Με το παρόν σχέδιο νόμου σκοπείται η κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Συμπλήρωση. τροποποίηση διατάξεων του ν.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Με το παρόν σχέδιο νόμου σκοπείται η κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Συμπλήρωση. τροποποίηση διατάξεων του ν."

Transcript

1 .' ΑΙΠΟλ.ΟΠΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της από 16 Σεπτεμβρίου 2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Συμπλήρωση, τροποποίηση διατάξεων του ν.3717/2008 (ΦΕΚ Α '239) «Κοινωνικέ; Ρυθμίσει; για τouς εργαζομένου; στκ; εταιρεία; «Ολυμπιακά; Αερογραμμές Α.Ε. }). «Ολυμπιακή Αεροπορία - Υπηρεσίε; Α.Ε.» και «Ολυμπιακή Αεροπλοία Α.Ε.» και άλλες διατάξεις». Με το παρόν σχέδιο νόμου σκοπείται η κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Συμπλήρωση. τροποποίηση διατάξεων του ν.3 717/2008 (ΦΕΚ Α'239) «Κοινωνικέ; Ρυθμίσει; για του; εργαζομένους στις εταιρείεξ «Ολυμπιακέ; Αερογραμμέ; Α.Ε.», «Ολυμπιακή Αεροπορία -:- Υπηρεσία; Α.Ε.» και «Ολυμπιακή Αεροπλοία Α.Ε.» και άλλες διατάξεις» με την οποία ρυθμίζονται επείγοντα ασφαλιστικά και εργασιακά θέματα που αφορούν στους εργαζομένου; των εταιρειών της πρώην Ολυμπιακή; και των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων. Ο, Υπουργοί Οικονομικών Υποδομών Μεταφορών και ΔucτUων ΓεώΡ1ιος Παπακωνσταντίνου Δημήτριος Ρέππας Ε ασiας και Κοινωνικής Ασφάλισης Ανδρέας Λοβέρδος

2 r.,. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Κύρωση τ/ς από 16 Σεπτεμβρίου 2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Συμπλήρωση, τροποποίηση διατάξεων του ν.3717/2008 (ΦΕΚ Α'239) «Κοινωνικέξ Ρυθμίσεις για τους εργαζομένου; στις εταιρείεξ «Ολυμπιακέξ Αερογραμμέ; Α.Ε.», «Ολυμπιακή Αεροπορία -Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυμπιακή Αεροπλοία Α.Ε.». και άλλες διατάξειξ». Γ).~. Άρθρο Πρώτο Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεωξ η από 16 Σεπτεμβρίου 2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Συμπλήρωση, τροποποίηση διατάξεων του ν.3717/2008 (ΦΕΚ Α'239) «Κοτνωνικέξ Ρυθμίσει; για τους εργαζομένου; στις εταιρεία; «Ολυμπιακά; Αερογραμμέξ Α.Ε.», «Ολυμπιακή Αεροπορία> Υπηρεσίες Α.Ε.») και «Ολυμπιακή Αεροπλοία Α.Ε.» και άλλες διατάξεκ», που δημοσιεύτηκε στ/ν Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 16'1 Σεπτεμβρίου 2009, Τεύχος Α' 181, το κείμενο της οποίαξ έχει ως ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟθΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. Συμπλήρωση. τροποποίηση διατάξεων του ν. 3717/2008 (Φ.Ε.Κ. Α 239) «Κοινωνικέ; ρυθμίσει; για τους εργαζομένους στυ; εταιρεία; «Ολυμπιακέ; Αερογραμμέξ Α.Ε.». «Ολυμπιακή Αεροπορία -Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυμπιακή Αεροπλο'ία Α.Ε.» και άλλες διατάξευ; Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠiΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑ ΏΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξει; του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματοξ. 2. Το γεγονά; ότι συντρέχει έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσα; και απρόβλεπτης ανάγκη; να έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2009, οι διατάξει; που ρυθμίζουν συγκεκριμένα ζητήματα που σχετίζονται με τις συμβάσεις που κυρώθηκαν με το ν (Φ.Ε.Κ. Α 69) και με τις οποίεξ ολοκληρώνεται το νομοθετικό πλαίσιο (ζητήματα ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και εργασιακά εν γένει) για την εφεξής απρόσκοπτη λειτουργία του αερομεταφορέα και δεδομένου ότι η Βουλή των Ελλήνων έχει διαλυθεί λόγω της προκήρυξη; γενικών βουλευτικών εκλογών και επομένω; δεν είναι εφικτή η ψήφιση νόμου για την ρύθμιση των θεμάτων...που.ανακύπτουν, :Υ_ια..τα...οποία..όμως..συ.ν:φέχ..ει..εξαιρετικώξ....επείεουσα ανάγκη να ρυθμιστούν άμεσα, με πρόταση του- Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Στην παρ. 1 του άρθρου 1, στην παρ. 13 του άρθρου 2 και στ/ν παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3717/2008 (Φ.Ε.Κ. Α' 239) προστίθεται η εταιρεία με την επωνυμία «GALILEO HELLAS Α.Ε.». 2. Στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο, ως. «Στο Τακτικό Προσωπικό περιλαμβάνονται και οι κατέχοντεξ τη βαθμίδα του δόκιμου υπαλλήλου μέχρι κατ' ανώτατο όριο την , όπωξ επίσης και το προσωπικό που έχει προσληφθεί στο εξωτερικό με συμβάσεις εργασία; αορίστου χρόνου από τους Σημερινούς ή τους Αρχικούξ Εργοδότει; και είναι αποσπασμένο στους Σημερινού; Εργοδότεξ στην Ελλάδα μέχρι την Κρίσιμη Ημερομηνία, καθώ; ιcαι το πρσστοπικό των Σημερινών Εργοδοτών που έχει προσληφθεί με συμβάσειξ εξαρτημένης εργασίαξ αορίστου χρόνου, στο οποίο έχει ανατεθεί αποκλειστικά το έργο της μεταβίβαση; των περιουσιακών στοιχείων σε ιδιώτη επενδυτή»

3 ~.r- ( "..~~/ 3. Στην παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 3717/2008, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως «Για του; διευθυντέξ εξωτερικού, που ανήκουν στο Τακτικό Προσωπικό, ως Τακτικέ; Μηνιαίε; Αποδοχές θεωρούνται οι αποδοχές που θα έπαιρναν στην Ελλάδα κατά την Κρίσιμη Ημερομηνία, όπως κατά τα λοmά αυτές ορίζονται στα ΠΡΟ11Ύρύμεναεδάφια, βάσει των εφαρμοστέων για την περίπτωσή του; συλλογικών συμβάσεων εργασία; ή διαιτητικών αποφάσεων.» 4. Η παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3717/2008 αντικαθίσταται ως «Η προβλεπόμενη από τις παραγράφουξ 3 και 4 προσαύξηση του χρόνου ασφάλισης συνυπολογίζεται τόσο για τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, όσο και για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης. Οι πραγματικέ; ημέρες ασφάλισης στους Σημερινούς και τους Αρχικοός Εργοδότεξ, πέραν των απαιτούμενων για τη συμπλήρωση του προσαυξημένου χρόνου ασφάλισης των ημερών, συνυπολογίζονται χωρίς προσαύξηση για τον καθορισμό του ποσού της σύνταξης.» 5. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 37] 7/2008 προστίθεται παράγραφοξ 6α, ως «6α. Στις διατάξει; του παρόντος άρθρου και των άρθρων 3 και 7 του παρόντοτ; νόμου υπάγονται και οι υπηρετούντεξ την ως τακτικό προσωπικό, με οποιαδήποτε ειδικότητα, στην εταιρία Pantheon Airways Α.Ε., των οποίων οι συμβάσειξ εξαρτημένη; εργασίαξ ή έμμισθης εντολής λύθηκαν ή λύονται μέχρι καθ' οιονδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση που 01. εργαζόμενοι της παραγράφου αυτής είχαν προϋπηρεσία σε έναν από του; Σημεριvoύς Εργοδότεξ, η προϋπηρεσία αυτή λαμβάνεται υπόψη και συνυπολογίζεται στις προσαυξήσεις του χρόνου ασφάλισης.» 6. Μετά την παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 3717/2008 προστίθενται παράγραφοι 10α και 10β ως «10α. Για το προσωπικό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, που έχει ασφαλιστεί σε οποιονδήποτε φορέα κοινωνική; ασφάλισης πριν την και δεν συμπληρώνει τις προϋποθέσει; πλήρους σύνταξης γήρατα; και αναπηρίαξ, συνυπολογίζεται χωρί; προσαύξηση και για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων θεμελίωση; του δικαιώματα; συνταξιοδότησής του για κύρια και επικουρική σύνταξη και ο χρόνος ασφάλισης εκτός των Σημερινών και Αρχικών Εργοδοτών, καθώ; και ο...χρόυρ_ς_qίρ-(!'bqlήκιlς...~τι.~?'i:q"i>.αυgυνmr.ις '1~..~._Ήςδ.φτ~~~. ~QV..v.,...IJ.~.Βf19._Ι3 (Φ.Ε.Κ. Α' 64). 10β. Οι διατάξει; του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή και για το Τακτικό Προσωπικό των Σημερινών Εργοδοτών, που είναι αποσπασμένο σε ά.λλωυς φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα με υπουργικέ; αποφάσεκ που δημοσιεύθηκαν πριν την και το οποίο εξακολουθούσε σε όλο το χρονικό διάστημα τη; απόσπασή; του να ανήκει οργανικά στους Σημερινού; και τους Αρχικούς Εργοδότεξ. Ο χρόνος αυτός λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στους Σημερινού; και τους Αρχικού; Εργοδότεξ.» 7. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. Ι του άρθρου 3 του ν αντικαθίσταται ως «Η ειδική επιδότηση ανεργία; δεν παρέχεται ή διακόπτεται με τη συμπλήρωση των ισχυουσών προϋποθέσεων βάσει του παρόντος για λήψη πλήρους συντάξεως γήρατοξ, εκτός αν υποβληθεί αίτηση μεταφορά; του άρθρου 7 του παρόντος νόμου. Ειδικά για του; Ιπταμένους Χειρϊστέξ τηξ περίπτωση; α' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου, η ειδική επιδότηση ανεργία; καταβάλλεταιμέχρι την υποβολή τ/ς αίτηση; για λήψη σύνταξης γήρατος και όχι πέραν των δώδεκα μηνών.» 2

4 " "'.... ~...,.ι) 8. Μετά το άρθρο 5 του ν. 3717/2008, προστίθεται νέο άρθρο 5Α ως «Άρθρο 5Α Διατάξεις για την αποχώρηση εργαζομένων της OLYMPIC CATERING Α.Ε. 1. Οι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασία; αορίστου χρόνου στην OJympic Cateήng Α.Ε., οι οποίοι υπάγονται, ως προς την συνταξιοδότησή τους, στις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 19 του ν. 2703/]999 (Φ.Ε.Κ. Α' 72) και των οποίων οι συμβάσευ; εξαρτημένη; εργασία; λύονται εντό; δύο (2) μηνών από την Κρίσιμη Ημερομηνία της εταιρεία; Ολυμπιακέ; Αερογραμμές Α.Ε., υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος νόμου μόνον ως προς την προσαύξηση του χρόνου ασφάλισης. προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα για κύρια και επικουρική σύνταξη, καθώ; και να προσαυξήσουν το ποσό της σύνταξηξ, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 του ν. 2703/1999. Για την οικονομική επιβάρυνση που προκύπτει από την εφαρμογή της διάταξης της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου. 2. Στους εργαζόμενου; της OIympic Catering Α.Ε., οι οποίοι συνταξιοδοτούνται, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1, καταβάλλεται αποζημίωση ίση προς το εφάπαξ ποσό κοινωνική; ενίσχυση; του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, αποκλεισμένη; οιασδήποτε άλλης αποζημίωση; για τον ίδιο λόγο, πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Ο υπολογισμό; της αποζημίωσης γίνεται σύμφωνα με το εδάφιο β' της παραγράφου 1 του άρθρου. 4 του παρόντος νόμου, χρησιμοποιουμένου αναλογικά και του ορισμού των «Τακτικών Μηνιαίων Αποδοχών» του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. Η αποζημίωση καταβάλλεται εντός διμήνου από την υποβολή αίτησηξ, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου. Με την υποβολή αίτησης προς τον ΟΑΕΔ, συνυποβάλλεται βεβαίωση του εργοδότη, αντί. της βεβαίωση; του εκκαθαριστή, Για την οικονομική επιβάρυνση που προκύπτει από την εφαρμογή της διάταξης της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου. Γ \~3. Προκειμένου να διασφαλισθεί η συμβατότητα με το κοινοτικό δίκαιο της οικονομική; επιβάρυνσης του Eλληνucoύ Δημοσίου από το παρόν άρθρο, μέρος της δαπάνης θα αποδοθεί από την" Olympic Catering στο Ελληνικό Δημόσιο. Με 'Κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομία; και Οικονομικών, Απασχόλησης και Koινωνιicής Προστασία; και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται η διαδικασία, το ποσό._ή1ς.q~~υ!ις}jν/."ίt~_,!!~qqο~~~~9dιy_ωlymρ~:.c.-a~ring_σwελληυι]ςόδτιμό.σw. _ καθώς και ο τρόπος και χρόνοι; απόδοσής του εντόξτριετίω; κατ' ανώτατο όριο από την έκδοση της κοινής υπουργική; απόφασης. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμηξ εξόφλησης από την Olympic Cateήng Α..Ε. της καταβλητέο; δαπάνης, το ποσό αυτής θα επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα για την καθυστέρηση οφειλή; προς το Ελληνικό Δημόσιο. 4. Η δαπάνη που, σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 3 του παρόντα; άρθρου, βαρύνει την Olympic Catering Α.Ε. είναι επιπλέον των υποχρεώσεών της από το με ημερομηνία 23 Ιουλίου 2009 πρακτικό συμφωνίαξ της. με το (Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων OJympic Cateήng Α.Ε.», δυνάμει του οποίου η εταιρεία θα καταβάλει στους συνταξιοδοτούμενουτ, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, της Olympjc Catering Α.Ε. κάθε διαφορά μεταξύ της αποζημίωση; της διάταξης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και τυχόν υψηλότερης αποζημίωση; που θα τουξ αναλογούσε κατά τη συνταξιοδότησή τους, εν απουσία των διατάξεων του παρόντος άρθρου.» 9. Η παρ. 3 του άρθρου 6 του v. 3717/200R αντικαθίσταται ως εξής 3

5 .ν-,. «3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομ1ας και Οικονομικών και Απασχόληση; και Κοινωνική; Προστασίας ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.» 10. Η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3717/2008 αντικαθίσταται ως.«2. α. Το κατά την Κρίσιμη Ημερομηνία Τακτικό Προσωπικό των Σημερινών Εργοδοτών, ανεξάρτητα εάν έχει λυθεί ή όχι η σχέση εργασίω; τουξ, μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας, σε νπιδ που εποπτεύονται από το Υ'ΙΟΟυΡΎείοΜεταφορών και Επικοινωνιών, δημόσια; υπηρεσίεξ, αυτοτελείξ ή ανεξάρτητες αρχές, νπδδ και ΟΤ Α α' και β' βαθμίδας, ύστερα από αίτησή του. Η μεταφορά γίνεται σε φορέα ή υπηρεσία, αποκλειστικά σε νομό επιλογής του υπαλλήλου, εφόσον υπάρχει κενή θέση Τι ανάγκη σε φορέα του νομού αυτού. Στις διατάξει; του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται και το προσωπικό που έχει προσληφθεί πριν την και εργάζεται μέχρι την Κρίσιμη Ημερομηνία με σύμβαση αορίστου χρόνου στην Ομοσπονδία των Σωματείων των Εργαζομένων της Ολυμπιακής Αεροπορία; και τα Σωματεία που είναι μέλη της. β. Οι κάτοχοι πτυχίου κατηγορία; ΒΙ ή Β2 ή C κατά JAR 66 ή αδείας κατά το Μέρος 66 (EASA ΡΜΤ 66) ΤΟ'\) Εκ, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση και διαθέτουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα πτυχία και ειδικότητεξ, μεταφέρονται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορία; και τίθενται στη διάθεση του Διοικητή αυτής, ο οποίοι; τού; αναθέτει καθήκοντα και εργασία; κατά τις ανάrιcες της Υπηρεσία; και. οι οποίεξ προσιδιάζουν τόσο στα επαγγελματικά, όσο και στα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των μεταφερομένων και των λοιπών απασχολουμένων στην ΥΠΑ με την ειδικότητα αυτή.» 11. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 3717/2008, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3783/2009 (Φ.Ε.κ. Α' 136), προστίθεται νέα παράγραφο; 5α ως «5α. 0\ Ιπτάμενοι Χειριστέξ, οι οποίοι μεταφέρονται στην ΥΠΑ σε προσωποπαγή θέση με σχέση εργασία; ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώ; και οι κάτοχοι πτυχίου κατηγορία; Β 1 ή Β2 ή C κατά JAR 66 ή αδείας κατά το Μέρος 66 (EASA PART 66) του 2042/2003 ΕΚ που μεταφέρονται στην Υπηρεσία Πολιτική; Αεροπορίαξ, σύμφωνα με τις παραγράφου; lοα και 10β του άρθρου 7 του παρόντοξ νόμου,δικαιούνται, μετά από αίτησή τουξ, άδειω; άνευ αποδοχών, διαρκείαξ τουλάχιστον ενός (1) έτους. Η άδεια αυτή χορηγείται υποχρεωτικά από το Διοικητή.. _τ/ς._.υιια,_εφ' _Qα:οΥ...α/._μεΥ._!Π:tάμεy.oι..χε"ΙΡ.J~~_ιφQ:κεnα];. _vsx,..αm:m.χqδτιθqvυ.ο:.ε. πτητικά έργο προς διατήρηση των πτητικών ικανοτήτων και απόκτηση νέων ή προς απόκτηση περαιτέρω εμπειρίας στο χειρισμό αεροσκαφών, 0\ δε κάτοχοι του ως άνω πτυχίου κατηγορία; Β 1 ή Β2 ή C κατά JAR 66 ή αδείω; κατά ΤΟ Μέρος 66 (ΕΑΒΑ PART 66) του 2042/2003 ΕΚ εφ' όσον πρόκειται να απασχοληθούν σε έργο μηχανικού αεροσκαφών, προς διατήρηση των ικανοτήτων που είχαν κατά την έξοδό τους από το Σημερινό Εργοδότη ή προς απόκτηση ανάλογη; περαιτέρω εμπειρία; στον τομέα τους..... Η κατόπιν αδείας για την ανωτέρω αιτίααπουσία των προαναφερομένων από την Υπηρεσία Πολιτική; Αεροπορίαξ, γενομένη άπαξ ή κατ' επανάληψη, δεν συνιστά αποχώρηση από τη θέση που κατέχουν και στην οποία επανέρχονται μετά τη λήξη. της αδείας τους. Ο κατά τα ανωτέρω χρόνοι; απουσία; λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα κοινή υπουργική απόφαση περί καθορισμού α.noδοχ,ώv της παρούσας παραγράφου και δεν προσμετρείται για τον υπολογισμό της αποζημιώσεωξ του ν. 2112/1920 (Φ.Ε.κ_67Α ') σε περίπτωση λήξεως της σχέσεω; εργασίας.» 4

6 ("_ -,)...' (.. J..,.,) 12. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 7 του ν προστίθεται εδάφιο, ως «Σε περίπτωση που το μεταφερόμενο προσωπικό συμπληρώνει, μέχρι τη δημοσίευση τ/ς πράξης μεταφοράς, τις ισχύουσα; βάσει του παρόντος νόμου προϋποθέσει; για τη λήψη πλήρouς συντάξεω; γήρατα; 0\ τυχόν επί πλέον τακτικέ; αποδοχέξ καταβάλλονται πλήρεις ως προσωπική διαφορά, η οποία μειώνεται με τους όρου; και προϋποθέσει; τον προηγουμένου εδαφίου.» 13. Στην παρ. 10 του άρθρου 7 του ν. 3717/2008 προστίθεται εδαφιο ως «Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλόύως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 του Κώδικα Κατάσταση; Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων νπδδ (ν. 3528/ Φ.Ε.Κ. Α' 26).» 14. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3717/2008 αντικαθίσταται ως. «Ενα μήνα μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου και μέχρι την , οι προκηρύξει; για πρόσληψη προσωπικού, που εκδίδονται από τα νmδ τα οποία εποπτεύονται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, δημόσιες υπηρεσίεξ, αυτοτελείς ή ανεξάρτητε; α.ρχές, νπδδ και ΟΤ Α α' 1α/1. β' βαθμίδας, θα προβλέπουν ότι ποσοστό δέκα ΤΟ\<; εκατό (10%) επί των προκηρυσσομένων θέσεων, θα καλύπτονται κατ' απόλυτη προτεραιότητα από το προσωπικό της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, υπό τον fλε:yχo του ΑΣΕΠ και σύμφωνα με κριτήρια που θα οριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, χωρίς να έχουν εφαρμογή όρια. ηλικίω; για το προσωπικό αυτό.» ] 5. Η οικονομική επιβάρυνση που προκύπτει για.όλου; τους φορείς κοινωνική; ασφάλισης από την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων του παρόντοξ άρθρου καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, Άρθρο2. Oμαδιιcές απολύσεκ; Η παρ, 5 του άρθρου 5 του ν. 1387/1983 (Φ.Ε.Κ. Α' 110), που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρον 15 του ν. 2136/1999 (Φ.Ε.Κ. Α' 172) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν (Φ.Ε.Κ Α' 286). αντικαθίσταται ως «5. Σε ομαδικέ; απολύσεις που προκαλούνται από τη διακοπή της δραστηριότητας της επιχείρηση; ή εκμετάλλευσηξ, κατόπιν δικαστική; αποφάσεωξ, δεν εφαρμόζονται 01. παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου.». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της.._κυβ.ερ.ν.ήσεως._,. Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2009 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ rp. ΠΑΠΟΥ ΛlAΣ Ο ΠΡΩΘΥπΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΚΑΡ ΑΜΑΝΛΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΕΥ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΙΜΑΡ ΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤ ΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑ TZHΔAΚIiΣ, fέωpγioσ ΣΟΥΦΛΙΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΒΟΥ ΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥ ΛΟΣ, ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ - ΠΕΤΡ ΑΛΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥ ΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΙΗΓ ΑΚΗΣ, ΝΙΚ.ΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡ ΆΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥ ΛΟΣ ΕΥριωΔΗΣ ΣΤΥ ΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΑΝΑΣΤ ΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡ ΑΣ ΣΤΑ ΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑ ΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ» 5

7 ,. λρθρο Δεύτερο Η uη;(>ς του παρόντο; νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεωξ. Αθήνα,,~ \ \, \ Q 009. Οι Υπουργο! 01.κονομικών Υποδομών Μεταφορών και Δurτύων ΓεdJΡΥwς Παπακωνσταντivov Δημήτριος Ρέππας,Γ ιί ".-." Εργασίας και Koιν<ι>νιΙCΉς Aιrφάλιαης AνδρέQ.ς Λοβέρδος ()...~. 6

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της από 16 Σεπτεµβρίου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της από 16 Σεπτεµβρίου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της από 16 Σεπτεµβρίου 2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Συµπλήρωση, τροποποίηση διατάξεων του ν. 3717/2008 (ΦΕΚ 239 Α ) «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζοµένους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 181 16 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρύθμιση θεμάτων Φ.Π.Α., επισφαλών απαιτήσεων, ληξι πρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/15 ΑΡ. 40 Πληροφορίες: M.Παναγοπούλου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215191

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 2293/2014 Προσωπικό Ο.Α. - Ειδική εκκαθάριση επιχείρησης - Καταγγελία σύμβασης εργασίας - Ποσό κοινωνικής ενίσχυσης - Αποζημίωση απόλυσης - Ανταλλαγή επιλέξιμων τίτλων - Μη προσήκουσα καταβολή -. Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 5 / 10 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτεραιότητας ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Σ56/31 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Μ. Παναγοπούλου Αριθµ.Τηλεφώνου:210 5215191 Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α FAX: 210 5228747

Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Μ. Παναγοπούλου Αριθµ.Τηλεφώνου:210 5215191 Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α FAX: 210 5228747 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 24.9.2009 ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 21 /9/ 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Σ56/26 ΑΡ: 60 Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 7 Μαΐου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3660 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σχέδιο Νόμου ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Αθήνα, Ιούνιος 2010 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΑΡΝΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ, ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ, ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ ΚΑΘΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΤΙΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΜΑΣ 1)Της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αύξηση προσωρινής σύνταξης, Βελτίωση όρων συνταξιοδότησης αγροτών, Ρύθμιση τραπεζικών επιδοτούμενων δανείων πρώην ΟΕΚ, Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. (Η. Ι.Κ.Α. Α.Ε.)»

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. (Η. Ι.Κ.Α. Α.Ε.)» Νόµος 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της «Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η. Ι.ΚΑ. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 245/1.11.2007) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Βασική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που δεν αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και χορηγείται μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ.. 1. Στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 5 του ν.2458/97 (ΦΕΚ 15 Α), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 2 ως ακολούθως: «Σύνταξης γήρατος δικαιούνται και όσοι έχουν συμπληρώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α. Άρθρο 1 Η παράγραφος 3 του άρθρου 64 του ν. 3852/10 αντικαθίσταται ως εξής : «3. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, το συμβούλιο δεν συγκληθεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» Άρθρο 1 Σύσταση

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» Άρθρο 1 Σύσταση ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» Άρθρο 1 Σύσταση 1. Συνιστάται Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή υπό την επωνυµία «Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» (Α.Ε.Π.Ε.), µε έδρα την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γενική Δ/νση Πληροφορικής Δ/νση Εκμετάλλευσης Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών (Συντάξεις)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γενική Δ/νση Πληροφορικής Δ/νση Εκμετάλλευσης Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών (Συντάξεις) ΑΔΑ: 4ΑΛΧ4691ΩΓ-7Δ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 25-2-2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ78/8 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2819 Έτος: 2000 ΦΕΚ: Α 84 20000315 Τέθηκε σε ισχύ: 15.03.2000 Ημ.Υπογραφής: 15.03.2000 Τίτλος Ιδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/50/ΕΚ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Ν 1256/1982: ;ΠΟΛΥΘΕΣΙΑ - ΟΡΙΟ ΑΠΟΛΑΒΩΝ - ΕΛ.Σ.- Ν.Σ.Κ.-

Ν 1256/1982: ;ΠΟΛΥΘΕΣΙΑ - ΟΡΙΟ ΑΠΟΛΑΒΩΝ - ΕΛ.Σ.- Ν.Σ.Κ.- Ν 1256/1982: ;ΠΟΛΥΘΕΣΙΑ - ΟΡΙΟ ΑΠΟΛΑΒΩΝ - ΕΛ.Σ.- Ν.Σ.Κ.- κλπ διατάξεις. Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 246 Νόμος 1256 της 28/31.5.1982. Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα: 28-11-2012 Αριθμ. Πρωτ.: 26352/839 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡKΘ, 5 Μαΐου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡKΘ, 5 Μαΐου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡKΘ, 5 Μαΐου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ιεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Αναδιοργάνωση Σώµατος

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1 Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. Το άρθρο 215 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 215 Αυτοτελής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4281 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο μίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2637 Έτος: 1998 ΦΕΚ: Α 200 19980827 Τέθηκε σε ισχύ: 27.08.1998 Ημ.Υπογραφής: 27.08.1998 Τίτλος Σύσταση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μέρος Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπογράφθηκαν σήμερα από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΞΣΤ,16 Απριλίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΞΣΤ,16 Απριλίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΞΣΤ,16 Απριλίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Κύρωση της από 31.12.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 2 (Ρήτρα 1 της συμφωνίας πλαισίου Παράρτημα της Οδηγίας) Πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 2 (Ρήτρα 1 της συμφωνίας πλαισίου Παράρτημα της Οδηγίας) Πεδίο εφαρμογής ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια που συνήφθη από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα