Περί όπλων, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανημάτων και άλλων τινών ποινικών διατάξεων. (ΦΕΚ 337/Α/ ) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περί όπλων, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανημάτων και άλλων τινών ποινικών διατάξεων. (ΦΕΚ 337/Α/18-12-1976) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ: 495/76 Περί όπλων, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανημάτων και άλλων τινών ποινικών διατάξεων. (ΦΕΚ 337/Α/ ) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν: Άρθρον 1. Έννοια όρων 1. Εν τη εφαρμογή του παρόντος: α) Όπλον είναι παν μηχάνημα εκτοξεύον βλήμα δι' ωστικής δυνάμεως, οπωσδήποτε παραγομένης, ή αέρια ή χημικάς ουσίας ή ακτίνας ή φλόγας, πρόσφορον να επιφέρη εκ μικράς ή μεγάλης αποστάσεως κάκωσιν ή βλάβην της υγείας, εις πρόσωπα ή βλάβην εις πράγματα ή έκρηξιν πυρκαϊάς, ιδία δε τα πάσης φύσεως πολεμικά τυφέκια, τα αυτόματα, τα πολυβόλα, τα πιστόλια, τα περίστροφα, αι χειροβομβίδες, ως και πάσα εν γένει συσκευή δια της οποίας δύναται να προκληθούν καθ' οιονδήποτε τρόπον τα ως άνω αποτελέσματα. β) Κυνηγετικά όπλα είναι τα επωμιζόμενα μονόκαννα και δίκαννα, επαναληπτικά ή αυτογεμή (αυτόματα) έχοντα το εσωτερικόν της κάννης λείον και ουχί ραβδωτόν και λειτουργούντα δια δυνάμεως παραγομένης εκ της καύσεως πυρίτιδος. γ) Αεροβόλα όπλα νοούνται τα λειτουργούντα δι' αέρος συμπιεζομένου κατά την όπλισιν, τη βοηθεία ελατηρίου, δια κάμψεως της κάννης ή μοχλού ή δια της χρήσεως διοξειδίου του άνθρακος και εκτοξεύοντα βλήμα εκ μολύβδου ή θύσανον μετά μεταλλικής κεφαλής. δ) Πυρομαχικά είναι τα πάσης φύσεως εφόδια βολής, ιδία δε τα φυσίγγια πολεμικών τυφεκίων, αυτομάτων πολυβόλων, πιστολίων και περιστρόφων, ως και τα βλήματα βαρέων όπλων και πυροβολικού. ε) Εκρηκτικαί ύλαι είναι στερεά ή υγρά σώματα, άτινα υπό την επίδρασιν κρούσεως ή ανυψώσεως της θερμοκρασίας υφίστανται εν βραχυτάτω χρόνω χημικήν μεταβολήν, δηλουμένην δια ταυτοχρόνου αναπτύξεως μεγάλης ποσότητος αερίων και ικανής θερμότητος και παράγουσαν αποτελέσματα βλητικά ή ρηκτικά. στ) Εκρηκτικόν μηχάνημα είναι πάσα συσκευή δυναμένη να προκαλέση έκρηξιν οιασδήποτε εκρηκτικής ύλης. ζ) Ως όπλα θεωρούνται επίσης και αντικείμενα πρόσφορα προς επίθεσιν ή άμυναν εξ επαφής ή αποστάσεως και ιδία αιχμηραί μάχαιραι, μη προοριζόμεναι δι' επαγγελματικήν χρήσιν του κατόχου των, μεταλλικά ρόπαλα και γρόνθοι, αμφίστομοι εν όλω ή εν μέρει μάχαιραι, ακόντια, στιλέττα, ξίφη, λόγχαι, ξιφολόγχαι. 2. Δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Αμύνης και Δημοσίας τάξεως, δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δύναται να χαρακτηρίζωνται και έτερα, ως εμπίπτοντα εις τας διατάξεις του παρόντος νόμου, όπλα, εκρηκτικά μηχανήματα και εκρηκτικαί ύλαι Άρθρον 2. Εισαγωγή εκ του εξωτερικού 1. Η εισαγωγή εκ του εξωτερικού των εις το άρθρον 1 παρ. 1 όπλων και λοιπών αντικειμένων, καθώς και ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών απαγορεύεται, εξαιρέσει των εν παραγράφοις 2 έως 5 του παρόντος αναφερομένων. 2. Η εισαγωγή περιστρόφων, πιστολιών, ανταλλακτικών και φυσιγγίων αυτών, αεροβόλων όπλων και ανταλλακτικών αυτών, ως και εκρηκτικών υλών επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας χορηγουμένης εις εκάστην περίπτωσιν εισαγωγής και δια συγκεκριμένα είδη και ποσότητας υπό του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως ή των παρ' αυτού εξουσιοδοτουμένων Υπηρεσιών

2 Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεων, τηρουμένων και των υπό ετέρων διατάξεων προβλεπομένων προϋποθέσεων εισαγωγής. 3. Δια την εισαγωγήν των εις το άρθρον 1 παράγρ. 1 περίπτ. ζ αντικειμένων δεν απαιτείται άδεια. 4. Η εισαγωγή εκ του εξωτερικού κυνηγετικών όπλων, μερών, φυσιγγίων και ανταλλακτικών αυτών ενεργείται υπό τας ακολούθους διατυπώσεις: α) Ο αριθμός των εισακτέων ετησίως προς εμπορίαν κυνηγετικών όπλων καθορίζεται υπό του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, κατανέμεται δε υπό του Υπουργείου Εμπορίου κατά τα κεκανονισμένα. Τα μέρη και ανταλλακτικά τούτων εισάγονται εκ του κατανεμητέου ποσού συναλλάγματος, το οποίον προσδιορίζεται υπό του Υπουργείου Εμπορίου, βάσει του ως άνω αριθμού εισακτέων όπλων. Τα εισαγόμενα μέρη και ανταλλακτικά κυνηγετικών όπλων δύναται να χρησιμοποιούνται δια την κατασκευήν ολομερών όπλων υπό την προϋπόθεσιν τηρήσεως των δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως επιβαλλομένων υποχρεώσεων. β) Δια την εισαγωγήν απαιτείται άδεια του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως ή των παρ' αυτού εξουσιοδοτουμένων Υπηρεσιών Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεων, τηρουμένων και των υπό ετέρων διατάξεων προβλεπομένων προϋποθέσεων εισαγωγής. 5. Επιτρέπεται η άνευ αδείας: α) Εισαγωγή ενός κυνηγετικού όπλου και 200 φυσιγγίων αυτού, υπό καθεστώς ελευθέρας χρήσεως και υπό τον όρον της επανεξαγωγής του όπλου, υπό αλλοδαπών ταξιδιωτών, προς ιδίαν αυτών χρήσιν. Το όπλον τούτο καταχωρίζεται εις το διαβατήριον και η καθ' οιονδήποτε τρόπον διάθεσίς του απαγορεύεται, οι δε κομίζοντες τούτο υποχρεούνται όπως υποβάλλουν εις το Τελωνείον εισόδου των δήλωσιν, προς έκδοσιν δελτίου κατοχής, ήν το Τελωνείον διαβιβάζει εντός 5νθημέρου υπό της υποβολής της, εις την αρμοδίαν Δασικήν Αρχήν, δια την υπό ταύτης έκδοσιν του προβλεπομένου υπό των διατάξεων του άρθρου 252 παράγρ. 2 του Ν.Δ. 86/1969 «περί Δασικού Κώδικος» δελτίου κατοχής. Κατά την έξοδον του ταξιδιώτου εκ της Χώρας θα ελέγχηται η κατοχή υπ' αυτού του εισαχθέντος κυνηγετικού όπλου. β) Εφ' άπαξ εισαγωγή άνευ συναλλαγματικών διατυπώσεων ενός κυνηγετικού όπλου και 200 φυσιγγίων αυτού δια προσωπικήν χρήσιν του κομίζοντος ημεδαπού ή ομογενούς ξένης υπηκοότητος, εφ' όσον ούτοι έχουν συμπληρώσει το δέκατον όγδοον έτος της ηλικίας των και αποδεικνύουν νόμιμον κτήσιν συναλλάγματος, ελεγχομένης της προϋποθέσεως ταύτης υπό της αρμοδίας Τελωνειακής Αρχής. Το όπλον τούτο καταχωρίζεται εις το διαβατήριον, ο δε κάτοχος αυτού υποχρεούται όπως υποβάλη εις το Τελωνείον εισόδου του την κατά την προηγουμένην περίπτωσιν δήλωσιν, προς έκδοσιν δελτίου κατοχής υπό της Δασικής Αρχής. 6. Η διαμετακόμισις των εν άρθρω 1 παράγρ. 1 περίπτ. α και β όπλων, εκρηκτικών υλών, εκρηκτικών μηχανημάτων και πυρομαχικών εκ χώρας της αλλοδαπής εις ετέραν χώραν, μέσω της Ελληνικής Επικρατείας, δύναται να επιτρέπεται μόνον κατόπιν κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Αμύνης, Εμπορίου και Δημοσίας Τάξεως, δι' ης ρυθμίζονται οι όροι και αι προϋποθέσεις της ασφαλούς διαμετακομίσεως. 7. Οι παραβάται των διατάξεων των παραγρ. 1, 2, και 6 του παρόντος άρθρου τιμωρούνται δια φυλακίσεως τουλάχιστον έξ μηνών και χρηματικής ποινής τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων δραχμών, οι δε παραβάται των διατάξεων της παραγρ. 5 καθ' ό μέρος αύται αφορούν εις την μη επανεξαγωγήν του υπό αλλοδαπού εισαχθέντος κυνηγετικού όπλου ή την υπό αλλοδαπών ή ημεδαπών εισαγωγήν πλειόνων του ενός όπλων τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους ή δια χρηματικής ποινής. Άρθρον 3. Κατασκευή εν τω εσωτερικώ 1. Η εντός του Κράτους κατασκευή, μετασκευή, συναρμολόγησις, επεξεργασία ή επισκευή των εν άρθρω 1 παραγρ. 1 όπλων και λοιπών αντικειμένων, πλην αιχμηρών μαχαίρων και ακοντίων επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως ή των παρ' αυτού εξουσιοδοτουμένων Αστυνομικών Αρχών, χορηγουμένης εις φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τηρουμένων και των υπό ετέρων διατάξεων προβλεπομένων προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας των συναφών επιχειρήσεων.

3 2. Απαγορεύεται η αναγόμωσις κενών φυσιγγίων, πλην των κυνηγετικών, υπό μη ελεγχομένων υπό της Αστυνομικής ή Στρατιωτικής Αρχής Εργοστασίων. 3. Οι παραβάται της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου τιμωρούνται δια φυλακίσεως τουλάχιστον ενός έτους και χρηματικής ποινής τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων δραχμών, οι δε της παραγρ. 2 δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους ή δια χρηματικής ποινής μέχρις είκοσι χιλιάδων δραχμών. Άρθρον 4. Εμπορία και εν γένει διάθεσις 1. Επιφυλασσομένων των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου η εμπορία και η καθ' οιονδήποτε τρόπον διάθεσις των εις το άρθρον 1 παράγρ. 1 του παρόντος όπλων και λοιπών αντικειμένων απαγορεύεται. 2. Η εμπορία και η καθ' οιονδήποτε τρόπον διάθεσις περιστρόφων, πιστολίων, ανταλλακτικών και φυσιγγίων αυτών, ως και εκρηκτικών υλών επιτρέπεται κατόπιν αδείας του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως ή των παρ' αυτού εξουσιοδοτουμένων Αστυνομικών Αρχών, χορηγουμένης εις φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Οι εισαγωγείς ως και οι κατασκευασταί ή έμποροι εκρηκτικών υλών, υποχρεούνται να εναποθηκεύουν ταύτας εις αποθήκας αυτών ή τρίτων, λειτουργούσας κατά τας ισχυούσας εκάστοτε διατάξεις. Η εναποθήκευσις των λοιπών εν τη παρούση παραγράφω όπλων και αντικειμένων επιτρέπεται εις χώρον εγκρινόμενον υπό των αυτών ως άνω Αρχών. 3. Η εμπορία κυνηγετικών και αεροβόλων όπλων, ανταλλακτικών και φυσιγγίων αυτών, πυριτίδων, καλύκων και καψυλλίων κυνηγίου, επιτρέπεται κατόπιν αδείας των κατά τόπους Διοικήσεων Χωροφυλακής ή Αστυνομικών Διευθύνσεων, χορηγουμένης εις φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 4. Δια την εμπορίαν αιχμηρών μαχαίρων και ακοντίων δεν απαιτείται άδεια. 5. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δύναται, εις εξαιρετικάς περιπτώσεις δημοσίας ασφαλείας, να απαγορεύεται η εμπορία περιστρόφων, πιστολίων και εκρηκτικών υλών, ως και η κατασκευή ή εισαγωγή τούτων εκ του εξωτερικού. Δι' ομοίας αποφάσεως δύνανται να τίθενται περιορισμοί εις την κατασκευήν ή διάθεσιν βολιδωτών φυσιγγίων κυνηγετικών όπλων. 6. Απαγορεύεται: α) Η πώλησις περιστρόφων ή πιστολίων εις πάντα μη κατέχοντα έγγραφον της Αστυνομικής Αρχής ότι δύναται να προβή εις την αγοράν, προκειμένου να τύχη αδείας οπλοφορίας ή κατοχής. β) Η πώλησις εκρηκτικών υλών εις πάντα μη κατέχοντα ισχύουσαν άδειαν της αρμοδίας Αστυνομικής Αρχής περί αγοράς, μεταφοράς ή καταναλώσεως τούτων. 7. Οι εμπορευόμενοι περίστροφα, πιστόλια, εκρη-κτικάς ύλας, κυνηγετικά και αεροβόλα όπλα υποχρεούνται εις την τήρησιν βιβλίων κινήσεως των ειδών τούτων, εις α θα καταχωρίζουν τα πωλούμενα είδη μετά των χαρακτηριστικών αυτών, τα στοιχεία του αγοραστού, ως και πάσαν άλλην λεπτομέρειαν, κατά τα οριζόμενα δια Π. Δ/τος, εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως. 8. Οι παραβάται των διατάξεων των παραγρ. 1, 2 και 6 του παρόντος άρθρου τιμωρούνται δια φυλακίσεως τουλάχιστον εξ μηνών και δια χρηματικής ποινής τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων δραχμών, ο δε παραβάται των διατάξεων των παραγράφων 3 και 7 τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους και δια χρηματικής ποινής. Εν περιπτώσει καταδίκης το Δικαστήριον απαγγέλλει οπωσδήποτε στέρησιν της αδείας εμπορίας από ενός μέχρι τριών ετών. Άρθρον 5. Κατοχή 1. Η κατοχή πιστολίων, περιστρόφων φυσιγγίων αυτών, ως και εκρηκτικών υλών επιτρέπεται κατόπιν αδείας της Αστυνομικής Διευθύνσεως ή Διοικήσεως Χωροφυλακής του τόπου κατοικίας του κατέχοντος.

4 2. Δια την κατοχήν κυνηγετικών όπλων έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις του Δασικού Κώδικος. Αι Δασικαί Αρχαί δια πάσαν χορήγησιν δελτίου κατοχής κυνηγετικού όπλου δέον να ενημερώνουν την αρμοδίαν κατά τόπους, Αστυνομικήν Αρχήν, αποστέλλουσαι εις ταύτην αντίγραφον του χορηγηθέντος δελτίου κατοχής εντός 5νθημέρου από της εκδόσεως αυτού. 3. Η κατοχή ξιφών, ξιφιδίων, λογχών, ξιφολογχών και ακοντίων επιτρέπεται μόνον αν ο κάτοχος τούτων είναι εφωδιασμένος δι' ειδικού δελτίου κατοχής, εκδιδομένου παρά της Αστυνομικής Αρχής του τόπου διαμονής ή κατοικίας του και εμφαίνοντος τα στοιχεία ταυτότητος αυτού και του κατεχομένου αντικειμένου. 4. Δια την κατοχήν αιχμηρών μαχαιρών, αεροβόλων όπλων, ως και φυσιγγίων, καλύκων, καψυλλίων και πυριτίδων κυνηγετικών όπλων δεν απαιτείται άδεια. 5. Επιφυλασσομένων των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου και των τοιούτων της παραγρ. 3 του άρθρου 6 του παρόντος απαγορεύεται η κατοχή των λοιπών εις το άρθρον 1 παράγρ. 1 του παρόντος διαλαμβανομένων όπλων και λοιπών αντικειμένων. 6. Οι παραβάται των παραγρ. 1 και 5 του παρόντος άρθρου τιμωρούνται δια φυλακίσεως τουλάχιστον εξ μηνών και δια χρηματικής ποινής είκοσι πέντε ως εβδομήκοντα πέντε χιλιάδων δραχμών, εν υποτροπή δε δια φυλακίσεως τουλάχιστον 2 ετών και δια χρηματικής ποινής εβδομήκοντα πέντε έως εκατόν πεντήκοντα χιλιάδων δραχμών, οι δε παραβάται της παραγρ. 3 τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών ή δια χρηματικής ποινής. 7. Εις φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ασχολούμενα αποδεδειγμένως με την προαγωγήν του αθλήματος της σκοποβολής ή ξιφασκίας δύναται να χορηγήται άδεια κατοχής όπλων, υπό της κατά τόπον αρμοδίας Αστυνομικής Αρχής. Προκειμένου περί νομικών προσώπων η άδεια χορηγείται επ' ονόματι του διοικούντος το νομικόν πρόσωπον, επί πολυμελούς δε διοικήσεως τούτου, επ' ονόματι του Προέδρου αυτής. 8. Δι' αποφάσεως των Υπουργών Δημοσίας Τάξεως και Προεδρίας της Κυβερνήσεως ρυθμίζονται τα της λειτουργίας των Σκοπευτηρίων, ως και πάσα εν γένει περί ταύτα λεπτομέρεια, σκοπούσα εις την εξασφάλισιν των τε αθλουμένων και του κοινού. Οι παραβάται των αποφάσεων τούτων τιμωρούνται δια κρατήσεως ή προστίμου. 9. Δι' όπλα αποτελούνται ιστορικά κειμήλια και φυλασσόμενα εις συλλογάς φυσικών ή νομικών προσώπων, χορηγείται άδεια κατοχής υφ' όρους καθοριζομένους δι' αστυνομικών διατάξεων. Η άδεια αυτή δεν δύναται να αφορά εις την κατοχήν ενεργών φυσιγγίων. Άρθρον 6. Οπλοφορία 1. Η οπλοφορία άνευ αδείας της Αστυνομικής Διευθύνσεως ή της Διοικήσεως Χωροφυλακής του τόπου κατοικίας ή διαμονής του οπλοφορούντος απαγορεύεται. Άδειαι οπλοφορίας χορηγούνται μόνον εις Έλληνας πολίτας συμπληρώσαντας το 21 ον έτος της ηλικίας των: α) Δι' ιδίαν αυτών ασφάλειαν, μετά γνώμην του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών της περιφερείας των. β) Δια την ασφάλειαν δημοσίων καταστημάτων, Τραπεζών, μουσείων, επιχειρήσεων κοινής ωφελείας ή προωρισμένων εις εξυπηρέτησιν της εθνικής αμύνης ή άλλων μεγάλης αξίας και σπουδαιότητος επιχειρήσεων, οικημάτων χρηζόντων ειδικής προστασίας, ποιμνίων ή μεταφοράς χρημάτων ή αξιών. 2. Άδειαι οπλοφορίας χορηγούνται επίσης προς άσκησιν εις την σκοποβολήν διά των προς τον σκοπόν τούτον επιτρεπομένων εκάστοτε όπλων. Αύται εκδίδονται υπό της Αστυνομικής Διευθύνσεως ή της Διοικήσεως Χωροφυλακής επ' ονόματι μελών ανεγνωρισμένων αθλητικών σωματείων επιδιωκόντων την προαγωγήν του αθλήματος της σκοποβολής. Ο κάτοχος τοιαύτης αδείας επιτρέπεται να οπλοφορή μόνον εντός του χώρου ασκήσεως, ως και να μεταφέρη το όπλον από τόπου εις τόπον, προς συμμετοχήν εις επισήμους αγώνας σκοποβολής. 3. Άδειαι κατοχής και οπλοφορίας δύναται να χορηγούνται υπό της αρμοδίας Αστυνομικής Διευθύνσεως ή Διοικήσεως Χωροφυλακής και δι' έτερα, εκτός περιστρόφων και πιστολίων, όπλα, εφ' όσον τούτο κρίνεται αναγκαίον δια την προστασίαν εγκαταστάσεων ή άλλων μεγάλης αξίας και σπουδαιότητος επιχειρήσεων ή οικημάτων ή προς προστασίαν πολυτίμων

5 εν γένει αντικειμένων, αξιών και χρηματαποστολών. Εις τας αδείας οπλοφορίας αναγράφονται και αι προϋποθέσεις υφ' ας δύνανται οι κατέχοντες ταύτας να φέρουν τα εν αυταίς διαλαμβάνομενα όπλα. 4. Εις περίπτωσιν μη χορηγήσεως υπό της αρμοδίας Αστυνομικής Αρχής των υπό του παρόντος Νόμου προβλεπομένων αδειών κατοχής ή οπλοφορίας, ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσφύγη ενώπιον του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, όστις αποφαίνεται οριστικώς. 5. Αι εις την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου άδειαι οπλοφορίας δύνανται να ισχύουν και εκτός της κατά τόπον αρμοδιότητος του εκδίδοντος, τούτου μνημονευομένου ρητώς εις την άδειαν. 6. Δια Π. Δ/τος εκδιδομένου προτάσει του υπουργού Δημοσίας Τάξεως, καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και αι λοιπαί λεπτομέρειαι δια την χορήγησιν των αδειών οπλοφορίας και κατοχής όπλου. 7. Επιτρέπεται να φέρουν αιχμηράς μαχαίρας άνευ αδείας οι ποιμένες, ζωέμποροι, γεωργοί, αλιείς και αγωγείς, εκτός των πόλεων, κωμοπόλεων και χωρίων. Ομοίως επιτρέπεται να φέρουν αιχμηράς μαχαίρας άνευ αδείας και οι σφαγείς, κρεοπώλαι και παντοπώλαι εντός των καταστημάτων ή εντός των χώρων ασκήσεως του επαγγέλματός των, εφ' όσον έχουν συμπληρώσει το 16 ον έτος της ηλικίας των. 8. Το φέρειν κυνηγετικόν όπλον προς θήραν ρυθμίζεται υπό των διατάξεων του Δασικού Κώδικος. 9. Το φέρειν αεροβόλα όπλα εις ουδεμίαν διατύπωσιν υπόκειται, απαγορεύεται πάντως η χρήσις αυτών εντός κατωκημένων περιοχών, εάν εκ ταύτης δύναται να προκύψη κίνδυνος προσώπου. 10. Επιφυλασσομένων των διατάξεων των παραγράφων 1, 2, 3, 7, 8 και 9 του παρόντος απαγορεύεται το φέρειν όπλα και έτερα αντικείμενα εκ των αναφερομένων εις το άρθρον 1 παράγρ. 1 του παρόντος. 11. Οι παραβάται των διατάξεων των παραγράφων 1,2,3 και 10 του παρόντος τιμωρούνται δια φυλακίσεως τουλάχιστον 6 μηνών και δια χρηματικής ποινής είκοσι πέντε χιλιάδων έως εβδομήκοντα πέντε χιλιάδων δραχμών, εν υποτροπή δε δια φυλακίσεως τουλάχιστον δύο ετών και δια χρηματικής ποινής εβδομήκοντα πέντε χιλιάδων έως εκατόν πεντήκοντα χιλιάδων δραχμών. 12. Οι φέροντες αιχμηράς μαχαίρας εκτός πόλεων, κωμοπόλεων και χωρίων, ως και οι εντός κατωκημένων περιοχών χρησιμοποιούντες αεροβόλα όπλα κατά τρόπον δυνάμενον να προκαλέση κίνδυνον προσώπου, τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών ή δια χρηματικής ποινής. 13. Το φέρειν παρανόμως όπλα, εκρηκτικάς ύλας και εκρηκτικά μηχανήματα εις συνελεύσεις, πανηγύρεις, δημοσίας συναθροίσεις, κέντρα διασκεδάσεως ή παιγνίων, καταστήματα πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών ή εντός μεταφορικών μέσων δημοσίας μεταφοράς προσώπων συνεπάγεται την αύξησιν των κατωτάτων ορίων των δια της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου απειλουμένων ποινών φυλακίσεως κατά εξ μήνας. Άρθρον 7. Μεταφορά 1. Εξαιρουμένης της πυρίτιδος κυνηγίου, απαγορεύεται η μεταφορά και κατανάλωσις εκρηκτικών υλών, άνευ αδείας αγοράς, μεταφοράς και καταναλώσεως, εκδιδομένης υπό της αρμοδίας Αστυνομικής Αρχής κατά τα καθορισθησόμενα δια Π. Δ/τος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως. 2. Επίσης απαγορεύεται η άνευ αδείας της Αστυνομικής Διευθύνσεως ή Διοικήσεως Χωροφυλακής του τόπου κατοικίας ή διαμονής του ενδιαφερομένου μεταφορά των εις το άρθρον 1 παράγρ.1 περίπτ. α, β, δ, στ και ζ αντικειμένων, εξαιρέσει των αιχμηρών μαχαιρών και ακοντίων, αδιαφόρως αν ταύτα προορίζονται ή μη προς εμπορίαν. 3. Οι παραβάται των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των διατάξεων του κατά την παράγρ. 1 εκδιδομένου Π. Δ/τος τιμωρούνται δια φυλακίσεως τουλάχιστον 3 μηνών. Άρθρον 8.

6 Άσκοποι Πυροβολισμοί Όστις οπουδήποτε πυροβολεί ή χρησιμοποιεί εκρηκτικάς ύλας δια σκοπούς αλλοτρίους των δι ους η άδεια αγοράς και καταναλώσεως αυτών ή εκρηκτικόν μηχάνημα τιμωρείται, εάν δεν συντρέχη βαρυτέρα αξιόποινος πράξις, δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους. Η πράξις αύτη τιμωρείται ανεξαρτήτως της δια παράνομον κατοχήν ή οπλοφορίαν επιβαλλομένης ποινής. Άρθρον 9. Οπλοχρησία 1. Ο διαπράξας κακούργημα ή πλημμέλημα εκ δόλου ή εξ αμελείας και καταδικασθείς, ανεξαρτήτως της δια τούτο επιβαλλομένης ποινής, τιμωρείται, εάν η χρήσις των όπλων, εκρηκτικών υλών, εκρηκτικών μηχανημάτων, και λοιπών αναφερομένων εν τω παρόντι επικινδύνων αντικειμένων δεν αποτελή κατ' ειδικήν διάταξιν στοιχείον του αδικήματος, δια φυλακίσεως τουλάχιστον εξ μηνών. 2. Η οπλοχρησία διώκεται αυτεπαγγέλτως, έστω και εάν δια την κυρίαν πράξιν απαιτήται έγκλησις. 3. Η δια την οπλοχρησίαν επιβληθείσα ποινή εκτίεται αθροιστικώς, μη εφαρμοζομένων εν γένει ως προς αυτήν των περί συρροής διατάξεων. Άρθρον 10. Όπλα και αντικείμενα εν ταις φυλακαίς 1. Οι εν ταις φυλακαίς ή εις έτερον χώρον υπό δημοσίας αρχής κρατούμενοι, κατέχοντες οιονδήποτε όπλον ή έτερον αντικείμενον εκ των εν τω παρόντι νόμω αναφερομένων τιμωρούνται δια φυλακίσεως τουλάχιστον δύο ετών. Η επιβαλλομένη ποινή εκτίεται αθροιστικώς, μη εφαρμοζομένων εν γένει ως προς αυτήν των περί συρροής διατάξεων. 2. Οι παρανόμως εισάγοντες εις τους εν τη προηγουμένη παραγράφω χώρους όπλα και λοιπά εκ των αναφερομένων εις το άρθρον 1 παράγρ. 1 του παρόντος αντικείμενα, ως και εργαλεία μη επιτρεπόμενα υπό του Κανονισμού των φυλακών και δι' ων δύναται να επιτευχθή σωματική βλάβη, εάν η πράξις δεν φέρη βαρύτερον χαρακτήρα, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον δύο ετών. Άρθρον 11. Απαγόρευσις χορηγήσεως αδειών 1. Αι υπό του παρόντος νόμου προβλεπόμεναι άδειαι ή δελτία κατοχής, κατά περίπτωσιν, εισαγωγής εκ του εξωτερικού, κατασκευής, μετασκευής, συναρμολογήσεως, επισκευής και επεξεργασίας εν τω εσωτερικώ, εμπορίας, κατοχής, οπλοφορίας και αγοράς ή μεταφοράς ή καταναλώσεως εκρηκτικών υλών, δεν επιτρέπεται να χορηγώνται εις καταδικασθέντας: α) Εις θανατικήν ποινήν μετατραπείσαν εις κάθειρξιν, ως και εις καταδικασθέντας εις κάθειρξιν. β) Δια παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και αλιείαν δια δυναμίτιδος. γ) Δια ποινής φυλακίσεως επί λαθρεμπορία, παρανόμω οπλοφορία, ως και παρανόμω εισαγωγή, κατασκευή, συναρμολογήσει, επισκευή, επεξεργασία, εμπορία, κατοχή, των εν άρθροις 1 παράγρ. 1 αντικειμένων και μεταφορά και καταναλώσει εκρηκτικών υλών εντός πέντε ετών, αρχομένων από της αποτίσεως ή της δια χάριτος αφέσεως ή της παραγραφής της ποινής. δ) Δια τινα των εν άρθροις 167 έως και 171 του Ποινικού Κώδικος αδικημάτων, εντός πέντε ετών, αρχομένων από της αποτίσεως ή της δια χάριτος αφέσεως ή της παραγραφής της ποινής. 2. Αι εν τη προηγουμένη παραγράφω άδειαι, δεν επιτρέπεται ωσαύτως να χορηγώνται: α)εις πάντα κρινόμενον επικίνδυνον εις την δημοσίαν τάξιν και ασφάλειαν εν γένει, ως και εις πάντα μη παρέχοντα εχέγγυα ασφαλούς διαχειρίσεως των εν άρθρω 1 παράγρ. 1 αντικειμένων.

7 β) Εις άτομα μη συμπληρώσαντα το 18 ον έτος της ηλικίας των, επιφυλασσομένης της διατάξεως της παραγρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. 3. Εν περιπτώσει καταδίκης, αποτελούσης κώλυμα χορηγήσεως αδείας κατά τα εν παραγρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου οριζόμενα, αφαιρούνται και αι χορηγηθείσαι άδειαι υπό της Αρχής, ήτις εξέδωκε ταύτας. Νέαι άδειαι δύναται να μη χορηγώνται επ' ονόματι συζύγου ή συγγενών του καταδικασθέντος εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τετάρτου βαθμού συμπεριλαμβανομένου προς της παρελεύσεως διετίας από της αμετακλήτου αποφάσεως του ποινικού δικαστηρίου. 4. Εν περιπτώσει καταδίκης του υπευθύνου του νομικού προσώπου ή ετέρου μέλους του διοικητικού συμβουλίου επί παρανόμω εμπορία, κατασκευή, συναρμολογήσει, επισκευή και επεξεργασία εν τω εσωτερικώ όπλων και εκρηκτικών υλών η αρμοδία Αρχή, δύναται κατά την κρίσιν της, να αφαιρέση ή να μη επαναχορηγήση εις το νομικόν πρόσωπον τας προβλεπομένας υπό του παρόντος νόμου αδείας. 5. Αι κατά τας διατάξεις του παρόντος χορηγούμεναι ή χορηγηθείσαι άδειαι ισχύουν επί δύο έτη από της εκδόσεώς των, ανακαλούνται δε οποτεδήποτε, εφ' όσον δεν υπήρχον ή μετεβλήθησαν αι προϋποθέσεις χορηγήσεως αυτών. Άρθρον 12 Κατάσχεσις και δήμευσις 1. Τα παρανόμως κατεχόμενα, φερόμενα, κατασκευαζόμενα, μεταφερόμενα όπλα και λοιπά εν άρθρω 1 αντικείμενα, ως και τα εκουσίως παραδιδόμενα εις τας αρμοδίας Αρχάς τοιαύτα κατάσχονται. Οι τελωνειακοί υπάλληλοι δια τα εν τοις Τελωνείοις και κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος εισαγόμενα όπλα και λοιπά ως άνω αντικείμενα ως και αι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων δια τα εις τας παραμεθορίους περιοχάς ή εντός των επιτηρουμένων ή απηγορευμένων ζωνών, παρανόμως φερόμενα όπλα και λοιπά αντικείμενα του παρόντος νόμου, δικαιούνται να προβαίνουν εις κατάσχεσιν, εκπληρούντες καθήκοντα ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων. 2. Τα κατά την προηγουμένην παράγραφον όπλα και λοιπά εν άρθρω 1 αντικείμενα δημεύονται, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 76 παράγρ. 2 του Ποινικού Κώδικος. 3. Το εκ της εκποιήσεως των κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου δημευομένων όπλων και λοιπών αντικειμένων προϊόν αποτελεί πόρον του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, εις ο και κατατίθεται μερίμνη του εκάστοτε αναδεικνυομένου τελικού πλειοδότου. Άρθρον 13 Διακεκριμέναι περιπτώσεις 1. Όστις εισάγει, κατέχει, κατασκευάζει εμπορεύεται, παραδίδει, προμηθεύει ή μεταφέρει πολεμικά τυφέκια, αυτόματα, πολυβόλα, πιστόλια, περίστροφα, χειροβομβίδας, πυρομαχικά, εκρηκτικάς ύλας ή εκρηκτικά μηχανήματα επί σκοπώ διαθέσεως αυτών εις τρίτους προς διάπραξιν κακουργήματος ή επί σκοπώ παρανόμου εφοδιασμού ομάδων, οργανώσεων, σωματείων ή ενώσεων προσώπων, τιμωρείται δια της ποινής προσκαίρου καθείρξεως. Δια της αυτής ποινής τιμωρείται και ο, δια τους αυτούς ως άνω σκοπούς, λαμβάνων, κατέχων, αποκρύπτων, ή άλλως πως δεχόμενος παρ' εαυτώ τ' ανωτέρω αντικείμενα. Δια της αυτής επίσης ποινής τιμωρούνται και τα μέλη διοικητικού συμβουλίου ή διοικούσης επιτροπής ή οι υπεύθυνοι ή αρχηγοί των κατά την προηγουμένην περίπτωσιν ομάδων, οργανώσεων, σωματείων και ενώσεων, εάν τελούν εν γνώσει του παρανόμου εφοδιασμού ή της κατοχής των ως άνω αντικειμένων υπό τινος των μελών αυτών ως και των υπό τούτων επιδιωκομένων σκοπών. 2. Πάσα εκ προθέσεως προπαρασκευαστική ενέργεια τινός των εν τη προηγουμένη παραγράφω πράξεων τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον δύο ετών. 3. Εις τας περιπτώσεις των προηγουμένων παραγράφων δημεύονται και τα μεταφορικά μέσα, εφ' όσον ο κύριος ή, προκειμένου περί νομικού προσώπου, ο εκπρόσωπος αυτού είναι αυτουργός ή συμμέτοχος της πράξεως.

8 4. Αρμόδιον προς εκδίκασιν των εις την παρ. 1 του παρόντος άρθρου πράξεων είναι το πενταμελές εφετείον. Άμα τω πέρατι της ανακρίσεως, η δικογραφία υποβάλλεται υπό του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών εις τον Εισαγγελέα Εφετών όστις, εάν κρίνη ότι προκύπτουν ενδείξεις και ότι δεν πρέπει να επιστρέψη ταύτην προς συμπλήρωσιν της ανακρίσεως, υποχρεούται, εφ' όσον συμφωνή ο Πρόεδρος Εφετών, να εισαγάγη την υπόθεσιν εις το ακροατήριον δι' απ' ευθείας κλήσεως, καθ' ης ουδεμία προσφυγή επιτρέπεται. Εν τη περιπτώσει ταύτη περί της διαρκείας της ισχύος του εντάλματος συλλήψεως και περί της διαρκείας της προφυλακίσεως του κατηγορουμένου αποφαίνεται δια διατάξεώς του, καθ' ης δεν χωρεί προσφυγή, ο Πρόεδρος Εφετών, περί της προσωρινής δε απολύσεως του κατηγορουμένου, το Συμβούλιον Εφετών, συντιθέμενον εκ τριών Εφετών. Εάν διετάχθη η διατήρησις της ισχύος εντάλματος συλλήψεως, ο Εισαγγελεύς των Εφετών δια διατάξεώς του, ης δεν απαιτείται τοιχοκόλλησις, διατάσσει την αναστολήν της εν τω ακροατηρίω διαδικασίας, ως προς τον φυγοδικούντα κατηγορούμενον, μέχρι προσελεύσεως ή συλλήψεως αυτού. Το ως άνω Συμβούλιον, επί πλειόνων κατηγορουμένων, είναι αρμόδιον να αποφανθή ως προς ους δεν προκύπτουν ενδείξεις ή ως προς ους δέον να κηρυχθή απαράδεκτος ή να παύση η ποινική δίωξις, χωριζομένης ως προς τούτους της υποθέσεως. Εάν ως προς τινας των κατηγορουμένων δεν επερατώθη η ανάκρισις, προβλέπεται δε βραδύτης περατώσεως, ο ανακριτής διατάσσει τον χωρισμόν δια διατάξεώς του, μη υποκειμένης εις προσφυγήν, συνεχίζει δε την ανάκρισιν ως προς τούτους, δι' ούς άμα τη περατώσει ενεργούνται τα εν τη παρούση παραγράφω ως άνω οριζόμενα. Άρθρον 14. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, εκδιδομένης μετά πρότασιν των Αρχηγών Χωροφυλακής ή Αστυνομίας Πόλεων, καθορίζονται αι Αστυνομικαί Αρχαί, προς ας υποβάλλονται υπό των ενδιαφερομένων αι αιτήσεις δια την χορήγησιν αδειών, περί ων αι διατάξεις του άρθρου 2 παράγρ. 1 και 2 και του άρθρου 4 παράγρ. 1 του παρόντος. Άρθρον 15. Πας κάτοχος όπλων και λοιπών αντικειμένων εκ των εις το άρθρο 1 του παρόντος διαλαμβανομένων, όστις έχει αυθορμήτως παραδώσει ταύτα εις δημοσίαν αρχήν ή θέλει παραδώσει αυτά εις αστυνομικήν αρχήν εντός προθεσμίας ενός μηνός από της ισχύος του παρόντος, δυναμένης να παραταθή μέχρι δύο εισέτι μήνας, δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, παραμένει ατιμώρητος, η δε δικογραφία τίθεται δια πράξεως του Εισαγγελέως εις το αρχείον. Άρθρον Το Ν.Δ. 542/1970 «περί όπλων, εκρηκτικών υλών, εκρηκτικών μηχανημάτων και πυροτεχνημάτων» καταργείται. 2. Μέχρις εκδόσεως των υπό του παρόντος νόμου προβλεπομένων Π. Δ/των ή αποφάσεων, εφαρμόζονται αι διατάξεις των κατ' εξουσιοδότησιν του Ν.Δ. 542/1970 εκδοθέντων διαταγμάτων και αποφάσεων. Άρθρον Η παρ. 3 του άρθρου 82 του Ποινικού Κώδικος, ως το άρθρον τούτο αντικατεστάθη υπό του άρθρου 3 του Ν.Δ. 790/1970, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «3. Ο καθορισμός του ποσού της μετατροπής, λαμβανομένων υπ' όψιν και των οικονομικών όρων του καταδικασθέντος, γίνεται δι' ειδικώς ητιολογημένης αποφάσεως, υπολογιζομένης μιας ημέρας φυλακίσεως προς δραχμάς διακοσίας μέχρις είκοσι χιλιάδας και μιας ημέρας κρατήσεως προς δραχμάς εκατόν μέχρι πέντε χιλιάδας».

9 2. Εις το άρθρον 82 του Ποιν. Κώδικος, ως τούτο αντικατεστάθη υπό του άρθρου 3 του Ν.Δ. 790/1970, προστίθεται παράγραφος υπ' αριθ. 5, έχουσα ως ακολούθως: «5. Δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών δύναται να αυξομειούνται τα εν παρ. 3 του παρόντος άρθρου προβλεπόμενα ποσά μετατροπής των στερητικών της ελευθερίας ποινών». Άρθρον 18 Το άρθρον 385 του Ποινικού Κώδικος αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρον 385 : Εκβίασις 1. Όστις, εκτός των εν άρθρω 380 περιπτώσεων, επί σκοπώ του να περιποιήση εις εαυτόν ή εις άλλον παράνομον περιουσιακόν όφελος, εξαναγκάζει τινά δια βίας ή απειλής εις πράξιν, παράλειψιν ή ανοχήν, εξ ης επέρχεται ζημία εις την περιουσίαν αυτού του εξαναγκαζομένου ή άλλου, τιμωρείται: α)κατά τα εν άρθρω 380 παρ. 1 και 2 οριζόμενα, εάν η πράξις ετελέσθη δια σωματικής βίας κατά προσώπου ή δι' απειλών ηνωμένων με επικείμενον κίνδυνον σώματος ή ζωής, β) δια φυλακίσεως τουλάχιστον δύο ετών, μη επιτρεπομένης μετατροπής και αναστολής της ποινής, εάν ο υπαίτιος μετεχειρίσθη βίαν ή απειλήν βλάβης της υπό του εξαναγκαζομένου ή άλλου ασκουμένης επιχειρήσεως, επαγγέλματος, λειτουργήματος ή άλλης δραστηριότητος ή προσεφέρθη να παράσχη ή παρέχει προστασίαν δια την αποτροπήν προκλήσεως υπό τρίτου τοιαύτης βλάβης. Δια καθείρξεως δε μέχρι δέκα ετών, εάν αι ως άνω πράξεις ετελέσθησαν υπό προσώπου διαπράττοντος κατά συνήθειαν ή κατ' επάγγελμα τοιαύτας πράξεις ή εκ των περιστάσεων αποδεικνύεται ότι ο υπαίτιος είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνος και γ) δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών κατά πάσαν άλλην περίπτωσιν. 2. Αι διατάξεις του άρθρου 72 περί οίκου εργασίας έχουν και εν προκειμένω εφαρμογήν». Άρθρον 19 Η παρ. 3 του άρθρου 249 του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως ακολούθως: «3. Εις εξαιρετικάς περιπτώσεις ο ανακριτής δύναται να αναθέση την ενέργειαν ωρισμένων πράξεων εις έτερον ανακριτήν ή εις οιονδήποτε προανακριτικόν υπάλληλον της έδρας του, ειδοποιών συγχρόνως τον οικείον εισαγγελέα εφετών». Άρθρον 20 Η παρ. 1 του άρθρου 489 του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας, ως το άρθρον τούτο αντικατεστάθη υπό του άρθρου 18 του Ν.Δ. 1160/1972, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Ο καταδικασθείς και ο εισαγγελεύς ή δημόσιος κατήγορος δικαιούνται να ασκήσουν έφεσιν: α)κατά της αποφάσεως του πταισματοδικείου και του ειρηνοδικείου (άρθρον 116) εάν δι' αυτής κατεδικάσθη ο κατηγορούμενος εις κράτησιν υπέρ τας οκτώ ημέρας ή εις πρόστιμον υπερβαίνον τας δύο χιλιάδας εξακοσίας δραχμάς ή εις αποζημίωσιν ή χρηματικήν ικανοποίησιν υπέρ του πολιτικώς ενάγοντος υπερβαινούσας εν συνόλω τας πέντε χιλιάδας δραχμάς. β) Κατά της αποφάσεως του μονομελούς πλημμελειοδικείου εάν δι' αυτής κατεδικάσθη ο κατηγορούμενος εις φυλάκισιν υπερβαίνουσαν τας τριάκοντα ημέρας ή εις χρηματικήν ποινήν υπερβαίνουσαν τας εξ χιλιάδας πεντακοσίας δραχμάς ή εάν επεδικάσθη κατ' αυτού οιαδήποτε αποζημίωσις και ικανοποίησις υπερβαίνουσα εν συνόλω τας είκοσι χιλιάδας δραχμάς ή εάν κατεδικάσθη εις ποινήν οιανδήποτε συνεπαγομένην τας εν τη επομένη περιπτώσει, υπό στοιχ. γ στερήσεις και ανικανότητας ή την έκτισιν ετέρας ανασταλείσης ποινής φυλακίσεως υπερβαινούσης τας τριάκοντα ημέρας ή συνεπαγομένης τα αυτά αποτελέσματα και γ) Κατά της αποφάσεως του τριμελούς πλημμελειοδικείου και της αποφάσεως του εφετείου επί πλημμελήματι (άρθρον 111, αριθ. 6 και 116) εάν δι' αυτής κατεδικάσθη ο κατηγορούμενος εις ποινήν φυλακίσεως υπερβαίνουσαν τους τρεις μήνας ή εις χρηματικήν ποινήν υπερβαίνουσαν τας τριάκοντα τρεις χιλιάδας δραχμάς ή εις ποινήν οιανδήποτε

10 συνεπαγομένην στέρησιν πολιτικών δικαιωμάτων ή την από δημοσίας, δημοτικής ή κοινοτικής υπηρεσίας έκπτωσιν ή ανικανότητα προς απόκτησιν αυτής ή εις ποινήν συνεπαγομένην την έκτισιν ετέρας ανασταλείσης ποινής τριών μηνών και επέκεινα ή συνεπαγομένην τας ανωτέρω στερήσεις και ανικανότητας ή εις αποζημίωσιν και χρηματικήν ικανοποίησιν υπέρ του πολιτικώς ενάγοντος υπερβαίνουσαν εν συνόλω τας τεσσαράκοντα χιλιάδας δραχμάς. δ) Κατά της αποφάσεως του μονομελούς και τριμελούς δικαστηρίου ανηλίκων, δι' ης κατεδικάσθη ο ανήλικος εις περιορισμόν εντός σωφρονιστικού καταστήματος υπερβαίνοντα κατά το ελάχιστον όριον το έτος. ε) Κατά της αποφάσεως του μονομελούς ή τριμελούς δικαστηρίου ανηλίκων δι' ης κατεδικάσθη κατά το άρθρον 130 του Ποινικού Κώδικος εις ποινήν στερητικήν της ελευθερίας μείζονα των τριών μηνών, ανήλικος, άγων μεν κατά τον χρόνον της τελέσεως της πράξεως την εφηβικήν αυτού ηλικίαν, εισαχθείς όμως εις δίκην μετά την συμπλήρωσιν του 17ου έτους. Υπό την αυτήν προϋπόθεσιν το δικαίωμα εφέσεως παρέχεται και εις τας περιπτώσεις του άρθρου 131 του Ποινικού Κώδικος». Άρθρον 21 Το άρθρον 8 του Ν.Δ. 743/1970 «περί τιμωρίας των παραβατών των νόμων «περί ναρκωτικών και ουσιών προκαλουσών τοξικομανίαν ή εξάρτησιν του ατόμου, ως και περί μεταχειρίσεως των τοξικομάνων εν γένει» αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρον Εάν το δικαστήριον πεισθή ότι ο υπαίτιος τινός των εν άρθροις 3 έως 6 και 7 παρ.1 αναφερομένων πράξεων οικεία βουλήσει συνετέλεσε, προ της καταδίκης αυτού ουσιωδώς εις την ανακάλυψιν και εξάρθρωσιν συμμορίας επιδιδομένης εις διάπραξιν των εν άρθροις 3 και 4 πράξεων, διατάσσει εν τη αποφάσει αυτού την αναστολήν εκτελέσεως της καταγνωσθείσης ποινής, ασχέτως συνδρομής των όρων των άρθρων 99 και 100 του Ποινικού Κώδικος, επί διάστημα δύο μέχρις είκοσιν ετών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά και εν προκειμένω αναλόγως των αρθρων 101 παρ. 2 και 102 έως 104 του Ποινικού Κώδικος. 2. Εάν ο καταδικασθείς επί τινι των εν άρθροις 3 έως 6 και 7 παρ. 1 αναφερομένων πράξεων συντελέση ουσιωδώς οικεία βουλήσει εις την ανακάλυψιν και εξάρθρωσιν συμμορίας επιδιδομένης εις την διάπραξιν των εν άρθροις 3 και 4 πράξεων, απολύεται των φυλακών, υφ' όρον, μετ' απόφασιν του δικαστηρίου, εκδιδομένην τη αιτήσει του, ή τη αιτήσει της διευθύνσεως του καταστήματος εν ω ούτος κρατείται ως και τη αιτήσει του Εισαγγελέως, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 106 και 110 του Ποινικού Κώδικος». Άρθρον 22 Το άρθρον 9 του Ν.Δ. 743/1970 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρον 9. Προς εκδίκασιν των εν άρθροις 3 και 4 αναφερομένων πράξεων αρμόδιον είναι το Πενταμελές Εφετείον. Αμα τω πέρατι της ανακρίσεως η δικογραφία υποβάλλεται υπό του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών εις τον Εισαγγελέα Εφετών, όστις, εάν κρίνη ότι προκύπτουν ενδείξεις και ότι δεν πρέπει να επιστρέψη ταύτην προς συμπλήρωσιν της ανακρίσεως, υποχρεούται, εφ' όσον συμφωνή ο Πρόεδρος Εφετών, να εισαγάγη την υπόθεσιν εις το ακροατήριον δι' απ' ευθείας κλήσεως, καθ' ης ουδεμία προσφυγή επιτρέπεται. Εν τη περιπτώσει ταύτη περί της διαρκείας της ισχύος του εντάλματος συλλήψεως και περί της διαρκείας της προφυλακίσεως του κατηγορουμένου αποφαίνεται δια διατάξεώς του, καθ' ης δεν χωρεί προσφυγή, ο Πρόεδρος Εφετών, περί της προσωρινής δε απολύσεως του κατηγορουμένου, το Συμβούλιον Εφετών, συντιθέμενον εκ τριών Εφετών. Εάν διετάχθη η διατήρησις της ισχύος εντάλματος συλλήψεως, ο Εισαγγελεύς των Εφετών δια διατάξεώς του, ης δεν απαιτείται τοιχοκόλλησις, διατάσσει την αναστολήν της εν τω ακροατηρίω διαδικασίας, ως προς τον φυγοδικούντα κατηγορούμενον, μέχρι προσελεύσεως ή συλλήψεως αυτού. Το ως άνω Συμβούλιον, επί πλειόνων κατηγορουμένων, είναι αρμόδιον να αποφανθή ως προς ους δεν προκύπτουν ενδείξεις ή ως προς ους δέον να κηρυχθή απαράδεκτος ή να παύση η ποινική δίωξις, χωριζομένης ως προς τούτους της υποθέσεως. Εάν ως προς τινας των

11 κατηγορουμένων δεν επερατώθη η ανάκρισις, προβλέπεται δε βραδύτης περατώσεως, ο ανακριτής διατάσσει τον χωρισμόν δια διατάξεώς του, μη υποκειμένης εις προσφυγήν, συνεχίζει δε την ανάκρισιν ως προς τούτους, δι' ούς άμα τη περατώσει ενεργούνται τα εν τη παρούση παραγράφω ως άνω οριζόμενα». Άρθρον 23 Αι παράγρ. 2 και 3 του άρθρου 97 του Ν. 1165/1918 «περί τελωνειακού Κώδικος», προστεθείσαι εις τούτον δια των άρθρων 1 και 4 του Α.Ν. 1514/1950 κυρωθέντος υπό του Ν. 1591/1950, αντικαθίστανται ως ακολούθως: «2. Επί παραλείψεως της τηρήσεως ή επί ανακριβούς ή ατάκτου τηρήσεως των εις εκτέλεσιν των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 88 του παρόντος καθοριζομένων διατυπώσεων, επιβάλλεται κατά των παραβατών πρόστιμον από είκοσι χιλιάδας μέχρι πεντήκοντα χιλιάδας δραχμάς, πλην αν συντρέχη περίπτωσις λαθρεμπορίας, ότε εφαρμόζονται και αι περί ταύτης διατάξεις. 3. Κατά των οπωσδήποτε συμμετασχόντων της κατά την παράγραφον 2 του άρθρου 89 του παρόντος τελωνειακής παραβάσεως και αναλόγως του βαθμού της συμμετοχής εκάστου, ασχέτως της ποινικής διώξεως αυτών, επιβάλλεται, κατά τας διατάξεις των άρθρων 100 και επ. του παρόντος, ιδιαιτέρως εις έκαστον και αλληλεγγύως πολλαπλούν τέλος από του διπλού μέχρι του δεκαπλού των βαρυνόντων το αντικείμενον ταύτης δασμών, φόρων, τελών και δικαιωμάτων, εν συνόλω δια πάντας τους συνυπαιτίους. Προς τούτο, οι δασμοί και φόροι λογίζονται δια μεν τας περιπτώσεις του άρθρου 111 του παρόντος, εκείνοι οι οποίοι θα εφηρμόζοντο κατά την ημέραν της κατασχέσεως, εις τας λοιπάς δε περιπτώσεις οι δασμοί και φόροι οι οποίοι θα εφηρμόζοντο κατά την ημέραν της αποστολής της δικογραφίας εις την Εισαγγελικήν Αρχήν, ελλείψει δε τοιαύτης κατά την ημέραν περιελεύσεως εις ταύτην της οικείας μηνύσεως. Εν η περιπτώσει το δεκαπλούν των ανηκόντων δασμών και λοιπών φόρων εις το αντικείμενον της λαθρεμπορίας είναι μικρότερον των είκοσι χιλιάδων δραχμών, τα επιβλητέα τέλη δύναται να καθορισθούν μέχρι του ποσού τούτου, το οποίον δύναται να αυξομειούται δια Προεδρικών Διαταγμάτων εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού των Οικονομικών». Άρθρον 24 Το άρθρον 102 του Νόμου 1165/1918 «περί Τελωνειακού Κώδικος», ως αντικατεστάθη υπό του άρθρου 5 του Α.Ν. 1514/1950, κυρωθέντος υπό του Ν. 1591/1950, αντικαθίστανται ως ακολούθως: «Άρθρον Η κατά το άρθρον 100 λαθρεμπορία τιμωρείται: Α)Δια φυλακίσεως τουλάχιστον εξ μηνών. Εάν όμως η λαθρεμπορία έχη αντικείμενον μη σημαντικής αξίας και προς ατομικήν χρήσιν ή ανάλωσιν του υπαιτίου προωρισμένον, το ελάχιστον όριον της ποινής μειούται εις το ήμισυ. Β) Δια φυλακίσεως τουλάχιστον ενός έτους εις τας εξής περιπτώσεις: α)εάν επράχθη καθ' υποτροπήν, β)εάν επράχθη ενόπλως ή υπό τριών ή πλειόνων, ηνωμένων, γ)εάν οι δασμοί, φόροι, τέλη ή δικαιώματα ων εστερήθη το δημόσιον, ανέρχωνται εις σημαντικόν ποσόν και δ)εάν ο υπαίτιος μετεχειρίσθη ιδιαίτερα τεχνάσματα. Εν περιπτώσει υποτροπής ουδέποτε δύναται να επιβληθή ποινή ελαφροτέρα της πρότερον καταγνωσθείσης. 2. Επί αποπείρας επιβάλλεται η εις την τετελεσμένην λαθρεμπορίαν απειλουμένη ποινή, εις δε τους συνεργούς, δύναται να επιβληθή η κατά των αυτουργών απειλουμένη ποινή». Άρθρον 25 Εις το υπ' αριθ. 29 της 15/28 Ιανουαρίου 1971 Β. Διάταγμα «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των ισχυουσών διατάξεων «περί τυχηρών και μη παιγνίων», προστίθεται άρθρον, υπ' αριθ. 7Α έχον ως ακολούθως:

12 «Άρθρον 7 Α Απάτη περί τα παίγνια. Ο κατ' επάγγελμα διενεργών οιονδήποτε, κατεταγμένον ή μη παίγνιον και μετερχόμενος προς εξασφάλισιν της υπέρ αυτού εκβάσεως τούτου οιασδήποτε παραπλανητικάς κατά την διεξαγωγήν του παιγνίου ενεργείας, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον ενός έτους, εάν η πράξις δεν τιμωρήται βαρύτερον κατ' άλλην διάταξιν, μη επιτρεπομένης της αναστολής και της μετατροπής της ποινής». Άρθρον 26 Το άρθρον 344 του Ποινικού Κώδικος αντικαθίσταται ως ακολούθως: Έγκλησις «Άρθρον 344. Εις τας περιπτώσεις των άρθρων 336, 337, 338, 341 ως και εις τας των άρθρων 339, 342 και 343, όταν το παθόν πρόσωπον είναι θήλυ, η ποινική δίωξις χωρεί επί εγκλήσει. Εις τας περιπτώσεις του άρθρου 341, όταν ο υπαίτιος ετέλεσε γάμον μετά της παθούσης, ποινική δίωξις χωρεί μόνον αφ' ού προηγουμένως ο γάμος κηρυχθή άκυρος». Άρθρον 27 Το εν άρθροις 1 και 2 του Ν.1608/1950 «περί αυξήσεως των ποινών των προβλεπομένων διά τους καταχραστάς του Δημοσίου», ως ετροποποιήθη διά του Α.Ν.790/1970, ποσόν των πεντήκοντα χιλιάδων δραχμών αυξάνεται εις διακοσίας πεντήκοντα χιλιάδας δραχμάς. Άρθρον 28 Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 1 έως 14 και 16 του παρόντος άρχεται μετά τριάκοντα ημέρας από της δημοσιεύσεως αυτού διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, του δε άρθρ.15 και των λοιπών άρθρων από της δημοσιεύσεως τούτου διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους. Εν Αθήναις τη 17 Δεκεμβρίου 1976 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς. Εν Αθήναις τη 18 Δεκεμβρίου 1976 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79)

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 180/1979 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει τας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ. Ν. 456/1976, Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Αρ. 1 Έννοια όρων

ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ. Ν. 456/1976, Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Αρ. 1 Έννοια όρων ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ Ν. 456/1976, Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Αρ. 1 Έννοια όρων Διά την εφαρμογήν του παρόντος νόμου: 1. «Φωτοβολίδες» νοούνται μείγματα ευφλέκτων υλών εκτοξευόμενα εν αναφλέξει διά καταλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΛΑ. Αρ. 1 Εννοια όρων - Εκταση εφαρμογής.

ΟΠΛΑ. Αρ. 1 Εννοια όρων - Εκταση εφαρμογής. ΟΠΛΑ 1. N. 2168/1993, Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις, ως ισχύει μετά την τροποποίηση του N. 3169/2003. Αρ. 1 Εννοια όρων - Εκταση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Στο σχέδιο νόμου «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21 ης Μαΐου 2008 «για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος ΠΜΣ «Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της» Πάντειο Πανεπιστήμιο Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 Μαΐου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 *************************** Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα. πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 147/Α/3-9-93)

Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα. πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 147/Α/3-9-93) ΝΟΜΟΣ: Αριθ. 2168/93 Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα. πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 147/Α/3-9-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Α.Ν. 86/67, Περί επιβολής κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολήν και την απόδοσιν εισφορών εις Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως. Αρ. 1 1. Οστις υπέχων νόμιμον υποχρέωσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911 «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 Εν περιπτώσει θανατώσεως ή σωµατικής βλάβης προσώπου τινός δι αυτοκινήτου εφαρµόζονται αι διατάξεις του ποινικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων. Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα

Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων. Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα 1. Στον Ποινικό Κώδικα μετά το άρθρο 110 Α προστίθενται τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ν. 2520 της 27 Αυγ./4 Σεπτ. 1940 (ΦΕΚ Α' /273). Περί υγειονομικών διατάξεων.

Α. Ν. 2520 της 27 Αυγ./4 Σεπτ. 1940 (ΦΕΚ Α' /273). Περί υγειονομικών διατάξεων. Α. Ν. 2520 της 27 Αυγ./4 Σεπτ. 1940 (ΦΕΚ Α' /273). Περί υγειονομικών διατάξεων. Αντικείμενον Αρθρο 1. 1. Προς προστασίαν της δημοσίας υγείας εν γένει επιτρέπεται η έκδοσις υγειονομικών διατάξεων, ων η

Διαβάστε περισσότερα

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78)

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Νόμος 287 της 1/6.4.1976: Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Αρθρον 1. Παραμεθόριοι Περιοχαί. Παραμεθόριαι περιοχαί, δια

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1. Ν.Δ. 3424/1955. Περί ευθύνης των αγοραστών γεωργικών προϊόντων. Αρ. 1 Αγοραστής γεωργικών προϊόντων, όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 992/1979

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920)

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920) ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920) Κεφάλαιον 9 ον Αρ. 54 - Ποινικαί Διατάξεις 1. Τιμωρείται δια φυλακίσεως και χρηματικής ποινής μέχρις χιλίων (1.000)ευρώ, πας, όστις συναλλάσσεται ως εκπροσωπών ημεδαπήν

Διαβάστε περισσότερα

: 3169 : 2003 189 20030724 : 24.07.2003 : 22.07.2003 : 1 : 24.07.2003 : (1), (2), (3) (4) 1 . 2168/1993 . : 2 : 23.12.2003

: 3169 : 2003 189 20030724 : 24.07.2003 : 22.07.2003 : 1 : 24.07.2003  : (1), (2), (3) (4) 1 . 2168/1993 . : 2 : 23.12.2003 ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3169 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 189 20030724 Τέθηκε σε ισχύ: 24.07.2003 Ηµ.Υπογραφής: 22.07.2003 Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνοµικούς, Τίτλος: εκπαίδευση τους σε αυτά και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσημα Πρακτικά της ΡΣΤ, 22 Μαρτίου 2011, Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου:

Πρωτ. Από τα επίσημα Πρακτικά της ΡΣΤ, 22 Μαρτίου 2011, Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσημα Πρακτικά της ΡΣΤ, 22 Μαρτίου 2011, Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου: Τροποποίηση του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ν. 2518/1997)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ν. 2518/1997) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ν. 2518/1997) Αρ. 1 Εννοια όρων - Πεδίο εφαρμογής 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ως επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4322/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4322/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 Μαΐου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4322/2015 ********************** Σημαντικές αλλαγές επιφέρει ο νέος νόμος 4322/2015 (Μεταρρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2230 της 22ας ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2230 της 22ας ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 97/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2230 της 22ας ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων Βιολογικών Ουσιών Ανθρωπινής Προελεύσεως Νόμος του 1987 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν. 1815/1988)

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν. 1815/1988) ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν. 1815/1988) Αρ. 1 1. Αντικείμενο του Κώδικα αυτού είναι η ρύθμιση των σχέσεων που απορρέουν από τη λειτουργία ή την εκμετάλλευση πολιτικού αεροσκάφους. 2. Αεροσκάφος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Γ εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον πρώτον

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Γ εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον πρώτον ΝΟΜΟΣ: 2994/1922 Περί κυρώσεως της ιεθνούς Συµβάσεως της Γ' ιεθνούς Συνδιασκέψεως Εργασίας της Γενεύης, της κανονιζούσης την χρήσιν του ανθρακικού µολύβδου (στουπετσίου) εν τοις χρωµατισµοίς. (ΦΕΚ 162/Α/31-8-22)

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') :

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων Άρθρο 1 : Επαναφέρονται εν ισχύι αι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 118/45, αίτινες τροποποιούµεναι

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ Χαρακτηρισμός όπλων ως σκοπευτικών Οροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης αδειών κατοχής όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών Υποχρεώσεις αθλητικών σωματείων,

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου ναυπηγού":

ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου ναυπηγού: ΝΟΜΟΣ 6422 της 26/28 Νοεµβρίου 1934 Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού (Φ.Ε.Κ. 412/Α/1934) Άρθρο 1 Η ελευθέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ του Π.Δ 340/1998 «Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του» (συμπεριλαμβάνονται οι τροποποιήσεις με τους Ν. 2771/1999,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2943 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 203 20010912 Τέθηκε σε ισχύ: 12.09.2001 Ημ.Υπογραφής: 12.09.2001 Τίτλος Εκτιση ποινών εμπόρων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΔΔ_ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ_001_ΑδικηματαΠ

ΓΕΔΔ_ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ_001_ΑδικηματαΠ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΥΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 231 259 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 113 220 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 69 259 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Από τις αρκετές εκατοντάδες S.O.S ερωτήσεων που διαθέτουμε Όλες οι ερωτήσεις απαντούνται αναλυτικά από

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 ΝΟΜΟΣ: 960/79 Περί επιβολής υποχρεώσεων προς δημιουργίαν χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων δια την εξυπηρέτησιν των κτιρίων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων. (ΦΕΚ 194/Α/25-08-79) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» 1. Με το άρθρο 1 παρ. 1 του σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ. Αρ. 1 Υπόχρεοι σε δήλωση

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ. Αρ. 1 Υπόχρεοι σε δήλωση ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ N. 3213/2003, Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων. Αρ. 1 Υπόχρεοι σε δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου 1. Τα άρθρα 1, πλην των παρ. 2, 5 και

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας *

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Εγκρίθηκε και παρέμεινε ανοιχτή για υπογραφή, επικύρωση ή προσχώρηση με την από 9 Δεκεμβρίου 1948 Νο. 260 Α (ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 251/Α/20-9-76)

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 251/Α/20-9-76) ΝΟΜΟΣ: 435/76 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 251/Α/20-9-76) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου 1. Τα άρθρα 1, πλην των παρ. 2 και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4470, 7.11.2014 168(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΩΝ ΚΥΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4470, 7.11.2014 168(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΩΝ ΚΥΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4470, 7.11.2014 Ν. 168(Ι)/2014 168(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΩΝ ΚΥΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 2523/1997

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 2523/1997 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 2523/1997 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Αρθρο 17 -Αδίκημα φοροδιαφυγής για την παράλειψη υποβολής ή την υποβολή ανακριβούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1 Το παρόν ένταλµα έχει εκδοθεί από αρµόδια δικαστική αρχή. Ζητώ τη σύλληψη και την παράδοση του προσώπου που αναφέρεται κατωτέρω µε σκοπό την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 125(Ι) του 2007. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410)

ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410) ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410) Αρθρο 0 Ν.Δ. 3348 της 2/5-9-55 (Α 242). Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της Τ.Σ.Α.Υ. Νομοθεσίας. Αρθρο 6 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ν. 1337/83 Αρθρο 17 [Αρχή Τροποποίησης] 8. Οι ιδιοκτήτες ή εντολείς κατασκευής αυθαιρέτων και οι εργολάβοι κατασκευής του τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3741/1929. "Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους"

ΝΟΜΟΣ 3741/1929. Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους ΝΟΜΟΣ 3741/1929 "Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους" ΑΡΘΡΟ 1 (Γενικά) (Όπως αντικαταστάθηκε με το άρ. 1 του Α.Ν. 625/1968, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.Δ. 1003/1971 «περί ενεργού Πολεοδομίας»).

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μέχρι σήµερα δεν εκδοθεί Π.. (όπως προβλέπεται στο Ν. 1404/83) για τον καθορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων Ηλεκτρολόγων Τ.Ε.Ι. και ισχύουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Αριθμός 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β 2422/24.12.2007) Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 214 του 1988 131 του 1991 154(Ι) του 2003 217(Ι) του 2004 249(Ι) του 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

Α. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Λ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ Μιαούλη 33, Πάτρα, ΤΚ 262 22 τηλ. 2610-314.085, φαξ 2610-314.470. κιν. 6974-45.66.51 e-mail: v-anton@otenet.gr Πάτρα, 4 Ιουνίου 2013. Προς το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1025/15/63-β Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόµων. Άρθρο 1. Καµιά ποινή χωρίς νόµο

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόµων. Άρθρο 1. Καµιά ποινή χωρίς νόµο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόµων Άρθρο 1 Καµιά ποινή χωρίς νόµο Ποινή δεν επιβάλλεται παρά µόνο για τις πράξεις εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών

ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.2408/96 (ΦΕΚ 104Α/4-6-96), της παρ. 2 του άρθρου 17 και της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ. This document was reproduced from http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/1961_11.html (accessed 14 August 2013) Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961)

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37).

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 30 Ιανουαρίου / 5 Φεβρουαρίου 1937. Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). Χαρακτηρισµός και διαίρεσις των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δρ. Σταύρος Α. Ευαγγελάτος Γενικός Επιθεωρητής ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 20(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2691 της 20ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της «Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΡΟΣ Β ) Οικονομικοί Επιθεωρητές και Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε. πρώην Σ.Δ.Ο.Ε).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΡΟΣ Β ) Οικονομικοί Επιθεωρητές και Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε. πρώην Σ.Δ.Ο.Ε). ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΡΟΣ Β ) Οικονομικοί Επιθεωρητές και Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε. πρώην Σ.Δ.Ο.Ε). Στο προηγούμενο θέμα αναφέραμε τις αρμοδιότητες ελέγχου των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3500/2006 - ΦΕΚ 232/Α'/24.10.2006 Για την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ 3500/2006 - ΦΕΚ 232/Α'/24.10.2006 Για την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 3500/2006 - ΦΕΚ 232/Α'/24.10.2006 Για την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη Τι προσέχουμε Λαζαρέτου Θεοδώρας Δρ Νομ., DEA de Droit Μόνιμη εκπαιδεύτρια των νέων ελεγκτών βεβαίωσης-είσπραξης Στις εργασίες της αναγκαστικής είσπραξης, όλα τα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α Π.Δ. 197/78 (ΦΕΚ Α' 43) : Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί τοπικών ενώσεων και κεντρικής ενώσεως των

Διαβάστε περισσότερα

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ)

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 22 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 6 η Οκτωβρίου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 158/ 2011 ΘΕΜΑ : Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2326/1940: ΠΕΡΙ ΤΣΜΕΔΕ.ΙΔΡΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΡΟΙ κλπ ΒΛ.& Ν.3518/2006 (35208)

Ν 2326/1940: ΠΕΡΙ ΤΣΜΕΔΕ.ΙΔΡΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΡΟΙ κλπ ΒΛ.& Ν.3518/2006 (35208) Ν 2326/1940: ΠΕΡΙ ΤΣΜΕΔΕ.ΙΔΡΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΡΟΙ κλπ ΒΛ.& Ν.3518/2006 (35208) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 2 Αναγκαστ.Νόμος υπ` αριθ. 2326 3/11 Μαϊου 1940. Περί ταμείου συντάξεων μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου «Νόμος περί Ναρκωτικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α «ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Σχέδιο Νόμου «Νόμος περί Ναρκωτικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α «ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Σχέδιο Νόμου «Νόμος περί Ναρκωτικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α «ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Άρθρο 1 Ορισμός ναρκωτικών 1. Με τον όρο «ναρκωτικά», κατά την έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 Ν. 30(Ι)/2014 30(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ TΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. ΝΔ 136/1946: Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 10/11/1946 Ν.Δ. Περί Αγορανομικού Κώδικος.

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. ΝΔ 136/1946: Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 10/11/1946 Ν.Δ. Περί Αγορανομικού Κώδικος. ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΝΔ 136/1946: Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 10/11/1946 Ν.Δ. Περί Αγορανομικού Κώδικος. Αρθρο: 30 Με φυλάκισιν ή με χρηματικήν ποινήν ή και δι' αμφοτέρων των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 16(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2686 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος του 1992 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ. Χρήσιμο προκαταρκτικό Σχόλιο του Ταμείου Νομικών Πληροφοριών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ. Χρήσιμο προκαταρκτικό Σχόλιο του Ταμείου Νομικών Πληροφοριών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ (Ν. 2910/2001,Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις.) Χρήσιμο προκαταρκτικό Σχόλιο του Ταμείου Νομικών Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2886 της 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2886 της 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 47(Ι)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2886 της 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμος του 1994 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΚΑΤΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ------------------------ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΙΑ Α. ΦΑΡΜΑΚΑ. 1. Ν. Δ. 96/1973, Περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων

ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΙΑ Α. ΦΑΡΜΑΚΑ. 1. Ν. Δ. 96/1973, Περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΙΑ Α. ΦΑΡΜΑΚΑ 1. Ν. Δ. 96/1973, Περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων Αρ. 1 Φαρμακευτικά προϊόντα 1. Φαρμακευτικόν προϊόν κατά τας διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» ( Α 265) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 73, η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθµιση διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - µεταπώλησης εµπορευµάτων.

Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθµιση διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - µεταπώλησης εµπορευµάτων. Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθµιση διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - µεταπώλησης εµπορευµάτων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις: 1.1. Του Ν.1558/85 «περί

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές έρευνες-έγκαιρη παρέμβαση-γνωμοδοτικός ρόλος της ΥΕΑ 17

Κοινωνικές έρευνες-έγκαιρη παρέμβαση-γνωμοδοτικός ρόλος της ΥΕΑ 17 Κοινωνικές έρευνες-έγκαιρη παρέμβαση-γνωμοδοτικός ρόλος της ΥΕΑ Προληπτική παρέμβαση Η ποινική δικαιοσύνη ασχολείται με τον ανήλικο παραβάτη κυρίως εφόσον έχει προβεί σε παράβαση του ποινικού κώδικα ή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Επιμέλεια: Μαρία Καρ. Μάρκου Δικηγόρος Αθηνών Απόσπασμα σημειώσεων 3ης Συνάντησης Ποινική δικονομία: σύνολο κανόνων δικαίου που καθορίζουν τα όργανα απονομής της δικαιοσύνης και η διαδικασία που μέσω αυτής

Διαβάστε περισσότερα