ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 Εν περιπτώσει θανατώσεως ή σωµατικής βλάβης προσώπου τινός δι αυτοκινήτου εφαρµόζονται αι διατάξεις του ποινικού Νόµου. Αι δε τυχόν παραβάσεις των περί αυτοκινήτων αστυνοµικών διατάξεων, επιµετρουµένης της ποινής, πρέπει να θεωρώνται ως ιδιαίτεραι επιβαρυντικαί περιστάσεις. Το αυτό ισχύει και εν περιπτώσει βλάβης ξένης περιουσίας. (Εν περιπτώσει δε αδικήµατος καταλογιζοµένου εις τον οδηγόν ή ατυχήµατος οφειλοµένου εις τας ελλείψεις του αυτοκινήτου, επιβάλλεται και χρηµατική ποινή εις τον κάτοχον του αυτοκινήτου (δραχ. 10 µέχρις 1000). Υπαρχόντων πλειόνων τοιούτων, η ποινή επιβάλλεται εις έκαστον εξ αυτών κατά λόγον των περιστάσεων). Ο οδηγός απαλλάσσεται πάσης ποινής, εάν το ατύχηµα προήλθεν εξ ελλείψεων του αυτοκινήτου, τας οποίας δεν ηδύνατο µεθ οιανδήποτε επιµέλειαν να γνωρίση. Εν υποτροπή εντός δύο ετών από της πρώτης καταδίκης επιβάλλεται χρηµατική ποινή (50 µέχρι 2000 δραχµών) εν περιπτώσει δε τρίτης καταδίκης εντός ετέρων δύο ετών από της δευτέρας, επιβάλλεται χρηµατική ποινή (50 µέχρι 3000 δραχµών), δύναται δε ν αφαιρεθή και η άδεια της κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και το δικαίωµα του οδηγού. Σηµ.: Το εδάφιο γ του παρόντος εντός ( ) καταργήθηκε µε το άρθρο 473 παρ.2 εδ.8 του Ποινικού Κώδικα (Ν.1492/1950) 'Αρθρον 2 Αυτοκίνητον, κατά την έννοιαν του παρόντος Νόµου, είναι το δια µηχανικής δυνάµεως και ουχί επί τροχιών κινούµενον όχηµα ή τροχήλατον. Κάτοχος δε αυτοκινήτου θεωρείται πας ο, κατά τον χρόνον του ατυχήµατος κατέχων το αυτοκίνητον, είτε κατά κυριότητα είτε εκ συµβάσεως, εκµεταλλευόµενος δ' αυτό εν ιδίω ονόµατι, ως και ο αυτογνωµόνως επιλαµβανόµενος της κατοχής αυτοκινήτου και χρησιµοποιών τούτο καθ' οιονδήποτε τρόπον. 'Αρθρον 3 Καταργήθηκε µε το άρθρο 120 του Ν /1962 (Κ.Ο.Κ.) 'Αρθρον 4 ια πάσαν υπό του αυτοκινήτου κατά την λειτουργίαν του ζηµίαν προς τρίτους ενέχεται εις αποζηµιώσεις ο τε οδηγός και ο κατά το άρθρον 2 κάτοχος ο δε ιδιοκτήτης εν η περιπτώσει είναι τοιούτος άλλος ή ο κάτοχος, ενέχεται µόνον µέχρι της αξίας του αυτοκινήτου, το οποίον παραχωρών εις το ζηµιωθέν πρόσωπον, δύναται κατά την κρίσιν του δικαστηρίου να απαλλαγή κατά πάσης άλλης αποζηµιώσεως. Πλειόνων κατόχων ή ιδιοκτητών του

2 αυτοκινήτου, η ευθύνη κανονίζεται κατά το άρθρον 9 του παρόντος Νόµου. 'Αρθρον 5 Της κατά το προηγούµενον άρθρον αποζηµιώσεως ουδείς των ενεχοµένων απαλλάσσεται εξ οιουδήποτε λόγου, εκτός εάν αποδείξη ότι το ατύχηµα προήλθεν εξ ανωτέρας βίας ή εξ υπαιτιότητος του θύµατος, ή εκ πταίσµατος τρίτου προσώπου µη ανήκοντος εις την υπηρεσίαν του αυτοκινήτου. Ωσαύτως απαλλάσσεται και ο οδηγός αποδεικνύων τα γεγονότα ταύτα, καθ' ην δε περίπτωσιν το ατύχηµα επήλθεν εξ ελαττώµατος του αυτοκινήτου, απαλλάσσεται εάν αποδείξη ότι µεθ' οιανδήποτε επιµέλειαν δεν ηδύνατο να γνωρίση το ελάττωµα. 'Αρθρον 6 Εν περιπτώσει κοινής υπαιτιότητος του οδηγού ή του αυτοκινήτου αφ' ενός και του θύµατος αφ' ετέρου και κοινών εντεύθεν ζηµιών, η ζηµία καταλογίζεται εις εκάτερον µέρος κατά λόγον της βαρύτητος του πταίσµατος. Κατά τα λοιπά, εν τη περιπτώσει ταύτη δεν εφαρµόζονται τα άρθρα 4-5, αλλ' αι αρχαί του κοινού δικαίου. 'Αρθρον 7 Η της αποζηµιώσεως αγωγή παραγράφεται εντός δύο ετών από της ηµέρας του ατυχήµατος. 'Αρθρον 8 Εν περιπτώσει ατυχήµατος συνεπεία υπαιτιότητος προσώπου τινός, ο εις αποζηµίωσιν υποχρεωθείς και µη υπαίτιος δικαιούται κατ' εκείνου εις αναγωγήν, ήτις διέπεται υπό των κοινών κανόνων του αστικού δικαίου. Η αναγωγή παραγράφεται εντός δύο ετών από της πληρωµής. 'Αρθρον 9 Ο δικαστής κατά την επιδίκασιν της αποζηµιώσεως οφείλει να λαµβάνη υπ' όψιν τας κατ' ιδίαν περιστάσεις, οίον την τυχόν ύπαρξιν ή µη πταίσµατος, το µέγεθος αυτού, τον ποινικόν ή µη χαρακτήρα της πράξεως ή παραλείψεως, τας περιουσιακάς συνθήκας ζηµιώσαντος και ζηµιωθέντος, προς δε και καταθέσεις µαρτύρων παρόντων κατά το ατύχηµα και υποκειµένων κατά τας διατάξεις της Πολ. ικονοµίας εις εξαίρεσιν λόγω συγγενείας. Υπαρχόντων πλειόνων υποχρέων, έκαστος αυτών ευθύνεται ανεξαρτήτως του άλλου, δι' ο ποσόν κατεδικάσθη, ο δε δικαιωθείς δεν δύναται να λάβη εξ όλων οµού πλέον του ποσού της µεγαλυτέρας καταδίκης, τηρουµένου µεταξύ τούτων του δικαιώµατος της αναγωγής κατά τας αρχάς του Αστικού ικαίου. 'Αρθρον 10

3 Εν περιπτώσει συγκρούσεως µεταξύ δύο ή πλειόνων αυτοκινήτων, υπεύθυνος εις αποζηµίωσιν είναι ο υπαίτιος του ατυχήµατος, της υπαιτιότητος κρινοµένης κατά το κοινόν δίκαιον. Η αποζηµίωσις επιδικάζεται κατά το άρθρον 9 του παρόντος νόµου. 'Αρθρον 11 " ια τας εκ του παρόντος νόµου αστικάς ευθύνας είναι υπέγγυον το επενεγκόν την ζηµίαν αυτοκίνητον, έχοντος του ζηµιωθέντος επί τούτου δικαίωµα ενεχύρου, προτιµώµενον παντός άλλου προγενεστέρου του ατυχήµατος προνοµίου. Εν περιπτώσει δε θανατώσεως ή σωµατικής βλάβης προσώπων κρατείται πάντοτε το αυτοκίνητον υπό της Αστυνοµικής Αρχής ευθύς άµα τω ατυχήµατι, µέχρις ου δι' αδείας του αρµοδίου Προέδρου των Πρωτοδικών κατασχεθή συντηρητικώς υπό του ζηµιωθέντος προσώπου. Μετά πάροδον πέντε ηµερών, αφ' ης εκρατήθη, αποδίδεται εις τον ιδιοκτήτην ή τον κατά το άρθρον 2 κάτοχον, εάν δεν εµεσολάβησε τοιαύτη κατάσχεσις, παραµένοντος εν ισχύϊ του επ' αυτού προνοµιακού δικαιώµατος του ζηµιωθέντος. Εάν υπάρχη ασφάλισις του αυτοκινήτου και η ασφαλίσασα Εταιρεία την αστικήν ευθύνην του ιδιοκτήτου ή του κατόχου ήθελεν εγγράφως δηλώση προς το οικείον αστυνοµικόν τµήµα, συντασσοµένης της οικείας εκθέσεως, ότι αναδέχεται να καταβάλη µέχρι του παρ' αυτή ησφαλισµένου ωρισµένου ποσού την εις τον παθόντα κανονισθησοµένην ή επιδικασθησοµένην αποζηµίωσιν, το ποσόν δε τούτο της ασφαλείας είναι ίσον τουλάχιστον προς την αξίαν του αυτοκινήτου, αίρεται υπό της αστυνοµικής αρχής η κράτησις. Υπαρχούσης ασφαλίσεως, του υπό κράτησιν ή κατάσχεσιν αυτοκινήτου µεσεγγυούχος διορίζεται υποχρεωτικώς η ασφαλίσασα Εταιρεία. Αιτουµένης αδείας συντηρητικής κατασχέσεως, ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών παρέχων την άδειαν διορίζει και µεσεγγυούχον, ελλείψει δε τοιούτου διορισµού, µεσεγγυούχος είναι η αστυνοµική αρχή, ήτις οφείλει, εκτός άλλης συµφωνίας των µερών, να φυλάττη το αυτοκίνητον και διαφυλάττη αυτό κατά τρόπον διασφαλίζοντα τούτο από πάσαν φθοράν ή βλάβην µέχρις οριστικής αποφάσεως, των εξόδων της διαφυλάξεως βαρυνόντων το αυτοκίνητον. Ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών αίρει την κατάσχεσιν και την µεσεγγύησιν επί καταβολή εγγυήσεως κανονιζοµένης υπ' αυτού µετ' ακρόασιν των ενδιαφεροµένων µερών, ή αν εγένετο ενώπιον αυτού ή του οικείου αστυνοµικού τµήµατος η κατά την τρίτην παράγραφον του παρόντος άρθρου δήλωσις της ασφαλιστικής εταιρείας περί αναλήψεως της αστικής ευθύνης, το ποσόν δε της ασφαλείας επαρκεί κατά την κρίσιν του Προέδρου δια την πιθανολογουµένην απαίτησιν". Σηµ.: Όπως το άρθρο 11 τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 3879/1929. 'Αρθρον 12 Ο παρών Νόµος δεν έχει εφαρµογήν υπέρ των επιβαινόντων του ζηµιώσαντος αυτοκινήτου, ως επίσης υπέρ των δι' αυτού µεταφεροµένων πραγµάτων. Αι εξ αυτού ζηµίαι επί τούτων διέπονται υπό του κοινού δικαίου. Σηµ.: Εξαίρεση επί των ανωτέρω θεσπίζεται µε το άρθρο 45 του Ν.4841/1930,

4 το οποίο ορίζει: «Αι διατάξεις του Νόµου ΓΠΝ της 4 εκεµβρίου 1911 «περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» εφαρµόζονται προκειµένου περί αυτοκινήτων λεωφορείων κατά την έννοιαν του παρόντος νόµου, και κατά παν δυστύχηµα επί προσώπων ή πραγµάτων ευρισκοµένων εντός των λεωφορείων». 'Αρθρον 13 Των διατάξεων του παρόντος Νόµου εξαιρούνται τα αυτοκίνητα τα ανήκοντα εις την πολεµικήν υπηρεσίαν του Κράτους, εις την Πυροσβεστικήν και πάσαν επειγούσης ανάγκης δηµοσίαν ή δηµοτικήν υπηρεσίαν. 'Αρθρον 14 Συµφωνίαι προ του ατυχήµατος εναντίαι εις τον παρόντα Νόµον δεν ισχύουσιν. Ενοχαί, πέραν και εκτός των κατά τα προηγούµενα άρθρα οριζοµένων, εκ του αστικού δικαίου ή άλλου Νόµου πηγάζουσαι, δεν αποκλείονται υπό του παρόντος Νόµου.

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2 Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1 1. Ο παρών νόµος έχει ως σκοπόν την ασφάλισιν των εν τοις εποµένοις άρθροις 2-4 αναφεροµένων προσώπων εις περίπτωσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Ν. 718/1977 (ΦΕΚ Α' 304) : Περί Εκτελωνιστών ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Έννοια εκτελωνιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 5325 Έτος: 1932 Τέθηκε σε ισχύ: 16.04.1932 Τίτλος "Περί συναλλαγµατικής και γραµµατίου εις διαταγήν" Θέµατα Συναλλαγµατική και γραµµάτιο εις διαταγήν, Πτώχευση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Αρθρο:

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με το Προεδρικό Διάταγμα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις.

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. Άρθρο 2 "1. Το Καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

393/1976 « ' 199 27/31.7.1976) 1 2

393/1976 «       ' 199 27/31.7.1976) 1 2 Νόµος 393/1976 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων»(ΦΕΚ Α' 199 27/31.7.1976) Άρθρον 1 Ορισµός - διάκρισις 1. Τουριστικά Γραφεία κατά την έννοιαν του παρόντος Νόµου είναι µονίµως οργανωµέναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980 1 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980 2 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 774 3 Περί Κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον "Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου".

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων.

Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 1 του ΝΔ 4045/1960: οι διατάξεις του ΝΔ 3323/1955 περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ Π.Δ. 715/1979 Αρθρο: Τρόπος και διάρκεια εκμισθώσεως Αρθρο: 39 Εκμίσθωσις άνευ διαγωνισμού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ Π.Δ. 715/1979 Αρθρο: Τρόπος και διάρκεια εκμισθώσεως Αρθρο: 39 Εκμίσθωσις άνευ διαγωνισμού ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ: 212/Α/1979) «Περί τρόπου ενεργείας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Έχοντας υπόψη: Προεδρικό ιάταγµα 339/1996 «Περί οργανωµένων ταξιδιών, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 90/314 (ΕΕL 158/59) για τα οργανωµένα ταξίδια και τις οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις» (ΦΕΚ Α 225) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ AERO - CLUB OF EDESSA Κ.Γαρέφη & Στενημάχου 24 Τ.Θ. 27 58200 ΕΔΕΣΣΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΦ.880/11-11-1975 Νομικού.Συμβουλίου του.κράτους ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ MONOPROSWPI COMPANY OF LIMITED RESPONSIBILITY 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α. Γενικά 1. Το εταιρικό µόρφωµα της µονοπρόσωπης εταιρίας δεν συµβιβάζεται µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ. 1357 της 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ. 1357 της 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Αρ. 1357 της 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 29/77 Ο περί Ναρκωτικών Φαρµάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόµος του 1977 εκδίδεται διά δηµοσιεύσεως εις

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010 Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ 24/72, 15/78, 88/87, 194/91, 16(Ι)/95, 94(Ι)/95, 100(Ι)/95, 5(Ι)/97, 139(Ι)/99, 10(Ι)/2000, 84(I)/2001, 108(I)/2004, 253(I)/2004,

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρα 1-2: Καταργήθηκαν από την περίπτ. α' παρ. 1 άρθρ. 79 Νομ. 998/1979 (ΦΕΚ Α' 289).

'Αρθρα 1-2: Καταργήθηκαν από την περίπτ. α' παρ. 1 άρθρ. 79 Νομ. 998/1979 (ΦΕΚ Α' 289). Ν.Δ. 86/69 (ΦΕΚ Α'7) : Δασικός Κώδιξ ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ Δασική Ιδιοκτησία ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α': Γενικοί ορισμοί 'Αρθρα 1-2: Καταργήθηκαν από την περίπτ. α' παρ. 1 άρθρ. 79 Νομ. 998/1979 (ΦΕΚ Α' 289). ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β':

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979 "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, απεφασίσαµεν:

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΟΜΟΣ 3869/2010 άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Περίληψη: Όταν ο παθών από εργατικό ατύχηµα υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες. Σχέδιο νόµου «Κανόνες ελεύθερης παροχής υπηρεσιών µεταφοράς µε Επιβατηγά ηµόσιας Χρήσης (Ε..Χ.) αυτοκίνητα (Νέα ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης µέχρι εννέα (9) θέσεων) και Μοτοσικλέτες ηµόσιας Χρήσης (Μ..Χ)». ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκιο επί οφειλών του ηµοσίου - Αντισυνταγµατικότητα διατάξεων άρθρου 21 Κώδικα Νόµων περί δικών ηµοσίου -.

Επιτόκιο επί οφειλών του ηµοσίου - Αντισυνταγµατικότητα διατάξεων άρθρου 21 Κώδικα Νόµων περί δικών ηµοσίου -. ΣτΕ Ολ. 1663/2009 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Επιτόκιο επί οφειλών του ηµοσίου - Αντισυνταγµατικότητα διατάξεων άρθρου 21 Κώδικα Νόµων περί δικών ηµοσίου -. Η διάταξη του άρθρου 21 του Κώδικα Νόµων περί δικών του ηµοσίου,

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών 1

Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών 1 Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών 1 [ όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585 της 27/29 Σεπτεμβρίου 1945 : περί κυρώσεως του εν Αγίω Φραγκίσκω υπογραφέντος Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών (ΦΕΚ Α 242) και τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008. Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008. Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008 Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 του ν.2334/1995 «Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα