ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)"

Transcript

1 Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη εκατ. (+7%) - Καθαρά κέρδη µ.φ. 184 εκατ. (-10%) Μέρισµα 0,47 ανά µετοχή Μερισµατική απόδοση 4,7% Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ανακοινώνει ενοποιηµένα αποτελέσµατα για τη χρήση 2002 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.). Στα µεγέθη αυτά περιλαµβάνονται για πρώτη φορά η Τράπεζα Banc Post Ρουµανίας και η Τράπεζα Post Bank Bουλγαρίας. Οι διαφορές που εµφανίζουν τα µεγέθη του 2002 µε βάση τα IAS έναντι των αντιστοίχων µε βάση τα Ε.Λ.Π, οφείλονται κυρίως σε διαφορές αποτίµησης των χαρτοφυλακίων παραγώγων και ακινήτων (IAS39, IAS40). Οι διαφορές στα µεγέθη του 2001 οφείλονταν κυρίως στο γεγονός ότι, σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π. η πρώην Τέλεσις Τράπεζα Επενδύσεων ενοποιήθηκε από το Α τρίµηνο του 2001, ενώ µε βάση τα IAS, ενοποιήθηκε από το τρίµηνο του Κατά το 2002, η EFG Eurobank Ergasias υλοποίησε µε επιτυχία τη στρατηγική της ενίσχυσης της θέσης της στην ελληνική αγορά, παρά το δυσµενές εγχώριο και διεθνές περιβάλλον, µε αύξηση καταθέσεων και χορηγήσεων πάνω από το µέσο όρο του πιστωτικού συστήµατος και έτσι διεύρυνε τα µερίδια αγοράς της κατά µία ποσοστιαία µονάδα, ενώ παράλληλα ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση της στους τοµείς της διαχείρισης διαθεσίµων και της κεφαλαιαγοράς. Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν σε αύξηση οργανικών εσόδων η οποία σε συνδυασµό µε τον έλεγχο του κόστους διαµόρφωσαν τα οργανικά κέρδη σε 263 εκ., αυξηµένα κατά 7%. Τα ενοποιηµένα καθαρά κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας, ανήλθαν σε 184 εκ., σε σχέση µε 206 εκ. το 2001, υποχωρώντας κατά 10%. Τα ενοποιηµένα καθαρά κέρδη προ φόρων και µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας διαµορφώθηκαν σε 276 εκ. (-14%). Το ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει στους µετόχους µέρισµα 0,47 ανά µετοχή, που αντιστοιχεί σε µερισµατική απόδοση 4,7% 2 και αντανακλά την ισχυρή κεφαλαιακή θέση και την αυξανόµενη οργανική κερδοφορία της EFG Eurobank Ergasias. Τα οργανικά έσοδα, που περιλαµβάνουν τα καθαρά έσοδα από τόκους και από προµήθειες, σηµείωσαν αύξηση 13%, ενώ ταυτόχρονα επιβραδύνθηκε, σε σχέση µε πέρυσι, η αύξηση του λειτουργικού κόστους σε 5% σε συγκρίσιµη βάση 3. Ο Όµιλος, λαµβάνοντας υπόψιν τη διεθνή συγκυρία, προχώρησε στη διενέργεια αυξηµένων προβλέψεων κατά 30 εκ., γεγονός που σε συνδυασµό µε την υψηλή ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων θωρακίζει περαιτέρω την Τράπεζα. Τέλος, τα έσοδα από χρηµατιστηριακές πράξεις µειώθηκαν λόγω της παρατεταµένης πτώσης των χρηµατιστηριακών αγορών, γεγονός που είχε αρνητική επίδραση στα χαρτοφυλάκια 1 Καθαρά Έσοδα από Τόκους και Προµήθειες µείον Λειτουργικά Έξοδα και Προβλέψεις 2 Kλείσιµο της Περιλαµβάνοντας την Telesis σε όλο το 2001 και χωρίς την Banc Post το

2 µετοχών, εξέλιξη που, σε σχέση µε πέρυσι, µερικώς µόνο αντισταθµίστηκε από κέρδη στα χαρτοφυλάκια οµολόγων και ακινήτων. Τα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου, ύψους 1,9 δισ., που περιλαµβάνουν όλες τις αναγκαίες προσαρµογές αποτιµήσεων χαρτοφυλακίων, µε βάση τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS39 και IAS40), εξασφαλίζουν υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και διασφαλίζουν τη διατήρηση υψηλών ρυθµών οργανικής ανάπτυξης. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟ 2002 Το Σύνολο Ενεργητικού 4 σηµείωσε αύξηση κατά 29% και ανήλθε σε 25 δισ., έναντι 19 δισ. στα τέλη του Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει τη σθεναρή αύξηση του όγκου εργασιών και την ενισχυµένη παρουσία του Οµίλου στην Ελληνική αγορά. Συγκεκριµένα: Οι Χορηγήσεις 4 αυξήθηκαν κατά 22% σε ετήσια βάση το 2002, ξεπερνώντας τα 13 δισ. Οι χορηγήσεις προς ιδιώτες, επαγγελµατίες και µικρές επιχειρήσεις διευρύνθηκαν κατά 34%, ενώ οι χορηγήσεις προς επιχειρήσεις κατά 15%. Συγκεκριµένα, η Καταναλωτική Πίστη ενισχύθηκε κατά 32% και ανήλθε σε 2,7 δισ., ενώ η Στεγαστική Πίστη κατά 33% φτάνοντας τα 2,3 δισ. Οι ρυθµοί αυτοί είναι ανάλογοι ή και υπερβαίνουν τους αντίστοιχους του συνόλου της αγοράς. Ταυτόχρονα, διασφαλίσθηκε η ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, καθώς τα οργανικά µη εξυπηρετούµενα δάνεια παρέµειναν κάτω του 3% του συνόλου των δανείων, και καλύπτονται κατά 84% από προβλέψεις. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 2002, οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις αυξήθηκαν κατά 30 εκ. σε 98 εκ., αντιστοιχώντας σε 0,80% του µέσου δανειακού χαρτοφυλακίου. Οι Καταθέσεις 4, αντίθετα µε τις τάσεις της αγοράς, σηµείωσαν αύξηση κατά 11% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 16,9 δισ. Οι καταθέσεις πλην repos αυξήθηκαν κατά 15%, ανερχόµενες σε 14,9 δισ. Τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών, συµπεριλαµβανοµένων των καταθέσεων, των repos, των αµοιβαίων κεφαλαίων και άλλων επενδυτικών προϊόντων, παρουσίασαν αύξηση κατά 8% σε 23 δισ., σε τρέχουσες τιµές, παρά τη µείωση των µετοχικών χαρτοφυλακίων. Τα Ίδια Κεφάλαια στα τέλη του 2002, ανέρχονταν σε 1,9 δισ., παραµένοντας από τα ισχυρότερα στον κλάδο. Ο είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας διαµορφώθηκε στο 11,7%, αποτελούµενος σχεδόν εξ ολοκλήρου από κεφάλαια Tier 1, επιβεβαιώνοντας την ικανότητα της EFG Eurobank Ergasias να διατηρήσει τη δυναµική της ανάπτυξη, χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει στους µετόχους για να αντλήσει κεφάλαια στο προσεχές µέλλον. Τα Καθαρά Έσοδα από Τόκους κυρίως λόγω της ισχυρής αύξησης των χορηγήσεων και ιδιαίτερα της σύνθεσής τους (χορηγήσεις retail) παρουσίασαν σηµαντική αύξηση κατά 17% και ανήλθαν σε 721 εκατ., συνεισφέροντας κατά 72% στο σύνολο των λειτουργικών εσόδων. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου (καθαρά έσοδα από τόκους προς µέσο σύνολο ενεργητικού) διατηρήθηκε πάνω από 3%. Τα Καθαρά Έσοδα από Αµοιβές και Προµήθειες αυξήθηκαν οριακά και διαµορφώθηκαν στα 250 εκατ., παρά το δυσµενές περιβάλλον, κυρίως λόγω της διάθεσης νέων προϊόντων και 4 Εξαιρουµένων συναλλαγών προς διακανονισµό - 2 -

3 υπηρεσιών µέσω του δικτύου καταστηµάτων και των εναλλακτικών δικτύων του Οµίλου, καθώς και από την ενίσχυση των µεριδίων αγοράς στην κεφαλαιαγορά και τη διαχείριση περιουσίας. Ως αποτέλεσµα, τα Οργανικά Έσοδα, που περιλαµβάνουν τα καθαρά έσοδα από τόκους και προµήθειες, σηµείωσαν σηµαντική άνοδο κατά 13% το 2002, ανερχόµενα σε 972 εκατ. Τα υπόλοιπα Έσοδα (συνολικό αποτέλεσµα των Εσόδων από µερίσµατα, των Αποτελεσµάτων του Χαρτοφυλακίου Συναλλαγών, των Αποτελεσµάτων από Άλλους Τίτλους και των Λοιπών Λειτουργικών Εσόδων), υποχώρησαν από 82 εκατ. σε 34 εκατ. Το αποτέλεσµα αυτό αποτελεί συνδυασµό χαµηλότερων κερδών από παράγωγα και οµόλογα, και επιβαρύνσεων από ζηµίες και αναπροσαρµογές σε µετοχικές θέσεις, που εν µέρει µόνο αντισταθµίσθηκαν από αναπροσαρµογές σε επενδύσεις ακινήτων. Παρά ταύτα, τα Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα αυξήθηκαν κατά 7% σε εκατ., ως αποτέλεσµα της ισχυρής αύξησης των καθαρών εσόδων από τόκους. Το Λειτουργικό Κόστος το οποίο περιλαµβάνει την Banc Post το 2002, ενώ την Telesis µόνον στο τρίµηνο του 2001, σηµείωσε αύξηση κατά 11%, ενώ σε συγκρίσιµη βάση σηµείωσε επιβράδυνση το 2002, καθώς αυξήθηκε κατά 5% 5. Συνολικά δε, ο είκτης Κόστους προς µέσο Ενεργητικό βελτιώθηκε από 3,01% σε 2,72%. Ο είκτης Κόστους προς Έσοδα διαµορφώθηκε σε 60,8% και παραµένει από τους χαµηλότερους στην αγορά. Κατά συνέπεια, τα Οργανικά Κέρδη (οργανικά έσοδα µείον το λειτουργικό κόστος και τις προβλέψεις) αυξήθηκαν κατά 7% σε 263 εκατ. το 2002, από 246 εκατ. το Η Αποδοτικότητα των µέσων Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) και του µέσου Ενεργητικού (ROA) µετά από φόρους ανήλθε το 2002 σε 9,4% και 0,8% αντίστοιχα. ΘΕΣΗ ΟΜΙΛΟΥ EFG EUROBANK ERGASIAS ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Η EFG Eurobank Ergasias ενίσχυσε τη θέση της στην αγορά, µε αύξηση µεριδίων αγοράς κατά 1% περίπου στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις. Συγκεκριµένα, το µερίδιο αγοράς στις χορηγήσεις ανήλθε σε 13% και στις καταθέσεις σε 11,1% 6. Ιδιαίτερα σηµαντικές ήταν οι αυξήσεις των µεριδίων αγοράς του Οµίλου στην καταναλωτική πίστη (26%), στη διαχείριση αµοιβαίων κεφαλαίων (31%) και στις χρηµατιστηριακές συναλλαγές (13%). Πρόσφατα ο Όµιλος ανέλαβε σηµαντικές πρωτοβουλίες, που θα συµβάλλουν στην ενίσχυση της θέσης του στην αγορά. Πρώτον ολοκληρώθηκε η υλοποίηση της εφαρµογής της νέας, ενιαίας τεχνολογικής πλατφόρµας «Altamira» σε όλη την Τράπεζα, η οποία προσφέρει αυξηµένες δυνατότητες στην εξυπηρέτηση των πελατών και επιτρέπει την αξιοποίηση των σηµαντικών δυνατοτήτων του δικτύου της Τράπεζας για σταυροειδείς πωλήσεις. Επίσης πρόσφατα ανακοινώθηκε η νέα οργανωτική δοµή, που σχεδιάσθηκε σε συνεργασία µε το Boston Consulting Group, µε στόχο να αυξήσει την αποτελεσµατικότητα των εργασιών, και να ενισχύσει περαιτέρω την παροχή πελατοκεντρικών υπηρεσιών σε κάθε τοµέα της αγοράς. Στα πλαίσια της νέας οργανωτικής δοµής ήδη ενσωµατώθηκαν όλα τα καταστήµατα, µε την επωνυµία «Eurobank» στον ευρύτερο τοµέα Retail Banking. 5 Περιλαµβάνοντας την Telesis σε όλο το 2001 και χωρίς την Banc Post το Στοιχεία συνόλου αγοράς Σεπτεµβρίου

4 ΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Η EFG Eurobank Ergasias έχει υλοποιήσει στρατηγικές πρωτοβουλίες προκειµένου να επεκταθεί σε συγκεκριµένες αγορές της Ν.Α. Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου. Συγκεκριµένα, το 2002 ο Όµιλος διεύρυνε τη συµµετοχή του στην Banc Post Ρουµανίας κατά 17%, ελέγχοντας πλέον το 36,25% του µετοχικού κεφαλαίου, µε δικαίωµα περαιτέρω αγοράς που θα οδηγήσει σε συνολική συµµετοχή 45%. Ως εκ τούτου, η Banc Post Ρουµανίας ενοποιείται πλήρως στα αποτελέσµατα του Οµίλού από το Νοέµβριο Στη Βουλγαρία, η EFG Eurobank Ergasias ελέγχει το 43% της Post Bank, την οποία και ενοποιεί µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης από το Σεπτέµβριο Τέλος, το Μάιο του 2002, η EFG Eurobank Ergasias εκδήλωσε το ενδιαφέρον της για την εξαγορά ποσοστού συµµετοχής 67% στο µετοχικό κεφάλαιο της Postbanka Σερβίας. Η εξαγορά αναµένεται να ολοκληρωθεί το Α εξάµηνο του 2003, καθώς αναµένονται οι εγκρίσεις των Κεντρικών Τραπεζών των δύο χωρών. ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ.» ΚΑΙ «ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ.» Με στόχο τη ενίσχυση της θέσης της στη διαχείριση περιουσίας, η EFG Eurobank Ergasias ανακοίνωσε το Νοέµβριο του 2002 την πρόθεσή της να εξαγοράσει την «Επενδύσεις Εργασίας ΑΕΕΧ» και «Επενδύσεις Αναπτύξεως ΑΕΕΧ», δύο εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, εισηγµένες στην Κύρια Αγορά του ΧΑΑ. Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias κατέχει ήδη σήµερα ποσοστό 32% του µετοχικού κεφαλαίου της «Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε.E.X.» και 43% του µετοχικού κεφαλαίου της «Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ.». Η εξαγορά αναµένεται να αποδώσει θετικά αποτελέσµατα, καθώς θα οδηγήσει σε βελτίωση της αποδοτικότητας και σε συνέργιες κόστους στον τοµέα διαχείρισης περιουσίας και ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας. Με βάση τα IAS η εξαγορά της «Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε.Ε.Χ.» αναµένεται να ολοκληρωθεί το Μάρτιο 2003 και η εξαγορά της «Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ.» το Σεπτέµβριο Με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, η εξαγορά της εταιρίας «Επενδύσεις Εργασίας» θα πραγµατοποιηθεί µε βάση ισολογισµό µετασχηµατισµού της Εποµένως, µετά την τυπική ολοκλήρωση της συγχώνευσης µε την «Επενδύσεις Εργασίας» τον Μάρτιο, θα δηµοσιευθεί τελικός ισολογισµός του Οµίλου EFG Eurobank Ergasias για το 2002 σύµφωνα µε ΕΛΠ που θα ενσωµατώνει την «Επενδύσεις Εργασίας» από ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Η EFG Eurobank Ergasias έχει από καιρό επιλέξει την ταυτόχρονη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων της σύµφωνα τόσο µε τα ιεθνή όσο και µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, επικεντρώνοντας ωστόσο την ανάλυση των αποτελεσµάτων στις λογιστικές καταστάσεις κατά ΛΠ (IAS). Οι λογιστικές καταστάσεις και τα αποτελέσµατα κατά ΛΠ απεικονίζουν πληρέστερα την οικονοµική κατάσταση του Οµίλου, ενώ παράλληλα επιτρέπουν τη σύγκριση µε πιστωτικά ιδρύµατα σε όλο τον κόσµο. Αντίθετα, τα ΕΛΠ επηρεάζονται κυρίως από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. Σύµφωνα µε σχετικό Νόµο, οι ανώνυµες εταιρίες των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών οφείλουν να εφαρµόσουν τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα από τις Σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, τα µεγέθη του Οµίλου EFG Eurobank Ergasias για το 2002 έχουν ως εξής: - 4 -

5 Το σύνολο του Ενεργητικού ανήλθε σε 24,5 δισ., από 19,2 δισ. το Οι Χορηγήσεις ανήλθαν σε 13,4 δισ. από 11 δισ. Οι Καταθέσεις ανήλθαν σε 17 δισ. από 15 δισ. στα τέλη του Τα Ίδια Κεφάλαια παρέµειναν στα 1,9 δισ. Τα καθαρά Έσοδα από Τόκους (περιλαµβανοµένων τόκων χρηµατοδοτικών µισθώσεων και εξαιρουµένων κερδών οµολόγων) ανήλθαν σε 724 εκ., από 645 εκ., ενώ το καθαρό περιθώριο επιτοκίου διατηρείται άνω του 3%. Τα Βασικά Οργανικά Έσοδα (καθαρά έσοδα από τόκους και προµήθειες), ανήλθαν σε 974 εκ. από 904 εκ στα τέλη του Τα συνολικά Λειτουργικά Έσοδα ανήλθαν σε 992 εκ. από 974 εκ. Τα ενοποιηµένα κέρδη πρό φόρων µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας ανήλθαν σε 271 εκ., από 322 εκ. Τα ενοποιηµένα καθαρά κέρδη, µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας ανήλθαν σε 197 εκ., από 201 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους. Βασικά µεγέθη Οµίλου EFG Eurobank Ergasias (IAS) Μεταβολή (σε εκατ. ) Έτους % ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σύνολο Ενεργητικού ,8% Απαιτήσεις κατά πελατών ,8% Υποχρεώσεις προς πελάτες ,9% Ίδια Κεφάλαια ,5% ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Καθαρά Έσοδα Τόκων ,4% Καθαρά Έσοδα Προµηθειών ,3% Βασικά Οργανικά Έσοδα ,0% Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων ,6% Οργανικά Κέρδη ,9% Καθαρά Κέρδη προ φόρων µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας ,3% Καθαρά κέρδη µετά από φόρους & δικαιώµατα µειοψηφίας ,4% 7 εξαιρουµένων συναλλαγών προς διακανονισµό - 5 -

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ.

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Συνεχιζόμενη ανάκαμψη της λειτουργικής κερδοφορίας το 2014 σε Ευρώ 1.051 εκατ., αυξημένη κατά 49% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο Τραπεζικός Όµιλος EFG Eurobank Ergasias Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ιδρύθηκε το 1990 µε αρχική επωνυµία "Ευρωεπενδυτική Τράπεζα".

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 954.666.667 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Παρουσίαση στον ΣΜΕΧΑ Οκτώβριος 2001

Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Παρουσίαση στον ΣΜΕΧΑ Οκτώβριος 2001 Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Παρουσίαση στον ΣΜΕΧΑ Οκτώβριος 2001 1 Η Τράπεζα σήµερα 3η σε µέγεθος στην ελληνική αγορά (% µεριδίου αγοράς - 30.6.2001) Τρίτος µεγαλύτερος τραπεζικός όµιλος µε Ενεργητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Βάσει της Aπόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Περιεχόμενα I. Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007 Εμπορικής Τράπεζας Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Μάρτιος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 1(Β) ΚΑΙ 2(Γ) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/2005 ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΥΠΕΡ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας στις 31-3-2006 ήταν η εξής: Πρόεδρος Δ.Σ. & Εντεταλμένος Σύμβουλος: Αναστάσιος Κουμπλής Διευθύνων Σύμβουλος: Τρύφων Κολλίντζας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 6 2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ... 19 3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 6 2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ... 19 3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 34 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 19.10.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Αύγουστος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 30 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Λευκωσία, 27 Νοεμβρίου 2014 Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου: «To τρίτο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας

Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας Ταχματζίδου Σοφία Ακαδημαϊκό έτος 2009

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009 2009 Eτήσιο δελτίο της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 3 Περιεχόμενα Σύντομο ιστορικό- ταυτότητα της Tράπεζας 1 Επιστολή του πρόεδρου ΔΣ Και Eντεταλμένου Συμβούλου της Tράπεζας προς τους μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

\2006. ετήσια. έκθεση

\2006. ετήσια. έκθεση ετήσια \2006 έκθεση ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι σήμερα ο ηγετικός χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο. Το 1991 ίδρυσε το πρώτο του τραπεζικό κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Υπευθύνων της Εταιρίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ H Coca-Cola HBC AG, ο δεύτερος μεγαλύτερος εμφιαλωτής των προϊόντων της The Coca-Cola Company, παρουσιάζει τα οικονομικά της αποτελέσματα για το εξάμηνο που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου Σταδίου 10, 105 64, Αθήνα 210-3352800 Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2292401000 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Αρ. Αδείας 79/5/09.07.1996 & 6/600/11.10.2011

Διαβάστε περισσότερα