1098 Ν. 6(ΙΙ)/96. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3039,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1098 Ν. 6(ΙΙ)/96. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3039,"

Transcript

1 E.E. Παρ. () Αρ. 09, Ν. 6()/96 περί Πρϋπλγσμύ τυ Κυπρακύ Πρακτρείυ Εδήσεων τυ 99, Νόμς τυ 996 εκδίδετα με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπρακής Δημκρατίας σύμφωνα με τ Άρθρ 2 τυ Συντάγματς. Αρθμός 6() τυ 996 ΝΜΣ ΠΡΒΛΕΠΩΝ ΠΕΡ ΤΥ ΠΡΫΠΛΓΣΜΥ ΤΥ ΚΥΠΡΑ ΚΥ ΠΡΑΚΤΡΕΥ ΕΔΗΣΕΩΝ ΓΑ Τ ΚΝΜΚ ΕΤΣ ΠΥ ΛΗΓΕ ΣΤΣ ΤΡΑΝΤΑ ΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΥ ΤΥ ΕΤΥΣ ΧΛΑ ΕΝ ΝΑΚΣΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ Πρίμ. 94 τυ τυ τυ τυ 989. Συνπτκός τίτλς. Έγκρση πληρωμής από τ Ταμεί τυ Κυπρακύ Πρακτρείυ Εδήσεων πσύ πυ δεν υπερβαίνε τς 6.96 γατηχρήση τυ έτυς πυ λήγε στς Δεκεμβρίυ 99. Εδίκευση των πσών πυ θα δαπανηθύν. Πρώτς Πίνακας. ΕΠΕΔΗ με βάση τ άρθρ των Νόμων περί Νμκών Πρσώπων Δημσίυ Δκαίυ (Ψήφση Πρϋπλγσμών) τυ 987 μέχρ 989 ετήσς Πρϋπλγσμός κάθε νμκύ πρσώπυ δημσίυ δκαίυ κα κάθε συμπληρωματκός πρϋπλγσμός καταρτίζντα κα κατατίθεντα στη Βυλή των Αντπρσώπων γα ψήφση κατά τρόπ κα δαδκασία πυ αναφέρετα σ' αυτόν. ΚΑ ΕΠΕΔΗ είνα αναγκαία η πρόβλεψη γα εκείνες τς δαπάνες τυ Κυπρακύ Πρακτρείυ Εδήσεων γα τ έτς πυ λήγε στς Δεκεμβρίυ 99 γα τς πίες δεν έχε ήδη γίνε πρόβλεψη ή δε θα γίνε τέτα αργότερα από πδήπτε Νόμ. Η Βυλή των Αντπρσώπων ψηφίζε ως ακλύθως:. παρών Νόμς θα αναφέρετα ως περί Πρϋπλγσμύ τυ Κυπρακύ Πρακτρείυ Εδήσεων τυ 99, Νόμς τυ Εππρόσθετα με τα πσά πυ έχυν ήδη πρϋπλγσθεί νόμμα γα τη χρήση τυ Κυπρακύ Πρακτρείυ Εδήσεων ή πυ θα πρϋπλγσθύν αργότερα νόμμα γα τη χρήση αυτή, εγκρίνετα όπως πληρωθεί από τ Ταμεί τυ Κυπρακύ Πρακτρείυ Εδήσεων κα χρησμπηθεί γα τη χρήση τυ έτυς πυ λήγε στς Δεκεμβρίυ 99 πσό πυ δεν υπερβαίνε τς τρακόσες εξήντα τρες χλάδες εκατόν ενενήντα έξ λίρες γα κάλυψη των δαπανών τυ Κυπρακύ Πρακτρείυ Εδήσεων γα την περίδ αυτή.. Τ πσό πυ χρηγείτα από τ άρθρ 2, χρηγείτα ως εδκευμένη πίστωση γα τς υπηρεσίες κα τυς σκπύς πυ αναφέρντα στα Δελτία Δαπανών κα πυ περλαμβάνντα στν Πρώτ Πίνακα.

2 099 Ν. 6()/96 4. () Τηρυμένων των δατάξεων της πρώτης επφυλάξεως, εφόσν τ χρησμπίηση λκό πσό πυ θα δαπανηθεί γα τς υπηρεσίες κα σκπύς πυ αναφέρ μ^τ<^ρσσευ ντα κα εξεδκεύντα αντίστχα κάτω από κάθε άρθρ τυ Πρώτυ Πίνα ρσμένων κα δε θα υπερβεί τ λκό πσό πυ χρηγείτα με τν παρόντα Νόμ, ως ε γ^^υψη δκευμένη πίστωση γα τς εν λόγω υπηρεσίες κα σκπύς αντίστχα, ελλείμματς πδήπτε περίσσευμα πυ πρκύπτε από πδήπτε άρθρ γα τς εν κάτωπότ^ λόγω υπηρεσίες κα σκπύς, είτε από την εξκνόμηση δαπανών πάνω στ ίδ Κεφάλα, εν λόγω άρθρ είτε γατί τ πσό πυ ψηφίστηκε γα τ εν λόγω άρθρ υπερβαίνε τ πσό πυ απατήθηκε κα δαπανήθηκε με βάση τν παρόντα Νόμ, σε σχέση με τ εν λόγω άρθρ, δύνατα, με την έγκρση τυ Υπυργύ Εσωτερκών, να δατεθεί κα να δαπανηθεί γα την κάλυψη ελλείμματς πυδήπτε πσύ πυ δαπανήθηκε πάνω σε πδήπτε άλλ άρθρ τυ ίδυ Κεφαλαίυ τυ Πρώτυ Πίνακα: Νείτα ότ παδήπτε εξκνόμηση από τ Κεφάλα «Απδχές Πρσωπκύ», τ Άρθρ 200 «δπρκά» κα τ Άρθρ 20 «Έξδα Λετυργίας Γραφείυ» τυ Κεφαλαίυ «Λπές Δκητκές Δαπάνες» τυ Πρώτυ Πίνακα, δε θα δύνατα να δατεθεί κα να δαπανηθεί γα κάλυψη τυ ελλείμματς πυδήπτε πσύ πυ δαπανήθηκε πάνω στ Κεφάλα «Απδχές Πρσωπκύ» κα πάνω σε πδήπτε από τα πραναφερόμενα άρθρα ή πάνω σε πδήπτε άλλ άρθρ, αλλ' ύτε κα παδήπτε εξκνόμηση πάνω σε πδήπτε άλλ άρθρ δύνατα να δατεθεί κα να δαπανηθεί γα κάλυψη τυ ελλείμματς πυδήπτε από τα π πάνω αναφερόμενα άρθρα: Νείτα περατέρω ότ παδήπτε εξκνόμηση από παράλεψη εκτελέσεως πασδήπτε υπηρεσίας ή σκπύ δε θα θεωρείτα ως εξκνόμηση γα τυς σκπύς τυ άρθρυ αυτύ. (2) Σε περίπτωση έλλεψης εξκνόμησης όπως πρνείτα στ εδάφ () τυ άρθρυ αυτύ μπρεί, με την έγκρση τυ Υπυργύ Εσωτερκών, να μεταφερθύν πστώσες από τ Άρθρ 48 «Μη Πρβλεπόμενες Δαπάνες κα Απθεματκό» τυ Κεφαλαίυ 4 «Μη Πρβλεπόμενες Δαπάνες κα Απθεματκό» τυ Πίνακα κα να δαπανηθύν γα κάλυψη τυ ελλείμματς πυδήπτε πσύ πυ δαπανήθηκε από πδήπτε άλλ άρθρ των Κεφαλαίων τυ Πρώτυ Πίνακα. () Μέσα σε ένα μήνα, από την έγκρση τυ Υπυργύ Εσωτερκών, σύμφωνα με τα εδάφα () κα (2) τυ παρόντς άρθρυ, θα κατατίθετα απ' αυτόν στη Βυλή των Αντπρσώπων έκθεση πυ να δεκνύε τς περπτώσες στς πίες δόθηκε η έγκρση αυτή κα τς συνθήκες υπό τς πίες παραχωρήθηκε αυτή. (4) Κάθε υπέρβαση κνδυλίων κατά παράβαση της δαδκασίας πυ πρδαγράφετα στα εδάφα () κα (2) π πάνω θεωρείτα ότ δεν έγνε νόμμα κα λετυργί πυ ασκύν έλεγχ πάνω στα κνδύλα από τα πία έγνε η υπέρβαση καθίσταντα πρσωπκά υπεύθυν γα κάθε υπέρβαση πυ δενεργήθηκε ή θα δενεργηθεί.. λετυργί πυ αναφέρντα στ Δεύτερ Πίνακα ρίζντα ως Λετυργί λετυργί πυ ασκύν έλεγχ πάνω στα κνδύλα. πυ ασκύν έλεγχ πάνω στα κνδύλα. Δεύτερς Πίνακας. (Μέρς Π).

3 Ν. 6()/96 00 ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ ΕΣΔΩΝ ΓΑ Τ ΕΤΣ 99 Έσδα Πραγ. Έσδα 99 Εγκεκρ. Πρυπλ. 994 Πρτεν. Πρυπλ Έσδα από συνδρμητές (Εφημε ρίδες, Ραδσταθμί, Πρακτρεία Εδήσεων, Πρεσβείες, ΓΤΠ). 02 κνμκή Βήθεα από Συμβυ λευτκή Επτρπή Δαφώτσης. 0 Κυβερνητκή χρηγία στ Πρακτ ρεί. Σύνλ ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ ΚΥΠΡΑΚΥ ΠΡΑΚΤΡΕΥ ΕΔΗΣΕΩΝ ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΩΤΚΣ ΠΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Κεφάλαα Πραγ. Δαπάνη 99 Εγκεκρ. Πρυπλ. 994 Πρτεν. Πρυπλ Απδχές Πρσωπκύ Απζημώσες, Αμβές κα Άλλα Ωφελήματα Σύνλ Δκητκών Δαπανών Μη Πρβλεπόμενες Δαπάνες κα Απθεματκό. (29.784) ΠΡΩΤΣ ΠΝΑΚΑΣ (Άρθρ ) ΔΕΛΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 99 ΛΕΠΤΜΕΡΕΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΗΜΕΩΣΕΣ ΓΕΝΚΑ. Τα εδάφα των Άρθρων «Βασκί Μσθί», «Πρόσθετες Βηθητκές Υπηρεσίες», «Απασχόληση Έκτακτυ Πρσωπκύ» κα «Δκαώματα, Επδόματα κα Εσφρές» τυ Κεφαλαίυ «Απδχές Πρσωπκύ» απτελύν υπδαρέσες τυ εν λόγω Κεφαλαίυ. Σύμφωνα με τ Άρθρ 4 τυ Νόμυ αυτύ υπέρβαση γίνετα μόν σε περίπτωση υπέρβασης τυ συνόλυ των εγκε

4 0 Ν. 6()/96 κρμένων πστώσεων τυ εν λόγω Κεφαλαίυ ανεξάρτητα από πεσδήπτε υπερβάσες κάτω από τα εν λόγω Αρθρα ή υπδαρέσες τυ Κεφαλαίυ τύτυ. 2. Τα εδάφα των Άρθρων 200 «δπρκά» κα 20 «Έξδα Λετυργίας Γραφείυ» τυ Κεφαλαίυ «Λπές Δκητκές Δαπάνες» απτελύν υπδαρέσες των εν λόγω Άρθρων. Σύμφωνα με τ Άρθρ 4 τυ Νόμυ αυτύ υπέρβαση γίνετα μόν σε περίπτωση υπέρβασης τυ συνόλυ των εγκεκρμένων πστώσεων κάτω από καθένα από τα Άρθρα αυτά τυ εν λόγω Κεφαλαίυ ανεξάρτητα από πεσδήπτε υπερβάσες κάτω από τα εδάφα αυτά των εν λόγω Άρθρων.. Όταν ένα άρθρ τυ Πρϋπλγσμύ αυτύ σημεώνετα με σταυρό (+) τύτ υπδηλώνε ότ δεν μπρεί να γίνε δαπάνη μέχρ να δθύν πλήρες λεπτμέρεες τυ σχεδίυ κα να ληφθεί η εξυσδότηση τυ Υπυργύ Εσωτερκών με μρφή «Εξυσδότησης γα Δενέργεα Δαπανών» (ΕΔΔ). ΑΠΔΧΕΣ ΠΡΣΩΠΚΥ. Απδχές Πρσωπκύ κατά θέση φαίνντα στ Κεφάλα των δελτίων Δαπανών τυ Πίνακα αυτύ. 2. κλίμακες πυ αναφέρντα μετά από κάθε θέση είνα εγκεκρμένες Μσθδτκές Κλίμακες πίες φαίνντα στ Παράρτημα.. πρόνες πυ αναφέρντα γα κάθε θέση περλαμβάνυν κα τς αυξήσες πυ αναφέρντα στ Παράρτημα. 4. Η πρόνα πυ πρϋπλγίζετα γα τς κενές θέσες ή/κα νέες θέσες γίνετα βάσε τυ αρχκύ σημείυ της κλίμακας των θέσεων.. Η πρϋπλγζόμενη δαπάνη στην υπδαίρεση «Πρόσθετες Βηθητκές Υπηρεσίες» τυ Άρθρυ 00 «Απδχές Πρσωπκύ» απσκπεί στην κάλυψη αμβής κατ' απκπή ή κατά τεμάχ, των ανταπκρτών κα συνεργατών τυ Πρακτρείυ. 6. Όταν παδήπτε υπκατηγρία δαπάνης υπό τα Άρθρα: 200 «δπρκά», 20 «Έξδα Λετυργίας Γραφείυ» τυ Κεφαλαίυ καταστεί πληρωτέα μπρεί να χρεωθεί στα Άρθρα αυτά κα να καλυφθεί από την λκή πρόνα τυς, ύστερα από εξυσδότηση τυ Δκητκύ Συμβυλίυ τυ Κυπρακύ Πρακτρείυ Εδήσεων. 7. Τηρυμένων των δατάξεων πυδήπτε Νόμυ ή Δκητκής πράξης γα την πρόσληψη εργατών γα απασχόληση σε χερωνακτκή εργασία γα χρνκή περίδ μεγαλύτερη των έξ μηνών απατείτα η εκ των πρτέρων έγκρση τυ Δκητκύ Συμβυλίυ τυ Κυπρακύ Πρακτρείυ Εδήσεων. 8. Κάθε πρόσληψη κα απασχόληση Εργατών κατά παράβαση των δατάξεων πυδήπτε Νόμυ ή πασδήπτε Δκητκής πράξης, θεωρείτα ότ δεν έγνε νόμμα κα Λετυργί πυ ασκύν τν έλεγχ πάνω στα κνδύλα από τα πία καταβάλλντα απλαβές γα τυς Εργάτες πυ πρσλήφθηκαν κα ασχλήθηκαν τυττρόπως, καθίσταντα πρσωπκώς υπεύθυν γα κάθε δαπάνη πυ δενεργήθηκε ή θα δενεργηθεί.

5 Ν. 6()/96 02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΣΘΔΤΚΕ! ΚΛΜΑΚΕΣ Στυς μσθύς των κλμάκων αυτών χρηγείτα αύξηση εκ 0% σύμφωνα με τς πρόνες τυ περί Κρατκών Υπαλλήλων (Αύξηση των Μσθών) Νόμυ τυ 98 (Νόμς Αρ. 2 τυ 98), 4% σύμφωνα με τς πρόνες τυ περί Κρατκών Υπαλλήλων (Αύξηση Μσθών κα Συντάξεων) Νόμυ τυ 987 (Νόμς Αρ. τυ 987), 2% από //989, 4% από //990,.% από // 99 (Νόμς αρ. 20 τυ 990) κα.2% από //992, 2% από //99 κα 2% από //994 (Νόμς αρ. 2() τυ 994). Σημεώνετα ότ κλίμακες των Υπαλλήλων τυ Κυπρακύ Πρακτρείυ Εδήσεων ακλυθύν τ Κυβερνητκό Μσθλόγ. Κλίμακα αρ. Α: Α2: A: Α4: Α: Α6: Α7: Α8: Α9: Α0: All: Α2: Α: Α4: 040Χ Χ X Χ Χ Χ X X X X2^96 79X X X X ΔΕΥΤΕΡΣ ΠΝΑΚΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΣ ΛΕΤΥΡΓΣ ΓΑ ΤΗΝ ΕΣΠΡΑΗ ΕΣΔΩΝ Κεφάλαα Υπεύθυνς Λετυργός* 0 0 Δευθυντής Κυπρακύ Πρακτρείυ Εδήσεων περλαμβάνε κάθε άλλ λετυργό στν πί εκχωρείτα εξυσία από τν Υπεύθυν Λετυργό. Κεφάλαα ΥΠΕΥΘΥΝΣ ΛΕΤΥΡΓΣ ΓΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΛΕΓΧΥ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΚΝΔΥΛΑ Υπεύθυνς Λετυργός* 0 0 Δευθυντής Κυπρακύ Πρακτρείυ Εδήσεων περλαμβάνε κάθε άλλ λετυργό στν πί εκχωρείτα εξυσία από τν Υπεύθυν Λετυργό.

6 0 J! β Ό a. >»< e= «τ < * β. *«* a» * 9» Ό «C;. > Γ» W ^ ^< * CL * 0> κ Ό.? 2 > W «: * ε». >, α J? β «..

7 ' 04 Ε w «y» *». \ "! ^ 2 ί *^ =. >c Ό σ. 2 ^ g 2 I β ac t** «^" β»0 cr «C ί «κ. *. α.» : α.. ί α «a >> ε ε

8 0 I θ' W >!; β ν *> > =a. e» 0 0 0* ν ϊ' 0 «: :ΐ!!: MJ» «; ν ' ". Ίτ* 9 0 ' Ό 4 ' er 0.. '. α '» α» g

9 ^ 06 ϋ > " ' I c= t= ^_ %*r > a > >* C O t */ * * Ϊ Ό «c= ^'? f f Ί > =χ w «* ω. e= ΐ JJ» β> a..* ΛΛΛ f α β CD β α ««,»». =

10 07 I >.* * * cr c= C?! «> I v β β W * 9 β* " I «* «Μ Ό "*** "" 2 g ; : *» j: W c= f ^4= C «9 m 9 = β o o» «= «ΐ ε? :

11 08 I > w = =" ί = :; m. er e w β er. ««C ϊ «I : w a β >< a.» > * ^ ^». <*> κ Ό A* e: ί «I ν β ^».. ν a > a. w ft ε > α. 2 ή.""

E.E., Παρ. I (II), 1015 Ν. 37(Π)/92 Αρ. 2709,

E.E., Παρ. I (II), 1015 Ν. 37(Π)/92 Αρ. 2709, E.E., Παρ. I (II), 1015 Ν. 37(Π)/9 Αρ. 709,.5.9 περί Πρϋπλγσμύ τυ Κυπρακύ Πρακτρείυ Εδήσεων Νόμς τυ 199 εκδίδετα με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπρακής Δημκρατίας σύμφωνα με τ Άρθρ 5 τυ Συντάγματς.

Διαβάστε περισσότερα

E.E., ϊίαρ. I, Αρ. 2521, Ν. 125/90

E.E., ϊίαρ. I, Αρ. 2521, Ν. 125/90 E.E., ϊίαρ. I, Αρ. 1, 9.7.90 1419 Ν. 1/90 περί Συμπληρματκύ Πρϋπλγσμύ Νόμς (Αρ. 8) τυ 1990 εκδίδετα με δημσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπρακής Δημκρατίας σύμφνα με τ Άρθρ τυ Συντάγματς. Αρθμός 1

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Π) 36 Ν. 5(Π)/97 Αρ. 3127,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Π) 36 Ν. 5(Π)/97 Αρ. 3127, Ε.Ε. Πρ. (Π) 6 Ν. 5(Π)/97 Αρ. 127, 21.2.97 περί Πρϋπλγισμύ τυ Κυπρικύ Πρκτρείυ Ειδήσεων Νόμς τυ 1997 εκδίδετι με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς σύμφων με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγμτς.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 57()/94 ΠΑΑΤΑ ΠΩΤ ΤΣ ΕΠΣΣ ΕΦΕΔΑΣ ΤΣ ΔΚΑΤΑΣ Αρ. 289 της 8ης ΥΛΥ 1994 ΝΘΕΣΑ ΕΣ II περί Συμπληρμτκύ Πρϋπλγσμύ Νόμς (Αρ. 21) τυ 1994 εκδίδετ με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ της Κυπρκής Δημκρτίς σύμφν

Διαβάστε περισσότερα

807 Ν. 18(Π)/92. Αριθμός 18(11) του 1992

807 Ν. 18(Π)/92. Αριθμός 18(11) του 1992 E.E., Πρ. (Π), Αρ. 61,. 7. 1(Π)/ περί Πρϋπλγσμύ τυ Τμείυ Δμόσων Δνείων όμς τυ 1 εκδίδετ με δμσίευσ στν Επίσμ Εμερίδ τς Κυπρκής Δμκρτίς σύμων με τ Άρθρ 5 τυ Συντάγμτς. Αρθμός 1(11) τυ 1 Σ ΠΕ ΤΥ ΠΫΠΓΣΥ ΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν.4(Π)/98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 9 της ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΥ 998 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ περί Συμπληρωματικύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Αρ. 8) τυ 998 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. 1(H) 1537 Ν. 34(II)/96 Αρ. 3050,

Ε.Ε. Παρ. 1(H) 1537 Ν. 34(II)/96 Αρ. 3050, .. Πρ. (H) 57 Ν. 4()/96 Αρ. 5, 5.4.96 περί Πρϋπλγσύ τυ Τείυ Θήρς Νός τυ 996 εκδίδετ ε δσίευσ στν πίσ φερίδ τς Κυπρκής Δκρτίς σύφν ε τ Άρθρ 5 τυ Συντάγτς. Αρθός 4() τυ 996 ΝΣ ΠΡΒΛΠΩΝ ΠΡ ΤΥ ΠΡΫΠΛΓΣΥ ΤΥ ΤΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 729 Ν. 17/91 Αρ. 2576,

E.E., Παρ. I, 729 Ν. 17/91 Αρ. 2576, E.E., Πρ. I, 729 Ν. 17/91 Αρ. 2576, 8.2.91 περί Πρϋπλγισμύ τυ Τμείυ Θήρ*; Νόμς τυ 1990 εκδίδετι με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς σύμφν με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγμτς. Αριθμός 17 τυ 1991

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3301, Ν. 5(Π)/99

E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3301, Ν. 5(Π)/99 E.E. Πρ. () Αρ. 0,.2.99 046 Ν. (Π)/99 περ Πρϋπλγμύ τυ Κυπρκύ Πρκτρευ Εήεν Νόμς τυ 999 εκετ με ημευη την Επημη Εφημερ της Κυπρκής Δημκρτς ύμφν με τ Άρθρ 2 τυ Συντάγμτς. Πρμ. 94 τυ 987 8 τυ 987 2 τυ 988

Διαβάστε περισσότερα

1387 Ν. 114/91. E.E., Παρ. I, Αρ. 2590,

1387 Ν. 114/91. E.E., Παρ. I, Αρ. 2590, E.E., Παρ. I, Αρ. 2590, 10.4.91 187 Ν. 114/91 περί Σμπληρματικύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Αρ. 20) τ 1991 εκδίδεται με δημσίεση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κπριακής Δημκρατίας σύμφνα με τ 'Αρθρ 52 τ Σντάγματς. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(11) 1247 Ν. 18(ΙΙ)/95 Αρ. 2981,

E.E. Παρ. 1(11) 1247 Ν. 18(ΙΙ)/95 Αρ. 2981, E.E. Πρ. 1(11) 1247 Ν. 18(ΙΙ)/95 Αρ. 2981,16.6.95 περί Πρϋπλγμύ τν ργνμύ Χρμτδτήες Στέγς Νόμς τυ 1995 εκδίδετ με δμίευ τν πίμ φμερίδ τς Κυπρκής Δμκρτίς ύμφν με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγμτς. Αρθμός 18(11) τυ

Διαβάστε περισσότερα

3. Το ποσό που εγκρίνεται δυνάμει του άρθρου 2, χορηγείται ως Ειδίκευση ειδικευμένη πίστωση για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται

3. Το ποσό που εγκρίνεται δυνάμει του άρθρου 2, χορηγείται ως Ειδίκευση ειδικευμένη πίστωση για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται E.E. Παρ. () 171 Ν. 47()/99 Αρ. 74,17.1.99 ερί Πρϋλγισμύ της Ειτρής Κεφαλαιαγράς για τ 000 Νόμς τυ 1999 εκδίδεται με δημσίευση στην Είσημη Εφημερίδα της Κυριακής Δημκρατίας σύμφωνα με τ Άρθρ τυ Συντάγματς.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. I(II) Αρ. 2863, Ν. 11(11)/94

Ε.Ε. Παρ. I(II) Αρ. 2863, Ν. 11(11)/94 .. Πρ. I(II) Αρ. 286, 4..94 951 Ν. 11(11)/94 περί Πρϋπλγμύ τυ Τμείυ Θήρς Νόμς τυ 1994 εκδίδετ με δμίευ τν πίμ φμερίδ τς Κυπρκής Δμκρτίς ύμφν με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγμτς. Αρθμός 11(11) τυ 1994 ΝΣ ΠΡΛΠΩΝ ΠΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

1188 Ν. 14(ΙΙ)/97. E.E. Παρ. 1(H) Αρ. 3129,

1188 Ν. 14(ΙΙ)/97. E.E. Παρ. 1(H) Αρ. 3129, E.E. Παρ. 1(H) Αρ. 3129, 7.3.97 1188 Ν. 14(ΙΙ)/97 περί Πρϋπλγισμύ τυ Κυπριακύ ργανισμύ Τυρισμύ Νόμς τυ 1997 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας σύμφωνα με τ Άρθρ 52 τυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 3ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 3ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 25(ΙΙ)/98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 252 της ης ΙΥΛΙΥ 1998 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ II περί Πρϋπλγιμύ τυ Τμείυ γι Σύνδρμ Επίκτητης Ανπιητικής Ανεπάρκεις γι τ έτς 1998 Νόμς τυ 1998

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2487, Ν. 31/90

E.E., Παρ. I, Αρ. 2487, Ν. 31/90 E.E., Πρ. I, Αρ. 2487,93.90 835 Ν. 31/90 περί Πρϋπλγισμύ τυ Κυπρικύ Πρκτρείυ Ειδήσεν Νόμς τυ 1990 εκδίδετι με δημσίευση στην επίσημη εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς σύμφν με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγμτς. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2528, Ν. 161/90

E.E., Παρ. I, Αρ. 2528, Ν. 161/90 E.E., Πρ., Αρ. 2528, 27.7.9 677 Ν. 6/9 περί Πρϋπλγύ τ Κεντρκύ Φρέ Νελίς Νός τ 99 εκδίδετ ε δηίεη την επίηη εφηερίδ της Κπρκής Δηκρτίς ύφν ε τ Άρθρ 52 τ Σντάγτς. Αρθός 6 τ 99 ΝΜΣ ΠΡΒΛΕΠΩΝ ΠΕΡ ΤΥ ΠΡΫΠΛΓΣΜΥ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 2877, Ν. 34(Π)/94

E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 2877, Ν. 34(Π)/94 E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 2877, 28.4.94 1109 Ν. 34(Π)/94 Ο περί Πρϋπλγισμύ τυ Κυπριακύ Οργανισμύ Τυρισμύ Νόμς τυ 1994 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας σύμφωνα με τ Άρθρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 4(ΙΙ)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3217 της 30ής ΙΑΝΥΑΡΙΥ 1998 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ II περί Πρϋπλγισμύ τυ Κυπριακύ ργανισμύ Τυρισμύ Νόμς τυ 1998 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

1505 Ν. 27(ΙΙ)/95. τιτ

1505 Ν. 27(ΙΙ)/95. τιτ .. Πρ. () Αρ. 2990, 2.7.95 505 Ν. 27()/95 περί Πρϋπλγμύ τυ Κεντρκύ Φρέ ότμης Κτνμής Βρών Νόμς τυ 995 εκίετ με ημίευη την πίημη φημερί της Κυπρκής Δημκρτίς ύμφν με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγμτς. Αρθμός 27() τυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 2ας ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 2ας ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 13/90 ΠΑΑΤΑ ΠΩΤ ΤΣ ΕΠΙΣΣ ΕΦΕΙΔΑΣ ΤΣ ΔΚΑΤΙΑΣ Αρ. 484 της ς ΑΤΙΥ 1990 ΝΘΕΣΙΑ περί Πρϋπλγισμύ τυ ργνισμύ Χρημτδτήσες Στέγης Νόμς τυ 1990 εκδίδετι με δημσίευση στην επίσημη εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς

Διαβάστε περισσότερα

1529 Ν. 29(ΙΙ)/95. E.E. Παρ. 1(H) Αρ. 2990,

1529 Ν. 29(ΙΙ)/95. E.E. Παρ. 1(H) Αρ. 2990, E.E. Παρ. 1(H) Αρ. 2990, 21.7.95 1529 Ν. 29(ΙΙ)/95 περί Συμπληρωματικύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Αρ. 4) τυ 1995 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας σύμφωνα με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγματς.

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. ί, Αρ. 2577, Ν. 22/91

E.E., Παρ. ί, Αρ. 2577, Ν. 22/91 E.E., Πρ. ί, Αρ. 2577,15.2.91 86 Ν. 22/91 περί Πρϋπλγισμύ τυ Κυπρικύ Πρκτρείυ Ειδήσεν Νόμς τυ 1991 εκδίδετι με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς σύμφν με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγμτς. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 6ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 6ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 117/9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2519 της 6ης ΙΥΛΙΥ 199 ΝΜΘΕΣΙΑ περί Πρϋπλγμύ της Αρής Κρτκών Εκθέεν Νόμς τυ 199 εκδίδετ με δημίευη την επίημη εφημερίδ της Κυπρκής Δημκρτίς

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I (II), Αρ. 2665, Ν. 2/92

E.E., Παρ. I (II), Αρ. 2665, Ν. 2/92 E.E., Παρ. I (II), Αρ. 2665, 1.1.92 487 Ν. 2/92 περί Ειδικεύσεως Πιστώσεως (Ταμεί Αναπτύξεως) Νόμς τυ 1992 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας σύμφωνα με τ Άρθρ 52 τυ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3253, Ν. 28(ΙΙ)/98

E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3253, Ν. 28(ΙΙ)/98 E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 5,0.7.98 57 Ν. 8(ΙΙ)/98 περί Πρϋπλγισμύ τυ Ραδιφωνικύ Ιδρύματς Κύπρυ Νόμς τυ 998 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας σύμφωνα με τ Άρθρ 5 τυ Συντάγματς.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2782 της 19ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Π

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2782 της 19ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Π Ν. 8(Π)/9 ΠΑΡΑΡΤΜΑ ΠΡΩΤ ΤΣ ΕΠΙΣΜΣ ΕΦΜΕΡΙΔΑΣ ΤΣ ΔΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2782 της 19ης ΜΑΡΤΙΥ 199 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ Π περί Πρϋπλγισμύ της Αρής λεκτρισμύ Κύπρυ Νόμς τυ 199 εκδίδετι με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ της

Διαβάστε περισσότερα

1777 Ν. 57(ΙΙ)/97. τίτλος

1777 Ν. 57(ΙΙ)/97. τίτλος E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 196, 7.11.97 1777 Ν. 7(ΙΙ)/97 περί Συμπληρωματικύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Αρ. 19) τυ 1997 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας σύμφωνα με τ Άρθρ 2 τυ Συντάγματς.

Διαβάστε περισσότερα

1354 Ν. 25(ΙΙ)/97. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3145, 24.4.97

1354 Ν. 25(ΙΙ)/97. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3145, 24.4.97 E.E. Πρ. () Αρ. 4, 24.4.97 4 Ν. 2()/97 περ Πρϋπλγσμύ της Αρής Τηλεπκνωνών Κύπρυ Νόμς τυ 997 εκδδετ με δημσευση στην Επσημη Εφημερδ της Κυπρκής Δημκρτς σύμφων με τ Άρθρ 2 τυ Συντάγμτς. Πρμ. 94 τυ 987 8

Διαβάστε περισσότερα

1701 Ν. 43(ΙΙ)/98. τιτλος

1701 Ν. 43(ΙΙ)/98. τιτλος E.E. Πρ. Ι(Π) Αρ. 287,11.12.98 1701 Ν. 4(ΙΙ)/98 περί Πρϋπλγιμύ της Αρής διτηλεόρης Κύπρυ Νόμς τυ 1998 εκδίδετι με δημίευη την πίημη φημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς ύμφν με τ Άρθρ 2 τυ Συντάγμτς. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(11) 1164 Ν. 7(ΙΙ)/98 Αρ. 3226,

E.E. Παρ. 1(11) 1164 Ν. 7(ΙΙ)/98 Αρ. 3226, E.E. Πρ. 1(11) 1164 Ν. 7(ΙΙ)/98 Αρ. 226,1..98 περί Πρϋπλγιμύ τυ Κυπρικύ Πρκτρείυ Ειδήεν Νόμς τυ 1998 εκδίδετι με δημίευη την Επίημη Εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς ύμφν με τ Άρθρ 2 τυ Συντάγμτς. Πρίμι.

Διαβάστε περισσότερα

1169 Ν. 11(ΙΙ)/95. E.E. Παρ. Ι(Π) Αρ. 2957,1.3.95

1169 Ν. 11(ΙΙ)/95. E.E. Παρ. Ι(Π) Αρ. 2957,1.3.95 E.E. Παρ. Ι(Π) Αρ. 2957,1.3.95 1169 Ν. 11(ΙΙ)/95 περί Ειδικεύσεως Πιστώσεως (Ταμεί Ανακυφίσεως Εκτπισθέντων και Παθόντων) Νόμς τν 1995 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 4(ΙΙ)/99 ΠΑΑΤΑ ΠΩΤ ΤΣ ΠΙΣΣ ΦΙΔΑΣ ΤΣ ΔΚΑΤΙΑΣ Αρ. 4 της 7ης ΑΙΥ 1999 ΝΘΣΙΑ Σ II περί Πρϋπλγισμύ τυ Κυπρικύ ργνισμύ Ανπτύξες Γης Νόμς τυ 1999 εκδίδετι με δημσίευση στην πίσημη φημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 22ας ΜΑΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 22ας ΜΑΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 16(Π)/98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 242 της 22ς ΜΑΙΥ 1998 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ II περί Πρϋπλγιμύ τυ Τμείυ Δημόιν Δνείν Νόμς τυ 1998 εκδίδετι με δημίευη την Επίημη Εφημερίδ της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 18ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1,994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 18ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1,994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 13(Π)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2867 της 18ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1,994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ο περί Πρϋπλγισμύ τυ Κεντρικύ Φρέα Νελαίας Νόμς τυ 1994 εκδίδεται με δημσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3196, Ν. 60(ΙΙ)/97

E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3196, Ν. 60(ΙΙ)/97 E.E. Πρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 196, 7.11.97 1841 Ν. 60(ΙΙ)/97 περί ιδικεύσες Συμπληρμτικής Πιστώσες (Τμεί Ανπτύξες) Νόμς (Αρ. ) τν 1997 εκδίδετι με δημσίευση στην πίσημη φημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς σύμφν με τ Άρθρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 5/9 ΠΑΑΤΗΑ ΠΩΤ ΤΗΣ ΕΠΣΗΗΣ ΕΦΗΕΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΚΑΤΑΣ Αρ. 27 της 27ης ΑΝΥΑΥ 99 ΝΘΕΣΑ περί Πρϋπλγσμύ της Αρής Κρατκών Εκθέσεν Νόμς τυ 99 εκδίδετα με δημσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπρακής Δημκρατίας σύμφνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 164/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3414 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Καννιστικές Διικητικές Πράξεις Αριθμός 164 Οι περί Εξωδίκυ Ρυθμίσεως Αδικημάτων

Διαβάστε περισσότερα

2399 Ν. 89/88. Αριθμός 89 του 1988

2399 Ν. 89/88. Αριθμός 89 του 1988 E.E., Πρ. I, Αρ. 2, 22.6.88 299 Ν. 89/88 περί Πρϋπλγισμύ τυ Κυπρικύ ργνισμύ Τυρισμύ Νόμς τυ 1988 εκδίδετι με δμσίευσ στν επίσμ εφμερίδ τς Κυπρικής Δμκρτίς σύμφν με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγμτς. Αριθμός 89 τυ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) 1178 Ν. 8(Π)/98 Αρ. 3226,

E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) 1178 Ν. 8(Π)/98 Αρ. 3226, E.E. Π. () 1178 Ν. 8(Π)/98 Α. 226,1..98 πεί Πϋπλγμύ τυ γνμύ μτδτήες Στέγς Νόμς τυ 1998 εκδίδετ με δμίευ τν πίμ φμείδ τς Κυπκής Δμκτίς ύμφν με τ Άθ 52 τυ Συντάγμτς. Πίμ. 194 τυ 1987 18 τυ 1987 52 τυ 1988.

Διαβάστε περισσότερα

55 Ν. 6(ΙΙ)/95. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 2956,

55 Ν. 6(ΙΙ)/95. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 2956, E.E. Πρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 296, 24.2.9 Ν. 6(ΙΙ)/9 περί Πρϋπλγισμύ τυ Πνεπιστμίυ Κύπρυ Νόμς τυ 99 εκδίδετι με δμσίευσ στν Επίσμ Εφμερίδ τς Κυπρικής Δμκρτίς σύμφων με τ Άρθρ 2 τυ Συντάγμτς. Αριθμός 6(H) τυ 99 ΝΜΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 6 Μαρτίου ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του άρθρου 12 του Ν.2579/1998 και της /384/1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 6 Μαρτίου ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του άρθρου 12 του Ν.2579/1998 και της /384/1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών. -- 275 -- * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Ν. 23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 6 Μαρτίυ 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1031131/389/Δ.Τ. & Ε.Φ. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1076 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1384 Ν. 28(Π)/96. Ε.Ε. Παρ. I(II) Αρ. 3050, 5.4.96

1384 Ν. 28(Π)/96. Ε.Ε. Παρ. I(II) Αρ. 3050, 5.4.96 .. Π. () Α. 050, 5.4.96 184 Ν. 28(Π)/96 πεί Πϋπλγμύ τυ γνμύ μτδτήες Στέγς Νόμς τυ 1996 εκδίδετ με δμίευ τν πίμ φμείδ τς Κυπκής Δμκτίς ύμφν με τ Άθ 52 τυ Συντάγμτς. Πίμ. 194 τυ 1987 18 τυ 1987 52 τυ 1988.

Διαβάστε περισσότερα

1586 Ν. 33(ΙΙ)/99. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3338,

1586 Ν. 33(ΙΙ)/99. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3338, E.E. Πρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3338,16.7.99 1586 Ν. 33(ΙΙ)/99 περί υμπληρμτικύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Αρ. 4) τυ 1999 εκδίδετι με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς σύμφν με τ Άρθρ 5 τυ υντάγμτς. Πρίμι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 38(II)/ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI Αθμός 4290 Tττη, 15 Ιυίυ 889 Ο πί Συμπηωμτκύ Πϋπγσμύ της Αχής Λμένων Κύπυ Νόμς (Α. 1) τυ κδίδτ μ δημσίυση στην

Διαβάστε περισσότερα

933 Ν. 29/91. Αριθμός 29 του 1991

933 Ν. 29/91. Αριθμός 29 του 1991 E.E., Π. I, Α. 2578, 22.2.91 9 Ν. 29/91 πεί Πϋπλγμύ τυ Τμείυ Δμόν Δνείν Νόμς τυ 1991 εκδίδετ με δμίευ τν Επίμ Εφμείδ τς Κυπκής Δμκτίς ύμφν με τ Άθ 52 τυ Συντάγμτς. Αθμός 29 τυ 1991 ΝΣ ΠΕΙ ΤΥ ΠΫΠΛΓΙΣΥ ΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. ϊ, 2455 Ν. 91/88 Αρ. 2333,

E.E., Παρ. ϊ, 2455 Ν. 91/88 Αρ. 2333, E.E., Πρ. ϊ, 2455 Ν. 91/88 Αρ. 2, 22.6.88 περί Πρϋπλγσμύ τυ Κυπρκύ ργνσμύ Αθλτσμύ Νόμς τυ 1988 εκδίδετ με δμσίευσ στν επίσμ εφμερίδ τς Κυπρκής Δμκρτίς σύμφίν με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγμτς. Αρθμός 91 τυ 1988

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I(II) 1408 Ν. 20(ΙΙ)/98 Αρ. 3248,

E.E. Παρ. I(II) 1408 Ν. 20(ΙΙ)/98 Αρ. 3248, E.E. Πρ. I() 1408 Ν. 0()/98 Αρ. 48,19.6.98 περί Πρϋπλγισμύ διά τ έτς 1998 τυ Τμείυ διά την Ανέγερσιν Κυπριύ υσείυ Νόμς τυ 1998 εδίδετι με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ της Κυπριής Δημρτίς σύμφν με τ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. :,I, Αρ. 2364, Ν. 205/88

E.E., Παρ. :,I, Αρ. 2364, Ν. 205/88 E.E., Πρ. :,I, Αρ. 264, 18.11.88 99 Ν. 205/88 περί Πρϋπλγισμύ διά τ έτς 1988 τυ Τμείυ διά ην Ανέγερσιν υπρικύ Μυσείυ Νόμς τυ 1988 εκδίδετι με δημσίευση στην επίσημη εφημερίδ της υπρικής Δημκρτίς σύμφν

Διαβάστε περισσότερα

1487 Ν. 151/86. Αριθμός 151 του 1986 ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ 1985

1487 Ν. 151/86. Αριθμός 151 του 1986 ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ 1985 E.E., Παρ. I, Αρ. 214, 24.10.6 147 Ν. 151/6 περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες (Τρππιητικός) Νόμς τυ 196 εκδίδεται με δημσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας σύμφνα με τ Άρθρ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. ϊ, Αρ. 2551, Ν. 205/90

E.E., Παρ. ϊ, Αρ. 2551, Ν. 205/90 E.E., Πρ. ϊ, Αρ. 2551,9.11.90 1877 Ν. 205/90 περί Πρϋπλγισμύ τυ Πνεπιστημίυ Κύπρυ Νόμς τυ 1990 εκδίδετι με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς σύμφων με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγμτς. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 19σΐ)/95 ΠΑΡΑΡΤΑ ΠΡΩΤ ΤΣ ΕΠΙΣΣ ΕΦΕΡΙΔΑΣ ΤΣ ΔΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2982 της 2ης ΙΥΝΙΥ 1995 ΝΘΕΣΙΑ ΕΡΣ II περί Πρϋπλγισμύ τυ Κυπρικύ ργνισμύ Ανπτύξεως Γης Νόμς τυ 1995 εκδίδετι με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ

Διαβάστε περισσότερα

908 Ν. 15(ΙΙ)/93. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 2789,

908 Ν. 15(ΙΙ)/93. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 2789, E.E. Πρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 2789, 9.4.9 908 Ν. 15(ΙΙ)/9 περί Πρϋπλγισμύ τυ Κυπρικύ ργνισμύ Τυρισμύ Νόμς τυ 199 εκδίδετι με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς σύμφν με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγμτς.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 17(ΙΙ)/99 ΠΑΑΤΑ ΠΩΤ ΤΣ ΕΠΙΣΣ ΕΦΕΙΔΑΣ ΤΣ ΔΚΑΤΙΑΣ Αρ. 18 της 8ης ΑΠΙΛΙΥ 1999 ΝΘΕΣΙΑ ΕΣ II περί Πρϋπλγμύ τυ θετρκύ ργνμύ Κύπρυ Νόμς τυ 1998 εκδίδετ με δημίευη την Επίημη Εφημερίδ της Κυπρκής Δημκρτίς ύμφν

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέ Λύκε: Μετά τ «Νέ Σχλεί» κα πρν τ «Νέ ΑΕΙ» Παρυσάζυμε σήμερα τς πρτάσες τυ Υπυργείυ Παδείας γα τ «Νέ Λύκε». Στη δαμόρφωση τυς έχυν ληφθεί υπόψη : Ο μελέτες τυ Παδαγωγκύ Ινσττύτυ. Τ πόρσμα τυ Εθνκύ Συμβυλίυ

Διαβάστε περισσότερα

s.s a a e !* : Β 3 Β. t Β. ε= α Η S < is *? A1=3 a ** 5 * 5 .Π % ** 5. II sr ο. " f-s ο < go< (5) D ^ X s ti3i "ε Ρ 5 Ρ Η. θ δ δ .

s.s a a e !* : Β 3 Β. t Β. ε= α Η S < is *? A1=3 a ** 5 * 5 .Π % ** 5. II sr ο.  f-s ο < go< (5) D ^ X s ti3i ε Ρ 5 Ρ Η. θ δ δ . Ε.Ε. Παρ. III(I) Κ.Δ.Π. /200 Αρ. 671,.1.200 Αριθμός ΠΕΡΙ ΠΛΕΔΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΤΑΞΙΑΣ ΝΜΣ (ΝΜΣ 90 ΤΥ 1972, 56 ΤΥ 1982, 7 ΤΥ 1990, 28 ΤΥ 1991, 91(1) ΤΥ 1992, 95(1) ΤΥ 199, 72(1) ΤΥ 1998, 59(1) ΚΑΙ 142(1) ΤΥ 1999)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 7()/99 ΠΑΡΑΡΤΗΑ ΠΡΩΤ ΤΗΣ ΕΠΣΗΗΣ ΕΦΗΕΡΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΚΡΑΤΑΣ Α. 06 της 26ης ΦΕΒΡΥΑΡΥ 1999 ΝΘΕΣΑ ΕΡΣ II πεί Πϋπλγιμύ της Αής Ρδιτηλεόης Κύπυ Νόμς τυ 1999 εκδίδετι με δημίευη την Επίημη Εφημείδ της Κυπικής Δημκτίς

Διαβάστε περισσότερα

1857 Ν. 62(ΙΙ)/97. τίτλος

1857 Ν. 62(ΙΙ)/97. τίτλος Ε.Ε. Παρ. I() Αρ. 3202, 5.12.97 157 Ν. 62(ΙΙ)/97 περί Συμπληρωματικύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Αρ. 23) τν 1997 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας σύμφωνα με τ Αρθρ 52 τυ Συντάγματς.

Διαβάστε περισσότερα

S(\~-,--:jr., ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ,ι

S(\~-,--:jr., ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ,ι '''.-{;τ -... " "!~-..--:~l ~:'_~_ "'.- - -,:,;! ".-..:.":"-===-=-:--"..-----... -..". S(\~-,--:jr., ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΑΔΑ: 84ΓΩΗ-ΧΘΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ Αθήνα,!Ι 7/8/202 ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

1084 Ν. 9(ΙΙ)/9? E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3307,

1084 Ν. 9(ΙΙ)/9? E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3307, ' " '. ' ".. _....., _ Ν * _. E.E. Πρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 07, 5..99 1084 Ν. 9(ΙΙ)/9? περί Πρϋπλγιμύ τ Τμεί θήρς Νόμς τ 1999 εκδίδετι με δμίε τν Επίμ Εφμερίδ τς Κπρικής Δμκρτίς ύμφν με τ Άρθρ 5 τ Σντάγμτς. Πρίμι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 104/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2515 της 22ς ΙΥΝΙΥ 1990 ΝΜΘΕΣΙΑ περί Πρϋπλγιμύ τυ Θετρικύ ργνιμύ Κύπρυ Νόμς τυ 1990 εκδίδετι με δημίευη την επίημη εφημερίδ της Κυπρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. /9 ΠΑΡΑΡΤΑ ΠΡΩΤ ΤΣ ΕΠΣΣ ΕΦΕΡΔΑΣ ΤΣ ΔΚΡΑΤΑΣ Αρ. 56 της 9ης ΥΝΥ 99 ΝΘΕΣΑ περί Πρϋπλγσμύ της Αρής Λμένν Κύπρυ Νόμς τυ 99 εκδίδετ με δημσίευση στην επίσημη εφημερίδ της Κυπρκής Δημκρτίς σύμφν με τ Άρθρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 5(ΙΙ)/95 ΠΑΡΑΡΤΜΑ ΠΡΩΤ ΤΣ ΕΠΙΣΜΣ ΕΦΜΕΡΙΔΑΣ ΤΣ ΔΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2956 της 24ης ΦΕΒΡΥΑΡΙΥ 1995 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ II περί Πρϋπλγισμύ της Αρής λεκτρισμύ Κύπρυ Νόμς τυ 1995 εκδίδετι με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2399, Ν. 45/89

E.E., Παρ. I, Αρ. 2399, Ν. 45/89 E.E., Παρ. I, Αρ. 2399, 7.4.89 55 Ν. 45/89 περί Πρϋπλγσμύ της Αρχής Βμηχανκής Καταρτίσες Νόμς τυ 989 εκδίδετα με δημσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπρακής Δημκρατίας σύμφνα με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγματς.

Διαβάστε περισσότερα

5. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ τήν Ιην ήμέραν τοο 'Απριλίου Ί967. ΠΑΓΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ Δευτέρα στήλη Νέος Μισθός. Πρώτη στήλη. Δεύτερος Πι vat'..

5. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ τήν Ιην ήμέραν τοο 'Απριλίου Ί967. ΠΑΓΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ Δευτέρα στήλη Νέος Μισθός. Πρώτη στήλη. Δεύτερος Πι vat'.. 40 Ό περί Δημσίων Υπαλλήλων (Συγχώνευσις μετά των μισθών μέρυς τυ τιμαριθμικύ επιδόματς) Νόμς τυ 1967 εκδίδεται δια δημσιεύσεως είς την έπίσημν εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 758 της Ιης ΝΕΜΒΡΙΥ 1969 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ Ι " περί Τελνειακών Δασμών και Φρύν Καταναλώσες ('Επιβλή καΐ 'Επιστρφή τύτν) (Τρππιητικός) (Άρ. 2) Νόμς

Διαβάστε περισσότερα

1283 Ν. 19(ΙΙ)/99. Ε.Ε. Παρ. I(II) Αρ. 3318,8.4.99

1283 Ν. 19(ΙΙ)/99. Ε.Ε. Παρ. I(II) Αρ. 3318,8.4.99 Ε.Ε. Πρ. I(II) Αρ. 18,8.4.99 128 Ν. 19(ΙΙ)/99 περί Πρϋπλγισμύ τν Πνεπιστμίυ Κύπρυ Νόμς τυ 1999 εκδίδετι με δμσίευσ στν Επίσμ Εφμερίδ τς Κυπρικής Δμκρτίς συμφωνά με τ Άρθρ 2 τυ Συντάγμτς. Αριθμός 19(11)

Διαβάστε περισσότερα

2367 Ν. 88/88. Αριθμός 88 του 1988

2367 Ν. 88/88. Αριθμός 88 του 1988 E.E., Πρ. I, Αρ. 2, 22.6.88 267 Ν. 88/88 περί Πρϋπλγισμύ τυ Κυπρικύ ργνισμύ Ανπτύξες Γης Νόμς τυ 1988 εκδίδετι με δημσίευση στην επίσημη εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς σύμφν με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγμτς.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 55()/94 ΠΑΑΤΑ ΠΩΤ ΤΣ ΕΠΣΣ ΕΕΔΑΣ ΤΣ ΔΚΑΤΑΣ Α. 2889 της 1ης ΥΛΥ 1994 ΝΘΕΣΑ ΕΣ II πεί Συμπλημτκύ Πϋπλγμύ Νόμς (Α. 19) τυ 1994 εκδίδετ με δημίευη τη Επίημη Εφημείδ της Κυπκής Δημκτίς ύμφ με τ Άθ 52 τυ Συτάγμτς.

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Πορ. I (II), Αρ. 2680, Ν. 6/92

E.E., Πορ. I (II), Αρ. 2680, Ν. 6/92 E.E., Πορ. (), Αρ. 2680,4.2.92 703 Ν. 6/92 Ο περί Προϋπολογσμού της Αρχής Βομηχανκής Καταρτίσεως Κύπρου Νόμος του 992 εκδίδετα με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπρακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 6 τοΰ (2) Ό προϋπολογισμός εσόδων διά τήν περίοδον τής αυτής χρήσεως ώς εμφαίνεται είς τόν έν τω παρόντι νόμω Πίνακα Β εγκρίνεται.

Αριθμός 6 τοΰ (2) Ό προϋπολογισμός εσόδων διά τήν περίοδον τής αυτής χρήσεως ώς εμφαίνεται είς τόν έν τω παρόντι νόμω Πίνακα Β εγκρίνεται. Π(. ίμιν. Συνίηικός τίτλς. ' Εγκριις πληρμής κ τΰ παγίυ ταμείυ τισϋ 547.897 διά τήν ρήσιν τΰ Ιτυς τΰ / ') νντς τήν J Ι ην Δεκεμβρίυ. I96. :.ίδ(κευις τν δαπάνηθησμένν πσών καΐ πρϋπλγισμός εσόδν. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(H). Αρ. 3044,

E.E. Παρ. 1(H). Αρ. 3044, E.E. Πρ. 1(H). Αρ. 44, 8..6 1242 Ν. 15(ΙΙ)/6 περί Πρϋπλγισμύ διά τ έτς 16 τ Τμεί διά την Ανέγερσιν Κπρικύ σεί Νόμς τ 16 εκδίδετι με δημσίεσν εις την Επίσημη Εφημερίδ της Κπρικής Δημκρτίς σμφώνς τ Αρθρ

Διαβάστε περισσότερα

1640 Ν. 35(10/99. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3338,

1640 Ν. 35(10/99. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3338, E.E. Πρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3338,16.7.99 1640 Ν. 35(10/99 περί Πρϋπλγισμύ τυ Κυπρικύ ργνισμύ Τυρισμύ Νόμς τυ 1999 εκδίδετι με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς σύμφων με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγμτς.

Διαβάστε περισσότερα

<ϊ ο g. Sg pg id. 1 ο < ο < ^ a > 3. fc 5. 3 w Ε S Ε <J» ο. ο ο α. W 2 5 =* 5 5ί 2 {2 Ι"? e ο. α ο β ο. a ο. Ε a» υ ω. m 5 < 5 < S Ο < ο ο. δ!

<ϊ ο g. Sg pg id. 1 ο < ο < ^ a > 3. fc 5. 3 w Ε S Ε <J» ο. ο ο α. W 2 5 =* 5 5ί 2 {2 Ι? e ο. α ο β ο. a ο. Ε a» υ ω. m 5 < 5 < S Ο < ο ο. δ! .. Παρ. III(I) 88 Κ.Δ.Π. 918/00 Αρ. 788,.1.00 Αριθμός 918 ΠΙ ΠΛΔΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΤΑΞΙΑΣ ΝΜΣ (ΝΜΙ 90 ΤΥ 197, 6 ΤΥ 198, 7 ΤΥ 1990, 8 ΤΥ 1991, 91(1) ΤΥ 199, (1) ΤΥ 199, 7(1) ΤΥ 1998, 9(1) ΚΑΙ 14(1) ΤΥ 1999 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1244 Κ.Δ.Π. 192/2004

1244 Κ.Δ.Π. 192/2004 E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 829, 2.4.2004 1244 Κ.Δ.Π. 192/2004 Αριθμός 192 ΠΕ! ΠΛΕΔΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΤΑΞΙΑΣ ΝΜΣ (ΝΜΙ 90 ΤΥ 1972, 56 ΤΥ 1982,7 ΤΥ 1990, 28 ΤΥ 1991,91(1) ΤΥ 1992, 55(1) ΤΥ 199, 72(Ι) ΤΥ 1998,59(1) ΤΥ 1999

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 28ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Π

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 28ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Π Ν. 1(ΙΙ)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2854 της 28ης ΙΑΝΥΑΡΙΥ 1994 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ Π περί Ειδικεύσεως Πιστώσεως (Ταμεί Αναπτύξεως) Νόμς τυ 1994 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* *Αρ. 870 της 23ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1971 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΓΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* *Αρ. 870 της 23ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1971 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΓΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* *Αρ. 87 της 2ης ΑΠΡΙΛΙΥ 1971 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ Ι Ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες ('Επιβλή και Επιστρφή τύταιν) (Τρππιητικός) (Άρ. 2) Νόμς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 12/90 ΠΑΡΑΡΤΜΑ ΠΡΩΤ ΤΣ ΕΠΙΣΜΣ ΕΦΜΕΡΙΔΑΣ ΤΣ ΔΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2482 της 2ης ΦΕΒΡΥΑΡΙΥ 1990 ΝΜΘΕΣΙΑ περί Πρϋπλγισμύ τυ Κυπρικύ ργνισμύ Τυρισμύ Νόμς τυ 1990 εκδίδετι με δημσίευση στην επίσημη εφημερίδ της Κυπρικής

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(Π) 1308 Ν. 25(ΙΙ)/96 Αρ. 3049,

E.E. Παρ. Ι(Π) 1308 Ν. 25(ΙΙ)/96 Αρ. 3049, E.E. Παρ. Ι(Π) 1308 Ν. 25(ΙΙ)/96 Αρ. 3049, 29.3.96 Ο περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 11(IΙ) του 2017

Αριθμός 11(IΙ) του 2017 Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙ) Αρ. 4318, 28.2. 225 Ν. 11(IΙ)/ Ο περί Προϋπολογισμού του Δημοσιονομικού Συμβουλίου του Νόμος του εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I (II), 789 Ν. 17(Π)/92 Αρ. 2691,

E.E., Παρ. I (II), 789 Ν. 17(Π)/92 Αρ. 2691, E.E., Πρ. I (II), 789 Ν. 17(Π)/92 Αρ. 2691, 20..92 πρί Πρϋπλγισμύ τυ ργνισμύ ρημτδτήσς Στέγης Νόμς τυ 1992 κδίδτι μ δημσίυση στην πίσημη φημρίδ της Κυπρικής Δημκρτίς σύμφν μ τ Άρθρ 52 τυ Συντάγμτς. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3570,

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3570, E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3570, 25.1.2002 120 Κ.Δ.Π. 33/2002 Αριθμός 33 ΠΕΡΙ ΦΡΥ ΠΡΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΜΣ (ΝΜΣ 95(1) ΤΥ 2000) Ι ΠΕΡΙ ΦΡΥ ΠΡΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΓΕΝΙΚΙ) ΚΑΝΝΙΣΜΙ ΤΥ 2001.7 ' :: ΐ:;ί ; ί "-'- [ Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρακτικού:3/24-01-2013 Αριθ. Απόφασης: 8/24-1-2013

Αριθ. Πρακτικού:3/24-01-2013 Αριθ. Απόφασης: 8/24-1-2013 .Δ.. ΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ Ο Μ Ρ Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-1-213 Εδκής Τακτκής νεδρίασης τ Δημτκύ μβλί τ Δήμ Ρόδ ρθ. ρακτκύ:3/24-1-213 ρθ. πόφασης: 8/24-1-213 τη Ρόδ σήμερα 24-1 - 213 ημέρα έμπτη κα ώρα 19.3

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 423 Κ.Δ.Π. 99/2000 Αρ. 3402, Αριθμός 99 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 69 ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ 76(1) ΤΟΥ 1992)

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 423 Κ.Δ.Π. 99/2000 Αρ. 3402, Αριθμός 99 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 69 ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ 76(1) ΤΟΥ 1992) E.E. Παρ. () 42 Κ.Δ.Π. 99/2000 Αρ. 402,4.4.2000 Αρθμός 99 ΠΕ ΕΛΕΓΧΥ ΤΗΣ ΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΜΣ (ΝΜ 69 ΤΥ 99 ΚΑ 76() ΤΥ 992) Δάταγμα με βάη τ άρθρ Υπυργός Γεωργας, Φυκών Πόρων κα Περβάλλντς ακώντας την εξυα

Διαβάστε περισσότερα

1485 Ν. 32(ΙΙ)/96. τιτλος '

1485 Ν. 32(ΙΙ)/96. τιτλος ' E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 5, 5.4.96 1485 Ν. 2(ΙΙ)/96 περί Πρϋπλγισμύ της Αρής Τηλεπικινωνών Κύπρυ Νόμς τυ 1996 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας σύμφωνα με τ Αρθρ 52 τυ Συντάγματς.

Διαβάστε περισσότερα

865 Ν. 10(Π)/97. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3128,

865 Ν. 10(Π)/97. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3128, E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3128, 28.2.97 865 Ν. 10(Π)/97 περί Ειδικεύσεως Πιστώσεως (Ταμεί Αναπτύξεως) Νόμς τυ 1997 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας σύμφωνα με τ Άρθρ 52

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες, 18 Μαίου 2015 Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Α Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Ταμίας του Δ.Σ. Ο προϊστάμενος Λογιστηρίου

Σέρρες, 18 Μαίου 2015 Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Α Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Ταμίας του Δ.Σ. Ο προϊστάμενος Λογιστηρίου Στιχεία Οικνμικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβίυ 2014 Χήσεως από 1η Ιανυαίυ έως την 31η Δεκεμβίυ 2014, 11η εταιική χήση (Δημσιευόμενα βάσει τυ Ν.2190, άθ 135 για επιχειήσεις πυ συντάσυν ετήσιες ικνμικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΙΟΥΑΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΙΟΥΑΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 1(Π)/98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 257 της 17ης ΙΥΑΙΥ 1998 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ II περί Πρϋπλγιμύ της Αρής Ηλεκτριμύ Κύπρυ Νόμς τυ 1998 εκδίδετι με δημίευη την Επίημη Εφημερίδ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ιωάννης Τ. Ααξαρίδης \ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ υπβληθείσα στ Τμήμα Λγστκής κα Χρηματκνμκής Πανεπστημίυ Μακεδνίας ' «Οκνμκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 17(Π)/97 ΠΑΡΑΡΤΑ ΠΡΩΤ ΤΣ ΠΙΣΣ ΦΡΙΔΑΣ ΤΣ ΔΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 16 της 21ης ΑΡΤΙΥ 1997 ΝΘΣΙΑ ΡΣ II περί Πρϋπλγισμύ τυ Κυπρικύ ργνισμύ Ανπτύξες Γης Νόμς τυ 1997 εκδίδετι με δημσίευση στην πίσημη φημερίδ της Κυπρικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 432 Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙ) Αρ. 4302, 26.2.2016 Ν. 19(IΙ)/2016 Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων του 2016 Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 767 Ν. 39/83 Αρ. 1871,

E.E., Παρ. I, 767 Ν. 39/83 Αρ. 1871, E.E., Πρ. I, 767 Ν. 9/8 Αρ. 1871, 24.6.8 περί Ειδικεύσεως Συμπληρωμτικής Πιστώσεως (Τμείν Ανπτύξεως) Νόμς (Αρ. 4) τυ 198 εκδίδετι διά δημσιεύσεως εις την επίσημν εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

1065 Ν. 28(Π)/94. Αριθμός 28(11) του 1994

1065 Ν. 28(Π)/94. Αριθμός 28(11) του 1994 E.E. Πρ. Ι(Π) Αρ. 2876, 22.4.94 165 Ν. 28(Π)/94 περί Πρϋπλγιμύ τυ Τμείυ Δημόιν Δνείν Νόμς τυ 1994 εκδίδετι με δημίευη την πίημη φημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς ύμφν με τ 'Αρθρ 52 τυ Συντάγμτς. Αριθμός 28(11)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 14ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2000 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 14ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2000 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΚΛ.Ϊ. 97/000 ΠΑΑΤΗΜΑ ΤΤ ΤΗΣ ΕΠΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΑΤΑΣ Αρ. 40 της 4ης ΑΠΛΥ 000 ΑΚΗΤΚΕΣ ΠΑΞΕΣ ΜΕΣ Κννστκές Δκητκές Πράξς Αρθμός 97 ΠΕ ΕΛΕΓΧΥ ΤΗΣ ΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΜΣ (ΝΜ 69 ΤΥ 99 ΚΑ 76() ΤΥ 99) Δάτγμ

Διαβάστε περισσότερα

1067 Κ.Δ.Π. 132/2005

1067 Κ.Δ.Π. 132/2005 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 3967, 18.3.2005 1067 Κ.Δ.Π. 132/2005 Αρθμός 132 Ο περί του Κυπρακού Οργανσμού Δαχείρσης Αποθεμάτων Πετρελαοεδών (Πρόσληψη, Προαγωγή κα Υπηρεσία Προσωπκού) Κανονσμοί του 2005, ο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

697 Ν. 2(II)/99. E.E. Π«ρ. I(II) Αρ. 3300,

697 Ν. 2(II)/99. E.E. Π«ρ. I(II) Αρ. 3300, E.E. Π«ρ. I(II) Αρ. 3300, 29.1.99 697 Ν. 2(II)/99 περί Ειδικεύσεως Πιστώσεως (Ταμεί Αναπτύξεως) Νόμς τυ 1999 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας σύμφωνα με τ Άρθρ 52

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 27(11) του 1994

Αριθμός 27(11) του 1994 E.E. Πρ. 1(H) 14 Ν. 27(Π)/94 Αρ. 2876, 22.4.94 περί Πρϋπλγιύ τς πιτρπής Σιτρών Κύπρυ Νός τυ 1994 εκδίδετι ε δίευ τν πί φερίδ τς Κυπρικής Δκρτίς ύφν ε τ 'Αρθρ 52 τυ Συντάγτς. Αριθός 27(11) τυ 1994 ΝΣ ΠΒΛΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1107 Ν. 11(ΙΙ)/97. E.E. Παρ. Ι(Π) Αρ. 3128,

1107 Ν. 11(ΙΙ)/97. E.E. Παρ. Ι(Π) Αρ. 3128, E.E. Παρ. Ι(Π) Αρ. 3128, 28.2.97 1107 Ν. 11(ΙΙ)/97 Ο περί Ειδικεύσεως Πιστώσεως (Ταμεί Ανακυφίσεως Εκτπισθέντων και Παθό-ντων) Νόμς τυ 1997 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

(α) Στη στήλη «Θέσεις 1993» ο αριθμός «36» αντικαθίσταται. (β) Στη στήλη των επεξηγήσεων αναγράφεται η ακόλουθη

(α) Στη στήλη «Θέσεις 1993» ο αριθμός «36» αντικαθίσταται. (β) Στη στήλη των επεξηγήσεων αναγράφεται η ακόλουθη E.E. Παρ. Ι(Π) 1197 Ν. 63(11)/93 Αρ. 2842,10.12.93 Ο περί Πρϋπλγισμύ (Τρππιητικός) (Αρ. 6) Νόμς τυ 1993 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας σύμφωνα με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγματς.

Διαβάστε περισσότερα