Ι ΦΙΑΛΗ 350 gr ΤΜΧ 0, , ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 50gr ΤΜΧ 1, , ΠΕΠΟΝΑΚΙ 500gr ΤΜΧ 0, , ΡΕΒΥΘΙΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ 500gr ΤΜΧ 2, , ΡΙΓΑΝΗ 50gr ΤΜΧ 0, , ΡΟΦΗΜΑ HEMO 400gr ΤΜΧ 2, , ΡΥΖΑΚΙ 500gr ΤΜΧ 0, , ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ 500gr ΤΜΧ 1, , ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500gr ΤΜΧ 1, , ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΓΙΑ ΠΙΛΑΦΙ 500gr ΤΜΧ 1, , ΣΚΟΡ Ο ΤΡΙΜΜΕΝΟ 50gr ΤΜΧ 1, , ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ 125gr ΤΜΧ 0, , ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 400gr ΤΜΧ 4, , ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΚΟΥΡΟΥ ΤΜΧ 3, , ΣΙΜΙΓ ΑΛΙ ΧΟΝΤΡΟ ΨΙΛΟ 500gr ΤΜΧ 0, , ΤΥΡΙ REGGATO ΚΙΛΟ 8, , ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΚΙΛΟ 5, , ΤΥΡΙ ΤΟΣΤ GOUDA ΚΙΛΟ 10, , ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500gr ΤΜΧ 1, , ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 500gr ΤΜΧ 1, , ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ 500gr ΤΜΧ 2, , ΦΙ ΕΣ ΨΙΛΟΣ 250gr ΤΜΧ 0, , ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 180gr ΤΜΧ 0, , ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΙΠΛΗ ΤΜΧ 0, , ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ 500gr ΤΜΧ 1, , ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ ΦΙΑΛΗ ΤΜΧ 0, , ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ 700gr ΤΜΧ 2, , ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΨΥΧΑ 480gr ΤΜΧ 1, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,50 Φ.Π.Α 13% 9,137,38 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,88 Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΧΥΜΟΙ- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1Β ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕ ( ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΗ 1. ΧΥΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΟΚΤΕΪΛ ΦΡΟΥΤΩΝ 1LT ΤΜΧ 1, ,00 2. ΧΥΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΟΚΤΕΪΛ ΦΡΟΥΤΩΝ 0,20 lt ΤΜΧ 0, ,00 3. ΧΥΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΟΚΤΕΪΛ ΦΡΟΥΤΩΝ 330 ml ΤΜΧ 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.903,00 Φ.Π.Α 23% 667,69 ΓΕΝΙΚΟ 3.570,69 ΕΙ Η ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΗ 5

6 ΣΕ ( ) ΜΕ 13% Φ.Π.Α 1. ΨΩΜΙ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΚΙΛΟ 1, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ όψιν της την πρόταση του Προέδρου της, καθώς και τις αναφερόµενες διατάξεις: 1. To Ν. 3852/ άρθρο 72, παρ.1, περί κατακύρωσης των δηµοπρασιών από την Οικονοµική επιτροπή. 2. Το Ν. 3852/ άρθρο 72, παρ. 1 περί διεξαγωγής όλων των δηµοπρασιών από την Οικονοµική Επιτροπή. 3. Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114Α/ περί κύρωσης του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων. 4. Το Ν. 3852/2010 άρθρο 58 παρ. 6, περί αρµοδιοτήτων του ηµάρχου και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στους Αντιδηµάρχους. 5. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/ ) περί ενίσχυσης της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις. 6. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α/ ) περί δηµόσιου λογιστικού ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 7. Το Ν. 1797/ΦΕΚ 164Α/1988 και το Ν.2286/ΦΕΚ 19Α/ περί προµηθειών του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων. 8. Το Ν. 2307/ΦΕΚ 13Α/ περί προσαρµογής της νοµοθεσίας αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 9. Το Ν. 2741/99 άρθρο 8, παρ.6, περί καταχώρησης δηµοσιεύσεων στο τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. 10. Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68Α/ περί καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις. 11. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/ ) περί «Σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων Αντικατάστασης του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/07 (πτωχευτικός κώδικας) προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις. 12. Την υπ αρ. 30/19664/ εγκύκλιο περί εφαρµογής των διατάξεων του Π.. 113/2010 (ΦΕΚ 194Α/ ) περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους ιατάκτες. 13. Το Π.. 60/ΦΕΚ 64 Α / «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου Τις διατάξεις του Π. 118/ΦΕΚ 150 Α/ περί συµπληρωµατικών και αναλογικών εφαρµοσµένων σε θέµατα που δεν ρυθµίζονται ή δεν ρυθµίζονται επαρκώς από τις ανωτέρω διατάξεις. 15. Τη µε αρ. 2/59649/0026 ΥΑ (ΦΕΚ 1427Β/ ) περί αναπροσαρµογής χρηµατικού ποσού του άρθρου 80 του Ν.2362/ Την υπ αρ. Υ.Α Π1/3305/ (ΦΕΚ 1789 Β/ ) του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας Ναυτιλίας περί καθορισµού χρηµατικών ορίων αναθέσεων εργασιών στους Ο.Τ.Α. 6

7 17. Την υπ αρ. Π1/2018/ απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου /νσης Κρατικών Προµηθειών περί έγκρισης στο ενιαίο πρόγραµµα Προµηθειών έτους Την υπ αρ. 30/19664/ εγκύκλιο περί εφαρµογής των διατάξεων του Π.. 113/2010 (ΦΕΚ 194Α/ ) περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους ιατάκτες. 19. Την υπ αρ /1993 (ΦΕΚ 185 Β/ ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)». 20. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της Πράξης Νοµοθετικού περιεχοµένου, που δηµοσιεύθηκε την 12 η (ΦΕΚΑ 240) περί διαδικασίας ανάθεσης προµηθευτών-χορηγητών, για προµήθειες τροφίµων, λοιπών αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου καθώς και παροχών των σχετικών υπηρεσιών, πετρελαιοειδών, φαρµάκων και αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες των ήµων, των ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων, πραγµατοποιείται εφεξής από τους οικείους ήµους και κυρώθηκε µε το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α 18). 21. Την υπ αρ. 2/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου περί συγκρότησης Οικονοµικής Επιτροπής και την υπ αρ. πρωτ. 3000/28123/ έγκριση της Γενικής /νσης εσωτερικής λειτουργίας της Αποκεντρωµένης ιοίκησης. 22. Την υπ αρ. 335/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου περί εγκρίσεως προϋπολογισµού 2013 του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη και την υπ αρ /51498/ έγκριση της Γενικής ιεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής. 23. Την υπ αρ. 336/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου περί εγκρίσεως του ετήσιου προγράµµατος δράσης του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη για το οικονοµικό έτος Την υπ αρ. 59/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου περί εγκρίσεως 1 ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού εσόδων εξόδων ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη οικονοµικού έτους 2013 και την υπ αρ /9816/ έγκριση της Γενικής ιεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής. 25. Την υπ αρ. 60/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου περί εγκρίσεως 2 ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2013, ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη και την υπ αρ /9816/ έγκριση της Γενικής ιεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής. 26. Την υπ αρ. 115/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου περί εγκρίσεως 3 ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2013, ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη και την υπ αρ /17601/ έγκριση της Γενικής ιεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής. 27. Την υπ αρ. 173/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου περί εγκρίσεως 4 ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2013, ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη και την υπ αρ /27515/ έγκριση της Γενικής ιεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής. 28. Την υπ αρ. 202/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου περί εγκρίσεως 5 ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2013, 7

8 ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη και την υπ αρ /33248/ έγκριση της Γενικής ιεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής. 29. Την υπ αρ. 6/ απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.. «Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη» περί εγκρίσεως για τη διενέργεια δαπάνης των συνεχιζόµενων προµηθειών και υπηρεσιών από υφιστάµενες συµβάσεις οικονοµικών ετών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Ν.Π.. ύψους ποσού , Την υπ αρ. 62/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη περί εγκρίσεως της υπ αρ. 6/ απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.. «Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη». 31. Την υπ αρ. 11/ απόφαση ηµάρχου περί ορισµού των Αντιδηµάρχων του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη. 32. Την υπ αρ. 54/ απόφαση ηµάρχου περί ορισµού του κ. Τούντα Κανέλλου ως προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής, από έως και την Τα υπ αρ. 2543/ και 2544/ ελτία Πιστοποίησης Τιµών της Περιφέρειας Αττικής και της ιεύθυνσης Ανάπτυξης του Τµήµατος Εµπορίου, για τα είδη κατεψυγµένων. 34. Το υπ αρ. 2545/ ελτίο Πιστοποίησης Τιµών της Περιφέρειας Αττικής και της ιεύθυνσης Ανάπτυξης του Τµήµατος Εµπορίου, για τα είδη κρεοπωλείου. 35. Το υπ αρ. 2541/ ελτίο Πιστοποίησης Τιµών της Περιφέρειας Αττικής και της ιεύθυνσης Ανάπτυξης του Τµήµατος Εµπορίου, για τα είδη οπωροπωλείου. 36. Την υπ αρ. 36/ µε Α Α: ΒΕ5ΟΚ67-6ΡΧ απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.. «Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη» περί έγκρισης δαπάνης και διάθεση πιστώσεων ύψους ποσού ,00 (συµπ/νου Φ.Π.Α.13% & 23%) σχετικά µε την προµήθεια τροφίµων σε βάρος των Κ.Α «Προµήθεια τροφίµων»,κ.α «Προµήθεια ειδών κρεοπωλείου», Κ.Α «Προµήθεια ειδών ζαχαροπλαστικής αρτοποιίας», Κ.Α «Προµήθεια οπωροπωλείου», Κ.Α «Προµήθεια κατεψυγµένων» του προϋπολογισµού εξόδων του Ν.Π.. «Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη», οικονοµικού έτους Την ανάγκη της προµήθειας τροφίµων για την κάλυψη των αναγκών των παιδικών βρεφονηπιακών σταθµών και των Κ.Α.Π.Η του Ν.Π.. «Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη» σύµφωνα µε την υπ αρ. πρωτ. 2147/ Μελέτη του Τµήµατος Οικονοµικού του Ν.Π.. «Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη». 38. Την υπ αρ. πρωτ / ιακήρυξη του ηµάρχου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη. 39. Την υπ αρ. πρωτ / µε Α Α: ΒΕ56ΩΚΑ-3ΥΦ Περιληπτική ιακήρυξη του ηµάρχου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη. 40. Την υπ αρ. πρωτ / εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης των τεχνικών απαιτήσεων των προσφορών των συµµετεχόντων του ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια τροφίµων για την κάλυψη των αναγκών του Ν.Π.. Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του ήµου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη. 8

9 41. Την υπ αρ. πρωτ / προσφορά της εταιρείας «Αίαντας Τροφοδοσίες Εισαγωγική & Εξαγωγική Α.Ε.» 42. Το υπ αρ. πρωτ / πρακτικό της Επιτροπής ιενέργειας- Αξιολόγησης Πρόχειρων & ηµόσιων ιαγωνισµών, Ανάθεσης, Αξιολόγησης Προσφορών Αποτελεσµάτων & Παρακολούθησης των Συµβάσεων Προµηθειών (ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α /93), ΑΡΘΡΟ46). 43. Την υπ αρ. 232/ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης των τεχνικών απαιτήσεων των προσφορών των συµµετεχόντων του δηµόσιου ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια τροφίµων για την κάλυψη των αναγκών του Ν.Π... «Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του ήµου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη». 44. Το υπ αρ / Πρακτικό της Επιτροπής ιενέργειας-αξιολόγησης Πρόχειρων & ηµόσιων ιαγωνισµών, Ανάθεσης, Αξιολόγησης Προσφορών Αποτελεσµάτων & Παρακολούθησης των Συµβάσεων Προµηθειών (ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α /93), ΑΡΘΡΟ46). 45. Την απάντηση της ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς στο υπ αρ. 1858/ ερώτηµα του Ν.Π... «Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του ήµου Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη». 46. Την υπ αρ. 236/ µε Α Α:ΒΛ49ΩΚ-5ΞΙ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατακύρωσης του αποτελέσµατος του δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια τροφίµων για την κάλυψη των αναγκών του Ν.Π.. «Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του ήµου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη». 47. Την υπ αρ. 2147/ τροποποιηµένη Τεχνική Έκθεση της υπ αρ. 1092/ Τεχνικής Έκθεσης του Ν.Π.. «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη ήµου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη» της /νσης ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών. 48. Την υπ αρ. πρωτ / επαναληπτική ιακήρυξη του ηµάρχου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη. 49. Την υπ αρ. πρωτ / µε Α Α: ΒΛ45ΩΚΑ-ΡΓΘ επαναληπτική Περιληπτική ιακήρυξη του ηµάρχου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη. 50. Την υπ αρ. πρωτ / προσφορά της εταιρείας «Νόσης ηµήτριος Α.Ε». 51. Την υπ αρ. πρωτ / προσφορά της εταιρείας «Αµάντα Α.Ε». 52. Το υπ αρ πρωτ / Πρακτικό της Επιτροπής ιενέργειας- Αξιολόγησης Πρόχειρων & ηµόσιων ιαγωνισµών, Ανάθεσης, Αξιολόγησης Προσφορών Αποτελεσµάτων & Παρακολούθησης των Συµβάσεων Προµηθειών (ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α /93), ΑΡΘΡΟ46). 53. Το υπ αρ πρωτ / Πρακτικό της Επιτροπής ιενέργειας- Αξιολόγησης Πρόχειρων & ηµόσιων ιαγωνισµών, Ανάθεσης, Αξιολόγησης Προσφορών Αποτελεσµάτων & Παρακολούθησης των Συµβάσεων Προµηθειών (ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α /93), ΑΡΘΡΟ46). ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1) Την έγκριση των τεχνικών απαιτήσεων των προσφορών των συµµετεχουσών εταιρειών «ΑΜΑΝΤΑ ΑΕ» και «ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΣΗΣ ΑΕ» στον επαναληπτικό δηµόσιο ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό για την προµήθεια τροφίµων για την κάλυψη των αναγκών του Ν.Π.. «Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του ήµου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη». 9

10 2) Την κατακύρωση του αποτελέσµατος του επαναληπτικού δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια τροφίµων για την κάλυψη των αναγκών του Ν.Π.. «Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του ήµου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη» για τις κατηγορίες στις οποίες εκδηλώθηκε ενδιαφέρον, στις εταιρείες: α) «ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε», µε Α.Φ.Μ ΟΥ ΦΑΕ Πειραιά, µε ΑΡ.Μ.Α.Ε 49165/02/Β/01/91, η οποία προσέφερε έκπτωση (3%) επί της Μέσης Λιανικής Τιµής πώλησης του ελτίου Πιστοποίησης Τιµών της Περιφέρειας Αττικής & του Τµήµατος Εµπορίου της /νσης Ανάπτυξης για κάθε µια από τις κατηγορίες: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ Με την προϋπόθεση ότι δεν θα ξεπεράσει τον ενδεικτικό προϋπολογισµό ύψους ποσού ,65 για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ καθώς επίσης και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό ύψους ποσού ,20 για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ β) «ΝΟΣΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Ε», µε Α.Φ.Μ ΟΥ ΦΑΕ Πειραιά, µε ΑΡ.Μ.Α.Ε 35809/02/Β/96/43, η οποία προσέφερε έκπτωση (3%) επί της Μέσης Λιανικής Τιµής πώλησης του ελτίου Πιστοποίησης Τιµών της Περιφέρειας Αττικής & του Τµήµατος Εµπορίου της /νσης Ανάπτυξης για την κατηγορία: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ Με την προϋπόθεση ότι δεν θα ξεπεράσει τον ενδεικτικό προϋπολογισµό ύψους ποσού ,90 για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ 3) Την απευθείας ανάθεση µε διαπραγµάτευση µέσω του ηµοτικού Συµβουλίου για το µέρος του διαγωνισµού για το οποίο δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον και αναλυτικά για τις κάτωθι κατηγορίες: ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΜΟΝΑ Α ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕ ( ) 1. ΕΝΤΑΜ BLOCK ΟΛΛΑΝ ΙΑΣ ΚΙΛΟ 8, ,00 2. ΝΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ (ΤΥΠΟΥ ΠΟΥΜΑΡΟ) 500 gr. ΤΜΧ 0, ,00 3. ΝΤΟΜΑΤΑΚΙ ΨΙΛΟΚΟΜMΕΝΟ 400γρ. ΤΜΧ 0, ,00 4. ΑΛΑΤΙ ΡYΖΑΤΟ 1 kg ΤΜΧ 1, ,00 5. ΑΛΑΤΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ 750gr ΤΜΧ 1, ,50 6. ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1kg ΤΜΧ 1, ,00 7. ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ-ΑΠ 500gr ΤΜΧ 0, ,00 8. ΑΜYΓ ΑΛΟΨΥΧΑ ΛΕΥΚΗ 250 gr ΤΜΧ 2, ,00 9. ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ (ΒΑΝΙΛΙΑ ή ΚΑΚΑΟ) 62 gr ΤΜΧ 0, , ΑΝΘΟΤΥΡΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΙΛΟ 2, , ΑΥΓΑ 6/Α Α ΤΜΧ 1, , ΒΑΝΙΛΛΙΝΗ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 5 ΤΜΧ ΤΜΧ 0, , ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΣΟΦΤ 250 gr ΤΜΧ 0, , ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ415gr ΤΜΧ 0, , ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ ΦΡΕΣΚΟ ΤΜΧ 0, , ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΚΙΛΟ 2, , ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΒΡΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΚΙΛΟ 11, , ΑΦΝΗ 20gr ΦΑΚΕΛΛΑΚΙ ΤΜΧ 0, , ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 375gr ΤΜΧ 3, , ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ375gr ΤΜΧ 2, , ΥΟΣΜΟΣ 30 gr ΤΜΧ 1, , ΕΛΑΙΟΛΑ Ο 2 lt ΤΜΧ 10, , ΕΛΑΙΟΛΑ Ο 5 lt ΤΜΧ 19, , ΕΠΙ ΟΡΠΙΑ ΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ 2x150 gr ΤΜΧ 1, ,00 10

11 25. ΖΑΧΑΡΗ 1kg ΤΜΧ 0, , ΖΕΛΕ ΚΟΥΤΙ ΤΜΧ 1, , ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ 50 gr ΤΜΧ 1, , ΚΑΡΙΝΟ ΒΑΖΟ 40gr. ΤΜΧ 1, , ΚΑΡΥ ΟΨΥΧΑ 175 gr ΤΜΧ 2, , ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟ 2 lt ΤΜΧ 5, , ΚΑΣΕΡΙ ΚΙΛΟ 6, , ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ( κοµµάτι ή τριµµένο) ΚΙΛΟ 7, , ΚΙΜΙΝΟ ΤΡΙΜΜΈΝΟ 50 gr ΤΕΜ 1, , ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΡΟ ΑΚΙΝΟ ΤΕΜ 1, , ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ 200gr. ΤΜΧ 0, , ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ½ lt ΤΜΧ 3, , ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ 500gr. ΤΜΧ 0, , ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΧΟΝΤΡΟ 500gr. ΤΜΧ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο.6 500gr ΤΜΧ 0, , ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο.3 500gr ΤΜΧ 0, , ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΤΡΙΒΕΛΛΑΚΙ 500gr ΤΜΧ 0, , ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ 500gr ΤΜΧ 0, , ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ 500gr ΤΜΧ 0, , ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΦΙΟΓΚΑΚΙ 500gr ΤΜΧ 1, , ΜΑΡΜΕΛΑ Α 380gr ΤΜΧ 3, , ΜΕΛΙ 1kgr ΤΜΧ 8, , ΜΟΣΧΟΚΑΡΥ Ο ΤΡΙΜΜΕΝΟ 25gr ΤΜΧ 1, , BAKING POWDER ΚΟΥΤΙ 200gr ΤΜΧ 0, , ΜΠΙΣΚΟΤΑ RONDO 250gr ΤΜΧ 1, , ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΤΙ-ΜΠΕΡ 225gr ΤΜΧ 0, , ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΙΡΑΝΤΑ 250gr ΤΜΧ 0, , ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ 300gr ΤΜΧ 3, , ΞΥ Ι ΦΙΑΛΗ 350 gr ΤΜΧ 0, , ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 50gr ΤΜΧ 1, , ΠΕΠΟΝΑΚΙ 500gr ΤΜΧ 0, , ΡΕΒΥΘΙΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ 500gr ΤΜΧ 2, , ΡΙΓΑΝΗ 50gr ΤΜΧ 0, , ΡΟΦΗΜΑ HEMO 400gr ΤΜΧ 2, , ΡΥΖΑΚΙ 500gr ΤΜΧ 0, , ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ 500gr ΤΜΧ 1, , ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500gr ΤΜΧ 1, , ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΓΙΑ ΠΙΛΑΦΙ 500gr ΤΜΧ 1, , ΣΚΟΡ Ο ΤΡΙΜΜΕΝΟ 50gr ΤΜΧ 1, , ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ 125gr ΤΜΧ 0, , ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 400gr ΤΜΧ 4, , ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΚΟΥΡΟΥ ΤΜΧ 3, , ΣΙΜΙΓ ΑΛΙ ΧΟΝΤΡΟ ΨΙΛΟ 500gr ΤΜΧ 0, , ΤΥΡΙ REGGATO ΚΙΛΟ 8, , ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΚΙΛΟ 5, , ΤΥΡΙ ΤΟΣΤ GOUDA ΚΙΛΟ 10, , ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500gr ΤΜΧ 1, , ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 500gr ΤΜΧ 1, , ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ 500gr ΤΜΧ 2, , ΦΙ ΕΣ ΨΙΛΟΣ 250gr ΤΜΧ 0, , ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 180gr ΤΜΧ 0, , ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΙΠΛΗ ΤΜΧ 0, , ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ 500gr ΤΜΧ 1, , ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ ΦΙΑΛΗ ΤΜΧ 0, , ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ 700gr ΤΜΧ 2, , ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΨΥΧΑ 480gr ΤΜΧ 1, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,50 Φ.Π.Α 13% 9,137,38 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,88 Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΧΥΜΟΙ- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1Β ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕ ( ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΗ 1. ΧΥΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΟΚΤΕΪΛ ΦΡΟΥΤΩΝ 1LT ΤΜΧ 1, ,00 2. ΧΥΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΟΚΤΕΪΛ ΦΡΟΥΤΩΝ 0,20 lt ΤΜΧ 0, ,00 3. ΧΥΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΟΚΤΕΪΛ ΦΡΟΥΤΩΝ 330 ml ΤΜΧ 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.903,00 Φ.Π.Α 23% 667,69 11

12 ΓΕΝΙΚΟ 3.570,69 ΕΙ Η ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΜΟΝΑ Α ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕ ( ) ΜΕ 13% Φ.Π.Α 1. ΨΩΜΙ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΚΙΛΟ 1, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4) Εξουσιοδοτεί τον ήµαρχο Κο Γιώργο Ιωακειµίδη, για την υπογραφή των σχετικών συµφωνητικών. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο & στην επίσηµη ιστοσελίδα του ήµου (www.nikaia-rentis.gov.gr). Η Συντάξασα Καµίτση Παρασκευή Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ Σ. ΚΑΝΕΛΛΟΣ Τα Μέλη Η Προϊσταµένη Γκίνη Ειρήνη Α ΑΜΠΑΣΙ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΥΜΙΑΝ ΕΛΕΝΗ ΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ( ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ) ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ 12

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο Δήμαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:ΒΕΝΝΩΚΑ-ΜΨΚ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Α Α:ΒΕΝΝΩΚΑ-ΜΨΚ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά:

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 29 ης /20-5-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 29 ης /20-5-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 50 ης /11-11-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 50 ης /11-11-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7ΗΙΟΩΚΑ-Γ93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

Α Α:7ΗΙΟΩΚΑ-Γ93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Α Α:7ΗΙΟΩΚΑ-Γ93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΚΑ-ΧΗ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 27 ης /6-6-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 27 ης /6-6-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 T.K: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΚ67-0ΘΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (παρούσα) Η ειδοποίηση των μελών του Δ.Σ. έγινε στις 04/07/2011 με αρ. πρωτ.

ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΚ67-0ΘΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (παρούσα) Η ειδοποίηση των μελών του Δ.Σ. έγινε στις 04/07/2011 με αρ. πρωτ. ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΚ67-0ΘΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Νίκαια-Αγ. Ι. Ρέντη, 11-07-2011 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π... «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρµόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου Καλοµοίρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Προϋπολογισµός προµήθειας : Ηµεροµηνία : 13/ 10/2015

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Προϋπολογισµός προµήθειας : Ηµεροµηνία : 13/ 10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Προϋπολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002894239 2015-07-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών

15PROC002894239 2015-07-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Τ.Κ. 19005- Νέα Μάκρη Τηλ.: 2294320585-2294320572 FAX: 2294320555 Μαραθώνας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΕΑΤΩΚΑ-7Ε6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 6 ης /6-2-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 6 ης /6-2-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π... «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. /νση : Μπαλτατζή 32 Αγ. Ι. Ρέντης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡ. ΜΕΛ. 08/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προϋπ. 221.576,32 µε ΦΠΑ Πηγή Ι.ΠΟΡΟΙ Χρήση 2014. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αριθ.149/2013

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προϋπ. 221.576,32 µε ΦΠΑ Πηγή Ι.ΠΟΡΟΙ Χρήση 2014. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αριθ.149/2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ)

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ προϋπολογισμού: 40.000,00 Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 222.926,05 Φ.Π.Α. : 29.147,78 ΣΥΝΟΛΟ : 252.073,83

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 222.926,05 Φ.Π.Α. : 29.147,78 ΣΥΝΟΛΟ : 252.073,83 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ /νση: Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου Τηλ.-213-2023842-4 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2015 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπολογισμού και όρων της υπ αριθ. 2/2015 Μελέτης καθώς και των

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002888077 2015-07-02

15PROC002888077 2015-07-02 15PROC002888077 2015-07-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 29/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 18190 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙ Η ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη με Φ.Π.Α. 122.943,27.

Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη με Φ.Π.Α. 122.943,27. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Παπαδάκη Αικατερίνη Τηλ.:2831341026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα