ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΥΡΑ ΜΙΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ανακοινώσεις την επωνυμία «ΚΟΣΜΟΣ ΓΚΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙ ΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑ ΚΩΝ, ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ, ΥΑΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣ ΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ» και δ.τ. «ΚΟΣΜΟΣ ΓΚΛΑΣ ΑΒΕΕ» την επωνυμία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» Εταιρειών του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩ ΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙ ΚΟ Ι.Α.Ε.» Εταίρων στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΗ ΠΟΡΤΕΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και δ.τ. «ΑΚΤΗ ΠΟΡΤΕΣ Α.Ε.» την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣ ΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΕΛΕΚΤΕ Α.Ε.» την επωνυμία «ΥΔΡΟΚΛΙΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙ ΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡ ΜΟΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΥΔΡΟΚΛΙΜΑ Α.Ε.» την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑ ΤΡΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» και δ.τ. «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΤΡΟΧΑΛΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΒΙΛΕΛ ΜΙΝΗ Α.Ε.» την επωνυμία «ΥΔΡΟΚΛΙΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙ ΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡ ΜΟΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΥΔΡΟΚΛΙΜΑ Α.Ε.» την επωνυμία «ΜΕΤΑΛΛΟΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΤΑΪΛΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «KRETA TILES».. 12 την επωνυμία «ΗΛΙΟΣ Ξενοδοχειακές Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία» την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΙΣ» την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣ ΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Κ. ΑΛΕΞΙΟΥ Α.Ε.» την επωνυμία «ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «MANIATIS HOTEL» την επωνυμία «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕ ΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕ ΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε.»... 17

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΠΕ ΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ». Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Την 01/10/2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμ. 3599/ αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από 10/09/2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Μητρώου 52245/52/Β/02/8, με την οποία αποφασίστηκε η τροπο ποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Η καταχώριση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής: (σε πε ρίληψη) Άρθρο 5 Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100 η κάθε μιας. Με την από 10/09/2012 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά με την ακύρωση ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 η κάθε μίας. Μετά την αναφερόμενη αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των διαιρούμενο σε 1180 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100 η κάθε μίας. Βέροια, 2 Οκτωβρίου 2012 Κ. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤIΔΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (2) Εται επωνυμία «ΚΟΣΜΟΣ ΓΚΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ, ΚΑΘΡΕ ΠΤΩΝ, ΥΑΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΟ ΔΩΝ» και δ.τ. «ΚΟΣΜΟΣ ΓΚΛΑΣ ΑΒΕΕ». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2012 πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 30/06/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΣΜΟΣ ΓΚΛΑΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙ ΝΑΚΩΝ, ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ, ΥΑΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗ ΜΑΤΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ» και δ.τ. «ΚΟΣΜΟΣ ΓΚΛΑΣ ΑΒΕΕ» και αριθμό Μητρώου 23054/03/Β/90/45(2002) που εδρεύει στο Δήμο Ασπροπύργου (Αγ. Ιωάννης Νηστευτής) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 30/06/2017 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Παναγιώτης Γουλιέλμος του Γεωργίου, Πολιτικός Μηχανικός, γεννημένος το 1982 στο Μαρούσι, κάτοι κος Πειραιά οδός Κριτσέλη 9 11, με ΑΔΤ ΑΗ / Τ.Α. Πειραιώς, ΑΦΜ , ΔΟΥ Γ Πειραιά, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Αλέξανδρος Γουλιέλμος του Γεωργίου, Ηλεκτρο λόγος Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, γεν νημένος το 1980, κάτοικος Πειραιά οδός Κριτσέλη 9 11, με ΑΔΤ ΑΖ / του Τ.Α. Πειραιώς, ΑΦΜ , ΔΟΥ Γ Πειραιά, ως Αντιπρόεδρος. 3. Ευγενία Γουλιέλμου του Γεωργίου, συνταξιού χος εκπαιδευτικός, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1953, κάτοικος Πειραιά οδός Κριτσέλη 9 11, με ΑΔΤ Σ / του Α.Τ. Πειραιά, ΑΦΜ ΔΟΥ Γ Πειραιά, ως Σύμβουλος. Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Παναγιώτης Γουλιέλμος με μόνη την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της εταιρείας. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκαν, ο ισολογισμός, το προσάρτημα και η έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. για τη χρήση 1/1 31/12/2011. Ελευσίνα, 2 Οκτωβρίου 2012 Η Αντιπεριφερειάρχης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΥ (3) Εται επωνυμία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από 29/06/2012 απόφα ση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 29/06/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΘΡΑ ΚΗΣ Α.Ε.» και ΑΡΜΑΕ 35343/03/Β/96/33(2005), με την οποία εκλέχθηκαν οι κατωτέρω ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκροτήθηκε αυτό σε σώμα, ως εξής: 1. Μελλές Περικλής του Δημητρίου, κάτοικος Σαλαμί νας Αττικής, οδός Γενναδίου 5, ΑΔΤ ΑΖ /2008 ΤΑ Σαλαμίνος, ΑΦΜ , ΔΟΥ Σαλαμίνος, ως Πρόε δρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Σταμογιάννος Παναγιώτης του Μιχαήλ, κάτοικος Αργυρούπολης, οδός Εθνάρχου Μακαρίου 17, ΑΔΤ ΑΕ /2007 ΤΑ Αγίας Παρασκευής, ΑΦΜ , ΔΟΥ Πόρου, ως Αντιπρόερος Δ.Σ. 3. Δρακογιάννης Ηρακλής του Ηλία, κάτοικος Ν. Σμύρ νης, οδός Μ. Αλεξάνδρου 91, ΑΔΤ Σ /1997, ΤΑ Πειραιά, ΑΦΜ , ΔΟΥ Ν. Σμύρνης, ως Μέλος Δ.Σ. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/06/2018. Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Πρόεδρος

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Περικλής Μελ λές με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Επίσης με την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συ νέλευσης ορίστηκε για τον έλεγχο της χρήσης 2012 η εταιρεία ΣΟΛ ΑΕ και ειδικότερα οι κατωτέρω ελεγκτές: ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε ΑΜΠΑΤΖΗ ΠΕΛΑΓΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ με αριθμό Μη τρώου Ο.Ε Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκαν: ο ισολογισμός, το προσάρτημα,η έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ., και η έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 1/1 31/12/2011. Ελευσίνα, 2 Οκτωβρίου 2012 Η Αντιπεριφερειάρχης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΥ (4) Εταιρειών του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙ ΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ» και δ.τ. «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Ι.Α.Ε.». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Την 01/10/2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 20/07/2012 σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των Ανωνύμων Εταιρειών: 1) «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Ι.Α.Ε.» με έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης (Γρ. Κολοωιάρη 55) και με αριθμό Μητρώου 24445/62/Β/91/0156 και 2) «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» με έδρα το Δήμο Αθηναίων (Λ. Κηφησίας 132 και Παπαδά) και με αριθμό Μητρώου 29787/01/Β/93/536, με απορρόφηση της πρώτης ως άνω εταιρείας (μαζί με άλλες 13 ανώνυμες εταιρείες), από την δεύτερη, σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 69 77α του Κ.Ν. 2190/20 σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 5 του Νόμου 2166/1993. Θεσσαλονίκη, 1 Οκτωβρίου 2012 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ (5) Εταί ρων στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΑΚΤΗ ΠΟΡΤΕΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και δ.τ. «ΑΚΤΗ ΠΟΡΤΕΣ Α.Ε.». Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Την 01/10/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ««ΑΚΤΗ ΠΟΡΤΕΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ» και δ.τ. «ΑΚΤΗ ΠΟΡΤΕΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 8362/61/Β/86/09: Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση ) Το από 30/06/2012 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίστηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης 2012 οι εξής: 1. Γεωργιάδης Γεώργιος του Δημητρίου, επαγγέλμα τος Λογιστής, που γεννήθηκε στις Σέρρες, κάτοικος Θεσσαλονίκης Ερμού 65, με αριθ. Ταυτότητας Ι , πτυχιούχος Οικονομικού τμήματος Θεσ/νίκης, Έλληνας υπήκοος, με A.M. Οικονομικού Επιμελητηρίου Καρακάσης Χαράλαμπος του Κυριάκου, επαγγέλμα τος Λογιστής, που γεννήθηκε στην Ξάνθη,κάτοικος Θεσ/ νίκης Αγ. Στυλιανού 14, πτυχιούχος Οικονομικού τμήμα τος Θεσ/νίκης, με αρ. ταυτότητας Ν , Έλληνας υπήκοος, με Α.Μ Οικονομικού επιμελητηρίου Βογιατζής Χρήστος του Ευαγγέλου, επαγγέλματος Λογιστής, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, κάτοι κος Θεσσαλονίκης Τσιμισκή 54, με αριθμ. Ταυτότητας Κ , πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, Έλληνας υπήκοος, με A.M. Οικονομικού Επιμελητηρίου Ζωίδης Θωμάς του Σταύρου, επαγγέλματος Λογι στής που γεννήθηκε στο Σιδηρόκαστρο Σερρών, κάτοι κος Θεσσαλονίκης Ιουλιανού 20, πτυχιούχος Οικονομι κού τμήματος Θεσ/νίκης με αριθ. Ταυτότητας Μ , Έλληνας υπήκοος, με A.M. Οικονομικού επιμελητηρίου Πολύγυρος, 1 Οκτωβρίου 2012 Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΗΣΤΗΣ (6) Εται επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΕΛΕΚΤΕ Α.Ε.». Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Την 01/10/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΕΛΕΚΤΕ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 70262/61/Β/10/06: Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση 15/11/ /12/ ) Το από 30/06/2012 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίστηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης 2012 οι εξής:

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 1) Γεράσιμος Γκρέκος του Κων/νου, λογιστής, Πτυχι ούχος Πανεπιστημίου Μακεδονίας, γεννηθείς στην Θεσ σαλονίκη το έτος 1975, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Δωδεκανήσου 22, με ΑΔΤ ΑΕ /2007/ΤΑ Αναλή ψεως, με αριθμό Μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 3980/ ) Μαρία Κυρίτση του Κωνσταντίνου και της Ναυσι κάς, οικονομολόγος, Πτυχιούχος ΝΟΕ, κάτοικος Θεσ σαλονίκης, οδός Αγίου Νικολάου 30 Καλαμαριά, ΑΔΤ ΑΕ / Τ.Α. Καλαμαριάς, γεννηθείσα στη Θεσσα λονίκη το έτος 1961, με αριθμό Μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 3950/ ) Γεώργιος Ξανθόπουλος του Χαραλάμπους, πτυχι ούχος ΑΣΟΕΕ, λογιστής, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Αισώπου 16, ΑΔΤ Ι / Α.Τ. ΙΓ Αθηνών, γεννηθείς στον Πειραιά το έτος 1939, με αριθμό Μητρώου Οικο νομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 3920/ ) Συμεών Ατσικίδης του Θεοδώρου, Πτυχιούχος ΑΣΟ ΕΕ, λογιστής, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Αλεξανδρεί ας 56, ΑΔΤ Μ / AT ΠΑ Θεσσαλονίκης, γεννηθείς στη Βέροια το έτος 1963, με αριθμό Μητρώου Οικονο μικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 3960/ Πολύγυρος, 1 Οκτωβρίου 2012 Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΗΣΤΗΣ (7) Εται επωνυμία «ΥΔΡΟΚΛΙΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΥΔΡΟΚΛΙΜΑ Α.Ε.». Την 10/09/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΔΡΟ ΚΛΙΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΥΔΡΟΚΛΙΜΑ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 70242/73/Β/10/19: Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση έως ) Το από 30/06/2012 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίστηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης 1 1 έως οι εξής: 1. ΜΠΕΡΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΠΑΠΑΔΟΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με αριθ μό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΠΑΤΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού Χανιά, 12 Σεπτεμβρίου 2012 (8) Εται επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΡΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» και δ.τ. «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.». Την 12/9/2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 15/06/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» και δ.τ. «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» και αριθμό Μητρώου 12014/73/Β/86/73 με το οποίο εκλέχθηκε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Μαλανδράκης Ιωάννης σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Βιρβιδάκη Κυριά κου. Μετά την αντικατάσταση αυτή η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου η θητεία λήγει στις έχει ως κατωτέρω: 1. ΛΕΙΨΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ως Πρόεδρος Δ/νων Σύμ βουλος. 2. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ως Αντιπρόεδρος. 3. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ, ως Μέλος. 4. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ως Μέλος. 5. ΚΥΝΗΓΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ως Μέλος. 6. ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ως Μέλος. 7. ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ως Μέλος. Εκπροσώπηση: Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας ο Πρόε δρος Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ. Λειψάκης Δημήτρης, ΑΔΤ ΑΗ ΑΦΜ , προΐσταται στις συνε δριάσεις του, διευθύνει τις εργασίες του και παρακο λουθεί την όλη λειτουργία της Εταιρείας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου Δ/ντος Συμβού λου αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτή των του ο Αντιπρόεδρος Αρχοντάκης Γεώργιος, ΑΔΤ ΑΕ ΑΦΜ Επιπλέον ο Πρόεδρος Δ/ νων Σύμβουλος του Δ.Σ. Λειψάκης Δημήτρης εξουσιοδο τείται να προβαίνει σε αναλήψεις και καταθέσεις χρη μάτων από πιστωτικούς οργανισμούς, Δημόσια Ταμεία, Τράπεζες κ.λπ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου Δ/ντος Συμβούλου, εξουσιοδοτείται ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Αρχοντάκης να προβαίνει σε αναλήψεις και καταθέσεις χρημάτων από πιστωτικούς οργανισμούς, Δημόσια Ταμεία, Τράπεζες κ.λπ. Χανιά, 12 Σεπτεμβρίου 2012

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 (9) Εται επωνυμία «ΑΦΟΙ ΤΡΟΧΑΛΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΒΙΛΕΛΜΙΝΗ Α.Ε.». Την 30/08/2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 28/08/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΤΡΟΧΑΛΑΚΗ ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΒΙΛΕΛ ΜΙΝΗ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 56017/73/Β/04/02 με το οποίο εκλέχθηκε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΝΑ του Αδάμη σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας ΤΡΟΧΑΛΑΚΗ ΜΑ ΡΙΑΣ του Φωτίου. Μετά την αντικατάσταση αυτή η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου η θητεία λήγει στις 30/06/2016 έχει ως κατωτέρω: 1. ΤΡΟΧΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Φωτίου, ΑΔΤ Τ488703, ΑΦΜ: , ως Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος. 2. ΤΡΟΧΑΛΑΚΗ ΑΝΝΑ του Δημητρίου, ΑΔΤ , ΑΦΜ: , ως Αντιπρόεδρος. 3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΔΑΜΗΣ του Βασιλείου, ΑΔΤ ΑΖ975613, ΑΦΜ: , ως Μέλος. 4. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΝΑ του Αδάμη ΑΔΤ ΑΕ474634, ΑΦΜ: , ως Μέλος. Εκπροσώπηση: Στον Πρόεδρο και Δ/νων Σύμβουλο ΤΡΟΧΑΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ του Φωτίου το Δ.Σ. εκχωρεί και μεταβιβάζει όλες τις κατά το νόμο και το καταστατικό αρμοδιότητες και εξουσίες που αφορούν τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας, πλην εκείνων που απαιτούν απαραίτητα απόφαση της Γ.Σ. Ειδικά όμως για τις παρακάτω ρητώς αναφερόμενες περιπτώσεις απαιτείται η σύμπραξη και συνυπογραφή κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας, απαραιτήτως α) του Διευθύνοντος Συμβούλου Αντώνιου Τροχαλάκη του Φωτίου, και β) της Αντιπροέδρου Άννας Τροχαλάκη του Δημη τρίου. 1) Την αγορά, μίσθωση και πώληση κινητών και ακινή των, ως και την σύσταση και μεταβίβαση εμπράγματων δικαιωμάτων από και προς την εταιρεία. 2) Την παροχή πιστώσεων, τη σύναψη συμβάσεων με Τράπεζες για τη λήψη δανείων και έκδοση εγγυητικών επιστολών, οιουδήποτε ύψους και κατηγορίας και πάσης φύσεως εμπράγματης ασφάλειας. 3) Την παροχή εγγυήσεων σε τρίτους, σε τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε τρίτα νομικά και φυσικά πρόσωπα. Η Αντιπρόεδρος Άννα Τροχαλάκη του Δημητρίου μπορεί να υποκαθίσταται από άλλα πρόσωπα, για την ενέργεια όλων των ανωτέρω, κατόπιν όμως απόφασης του Δ.Σ. Χανιά, 30 Αυγούστου 2012 (10) Εται επωνυμία «ΥΔΡΟΚΛΙΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΥΔΡΟΚΛΙΜΑ Α.Ε.». Την 10/09/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2012 πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 30/06/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΔΡΟΚΛΙΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡ ΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΥΔΡΟΚΛΙΜΑ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 70242/73/Β/10/19 που εδρεύει στο Δήμο Χανίων από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω ΓΣ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 30/06/2015 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Νικόλαος Παρανυχιανάκης του Στέργιου, Σελίνου 53, Χανιά, ΑΔΤ Σ και ΑΦΜ , ως Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος. 2. Γεώργιος Χατζάκης του Ιωάννη, Ερωτόκριτου 1, Χα νιά, ΑΔΤ ΑΕ και ΑΦΜ , ως Αντιπρόε δρος και Δ/νων Σύμβουλος. 3. Στυλιανή Μπικάκη του Στυλιανού, Λ.Καζαντζάκη 177, Βαμβακόπουλο Δ. Θερίσου, ΑΔΤ Π και ΑΦΜ , ως Μέλος. 4. Κορωνάκης Αλέξανδρος του Χαραλάμπους, 4η πάροδος Αγίων Αποστόλων, ΑΔΤ Σ και ΑΦΜ , ως Μέλος. 5. Αντωνία Βουρλιώτη του Νικολάου, Α.Παπανδρεου 68, Χανιά, ΑΔΤ ΑΕ και ΑΦΜ , ως Μέλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας στους Διευθύνοντες Συμβούλους Παρα νυχιανάκη Νικόλαο και Χατζάκη Γεώργιο οι οποίοι υπο γράφοντες από κοινού ή και μεμονωμένα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία. Ειδικότερα όμως οι παραπάνω υπογράφουν από κοι νού όσον αφορά: 1. Την υπογραφή δανειακών συμβάσεων των Τραπεζών και τις συμβάσεις εγγυητικών επιστολών. 2. Την ανάληψη χρημάτων άνω των ,00 από τραπεζικούς λογ/σμούς για την πληρωμή υποχρεώσεων και την κάλυψη των αναγκών της εταιρείας. 3. Για την αγορά, πώληση, μίσθωση ή εκμίσθωση ακι νήτων ή κινητών πραγμάτων της εταιρείας. 4. Για την παροχή εγγυήσεων της εταιρείας υπέρ τρί των φυσικών ή νομικών προσώπων. Χανιά, 12 Σεπτεμβρίου 2012 (11) Εται επωνυμία «ΜΕΤΑΛΛΟΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την 17/08/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2012 πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 02/07/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΑΛΛΟ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Μη τρώου 61105/73/Β/06/17 που εδρεύει στο Δήμο Χανίων από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 30/06/2016 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Αντώνης Καπαράκης του Ευαγγέλου με ΑΔΤ Τ και ΑΦΜ , ως Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος. 2. Στυλιανός Καπαράκης του Ευαγγέλου με ΑΔΤ Ρ και ΑΦΜ , ως Αντιπρόεδρος. 3. Γεώργιος Καπαράκης του Ευαγγέλου με ΑΔΤ Φ και ΑΦΜ , ως Μέλος. 4. Ευάγγελος Καπαράκης του Αντωνίου με ΑΔΤ ΑΒ και ΑΦΜ , ως Μέλος. Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπο γραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία ενεργού ντες ο καθένας μόνος σε κάθε σχέση και συναλλαγή της εταιρείας, ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος Αντώνης Καπαράκης του Ευαγγέλου και ο Αντιπρόεδρος Στυ λιανός Καπαράκης του Ευαγγέλου. Χανιά, 17 Αυγούστου 2012 (12) Εται επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΤΑΪΛΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «KRETA TILES». Την 16/8/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΤΑΪΛΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «KRETA TILES» και αριθμό Μητρώου 48468/73/Β/01/10: Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση ) Το από 30/06/2012 πρακτικό της Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων με το οποίο αποφασίστηκε έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή τους. Χανιά, 16 Αυγούστου 2012 (13) Εται επωνυμία «ΗΛΙΟΣ Ξενοδοχειακές Τουριστικές Επι χειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία». Την 17/8/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΟΣ Ξενο δοχειακές Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία» και αριθμό Μητρώου 48820/73/Β/01/13: Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση ) Το από 30/06/2012 πρακτικό της Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων με το οποίο αποφασίστηκε έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή τους. Χανιά, 17 Αυγούστου 2012 (14) Εται επωνυμία «ΑΘΗΝΑ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ». Την 24/8/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και αριθμό Μητρώου 18236/73/Β/88/53: Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση ) Το από 30/06/2012 πρακτικό της Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων με το οποίο αποφασίστηκε έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή τους. Χανιά, 24 Αυγούστου 2012 (15) Εται επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Κ. ΑΛΕΞΙΟΥ Α.Ε.». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Κ. ΑΛΕΞΙΟΥ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 27768/80/Β/92/40 από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ύστερα από την εκλογή του, από την Γενική Συνέλευση των με τόχων της με πενταετή θητεία ως κατωτέρω: 1) ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου, ημερομη νία γέννησης , επιχειρηματίας, ΑΔΤ: Ν , ΑΦΜ: , κάτοικος Μαλώνας, Πρόεδρος και Δ/ νων Σύμβουλος. 2) ΣΑΜΙΩΤΗ ΣΕΒΑΣΤΗ του Εμμανουήλ, ημερομηνία γέν νησης , ξενοδοχοϋπάλληλος, ΑΔΤ: ΑΖ , ΑΦΜ: , κάτοικος Μαλώνας, Αντιπρόεδρος. 3) ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου, ημερομηνία

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 γέννησης ξενοδοχοϋπάλληλος, ΑΔΤ: Ν , ΑΦΜ: , κάτοικος Μαλώνας, Μέλος. 4) ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗ του Παύλου, ημερομηνία γέν νησης , συνταξιούχος, ΑΔΤ: Η ,ΑΦΜ: , κάτοικος Μαλώνας, Μέλος. 5) ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Εμμανου ήλ, ημερομηνία γέννησης , ΑΔΤ: Ν , ΑΦΜ: , επιχειρηματίας, κάτοικος Ρόδου (Ιερού Λόχου 3), Μέλος. Εκπροσώπηση της εταιρείας: Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την ενάσκησην απα σών των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, στον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρείας τον Αλεξίου Κωνσταντίνο, ο οποίος θα δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του και τον οποίο απουσι άζοντα ή κωλυόμενο θα αντικαθιστά η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Σαμιώτη Σεβαστή του Εμμανουήλ. Ρόδος, 13 Σεπτεμβρίου 2012 Ο Προϊστάμενος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ (16) Εται επωνυμία «ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «MANIATIS HOTEL». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «MANIATIS HOTEL» και αριθμό Μητρώου 53452/25/Β/02/08: 1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση Ελεγκτών για τη χρήση Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές για την τρέχουσα χρήση εξής: 1. ΘΩΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Κων/νου, οικονομολόγος, πτυχιούχος Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ν.Υ. COLLEGE των ΗΠΑ, κάτοικος Σπάρτης Λακωνίας, οδός Κ.Παλαιολόγου 14, ΑΔΤ Λ , μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου με AM ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ του Γεωργίου, οικονομολόγος, κάτοικος Σπάρτης Λακωνίας, ΑΔΤ Κ ,μέλος Οικο νομικού Επιμελητηρίου με AM ΑΓΡΙΟΔΗΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Αθανασίου, λογιστής, πτυχιούχος Οικονομικής Σχολής Α.Π.Θ., κάτοικος Γυθεί ου, ΑΔΤ Χ ,μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου, AM , ΑΦΜ ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Νικολάου, λογιστής, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Σπάρτης Λακωνίας, οδός Τριακοσίων αρ. 17, μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου με AM Σπάρτη, 1 Οκτωβρίου 2012 Ο Περιφερειάρχης ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ (17) Εται επωνυμία «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙ ΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε.». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Την 3/10/2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 27/09/2012 πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟ ΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 55128/20/Β/03/11, σχετικά με την παραίτηση του Προέδρου του Διοικητι κού Συμβουλίου Αλεξόπουλου Γεωργίου. Μετά την παραίτηση, η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, του οποίου η θητεία λήγει στις 10/01/2015, έχει ως κατωτέρω: 1) ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, μεταφο ρέας επιβατών, που γεννήθηκε στη Λυρκεία Αργολίδας το 1953, κάτοικος Άργους Αργολίδας, με ΑΔΤ ΑΕ και ΑΦΜ , Εκτελών χρέη Προέδρου, Αντιπρό εδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2) ΠΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μεταφορέας επι βατών, που γεννήθηκε στο Ήραιο Αργολίδας το 1973, κάτοικος Ηραίου Αργολίδας, με ΑΔΤ Φ και ΑΦΜ , Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος. 3) ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, μεταφο ρέας επιβατών, που γεννήθηκε στο Δρέπανο Αργολίδας το 1978, κάτοικος Δρέπανου Αργολίδας με ΑΔΤ Ρ και ΑΦΜ , Σύμβουλος. 4) ΔΟΥΒΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μεταφορέας επιβατών, που γεννήθηκε στο Ναύπλιο Αργολίδας το 1968, κάτοικος Ναυπλίου, με ΑΔΤ Χ και Α.Μ , Σύμβουλος. Εκπροσώπηση εταιρείας: Το Δ/κό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τα κάτωθι: Την Εταιρεία θα εκπροσωπούν σύμφωνα με το άρ θρο 24 του καταστατικού ο εκτελών χρέη Προέδρου, Αντιπρόεδρος Ανάργυρος Μαρούσης και σε περίπτω ση κωλύματος, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Δημήτριος Πίκος. Η Εταιρεία δεσμεύεται με την υπογραφή του εκτελών χρέη Προέδρου, Αντιπροέδρου Ανάργυρου Μαρούση στην υπογραφή των συμφωνητικών μίσθωσης των λε ωφορείων στην Εταιρία «ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε.». Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως οι αναλή ψεις των εις τις Τράπεζες κατατεθειμένων χρηματικών ποσών επ ονόματι της «ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε.» θα γίνο νται με επιταγές ή εξουσιοδοτημένες επιστολές που θα εκδίδονται από το Ταμείο της Εταιρίας και θα φέρουν τις υπογραφές: Α) Του εκτελών χρέη Προέδρου, Αντιπροέδρου Ανάρ γυρου Μαρούση και κωλυομένου αυτού του Αναπληρω τή Διευθύνοντα Συμβούλου Δημητρίου Γεωργίου Πίκου. Β) Της ταμία Φωτεινής Σιατερλή συζύγου Γεωργίου Σμπάνια με Α.Δ.Τ. Λ και Α.Φ.Μ.: , κω λυόμενης αυτής της Αναστασίας Τουρλούκη του Θε

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) μιστοκλή με Α.Δ.Τ. Ρ και Α.Φ.Μ και κωλυόμενης αυτής του Αντωνίου Νάσση του Νικολάου με Α.Δ.Τ. Μ και Α.Φ.Μ.: Γ) Του λογιστή Νικολάου Σάρδη του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. Ν και Α.Φ.Μ.: και κωλυομένου αυτού της Σοφίας Βορριά σύζυγο Νικολάου Μαρούση με Α.Δ.Τ. ΑΒ και Α.Φ.Μ.: Οι δε αναλήψεις χρημάτων από Δημόσιες Υπηρεσίες, Οργανισμούς και ιδιώτες θα πραγματοποιούνται από τον εκτελών χρέη Προέδρου, Αντιπρόεδρο κ. Ανάργυρο Μαρούση ή από την Ταμία Φωτεινή Σιατερλή σύζυγο Γεωργίου Σμπάνια, κωλυόμενης αυτής από τη Σοφία Βορριά σύζυγο Νικολάου Μαρούση και κωλυόμενης αυ τής από τον Αντώνιο Νάσση του Νικολάου. Ναύπλιο, 3 Οκτωβρίου 2012 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κ. ΛΕΤΡΟΥ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13612 28 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7697 26 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9838 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10271 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.12.20 13:30:32 EET Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13203 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7522 11 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά νυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2008 18 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5650 5 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 361 19 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1709 4 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1995 4 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9155 25 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Aνακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13057 1 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Προσκλήσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 12516 25 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 972 8 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10494 4 Οκτωβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 21 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 14 Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Ελ ληνική Διαχειριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΥΚΑΛΑΣ F.G. ΑΒΕΕ». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28843/01/Β/93/201 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της 30/06/2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση, επωνυµία, έδρα, σκοπός, διάρκεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 459 27 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 517 20 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών/Αρχη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 72 19 Μαρτίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4138 Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 625 11 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή έκτακτου ποσού στήριξης στους παρα γωγούς αγελαδινού γάλακτος κατ εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 779 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 118 4 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. Για την Απόσχιση του Κλάδου Εμπορίας Σιδηρούχων μη Σιδηρούχων Μετάλλων (Ferrous and Non Ferrous Metals Trading) Και Β. Για την Μεταβολή Δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της συγχωνευόμενης δια απορροφήσεως Τράπεζας «ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 353 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα