ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005"

Transcript

1 . ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005

2 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Ενδιάµεσος Ενοποιηµένος Ισολογισµός (ανέλεγκτος) 3 II. Ενδιάµεση Ενοποιηµένη Κάτασταση Αποτελεσµάτων (ανέλεγκτη) 4 III. Ενδιάµεση Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (ανέλεγκτη) 5 IV. Ενδιάµεση Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµιακών Ροών (ανέλεγκτη) 7 V. Σηµειώσεις των Ενδιαµέσων Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) (ανέλεγκτες) 9 VI. Ενδιάµεση Κατάσταση Αποτελεσµάτων Μητρικής Εταιρείας (ανέλεγκτη) 35 VII. Ενδιάµεσος Ισολογισµός Μητρικής Εταιρείας (ανέλεγκτος) 36 2 of 36

3 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 I. Ενδιάµεσος Ενοποιηµένος Ισολογισµός (Σε χιλιάδες Ευρώ) Σηµειώσειςς 31 Μαρτίου εκεµβρίου 2004 Ανέλεγκτες Ελεγµένες ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό Ασώµατες Ακινητοποιήσεις Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις άνεια και µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Κυκλοφορούν Ενεργητικό Αποθέµατα Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό Κεφάλαιο ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά ικαιώµατα Μειοψηφίας Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµος δανεισµός Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους µετά την έξοδο από την υπηρεσία και λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Τρέχων φόρος εισοδήµατος Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση Βραχυπρόθεσµος δανεισµός Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων Παρακαλώ δείτε τις συνοδευτικές σηµειώσεις των ενδιαµέσων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 3 of 36

4 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 II. Ενδιάµεση Ενοποιηµένη Κάτασταση Αποτελεσµάτων Από 1 Ιανουαρίου (Σε χιλιάδες Ευρώ) Σηµειώσεις 31 Μαρτίου 31 Μαρτίου Ανέλεγκτες Ανέλεγκτες Πωλήσεις Φόροι πωλήσεων, τέλη άσκησης επιτηδεύµατος και παρόµοιοι δασµοί ( ) ( ) Καθαρές Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων ( ) ( ) Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Έξοδα διάθεσης και διοίκησης 3 (89.802) (79.639) Έξοδα Ερευνών και Ανάπτυξης (3.416) (884) Aποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως Χρηµατοοικονοµικά έσοδα Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (8.018) (3.727) Ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές (6.002) (1.748) Καθαρά αποτελέσµατα συνδεδεµένων επιχειρήσεων Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) περιόδου προ φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας Φόρος εισοδήµατος (26.471) (20.292) Αναβαλλόµενος φόρος (516) (1.534) Κέρδη περιόδου µετά από φόρους Αναλογία µετόχων µειοψηφίας (623) Κέρδη περιόδου που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής Κέρδη ανά µετοχή (σε λεπτά) 17,88 9,30 Καθαρά κέρδη που αναλογούν σε κοινές µετοχές (Σε χιλιάδες Ευρώ) Μέσος αριθµός µετοχών Τα αναπροσαρµοσµένα κέρδη ανά µετοχή δεν εµφανίζονται, καθώς η επίδραση αυτών δε θα ήταν ουσιαστική. Παρακαλώ δείτε τις συνοδευτικές σηµειώσεις των ενδιαµέσων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 4 of 36

5 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 III. Ενδιάµεση Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (Σε χιλιάδες Ευρώ) Αφορολόγητα Αποθεµατικά και Λοιπά Αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων Τακτικό Αποθεµατκό Υπόλοιπο Κερδών Σύνολο Αποθεµατικών Μετοχικό Κεφάλαιο ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2004 (Ελεγµένες) Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου (ανέλεγκτες) Συναλλαγµατικές διαφορές Μερίσµατα - - (61.092) (61.092) - - (61.092) Υπόλοιπο στις 31 Μαρτίου 2004 (Ανέλεγκτες) ======== Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2005 (Ελεγµένες) Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου (ανέλεγκτες) Συναλλαγµατικές διαφορές Υπεραξία από την εξαγόρα της Πετρόλα Ελλάς ΑΕΒΕ Υπόλοιπο στις 31 Μαρτίου 2005 (Ανέλεγκτες) ======== 5 of 36

6 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Αφορολόγητα Αποθεµατικά: είναι το υπόλοιπο κερδών, που δεν έχει φορολογηθεί όπως επιτρέπεται σύµφωνα µε τους Ελληνικούς Νόµους. Ορισµένα από αυτά τα κέρδη υπόκεινται σε φόρο, βάση του συντελεστή που θα ισχύει τη στιγµή της διάθεσής τους στους µετόχους ή της µετατροπής τους σε µετοχικό κεφάλαιο. εν έχει προβλεφθεί αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση καθώς µελλοντικές διαθέσεις στους µετόχους και µετατροπές σε µετοχικό κεφάλαιο δεν συνηθίζεται να γίνονται µέσω αυτών των αποθεµατικών. Λοιπά Αποθεµατικά εισικών διατάξεων νόµων: είναι το υπόλοιπο κερδών, που έχει φορολογηθεί σε ποσοστό µικρότερο από τον συντελεστή ο οποίος προβλέπεται από τους Ελληνικούς Νόµους. Ορισµένα από αυτά τα κέρδη υπόκεινται στον υπολειπόµενο φόρο µέχρι του ποσοστού του συντελεστή που θα ισχύει τη στιγµή της διάθεσής τους στους µετόχους ή της µετατροπής τους σε µετοχικό κεφάλαιο. εν έχει προβλεφθεί αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση καθώς µελλοντικές διαθέσεις στους µετόχους και µετατροπές σε µετοχικό κεφάλαιο δεν συνηθίζεται να γίνονται µέσω αυτών των αποθεµατικών. Τακτικό Αποθεµατικό: Σύµφωνα µε τον Ελληνικό Νόµο, οι εταιρείες υποχρεούνται να µεταφέρουν το 5%, κατ ελάχιστο, του ετήσιου καθαρού κέρδους τους όπως αυτό αναφέρεται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις τους στο τακτικό αποθεµατικό µέχρι αυτό να ισούται µε το ένα τρίτο του οφειλόµενου µετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεµατικό δεν µπορεί να διανεµηθεί αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αντισταθµίσει συσσωρευµένες ζηµιές. Σαν αποτέλεσµα των αλλαγών στο ΠΧΠ 3, η αναπόσβεστη αξία της αρνητικής εξαγοράς της Πετρόλα Ελλάς ΑΕΒΕ το 2003, µεταφέρθηκε στα αποτελέσµατα χρήσης. 6 of 36

7 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 IV. Ενδιάµεση Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµιακών Ροών Από 1 Ιανουαρίου (Σε χιλιάδες Ευρώ) Σηµείωση 31 Μαρτίου Μαρτίου 2004 Ανέλεγκτες Ανέλεγκτες Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) προ φόρων Προσαρµογές για: Αποσβέσεις στοιχείων ενεργητικού Αποσβέσεις επιδοτήσεων (1.747) (2.034) Χρηµατοοικονοµικό (έσοδο)/έξοδο Κέρδη από συνδεδεµένες επιχειρήσεις (1.774) (2.994) Προβλέψεις Ζηµιά από πωλήσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεων Προβλέψεις αποζηµειώσεων προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές Ζηµιά από Συµβόλαι Μελλοντικής Εκπλήρωσης Ταµιακές ροές προ µεταβολλών στο κεφάλαιο κίνησης (Αύξηση)/µείωση αποθεµάτων ( ) ( ) Αύξηση απαιτήσεων (35.164) (56.217) (Αύξηση)/µείωση υποχρεώσεων Πληρωµές συντάξεων - (1.871) Σύνολο ταµιακών εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες Ταµιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Πληρωµές για αγορές ενσώµατων παγίων (51.263) (59.330) Πληρωµές για αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων (1.090) Έσοδα από συνδεδεµένες επιχειρήσεις Έσοδα από πωλήσεις παγίων και επενδύσεις σε χρεόγραφα Καθαρές ταµιακές ροές που χρησιµοποιούνται σε επενδυτικές δραστηριότητες (49.218) (57.823) Ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Πληρωµές χρηµατοδοτικών µισθώσεων - (132) Μεταβολή σε βραχυπρόθεσµα δάνεια (66.972) Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (8.018) (3.727) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα Πραγµατοποιηθέντα κέρδη από συνάλλαγµα Φόρος (966) Μεταβολή µακροπρόθεσµων δανείων Καθαρές ταµιακές εισροές / (εκροές) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (53.420) of 36

8 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµιακών Ροών (συνέχεια) Από 1 Ιανουαρίου (Σε χιλιάδες Ευρώ) Σηµείωση 31 Μαρτίου Μαρτίου 2004 Ανέλεγκτες Ανέλεγκτες Καθαρή αύξηση στο ταµείο και τα χρηµατικά διαθέσιµα (χωρίς τις υπεραναλήψεις) (62.894) Υπόλοιπο έναρξης, ταµείο και χρηµατικά διαθέσιµα (χωρίς τις υπεραναλήψεις) Υπόλοιπο τέλους περιόδου, ταµείο και χρηµατικά διαθέσιµα (χωρίς τις υπεραναλήψεις) (62.894) Παρακαλώ δείτε τις συνοδευτικές σηµειώσεις των ενδιαµέσων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 8 of 36

9 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 V. Σηµειώσεις των Ενδιαµέσων Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. και οι θυγατρικές εταιρείες («Ελληνικά Πετρέλαια» ή «ο Όµιλος») λειτουργεί κυρίως στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια στον τοµέα της ενέργειας. Οι δραστηριότητες του Οµίλου περιλαµβάνουν την εξερεύνηση και παραγωγή, την διαδικασία διύλησης και προώθησης των προϊόντων πετρελαίου, την κατασκευή και προώθηση πετροχηµικών προϊόντων, και την εξασφάλιση της διαφήµισης και προώθησης των υπηρεσιών που αφορούν τη µεταφορά και διανοµή των προϊόντων φυσικού αερίου. Επίσης, ο Όµιλος παρέχει υπηρεσίες τεχνικών µελετών και βρίσκεται σε διαδικασία κατασκευής µίας εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. και των θυγατρικών της συντάσσονται σύµφωνα µε το ιεθνή Λογιστικό Πρότυπο ( ΛΠ) 34 «Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις». Ο Όµιλος θεωρεί ότι αυτές οι λογιστικές αρχές, οι οποίες προσαρµόζονται στη τρέχουσα πρακτική που ισχύει στη βιοµηχανία του πετρελαίου και αερίου, απεικονίζουν καλύτερα την οικονοµική θέση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του. Οι λογιστικές αρχές και κανόνες αναγνώρισης και υπολογισµού που ακολουθούνται στις παρούσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι οι ίδιες µε αυτές των ετήσιων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 εκεµβρίου Το νόµισµα αποτίµησης που χρησιµοποιεί η επιχείρηση είναι το Ευρώ. Η χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση που εµφανίζεται σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις εκφράζεται σε χιλιάδες Ευρώ. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου 2004 εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο στις 22 Φεβρουαρίου Οι µέτοχοι της Εταιρείας έχουν την δυνατότητα να τροποποιήσουν τις οικονοµικές καταστάσεις µετά τη δηµοσίευση. Πλαίσιο Σύνταξης Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται χρησιµοποιώντας τους κανόνες ενοποίησης οι οποίοι είναι συνεπείς µε την προηγούµενη λογιστική περίοδο. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. και των εταιρειών στις οποίες η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. έχει συµµετοχή µεγαλύτερη από 50% (θυγατρικές) και στις οποίες η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. ασκεί έλεγχο, µε εξαίρεση αυτές που διακρατούνται για πώληση. Οι θυγατρικές εταιρείες ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος και παύουν να ενοποιούνται κατά την ηµεροµηνία που ο Όµιλος δεν ασκεί πλέον τον έλεγχο. Τα δικαιώµατα µειοψηφίας αντιπροσωπεύουν τη συµµετοχή που έχουν µέρη εκτός Οµίλου. Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις Οι επενδύσεις του Οµίλου σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις λογίζονται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Συνδεδεµένες είναι οι εταιρείες στις οποίες ο Όµιλος ασκεί ουσιώδη επιρροή και δεν αποτελούν ούτε θυγατρικές ούτε κοινοπραξίες του Οµίλου. Οι επενδύσεις σε συνδεδεµένες καταχωρούνται στον Ισολογισµό στο κόστος, πλέον της αναλογίας του Οµίλου στις µεταβολές που έχουν προκύψει στην καθαρή θέση της συνδεδεµένης επιχείρησης από την ηµεροµηνία της επένδυσης µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού µείον τυχόν αποµειώσεις. Η κατάσταση αποτελεσµάτων απεικονίζει το ποσοστό του Οµίλου στα λειτουργικά αποτελέσµατα των συνδεδεµένων επιχειρήσεων. 9 of 36

10 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) Συµµετοχή σε Κοινοπραξίες Η συµµετοχή του Οµίλου σε κοινοπραξίες υπολογίζεται µε βάση τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Τα κέρδη ή οι ζηµιές των επενδύσεων αυτών αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. Επενδύσεις Όλες οι επενδύσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος, που είναι η εύλογη αξία συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών κτήσης που αφορούν αυτές τις επενδύσεις. Μετά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως στοιχεία προς διαπραγµάτευση ή διαθέσιµα προς πώληση προσµετρώνται στην εύλογη αξία τους. Κέρδη και ζηµιές αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης. Άλλες µακροπρόθεσµες επενδύσεις που προορίζονται να διακρατηθούν έως τη λήξη τους, όπως τα οµόλογα, λογιστικοποιούνται στη συνέχεια στο αποσβεσµένο κόστος χρησιµοποιώντας την µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Το αποσβεσµένο κόστος υπολογίζεται αφού ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε έκπτωση ή υπέρ το άρτιο κατά την ηµεροµηνία αγοράς, κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Για τις επενδύσεις που λογιιστικοποιούνται στο αποσβεσµένο κόστος, τα κέρδη και οι ζηµιές αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα όταν είναι οι επενδύσεις αποαναγνωρίζονται ή αποµειώνονται, όπως επίσης και µέσω της διαδικασίας απόσβεσης. Αναγνώριση Εσόδων Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθµό που είναι δυνατόν να προκύψουν οικονοµικά οφέλη για τον Όµιλο και δύναται να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία Τα έσοδα από την πώληση των αγαθών αναγνωρίζονται όταν οι σηµαντικοί κίνδυνοι και οι ανταµοιβές ιδιοκτησίας των αγαθών περάσουν στον αγοραστή. Τα έσοδα από τόκους, αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση, εκτός εάν η εισπραξιµότητά τους είναι αµφίβολη. Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα Ο Όµιλος χρησιµοποιεί παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα όπως συµβόλαια ξένου συναλλάγµατος και προϊόντων για να αντισταθµίσει τους κινδύνους που συνδέονται µε διακυµάνσεις στο ξένο νόµισµα και στις τιµές των προϊόντων. Τέτοια παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα καταχωρούνται στη εύλογη αξία. Η εύλογη αξία των προθεσµιακών συµβολαίων (forwards) που σχετίζονται µε προϊόντα υπολογίζεται σύµφωνα µε τις τρέχουσες αγοραστικές αξίες των προθεσµιακών συµβολαίων (futures) µε παρόµοια χαρακτηριστικά. Η εύλογη αξία των προθεσµιακών συµβολαίων συναλλάγµατος υπολογίζεται σύµφωνα µε τα τρέχοντα επιτόκια συναλλάγµατος που αφορούν συµβόλαια µε παρόµοια χαρακτηριστικά. Για τα παράγωγα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την «λογιστική αντιστάθµισης", οποιαδήποτε κέρδη ή ζηµιές που προκύπτουν από αλλαγές στη εύλογη αξία µεταφέρονται απευθείας στα καθαρά κέρδη ή ζηµιές της περιόδου. 10 of 36

11 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) Λογισµός για µετατροπές και συναλλαγές ξένου συναλλάγµατος Το νόµισµα παρουσίασης των οικονοµικών πληροφοριών του Οµίλου είναι το ευρώ. Οι συναλλαγές οι οποίες πραγµατοποιούνται σε νοµίσµατα διαφορετικά από το νόµισµα παρουσίασης µετατρέπονται σε Ευρώ χρησιµοποιώντας τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που επονοµάζονται σε άλλα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ χρησιµοποιώντας τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες στο τέλος της περιόδου. Οι προκύπτουσες συναλλαγµατικές διαφορές κατά τη διάρκεια της περιόδου και της ηµεροµηνίας ισολογισµού παρουσιάζονται ξεχωριστά στην κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσης. Η υπεραξία και οι αναπροσαρµογές εύλογης αξίας που προκύπτουν από την εξαγορά µιας ξένης εταιρείας λογιστικοποιούνται στην ισοτιµία που ισχύει κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Ασώµατες Ακινητοποιήσεις Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις περιλαµβάνουν την υπεραξία που προκύπτει κατά την απόκτηση των θυγατρικών και των συνδεδεµένων εταιρειών και τις κεφαλαιοποιηµένες δαπάνες εξερεύνησης που πραγµατοποιούνται πριν από τη φάση ανάπτυξης όπως περιγράφεται παρακάτω, σύµφωνα µε τις λογιστικές µεθόδους που χρησιµοποιούνται για το πετρέλαιο και το αέριο. Μέχρι την οι αποσβέσεις της υπεραξίας υπολογίζονταν σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης και δεν υπερέβαιναν τα 20 έτη. Ως αποτέλεσµα της αλλαγής στο ΠΧΠ 3, η υπεραξία καταχωρείται στη λογιστική αξία και εξετάζεται για αποµείωση ετησίως. Η αρνητική υπεραξία, κατά την , έχει µεταφερθεί στα αποθεµατικά σύµφωνα µε τις νέες απαιτήσεις του ΠΧΠ 3. Οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης καταχωρούνται στα αποτελέσµατα όπως προκύπτουν και κεφαλαιοποιούνται µόνο σε περίπτωση επιτυχηµένης ανακάλυψης εµπορικά εκµεταλλεύσιµων αποθεµάτων πετρελαίου. Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις περιλαµβάνουν επίσης τις δαπάνες για αγορά του λογισµικού (SAP) και αδειών για τη χρήση της τεχνογνωσίας σχετικά µε τις νέες εγκαταστάσεις πολυπροπυλενίου, οι οποίες έχουν κεφαλαιοποιηθεί σύµφωνα µε το ΛΠ 38, Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία και αποσβένονται για περίοδο 15 ετών. Λογιστικές µέθοδοι πετρελαίου και φυσικού αερίου Οι λογιστικές µέθοδοι που χρησιµοποιεί ο Όµιλος για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι σύµφωνες µε την πρακτική του κλάδου. Ο Όµίλος εφαρµόζει επιτυχώς τις ορθές λογιστικές µεθόδους ως προς τις δαπάνες εξερεύνησης και ανάπτυξης, όπως περιγράφονται παρακάτω: Κόστος εξερεύνησης Οι γεωλογικές δαπάνες εµφανίζονται στο έτος που εξοδοποιούνται. Οι δαπάνες εξερεύνησης εξοδοποιούνται στο έτος που δηµιουργούνται. Όταν τα αποδεδειγµένα αποθέµατα του πετρελαίου και φυσικού αερίου καθορίζονται και η ανάπτυξη εγκρίνεται, οι σχετικές δαπάνες, από τη στιγµή εκείνη και έπειτα, κεφαλαιοποιούνται στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις. Οι δαπάνες µίσθωσης και κατοχής που αφορούν τη εξερεύνηση συµπεριλαµβάνονται στα άυλα πάγια στοιχεία του ενεργητικού. Κατά τη στιγµή που η εξερεύνηση καθορίζεται ως ανεπιτυχής οι δαπάνες καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. 11 of 36

12 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) Παραγωγικά Στοιχεία Ενεργητικού Χρηµατοοικονοµικά έξοδα που σχετίζονται µε τη χρηµατοδότηση αναπτυξιακών προγραµµάτων κεφαλαιοποιούνται ως µέρος των ενσώµατων ακινητοποιήσεων έως την ηµεροµηνίας έναρξης της εµπορικής τους εκµετάλλευσης. Τα παραγωγικά στοιχεία ενεργητικού αποσβένονται ή αποµειώνονται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της µονάδας παραγωγής (unit-of-production), βασισµένη στα κατ' εκτίµηση αποδεδειγµένα αποθέµατα. Οι δαπάνες διάλυσης, αποκατάστασης και εγκατάλειψης µείον τις εκτιµώµενες υπολλειµατικές αξίες εξοδοποιούνται σύµφωνα µε τη µέθοδο της µονάδας παραγωγής (unit-of-production) βασισµένη στα κατ' εκτίµηση αποδεδειγµένα αποθέµατα. Οι δαπάνες αντιπροσωπεύουν τα µελλοντικά εκτιµώµενα µη προεξοφληµένα κόστη που αφορούν την εγκατάλλειψη σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και τεχνικές. Τα παραγωγικά στοιχεία ενεργητικού συµπεριλαµβάνουν επίσης µίσθια (leaseholds) πετρελαίου και αερίου. Η αποµείωση των µη αξιοποιηµένων µίσθιων (leaseholds) αναγνωρίζεται όταν καµία ανακάλυψη των υδρογονανθράκων δεν έχει ή αναµένεται να επιτευφχθεί. Εάν ένας πεδίο εξερεύνησης γίνει παραγωγικό, τα σχετιζόµενα µε αυτό µίσθια (leaseholds) αποσβένονται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της µονάδας παραγωγής (unit-of-production). Κτίρια και Οικόπεδα Τα κτίρια και οικόπεδα καταχωρούνται στο ιστορικό κοστός πλέον των υποχρεωτικών αναπροσαρµογών έως τις 31 εκεµβρίου 1992 όπως απαιτείται από τους ελληνικούς φορολογικούς νόµους προκειµένου να αντικατροπτίζουν το πληθωριστικό περιβάλλον στην Ελλάδα σε όλα αυτά τα έτη, εκτός από τις αποκτηµένες θυγατρικές, οι οποίες προσαρµόστηκαν στις αγοραστικές αξίες κατά την ηµεροµηνία της απόκτησής τους σύµφωνα µε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα 22 και 16. Κατά τη διάρκεια του 1996, 2000 και 2004 σύµφωνα µε το νόµο 2065/92, τα κτίρια και οικόπεδα της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. αναπροσαρµόστηκαν σύµφωνα µε καθορισµένους συντελεστές όπως προβλέπεται από τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις. Οι αναπροσαρµογές δεν βασίστηκαν στην αγοραστική αξία σύµφωνα µε το διεθνές λογιστικό πρότυπο 16 (όπως αναθεωρήθηκε το 1998 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1999) και εποµένως έχουν αντιλογιστεί κατά την προετοιµασία αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. Λοιπές Εγκαταστάσεις και εξοπλισµός Οι λοιπές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός εκτός από τα κτίρια και οικόπεδα καταχωρούνται στο κόστος και περιλαµβάνουν το κόστος χρηµατοδότησης έως την ηµεροµηνία κατά την οποία τα στοιχεία αυτά εισήχθησαν στην παραγωγική διαδικασία. Τα έξοδα συντήρησης και επισκευών εξοδοποιούνται όταν η δαπάνη πραγµατοποιείται εκτός από τα έξοδα αποκατάστασης εγκαταστάσεων διύλησης που υπολογίζονται όπως περιγράφονται παρακάτω. Τα πάγια αποσβένονται βάσει της σταθερής µεθόδου απόσβεσης κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους ως εξής: - Κτίρια: έτη, - Εξειδικευµένες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις: 7-15 έτη, - Μηχανήµατα, εξοπλισµός και εξοπλισµός µεταφορών: 5-8 έτη, - Υπολογιστές - λογισµικό: 3-5 έτη. - Αγωγοί ακατέργαστου πετρελαίου: 40 έτη - Πλοία LPG: 10 έτη - Πλοία Whiteporoducts: 17 έτη 12 of 36

13 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) Έξοδα αποκατάστασης εγκαταστάσεων διύλησης Οι δαπάνες αποκατάστασης εγκαταστάσεων διύλησης κεφαλοποιούνται στην παρούσα αξία τους και αποσβένονται σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της προγραµµατισµένης περιόδου αποκατάστασης. Κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισµού Το κόστος δανεισµού που αποδίδεται άµεσα στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός στοιχείου που πληρεί τις προϋποθέσεις αναγνώρισης ως πάγιο κεφαλαιοποιείται ως µέρος του κόστους αυτού του παγίου. Το κόστος δανεισµού κεφαλαιοποιείται δεδοµένου ότι τα δανειζόµενα κεφάλαια χρησιµοποιούνται για την απόκτηση καθορισµένου παγίου αποκλειστικά. Στον βαθµό τον οποίο τα κεφάλαια που δανείζονται δεν προορίζονται αποκλειστικά για την απόκτηση του καθορισµένου παγίου, το ποσό του κόστους δανεισµού που επιλέγεται για κεφαλαιοποίηση καθορίζεται µε την εφαρµογή ενός ποσοστού κεφαλαιοποίησης επί των δαπανών για το πάγιο αυτό. Αποµείωση αξίας µακροπρόθεσµων περιουσιακών στοιχείων Τα µακροπρόθεσµα περιουσιακά στοιχεία, τα αναγνωρίσιµα άυλα πάγια και η υπεραξία, αποµειώνονται όταν, γεγονότα ή αλλαγές σε περιστάσεις µέσα στο έτος έχουν ως αποτέλεσµα η ανακτήσιµη αξία τους να είναι µικρότερη από την λογιστική αξία. Η αποµείωση καθορίζεται για κάθε οµάδα αυτόνοµων παγίων (πεδία και άδειες εξόρυξης, αυτόνοµες λειτουργικές µονάδες ή θυγατρικές) συγκρίνοντας την λογιστική αξία µε την προεξόφληση των ταµιακών ροών που αναµένεται να δηµιουργηθούν βάσει των προσδοκιών της διοίκησης επί των µελλοντικών οικονοµικών και λειτουργικών συνθηκών. Σε περίπτωση που η ανωτέρω σύγκριση υποδείξει ότι ένα στοιχείο του ενεργητικού έχει υποστεί αποµείωση, η µείωση που αναγνωρίζεται ισούται µε τη διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας και της αγοραίας αξίας ή της αξίας προεξόφλησης των µελλοντικών ταµιακών ροών (οποιαδήποτε είναι µεγαλύτερη). Κρατικές επιχορηγήσεις Oι επιχορηγήσεις που αφορούν επενδύσεις σε ενσώµατα πάγια ή αξιοποίηση αυτών καταγράφονται αρχικά ως αναβαλλόµενα έσοδα. Έπειτα, πιστώνονται στα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των σχετικών παγίων έχοντας άµεση σχέση µε την απόσβεση που λαµβάνεται για αυτά τα πάγια. Άλλες επιχορηγήσεις, που έχουν παρασχεθεί στον Όµιλο, οι οποίες υπό ορισµένες προϋποθέσεις θεωρούνται πληρωτέες, απεικονίζονται ως ενδεχόµενες υποχρεώσεις έως ότου η πιθανότητα πληρωµής τους γίνει µηδαµινή, στην οποία περίπτωση αναγνωρίζονται ως αναβαλλόµενο έσοδο. Αποθέµατα Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της επιχείρησης µείον τις εκτιµώµενες δαπάνες ολοκλήρωσης και τις εκτιµώµενες δαπάνες που κρίνονται απαραίτητες για να πραγµατοποιηθεί η πώληση. Για τα αποθέµατα διύλησης ο Όµιλος χρησιµοποιεί τις µέσες πραγµατικές τιµές που επικρατούν µετά το τέλος της χρήσης για να καθοριστεί η εκτιµώµενη τιµή πώλησης στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της επιχείρησης. Το κόστος των αποθεµάτων καθορίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους. 13 of 36

14 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) Ταµιακά ιαθέσιµα και ισοδύναµα Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβανουν τις βραχυπρόθεσµες, άµεσης ρευστοποίησης επενδύσεις συµπεριλαµβανοµένων των βραχυπρόθεσµων εµπορεύσιµων τίτλων και τις καταθέσεις προθεσµίας που γενικά έχουν ηµεροµηνία λήξης τριών µηνών ή λιγότερο. Φόροι Ο Όµιλος χρησιµοποιεί το λογαριασµό αναβαλλόµενη φορολογία για όλες τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από τις φορολογικές αξίες των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και των αντίστοιχων λογιστικών αξιών τους. Οι διαφορές απορρέουν από αποτιµήσεις παγίων, ζηµιές και κέρδη από φόρους που µεταφέρονται σε επόµενες χρήσεις. Ο Όµιλος κάνει χρήση της µεθόδου της υποχρέωσης κατά την οποία οι αναβαλλόµενοι φόροι υπολογίζονται µε την εφαρµογή των φορολογικών συντελεστών που έχουν θεσπιστεί ή έχουν οριστεί κατά έννοια κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται µόνο στο βαθµό που θεωρείται πιθανή η ύπαρξη µελλοντικού φορολογητέου κέρδους για τη χρησιµοποιήση της προσωρινής διαφοράς. Για τις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις σχηµατίζονται προβλέψεις βασισµένες στην πιθανότητα ανάκτησής τους. Παροχές µετά την αποχώρηση και συνταξιοδοτικά προγράµµατα Τα αποθεµατικά που αφορούν τις αποζηµειώσεις του προσωπικού µετά την αποχώρηση παρέχονται για κάθε πρόγραµµα καθορισµένων παροχών - χρησιµοποιώντας την µέθοδο προβεβληµένης πιστωτικής µονάδας (projected unit credit method). Τα αναλογιστικά κέρδη και ζηµιές αναγνωρίζονται ως έσοδα ή έξοδα όταν τα συσσωρευµένα µη-αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµιές για το κάθε πρόγραµµα παροχών ξεχωριστά υπερβαίνουν το 10% της καθορισµένης υποχρέωσης. Αυτά τα κέρδη ή ζηµιές αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια του αναµενόµενου µέσου ασφαλιστικού χρόνου του προσωπικού. Ο Όµιλος συµβάλλει στα προγράµµατα παροχών όπως αυτό ορίζεται από τον ελληνικό νόµο. Οι συνεισφορές, που βασίζονται στους µισθούς, καταβάλλονται σε κρατικά ταµεία που είναι τα αρµόδια για τις πληρωµές των συντάξεων. Πέρα αυτού ο Όµιλος δε φέρει καµία πρόσθετη ευθύνη για αυτά τα προγράµµατα. Ορισµένες θυγατρικές έχουν συµπληρωµατικά προγράµµατα συνταξιοδότησης και παροχών. Τα προγράµµατα είναι είτε προγράµµατα καθορισµένων εισφορών είτε προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Η αναλογιστική υποχρέωση από τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών καταχωρείται ως υποχρέωση και εποµένως τα αναλογιστικά κέρδη και ζηµιές που προκύπτουν κυρίως από τις αλλαγές στις υποθέσεις των προγραµµάτων αποσβένονται χρησιµοποιώντας τη σταθερή µέθοδο για διάρκεια ίση µε την εκτιµώµενη διάρκεια ζωής εργασίας του συµµετέχοντος στα προγράµµατα προσωπικού χρησιµοποιώντας την µέθοδο προβεβληµένης πιστωτικής µονάδας (projected unit credit method). Όσον αφορά την έναρξη τέτοιων προγραµµάτων ή την επέκτασή τους στις νέες κατηγορίες προσωπικού, η αναλογιστική αξία των προγενέστερων δαπανών υπηρεσίας αναγνωρίζεται την ηµεροµηνία της έναρξης ή της επέκτασης. Περιβαλλοντολογικές Υποχρεώσεις Οι περιβαλλοντικές δαπάνες που αφορούν τρέχοντα ή µελλοντικά έσοδα εξοδοποιούνται ή κεφαλαιοποιούνται ανάλογα µε την περίπτωση. Οι δαπάνες που αφορούν υπάρχουσα κατάσταση που προκλήθηκε από προηγούµενες διαδικασίες και που δεν συµβάλλουν στα τρέχοντα ή µελλοντικά κέρδη εξοδοποιούνται. Οι υποχρεώσεις που αφορούν δαπάνες περιβαλλοντικής αποκατάστασης αναγνωρίζονται όταν οι δαπάνες αυτές είναι πιθανές και µπορούν εύλογα να υπολογιστούν. Γενικά, η δηµιουργία αυτών των προβλέψεων συµπίπτει µε τη δέσµευση της διοίκησης σε ένα επίσηµο σχέδιο δράσης ή, νωρίτερα, όταν πρόκειται για αποεπένδυση ή κλείσιµο ανενεργών πεδίων. 14 of 36

15 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Οι λογαριασµοί προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις οι οποίοι περιλαµβάνουν υπόλοιπα που κατά κανόνα ρυθµίζονται µε όρους ηµερών αποτιµώνται στο κόστος που είναι η εύλογη αξία των υποχρεώσεων πληρωτέων στο µέλλον για τα ληφθέντα αγαθά και υπηρεσίες. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Ο λογαριασµός απαιτήσεις από πελάτες περιλαµβάνει υπόλοιπα, που κατά κανόνα ρυθµίζονται µε όρους ηµερών, αναγνωρίζονται και καταχωρούνται στο ποσό που αναγράφεται στα αρχικά τιµολόγια µείον πρόβλεψη για απαιτήσεις ανεπίδεκτες είσπραξης που χορηγείται. Η πρόβλεψη δηµιουργείται όταν η είσπραξη του συνόλου των απαιτήσεων δεν είναι πιθανή. Οι απαιτήσεις που δεν εισπράττονται διαγράφονται όπως υφίστανται. Οι συναλλαγµατικές και τα γραµµάτια, που διακρατούνται έως την λήξη, αποτιµώνται στο αποσβεσµένο κόστος χρησιµοποιώντας την µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Εκείνα που δεν έχουν δεδοµένη λήξη αποτιµώνται στο κόστος, που είναι η εύλογη αξία της εκτίµησης που δίνεται. Προβλέψεις Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος έχει µια παρούσα υποχρέωση (νοµική ή τεκµαιροµένη) ως αποτέλεσµα ενός προηγούµενου γεγονότος, και είναι πιθανό ότι µια εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη θα απαιτηθεί για να διευθετήθει η υποχρέωση και η υποχρέωση µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Μισθώσεις Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις που ουσιαστικά µεταφέρουν στον Όµιλο, όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η κυριότητα του µισθωµένου παγίου, κεφαλαιοποιούνται στην παρούσα αξία των ελάχιστων µισθωµάτων κατά την έναρξη της µίσθωσης. Κάθε πληρωµή µισθώµατος διαχωρίζεται σε κεφάλαιο και τόκο. Το ποσό του µισθώµατος που αφορά κεφάλαιο µειώνει την υποχρέωση, ενώ ο τόκος επιβαρύνει τα αποτελέσµατα. Τα µισθωµένα ακίνητα αποσβένονται στη χαµηλότερη διάρκεια µεταξύ της ωφέλιµης ζωής του παγίου και της διάρκειας της µίσθωσης. Οι µισθώσεις κατά τις οποίες ο µισθωτής τελικά διατηρεί ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που απορρέουν από την κυριότητα του µισθωµένου παγίου κατατάσσονται στις λειτουργικές µισθώσεις. Τα µισθώµατα των λειτουργικών µισθώσεων αναγνωρίζονται ως δαπάνη στην κατάσταση αποτελεσµάτων και καταχωρούνται µε βάση τη σταθερή µέθοδο στη διάρκεια της λειτουργικής µίσθωσης. 15 of 36

16 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ 2α. Ανάλυση κατά επιχειρηµατικό τοµέα (Σε χιλιάδες Ευρώ) ιύληση Μάρκετινγκ Εξερεύνηση & Παραγωγή Πετροχηµικά Τεχνικές Μελέτες Φυσικό Αέριο Ηλεκτρική Ενέργεια Προσαρµογές Εσωτερικών Τµηµάτων Από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 (Μη ελεγµένα) Καθαρές πωλήσεις ( ) Αποσβέσεις Αναλώσεις και αποσβέσεις άυλων στοιχείων Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Λειτουργικό κέρδος (6.300) (891) (795) (311) (38) (82) Καθαρά αποτελέσµατα συνδεδεµένων επιχειρήσεων Καθαρό κέρδος / (ζηµιά) (6.300) (3.606) (889) (308) (14) Από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 (Μη ελεγµένα) Καθαρές πωλήσεις ( ) Αποσβέσεις Αναλώσεις και αποσβέσεις άυλων στοιχείων Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως (955) Λειτουργικό κέρδος (1.849) (538) - (225) (1.480) Καθαρά αποτελέσµατα συνδεδεµένων επιχειρήσεων - (6) Καθαρό κέρδος / (ζηµιά) (1.654) (421) (615) - (130) (2.171) (1) Οι προσαρµογές αφορούν συναλλαγές µεταξύ των επιχειρηµατικών τοµέων. Σύνολο 16 of 36

17 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ (συνέχεια) 2β. Ανάλυση κατά γεωγραφική ζώνη (Καθαρές Πωλήσεις) Από 1 Ιανουαρίου (Σε χιλιάδες Ευρώ) 31 Μαρτίου Μαρτίου 2004 Ανέλεγκτες Ανέλεγκτες Εγχώριες πωλήσεις (Ελλάδα) ιεθνείς πωλήσεις ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΕΞΟ Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Από 1 Ιανουαρίου (Σε χιλιάδες Ευρώ) 31 Μαρτίου Μαρτίου 2004 Ανέλεγκτες Ανέλεγκτες Κόστος πωλήσεων και έξοδα λειτουργίας διάθεσης Έξοδα διοικητικής λειτουργίας ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Από 1 Ιανουαρίου (Σε χιλιάδες Ευρώ) 31 Μαρτίου Μαρτίου 2004 Ανέλεγκτες Ανέλεγκτες Έσοδο από τόκους Τόκοι από εµπορικές απαιτήσεις Άλλα συναφή έσοδα Κέρδη από συναλλαγµατικές διαφορές Εσοδα από µερίσµατα ======== ======== 17 of 36

18 5. ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τα ποσά απεικονίζουν το καθαρό αποτέλεσµα συνδεδεµένων επιχειρήσεων που ενοποιούνται βάσει της µεθόδου της καθαρής θέσης. Από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου Μαρτίου 2004 Ανέλεγκτες Ανέλεγκτες Βόλος ΕΠΑ - αναλογία κέρδους αποσβέσεις αρνητικής υπεραξίας Σπάτα - (6) ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ (α) Απολαβές Από 1 Ιανουαρίου (Σε χιλιάδες Ευρώ) 31 Μαρτίου Μαρτίου 2004 Ανέλεγκτες Ανέλεγκτες Μισθοί Ασφαλιστικοί οργανισµοί Συνταξιοδοτικές και παρόµοιες υποχρεώσεις Λοιπές παροχές Σύνολο (β) Μέσος αριθµός προσωπικού ιύληση Μάρκετινγκ Εξερεύνηση & Παραγωγή Πετροχηµικά Τεχνικές µελέτες Σύνολο of 36

19 7. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις ταξινοµούνται, σύµφωνα µε τη πρακτική που ακολουθείται από το κλάδο πετρελαιοειδών και φυσικού αερίου, βάσει των λειτουργικών δραστηριοτήτων. Αυτή η ταξινόµηση, παρά σύµφωνα µε τον τύπο του παγίου, δίνεται προκειµένου να επιτραπεί µια καλύτερη σύγκριση µε άλλες επιχειρήσεις µε παρόµοιες δραστηριότητες. 31 Μαρτίου 2005 (Ανέλεγκτες) Εξερεύνηση & Παραγωγή Τεχνικές Μελέτες (Σε χιλιάδες Ευρώ) Σηµειώσεις ιύληση Μάρκετινγκ Πετροχηµικά Σύνολο Κόστος Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου Κεφαλαιουχική δαπάνη Πωλήσεις & διαγραφές Μεταβιβάσεις, αγορές & άλλες κινήσεις Υπόλοιπο την 31 Μαρτίου ======== ========= Αποσβέσεις Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου Έξοδο περιόδου Πωλήσεις & διαγραφές Μεταβιβάσεις, αγορές & άλλες κινήσεις Υπόλοιπο την 31 Μαρτίου ======== ========= Καθαρή λογιστική αξία την 31 Μαρτίου ======== ========= 19 of 36

20 7. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (συνέχεια) 31 εκεµβρίου 2004 (Ελεγµένες) (Σε χιλιάδες Ευρώ) Σηµειώσει ς ιύληση Μάρκετινγκ Εξερεύνηση & Παραγωγή Πετροχηµικά Τεχνικές Μελέτες Σύνολο Κόστος Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου Κεφαλαιουχική δαπάνη Πωλήσεις, διαγραφές & άλλες κινήσεις - (1.579) (1.579) Μεταβιβάσεις, αγορές & άλλες κινήσεις (1.055) (16.452) (16.569) Αποτελέσµατα συναλλαγµατικών πράξεων - (4) (4) Υπόλοιπο την 31 εκεµβρίου Αποσβέσεις Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου (123) Έξοδο χρήσης Πωλήσεις, διαγραφές & άλλες κινήσεις - (1.579) (1.579) Αποµείωση Μεταβιβάσεις, αγορές & άλλες κινήσεις - (16.444) (15.506) Εξαγορά της Πετρόλα Ελλάς ΑΕΒΕ - (2) (2) Υπόλοιπο την 31 εκεµβρίου Καθαρή λογιστική αξία την 31 εκεµβρίου 2004 (12.662) of 36

21 8. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Τα ενσώµατα πάγια είναι ταξινοµηµένα, σύµφωνα µε τις πρακτικές του κλάδου πετρελαίου και αερίου στις επιµέρους δραστηριότητες. Αυτή η ταξινόµηση, παρά σύµφωνα µε τον τύπο παγίου, δίνεται προκειµένου να επιτραπεί µια καλύτερη σύγκριση µε άλλες επιχειρήσεις µε παρόµοιες δραστηριότητες. 31 Μαρτίου 2005 (Ανέλεγκτη) (σε χιλιάδες Ευρώ) Σηµειώσεις ιύληση Marketing Εξερεύνηση & Παραγωγη Πετροχηµικά Τεχνικές µελέτες Παραγωγή ενέργειας Σύνολο Κόστος Υπόλοιπο την 1 η Ιανουαρίου Κεφαλαιουχική δαπάνη Πωλήσεις, διαγραφές και άλλες κινήσεις - Μεταβιβάσεις Υπόλοιπο 31 η Μαρτίου ======== ======== ========= ======= ========= Συσσωρευµένες αποσβέσεις Υπόλοιπο την 1 η Ιανουαρίου Χρέωση περιόδου Πωλήσεις, διαγραφές και άλλες κινήσεις - Μεταβιβάσεις - Υπόλοιπο 31 η Μαρτίου ======== ======== ========= ======== ========= Καθαρή λογιστική αξία 31 Μαρτίου ======== ======== ========= ======== ========= 21 of 36

22 8. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (συνέχεια) (σε χιλιάδες Ευρώ) Σηµειώσεις ιύληση Marketing Εξερεύνηση και παραγωγη Πετροχηµικά Τεχνικές µελέτες Παραγωγή ενέργειας Σύνολο Κόστος Υπόλοιπο την 1 η Ιανουαρίου Κεφαλαιουχική δαπάνη 3α, 3β Πωλήσεις, διαγραφές και άλλες κινήσεις (5.716) (13.925) - (106) (49) - (19.796) Μεταβιβάσεις (454) Αποτελέσµατα συναλλαγµατικών πράξεων (758) Υπόλοιπο 31 η εκεµβρίου ======== ======== ========= ======= ========= Συσσωρευµένες αποσβέσεις Υπόλοιπο την 1 η Ιανουαρίου Χρέωση χρήσης Πωλήσεις, διαγραφές και άλλες κινήσεις (666) (3.123) - - (49) - (3.838) Μεταβιβάσεις (1.207) (889) Υπόλοιπο 31 η εκεµβρίου ======== ======== ========= ======== ========= Καθαρή λογιστική αξία 31 εκεµβρίου ======== ======== ========= ======== ========= 22 of 36

23 9. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Στην Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων συµπεριλαµβάνονται έσοδα, κόστη και έξοδα, τα οποία προκύπτουν από τις συναλλαγές µεταξύ του Όµίλου και συνδεδεµένων µερών. Τέτοιες συναλλαγές περιλαµβάνουν κυρίως πωλήσεις και αγορές των αγαθών και υπηρεσιών στη συνηθισµένη πορεία της επιχείρησης και στο σύνολο ανήλθαν σε: (σε χιλιάδες Ευρώ) 31 Μαρτίου εκεµβρίου Μαρτίου 2004 Ανέλεγκτες Ελεγµένες Ανέλεγκτες Χρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη Χρεώσεις από συνδεδεµένα µέρη Υπόλοιπο οφειλής από συνδεδεµένες επιχ Υπόλοιπο οφειλής προς συνδεδεµένες επιχ Αµοιβές ιοίκησης Οι χρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη αφορούν τα εξής: Επωνυµία: Φύση της σχέσης: (α) Public Power Corporation Hellas Κοινή ιδιοκτησία Ελληνικό Κράτος (β) Hellenic Armed forces Κοινή ιδιοκτησία Ελληνικό Κράτος (γ) Olympic Airways/ Airlines Κοινή ιδιοκτησία Ελληνικό Κράτος (δ) Denison-Hellenic-DEP EKY-White Shield-Poseidon Κοινοπραξία (ε) Enterprise Oil Exploration Limited Κοινοπραξία (στ Triton Hellas S.A. Κοινοπραξία (ζ) Public Gas Corporation of Greece S.A. (DEPA) Συνδεδεµένη (η) Volos Pet Industries A.E. Συνδεδεµένη (θ) OMV Aktiengesellschaft Κοινοπραξία (ι) Sipetrol Κοινοπραξία (κ) Athens Airport Fuel Pipeline Company S.A. Συνδεδεµένη (λ) Superlube Συνδεδεµένη (µ) Eurobank Κοινή ιδιοκτησία (ν) Lamda Shipyards Κοινή ιδιοκτησία (ξ) Woodside Repsol - Elpe Κοινοπραξία (ο) Argonautis Κοινή ιδιοκτησία (π) Consolidated Marine Management Κοινή ιδιοκτησία (ρ) Αµοιβές ιοίκησης: Οι µισθοί και οι αµοιβές για τα 73 µέλη (Μαρτίου 2003: 65 µέλη) του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και των θυγατρικών της για την περίοδο των τριών µηνών που έληξε 31 Μαρτίου 2004 και για την περίοδο των τριών µηνών που έληξε 31 Μαρτίου 2003 ανέρχονται σε 918 χιλιάδες και 604 χιλιάδες, αντίστοιχα. 23 of 36

24 10. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Μέθοδος Ποσοστό (σε χιλιάδες Ευρώ) Αποτίµησης Συµµετοχής 31 Μαρτίου 31 Μαρτίου 2004 % Ανέλεγκτες Ελεγµένες ΕΠΑ Α.Ε Κ.Θ ΕΑΝΤ Κόστος Βόλος Pet Industries S.A. Κ.Θ Athens Airport Fuel Pipeline Company S.A. Κ.Θ Σπάτα Aviation Fuel Company S.A. Κ.Θ Λοιπές Κ.Θ Λοιπές Συµµετοχές Ο Όµιλος έχει επίσης συµµετοχικά ενδιαφέροντα στις ακόλουθες κοινοπραξίες εξερεύνησης: (Ποσοστό συµµετοχής) 31 Μαρτίου εκεµβρίου 2004 RAMCO / Medusa (Montenegro) Blocks 1 and 2 60,00% 60,00% RAMCO / Medusa (Montenegro) Block 3 60,00% 60,00% OMV (Αλβανία) 49,00% 49,00% Sipetrol Oil Search (Λιβύη) 37,50% 37,50% Woodside Energy- Repsol Exploration Murzoq (Λιβύη) 20,00% 20,00% Όσον αφορά τα συµµετοχικά ενδιαφέροντα για τις κοινοπραξίες µε OMV (Αλβανία), OMV (Ιράν), Sipetrol Oil Search (Λιβύη) και Sipetrol (Αίγυπτος), δεν υπήρξε κανένα αρχικό κόστος απόκτησης και ο Όµιλος συµµετέχει µε το µερίδιο του κόστους εξερεύνησης, που είναι σύµφωνο µε την ιδιοκτησία της όπως παρουσιάζεται ανωτέρω. Τέτοιες δαπάνες εξοδοποιούνται σύµφωνα µε την πολιτική του Οµίλου. Οι συνεργασίες του Οµίλου µε την OMV σχετικά µε το Ιράν και µε την Sipetrol σχετικά µε την Αίγυπτο δεν έχουν προχωρήσει. Όλες οι συµβατικές υποχρεώσεις του Οµίλου έχουν εκπληρωθεί και καµία περαιτέρω δαπάνη δεν αναµένεται. Στην Αλβανία η πρώτη διάτρηση ολοκληρώθηκε ανεπιτυχώς στην περιοχή Paleokastra. Μια δεύτερη διάτρηση βρίσκεται σε στάδιο διεξαγωγής και αναµένεται να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξάµηνου του Όσον αφορά τη συµµετοχή στην κοινοπραξία µε Woodside και Repsol στη Λιβύη, ο Όµιλος ανέλαβε ένα αρχικό κόστος των $ 16,8 εκατοµ. ( 13,5 εκατοµµύρια) προκειµένου να αποκτηθούν τα δικαιώµατα εξερεύνησης σε συγκεκριµένα Λιβυκά εδάφη. Ο χειριστής (Repsol) αυτήν την περίοδο ασχολείται µε τις προπαρασκευαστικές εργασίες και την αξιολόγηση στοιχείων προκειµένου να συνεχιστεί η εξερεύνηση αργότερα µέσα στο of 36

25 11. ΑΝΕΙΑ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (σε χιλιάδες Ευρώ) 31 Μαρτίου εκεµβρίου 2004 Ανέλεγκτες Ελεγµένες άνεια και προκαταβολές Άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Τα δάνεια και οι προκαταβολές αντιπροσωπεύουν την πίστωση εµπορευµάτων που χορηγείται σε τρίτους. Τα ποσά αυτά είναι άτοκα. 12. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ (σε χιλιάδες Ευρώ) 31 Μαρτίου εκεµβρίου 2004 Ανέλεγκτες Ελεγµένες Αργό πετρέλαιο ιυλισµένα και ηµιτελή προϊόντα Πετροχηµικά Αναλώσιµα και άλλα ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (σε χιλιάδες Ευρώ) 31 Μαρτίου εκεµβρίου Ανέλεγκτες Ελεγµένες Εµπορικές απαιτήσεις Λοιπές απαιτήσεις Αναβαλλόµενες δαπάνες και προπληρωµές Σύνολο of 36

26 14. ΤΑΜΙΑΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ ΥΝΑΜΑ (σε χιλιάδες Ευρώ) 31 Μαρτίου εκεµβρίου Ανέλεγκτες Ελεγµένες Ταµείο και χρηµατικά διαθέσιµα Ταµιακά ισοδύναµα Χρηµατικά διαθέσιµα Τα ταµειακά ισοδύναµα αποτελούνται από τις βραχυπρόθεσµες καταθέσεις (που γίνονται για περιόδους λιγότερο των τριών µηνών) και τις επενδύσεις σε Συµφωνίες Επαναγοράς / (REPOS). Τέτοιες καταθέσεις εξαρτώνται από τις άµεσες απαιτήσεις µετρητών του Οµίλου. 15. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31 Μαρτίου εκεµβρίου Ανέλεγκτες Ελεγµένες Αριθµός κοινών µετοχών Ονοµαστική τιµή κοινών µετοχών ( ) 2,18 2,18 Ονοµαστική τιµή εκδιδόµενου µετοχικού κεφαλαίου (σε χιλιάδες ) Η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. προσφέρει ένα πρόγραµµα δικαιώµατος προαίρεσης αγοράς µετοχών στα διοικητικά στελέχη. Η τιµή άσκησης καθορίζεται βάσει της απόδοσης της µετοχής της επιχείρησης σε σχέση µε την αγορά και τα δικαιώµατα έχουν τη δυνατότητα να ασκηθούν µέσα σε πέντε χρόνια. Έως τις 31 Μαρτίου 2005, η διοίκηση είχε την επιλογή να αγοράσει µετοχές στην τιµή των 13,06 η κάθε µία, µετοχές στην τιµή των 9,68 η κάθε µία και µετοχές στην τιµή των 6,97 η κάθε µία µέσα στα επόµενα τέσσερα έτη. 26 of 36

27 16. ΑΝΕΙΑ (σε χιλιάδες Ευρώ) 31 Μαρτίου εκεµβρίου 2004 Ανέλεγκτες Ελεγµένες Βραχυπρόθεσµος ανεισµός Υπεραναλήψεις Κοινοπρακτικό δάνειο Λοιπός βραχυπρόθεσµος δανεισµός Υποσύνολο Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων Βραχυπρόθεσµος δανεισµός Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση Σύνολο βραχυπρόθεσµου δανεισµού Μακροπρόθεσµος ανεισµός Οµολογιακό δάνειο άνεια τραπεζών Υποσύνολο Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων Υποσύνολο Οφειλές µέσα σε ένα χρόνο Σύνολο µακροπρόθεσµου δανεισµού Οι λήξεις των µακροπρόθεσµων δανείων αναλύονται ακολούθως: Οφειλή πέρα των πέντε ετών Οφειλή από ένα έως πέντε έτη Μακροπρόθεσµες οφειλές Οφειλές µέσα σε ένα χρονο of 36

28 Οµολογιακό άνειο Tον Φεβρουάριο του 2005, η Επιχείρηση εξέδωσε ένα πενταετές οµολογειακό δάνειο των $ 350 εκατοµµυρίων µε Εξουσιοδοτηµένους Οργανωτές την τράπεζα του Τόκιο - Mitsubishi Ltd, Citigroup Global Markets Ltd., EFG Telesis Finance S.A. και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας Α.Ε. Το δάνειο υπογράφτηκε µε τη συµµετοχή δέκα έξι χρηµατοπιστωτικών οργανισµών και είναι µέρος της αναχρηµατοδότησης των υπαρχουσών πιστωτικών ορίων της Εταιρείας. Από τις 31 Μαρτίου 2005, $ 150 εκατοµµύρια έχουν εξαχθεί για την αποπληρωµή του τριετούς Κοινοπρακτικού ανείου αφήνοντας µια αχρησιµοποίητη πίστωση ποσού $ 200 εκατοµµυρίων. Κοινοπρακτικό άνειο Στις 31 εκεµβρίου 2004, είχαν χρησιµοποιηθεί $25 εκατοµµύρια από τα $200 εκατοµµυρία του δεσµευµένου αναπληρούµενου πιστωτικού ορίου (committed revolving facility) και $155 εκατοµµύρια από τα $200 εκατοµµυρία του µη δεσµευµένου πιστωτικού ορίου (uncommitted tender panel facility). Στις 18 Ιανουαρίου 2005, είχε αποπληρωθεί ολοσχερώς η υποχρέωση του µη δεσµευµένου πιστωτικού ορίου. Στις 31 Μαρτίου 2005, είχαν χρησιµοποιηθεί $75 εκατοµµύρια από τα $200 εκατοµµυρία του δεσµευµένου αναπληρούµενου ορίου. 17. ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (σε χιλιάδες Ευρώ) 31 Μαρτίου εκεµβρίου 2004 Ανέλεγκτες Ελεγµένες Αποζηµίωση προσωπικού, συντάξεις και λοιπές υποχρεώσεις Κυβερνητικές επιχορηγήσεις Περιβαλλοντικές δαπάνες Άλλες µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Προκαταβολές από το ηµόσιο Οι προκαταβολές από την κυβέρνηση (Ελληνικό Κράτος) στον Όµιλο για σκοπούς έρευνας και εξερεύνησης που ανέρχονται σε χιλιάδες έχουν καταγραφεί ως υποχρέωση δεδοµένου ότι ένα τέτοιο ποσό µπορεί να καταστεί πληρωτέο εφόσον υπάρχουν έσοδα από δραστηριότητα στις σχετικές περιοχές. Οι όροι της αποπληρωµής θα καθοριστούν από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Βιοµηχανίας, εφόσον συντρέχει λόγος. Περιβαλλοντικές απάνες Πρόβλεψη ποσού χιλιάδες έχει δηµιουργηθεί για το εκτιµώµενο κόστος για την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζηµιάς, όπως απαιτείται από τις ρυθµιστικές αρχές, στις διάφορες εγκαταστάσεις του Οµίλου. 28 of 36

29 18. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ ΚΑΙ Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (σε χιλιάδες Ευρώ) 31 Μαρτίου εκεµβρίου 2004 Ανέλεγκτες Ελεγµένες Εµπορικές Υποχρεώσεις Άλλες Υποχρεώσεις εδουλευµένα έξοδα και αναβαλλόµενα έσοδα ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Κίνδυνος ιακύµανσης Επιτοκίων Η έκθεση του Οµίλου στον κίνδυνο αγοράς για αλλαγές στα επιτόκια αφορά πρώτιστα τις βραχυπρόθεσµες επενδύσεις του Οµίλου και τις βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις από δάνεια. Ο Όµιλος δεν αντισταθµίζει τις επενδύσεις ή τα δάνειά της. Οι επενδύσεις αποτελούνται κυρίως από οµόλογα κυβερνήσεων και Συµβάσεις Επαναγοράς (Repos) και αποσκοπούν στην εξασφάλιση ρευστότητας. Συναλλαγµατικός Κίνδυνος Ο Όµιλος δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα. Ο Όµιλος είναι εκτεθιµένος στον συναλλαγµατικό κίνδυνο όσον αφορά τις αγορές και τις πωλήσεις και τα βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα χρέη της. Ο Όµιλος αγοράζει το ακατέργαστο πετρέλαιο σε δολλάρια ΗΠΑ και πωλεί τα προϊόντα διύλησης κυρίως σε δολλάρια ΗΠΑ. Ο Όµιλος χρησιµοποιεί βραχυπρόθεσµα πιστωτικά όρια που αποτυπωνονται σε δολλάρια ΗΠΑ για να αγοράσουν το ακατέργαστο πετρέλαιο. Ο τοµέας λιανικής του Οµίλου αγοράζει κυρίως σε δολλάρια ΗΠΑ και πουλάει σε δολλάρια ΗΠΑ και σε Ευρώ. Ο χηµικός τοµέας του Οµίλου αγοράζει τις πρώτες ύλες κυρίως σε δολλάρια ΗΠΑ και πουλάει κυρίως σε Ευρώ. Κίνδυνος τιµών των προϊόντων Ο Όµιλος έχει σηµαντική έκθεση στις τιµές προϊόντων του πετρελαίου. Η οµάδα αντισταθµίζει κατά ένα µεγάλο µέρος αυτήν την έκθεση µετακυλύοντας τις αυξήσεις των τιµών στους πελάτες. Πιστωτικός κίνδυνος Η µέγιστη έκθεση του οµίλου στον πιστωτικό κίνδυνο (µη λαµβάνοντας υπόψη την αξία οποιασδήποτε εγγύησης ή άλλης ασφάλειας που διακρατείται) σε περίπτωση που οι αντισυµβαλλόµενοι δεν καταφέρουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που έχουν στις 31 Μαρτίου 2005 σε σχέση µε κάθε κατηγορία χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, εκτός από τα παράγωγα, είναι η λογιστική αξία εκείνων των στοιχείων όπως υποδεικνύεται στον ισολογισµό µείον οποιεσδήποτε υποθήκες ή εγγυήσεις που απαιτούνται από τους πελάτες. 29 of 36

30 Σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου Σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου δηµιουργούνται όταν οι αλλαγές στην οικονοµία, τη βιοµηχανία ή τους γεωγραφικούς παράγοντες επηρρεάζει παρόµοια τις οµάδες των αντισυµβαλλόµενων των οποίων η σωρευτική πιστωτική έκθεση είναι σηµαντική σε σχέση µε τη συνολική πιστωτική έκθεση του Οµίλου. Το χαρτοφυλάκιο του Οµίλου παρουσιάζει ευρεία διασπορά σε διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων καθώς και διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, ενώ οι συναλλαγές γίνονται µε διαφορετικής πιστωληπτικής ικανότητας αντισυµβαλλόµενους, µετριάζοντας κατ αυτό τον τρόπο οποιαδήποτε σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. Εύλογες Αξίες Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του Οµίλου αποτιµώνται στις εύλογες αξίες στον ισολογισµό, εκτός έαν αναφέρεται διαφορετικά στις οικονοµικές καταστάσεις. 30 of 36

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 . ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.- Ισολογισμός της 31-3-2005. 2.- Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Οικονοµικής Χρήσεως 01/01-30/09/2005 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ης ΥΠΕΡ Ω ΕΚΑΜΗΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 18/9/2006 31/12/2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης της 31ης εκεµβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2006) ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Οι συνηµµένες ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την 15/03/2006 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις 31 Μαρτίου 2006 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ενοποιηµένη Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Ενοποιηµένος Ισολογισµός Ενοποιηµένη Κατάσταση Αλλαγών στα Ίδια Κεφάλαια Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών

Διαβάστε περισσότερα

EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA

EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου 2005 Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 2005 έως 30 ης Σεπτεµβρίου 2005 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31 ης Δεκεμβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2006) ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30 Ιουνίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPIDER ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ποσά σε χιλιάδες (εκτος αν αναφέρεται διαφορετικά) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ... 6 Β. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΚΑΙ 2004... 7 Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό VENTURES A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 14/07/2005 Οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ( Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ) ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Τράπεζας,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49385/22/Β/01/21 Πάτρα Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 4 η Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

6.2 Λοιπές πληροφορίες Ισολογισµού... 21 6.2.2 Λοιπές πληροφορίες Ισολογισµού (κατά την 31/12/2004)...21

6.2 Λοιπές πληροφορίες Ισολογισµού... 21 6.2.2 Λοιπές πληροφορίες Ισολογισµού (κατά την 31/12/2004)...21 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΗ ΒΑΣΗ...4 Στοιχεία Ισολογισµού της 31ης εκεµβρίου 2005... 4 Αναλυτικά Στοιχεία Ισολογισµού... 5 Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου 2012

Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου 2012 «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιακριτικός Τίτλος : «HELLENIC FUELS S.A.» Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») για τη χρήση AP.M.A.E. 13557/01ΑΤ/Β/86/0245

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2014)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2014) ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ Αριθμός Μητρώου: 20474/06/Β/89/42 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (1 Ιανουαρίου ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

KLEFER A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1.1 έως 31.12.2005 Αρ. µητρώου Α.Ε. 43733/55/Β/99/16 ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς τ.

KLEFER A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1.1 έως 31.12.2005 Αρ. µητρώου Α.Ε. 43733/55/Β/99/16 ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς τ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ KLEFER A.E ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις 14 Μαρτίου 2008 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) ΑΜΙΣΙΑΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ.Λ.Π.

Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ.Λ.Π. Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ. Παράδειγμα 1 ο Δ. 16 Παράδειγμα Λογιστικής Αντιμετώπισης Εξόδων κτήσης ακινήτων με Δ. και Συναλλαγή : Αγορά Ακινήτου συνολικής ς 400.000,00 ευρώ Στο συμβόλαιο αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σελίδα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013 Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. Ισολογισμός 4. Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 5. Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 6. Κατάσταση Ταμειακών Ροών 7

ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. Ισολογισμός 4. Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 5. Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 6. Κατάσταση Ταμειακών Ροών 7 Ενδιάμεσες Oικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 30 ης Ιουνίου Περιεχόμενα Σελίδα Ισολογισμός 4 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 5 Κατάσταση μεταβολών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 6.3.5 Συµφωνία Ισολογισµού Εταιρείας 31/12/2004... 32. 6.3.4 Συµφωνία Ισολογισµού Εταιρείας 30/09/2004... 30

Περιεχόµενα. 6.3.5 Συµφωνία Ισολογισµού Εταιρείας 31/12/2004... 32. 6.3.4 Συµφωνία Ισολογισµού Εταιρείας 30/09/2004... 30 Ετήσιο ελτίο 2005 Ετήσιο ελτίο 2005 Περιεχόµενα Έκθεση ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή...6 Στοιχεία ισολογισµού Eταιρείας και Oµίλου 31/12/2005...8 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01)

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. σε ενοποιημένη & ατομική βάση για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008 Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΝΤΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΝΤΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2, 11527 ΑΘΗΝΑ Oικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

«KAΦΕ ΜΑΖΙ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΙΟΥ Α Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

«KAΦΕ ΜΑΖΙ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΙΟΥ Α Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ «KAΦΕ ΜΑΖΙ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΙΟΥ Α Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ του έτους που έληξε την 31η εκεµβρίου 2005 (βάσει του Κ.Ν. 2190/20, άρθρο 135 και της κοιν. Υπουργ. Απόφασης 23861/587/2004

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ. 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Ε ΡΑ : Βούλα 16673, Λ. Κ. Καραµανλή 157

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Ε ΡΑ : Βούλα 16673, Λ. Κ. Καραµανλή 157 ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ε ΡΑ : Βούλα 16673, Λ. Κ. Καραµανλή 157 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της περιόδου από 01/01/2005 µέχρι 31/03/2005 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287 Ελεγκτική ναυτιλιακών επιχειρήσεων Πρόλογος των συγγραφέων 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Γενική εισαγωγή στον Έλεγχο 1. 0 Έννοια και είδη του ελέγχου. 19 1. 0. 0 Σύντοµη εισαγωγή. 19 1. 0. 1 Έλεγχος και ελεγκτική 20 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Απαιτήσεων

Λογιστική Απαιτήσεων Λογιστική Απαιτήσεων 112 ιάκριση Απαιτήσεων 113 Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις Η προθεσµία εξοφλήσεως λήγει µέσα στην επόµενη χρήση Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις η προθεσµία εξοφλήσεως λήγει µετά το τέλος της επόµενης

Διαβάστε περισσότερα

ELOPAK PLASTIC SYSTEMS ΕΛΛΑΣ Α.B.Ε.E.

ELOPAK PLASTIC SYSTEMS ΕΛΛΑΣ Α.B.Ε.E. ELOPAK PLASTIC SYSTEMS ΕΛΛΑΣ Α.B.Ε.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 1 Oι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις που παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα