ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ"

Transcript

1 ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 24/05/2011 Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας «ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα αυξηθεί έως το ποσό των ,00 µε την καταβολή µετρητών και την έκδοση και διάθεση νέων κοινών ενσώµατων δεσµευµένων ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 1,00 ανά µετοχή, µε τιµή διάθεσης 1,25 ανά µετοχή, µε διατήρηση του δικαιώµατος προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων σε αναλογία 1 νέα κοινή ονοµαστική µετοχή για κάθε 10,42 παλαιές κοινές ονοµαστικές µετοχές µε στρογγυλοποίηση στο πλησιέστερο ακέραιο αριθµό. Η υπέρ το άρτιο διαφορά ,00 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασµού «ιαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο». ιευκρινίζεται ότι για την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης, εποµένως εάν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το µετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί µέχρι το ποσό της κάλυψης, σύµφωνα µε το άρθρο 13α παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 εν προβλέπεται η εισαγωγή των µετοχών για διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΑ (3) ΧΩΡΙΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΗΤΟΙ Α) ΤΟ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, Β) ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΚΑΙ Γ) ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΜΟΝΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ Ηµεροµηνία του Ενηµερωτικού ελτίου είναι η 8/8/2011

2 Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο αποτελείται από τέσσερα (3) χωριστά έγγραφα Ενότητα 1: Περιληπτικό Σηµείωµα (σελ. 1-14) Ενότητα 2: Σηµείωµα Μετοχικού Τίτλου (σελ. 1-19) Ενότητα 3: Έγγραφο Αναφοράς (σελ. 1-50) Παράρτηµα του Ενηµερωτικού ελτίου (σελ. 1-47) 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επιχειρηµατική ραστηριότητα και Σύντοµο Ιστορικό Επενδυτικό Πρόγραµµα Πληροφορίες για τις Τάσεις ιοίκηση Μετοχικό Κεφάλαιο Πληροφορίες σχετικά µε τις Μετοχές της Εταιρείας Συνοπτικά Στοιχεία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες χρήσεων 2008, 2009 και Μετοχική σύνθεση Συνοπτικά Στοιχεία για τους Παράγοντες Κινδύνου

4 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 4

5 Ενότητα 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Tο παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα αφορά στη δηµόσια προσφορά νέων µετοχών οι οποίες προέρχονται από την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε την επωνυµία «ΡΕΑ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ» και διακριτικό τίτλο «ΡΕΑ ΜΑΤΕΡΝΙΤΥ ΧΟΣΠΙΤΑΛ Α.Ε» (REA MATERNITY HOSPITAL S.A.) (εφεξής «ΡΕΑ Α.Ε.» ή η «Εταιρεία») µε καταβολή µετρητών και κεφαλαιοποίηση από διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο µε διατήρηση του δικαιώµατος προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων, σε αναλογία του υφιστάµενου κεφαλαίου. Σε περίπτωση που αξίωση σχετική µε τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο ασκείται ενώπιον δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, να υποχρεωθεί να φέρει τα έξοδα µετάφρασης µέρους ή του συνόλου του Ενηµερωτικού ελτίου, πριν από την έναρξη της παραπάνω διαδικασίας. Αστική ευθύνη αποδίδεται στα πρόσωπα που υπέβαλλαν το περιληπτικό σηµείωµα, συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε µετάφρασής του, και ζήτησαν την κοινοποίησή του σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν. 3401/2005, µόνον εφόσον το εν λόγω σηµείωµα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή δεν παρουσιάζει συνάφεια όταν διαβάζεται σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα µέρη του Ενηµερωτικού ελτίου. Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα περιλαµβάνει µια συνοπτική περιγραφή της επιχειρηµατικής δραστηριότητας της Εταιρείας, στοιχεία για τη ιοίκηση και τη µετοχική της σύνθεση, πληροφορίες σχετικά µε τις µετοχές της Εταιρείας, συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες για την Εταιρεία συνοπτικά στοιχεία για τους παράγοντες κινδύνου καθώς και συνοπτικά στοιχεία της παρούσας αύξησης µετοχικού κεφαλαίου. 1.1 Επιχειρηµατική ραστηριότητα και Σύντοµο Ιστορικό Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 2007 από οµάδα ατρών µαιευτήρων γυναικολόγων µε σηµαντική επιστηµονική εµπειρία και επαγγελµατική παρουσία στην Ελλάδα και το εξωτερικό µε σκοπό την παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών δευτεροβάθµιας περίθαλψης, ως γυναικολογική και µαιευτική κλινική. Οι µέτοχοι και η διοίκηση της ΡΕΑ ΑΕ είναι επαγγελµατίες γιατροί του κλάδου υγείας. Η Εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της ιεύθυνσης Νοµαρχίας Αθήνας Νότιος Τοµέας µε αριθµό 62212/01ΝΤ/Β/07/77(2008). Έδρα της Εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 1 του καταστατικού της ορίσθηκε ο ήµος Παλαιού Φαλήρου και ειδικότερα η κλινική που βρίσκεται επί της οδού Λ. Συγγρού 383 και Πεντέλης 17. Η διάρκεια της Εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καταστατικού έχει οριστεί σε πενήντα (50) έτη µε ηµεροµηνία έναρξης την 10 η Ιανουαρίου Οι εργασίες ανέγερσης της κλινικής ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 2008, µετά την αγορά ακινήτου και τη λήψη των νοµίµων αδειών. Σε λιγότερα από τρία έτη και συγκεκριµένα στα τέλη Νοεµβρίου 2010, η εταιρεία ολοκλήρωσε το κατασκευαστικό έργο της κλινικής, καθώς και όλες τις απαιτούµενες διαδικασίες για την λειτουργία της, δυναµικότητας 180 κλινών, δηλαδή τη στελέχωση µε υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό και τον εξοπλισµό της µε τον πιο προηγµένο ιατρικό, τεχνολογικό και ξενοδοχειακό εξοπλισµό. Η κλινική ξεκίνησε τη δραστηριότητα της την 15 η εκεµβρίου 2010 µε την πραγµατοποίηση του πρώτου τοκετού. Μέχρι την 31 η Μαρτίου 2011 έχουν πραγµατοποιηθεί περισσότεροι από τοκετοί, καθώς και περισσότερες από 600 εισαγωγές για άλλες ιατρικές επεµβάσεις ή/και ιατρική παρακολούθηση περιστατικών. Τα δεδοµένα από τις 100 πρώτες ηµέρες λειτουργίας της κλινικής επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις της διοίκησης για την επίτευξη µεριδίου αγοράς µεγαλύτερου του 20% επί των γεννήσεων σε ιδιωτικά µαιευτήρια στο Νοµό Αττικής, ήδη από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας, ξεπερνώντας τις αρχικές προσδοκίες και παρά τις εξαιρετικά δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες για την Ελλάδα. 5

6 1.1.1 Επενδυτικό Πρόγραµµα Η εταιρεία έχει υλοποιήσει το µεγαλύτερο ποσοστό του επενδυτικού προγράµµατος ύψους 120 εκατ. Συγκεκριµένα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή της κλινικής καθώς και ο πλήρης εξοπλισµός της. Επίσης είναι ολοκληρωµένη η κατασκευή του σταθµού αυτοκινήτων και αναµένεται η ολοκλήρωση του διαγνωστικού κέντρου εντός του πρώτου εξαµήνου του Η κλινική µε τη λειτουργία της προσφέρει ένα ολοκληρωµένο φάσµα υπηρεσιών δευτεροβάθµιας περίθαλψης ως γυναικολογική και µαιευτική κλινική. Οι βασικοί τοµείς στους οποίους δραστηριοποιείται περιλαµβάνουν: µονάδες εντατικής θεραπείας-νοσηλείας (ενηλίκων και νεογνών) χειρουργικές αίθουσες, αίθουσες τοκετών και ωδινών, εξωτερικά ιατρεία και φαρµακείο. Πιο συγκεκριµένα η ΡΕΑ διαθέτει: Πέντε χειρουργικές αίθουσες έκα αίθουσες ωδινών Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) µε έξι κλίνες Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) µε τριάντα έξι κλίνες ιαγνωστικά Εργαστήρια Απεικονιστικά Εργαστήρια Τρία εξωτερικά Ιατρεία Η ΡΕΑ διαθέτει ακόµη σύγχρονα εργαστηριακά και διαγνωστικά τµήµατα (Ακτινοδιαγνωστικό, Υπερηχοτοµογράφων, Οστεοπόρωσης, Κλινική Μαστού, Παθολογοανατοµικό, Μοριακής Βιολογίας, Αιµατολογικό, Ανοσοβιοχηµικό, Μικροβιολογικό) εξοπλισµένα µε προηγµένες τεχνολογίες διάγνωσης, διασφαλίζοντας µε αυτόν τον τρόπο ορθότητα των αποτελεσµάτων και συντοµία διεκπεραίωσης, παρέχοντας ταυτόχρονα ασφάλεια και την ελάχιστη ενόχληση στην γυναίκα και τον γιατρό της. 1.2 Πληροφορίες για τις Τάσεις Η Εταιρεία κατά το α εξάµηνο του 2011 εξυπηρέτησε πάνω από περιστατικά εξωτερικών ασθενών και πάνω από περιστατικά εσωτερικών ασθενών µεταξύ των οποίων και πάνω από τοκετούς. Με το ρυθµό αύξησης εισαγωγών που παρουσιάζει η εταιρεία ανά µήνα, η διοίκηση εκτιµά να ξεπεράσει η εταιρεία τις περίπου εισαγωγές ασθενών, στόχος που για πρώτο έτος λειτουργίας µιας κλινικής θεωρείται πολύ υψηλός. Με βάση αυτά τα στοιχεία, ο κύκλος εργασιών εµφανίζει συνεχόµενη ανοδική τάση κατά το πρώτο εξάµηνο του Τα έσοδα της εταιρείας µέχρι στιγµής προέρχονται κατά 78% από εσωτερικούς ασθενείς, κατά 17% από εξωτερικούς ασθενείς και κατά 5% από λοιπά έσοδα. Το 60% των εσωτερικών ασθενών αφορά µαιευτικά περιστατικά, το 35% χειρουργικά και λαπαροσκοπικά και 5% από παρακολούθηση ασθενών. Το κόστος παροχής υπηρεσιών της εταιρείας για το πρώτο εξάµηνο του 2011 προέρχεται κυρίως από το κόστος του προσωπικού (60%), τα αναλώσιµα υλικά, τρόφιµα και φάρµακα (16%) και τις αµοιβές των συνεργαζόµενων ιατρών (15%). Τα αποτελέσµατα της εταιρείας θα επιβαρυνθούν σηµαντικά από το κόστος των αποσβέσεων, το οποίο αφορά αποκλειστικά νέες επενδύσεις, καθώς και το χρηµατοοικονοµικό κόστος που προκύπτει από τις δανειακές της υποχρεώσεις. Η εταιρεία µέσα στο α εξάµηνο του 2011 παρακολουθώντας τις εξελίξεις έγκαιρα αναπροσάρµοσε την στρατηγική της καθώς η οικονοµική κρίση και ύφεση δηµιούργησαν νέα δεδοµένα (µείωση του διαθέσιµου εισοδήµατος, περιορισµός της χρηµατοδότησης των πιστωτικών ιδρυµάτων προς ιδιώτες και επιχειρήσεις και αύξηση της φορολογίας) και στον κλάδο της υγείας. Η διοίκηση ανταποκρίθηκε άµεσα στις απαιτήσεις της αγοράς για χαµηλότερα τιµολόγια από τα αρχικά προβλεπόµενα, σταδιακή µείωση του κόστους του προσωπικού και περιορισµό των λειτουργικών δαπανών και επενδύσεων. 6

7 Η διοίκηση, στη τρέχουσα συγκυρία αντιλήφθηκε έγκαιρα ότι πρωταρχικός της στόχος ήταν η ανάληψη µέτρων για την επιτυχή προσαρµογή του επιχειρηµατικού της σχεδίου λαµβάνοντας υπόψη την επιδείνωση της ελληνικής οικονοµίας και τη εµβάθυνση της ύφεσης. Η µεγαλύτερη ωστόσο επίπτωση στον κλάδο της υγείας από την οικονοµική κρίση προβλέπεται ότι θα δεν θα είναι τόσο ο όγκος των ασθενών ή οι ζηµίες όσο το θέµα της ρευστότητας. Επιπρόσθετα, η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση της , αποφάσισε οµόφωνα, την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου συνολικού ύψους ,00 ενώ δόθηκε εξουσιοδότηση στο ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας να αποφασίσει την χρονική στιγµή το αργότερο έως την κατά την οποία θα προχωρήσει σε νέα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου κατά ,00 µε καταβολή µετρητών. Οι αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου εκτιµάται ότι θα βοηθήσουν στη µείωση των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων και συγχρόνως µέσω καλύτερης διαχείρισης συµφωνιών προµηθευτών και πελατών από τη εταιρεία στην ενίσχυση της ρευστότητας 1.3 ιοίκηση Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας της 14ης Νοεµβρίου 2008, όρισε τον αριθµό των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου που θα διοικήσουν την Εταιρεία για µία πενταετία, σε έντεκα (11) και εξέλεξε το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώµα στη συνεδρίασή του την 18η Νοεµβρίου 2008 (ΦΕΚ ΤΑ.Ε. & ΕΠΕ 670/ ) και η σύνθεσή του σήµερα έχει ως ακολούθως: Ονοµατεπώνυµο Θέση στο.σ. Ιδιότητα Ευστάθιος Τσαλίκης του Θεµιστοκλή Πρόεδρος Ιατρός Σταύρος Φωτόπουλος του Αθανασαγγέλου Αντιπρόεδρος Ιατρός Νικόλαος Λοϊσιος του Σπυρίδωνος ιευθύνων Σύµβουλος Ιατρός Κοσµάς Βρυώνης του Θεοδώρου ιευθύνων Σύµβουλος Ιατρός Γεώργιος Γεωργόπουλος του Ιωάννου ιευθύνων Σύµβουλος Ιατρός Ευγενία Κουράκου του Κυριάκου Μέλος Ιατρός Σπυρίδων Μαντζουράνης του Αντωνίου Μέλος Ιατρός Χρήστος Βαλακώστας του Θεοφάνη Μέλος Ιατρός ηµήτριος Κακαλέτρης του Γεωργίου Μέλος Ιατρός Θεόδωρος Μουστακαρίας του Σταµατίου Μέλος Ιατρός Παντελής Βαλσαµόπουλος του Νικολάου Μέλος Ιατρός Η θητεία του ως άνω ιοικητικού Συµβουλίου λήγει την Η διεύθυνση των µελών του.σ. της Εταιρείας είναι στην έδρα της επί της οδού Λ. Συγγρού 383 και Πεντέλης 17, Π. Φάληρο, Ν. Αττικής. Το ιοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διαχείριση και εκπροσώπηση και εν γένει την επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας. 1.4 Μετοχικό Κεφάλαιο 7

8 ΗΜ/ΝΙΑ Γ.Σ. Ποσό Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Μετοχικό Με Κεφάλαιο Καταβολή µετά την Μετρητών Αύξηση Με Κεφ/ση Αποθεµατι κών υπέρ το άρτιο Ονοµαστική Αξία Μετοχών (σε Euro) (σε Euro) (σε Euro) (σε Euro) Ονο µ/κή Αξία Με τοχών Συνολικός Αριθµός Μετοχών /07/ /11/ /02/ /11/ /09/ /05/ /05/2011 SPLIT ΜΕΤΟΧΩΝ ( *5 = ) /05/ /05/ /05/ Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας την 24/05/2011 µετά και την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς υπέρ το άρτιο ύψους ,00 ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εκατοµµυρίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εξήντα πέντε ευρώ ( ), το οποίο διαιρείται σε πενήντα εκατοµµύρια τριάντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες εξήντα πέντε ( ) ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 ) ανά µετοχή». Με την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας, την οποία έλαβε κατόπιν εξουσιοδότησης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το µετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί κατά τέσσερα εκατοµµύρια οχτακόσιες χιλιάδες ευρώ ( ,00 ) δια της εκδόσεως τεσσάρων εκατοµµυρίων (4, ) ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 ) εκάστη, οι οποίες διατέθηκαν στους µετόχους στη τιµή του ενός ευρώ και είκοσι λεπτών (1,25 ) ευρώ ανά µετοχή µε διαφορά υπέρ το άρτιο είκοσι πέντε λεπτά (0,25 ). Εποµένως υφίσταται διαφορά υπέρ το άρτιο ποσού ενός εκατοµµυρίου διακοσίων χιλιάδων ευρώ ( ,00 ), το οποίο θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασµού αφορολόγητο αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, µετά την ολοκλήρωση της αύξησης µε καταβολή µετρητών και µε την προϋπόθεση της πλήρους καλύψεως θα ανέρχεται στο ποσό των ,00 το οποίο διαιρείται σε µετοχές ονοµαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 ) εκάστη. 1.5 Πληροφορίες σχετικά µε τις Μετοχές της Εταιρείας Οι µετοχές της Εταιρείας είναι κοινές, υποχρεωτικώς ονοµαστικές για ολόκληρη τη διάρκεια ζωής της Εταιρείας. Μπορούν να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν περισσότερες από µία µετοχές µετά από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των µετοχών. Οι µετοχές της Εταιρείας είναι ενσώµατες. Το νόµισµα στο οποίο είναι εκφρασµένες οι µετοχές είναι το ευρώ. 8

9 Οι µέτοχοι ασκούν τα σχετικά µε τη διοίκηση της ΡΕΑ Α.Ε. δικαιώµατά τους µόνο µε τη συµµετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύµων εταιριών. Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Καταστατικού της Εταιρείας, το σύνολο των µετοχών της ΡΕΑ Α.Ε. είναι µεταβιβάσιµες κατόπιν σχετικής ενηµέρωσης του διοικητικού συµβουλίου της Εταιρείας. Κάθε Μέτοχος ο οποίος επιθυµεί να µεταβιβάσει µέρος ή το σύνολο των µετοχών του γνωστοποιεί εγγράφως στο.σ. την πρόθεσή του ως και την τιµή διάθεσης εκάστης µετοχής. Το.Σ. δικαιούται να υποδείξει ως αγοραστές παλαιούς ή νέους µετόχους προτιµώµενων έναντι παντός άλλου µε ίσους οικονοµικούς όρους. Η προθεσµία που θα ολοκληρώνεται η σχετική µεταβίβαση δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 30 ηµέρες από την υποβολή της έγγραφης γνωστοποίησης στο.σ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσµίας η µεταβίβαση των µετοχών θα είναι ελεύθερη σύµφωνα µε το Καταστατικό. Οι µετοχές της Εταιρείας δεν είναι εισηγµένες και δεν αποτελούν αντικείµενο αίτησης εισαγωγής ή διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά. 1.6 Συνοπτικά Στοιχεία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση της , αποφάσισε οµόφωνα, µεταξύ άλλων, την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε καταβολή µετρητών, συνολικού ύψους ,00 και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων της σε αναλογία 1 νέα µετοχή για κάθε 10,42 παλαιές µετοχές µε στρογγυλοποίηση στον πλησιέστερο ακέραιο αριθµό. Ειδικότερα, αποφασίστηκε η άντληση κεφαλαίων ύψους ,00 µέσω της έκδοσης νέων, κοινών, ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών της Εταιρείας (εφεξής οι «Νέες Μετοχές») ονοµαστικής αξίας 1,00 εκάστη µε τιµή διάθεσης 1,25 ανά µετοχή. Η διαφορά µεταξύ της ονοµαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιµής διάθεσής τους, ύψους ,00 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασµού «ιαφορά από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, µετά την ολοκλήρωση της αύξησης του µε καταβολή µετρητών θα ανέρχεται σε ,00 διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1,00 εκάστη. Το δικαίωµα προτίµησης δεν είναι µεταβιβάσιµο. Κλασµατικά δικαιώµατα δεν πρόκειται να εκδοθούν. Προς τούτο η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το.σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και υπολογισµούς κατά την κρίση του ώστε να υπάρξει στρογγυλοποίηση του αριθµού των αναλογουσών σε κάθε µέτοχο ονοµαστικών µετοχών από την παρούσα αύξηση. Σε περίπτωση που µετά τα ανωτέρω, υπολείπονται Αδιάθετες Μετοχές, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύµφωνα µε το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920. Οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την παρούσα αύξηση θα δικαιούνται µέρισµα για τη διαχειριστική χρήση έτους 2011 και µετά, εφόσον η οικεία Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας αποφασίσει τη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση αυτή. Συνοπτικά, οι όροι της παρούσας αύξησης µετοχικού κεφαλαίου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 9

10 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚ ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Με καταβολή µετρητών και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων σε αναλογία 1 νέα για κάθε 10,42 παλαιές ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ Ονοµαστική Αξία Μετοχής 1,00 ΤΙΜΗ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 1,25 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,00 Σύµβουλος Έκδοσης για την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου είναι η ATTICA BANK Α.Τ.Ε. Σηµειώνεται ότι οι µετοχές της Εταιρείας δεν είναι εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά. Τα προς άντληση κεφάλαια ύψους ,00 σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, χωρίς την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, θα διατεθούν από την ηµεροµηνία της τελικής κάλυψης της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου ως εξής: Ποσό µέχρι ,00 θα χρησιµοποιηθεί για την κάλυψη µελλοντικών & υπαρχουσών υποχρεώσεων προς προµηθευτές, πιστωτές διάφορους, απόδοση ασφαλιστικών εισφορών, παρακρατούµενων φόρων και πληρωτέων επιταγών µέχρι το τέλος της χρήσης Ποσό µέχρι ,00 θα χρησιµοποιηθεί για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης και θα χρησιµοποιηθεί για την κάλυψη εξόδων µισθοδοσίας προσωπικού και αµοιβών σε ιατρούς µέχρι το τέλος της χρήσης 2011, Σε περίπτωση µερικής κάλυψης προτεραιότητα θα δοθεί στην ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης, και µετά στην εξυπηρέτηση των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων. Το προϊόν της παρούσας αύξησης έως την πλήρη διάθεσή του θα επενδύεται σε βραχυπρόθεσµες τοποθετήσεις χαµηλού κινδύνου όπως προθεσµιακές καταθέσεις και repos. 1.7 Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες χρήσεων 2008, 2009 και Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες των χρήσεων 2008, 2009 και 2010 προέρχονται από τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009 & 2010 οι οποίες συντάχτηκαν από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Κωνσταντίνο Λώλο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής Εταιρείας Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε. και έχουν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας. Επισηµαίνεται ότι οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2008 καλύπτουν την υπερδωδεκάµηνη χρήση από έως Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία αποτελεσµάτων της Εταιρείας για τις ως άνω οικονοµικές χρήσεις: ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποσά σε ) (ποσά σε ) Κύκλος Εργασιών 0,00 0, ,80 Κόστος Πωληθέντων 0,00 0,00 ( ,77) Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 0,00 0, ,27 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 0,00 0,00 ( ,42) 10

11 Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 0,00 0,00 ( ,09) Έσοδα από τόκους και από λοιπές πηγές , , ,86 Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα (11.893,98) (4.907,78) ( ,90) Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 0,00 (90.732,25) ( ,75) Αποσβέσεις ενσωµατωµένες στο 0, , ,39 λειτουργικό κόστος Έξοδα Λειτουργίας λογιστ/κων υπηρεσιών ( ,00) ( ,91) ( ,68) του ιδρυτικού σταδίου Ακάλυπτα έξοδα µεταφερθέντα στο , , ,87 λογαριασµό «Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης» Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 0,00 84,09 93,08 Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 0,00 0, ,47 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα (24.242,08) (3.453,64) (11.340,40) Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 0,00 0,00 (3.398,47) Καθαρά αποτελέσµατα (ζηµιές) εις νέον (24.242,08) (3.369,55) ( ,74) Πηγή: ηµοσιευµένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων που συντάχθηκαν από την ΡΕΑ Α.Ε. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Η Εταιρεία ξεκίνησε την λειτουργική της δραστηριότητα στις αφού ολοκληρώθηκε η ανέγερση της κλινικής και λήφθηκε η απαραίτητη άδεια λειτουργίας. Τα έξοδα λειτουργίας του ιδρυτικού σταδίου από ,00 που ήταν την χρήση 2008 αυξήθηκαν σε ,91 την χρήση 2009 ενώ για την χρήση του 2010 ανήλθαν σε ,87. Η αύξηση αφορά κυρίως την προετοιµασία για την έναρξη της κλινικής και το µεγαλύτερο µέρος των λειτουργικών εξόδων, τα οποία αφορούν την περίοδο προ της έναρξης, έχουν µεταφερθεί στα έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης. Λόγω της έναρξης λειτουργίας της στα µέσα του εκεµβρίου του 2010 η χρήση έχει επιβαρυνθεί µε κόστος παροχής υπηρεσιών ,77 καθώς και µε έξοδα διοικητικής και λειτουργίας διάθεσης ύψους ,51. Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα από ,37 που ήταν την χρήση 2008 διαµορφώθηκαν σε 9.196,86 για την χρήση 2009 και σε ,86 για την χρήση του Η ύπαρξη τους προέρχεται κυρίως από τόκους προθεσµιακών καταθέσεων του µετοχικού κεφαλαίου. Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα από ,98 που ήταν την χρήση 2008 διαµορφώθηκαν σε 4.907,78 την χρήση 2009 και ανήλθαν σε ,90 το 2010 και αφορούν κυρίως τόκους των οµολογιακών δανείων για την ανέγερση της κλινικής. Tα αποτελέσµατα προ φόρων της Εταιρείας ήταν αρνητικά και ανήλθαν σε ,08 για την χρήση 2008, σε 3.369,55 για την χρήση 2009 και σε ,74 για το Για τις χρήσεις 2008 και το 2009 τα αποτελέσµατα προέρχονται αποκλειστικά από έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα. Η χρήση του 2010 έχει επιβαρυνθεί από την αγορά αναλωσίµων, φαρµάκων, υγειονοµικού υλικού καθώς και από έξοδα µισθοδοσίας και αποσβέσεων που οφείλονται στην έναρξη λειτουργίας της κλινικής. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία του ισολογισµού της Εταιρείας για τις χρήσεις 2008, 2009 και 2010: ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ποσά σε Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού , , ,76 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού , , ,19 Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 682,00 420, ,81 Σύνολο Ενεργητικού , , ,65 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , , ,15 Σύνολο προβλέψεων για κινδύνους & 0, , ,07 έξοδα Σύνολο µακροπρόθεσµων 0, , ,37 11

12 υποχρεώσεων Σύνολο βραχυπρόθεσµων , , ,40 υποχρεώσεων Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 0, , ,76 Σύνολο Παθητικού , , ,65 Πηγή: ηµοσιευµένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεων που συντάχθηκαν από την ΡΕΑ Α.Ε. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Το κονδύλι του µη κυκλοφορούντος Ενεργητικού της Εταιρείας αυξήθηκε από ,76 την χρήση 2008 σε ,37 την χρήση 2009 και σε ,76 την χρήση 2010 κυρίως λόγω της αύξησης των ενσώµατων ακινητοποιήσεων που οφείλεται στην πρόοδο των εργασιών του σταθµού αυτοκινήτων, του διαγνωστικού κέντρου καθώς και στην ολοκλήρωση των εργασιών ανέγερσης και εξοπλισµού της κλινικής της Εταιρείας. Το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της Εταιρείας από ,06 που ήταν την χρήση 2008 περιορίστηκαν στο ποσό των ,62 την χρήση 2009 λόγω της µετατροπής των αλληλόχρεων λογαριασµών σε οµολογιακά δάνεια, και αυξήθηκαν σε ,40 τη χρήση 2010 κυρίως λόγω της αύξησης των υποχρεώσεων προς προµηθευτές. Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρείας προς προµηθευτές ανήλθαν σε ,14 για τη χρήση 2010 από ,20 και ,86 που ήταν για τις χρήσεις 2009 και 2008 αντίστοιχα. Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία ταµειακών ροών της Εταιρείας για τις χρήσεις 2008, 2009 και 2010 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ποσά σε Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (Α) ,05 ( ,70) ,33 Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (Β) ( ,14) ( ,00) ( ,41) Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (Γ) , , ,17 Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ,06 ( ,35) ( ,91) (Α+Β+Γ) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης 0, , ,41 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της χρήσης , , Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία, µη ελεγµένων από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της Εταιρείας για τις εξεταζόµενες οικονοµικές χρήσεις παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα : ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Γενική Ρευστότητα 0,03 9,89 0,90 ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ Ξένα/ Ίδια Κεφάλαια 1,51 0,88 1,63 ανειακές Υποχρεώσεις /Ίδια Κεφάλαια 1,30 0,85 1,22 Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία, µη ελεγµένων από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή 12

13 Ο δείκτης της γενικής ρευστότητας από 0,03 που ήταν την χρήση 2008 διαµορφώθηκε σε 9,89 την χρήση 2009 και σε 0,90 για το Ο δείκτης ξένα/ίδια κεφάλαια από 1,51 που ήταν την προηγούµενη χρήση διαµορφώθηκε σε 0,88 την χρήση 2009 και σε 1,63 για την χρήση του Την ίδια εξεταζόµενη χρήση ο δείκτης δανειακές υποχρεώσεις /ίδια κεφάλαια διαµορφώθηκε σε 0,85 από 1,30 που ήταν την χρήση 2008, ενώ για την χρήση 2010 ανήλθε σε 1,22 κυρίως λόγο των αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου που ολοκληρώθηκαν το Οι ανωτέρω δείκτες έχουν υπολογιστεί ως εξής: ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Γενική Ρευστότητα ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ Ξένα/ Ίδια Κεφάλαια ανειακές Υποχρεώσεις /Ίδια Κεφάλαια Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Σύνολο Υποχρεώσεων/Ίδια Κεφάλαια ανειακές Υποχρεώσεις/Ίδια Κεφάλαια 1.8 Μετοχική σύνθεση Η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας κατά την , ηµεροµηνία λήψης από τη Γενική Συνέλευση της απόφασης για την παρούσα αύξηση, έχει ως ακολούθως: Μέτοχοι Μητσάκος Κυριάκος του Ιωάννη Λοιποί Μέτοχοι (µε ποσοστό Αριθµός Μετοχών Ποσοστό Μετοχών Αριθµός ικ. Ψήφου Ποσοστό ικ. Ψήφου (*) ,126% ,126% ,874% ,874% κάτω του 3%) Σύνολο % % Πηγή: Επεξεργασία µη ελεγµένων από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή στοιχείων της Εταιρείας (*) Σύµφωνα µε το Ν.3556/2007 και την απόφαση 1/434/ του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Επισηµαίνεται ότι υπάρχουν δύο µέτοχοι οι οποίοι κατέχουν ποσοστό από 1,132% έως και 1,322% και σύνολο µετοχών που αντιστοιχούν σε δικαιώµατα ψήφου. Μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της για κεφαλαιοποίηση της διαφοράς υπέρ το άρτιο ύψους ,00 και µετατροπή της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από τα 5,00 στο 1,00 η µετοχική σύνθεση της εταιρείας έχει ως εξής: Μέτοχοι Μητσάκος Κυριάκος του Ιωάννη Λοιποί Μέτοχοι (µε ποσοστό Αριθµός Μετοχών Ποσοστό Μετοχών Αριθµός ικ. Ψήφου Ποσοστό ικ. Ψήφου (*) ,126% ,126% ,874% ,874% 13

14 κάτω του 3%) Σύνολο % % Πηγή: Επεξεργασία µη ελεγµένων από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή στοιχείων της Εταιρείας (*) Σύµφωνα µε το Ν.3556/2007 και την απόφαση 1/434/ του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1.9 Συνοπτικά Στοιχεία για τους Παράγοντες Κινδύνου Μαζί µε τις λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο, οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους κινδύνους που περιγράφονται παρακάτω, πριν επενδύσουν σε µετοχές της ΡΕΑ Α.Ε., καθώς η οποιαδήποτε επένδυση στις µετοχές της Εταιρίας υπόκειται σε µία σειρά κινδύνων. Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται ακολούθως, η Εταιρία, η χρηµατοοικονοµική της θέση ή/και τα αποτελέσµατά της ενδέχεται να επηρεαστούν δυσµενώς και ουσιωδώς και, ανάλογα, µπορεί να επηρεασθεί η µετοχή της Εταιρίας, οδηγώντας σε απώλεια του συνόλου ή µέρους οποιασδήποτε επένδυσης σε αυτές. Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες, που περιγράφονται ακολούθως, µπορεί να µην είναι οι µόνοι που, ενδεχοµένως, να αντιµετωπίσει η Εταιρία. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, µπορεί να επιδράσουν δυσµενώς στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες, τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα και τις προοπτικές της Εταιρίας. Σηµειώνεται τέλος ότι η σειρά παράθεσης των κινδύνων δεν παραπέµπει σε διαφοροποίησή τους όσον αφορά στη βαρύτητα ή στην πιθανότητα πραγµατοποίησης καθενός από αυτούς. Στην ενότητα αυτή παρατίθενται συνοπτικά οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι: Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την Εταιρεία και τον τοµέα δραστηριότητάς της Εξάρτηση από τους συνεργαζόµενους Ιατρούς Πιθανή αύξηση των διαθεσίµων κλινών στην ευρύτερη περιοχή Πιθανή αδυναµία της Εταιρείας να συνεχίσει να ανταποκρίνεται µε επιτυχία στις νέες συνθήκες και να ακολουθεί µε επιτυχία τις ιατροτεχνολογικές εξελίξεις. Κίνδυνος αλλαγής νοµικού και θεσµικού πλαισίου Κίνδυνος από τυχόν ιατρικά ατυχήµατα Οικονοµικές συνθήκες και κρίση χρέους στην Ελλάδα, κοινωνικές αλλαγές, αστάθεια και διακυµάνσεις, Ευρώπη ή και ιεθνώς, οι οποίες µπορεί να διαταράξουν το επιχειρηµατικό κλίµα και τον τρόπο λειτουργίας στην Ελλάδα Πιθανή δυσχέρεια στην λήψη αποφάσεων εξαιτίας της πολυµετοχικότητας Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τον κλάδο Κίνδυνοι από ανταγωνισµό Κίνδυνος που σχετίζεται µε την εξεύρεση εξειδικευµένου προσωπικού Κίνδυνος ολοκλήρωσης της χρηµατοδότησης του επενδυτικού προγράµµατος Κίνδυνος Επιτοκίων Φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις κινητές αξίες που προσφέρονται Οι Μετοχές δεν διαπραγµατεύονται σε Χρηµατιστήριο Αξιών Κίνδυνος Μη ιανοµής Μερίσµατος 14

15 Ενότητα 2.ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2. ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ Υπεύθυνα Πρόσωπα Βασικές Πληροφορίες ήλωση για την Επάρκεια Κεφαλαίου Κίνησης Ίδια Κεφάλαια και Χρέος Λόγοι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και χρήση κεφαλαίων Όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Πληροφορίες σχετικά µε τις Μετοχές της Εταιρίας ικαιώµατα Μετόχων Γενικά ικαιώµατα µερίσµατος ικαιώµατα µειοψηφίας Προτάσεις Εξαγοράς Φορολογία Εταιρικά κέρδη Λοιπές φορολογικές κρατήσεις Φόροι Μεταβίβασης και Άλλα Συναφή Έξοδα Αναµενόµενο χρονοδιάγραµµα ιασπορά µετοχών απάνες Έκδοσης Σύγκρουση Συµφερόντων

16 Στο παρόν Σηµείωµα Μετοχικού Τίτλου περιέχονται µε εύληπτο και κατανοητό τρόπο όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειµένου οι επενδυτές να µπορούν µε εµπεριστατωµένο τρόπο να αξιολογούν τα περιουσιακά στοιχεία, τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση τα αποτελέσµατα και τις προοπτικές τόσο της Εταιρείας καθώς και τα δικαιώµατα που απορρέουν από τις κοινές ονοµαστικές µετοχές της. Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο αποτελείται από: α) το Περιληπτικό Σηµείωµα, β) το Σηµείωµα Μετοχικού Τίτλου, γ) το Έγγραφο Αναφοράς, και δ) το Παράρτηµα. Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο περιλαµβάνει κάθε πληροφορία της οποίας η δηµοσιοποίηση προβλέπεται από τον Κανονισµό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και η οποία αφορά στην Εταιρεία και στην παρούσα έκδοση των νέων µετοχών της, συνεπεία της επικείµενης αύξησης του µετοχικού της κεφαλαίου. 2.1 Υπεύθυνα Πρόσωπα Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως αυτό εγκρίθηκε από το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις , θα είναι διαθέσιµο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική µορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και στις ιστοσελίδες της Εταιρίας, και του Συµβούλου Έκδοσης σύµφωνα µε το άρθρο 14, παρ.2 του Ν.3401/2005, όπως ισχύει. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εγκρίνει το περιεχόµενο του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου µόνον όσον αφορά την κάλυψη αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Οι µέτοχοι και οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας, οδός Ζησιµοπούλου 1 και Συγγρού 379, Π. Φάληρο Τ.Κ , Αθήνα, Ν. Αττικής, τηλ (αρµόδια η κ. Θεοδωρακάκη Κυριακούλα). Τα φυσικά πρόσωπα από πλευράς Εταιρίας που επιµελήθηκαν της σύνταξης του Ενηµερωτικού ελτίου, είναι τα εξής: Ο κ. Ευστάθιος Τσαλίκης, Πρόεδρος.Σ. της Εταιρίας, Ο κ. Νικόλαος Λοϊσιος, ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρίας, Ο κ. Κοσµάς Βρυώνης, ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρίας Η Εταιρία, τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της και τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα, είναι υπεύθυνοι για το περιεχόµενο του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου και για το σύνολο των οικονοµικών καταστάσεων που αποτελούν περιεχόµενο του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου. Οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεων 2008, 2009 και 2010 οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Ελληνικών Ελεγκτικών Προτύπων έχουν ελεγχθεί από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Κωνσταντίνο Λώλο (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ της ελεγκτικής εταιρίας Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε., Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ ). Η Εταιρεία, τα µέλη του.σ. ο Σύµβουλος Έκδοσης και τα φυσικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη σύνταξη του Ενηµερωτικού ελτίου βεβαιώνουν ότι έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 2

17 Τα φυσικά πρόσωπα από πλευράς Εταιρίας που επιµελήθηκαν της σύνταξης του Ενηµερωτικού ελτίου, τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας και ο Σύµβουλος Έκδοσης δηλώνουν, ότι έχουν λάβει γνώση και συµφωνούν µε το περιεχόµενο του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο είναι, καθόσον γνωρίζουν, αληθείς και δεν υπάρχουν παραλείψεις που να αλλοιώνουν το περιεχόµενό του. Η ATTICA BANK Α.Τ.Ε., ως Σύµβουλος Έκδοσης της παρούσας έκδοσης, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι δεν έχει διενεργήσει ανεξάρτητο νοµικό και οικονοµικό έλεγχο και κάθε πληροφορία που περιλαµβάνεται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο βασίζεται αποκλειστικά σε στοιχεία που ελήφθησαν από την Εταιρεία ή σε δηλώσεις των εκπροσώπων της και των φυσικών προσώπων που επιµελήθηκαν της σύνταξης του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου. 2.2 Βασικές Πληροφορίες ήλωση για την Επάρκεια Κεφαλαίου Κίνησης Αναφορικά µε την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης της ΡΕΑ Α.Ε., η ιοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι, κατά την άποψή της, το κεφάλαιο κίνησής επαρκεί για τους επόµενους δώδεκα µήνες Ίδια Κεφάλαια και Χρέος Στους πίνακες που ακολουθούν, οι οποίοι έχουν συνταχθεί από την Εταιρεία παρουσιάζονται, η κεφαλαιακή διάρθρωση και το καθαρό χρηµατοοικονοµικό χρέος της Εταιρείας την , δεδοµένου ότι δεν έχει υπάρξει σηµαντική µεταβολή στη χρηµατοοικονοµική κατάσταση της Εταιρείας από την ηµεροµηνία αυτή και µέχρι τη σύνταξη του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου. Η κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρείας την αναλύεται ως ακολούθως: ποσά σε Μακροπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµα άνεια χωρίς Εγγυήσεις και Εξασφαλίσεις Μακροπρόθεσµα άνεια µε Εγγυήσεις και Εξασφαλίσεις Σύνολο Μακροπρόθεσµων Τραπεζικών Υποχρεώσεων (α) Βραχυπρόθεσµα άνεια µε Εγγυήσεις και Εξασφαλίσεις Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Τραπεζικών Υποχρεώσεων (β) 0, , , , ,00 Σύνολο τραπεζικών υποχρεώσεων ,37 Ίδια Κεφάλαια 3

18 Μετοχικό Κεφάλαιο ,00 ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ,00 Αποθεµατικό Εύλογης Αξίας 0,00 Αποτελέσµατα (ζηµιές) εις νέο ( ,85) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) ,15 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Τραπεζικών ,52 Υποχρεώσεων (δ) = (α) + (β) + (γ) Πηγή: Οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρεία για το σκοπό του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου, ελεγµένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Όπως παρουσιάζεται στον ανωτέρω πίνακα, την , τα δανειακά κεφάλαια ανέρχονταν σε ,37 και επισηµαίνεται ότι επί των ακινήτων της Εταιρείας υπάρχουν προσηµειώσεις συνολικού ποσού ,00 για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων. Η εταιρεία έχει λάβει εγκεκριµένο όριο δανείων ύψους ,00 εκ του οποίου έχει εκταµιεύσει ποσό ,37 την Κατά την ίδια ηµεροµηνία, τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, ανήλθαν σε ,15 Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το καθαρό Χρηµατοοικονοµικό Χρέος της Εταιρείας την : ποσά σε Ταµειακή ρευστότητα Ταµείο ,92 Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας ,58 Συνολική ταµειακή ρευστότητα (α) ,50 Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις (β) ,00 Βραχυπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 0,00 Βραχυπρόθεσµo µέρος µακρ/µων τραπεζικών υποχρεώσεων ,00 Λοιπές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις ,31 Σύνολο βραχυπρόθεσµων χρηµατ/κών υποχρεώσεων (γ) ,31 Καθαρό βραχυπρόθεσµο χρηµ/κό χρέος (δ) = (γ-β-α) ,81 Μακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµα δάνεια Λοιπές µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις Σύνολο µακροπρόθεσµων χρηµατ/κών υποχρεώσεων (ε) Σύνολο χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων (στ) = (γ+ε) Καθαρό συνολικό χρηµατοοικονοµικό χρέος (ζ) = (δ + ε) , , , , ,18 4

19 Πηγή: Οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρεία για το σκοπό του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου, ελεγµένες από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή. Όπως αναλύεται ανωτέρω, την τα ταµειακά διαθέσιµα της εταιρείας ανήλθαν σε ,50 ενώ το σύνολο των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων (βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων) σε ,68. Ως εκ τούτου το καθαρό συνολικό χρηµατοοικονοµικό χρέος της Εταιρείας ανέρχεται σε ,18, λαµβάνοντας υπόψη τις βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις ύψους ,00. Επισηµαίνεται ότι επί του συνόλου των ακινήτων της Εταιρείας έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις συνολικού ύψους ,00 για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων, το υπόλοιπο των οποίων την ανερχόταν σε ,37 τα οποία έχουν δοθεί για την χρηµατοδότηση ανέγερσης των κτιρίων και του εξοπλισµού αυτών. Επιπλέον η ιοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι µετά την δεν έχει επέλθει σηµαντική µεταβολή στην χρηµατοοικονοµική ή εµπορική θέση της Εκδότριας που να επηρεάζει τα ίδια κεφάλαια και τα ταµειακά διαθέσιµα από την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων της έως την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου Λόγοι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και χρήση κεφαλαίων Τα προς άντληση κεφάλαια ύψους ,00 σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, χωρίς την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, θα διατεθούν από την ηµεροµηνία της τελικής κάλυψης της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου ως εξής: Ποσό µέχρι ,00 θα χρησιµοποιηθεί για την κάλυψη µελλοντικών & υπαρχουσών υποχρεώσεων προς προµηθευτές, πιστωτές διάφορους, απόδοση ασφαλιστικών εισφορών, παρακρατούµενων φόρων και πληρωτέων επιταγών µέχρι το τέλος της χρήσης Ποσό µέχρι ,00 θα χρησιµοποιηθεί για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης και θα χρησιµοποιηθεί για την κάλυψη εξόδων µισθοδοσίας προσωπικού και αµοιβών σε ιατρούς µέχρι το τέλος της χρήσης 2011, Σε περίπτωση µερικής κάλυψης προτεραιότητα θα δοθεί στην ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης, και µετά στην εξυπηρέτηση των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων. Η χρηµατοδότηση των επενδύσεων που βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης θα λάβει χώρα µε πρόσθετη εκταµίευση από τον εγκεκριµένο τραπεζικό δανεισµό ή/και µε ενδεχόµενη νέα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, σύµφωνα µε την σχετική απόφαση που έχει ληφθεί από την Γενική Συνέλευση της εκδότριας της Το προϊόν της παρούσας αύξησης έως την πλήρη διάθεσή του θα επενδύεται σε βραχυπρόθεσµες τοποθετήσεις χαµηλού κινδύνου όπως προθεσµιακές καταθέσεις και repos. Η ιοίκηση της Εταιρείας δεσµεύεται να ενηµερώσει την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας σχετικά µε την διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων Όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και διαδικασία άσκησης δικαιωµάτων προτίµησης. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση της , αποφάσισε οµόφωνα, µεταξύ άλλων, την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή 5

20 µετρητών, συνολικού ύψους ,00 και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων της σε αναλογία 1 νέα µετοχή για κάθε 10,42 παλαιές µετοχές µε στρογγυλοποίηση προς τον πλησιέστερο ακέραιο αριθµό. Ειδικότερα, αποφασίστηκε η άντληση κεφαλαίων ύψους ,00 µέσω της έκδοσης νέων, κοινών, ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών της Εταιρείας (εφεξής οι «Νέες Μετοχές») ονοµαστικής αξίας 1,00 εκάστη µε τιµή διάθεσης 1,25 ανά µετοχή. Η διαφορά µεταξύ της ονοµαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιµής διάθεσής τους, ύψους ,00 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασµού «ιαφορά από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, µετά την ολοκλήρωση της αύξησης του µε καταβολή µετρητών θα ανέρχεται σε ,00 διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1,00 εκάστη. Κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση δόθηκε εξουσιοδότηση στο ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια προς ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης µετοχικού κεφαλαίου προσδιορίζοντας επακριβώς το χρονικό διάστηµα άσκησης του προτιµισιακού δικαιώµατος των παλαιών µετόχων, καθώς επίσης και τυχόν νέων µετόχων σε περίπτωση κατά την οποία δεν καλυφθεί πλήρως το ποσό της παρούσας αύξησης από τους παλαιούς µετόχους. Η ίδια Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του.σ. Ευστάθιο Τσαλίκη και έναν ιευθύνοντα Σύµβουλο, εκ των κ.κ. Νικολάου Λοίσιου ή Κοσµά Βρυώνη να καταθέσουν το σχετικό πρακτικό στην Νοµαρχία Αθηνών Νότιος Τοµέας και να εκπροσωπήσουν την Εταιρεία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθώς επίσης και να πράξουν οτιδήποτε σχετικό προς υλοποίηση της παρούσας αύξησης µετοχικού κεφαλαίου (δηµοσίευση Ενηµερωτικού ελτίου, τροποποίηση χρονολογίας καταβολής δόσεων σε περίπτωση αλλαγής των χρόνων εγκρίσεων, κλπ.). Τέλος κατά την εν λόγω Γενική Συνέλευση δόθηκε εξουσιοδότηση στο ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας να αποφασίσει την χρονική στιγµή το αργότερο έως την κατά την οποία θα προχωρήσει σε νέα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου κατά ,00 µε καταβολή µετρητών. Ειδικότερα, ως προς τη διάθεση των Νέων Μετοχών, επισηµαίνονται τα εξής: ικαίωµα προτίµησης στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου θα έχουν όλα τα πρόσωπα που ήταν µέτοχοι της Εταιρείας κατά την , ηµεροµηνία διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που αποφάσισε την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. Επισηµαίνεται ότι το δικαίωµα προτίµησης δεν είναι µεταβιβάσιµο. υνάµει της Γενικής Συνέλευσης της και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 8 του Κ.Ν.2190/1920 και του Καταστατικού της Εταιρείας, για την άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης επί των µετοχών, ορίζεται προθεσµία δέκα πέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών. Η ακριβής περίοδος άσκησης των δικαιωµάτων προτίµησης, θα οριστεί από το ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το νοµοθετικό πλαίσιο και το Καταστατικό. Η σχετική ανακοίνωση - πρόσκληση θα επιδοθεί σε ένα έκαστο των παλαιών µετόχων µε συστηµένη επιστολή προς τους µετόχους που θα περιλαµβάνει όλες τις πληροφορίες σχετικά µε την άσκηση των δικαιωµάτων προτίµησης. Προκειµένου να υπολογιστεί πόσες νέες µετοχές µπορεί να αγοράσει ο κάτοχος δικαιωµάτων προτίµησης, πρέπει να διαιρείται ο αριθµός των δικαιωµάτων προτίµησης µε τον αριθµό 10,42 π.χ. ο κάτοχος 2800 δικαιωµάτων προτίµησης µπορεί να αποκτήσει (2800 : 10,42 = 268,71 ήτοι 269 νέες µετοχές, συνεπώς πρέπει να καταβάλλει 336,25 (269x 1,25). Επισηµαίνεται ότι κλασµατικά δικαιώµατα δεν πρόκειται να εκδοθούν. Προς τούτο η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το.σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και υπολογισµούς κατά την κρίση του ώστε να υπάρξει στρογγυλοποίηση του αριθµού 6

21 των αναλογουσών σε κάθε µέτοχο ονοµαστικών µετοχών από την παρούσα αύξηση. Οι µέτοχοι που επιθυµούν να συµµετάσχουν στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και να ασκήσουν το δικαίωµα προτίµησης εντός της περιόδου εξάσκησης, θα µπορούν να προσέρχονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα κατά τόπους υποκαταστήµατα των τραπεζών ΕΘΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ή ΠΕΙΡΑΙΩΣ µε το δελτίο της Αστυνοµικής τους Ταυτότητας, να δηλώνουν τον αριθµό των µετοχών για τον οποίο επιθυµούν να εγγραφούν και να καταθέτουν ποσό ίσο µε τη συνολική τιµή διάθεσης των νέων µετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούµενο δικαίωµα προτίµησης στον ειδικό λογαριασµό προοριζόµενο για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, παραλαµβάνοντας από την Τράπεζα σχετική απόδειξη η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο. Υπάρχει η δυνατότητα εξάσκησης των δικαιωµάτων από νόµιµο εκπρόσωπο του δικαιούχου µετόχου, εάν ο πρώτος είναι διορισµένος µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή φέρει σχετική εξουσιοδότηση θεωρηµένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από την Αρµόδια Αρχή. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παλαιούς µετόχους επιθυµεί την επιστροφή του ποσού του οποίου κατέθεσε προς αγορά µετοχών της Εταιρείας θα πρέπει να δηλώσει την επιθυµία του αυτή γραπτώς προς τη διοίκηση της Εταιρείας, το αργότερο την τελευταία ηµέρα άσκησης των δικαιωµάτων προτίµησης. Επισηµαίνεται ότι προς διευκόλυνση των µετόχων της Εταιρείας και των ενδιαφερόµενων επενδυτών που θέλουν να συµµετάσχουν στην παρούσα αύξηση, θα λειτουργεί ειδικό τµήµα στα γραφεία της Εταιρείας και τηλεφωνική γραµµή εξυπηρέτησης (υπεύθυνη κα. Θεοδωρακάκη Κυριακούλα τηλ ). Τα δικαιώµατα προτίµησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν µέχρι τη λήξη της προθεσµίας των εγγραφών, παραγράφονται. Σε περίπτωση που µετά την άσκηση των δικαιωµάτων προτίµησης από τους παλαιούς µετόχους παραµείνουν αδιάθετες µετοχές, αυτές θα διατεθούν ελεύθερα και κατά την απόλυτη κρίση του.σ. της Εταιρείας σε οποιοδήποτε παλαιό ή νέο µέτοχο - που σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας πρέπει να είναι µαιευτήρας-γυναικολόγος ή άλλης ειδικότητας στην περίπτωση που δεν υπάρξει ενδιαφέρον από µαιευτήρες- γυναικολόγους, - στην ίδια τιµή των 1,25 ανά µετοχή, µε απόφαση του.σ. Επισηµαίνεται ότι τόσο οι πιθανοί νέοι επενδυτές που δεν είναι δικαιούχοι στην παρούσα αύξηση, όσο και τυχόν παλαιοί µέτοχοι οι οποίοι επιθυµούν να αναλάβουν επιπλέον αριθµό µετοχών, µπορούν να αναλάβουν αδιάθετες µετοχές σε περίπτωση που υπάρξουν. Προς τούτο θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας έγγραφη δήλωση πρόθεσης στα γραφεία της Εταιρείας καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωµάτων προτίµησης και το αργότερο έως την επόµενη εργάσιµη ηµέρα της τελευταίας ηµεροµηνίας της περιόδου άσκησης των δικαιωµάτων προτίµησης. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας θα αποφασίσει ελεύθερα και κατά την απόλυτη κρίση του την κατανοµή των τυχόν αδιάθετων µετοχών σε παλαιούς ή νέους µετόχους οι οποίοι θα έχουν υποβάλλει τη σχετική δήλωση πρόθεσης, και θα κληθούν να καταβάλλουν το αντίτιµο των κατανεµηθεισών µετοχών. Σε περίπτωση που µετά τα ανωτέρω, υπολείπονται Αδιάθετες Μετοχές, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύµφωνα µε το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης το ιοικητικό Συµβούλιο θα συνέλθει σε συνεδρίαση για την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της αύξησης σύµφωνα µε το άρθρο 11 4 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και την έκδοση των οριστικών τίτλων, οι οποίοι θα ενσωµατώνουν τα µετοχικά δικαιώµατα 7

22 όπως αυτά πλέον θα έχουν διαµορφωθεί µετά τις ως άνω αυξήσεις, και τη διανοµή τους στους µετόχους της Εταιρείας. Οι δικαιούχοι θα παραλάβουν τους τίτλους των µετοχών τους από τα γραφεία της Εταιρείας, µε την προσκόµιση του δελτίου της Αστυνοµικής τους Ταυτότητας και της σχετικής απόδειξης της Τράπεζας. Η παραλαβή των τίτλων θα µπορεί να γίνει από τον ίδιο το µέτοχο είτε τον νόµιµο εκπρόσωπό του, διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση θεωρηµένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από την Αρµόδια Αρχή. Οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την παρούσα αύξηση θα δικαιούνται µέρισµα για τη διαχειριστική χρήση έτους 2011 και µετά, εφόσον η οικεία Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας αποφασίσει τη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση αυτή. Συνοπτικά, οι όροι της παρούσας αύξησης µετοχικού κεφαλαίου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚ ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Με καταβολή µετρητών και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων σε αναλογία 1 νέα για κάθε 10,42 παλαιές ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ Ονοµαστική Αξία Μετοχής 1,00 ΤΙΜΗ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 1,25 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,00 Τέλος επισηµαίνονται τα εξής: Για την διάθεση των µετοχών σε περίπτωση αύξησης µετοχικού κεφαλαίου, σύµφωνα και µε το άρθρο 6 παρ. 11 του Καταστατικού της Εταιρείας προβλέπονται τα εξής: «Α) Κάθε µέτοχος δεν µπορεί να έχει στην κυριότητά του µετοχές που να υπερβαίνουν στο σύνολό τους το 1% του εκάστοτε καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Β) Σε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου κάθε µέτοχος δεν µπορεί να αποκτήσει µε πράξεις εν ζωή νέες µετοχές οι οποίες προστιθέµενες στις παλαιές να υπερβαίνουν συνολικά το ποσοστό του πέραν του 1% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Το δικαίωµα προτιµήσεως των µετόχων στην εκάστοτε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου παραµένει ακέραιο. Συνεπώς οι παλαιοί µέτοχοι ως έχοντες το αναφαίρετο δικαίωµα προτίµησης µπορούν να το ασκήσουν ελεύθερα. Γ) Το.Σ. σε περίπτωση υπάρξεως αδιαθέτων µετοχών µπορεί να τις διαθέσει ελεύθερα κατά προτίµηση σε νέους µετόχους ιατρούς µαιευτήρες γυναικολόγους ή ειδικευόµενους ιατρούς στην µαιευτική γυναικολογία και εφόσον δεν καλυφθούν λόγω ελλείψεως ενδιαφέροντος τότε θα τις διαθέσει κατά προτίµηση σε παλαιούς µετόχους των οποίων το ποσοστό στο µετοχικό κεφάλαιο δεν υπερβαίνει το 1/100 και στη συνέχεια σε µετόχους ανεξάρτητα του ποσοστού που έχει στην κυριότητα του ο καθένας από αυτούς.» Με βάση τα παραπάνω, στην παρούσα αύξηση κανένας µέτοχος δεν µπορεί να υπερβεί τα προβλεπόµενα στο άρθρο 6 παραγρ.11 του καταστατικού της Εταιρείας ανώτατα όρια συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ήτοι το 1%, εκτός της εξαιρετικής περίπτωσής που παραµείνουν αδιάθετες µετοχές (από έλλειψη επενδυτικού ενδιαφέροντος). 8

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

«ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ 190

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα και με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 3556/2007, το σχέδιο τροποποίησης του Καταστατικού της, με σχετικές αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

«ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

«ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΙ ΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εξαμηνιαία Έκθεση Αναφοράς Προόδου* ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΟ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου περιόδου 1.1.29 έως 3.6.29 Μαρούσι 7 Αυγούστου 29 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Ομολογιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Σελίδα 603 ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Στην Παιανία, σήµερα 14/11/2015 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

MEGA CHANNEL /2002

MEGA CHANNEL /2002 ΕΚΘΕΣΗ του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL Προς τους κκ. Μετόχους της Εταιρείας Επί προτεινοµένης αυξήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, (στο εξής η

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, (στο εξής η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πληροφοριακό Έντυπο, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 εδαφ. στ του ν. 3401/2005 (Stock Option Plan) σχετικά µε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985.

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. Η εταιρία ανακοινώνει τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ. Ε Κ Θ Ε Σ Η Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης µε σκοπό την ανατροπή των αρνητικών αποτελεσµάτων της εταιρίας, τον τερµατισµό του καθεστώτος επιτήρησης, την αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κυρίες και Κύριοι µέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας

Διαβάστε περισσότερα

VELL INTERNATIONAL GROUP A.E.Ε.Η.Σ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟY ΕΛΤΙΟY ΤΗΣ 28.12.2009 ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ 190

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

(α) Απολογισμός χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

(α) Απολογισμός χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3016/2002 και των παραγράφων 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών για αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α Στην Παιανία, σήµερα τη 14 η Μαρτίου 2016 ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ

Α. ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1 Αθήνα, 03.06.2013 ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1705 ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 Στην Παιανία, σήµερα την 30 η Οκτωβρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανακοινώνει σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 ότι κατά την Β

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ κατ άρθρο 289 του Κανονισμού του Χ.Α. Προς τους κ.κ. Μετόχους Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ, ενόψει της προτεινόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11 α Ν. 3371/2005 Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«PROTON «PROTON BANK»

«PROTON «PROTON BANK» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «PROTON BANK» ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 28.01.2009 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012.

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012. ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1 ης Ιανουαρίου 2012 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 54 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 5 ης Αυγούστου 2015 Στην Άνοιξη Αττικής σήμερα την 27 η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την Άρθρο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας συγκροτήθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 1914/1990 και ανήλθε σε δραχµές εκατόν σαράντα έξι δισεκατοµµύρια διακόσια

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε 22699/06/Β/90/05 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

Να διαπραγματευθούν και να ορίσουν τους όρους για την υλοποίηση της αποφασισθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων

Να διαπραγματευθούν και να ορίσουν τους όρους για την υλοποίηση της αποφασισθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων Σχέδιο Εισηγήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30ης Σεπτεμβρίου 2014 των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της ATTICA BANK Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 η ς Ιουνίου 2011, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Σύμφωνα με την Ενότητα 4 του νέου Κανονισμού του Χ.Α. σχετικά με αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών Προς τους κ.κ. Μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ( 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 εκεµβρίου 2015 ) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ( 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 εκεµβρίου 2015 ) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ( 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 εκεµβρίου 2015 ) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΓΚΙΑΛΙΖΑ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 1. Έγκριση της Συγχώνευσης δι απορρόφησης της εταιρείας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL Προς τους κκ. Μετόχους της Εταιρείας Επί προτεινομένης αυξήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Για τη ηµόσια Προσφορά 102.941.176 κοινών ονοµαστικών µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας "ΑΓΚΡΙΠΑΝ ΣΠΥΡΟΣ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας ΑΓΚΡΙΠΑΝ ΣΠΥΡΟΣ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΓΚΡΙΠΑΝ ΣΠΥΡΟΣ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-31/12/2015 Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Επί της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ανωνύµου εταιρίας µε την επωνυµία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία προσκλήθηκε να συγκληθεί στις 28ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) των ψήφων που

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) των ψήφων που Σχέδιο Αποφάσεων ή Προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της FORTHNET ΑΕ η οποία θα λάβει χώρα στις 3.8.2012 ή οποιασδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." καλεί τους µετόχους να αϖοφασίσουν εϖί των ακόλουθων θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. καλεί τους µετόχους να αϖοφασίσουν εϖί των ακόλουθων θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 23 ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2008 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» προς την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες»

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα