Α Α:7ΗΙΟΩΚΑ-Γ93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Α:7ΗΙΟΩΚΑ-Γ93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ"

Transcript

1 Α Α:7ΗΙΟΩΚΑ-Γ93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: ,126,198 Φαξ: Νίκαια : 14/11/2014 Αρ.Πρωτ.: ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για την ανάθεση µέσω Οικονοµικής Επιτροπής, τηs προµήθειας τροφίµων, για την κάλυψη των αναγκών των Βρεφικών και Παιδικών Σταθµών του Ν.Π.Π. Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, για την κατηγορία 5 «ΕΙ Η ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ» σε βάρος του Κ.Α «Προµήθεια ειδών ζαχαροπλαστικής - αρτοποιίας», ύψους ποσού ,00 ( έκα χιλιάδων ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%, µερισµένο κατά 3.500,00 στον προυπολογισµό εξόδων οικονοµικού έτους 2014 και κατά 6.500,00 στον υπό σύνταξη προυπολογισµό οικονοµικού έτους 2015 του Ν.Π.Π. Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, κατόπιν της εν µέρει αγόνου διαδικασίας του ηµόσιου Ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού και της επανάληψης αυτού, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.δ του Ν.3852/10 περί διεξαγωγής δηµοπρασιών από την Οικονοµική Επιτροπή καθώς και υπ αρ. 384/2011 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ζ Κλιµακίου». Ο ήµος Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, προκειµένου για την κάλυψη των αναγκών των Βρεφικών και Παιδικών Σταθµών του Ν.Π.Π. Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, ενδιαφέρεται για την προµήθεια τροφίµων για την κάλυψη των αναγκών των Βρεφικών και Παιδικών Σταθµών του Ν.Π.Π. Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, µε τη διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης µέσω Οικονοµικής Επιτροπής, συνολικής δαπάνης έως ύψους ποσού ,00 ( έκα χιλιάδων ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%, σε βάρος των Κ.Α (Προµήθεια ειδών ζαχαροπλαστικής - αρτοποιίας), µερισµένο κατά 3.500,00 στον προυπολογισµό εξόδων οικονοµικού έτους 2014 και κατά 6.500,00 στον υπό σύνταξη προυπολογισµό οικονοµικού έτους 2015 του Ν.Π.Π. Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, σύµφωνα µε την υπ αρ. 68/ απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π... «Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη» περί έγκρισης της δαπάνης σχετικά µε την προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες του Ν.Π... «Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη» συνολικού ύψους ποσού 179,446,56

2 (συµπ/νου ΦΠΑ 13% και 23%), από τα οποία τα ,00 θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2014, και θα προβλεφθεί πίστωση ύψους ποσού ,56 στους αντίστοιχους κωδικούς (συνεχιζόµενοι) στον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2015, την υπ αρ. 150/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης και τρόπου διενέργειας της προµήθειας τροφίµων για την κάλυψη των αναγκών του Ν.Π.. «Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη», οικονοµικού έτους 2014, και την υπ αριθ. 431/ Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε την έγκριση ή µη των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών απαιτήσεων των προσφορών των συµµετεχόντων που αφορά στο µέρος του ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού σχετικά µε την προµήθεια ειδών τροφίµων ο οποίος δεν τελεσφόρησε και ειδικότερα για την κατηγορία 5 «ΕΙ Η ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ» για τις ανάγκες του ΝΠ «Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη» για ένα έτος, και συγκεκριµένα: Α/Α ΠΡΟΪΟΝ Μ/Μ ΕΙ Η ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕ Φ.Π.Α.13% ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 1. ΨΩΜΙ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΚΙΛΟ 1, ,00 Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε βάση τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.δ του Ν.3852/10 περί διεξαγωγής δηµοπρασιών από την Οικονοµική Επιτροπή, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, στο σύνολο της προµήθειας. Επί της καθαρής τιµολογιακής αξίας πραγµατοποιείται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σε ποσοστό 4% σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν.2198/94 (Φ.Ε.Κ. 43 Α/ ) καθώς και παρακράτηση 0,10% υπέρ της Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/ ). Η ως άνω κράτηση θα βαρύνει τον µειοδότη, ο δε Φ.Π.Α. θα βαρύνει το Ν.Π.Π. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη. Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί τµηµατικά εντός διαστήµατος ενός (1) έτους, από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης κατόπιν συνεννόησης και σε διάστηµα έως τριών (3) ηµερών κατόπιν έγγραφης παραγγελίας µε το Τµήµα Προµηθειών του Ν.Π.Π. Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, ενώ η παράδοση των ειδών και ο έλεγχος τους θα γίνεται στους χώρους που θα υποδεικνύεται µε την παραγγελία των ειδών από την αρµόδια υπηρεσία. Η πληρωµή της αξίας της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µετά την οριστική, τµηµατική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών αυτής από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής του Ν.Π.Π. Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη. ε σύµφωνα µε την υπ αριθ.11/ απόφαση του ηµ. Συµβουλίου. Παρακαλούµε σε περίπτωση ενδιαφέροντος όπως αποστείλετε σύµφωνα µε τα ανωτέρω, την προσφορά σας βασισµένη στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη µε αρ.πρωτ. 2314/ Τεχνική Περιγραφή του Οικονοµικού Τµήµατος του Ν.Π.Π. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, στο Τµήµα Προµηθειών Υλικών και Εξοπλισµού Υπηρεσιών του ήµου Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη υπόψιν της Επιτροπής ιενέργειας και Αξιολόγησης Πρόχειρών ηµοσίων ιαγωνισµών,

3 του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/93) όπως συστάθηκε µε την υπ.αρίθµ. 18/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου - Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη έως και την Τρίτη 25/11/2014 και ώρα 15:00 µ.µ., σε ΚΛΕΙΣΤΟ & ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ φάκελο όπισθεν εκεί που εσωκλείεται, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: α.η ένδειξη "ΠΡΟΣΟΧΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ" µε κεφαλαία γράµµατα. β.h λέξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" µε κεφαλαία γράµµατα γ.τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. δ.αφορά: «Ανάθεση για την προµήθεια τροφίµων, για την κάλυψη των αναγκών των Βρεφικών και Παιδικών Σταθµών του Ν.Π.Π. Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη για την κατηγορία 5 «ΕΙ Η ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ». Επισηµαίνεται ότι όλες οι προσφορές πρέπει να είναι υπογεγραµµένες και σφραγισµένες. Οι προσφέροντες υποχρεούνται µε την προσφορά τους να υποβάλλουν σε ξεχωριστό κλειστό και σφραγισµένο φάκελο όπισθεν εκεί που εσωκλείεται και στον οποίο θα αναγράφεται η ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής», τα εξής δικαιολογητικά: 1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό (εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένου Πιστωτικού Ιδρύµατος της χώρας ή Γραµµάτιο Παρακαταθήκης από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων). Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος προς την αναθέτουσα αρχή για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 13% για την (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 5) ΕΙ Η ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ, όπως αναφέρονται στις τεχνικές απαιτήσεις και προσφέρονται από τον κάθε συµµετέχοντα. 2. Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86 µε την οποία δηλώνουν ότι: έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σηµεία που τυχόν δεν αποδέχονται. Στην περίπτωση αυτή ο διαγωνιζόµενος πρέπει ν αναφέρει στην προσφορά του, τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου ν αξιολογηθούν. 3. Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι: Α. ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του από διαγωνισµούς δηµοσίου και οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης. Β. ότι η επιχείρηση του συµµετέχοντος νοµικού προσώπου δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νοµικών περιορισµών. Γ. ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, για τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δηµοσίου τοµέα, καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωµα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το ήµο για την τρέχουσα διαγωνιστική διαδικασία.. ότι θα είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων. Ε. ότι έλαβαν γνώση γενικά των όρων και των τεχνικών απαιτήσεων του διαγωνισµού, τους οποίους και αποδέχονται. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να αναφέρονται ρητά και αναλυτικά οι τυχόν αποκλίσεις. 4. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν εξουσιοδότηση σε δήλωση του Ν.1599/86 του εκπροσωπούµενου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο. Όταν αφορά εταιρεία ο εκπρόσωπος ορίζεται µε απόφαση του.σ της εταιρείας, αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται πρωτότυπο και µε θεώρηση του γνήσιου της

4 υπογραφής του δεσµεύοντος την εταιρεία. Επίσης υποβάλλεται θεωρηµένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού όπου να φαίνεται ο δεσµεύων την εταιρεία. 5. Εκτός από τα παραπάνω, οι διαγωνιζόµενοι υποβάλλουν επίσης: α) ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για τα κατωτέρω αδικήµατα (άρθ. 43 παρ.1 του Π.. 60/ΦΕΚ 64 Α/ ): α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1). β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2). γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48). δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α 305). 2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής τουλάχιστον του τελευταίου εξαµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό: α. πτώχευση β. εκκαθάριση γ. αναγκαστική διαχείριση δ. πτωχευτικό συµβιβασµό ε. παύση εργασιών στ. δεν έχει κινηθεί η διαδικασία πτώχευσης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή ανάλογη διαδικασία. 3. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµέρα του διαγωνισµού είναι: α. ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης β. ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους γ. ενήµεροι ως προς τις οικονοµικές υποχρεώσεις τους έναντι του ήµου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη. Σε περίπτωση εγκατάστασης του συµµετέχοντος στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 2 & 3 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 4. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιµελητήριο που έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και στο οποίο να πιστοποιείται (βεβαιώνεται) η εγγραφή της σε αυτό και από το οποίο προκύπτει η ακριβή επαγγελµατική της δραστηριότητα.

5 β) ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ 1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου έγγραφου αρµόδιας ιοικητικής ή ικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για τα κατωτέρω αδικήµατα (43 παρ.1 του Π.. 60/ΦΕΚ 64 Α/ ): α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1). β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2). γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48). δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α 305). 2. Πιστοποιητικό αρµόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους τουλάχιστον του τελευταίου εξαµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό: α. πτώχευση β. εκκαθάριση γ. αναγκαστική διαχείριση δ. πτωχευτικό συµβιβασµό ε. παύση εργασιών στ. δεν έχει κινηθεί η διαδικασία πτώχευσης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή ανάλογη διαδικασία. 3. Πιστοποιητικό από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή της χώρας εγκατάστασης του από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµέρα του διαγωνισµού είναι: α. ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης β. ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους γ. ενήµεροι ως προς τις οικονοµικές υποχρεώσεις τους έναντι του ήµου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη. 4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά µε την εγγραφή τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. γ) ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ ΑΠΑ ή ΑΛΛΟ ΑΠΑ Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου. δ) ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ 1. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 2. Πιστοποιητικό αρµόδιας ικαστικής ή ιοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν:

6 α. υπό πτώχευση β. εκκαθάριση γ. αναγκαστική διαχείριση δ. πτωχευτικό συµβιβασµό ε. δεν έχει κινηθεί η διαδικασία πτώχευσης, αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή ανάλογη διαδικασία. 3. Πιστοποιητικό από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι κατά την ηµέρα του διαγωνισµού α. ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης β. ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους ε) ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. Η µη προσκόµιση των παραπάνω δικαιολογητικών, αλλά και η διαπίστωση κατά τον έλεγχο σοβαρής ανειλικρίνειας των στοιχείων συνεπάγεται τον αποκλεισµό από τον διαγωνισµό. Οι τεχνικές προδιαγραφές του υπό προµήθεια είδους θα παραλαµβάνεται από τους ενδιαφερόµενους από το Τµήµα Προµηθειών Υλικών & Εξοπλισµού Υπηρεσιών του ήµου (Π. ΤΣΑΛ ΑΡΗ 10) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ενώ παράλληλα θα είναι αναρτηµένες στην επίσηµη ιστοσελίδα του ήµου και στη διαδροµή (προκηρύξεις-διακηρύξειςδιαγωνισµοί). Hµεροµηνία αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής και των οικονοµικών προσφορών από την αρµόδια επιτροπή ορίζεται η 26/11/2014 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.µ. Η παρούσα ανακοίνωση και η Τεχνική Περιγραφή να αναρτηθούν αµελλητί στον ιστότοπο ΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στην επίσηµη ιστοσελίδα του ήµου (www.nikaia-rentis.gov.gr), από την εποµένη ηµέρα της υπογραφής της για διάστηµα δέκα (10) ηµερών, µε ευθύνη της προϊσταµένης του Τµήµατος Προµηθειών Υλικών & Εξοπλισµού Υπηρεσιών. Αντίγραφο της παρούσης, την ίδια ηµέρα της ανάρτησης της να δοθεί στην Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης Απευθείας Αναθέσεων προµηθειών. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝ/ΝΗ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π... «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρµόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου Καλοµοίρα Ταχ. /νση : Μπαλτατζή 32 Αγ. Ι. Ρέντης: 13/05/2014 Ταχ. Κώδικας:18233 Αριθ. Πρωτ. : 2314 Τηλέφωνο: Φαξ: Προµήθεια τροφίµων για ένα έτος, προϋπολογισµού ,56 µε Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα έκθεση περιγράφονται οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα τρόφιµα για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών στους παιδικούς σταθµούς και στα Κ.ΑΠ.Η για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους, από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των εκατόν εβδοµήντα εννέα χιλιάδων τετρακόσια σαράντα έξι ευρώ και πενήντα έξι λεπτά ( ,56 ) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 13% και 23% ανάλογα το προϊόν και για ένα έτος. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2014 έως το ποσό των πενήντα ένα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (51.500,00 ) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 13% και 23% ανάλογα το προϊόν, του Ν.Π... «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» και θα προβλεφθεί πίστωση εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων εννιακόσια σαράντα έξι ευρώ και πενήντα έξι λεπτά ( ,56 ) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 13% και 23% ανάλογα το προϊόν στους αντίστοιχους κωδικούς (συνεχιζόµενους) του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους Η ανωτέρω προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ. και του Π.. 60/ΦΕΚ 64 Α / Αναλυτικά η προµήθεια αφορά: ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙ Η ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Όλα τα είδη παντοπωλείου πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύµφωνα µε την δεδοµένη παραγγελία του κάθε σταθµού. Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήµανσης. Τα χορηγούµενα είδη θα είναι κατά προτίµηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε.. Η µεταφορά τους θα γίνεται µε µεταφορικά µέσα καθαρά και απολυµασµένα. Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα είναι σύµφωνα µε τους όρους που αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων κοινής χρήσης τις ισχύουσες κτηνιατρικές, υγειονοµικές και κοινοτικές διατάξεις καθώς και τους Κανονισµούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίµων. Γάλα πλήρες συµπυκνωµένο (τύπου εβαπορέ) : Είναι το γάλα του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι τουλάχιστον 7,5 και σε ολικό στερεό υπόλειµµα γάλακτος τουλάχιστον 25%. Γενικά ισχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 80 του Κ.Τ.Π. και να πληροί τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία καθαρού βάρους 410 γρ. σε µεταλλικά κυτία και µε εύκολο άνοιγµα (easy open).

8 Επιδόρπιο γιαουρτιού διάφορες γέυσεις: Γιαούρτι χαρακτηρίζεται το προϊόν, το οποίο προκύπτει µετά από πήξη αποκλειστικά και µόνο νωπού γάλακτος της αντίστοιχης προς την ονοµασία φύσης και προέλευσης, µε την επίδραση καλλιέργειας ζύµης που προκαλεί ειδική γι αυτό ζύµωση. Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 82 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Θα διακινείται σε συνθήκες ψύξης όπως ορίζεται στον Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Υγειονοµικές και κτηνιατρικές ιατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 200gr ή 1 Kg. Αυγά νωπά: Τα αυγά θα είναι ακέραια και καθαρά, ωοσκοπηµένα Α κατηγορίας µε τις απαραίτητες σηµάνσεις βάσει των κείµενων διατάξεων, βάρους γρ. κατηγορία medium. Ο έλεγχος του βάρους θα εξακριβώνεται µε ζύγιση ορισµένου αριθµού αυγών κατ εκτίµηση από την επιτροπή παραλαβής. Τα αυγά θα είναι συσκευασµένα από το ωοσκοπικό κέντρο σε καθαρές προθήκες µε ατοµικά χωρίσµατα, µε τις απαραίτητες ενδείξεις (αρ. Ωοσκοπικού κέντρου, κατηγορία αυγού Α, ηµεροµηνία παραγωγής, ηµεροµηνία λήξης κ.λ.π.). Τυροκοµικά προϊόντα: (Τυρί φέτα εγχώρια, τυρί τύπου Gouda Ολλανδίας ή Ε.Ε., τυρί τύπου κασέρι εγχώριο ή Ε.Ε, Σκληρό τυρί κεφαλοτύρι εγχώριο ή Ε.Ε.). Όλα τα τυριά να είναι Α ποιότητας. Να έχουν την πλήρη και επιτυχηµένη ωρίµανση, απαλλαγµένα αντικανονικών οσµών και γεύσεων µε τη χαρακτηριστική γεύση ενός εκάστου, να µην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώµατος, να είναι πρώτης ποιότητας (τα τρίµµατα αποκλείονται). Τα τυριά πρέπει να πληρούν τις µικροβιολογικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται στα Π.. 56/95 και 119/97. Ο χηµικός καθώς και ο εργαστηριακός έλεγχος των µικροβιολογικών προδιαγραφών θα είναι δεσµευτικός. Η µεταφορά των τυριών προς τις αποθήκες των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών και ΚΑΠΗ θα γίνεται µε αυτοκίνητα ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερµόµετρα. Τα αυτοκίνητα ψυγεία θα είναι καθαρά και απολυµασµένα. Η συσκευασία θα είναι ανάλογα µε τις απαιτήσεις του ιδρύµατος. Ο προµηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήµατος HACCP (αρ. 487/ ΚΥΑ) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εµπορίας των χορηγούµενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκοµίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήµατος HACCP του παραγωγού από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης. Ζυµαρικά: Μακαρόνια για παστίτσιο, σπαγγέτι, πάστες (κριθαράκι, κοφτό µακαρονάκι,, πεπονάκι, σαλιγκάρια, φιογκάκι κ.λ.π.) χυλοπίτες. Τα ζυµαρικά θα είναι παρασκευασµένα από σιµιγδάλι πλούσιο σε γλουτένη ή άλευρο ολικής άλεσης µακαρονοποιΐας από σκληρό σίτο και νερό χωρίς ζύµη, ξηραινόµενα εντός ειδικών θαλάµων µε ελαφρά θέρµανση ή στον αέρα χωρίς ψήσιµο, να είναι σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 115 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Τα παραπάνω είδη θα είναι σε συσκευασία των 500 γρ. Μαρµελάδα: Να είναι σύµφωνα µε τον Κ.Τ.Π. και Αντικειµένων Κοινής Χρήσης (άρθρο 132) και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Σε συσκευασία πλαστική 380γρ. καθώς και επιλογής ειδών φρούτων. Μέλι: Μέλι Ανθέων ή Θυµαρίσιο: Κατά προτίµηση εγχώριο. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 67 του Κ.Τ.Π. και Αντικειµένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές και κτηνιατρικές ιατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία του 1 Kg. Μαργαρίνη τύπου Soft: Θα διατίθεται σε κεσέ ή πακέτο (λιπαρή ύλη για επάλειψη 70%), να πληροί τους όρους του άρθρου 78 του Κώδικα Τροφίµων και ποτών και Αντικειµένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Θα διατίθεται υπό ψύξη σε συσκευασία 250 γρ., να µην περιέχει συντηρητικά και η περιεκτικότητα της σε trans λιπαρά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2% των ολικών λιπιδίων. Ρύζι: Το προϊόν να είναι Α ποιότητας (καρολίνα, γλασέ, κίτρινο για πιλάφι κ.λπ.) και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 101 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 500 γρ. Όσπρια: Το προϊόν να είναι Α ποιότητας (φασόλια µέτρια, φασόλια γίγαντες, φακές ψιλές κ.λπ.) και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 121 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 500 γρ. Φρυγανιά τρίµµα: Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 113 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 180 γρ. ηµητριακά: Είναι το προϊόν µε βάση τα σιτηρά, προοριζόµενο για πρωινό, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 103 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 375 γρ.

9 Αλεύρι: Ως άλευρο σίτου ή απλώς άλευρο νοείται αποκλειστικά και µόνο το προϊόν της άλεσης υγιούς σίτου βιοµηχανικά καθαρισµένου από κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία. Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 106, 107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία χάρτινη του 1 Kg. Αλεύρι τύπου φαρίνα: Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 106, 107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία χάρτινη των 500 γρ. Μπισκότα τύπου Μιράντα ή Πτι-µπερ: Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 142 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Θα διατίθενται σε συσκευασία των γρ. Ζάχαρη: Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 63 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Να διατίθεται σε συσκευασία του 1 Kg. Αλάτι: Ψιλό, είναι το προϊόν που προέρχεται είτε από εξάτµιση του θαλασσινού νερού στις αλυκές είτε από επεξεργασία του ορυκτού άλατος των αλατωρυχείων. Θα πρέπει να έχει λευκό χρώµα και το υδατικό του διάλυµα να εµφανίζει ελαφριά µόνο θολερότητα και να πληροί τους όρους του άρθρου 38 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Θα διατίθεται σε πλαστική συσκευασία των 750 γρ. Ξίδι: Να προέρχεται µόνο από οξική ζύµωση του κρασιού από χλωρά σταφύλια ή από ξερή σταφίδα και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 39 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 10 και 11 Κ.Τ.Π. περί επισήµανσης. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 750gr και 1kg σε πλαστική φιάλη. Άνθος αραβοσίτου 62 gr (βανίλια ή κακάο), ζελέ, µπέικιν πάουντερ, βανίλιες,, κορν φλάουρ, σιµιγδάλι χοντρό- ψιλό: Θα διατίθενται στη συσκευασία που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Σφολιάτα κουρού: Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 113 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Η µεταφορά θα γίνεται µε αυτοκίνητα ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερµόµετρα. Σε κάθε παραλαβή θα ελέγχεται η θερµοκρασία µεταφοράς του προϊόντος. Τα αυτοκίνητα ψυγεία θα είναι καθαρά και απολυµασµένα σύµφωνα µε τις εκάστοτε Υγειονοµικές ιατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 450 γρ. Μπαχαρικά: Πιπέρι µαύρο, κανέλα ξύλο, µοσχοκάρυδο, ρίγανη, κύµινο, άφνη, δυόσµος, καρίνο κ.λ.π., όχι χύµα. Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Η συσκευασία σύµφωνα µε αυτή που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Χυµός λεµόνι: Θα είναι Α ποιότητας και θα πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Θα διατίθεται σε φιάλες πλαστικές των 330 γρ. Μπισκοτόκρεµα: Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές διατάξεις. Σε συσκευασία των 300 γρ Τοµατοπολτός απλός συµπυκνωµένος και τύπου πουµαρό: είναι το προϊόν που παρασκευάζεται µε συµπύκνωση του σαρκώδους χυµού των νωπών καρπών της τοµάτας, µε αποβολή µέρους του νερού αυτών και πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 124 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία µεταλλική ή χάρτινη των 410 γρ. Χυµός φυσικός κοκτέϊλ φρούτων: ως χυµός φρούτων ορίζεται το ζυµώσιµο αλλά µη ζυµωθέν προϊόν που λαµβάνεται από υγιή και ώριµα φρούτα, ενός ή πολλών ειδών, µε µηχανικές µεθόδους λήψης και έχει το χρώµα, το άρωµα και τη χαρακτηριστική γεύση των χυµών των φρούτων από τα οποία προέρχεται. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των προϊόντων πρέπει να είναι άµεµπτοι και να µην παρέχουν ενδείξεις χρησιµοποιήσεως µειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας. Γενικά ισχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 126 και 127 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Θα διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία του 1 λίτρου. Κατεψυγµένα λαχανικά, (φασολάκια αρακάς): Τα προς προµήθεια κατεψυγµένα λαχανικά θα είναι καθαρισµένα, κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Α ποιότητας, συσκευασµένα, όπου

10 θα αναγράφεται η ηµεροµηνία καταψύξεως και λήξεως, θα έχουν το ζωηρό φυσιολογικό τους χρώµα και θα πληρούν τους όρους και προδιαγραφές των κείµενων διατάξεων περί εµπορίας κατεψυγµένων λαχανικών αποκλειόµενης απολύτως της προµήθειας κατεψυγµένων λαχανικών κατώτερης ποιότητας της πρώτης. Σε ότι αφορά την συσκευασία θα παραδίδονται σε συσκευασία του 1 Kg. H µεταφορά των εν λόγω προϊόντων θα γίνεται µε καθαρά, απολυµασµένα µεταφορικά µέσα ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερµόµετρα. Ο προµηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήµατος HACCP (αρ. 487/ ΚΥΑ) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εµπορίας των χορηγούµενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκοµίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήµατος HACCP του παραγωγού από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης. Ελαιόλαδο:Παρθένο ελαιόλαδο εξαιρετικό (ΕΧΤRA) µε οξύτητα όχι µεγαλύτερη από 1%. Οι φυσικές και χηµικές σταθερές του ελαιόλαδου θα είναι σύµφωνα µε τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων κοινής χρήσεως και µε τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις καθώς και τους κανονισµούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Το ελαιόλαδο θα διατίθενται σε συσκευασία δύο(2) και πέντε (5) λίτρων. Ο προµηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήµατος HACCP (αρ. 487/ ΚΥΑ) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εµπορίας των χορηγούµενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκοµίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήµατος HACCP του παραγωγού από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης. Κατεψυγµένα ψάρια:τα κατεψυγµένα ψάρια θα είναι Α ποιότητας, κατεψυγµένα κατά µονάδα (IQF) να είναι συσκευασµένα σε Α και Β συσκευασία (Α συσκευασία πλαστικό φύλλο και Β χαρτοκιβώτιο) µε τις απαραίτητες ενδείξεις στα ελληνικά (ηµ. Κατάψυξης, ηµ. Λήξης, χώρα προέλευσης αρ. Έγκρισης εργαστηρίου σε περίπτωση τεµαχισµού και επεξεργασίας). Τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. Τα ψάρια θα είναι τυποποιηµένα κατά ίδια µεγέθη και το βάρος του κάθε ψαριού θα είναι ανάλογο µε τις απαιτήσεις του Ν.Π... «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ». Τα χορηγούµενα είδη κατεψυγµένα ψάρια θα έχουν ποσοστό επί πάγου σύµφωνα µε το σχετικό Προεδρικό ιάταγµα. Θα µεταφέρονται προς τις αποθήκες του ιδρύµατος µε αυτοκίνητα ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερµόµετρα, θα είναι καθαρά και απολυµασµένα και τα προϊόντα θα είναι πρόσφατης κατάψυξης όταν θα παραδίδονται στις αποθήκες του ιδρύµατος. Τα κατεψυγµένα ψάρια θα συνοδεύονται µε τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης και θα παραδίδονται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες κτηνιατρικές Υγειονοµικές και Κοινοτικές ιατάξεις και τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ Το κρέας θα είναι νωπό (εγχώριο), πρώτης ποιότητας, υγιεινό, φρέσκο, θα φέρει ανάλογο λίπος, θα έχει υποστεί κτηνιατρικό έλεγχο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και θα παραδίδεται κατά συγκεκριµένα τεµάχια σύµφωνα µε τις παραγγελίες των τµηµάτων. Το κρέας πρέπει να προέρχεται από ζώο σφαγµένο σε σφαγεία που λειτουργούν νόµιµα, 48 ώρες πριν και µέχρι (6) ηµέρες, να έχει υποστεί κτηνιατρικό έλεγχο και να φέρει τις προβλεπόµενες σφραγίδες του κτηνιατρικού-υγειονοµικού ελέγχου. Η µεταφορά των κρεάτων προς τα Τµήµατα θα γίνεται κάτω από υγιεινές συνθήκες και µε µεταφορικά µέσα εφοδιασµένα µε τη σχετική άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Το σφάγιο πρέπει να είναι διαµορφωµένο σε καθαρό κρέας δηλ. χωρίς κεφάλι, άκρα, σπλάχνα και ενδοπυελικό λίπος, όπως καθορίζεται από τις ισχύουσες Αγορανοµικές διατάξεις και να ανταποκρίνεται ακριβώς ως προς την κατηγορία και το είδος του ζώου (ενιαίο σφάγιο, ηµιµόριο, 4/µόριο) στα αναγραφόµενα στοιχεία στο δελτίο αποστολής ή στο τιµολόγιο. Το κρέας πρέπει να προέρχεται από ζώα που βρίσκονται σε άριστη θρεπτική και φυσική κατάσταση µε εξωτερικό στρώµα λίπους 1-1,5 εκατοστά. ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ Ο κιµάς θα παρασκευάζεται από νωπό κρέας, όπως ακριβώς το µεριδοποιηµένο κρέας, θα προέρχεται από σφαγείο που λειτουργεί νόµιµα, θα έχει υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο και θα φέρει τις προβλεπόµενες σφραγίδες Κτηνιατρικού και Υγειονοµικού ελέγχου. ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ Να είναι Α ποιότητας, προσφάτου σφαγής και του τύπου 70%. Να προέρχονται από υγιή εγχώρια κοτόπουλα και να είναι καλής θρεπτικής κατάστασης να έχουν σφαγεί σε σύγχρονο και ελεγχόµενο από την Κτηνιατρική Υπηρεσία πτηνοτροφείο, το οποίο διαθέτει κωδικό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και του οποίου η επωνυµία θα αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές, να έχουν συσκευασθεί και συντηρηθεί υπό

11 υγιεινές συνθήκες να φέρουν επ αυτών το ειδικό καρτελάκι, όπου αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης. Η ηµεροµηνία παράδοσής τους να είναι τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία λήξεως. Απαγορεύεται η παρασκευή κιµά από κρέας πουλερικών, επίσης αποκλείονται οι µύες της κεφαλής, το ποντίκι, πληγές αφαίµαξης, ζώνες ενέσεων, διάφραγµα, λάπα και υπολείµµατα κρέατος αποξεσµένα από οστά. Οι προµηθευτές κρέατος στην προσφορά τους πρέπει να αναγράφουν τον τόπο κοπής και επεξεργασίας των κρεάτων, που θα είναι ελεγχόµενος από την Κτηνιατρική Υπηρεσία και θα έχει τις απαιτούµενες άδειες. ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΝΩΠΑ Τα φρούτα και λαχανικά θα είναι πρώτης (Α ) ποιότητας, της εποχής, και θα πληρούν τις προδιαγραφές της Ε.Ε. Απαγορεύεται η παραλαβή φρούτων ελαττωµατικών. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίµανσης και ανάπτυξης για να φαγωθούν. Τα φρούτα θα προσφέρονται σε συσκευασία µιας ή δύο σειρών και όχι σε περισσότερες σειρές. Τα φρούτα θα φέρουν ετικέτες όπου θα αναγράφονται η ποικιλία και η προέλευσή τους. Εφιστάται η προσοχή του προµηθευτή στο δελτίο αποστολής και στο αντίστοιχο τιµολόγιο στο οποίο θα πρέπει να αναγράφονται λεπτοµερώς οι χαρακτηρισµοί του προσκοµιζόµενου είδους, (κατηγορία, προέλευση όπως και κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα π.χ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ Μέρλιν, Κρήτης, Άρτας, Πρέβεζας, Γιάφας), ΜΗΛΑ: Στάρκιν, Ντέλισιους, Βόλου, Γκόλντεν, Ρενέτες, Γκράν-Σµίθ, Μπέλ φόρ, ΑΧΛΑ ΙΑ: Κρυστάλια, Αµπάτε-φετε, κάιζερ κ.λπ. ΑΡΤΟΣ Ο υπό παράδοση άρτος πρέπει να είναι καλά παρασκευασµένος από αλεύρι τύπου 70%,να είναι καλά ψηµένος, η διόγκωσή του να είναι κανονική και οµοιογενής, να είναι εύγευστος και απαλλαγµένος από κάθε δυσάρεστη µυρωδιά. Θα παραδίδεται τρεις ώρες µετά τον εκκλιβανισµό του µε δικαιολογηµένη µόνο τη νόµιµη αγορανοµική αυξοµείωση ως προς το βάρος του. Η παρούσα µελέτη αφορά την κάλυψη των δαπανών που θα προκύψουν από την προµήθεια τροφίµων που απαιτούνται για τις ανάγκες του Ν.Π... «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ». Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της προµήθειας προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των ,56 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 13% και 23% σε βάρος των Κ.Α. Α/Α Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ , ,00 22,858, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙ- ΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ , , ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,56 προϋπολογισµού εξόδων του Ν.Π... «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ», οικονοµικού έτους 2014 και θα υπάρξει σχετική πρόβλεψη στους αντίστοιχους κωδικούς (συνεχιζόµενους) για το οικονοµικό έτος Η ανάδειξη του µειοδότη θα γίνει βάση της χαµηλότερης τιµής στο σύνολο κάθε κατηγορίας και στα είδη κρεοπωλείου, οπωροπωλείου και κατεψυγµένων βάσει του ποσοστού έκπτωσης στη µέση λιανική τιµή του ελτίου Πιστοποίησης Τιµών του Τµήµατος Εµπορίου της ιεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής. Οι προµηθευτές δύναται να συµµετάσχουν στο σύνολο κάθε κατηγορίας ή στο σύνολο όλης της προµήθειας.

12 Τα είδη τροφίµων πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές και να φέρουν τις απαιτούµενες πιστοποιήσεις καθώς και να αναγράφετε ο τόπος προέλευσής τους. Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει τα είδη τµηµατικά εντός ενός (1) έτους από την υπογραφή του συµφωνητικού και µετά από έγγραφη παραγγελία του γραφείου προµηθειών στους χώρους που θα του υποδεικνύεται ανεξάρτητα αν θα εξαντληθεί η προβλεπόµενη δαπάνη. Εάν η πιο πάνω προµήθεια παρουσιάσει ελαττώµατα ή υποστεί ζηµιά κατά την µεταφορά ή δεν είναι σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή να βελτιώσει τα υπό προµήθεια είδη, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Η έρευνα τιµών για τα είδη παντοπωλείου έγινε από το ελεύθερο εµπόριο. Οι τιµές των προϊόντων για τις προµήθειες ειδών κρεοπωλείου, κατεψυγµένων και οπωροπωλείου είναι βάσει των από 16/04/2014 και 31/03/2014 ελτίων Πιστοποίησης Τιµών του Τµήµατος Εµπορίου της ιεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής. Η έρευνα για την τιµή κιλού για τη προµήθεια του άρτου έγινε επί τόπου στα αρτοποιεία της περιοχής µας. Μετά την κατακύρωση της προµήθειας καταρτίζεται η σχετική σύµβαση που υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Ο ανάδοχος προµηθευτής υποχρεούται, µετά από πρόσκληση, να προσέλθει στο Ν.Π... (Μπαλτατζή 32, Ρέντης) για την υπογραφή αυτής, προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίσης µε το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας της προµήθειας χωρίς το Φ.Π.Α. σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ. Βάσει της εγκυκλίου 11/27754/ του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης περί αποδοχής της µε αριθ. 204/2010 γνωµοδότηση του τµήµατος του Ν.Σ.Κ. που αφορά σε δαπάνες δηµοσίευσης διαγωνισµών ηµοσίων Συµβάσεων Ο.Τ.Α. Α βαθµού, οι δαπάνες δηµοσίευσης διαγωνισµών της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας αρχικής και επαναληπτικής αν υπάρξει, βαρύνουν τον ανάδοχο. Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της µε αριθ /93 υπουργικής απόφασης περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ (Ε.Κ.Π.ΟΤΑ, ΦΕΚ 185Β - ιόρθωση σφάλµατος στο ΦΕΚ 550Β ) και του Π.. 60/ΦΕΚ 64 Α / Στον πίνακα τιµών της προσφοράς σας θα πρέπει να υπάρχει στήλη που να αναφέρεται η καθαρή αξία του προϊόντος και στήλη που θα αναγράφεται η τελική τιµή του προϊόντος συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 13% ή 23% ανάλογα το προϊόν. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους στο τµήµα...έως την... ηµέρα... και µέχρι... µεσηµβρινής. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1Α

13 2 ΝΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ (ΤΥΠΟΥ ΠΟΥΜΑΡΟ) 500 gr. ΤΜΧ 800 0,56 0,63 448,00 3 ΝΤΟΜΑΤΑΚΙ ΨΙΛΟΚΟΜMΕΝΟ 400γρ. ΤΜΧ 700 0,55 0,62 385,00 4 ΑΛΑΤΙ ΡYΖΑΤΟ 1 kg ΤΜΧ 150 1,28 1,45 192,00 5 ΑΛΑΤΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ 750gr ΤΜΧ 200 1,89 2,14 378,00 6 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1kg ΤΜΧ 600 1,00 1,13 600,00 7 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ-ΑΠ 500gr ΤΜΧ 600 0,73 0,82 438,00 8 ΑΜYΓ ΑΛΟΨΥΧΑ ΛΕΥΚΗ 250 gr ΤΜΧ 200 2,72 3,07 544,00 9 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ (ΒΑΝΙΛΙΑ ή ΚΑΚΑΟ) 62 gr ΤΜΧ 500 0,55 0,62 275,00 10 ΑΥΓΑ 6/Α Α ΤΜΧ 800 1,81 2, ,00 11 ΒΑΝΙΛΛΙΝΗ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 5 ΤΜΧ ΤΜΧ 100 0,82 0,93 82,00 12 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΣΟΦΤ 250 gr ΤΜΧ 450 0,99 1,12 445,50 13 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ 415gr ΤΜΧ 900 0,89 1,01 801,00 14 ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ ΦΡΕΣΚΟ ΤΜΧ ,99 1,12 990,00 15 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΚΙΛΟ 250 2,92 3,30 730,00 16 ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΒΡΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΚΙΛΟ ,19 12, ,00 17 ΑΦΝΗ 20gr ( ΦΑΚΕΛΛΑΚΙ) ΤΜΧ 100 0,93 1,05 93,00 18 ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 375 gr ΤΜΧ 300 3,32 3,75 996,00 19 ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 375 gr ΤΜΧ 300 2,96 3,35 888,00 20 ΥΟΣΜΟΣ 30 gr ΤΜΧ 100 1,81 2,04 181,00 21 ΕΛΑΙΟΛΑ Ο 2 lt ΤΜΧ ,00 11, ,00 22 ΕΛΑΙΟΛΑ Ο 5 lt ΤΜΧ ,42 21, ,00 23 ΕΠΙ ΟΡΠΙΑ ΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ 2x150 gr ΤΜΧ 700 1,81 2, ,00 24 ΖΑΧΑΡΗ 1kg ΤΜΧ ,78 0,88 936,00 25 ΖΕΛΕ ΚΟΥΤΙ ΤΜΧ 200 1,37 1,55 274,00 26 ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ 50 gr ΤΜΧ 100 1,33 1,50 133,00 27 ΚΑΡΥ ΟΨΥΧΑ 175 gr ΤΜΧ 200 2,61 2,95 522,00 28 ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟ 2 lt ΤΜΧ 400 5,00 5, ,00 29 ΚΑΣΕΡΙ ΚΙΛΟ 600 6,75 7, ,00 30 ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ (κοµµάτι ή τριµµένο) ΚΙΛΟ 700 7,70 8, ,00 31 ΚΙΜΙΝΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 50 gr ΤΜΧ 80 1,06 1,20 84,80 32 ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΡΟ ΑΚΙΝΟ ΤΜΧ 600 1,31 1,48 786,00 33 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ 200 gr. ΤΜΧ 80 0,77 0,87 61,60 34 ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ½ lt ΤΜΧ 150 3,12 3,52 468,00 35 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ 500 gr ΤΜΧ 450 0,91 1,03 409,50 36 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΧΟΝΤΡΟ 500 gr ΤΜΧ 450 0,91 1,03 409,50 37 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο gr ΤΜΧ 650 0,79 0,89 513,50 38 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο.3 500gr. ΤΜΧ 400 0,93 1,05 372,00 39 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΤΡΙΒΕΛΛΑΚΙ 500 gr ΤΜΧ 400 0,91 1,03 364,00 40 ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ 500 gr ΤΜΧ 300 0,91 1,03 273,00 41 ΜΑΡΜΕΛΑ Α 380 gr ΤΜΧ 400 3,10 3, ,00 42 ΜΕΛΙ 1 kgr ΤΜΧ 250 8,56 9, ,00 43 ΜΟΣΧΟΚΑΡΥ Ο ΤΡΙΜΜΕΝΟ 25gr ΤΜΧ 80 1,96 2,22 156,80 44 BAKING POWDER ΚΟΥΤΙ 200 gr ΤΜΧ 80 0,97 1,10 77,60

14 45 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΤΙ-ΜΠΕΡ 225 gr ΤΜΧ 500 0,76 0,86 380,00 46 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΙΡΑΝΤΑ 250 gr ΤΜΧ 500 0,71 0,80 355,00 47 ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ 300 gr. ΤΜΧ 400 3,74 4, ,00 48 ΞΥ Ι ΦΙΑΛΗ 350 gr ΤΜΧ 80 0,73 0,83 58,40 49 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 50 gr ΤΜΧ 50 1,03 1,26 51,50 50 ΠΕΠΟΝΑΚΙ 500gr ΤΜΧ 200 0,91 1,03 182,00 51 ΡΕΒΥΘΙΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΈΝΑ 500 gr ΤΜΧ 200 2,50 2,83 500,00 52 ΡΙΓΑΝΗ 50 gr ΤΜΧ 80 0,99 1,12 79,20 53 ΡΟΦΗΜΑ ΤΥΠΟΥ HEMO 400 gr ΤΜΧ 200 2,94 3,32 588,00 54 ΡYΖΑΚΙ 500 gr ΤΜΧ 200 0,91 1,03 182,00 55 ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ 500 gr ΤΜΧ 200 1,26 1,42 252,00 56 ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500 gr ΤΜΧ 300 1,43 1,62 429,00 57 ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΓΙΑ ΠΙΛΑΦΙ 500 gr ΤΜΧ 300 1,55 1,75 465,00 58 ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ 125 gr ΤΜΧ 100 0,82 0,93 82,00 59 ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 400 gr ΤΜΧ 250 4,38 4, ,00 60 ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΚΟΥΡΟΥ ΤΜΧ 100 3,77 4,26 377,00 61 ΣΙΜΙΓ ΑΛΙ ΧΟΝΤΡΟ - ΨΙΛΟ 500 gr ΤΜΧ 200 0,74 0,84 148,00 62 ΤΥΡΙ REGGATO ΚΙΛΟ 400 8,58 9, ,00 63 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΚΙΛΟ 400 5,35 6, ,00 64 ΤΥΡΙ ΤΟΣΤ GOUDA ΚΙΛΟ ,40 11, ,00 65 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500 gr ΤΜΧ 100 1,17 1,32 117,00 66 ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 500 gr ΤΜΧ 100 1,43 1,62 143,00 67 ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ 500 gr ΤΜΧ 100 2,45 2,77 245,00 68 ΦΙ ΕΣ ΨΙΛΟΣ 250gr ΤΜΧ 100 0,67 0,76 67,00 69 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 180gr ΤΜΧ 150 0,62 0,70 93,00 70 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΙΠΛΗ ΤΜΧ 200 0,93 1,05 186,00 71 ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ 500gr ΤΜΧ 200 1,15 1,30 230,00 72 ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ ΦΙΑΛΗ ΤΜΧ 100 0,30 0,34 30,00 73 ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ 700gr ΤΜΧ 900 2,43 2, ,00 74 ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΨΥΧΑ 480gr ΤΜΧ 500 1,88 2,12 940,00 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ,90 Φ.Π.Α.13% 9.703,97 ΧΥΜΟΙ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1Β Α/Α ΠΡΟΪΟΝ Μ/Μ ΠΟΣΟΤ. 1 2 ΧΥΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΟΚΤΕΪΛ ΦΡΟΥΤΩΝ 1LT ΧΥΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΟΚΤΕΪΛ ΦΡΟΥΤΩΝ 0,20 lt ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.23% ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 23% ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 23% ΤΜΧ ,41 1, ,00 ΤΜΧ ,37 0,45 555,00

15 3 ΧΥΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΟΚΤΕΪΛ ΦΡΟΥΤΩΝ 330 ml ΤΜΧ ,67 0,82 938,00 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ,00 Φ.Π.Α.23% 667,69 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ,90 ΦΠΑ 13% 9.703,97 ΦΠΑ 23% 667,69 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ,56 ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 Α/Α ΠΡΟΪΟΝ Μ/Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕ Φ.Π.Α.13% ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 1 ΕΛΙΑ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΟ 9, ,00 2 ΚΑΠΑΚΙ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΟ 9, ,00 3 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ ΚΙΛΟ 2, ,00 4 ΠΟΝΤΙΚΙ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΟ 9, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.13% ,00 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 Α/Α ΠΡΟΪΟΝ Μ/Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕ Φ.Π.Α.13% ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 1 ΑΡΑΚΑΣ (1 kg) ΚΙΛΟ 1, ,00 2 ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΚΙΛΟ 4, ,00 3 ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΑ ΚΙΛΟ 6, ,00 4 ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ ΚΙΛΟ 7, ,00 5 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ (1 kg) ΚΙΛΟ 1, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.13% ,00 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

16 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α/Α ΠΡΟΪΟΝ Μ/Μ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕ Φ.Π.Α.13% ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΜΧ 0, ,00 2 ΑΝΗΘΟΣ ΕΜΑ 450 gr ΤΜΧ 1, ,00 3 ΑΧΛΑ ΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ (ΕΓΧΩΡΙΑ) ΚΙΛΟ 1, ,00 4 ΒΕΡΥΚΟΚΑ ΚΙΛΟ 1, ,00 5 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΟ 0, ,00 6 ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΚΙΛΟ 0, ,00 7 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 1, ,00 8 ΚΡΕΜΜΥ ΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΚΙΛΟ 1, ,00 9 ΚΡΕΜΜΥ ΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛΟ 0, ,00 10 ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΟ 0, ,00 11 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 0, ,00 12 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ ΕΜΑ 450 gr ΤΜΧ 1, ,00 13 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΕΝΚΟΡ ΚΙΛΟ 1, ,00 14 ΜΑΡΟΥΛΙ ΤΜΧ 0, ,00 15 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΤΣΑΚΩΝΙΚΕΣ ΚΙΛΟ 3, ,00 16 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΙΛΟ 1, ,00 17 ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΙΛΟ 1, ,00 18 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 1, ,00 19 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΟ 1, ,00 20 ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α ΠΟΙΟΤ. ΚΙΛΟ 1, ,00 21 ΠΑΤΑΤΕΣ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΚΙΛΟ 0, ,00 22 ΠΕΠΟΝΙ ΚΙΛΟ 1, ,00 23 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΙΛΟ 2, ,00 24 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΜΕΡΛΙΝ ΚΙΛΟ 0, ,00 25 ΠΡΑΣΣΑ ΚΙΛΟ 1, ,00 26 ΣΕΛΙΝΟ ΚΙΛΟ 1, ,00 27 ΣΚΟΡ Α (ΤΟ ΕΝΑ) ΤΜΧ 0, ,00 28 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΙΛΟ 0, ,00 29 ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΚΙΛΟ 1, ,00 30 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΚΙΛΟ 1, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.13% ,00

17 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α/Α ΠΡΟΪΟΝ Μ/Μ ΕΙ Η ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕ Φ.Π.Α.13% ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 1. ΨΩΜΙ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΚΙΛΟ 1, ,00 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΒΑΤΙΚΙΩΤΟΥ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ Ο ΑΝΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΚΑ-ΧΗ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΑΜΑ 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.1095 ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ TK 74052 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπολογισμού και όρων της υπ αριθ. 2/2015 Μελέτης καθώς και των

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Τροφίµων, για την κάλυψη των Αναγκών της Παιδικής Εξοχής - Κατασκήνωσης Καλαθά Χανίων.

Προµήθεια Τροφίµων, για την κάλυψη των Αναγκών της Παιδικής Εξοχής - Κατασκήνωσης Καλαθά Χανίων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 25.06.2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ. 50807 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πληροφ. Μαρία Μαρµαριτσάκη Τηλ. 2821341692 www.chania.gr Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡ. ΜΕΛ. 08/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002888077 2015-07-02

15PROC002888077 2015-07-02 15PROC002888077 2015-07-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 29/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 18190 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προϋπ. 221.576,32 µε ΦΠΑ Πηγή Ι.ΠΟΡΟΙ Χρήση 2014. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αριθ.149/2013

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προϋπ. 221.576,32 µε ΦΠΑ Πηγή Ι.ΠΟΡΟΙ Χρήση 2014. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αριθ.149/2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙ Η ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την «Προµήθεια Τροφίµων για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του ΝΠΔΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την «Προµήθεια Τροφίµων για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γκουρτσιλίδης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ. Κωδικός CPV ΧΡΗΣΗ: 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ. Κωδικός CPV ΧΡΗΣΗ: 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ K.Α.15.6481.0001,15.6481.0002, 15.6481.0003,30.7341.0022, 15.6473.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Μουδανιά 17/09/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 29105 ΔΗΜΟΣ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προμήθεια : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2014 α) Ειδών τροφίμων για τον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού β)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. Τεύχος Διακήρυξης

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. Τεύχος Διακήρυξης ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Τεύχος Διακήρυξης για την προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου και των νομικών του προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό για την περίοδο 2014-2015 Περιεχόμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΗΜΘΙΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΙ ΓΛΚΤΟΣ ΓΙ ΤΟ ΔΙΚΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΓΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 Ενδεικτικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Αγρίνιο, 15-5-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 73 ΘΕΜΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002571054 2015-02-11

15PROC002571054 2015-02-11 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 01/2015 Αρ.Πρωτ.:2197/10-02-2015 Τίτλος: «Προμήθεια τροφίμων του Δήμου Ηράκλειας και των Νομικών προσώπων έτους 2015» Χρηματοδότηση : Δημοτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 3/6/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αρ.Πρωτ. 38275 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ & ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ Πληροφορίες :Μαρία Χριστοδούλου ΤΗΛ.: 2221355173

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» Προϋπολογισμού 34.300,00 (με ΦΠΑ) 1. Τεχνική Έκθεση 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5140/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:.

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ: 2655 3 60300, -323 FAX: : 2655 3 24000 ΜΕΛΕΤΗ Αριθ 6/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ειδών Φρέσκου γάλατος, Παντοπωλείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 34

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 34 Λέρος 02-07-12 Αρ.Πρωτ.:6863 Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Β Δ. Υ. ΠΕ. Νοτίου Αιγαίου Κρατικό Θεραπευτήριο Κέντρο Υγείας Λέρου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ προσώπων του Δήμου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια τροφίμων και ποτών (συσσίτια παιδικών σταθμών γάλα για τους εργαζόμενους ) ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Προμήθεια τροφίμων και ποτών (συσσίτια παιδικών σταθμών γάλα για τους εργαζόμενους ) ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια τροφίμων και ποτών (συσσίτια παιδικών σταθμών γάλα για τους εργαζόμενους ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 8/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002000641 2014-04-17

14PROC002000641 2014-04-17 14PROC002000641 2014-04-17 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΚΕΚΠΑ, ΤΗΣ ΔΗΚΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΥΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286 093 Fax :210 5202918

Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286 093 Fax :210 5202918 ΔΙΑΚHΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ Β.Ν.Σ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αριθμός Διακήρυξης : 4/2012 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ: 646 /15 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ:

ΑΠΟΦΑΣΗ: 646 /15 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΑΜ: 15PROC002806802 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Α Α: ΩΟ6 ΩΡΜ-7ΕΡ ********** ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Θήβα:27/5/2015 ----------- Πληροφ:Σ. Χαριζάνη Αρ. Πρωτ. : 12627 Τηλ.: 2262 350 618 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Σίτιση των µαθητών Καλλιτεχνικού & Μουσικού σχολείου Ν. Ηρακλείου έτους 2015. Προϋπολογισµού: 155.126,40 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Σίτιση των µαθητών Καλλιτεχνικού & Μουσικού σχολείου Ν. Ηρακλείου έτους 2015. Προϋπολογισµού: 155.126,40 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ//ΝΣΗ ΔΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΡΕΣΙΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Σίτιση των µαθητών Καλλιτεχνικού & Μουσικού σχολείου Ν. Ηρακλείου έτους 2015 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:./2015

Διαβάστε περισσότερα