ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004"

Transcript

1

2 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/Β/86/01 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204 ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του ανωτέρω άρθρου, το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 7 του Π 360/1985, σύµφωνα µε την περίπτωση (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του N 2836/2000. Αθήνα, Μάιος 2005

3 2 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΕ 2004 Βασικά µεγέθη Τράπεζας και Οµίλου Εθνική Τράπεζα Όµιλος ΕΤΕ Βασικά µεγέθη αποτελεσµάτων (εκατ. ) Καθαρά έσοδα από τόκους Σύνολο εσόδων εκµετάλλευσης Κέρδη εκµετάλλευσης προ προβλέψεων Καθαρά κέρδη (προ φόρων και εθελουσίας) Βασικά µεγέθη ισολογισµού (εκατ. ) Σύνολο ενεργητικού Ίδια κεφάλαια Απαιτήσεις κατά πελατών Υποχρεώσεις προς πελάτες Μεγέθη ανά µετοχή Κέρδη ανά µετοχή (1) Μέρισµα ανά µετοχή (1) - - Μερισµατική απόδοση (τιµή µετοχής 31.12) 2.5% 3.1% - - είκτες Απόδοση µέσων ιδίων κεφαλαίων (µετά από φόρους) 11.4% 11.8% 16.6% 15.3% Απόδοση µέσου ενεργητικού (προ φόρων) 0.84% 0.83% 1.06% 1.02% Συντελεστής αποτελεσµατικότητας 59.9% 64.4% 59.6% 64.6% Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 2.66% 2.42% 3.04% 2.75% Χορηγήσεις µείον προβλέψεις προς σύνολο ενεργητικού 48.1% 39.3% 49.8% 41.1% Κεφαλαιακή επάρκεια Tier I 10.3% 10.7% 11.8% 10.1% Συνολική 15.8% 15.4% 14.7% 12.9% Αριθµός προσωπικού Πιστοληπτική διαβάθµιση Μακροπρόθεσµη Βραχυπρόθεσµη Moody s A2 P-1 Standard & Poor s BBB+ A-2 Fitch IBCA A- F-2 Capital Intelligence A- A-2 (1) Τα κέρδη ανά µετοχή και το µέρισµα ανά µετοχή του 2003 αναπροσαρµόστηκαν ώστε να λαµβάνεται υπόψιν η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας που πραγµατοποιήθηκε εντός του 2004 µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών και δωρεάν διάθεση 3 νέων µετοχών για κάθε 10 παλαιές.

4 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΕ Πίνακας περιεχοµένων 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Εισαγωγή Υπεύθυνοι σύνταξης Ορκωτοί Ελεγκτές Φορολογικοί έλεγχοι Ενοποιούµενες εταιρείες ηµόσιες προσφορές 8 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΌΜΙΛΟ Ιστορικό Γενικές πληροφορίες Τραπεζικά Προϊόντα ίκτυο Καταστηµάτων και ΑΤΜ Άλλες υπηρεσίες Πάγια περιουσιακά στοιχεία ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΗ ΕΤΕ Εξέλιξη µετοχικού κεφαλαίου Μετοχική σύνθεση Πορεία µετοχής της ΕΤΕ ΙΟΙΚΗΣΗ - ΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ - ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Όργανα ιοίκησης Όργανα ιεύθυνσης Όργανα Εποπτείας Οργανόγραµµα Ανθρώπινο δυναµικό Βιογραφικά Σηµειώµατα Εκκρεµείς ικαστικές ιαφορές ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Λιανική Τραπεζική Επιχειρηµατική πίστη ιαχείριση περιουσίας πελατών Επενδυτική τραπεζική ιεθνείς δραστηριότητες Άλλες δραστηριότητες Οµίλου της ΕΤΕ Στρατηγική Λειτουργικής Αναβάθµισης Προσωπικό Πολιτιστικές δραστηριότητες Περιβαλλοντική πολιτική ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ιαχείριση κινδύνων ιαχείριση ενεργητικού παθητικού και σύστηµα εσωτερικής τιµολόγησης Εταιρική διακυβέρνηση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Χρηµατοοικονοµική ανάλυση Οικονοµικές Καταστάσεις 73 Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Χρηµατοοικονοµική ανάλυση του Οµίλου Οικονοµικές Καταστάσεις 91 Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Πίνακας συµµετοχών Πίνακας ενοποιούµενων εταιρειών Πίνακας διεταιρικών συναλλαγών µε τη µητρική Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ Θυγατρικές Εταιρείες Χρηµατοπιστωτικού Τοµέα Θυγατρικές Εταιρείες Μη Χρηµατοπιστωτικού Τοµέα ΣΤΟΧΟΙ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ- ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 149

5 4 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΕ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 157

6 1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ενηµερωτικού ελτίου και τους Ελεγκτές της Τράπεζας

7 6 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΕ Εισαγωγή Στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο περιέχονται στοιχεία σχετικά µε την κατάσταση, την εξέλιξη της δραστηριότητας και των αποτελεσµάτων καθώς και των προοπτικών της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ και του ΟΜΙΛΟΥ της (εφεξής η Τράπεζα ή η ΕΤΕ ), τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την επαρκή πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού, στα πλαίσια του άρθρου 16 της υπ αριθµ. 5/204/ απόφασης του.σ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1487/ τεύχος Β. Τίθεται στη διάθεση των επενδυτών δωρεάν, µετά τη δηµοσίευση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες πριν την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων. Αντίτυπο του Ετήσιου Ενηµερωτικού ελτίου υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθώς και στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου 16 της παραπάνω απόφασης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει τις κυρώσεις, που προβλέπονται από το άρθρο 7 του Π 360/1985, σύµφωνα µε την περίπτωση (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν 2836/ Υπεύθυνοι σύνταξης Υπεύθυνος για τη σύνταξη του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι οι κύριοι: Άνθιµος Θωµόπουλος, Γενικός ιευθυντής Οικονοµικών και Λειτουργικής Στήριξης, Αιόλου 82-84, τηλ.: Ιωάννης Κυριακόπουλος, ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών, Χαριλάου Τρικούπη 6-10, τηλ.: Οι ανωτέρω βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι : (α) Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. (β) εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο. (γ) εν εκκρεµούν σε βάρος της Τράπεζας και του Οµίλου της, δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση. 1.3 Ορκωτοί Ελεγκτές Η Τράπεζα και ο Όµιλος ελέγχονται από τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές, ως ακολούθως: Οι Οικονοµικές Καταστάσεις Ισολογισµού, Αποτελεσµάτων και ιάθεσης Κερδών τόσο της Τράπεζας όσο και του Οµίλου (Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις) των χρήσεων 2002, 2003 και 2004 έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία και τα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα, έχουν δηµοσιευθεί σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία και έχουν ελεγχθεί από κοινού από την ΣΟΛ ΑΕ και την Deloitte - Xατζηπαύλου, Σοφιανός & Καµπάνης ΑΕ (Deloitte) για τις χρήσεις 2002 και 2003 και συγκεκριµένα από τους Ορκωτούς Λογιστές - Ελεγκτές κ.κ. Σπυρίδωνα Κορωνάκη και Βασίλειο Παπαγεωργακόπουλο της ΣΟΛ ΑΕ και Γεώργιο Καµπάνη της Deloitte για τη χρήση 2002 και από τους Σπυρίδωνα Κορωνάκη και Γεώργιο Κυρµπιζάκη της ΣΟΛ ΑΕ και Γεώργιο Καµπάνη της Deloitte για τη χρήση 2003 ενώ για τη χρήση 2004 έχουν ελεγχθεί από την Deloitte - Xατζηπαύλου, Σοφιανός & Καµπάνης ΑΕ και συγκεκριµένα από τον Ορκωτό Λογιστή Ελεγκτή κ. Γεώργιο Καµπάνη. Τα πιστοποιητικά των ελέγχων παρατίθενται στο συνηµµένο Παράρτηµα κάτω από τους δηµοσιευµένους Ισολογισµούς και τα Αποτελέσµατα. Επίσης, ο Ορκωτός Λογιστής - Ελεγκτής εξέδωσε βεβαίωση ελέγχου επί των Πινάκων Ταµειακών Ροών Τράπεζας και Οµίλου της χρήσης Οι Πίνακες αυτοί περιλαµβάνονται στο Κεφάλαιο 12 του παρόντος Ετήσιου ελτίου.

8 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΕ Επιπλέον η ελεγκτική εταιρεία Deloitte πραγµατοποιεί έλεγχο, σύµφωνα µε τα Αµερικάνικα Ελεγκτικά Πρότυπα επί των Οικονοµικών Καταστάσεων που καταρτίζει η Τράπεζα σύµφωνα µε τις Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές των ΗΠΑ (US GAAP) λόγω της εισαγωγής της µετοχής της Τράπεζας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου. Τέλος, σε ιδιαίτερο πίνακα του Παραρτήµατος Λοιπά Στοιχεία παρατίθενται τα στοιχεία των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών των εταιρειών του Οµίλου για τη χρήση Φορολογικοί έλεγχοι Η Τράπεζα έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Το συνολικό ποσό φόρου µε το οποίο επιβαρύνθηκε η ΕΤΕ για προηγούµενες χρήσεις ανήλθε σε , το οποίο εµφανίστηκε στη διάθεση κερδών της χρήσης 2004.Στο ποσό του φόρου αυτού συµπεριλαµβάνονται φόροι εισοδήµατος εταιρειών που απορροφήθηκαν από την Τράπεζα. Ειδικότερα, ποσό αφορούσε φόρο εισοδήµατος από φορολογικό έλεγχο της εταιρείας ΕΑΜΚΤΕ Α.Ε για τις χρήσεις µέχρι το 1998 και ποσό 520 αφορούσε φόρο εισοδήµατος από την περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων των χρήσεων βάσει του ν.3259/2004 της Εταιρείας Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝ/ΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Επίσης, εντός του 2004 έγινε περαίωση των εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων της εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Ε. των χρήσεων , βάσει του ν.3259/2004, από την οποία όµως δεν προέκυψε πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση για την Τράπεζα. Οι ενοποιούµενες εταιρείες της αλλοδαπής φορολογούνται σύµφωνα µε τους τοπικούς φορολογικούς νόµους της χώρας που εδρεύουν. Τέλος, σε ιδιαίτερο πίνακα του Παραρτήµατος Λοιπά Στοιχεία αναφέρονται οι ανέλεγκτες χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου. 1.5 Ενοποιούµενες εταιρείες Οι εταιρείες του χρηµατοπιστωτικού τοµέα που συµπεριλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου της Εθνικής Τράπεζας µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης είναι οι ακόλουθες: 1) Atlantic Bank of New York, 2) National Bank of Greece (Canada), 3) The South African Bank of Athens Ltd, 4) Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) ΛΤ, 5) Εθνική Χρηµατιστηριακή Α.Ε., 6) ιεθνική Ανώνυµη Εταιρία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων Α.Ε., 7) Εθνική Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε., 8) Εθνική Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων, 9) Εθνική Κεφαλαίου Α.Ε. Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Ενεργητικού και Παθητικού, 10) Εθνική Ανώνυµος Εταιρία ιοικήσεως και Οργανώσεως ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ, 11) ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ Α.Ε. Ανώνυµος Εταιρεία Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων, 12) Εθνική Αναπτυξιακή Εταιρεία Βορείου Ελλάδος Ανώνυµος Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών, 13) NBG International Ltd, 14) NBG Finance Plc., 15) Εθνική Χρηµατιστηριακή Κύπρου ΛΤ, 16) Interlease A.D. (Sofia), 17) NBG Balkan Fund Ltd, 18) NBG Greek Fund Ltd, 19) ΕΤΕΒΑ Bulgaria A.D., 20) ETEBA Emerging Markets Fund Ltd, 21) ETEBA Estate Fund Ltd., 22) ETEBA Venture Capital Management Company Ltd, 23) ETEBA Romania S.A., 24) Εθνική Συµβουλευτική Επιχειρηµατικών Συµµετοχών Α.Ε., 25) Stopanska Banka AD, Skopje, 26) United Bulgarian Bank AD, Sofia, 27) ETEBA Advisory S.R.L., 28) NBG International Inc, 29) NBGI Private Equity Ltd, 30) NBG Bancassurance A.E. Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης, 31) NBG Management Services Ltd, 32) NBGI Jersey Ltd, 33) NBG Luxembοurg Holding S.A., 34) NBG Luxfinance Holding S.A., 35) Καινοτόµες Επιχειρήσεις Ανώνυµος Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών και Επενδύσεων Τεχνολογίας, 36) NBG Funding Ltd, 37) Banca Romaneasca S.A. Από τις εταιρείες που περιλαµβάνονταν στην ενοποίηση της , οι εταιρείες NBG Asset Management S.A.S. και NBG International Asset Management S.A.S δεν περιλαµβάνονται πλέον λόγω λύσεως αυτών.επίσης στην ενοποίηση της οι θυγατρικές εταιρείες του µη χρηµατοπιστωτικού τοµέα και οι συνδεδεµένες επιχειρήσεις περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο της Καθαρής Θέσης.

9 8 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΕ ηµόσιες προσφορές Σηµειώνεται ότι κατά την τελευταία απολογιστική χρήση δεν έλαβαν χώρα (α) δηµόσιες προσφορές αγοράς ή ανταλλαγής από τρίτους για τις µετοχές της Τράπεζας, και (β) δηµόσιες προσφορές ανταλλαγής εκ µέρους της Τράπεζας για τις µετοχές άλλης εταιρείας.

10 2. Γενικές πληροφορίες για την Τράπεζα και τον Όµιλο

11 10 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΕ Ιστορικό Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ ιδρύθηκε το 1841 και εισήχθη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών το Με 160 πλέον χρόνια επιτυχούς και αδιάλειπτης λειτουργίας στον οικονοµικό βίο της χώρας, η Τράπεζα έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και ολοκληρωµένο όµιλο εταιρειών παροχής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, καλύπτοντας έτσι τις συνεχώς διευρυνόµενες ανάγκες της πελατείας της. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα ίδρυσε το 1891 την Ελληνική εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Η Εθνική και το 1927 την Εθνική Κτηµατική Τράπεζα. Μέχρι την ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος το 1928, η Τράπεζα είχε το εκδοτικό προνόµιο στην Ελλάδα και ήταν υπεύθυνη για την έκδοση του νοµίσµατος. Το 1953, η Τράπεζα συγχωνεύτηκε µε την Τράπεζα Αθηνών, που είχε ιδρυθεί το Μέσα στο 1998, η Τράπεζα προέβη στη συγχώνευση δι απορροφήσεως της θυγατρικής της Εθνική Κτηµατική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, η οποία είχε προέλθει από τη συγχώνευση δύο πρώην θυγατρικών της εταιρειών, της Εθνική Κτηµατική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ και της Εθνική Στεγαστική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, µε σκοπό την αρτιότερη εξυπηρέτηση των πελατών της στον τοµέα της στεγαστικής και κτηµατικής πίστης. Tο 2002 η Τράπεζα προέβη σε συγχώνευση δι απορροφήσεως της θυγατρικής Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιοµηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε (ΕΤΕΒΑ) και της NBG France προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι στρατηγικοί στόχοι της Εθνικής Τράπεζας. Τέλος, το 2003, στα πλαίσια αναδιάρθρωσης των εταιρειών του Οµίλου, η Τράπεζα προέβη σε συγχώνευση των Α.Ε. Ελληνικών ξενοδοχειακών Τουριστικών και µελετητικών Επιχειρήσεων, Εθνική Ανώνυµος Μελετητική Κτηµατική και Τουριστική Εταιρεία Α.Ε. και Ολυµπιάς Τουρισµός Ξενοδοχεία Α.Ε Γενικές πληροφορίες Η επωνυµία της σήµερα, όπως ορίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30 ης Απριλίου 1958, είναι Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ. Σε κείµενα στην αγγλική γλώσσα η επωνυµία είναι National Bank of Greece SA και σε άλλες γλώσσες είναι είτε πιστή µετάφραση είτε µε λατινικά στοιχεία. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ έχει την έδρα της στο ήµο Αθηναίων, οδός Αιόλου 86 (αριθµ. Μ.Α.Ε.6062/06/Β/86/01) τηλ.: Με απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να ιδρύει Υποκαταστήµατα, Πρακτορεία και Γραφεία Αντιπροσωπείας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η διάρκεια της Τράπεζας, έχει παραταθεί µέχρι τις 27 Φεβρουαρίου του Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού, η Τράπεζα διενεργεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όλες τις τραπεζικές και γενικότερα χρηµατοπιστωτικές εργασίες που επιτρέπονται σε Ανώνυµες Τραπεζικές Εταιρείες από το ισχύον κάθε φορά, ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο. Έχει εξελιχθεί σε έναν σύγχρονο και ολοκληρωµένο όµιλο εταιρειών παροχής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, καλύπτοντας έτσι τις συνεχώς διευρυνόµενες απαιτήσεις της πελατείας του. 2.3 Τραπεζικά Προϊόντα Η Τράπεζα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της πελατείας της προσφέροντας ευρύ φάσµα τραπεζικών προϊόντων, εκτεινόµενο από τις παραδοσιακές καταθέσεις, τις υπηρεσίες συναλλάγµατος και τις πιστωτικές κάρτες, µέχρι τα σύγχρονα καταθετικά και επενδυτικά προϊόντα, τις εναλλακτικές µορφές επιχειρηµατικής χρηµατοδότησης, τα πολλαπλά προϊόντα στεγαστικής και καταναλωτικής πίστης, τα αµοιβαία κεφάλαια όλων των τύπων και τη διενέργεια χρηµατιστηριακών συναλλαγών. Παράλληλα προσφέρει και προωθεί συστήµατα αυτοµατοποιηµένων συναλλαγών για την αναβάθµιση της εξυπηρέτησης και την ελαχιστοποίηση του χρόνου αναµονής της πελατείας. 2.4 ίκτυο Καταστηµάτων και ΑΤΜ ίκτυο καταστηµάτων Στις το δίκτυο των καταστηµάτων εσωτερικού αριθµούσε 590 συνολικά καταστήµατα, εκ των οποίων 227 ήταν πλήρους τραπεζικής εξυπηρέτησης και 363 καταστήµατα εξυπηρέτησης ιδιωτών. Επιπλέον, τραπεζικές συναλλαγές διενεργούνταν µέσω 34 γραφείων

12 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΕ συναλλαγών, 11 ανταποκριτών, 4 αυτοκινητοθυρίδων, 5 ανταλλακτηρίων συναλλάγµατος και 17 παραρτηµάτων καταστηµάτων, ενώ λειτουργούσαν και 11 µονάδες ειδικής µορφής (9 ειδικές µονάδες καθυστερήσεων, 1 µονάδα θεµατοφυλακής θεσµικών επενδυτών και 1 µονάδα διαχείρισης χαρτοφυλακίου ιδιωτών πελατών). Η γεωγραφική αναδιάρθρωση του δικτύου συνεχίστηκε και κατά το 2004, µε την ίδρυση 11 νέων καταστηµάτων, 9 συγχωνεύσεων, καθώς και µε µεταστεγάσεις και αλλαγή στη µορφή των ήδη υπαρχόντων καταστηµάτων. Το 2005 θα δοθεί έµφαση κυρίως σε συγχωνεύσεις και µεταστεγάσεις, καθώς και σε επιλεκτική ίδρυση νέων καταστηµάτων. Ο αριθµός των απασχολουµένων ανά κατάστηµα µειώθηκε -λόγω και της εθελουσίας εξόδου του προσωπικού- σε 14 περίπου άτοµα ανά κατάστηµα, από 16 περίπου άτοµα που ήταν στο τέλος του Παράλληλα, η µέση παραγωγικότητα του προσωπικού του δικτύου αυξήθηκε, ως αποτέλεσµα τόσο της αναβάθµισης της τεχνολογικής και οργανωτικής τους υποδοµής όσο και της συστηµατικής εκπαίδευσης και υποκίνησής του. Συνέπεια των παραπάνω ήταν η αύξηση του µέσου ηµερήσιου αριθµού συναλλαγών στο κατάστηµα κατά 13%. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΚΤΥΟΥ 2004/2003 % ΝΕΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Η συµβολή του δικτύου των καταστηµάτων εσωτερικού στην ανάπτυξη των εργασιών ήταν καθοριστική, ιδιαίτερα στη λιανική τραπεζική, µε αξιοσηµείωτη µεταβολή των εργασιών από έτος σε έτος. Συγκεκριµένα, τα υπόλοιπα των δανείων καταναλωτικής πίστης που χορηγήθηκαν µέσω των καταστηµάτων αυξήθηκαν κατά 65%, ενώ οι εκταµιεύσεις νέων στεγαστικών δανείων κατά 45%. Μεγάλη αύξηση σηµειώθηκε και στις πωλήσεις επιχειρηµατικών και επαγγελµατικών δανείων. Εναλλακτικά δίκτυα H ανάπτυξη και προώθηση εναλλακτικών δικτύων για την εξυπηρέτηση της πελατείας αποτελεί πάγια στρατηγική επιδίωξη της Τράπεζας, καθώς αυτά εξασφαλίζουν εξυπηρέτηση σε 24ωρη βάση και, επιπλέον, ταχύτητα, ασφάλεια και χαµηλό κόστος λειτουργίας. Στο πλαίσιο αυτό εµπλουτίστηκαν οι υπηρεσίες e-banking προς την πελατεία (π.χ. µαζικές πιστώσεις λογαριασµών ΕΤΕ, πάγιες εντολές µε χρονικό καθορισµό, αναλυτική πληροφόρηση των επιχειρήσεων για ηµερήσιες εισπράξεις τους, on-line παρακολούθηση συναλλαγών ΧΑ, κλπ.) και δόθηκε η δυνατότητα συναλλαγών e-banking µέσω κινητού τηλεφώνου, χρησιµοποιώντας την τεχνολογία i-mode. Ως αποτέλεσµα, το 2004 ο αριθµός των χρηστών του internet banking αυξήθηκε κατά 62%, ξεπερνώντας τους 800. Οι πελάτες αυτοί

13 12 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΕ 2004 πραγµατοποίησαν µέσω του διαδικτύου 5.3 εκατ. συναλλαγές αξίας 8.9 δισεκατ. Επίσης, έγινε η µελέτη και η προετοιµασία διαγωνισµού, µε σκοπό εντός του 2005, να υπάρξει ολοκληρωµένο σύστηµα εξυπηρέτησης πελατών µέσω τηλεφώνου (phone banking). Αύξηση των διενεργούµενων συναλλαγών σηµειώθηκε και µέσω του δικτύου των ΑΤΜ της Τράπεζας, µε παράλληλο εµπλουτισµό των προσφερόµενων υπηρεσιών (π.χ. κατάθεση χαρτονοµισµάτων on-line, πληρωµή οφειλών πιστωτικών καρτών εκδόσεως ΕΤΕ µε µετρητά, πληρωµή λογαριασµού ΟΤΕ). Για την υποστήριξη των λειτουργιών αυτών βρίσκεται σε εξέλιξη ευρύ πρόγραµµα αντικατάστασης υπαρχόντων ΑΤΜ µε άλλα νέας τεχνολογίας. Το δίκτυο των ΑΤΜ στο τέλος του 2004 περιελάµβανε µονάδες και αποτελεί το µεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα κατέχοντας περίπου το 23% της αγοράς. Κατά τη διάρκεια του 2004, εκδόθηκαν περισσότερες από 350 χιλιάδες νέες κάρτες ΕΘΝΟCash, ανεβάζοντας το συνολικό αριθµό τους στα 1.9 εκατ. ενεργών καρτών. Τέλος, συνεχής είναι η προσπάθεια που καταβάλλει η Τράπεζα για τη διασφάλιση των συναλλαγών και τη µείωση του λειτουργικού κινδύνου. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται οι έλεγχοι των κινήσεων των καρτών σε καθηµερινή βάση, µε τη βοήθεια ειδικών προγραµµάτων για τον εντοπισµό ύποπτων συναλλαγών και την αντιµετώπιση της ηλεκτρονικής απάτης. ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΑΤΜ (ΣΕ ΕΚΑΤ.) Άλλες υπηρεσίες Η Εθνική Τράπεζα, µέσω εξειδικευµένων µονάδων του Οµίλου, προσφέρει ευρύ φάσµα χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, όπως ασφάλειες, εργασίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing), διαχείρισης επιχειρηµατικών απαιτήσεων (factoring), διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού - παθητικού, µηχανογραφικές υπηρεσίες και υπηρεσίες επαγγελµατικής κατάρτισης προς τρίτους. Η Εθνική Τράπεζα αναπτύσσει σηµαντική δραστηριότητα στην ασφαλιστική αγορά µέσω της Ανώνυµης Ελληνικής Εταιρείας Γενικών Ασφαλειών. Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ, η οποία δεν συµπεριλαµβάνεται στον ενοποιηµένο ισολογισµό της Τράπεζας, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, αποτελεί τη µεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία στην ελληνική αγορά. ιαθέτει εκτεταµένο δίκτυο, προσφέρει ασφαλίσεις πυρός, στοιχείων της φύσης, ακινήτων, αυτοκινήτων, πλοίων και αεροσκαφών, µεταφερόµενων εµπορευµάτων καθώς και ασφαλίσεις ζωής σε συνδυασµό µε επενδυτικά προγράµµατα.

14 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΕ Πάγια περιουσιακά στοιχεία Η εξέλιξη της λογιστικής αξίας του παγίου ενεργητικού από έως εµφανίζεται στον επόµενο πίνακα: Εξέλιξη παγίων περιουσιακών στοιχείων σε χιλ. Αξία Κτήσης Προσθήκες/ Αναπροσαρµο γές/ (Μειώσεις) έως Συνολική αξία κτήσης Συνολική Αποσβ/νη Αξία Αναπ/στη αξία Ενσώµατα πάγια στοιχεία: Γήπεδα-Οικόπεδα Κτίρια & εγκαταστ. Κτιρίων Έπιπλα, ηλεκτρονικός & λοιπός εξοπλισµός Λοιπά Ενσώµατα πάγια στοιχεία Ακινητοποιήσεις υπό κατασκευή & προκαταβολές (3 773) Σύνολο Άυλα πάγια στοιχεία: Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης Λοιπά άυλα πάγια στοιχεία (68 506) Σύνολο (66 813) Το 2003 και το 2004 η Τράπεζα αναπροσάρµοσε την αξία ακινήτων της και προέκυψε υπεραξία ύψους 437 εκατ. και 27 εκατ. αντίστοιχα. Στα πάγια στοιχεία της Τράπεζας δεν υπάρχουν βάρη. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι πραγµατοποιηθείσες δαπάνες εκσυγχρονισµού κατά τα έτη 2002, 2003 και απάνες εκσυγχρονισµού παγίων σε εκατ Ηλεκτρονικός εξοπλισµός Λογισµικό Έξοδα αναδιοργάνωσης Τηλεπικοινωνίες Σύνολο επενδύσεων εκσυγχρονισµού Κτίρια- Οικόπεδα Έπιπλα- Σκεύη Λοιπά Λοιπά µέσα µεταφοράς Σύνολο επενδύσεων

15 3. Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχή ΕΤΕ

16 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΕ Εξέλιξη µετοχικού κεφαλαίου Το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε και διαιρείται σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 4.50 η κάθε µία. Η διαµόρφωση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: Αριθµός Ηµ/νία Γ.Σ. ή.σ. ή έγκρισης ΦΕΚ Αριθµός νέων µετοχών µετοχών µετά την αύξηση /µείωση Ονοµ/κή αξία µετοχής Τιµή διάθεσης µετοχής Μετρητοίς Με κεφαλ/ση υπεραξίας & αποθεµατικών Με κεφαλ/ση µερισµ. Μετοχικό κεφάλαιο µετά την αύξηση /µείωση Β ρχ ρχ ρχ Β..14/ ρχ ρχ ρχ ρχ ρχ ρχ ρχ ρχ / ρχ / ρχ / ρχ / ρχ / ρχ / ρχ / ρχ / / ρχ / / ρχ ρχ / ρχ /1095/ ρχ ρχ ρχ / / / / ρχ ρχ ρχ ρχ / / ρχ ρχ ρχ / ρχ ( ) ( ) ρχ ρχ / ρχ ( ) ( ) ρχ Ειδικότερα κατά τις χρήσεις 2003 και 2004: Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 9 ης Μαΐου 2003, που εγκρίθηκε µε την υπ αριθ. Κ2-5653/ απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας κατά µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών.

17 16 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΕ 2004 Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 18 ης Μαΐου 2004, που εγκρίθηκε µε την υπ αριθ. Κ2-6618/δις/ απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας κατά µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών. 3.2 Μετοχική σύνθεση Στις το µετοχικό κεφάλαιο της Εθνικής Τράπεζας διαιρείτο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, έναντι µετοχών στο τέλος του Η αύξηση του αριθµού των µετοχών οφείλεται στην κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών µε ταυτόχρονη διανοµή δωρεάν µετοχών σε αναλογία τρείς νέες µετοχές για κάθε δέκα παλαιές. Στο τέλος του έτους, οι µετοχές της ΕΤΕ βρίσκονταν στην κατοχή µετόχων. Κανένας µέτοχος δεν είχε στην κατοχή του µετοχές που να υπερβαίνουν το 5% του µετοχικού κεφαλαίου. Το Νοέµβριο του 2004 η µετοχική σύνθεση της Τράπεζας µεταβλήθηκε σηµαντικά, µε την πώληση από το Ελληνικό ηµόσιο ποσοστού 7.5% του µετοχικού κεφαλαίου που κατείχε το ίδιο και µέσω της ΕΚΑ. Η διάθεση πραγµατοποιήθηκε µε τη διαδικασία του ανοικτού βιβλίου προσφορών και απορροφήθηκε στο µεγαλύτερο µέρος της από θεσµικούς επενδυτές του εξωτερικού. Ενδεικτικό της προτίµησης των ξένων θεσµικών για τη µετοχή της ΕΤΕ είναι το γεγονός ότι, µέσα σε διάστηµα λίγων ωρών, η προσφορά υπερκαλύφθηκε κατά δύο φορές. Ως αποτέλεσµα, το ποσοστό που κατείχαν οι θεσµικοί και ιδιώτες επενδυτές εξωτερικού ανήλθε σε 30% στο τέλος του 2004, έναντι 17.8% στο τέλος του προηγούµενου έτους και 10.8% στις Οι ιδιώτες επενδυτές εσωτερικού κατείχαν το 28.1%, ενώ το ηµόσιο κατείχε έµµεσα, µέσω των ασφαλιστικών ταµείων και των λοιπών δηµόσιων οργανισµών, ποσοστό 22.7%. Τα λοιπά νοµικά πρόσωπα εσωτερικού (τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες αµοιβαίων κεφαλαίων, φορείς κοινωνικής ασφάλισης µη υπαγόµενοι στην αρµοδιότητα του υπουργείου εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης, κλπ.) κατείχαν ποσοστό 16.8%, έναντι 19.3% το Τέλος, το ποσοστό που κατείχαν οι θυγατρικές της ΕΤΕ, συµπεριλαµβανοµένων και των ιδίων µετοχών, διαµορφώθηκε σε 2.9%, σε σχέση µε 4.2% στο τέλος του προηγούµενου έτους ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΤΕ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 16.8% ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΕ 2.9% ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 22.7% ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 19.3% ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΕ 4.2% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ & ΕΚΑ 7.5% ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 22.3% Ι ΙΩΤΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 28.1% ΝΟΜΙΚΑ & ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 29.5% Ι ΙΩΤΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 28.9% ΝΟΜΙΚΑ & ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 17.8% Αριθµός Κοινών Ονοµαστικών Μετοχών την : Αριθµός Κοινών Ονοµαστικών Μετοχών την : Πορεία µετοχής της ΕΤΕ Κατά το 2004, η τιµή της µετοχής της ΕΤΕ σηµείωσε σηµαντική άνοδο ( : 24.28, : 15.95). Η ποσοστιαία µεταβολή της τιµής της υπερέβη κατά πολύ την απόδοση της εγχώριας χρηµατιστηριακής αγοράς, αλλά και των χρηµατιστηρίων διεθνώς. Ειδικότερα,

18 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΕ κατά το 2004, η τιµή της µετοχής της ΕΤΕ αυξήθηκε κατά 52.2% έναντι 23.1% του Γ ΧΑ, 44.3% του τραπεζικού κλάδου και 10.9% του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου (FTSE 300 Banks). Η χρηµατιστηριακή αξία (κεφαλαιοποίηση) της Τράπεζας στις ανήλθε σε εκατ., αυξηµένη κατά εκατ., σε σχέση µε το τέλος του Η ΕΤΕ από πλευράς κεφαλαιοποίησης κατείχε την πρώτη θέση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (ΧΑ) στο τέλος του 2004, µε ποσοστό συµµετοχής στη συνολική κεφαλαιοποίησή του 8.7%, έναντι 6.3% στο τέλος του 2003 και 4.7% στο τέλος του Η συµµετοχή της ΕΤΕ στη διαµόρφωση της συνολικής κεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου στο τέλος του 2004 ήταν 25.4%. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΤΟ ΧΗΣ ΕΤΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΩΝ (ΒΑΣΗ =100) /03 01/04 03/04 03/04 04/04 05/04 06/04 07/04 08/04 09/04 10/04 11/04 12/ (ΕΚΑΤ. ) ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΤΕ ETE Γ ΧΑ ΕΙΚΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Πηγές: Bloomberg, υπολογισµοί ΕΤΕ Το 2004 υπήρξε έτος µειωµένης µεταβλητότητας (κινδύνου) τόσο για τη µετοχή της ΕΤΕ όσο και για την πλειονότητα των µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Η ετήσια τυπική απόκλιση των ηµερήσιων αποδόσεων της µετοχής µειώθηκε στο 1.6% από 2.1% το 2003 και βρίσκεται στο χαµηλότερο επίπεδο µετά το Η αύξηση του δείκτη ρευστότητας (συνολική αξία συναλλαγών προς µέσο όρο κεφαλαιοποίησης) αντικατοπτρίζει το ενδιαφέρον των επενδυτών για τη µετοχή της ΕΤΕ. Το 2004 ο δείκτης ετήσιας ρευστότητας διαµορφώθηκε σε 63% έναντι 51.2% το 2003, σηµαντικά υψηλότερος από τους αντίστοιχους δείκτες του ΧΑ (42.4%) και του τραπεζικού κλάδου (41.5%).

19 18 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΕ 2004 Χρηµατιστηριακά στοιχεία µετοχής ΕΤΕ (1) Τιµή τέλους έτους (σε ) Μέγιστη τιµή έτους (σε ) Ελάχιστη τιµή έτους (σε ) Μέση τιµή έτους (σε ) Τυπική απόκλιση ηµερήσιων αποδόσεων ΕΤΕ (%) Τυπική απόκλιση ηµερήσιων αποδόσεων κλάδου (%) Τυπική απόκλιση ηµερήσιων αποδόσεων ΧΑ (%) Χρηµατιστηριακή αξία (σε εκατ. ) Λόγος χρηµατιστ/κής αξίας µετοχής τέλους έτους / ΧΑ (%) Λόγος χρηµατιστ/κής αξίας µετοχής τέλους έτους / κλάδου (%) Συνολική αξία συναλλαγών (σε εκατ. ) Λόγος συνολικής ετήσιας αξίας συναλλαγών µετοχής / ΧΑ (%) Λόγος συνολικής ετήσιας αξίας συναλλαγών µετοχής / κλάδου (%) είκτης ετήσιας ρευστότητας ΕΤΕ (%) (2) είκτης ετήσιας ρευστότητας κλάδου (%) είκτης ετήσιας ρευστότητας ΧΑ (%) Πηγή : ΧΑΑ, Bloomberg, υπολογισµοί ΕΤΕ (1) Για λόγους συγκρισιµότητος οι τιµές των µετοχών έχουν προσαρµοσθεί (µέθοδος Bloomberg) ώστε να εµφανίζουν τις µεταβολές που έγιναν την τελευταία πενταετία, εκφρασµένες σε κοινό νόµισµα. (2) Ετήσια αξία συναλλαγών προς µέσο όρο κεφαλαιοποίησης.

20 4. ιοίκηση - ιεύθυνση - Εποπτεία Τράπεζας - Οργανόγραµµα

21 20 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΕ Όργανα ιοίκησης Σύµφωνα µε το άρθρο 18 του καταστατικού της, η Τράπεζα διοικείται από το ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από εννέα (9) έως δεκαπέντε (15) µέλη. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία και καθορίζει κάθε φορά τον ακριβή αριθµό των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και προσδιορίζει τα ανεξάρτητα µέλη του. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση. Το ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγει από τα µέλη του µε απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου, το ιευθύνοντα Σύµβουλο της Τράπεζας, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της, και έναν Αναπληρωτή ιευθύνοντα Σύµβουλο. Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου είναι δυνατόν να εκλεγεί και ιευθύνων Σύµβουλος της Τράπεζας. Το ιοικητικό Συµβούλιο εκπροσωπεί την Τράπεζα δικαστικά και εξώδικα και µπορεί, µε απόφαση του, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και των αρµοδιοτήτων του, είτε το σύνολο είτε ένα µέρος αυτών, περιλαµβανοµένου του δικαιώµατος εκπροσώπησης, στο ιευθύνοντα Σύµβουλο, στον Αναπληρωτή ιευθύνοντα Σύµβουλο, σε ένα ή περισσότερα µέλη του, στους Γενικούς ιευθυντές της Τράπεζας, στους ιευθυντές της Τράπεζας και σε τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως µε την απόφαση αυτή τα θέµατα για τα οποία παραχωρούνται αυτές οι εξουσίες. Εξαιρούνται τα θέµατα που απαιτούν συλλογική ενέργεια του ιοικητικού Συµβουλίου. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί µε απόφαση του, να αναθέτει την άσκηση µέρους των εξουσιών και αρµοδιοτήτων του περιλαµβανοµένου του δικαιώµατος εκπροσώπησης, σύµφωνα µε τα άρθρα 18 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει σε υπαλλήλους της Τράπεζας ή σε άλλα πρόσωπα που έχουν τα απαιτούµενα τεχνικά και άλλα προσόντα. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αναθέτει στο στο ιευθύνοντα Σύµβουλο, στον Αναπληρωτή ιευθύνοντα Σύµβουλο και στους Γενικούς ιευθυντές της Τράπεζας το δικαίωµα περαιτέρω µεταβίβασης των πιο πάνω αναφεροµένων δικαιωµάτων και εξουσιών σε υπαλλήλους της Τράπεζας ή δικηγόρους. Το ιοικητικό Συµβούλιο είναι ιδίως αρµόδιο για: Την ίδρυση Καταστηµάτων, Πρακτορείων και Γραφείων Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τη συµµετοχή της Τράπεζας σε άλλες Τράπεζες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή για την εκποίηση συµµετοχών της σ αυτές. Την έγκριση του Οργανισµού της Υπηρεσίας της Τράπεζας. Την ονοµασία των Γενικών ιευθυντών και ιευθυντών της Τράπεζας κατόπιν πρότασης του ιευθύνοντος Συµβούλου. Την εξέλεγξη και έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της Τράπεζας. Τη σύσταση σωµατείων, ιδρυµάτων του άρθρου 108 ΑΚ και τη συµµετοχή σε εταιρείες του άρθρου 784 ΑΚ. Η σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας την ήταν η ακόλουθη: Εκτελεστικά Μέλη Τάκης (Ευστράτιος-Γεώργιος) Α. Αράπογλου Ιωάννης Γ. Πεχλιβανίδης Πρόεδρος - ιευθύνων Σύµβουλος Αναπληρωτής ιευθύνων Σύµβουλος

22 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΕ Μη Εκτελεστικά Μέλη Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ.κ. Θεόκλητος Στέφανος Βαβαλίδης Ιωάννης Γιαννίδης ηµήτριος Α. ασκαλόπουλος Νικόλαος. Ευθυµίου Γεώργιος Ζ. Λαναράς Ιωάννης Π. Παναγόπουλος Γεώργιος M. Αθανασόπουλος Στέφανος Γ. Παντζόπουλος Κωνσταντίνος. Πυλαρινός ρακούλης Φουντουκάκος.Σ. Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπυξης (EBRD) Καθηγητής Νοµικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών Πρόεδρος και /νων Σύµβουλος έλτα Συµµετοχών Α.Ε. Αντιπρόεδρος ΣΕΒ Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Εφοπλιστής Εκπρόσωπος εργαζοµένων Εκπρόσωπος εργαζοµένων Σύµβουλος Επιχειρήσεων τ. Ορκωτός Ελεγκτής Οικονοµολόγος, Γενικός ιευθυντής Οικονοµικών και Τεχνικών Υπηρεσιών της Εκκλησίας της Ελλάδος Πρόεδρος ΕΒΕΑ Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη Ιωάννης Βαρθολοµαίος Καθηγητής Παν/µίου Πειραιά ιοικητής ΙΚΑ Πλούταρχος Κ. Σακελλάρης Καθηγητής Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Πρόεδρος Συµβουλίου Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων Σηµειώνεται ότι ο κ. Τάκης Αράπογλου εξελέγη από το Σ στις , οι κ.κ. Ιωάννης Πεχλιβανίδης, Στέφανος Βαβαλίδης, Ιωάννης Γιαννίδης, Νικόλαος Ευθυµίου, Στέφανος Παντζόπουλος, Κωνσταντίνος Πυλαρινός, ρακούλης Φουντουκάκος-Κυριακάκος, Γεώργιος Αθανασόπουλος και Πλούταρχος Σακελλάρης εξελέγησαν από το Σ στις και ο κ. Ιωάννης Βαρθολοµαίος εξελέγη από τη ΓΣ στις Κατά τη χρήση 2004 καταβλήθηκαν στα µέλη του.σ. της ΕΤΕ από την Τράπεζα και τις θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου ως αµοιβές δια των γενικών εξόδων ή από τη διάθεση κερδών χρήσης Επιπλέον η Τράπεζα κατέβαλε εργοδοτικές εισφορές για τα εκτελεστικά µέλη και τους εκπροσώπους των εργαζοµένων ύψους Ειδικότερα, στα εκτελεστικά µέλη της προηγούµενης ιοίκησης κατεβλήθησαν ως αµοιβές για όσο διάστηµα ήταν στην Τράπεζα και bonus από τη διάθεση κερδών χρήσης 2003 και η Τράπεζα κατέβαλε εργοδοτικές εισφορές Στα µη εκτελεστικά µέλη της προηγούµενης ιοίκησης κατεβλήθησαν Στα εκτελεστικά µέλη της παρούσας ιοίκησης κατεβλήθησαν και οι αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές ανήλθαν σε Στα µη εκτελεστικά µέλη κατεβλήθησαν και οι αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές των εκπροσώπων των εργαζοµένων (µη εκτελεστικών µελών του Σ) ήταν Τα µέλη που εξελέγησαν το 2004 δεν έλαβαν αµοιβές από τη διάθεση κερδών Τα µέλη του.σ. κατείχαν την , µετοχές ΕΤΕ συνολικά. 4.2 Όργανα ιεύθυνσης Γενικοί ιευθυντές Εργασιών Γενικός ιευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής Γενικός ιευθυντής Λιανικής Τραπεζικής Γενικός ιευθυντής ιαχείρισης ιαθεσίµων και Χαρτοφυλακίων Ιδιωτών Αλέξανδρος Γ. Τουρκολιάς Ιωάννης Α. Φίλος Πέτρος Ν. Χριστοδούλου

23 22 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΕ 2004 Γενικοί ιευθυντές ιοικητικού Γενικός ιευθυντής Νοµικών Υπηρεσιών Γενικός ιευθυντής Ανθρώπινου υναµικού Γενικός ιευθυντής Οικονοµικών και Λειτουργικής Στήριξης Γενικός ιευθυντής ραστηριοτήτων Εξωτερικού Γενικός ιευθυντής Στρατηγικής και Οικονοµικής Ανάλυσης Γενικός ιευθυντής ιαχείρισης Κινδύνων Γενικός ιευθυντής Επιθεώρησης Αγησίλαος. Καράµπελας Αβράµ Ι. Τριανταφυλλίδης Άνθιµος Κ. Θωµόπουλος Άγις Ι. Λεώπουλος Παύλος Κ. Μυλωνάς Μιχαήλ Α. Οράτης Γεώργιος Ι. Πάσχας Επίσης, έχουν συσταθεί και λειτουργούν µε καθορισµένες αρµοδιότητες οι παρακάτω ιευθύνσεις ιοίκησης µε τους αντίστοιχους επικεφαλής: ιευθύνσεις ιοίκησης ιεύθυνση Ανάπτυξης Προσωπικού - ιεύθυνση Απαιτήσεων σε Καθυστέρηση - ιεύθυνση Γραµµατείας Αλέξανδρος Γ. Σταύρου ιεύθυνση ιαχείρισης ιαθεσίµων & Χρηµαταγοράς Λεωνίδας Μ. Φραγκιαδάκης ιεύθυνση ιαχείρισης Κινδύνων της Τράπεζας & του Οµίλου - ιεύθυνση ικτύου Εξωτερικού Α Λάζαρος Χ. Κωνσταντέλλος ιεύθυνση ικτύου Εξωτερικού Β Κων/νος Α. Οθωναίος ιεύθυνση Ειδικών Λειτουργιών και Χρηµατικού Αριστοµένης Θ. Μηλούλης ιεύθυνση Πιστοδοτήσεων Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων Σπυρίδων. Ασηµόπουλος ιεύθυνση Επενδύσεων & Κεφαλαιαγοράς Γεώργιος Κ. Λάγγας ιεύθυνση Επιθεώρησης Ιωάννης Μαρκόπουλος ιεύθυνση Επιµελητείας Ιωάννης Ν. Λογγάκης ιεύθυνση Εργασιών ικτύου Μαρία Ι. Μυζήθρα ιεύθυνση Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Κων/νος Ν. Μαρινάκης ιεύθυνση Καταναλωτικής Πίστης ηµήτριος Γ. Παυλάκης ιεύθυνση Κτηµατικής Πίστης Γεώργιος Α. Κοντός ιεύθυνση Μάρκετινγκ Αικατερίνη. Γιαννακοπούλου ιεύθυνση Μεγάλων Έργων Γεώργιος Χ. Κωτσορίδης ιεύθυνση Ναυτιλιακών Εργασιών ηµήτριος Γ. Βασιλάκος ιεύθυνση Νοµικών Υπηρεσιών Μιχαήλ Κ. Σταθόπουλος ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Ιωάννης Π. Κυριακόπουλος ιεύθυνση Οργάνωσης Ιωάννης. Μπαλαµπάνης ιεύθυνση Περιουσίας αµιανός Λ. Βαρέλης ιεύθυνση Επιχειρηµατικών Πιστοδοτήσεων Θεοφάνης Θ. Παναγιωτόπουλος ιεύθυνση Πληροφορικής ηµήτριος Λ. Βράιλας ιεύθυνση Προσωπικού Ευάγγελος Ν. Νικολάου ιεύθυνση Προσωπικού Μονάδων Εξωτερικού Αθηνά Ι. Βλάχου ιεύθυνση Σχεδιασµού & Οικονοµικής Ανάλυσης - ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Χαρίλαος Π. Τζαννετάκης ιεύθυνση Εξυπηρέτησης Χρηµατοοικονοµικών Οργανισµών Ιωάννης. Αυγουστής ιεύθυνση ιαχείρισης Χαρτοφυλακίων Ιδιωτών Πελατών Ιωάννης Ν. Γεωργιάδης ιεύθυνση Πιστοδοτήσεων Μεγάλων Επιχειρήσεων ηµήτριος Γ. ηµόπουλος ιεύθυνση ιεθνών και Ειδικών Πιστοδοτήσεων Πέτρος. Φουρτούνης ιεύθυνση Εξυπηρέτησης Μεγάλων Πελατών Θεόδωρος Κ. Βαλασιάδης Κατά το 2004 λειτουργούσε η ιεύθυνση Συµβουλευτικών Υπηρεσιών η οποία καταργήθηκε µε την Πράξη ιοίκησης 157/

24 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΕ ιευθύνσεις ικτύου ιεύθυνση ικτύου Α ιεύθυνση ικτύου Β ιεύθυνση ικτύου Γ ιεύθυνση ικτύου ιεύθυνση ικτύου Ε ιεύθυνση ικτύου ΣΤ Ανεξάρτητη Υποδιεύθυνση Ιστορικού Αρχείου Γεώργιος Ε. Μαρκόπουλος Ελένη Θ. Σπίγγου Γεώργιος Ι. Θάνος Χρήστος Γ. Καντζέλης Αντώνιος Ν. Μπούσης Γεώργιος Μ. Αθανασόπουλος Γεράσιµος Α. Νοταράς Κατά τη χρήση 2004 καταβλήθηκαν στους Γενικούς ιευθυντές και στους Προϊσταµένους των ως άνω ιευθύνσεων ιοίκησης και ιευθύνσεων ικτύου από την Τράπεζα και τις θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου ως αµοιβές δια των γενικών εξόδων ή από τη διάθεση κερδών χρήσης Επιπλέον η Τράπεζα κατέβαλε εργοδοτικές εισφορές ύψους Οι παραπάνω κατείχαν την , µετοχές ΕΤΕ συνολικά. 4.3 Όργανα Εποπτείας Όργανα εποπτείας κατά Νόµο είναι οι Ορκωτοί Ελεγκτές της Τράπεζας. Σύµφωνα µε το Ν 2076/92 όργανα εσωτερικού ελέγχου είναι τα µέλη της ιεύθυνσης Επιθεώρησης της Τράπεζας. Σύµφωνα µε το Π 267/ που εφαρµόζεται σε επιχειρηµατικούς οµίλους που περιλαµβάνουν ως µητρική ή θυγατρική επιχείρηση ένα τουλάχιστον πιστωτικό ίδρυµα, την εποπτεία της Τράπεζας σε ενοποιηµένη βάση ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος. Με την Π ΤΕ 2438/ εισήχθη ένα πλαίσιο βασικών γενικών αρχών και κριτηρίων που διέπει τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου των Πιστωτικών Ιδρυµάτων. Στα πλαίσια της πράξης αυτής λειτουργεί στην Τράπεζα Επιτροπή Ελέγχου, το πόρισµα της οποίας για την χρήση 2004 περιλαµβάνεται στα Παραρτήµατα Οικονοµικών Καταστάσεων. 4.4 Οργανόγραµµα Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται αναλυτικά το οργανόγραµµα της Τράπεζας:

25 ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Οικονoµικών & Οικονoµικών & Λειτουργικής Στήριξης Λειτουργικής Στήριξης Α. Θωµόπουλος ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ραστηριοτήτων Εξωτερικού Α. Λεώπουλος ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Α ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Β ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Εταιρικής & Επενδυτικής Τραπεζικής Α. Τουρκολιάς ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟ ΟΤΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟ ΟΤΗΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟ ΟΤΗΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ & ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟ ΟΤΗΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ε.Γ. Αράπογλου ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ι. Πεχλιβανίδης ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Λιανικής Τραπεζικής Ι. Φίλος ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ιαχείρισης ιαθ/µων & Χαρτοφυλακίων Ιδιω τώ ν Π. Χριστοδούλου ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦ. Ι ΙΩΤΩΝ ΧΑΡΤΟΦ. Ι ΙΩΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟ ΟΤΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Α ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Β ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Ε ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 040 ΚΑΤ/ΜΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ 720 ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Νοµικών Υπηρεσιών Α. Καράµπελας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ανθρώπινου υναµικού Α. Τριανταφυλλίδης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Στρατηγικής & Στρατηγικής & Οικονοµικής Ανάλυσης Οικονοµικής Ανάλυσης Π. Μυλωνάς ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ιαχείρισης Κινδύνων Μ.Οράτης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧ/ΣΗ Σ Κ ΙΝ ΥΝ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ & ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Επιθεώρησης Γ.Πάσχας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 9 8 3

26 4.5 Ανθρώπινο δυναµικό Το ανθρώπινο δυναµικό της ΕΤΕ στις ανερχόταν σε άτοµα (περιλαµβάνεται και το επιτόπιο προσωπικό των καταστηµάτων εξωτερικού) έναντι στις Τα αντίστοιχα µεγέθη για τον Όµιλο είναι και Η εξέλιξη του αριθµού των εργαζοµένων στην Τράπεζα την τελευταία τριετία είναι η ακόλουθη: Κατηγορίες Λογιστικοί - Ταµιακοί Επιστηµονικό Προσωπικό Κλητήρες - Καθαρίστριες-Τεχνικοί Φύλακες - Εργάτες Σύνολο εσωτερικού (1) Εξωτερικό Σύνολο (1) Σηµειώνεται ότι δεν περιλαµβάνονται 107 υπάλληλοι και 10 δικηγόροι της τέως ΕΤΕΒΑ οι οποίοι τέθηκαν στη διάθεση της ιεύθυνσης Προσωπικού και της ιεύθυνσης Νοµικών Υπηρεσιών αντίστοιχα µετά την απόφαση για συγχώνευση των δύο τραπεζών την ( ). Η µείωση του αριθµού προσωπικού το 2004 οφείλεται στην αποχώρηση 1511 υπαλλήλων της Τράπεζας µέσω ενός εκτεταµένου προγράµµατος εθελουσίας εξόδου. 4.6 Βιογραφικά Σηµειώµατα Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου και ιευθύνων Σύµβουλος Ευστράτιος-Γεώργιος Αράπογλου. Ανέλαβε ιοικητής της Τράπεζας στις 19 Μαρτίου Κατέχει Πτυχίο Μαθηµατικών από τη Φυσικοµαθηµατική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών (1974), Πτυχίο (B.Sc) Ναυπηγικής Πανεπιστηµίου Γλασκώβης (1977) και Πτυχίο(M.Sc) Management Πανεπιστηµίου Brunel Αγγλίας (1978). Από το 1978 ως το 1991 εργάσθηκε, µε βάση το Λονδίνο, στις τράπεζες Paine Webber, Citicorp Investment Bank και Chase Investment Bank. Ειδικεύθηκε σε θέµατα Κεφαλαιαγοράς Οµολόγων και Μετοχών (Debt and Equity Capital Markets), Παραγώγων (Derivatives) και Στρατηγικών Συµβουλών καλύπτοντας κυρίως χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς, πολυεθνικές εταιρείες και κυβερνήσεις της Β. Αµερικής, Σκανδιναβίας και υτ. Ευρώπης. Το 1991 επέστρεψε στην Ελλάδα όπου ανέλαβε Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου της Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας. Παράλληλα, διορίσθηκε πρόεδρος της ΙΑΣ - ιατραπεζικά Συστήµατα µε συνολική ευθύνη ολοκλήρωσης του έργου το οποίο και παραδόθηκε στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα το Το 1994 ανέλαβε Γενικός ιευθυντής για την Ελλάδα της Τράπεζας American Express. To 1997 ανέλαβε Γενικός ιευθυντής για την Ελλάδα της Citibank/Citigroup. Το 2000 επέστρεψε στη Citigroup στο Λονδίνο ως Managing Director, Global Banks Industry Head. Aπό τον Ιανουάριο του 2004 µέχρι την εκλογή του ως ιοικητής ήταν Senior Advisor στο Global Corporate and Investment Bank της Citigroup, µε βάση το Λονδίνο. Έχει διατελέσει του Εποπτικού Συµβουλίου της Citibank Σουηδίας (1984/85), του Εποπτικού Συµβουλίου της Chase Manhattan Bank Φινλανδίας (1989/90), της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών Ελλάδος (1991/3), του.σ. της Egyptian American Bank, θυγατρικής της Τράπεζας American Express στην Αίγυπτο (1994/96), της Asset and Liability Committee της Citigroup Ευρώπης. Αναπληρωτής ιευθύνων Σύµβουλος Ιωάννης Πεχλιβανίδης. Ο κ. Πεχλιβανίδης είναι 52 ετών και ανέλαβε Υποδιοικητής της Τράπεζας την Κατέχει πτυχίο Οικονοµικών (B.A. Economics) από το Wesleyan University, USA και Μεταπτυχιακό (MSc Economics) από το London School of Economics. Εργάστηκε στην The First Νational Bank of Chicago από το 1980 έως το 1989 και στη συνέχεια ανέλαβε ιευθυντής Χορηγήσεων της Bank of America. Το 1990 εντάχθηκε στο στελεχιακό

27 26 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΕ 2004 δυναµικό της XIOSBANK της οποίας έγινε Γενικός ιευθυντής το Το 1999 έγινε Αναπληρωτής ιευθύνων Σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς και στη συνέχεια ανέλαβε χρέη ιευθύνοντος Συµβούλου της NOVABANK στην Αθήνα. Από το 2003 έως την ηµεροµηνία που ανέλαβε Υποδιοικητής στην ΕΤΕ κατείχε τη θέση του πρώτου Αντιπροέδρου της Bank Post (θυγατρικής της Eurobank στη Ρουµανία). Σύµφωνα µε τη νέα οργανωτική δοµή της Τράπεζας όλες οι Γενικές ιευθύνσεις µαζί µε τη ιεύθυνση Μάρκετινγκ και την Υποδιεύθυνση Ιστορικού Αρχείου αναφέρονται από κοινού στο ιοικητή και στον Υποδιοικητή. 4.7 Εκκρεµείς ικαστικές ιαφορές Στα πλαίσια άσκησης της συνήθους επιχειρηµατικής δραστηριότητας τους, τόσο η Τράπεζα όσο και άλλες εταιρίες του Οµίλου εµπλέκονται σε δικαστικές ή άλλες διεκδικήσεις. Η Τράπεζα εκτιµά ότι οι διεκδικήσεις αυτές, σε περίπτωση αρνητικής έκβασής τους, δεν θα έχουν ουσιώδες δυσµενές αποτέλεσµα στην οικονοµική κατάσταση του Οµίλου θεωρουµένου ως συνόλου.

28 5. ραστηριότητες του Οµίλου της Εθνικής Τράπεζας

29 28 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΕ Λιανική Τραπεζική Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος κατέχει ηγετική θέση στη χρηµατοδότηση των νοικοκυριών και των µικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, συµβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, µε την προσφερόµενη ευελιξία στο χρόνο αγοράς καταναλωτικών αγαθών και απόκτησης στέγης των νοικοκυριών, αλλά και στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. Το 2004 αποτέλεσε έτος εξαιρετικών επιδόσεων για τη λιανική τραπεζική. Τα υπόλοιπα των χορηγήσεων λιανικής στο τέλος του 2004 σηµείωσαν αύξηση 30%, σε σχέση µε το τέλος του 2003, από 10.5 δισεκατ. σε 13.7 δισεκατ., αποτελώντας το 57% του συνόλου των χορηγήσεων της ΕΤΕ και συµβάλλοντας αποφασιστικά τόσο στα έσοδα όσο και στην κερδοφορία της. Καταναλωτική πίστη Το 2004, η Τράπεζα επέτυχε σηµαντική αύξηση των υπολοίπων των καταναλωτικών δανείων επωφελούµενη τόσο από την άρση των περιορισµών στη χορήγηση των προϊόντων καταναλωτικής πίστης από την Τράπεζα της Ελλάδος όσο και από την ανάπτυξη νέων και επανατοποθέτηση παλαιότερων προϊόντων της στην αγορά, στοχεύοντας στην ικανοποίηση των διαρκώς µεταβαλλόµενων αναγκών των πελατών της. Ως αποτέλεσµα, τα υπόλοιπα των χορηγήσεων της ΕΤΕ στην καταναλωτική πίστη αυξήθηκαν κατά 37% το 2004, στα 2.2 δισεκατ., ενώ οι νέες εκταµιεύσεις ανήλθαν στα 1.5 δισεκατ., ποσό που υπερβαίνει το αντίστοιχο του 2003 κατά 48%. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ΕΤΕ (ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ - ΕΚΑΤ. ) Η Τράπεζα, επιδιώκοντας την καλύτερη εξυπηρέτηση της πελατειακής βάσης και την εκµετάλλευση των νέων δεδοµένων, που διαµορφώθηκαν στην αγορά από την απελευθέρωση της καταναλωτικής πίστης, εισήγαγε διαδικασίες αυτόµατων αυξήσεων ορίων του ανοικτού δανείου, σε επιλεγµένους υφιστάµενους πελάτες, µε ιδιαίτερα θετικά αποτελέσµατα στα υπόλοιπα του συγκεκριµένου προϊόντος. Το 2004 εφαρµόστηκε το σύστηµα διαχείρισης αιτήσεων δανείων αυτοκινήτου «Auto Fast Credit» µε στόχο την αυτοµατοποίηση της διαδικασίας χορήγησης καταναλωτικών δανείων µέσω συνεργαζόµενων επιχειρήσεων, παρέχοντας καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους πελάτες τους. Παράλληλα, ιδιαίτερα επιτυχηµένη υπήρξε και η λειτουργία του καινοτόµου προϊόντος «Cash for Credit», το οποίο εισήλθε στην αγορά το Μάιο του 2004 και παρέχει τη δυνατότητα προεξόφλησης σε ποσοστό 100% των απαιτήσεων

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/B/86/01) 11ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/B/86/01) 11ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/B/86/01) 11ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2004 2003 1. Ταµείο και ιαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά µεγέθη Τράπεζας και Οµίλου

Βασικά µεγέθη Τράπεζας και Οµίλου 2 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΕ 2003 Βασικά µεγέθη Τράπεζας και Οµίλου Εθνική Τράπεζα Όµιλος ΕΤΕ 2003 2002 2003 2002 Βασικά µεγέθη αποτελεσµάτων (εκατ. ) Καθαρά έσοδα από τόκους 1 072 974 1 303 1 186 Σύνολο εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/Β/86/01 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Α/Κ ΗΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Μετοχικό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΙΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/Β/86/01 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 145 12 95 Κέρδη µετά από φόρους αναλογούντα στους µετόχους 142,5 4,4% 11,5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 24 ΑΥΞΗΣΗ 4,4% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Η ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΕΠΙ ΟΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

3.3. EUROBANK 2013 6. 7.

3.3. EUROBANK 2013 6. 7. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «ΝΕΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. Αρ. Μ.Α.Ε 6068/06/Β/86/07 - Όθωνος 8, Αθήνα. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. Αρ. Μ.Α.Ε 6068/06/Β/86/07 - Όθωνος 8, Αθήνα. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 EFG Eurobank Ergasias A.E. Αρ. Μ.Α.Ε 6068/06/Β/86/07 - Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως τίου (βάσει της Απόφασης 17/336/21.04. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Προς Το ιοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε..Α.Κ» Ενταύθα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/9.12.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Ε ΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Ε ΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Ε ΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο Τραπεζικός Όµιλος EFG Eurobank Ergasias Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ιδρύθηκε το 1990 µε αρχική επωνυµία "Ευρωεπενδυτική Τράπεζα".

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Επί της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ανωνύµου εταιρίας µε την επωνυµία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία προσκλήθηκε να συγκληθεί στις 28ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010.

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010. Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/09 έως 31/12/09

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Α/Κ ΗΛΟΣ MONEY PLUS ιαθεσίµων Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΙΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2009 ΑΠΡΙΛΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ... 3 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 36ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.05 31.12.05) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την

Διαβάστε περισσότερα

99,47% 106,88% 37,4% 36,46%

99,47% 106,88% 37,4% 36,46% ΦΕΙ ΑΚΗΣ SERVICE Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ SERVICE Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 128 ΓΛΥΦΑ Α 166 74 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΦΕΙ ΑΚΗΣ SERVICE Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 30/06/2006 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/08 έως 31/12/08

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ 190

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα