ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις"

Transcript

1 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Λ.Π. 34) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε..Ε.Σ. την 26 η Μαΐου 2008 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την κατάθεσή τους στο Χ.Α. και την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση 1

2 Περιεχόµενα Ισολογισµός...4 Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης...5 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων...6 Κατάσταση Ταµειακών Ροών Γενικές πληροφορίες για τον όµιλο οµή του οµίλου Αντικείµενο δραστηριότητας Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων Συµµόρφωση µε τα ΠΧΠ Βάση κατάρτισης Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων Καλυπτόµενη περίοδος Εποχικότητα Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων Ανακατάταξη κονδυλίων συγκριτικής Οικονοµικής Πληροφόρησης Ακολουθούµενες λογιστικές πολιτικές, εκτιµήσεις και µέθοδοι υπολογισµού Μετοχικό κεφάλαιο Αποθέµατα Απαιτήσεις Προβλέψεις ανεισµός Κέρδη ανά µετοχή Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Συναλλαγές µε θυγατρικές Παροχές Βασικών ιευθυντικών Στελεχών και µελών ιοικητικού Συµβουλίου Ενδεχόµενες απαιτήσεις εσµεύσεις Εγγυητικές επιστολές-εγγυήσεις Εµπράγµατα βάρη Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού

3 Έκθεση επισκόπησης ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης Προς τους µετόχους της ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε..Ε.Σ. Εισαγωγή Επισκοπήσαµε τον συνηµµένο ατοµικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε..Ε.Σ. της 31ης Μαρτίου 2008, τις σχετικές καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της τρίµηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση. Η ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση («ΛΠ 34»). ική µας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. Εύρος της εργασίας επισκόπησης ιενεργήσαµε την επισκόπηση µας σύµφωνα µε το ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης που ιενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονοµικής Μονάδας» στο οποίο παραπέµπουν τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η επισκόπηση συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για οικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος µίας εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα και εποµένως, δεν µας δίδει την δυνατότητα να αποκτήσουµε την διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα είχαν επισηµανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, η παρούσα δεν αποτελεί έκθεση ελέγχου. Συµπέρασµα Επισκόπησης Με βάση την διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε που θα µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ΛΠ 34. Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Βρουστούρης Κ. Παναγιώτης Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα 28 Μαΐου

4 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Επεξηγ.Σ ηµ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέµατα Πελάτες και Λοιπές εµπορικές Απαιτήσεις Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Σύνολο περουσιακών στοιχείων ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κεφάλαιο και αποθεµατικά Μετοχικό Κεφάλαιο ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά Υπόλοιπο ζηµιών προηγ.χρήσεων (88.747) (92.341) (88.743) (91.812) Αποτελέσµατα χρήσης Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων εταιρείας ικαιώµατα Μειοψηφίας Σύνολο Καθαρής Θέσης ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις Προβλέψεις Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις Προµηθευτές Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη Ασφαλιστικοί Οργανισµοί Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων

5 Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης ΟΜΙΛΟΣ 1.2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επεξηγ. Σηµ Έσοδα Κόστος Πωληθέντων (14.500) (12.582) Μικτό κέρδος Άλλα έσοδα 5 0 Έξοδα λειτουργίας διάθεσης (790) (511) Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (1.079) (1.334) Άλλα έξοδα (27) (30) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα) (106) (176) Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων 500 (97) Φόρος εισοδήµατος (125) 0 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους 375 (97) Κατανέµονται σε: Μετόχους Εταιρείας 376 (56) ικαιώµατα Μειοψηφίας (1) (41) 375 (97) Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από φόρους ανά Μετοχή-Βασικά 9 0,1536-0,0230 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.2.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επεξηγ. Σηµ Έσοδα Κόστος Πωληθέντων (239) (281) Μικτό κέρδος Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (73) (108) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα) (1) (1) Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων Φόρος εισοδήµατος 0 0 Κέρδη µετά από φόρους Κέρδη µετά από φόρους ανά Μετοχή-Βασικά 9 0,0226 0,0172 5

6 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ο ΟΜΙΛΟΣ Αποδιδόµενα στους µετόχους της εταιρείας Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά Αποτ/τα εις νέον Σύνολο ικαιώµατα µειοψηφίας Σύνολο Καθαρής Θέσης Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου (92.343) Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) χρήσης (56) (56) (41) (97) Υπόλοιπο κατά την 31η Μαρτίου (92.399) Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου (91.738) Μείωση Μ.Κ. για κάλυψη ζηµιών (2.991) Έξοδα Α.Μ.Κ. βάσει Ε.Γ.Σ. 10/12/07 (7) (7) (7) Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) χρήσης (1) 375 Υπόλοιπο κατά την 31η Μαρτίου (88.371) Η ΕΤΑΙΡΙΑ Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου (91.812) Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) χρήσης Υπόλοιπο κατά την 31η Μαρτίου (91.770) Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου (91.735) Μείωση Μ.Κ. για κάλυψη ζηµιών (2.991) Έξοδα Α.Μ.Κ. βάσει Ε.Γ.Σ. 10/12/07 (7) (7) (7) Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) χρήσης Υπόλοιπο κατά την 31η Μαρτίου (88.688)

7 Κατάσταση Ταµειακών Ροών ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων 500 (97) Πλέον / µείον προσαρµογές για: Αποσβέσεις Προβλέψεις (97) (28) (1) (63) Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 2 δραστηριότητας Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (2.196) Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (2.491) (10) (48) (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (122) (177) 0 0 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) Επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων (100) (174) (77) (2) Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (100) (169) (77) (2) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Κόστος αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (7) 0 (7) 0 Εξοφλήσεις/Εισπράξεις δανείων (262) Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (269) 11 (7) 15 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) 575 (113) (16) 21 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

8 Σημειώσεις επί των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 1. Γενικές πληροφορίες για τον όµιλο Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ (η εταιρεία) έχει την νοµική µορφή ανώνυµης εταιρείας και είναι η µητρική εταιρεία του οµίλου. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο ήµο Αθηναίων στην οδό Κρέοντος 25, στα Σεπόλια. 1.2 οµή του οµίλου Οι παρούσες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις αποτελούνται από τις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής, των θυγατρικών και των συγγενών εταιρειών της. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι θυγατρικές και οι συγγενείς εταιρείες που περιλήφθηκαν στην ενοποίηση µαζί µε τα σχετικά ποσοστά συµµετοχής και την µέθοδο ενοποίησής τους. Τα ποσοστά που αναφέρονται είναι τα άµεσα και τα έµµεσα µε τα οποία συµµετέχει η µητρική. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜ/ΧΗΣ 31/03/2007 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜ/ΧΗΣ 31/12/2007 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜ/ΧΗΣ 31/03/2008 Μητρική ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε..Ε.Σ Θυγατρικές ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. Ολική ενοποίηση 100% 100% 100% ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.Β.Ε. Ολική ενοποίηση 90,96% 90,96% 90,96% MY MULTI SHOP Α.Β.Ε.Ε. Ολική ενοποίηση 100% 100% 100% ADACOM A.E. Ολική ενοποίηση 99,45% 99,45% 99,45% IDEAL GLOBAL LTD Καθαρή Θέση 50,00% 50,00% 50,00% IDEAL GRAFICO LTD Καθαρή Θέση 25,00% 25,00% 25,00% Συγγενείς & Κοινοπραξίες ΠΡΟΚΟΣ ΑΕΒΕ-ΙΝΤΕΑΛ ΗΠΕΙΡΟΥ Καθαρή Θέση 26,00% 26,00% 26,00% ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΙΚΗ ΑΕ Καθαρή Θέση 34,00% 34,00% 34,00% ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΚΤΥΩΝ ΑΕ Καθαρή Θέση 42,75% 42,75% 42,75% CAR PARK ΚΟΙΝ/ΞΙΑ ΣΥΣΤ. ΗΜ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Καθαρή Θέση 18,19% 18,19% 18,19% Η εταιρεία IDEAL GLOBAL LTD βρίσκεται σε αδράνεια από το 2002 και για το λόγο αυτό ο όµιλος έχει προβεί στην πλήρη αποµείωση της συµµετοχής. Η εταιρεία ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ συµµετοχή της εταιρείας ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ κατά 34% έχει περιέλθει σε εκκαθάριση εντός του Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου είναι πλήρως αποµειωµένη. Η Κοινοπραξία CAR PARK Συστηµάτων ήµου Κατερίνης βρίσκεται σε αδράνεια µετά την ολοκλήρωση του αναληφθέντος έργου και έπεται να διαλυθεί. Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου είναι πλήρως αποµειωµένη. Οι αξίες των συµµετοχών κατά την έχουν ως εξής: α) Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες 8

9 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ Ποσά σε χιλιάδες Υπόλοιπο έναρξης χρήσης Αποµείωση (87.729) (87.729) Υπόλοιπο τέλους περιόδου/χρήσης Μαρτίου-2008 Επωνυµία Κόστος Αποµείωση Αξία Ισολογισµού Χώρα εγκατάστασης Ποσοστό συµµετοχής ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ ΕΛΛΑ Α 100% ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΒΕ ΕΛΛΑ Α 90,96% MY MULTI SHOP ABEE ΕΛΛΑ Α 100% ADACOM AE ΕΛΛΑ Α 99,45% εκεµβρίου-2007 Αξία Χώρα Ποσοστό Επωνυµία Κόστος Αποµείωση Ισολογισµού εγκατάστασης συµµετοχής ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ ΕΛΛΑ Α 100% ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΒΕ ΕΛΛΑ Α 90,96% MY MULTI SHOP ABEE ΕΛΛΑ Α 100% ADACOM AE ΕΛΛΑ Α 99,45% β) Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες / κοινοπραξίες Ποσά σε χιλιάδες ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υπόλοιπο έναρξης χρήσης ιαγραφή συµµετοχών Πώληση συµµετοχών Αποµείωση (3.024) (3.024) (2.625) (2.625) Υπόλοιπο τέλους περιόδου/χρήσης Μαρτίου-2008 Αξία Ισολογισµού Χώρα εγκατάστασης Ποσοστό συµµετοχής Επωνυµία Κόστος Αποµείωση ΑΜΕΣΕΣ IDEAL GLOBAL LTD ΚΥΠΡΟΣ 50% IDEAL GRAFICO LTD ΚΥΠΡΟΣ 25% ΕΜΜΕΣΕΣ ΠΡΟΚΟΣ ΑΕΒΕ-IDEAL ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛΛΑ Α 26% ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ Α 34% ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΚΤΥΩΝ ΑΕ ΕΛΛΑ Α 42,75% CAR PARK ΚΟΙΝ/ΞΙΑ ΣΥΣΤ. ΗΜ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΑ Α 18,19% εκεµβρίου-2007 Αξία Ισολογισµού Χώρα εγκατάστασης Ποσοστό συµµετοχής Επωνυµία Κόστος Αποµείωση ΑΜΕΣΕΣ IDEAL GLOBAL LTD ΚΥΠΡΟΣ 50% IDEAL GRAFICO LTD ΚΥΠΡΟΣ 25% ΕΜΜΕΣΕΣ ΠΡΟΚΟΣ ΑΕΒΕ-IDEAL ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛΛΑ Α 26% ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ Α 34% ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΚΤΥΩΝ ΑΕ ΕΛΛΑ Α 42,75% CAR PARK ΚΟΙΝ/ΞΙΑ ΣΥΣΤ. ΗΜ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΑ Α 18,19% Αντικείµενο δραστηριότητας Η εταιρεία και οι συνδεδεµένες µε αυτήν εταιρίες δραστηριοποιούνται στην : Εµπορία Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας (προϊόντων πληροφορικής, αυτοµατισµού γραφείου). Παροχή λύσεων πληροφορικής, και υποστήριξης σε τελικούς πελάτες, 9

10 προϊόντων λογισµικού και ψηφιακής ασφάλειας. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δεν παρακολουθούνται ξεχωριστά. Οι κύριες δραστηριότητες του οµίλου δεν έχουν αλλάξει από τον προηγούµενο χρόνο. 2. Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων 2.1 Συµµόρφωση µε τα ΠΧΠ Οι ενδιάµεσες ενοποιηµένες και εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν καταρτιστεί µε βάση το ΛΠ 34 «Ενδιάµεση Οικονοµική Πληροφόρηση». Για την σύνταξή τους έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) τα οποία έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ιερµηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (IFRIC) και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν υποχρεωτικής εφαρµογής για την περίοδο. Για την τρέχουσα ενδιάµεση περίοδο δεν υπήρξε εφαρµογή νέου προτύπου ή διερµηνείας σε σχέση µε αυτά που εφαρµόστηκαν στην χρήση Βάση κατάρτισης Οι ενδιάµεσες ενοποιηµένες και εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή ορισµένων στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. 2.3 Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων Οι συνηµµένες ενδιάµεσες ενοποιηµένες και εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας στις 26 Μαΐου Καλυπτόµενη περίοδος Οι συνηµµένες ενδιάµεσες ενοποιηµένες και εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις καλύπτουν την περίοδο από την 1 η Ιανουαρίου 2008 έως και την 31 η Μαρτίου Εποχικότητα Τα έσοδα του οµίλου δεν υπόκεινται σε εποχιακές διακυµάνσεις. 2.6 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων Οι παρούσες ενδιάµεσες ενοποιηµένες και εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε, το οποίο είναι το λειτουργικό νόµισµα του οµίλου, δηλαδή το νόµισµα του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η µητρική εταιρεία και οι θυγατρικές της. Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 2.7 Ανακατάταξη κονδυλίων συγκριτικής Οικονοµικής Πληροφόρησης Η κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της περιόδου 01/01-31/03/2007 και συγκεκριµένα το κονδύλι Λοιπά Αποθεµατικά αυξήθηκε µε ποσό χιλ. σε ενοποιηµένο επίπεδο και χιλ. σε επίπεδο εταιρείας µε µεταφορά των ποσών αυτών στον λογαριασµό Αποτελέσµατα εις Νέον προκειµένου να βελτιωθεί η συγκρισιµότητα µεταξύ των κονδυλίων του Ισολογισµού της τρέχουσας και της προηγούµενης περιόδου, ως αποτέλεσµα της αναµόρφωσης που είχε γίνει στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2007. Η ανακατάταξη δεν επηρέασε την 10

11 Καθαρή Θέση του οµίλου και της εταιρείας. 3. Ακολουθούµενες λογιστικές πολιτικές, εκτιµήσεις και µέθοδοι υπολογισµού Οι λογιστικές αρχές, οι εκτιµήσεις και οι µέθοδοι υπολογισµών βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις της 31 ης Μαρτίου 2008 είναι συνεπείς µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2007, οι οποίες έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Η λεπτοµερής περιγραφή του πλαισίου καθώς και οι βασικές λογιστικές αρχές κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου έχουν παρατεθεί στις επεξηγηµατικές σηµειώσεις των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31 ης εκεµβρίου Κατά συνέπεια η ανάγνωση των συνηµµένων εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, θα πρέπει να γίνεται σε συνδυασµό µε αυτές της 31 ης εκεµβρίου 2007, ώστε να παρέχεται στον αναγνώστη πιο ολοκληρωµένη πληροφόρηση. 4. Μετοχικό κεφάλαιο α) Κατά την λήξη της εξεταζόµενης περιόδου την 31/03/2008 το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε και αποτελείται από ονοµαστικές κοινές µετοχές και ονοµαστικές προνοµιούχες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,40. Με την από 10/12/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων µειώθηκε το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ,50 µε συµψηφισµό ζηµιών και µειώθηκε και ο αριθµός των µετοχών από σε όσον αφορά τις κοινές και από σε για τις προνοµιούχες. Ο νέος αριθµός των µετοχών διαπραγµατεύεται στην χρηµατιστηριακή αγορά από 29/02/2008. Οι µετοχές της εταιρείας είναι εισηγµένες στην κύρια αγορά του Χρηµατιστήριου Αθηνών, στην κατηγορία «επιτήρησης» µε τον κωδικό ΙΝΤΕΚ για τις κοινές µετοχές και ΙΝΤΕΠ για τις προνοµιούχες µετοχές. β) Με την από 10/12/2007, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων εγκρίθηκε η θέσπιση προγράµµατος διάθεσης µετοχών στα εκτελεστικά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, τα ανώτερα και ανώτατα ιευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεµένων µε αυτήν εταιρειών. Το πρόγραµµα διάθεσης µετοχών θα πραγµατοποιηθεί µέσω αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου και θα λήξει την 31η εκεµβρίου Η ονοµαστική αξία των µετοχών που θα εκδοθούν δε θα υπερβαίνει συνολικά το 10% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, και ο ανώτατος αριθµός µετοχών που θα εκδοθούν δεν θα υπερβαίνει το 1/10 του αριθµού των υφιστάµενων µετοχών, ήτοι το ένα εκατοµµύριο τριακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα επτά ( ) µετοχές, ενώ η τιµή διάθεσης των µετοχών (δηλαδή η τιµή στην οποία οι δικαιούχοι του προγράµµατος θα αποκτούν νεοεκδιδόµενες µετοχές ασκώντας τα σχετικά δικαιώµατα προαίρεσης) ορίζεται στην ονοµαστική αξία της µετοχής, ήτοι στο ποσό των Ευρώ Τριάντα Λεπτά ( 0,30). Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε το ιοικητικό Συµβούλιο να καθορίσει τους ειδικότερους όρους του προγράµµατος. Οι παροχές αυτές θα επιµετρηθούν και θα αρχίσουν να αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις όταν το ιοικητικό Συµβούλιο οριστικοποιήσει τον αριθµό των δικαιωµάτων και τους δικαιούχους αυτών. 5. Αποθέµατα Λόγω του ότι η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία των αποθεµάτων είναι µικρότερη από την µέση τιµή κτήσης έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη υποτίµησης των αποθεµάτων. Στον 11

12 ισολογισµό απεικονίζεται η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία των αποθεµάτων. Ανάλυση Αποθεµάτων Ο ΟΜΙΛΟΣ 31/3/ /12/2007 Εµπορεύµατα Μείον: Πρόβλεψη υποτίµησης (1.114) (1.104) Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία Στην διάρκεια της περιόδου διενεργήθηκε υποτίµηση των αποθεµάτων ύψους 10 χιλ. η οποία επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της περιόδου. Στην αντίστοιχη περίοδο που έληξε την δεν διενεργήθηκε πρόβλεψη υποτίµησης των αποθεµάτων. 6. Απαιτήσεις Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις ΟΜΙΛΟΣ ΜΗΤΡΙΚΗ Πελάτες (ανοικτά υπόλοιπα) Επιταγές εισπρακτέες Γραµµάτια εισπρακτέα Προβλέψεις αποµείωσης απαιτήσεων (7.924) (7.842) (10) (10) Οι διενεργηθείσες προβλέψεις της περιόδου ύψους 82 χιλ. επιβάρυναν τα αποτελέσµατα. Την αντίστοιχη περσινή περίοδο που έληξε την διενεργήθηκε πρόβλεψη ύψους 75 χιλ. 7. Προβλέψεις α) Στην διάρκεια της τρέχουσας περιόδου ο όµιλος διενήργησε πρόβλεψη ύψους 125 χιλ. για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις επιβαρύνοντας τα αποτελέσµατα. Η συνολική πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις ανέρχεται την 31/03/2008 σε 424 χιλ. (31/12/2007 ήταν 299 χιλ.). Η εταιρεία κατά την τρέχουσα περίοδο δεν διενήργησε πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις, η σωρευµένη σχηµατισθείσα πρόβλεψη ανέρχεται σε 50 χιλ. Συνοπτικά, οι ανέλεγκτες χρήσεις των εταιρειών του οµίλου παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΩΡΑ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΧΕΣΗ ΧΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε..Ε.Σ. ΕΛΛΑ Α Μητρική ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΑ Α % Θυγατρική ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.Β.Ε. ΕΛΛΑ Α ,96% Θυγατρική MY MULTI SHOP Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΑ Α % Θυγατρική ADACOM A.E. ΕΛΛΑ Α ,45% Θυγατρική IDEAL GLOBAL LTD ΚΥΠΡΟΣ ,00% Συγγενής IDEAL GRAFICO LTD ΚΥΠΡΟΣ ,00% Συγγενής β) Στο λογαριασµό προβλέψεις περιλαµβάνεται και η πρόβλεψη αποζηµίωσης του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ύψους 977 χιλ. εκ του οποίου 30 χιλ. σχηµατίστηκε στην εξεταζόµενη περίοδο που έληξε την (31/12/2007 ήταν χιλ.). 12

13 γ) Οι διεκδικήσεις τρίτων κατά της εταιρείας και οι λοιπές παρόµοιες περιπτώσεις, σε σχέση µε την εκτέλεση συµβάσεων και εργατικών θεµάτων, ανέρχονται στο ποσό των χιλ. περίπου. Η ιοίκηση της εταιρείας έκρινε αναγκαίο τον σχηµατισµό πρόβλεψης ποσού χιλ, η οποία αντιπροσωπεύει την καλύτερη δυνατή εκτίµηση της µελλοντικής εκροής πόρων για τις υποθέσεις αυτές. Το σύνολο των ανωτέρω διεκδικήσεων και λοιπών παρόµοιων περιπτώσεων επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και αν υπάρξει µεταβολή στις εκτιµήσεις, η διαφορά θα αναγνωρισθεί άµεσα σε εκείνη την περίοδο. Σε περίπτωση περαιτέρω σηµαντικής δυσµενούς έκβασης, θα υπάρξουν αντίστοιχες αρνητικές συνέπειες για τα αποτελέσµατα και την φήµη της εταιρείας. Πρόσθετες πληροφορίες για τις υποθέσεις αυτές δεν παρέχονται, διότι η γνωστοποίησή τους θα µπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες για τον όµιλο. Στην τρέχουσα περίοδο και µέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων, δεν υπήρξε εξέλιξη σε σχέση µε τις ανωτέρω υποθέσεις. 8. ανεισµός Η κίνηση του λογαριασµού των δανείων στην τρέχουσα περίοδο έχει ως εξής: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ CITIBANK Υπόλοιπο 31/12/ Μεταφορά σε βραχυπρόθεσµο λογ/σµο (533) Υπόλοιπο 31/03/ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ CITIBANK Υπόλοιπο 31/12/ Μεταφορά από µακροπρόθεσµο λογ/σµο 533 Αποπληρωµή δανείου 01/01/08-31/03/08 (133) Υπόλοιπο 31/03/ ΚΥΠΡΟΥ FACTORS Υπόλοιπο 31/12/ Κινήσεις αλληλόχρεου λογ/σµού 01/01/08-31/03/08 (129) Υπόλοιπο 31/03/ Σύνολο βραχυπρόθεσµων τραπεζικών υποχρεώσεων: Κέρδη ανά µετοχή Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή για τον όµιλο και την εταιρεία που αναλογούν στις κοινές µετοχές έχουν υπολογιστεί ως εξής: ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ Ποσά σε χιλιάδες (εκτός ανά µετοχή) 31/3/ /3/ /3/ /3/2007 Κέρδη / (Ζηµιές) µετά από φόρους που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής 376 (56) Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού των µετοχών Βασικά κέρδη ανά µετοχή 0,1541-0,0230 0,0226 0,0172 Έχει επαναϋπολογιστεί ο σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού των µετοχών της περιόδου που έληξε την 31/03/2007 έπειτα από την µείωση του αριθµού των µετοχών µε αύξηση της ονοµαστικής τους αξίας (reverse split) που πραγµατοποιήθηκε την 28/02/2008. Ο επαναϋπολογισµός έγινε για λόγους 13

14 συγκρισιµότητας των βασικών κερδών ανά µετοχή. 10. Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις 10.1 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Συναλλαγές µε θυγατρικές ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΕΑΛ ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ MY MULTI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΝΤΕΑΛ ADACOM ΣΥΝΟΛΟ ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MY MULTI SHOP 3 3 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΤΑΚΟΜ ΣΥΝΟΛΟ Οι συναλλαγές µε τις θυγατρικές έχουν απαλειφθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι παραπάνω συναλλαγές έχουν γίνει µε τους συνήθεις εµπορικούς όρους. Η ανάλυση των υπολοίπων µε θυγατρικές εταιρείες έχει ως εξής: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΝΤΕΑΛ ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ MY MULTI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΝΤΕΑΛ ADACOM ΣΥΝΟΛΟ ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MY MULTI SHOP ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΤΑΚΟΜ ΣΥΝΟΛΟ Τα υπόλοιπα µεταξύ των θυγατρικών έχουν απαλειφθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. εν υπάρχουν επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη Παροχές Βασικών ιευθυντικών Στελεχών και µελών ιοικητικού Συµβουλίου Οι αµοιβές των βασικών διευθυντικών στελεχών του οµίλου και της εταιρείας, οι οποίοι είναι και µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 01/01-31/03/ /01-31/03/2007 Βραχυπρόθεσµες παροχές Πρόβλεψη αποζηµίωσης εξόδου από την υπηρεσία Οι υποχρεώσεις προς τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου την 31/03/2008 ανέρχονται σε 15 χιλ. 14

15 10.2 Ενδεχόµενες απαιτήσεις Ο όµιλος έχει κατά την σηµαντικές εκπεστέες προσωρινές διαφορές και αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες για τις οποίες δεν έχει αναγνωρισθεί η σχετική αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση, λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει ως προς τα ποσά των µελλοντικών φορολογητέων κερδών και τον χρόνο που θα προκύψουν. Οι απαιτήσεις αυτές εξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και τα σχετικά ποσά θα αναγνωρισθούν όταν αρθούν οι συγκεκριµένες αβεβαιότητες εσµεύσεις Εγγυητικές επιστολές-εγγυήσεις Η εταιρεία έχει εγγυηθεί γραπτώς έναντι των τραπεζών, για τις θυγατρικές της εταιρείες, τόσο για την σύναψη των δανειακών συµβάσεων όσο και για την έκδοση εγγυητικών επιστολών εν ονόµατι των θυγατρικών της, ότι σε περίπτωση αδυναµίας αυτών στην εκπλήρωση των όρων των συµβάσεων και των εγγυήσεων αναλαµβάνει την κάλυψη των υποχρεώσεων. Στο τέλος της περιόδου το ύψος αυτών των δεσµεύσεων αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: Εγγυήσεις της Εταιρείας για τις θυγατρικές έναντι τραπεζών ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΙΑ Ε/Ε ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 444 MY MULTI SHOP 448 ADACOM 12 Σύνολο: Εµπράγµατα βάρη εν υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων του ενεργητικού έναντι δανεισµού Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού Η εταιρεία διέκοψε την συνεργασία της µε τον διεθνή οίκο BIZERBA την 30/4/2008. Η συµµετοχή της στον ενοποιηµένο κύκλο εργασιών του 2007 ήταν περίπου 2,1% ενώ η επίπτωση στα κέρδη είναι αµελητέα. 15

16 Αθήνα, 26 Μαΐου 2008 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΟΜΗΣ. ΛΟΥΚΑΣ ΣΑΜΟΥΗΛ Μ. ΑΥΙ ΑΣΗΜΙΑ ΗΣ Ε. ΣΑΒΒΑΣ ΨΗΦΗ Π. ΚΑΤΕΡΙΝΑ Α..Τ.Ρ101534/1992 Α..Τ.Σ095018/1995 ΑΡ. ΙΑΒ Αρ. Αδείας A τάξης Οι ανωτέρω συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις στις σελίδες 4 έως 16 είναι αυτές που αναφέρονται στην έκθεση επισκόπησης που χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 28/05/2008. Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Βρουστούρης Κ. Παναγιώτης Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα 28 Μαΐου

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 10.07.2008

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 10.07.2008 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Ανώνυµος Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρία ιοικήσεως Επιχειρήσεων και Συµµετοχών ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 10.07.2008 Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε ηµόσια Προσφορά υπέρ των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Νόµου 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε τους εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E.

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Eξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση περιόδου από (σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. ηλώσεις εκπροσώπων του ιοικητικού Συµβουλίου 3 2. Εξαµηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01-30.06.2014 Αύγουστος 2014 Περιεχόµενα 1 ηλώσεις των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου...3 2 Εξαµηνιαία Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ADACOM ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2007

ADACOM ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2007 ADACOM ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2007 (1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2007) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Της 30 ης Ιουνίου 2006 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2006)

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Της 30 ης Ιουνίου 2006 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2006) Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Της 30 ης Ιουνίου 2006 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2006) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λ.ΘΗΣΕΩΣ 280-17675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Α.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεµβρίου 2013 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ήλωση Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς «ΠΧΑ»

Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς «ΠΧΑ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς «ΠΧΑ» ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676 E-MAIL info@varvaressos.gr www.varvaressos.gr

Διαβάστε περισσότερα

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 2007 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2007)

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 2007 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2007) FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 2007 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2007) Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 1 (1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Accountants & business advisers PANNELL KERR FORSTER

Accountants & business advisers PANNELL KERR FORSTER Ενδιάµεση Συνοπτική Οικονοµική Κατάσταση της περιόδου 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 30 η Σεπτεµβρίου 2012 Σύµφωνα µε το ΛΠ 34 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ηλώσεις εκπροσώπων του ιοικητικού Συµβουλίου... 2 Β. Έκθεση επισκόπησης

Διαβάστε περισσότερα

ADACOM ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2011

ADACOM ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2011 ADACOM ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2011 (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2011) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου έως 31 Μαρτίου 2007

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου έως 31 Μαρτίου 2007 VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Πληροφορίες είναι

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Οι παρούσες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 - ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΒΙΚΤΩΡ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της υπ άριθµ. 7/372/15-2-2006 απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Αθήνα, Μάιος 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Β.Ε.Π.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Β.Ε.Π.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Β.Ε.Π.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 30 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

«CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.»

«CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.» «CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.» Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2008 ΕΩΣ 31/03/2008 Oι παρούσες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2006-31 Μαρτίου 2006 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) Βεβαιώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της 17/8/2007. Υπογράφηκαν κατ εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου από τους κάτωθι:

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της 17/8/2007. Υπογράφηκαν κατ εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου από τους κάτωθι: ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε. Έδρα: Αναπαύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Β.Ε.Π.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Β.Ε.Π.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Β.Ε.Π.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31 η ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2013) Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007-1 - Βεβαιώνεται ότι η συνηµµένη Εξαµηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις 30 Ιουνίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2009 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2014) Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 3556 / 2007 Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 77083027000 ( πρώην Αριθµός Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 1. ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 2. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα