Α. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ. 1. Επιδόσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ. 1. Επιδόσεις"

Transcript

1 Α. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ 1. Επιδόσεις 1.1. Το αεροσκάφος να έχει δυνατότητα εκτέλεσης αποστολής προστασίας αλιευτικών πόρων σε περιοχή ελέγχου αλιείας που απέχει τουλάχιστον 180 Ν.Μ. (330 km) από το αεροδρόμιο βάσης, χωρίς την χρήση πρόσθετων δεξαμενών καυσίμου. Ως αποστολή προστασίας αλιευτικών πόρων ορίζεται η αποστολή κατά την οποία το αεροσκάφος με όλον τον προσφερόμενο εξοπλισμό και τριμελές πλήρωμα, απογειώνεται από αεροδρόμιο βάσης που βρίσκεται παρά στάθμη θαλάσσης και σε συνθήκες ISA (International Standard Atmosphere), και άπνοια, μεταβαίνει στην περιοχή ελέγχου αλιείας, εκτελεί επιτήρηση διάρκειας τουλάχιστον 20 min και επιστρέφει στη βάση του με διαθέσιμο καύσιμο για τουλάχιστον 30 min πτήσης. Ως πρόσθετες δεξαμενές νοούνται αυτές που δεν περιλαμβάνονται στη διαμόρφωση (configuration), με την οποία δίδονται τα πτητικά χαρακτηριστικά του αεροσκάφους. Ο υπολογισμός της κατανάλωσης καυσίμων γίνεται: -σε συνθήκες ISA και άπνοια -για την μετάβαση, επιστροφή και πτήση με εφεδρικά καύσιμα, σε ύψος πτήσης 5000 feet (1525 m) και με την οικονομική ταχύτητα πλεύσης (economy cruise speed). - για την επιτήρηση σε ύψος παρά στάθμη θαλάσσης και με την κατανάλωση που αντιστοιχεί στο 90% της μεγίστης, σε αυτό το ύψος, ισχύος. Υπολογιζόμενο βάρος κάθε επιβαίνοντα περιλαμβανομένου του ατομικού εξοπλισμού του, του εξοπλισμού επιβίωσης και αποστολής, 220 lbs (περ kg) Το απαιτούμενο μήκος διαδρόμου για την απογείωση και υπερπήδηση εμποδίου ύψους 50ft (15.25m ), παρά στάθμη θαλάσσης, συνθήκες ISA και άπνοιας και με μέγιστο βάρος απογείωσης (Maximum take-off weight), να μην υπερβαίνει τα 2500ft (756m) 1.3. Η μέγιστη συνεχής ταχύτητα πλεύσης (maximum continuous cruising speed) σε ύψος πτήσης 00ft (3000m) συνθήκες ISA, να είναι τουλάχιστον 130 KTAS (240 km/h) Να δύναται να εκτελεί, κάνοντας χρήση στεγνού διαδρόμου και σε συνθήκες ISA, παρά στάθμη θαλάσσης : α) απογείωση και προσγείωση με δύο κινητήρες με κάθετη συνιστώσα ανέμου τουλάχιστον 16 knots (29 km/h) β) προσγείωση με ένα κινητήρα με κάθετη συνιστώσα ανέμου τουλάχιστον 11 knots (20 km/h) 1.5. Να δύναται να ίπταται σε συνθήκες τουλάχιστον από ISA-25 ºC μέχρι και ISA+25 ºC Η επιχειρησιακή οροφή (service ceiling) να είναι ft (3600m) τουλάχιστον. 2. Ασφάλεια πτήσεων 2.1. Το αεροσκάφος να διαθέτει διπλά χειριστήρια και κλιματιζόμενη άτρακτο Να υπάρχει πλήρης συμβατότητα όλων των συστημάτων του αεροσκάφους και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε ταυτόχρονη λειτουργία Το αεροσκάφος να διαθέτει ως εξοπλισμό εντοπισμού ανάγκης ένα (1) ELT 121.5/406 Mhz 3 Διαμόρφωση εξοπλισμός αεροσκάφους 3.1. Το αεροσκάφος να διαθέτει : α. σταθερές πτέρυγες β. δυο κινητήρες με έλικες μεταβλητού βήματος και δυνατότητα πτέρωσης. γ. αντισταθμιστικά τουλάχιστον στα πηδάλια διευθύνσεως (rudder) και ανόδου καθόδου (elevator). δ.έναν (1) πομποδέκτη VHF/FM, στήν ζώνη maríne, με encryption της επιλογής του Αγοραστή ενσωματωμένο στο audio control panel. 1

2 3.2. Να έχει δυνατότητα εκκίνησης των κινητήρων χωρίς τη βοήθεια εξωτερικής πηγής ισχύος Να φέρει όργανα και σύστημα αυτόματης πηδαλιουχήσεως (AUTO PILOT) με δυνατότητα τήρησης ύψους και πορείας. 4. Λοιποί όροι 4.1. Στην προσφορά να περιλαμβάνεται πιστοποιητικό τύπου του αεροσκάφους που παράγει η κάθε εταιρεία εκδοθέν από αρμόδια Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Aviation Safety Agency - EASA) ή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (Federal Aviation Administration - FAA), συνοδευόμενο από αντίστοιχα εγκεκριμένο, από μία τουλάχιστον από τις ως άνω Υπηρεσίες, εγχειρίδιο πτήσης (flight manual) από το οποίο να προκύπτει η καταλληλότητα και η δυνατότητα εκτέλεσης πτήσεων IFR/IMC (Instrument Flight Rules/ Instrument Meteorological Conditions), με ελάχιστο πλήρωμα (minimum crew) δύο (2) χειριστές Οι προσφορές και κατ επέκταση η αξιολόγηση θα αφορούν το αεροσκάφος με εγκατεστημένο τον προσφερόμενο εξοπλισμό. Προς τούτο, οι προσφορές θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία επιδόσεων και χαρακτηριστικών των αεροσκαφών που προσφέρονται, με τον εξοπλισμό εγκατεστημένο. 4.3 Ο τελικός προμηθευτής που θα επιλεγεί μετά την αξιολόγηση, να προσκομίσει, πριν από την έναρξη παράδοσης του αντικειμένου της προμήθειας και των αντίστοιχων πληρωμών όπως περιγράφεται στην παρούσα τεχνική περιγραφή, πιστοποιητικό προσφερόμενου τύπου συμβατό με την φύση της αποστολής του αεροσκάφους (θαλάσσια επιτήρηση), ή συμπληρωματικό (Supplement), ή αναθεώρηση (Revision), εκδοθέν από την αντίστοιχη Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, συνοδευόμενο υποχρεωτικά από αντίστοιχα εγκεκριμένο εγχειρίδιο πτήσης (flight manual) Οι επιδόσεις και γενικά τα χαρακτηριστικά του αεροσκάφους, όπως αυτά θα προκύπτουν από την ως άνω τελική πιστοποίηση και το εγκεκριμένο εγχειρίδιο πτήσης του προσφερόμενου τύπου, υποχρεωτικά επί ποινή απόρριψης δεν θα υπολείπονται των αντιστοίχων επιδόσεων και χαρακτηριστικών, τα οποία θα περιλαμβάνονται στην προσφορά και με βάση τα οποία θα έχει αξιολογηθεί το αεροσκάφος Ο Προμηθευτής υποχρεούται να δέχεται στις εγκαταστάσεις του, Επιτροπή του Αγοραστή με αντικείμενο την Παρακολούθηση της Σύμβασης που θα υπογραφεί, που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) άτομα και στην οποία θα παρασχεθούν όλες οι αναγκαίες ευκολίες και μέσα από τον Προμηθευτή, χωρίς καμία επιβάρυνση του Αγοραστή. Διευκρινίζεται ότι ο Αγοραστής επιβαρύνεται μόνο με τα έξοδα μετακίνησης και ενδιαίτησης του ανωτέρω προσωπικού του. Τεκμηριωμένες αντιρρήσεις της Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σχετικά με την εκτέλεσή της πρέπει να γίνονται δεκτές από τον Προμηθευτή προς εξέταση για την εξεύρεση λύσεως κατά τρόπο ικανοποιητικό για τον Αγοραστή. Τυχόν γενόμενες ελαττωματικές ή κακότεχνες κατασκευές ή τοποθετηθέντα ελαττωματικά ή μη ικανοποιητικά υλικά θα αντικαθίστανται και τυχόν προκληθείσες από αυτά βλάβες ή ανωμαλίες θα διορθώνονται αδαπάνως από τον Προμηθευτή. Όλα τα υλικά που πρέπει να παραδοθούν σύμφωνα με την Σύμβαση θα επιθεωρούνται και θα ελέγχονται κατά την κατασκευή και συναρμολόγηση σύμφωνα με τυχόν ειδικές απαιτήσεις εξασφάλισης ποιότητας, προδιαγραφές και τυχόν αναθεωρήσεις τους, στις εγκαταστάσεις του Προμηθευτή ή στον κατάλληλο χώρο κατασκευής, χωρίς επιπλέον οικονομικό κόστος για τον Αγοραστή. Η συμμόρφωση του Προμηθευτή στις παραπάνω απαιτήσεις θα ελέγχεται / επιβεβαιώνεται από τους Quality Assurance Representatives της Κυβέρνησης του Προμηθευτή, εάν η νομοθεσία της χώρας το απαιτεί και θα υπόκειται σε αποδοχή από την Επιτροπή παρακολούθησης της Σύμβασης. Κατά την κατασκευή των υλικών του αντικειμένου της προμήθειας, θα επιτρέπεται επίσκεψη της Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης στα βιομηχανικά τμήματα του Προμηθευτή, περιοδικά, με βάση αμοιβαία συμφωνημένο πρόγραμμα που δεν θα παρεμποδίζει την 2

3 παραγωγή. Οι επισκέψεις της Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης στις εγκαταστάσεις του Προμηθευτή θα είναι τουλάχιστον δύο (2) ανά αεροσκάφος. Αν κάποιο τμήμα του εργοστασίου του Προμηθευτή, όπου κατασκευάζονται ή είναι σε απόθεση υλικά, θεωρείται ιδιωτική ή απαγορευμένη περιοχή από την κυβέρνηση του Προμηθευτή, τότε επιτρέπεται στον Προμηθευτή σε εύλογο χρόνο, να διαθέσει τα υλικά για παρατήρηση σε μία άλλη θέση εκτός της απαγορευμένης. Ο Προμηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την συμμόρφωση των υποκατασκευαστών στις παραπάνω απαιτήσεις. Η πρώτη φάση του έργου της Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης, ολοκληρώνεται με την αποδοχή του κατά περίπτωση αεροσκάφους οπότε και θα συντάσσεται σχετικό πρακτικό ελέγχου δοκιμών, το οποίο θα υπογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης και θα υποβάλλεται αρμοδίως. Το πρακτικό αυτό θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά του ποιοτικού ελέγχου, τα οποία θα υπογράφονται μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και δοκιμών, από τον Προμηθευτή, από τους Quality Assurance Representatives της Κυβέρνησης του Προμηθευτή εάν η νομοθεσία της χώρας το απαιτεί και την Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης. Όλα τα ανωτέρω θα αποτελούν στοιχεία για την παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβών. Η δεύτερη φάση του έργου της Επιτροπής ολοκληρώνεται με το πέρας των εγγυήσεων με υποβολή αρμοδίως πρακτικού στο οποίο θα αναφέρεται ο τρόπος και ο χρόνος εκπλήρωσης των όρων της εγγύησης καλής λειτουργίας των αεροσκαφών μετά την παραλαβή. Τα έξοδα των υπηρεσιών του ποιοτικού ελέγχου της Κυβέρνησης του Προμηθευτή βαρύνουν τον Προμηθευτή Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι πριν την έναρξη των εκπαιδεύσεων, η Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης θα μεταβεί στις εγκαταστάσεις του Προμηθευτή για εκτέλεση δοκιμών αποδοχής στο πρώτο αεροσκάφος κατά τις οποίες θα διαπιστωθεί και με εκτέλεση δοκιμαστικών πτήσεων η πλήρης συμφωνία των επιδόσεων χαρακτηριστικών και εξοπλισμού, με τις επιδόσεις χαρακτηριστικά και εξοπλισμό σύμφωνα με τα οποία θα έχει γίνει η αξιολόγηση του αεροσκάφους. Η διαδικασία αυτή της αποδοχής θα επαναληφθεί με τον ίδιο τρόπο και για το δεύτερο αεροσκάφος και θα είναι ανεξάρτητη από τη διαδικασία οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής τους, που θα διεξαχθεί στον τόπο παράδοσης, μετά από την ολοκλήρωση όλων των εκπαιδεύσεων, και κατά την οποία ο Αγοραστής θα διατηρεί το δικαίωμα να επαναλάβει μέρος ή όλες τις δοκιμές αποδοχής. Όλα τα έξοδα των παραπάνω δοκιμών πλην των εξόδων μετακίνησης και διαμονής του προσωπικού του Αγοραστή στην έδρα του Προμηθευτή θα βαρύνουν τον τελευταίο. Ο χρόνος της διαδικασίας αποδοχής δεν θα υπερβαίνει τις εικοσιπέντε (25) εργάσιμες ημέρες θα παρατείνεται όμως όταν σημειώνεται καθυστέρηση για τεχνικούς λόγους (βλάβες δυσλειτουργίες κλπ) ή λόγω καιρικών συνθηκών για όσο διάστημα απαιτηθεί για τις αποκαταστάσεις ή για όσο επικρατήσουν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ο χρόνος αυτός θα υπολογίζεται από την ημερομηνία άφιξης του προσωπικού του Αγοραστή στις εγκαταστάσεις του Προμηθευτή. Ο χρόνος της παραλαβής δεν θα υπερβαίνει ομοίως τις είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες με τους παραπάνω περιορισμούς αναφορικά με τεχνικούς λόγους ή καιρικές συνθήκες και θα υπολογίζεται από την ημερομηνία άφιξης των υλικών της προμήθειας στον τόπο παράδοσης Ως τόπος παράδοσης των αεροσκαφών ορίζεται το Αεροδρόμιο Δεκέλειας, που θα είναι επίσης ο τόπος παράδοσης των ανταλλακτικών, βιβλιογραφίας, επίγειου εξοπλισμού και όποιου άλλου υλικού περιλαμβάνεται στην προμήθεια. Ο Αγοραστής μπορεί μονομερώς και χωρίς οικονομική επιβάρυνσή του να ορίσει ως τόπο παράδοσης άλλο αεροδρόμιο της Ελλάδας με έγκαιρη έγγραφη ενημέρωση του Προμηθευτή Η μεταβίβαση της κυριότητας του κάθε αεροσκάφους θα λάβει χώρα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του Όλες οι υπηρεσίες (εκπαίδευσης, εφοδιαστικής υποστήριξης, τεχνικής υποστήριξης) και η βιβλιογραφία, τόσο κατά το αρχικό στάδιο όσο και κατά το στάδιο της συνεχούς υποστήριξης, θα παρασχεθούν στην Ελληνική ή Αγγλική Γλώσσα Κατά την υποβολή της προσφοράς να προκύπτει η ύπαρξη σε λειτουργία γραμμής παραγωγής του αεροσκάφους. 3

4 4.11. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να καλύψει όλα τα έξοδα και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή μεταφορά, ασφάλιση και παράδοση των αεροσκαφών και του αντικειμένου της λοιπής προμήθειας μέχρι και την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους. Επίσης ο Προμηθευτής υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του Αγοραστή, κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης που θα συναφθεί, έναντι οποιουδήποτε τραυματισμού συμβεί, συμπεριλαμβανομένου και του θανάτου, στα αεροσκάφη ή τις εγκαταστάσεις του και να αναλάβει το κόστος της σχετικής ασφάλισης Κατά την οριστική παραλαβή τα αεροσκάφη θα παραδίδονται με εφαρμοσμένες όλες τις τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί από τον κατασκευαστή και τους υποκατασκευαστές του. Επίσης όλες οι τροποποιήσεις που θα εκδοθούν στο χρονικό διάστημα από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του πρώτου αεροσκάφους, μέχρι την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του δεύτερου, θα εφαρμοσθούν και στο πρώτο αεροσκάφος. Όλες οι παραπάνω τροποποιήσεις θα εφαρμόζονται με κόστος που βαρύνει τον Προμηθευτή Ο Χρωματισμός και η Σήμανση των Αεροσκαφών θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις του Αγοραστή και το κόστος θα βαρύνει τον Προμηθευτή Ο Προμηθευτής υποχρεωτικά θα δηλώνει με την προσφορά του ότι δεσμεύεται για την ικανοποίηση μελλοντικών παραγγελιών του Αγοραστή για όλα τα υλικά και υπηρεσίες που θα παρέξει στα πλαίσια της Σύμβασης που θα προκύψει, με συγκεκριμένο τύπο αναπροσαρμογής τιμών που θα συμπεριλαμβάνει σε αυτήν, ο οποίος θα τον δεσμεύει για χρονική περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών. Β. ΟΜΑΔΑ Α 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 1.1 Εμβέλεια με τριμελές πλήρωμα (220 lbs έκαστο μέλος), σε συνθήκες ISA, με άπνοια, σε ύψος 00 ft (3030 m) και χωρίς την χρήση πρόσθετων δεξαμενών όπως αυτές ορίστηκαν στην παρ Α.1.1 όσο το δυνατόν μεγαλύτερη. 1.2 Αυτονομία με τριμελές πλήρωμα (220 lbs έκαστο μέλος), σε συνθήκες ISA, με άπνοια, σε ύψος 00 ft (3030 m) και χωρίς την χρήση πρόσθετων δεξαμενών όπως αυτές ορίστηκαν στην παρ Α.1.1 όσο το δυνατόν μεγαλύτερη. 1.3 Μέγιστη συνεχής ταχύτητα πλεύσης (maximum continuous cruising speed) σε ύψος πτήσης 00ft (3000m), με μέγιστο βάρος απογείωσης (maximum takeoff weight) και συνθήκες ISA, όσο το δυνατόν μεγαλύτερη από 130 KTAS. 1.4 Οροφή με έναν κινητήρα, με μέγιστο βάρος απογείωσης (maximum takeoff weight) και συνθήκες ISA, όσο το δυνατόν υψηλότερη. 1.5 Να δύναται να χρησιμοποιήσει στεγνό διάδρομο σκληρής επιφανείας μήκους όσο το δυνατόν μικρότερο από 2500ft (756m) για την απογείωση και υπερπήδηση εμποδίου ύψους 50 ft (15,25 m), παρά στάθμη θαλάσσης, συνθήκες ISA, και άπνοια, με μέγιστο βάρος απογείωσης (maximum take-off weight) Απογείωση και προσγείωση με δύο κινητήρες με κάθετη συνιστώσα ανέμου όσο το δυνατόν μεγαλύτερη από 16 kts Προσγείωση με ένα κινητήρα με κάθετη συνιστώσα ανέμου όσο το δυνατόν μεγαλύτερη από 11 kts. 1.7 Να δύναται να ίπταται σε εύρος θερμοκρασιών όσο το δυνατόν μεγαλύτερο από ISA-25 έως και ISA Συντελεστής φόρτισης (load factor) όσο το δυνατόν ευρύτερος. 1.9 Ταχύτητα απώλειας στήριξης, με flaps σε θέση take-off, παρά στάθμη θαλάσσης, σε συνθήκες ISA, και μέγιστο βάρος απογείωσης (maximum takeoff weight), όσο το δυνατόν μικρότερη των 70 kts Ωφέλιμο φορτίο (payload) πέραν του εξοπλισμού του αεροσκάφους και του πληρώματος κατά την εκτέλεση αποστολής αλιευτικών πόρων όπως αυτή ορίστηκε στην παράγραφο A 1.1 όσο το δυνατόν μεγαλύτερο Μέγιστο βάρος απογείωσης όσο το δυνατόν μεγαλύτερο από 3500 lbs. 4

5 1.12 Να δύναται να προσθαλασσώνεται και να αποθαλασσώνεται με ύψος κύματος όχι μικρότερο από 40 cm. Διευκρινίζεται ότι για να είναι βαθμολογήσιμο το συγκεκριμένο κριτήριο πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις: α) Η συγκεκριμένη δυνατότητα να εμφαίνεται στο πιστοποιητικό τύπου. β) Οι επιδόσεις και εν γένει τα χαρακτηριστικά με τα οποία αξιολογήθηκε το αεροσκάφος να μην υπολείπονται εκείνων που θα ισχύουν όταν γίνεται χρήση της δυνατότητας προσθαλάσσωσης και αποθαλάσσωσης. 2.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ 2.1 Βαθμός ανόδου με έναν κινητήρα, με μέγιστο βάρος απογείωσης (maximum takeoff weight), παρά στάθμη θαλάσσης, σε συνθήκες ISA και άπνοιας, όσο το δυνατόν μεγαλύτερος. 2.2 Το επίπεδο του εσωτερικού θορύβού που προκαλείται από τη λειτουργία του αεροσκάφους να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερο. 2.3 Να φέρει πλήρες αντι/αποπαγωτικό σύστημα. 2.4 Το σύστημα κλιματισμού του αεροσκάφους επιπλέον να είναι ικανό να διατηρεί υπό τις πλέον ακραίες συνθήκες της αποστολής, τα παράθυρα του θαλάμου διακυβέρνησης και της καμπίνας ελεύθερα από υγρασία, προκειμένου να μην εμποδίζεται η παρατήρηση μέσω των παραθύρων αυτών, και να συμπεριλαμβάνει air condition. 2.5 Να φέρει φορητούς πυροσβεστήρες για τον θάλαμο διακυβέρνησης και την καμπίνα. Οι πυροσβεστήρες αυτοί να είναι επαρκούς ικανότητας για την αντιμετώπιση των κινδύνων που εγκυμονούνται από την εγκατάσταση και λειτουργία όλου του εξοπλισμού της αποστολής. 2.6 Να φέρει εξοπλισμό επιβίωσης που να περιλαμβάνει πλήρες κιβώτιο Α βοηθειών, σωσίβιες λέμβους και ατομικά σωσίβια για το σύνολο των ατόμων που δύναται να μεταφέρει το αεροσκάφος. 2.7 Να φέρει κατάλληλη έξοδο διαφυγής ανάγκης (για ξηρά και θάλασσα) 3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ 3.1 Να διαθέτει απρόσκοπτη θέα προς τα κάτω από το θάλαμο διακυβέρνησης και την καμπίνα. 3.2 Να διαθέτει εσωτερικές διαστάσεις καμπίνας όσο το δυνατόν μεγαλύτερες. 3.3 Να διαθέτει ανασυρόμενο σύστημα προσγείωσης, τριών σημείων, εκ των οποίων το ένα ριναίο Να διαθέτει σύστημα παροχής ηλεκτρικής ισχύος από εξωτερική πηγή ενέργειας Να μην υπάρχουν περιορισμοί τροφοδότησης ισχύος όταν όλος ο ηλεκτρονικός και άλλος εξοπλισμός του αεροσκάφους λειτουργεί ταυτοχρόνως Σε περίπτωση βλάβης της μίας γεννήτριας (Εναλλακτήρας) του αεροσκάφους, η άλλη γεννήτρια να αναλαμβάνει άμεσα και αυτόματα την τροφοδότηση των συστημάτων ζωτικής σημασίας, τα οποία και να αναφερθούν. 3.5 Τα καθίσματα του πληρώματος να προσφέρουν άνεση για πολύωρη χρήση. 3.6 Ο αριθμός των καθισμάτων και κατ επέκταση ο αριθμός των επιβαινόντων πέρα του τριμελούς πληρώματος να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερος. 3.7 Να υπάρχουν φώτα διαβάσματος σε κατάλληλες θέσεις. 3.8 Να φέρει τουλάχιστον τα κατωτέρω όργανα : Ταχύμετρo Μετρητές ύψους, δύο(2), εκ των οποίων ο ένας να είναι encoding altimeter Ενδείκτη ανόδου-καθόδου Ενδείκτες ποσότητας καυσίμου, ροής καυσίμου και υποπίεσης εισαγωγής, ρυθμού περιστροφής κινητήρων, ενδείκτη πίεσης γυροσκοπικών οργάνων, θερμοκρασίας κεφαλών 5

6 κυλίνδρου, θερμοκρασίας και πιέσεως ελαίου κινητήρων από έναν (1) για κάθε κινητήρα Ενδείκτη στροφών και κλίσεων Ενδείκτες πιέσεως τυχόν υδραυλικών συστημάτων Βολτόμετρο - αμπερόμετρο Ωρολόγιο Ενδείκτη θερμοκρασίας εξωτερικού περιβάλλοντος Πίνακα αναγνώρισης βλαβών συστημάτων/ κινητήρα Ενα τεχνητό ορίζοντα Να φέρει τον εξοπλισμό αεροναυτιλίας που προβλέπεται για πτήση IFR/IMC. Ενδεικτικά αναφέρονται: Δύο (2)συστήματα VOR εκ των οποίων το ένα να είναι VOR/ILS Ένα (1) σύστημα DME Ένα (1) σύστημα ADF Ένα σύστημα ATC (SSR) Transponder, σε mode 3 Α/ C Ένα σύστημα GPS, όσο το δυνατόν μεγαλύτερης ακρίβειας με map mode Σύστημα αυτόματου πιλότου (autopilot) με δυνατότητα σύνδεσης με όσο το δυνατό περισσότερα από τα συστήματα αεροναυτιλίας του αεροσκάφους Να φέρει τον εξοπλισμό ραδιοεπικοινωνιών που προβλέπεται για πτήση IFR/IMC. Ενδεικτικά αναφέρονται: Δύο (2) πομποδέκτες VHF/AM, στήν ζώνη τουλάχιστον 118 έως 137 ΜΗΖ, με βήμα συχνότητας (channel spacíng) 8.33 KHZ και με το σύστημα FM IMMUNITY Έναν (1) πομποδέκτη VHF/FM, στήν ζώνη maríne, με encryption της επιλογής της Υπηρεσίας ενσωματωμένο στο audio control panel Πομποδέκτη εκτάκτου ανάγκης (emergency locator transmitter) Εξοπλισμό ενδοεπικοινωνιών (ICS) με τέσσερις (4) μονάδες ακουστικών (Headsets) Η δομή της ατράκτου να είναι ολομεταλλικής, ημικελυφοειδούς κατασκευής (semimonocoque). 4.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ Όλες οι απαιτήσεις Διαθεσιμότητας Αξιοπιστίας Συντηρησιμότητας θα υπολογισθούν με δεδομένες 40 Ω πτήσης το μήνα κατά μέσο όρο για κάθε αεροσκάφος. Για τα κριτήρια που περιγράφονται κατωτέρω, ο προμηθευτής πρέπει να παρέξει τα μοντέλα υπολογισμού διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας που χρησιμοποίησε Διαθεσιμότητα - Η διαθεσιμότητα του αεροσκάφους προς εκτέλεση της αποστολής του πρέπει να είναι ετησίως τουλάχιστο 80%. - Ο μέσος χρόνος αποκατάστασης βλαβών (MTTR = Mean Time To Repair) να είναι μικρός. - Ο μέσος χρόνος πτήσης μεταξύ βλαβών (MTBF= Mean Time Between Failure ) του αεροσκάφους να είναι μεγάλος. 4.2 Αξιοπιστία - Αξιοπιστία ως ολοκληρωμένο σύστημα με μέσο χρόνο μεταξύ κρίσιμων βλαβών (ΜTBCF= Mean Time Between Critical Failure) τουλάχιστον 20 ώρες. Ως κρίσιμες βλάβες νοούνται οι βλάβες εκείνες των οποίων η σοβαρότητα ή η έκταση των απαιτουμένων εργασιών για αποκατάσταση καθηλώνει το αεροσκάφος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της μίας (1) ώρας. 6

7 - Η πιθανότητα εκτέλεσης της αποστολής (probability of mission completion) να είναι τουλάχιστον 95%. - Ο λόγος των απωλειών (ατυχήματα ανά ώρες πτήσης) να είναι μικρός. (Να αναφερθούν τα ατυχήματα που έχουν σημειωθεί σε όλους τους χρήστες του αεροσκάφους διεθνώς και οι λόγοι που προκάλεσαν κάθε ατύχημα). 5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ - ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ Θα αξιολογηθούν : 5.1 οι παραδόσεις του βασικού τύπου του προσφερόμενου αεροσκάφους. 5.2 οι παραδόσεις του βασικού τύπου του προσφερόμενου αεροσκάφους σε φορείς του ευρύτερου ελληνικού δημόσιου τομέα. 5.3 η ηλικία του βασικού τύπου του προσφερόμενου αεροσκάφους, λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία εκτέλεσης της πρώτης δοκιμαστικής πτήσης αυτού. Γ. ΟΜΑΔΑ Β 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Όλες οι απαιτήσεις Υποστήριξης Προγράμματος θα υπολογισθούν με δεδομένες 40 Ω πτήσης το μήνα κατά μέσο όρο για κάθε αεροσκάφος Δείκτης Υποστήριξης (Supportability). - Να υπάρχουν τεχνικοί φορείς υποστήριξης του αεροσκάφους σε θέματα συντήρησης, καθ όλη τη διάρκεια χρησιμοποίησης του αεροσκάφους. - Να υπάρχουν εξουσιοδοτημένα επισκευαστικά κέντρα 3 ου βαθμού συντήρησης στην Ευρώπη. - Να υπάρχει πρόγραμμα ικανοποίησης επειγουσών αιτήσεων υλικών. - Να υπάρχει εγγύηση κάθε υλικού που ο Αγοραστής θα προμηθεύεται από τον κατασκευαστή του, όσον αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του, για διάστημα τουλάχιστον ενός έτους. - Να υπάρχει πρόγραμμα για υποστήριξη του αεροσκάφους με ανταλλακτικά, για όλη τη διάρκεια χρησιμοποίησής του Τεχνική Υποστήριξη Τεχνική υποστήριξη : Όλες οι απαραίτητες για τη συντήρηση ενέργειες κατά τη διάρκεια της επιχειρησιακής ζωής του αεροσκάφους, για τη διατήρηση ή την επαναφορά του σε κατάσταση ετοιμότητας, που προσδιορίζεται σαν ικανότητα του αεροσκάφους να εκτελεί με επιτυχία την αποστολή του. - Η συντήρηση να εκτελείται σε τρία το πολύ επίπεδα : Συντήρηση 1 ου βαθμού («0» Level) Συντήρηση 2 ου βαθμού («Ι» Level) 7

8 Συντήρηση 3 ου βαθμού (εργοστασιακή) («D» Level) Προγραμματισμένη Συντήρηση. Να αναφερθούν όλες οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης που πρέπει να εκτελούνται προκειμένου να διατηρείται το σύστημα σε προκαθορισμένο επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας. Να συμπεριληφθούν όλες οι εργασίες, τα απαιτούμενα υλικά και μέσα ανά επιθεώρηση και ανά σύστημα. Να δοθεί για κάθε εργασία προγραμματισμένης συντήρησης ο απαιτούμενος αριθμός εργατοωρών. Ξεχωριστά να αναφερθεί αναλυτικά το πρόγραμμα αντιδιαβρωτικής προστασίας λόγω των συνεχών πτήσεων πάνω από την θάλασσα. Με το χρονοδιάγραμμα των επιθεωρήσεων να εξασφαλίζεται ο ελάχιστος χρόνος καθήλωσης του αεροσκάφους. - Ο χρόνος μεταξύ των προγραμματισμένων επιθεωρήσεων του αεροσκάφους να είναι τουλάχιστον 50 ώρες. - Ο χρόνος μεταξύ Γενικών Επισκευών (ΤΒΟ= Time Between Overhaull) των διαφόρων συγκροτημάτων (κινητήρας, έλικα) του αεροσκάφους να είναι τουλάχιστον 1800 ώρες πτήσης. - Ο απαιτούμενος αριθμός εργατοωρών των προγραμματισμένων συντηρήσεων να είναι μικρός Απρογραμμάτιστη Συντήρηση Η Απρογραμμάτιστη Συντήρηση περιλαμβάνει όλες τις εργασίες συντήρησης που πρέπει να εκτελεσθούν προκειμένου να αποκατασταθούν βλάβες των συστημάτων του αεροσκάφους, με απώτερο σκοπό να το επαναφέρουν στο προκαθορισμένο επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας. - Να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανεξαρτησία από μέσα εδάφους. - Να υπάρχει προσιτότητα για εκτέλεση εργασιών 1 ου και 2 ου βαθμού. - Να μην υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις σε ειδικές συσκευές και εργαλεία για 1 ου βαθμού συντήρηση. - Να μην υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις λειτουργικών ελέγχων και ρυθμίσεων μετά από αντικατάσταση παρελκομένων και LRU s (Line Replaceable Units) συστημάτων AVIONICS. - Ο αριθμός των υλικών με λήξη ορίου ζωής λειτουργίας να είναι περιορισμένος. Ευρεία εφαρμογή της μεθοδολογίας συντήρησης «ON CONDITION» Συντελεστές Εργασιών Συντήρησης Να αναφερθούν οι ελάχιστες απαιτήσεις επάνδρωσης - συντήρησης για υποστήριξη των (2) δυο αεροσκαφών. Να αναφερθούν οι ειδικότητες και εξειδικεύσεις του απαιτούμενου τεχνικού προσωπικού. - Οι συντελεστές εργασιών συντήρησης (ανθρωποώρες συντήρησης / ώρα λειτουργίας) για κάθε σύστημα του αεροσκάφους, να είναι μικροί Επίγειος εξοπλισμός Να προσφερθεί όλος ο αναγκαίος τεχνικός εξοπλισμός GSE (Ground Support Equipment) και 8

9 STE (Support and Test Equipment) για τη δημιουργία μίας (1) μονάδας υποστήριξης για κάθε επίπεδο συντήρησης πλην του 3 ου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα οικονομικά μεγέθη (τιμές) που αφορούν τον ως άνω εξοπλισμό πρέπει να περιληφθούν στην οικονομική προσφορά και θα λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του συνολικού κόστους του αεροσκάφους και περαιτέρω στη διαμόρφωση της Ανηγμένης Τιμής. Για τον ως άνω εξοπλισμό που θα συμπεριληφθεί στη Σύμβαση προμήθειας, ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρέξει στον Αγοραστή, χωρίς επιπλέον κόστος, κατά την παράδοσή του, πιστοποιητικά όπου αυτά απαιτούνται Eφοδιαστική υποστήριξη Ο Προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει με την τεχνική του προσφορά λεπτομερείς καταλόγους που θα περιλαμβάνουν ανταλλακτικά υλικά απαραίτητα για την αρχική υποστήριξη κάθε αεροσκάφους, με λειτουργία 40 ωρών ανά μήνα, αρχής γενομένης από την ημερομηνία της οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του και για χρονική διάρκεια 24 μηνών. Είναι επιθυμητό η προσφορά να περιλαμβάνει και ανταλλακτικά - υλικά πέραν των απαραιτήτων για την αρχική υποστήριξη, ώστε να επιτυγχάνεται η δημιουργία ευρύτερου αρχικού stock ανταλλακτικών. Τα ανταλλακτικά - υλικά όμως αυτά θα πρέπει να προσδιορίζονται ως τέτοια και να είναι σαφής ο διαχωρισμός τους από τα χαρακτηριζόμενα ως απαραίτητα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα οικονομικά μεγέθη (τιμές) που αφορούν όλα τα προσφερόμενα ανταλλακτικά υλικά πρέπει να περιληφθούν στην οικονομική προσφορά και θα λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του συνολικού κόστους του αεροσκάφους και περαιτέρω στη διαμόρφωση της Ανηγμένης Τιμής. Επίσης στην τεχνική προσφορά του να δηλώνει σαφώς, ότι αναλαμβάνει να ανανεώνει αυτά οσάκις απαιτείται για να διατηρούνται τα αεροσκάφη σε ετοιμότητα για 25 έτη από την ημερομηνία παραλαβής τους. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις να αναληφθούν από τον Προμηθευτή και για τους επιμέρους υποκατασκευαστές ή υποπρομηθευτές για είδη που αυτοί του παρέδωσαν και εγκαταστάθηκαν ή συνοδεύουν τα αεροσκάφη. Οι σχετικές δεσμεύσεις να περιλαμβάνονται στη Σύμβαση προμήθειας καθώς επίσης και το ότι όλα τα ανταλλακτικά που θα συμπεριληφθούν σε αυτή θα συνοδεύονται κατά την παράδοση τους από πιστοποιητικά EASA FORM 1 ή FAA Απαιτήσεις σε πληροφορίες εφοδιαστικής υποστήριξης Είναι επιθυμητή η τυποποίηση των υλικών. Τα στοιχεία που πρέπει να είναι διαθέσιμα σε βάση δεδομένων Η/Υ τύπου PC για κάθε υλικό είναι τα εξής : = Part Number = Stock Number = Κατασκευαστής = Περιγραφή Υλικού = Σύστημα και υποσύστημα που ανήκει = Στοιχεία εναλλακτού υλικού = Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας = Απαιτούμενο απόθεμα = Οριο Ζωής = Επισκευάσιμο / Αναλώσιμο = Κρισιμότητα = Χρόνος Παράδοσης από αίτηση 9

10 = Τιμή μονάδος = Στοιχεία τροποποίησης που επηρεάζουν το υλικό Η υπόψη βάση δεδομένων να ανανεώνεται κάθε έξι (6) μήνες. Επίσης απαιτείται : - Να υπάρχει εναλλακτικότητα υλικών. - Η ελάχιστη ποσότητα της προς ικανοποίηση παραγγελίας να είναι μικρή Εγκιβωτισμός Συσκευασία Μαρκάρισμα Να τηρούνται οι διεθνείς προδιαγραφές Οι χρόνοι παράδοσης κρισίμων υλικών (τα οποία να αναφερθούν ποια είναι) να είναι μικροί Απαιτήσεις αποθήκευσης - Οι απαιτήσεις χώρου αποθήκευσης των αποθεμάτων με τη συσκευασία τους να είναι μικρές. Να μην απαιτούνται εξειδικευμένες συνθήκες αποθήκευσης (ειδικά διαμορφωμένοι χώροι) Απαιτήσεις αποθεμάτων Ο προμηθευτής πρέπει να αναφέρει αναλυτικά και σε ξεχωριστούς καταλόγους όλα τα υλικά που τηρούνται σε απόθεμα στις αποθήκες του, με στόχο να υπάρχει διαθεσιμότητα υλικού σε ποσοστό τουλάχιστον % για την προγραμματισμένη συντήρηση (μη συμπεριλαμβανομένης της εργοστασιακής) και 80% για την απρογραμμάτιστη συντήρηση. Η αξία των υλικών αυτών δεν θα υπολογίζεται στην Ανοιγμένη Τιμή. - Ο χρόνος παράδοσης για κάθε υλικό να είναι μικρός. Αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη αποθέματος κρισίμων ανταλλακτικών στην εταιρεία ώστε να ελαχιστοποιείται ο χρόνος παράδοσης. - Ο χρόνος αποθήκευσης των υλικών να είναι μεγάλος, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργική τους κατάσταση Αλλαγή στοιχείων υλικών Να υφίσταται θεσμοθετημένη διαδικασία ενημέρωσης του Αγοραστή για αλλαγές σε στοιχεία υλικών Βιβλιογραφία Να παρασχεθεί όλη η βιβλιογραφία η σχετική με το σύστημα συντήρησης της παρ. Γ.1.2. για συντήρηση 1 ου και 2 ου βαθμού. Να περιλαμβάνονται οι τεχνικές εκδόσεις, εγχειρίδια, σχέδια κ.λ.π. (Technical data, hardcopies, software) ως κατωτέρω : Η δομή των τεχνικών εγχειριδίων θα είναι όμοια προς την ισχύουσα διεθνή αεροπορική βιβλιογραφία. Η βιβλιογραφία του αεροσκάφους θα περιλαμβάνει βασικά τους παρακάτω τύπους εγχειριδίων : Εγχειρίδια πτήσεις πληρωμάτων (Flight Manual) και κατάλογο ελαχίστων απαιτήσεων πτήσης, εάν διατίθεται Εγχειρίδια συντήρησης, τα οποία θα περιλαμβάνουν ανά σύστημα : - Στοιχεία για λειτουργία, εντοπισμό βλάβης, αφαίρεση, αποσυναρμολόγηση, επανατοποθέτηση, λειτουργικούς ελέγχους. - Επισκευές δομής αεροσκάφους - Εικονογραφημένους καταλόγους ανταλλακτικών. - Ζύγιση, ζυγοστάθμιση. - Επιθεωρήσεις, ειδικούς ελέγχους. - Όλες οι συσκευές επικοινωνιών, ναυτιλίας παρελκόμενων αεροσκάφους και κινητήρα να 10

11 συνοδεύονται από την αντίστοιχη βιβλιογραφία (service manual, parts catalog) Ειδικά εγχειρίδια επίγειου εξοπλισμού Βασικά στοιχεία των εγχειριδίων θα παρασχεθούν και υπό μορφή CHECK LISTS, όπου απαιτείται Εγχειρίδια δοκιμαστικών πτήσεων Θα υπάρχουν τεχνικά εγχειρίδια για κάθε εργασία εκτελούμενη σε κάθε βαθμό συντήρησης. Το ίδιο θα ισχύει για τον επίγειο εξοπλισμό και τις εκπαιδευτικές συσκευές, ως και λοιπό πρόσθετο εξοπλισμό Θα υπάρχει ένα υπεύθυνο κέντρο έκδοσης, διανομής και ενημέρωσης των τεχνικών εγχειριδίων όταν απαιτείται, τόσο για τα HARD-COPIES, όσο και για το SOFTWARE (εφ όσον απαιτείται) Θα υπάρχει ένα δυναμικό πρόγραμμα εξασφάλισης της ποιότητας (QUALITY ASSURANCE) του περιεχομένου των τεχνικών εγχειριδίων, με υποχρέωση άμεσης ενημέρωσης του Αγοραστή για περιπτώσεις που επηρεάζουν την ασφάλεια πτήσεων. Τούτο θα είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου τύπου αεροσκάφους Να προσφερθούν οι ενημερώσεις (revisions, service letters, service bulletins κ.λ.π) όλης της τεχνικής βιβλιογραφίας που θα παρασχεθεί, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του δευτέρου αεροσκάφους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Διευκρινίζονται τα ακόλουθα : α. τα αιτούμενα στην παράγραφο αυτή (εγχειρίδια, σχέδια κ.λ.π.) θα χορηγηθούν από τον Προμηθευτή υποχρεωτικά σε μία πλήρη σειρά ανά αεροσκάφος. Θα χορηγηθεί επίσης μία μόνο επιπλέον σειρά στον Αγοραστή. Τυχόν οικονομικές απαιτήσεις του Προμηθευτή θα αναφέρονται ρητά στην οικονομική προσφορά και θα ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό της Ανηγμένης Τιμής. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν οικονομική απαίτηση του κατασκευαστή που θα αφορά το κόστος των ενημερώσεων της τεχνικής βιβλιογραφίας. β. Οι απαιτήσεις των εδαφίων και αφορούν υποχρεώσεις του Προμηθευτή Εκπαίδευση Με μέριμνα του Προμηθευτή να εκπαιδευτούν στις εγκαταστάσεις του ή όπου αλλού συμφωνηθεί και με προγράμματα εκπαίδευσης που θα αφορούν το συγκεκριμένο αεροσκάφος της προμήθειας: ι. δυο (2) ως χειριστές, εκπαιδευτές και δοκιμαστές. ιι. τέσσερις (4) ως μηχανικοί. δύο (2) ως ηλεκτρονικοί. δύο (2) ως ηλεκτρολόγοι Απαιτήσεις Εκπαίδευσης χειριστών Η εκπαίδευση αέρος θα διεξαχθεί με το/τα υπό προμήθεια αεροσκάφη. Να προταθεί αναλυτικό πλάνο εκπαίδευσης χειριστών στο οποίο θα καθορίζονται : = Αντικείμενο Εκπαίδευσης = Περιεχόμενα 11

12 = Διάρκεια = Προϋποθέσεις για συμμετοχή = Τοποθεσία = Υπεύθυνος κατασκευαστής και φορέας = Αριθμός ατόμων Η εκπαίδευση που θα παρασχεθεί να εξασφαλίζει την ομαλή ανάληψη από τον Αγοραστή της επιχειρησιακής εκμετάλλευσης του αεροσκάφους στο μικρότερο δυνατό χρόνο και με την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και οικονομία, χωρίς περαιτέρω βοήθεια. Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα (βιβλιογραφία) που θα χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευόμενους να παραμείνουν στην κατοχή τους Απαιτήσεις Εκπαίδευσης τεχνικών. Να προταθεί αναλυτικό πλάνο εκπαίδευσης, μηχανικών, ηλεκτρολόγων και ηλεκτρονικών, για όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και του κινητήρα του. Στο πλάνο να προβλεφθεί εκπαίδευση που τυχόν απαιτείται για χρήση- συντήρηση του επίγειου εξοπλισμού GSE και STE καθώς και για τα σωστικά μέσα (βάρκες σωσίβια) που θα φέρουν τα αεροσκάφη. Για κάθε ειδικότητα θα καθορίζονται : = Αντικείμενο Εκπαίδευσης = Περιεχόμενα = Διάρκεια = Προϋποθέσεις για συμμετοχή = Τοποθεσία = Υπεύθυνος κατασκευαστής και φορέας = Αριθμός ατόμων Η εκπαίδευση που θα παρασχεθεί να εξασφαλίζει την ομαλή ανάληψη από τον αγοραστή της ευθύνης της συντήρησης του αεροσκάφους, στο μικρότερο δυνατό χρόνο και με την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και οικονομία, χωρίς περαιτέρω βοήθεια. - Η εκπαίδευση του προσωπικού συντήρησης να παρασχεθεί ξεχωριστά για κάθε επίπεδο συντήρησης. 1 ο και 2 ο. - Να συμπεριληφθεί εκπαίδευση για το προσωπικό που θα συντηρεί το Software ανάλογων συστημάτων, εφόσον απαιτείται. Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα (βιβλιογραφία) που θα χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευόμενους να παραμείνουν στην κατοχή τους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1. Τυχόν οικονομικές απαιτήσεις του Προμηθευτή για κάθε αντικείμενο και ύλη εκπαίδευσης θα αναφέρονται ξεχωριστά και ρητά στην οικονομική του προσφορά και θα ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό της Ανηγμένης Τιμής. Τα έξοδα μεταφοράς και ενδιαίτησης των εκπαιδευομένων θα βαρύνουν τον Αγοραστή, ενώ τα λοιπά έξοδα θα βαρύνουν τον Προμηθευτή. 2. Οι προς εκπαίδευση χειριστές των αεροσκαφών θα είναι χειριστές σε ελαφρά μονοκινητήρια και δικινητήρια αεροσκάφη. Οι προς εκπαίδευση τεχνικοί θα είναι συντηρητές ανάλογων ειδικοτήτων με πείρα στη συντήρηση τουλάχιστον ελαφρών μονοκινητήριων αεροσκαφών Εγκαταστάσεις-επίγειος εξοπλισμός 12

13 Ο Προμηθευτής να αναφέρει στοιχεία για τα παρακάτω: Χώρους και εγκαταστάσεις για στάθμευση και συντήρηση αεροσκαφών ανά επίπεδο συντήρησης Χώρους και εγκαταστάσεις για συντήρηση του επίγειου εξοπλισμού των αεροσκαφών Χώρους για δοκιμές και ελέγχους, όσο το δυνατόν μικρότερους Αποθηκευτικούς χώρους για εφοδιαστική υποστήριξη των αεροσκαφών κατά την διάρκεια του κύκλου ζωής τους Οι απαιτήσεις σε επίγειο εξοπλισμό υποστήριξης των αεροσκαφών πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερες και να υπάρχει η δυνατότητα επιχειρήσεων των αεροσκαφών από αεροδρόμια εκτός βάσης Παροχή Υπηρεσιών Οίκου Ο Προμηθευτής πρέπει να έχει τη δυνατότητα παροχής τεχνικής υποστήριξης για όλα τα συστήματα των αεροσκαφών διαμέσου τεχνικών αντιπροσώπων για χρονικό διάστημα από την παραλαβή του πρώτου αεροσκάφους μέχρι 2 μήνες μετά την οριστική παραλαβή του δευτέρου Να υπάρχει σχέδιο κατανομής των τεχνικών αντιπροσώπων στα επίπεδα συντήρησης, ώστε να εξασφαλίζεται άριστη εκμετάλλευση του δυναμικού τους Οι τεχνικοί αντιπρόσωποι πρέπει να έχουν εργοστασιακή πείρα σε παροχή υπηρεσιών ως ανωτέρω στο αεροσκάφος της προμήθειας Οι τεχνικοί αντιπρόσωποι θα δύνανται να εκπαιδεύουν το προσωπικό του Αγοραστή στην πράξη ή στην αίθουσα διδασκαλίας Οι τεχνικοί αντιπρόσωποι θα βοηθούν τους εκπαιδευτές του Αγοραστή στη σύνταξη προγραμμάτων προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις του Αγοραστή Να υπάρχει δυνατότητα του Προμηθευτή να παρέχει υποστήριξη σε τροποποιήσεις και βελτιώσεις του software των συστημάτων των αεροσκαφών, μετά από αναφορά ή αίτηση του Αγοραστή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τυχόν οικονομικές απαιτήσεις του Προμηθευτή πρέπει να αναφερθούν στην οικονομική προσφορά προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό του συνολικού κόστους του αεροσκάφους και περαιτέρω στη διαμόρφωση της Ανηγμένης Τιμής Συνεχής (follow on) Yποστήριξη Στην προσφορά να περιλαμβάνεται πρόταση συνεχούς (follow on) υποστήριξης των αεροσκαφών για 25 έτη από την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του δεύτερου αεροσκάφους. Η πρόταση αυτή θα αξιολογηθεί και το κείμενο που θα διαμορφωθεί θα συμπεριληφθεί αντίστοιχα στην οικεία Σύμβαση Η συνεχής υποστήριξη θα καλύπτει τουλάχιστον τους κατωτέρω τομείς: Υποχρέωση επισκευής ανακατασκευής -τροποποίησης υλικών Ο Προμηθευτής θα δέχεται παραγγελίες του Αγοραστή και θα αναλαμβάνει το ταχύτερο δυνατόν να εκτελέσει επισκευές, ανακατασκευές και τροποποιήσεις υλικών στις εγκαταστάσεις του Αγοραστή ή στις δικές του ανάλογα με τη φύση των εργασιών. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον Αγοραστή εφόσον τα ανωτέρω δεν εμπίπτουν στους όρους της εγγύησης καλής λειτουργίας του συγκεκριμένου υλικού. Ο Αγοραστής θα διατηρεί το δικαίωμα να εκτελεί τέτοιες εργασίες σε άλλους φορείς της επιλογής του Υποχρέωση διάθεσης υλικών στον Αγοραστή 13

14 Ο Προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στον Αγοραστή οποιοδήποτε υλικό (επισκευάσιμο ή αναλώσιμο) του ζητηθεί, που έχει σχέση με το αντικείμενο της προμήθειας για την υποστήριξη των αεροσκαφών και των συστημάτων τους κατά την διάρκεια του επιχειρησιακού κύκλου ζωής τους. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον Αγοραστή εφόσον τα ανωτέρω δεν εμπίπτουν στους όρους της εγγύησης καλής λειτουργίας του συγκεκριμένου υλικού. Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει τις ίδιες υποχρεώσεις για τα είδη εκείνα της προμήθειας που κατασκευάζονται ή αναπαράγονται από συγκεκριμένους υποκατασκευαστές. Ο Αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα προμήθειας υλικών από άλλους φορείς της επιλογής του Διαδικασία εκτέλεσης παραγγελιών Για υλικά που είναι διαθέσιμα σε απόθεμα ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τα παραδίδει μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους από την ημερομηνία λήψης της έγγραφης παραγγελίας: Δύο (2) εργάσιμες ημέρες για παραγγελία άμεσης προτεραιότητας Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες για παραγγελίες ενδιάμεσης προτεραιότητας. Είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες για όλες τις άλλες περιπτώσεις των παραγγελιών. Ο Προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για την καλή κατασκευή του συγκεκριμένου υλικού το οποίο θα πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται σαφώς ο τρόπος διαμόρφωσης των τιμών Για υλικά που δεν είναι διαθέσιμα σε απόθεμα ο Προμηθευτής θα αναλάβει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ικανοποίηση των παραγγελιών το ταχύτερο δυνατόν και θα ενημερώνει τον Αγοραστή για τον προβλεπόμενο χρόνο παράδοσης Εγγυήσεις Θα ληφθούν υπόψη οι εγγυήσεις του Προμηθευτή που θα παρέχονται είτε από αυτόν είτε από τυχόν υποκατασκευαστές του. Στην δεύτερη περίπτωση οι εγγυήσεις θα μεταβιβάζονται στον Αγοραστή και την ευθύνη για την καλή λειτουργία των συγκεκριμένων υλικών κατά το χρόνο της εγγύησης φέρει ο Προμηθευτής Υποχρέωση παροχής στοιχείων σχετικά με τα υλικά της προμήθειας Θα παρέχονται όταν ζητηθούν στον Αγοραστή με μηχανογραφικό τρόπο, σχετικά με τα υλικά της προμήθειας τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 1. Part Number υλικού 2. Περιγραφή υλικού 3. Κατηγορία υλικού (επισκευάσιμο, αναλώσιμο κ.λ.π.) 4. Κωδικός κατασκευαστή 5. Τιμή μονάδας 6. Μέσος χρόνος παράδοσης από την λήψη της έγγραφης παραγγελίας 7. Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας. Θα παρέχεται στον Αγοραστή ενημέρωση επί της τεχνικής βιβλιογραφίας και τυχόν βελτιώσεις και τροποποιήσεις αυτής Υποχρέωση παροχής υπηρεσιών Εκπαίδευσης Ο Προμηθευτής θα παρέχει, όταν του ζητηθεί από τον Αγοραστή, επιπλέον εκπαίδευση σε προσωπικό του. 1. Αρχική εκπαίδευση Εκπαίδευση που παρασχέθηκε σύμφωνα με την αρχική σύμβαση, μπορεί να επαναληφθεί, όταν ζητηθεί, με σκοπό να υπάρξει και επιπλέον προσωπικό με τα αντίστοιχα προσόντα. 14

15 2. Επανεκπαίδευση Ο Προμηθευτής θα παρέχει, αν ζητηθεί από τον Αγοραστή, επανεκπαίδευση σε προσωπικό που ασχολείται με την συντήρηση των αεροσκαφών και σε τεχνικούς συμβούλους του, πάνω στις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον σχεδιασμό και τις τεχνικές συντήρησης. Η εκπαίδευση αυτή θα μπορεί να διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Προμηθευτή ή του Αγοραστή. 3. Εξειδικευμένη Εκπαίδευση Υψηλότερου Επιπέδου. Η εκπαίδευση που παρέχεται σύμφωνα με την αρχική σύμβαση καθιστά ικανό το προσωπικό συντήρησης των αεροσκαφών, να εκτελεί εργασίες συντήρησης 1 ου και 2 ου βαθμού. Επιπλέον εκπαίδευση θα παρασχεθεί, αφού ζητηθεί, με στόχο την διεύρυνση των δυνατοτήτων του Αγοραστή, με την παροχή προσόντων στο προσωπικό του για εκτέλεση εργασιών συντήρησης εργοστασιακού επιπέδου. Η εκπαίδευση θα μπορεί να γίνει στις εγκαταστάσεις ή κατασκευαστικούς/ επισκευαστικούς χώρους του Αγοραστή ή του Προμηθευτή Τεχνικής βοήθειας Ο Προμηθευτής εφόσον ζητηθεί από το Αγοραστή, θα παρατείνει την παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας με κατάλληλους τεχνικούς. 2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ο Προμηθευτής θα πρέπει να υποβάλει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα παράδοσης του αντικειμένου της προμήθειας που είναι επιθυμητό να συμφωνεί με το κατωτέρω: 2.1. Αεροσκάφη: Το πρώτο αεροσκάφος σε δώδεκα (12) μήνες και το δεύτερο σε δεκαέξι (16) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Λοιπά υλικά και υπηρεσίες: Τo χρονοδιάγραμμα παράδοσης των λοιπών υλικών και υπηρεσιών θα σχετίζεται άμεσα με το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των αεροσκαφών ως εξής: Τρεις (3) μήνες πριν την παράδοση του πρώτου αεροσκάφους θα παραδοθούν: 1. Ο εξοπλισμός GSE και STE για την δημιουργία μίας (1) μονάδας για κάθε επίπεδο συντήρησης πλην του 3ου. 2. Η επιπλέον σειρά βιβλιογραφίας Μαζί με κάθε αεροσκάφος θα παραδίδονται ταυτόχρονα τα ανταλλακτικά-υλικά που θα έχουν περιληφθεί λεπτομερώς στους καταλόγους της τεχνικής προσφοράς. Επίσης με κάθε αεροσκάφος θα παραδίδεται και μία σειρά βιβλιογραφίας Το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των υλικών-υπηρεσιών εκπαίδευσης θα εξασφαλίζει ότι τα αεροσκάφη, με την άφιξή τους στην Ελλάδα, θα είναι άμεσα εκμεταλλεύσιμα επιχειρησιακά Το χρονοδιάγραμμα παράδοσης υπηρεσιών οίκου θα είναι κατάλληλο ώστε να πληρούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής. 3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο Προμηθευτής υποχρεούται με την προσφορά του να εγγυάται ότι κατά την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και πριν από την έναρξη της επιχειρησιακής εκμετάλλευσης των αεροσκαφών θα καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας που να καλύπτει ποσοστό 7% της συνολικής συμβατικής αξίας των υπό προμήθεια υλικών και στην οποία θα αναφέρονται τα ακόλουθα : 15

16 3.1 Ο Προμηθευτής εγγυάται την καλή λειτουργία κάθε αεροσκάφους, των κινητήρων, συσκευών, εξαρτημάτων και παρελκομένων του καθώς και του εξοπλισμού GSE και STE για διάστημα τουλάχιστον 24 μηνών. Σε περίπτωση που η εγγύηση (για τα αεροσκάφη και μόνον) δοθεί σε ώρες αυτή πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον 0 ώρες πτήσης. Ο χρόνος της εγγύησης αυτής θα υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κάθε αεροσκάφους ή των υλικών από την Επιτροπή Παραλαβών και τον Προμηθευτή ή τον νόμιμο αντιπρόσωπό του Ο Προμηθευτής κατά τη διάρκεια της εγγύησης είναι υπεύθυνος για κάθε αναφερόμενη ζημιά επί του αεροσκάφους και του εξοπλισμού του οφειλόμενη σε ατέλεια ή σφάλματα της υπό αυτού σχεδίασης ή κατασκευής και υποχρεούται σε επανόρθωση των ζημιών με δική του μέριμνα και δικές του δαπάνες. 3.3 Κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της εγγύησης ο Προμηθευτής υποχρεούται σε εύλογο χρονικό διάστημα (και πάντως όχι πέραν των δυο (2) μηνών) από την έγγραφη ειδοποίησή του από την αρμόδια Υπηρεσία του Αγοραστή, να αναλάβει την επισκευή ή την αποκατάσταση της ζημιάς-βλάβης με προσωπικό του ή των υποκατασκευαστών του καθώς και την αντικατάσταση χωρίς αποζημίωση οποιουδήποτε εξαρτήματος ή μηχανήματος ή παρελκομένου του συνόλου της προμήθειας, που ήθελε θεωρηθεί ακατάλληλο λόγω συχνότητας ανωμαλιών Κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της εγγύησης ο Προμηθευτής υποχρεούται να εφαρμόσει στα αεροσκάφη ή στο υπόλοιπο αντικείμενο της προμήθειας, όλες τις τροποποιήσεις που θα αφορούν την ασφάλεια των πτήσεων (service bulletins mandatory), οι οποίες θα εκδοθούν από τον ίδιο ή τους υποκατασκευαστές του, με δικά του έξοδα και δικό του προσωπικό ή των υποκατασκευαστών του χωρίς αποζημίωση και σε εύλογο χρονικό διάστημα (και πάντως όχι πέραν των δυο (2) μηνών) Σε περίπτωση που παρέλθει το πιο πάνω χρονικό διάστημα και εφόσον ο Προμηθευτής δεν ενεργήσει για την αποκατάσταση ζημιάς-βλάβης ή εφαρμογή τροποποίησης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παρ 3.3. και 3.4. ο Αγοραστής μεριμνά για την αποκατάσταση ή εφαρμογή της αντίστοιχα εφόσον αυτό είναι δυνατόν και οι σχετικές δαπάνες καταλογίζονται στον Προμηθευτή ο οποίος υποχρεούται και να τις καταβάλει Σε κάθε περίπτωση όλες οι δαπάνες βαρύνουν τον Προμηθευτή. Σε αυτές περιλαμβάνονται τα έξοδα αφαίρεσης, συσκευασίας, μεταφοράς και ασφάλισης. Αυτό ισχύει τόσο για τα ελαττωματικά ή εκείνα τα μέρη του αεροσκάφους ή των υλικών της λοιπής προμήθειας που υπέστησαν βλάβη ή για τα οποία εκδόθηκε τροποποίηση, όσο και για εκείνα που προορίζονται για αντικατάστασή ή επισκευή τους. Επίσης τα έξοδα τοποθέτησης, επισκευής, δοκιμών ως και όλες οι συναφείς δαπάνες για την αποκατάσταση των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση βαρύνουν τον Προμηθευτή Για εκείνα τα μέρη του αεροσκάφους ή των υλικών της λοιπής προμήθειας, τα οποία αντικαταστάθηκαν ή επισκευάσθηκαν με βάση τα ανωτέρω κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας, ο χρόνος διάρκειάς της παρατείνεται επί τόσο χρόνο όσο απαιτήθηκε για την αντικατάσταση ή την επισκευή και υπολογίζεται από την ειδοποίηση του Προμηθευτού για την εμφάνιση της ανωμαλίας ή της βλάβης μέχρι την αποκατάσταση των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση. Το ίδιο ισχύει και για τα μέρη εκείνα του αεροσκάφους ή των υλικών της λοιπής προμήθειας, τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τον προορισμό τους κατά την διάρκεια της αντικατάστασης ή επισκευής των ελαττωματικών ή εκείνων των μερών που υπέστησαν βλάβη. 3.8 Σε περίπτωση κατά την οποία από τους υποκατασκευαστές του Προμηθευτή ή τους προμηθευτές μηχανών, συσκευών κ.λ.π. παρέχονται εγγυήσεις καλής λειτουργίας μεγαλύτερης διάρκειας, ο Προμηθευτής υποχρεούται να μεταβιβάσει στον Αγοραστή τα από τις εγγυήσεις αυτές απορρέοντα δικαιώματα για το πέραν εικοσιτετραμήνου χρονικό διάστημα. 16

17 Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Για λόγους διευκόλυνσης της βαθμολόγησης όλοι οι βαθμοί είναι πολλαπλασιασμένοι με το Βαθμός Α Ομάδας + Βαθμός Β Ομάδας Βαθμός τεχνικής προσφοράς =

18 Παράγραφος Περιγραφή Βαθμός Ο Μ Α Δ Α Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Εμβέλεια Αυτονομία Μέγιστη ταχύτητα πλεύσης Οροφή με έναν κινητήρα Μήκος διαδρόμου απογείωσης Κάθετη συνιστώσα ανέμου κατά την απογείωση και προσγείωση με δύο κινητήρες Κάθετη συνιστώσα ανέμου κατά την προσγείωση με έναν κινητήρα Εύρος θερμοκρασίας πτήσης Συντελεστής φόρτισης Ταχύτητα απώλειας στήριξης Ωφέλιμο φορτίο πέραν του εξοπλισμού και πληρώματος για την Αποστολή Προστασίας Αλιευτικών Πόρων Μέγιστο βάρος απογείωσης Δυνατότητα προσθαλάσσωσης και αποθαλάσσωσης ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Βαθμός ανόδου με έναν κινητήρα Επίπεδα εσωτερικού θορύβου Αντι / αποπαγωτικό σύστημα Σύστημα κλιματισμού Φορητοί πυροσβεστήρες Εξοπλισμός επιβίωσης Έξοδος διαφυγής ανάγκης ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ Θέα προς τα κάτω Εσωτερικές διαστάσεις καμπίνας Σύστημα προσγείωσης ανασυρόμενο... Σύστημα παροχής ηλεκτρικής ισχύος από εξωτερική πηγή ενέργειας Ταυτόχρονη λειτουργία ηλεκτρονικού και άλλου εξοπλισμού. Ικανότητα γεννήτριας Καθίσματα πληρώματος Αριθμός καθισμάτων Φώτα διαβάσματος Όργανα θαλάμου διακυβέρνησης Εξοπλισμός αεροναυτιλίας Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνιών Εξοπλισμός ενδοεπικοινωνιών Υλικό - δομή κατασκευής 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ-ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 4.1 Διαθεσιμότητα. 4.2 Αξιοπιστία

19 5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ-ΧΡΗΣΤΩΝ- ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ 5.1 Κατάλογος παραδόσεων χρηστών βασικού τύπου αεροσκάφους. 5.2 Κατάλογος παραδόσεων χρηστών βασικού τύπου αεροσκάφους σε φορείς του ελληνικού δημοσίου τομέα 5.3 Ηλικία βασικού τύπου

20 Παράγραφος Περιγραφή Ο Μ Α Δ Α Β Βαθμός ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δείκτης υποστήριξης Προγραμματισμένη συντήρηση. Απρογραμμάτιστη συντήρηση. Συντελεστές εργασιών συντήρησης Εξοπλισμός συντήρησης GSE - STE Εφοδιαστική υποστήριξη Πληροφορίες εφοδιαστικής υποστήριξης Εγκιβωτισμός-συσκευασία μαρκάρισμα Χρόνοι παράδοσης κρισίμων υλικών Απαιτήσεις αποθήκευσης Απαιτήσεις αποθεμάτων Αλλαγή στοιχείων υλικών Εγχειρίδια πτήσης πληρωμάτων Εγχειρίδια συντήρησης Εγχειρίδια επίγειου εξοπλισμού Checklists Εγχειρίδια δοκιμαστικών πτήσεων Πληρότητα εγχειριδίων Κέντρο έκδοσης διανομής έκδοσης βιβλιογραφίας Πρόγραμμα εξασφάλισης βιβλιογραφίας Διάρκεια χρόνου ενημέρωσης τεχνικής βιβλιογραφίας Εκπαίδευση χειριστών Εκπαίδευση τεχνικών Εγκαταστάσεις επίγειος εξοπλισμός χώροι εγκαταστάσεις στάθμευσης και συντήρησης αεροσκαφών. Χώροι εγκαταστάσεις συντήρησης επίγειου εξοπλισμού. Χώρος δοκιμών ελέγχων Αποθηκευτικός χώρος εφοδιαστικής υποστήριξης Απαιτήσεις σε επίγειος εξοπλισμός υποστήριξης Δυνατότητα και χρονική διάρκεια παροχής υπηρεσιών οίκου Σχέδιο κατανομής τεχνικών αντιπροσώπων Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης. Παροχή βοήθειας στην σύνταξη προγραμμάτων εκπαίδευσης. Παροχή υποστήριξης σε τροποποιήσεις - βελτιώσεις Διάρκεια συνεχούς υποστήριξης Υποχρέωση επισκευής ανακατασκευής τροποποίησης υλικών Υποχρέωση διάθεσης υλικών Διαδικασία εκτέλεσης παραγγελιών Εγγυήσεις Παροχή πληροφοριακών στοιχείων Παροχή υπηρεσιών Εκπαίδευσης Παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Όροι και τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια μιας (1) διπλωτικής μηχανής εντύπων για την παραγωγή διπλωμένων τυπογραφικών τευχών σε 4σέλιδα, 8σέλιδα,

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΕΛΕΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ. Λάρισα 22-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22

Ι. ΜΕΛΕΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ. Λάρισα 22-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 Λάρισα 22-04-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΥΝΤΑΚΑΣ Κώστας ΤΗΛ. : 2410 258460,

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Προς Γρ. Προμηθειών Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Απαντώντας στο υπ. αρ. πρωτ. 1665/14-01-2015 έγγραφό σας, σας επισυνάπτουμε τις τεχνικές προδιαγραφές για το ΠΠΥΦΥ 2013 όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 13-6-13 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 13-6-13 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 13-6-13 Αριθμ. Πρωτ.:15543 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 7-10-2013

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 7-10-2013 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 0-9-20 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/-8- Θ 7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΒΟΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ 1.1 Έκταση Εργασιών Έργου 1 1.2 Διάρκεια Περιόδου 1 2.1 Προληπτική Συντήρηση 1 2.2 Πρόγραμμα Προληπτικής 1 2.3 Έντυπο αναφοράς Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσίες για υπολογιστές και εκτυπωτές ΗΡ Πλεονεκτήματα υπηρεσίας Εγκατάσταση υπολογιστών και εκτυπωτών ήδη διαμορφωμένων για τις ανάγκες του τμήματος IT και των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια εµφιαλωµένου νερού για το έτος 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 1177 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ- ΟΞΥΓΟΝΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ- ΟΞΥΓΟΝΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ- ΟΞΥΓΟΝΟ Πρόκειται για τις Τεχνικές προδιαγραφές των Ιατρικών Αερίων για τον ενιαίο διαγωνισμό (Συμφωνία Πλαίσιο) για ομάδα Νοσοκομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 103661 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV001958034 2014-04-01

14SYMV001958034 2014-04-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού 14SYMV001958034 2014-04-01 ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών Νοσοκομειακή Μονάδα Θήβας Ταχ. Δ/νση: Θέση Κουμέρκι, Τ. Κ. 32 200, Θήβα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Πίνακας Προμέτρησης 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Τιμολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τμήμα Λειτουργίας Εγκαταστάσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΥ ΘΕΙΟΥ ( SF6 ) Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Η παραπάνω µονάδα θα έχει σαν κύριο σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά

Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά Υπηρεσίες HP Care Pack Η Υποστήριξη Υλικού HP με μεταφορά σε άλλο χώρο είναι μια ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 15.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 1723 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΚΑ: 306671 CPV: 34350000-5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.430,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.018,90

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Ι. Στο μέρος της διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001 σε εργοληπτικές και άλλες επιχειρήσεις μηχανικών

ISO 9001 σε εργοληπτικές και άλλες επιχειρήσεις μηχανικών Συστήματα Πoιότητας ISO 9001 σε εργοληπτικές και άλλες επιχειρήσεις μηχανικών Γιώργος Σταμπουλής Χημικός Μηχανικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ Η ενημέρωση για τη φύση, το περιεχόμενο, τον τρόπο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 1. Επιδάπεδο φωτοαντιγραφικό μηχάνημα ψηφιακής τεχνολογίας (μία σάρωση, πολλές εκτυπώσεις), μεγάλης αξιοπιστίας για αδιάλειπτη χρήση, καινούργιο, αμεταχείριστο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣ/ΚΗΣ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΟΙΚ. Ω /ΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘ/ΣΙΑΣ Ρόδος 13/01/2014 Αριθµ. Πρωτ. 13 Πληροφορίες. Π. ιακαντώνη Τηλ. 22413-60543 Fax.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. σελ. 1 από 5

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. σελ. 1 από 5 ΤΕΧΝΩΡ ENGINEERING ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ και ΠΕΛΑΤΗΣ Ως ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ορίζεται εφεξής η εταιρία περιορισμένης ευθύνης με

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Υποδιεύθυνση Οικονομικού Tμήμα: Προμηθειών Πληρ.: Ευθυμία Γκαλάπη Τηλ : 23213 51 291 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» (CPV 24111900-4)» «ΙΠΠΟΚΡΆΤΕΙΟ ΑΘΗΝΏΝ

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» (CPV 24111900-4)» «ΙΠΠΟΚΡΆΤΕΙΟ ΑΘΗΝΏΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 15-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 05/12/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 05/12/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 05/12/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 13PROC001763060 Αρ. Πρωτ.: ΕΣΔΥ/οικ. 2013-12-05 2030 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΔΟΜΟΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου για το έτος 2011 Προυπολ.: 67.000,00 (με Φ.Π.Α.) Τ Ε Χ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΦΑΓΕΙΩΝ. Τεχνικές Προδιαγραφές

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΦΑΓΕΙΩΝ. Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Μαρία Γκιζελή K. Σφακιαννάκη και Γρηγορίου Ε 50 73135 Τηλ.: 28213-41710 Fax: 28210-73847 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014»

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014» Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ο υπό προµήθεια εξοπλισµός και λογισµικό περιλαµβάνουν: α. Φωτοβολταϊκό σύστηµα [είδος 1] Τα χαρακτηριστικά (προδιαγραφές) κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. «ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. «ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(εκτός πεδίου του ν.3316/2005) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 70040 / 13-11 2014 ΕΡΓΟ: Προμήθεια Ψυχρού Ασφαλτομίγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 7ΠΤ7Λ7-Γ2Χ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 06/0/205 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 62560 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Θέμα: Προμήθεια οχήματος (4Χ4) άμεσης επέμβασης με δεξαμενή για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ATT-100. Android TV Συνοπτικό εγχειρίδιο

ATT-100. Android TV Συνοπτικό εγχειρίδιο ATT-100 Android TV Συνοπτικό εγχειρίδιο Περιεχόμενα συσκευασίας Περιγραφή του Android TV Dongle Υποδοχή Micro Android TV Dongle Χρήση του Android TV Dongle Κεραία MCX Υποδοχή MCX Βήμα 1. Συνδέστε το Android

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

It s Your Business but we can help you look after it!

It s Your Business but we can help you look after it! It s Your Business but we can help you look after it! Αξιότιμοι Κύριοι, Θέμα: Πιστοποιητικό παρακολούθησης της εκ του Νόμου απαιτούμενης εκπαίδευσης για χρήση κινητού εξοπλισμού Με την παρούσα επιθυμούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11 Προµήθεια: «Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων» ΜΕΛΕΤΗ Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 14.956,80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790681 2015-05-20

15PROC002790681 2015-05-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.20 15:42:07

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 49, 117 43 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δήμου ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σήμανση CE για πόρτες και παράθυρα Πρότυπο προϊόντος EN 14351-1

Σήμανση CE για πόρτες και παράθυρα Πρότυπο προϊόντος EN 14351-1 Σήμανση CE για πόρτες και παράθυρα Πρότυπο προϊόντος EN 14351-1 1. Γενικές ερωτήσεις σχετικά με το CE: 1.1. Πρέπει όλες οι κατασκευές παραθύρων και πορτών να φέρουν σήμα CE; Το πρότυπο προϊόντος EN 14351-1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΩΝ ΑΕΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: 13PROC001541206 2013-07-12 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 210-92 20 322 e-mail: epsne@culture.gr 2013». LIFT EXPERTS Ε.Π.Ε».

FAX: 210-92 20 322 e-mail: epsne@culture.gr 2013». LIFT EXPERTS Ε.Π.Ε». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΤ.ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 18/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 18/2014 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13200 ΤΗΛ: 213 2058371 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ : 30.05.2014 FAX: 213 2058614 anastach@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ0Θ-ΛΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΛ0Θ-ΛΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 / 10 / 201 Αρ. Πρωτ.: ΕΣΔΥ/ 1721 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ 10.500,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ 10.500,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Δ/νση: Φραγκούδη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης των 7 ανελκυστήρων του Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης των 7 ανελκυστήρων του Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η υποβολή μαζί με την προσφορά και επικυρωμένου αντιγράφου της προβλεπόμενης από το Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 19-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6709 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων Κ. Μ. : Π 59 /2011

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια, συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας

Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια, συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Νίκαια : 24/2/204 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρ.Πρωτ.: Τ.Υ.406 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1. Το 251 ΓΝΑ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές στις 11-9-2007 και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΔΑ : Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υπ/ξης Αθήνα 13/01/2015 Τμήμα Προμηθειών Αρ. πρωτ.: 4449 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΝΤΕΟΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ HIGH DEFINITION ΓΙΑ ΤΟ Α & Β ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΝΤΕΟΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ HIGH DEFINITION ΓΙΑ ΤΟ Α & Β ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΝΤΕΟΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ HIGH DEFINITION ΓΙΑ ΤΟ Α & Β ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Σύγχρονης κατασκευής βιντεο-κολονοσκόπιο που θα ενσωματώνει νέα τεχνολογικά χαρακτηριστικά υψηλής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ >8 ΜW ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ >12 MVA) (Σε ισχύ από 01/01/2013) Α. ΑΙΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε 07.01.10. Έκδοση 1.0 / 18.1.2010 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 07 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

Ε 07.01.10. Έκδοση 1.0 / 18.1.2010 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 07 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Ε 07.01.10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1.0 / 18.1.2010 07 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 10 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την υπ αριθμ. Γ/4.333.082/18.1.2010

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ (µε ΦΠΑ) 14/03/2013 AΠ 1588 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ (µε ΦΠΑ) 14/03/2013 AΠ 1588 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 14/03/2013 AΠ 1588 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 και παρακαλούνται

Διαβάστε περισσότερα

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Φλωρογούλας Παναγιώτης 2 13 13 13 325 2 13 13 13 390 p.florogoulas@ydmed.gov.gr

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Φλωρογούλας Παναγιώτης 2 13 13 13 325 2 13 13 13 390 p.florogoulas@ydmed.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : : : : : : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Κατασκευαστή

Οδηγίες Κατασκευαστή Οδηγίες Κατασκευαστή Stepper SPR-5009A Οδηγίες Ασφαλείας Προτού να αρχίσετε την άσκησή σας, παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. Κρατήστε τις οδηγίες για πληροφορίες, σε περίπτωση επισκευής και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή ( Εγγύηση ) ισχύει μόνο για τα γνήσια προϊόντα Nokia με Windows Phone τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος εγγύησης για τις συσκευές Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower και Sunny Island.

Έλεγχος εγγύησης για τις συσκευές Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower και Sunny Island. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ SMA - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Έλεγχος εγγύησης για τις συσκευές Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower και Sunny Island. Αγαπητέ ιδιοκτήτη συσκευής SMA, Με στόχο η εγκατάσταση σας

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

β) Η εγγύηση Media Markt Plus Guarantee (G-Plus) είναι ισχυρή μόνο για καταναλωτικά προϊόντα και δεν καλύπτει προϊόντα, που αγοράζονται για εμπορική

β) Η εγγύηση Media Markt Plus Guarantee (G-Plus) είναι ισχυρή μόνο για καταναλωτικά προϊόντα και δεν καλύπτει προϊόντα, που αγοράζονται για εμπορική ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 1. Γενικά α) Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη σύμβαση επέκτασης εγγύησης Media Markt Plus Guarantee (G-Plus). Οποιοσδήποτε όρος ή προϋπόθεση αντίθετος ή αποκλίνων από τους

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001774401 2013-12-11

13PROC001774401 2013-12-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Πληροφορίες : Παππά Μαρία Τηλέφωνο : 213 2010130 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ. Γεωργίου Μιμίκου 1 Νέα Αρτάκη Τ.Κ. 34600 Τηλ. 6977719074 e-mail: nonartakis@gmail.com web: www.nonartakis.

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ. Γεωργίου Μιμίκου 1 Νέα Αρτάκη Τ.Κ. 34600 Τηλ. 6977719074 e-mail: nonartakis@gmail.com web: www.nonartakis. ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Γεωργίου Μιμίκου 1 Νέα Αρτάκη Τ.Κ. 34600 Τηλ. 6977719074 e-mail: nonartakis@gmail.com web: www.nonartakis.gr ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ 1. Σκοπός Ο Κώδικας Δεοντολογίας των μελών του Συνδέσμου σκοπό έχει να προτρέπει τα μέλη του Συνδέσμου στο να κατανοούν και να εφαρμόζουν συστηματοποιημένους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜEΡOMHΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜEΡOMHΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ.: 25510-76423 FAX: 25510-76420

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Δηλαδή διαπιστώθηκε η απαραίτητη ανάγκη προμήθειας :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Δηλαδή διαπιστώθηκε η απαραίτητη ανάγκη προμήθειας : ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 19/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ)

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) 1 H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) ΑΡΜΟΔΙΟΣ για πληροφορίες : E. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τηλ.:2310-296544 Fax :2310-228221

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (Ιατρικής Χρήσης) ως κύρια πηγή τροφοδοσίας του Νοσοκομείου για αποθήκευση σε δεξαμενή (υγρή μορφή). Το προσφερόμενο υγρό οξυγόνο θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα