ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ πολλὴ κοὐκ ἀνώνυμος Πόντου τερμόνων τ Ἀτλαντικῶν τερμόνων εἴσω πρεσβεύω φρονοῦσιν εἰς ἡμᾶς μέγα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ πολλὴ κοὐκ ἀνώνυμος Πόντου τερμόνων τ Ἀτλαντικῶν τερμόνων εἴσω πρεσβεύω φρονοῦσιν εἰς ἡμᾶς μέγα"

Transcript

1 ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤ Η Πολλὴ μὲν ἐν βροτοῖσι κοὐκ ἀνώνυμος θεὰ κέκλημαι Κύπρις οὐρανοῦ τ ἔσω ὅσοι τε Πόντου τερμόνων τ Ἀτλαντικῶν ναίουσιν εἴσω, φῶς ὁρῶντες ἡλίου, τοὺς μὲν σέβοντας τἀμὰ πρεσβεύω κράτη, 5 σφάλλω δ ὅσοι φρονοῦσιν εἰς ἡμᾶς μέγα. ἔνεστι γὰρ δὴ κἀν θεῶν γένει τόδε τιμώμενοι χαίρουσιν ἀνθρώπων ὕπο. δείξω δὲ μύθων τῶνδ ἀλήθειαν τάχα. ὁ γάρ με Θησέως παῖς, Ἀμαζόνος τόκος, 10 Ἱππόλυτος, ἁγνοῦ Πιτθέως παιδεύματα, μόνος πολιτῶν τῆσδε γῆς Τροιζηνίας λέγει κακίστην δαιμόνων πεφυκέναι ἀναίνεται δὲ λέκτρα κοὐ ψαύει γάμων, 1. πολλὴ: machtig. κοὐκ ἀνώνυμος: litotes. 3. Πόντου: ook al betekent πόντος in de tragedie zee, hier zoals in Attisch proza Zwarte Zee. τερμόνων τ Ἀτλαντικῶν: Pillars of Atlas (Kovacs). τερμόνων: grammaticaal alleen bij Ἀτλαντικῶν, functioneel ook bij Πόντου; τέρμων - grens, rand, einde. 4. εἴσω: bij Hom. bijna altijd m. acc., verder alleen m. genit. 5. πρεσβεύω: dat een god mensen (ver)eert lijkt enigszins de omgekeerde wereld, bedoeld wordt de belangen bewaken. 6. φρονοῦσιν εἰς ἡμᾶς μέγα: ten opzichte van mij hoogmoedig zijn. 8. τιμώμενοι χαίρουσιν: i.p.v. τιμᾶσθαι χαίρουσιν. 10. Θησέως παῖς Ἀμαζόνος τόκος: de hoofdpersoon van deze tragedie, Hippolytus is een buitenechtelijke zoon van Theseus bij een Amazone. 11. Πιτθέως: Pittheus, eens koning van Troezen, is Hippolytus overgrootvader. παιδεύματα: abstractum pro concreto pleegzoon. 12. τῆσδε γῆς Τροιζηνίας: hier speelt de actie zich dus af. 13. λέγει πεφυκέναι: sc. με. 14. λέκτρα: concretum pro abstracto huwelijk, sex. κοὐ ψαύει γάμων: herhaalt met andere woorden ἀναίνεται δὲ

2 2 E U R I P I D I S Φοίβου δ ἀδελφὴν Ἄρτεμιν, Διὸς κόρην, 15 τιμᾷ, μεγίστην δαιμόνων ἡγούμενος, χλωρὰν δ ἀν ὕλην παρθένῳ ξυνὼν ἀεὶ κυσὶν ταχείᾳς θῆρας ἐξαιρεῖ χθονός, μείζω βροτείας προσπεσὼν ὁμιλίας. τούτοισι μέν νυν οὐ φθονῶ τί γάρ με δεῖ; 20 ἃ δ εἰς ἔμ ἡμάρτηκε τιμωρήσομαι Ἱππόλυτον ἐν τῇδ ἡμέρᾳ τὰ πολλὰ δὲ πάλαι προκόψασ, οὐ πόνου πολλοῦ με δεῖ. ἐλθόντα γάρ νιν Πιτθέως ποτ ἐκ δόμων σεμνῶν ἐς ὄψιν καὶ τέλη μυστηρίων 25 Πανδίονος γῆν πατρὸς εὐγενὴς δάμαρ ἰδοῦσα Φαίδρα καρδίαν κατέσχετο ἔρωτι δεινῷ τοῖς ἐμοῖς βουλεύμασιν. λέκτρα. 16. ἡγούμενος: sc. αὐτήν. 17. παρθένῳ ξυνὼν: niet zonder ironie daar σύνειναι doorgaans duidt op sexuele omgang. παρθένῳ: d.w.z. met Artemis. 18. κυσὶν ταχείᾳς: jachthonden zijn ongeacht hun werkelijk geslacht altijd teefjes. 19. μείζω: (= κρείττω) sc. ὁμιλίαν. βροτείας ὁμιλίας: gen. comp. προσπεσὼν: gestoten op, terecht gekomen in, hier met acc., meestal met dat. 20. τούτοισι μέν νυν οὐ φθονῶ: τούτοισι is vlg. Barret masc.; hun (Hipp. en Art.) misgun ik dat niet, niet daarom ben ik niet afgunstig. τί γάρ με δεῖ: wat zou ik?, wat kan het me schelen? 22. ἐν τῇδ ἡμέρᾳ: d.w.z. tijdens deze opvoering. 23. προκόψασ : voorbereid hebbend. 25. ἐς ὄψιν καὶ τέλη: voor het schouwspel en de viering. ὄψιν: met ὄψις wordt hier wrsch. niet bedoeld het als toeschouwer kijken naar een processie die voorbijkomt, maar de aanschouwing van het alleen voor ingewijden onthulde mysterie. 26. Πανδίονος γῆν: acc. v. richting bij ἐλθόντα in vs. 24. εὐγενὴς: zo wordt Phaedra genoemd omdat bij al haar handelen de eer van de familie een hoofdoverweging is. 27. καρδίαν: acc. resp. κατέσχετο: werd bevangen door ; aor. med. v. ἔχω met passieve betekenis komt in het Attisch incidenteel voor.

3 H I P P O LY T U S 3 καὶ πρὶν μὲν ἐλθεῖν τήνδε γῆν Τροιζηνίαν, πέτραν παρ αὐτὴν Παλλάδος, κατόψιον 30 γῆς τῆσδε, ναὸν Κύπριδος ἐγκαθείσατο, ἐρῶσ ἔρωτ ἔκδημον, Ἱππολύτῳ δ ἔπι τὸ λοιπὸν ὀνομάσουσιν ἱδρῦσθαι θεάν. ἐπεὶ δὲ Θησεὺς Κεκροπίαν λείπει χθόνα μίασμα φεύγων αἵματος Παλλαντιδῶν 35 καὶ τήνδε σὺν δάμαρτι ναυστολεῖ χθόνα ἐνιαυσίαν ἔκδημον αἰνέσας φυγήν, ἐνταῦθα δὴ στένουσα κἀκπεπληγμένη κέντροις ἔρωτος ἡ τάλαιν ἀπόλλυται σιγῇ, ξύνοιδε δ οὔτις οἰκετῶν νόσον. 40 ἀλλ οὔτι ταύτῃ τόνδ ἔρωτα χρὴ πεσεῖν, δείξω δὲ Θησεῖ πρᾶγμα κἀκφανήσεται. καὶ τὸν μὲν ἡμῖν πολέμιον νεανίαν κτενεῖ πατὴρ ἀραῖσιν ἃς ὁ πόντιος ἄναξ Ποσειδῶν ὤπασεν Θησεῖ γέρας, 45 μηδὲν μάταιον ἐς τρὶς εὔξασθαι θεῷ ἡ δ εὐκλεὴς μὲν ἀλλ ὅμως ἀπόλλυται Φαίδρα τὸ γὰρ τῆσδ οὐ προτιμήσω κακὸν 30. πέτραν παρ αὐτὴν Παλλάδος: de Acropolis v. Athene, vanwaar men in de verte de kust bij Troezen kon zien liggen; om de stad zelf te zien moet men over Aegina heen kijken. 31. ἐγκαθείσατο: heeft zij gesticht ; aor. med. v. ἐγκαθίζομαι - vestigen. 32. ἔρωτ ἔκδημον: een buitenlandse liefde, verliefdheid op een buitenlander. 33. τὸ λοιπὸν: later. ὀνομάσουσιν: geconstrueerd als verbum dicendi naamgevend zeggen. ἱδρῦσθαι θεάν: dat de godin (d.w.z. ik, Aphrodite) een standbeeld heeft gekregen ; ἱδρῦσθαι inf. perf. pass. v. ἱδρύω. 35. αἵματος Παλλαντιδῶν: Theseus had zijn neven, zonen van Pallas, vermoord toen zij hem de troon betwistten. 37. ἐνιαυσίαν: een jaar lang durend. αἰνέσας: instemmend met. 47. εὐκλεὴς μὲν: al is haar reputatie ongeschonden. 48. τῆσδ

4 4 E U R I P I D I S τὸ μὴ οὐ παρασχεῖν τοὺς ἐμοὺς ἐχθροὺς ἐμοὶ δίκην τοσαύτην ὥστε μοι καλῶς ἔχειν. 50 ἀλλ εἰσορῶ γὰρ τόνδε παῖδα Θησέως στείχοντα, θήρας μόχθον ἐκλελοιπότα, Ἱππόλυτον, ἔξω τῶνδε βήσομαι τόπων. πολὺς δ ἅμ αὐτῷ προσπόλων ὀπισθόπους κῶμος λέλακεν, Ἄρτεμιν τιμῶν θεὰν 55 ὕμνοισιν οὐ γὰρ οἶδ ἀνεῳγμένας πύλας Ἅιδου, φάος δὲ λοίσθιον βλέπων τόδε. ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ἕπεσθ ᾄδοντες ἕπεσθε τὰν Διὸς οὐρανίαν Ἄρτεμιν, ᾇ μελόμεσθα. 60 ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡ ΑΠΟΝΤΕΣ πότνια πότνια σεμνοτάτα, Ζηνὸς γένεθλον, χαῖρε χαῖρέ μοι, ὦ κόρα Λατοῦς Ἄρτεμι καὶ Διός, 65 καλλίστα πολὺ παρθένων, ἃ μέγαν κατ οὐρανὸν ναίεις εὐπατέρειαν αὐλάν, Ζηνὸς πολύχρυσον οἶκον. οὐ προτιμήσω κακὸν: haar ongeluk vind ik niet zo belangrijk dat. 49. παρασχεῖν δίκην: voldoening geven, gestraft worden. 52. μόχθον: = πόνον. 54. προσπόλων: πρόσπολος - dienaar, dienstknecht. 56. οἶδ : subj. is Hipp. πύλας Ἅιδου: van Hom. (Il 23, 71 πύλας Ἀίδαο) tot NT (Mt. 16:18 πύλαι ᾅδου). 57. φάος: - licht, daglicht, dag. λοίσθιον: laatste. 59. οὐρανίαν: hemels. 60. Ἄρτεμιν: object van ᾄδοντες. ᾇ μελόμεσθα: aan wie wij ter harte gaan, die voor ons zorgt. 62. γένεθλον: - geboorte, geslacht, afstammeling*. 68. εὐπατέρειαν: van een edele vader.

5 H I P P O LY T U S 5 ΙΠ. χαῖρέ μοι, ὦ καλλίστα 70 καλλίστα τῶν κατ Ὄλυμπον. σοὶ τόνδε πλεκτὸν στέφανον ἐξ ἀκηράτου λειμῶνος, ὦ δέσποινα, κοσμήσας φέρω, ἔνθ οὔτε ποιμὴν ἀξιοῖ φέρβειν βοτὰ 75 οὔτ ἦλθέ πω σίδηρος, ἀλλ ἀκήρατον μέλισσα λειμῶν ἠρινὴ διέρχεται, Αἰδὼς δὲ ποταμίᾳσι κηπεύει δρόσοις, ὅσοις διδακτὸν μηδὲν ἀλλ ἐν τῇ φύσει τὸ σωφρονεῖν εἴληχεν ἐς τὰ πάντ ἀεί, 80 τούτοις δρέπεσθαι, τοῖς κακοῖσι δ οὐ θέμις. ἀλλ, ὦ φίλη δέσποινα, χρυσέας κόμης ἀνάδημα δέξαι χειρὸς εὐσεβοῦς ἄπο. μόνῳ γάρ ἐστι τοῦτ ἐμοὶ γέρας βροτῶν σοὶ καὶ ξύνειμι καὶ λόγοις ἀμείβομαι, 85 κλύων μὲν αὐδῆς, ὄμμα δ οὐχ ὁρῶν τὸ σόν. τέλος δὲ κάμψαιμ ὥσπερ ἠρξάμην βίου. 80 ἀεί L : ὁμῶς Α Β 73. ἀκηράτου: ongerept. 75. φέρβειν βοτὰ: = νέμειν κτήνη. 76. σίδηρος: = ἄροτρον. 77. ἠρινὴ: = ἐαρινή in de lente. 78. κηπεύει: verzorgt, verfrist. 79. ὅσοις διδακτὸν μηδὲν: aan wie niets onderwezen is. ἐν τῇ φύσει: van nature, dus niet, wat in deze context voor de hand ligt in de (vrije) natuur, het buitenleven. 80. εἴληχεν: hier (zelden) intr. het lot zijn ; subj. is τὸ σωφρονεῖν (= σωφροσύνη). ἐς τὰ πάντ ἀεί: bij τὸ σωφρονεῖν, niet bij εἴληχεν. 81. τούτοις δρέπεσθαι: sc. θέμις. 84. γέρας: niet de zojuist aan Art. geschonken krans, maar het privilege vermeld in vss λόγοις ἀμείβομαι: converseren. 86. ὄμμα τὸ σόν: uw aangezicht. 87. τέλος δὲ κάμψαιμ : met Soph. OC 91 in het achterhoofd (κάμψειν βίον) was ik geneigd βίον (ex βίου) aan te vullen en τέλος adverbiaal op te vatten als ten slotte, uiteindelijk ; zie echter E 956 τέλος κάμψῃ βίου; de beeldspraak blijft wonderlijk: wie in de wedloop het keerpunt rondt is pas

6 6 E U R I P I D I S ΘΕΡ ΑΠΩΝ ἄναξ, θεοὺς γὰρ δεσπότας καλεῖν χρεών, ἆρ ἄν τί μου δέξαιο βουλεύσαντος εὖ; ΙΠ. καὶ κάρτα γ ἦ γὰρ οὐ σοφοὶ φαινοίμεθ ἄν. 90 ΘΕ. οἶσθ οὖν βροτοῖσιν ὃς καθέστηκεν νόμος; ΙΠ. οὐκ οἶδα τοῦ δὲ καί μ ἀνιστορεῖς πέρι; ΘΕ. μισεῖν τὸ σεμνὸν καὶ τὸ μὴ πᾶσιν φίλον. ΙΠ. ὀρθῶς γε τίς δ οὐ σεμνὸς ἀχθεινὸς βροτῶν; ΘΕ. ἐν δ εὐπροσηγόροισίν ἐστί τις χάρις; 95 ΙΠ. πλείστη γε, καὶ κέρδος γε σὺν μόχθῳ βραχεῖ. ΘΕ. ἦ κἀν θεοῖσι ταὐτὸν ἐλπίζεις τόδε; ΙΠ. εἴπερ γε θνητοὶ θεῶν νόμοισι χρώμεθα. ΘΕ. πῶς οὖν σὺ σεμνὴν δαίμον οὐ προσεννέπεις; ΙΠ. τίν ; εὐλαβοῦ δὲ μή τί σου σφαλῇ στόμα. 100 ΘΕ. τήνδ ἣ πύλαισι σαῖς ἐφέστηκεν Κύπρις. ΙΠ. πρόσωθεν αὐτὴν ἁγνὸς ὢν ἀσπάζομαι. ΘΕ. σεμνή γε μέντοι κἀπίσημος ἐν βροτοῖς. ΙΠ. οὐδείς μ ἀρέσκει νυκτὶ θαυμαστὸς θεῶν. ΘΕ. τιμαῖσιν, ὦ παῖ, δαιμόνων χρῆσθαι χρεών. 105 ΙΠ. ἄλλοισιν ἄλλος θεῶν τε κἀνθρώπων μέλει. ΘΕ. εὐδαιμονοίης, νοῦν ἔχων ὅσον σε δεῖ. ΙΠ. χωρεῖτ, ὀπαδοί, καὶ παρελθόντες δόμους σίτων μέλεσθε τερπνὸν ἐκ κυναγίας τράπεζα πλήρης καὶ καταψήχειν χρεὼν 110 ΘΕ. ἵππους, ὅπως ἂν ἅρμασι ζεύξας ὕπο βορᾶς κορεσθεὶς γυμνάσω τὰ πρόσφορα. τὴν σὴν δὲ Κύπριν πόλλ ἐγὼ χαίρειν λέγω. ἡμεῖς δέ, τοὺς νέους γὰρ οὐ μιμητέον halverwege en niet al aan het eind.

7 H I P P O LY T U S 7 φρονοῦντας οὕτως, ὡς πρέπει δούλοις λέγειν 115 προσευξόμεσθα τοῖσι σοῖς ἀγάλμασιν, δέσποινα Κύπρι χρὴ δὲ συγγνώμην ἔχειν. εἴ τίς σ ὑφ ἥβης σπλάγχνον ἔντονον φέρων μάταια βάζει, μὴ δόκει τούτου κλύειν σοφωτέρους γὰρ χρὴ βροτῶν εἶναι θεούς. 120 Aan het vervolg wordt gewerkt George J. Winter

ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΑ Πρότερον µέν, ὦ βουλή, ἐνόµιζον ἐξεῖναι τῷ βουλοµένῳ, ἡσυ- 1 χίαν ἄγοντι, µήτε δίκας ἔχειν µήτε πράγµατα νυνὶ δὲ οὕτως ἀπροσδοκήτως αἰτίαις καὶ πονηροῖς συκοφάνταις

Διαβάστε περισσότερα

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 2 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin.

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 2 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin. Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 2 juni 9.00 12.00 uur 20 0 Tekstboekje 00018-1-4t Begin Tekst 1 Alexander op bezoek in Athene 10 Op Mardonios verzoek ging

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ 1. ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ 2. ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ 1. ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ 2. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ 1. ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ 2. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΟ ΔΡΑΜΑ Τὸ δρᾶμα εἶναι καθόλου δημιούργημα τοῦ Ἑλληνικοῦ πνεύματος, Εγεννήθη δὲ καὶ ἀνεπτύχθη ἐν Ἀττικῇ ὀλίγον κατ ὀλίγον ἐκ τῶν προς

Διαβάστε περισσότερα

INHALT. Aischylos. Sophokles. Euripides. Der gefesselte Prometheus...S. 2. Elektra...S. 10 Ödipus in Kolonos...S. 23

INHALT. Aischylos. Sophokles. Euripides. Der gefesselte Prometheus...S. 2. Elektra...S. 10 Ödipus in Kolonos...S. 23 1 INHALT Aischylos Der gefesselte Prometheus...S. 2 Sophokles Elektra...S. 10 Ödipus in Kolonos...S. 23 Euripides Hippolytos...S. 26 Medea...S. 38 Der wahnsinnige Herakles...S. 51 Neu herausgegeben und

Διαβάστε περισσότερα

Euripide, Baccanti Selezione antologica Parodos

Euripide, Baccanti Selezione antologica Parodos Euripide, Baccanti Selezione antologica Parodos ΧΟΡΟΣ Ἀσίας ἀπὸ γαίας 65 ἱερὸν Τμῶλον ἀμείψασα θοάζω Βρομίωι πόνον ἡδὺν κάματόν τ' εὐκάματον, Βάκχιον εὐαζομένα. τίς ὁδῶι, τίς ὁδῶι; τίς 70 μελάθροις; ἔκτοπος

Διαβάστε περισσότερα

Β Επεισόδιο Β ΣΚΗΝΗ: Κρέοντας-Αντιγόνη-Χορός (στ. 441-525)

Β Επεισόδιο Β ΣΚΗΝΗ: Κρέοντας-Αντιγόνη-Χορός (στ. 441-525) Β Επεισόδιο Β ΣΚΗΝΗ: Κρέοντας-Αντιγόνη-Χορός (στ. 441-525) ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Σὲ δή, σὲ τὴν νεύουσαν εἰς πέδον κάρα, φῄς, ἢ καταρνῇ μὴ δεδρακέναι τάδε; Καὶ φημὶ δρᾶσαι κοὐκ ἀπαρνοῦμαι τὸ μή. Σὺ μὲν κομίζοις

Διαβάστε περισσότερα

Eindexamen Grieks vwo 2011 - I

Eindexamen Grieks vwo 2011 - I Tekst Solon en Croesus 0 0 Αὐτῶν δὴ ὦν τούτων καὶ τῆς θεωρίης ἐκδημήσας ὁ Σόλων εἵνεκεν ἐς Αἴγυπτον ἀπίκετο παρὰ Ἄμασιν καὶ δὴ καὶ ἐς Σάρδις παρὰ Κροῖσον. Ἀπικόμενος δὲ ἐξεινίζετο ἐν τοῖσι βασιληίοισι

Διαβάστε περισσότερα

Einleitung... 2. Iambographie Archilochos von Paros... 3 Semonides von Amorgos... 4

Einleitung... 2. Iambographie Archilochos von Paros... 3 Semonides von Amorgos... 4 INHALT Einleitung... Iambographie Archilochos von Paros... Semonides von Amorgos... Elegie Kallinos von Ephesos... Mimnermos von Kolophon... Tyrtaios von Sparta... Solon von Athen... Theognis von Megara...

Διαβάστε περισσότερα

Bijlage VWO. Grieks. tijdvak 1. Tekstboekje. VW-1011-a-12-1-b

Bijlage VWO. Grieks. tijdvak 1. Tekstboekje. VW-1011-a-12-1-b Bijlage VWO 2012 tijdvak 1 Grieks Tekstboekje VW-1011-a-12-1-b Tekst 1 Odysseus is aangekomen op het eiland van de Phaeaken. 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

Διαβάστε περισσότερα

-020-0050,_Philo_Judaeus,_Quod_Omnis_Probus_Liber_Sit,_GR

-020-0050,_Philo_Judaeus,_Quod_Omnis_Probus_Liber_Sit,_GR -020-0050,_Philo_Judaeus,_Quod_Omnis_Probus_Liber_Sit,_GR (ed. L. Cohn and S. Reiter, post R. Khazarzar) Philonis Alexandrini opera quae supersunt, vol. 6. Berlin: Reimer, 1915 (repr. De Gruyter, 1962),

Διαβάστε περισσότερα

{ΣΩ.} Εἰπὲ δή μοι ἃ λέγει Νέστωρ Ἀντιλόχῳ τῷ ὑεῖ, παραινῶν εὐλαβηθῆναι περὶ τὴν καμπὴν ἐν τῇ ἱπποδρομίᾳ τῇ ἐπὶ Πατρόκλῳ.

{ΣΩ.} Εἰπὲ δή μοι ἃ λέγει Νέστωρ Ἀντιλόχῳ τῷ ὑεῖ, παραινῶν εὐλαβηθῆναι περὶ τὴν καμπὴν ἐν τῇ ἱπποδρομίᾳ τῇ ἐπὶ Πατρόκλῳ. 530.a.1 530.a.2 530.a.3 530.a.4 530.a.5 530.a.6 530.a.7 530.a.8 530.b.1 530.b.2 530.b.3 530.b.4 530.b.5 530.b.6 530.b.7 530.b.8 530.b.9 530.b.10 530.c.1 530.c.2 530.c.3 530.c.4 530.c.5 530.c.6 530.c.7

Διαβάστε περισσότερα

Solón. Fragmenta; ed. M.L. West, Iambi et elegi Graeci. fr. 1: αὐτὸς κῆρυξ ἦλθον ἀφ ἱμερτῆς Σαλαμῖνος, κόσμον ἐπέων ὠιδὴν ἀντ ἀγορῆς θέμενος.

Solón. Fragmenta; ed. M.L. West, Iambi et elegi Graeci. fr. 1: αὐτὸς κῆρυξ ἦλθον ἀφ ἱμερτῆς Σαλαμῖνος, κόσμον ἐπέων ὠιδὴν ἀντ ἀγορῆς θέμενος. 1 Solón Fragmenta; ed. M.L. West, Iambi et elegi Graeci fr. 1: αὐτὸς κῆρυξ ἦλθον ἀφ ἱμερτῆς Σαλαμῖνος, κόσμον ἐπέων ὠιδὴν ἀντ ἀγορῆς θέμενος. fr. 2: εἴην δὴ τότ ἐγὼ Φολεγάνδριος ἢ Σικινήτης ἀντί γ Αθηναίου

Διαβάστε περισσότερα

De sanctis martyribus

De sanctis martyribus De sanctis martyribus Ἀπελθόντος τοῦ ἐπισκόπου μαρτύρων ἡμέραν ἐν τῇ χώρᾳ ἐπιτελέσαι, ἐλέχθη ἡ ὁμιλία ἐν τῇ πόλει εἰς μάρτυρας, καὶ περὶ κατανύξεως καὶ ἐλεημοσύνης. 50.645 αʹ. Χθὲς μαρτύρων ἡμέρα, ἀλλὰ

Διαβάστε περισσότερα

In sancta et magna parasceve. ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ Παρασκευῇ.

In sancta et magna parasceve. ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ Παρασκευῇ. In sancta et magna parasceve ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ Παρασκευῇ. 50.811 Πεπλήρωται ἡμῖν λοιπὸν ὁ τῆς νηστείας ἀγὼν, ἔληξε δὲ εἰς σταυρόν ποῦ γὰρ ἐχρῆν τῆς νίκης τὸ τέλος, ἢ ἐπὶ τρόπαιον λήγειν; Τρόπαιον γὰρ

Διαβάστε περισσότερα

Contra Latinos. Τοῦ μεγάλου λογοθέτου Γεωργίου τοῦ Ἀκροπολίτου λόγος κατὰ Λατίνων, γραφεὶς αὐτῷ ὅτε ἐν τῇ δύσει κατάσχετος ἦν.

Contra Latinos. Τοῦ μεγάλου λογοθέτου Γεωργίου τοῦ Ἀκροπολίτου λόγος κατὰ Λατίνων, γραφεὶς αὐτῷ ὅτε ἐν τῇ δύσει κατάσχετος ἦν. Contra Latinos Τοῦ μεγάλου λογοθέτου Γεωργίου τοῦ Ἀκροπολίτου λόγος κατὰ Λατίνων, γραφεὶς αὐτῷ ὅτε ἐν τῇ δύσει κατάσχετος ἦν. 1.1 Ἄνδρες Ῥωμαῖοι, οἱ τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης ὁρμώμενοι,ἐβουλόμην μὲν καλεῖν

Διαβάστε περισσότερα

Isocrate Sulla pace. [28] Εμοὶ δοκοῦσιν ἅπαντες μὲν ἐπιθυμεῖν τοῦ συμφέροντος καὶ τοῦ πλέον ἔχειν τῶν

Isocrate Sulla pace. [28] Εμοὶ δοκοῦσιν ἅπαντες μὲν ἐπιθυμεῖν τοῦ συμφέροντος καὶ τοῦ πλέον ἔχειν τῶν Isocrate Sulla pace [28] Εμοὶ δοκοῦσιν ἅπαντες μὲν ἐπιθυμεῖν τοῦ συμφέροντος καὶ τοῦ πλέον ἔχειν τῶν ἄλλων, οὐκ εἰδέναι δὲ τὰς πράξεις τὰς ἐπὶ ταῦτα φερούσας, ἀλλὰ ταῖς δόξαις διαφέρειν ἀλλήλων οἱ μὲν

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡµῶν Θεῷ. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Η Σ Π Ε Ν Τ Η Κ Ο Σ Τ Η Σ

Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Η Σ Π Ε Ν Τ Η Κ Ο Σ Τ Η Σ Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Η Σ Π Ε Ν Τ Η Κ Ο Σ Τ Η Σ Ε Σ Π Ε Ρ Α Σ (Σημαίνει ταχύτερον διὰ τὴν τῆς γονυκλισίας Ἀκολουθίαν) Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ἀναβαίνουσιν ὄρη καὶ καταβαίνουσι πεδία εἰς τὸν τόπον, ὃν ἐθεμελίωσας αὐτά. Ὅριον ἔθου, ὃ οὐ παρελεύσονται, οὐδὲ ἐπιστρέψουσι

Ἀναβαίνουσιν ὄρη καὶ καταβαίνουσι πεδία εἰς τὸν τόπον, ὃν ἐθεμελίωσας αὐτά. Ὅριον ἔθου, ὃ οὐ παρελεύσονται, οὐδὲ ἐπιστρέψουσι ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ (Ἀπὸ τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς μέχρι τῆς Ε Κυριακῆς τῶν νηστειῶν). Διατεταγμένη ἀκολουθία τῶν κατανυκτικῶν ἑσπερινῶν περιέχουσα ἅπαντα τὰ ὑπὸ τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ

17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ Τῌ ΠΕΜΠΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (16/7/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. : Ἀμήν. ὁ Ἀναγνώστης: Δεῦτε, προσκυνήσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις. 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Μετὰ τὴν α Στιχολογίαν

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις. 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Μετὰ τὴν α Στιχολογίαν 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν Α. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅττι ιι ππρρέέππεει ιι σσοοι ιι

Διαβάστε περισσότερα

Índice de textos TEXTOS DE GRIEGO

Índice de textos TEXTOS DE GRIEGO Índice de textos SELECCIÓN DE TEXTOS DE P.A.U. CURSO 2011-12...2 LA ÉPICA... 2 Texto 1: Homero, Ilíada I, 1-5... 2 Texto 2: La manzana de la discordia...2 Texto 3: Aquiles permite a Patroclo luchar con

Διαβάστε περισσότερα

Nijolė Juchnevičienė Mindaugas Strockis SENOSIOS GRAIKŲ KALBOS CHRESTOMATIJA

Nijolė Juchnevičienė Mindaugas Strockis SENOSIOS GRAIKŲ KALBOS CHRESTOMATIJA Nijolė Juchnevičienė Mindaugas Strockis SENOSIOS GRAIKŲ KALBOS CHRESTOMATIJA Vilnius 2015 Apsvarstyta ir rekomenduota išleisti Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Taryboje 2015 m. vasario 27 d.

Διαβάστε περισσότερα

Ζάμολξις ή κατ Ηρωδιανόν Ζάμοξλις, ο Θραξ Γέτης προσωκρατικός Πυθαγόρειος Φιλόσοφος

Ζάμολξις ή κατ Ηρωδιανόν Ζάμοξλις, ο Θραξ Γέτης προσωκρατικός Πυθαγόρειος Φιλόσοφος Ζάμολξις ή κατ Ηρωδιανόν Ζάμοξλις, ο Θραξ Γέτης προσωκρατικός Πυθαγόρειος Φιλόσοφος Χαράλαμπος Χ. Σπυρίδης Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών Φιλοσοφικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Sermo antequam iret in exsilium ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΞΟΡΙΑΣ.

Sermo antequam iret in exsilium ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΞΟΡΙΑΣ. Sermo antequam iret in exsilium ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΞΟΡΙΑΣ. 52.427 αʹ. Πολλὰ τὰ κύματα καὶ χαλεπὸν τὸ κλυδώνιον ἀλλ' οὐ δεδοίκαμεν, μὴ καταποντισθῶμεν ἐπὶ γὰρ τῆς πέτρας ἑστήκαμεν. Μαινέσθω ἡ θάλασσα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ. Ορθροσ Σαββατου ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΤΟΜΟΣ 7 (ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ)

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ. Ορθροσ Σαββατου ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΤΟΜΟΣ 7 (ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ) ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΤΟΜΟΣ 7 Ορθροσ Σαββατου (ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ) Γεωργιος Καραγιαννακησ Πρωτοψαλτης Καθηγητησ Βυζαντινησ Μουσικησ Ορθρος Σαββατου (Αλληλουια)

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΚΖ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Φανουρίου τοῦ Νεοφανοῦς

Τῌ ΚΖ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Φανουρίου τοῦ Νεοφανοῦς Τῌ ΚΖ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Φανουρίου τοῦ Νεοφανοῦς ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Ἱστῶμεν Στίχους δ καὶ ψάλλομεν τὰ ἑξῆς Προσόμοια. Ἦχος β. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου. Ὅτε ὁ σὸς ἅγιος ναός,

Διαβάστε περισσότερα

23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ

23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ ΙΕΡΕΥΣ: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νύν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Ἀμήν. εῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν

Διαβάστε περισσότερα