ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005"

Transcript

1 . ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005

2 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Ενδιάµεσος Ενοποιηµένος Ισολογισµός (ανέλεγκτος) 3 II. Ενδιάµεση Ενοποιηµένη Κάτασταση Αποτελεσµάτων (ανέλεγκτη) 4 III. Ενδιάµεση Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (ανέλεγκτη) 5 IV. Ενδιάµεση Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµιακών Ροών (ανέλεγκτη) 7 V. Σηµειώσεις των Ενδιαµέσων Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) (ανέλεγκτες) 9 VI. Ενδιάµεση Κατάσταση Αποτελεσµάτων Μητρικής Εταιρείας (ανέλεγκτη) 35 VII. Ενδιάµεσος Ισολογισµός Μητρικής Εταιρείας (ανέλεγκτος) 36 2 of 36

3 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 I. Ενδιάµεσος Ενοποιηµένος Ισολογισµός (Σε χιλιάδες Ευρώ) Σηµειώσειςς 31 Μαρτίου εκεµβρίου 2004 Ανέλεγκτες Ελεγµένες ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό Ασώµατες Ακινητοποιήσεις Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις άνεια και µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Κυκλοφορούν Ενεργητικό Αποθέµατα Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό Κεφάλαιο ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά ικαιώµατα Μειοψηφίας Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµος δανεισµός Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους µετά την έξοδο από την υπηρεσία και λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Τρέχων φόρος εισοδήµατος Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση Βραχυπρόθεσµος δανεισµός Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων Παρακαλώ δείτε τις συνοδευτικές σηµειώσεις των ενδιαµέσων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 3 of 36

4 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 II. Ενδιάµεση Ενοποιηµένη Κάτασταση Αποτελεσµάτων Από 1 Ιανουαρίου (Σε χιλιάδες Ευρώ) Σηµειώσεις 31 Μαρτίου 31 Μαρτίου Ανέλεγκτες Ανέλεγκτες Πωλήσεις Φόροι πωλήσεων, τέλη άσκησης επιτηδεύµατος και παρόµοιοι δασµοί ( ) ( ) Καθαρές Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων ( ) ( ) Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Έξοδα διάθεσης και διοίκησης 3 (89.802) (79.639) Έξοδα Ερευνών και Ανάπτυξης (3.416) (884) Aποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως Χρηµατοοικονοµικά έσοδα Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (8.018) (3.727) Ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές (6.002) (1.748) Καθαρά αποτελέσµατα συνδεδεµένων επιχειρήσεων Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) περιόδου προ φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας Φόρος εισοδήµατος (26.471) (20.292) Αναβαλλόµενος φόρος (516) (1.534) Κέρδη περιόδου µετά από φόρους Αναλογία µετόχων µειοψηφίας (623) Κέρδη περιόδου που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής Κέρδη ανά µετοχή (σε λεπτά) 17,88 9,30 Καθαρά κέρδη που αναλογούν σε κοινές µετοχές (Σε χιλιάδες Ευρώ) Μέσος αριθµός µετοχών Τα αναπροσαρµοσµένα κέρδη ανά µετοχή δεν εµφανίζονται, καθώς η επίδραση αυτών δε θα ήταν ουσιαστική. Παρακαλώ δείτε τις συνοδευτικές σηµειώσεις των ενδιαµέσων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 4 of 36

5 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 III. Ενδιάµεση Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (Σε χιλιάδες Ευρώ) Αφορολόγητα Αποθεµατικά και Λοιπά Αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων Τακτικό Αποθεµατκό Υπόλοιπο Κερδών Σύνολο Αποθεµατικών Μετοχικό Κεφάλαιο ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2004 (Ελεγµένες) Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου (ανέλεγκτες) Συναλλαγµατικές διαφορές Μερίσµατα - - (61.092) (61.092) - - (61.092) Υπόλοιπο στις 31 Μαρτίου 2004 (Ανέλεγκτες) ======== Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2005 (Ελεγµένες) Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου (ανέλεγκτες) Συναλλαγµατικές διαφορές Υπεραξία από την εξαγόρα της Πετρόλα Ελλάς ΑΕΒΕ Υπόλοιπο στις 31 Μαρτίου 2005 (Ανέλεγκτες) ======== 5 of 36

6 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Αφορολόγητα Αποθεµατικά: είναι το υπόλοιπο κερδών, που δεν έχει φορολογηθεί όπως επιτρέπεται σύµφωνα µε τους Ελληνικούς Νόµους. Ορισµένα από αυτά τα κέρδη υπόκεινται σε φόρο, βάση του συντελεστή που θα ισχύει τη στιγµή της διάθεσής τους στους µετόχους ή της µετατροπής τους σε µετοχικό κεφάλαιο. εν έχει προβλεφθεί αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση καθώς µελλοντικές διαθέσεις στους µετόχους και µετατροπές σε µετοχικό κεφάλαιο δεν συνηθίζεται να γίνονται µέσω αυτών των αποθεµατικών. Λοιπά Αποθεµατικά εισικών διατάξεων νόµων: είναι το υπόλοιπο κερδών, που έχει φορολογηθεί σε ποσοστό µικρότερο από τον συντελεστή ο οποίος προβλέπεται από τους Ελληνικούς Νόµους. Ορισµένα από αυτά τα κέρδη υπόκεινται στον υπολειπόµενο φόρο µέχρι του ποσοστού του συντελεστή που θα ισχύει τη στιγµή της διάθεσής τους στους µετόχους ή της µετατροπής τους σε µετοχικό κεφάλαιο. εν έχει προβλεφθεί αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση καθώς µελλοντικές διαθέσεις στους µετόχους και µετατροπές σε µετοχικό κεφάλαιο δεν συνηθίζεται να γίνονται µέσω αυτών των αποθεµατικών. Τακτικό Αποθεµατικό: Σύµφωνα µε τον Ελληνικό Νόµο, οι εταιρείες υποχρεούνται να µεταφέρουν το 5%, κατ ελάχιστο, του ετήσιου καθαρού κέρδους τους όπως αυτό αναφέρεται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις τους στο τακτικό αποθεµατικό µέχρι αυτό να ισούται µε το ένα τρίτο του οφειλόµενου µετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεµατικό δεν µπορεί να διανεµηθεί αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αντισταθµίσει συσσωρευµένες ζηµιές. Σαν αποτέλεσµα των αλλαγών στο ΠΧΠ 3, η αναπόσβεστη αξία της αρνητικής εξαγοράς της Πετρόλα Ελλάς ΑΕΒΕ το 2003, µεταφέρθηκε στα αποτελέσµατα χρήσης. 6 of 36

7 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 IV. Ενδιάµεση Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµιακών Ροών Από 1 Ιανουαρίου (Σε χιλιάδες Ευρώ) Σηµείωση 31 Μαρτίου Μαρτίου 2004 Ανέλεγκτες Ανέλεγκτες Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) προ φόρων Προσαρµογές για: Αποσβέσεις στοιχείων ενεργητικού Αποσβέσεις επιδοτήσεων (1.747) (2.034) Χρηµατοοικονοµικό (έσοδο)/έξοδο Κέρδη από συνδεδεµένες επιχειρήσεις (1.774) (2.994) Προβλέψεις Ζηµιά από πωλήσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεων Προβλέψεις αποζηµειώσεων προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές Ζηµιά από Συµβόλαι Μελλοντικής Εκπλήρωσης Ταµιακές ροές προ µεταβολλών στο κεφάλαιο κίνησης (Αύξηση)/µείωση αποθεµάτων ( ) ( ) Αύξηση απαιτήσεων (35.164) (56.217) (Αύξηση)/µείωση υποχρεώσεων Πληρωµές συντάξεων - (1.871) Σύνολο ταµιακών εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες Ταµιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Πληρωµές για αγορές ενσώµατων παγίων (51.263) (59.330) Πληρωµές για αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων (1.090) Έσοδα από συνδεδεµένες επιχειρήσεις Έσοδα από πωλήσεις παγίων και επενδύσεις σε χρεόγραφα Καθαρές ταµιακές ροές που χρησιµοποιούνται σε επενδυτικές δραστηριότητες (49.218) (57.823) Ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Πληρωµές χρηµατοδοτικών µισθώσεων - (132) Μεταβολή σε βραχυπρόθεσµα δάνεια (66.972) Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (8.018) (3.727) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα Πραγµατοποιηθέντα κέρδη από συνάλλαγµα Φόρος (966) Μεταβολή µακροπρόθεσµων δανείων Καθαρές ταµιακές εισροές / (εκροές) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (53.420) of 36

8 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµιακών Ροών (συνέχεια) Από 1 Ιανουαρίου (Σε χιλιάδες Ευρώ) Σηµείωση 31 Μαρτίου Μαρτίου 2004 Ανέλεγκτες Ανέλεγκτες Καθαρή αύξηση στο ταµείο και τα χρηµατικά διαθέσιµα (χωρίς τις υπεραναλήψεις) (62.894) Υπόλοιπο έναρξης, ταµείο και χρηµατικά διαθέσιµα (χωρίς τις υπεραναλήψεις) Υπόλοιπο τέλους περιόδου, ταµείο και χρηµατικά διαθέσιµα (χωρίς τις υπεραναλήψεις) (62.894) Παρακαλώ δείτε τις συνοδευτικές σηµειώσεις των ενδιαµέσων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 8 of 36

9 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 V. Σηµειώσεις των Ενδιαµέσων Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. και οι θυγατρικές εταιρείες («Ελληνικά Πετρέλαια» ή «ο Όµιλος») λειτουργεί κυρίως στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια στον τοµέα της ενέργειας. Οι δραστηριότητες του Οµίλου περιλαµβάνουν την εξερεύνηση και παραγωγή, την διαδικασία διύλησης και προώθησης των προϊόντων πετρελαίου, την κατασκευή και προώθηση πετροχηµικών προϊόντων, και την εξασφάλιση της διαφήµισης και προώθησης των υπηρεσιών που αφορούν τη µεταφορά και διανοµή των προϊόντων φυσικού αερίου. Επίσης, ο Όµιλος παρέχει υπηρεσίες τεχνικών µελετών και βρίσκεται σε διαδικασία κατασκευής µίας εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. και των θυγατρικών της συντάσσονται σύµφωνα µε το ιεθνή Λογιστικό Πρότυπο ( ΛΠ) 34 «Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις». Ο Όµιλος θεωρεί ότι αυτές οι λογιστικές αρχές, οι οποίες προσαρµόζονται στη τρέχουσα πρακτική που ισχύει στη βιοµηχανία του πετρελαίου και αερίου, απεικονίζουν καλύτερα την οικονοµική θέση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του. Οι λογιστικές αρχές και κανόνες αναγνώρισης και υπολογισµού που ακολουθούνται στις παρούσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι οι ίδιες µε αυτές των ετήσιων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 εκεµβρίου Το νόµισµα αποτίµησης που χρησιµοποιεί η επιχείρηση είναι το Ευρώ. Η χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση που εµφανίζεται σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις εκφράζεται σε χιλιάδες Ευρώ. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου 2004 εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο στις 22 Φεβρουαρίου Οι µέτοχοι της Εταιρείας έχουν την δυνατότητα να τροποποιήσουν τις οικονοµικές καταστάσεις µετά τη δηµοσίευση. Πλαίσιο Σύνταξης Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται χρησιµοποιώντας τους κανόνες ενοποίησης οι οποίοι είναι συνεπείς µε την προηγούµενη λογιστική περίοδο. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. και των εταιρειών στις οποίες η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. έχει συµµετοχή µεγαλύτερη από 50% (θυγατρικές) και στις οποίες η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. ασκεί έλεγχο, µε εξαίρεση αυτές που διακρατούνται για πώληση. Οι θυγατρικές εταιρείες ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος και παύουν να ενοποιούνται κατά την ηµεροµηνία που ο Όµιλος δεν ασκεί πλέον τον έλεγχο. Τα δικαιώµατα µειοψηφίας αντιπροσωπεύουν τη συµµετοχή που έχουν µέρη εκτός Οµίλου. Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις Οι επενδύσεις του Οµίλου σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις λογίζονται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Συνδεδεµένες είναι οι εταιρείες στις οποίες ο Όµιλος ασκεί ουσιώδη επιρροή και δεν αποτελούν ούτε θυγατρικές ούτε κοινοπραξίες του Οµίλου. Οι επενδύσεις σε συνδεδεµένες καταχωρούνται στον Ισολογισµό στο κόστος, πλέον της αναλογίας του Οµίλου στις µεταβολές που έχουν προκύψει στην καθαρή θέση της συνδεδεµένης επιχείρησης από την ηµεροµηνία της επένδυσης µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού µείον τυχόν αποµειώσεις. Η κατάσταση αποτελεσµάτων απεικονίζει το ποσοστό του Οµίλου στα λειτουργικά αποτελέσµατα των συνδεδεµένων επιχειρήσεων. 9 of 36

10 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) Συµµετοχή σε Κοινοπραξίες Η συµµετοχή του Οµίλου σε κοινοπραξίες υπολογίζεται µε βάση τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Τα κέρδη ή οι ζηµιές των επενδύσεων αυτών αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. Επενδύσεις Όλες οι επενδύσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος, που είναι η εύλογη αξία συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών κτήσης που αφορούν αυτές τις επενδύσεις. Μετά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως στοιχεία προς διαπραγµάτευση ή διαθέσιµα προς πώληση προσµετρώνται στην εύλογη αξία τους. Κέρδη και ζηµιές αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης. Άλλες µακροπρόθεσµες επενδύσεις που προορίζονται να διακρατηθούν έως τη λήξη τους, όπως τα οµόλογα, λογιστικοποιούνται στη συνέχεια στο αποσβεσµένο κόστος χρησιµοποιώντας την µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Το αποσβεσµένο κόστος υπολογίζεται αφού ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε έκπτωση ή υπέρ το άρτιο κατά την ηµεροµηνία αγοράς, κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Για τις επενδύσεις που λογιιστικοποιούνται στο αποσβεσµένο κόστος, τα κέρδη και οι ζηµιές αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα όταν είναι οι επενδύσεις αποαναγνωρίζονται ή αποµειώνονται, όπως επίσης και µέσω της διαδικασίας απόσβεσης. Αναγνώριση Εσόδων Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθµό που είναι δυνατόν να προκύψουν οικονοµικά οφέλη για τον Όµιλο και δύναται να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία Τα έσοδα από την πώληση των αγαθών αναγνωρίζονται όταν οι σηµαντικοί κίνδυνοι και οι ανταµοιβές ιδιοκτησίας των αγαθών περάσουν στον αγοραστή. Τα έσοδα από τόκους, αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση, εκτός εάν η εισπραξιµότητά τους είναι αµφίβολη. Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα Ο Όµιλος χρησιµοποιεί παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα όπως συµβόλαια ξένου συναλλάγµατος και προϊόντων για να αντισταθµίσει τους κινδύνους που συνδέονται µε διακυµάνσεις στο ξένο νόµισµα και στις τιµές των προϊόντων. Τέτοια παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα καταχωρούνται στη εύλογη αξία. Η εύλογη αξία των προθεσµιακών συµβολαίων (forwards) που σχετίζονται µε προϊόντα υπολογίζεται σύµφωνα µε τις τρέχουσες αγοραστικές αξίες των προθεσµιακών συµβολαίων (futures) µε παρόµοια χαρακτηριστικά. Η εύλογη αξία των προθεσµιακών συµβολαίων συναλλάγµατος υπολογίζεται σύµφωνα µε τα τρέχοντα επιτόκια συναλλάγµατος που αφορούν συµβόλαια µε παρόµοια χαρακτηριστικά. Για τα παράγωγα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την «λογιστική αντιστάθµισης", οποιαδήποτε κέρδη ή ζηµιές που προκύπτουν από αλλαγές στη εύλογη αξία µεταφέρονται απευθείας στα καθαρά κέρδη ή ζηµιές της περιόδου. 10 of 36

11 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) Λογισµός για µετατροπές και συναλλαγές ξένου συναλλάγµατος Το νόµισµα παρουσίασης των οικονοµικών πληροφοριών του Οµίλου είναι το ευρώ. Οι συναλλαγές οι οποίες πραγµατοποιούνται σε νοµίσµατα διαφορετικά από το νόµισµα παρουσίασης µετατρέπονται σε Ευρώ χρησιµοποιώντας τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που επονοµάζονται σε άλλα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ χρησιµοποιώντας τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες στο τέλος της περιόδου. Οι προκύπτουσες συναλλαγµατικές διαφορές κατά τη διάρκεια της περιόδου και της ηµεροµηνίας ισολογισµού παρουσιάζονται ξεχωριστά στην κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσης. Η υπεραξία και οι αναπροσαρµογές εύλογης αξίας που προκύπτουν από την εξαγορά µιας ξένης εταιρείας λογιστικοποιούνται στην ισοτιµία που ισχύει κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Ασώµατες Ακινητοποιήσεις Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις περιλαµβάνουν την υπεραξία που προκύπτει κατά την απόκτηση των θυγατρικών και των συνδεδεµένων εταιρειών και τις κεφαλαιοποιηµένες δαπάνες εξερεύνησης που πραγµατοποιούνται πριν από τη φάση ανάπτυξης όπως περιγράφεται παρακάτω, σύµφωνα µε τις λογιστικές µεθόδους που χρησιµοποιούνται για το πετρέλαιο και το αέριο. Μέχρι την οι αποσβέσεις της υπεραξίας υπολογίζονταν σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης και δεν υπερέβαιναν τα 20 έτη. Ως αποτέλεσµα της αλλαγής στο ΠΧΠ 3, η υπεραξία καταχωρείται στη λογιστική αξία και εξετάζεται για αποµείωση ετησίως. Η αρνητική υπεραξία, κατά την , έχει µεταφερθεί στα αποθεµατικά σύµφωνα µε τις νέες απαιτήσεις του ΠΧΠ 3. Οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης καταχωρούνται στα αποτελέσµατα όπως προκύπτουν και κεφαλαιοποιούνται µόνο σε περίπτωση επιτυχηµένης ανακάλυψης εµπορικά εκµεταλλεύσιµων αποθεµάτων πετρελαίου. Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις περιλαµβάνουν επίσης τις δαπάνες για αγορά του λογισµικού (SAP) και αδειών για τη χρήση της τεχνογνωσίας σχετικά µε τις νέες εγκαταστάσεις πολυπροπυλενίου, οι οποίες έχουν κεφαλαιοποιηθεί σύµφωνα µε το ΛΠ 38, Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία και αποσβένονται για περίοδο 15 ετών. Λογιστικές µέθοδοι πετρελαίου και φυσικού αερίου Οι λογιστικές µέθοδοι που χρησιµοποιεί ο Όµιλος για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι σύµφωνες µε την πρακτική του κλάδου. Ο Όµίλος εφαρµόζει επιτυχώς τις ορθές λογιστικές µεθόδους ως προς τις δαπάνες εξερεύνησης και ανάπτυξης, όπως περιγράφονται παρακάτω: Κόστος εξερεύνησης Οι γεωλογικές δαπάνες εµφανίζονται στο έτος που εξοδοποιούνται. Οι δαπάνες εξερεύνησης εξοδοποιούνται στο έτος που δηµιουργούνται. Όταν τα αποδεδειγµένα αποθέµατα του πετρελαίου και φυσικού αερίου καθορίζονται και η ανάπτυξη εγκρίνεται, οι σχετικές δαπάνες, από τη στιγµή εκείνη και έπειτα, κεφαλαιοποιούνται στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις. Οι δαπάνες µίσθωσης και κατοχής που αφορούν τη εξερεύνηση συµπεριλαµβάνονται στα άυλα πάγια στοιχεία του ενεργητικού. Κατά τη στιγµή που η εξερεύνηση καθορίζεται ως ανεπιτυχής οι δαπάνες καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. 11 of 36

12 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) Παραγωγικά Στοιχεία Ενεργητικού Χρηµατοοικονοµικά έξοδα που σχετίζονται µε τη χρηµατοδότηση αναπτυξιακών προγραµµάτων κεφαλαιοποιούνται ως µέρος των ενσώµατων ακινητοποιήσεων έως την ηµεροµηνίας έναρξης της εµπορικής τους εκµετάλλευσης. Τα παραγωγικά στοιχεία ενεργητικού αποσβένονται ή αποµειώνονται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της µονάδας παραγωγής (unit-of-production), βασισµένη στα κατ' εκτίµηση αποδεδειγµένα αποθέµατα. Οι δαπάνες διάλυσης, αποκατάστασης και εγκατάλειψης µείον τις εκτιµώµενες υπολλειµατικές αξίες εξοδοποιούνται σύµφωνα µε τη µέθοδο της µονάδας παραγωγής (unit-of-production) βασισµένη στα κατ' εκτίµηση αποδεδειγµένα αποθέµατα. Οι δαπάνες αντιπροσωπεύουν τα µελλοντικά εκτιµώµενα µη προεξοφληµένα κόστη που αφορούν την εγκατάλλειψη σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και τεχνικές. Τα παραγωγικά στοιχεία ενεργητικού συµπεριλαµβάνουν επίσης µίσθια (leaseholds) πετρελαίου και αερίου. Η αποµείωση των µη αξιοποιηµένων µίσθιων (leaseholds) αναγνωρίζεται όταν καµία ανακάλυψη των υδρογονανθράκων δεν έχει ή αναµένεται να επιτευφχθεί. Εάν ένας πεδίο εξερεύνησης γίνει παραγωγικό, τα σχετιζόµενα µε αυτό µίσθια (leaseholds) αποσβένονται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της µονάδας παραγωγής (unit-of-production). Κτίρια και Οικόπεδα Τα κτίρια και οικόπεδα καταχωρούνται στο ιστορικό κοστός πλέον των υποχρεωτικών αναπροσαρµογών έως τις 31 εκεµβρίου 1992 όπως απαιτείται από τους ελληνικούς φορολογικούς νόµους προκειµένου να αντικατροπτίζουν το πληθωριστικό περιβάλλον στην Ελλάδα σε όλα αυτά τα έτη, εκτός από τις αποκτηµένες θυγατρικές, οι οποίες προσαρµόστηκαν στις αγοραστικές αξίες κατά την ηµεροµηνία της απόκτησής τους σύµφωνα µε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα 22 και 16. Κατά τη διάρκεια του 1996, 2000 και 2004 σύµφωνα µε το νόµο 2065/92, τα κτίρια και οικόπεδα της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. αναπροσαρµόστηκαν σύµφωνα µε καθορισµένους συντελεστές όπως προβλέπεται από τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις. Οι αναπροσαρµογές δεν βασίστηκαν στην αγοραστική αξία σύµφωνα µε το διεθνές λογιστικό πρότυπο 16 (όπως αναθεωρήθηκε το 1998 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1999) και εποµένως έχουν αντιλογιστεί κατά την προετοιµασία αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. Λοιπές Εγκαταστάσεις και εξοπλισµός Οι λοιπές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός εκτός από τα κτίρια και οικόπεδα καταχωρούνται στο κόστος και περιλαµβάνουν το κόστος χρηµατοδότησης έως την ηµεροµηνία κατά την οποία τα στοιχεία αυτά εισήχθησαν στην παραγωγική διαδικασία. Τα έξοδα συντήρησης και επισκευών εξοδοποιούνται όταν η δαπάνη πραγµατοποιείται εκτός από τα έξοδα αποκατάστασης εγκαταστάσεων διύλησης που υπολογίζονται όπως περιγράφονται παρακάτω. Τα πάγια αποσβένονται βάσει της σταθερής µεθόδου απόσβεσης κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους ως εξής: - Κτίρια: έτη, - Εξειδικευµένες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις: 7-15 έτη, - Μηχανήµατα, εξοπλισµός και εξοπλισµός µεταφορών: 5-8 έτη, - Υπολογιστές - λογισµικό: 3-5 έτη. - Αγωγοί ακατέργαστου πετρελαίου: 40 έτη - Πλοία LPG: 10 έτη - Πλοία Whiteporoducts: 17 έτη 12 of 36

13 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) Έξοδα αποκατάστασης εγκαταστάσεων διύλησης Οι δαπάνες αποκατάστασης εγκαταστάσεων διύλησης κεφαλοποιούνται στην παρούσα αξία τους και αποσβένονται σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της προγραµµατισµένης περιόδου αποκατάστασης. Κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισµού Το κόστος δανεισµού που αποδίδεται άµεσα στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός στοιχείου που πληρεί τις προϋποθέσεις αναγνώρισης ως πάγιο κεφαλαιοποιείται ως µέρος του κόστους αυτού του παγίου. Το κόστος δανεισµού κεφαλαιοποιείται δεδοµένου ότι τα δανειζόµενα κεφάλαια χρησιµοποιούνται για την απόκτηση καθορισµένου παγίου αποκλειστικά. Στον βαθµό τον οποίο τα κεφάλαια που δανείζονται δεν προορίζονται αποκλειστικά για την απόκτηση του καθορισµένου παγίου, το ποσό του κόστους δανεισµού που επιλέγεται για κεφαλαιοποίηση καθορίζεται µε την εφαρµογή ενός ποσοστού κεφαλαιοποίησης επί των δαπανών για το πάγιο αυτό. Αποµείωση αξίας µακροπρόθεσµων περιουσιακών στοιχείων Τα µακροπρόθεσµα περιουσιακά στοιχεία, τα αναγνωρίσιµα άυλα πάγια και η υπεραξία, αποµειώνονται όταν, γεγονότα ή αλλαγές σε περιστάσεις µέσα στο έτος έχουν ως αποτέλεσµα η ανακτήσιµη αξία τους να είναι µικρότερη από την λογιστική αξία. Η αποµείωση καθορίζεται για κάθε οµάδα αυτόνοµων παγίων (πεδία και άδειες εξόρυξης, αυτόνοµες λειτουργικές µονάδες ή θυγατρικές) συγκρίνοντας την λογιστική αξία µε την προεξόφληση των ταµιακών ροών που αναµένεται να δηµιουργηθούν βάσει των προσδοκιών της διοίκησης επί των µελλοντικών οικονοµικών και λειτουργικών συνθηκών. Σε περίπτωση που η ανωτέρω σύγκριση υποδείξει ότι ένα στοιχείο του ενεργητικού έχει υποστεί αποµείωση, η µείωση που αναγνωρίζεται ισούται µε τη διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας και της αγοραίας αξίας ή της αξίας προεξόφλησης των µελλοντικών ταµιακών ροών (οποιαδήποτε είναι µεγαλύτερη). Κρατικές επιχορηγήσεις Oι επιχορηγήσεις που αφορούν επενδύσεις σε ενσώµατα πάγια ή αξιοποίηση αυτών καταγράφονται αρχικά ως αναβαλλόµενα έσοδα. Έπειτα, πιστώνονται στα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των σχετικών παγίων έχοντας άµεση σχέση µε την απόσβεση που λαµβάνεται για αυτά τα πάγια. Άλλες επιχορηγήσεις, που έχουν παρασχεθεί στον Όµιλο, οι οποίες υπό ορισµένες προϋποθέσεις θεωρούνται πληρωτέες, απεικονίζονται ως ενδεχόµενες υποχρεώσεις έως ότου η πιθανότητα πληρωµής τους γίνει µηδαµινή, στην οποία περίπτωση αναγνωρίζονται ως αναβαλλόµενο έσοδο. Αποθέµατα Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της επιχείρησης µείον τις εκτιµώµενες δαπάνες ολοκλήρωσης και τις εκτιµώµενες δαπάνες που κρίνονται απαραίτητες για να πραγµατοποιηθεί η πώληση. Για τα αποθέµατα διύλησης ο Όµιλος χρησιµοποιεί τις µέσες πραγµατικές τιµές που επικρατούν µετά το τέλος της χρήσης για να καθοριστεί η εκτιµώµενη τιµή πώλησης στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της επιχείρησης. Το κόστος των αποθεµάτων καθορίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους. 13 of 36

14 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) Ταµιακά ιαθέσιµα και ισοδύναµα Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβανουν τις βραχυπρόθεσµες, άµεσης ρευστοποίησης επενδύσεις συµπεριλαµβανοµένων των βραχυπρόθεσµων εµπορεύσιµων τίτλων και τις καταθέσεις προθεσµίας που γενικά έχουν ηµεροµηνία λήξης τριών µηνών ή λιγότερο. Φόροι Ο Όµιλος χρησιµοποιεί το λογαριασµό αναβαλλόµενη φορολογία για όλες τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από τις φορολογικές αξίες των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και των αντίστοιχων λογιστικών αξιών τους. Οι διαφορές απορρέουν από αποτιµήσεις παγίων, ζηµιές και κέρδη από φόρους που µεταφέρονται σε επόµενες χρήσεις. Ο Όµιλος κάνει χρήση της µεθόδου της υποχρέωσης κατά την οποία οι αναβαλλόµενοι φόροι υπολογίζονται µε την εφαρµογή των φορολογικών συντελεστών που έχουν θεσπιστεί ή έχουν οριστεί κατά έννοια κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται µόνο στο βαθµό που θεωρείται πιθανή η ύπαρξη µελλοντικού φορολογητέου κέρδους για τη χρησιµοποιήση της προσωρινής διαφοράς. Για τις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις σχηµατίζονται προβλέψεις βασισµένες στην πιθανότητα ανάκτησής τους. Παροχές µετά την αποχώρηση και συνταξιοδοτικά προγράµµατα Τα αποθεµατικά που αφορούν τις αποζηµειώσεις του προσωπικού µετά την αποχώρηση παρέχονται για κάθε πρόγραµµα καθορισµένων παροχών - χρησιµοποιώντας την µέθοδο προβεβληµένης πιστωτικής µονάδας (projected unit credit method). Τα αναλογιστικά κέρδη και ζηµιές αναγνωρίζονται ως έσοδα ή έξοδα όταν τα συσσωρευµένα µη-αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµιές για το κάθε πρόγραµµα παροχών ξεχωριστά υπερβαίνουν το 10% της καθορισµένης υποχρέωσης. Αυτά τα κέρδη ή ζηµιές αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια του αναµενόµενου µέσου ασφαλιστικού χρόνου του προσωπικού. Ο Όµιλος συµβάλλει στα προγράµµατα παροχών όπως αυτό ορίζεται από τον ελληνικό νόµο. Οι συνεισφορές, που βασίζονται στους µισθούς, καταβάλλονται σε κρατικά ταµεία που είναι τα αρµόδια για τις πληρωµές των συντάξεων. Πέρα αυτού ο Όµιλος δε φέρει καµία πρόσθετη ευθύνη για αυτά τα προγράµµατα. Ορισµένες θυγατρικές έχουν συµπληρωµατικά προγράµµατα συνταξιοδότησης και παροχών. Τα προγράµµατα είναι είτε προγράµµατα καθορισµένων εισφορών είτε προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Η αναλογιστική υποχρέωση από τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών καταχωρείται ως υποχρέωση και εποµένως τα αναλογιστικά κέρδη και ζηµιές που προκύπτουν κυρίως από τις αλλαγές στις υποθέσεις των προγραµµάτων αποσβένονται χρησιµοποιώντας τη σταθερή µέθοδο για διάρκεια ίση µε την εκτιµώµενη διάρκεια ζωής εργασίας του συµµετέχοντος στα προγράµµατα προσωπικού χρησιµοποιώντας την µέθοδο προβεβληµένης πιστωτικής µονάδας (projected unit credit method). Όσον αφορά την έναρξη τέτοιων προγραµµάτων ή την επέκτασή τους στις νέες κατηγορίες προσωπικού, η αναλογιστική αξία των προγενέστερων δαπανών υπηρεσίας αναγνωρίζεται την ηµεροµηνία της έναρξης ή της επέκτασης. Περιβαλλοντολογικές Υποχρεώσεις Οι περιβαλλοντικές δαπάνες που αφορούν τρέχοντα ή µελλοντικά έσοδα εξοδοποιούνται ή κεφαλαιοποιούνται ανάλογα µε την περίπτωση. Οι δαπάνες που αφορούν υπάρχουσα κατάσταση που προκλήθηκε από προηγούµενες διαδικασίες και που δεν συµβάλλουν στα τρέχοντα ή µελλοντικά κέρδη εξοδοποιούνται. Οι υποχρεώσεις που αφορούν δαπάνες περιβαλλοντικής αποκατάστασης αναγνωρίζονται όταν οι δαπάνες αυτές είναι πιθανές και µπορούν εύλογα να υπολογιστούν. Γενικά, η δηµιουργία αυτών των προβλέψεων συµπίπτει µε τη δέσµευση της διοίκησης σε ένα επίσηµο σχέδιο δράσης ή, νωρίτερα, όταν πρόκειται για αποεπένδυση ή κλείσιµο ανενεργών πεδίων. 14 of 36

15 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Οι λογαριασµοί προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις οι οποίοι περιλαµβάνουν υπόλοιπα που κατά κανόνα ρυθµίζονται µε όρους ηµερών αποτιµώνται στο κόστος που είναι η εύλογη αξία των υποχρεώσεων πληρωτέων στο µέλλον για τα ληφθέντα αγαθά και υπηρεσίες. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Ο λογαριασµός απαιτήσεις από πελάτες περιλαµβάνει υπόλοιπα, που κατά κανόνα ρυθµίζονται µε όρους ηµερών, αναγνωρίζονται και καταχωρούνται στο ποσό που αναγράφεται στα αρχικά τιµολόγια µείον πρόβλεψη για απαιτήσεις ανεπίδεκτες είσπραξης που χορηγείται. Η πρόβλεψη δηµιουργείται όταν η είσπραξη του συνόλου των απαιτήσεων δεν είναι πιθανή. Οι απαιτήσεις που δεν εισπράττονται διαγράφονται όπως υφίστανται. Οι συναλλαγµατικές και τα γραµµάτια, που διακρατούνται έως την λήξη, αποτιµώνται στο αποσβεσµένο κόστος χρησιµοποιώντας την µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Εκείνα που δεν έχουν δεδοµένη λήξη αποτιµώνται στο κόστος, που είναι η εύλογη αξία της εκτίµησης που δίνεται. Προβλέψεις Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος έχει µια παρούσα υποχρέωση (νοµική ή τεκµαιροµένη) ως αποτέλεσµα ενός προηγούµενου γεγονότος, και είναι πιθανό ότι µια εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη θα απαιτηθεί για να διευθετήθει η υποχρέωση και η υποχρέωση µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Μισθώσεις Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις που ουσιαστικά µεταφέρουν στον Όµιλο, όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η κυριότητα του µισθωµένου παγίου, κεφαλαιοποιούνται στην παρούσα αξία των ελάχιστων µισθωµάτων κατά την έναρξη της µίσθωσης. Κάθε πληρωµή µισθώµατος διαχωρίζεται σε κεφάλαιο και τόκο. Το ποσό του µισθώµατος που αφορά κεφάλαιο µειώνει την υποχρέωση, ενώ ο τόκος επιβαρύνει τα αποτελέσµατα. Τα µισθωµένα ακίνητα αποσβένονται στη χαµηλότερη διάρκεια µεταξύ της ωφέλιµης ζωής του παγίου και της διάρκειας της µίσθωσης. Οι µισθώσεις κατά τις οποίες ο µισθωτής τελικά διατηρεί ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που απορρέουν από την κυριότητα του µισθωµένου παγίου κατατάσσονται στις λειτουργικές µισθώσεις. Τα µισθώµατα των λειτουργικών µισθώσεων αναγνωρίζονται ως δαπάνη στην κατάσταση αποτελεσµάτων και καταχωρούνται µε βάση τη σταθερή µέθοδο στη διάρκεια της λειτουργικής µίσθωσης. 15 of 36

16 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ 2α. Ανάλυση κατά επιχειρηµατικό τοµέα (Σε χιλιάδες Ευρώ) ιύληση Μάρκετινγκ Εξερεύνηση & Παραγωγή Πετροχηµικά Τεχνικές Μελέτες Φυσικό Αέριο Ηλεκτρική Ενέργεια Προσαρµογές Εσωτερικών Τµηµάτων Από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 (Μη ελεγµένα) Καθαρές πωλήσεις ( ) Αποσβέσεις Αναλώσεις και αποσβέσεις άυλων στοιχείων Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Λειτουργικό κέρδος (6.300) (891) (795) (311) (38) (82) Καθαρά αποτελέσµατα συνδεδεµένων επιχειρήσεων Καθαρό κέρδος / (ζηµιά) (6.300) (3.606) (889) (308) (14) Από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 (Μη ελεγµένα) Καθαρές πωλήσεις ( ) Αποσβέσεις Αναλώσεις και αποσβέσεις άυλων στοιχείων Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως (955) Λειτουργικό κέρδος (1.849) (538) - (225) (1.480) Καθαρά αποτελέσµατα συνδεδεµένων επιχειρήσεων - (6) Καθαρό κέρδος / (ζηµιά) (1.654) (421) (615) - (130) (2.171) (1) Οι προσαρµογές αφορούν συναλλαγές µεταξύ των επιχειρηµατικών τοµέων. Σύνολο 16 of 36

17 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ (συνέχεια) 2β. Ανάλυση κατά γεωγραφική ζώνη (Καθαρές Πωλήσεις) Από 1 Ιανουαρίου (Σε χιλιάδες Ευρώ) 31 Μαρτίου Μαρτίου 2004 Ανέλεγκτες Ανέλεγκτες Εγχώριες πωλήσεις (Ελλάδα) ιεθνείς πωλήσεις ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΕΞΟ Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Από 1 Ιανουαρίου (Σε χιλιάδες Ευρώ) 31 Μαρτίου Μαρτίου 2004 Ανέλεγκτες Ανέλεγκτες Κόστος πωλήσεων και έξοδα λειτουργίας διάθεσης Έξοδα διοικητικής λειτουργίας ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Από 1 Ιανουαρίου (Σε χιλιάδες Ευρώ) 31 Μαρτίου Μαρτίου 2004 Ανέλεγκτες Ανέλεγκτες Έσοδο από τόκους Τόκοι από εµπορικές απαιτήσεις Άλλα συναφή έσοδα Κέρδη από συναλλαγµατικές διαφορές Εσοδα από µερίσµατα ======== ======== 17 of 36

18 5. ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τα ποσά απεικονίζουν το καθαρό αποτέλεσµα συνδεδεµένων επιχειρήσεων που ενοποιούνται βάσει της µεθόδου της καθαρής θέσης. Από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου Μαρτίου 2004 Ανέλεγκτες Ανέλεγκτες Βόλος ΕΠΑ - αναλογία κέρδους αποσβέσεις αρνητικής υπεραξίας Σπάτα - (6) ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ (α) Απολαβές Από 1 Ιανουαρίου (Σε χιλιάδες Ευρώ) 31 Μαρτίου Μαρτίου 2004 Ανέλεγκτες Ανέλεγκτες Μισθοί Ασφαλιστικοί οργανισµοί Συνταξιοδοτικές και παρόµοιες υποχρεώσεις Λοιπές παροχές Σύνολο (β) Μέσος αριθµός προσωπικού ιύληση Μάρκετινγκ Εξερεύνηση & Παραγωγή Πετροχηµικά Τεχνικές µελέτες Σύνολο of 36

19 7. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις ταξινοµούνται, σύµφωνα µε τη πρακτική που ακολουθείται από το κλάδο πετρελαιοειδών και φυσικού αερίου, βάσει των λειτουργικών δραστηριοτήτων. Αυτή η ταξινόµηση, παρά σύµφωνα µε τον τύπο του παγίου, δίνεται προκειµένου να επιτραπεί µια καλύτερη σύγκριση µε άλλες επιχειρήσεις µε παρόµοιες δραστηριότητες. 31 Μαρτίου 2005 (Ανέλεγκτες) Εξερεύνηση & Παραγωγή Τεχνικές Μελέτες (Σε χιλιάδες Ευρώ) Σηµειώσεις ιύληση Μάρκετινγκ Πετροχηµικά Σύνολο Κόστος Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου Κεφαλαιουχική δαπάνη Πωλήσεις & διαγραφές Μεταβιβάσεις, αγορές & άλλες κινήσεις Υπόλοιπο την 31 Μαρτίου ======== ========= Αποσβέσεις Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου Έξοδο περιόδου Πωλήσεις & διαγραφές Μεταβιβάσεις, αγορές & άλλες κινήσεις Υπόλοιπο την 31 Μαρτίου ======== ========= Καθαρή λογιστική αξία την 31 Μαρτίου ======== ========= 19 of 36

20 7. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (συνέχεια) 31 εκεµβρίου 2004 (Ελεγµένες) (Σε χιλιάδες Ευρώ) Σηµειώσει ς ιύληση Μάρκετινγκ Εξερεύνηση & Παραγωγή Πετροχηµικά Τεχνικές Μελέτες Σύνολο Κόστος Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου Κεφαλαιουχική δαπάνη Πωλήσεις, διαγραφές & άλλες κινήσεις - (1.579) (1.579) Μεταβιβάσεις, αγορές & άλλες κινήσεις (1.055) (16.452) (16.569) Αποτελέσµατα συναλλαγµατικών πράξεων - (4) (4) Υπόλοιπο την 31 εκεµβρίου Αποσβέσεις Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου (123) Έξοδο χρήσης Πωλήσεις, διαγραφές & άλλες κινήσεις - (1.579) (1.579) Αποµείωση Μεταβιβάσεις, αγορές & άλλες κινήσεις - (16.444) (15.506) Εξαγορά της Πετρόλα Ελλάς ΑΕΒΕ - (2) (2) Υπόλοιπο την 31 εκεµβρίου Καθαρή λογιστική αξία την 31 εκεµβρίου 2004 (12.662) of 36

21 8. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Τα ενσώµατα πάγια είναι ταξινοµηµένα, σύµφωνα µε τις πρακτικές του κλάδου πετρελαίου και αερίου στις επιµέρους δραστηριότητες. Αυτή η ταξινόµηση, παρά σύµφωνα µε τον τύπο παγίου, δίνεται προκειµένου να επιτραπεί µια καλύτερη σύγκριση µε άλλες επιχειρήσεις µε παρόµοιες δραστηριότητες. 31 Μαρτίου 2005 (Ανέλεγκτη) (σε χιλιάδες Ευρώ) Σηµειώσεις ιύληση Marketing Εξερεύνηση & Παραγωγη Πετροχηµικά Τεχνικές µελέτες Παραγωγή ενέργειας Σύνολο Κόστος Υπόλοιπο την 1 η Ιανουαρίου Κεφαλαιουχική δαπάνη Πωλήσεις, διαγραφές και άλλες κινήσεις - Μεταβιβάσεις Υπόλοιπο 31 η Μαρτίου ======== ======== ========= ======= ========= Συσσωρευµένες αποσβέσεις Υπόλοιπο την 1 η Ιανουαρίου Χρέωση περιόδου Πωλήσεις, διαγραφές και άλλες κινήσεις - Μεταβιβάσεις - Υπόλοιπο 31 η Μαρτίου ======== ======== ========= ======== ========= Καθαρή λογιστική αξία 31 Μαρτίου ======== ======== ========= ======== ========= 21 of 36

22 8. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (συνέχεια) (σε χιλιάδες Ευρώ) Σηµειώσεις ιύληση Marketing Εξερεύνηση και παραγωγη Πετροχηµικά Τεχνικές µελέτες Παραγωγή ενέργειας Σύνολο Κόστος Υπόλοιπο την 1 η Ιανουαρίου Κεφαλαιουχική δαπάνη 3α, 3β Πωλήσεις, διαγραφές και άλλες κινήσεις (5.716) (13.925) - (106) (49) - (19.796) Μεταβιβάσεις (454) Αποτελέσµατα συναλλαγµατικών πράξεων (758) Υπόλοιπο 31 η εκεµβρίου ======== ======== ========= ======= ========= Συσσωρευµένες αποσβέσεις Υπόλοιπο την 1 η Ιανουαρίου Χρέωση χρήσης Πωλήσεις, διαγραφές και άλλες κινήσεις (666) (3.123) - - (49) - (3.838) Μεταβιβάσεις (1.207) (889) Υπόλοιπο 31 η εκεµβρίου ======== ======== ========= ======== ========= Καθαρή λογιστική αξία 31 εκεµβρίου ======== ======== ========= ======== ========= 22 of 36

23 9. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Στην Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων συµπεριλαµβάνονται έσοδα, κόστη και έξοδα, τα οποία προκύπτουν από τις συναλλαγές µεταξύ του Όµίλου και συνδεδεµένων µερών. Τέτοιες συναλλαγές περιλαµβάνουν κυρίως πωλήσεις και αγορές των αγαθών και υπηρεσιών στη συνηθισµένη πορεία της επιχείρησης και στο σύνολο ανήλθαν σε: (σε χιλιάδες Ευρώ) 31 Μαρτίου εκεµβρίου Μαρτίου 2004 Ανέλεγκτες Ελεγµένες Ανέλεγκτες Χρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη Χρεώσεις από συνδεδεµένα µέρη Υπόλοιπο οφειλής από συνδεδεµένες επιχ Υπόλοιπο οφειλής προς συνδεδεµένες επιχ Αµοιβές ιοίκησης Οι χρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη αφορούν τα εξής: Επωνυµία: Φύση της σχέσης: (α) Public Power Corporation Hellas Κοινή ιδιοκτησία Ελληνικό Κράτος (β) Hellenic Armed forces Κοινή ιδιοκτησία Ελληνικό Κράτος (γ) Olympic Airways/ Airlines Κοινή ιδιοκτησία Ελληνικό Κράτος (δ) Denison-Hellenic-DEP EKY-White Shield-Poseidon Κοινοπραξία (ε) Enterprise Oil Exploration Limited Κοινοπραξία (στ Triton Hellas S.A. Κοινοπραξία (ζ) Public Gas Corporation of Greece S.A. (DEPA) Συνδεδεµένη (η) Volos Pet Industries A.E. Συνδεδεµένη (θ) OMV Aktiengesellschaft Κοινοπραξία (ι) Sipetrol Κοινοπραξία (κ) Athens Airport Fuel Pipeline Company S.A. Συνδεδεµένη (λ) Superlube Συνδεδεµένη (µ) Eurobank Κοινή ιδιοκτησία (ν) Lamda Shipyards Κοινή ιδιοκτησία (ξ) Woodside Repsol - Elpe Κοινοπραξία (ο) Argonautis Κοινή ιδιοκτησία (π) Consolidated Marine Management Κοινή ιδιοκτησία (ρ) Αµοιβές ιοίκησης: Οι µισθοί και οι αµοιβές για τα 73 µέλη (Μαρτίου 2003: 65 µέλη) του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και των θυγατρικών της για την περίοδο των τριών µηνών που έληξε 31 Μαρτίου 2004 και για την περίοδο των τριών µηνών που έληξε 31 Μαρτίου 2003 ανέρχονται σε 918 χιλιάδες και 604 χιλιάδες, αντίστοιχα. 23 of 36

24 10. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Μέθοδος Ποσοστό (σε χιλιάδες Ευρώ) Αποτίµησης Συµµετοχής 31 Μαρτίου 31 Μαρτίου 2004 % Ανέλεγκτες Ελεγµένες ΕΠΑ Α.Ε Κ.Θ ΕΑΝΤ Κόστος Βόλος Pet Industries S.A. Κ.Θ Athens Airport Fuel Pipeline Company S.A. Κ.Θ Σπάτα Aviation Fuel Company S.A. Κ.Θ Λοιπές Κ.Θ Λοιπές Συµµετοχές Ο Όµιλος έχει επίσης συµµετοχικά ενδιαφέροντα στις ακόλουθες κοινοπραξίες εξερεύνησης: (Ποσοστό συµµετοχής) 31 Μαρτίου εκεµβρίου 2004 RAMCO / Medusa (Montenegro) Blocks 1 and 2 60,00% 60,00% RAMCO / Medusa (Montenegro) Block 3 60,00% 60,00% OMV (Αλβανία) 49,00% 49,00% Sipetrol Oil Search (Λιβύη) 37,50% 37,50% Woodside Energy- Repsol Exploration Murzoq (Λιβύη) 20,00% 20,00% Όσον αφορά τα συµµετοχικά ενδιαφέροντα για τις κοινοπραξίες µε OMV (Αλβανία), OMV (Ιράν), Sipetrol Oil Search (Λιβύη) και Sipetrol (Αίγυπτος), δεν υπήρξε κανένα αρχικό κόστος απόκτησης και ο Όµιλος συµµετέχει µε το µερίδιο του κόστους εξερεύνησης, που είναι σύµφωνο µε την ιδιοκτησία της όπως παρουσιάζεται ανωτέρω. Τέτοιες δαπάνες εξοδοποιούνται σύµφωνα µε την πολιτική του Οµίλου. Οι συνεργασίες του Οµίλου µε την OMV σχετικά µε το Ιράν και µε την Sipetrol σχετικά µε την Αίγυπτο δεν έχουν προχωρήσει. Όλες οι συµβατικές υποχρεώσεις του Οµίλου έχουν εκπληρωθεί και καµία περαιτέρω δαπάνη δεν αναµένεται. Στην Αλβανία η πρώτη διάτρηση ολοκληρώθηκε ανεπιτυχώς στην περιοχή Paleokastra. Μια δεύτερη διάτρηση βρίσκεται σε στάδιο διεξαγωγής και αναµένεται να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξάµηνου του Όσον αφορά τη συµµετοχή στην κοινοπραξία µε Woodside και Repsol στη Λιβύη, ο Όµιλος ανέλαβε ένα αρχικό κόστος των $ 16,8 εκατοµ. ( 13,5 εκατοµµύρια) προκειµένου να αποκτηθούν τα δικαιώµατα εξερεύνησης σε συγκεκριµένα Λιβυκά εδάφη. Ο χειριστής (Repsol) αυτήν την περίοδο ασχολείται µε τις προπαρασκευαστικές εργασίες και την αξιολόγηση στοιχείων προκειµένου να συνεχιστεί η εξερεύνηση αργότερα µέσα στο of 36

25 11. ΑΝΕΙΑ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (σε χιλιάδες Ευρώ) 31 Μαρτίου εκεµβρίου 2004 Ανέλεγκτες Ελεγµένες άνεια και προκαταβολές Άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Τα δάνεια και οι προκαταβολές αντιπροσωπεύουν την πίστωση εµπορευµάτων που χορηγείται σε τρίτους. Τα ποσά αυτά είναι άτοκα. 12. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ (σε χιλιάδες Ευρώ) 31 Μαρτίου εκεµβρίου 2004 Ανέλεγκτες Ελεγµένες Αργό πετρέλαιο ιυλισµένα και ηµιτελή προϊόντα Πετροχηµικά Αναλώσιµα και άλλα ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (σε χιλιάδες Ευρώ) 31 Μαρτίου εκεµβρίου Ανέλεγκτες Ελεγµένες Εµπορικές απαιτήσεις Λοιπές απαιτήσεις Αναβαλλόµενες δαπάνες και προπληρωµές Σύνολο of 36

26 14. ΤΑΜΙΑΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ ΥΝΑΜΑ (σε χιλιάδες Ευρώ) 31 Μαρτίου εκεµβρίου Ανέλεγκτες Ελεγµένες Ταµείο και χρηµατικά διαθέσιµα Ταµιακά ισοδύναµα Χρηµατικά διαθέσιµα Τα ταµειακά ισοδύναµα αποτελούνται από τις βραχυπρόθεσµες καταθέσεις (που γίνονται για περιόδους λιγότερο των τριών µηνών) και τις επενδύσεις σε Συµφωνίες Επαναγοράς / (REPOS). Τέτοιες καταθέσεις εξαρτώνται από τις άµεσες απαιτήσεις µετρητών του Οµίλου. 15. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31 Μαρτίου εκεµβρίου Ανέλεγκτες Ελεγµένες Αριθµός κοινών µετοχών Ονοµαστική τιµή κοινών µετοχών ( ) 2,18 2,18 Ονοµαστική τιµή εκδιδόµενου µετοχικού κεφαλαίου (σε χιλιάδες ) Η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. προσφέρει ένα πρόγραµµα δικαιώµατος προαίρεσης αγοράς µετοχών στα διοικητικά στελέχη. Η τιµή άσκησης καθορίζεται βάσει της απόδοσης της µετοχής της επιχείρησης σε σχέση µε την αγορά και τα δικαιώµατα έχουν τη δυνατότητα να ασκηθούν µέσα σε πέντε χρόνια. Έως τις 31 Μαρτίου 2005, η διοίκηση είχε την επιλογή να αγοράσει µετοχές στην τιµή των 13,06 η κάθε µία, µετοχές στην τιµή των 9,68 η κάθε µία και µετοχές στην τιµή των 6,97 η κάθε µία µέσα στα επόµενα τέσσερα έτη. 26 of 36

27 16. ΑΝΕΙΑ (σε χιλιάδες Ευρώ) 31 Μαρτίου εκεµβρίου 2004 Ανέλεγκτες Ελεγµένες Βραχυπρόθεσµος ανεισµός Υπεραναλήψεις Κοινοπρακτικό δάνειο Λοιπός βραχυπρόθεσµος δανεισµός Υποσύνολο Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων Βραχυπρόθεσµος δανεισµός Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση Σύνολο βραχυπρόθεσµου δανεισµού Μακροπρόθεσµος ανεισµός Οµολογιακό δάνειο άνεια τραπεζών Υποσύνολο Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων Υποσύνολο Οφειλές µέσα σε ένα χρόνο Σύνολο µακροπρόθεσµου δανεισµού Οι λήξεις των µακροπρόθεσµων δανείων αναλύονται ακολούθως: Οφειλή πέρα των πέντε ετών Οφειλή από ένα έως πέντε έτη Μακροπρόθεσµες οφειλές Οφειλές µέσα σε ένα χρονο of 36

28 Οµολογιακό άνειο Tον Φεβρουάριο του 2005, η Επιχείρηση εξέδωσε ένα πενταετές οµολογειακό δάνειο των $ 350 εκατοµµυρίων µε Εξουσιοδοτηµένους Οργανωτές την τράπεζα του Τόκιο - Mitsubishi Ltd, Citigroup Global Markets Ltd., EFG Telesis Finance S.A. και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας Α.Ε. Το δάνειο υπογράφτηκε µε τη συµµετοχή δέκα έξι χρηµατοπιστωτικών οργανισµών και είναι µέρος της αναχρηµατοδότησης των υπαρχουσών πιστωτικών ορίων της Εταιρείας. Από τις 31 Μαρτίου 2005, $ 150 εκατοµµύρια έχουν εξαχθεί για την αποπληρωµή του τριετούς Κοινοπρακτικού ανείου αφήνοντας µια αχρησιµοποίητη πίστωση ποσού $ 200 εκατοµµυρίων. Κοινοπρακτικό άνειο Στις 31 εκεµβρίου 2004, είχαν χρησιµοποιηθεί $25 εκατοµµύρια από τα $200 εκατοµµυρία του δεσµευµένου αναπληρούµενου πιστωτικού ορίου (committed revolving facility) και $155 εκατοµµύρια από τα $200 εκατοµµυρία του µη δεσµευµένου πιστωτικού ορίου (uncommitted tender panel facility). Στις 18 Ιανουαρίου 2005, είχε αποπληρωθεί ολοσχερώς η υποχρέωση του µη δεσµευµένου πιστωτικού ορίου. Στις 31 Μαρτίου 2005, είχαν χρησιµοποιηθεί $75 εκατοµµύρια από τα $200 εκατοµµυρία του δεσµευµένου αναπληρούµενου ορίου. 17. ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (σε χιλιάδες Ευρώ) 31 Μαρτίου εκεµβρίου 2004 Ανέλεγκτες Ελεγµένες Αποζηµίωση προσωπικού, συντάξεις και λοιπές υποχρεώσεις Κυβερνητικές επιχορηγήσεις Περιβαλλοντικές δαπάνες Άλλες µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Προκαταβολές από το ηµόσιο Οι προκαταβολές από την κυβέρνηση (Ελληνικό Κράτος) στον Όµιλο για σκοπούς έρευνας και εξερεύνησης που ανέρχονται σε χιλιάδες έχουν καταγραφεί ως υποχρέωση δεδοµένου ότι ένα τέτοιο ποσό µπορεί να καταστεί πληρωτέο εφόσον υπάρχουν έσοδα από δραστηριότητα στις σχετικές περιοχές. Οι όροι της αποπληρωµής θα καθοριστούν από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Βιοµηχανίας, εφόσον συντρέχει λόγος. Περιβαλλοντικές απάνες Πρόβλεψη ποσού χιλιάδες έχει δηµιουργηθεί για το εκτιµώµενο κόστος για την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζηµιάς, όπως απαιτείται από τις ρυθµιστικές αρχές, στις διάφορες εγκαταστάσεις του Οµίλου. 28 of 36

29 18. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ ΚΑΙ Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (σε χιλιάδες Ευρώ) 31 Μαρτίου εκεµβρίου 2004 Ανέλεγκτες Ελεγµένες Εµπορικές Υποχρεώσεις Άλλες Υποχρεώσεις εδουλευµένα έξοδα και αναβαλλόµενα έσοδα ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Κίνδυνος ιακύµανσης Επιτοκίων Η έκθεση του Οµίλου στον κίνδυνο αγοράς για αλλαγές στα επιτόκια αφορά πρώτιστα τις βραχυπρόθεσµες επενδύσεις του Οµίλου και τις βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις από δάνεια. Ο Όµιλος δεν αντισταθµίζει τις επενδύσεις ή τα δάνειά της. Οι επενδύσεις αποτελούνται κυρίως από οµόλογα κυβερνήσεων και Συµβάσεις Επαναγοράς (Repos) και αποσκοπούν στην εξασφάλιση ρευστότητας. Συναλλαγµατικός Κίνδυνος Ο Όµιλος δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα. Ο Όµιλος είναι εκτεθιµένος στον συναλλαγµατικό κίνδυνο όσον αφορά τις αγορές και τις πωλήσεις και τα βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα χρέη της. Ο Όµιλος αγοράζει το ακατέργαστο πετρέλαιο σε δολλάρια ΗΠΑ και πωλεί τα προϊόντα διύλησης κυρίως σε δολλάρια ΗΠΑ. Ο Όµιλος χρησιµοποιεί βραχυπρόθεσµα πιστωτικά όρια που αποτυπωνονται σε δολλάρια ΗΠΑ για να αγοράσουν το ακατέργαστο πετρέλαιο. Ο τοµέας λιανικής του Οµίλου αγοράζει κυρίως σε δολλάρια ΗΠΑ και πουλάει σε δολλάρια ΗΠΑ και σε Ευρώ. Ο χηµικός τοµέας του Οµίλου αγοράζει τις πρώτες ύλες κυρίως σε δολλάρια ΗΠΑ και πουλάει κυρίως σε Ευρώ. Κίνδυνος τιµών των προϊόντων Ο Όµιλος έχει σηµαντική έκθεση στις τιµές προϊόντων του πετρελαίου. Η οµάδα αντισταθµίζει κατά ένα µεγάλο µέρος αυτήν την έκθεση µετακυλύοντας τις αυξήσεις των τιµών στους πελάτες. Πιστωτικός κίνδυνος Η µέγιστη έκθεση του οµίλου στον πιστωτικό κίνδυνο (µη λαµβάνοντας υπόψη την αξία οποιασδήποτε εγγύησης ή άλλης ασφάλειας που διακρατείται) σε περίπτωση που οι αντισυµβαλλόµενοι δεν καταφέρουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που έχουν στις 31 Μαρτίου 2005 σε σχέση µε κάθε κατηγορία χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, εκτός από τα παράγωγα, είναι η λογιστική αξία εκείνων των στοιχείων όπως υποδεικνύεται στον ισολογισµό µείον οποιεσδήποτε υποθήκες ή εγγυήσεις που απαιτούνται από τους πελάτες. 29 of 36

30 Σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου Σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου δηµιουργούνται όταν οι αλλαγές στην οικονοµία, τη βιοµηχανία ή τους γεωγραφικούς παράγοντες επηρρεάζει παρόµοια τις οµάδες των αντισυµβαλλόµενων των οποίων η σωρευτική πιστωτική έκθεση είναι σηµαντική σε σχέση µε τη συνολική πιστωτική έκθεση του Οµίλου. Το χαρτοφυλάκιο του Οµίλου παρουσιάζει ευρεία διασπορά σε διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων καθώς και διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, ενώ οι συναλλαγές γίνονται µε διαφορετικής πιστωληπτικής ικανότητας αντισυµβαλλόµενους, µετριάζοντας κατ αυτό τον τρόπο οποιαδήποτε σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. Εύλογες Αξίες Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του Οµίλου αποτιµώνται στις εύλογες αξίες στον ισολογισµό, εκτός έαν αναφέρεται διαφορετικά στις οικονοµικές καταστάσεις. 30 of 36

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΝNΕΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Συνοπτικός Ενδιάμεσος Ισολογισμός (Επισκοπημένος) 3 II. Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία Ισολογισµού Οµίλου και Εταιρίας της 31 Μαρτίου Στοιχεία αποτελεσµάτων Οµίλου και Εταιρίας περιόδου 1 Ιανουαρίου 31 Μα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία Ισολογισµού Οµίλου και Εταιρίας της 31 Μαρτίου Στοιχεία αποτελεσµάτων Οµίλου και Εταιρίας περιόδου 1 Ιανουαρίου 31 Μα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «SPIDER» Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 6.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΝNΕΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Συνοπτικός Ενδιάμεσος Ενοποιημένος Ισολογισμός (Επισκοπημένος)

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 800623807 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΧΗ Σ.Σ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΝΑΟΥΣΑ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 132710726000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2012 Καθαρές πωλήσεις 512.715.785 448.742.632 Έσοδα από μεταφορές 26.241.033 25.177.588 Σύνολο πωλήσεων 538.956.818 473.920.220

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Τρίµηνο 2005 ΕΤΕΜ Α.Ε. AP.M.A.E.: 7777/06/Β/86/17 115 27 Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 Περιεχόµενα Σελίδα Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Τερζόπουλος Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕUROMEDICA A.E.

Απόστολος Τερζόπουλος Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕUROMEDICA A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ορθή επαναδηµοσίευση σύµφωνα µε την απόφαση 2/396/31.8.2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Μηχανολογικός εξοπλισμός 78.636,56 88.912,88 Λοιπός εξοπλισμός 33.072,93 38.785,72 Σύνολο 111.709,49 127.698,60 Άυλα πάγια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 . ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ A ΤΡΙΜΗΝΟ 2005

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ A ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ A ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 KLEEMANN HELLAS Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχώρι Κιλκίς www.kleemann.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΛΥ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις (Περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2009) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ AΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.- Ισολογισμός της 31-3-2005. 2.- Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Μεταγενέστερη Αποτίμηση (ΔΛΠ 16), Ζημίες Απομείωσης (ΔΛΠ 36) και Επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Αποτίμηση Παγίων μετά την Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι 31 Μαρτίου 2005

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι 31 Μαρτίου 2005 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι 31 Μαρτίου 2005 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ Α.Ε.. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, 382 21 ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ. 095026584 - Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121578399000 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της

Διαβάστε περισσότερα

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι 27 Απριλίου 2010 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Cytrustees Investment Public Co Ltd για την 1 η τριµηνία που έληξε στις 31

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Οικονοµικής Χρήσεως 01/01-30/09/2005 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 28 Απριλίου 2009 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του.σ.: ΠΕΤΡΟΣ ΣΟΥΡΕΤΗΣ. Ο ιευθύνων Σύµβουλος: ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΠΑΣ. Η Προϊσταµένη Λογιστηρίου: ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πρόεδρος του.σ.: ΠΕΤΡΟΣ ΣΟΥΡΕΤΗΣ. Ο ιευθύνων Σύµβουλος: ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΠΑΣ. Η Προϊσταµένη Λογιστηρίου: ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την 28 η Μαρτίου 2006 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα Ενότητα # 2: ΔΛΠ 1 - ΔΛΠ 7 Μαρία Ροδοσθένους Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Για την χρήση 01/01 31/12/2006 Σημαντική Επισήμανση: Οι παρούσες «Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού» έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση με σκοπό να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Μαρτίου 2011 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΛΠ 34) Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

01/01 30/09/05 30/09/04 30/09/05

01/01 30/09/05 30/09/04 30/09/05 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ... 4 Β. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 5 Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ... 6. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ:

Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ: Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: 19420528000 ΑΦΜ: 092638282 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 01/01/2015-31/12/2015 Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29) Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29) Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση

κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών 1 Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Οικονοµικής Χρήσεως 01/01-31/03/2005 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

AUDIO VISUAL ENTERTAINMENT DOO

AUDIO VISUAL ENTERTAINMENT DOO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 IOYNIOY 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Συνοπτικός Ενδιάμεσος Ισολογισμός (Επισκοπημένος) 3 II. Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων έγινε κατόπιν εντολής της μητρικής εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», εισηγμένης στο Χ.Α.Α., για τους σκοπούς της ενοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 2016 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ιοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της 16/5/2006. Υπογράφηκαν κατ εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου από τους κάτωθι:

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της 16/5/2006. Υπογράφηκαν κατ εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου από τους κάτωθι: ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε. Έδρα: Αναπαύσεως 50

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Ιαν - Σεπ 2005

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Ιαν - Σεπ 2005 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») ΣΙ ΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙ ΗΡΟΥ A.E. AP.M.A.E: 2310/06/B/86/20 Μεσογείων 2-4 Αθήνα Περιεχόµενα Σελίδα Ισολογισµός 2 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα