ΑΡΙΘΜ. 323/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΘΜ. 323/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 323/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 14 η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, με την εξής σύνθεση: Προεδρεύων: Αριστομένης Κομισόπουλος Μέλη: Φαίδων Στράτος Δημήτριος Γιαννέλης Ελίζα Αλεξανδρίδου Τα λοιπά τακτικά ή/και αναπληρωματικά αυτών μέλη, αν και προσκληθέντα, δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση λόγω δικαιολογημένου κωλύματος. Γραμματέας: Όλγα-Ανίτα Ραφτοπούλου, κωλυομένης της τακτικής Αικατερίνης Τριβέλη Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης επιχειρήσεων που πραγματοποιείται με την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της εταιρίας ΙΝΤΕΡΚΕΜ - ΕΛΛΑΣ Χημική - Οικοδομική - Ναυτιλιακών Ειδών Εταιρία από την εταιρία ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ Λ.Β ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία. Στην αρχή της συζήτησης, τον λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια Σοφία Καμπερίδου, Προϊσταμένη της Α Διεύθυνσης Εφαρμογής της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (εφεξής Γ.Δ.Α.) και εκτελούσα χρέη αναπλήρωσης του Γενικού Διευθυντή, η οποία ανέπτυξε τη γραπτή εισήγηση της Υπηρεσίας και πρότεινε τη μη απαγόρευση της από (ημ. αριθ. πρωτ. 7166) γνωστοποιηθείσης συγκέντρωσης, καθόσον δεν δημιουργούνται σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητα να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις σχετικές αγορές στις οποίες αφορά. Κατόπιν, η Επιτροπή Ανταγωνισμού - Τμήμα Α διασκέφθηκε και αφού είδε τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και την εισήγηση της Γ.Δ.Α. ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: Ι. Στις 10/11/2006 (ημ. αριθ. πρωτ. 7166) η εταιρία ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ Λ.Β ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία (καλούμενη εφεξής ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ ή αγοραστής) γνωστοποίησε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 4β ν. 703/77, όπως ισχύει, την επικείμενη εξαγορά από αυτήν του συνόλου των μετοχών (ποσοστό 1 Από την παρούσα απόφαση έχουν παραλειφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.7 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 361/Β / ), τα στοιχεία εκείνα, τα οποία κρίθηκε ότι αποτελούν επιχειρηματικό απόρρητο. Στη θέση των στοιχείων που έχουν παραλειφθεί υπάρχει η ένδειξη [ ]. Όπου ήταν δυνατό τα στοιχεία που παραλείφθηκαν αντικαταστάθηκαν με ενδεικτικά ποσά και αριθμούς ή με γενικές περιγραφές (εντός [ ]). 1

2 100%), της εταιρίας ΙΝΤΕΡΚΕΜ - ΕΛΛΑΣ - Χημική - Οικοδομική - Ναυτιλιακών ειδών (καλούμενη εφεξής ΙΝΤΕΡΚΕΜ ή πωλητής) βάσει του από 31/10/2006 Προσυμφώνου Μεταβίβασης Μετοχών. Ειδικότερα, στις 31/10/2006 η εταιρία ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ προσυμφώνησε να εξαγοράσει από τους: Γεώργιο Τοπρακτσίογλου (ποσοστό μετοχών: [ ]), Γεώργιο-Αντώνιο Τοπρακτσίογλου (ποσοστό μετοχών: [ ]), Αλίκη Τοπρακτσίογλου του Γεωργίου (ποσοστό μετοχών: [ ]), Αλίκη Τοπρακτσίογλου του Υάκινθου, (ποσοστό μετοχών: [ ]), Χρήστο Τοπρακτσίογλου, (ποσοστό μετοχών: [ ]), Πηνελόπη Σοφιανού (ποσοστό μετοχών: [ ]), Ιωάννη Σοφιανό (ποσοστό μετοχών: [ ]), Ναταλία Σοφιανού (ποσοστό μετοχών: [ ]), Σωφρονία Σοφιανού (ποσοστό μετοχών: [ ]), Περικλή Τοπτσόγλου (ποσοστό μετοχών: [ ]), Πωλ.- Κομνηνού Τόπρακ (ποσοστό μετοχών: [ ]), Αντώνιο-Ιωάννη Τόπρακ (ποσοστό μετοχών: [ ]), Διονύσιο Τόπρακ (ποσοστό μετοχών: [ ]), το ανά έκαστο πωλητή ανωτέρω αναγραφόμενο ποσοστό κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Ανώνυμης Εταιρείας ΙΝΤΕΡΚΕΜ - ΕΛΛΑΣ - Χημική - Οικοδομική - Ναυτιλιακών ειδών, που συνολικά ανέρχονται σε μετοχές και αντιπροσωπεύουν το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η οριστική μεταβίβαση των μετοχών θα πραγματοποιηθεί με ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης μετοχών την 30/11/2006 και παράδοση των τίτλων από τους πωλητές στην αγοράστρια. Σε περίπτωση που η σχετική απαιτούμενη έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν έχει εκδοθεί μέχρι την 30/11/2006, τότε η υπογραφή του οριστικού συμφωνητικού μεταβίβασης, καθώς και η παράδοση των τίτλων θα λάβει χώρα εντός μίας εβδομάδος από την έκδοση της εν λόγω εγκριτικής απόφασης. Εάν για οποιονδήποτε λόγο η μεταβίβαση και παράδοση των μετοχών δεν πραγματοποιηθεί μέχρι την 15/12/2006, συμφωνείται ότι ο αγοραστής μπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του από την παρούσα σύμβαση σε τρίτο νομικό πρόσωπο της επιλογής του. Σε κάθε περίπτωση η μεταβίβαση των μετοχών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/12/2006, άλλως οι πωλητές δύναται να υπαναχωρήσουν, οπότε δικαιούνται να κρατήσουν από τον αγοραστή το ποσό της προκαταβολής μέχρι την 20 η Ιανουαρίου Το συνολικό τίμημα της μεταβίβασης συμφωνείται στο ποσό των [ ] ευρώ και ως προκαταβολή καταβάλλεται το ποσό του [ ] ευρώ. Μεταξύ των μερών συμφωνείται επίσης, ότι από την ημερομηνία υπογραφής του προσυμφώνου θα αρχίσει η διενέργεια οικονομικού και νομικού ελέγχου της ΙΝΤΕΡΚΕΜ από συμβούλους και στελέχη του αγοραστή, για την εξακρίβωση της πραγματικής θέσης του πωλητή. - Η υπό κρίση πράξη δεν γνωστοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι δεν είναι κοινοτικών διαστάσεων, κατά δήλωση της γνωστοποιούσας. - Τα μέρη προσκόμισαν το φύλλο 23276/ της εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στο οποίο δημοσίευσαν την υπό κρίση πράξη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ. 4β, παρ. 6 ν. 703/77 και στην με αριθμ. 185/III/2001 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Τη δε γνωστοποίηση συνόδευε το προβλεπόμενο στο άρθρο 31 παρ. 1 ν. 703/77 παράβολο των ευρώ. 2

3 ΙΙ. Τα συμμετέχοντα στη συγκέντρωση μέρη είναι τα εξής: 1. Η ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ Λ.Β ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία με έδρα το Παλαιό Φάληρο (οδός Πεντέλης 34), είναι εισηγμένη στο ΧΑΑ και δραστηριοποιείται κυρίως στην παραγωγή και εμπορία χημικών προϊόντων. Η μετοχική σύνθεση της ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ είναι η ακόλουθη: Λαυρέντης Λαυρεντιάδης του Βασιλείου 34,00%, Santander Investment S.A 10,17%, Commerzbank AG Frankfurt A/C Cominvest 5,51%, Επενδυτικό κοινό 50,32%. Ο έλεγχος της ΝΕΟΧΗΜΙΚΗΣ ανήκει στον κ. Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, ο οποίος κατέχει το 34% των μετοχών της, καθώς το υπόλοιπο 66% εμφανίζει διασπορά, δεδομένου ότι μόνο δύο μέτοχοι οι εταιρείες Santander Investment S.A, και Commerzbank AG Frankfurt A/C Cominvest κατέχουν το 10,17% και 5,51%, αντίστοιχα, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό ανήκει σε ένα μεγάλο αριθμό επενδυτών. Στον όμιλο επιχειρήσεων συμφερόντων του κ. Λαυρεντιάδη περιλαμβάνονται οι κάτωθι επιχειρήσεις με το ποσοστό συμμετοχής του κ. Λαυρεντιάδη σε κάθε μία από αυτές: Λαντ Στάτους ΑΒΕΚΕ (99,84%), Λάμδα Διαφημιστική Α.Ε. (99,84%), LION SECURITY (πρώην Δύο Λάμδα Τεχνολογική Α.Ε) (99,99%), Μπλου Ντιβέλοπεντ ΑΚΕ (99,99%), ELPHARMA AEBE (πρώην Μπλου Πρόπερτις ΑΚΕ) (99,99%), Τρία Λάμδα Τουριστική Α.Ε. (99,99%), LAVCHEMICALS AE (πρώην Λαντ Πρόπερτις ΑΚΕ) (100%), L.L INNOVATIONS S.A (πρώην GLOBAL JOB INNOVATIONS S.A) (100%), GREEN TOURS S.A (100%), ΓΕΩΦΑΡΜΑ ΑΕ (99,99%), VETERIN ABEE (66,50%). Οι θυγατρικές εταιρίες της ΝΕΟΧΗΜΙΚΗΣ με τα ποσοστά συμμετοχής της, τη χώρα έδρας τους και την δραστηριότητά τους είναι: Λάμδα Ντιτερτζεντ ΑΒΕΕ, Ελλάδα, Απορρυπαντικά, 50,15%, Λάμδα Λάμδα ΑΒΕΕ, Ελλάδα, Διαλύτες, 99,99%, Λάμδα Πακ ΑΒΕΕ, Ελλάδα, Χημικά, 99,99%, Λάμδα Πόλυμερς Ιντερνάτιοναλ ΑΒΕΕ, Ελλάδα, Πολυμερή Βιομηχανικά Λάδια, 99,99%, Πέτρονετ ΑΒΕΕ, Ελλάδα, Λιπαντικά, 99,99%, Λάμδα Φέρτιλαιζερς ΑΒΕΕ, Ελλάδα, Λιπαντικά, 99,99%, Σπέντιμετ ΑΕ, Ελλάδα, Μεταφορική, 80,43%, Κέμικαλ Σολούτιονς ΑΒΕΕ, Ελλάδα, Ρητίνες, 99,99%, Ατλάντικ Πολ/ρς & Κέμικαλς ΑΒΕΕ, Ελλάδα, Πετροχημικά, 99,99%, Λάμδα Κοσμέτικς ΑΒΕΕ, Ελλάδα, Καλλυντικά, 100%, Νεοχημική Ιντερνατιοναλ ΑΒΕΕ, Ελλάδα, Χημικά, 100%, Κέμικαλ Ινοβέισονς ΑΕ, Ελλάδα, Χημικά, 100%, Αγκρο Ινοβέισονς ΑΒΕΕ, Ελλάδα, Χ. Εμπόριο Σπόρων, 100%, Novion AE, Ελλάδα, Χημικά, 100%, Neochimiki AD Beograd, Σερβία, Χημικά - Βιομηχανικά Λάδια, 99,99%, Global Galax SA, Σερβία, Βιομηχανικά Λάδια Λιπαντικά, 60%, Neochimiki Lavrentiadis Limited, Κύπρος, Χημικά, 100%, Neochimiki Romania SA, Ρουμανία, Χημικά, 99,84%, Neochimiki Bulgaria SA, Βουλγαρία, Χημικά, 100%, Atlantic Polymers & Chem. GmbH, Γερμανία, Χημικά, 100%, Lamda Detergent Limited, Κύπρος, Απορρυπαντικά, 100%, Lamda Cosmetics Limited, Κύπρος, Καλλυντικά, 100%, Lamda Detergent EOOD (Makro B), Βουλγαρία, Απορρυπαντικά, 100%, Atlantic Polymers Polska SP ZOO, Πολωνία, Χημικά, 100%, Plantera SA, Ελλάδα, Χημικά, 100%, Neochimiki Ukraine Ltd, Ουκρανία, Χημικά, 100%. Ειδικότερα, οι δραστηριότητες του ομίλου έχουν ως εξής: α) Στον τομέα της βιομηχανικής δραστηριότητάς του περιλαμβάνεται η παραγωγή απορρυπαντικών και προϊόντων καθαρισμού για το σπίτι σε σκόνη και υγρή μορφή, καθώς και χημικών πρώτων υλών για τις βιομηχανίες απορρυπαντικών και καλλυντικών. Η εταιρία 3

4 μέσω της θυγατρικής της LAMDA DETERGENT S.A., λειτουργεί μονάδα παραγωγής στην Αταλάντη, όπου παράγει τα απορρυπαντικά και προϊόντα καθαρισμού για λογαριασμό πολυεθνικών εταιρειών και αλυσίδων Σ/Μ, καθώς και τις χημικές πρώτες ύλες, όπως θειικό οξύ, από θείο του νατρίου και του καλίου (αλκαλικός και ουδέτερος), που πωλούνται στην Ελλάδα ή εξάγονται στις Νότιο-Ανατολικές ευρωπαϊκές αγορές. β) Στον τομέα της εμπορικής δραστηριότητάς του περιλαμβάνεται η διανομή, η συσκευασία, η επανασυσκευασία και η αντιπροσώπευση χημικών πρώτων υλών για λογαριασμό γνωστών ανά τον κόσμο εταιριών χημικής βιομηχανίας. Ο όμιλος συνεργάζεται με γνωστούς παραγωγούς χημικών, προσφέροντας μια μεγάλη γκάμα χημικών πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στα απορρυπαντικά, στα πλαστικά, στα τρόφιμα, στα λιπάσματα, στα καλλυντικά, στα χρώματα, στις βιομηχανίες βερνικιών και μεταλλουργίας καθώς επίσης και τα βιομηχανικά έλαια, τα κεριά, την παραφίνη, προϊόντα κατεργασίας ύδατος, τα αντιδραστήρια, τα όργανα για τα χημικά εργαστήρια και τα προϊόντα εργαστηρίων. Ο Όμιλος εισάγει το μεγαλύτερο μέρος των πρώτων υλών από τις μεγάλες ευρωπαϊκές χημικές κατασκευαστικές εταιρίες, κυρίως από τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, το Βέλγιο, την Ισπανία, τη Μεγάλη Βρετανία, την Αυστρία, την Τουρκία και τη Φινλανδία. Η ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ επίσης εξάγει απορρυπαντικά για λογαριασμό πελατών της σε ξένες χώρες με τη δική τους επωνυμία. Μερικές από τις χώρες στις οποίες η ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ έχει πελάτες είναι: η Κύπρος, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η ΠΓΔΜ, η Γαλλία, και άλλες περιοχές της Γιουγκοσλαβίας, ενώ στοχεύει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ. Ο κατ άρθρο 4στ ν. 703/77, οριζόμενος παγκόσμιος κύκλος εργασιών των εταιρειών της γνωστοποιούσας ανέρχεται, κατά δήλωσή της σε [ ] εκατ., (βλέπε ενοποιημένο κύκλο εργασιών της ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕ). Ενώ ο κύκλος εργασιών του ομίλου επιχειρήσεων της γνωστοποιούσας στην ελληνική αγορά ανέρχεται σε [ ] εκατ. 2. Η εταιρία ΙΝΤΕΡΚΕΜ - ΕΛΛΑΣ (Χημική Οικοδομική Ναυτιλιακών Ειδών) με έδρα στην Αττική, Ιτέας 14, στην Αργυρούπολη, ιδρύθηκε το 1968, διαθέτει παραγωγική μονάδα στο Βαθύ Αυλίδας και δραστηριοποιείται κυρίως στην εμπορία και παραγωγή χημικών προϊόντων για τη βιομηχανία χρωμάτων και βερνικιών και εκ των παραγομένων προϊόντων της ποσοστό περίπου 30% - 35% απευθύνεται σε αγορές εκτός Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα οι δραστηριότητες της ΙΝΤΕΡΚΕΜ αφορούν κυρίως στη σύνθεση ρητινών και γαλακτωμάτων που χρησιμοποιούνται από τις βιομηχανίες χρωμάτων και συγκολλητικών καθώς και πολυεστερικών ρητινών για επιστρώματα πούδρας. Τα προϊόντα της συγκεκριμένης κατηγορίας, τα οποία παράγει και εμπορεύεται είναι: ΑΛΚΥΔΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ, ΠΟΛΥΟΛΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ, ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ, ΡΗΤΙΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΟΥΔΡΑΣ, ΑΚΟΡΕΣΤΕΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ και ΔΙΑΛΥΤΕΣ. Ο κατ άρθρο 4στ ν. 703/77, οριζόμενος ως παγκόσμιος κύκλος εργασιών της εταιρείας ανέρχεται σε [ ] εκατ., ενώ ο αντίστοιχος κύκλος στην ελληνική αγορά ανέρχεται σε [ ] εκατ. Η εταιρεία δεν διαθέτει θυγατρικές εταιρείες. ΙΙΙ. 1. Η σχετική αγορά προϊόντων περιλαμβάνει το σύνολο των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που θεωρούνται από τον καταναλωτή τους εναλλάξιμα ή δυνάμενα να 4

5 υποκατασταθούν μεταξύ τους, λόγω των χαρακτηριστικών τους, των τιμών τους και της σκοπούμενης χρήσης τους. Η υπό κρίση συγκέντρωση αφορά στην παραγωγή και εμπορία χημικών πρώτων υλών για την βιομηχανία χρωμάτων και βερνικιών και για κατασκευές. Στη συγκεκριμένη αγορά κατά την εκτίμηση της γνωστοποιούσας, διακρίνονται δύο σχετικές αγορές προϊόντων οι οποίες είναι οι Διαλύτες και οι Ρητίνες για χρώματα και βερνίκια και για κατασκευές. Ειδικότερα: Α) Διαλύτες, οι οποίες αφορούν χημικά υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως στην παραγωγή χρωμάτων και βερνικιών και Β) Ρητίνες, οι οποίες διακρίνονται με βάση τη φυσική τους μορφή σε Υδατικά γαλακτώματα, Ρητίνες διαλύτου (Αλκυδικές ρητίνες, Ακρυλικές ρητίνες, πολυόλες, Ακόρεστες πολυεστερικές ρητίνες κ.λπ), και Ρητίνες πούδρας. Οι βασικές χρήσεις των ρητινών είναι οι ακόλουθες: Υδατικά γαλακτώματα Τα Γαλακτώματα χρησιμοποιούνται στην παρασκευή διακοσμητικών χρωμάτων, χρωμάτων για ξύλα (πόρτες, παράθυρα κτλ.), χρωμάτων για μέταλλα (κάγκελα, έπιπλα κήπου κτλ.) και σε υποστρώματα. Ρητίνες διαλύτου οι οποίες περιλαμβάνουν τις: - Αλκυδικές ρητίνες οι οποίες χρησιμοποιούνται στην κατασκευή χρωμάτων για ξύλα (πόρτες, παράθυρα κτλ.), χρωμάτων για μέταλλα (κάγκελα, έπιπλα κήπου κτλ.), χρωμάτων για αυτοκίνητα, υποστρωμάτων και βιομηχανικών χρωμάτων (βαφή οικιακών συσκευώνκ.λπ.). - Πολυόλες χρησιμοποιούνται στην παρασκευή βερνικιών για έπιπλα, βερνικιών για πατώματα και βιομηχανικών χρωμάτων. - Ακρυλικές ρητίνες χρησιμοποιούνται στην παρασκευή χρωμάτων αυτοκινήτων, υποστρωμάτων, βιομηχανικών χρωμάτων (βαφή οικιακών συσκευών), διακοσμητικών χρωμάτων και βερνικιών επίπλων. - Πολυεστέρες χρησιμοποιούνται στην κατασκευή (δεξαμενές, σωλήνες, κουμπιά, σκάφη αγάλματα και γενικότερα στην κατασκευή προϊόντων τουριστικού κλάδου κτλ.), σε υποστρώματα και στην παρασκευή βερνικιών επίπλων. Ρητίνες πούδρας χρησιμοποιούνται στην παρασκευή χρωμάτων για μέταλλα και βιομηχανικών χρωμάτων (βαφή οικιακών συσκευών). Οι τρεις (3) κατηγορίες ρητινών, κατά την γνωστοποιούσα, είναι σε σημαντικό βαθμό εναλλάξιμες μεταξύ τους και είναι δυνατό να ενταχθούν σε μια ενιαία αγορά προϊόντος, εκείνης των ρητινών. Ύστερα από έρευνα της υπηρεσίας, ζητήθηκε και η άποψη ανταγωνιστών της γνωστοποιούσας, καθώς και κάποιων εταιρειών παραγωγής χρωμάτων (πελατών ή δυνητικών πελατών της γνωστοποιούσας) σχετικά με την οριοθέτηση της σχετικής αγοράς, διαπιστώθηκε ότι η κατηγορία των ρητινών παρά το γεγονός ότι αποτελεί μια σειρά πρώτων υλών για χρώματα και βερνίκια, (πολλές από τις οποίες προορίζονται για κοινή χρήση, π.χ. παραγωγή χρωμάτων για μέταλλα ή παραγωγή χρωμάτων για ξύλα), διαθέτουν σημαντικά διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά με αποτέλεσμα τα τελικά προϊόντα που παράγονται από αυτές (π.χ. χρώματα για ξύλα ή χρώματα για μέταλλα), να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους, ανάλογα με το είδος ρητίνης που χρησιμοποιείται για κάθε περίπτωση. Για τον λόγο 5

6 αυτό κρίνεται σκόπιμη η στενή οριοθέτηση της αγοράς, καθώς δεν διακρίνεται σημαντικά υψηλός βαθμός υποκατάστασης μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών ρητινών στην παραγωγή ίδιου τύπου χρώματος (π.χ. χρώμα για αυτοκίνητα), από τους παραγωγούς χρωμάτων. Σημειώνεται ότι η Ε.Ε. στην υπ αριθμ. COMP/M.4071-APOLO/AKZO NOBEL IAR απόφασή της έκρινε ότι οι ρητίνες μπορούν να διακριθούν, με βάση τη χρήση τους στην παραγωγή του τελικού προϊόντος, στις εξής επιμέρους σχετικές αγορές: Ακρυλικές ρητίνες, Αλκιδικές ρητίνες, Ρητίνες από ρητινέλαια κ.λπ. Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι οι ακόρεστοι πολυεστέρες και οι ακόρεστες πολυεστερικές ρητίνες αποτελούν το ίδιο προϊόν το οποίο χρησιμοποιείται είτε στην παραγωγή χρωμάτων είτε στην κατασκευή. Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή Ανταγωνισμού (Τμήμα Α ) εκτιμά ότι η υπό κρίση συγκέντρωση αφορά στις παρακάτω επτά (7) σχετικές αγορές προϊόντων: 1) Διαλύτες, 2) Αλκυδικές Ρητίνες, 3) Ακρυλικές Ρητίνες, 4) Πολυόλες, 5) Γαλακτώματα, 6) Ρητίνες για Επιστρώματα Πούδρας, 7) Ακόρεστες Πολυεστερικές Ρητίνες (για παραγωγή χρωμάτων και βερνικιών ή κατασκευές). 2. Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή στην οποία οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πωλούν τα σχετικά προϊόντα ή παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες υπό επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες ανταγωνισμού. Δεδομένου ότι τα προϊόντα που αφορά η υπό κρίση συγκέντρωση διατίθενται σε όλη την Ελλάδα, ως σχετική γεωγραφική αγορά μπορεί να θεωρηθεί το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας. IV. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ - ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ - ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ Α. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ Στην ελληνική αγορά χημικών πρώτων υλών για την παραγωγή χρωμάτων και βερνικιών, και χημικών προϊόντων για τον κλάδο των κατασκευών (ακόρεστοι πολυεστέρες και διαλύτες) δραστηριοποιούνται περισσότερες από 100 επιχειρήσεις, σύμφωνα με εκτιμήσεις της γνωστοποιούσας. Οι περισσότερες και οι μεγαλύτερες από αυτές είναι πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες α) είτε διαθέτουν θυγατρικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, όπως η «BAYER SA» την «BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ» κ.λπ., β) είτε παρέχουν υπηρεσίες αντιπροσώπευσης, καθώς εισάγουν στην Ελλάδα προϊόντα ξένων πολυεθνικών επιχειρήσεων με αποκλειστική ή μη αντιπροσώπευση, όπως: η «BASF AG» με αντιπρόσωπο την εταιρεία «Dr ΔΕΛΗΣ ΑΕ», η «SYNTHOPOL SA» με αντιπρόσωπο την εταιρεία «Σ.Β. ΠΙΠΕΡΑΣ ΕΕ», η «CELANECE» με αντιπρόσωπο την «CLARIANT HELLAS SA», η «CYTEC SA», η «DSM SA», η «CRAY VALLEY SA», η «VINAVIL SA» κ.λπ. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες ελληνικές εταιρείες παραγωγής χημικών πρώτων υλών για την παραγωγή χρωμάτων και βερνικιών, όπως: η «ΦΑΝΗΣ ΑΕ», η «DRUCKFARBEN HELLAS ΑΕΒΕ» κ.λπ., οι οποίες αντιπροσωπεύουν ένα μικρό ποσοστό της εγχωρίως διακινούμενης ποσότητας, προερχόμενη από ελληνική παραγωγή. Οι σημαντικότεροι ανταγωνιστές των υπό συγκέντρωση εταιρειών είναι: 1) Η εταιρία SYNTHOPOL CHEMIE, τα προϊόντα της οποίας στην Ελλάδα διανέμονται από την 6

7 εταιρεία «Σ.Β. ΠΙΠΕΡΑΣ ΕΕ», η οποία έχει έδρα στο Νέο Κόσμο Αθηνών και είχε κύκλο εργασιών [ ] το ) Η εταιρία BASF, τα προϊόντα της οποίας στην Ελλάδα διανέμονται από την εταιρεία «Dr Δ. Α. ΔΕΛΗΣ ΑΕ», η οποία έχει έδρα στην Αθήνα και κύκλο εργασιών [ ] εκατ. το ) Η εταιρία DSM, η οποία στην Ελλάδα δραστηριοποιείται στον κλάδο παραγωγής χημικών υλικών για παρασκευή ζωοτροφών, μέσω της εταιρείας DSM Nutritional Products Hellas Ltd, ενώ οι χημικές πρώτες ύλες για την παραγωγή χρωμάτων και βερνικιών εισάγονται από τις αντίστοιχες βιομηχανίες απευθείας από το εξωτερικό. 4) Η εταιρία VINAVIL SA, τα προϊόντα της οποίας στην Ελλάδα διανέμονται από την εταιρεία POLIMERI EUROPA HELLAS, η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα και είχε κύκλο εργασιών [ ] εκατ. το ) H πολυεθνική εταιρία CELANESE, η οποία δραστηριοποιείται σε όλο σχεδόν τον κόσμο και στην Ελλάδα μέσω της εταιρίας Clariant (Hellas) SA με έδρα τη Λυκόβρυση Αττικής και είχε κύκλο εργασιών [ ] εκατ. το ) Ο όμιλος των εταιριών CRAY VALLEY, COOK COMPOSITES και την SARTOMER. Η CRAY VALLEY αναπτύσσει ρητίνες και πρόσθετες ουσίες υψηλής τεχνολογίας για τη βιομηχανία χρωμάτων και επιστρωμάτων, μελανιών, βερνικιών και ρητινών για κόλλες και πολυεστέρα, καθώς και πηκτωμάτων για τη βιομηχανία συνθέτων. Στην Ελλάδα για κάποιες κατηγορίες προϊόντων γίνονται απευθείας εισαγωγές από την Γαλλία και την Ιταλία, ενώ για άλλα προϊόντα μέσω των εταιριών N. KRALLIS SA, B.J TRICARDOS SA και BELEGRATIS. 7) Η εταιρεία CYTEC παράγει χημικές ουσίες με πωλήσεις το 2004, περίπου [ ]. Δραστηριοποιείται σε όλο τον κόσμο με προϊόντα όπως πολυμερή, πλαστικά, ρητίνες διαλύτου, ρητίνες πούδρας χημικές ουσίες μεταλλείων, φωσφορικά άλατα, χημικά για την επεξεργασία του νερού κ.α. Τα προϊόντα της εν λόγω εταιρείας εισάγονται απευθείας στην ελληνική αγορά από τις εταιρείες παραγωγής χρωμάτων και βερνικιών. 8) Η εταιρεία BAYER HELLAS SA, με ετήσιο κύκλο εργασιών [ ] εκατ.. 9) Άλλες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή χημικών προϊόντων για χρώματα και βερνίκια και έχουν παρουσία στην Ελληνική αγορά, είτε μέσω αντιπροσώπων, είτε μέσω θυγατρικών, είτε με απευθείας εισαγωγές, είναι οι Wacker SA, Rohm & Haas SA, Vinavil SA, Atofina SA, Organicchimia SA, Rhodia, Φάνης ΑΕ, Forcit SA Ashland SA, Akzo SA, Sapici SA. Β. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της γνωστοποιούσας ο συνολικός κύκλος εργασιών των εταιρειών, οι οποίες παράγουν ή και εμπορεύονται χημικές πρώτες ύλες για χρώματα και βερνίκια στην Ελλάδα προσεγγίζει τα 300 εκατ. Ταυτόχρονα, επιπλέον 25 εκατ. περίπου πολυεστερικών ρητινών (εκτός εκείνων που πωλούνται στην παραγωγή χρωμάτων και βερνικιών), πωλούνται για την κατασκευή προϊόντων. Όσον αφορά στις επιμέρους κατηγορίες χημικών πρώτων υλών για χρώματα και βερνίκια και κατασκευές, εκτιμάται ότι οι εταιρείες παραγωγής χρωμάτων και βερνικιών προμηθεύονται Αλκυδικές Ρητίνες αξίας περίπου 34 εκατ., Πολυόλες αξίας περίπου 7 εκατ., Ακρυλικές Ρητίνες αξίας περίπου 12 εκατ., Γαλακτώματα αξίας περίπου 60 εκατ., Ρητίνες για επιστρώματα πούδρας αξία περίπου 7 εκατ., Ακόρεστες πολυεστερικές Ρητίνες για χρώματα και κατασκευές αξίας περίπου 30 εκατ., Διαλύτες αξίας περίπου 140 εκατ., και λοιπά 35 εκατ. 7

8 Γ. ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας υπόψη το εκτιμώμενο, από τη ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ, μέγεθος των πωλήσεων ( [ ] εκατ.) των εταιρειών παραγωγής πρώτων υλών για χρώματα και βερνίκια και κατασκευών, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι πωλήσεις σε χημικές πρώτες ύλες για χρώματα βερνίκια και κατασκευές των εταιριών ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ και ΙΝΤΕΡΚΕΜ, που συμμετέχουν στην εν λόγω συγκέντρωση, είναι [ ] εκατ. και [ ] εκατ. αντίστοιχα, προκύπτει ότι το συνολικό μερίδιο αγοράς μετά τη συγκέντρωση στη συγκεκριμένη κατηγορία προσεγγίζει το [ ]. Με βάση τα στοιχεία που προσκομίστηκαν από τη γνωστοποιούσα, με τη γνωστοποίηση καθώς και με τις από 28/11/2006 επιστολές της (ημ. αρ. πρωτ και 7608) και με την από 12/12/2006 επιστολή της (ημ. αρ. πρωτ. 8194), τα μερίδια αγοράς της εταιρίας NEOXHMIKH και ΙΝΤΕΡΚΕΜ στις σχετικές αγορές που αφορά η υπό κρίση συγκέντρωση, έχουν ως ακολούθως: Αλκυδικές Ρητίνες: ΙΝΤΕΡΚΕΜ εκατ. [ ], μερίδιο [ ], ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ εκατ. [ ], μερίδιο [ ], ΙΝΤΕΡΚΕΜ και ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ εκατ. [ ], μερίδιο [ ], Σύνολο αγοράς εκατ. [ ]), Πολυόλες: ΙΝΤΕΡΚΕΜ εκατ. [ ], μερίδιο [ ], ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ εκατ. [ ], μερίδιο [ ], ΙΝΤΕΡΚΕΜ και ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ εκατ. [ ], μερίδιο [ ], Σύνολο αγοράς εκατ. [ ], Ακρυλικές Ρητίνες: ΙΝΤΕΡΚΕΜ εκατ. [ ], μερίδιο [ ], ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ εκατ. [ ], μερίδιο [ ], ΙΝΤΕΡΚΕΜ και ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ εκατ. [ ], μερίδιο [ ], Σύνολο αγοράς εκατ. [ ]), Ακόρεστες Πολυεστερικές Ρητίνες: ΙΝΤΕΡΚΕΜ εκατ. [ ], μερίδιο [ ], ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ εκατ. [ ], μερίδιο [ ], ΙΝΤΕΡΚΕΜ και ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ εκατ. [ ], μερίδιο [ ], Σύνολο αγοράς εκατ. [ ]), Ρητίνες για Επιστρώματα Πούδρας: ΙΝΤΕΡΚΕΜ εκατ. [ ], μερίδιο [ ], ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ εκατ. [ ], μερίδιο [ ], ΙΝΤΕΡΚΕΜ και ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ εκατ. [ ], μερίδιο [ ], Σύνολο αγοράς εκατ. [ ]), Γαλακτώματα: ΙΝΤΕΡΚΕΜ εκατ. [ ], μερίδιο [ ], ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ εκατ. [ ], μερίδιο [ ], ΙΝΤΕΡΚΕΜ και ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ εκατ. [ ], μερίδιο [ ], Σύνολο αγοράς εκατ. [ ]), Διαλύτες: ΙΝΤΕΡΚΕΜ εκατ. [ ], μερίδιο [ ], ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ εκατ. [ ], μερίδιο [ ], ΙΝΤΕΡΚΕΜ και ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ εκατ. [ ], μερίδιο [ ], Σύνολο αγοράς εκατ. [ ], Λοιπά: ΙΝΤΕΡΚΕΜ εκατ. [ ], μερίδιο [ ], ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ εκατ. [ ], μερίδιο [ ], ΙΝΤΕΡΚΕΜ και ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ εκατ. [ ], μερίδιο [ ], Σύνολο αγοράς εκατ. [ ]), Σύνολο Σχετικών Αγορών: ΙΝΤΕΡΚΕΜ εκατ. [ ], μερίδιο [ ], ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ εκατ. [ ], μερίδιο [ ], ΙΝΤΕΡΚΕΜ και ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ εκατ. [ ], μερίδιο [ ], Σύνολο αγοράς εκατ. [ ]. Από τα παραπάνω στοιχεία διαπιστώνονται τα εξής: - Η εταιρεία ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ δεν δραστηριοποιείται σε τρεις από τις επτά σχετικές αγορές: Ρητινών για επιστρώματα πούδρας, Γαλακτωμάτων και Πολυολών, οπότε στις συγκεκριμένες αγορές η εταιρεία ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ, μετά την εν λόγω εξαγορά, πρόκειται να διευρύνει τις δραστηριότητές της. - Στις σχετικές αγορές των Διαλυτών, των Αλκυδικών ρητινών, των Ακρυλικών ρητινών, και των ακόρεστων πολυεστερικών ρητινών, η εξαγοράζουσα επιχείρηση, μετά τη συγκέντρωση, πρόκειται να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της. - Μετά την εξαγορά σε καμιά σχετική αγορά δεν διαπιστώνεται μερίδιο μεγαλύτερο του 15%. 8

9 Δ. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ i. Στην αγορά χημικών πρώτων υλών για χρώματα - βερνίκια και κατασκευές, σύμφωνα τόσο με τις απόψεις της γνωστοποιούσας όσο και ανταγωνιστών της αλλά και πελατών της (βιομηχανιών χρωμάτων), δραστηριοποιείται ένας μεγάλος αριθμός μικρών κυρίως Ελληνικών επιχειρήσεων οι οποίες παράγουν ένα μικρό μέρος για την κάλυψη της συνολικής εγχώριας ζήτησης. Το μεγαλύτερο τμήμα της ζήτησης πρώτων υλών, τόσο από βιομηχανίες παραγωγής χρωμάτων και βερνικιών, όσο και από εταιρείας κατασκευής, καλύπτεται από εισαγόμενα προϊόντα μεγάλων πολυεθνικών εταιριών, οι οποίες είτε αντιπροσωπεύονται στην Ελλάδα, είτε διαθέτουν θυγατρικές, είτε πωλούν απευθείας στις Ελληνικές βιομηχανίες χρωμάτων. Το γεγονός αυτό δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες των εταιρειών παραγωγής χημικών πρώτων υλών για χρώματα και βερνίκια, να επιλέγουν προμηθευτή από ένα σημαντικά μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων. Η δυνατότητα αυτή ισχύει και για τα απευθείας εισαγόμενα προϊόντα αφού σύμφωνα με τις απόψεις των εκπροσώπων του κλάδου, το μεταφορικό κόστος δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό και η συμμετοχή του στο συνολικό κόστος παραγωγής είναι μικρή. ii. Η τιμή αποτελεί σημαντικό παράγοντα από τον οποίο εξαρτάται η προτίμηση του πελάτη δεδομένου ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση του προϊόντος εντός κάθε σχετικής αγοράς, καθώς οι εταιρίες χημικών παράγουν προϊόντα βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών. Σύμφωνα με απόψεις των εκπροσώπων τόσο ανταγωνιστριών εταιρειών όσο και πελατών του κλάδου, το κόστος μεταστροφής (switching cost) για τους πελάτες κατά την αλλαγή προμηθευτή στις προαναφερόμενες σχετικές αγορές είναι σχεδόν ασήμαντο δεδομένης της εύκολης πρόσβασης σε ανταγωνιστικά προϊόντα. Από τα πιο πάνω διαπιστώνεται, αφενός η ύπαρξη μεγάλου αριθμού ανταγωνιστριών εταιρειών στον κλάδο, τόσο χημικών πρώτων υλών για την παραγωγή χρωμάτων και βερνικιών, όσο και χημικών πρώτων υλών για κατασκευές και αφετέρου η σχετικά υψηλή ελαστικότητα ζήτησης της συγκεκριμένης κατηγορίας προϊόντος. Συνεπώς, ακόμα και στην περίπτωση που τα μερίδια που κατέχουν οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση στις υπό κρίση σχετικές αγορές, είναι μεγαλύτερα, δεδομένου ότι εκτιμώνται από την ίδια και ενδεχομένως να είναι υποεκτιμημένα, εκτιμάται ότι η υπό κρίση συναλλαγή δεν δημιουργεί πρόβλημα στον ανταγωνισμό. iii. Αναφορικά με τα κανάλια διανομής λιανικής των πρώτων υλών για χρώματα και βερνίκια, η προώθηση γίνεται είτε με απευθείας αγορές από τις εγχώριες βιομηχανίες παραγωγής, είτε με απευθείας αγορές από το εξωτερικό, είτε με αγορές εισαγομένων από αντιπροσώπους πολυεθνικών στην Ελληνική αγορά. Οι κυριότεροι πελάτες της γνωστοποιούσας ανά κατηγορία σχετικής αγοράς, οι οποίοι είναι παραγωγοί χρωμάτων και βερνικιών, είναι οι παρακάτω όπως προκύπτει από τα στοιχεία της γνωστοποίησης: ΑΛΚΥΔΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ: [ ], ΠΟΛΥΟΛΕΣ: [ ], ΡΗΤΙΝΕΣ ΠΟΥΔΡΑΣ: [ ], ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ: [ ], ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΕΣ: [ ], ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ: [ ]. ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ για την εν λόγω συγκέντρωση (όπως προκύπτουν από τις με ημ. αριθ. πρωτ. 7944/ , 8160/ , 8161/ , 8214/ , 8150/ απαντήσεις των εταιριών) έχουν ως εξής: 9

10 Η άποψη της εταιρείας [ ] για την επίδραση της υπό κρίση εξαγοράς στον ανταγωνισμό είναι «δεν πιστεύουμε ότι η σκοπούμενη συγχώνευση των δύο εταιρειών θα περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό, στην ελληνική αγορά...η εκτίμησή μας για μια τέτοια συγκέντρωση είναι πως θα δυναμώσει τεχνολογικά τον τομέα της παραγωγής πρώτων υλών χρωμάτων, με αποτέλεσμα κάτι τέτοιο να αποβεί προς όφελος της βελτίωσης της ποιότητας των χημικών πρώτων υλών που παράγονται στην Ελλάδα, και φυσικά προς όφελος της ποιότητας των χρωμάτων που παράγονται από τις ελληνικές βιομηχανίες». Με βάση αυτό, η συγκεκριμένη εξαγορά θα ενισχύσει την ανταγωνιστική ικανότητα των ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου, έναντι των ισχυρών ανταγωνιστριών εταιρειών της ΕΕ. Σύμφωνα με την άποψη της εταιρείας [ ] «.Η άποψη της εταιρείας μας για τη συγχώνευση των δύο εταιρειών είναι ότι δεν δύναται να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στην ελληνική αγορά. Δεν θεωρούμε λοιπόν ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα έχει οποιεσδήποτε επιπτώσεις στην εταιρεία μας αλλά και εν γένει στο σύνολο της αγοράς». Η άποψη της εταιρείας [ ] για την επίδραση της υπό κρίση εξαγοράς στον ανταγωνισμό είναι «Συμφωνούμε ότι δε θα περιοριστεί ο ανταγωνισμός. Βασικά πιστεύουμε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα με τη συγχώνευση». Σύμφωνα με την άποψη της εταιρείας [ ] «Λόγω της πολυδιάσπασης της αγοράς, δηλαδή της δραστηριότητας πολλών ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων εμπόρων και εισαγωγέων (κατ εκτίμηση άνω των 20 σε αριθμό), δεν είναι αντικειμενικώς δυνατόν να εκτιμήσουμε αξιόπιστα το μερίδιο αγοράς του καθενός εξ αυτών..επιθυμούμε να τονίσουμε την ύπαρξη πολλών εναλλακτικών πηγών προμήθειας, οι οποίες χαρακτηρίζονται από ποικιλία ιδιοτήτων και τιμών, γεγονός το οποίο εγγυάται, κατά την άποψή μας, την λειτουργία της αγοράς, στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισμού». Τέλος, η άποψη της εταιρείας [ ] για την επίδραση της υπό κρίση εξαγοράς στον ανταγωνισμό είναι «Οι εταιρείες που ανταγωνίζονται στην αγορά των διαλυτών πέρα από τη δική μας είναι η [ ]. Αυτονόητο είναι ότι με την εξαγορά της ΙΝΤΕΡΚΕΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ από τη ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ, μόνο τρεις εταιρείες πλέον θα δραστηριοποιούνται στην αγορά αυτή. Επίσης, στη δεύτερη αγορά (των πρώτων υλών για την παραγωγή οικοδομικών χρωμάτων) μέχρι στιγμής δραστηριοποιούνται τρεις επιχειρήσεις: η [ ], η [ ] και η [ ]. Είναι φανερό ότι μετά την εξαγορά οι επιχειρήσεις αυτές περιορίζονται σε δύο Το γεγονός όμως ότι ιδίως στην αγορά των πρώτων υλών δημιουργούνται ολιγοπωλιακές καταστάσεις, ενδεχομένως να ενέχει τον κίνδυνο στρέβλωσης του ανταγωνισμού». Θα πρέπει, στο σημείο αυτό να επισημανθεί ότι ο αριθμός των εταιρειών που αναφέρεται ανωτέρω αφορά εταιρείες παραγωγούς χημικών πρώτων υλών για χρώματα και βερνίκια και κατασκευές και όχι σε εταιρείες εμπόρους (εισαγωγείς και θυγατρικές) που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, ο αριθμός των οποίων είναι αρκετά σημαντικός. Ταυτόχρονα, οι πελάτες της εξαγοράζουσας ([ ]), όπως αναφέρεται στην εισήγηση, δήλωσαν ότι η εν λόγω συγκέντρωση δεν περιορίζει σημαντικά τον ανταγωνισμό, καθώς είναι δυνατή η άμεση υποκατάσταση των ελληνικών χημικών πρώτων υλών για χρώματαβερνίκια και κατασκευές από εισαγόμενες, καθώς η πληθώρα των εταιρειών (από το εξωτερικό) που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, δεν επιτρέπει την ευδοκίμηση 10

11 μονοπωλιακών πρακτικών. Επίσης, αναφέρθηκε ότι σε καμία από τις υπό κρίση σχετικές αγορές δεν διαπιστώνεται δεσπόζουσα θέση από κάποια εταιρεία. V.1. Στο άρθρο 4, παρ. 2 εδαφ. β του ν. 703/77, όπως ισχύει, προβλέπεται ότι «συγκέντρωση πραγματοποιείται όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον μία επιχείρηση ή μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άμεσα ή έμμεσα, τον έλεγχο του συνόλου ή τμημάτων μιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων». Σύμφωνα δε με την διάταξη της παρ. 3 του ιδίου άρθρου, για την εφαρμογή του νόμου, ο έλεγχος απορρέει από δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέσα, τα οποία είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλα και λαμβανομένων υπόψη των σχετικών πραγματικών ή νομικών συνθηκών, παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη δραστηριότητα μιας επιχείρησης, και ιδίως από: α) δικαιώματα κυριότητας ή επικαρπίας επί του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, β) δικαιώματα ή συμβάσεις που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη σύνθεση, στις συσκέψεις ή στις αποφάσεις των οργάνων μιας επιχείρησης. Με βάση τα παραπάνω αλλά και σύμφωνα με την παρ. 11 της Ανακοίνωσης της Ε.Ε. 98/C/66/02, σχετικά με την έννοια της συγκέντρωσης βάσει του κανονισμού 4064/89 του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων, όπως ισχύει, αντικείμενο του ελέγχου μπορεί να είναι μία ή περισσότερες επιχειρήσεις οι οποίες αποτελούν νομικές οντότητες ή τα περιουσιακά στοιχεία των εν λόγω επιχειρήσεων ή μέρος μόνο των περιουσιακών αυτών στοιχείων που αποτελούν την επιχειρηματική δραστηριότητα της οποίας μπορεί να προσδιορισθεί σαφώς ο κύκλος εργασιών στην αγορά. Συνεπώς, στην υπό κρίση υπόθεση, με την μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της ΙΝΤΕΡΚΕΜ-ΕΛΛΑΣ στη ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ, πραγματοποιείται συγκέντρωση κατά την έννοια του παραπάνω άρθρου, η οποία εμπίπτει στις σχετικές με τις συγκεντρώσεις ρυθμίσεις του νόμου αυτού. 2. Η υπό κρίση συγκέντρωση υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4β παρ. 1 του ν. 703/77, αφού οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση δύο ως άνω επιχειρήσεις πραγματοποίησαν κύκλο εργασιών, στην παγκόσμια αγορά συνολικώς [ ] εκατ., ήτοι άνω των 150 εκατ. ευρώ, η κάθε μια δε από αυτές χωριστά στην ελληνική αγορά πραγματοποίησαν [ ] εκατ. η αγοράστρια και [ ] εκατ. η εξαγοραζομένη, ήτοι άνω των [ ] εκατ. ευρώ η κάθε μια. Η Υπηρεσία με την υποβολή της γνωστοποίησης ( ) εξέτασε τον υποβληθέντα φάκελο και επειδή διαπιστώθηκε ότι η γνωστοποίηση έγινε με τη συμπλήρωση του παλαιού εντύπου, ζητήθηκε από τη γνωστοποιούσα (με την υπ αριθμ. πρωτ. 7166/ επιστολή) η συμπλήρωση του ισχύοντος εντύπου, το οποίο υποβλήθηκε στις 17/11/2006. Στη συνέχεια δε, ζητήθηκε η παροχή στοιχείων (με την υπ αριθμ. πρωτ. 7322/ επιστολή) επειδή στα προσκομισθέντα με τη γνωστοποίηση στοιχεία υπήρχαν ελλείψεις και ασάφειες. Τα τελευταία ως άνω στοιχεία προσκομίστηκαν από την γνωστοποιούσα, με την υπ αριθμ. πρωτ. 7523/ επιστολή. Συνεπώς, ως ημερομηνία συγκέντρωσης των πλήρων και ακριβών στοιχείων στην υπό κρίση υπόθεση θεωρείται η 23/11/2006, από την οποία αρχίζει η 11

12 μηνιαία προθεσμία για την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (βλ. άρθρο 4β παρ. 3 του ν. 703/1977). Στο άρθρο 4γ παρ. 1 του ν. 703/77, ορίζεται ότι με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού απαγορεύεται κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων, που υπόκειται σε προηγούμενη γνωστοποίηση και η οποία μπορεί να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στην εθνική αγορά ή σε ένα σημαντικό σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών τμήμα της και ιδίως με τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης. Στην παράγραφο δε 2 του ιδίου άρθρου 4γ, για την εκτίμηση της δυνατότητας μιας συγκέντρωσης να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό λαμβάνονται υπόψη ιδιαίτερα η διάρθρωση όλων των σχετικών αγορών, ο πραγματικός ή δυνητικός ανταγωνισμός εκ μέρους επιχειρήσεων εγκατεστημένων εντός ή εκτός Ελλάδος, η ύπαρξη νομικών ή πραγματικών εμποδίων εισόδου στην αγορά, η θέση των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων στην αγορά και η χρηματοδοτική και οικονομική δύναμή τους, οι δυνατότητες επιλογής των προμηθευτών και των χρηστών από τις επιχειρήσεις και από άλλες ανταγωνιστικές ή δυνητικά ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, η πρόσβασή τους στις πηγές εφοδιασμού ή στις αγορές διάθεσης των προϊόντων, η εξέλιξη της προσφοράς και της ζήτησης των οικείων αγαθών και υπηρεσιών, τα συμφέροντα των ενδιάμεσων και τελικών καταναλωτών και η συμβολή στην εξέλιξη της τεχνικής και οικονομικής προόδου, υπό τον όρο ότι η εξέλιξη αυτή είναι προς το συμφέρον των καταναλωτών και δεν αποτελεί εμπόδιο για τον ανταγωνισμό. VI. Από την αξιολόγηση και συνεκτίμηση όλων των ανωτέρω στοιχείων των σχετικών με τη διάρθρωση και λειτουργία της σχετικής αγοράς προϊόντων/υπηρεσιών και της γεωγραφικής αγοράς, τα μερίδια σε αυτήν των συμμετεχόντων στη συγκέντρωση μερών, τη μη ύπαρξη νομικών ή πραγματικών εμποδίων εισόδου στην αγορά, τη δυνατότητα επιλογής των προμηθευτών και των χρηστών από τις άνω επιχειρήσεις και από άλλες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, την πρόσβασή τους στις πηγές εφοδιασμού ή στις αγορές διάθεσης των προϊόντων και τη λειτουργία γενικώς του ανταγωνισμού, όπως λεπτομερώς αυτά εκτίθενται και αναλύονται και στην υπ αριθ. πρωτ. 8214/ εισήγηση της Γ.Δ.Α., η Επιτροπή Ανταγωνισμού άγεται στην κρίση ότι η συγκέντρωση των επιχειρήσεων: 1) ΙΝΤΕΡΚΕΜ - ΕΛΛΑΣ Χημική - Οικοδομική - Ναυτιλιακών Ειδών Εταιρία, και 2) ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ Λ.Β. ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία, που γνωστοποιήθηκε με ημ. αριθ. πρωτ της , σύμφωνα με το άρθρο 4β ν. 7037/77, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές αγορές στις οποίες αφορά. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (Τμήμα Α ), επιτρέπει τη συγκέντρωση των επιχειρήσεων: 1) ΙΝΤΕΡΚΕΜ - ΕΛΛΑΣ Χημική - Οικοδομική - Ναυτιλιακών Ειδών Εταιρία, και 2) ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ Λ.Β ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία, που γνωστοποιήθηκε την (ημ. αριθ. πρωτ. 7166), σύμφωνα με το άρθρο 4β ν. 12

13 7037/77, καθόσον αυτή δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επί μέρους σχετικές αγορές στις οποίες αφορά. Η απόφαση εκδόθηκε την 14 η Δεκεμβρίου Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 361/Β/ ). Ο Προεδρεύων του Α Τμήματος Η Συντάκτρια της Απόφασης Αριστομένης Κομισόπουλος Ελίζα Αλεξανδρίδου Η Γραμματέας Όλγα-Ανίτα Ραφτοπούλου 13

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 419/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 13η Νοεμβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 343/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 343/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 343/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Ιουλίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 412/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 412/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 412/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 2 α Οκτωβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 328/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΡΙΘΜ. 328/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 328/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 7 η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την 5 η Νοεμβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 118 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 118 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 118 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 10 η Φεβρουαρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 21η Σεπτεμβρίου 1999, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 21 η Μαΐου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 315/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 16 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 349/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΡΙΘΜ. 349/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 349/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 19 η Ιουλίου 2007, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Σεπτεμβρίου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 477 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 477 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 477 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 17η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 108/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 23 η Φεβρουαρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.µ. µε την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 454/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 454/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 454/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Ιουλίου 2009, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 388/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 388/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 388/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 24 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 27η Ιανουαρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 179/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 179/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 179/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 521 των γραφείων της Γραμματείας της (κτίριο Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, Υπουργείου Ανάπτυξης) την 1η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 335/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 335/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 335/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Μαρτίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 484 / VI /2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 30η Απριλίου 2010, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 126 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 126 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 126 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 21 η Οκτωβρίου 1999, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 22 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε και συνεδρίασε την 23 η Νοεµβρίου 1998, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.µ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, τη 10 η Οκτωβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 417/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 12 η Νοεμβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 400 1 /V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 400 1 /V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 400 1 /V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 29 η Μαΐου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου

Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου ΑΠΟΦΑΣΗ 98/ΙΙ/1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 4η Νοεμβρίου 1999 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 333/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΡΙΘΜ. 333/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 333/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 8 η Μαρτίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 255/ΙV/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 4ου ορόφου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α και Πατησίων) την 30η Δεκεμβρίου 2003, ημέρα Τρίτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 348/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 348/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 348/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 19 η Iουλίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 405/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 405/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 405/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Ιουνίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 353/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 353/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 353/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 6 η Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ 319/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΡΙΘΜ 319/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 319/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 1 η Σεπτεμβρίου 2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ.194Α /III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜ.194Α /III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ.194Α /III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 27η Ιουλίου 2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 411/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 411/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 411/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Σεπτεμβρίου 2008,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 341/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 341/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 341/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την14 η Ιουνίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 466 1 /VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 466 1 /VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 466 1 /VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την 12 η Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 20 η Ιανουαρίου 1999, ηµέρα Τετάρτη, στην αίθουσα 611 του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 164/ΙΙ/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 164/ΙΙ/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 164/ΙΙ/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης την 5η Ιουλίου 2000, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 μ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 320/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 320/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 320/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 17 η Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 383/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 6 η Μαρτίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 497 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 497 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 497 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 12η Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 209 / III / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 209 / III / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 209 / III / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε την 15 η Φεβρουαρίου 2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ, στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 31 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 31 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 31 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 13 Ιανουρίου 1999, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ. µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 142 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 142 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 142 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 6 η Μαΐου 1999, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ., με την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 311 / V / 2006 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 311 / V / 2006 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 311 / V / 2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 6 η Ιουλίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 160 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 160 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 160 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε την 13 η Ιουλίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 27 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 9 εκεµβρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ. µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 494 1 /VI/2010 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 494 1 /VI/2010 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 494 1 /VI/2010 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 5 η Ιουλίου 2010, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 22 Απριλίου 1996, με την εξής σύνθεση : Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Λασσαδός.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 345/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 345/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 345/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Iουλίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 143 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 143 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 143 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 27 η Μαϊου 1999, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 72 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 72 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 72 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 23 η Ιουνίου 1999, ηµέρα Τετάρτη, και ώρα 9.30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 241/IIΙ/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 241/IIΙ/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 241/IIΙ/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 22α Μαΐου 2003, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 12 η Νοεμβρίου 2009, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 9 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 31 η Αυγούστου 1998, ηµέρα ευτέρα και ώρα 13:00, µε την εξής σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 22 Μαΐου 2012, ώρα 12:00 Ξενοδοχείο «Hilton» (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 46) Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων... 3 2. Σχέδιο αποφάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 387/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 387/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 387/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 27 η Μαρτίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 381/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 28 η Φεβρουαρίου 2008,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 172 / IIΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 172 / IIΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 172 / IIΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 9η Νοεμβρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 431 1 /V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 431 1 /V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 431 1 /V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 28 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7 Απριλίου 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αθήνα, 7 Απριλίου 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με το δ.τ. «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 273601000 (εφεξής η «Εταιρεία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH 8 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH 8 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH 8 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ.Εµπορίου) την 17η Ιουνίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10,30 π.µ., µε την εξής σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 363/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 363/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 363/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 15 η Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τετάρτη 22 η Ιουνίου 2016, ώρα 11:00 πμ Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15/09/2015 (ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3, ΑΡΘΡ. 27, Ν. 2190/20)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15/09/2015 (ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3, ΑΡΘΡ. 27, Ν. 2190/20) ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ. ΑΡ.ΜΑΕ: 10920/06/Β/86/40 ΈΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ ΚΙΛΚΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 557/VII/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 557/VII/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 557/VII/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 28 η εκεµβρίου 2012, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.»

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 Μιχαλακοπούλου 80, 11528 Αθήνα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 14 / II / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ.Εµπορίου) την 10η Σεπτεµβρίου 1998, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30 π.µ. µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 175 / III / 2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 21 η Δεκεμβρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ KATAΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14216/06/Β/86/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 372/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 372/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 372/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 6 η Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 565/VII/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ TMHMA Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 3η Απριλίου 2013, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 127 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 127 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 127 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 5η Απριλίου 2000, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ. στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.13493/06/Β/86/13 ΓΕ.ΜΗ. 311301000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ε.Γ.Σ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ε.Γ.Σ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15) ΣΤΗΝ ΟΓΔΟΗ (8η) ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σπυρίδων Ζησιμόπουλος. Η Γραμματέας. Όλγα-Ανίτα Ραφτοπούλου

Σπυρίδων Ζησιμόπουλος. Η Γραμματέας. Όλγα-Ανίτα Ραφτοπούλου ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 302/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 5 η Μαΐου 2006, ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 45 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 45 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 45 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 9η εκεµβρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 µ.µ., µε την εξής σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ:

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 467/ VI /2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 12

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣ : Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Λεωφόρος Αθηνών 110, 104 42, Αθήνα ΥΠΟΨΗ : ΑΦΟΡΑ : ΗΜ/ΝΙΑ : 06/05/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 165 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 26 η Ιουλίου 2000, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 με την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 15/ ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 15/ ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 15/ ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 24η Σεπτεµβρίου 1998, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.30 π.µ. µε την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 186/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 186/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 186/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εμπορίου) την 16η Μαϊου 2001,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18 / II / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18 / II / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18 / II / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 14 η Οκτωβρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ., µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 101 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 101 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 101 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 11 η Νοεμβρίου 1999, ημέρα Πέμπτη, και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 94 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 94 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 94 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γ.Γ. Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 14 η Οκτωβρίου 1999, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα