Κατάλoγoς Ερωτήσεων (2.1)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατάλoγoς Ερωτήσεων (2.1)"

Transcript

1

2

3 Περιεχόμενα Πρόλογος συγγραφέων... 7 Εισαγωγή... 9 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο Απλές συμβουλές για την ώρα των εξετάσεων Κατάλογος Ερωτήσεων... 17

4

5 Κατάλoγoς Ερωτήσεων (2.1) 1. Τι γvωρίζετε σχετικά µε τo «απόρρητo» της αλληλoγραφίας; Το απόρρητο της αλληλογραφίας, όπως ορίζει το άρθρο 19 του Συντάγματος, είναι απαραβίαστο. Όλοι οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να ανταλλάσουν τις απόψεις τους μέσω έντυπης ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας χωρίς να μπορεί να πληροφορηθεί το περιεχόμενο τους οποιαδήποτε κρατική αρχή ή άτομο (έκτος της δικαστικής εξουσίας σε ειδικές περιπτώσεις). Οι υπάλληλοι κρατικών ή ιδιωτικών εταιρειών τηλεπικοινωνίας απαγορεύεται να αποκαλύπτουν το περιεχόμενο των συνομιλιών ή τηλεγραφημάτων, χωρίς εισαγγελική απόφαση. Οι ταχυδρομικοί υπάλληλοι απαγορεύεται να αποσφραγίζουν την αλληλογραφία ή να κοινοποιούν το περιεχόμενό της σε οποιοδήποτε άτομο ή κρατική αρχή, χωρίς εισαγγελική απόφαση. 2. Πoια είvαι αvαλυτικά τα στάδια της εισερχόµεvης άλληλoγραφίας; Τα αναλυτικά στάδια της εισερχόμενης αλληλογραφίας είναι τα εξής: Το στάδιο της παραλαβής: Η επιχείρηση/υπηρεσία παραλαμβάνει την αλληλογραφία από τον ταχυδρομικό διανομέα ή από ειδική ταχυδρομική θυρίδα (γραμματοθυρίδα).

6 20 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Το στάδιο της διαλογής: Η αλληλογραφία ταξινομείται σε «προσωπικές», «απόρρητες», «επείγουσες», και «κοινές» επιστολές, και παραδίδεται στα αρμόδια τμήματα-υπαλλήλους της επιχείρησης/υπηρεσίας. Το στάδιο της αποσφράγισης και ανάγνωσης: Το άτομο που έχει οριστεί από την επιχείρηση/υπηρεσία αποσφραγίζει και διαβάζει τις επιστολές. Το στάδιο του χαρακτηρισμού: Το άτομο που έχει οριστεί από την επιχείρηση/υπηρεσία χρεώνει στην υπηρεσία, στο τμήμα ή στον αρμόδιο υπάλληλο της επιχείρησης την αντίστοιχη αλληλογραφία. Επίσης το άτομο αυτό καταγράφει: Την ημερομηνία άφιξης του εγγράφου Το αρμόδιο τμήμα της επιχείρησης/υπηρεσίας Τον επιθυμητό τρόπο χειρισμού του εγγράφου (π.χ. άμεση ε- νέργεια, αρχείο κ.λπ.). Το στάδιο της καταχώρισης: Το άτομο που έχει οριστεί από την επιχείρηση/υπηρεσία καταχωρίζει την εισερχόμενη αλληλογραφία σε ειδικό βιβλίο (πρωτόκολλο). Στο πρωτόκολλο καταγράφεται τόσο η εξερχόμενη όσο και η εισερχόμενη αλληλογραφία. Στοιχεία της αλληλογραφίας που καταγράφονται στο πρωτόκολλο είναι τα εξής: Ημερομηνία εισόδου και έκδοσης του εγγράφου Αρμόδιο τμήμα/υπαλληλος για παραλλαβή Σύντομη περίληψη Στοιχεία αποστολέα Κάθε εισερχόμενο έγγραφο σημαίνεται στο επάνω μέρος της πρώτης του σελίδας με ειδική σφραγίδα, η οποία περιλαμβάνει τις εξής ενδείξεις: Ημερομηνία Λήψης Αριθμός Πρωτοκόλλου Αρμόδια Υπηρεσία/Τμήμα Αριθμός Φακέλου Υπόθεσης (προαιρετικά) Σε περίπτωση που ένα έγγραφο συντάσσεται σε απάντηση ενός εισερχομένου/πρωτοκολλημένου εγγράφου, τότε το έγγραφο αυτό (που ονομάζεται απαντητικό) καταχωρίζεται στο Πρωτόκολλο στην αντίστοιχη με το εισερχόμενο σειρά εξερχομένων εγγράφων και παίρνει τον ίδιο αύξοντα αριθμό.

7 ΚΑΤΑΛOΓOΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2.1) 21 Το στάδιο της διανομής: Το άτομο που έχει οριστεί από την επιχείρηση/υπηρεσία διανέμει τα έγγραφα στα αρμόδια τμήματα. Ο υπάλληλος που παραλαμβάνει το εισερχόμενο έγγραφο υπογράφει σε ειδικό βιβλίο «παράδοσης εγγράφων» ή σε ειδική στήλη στο βιβλίο του Πρωτοκόλλου. 3. Πoια είvαι αvαλυτικά τα στάδια της εξερχόµεvης αλληλoγραφίας; Τα στάδια της εξερχόµεvης αλληλoγραφίας είναι τα εξής: Στάδιο σύνταξης και πληκτρολόγησης του εγγράφου: Το έγγραφο συντάσσεται και πληκτρολογείται. Στάδιο παραβολής και μονογραφής: Το εξερχόμενο έγγραφο συγκρίνεται με το προσχέδιο και, εφόσον δεν υπάρχουν λάθη, μονογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο. Στάδιο της υπογραφής: Το εξερχόμενο έγγραφο υπογράφεται από το άτομο που έχει το σχετικό δικαίωμα. Αν το εξερχόμενο έγγραφο αποτελεί εγκύκλιο ή υπηρεσιακό σημείωμα, τότε αναπαράγεται σε πολλά αντίγραφα και στο τέλος του τοποθετείται ειδική ένδειξη «Ακριβές Αντίγραφο». Κάτω από την ένδειξη αυτή υπογράφει το άτομο που έχει τη σχετική εξουσιοδότηση. Στάδιο της πρωτοκόλλησης: Το εξερχόμενο έγγραφο καταχωρίζεται στο Πρωτόκολλο. Στάδιο της συμπλήρωσης των στοιχείων στο φάκελο και της εμφακέλωσης: Το εξερχόμενο έγγραφο, μαζί με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (τιμολόγια, επιταγές, τιμοκατάλογοι κ.λπ.) κλείνεται σε φάκελο. Στο εξωτερικό του φακέλου αναγράφονται η διεύθυνση του αποστολέα και του αποδέκτη. 4. Τι γvωρίζετε για τo στάδιo καταχώρισης τωv εγγράφωv; Το άτομο που έχει οριστεί από την επιχείρηση/υπηρεσία καταχωρίζει την εισερχόμενη αλληλογραφία σε ειδικό βιβλίο (Πρωτόκολλο). Στο Πρωτόκολλο καταγράφεται τόσο η εξερχόμενη όσο και η εισερχόμενη αλληλογραφία. Στοιχεία της αλληλογραφίας που καταγράφονται στο Πρωτόκολλο είναι τα εξής: Ημερομηνία εισόδου και έκδοσης του εγγράφου Στοιχεία αποστολέα Σύντομη περίληψη Αρμόδιο τμήμα/υπαλληλος για παραλλαβή

8 22 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Κάθε εισερχόμενο έγγραφο σημαίνεται στο επάνω μέρος της πρώτης του σελίδας με ειδική σφραγίδα, η οποία περιλαμβάνει τις εξής ενδείξεις: Ημερομηνία Λήψης Αριθμός Πρωτοκόλλου Αρμόδια Υπηρεσία/Τμήμα Αριθμός Φακέλλου Υπόθεσης (προαιρετικά) Σε περίπτωση που ένα έγγραφο συντάσσεται σε απάντηση ενός εισερχομένου/πρωτοκολλημένου εγγράφου, τότε το έγγραφο αυτό (που ονομάζεται απαντητικό) καταχωρίζεται στο Πρωτόκολλο στην αντίστοιχη με το εισερχόμενο σειρά εξερχομένων εγγράφων και παίρνει τον ίδιο αύξοντα αριθμό. 5. Γιατί είvαι απαραίτητo vα πρoηγηθεί τo στάδιo της παραβoλής από τo στάδιo της υπoγραφής στηv εξερχόµεvη αλληλoγραφία; Είvαι απαραίτητo vα πρoηγηθεί τo στάδιo της παραβoλής από τo στάδιo της υπoγραφής στηv εξερχόµεvη αλληλoγραφία, προκειμένου να βρεθούν έγκαιρα τυχόν λάθη ή παραλήψεις στην τελική μορφή του εγγράφου.

9 Κατάλoγoς Ερωτήσεων (2.2) 1. Τι είvαι η εµπoρική επιστoλή, πoια είvαι η βασική διάκριση τωv εµπoρικώv επιστoλώv και πoύ αvαφέρovται τα πoιoτικά κριτήρια µιας εµπoρικής επιστoλής; Εμπορική είναι η επιστολή με την οποία διεξάγονται οι εμπορικές συναλλαγές. Η εμπορική επιστολή διακρίνεται σε εγκύκλια επιστολή (που απευθύνεται σε ευρύ κοινό και έχει ως αντικείμενο θέματα γενικού ενδιαφέροντος) και σε προσωπική επιστολή (που απευθύνεται σε περιορισμένο αριθμό ατόμων). Τα ποιοτικά κριτήρια μιας εμπορικής επιστολής είναι τα εξής: Εμφάνιση Περιεχόμενο Πειστικότητα Καλή θέληση

10 24 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 2. Σε πoια µέρη χωρίζεται τo περιεχόµεvo µιας εµπoρικής επιστoλής; Να αναφέρετε µε συvτoµία πoια στoιχεία περιλαµβάvει τo κάθε µέρoς χωριστά. Το περιεχόμενο μιας εμπορικής επιστολής χωρίζεται στα εξής μέρη: Μέρος πριν το κυρίως κείμενο Κυρίως κείμενο Μέρος μετά το κυρίως κείμενο Το μέρος πριν το κυρίως κείμενο περιλαμβάνει τα εξής: Επικεφαλίδα Τόπο και ημερομηνία σύνταξης ή έκδοσης της επιστολής Ονοματεπώνυμο του παραλήπτη Ενδείξεις ειδικής ταχυδρομικής μεταχείρισης Θέμα ή και περίληψη επιστολής Σχετικά έγγραφα Αριθμό πρωτοκόλλου Άτομα στα οποία πρέπει να κοινοποιηθεί η επιστολή Το κυρίως κείμενο περιλαμβάνει τα εξής: Προσφώνηση Κυρίως κείμενο Κλείσιμο κυρίως κειμένου Φιλοφρονήσεις Το μέρος μετά το κυρίως κείμενο περιλαμβάνει τα εξής: Υπογραφή Συνημμένα έγγραφα (ή συνοδευτικά ή εσώκλειστα) Κοινοποίηση Αρχικά του συντάκτη και του χειριστή του Η/Υ. Το υστερόγραφο χρησιμοποιείται για τη συμπλήρωση κάποιας παράλειψης στο κυρίως κείμενο, εφόσον δεν είναι δυνατή η επαναδιατύπωση του κυρίως κειμένου. 3. Ποιο πρέπει να είναι το ύφος μιας εμπορικής επιστολής; Το ύφος μιας εμπορικής επιστολής πρέπει να μη θίγει και να μην υποτιμά τον παραλήπτη. Τα κολακευτικά σχόλια πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέτρο.

11 ΚΑΤΑΛOΓOΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2.2) 25 Λέξεις ή εκφράσεις με υπερβολική σκληρότητα ή ψυχρότητα πρέπει να αποφεύγονται. Το ύφος της επιστολής πρέπει να έχει στοιχεία καλής θέλησης και ευγένειας. Ορθογραφικά λάθη, μουντζούρες, πρόχειρες διορθώσεις ή λάθη ως προς τη σύνταξη της επιστολής πρέπει να αποφεύγονται. Η επιστολή πρέπει να είναι σύντομη και περιεκτική, περιέχοντας μόνο τα απαραίτητα, προκειμένου να γίνει αντιληπτή και κατανοητή (αρχές επικοινωνίας). Μακροσκελείς φράσεις και περιττά λόγια προκαλούν σύγχυση και αμφιβολίες. Πρέπει να προτιμώνται απλά λόγια, χωρίς πομπώδεις εκφράσεις ή εξεζητημένο λεξιλόγιο, τοπικούς ιδιωματισμούς ή ανακρίβειες. 4. Πoια θέµατα απoτελoύv αvτικείµεvo σύvταξης τωv εγκυκλίων και πoια τωv πρoσωπικώv εµπoρικώv επιστoλώv; Αντικείμενο σύvταξης τωv εγκυκλίων εμπορικών επιστολών μπορεί να αποτελέσουν τα εξής: Ίδρυση εισαγωγικού και εξαγωγικού οίκου Ίδρυση εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., Ε.Π.Ε.) Ίδρυση βιομηχανίας ή βιοτεχνίας ή υποκαταστήματος ή πρατηρίου Γνωστοποίηση αλλαγής επωνυμίας Μεταφορά της έδρας ή αλλαγή διεύθυνσης της επιχείρησης Συμμετοχή ή αποχώρηση συνεταίρου Γνωστοποίηση διακοπής των εργασιών της επιχείρησης Γνωστοποίηση αύξησης ή μείωσης των τιμών Αναγγελία παραγωγής νέου προϊόντος ή παραλαβής νέου εμπορεύματος Αντικείμενο σύvταξης τωv προσωπικών εμπορικών επιστολών μπορεί να αποτελέσουν τα εξής: Προσφορά εμπορευμάτων Ζήτηση και παροχή πληροφοριών Αποστολή, ανάθεση, εκτέλεση και διακανονισμός παραγγελίας Διακανονισμός λογαριασμών Γνωστοποίηση αποστολής ή παραλαβής εμπορευμάτων Γνωστοποίηση ζήτησης, αποστολής και παραλαβής δειγμάτων, τιμών και όρων πώλησης των εμπορευμάτων. Προσφορά υπηρεσιών

12 26 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 5. Τι γνωρίζετε για τις συστατικές επιστολές και ειδικότερα πoιoς είvαι o λόγoς για τov oπoίov χoρηγoύvται; Οι συστατικές επιστολές συντάσσονται από άτομα με αναγνωρισμένο κύρος, προκειμένου να πιστοποιήσουν στοιχεία ή πληροφορίες που αφορούν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, με σκοπό τη διευκόλυνση του προσώπου αυτού να αποκομίσει οικονομικά ή επαγγελματικά οφέλη (π.χ. πρόσληψη σε επιχείρηση). 6. Πoια στoιχεία περιλαµβάvει µια βεβαίωση πρoϋπηρεσίας; Η βεβαίωση πρoϋπηρεσίας περιλαμβάνει τα εξής: Στοιχεία εργοδότη Στοιχεία εργαζομένου Διάρκεια συνεργασίας 7. Πoια η διαφoρά µεταξύ µιας συστατικής επιστoλής και µιας βεβαίωσης πρoϋπηρεσίας; Η βεβαίωση προϋπηρεσίας αναφέρεται σε αντικειμενικά στοιχεία και δεν περιλαμβάνει υποκειμενικές κρίσεις σχετικά με τον εργαζόμενο. Επίσης, η συστατική επιστολή συντάσσεται πάντοτε από άτομα υψηλού κύρους, ενώ η βεβαίωση προϋπηρεσίας συντάσσεται από την αρμόδια υπηρεσία. 8. Πoια είvαι τα στoιχεία πoυ αvαγράφovται σε µια απλή αίτηση τόσo στo δεξιό όσo και στo αριστερό µέρoς; Η αίτηση αποτελεί ένα είδος επιστολής, ανήκει στην κατηγορία των προσωπικών εγγράφων και έχει ειδικό τύπο σύνταξης, αναλόγως της υπηρεσίας ή της επιχείρησης στην οποία υποβάλλεται. Στο δεξιό μέρος της αίτησης γράφονται τα εξής στοιχεία: Τίτλος και διεύθυνση της δημόσιας αρχής ή του δημοσίου ή ιδιωτικού οργανισμού όπου απευθυνόμαστε. Αίτημα (Παρακαλώ να, Υποβάλλω... και παρακαλώ να ) Ιδιότητα, υπογραφή και ονοματεπώνυμο συντάκτη Στο αριστερό μέρος της αίτησης γράφονται τα εξής στοιχεία: ΑΙΤΗΣΗ Επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο και μητρώνυμο του συντάκτη Ιδιότητα ή επάγγελμα Διεύθυνση (οδός, αριθμός, ΤΚ, πόλη, αριθμός τηλεφώνου) Αριθμός, χρονολογία και αστυνομική αρχή έκδοσης του δελτίου ταυτότητας

13 ΚΑΤΑΛOΓOΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2.2) 27 ΘΕΜΑ: «.» Τόπος και ημερομηνία σύνταξης της αίτησης 9. Τι είvαι η αvαφoρά και πoιες είvαι oι oµoιότητες και oι διαφoρές της από τηv απλή αίτηση; Αναφορά είναι μια γραπτή έκθεση ενός ατόμου προς κάποια αρμόδια αρχή, σχετικά με διάφορα στοιχεία, γεγονότα, καταστάσεις ή πληροφορίες που αφορούν τη συγκεκριμένη αρχή. Η υποβολή της αναφοράς αποτελεί καθήκον του υπαλλήλου ή του πολίτη εφόσον διαπιστώνει ότι συντελείται βλάβη από πράξεις ή τυχόν παραλείψεις. Παρ ότι ο τρόπος σύνταξης της αναφοράς είναι ίδιος με αυτόν της αίτησης, στην αναφορά δεν περιέχονται προσωπικά αιτήματα, αλλά γεγονότα γενικότερου ενδιαφέροντος. 10. Τι στoιχεία περιλαµβάvει η απόφαση ως δηµόσιo έγγραφo; Η απόφαση ως δημόσιο έγγραφο περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: Προοίμιο (περιέχει αριθμημένες όλες τις διατάξεις βάσει των οποίων έχει εκδοθεί η απόφαση). Αιτιολογία της απόφασης Διατακτικό (περιέχει το σώμα της απόφασης) 11. Τι είvαι τo υπόµvηµα, σε τι απoβλέπει και πώς συvτάσσεται; Το υπόμνημα είναι μια γραπτή έκθεση που αφορά κάποιο σοβαρό ζήτημα, γενικότερου ενδιαφέροντος. Η ανάλυση του θέματος είναι πιο ε- κτενής απ ό,τι στην αναφορά και πρέπει να είναι πολύ καλά τεκμηριωμένη. Το υπόμνημα αποβλέπει στην ενημέρωση μιας υπηρεσίας/οργανισμού και στη διαμόρφωση ευνοϊκής διάθεσης απέναντι στα αιτήματα του συντάκτη του υπομνήματος. Ο τρόπος σύνταξης του υπομνήματος είναι ίδιος με αυτόν της αίτησης. 12. Τι χαρακτηρίζει τo κείµεvo της απoλoγίας και πoια η oµoιότητά της µε τηv απλή αίτηση; Το κείμενο της απολογίας χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια αναίρεσης των υφιστάμενων κατηγοριών. Ο τρόπος σύνταξης της απολογίας είναι ίδιος με αυτόν της αίτησης. 13. Πoιoς είvαι o λόγoς υπoβoλής µιας έvστασης και πoιoς o τρόπoς σύvταξής της; Η ένσταση υποβάλλεται προκειμένου να τεκμηριωθεί γραπτά η αντίρρηση ενός ατόμου σε πράξεις ή αποφάσεις της Διοίκησης. Τα γεγονότα

14

ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Σημειώσεις Eπιμορφωτικού Προγράμματος ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η αλματώδης ανάπτυξη των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ O Ευγένιος Ευγενίδης, ο ιδρυτής και χορηγός του «Ιδρύματος Ευγενίδου», πολύ νωρίς προέβλεψε και σχημάτισε την πεποίθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ιαδικασία ιαχείρισης αλληλογραφίας

ΘΕΜΑ : ιαδικασία ιαχείρισης αλληλογραφίας ΑΠΟ: ιεύθυνση ιοικητικής Υπηρεσίας Υποδιεύθυνση ιοικητικού - Τµήµα Γραµµατείας Νοσοκοµείου ΘΕΜΑ : ιαδικασία ιαχείρισης αλληλογραφίας Το Τµήµα της Γραµµατείας του Νοσοκοµείου είναι υπεύθυνο για την τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη Δημόσιων Εγγράφων. Γεωργία Κ. Κατσαγάνη Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02 Α Αθήνας π. Προϊσταμένη Γραφείου Δ.Ε. Mail: www.yahoo.gr

Σύνταξη Δημόσιων Εγγράφων. Γεωργία Κ. Κατσαγάνη Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02 Α Αθήνας π. Προϊσταμένη Γραφείου Δ.Ε. Mail: www.yahoo.gr Σύνταξη Δημόσιων Εγγράφων Γεωργία Κ. Κατσαγάνη Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02 Α Αθήνας π. Προϊσταμένη Γραφείου Δ.Ε. Mail: www.yahoo.gr Χαρακτηρισμός εγγράφου ως δημοσίου I. Το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν.2690/1999 «Κύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΟΕΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ

ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΟΕΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΟΕΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α' ΜΕΡΟΣ ΑΡ0ΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 2: ΟΡΙΣΜΟΙ Β' ΜΕΡΟΣ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ 3: 4: 6: 7: 8:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη Εγγράφων-Φορμών

Σύνταξη Εγγράφων-Φορμών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Σύνταξη Εγγράφων-Φορμών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αγγελική Μπουρμπούλη Υπεύθυνος διαμόρφωσης επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Διόρθωση της ονομασίας του Είδους με Α/Α 1 της Ομάδας Α (Από TFT > 50 διορθώθηκε σε TFT)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Διόρθωση της ονομασίας του Είδους με Α/Α 1 της Ομάδας Α (Από TFT > 50 διορθώθηκε σε TFT) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Η ορθή επανάληψη έγινε λόγω διορθώσεων σε εκ παραδρομής λάθη στις Τεχνικές Προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών. Συγκεκριμένα έχουν γίνει διορθώσεις στα εξής σημεία: Διόρθωση της ονομασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 2.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΙΠΑΝΤIΚΩΝ 3.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΘΩ-ΛΗΓ ΑΔΑΜ: 13PROC001651737

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΘΩ-ΛΗΓ ΑΔΑΜ: 13PROC001651737 ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΘΩ-ΛΗΓ ΑΔΑΜ: 13PROC001651737 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων για τεχνολογικό εξοπλισμό Αριθμός Διαγωνισμού: 11/2012 Λευκωσία, Απρίλιος 2012 Περιεχόμενα Εγγράφων Διαγωνισμού Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 75% ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 25% ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΤΡΟ 3.4 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διαχείριση εισερχομένων εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα» Στο πλαίσιο αυτό, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στα παρακάτω:

Θέμα: «Διαχείριση εισερχομένων εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα» Στο πλαίσιο αυτό, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στα παρακάτω: ΑΔΑ: 4ΑΓΒ4691ΩΓ-Σ3 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 31 Μαρτίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ.

ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. Υπό των φοιτητριών: ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διαγωνισμού: 17/2013

Αριθμός Διαγωνισμού: 17/2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διαγωνισμός για την εξασφάλιση υπηρεσιών Τεχνικής Διαχείρισης για το «Σχέδιο τοποθέτησης ανέργων νέων πτυχιούχων για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις/ οργανισμούς» Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ (2) FIREWALLS ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 19/2013 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα Εγγράφων Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Άρθρου 29 Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Άρθρου 29 Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟ: «Εκτέλεση αποφάσεων κατεδάφισης Αυθαιρέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 16332 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη Πληροφορίες : Σ. Βασταρδή

Διαβάστε περισσότερα

Αυθαιρέτων Κατασκευών εντός αιγιαλού και παραλίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»,

Αυθαιρέτων Κατασκευών εντός αιγιαλού και παραλίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟ: «Εκτέλεση αποφάσεων κατεδάφισης Αυθαιρέτων

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ. Προϋπολογισµού: 115.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ. Προϋπολογισµού: 115.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 7. 2.2.3 Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α1/8249/10-4-2001 περί αρχειοθέτησης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σελίδα 1 από 7. 2.2.3 Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α1/8249/10-4-2001 περί αρχειοθέτησης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σελίδα 1 από 7 2.2.3 Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α1/8249/10-4-2001 περί αρχειοθέτησης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αθήνα 10 Απριλίου 2001 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Α1/8249 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός/ ΤΕΥΧΟΣ 4. Ιούλιος 2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Δ Ε Υ Α Ρ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός/ ΤΕΥΧΟΣ 4. Ιούλιος 2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: prom.deyar@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦ/ΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διαγωνισμού: 26/2012

Αριθμός Διαγωνισμού: 26/2012 Διαγωνισμός για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου και την επιθεώρηση του συστήματος κλιματισμού για το κτήριο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Αριθμός Διαγωνισμού: 26/2012

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002386220 2014-11-06

14PROC002386220 2014-11-06 Δ/νση Διοικ/κών και Οικον/κών Υπηρεσιών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Πληροφορίες κ. Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 6/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23501 Θέμα: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ» Σαραντάρας Γ. Γεώργιος Τσατσαρώνη Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Ο. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1 Ο. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 002/2013 Κ.Α. : 20.6263.0006 Ο Ρ Ο Ι Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Δ Ι Ε Θ Ν Η Δ Η Μ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα