ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 343 ΘΕΜΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 343 ΘΕΜΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 3η του µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2013 και ώρα µµ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος του ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ αριθ. 343/2013 Απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού στις 10/7/2013. Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 343 Απόσπασµα από το υπ αριθ. 19/ Πρακτικό Συνεδριάσεως του ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Καρδίτσας Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Οι µάρτυρες ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Αριθ. Πρωτ.: 23445/ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΘΕΜΑ ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αίτησης της εταιρείας Ενεργειακή ράση ΑΒΕΤΕ για την κατασκευή µικρού υδροηλεκτρικού έργου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο ρέµα Άσπρος της Τ.Κ. Καροπλεσίου Στην Καρδίτσα σήµερα την 10η του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 7:00 µ.µ, στο ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ αριθ.17761/ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα µε τους ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Καρδίτσας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Αγραφιώτου Ελένη 16) Τσιούκης Λάµπρος 1) Αρβανιτάκου Σοφία 2) Αναστασίου Απόστολος 17) Γεννάδιος Ιωάννης 2) Ζορµπάς Ιωάννης 3) Γούλας Σωτήριος 18) Καρκαλέτση Θεοδώρα 3) Παπαγεωργίου Σταύρος 4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος 19) Ντελής Ιωάννης 4) Χλαπάνας Ηλίας 5) Καραγιάννης Νικόλαος 20) Ντούρλιας ηµήτριος 5) Βερίλλης οµήνικος 6) Κατσιαβάρας Θωµάς 21) Σουφλάκος Βασίλειος 6) Γιοβάνης Γεώργιος 7) Κωστόπουλος ηµήτριος 22) Τσίπρας Εµµανουήλ 7) Τσαντήλας Βασίλειος 8) Κωτούλας Φίλιππος 23) Μακροστέργιος Αθανάσιος 8) Χάρµπας Θωµάς 9) Μαρκινός Αθανάσιος 24) Παπαδηµητρίου Φώτιος 10) Μουζιούρας Νικόλαος 25) Αρχοντής ηµήτριος 11) Μπατζιάκας Βασίλειος 12) Μπουραζάνης Αθανάσιος 13) Νασιάκου Αλεξάνδρα 14) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος 15) Σούφλα Ουρανία

2 Το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 µελών, παρόντες ήταν 25), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ιάταξης, παρόντος του ηµάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου. Απών ήταν -αν και κλήθηκε νόµιµα- ο Πρόεδρος της Τ.Κ Καροπλεσίου Νικόλαος Σούφλας Στο ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Καρδίτσας έγινε συζήτηση επί της αίτησης της εταιρείας Ενεργειακή ράση ΑΒΕΤΕ για την κατασκευή µικρού υδροηλεκτρικού έργου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο ρέµα Άσπρος της Τ.Κ. Καροπλεσίου. Στην αρχή πήρε το λόγο ο πρόεδρος του Πολιστικού Συλλόγου Καροπλεσίου Κλ. Γιαννέλος, ο οποίος ζήτησε την αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του θέµατος, προκειµένου να παραστεί και ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καροπλεσίου, ο οποίος απουσίαζε για λόγους υγείας. Επακολούθησε ψηφοφορία επί του αιτήµατος αναβολής, υπέρ της οποίας ψήφισε ο κ. Τσιούκης, κατά οι κ.κ Αγραφιώτου, Αναστασίου, Γούλας, Ευαγγελακόπουλος, Καραγιάννης, Κατσιαβάρας, Κωστόπουλος, Κωτούλας, Μαρκινός, Μουζιούρας, Μπατζιάκας, Μπουραζάνης, Νασιάκου, Παπαδηµητρίου Χαρ., Σούφλα, Ντούρλιας, Τσίπρας, Μακροστέργιος και Παπαδηµητρίου Φ., ενώ λευκό ψήφισαν οι κ.κ Γεννάδιος, Καρκαλέτση, Ντελής και Σουφλάκος. Μετά την απόρριψη του αιτήµατος αναβολής (µε ψήφους 19 έναντι 1 και 4 λευκών) το ηµοτικό Συµβούλιο εισήλθε στη συζήτηση του θέµατος και αφού έλαβε υπόψη: 1) Την υπ'αριθ. πρωτ. 4286/ αίτηση της εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε την επωνυµία Ενεργειακή ράση ΑΒΕΤΕ, νόµιµα εκπροσωπούµενης, η οποία έχει ως εξής: Κύριε ήµαρχε, Θα επιθυµούσαµε να ενηµερώσουµε εσάς, και κατ επέκταση τα αγαπητά µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου σας, για τα βασικά σηµεία της αίτησής µας, σχετικά µε το εν θέµατι έργο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις επιµέρους διακρίσεις των παρακάτω ενοτήτων. 1. Πρώτη ύλη λειτουργίας του έργου - παραγόµενη ενέργεια - κατηγορία έργου Το µικρό υδροηλεκτρικό έργο στο ρέµα Άσπρος χρησιµοποιεί ως πρώτη ύλη την πρωτογενή µορφή ενέργειας, το υδάτινο δυναµικό - ως υδατόπτωση (υδραυλική ενέργεια) - για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η υδραυλική ενέργεια είναι µία πηγή ενέργειας ανανεώσιµη που υπηρετεί πιστά τον άνθρωπο στο δρόµο της ανάπτυξής του, µε µηχανισµούς υδροκίνησης ακόµα και σήµερα, όπως νερόµυλοι, δριστέρες, πριονιστήρια, κλπ, που χρησιµοποιούν όλοι τους τη δύναµη του νερού για τη λειτουργία τους συνεπώς ανήκει στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας η δε ενέργεια που παράγουν χαρακτηρίζεται µε τον όρο πράσινη ενέργεια, δηλαδή καθαρή ενέργεια. Είναι έργο οικολογικό, δηλαδή κατά τη λειτουργία του δεν εκπέµπει ρύπους CO 2, δεν αφήνει κατάλοιπα, ούτε σωµατίδια, κλπ στο περιβάλλον και είναι συµβατό και φιλικό προς αυτό. καθώς επίσης και αθόρυβο γιατί ανήκει λειτουργικά στην κατηγορία των έργων µηδενικής όχλησης. 2. Λειτουργία του έργου

3 Αυτό το έργο λειτουργεί ακριβώς όπως ένας νερόµυλος γι αυτό θεωρείται ότι είναι ένας σύγχρονος νερόµυλος, που αλέθει το νερό και παράγει ηλεκτρικό ρεύµα. ηλαδή, από ένα σηµείο του ρέµατος «Άσπρος» που βρίσκεται υψοµετρικά πιο ψηλά εκτρέπουµε ένα µέρος από την ποσότητα του νερού αυτού (θέση υδροληψίας) µε τη δηµιουργία ενός αυλακιού, ενώ την υπόλοιπη ποσότητα του νερού την αφήνουµε να τρέχει κανονικά στο ρέµα, και στη συνέχεια µεταφέρουµε το νερό που εκτρέψαµε µέσω σωληνωτού αγωγού (αγωγός προσαγωγής) - από τη θέση του νερόµυλου (υδροηλεκτρικός σταθµός παραγωγής) σ αυτόν όπου και καταλήγει η υδατόπτωση. Το νερό φυσικά εκεί θα πέσει µε πίεση, λόγω της υπάρχουσας υψοµετρικής διαφοράς µεταξύ της υδροληψίας και του σταθµού παραγωγής - εντός του οποίου θα είναι τοποθετηµένο το σύστηµα υδροστροβίλου γεννήτριας - µετατρέποντας την υδραυλική ενέργεια σε ηλεκτρική. Στη συνέχεια µετά την έξοδό του από το σταθµό παραγωγής το νερό διοχετεύεται στο ρέµα του «Άσπρου» από τον οποίο έγινε η εκτροπή του και ακολουθεί την φυσική ροή του. 3. Περιγραφή του έργου τεχνικά στοιχεία Στις αρχές Ιανουαρίου του 2006 µας έχει χορηγηθεί άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του εν θέµατι έργου που ισχύει για 25 χρόνια και προβλέπει ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 3,3GWh. Η θέση της υδροληψία στο ρέµα «Άσπρος» είναι σε υψόµετρο κοίτης περί τα 700µ. και θα αποτελείται από χαµηλό φράγµα (στήθωµα) - που πρόκειται να γίνει από οπλισµένο σκυρόδεµα - ύψους µόλις 2 µέτρων για να συγκεντρώσουµε το νερό. Γίνεται στο στενότερο σηµείο που υπάρχει στην κοίτη του ρέµατος η οποία είναι σε απόσταση 150 µέτρα περίπου από την γέφυρα (πρώην Μπέλεϋ) και ανάντι αυτής και η οποία βρίσκεται επί της οδού Ανθηρού Καροπλέσι. Το φράγµα θα συνοδεύεται µε κατάντι κεκλιµένες µεταλλικές εσχάρες, σε ένα τµήµα της στέψης του, όπου θα πέφτουν τα νερά του ποταµού και θα συγκρατούνται τα φερτά υλικά αυτού. Στη συνέχεια το νερό θα παροχετεύεται µε τη διώρυγα µεταφοράς στον εξαµµωτή και από εκεί στη δεξαµενή φόρτισης από όπου θα ξεκινάει ο υπό πίεση σωληνωτός αγωγός προσαγωγής, ο οποίος δεν θα έχει καµία αισθητική επίπτωση στον περιβάλλοντα χώρο γιατί θα είναι στο σύνολό του υπόγειος. Ο σωληνωτός αγωγός, διαµέτρου 1200 χιλιοστών για τα πρώτα 900 µέτρα µήκος αγωγού και 1100 χιλιοστών για τα υπόλοιπα 850 µ. µήκος αγωγού, παίρνει µε υπόγεια διαδροµή µέρος της συγκεντρωµένης ποσότητας του νερού και την οδηγεί µέσω του αγροτικού δρόµου, που οδηγεί στο ιχθυοτροφείο, και πριν φθάσουµε σ αυτό αφήνοντας το δρόµο, ακολουθεί παραποτάµια διαδροµή κατά το µεγαλύτερο µήκος του µέσα στην ευρεία κοίτη του ποταµού µέχρι τη θέση του υδροηλεκτρικού σταθµού, ο οποίος θα κατασκευασθεί νότια του συνοικισµού της «Αγίας Αγάθης» και σε απόσταση 350µ. περίπου από αυτόν, σε θέση εντός της ευρείας κοίτης του ποταµού. Το συνολικό µήκος του αγωγού προσαγωγής είναι 1750µ. περίπου και θα αποτελείται από σωλήνες GRP (κατασκευασµένες από εποξειδικές ρητίνες και ίνες υάλου) και εναλλακτικά µπορεί να αποτελείται από χαλυβδοσωλήνες. Η υψοµετρική διαφορά που δηµιουργείται µεταξύ της υδροληψίας και του σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (υψόµετρο σταθµού παραγωγής 648µ.) είναι 52µ. περίπου, η οποία σε συνδυασµό µε την ποσότητα του νερού που εκτρέπεται, δηλαδή η υδραυλική ενέργεια που παράγεται και µετατρέπεται σε ηλεκτρική εντός του σταθµού, δηµιουργεί σταθµό ηλεκτρικής ισχύος 0,99MW. Ο υδροηλεκτρικός σταθµός θα είναι µονόροφο κτήριο επιφάνειας 100µ 2 περίπου µε αρχιτεκτονική προσαρµοσµένη πλήρως στο φυσικό περιβάλλον. Εντός του κτιρίου θα βρίσκονται οι µονάδες ηλεκτροπαραγωγής, και οι υδροστρόβιλοι θα είναι τύπου «Francis». Το νερό µετά την δίοδό του από τις µονάδες θα διοχετεύεται στην αρχική φυσική ροή του,

4 στο ρέµα «Άσπρος», από την διώρυγα φυγής που υφίσταται µετά την έξοδό του από τον υδροηλεκτρικό σταθµό. Στη θέση που υπάρχει το ιχθυοτροφείο προβλέπεται να τοποθετηθεί βάνα η οποία θα είναι ανοιχτή καθ όλο το 24ωρο επί 12 µήνες το χρόνο, τροφοδοτώντας το και εµπλουτίζοντάς του µε την απαιτούµενη ποσότητα καθαρού νερού το οποίο µετά την έξοδό του από το ιχθυοτροφείο θα κατευθύνεται όπως και σήµερα, ένα µέρος αυτής για το πότισµα των υπαρχόντων κήπων της περιοχής και η υπόλοιπη ποσότητα του νερού θα παροχετεύεται στο ρέµα «Άσπρος». 4. Κατασκευαστικά στοιχεία οικονοµικά στοιχεία για το.. Καροπλεσίου Το κατασκευαστικό κόστος του έργου, µε την σύνδεση στο δίκτυο της ΕΗ- Ε ΗΕ, θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ. Έχει ολοκληρωθεί η τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής κατασκευής του έργου και η οριοθέτηση του ρέµατος «Άσπρου». Έχει ληφθεί άδεια παραγωγής από τη ΡΑΕ και το Υπουργείο Ανάπτυξης (µε Μητρώο Αδειών Παραγωγής ΡΑΕ Α και α.π. ΥΠΑΝ / 6 / Φ / οικ / ) και έχει ληφθεί η Θετική Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.) από την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε µε α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε µε Αρ.Πρ. ΕΥΠΕ / / ) για την κατασκευή του µικρού Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) στο ρέµα «Ασπρος». Έχει υποβληθεί η επικαιροποιηµένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου στην ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡ. ΕΛΛ. για τη λήψη ΑΕΠΟ. Η έκδοση της άδειας εγκατάστασης θα γίνει µετά την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τη λήψη ΑΕΠΟ. Η διάρκεια κατασκευής του έργου υπολογίζεται στους 20 µήνες από την λήψη της άδειας εγκατάστασης. Θα απασχοληθεί εργατοτεχνικό προσωπικό από την περιοχή για την κατασκευή του έργου προϋπολογισµού δαπάνης ευρώ καθώς επίσης µε µηνιαία αντιµισθία ένα άτοµο για τη λειτουργία και συντήρηση του έργου και ιδιαίτερα του σταθµού παραγωγής. Το εν λόγω έργο θα συµβάλλει πολλαπλά στην τουριστική προβολή της περιοχής γιατί θα είναι σηµείο αναφοράς γι αυτή. Σε συνδυασµό δε και µε την ύπαρξη του ασικού Χωριού θα αποτελέσει έναν επιπλέον πόλο έλξης για την περιοχή. Από τη λειτουργία του έργου προβλέπεται εκ του νόµου παρακράτηση 3% από το ακαθάριστο ποσό που θα προκύψει από την πώληση της ετήσιας παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας στη ΕΗ, η οποία θα περιέρχεται στον εµπλεκόµενο ήµο και ειδικότερα το 1% απ ευθείας στους δηµότες του Καροπλεσίου. Η κατασκευή του έργου δε δηµιουργεί καµία απολύτως επίπτωση στην παροχή του νερού εντός της κοίτης του ρέµατος «Άσπρος». Καθ όλο το χρόνο εντός της κοίτης του και ειδικότερα στο εκτρεπόµενο τµήµα του ρέµατος κατάντι της υδροληψίας του έργου, θα διατίθεται συνεχώς ποσότητα νερού περισσότερη από την απαιτούµενη ελάχιστη οικολογική παροχή, για τη διατήρηση του κατάντι οικοσυστήµατος, που είναι τουλάχιστον ίση µε το 30% της µέσης θερινής παροχής ή µε το 50% της παροχής του µηνός Σεπτεµβρίου (όποιο µέγεθος είναι µεγαλύτερο). Φυσικά η παροχή αυτή πολλές φορές θα υπερβαίνει σηµαντικά το συγκεκριµένο µέγεθος και θα αυξάνεται κατά µήκος του ρέµατος, ιδιαίτερα δε κατά την διάρκεια των θερινών µηνών που δεν είναι δυνατή η λειτουργία του υδροηλεκτρικού σταθµού (λόγω µειωµένης ύπαρξης υδάτων), οπότε και θα αποδίδεται στην κοίτη του ρέµατος το σύνολο της διερχόµενης παροχής. Η εντός της κοίτης ροή του νερού θα είναι η ολική ροή αυτού καθ όλο το µήκος του από την υδροληψία µέχρι το σταθµό παραγωγής. Η θέση του έργου

5 βρίσκεται εκτός ορίων περιοχών προστασίας του Εθνικού Καταλόγου για το Ευρωπαϊκό Οικολογικό ίκτυο Natura 2000 (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ). Τα ΜΥΗΕ θεωρούνται από τη νοµοθεσία έργα κοινωφελούς σκοπού. ΙΑ ΤΑΥΤΑ Αιτούµεθα όπως γνωµοδοτήσετε θετικά (συναινέσετε) για την κατασκευή του προαναφερόµενου-περιγραφόµενου έργου, το οποίο τα µέγιστα θα συµβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής γενικότερα. Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επεξήγηση. 2) Την υπ'αριθµ. 7/2013 γνωµοδότηση του Τοπικού Συµβουλίου της Τ.Κ Καροπλεσίου, στην οποία αναφέρεται ότι το Τ.Σ δεν συναινεί στην παροχή άδειας στην Ενεργειακή ράση ΑΒΕΤΕ για την εγκατάσταση Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθµού στο ρέµα Άσπρος, σεβόµενο την απόφαση που πάρθηκε από τους κατοίκους της Κοινότητας Καροπλεσίου στη συγκέντρωση που πραγµατοποιήθηκε στις , στην οποία αναφέρθηκε ότι στο συγκεκριµένο ρέµα είναι αδύνατη η εγκατάσταση υδροηλεκτρικού σταθµού ή όποιας άλλης µόνιµης κατασκευής, καθότι τους χειµερινούς µήνες µεταφέρει τεράστιες ποσότητες φερτών υλών, οι οποίες θα καταστρέψουν τέτοιου είδους κατασκευές. 3) Την από γνωµοδότηση της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής: Επί της από 15/2/2013 αίτησης της Εταιρείας «Ενεργειακή ράση ΑΒΕΤΕ» προς το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Καρδίτσας µε θέµα την γνωµοδότηση συναίνεση του ήµου για την κατασκευή του µικρού υδροηλεκτρικού έργου (Μ.UH.E.) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο ρέµα «Ασπρος» στη θέση πλησίον του συνοικισµού «Αγίας Αγάθης» της Τ.Κ. Καροπλεσίου του ήµου Καρδίτσας εγκατεστηµένης ηλεκτρικής ισχύος 0,99 MW σας γνωρίζουµε τα παρακάτω. Το µικρό αυτό υδροηλεκτρικό έργο στην πραγµατικότητα είναι ένας σύγχρονος νερόµυλος ή ένα σύγχρονο µαντάνι που χρησιµοποιεί ως πρώτη ύλη την πρωτογενή µορφή ενέργειας το υδάτινο δυναµικό που δηµιουργείται (υδατόπτωση) την υδραυλική ενέργεια για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας. Με αυτό το δεδοµένο το έργο ανήκει στην κατηγορία των έργων από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) γιατί η υδραυλική ενέργεια είναι µια πηγή ανανεώσιµης ενέργειας- που η ενέργεια που παράγουν χαρακτηρίζεται µε τον όρο πράσινη ενέργεια, δηλαδή καθαρή ενέργεια. Ως εκ τούτου το έργο αυτό είναι κατ εξοχήν οικολογικό, δηλαδή κατά την λειτουργία του δεν προκαλεί επιβάρυνση στο περιβάλλον και δεν αφήνει κατάλοιπα ούτε σωµατίδια κλπ. σ αυτό, είναι δε συµβατό και φιλικό προς αυτό, επίσης δε είναι και αθόρυβο γιατί ανήκει λειτουργικά- από την νοµοθεσία- στην κατηγορία των έργων µηδενικής όχλησης καθώς επίσης κατατάσσεται στα έργα κοινωφελούς σκοπού. Κατασκευαστικά λειτουργικά το έργο αποτελείται από την υδροληψία- που προβλέπεται να κατασκευασθεί σε υψόµετρο 700 µέτρων περίπου (υψηλότερο σηµείο του έργου), στο στενότερο σηµείο που υπάρχει στην κοίτη του ρέµατος «Ασπρος» (περίπου 150µ ανάντι της γέφυρας- πρώην Μπέλεϋ, που βρίσκεται στο δρόµο Ανθηρό Καροπλέσι) η οποία αποτελείται από συνδυασµό χαµηλού φράγµατος (στήθωµα) ύψος 2,0 µέτρων (που πρόκειται να γίνει από οπλισµένο σκυρόδεµα) για την συγκέντρωση του νερού του ρέµατος που συνοδεύεται µε κατάντι κεκλιµένες εσχάρες, σ ένα τµήµα της στέγης του, που θα πέφτουν τα νερά και θα συγκρατούνται τα φερτά υλικά και την κατασκευή παράλληλων έργων σε επαφή και συνέχεια µε αυτό που θα εκτρέπουν (παροχετεύουν) ένα µέρος της ποσότητας του συγκεντρωµένου νερού ενώ η υπόλοιπη ποσότητα του νερού αφήνεται να τρέχει κανονικά στο ρέµα) µε την διώρυγα µεταφοράς του στον εξαµµωτή και από εκεί στη δεξαµενή φόρτισης απ όπου ξεκινάει ο υπό πίεση µεταλλικός ή GRΠ (κατά περίπτωση) ο σωληνωτός αγωγός προσαγωγής (αυτός µεταφέρει καθαρό νερό που θα προκύπτει από τον

6 πλήρη καθαρισµό του στην δεξαµενή φόρτισης) διατοµής 1200χιλιοστών για τα πρώτα 900µ. και 1100 χιλιοστών για τα υπόλοιπα 850µ. ο οποίος είναι σε όλο το µήκος του υπόγειος (περίπου 1750 µ) µέχρι τη θέση του υδροηλεκτρικού σταθµού, ο οποίος θα κατασκευασθεί νότια του συνοικισµού της «Αγίας Αγάθης» σε απόσταση 350µ. περίπου απ αυτόν, σε ακραία θέση εντός της ευρείας κοίτης του ρέµατος (κτίριο επιφάνειας 100µ. περίπου σε υψόµετρο 648µ. περίπου- χαµηλότερο σηµείο του έργου). Εντός του κτιρίου του υδροηλεκτρικού σταθµού βρίσκονται οι µονάδες ηλεκτροπαραγωγής (υδροστρόβιλοι τύπου «Francis») από τις οποίες διερχόµενο το νερό διοχετεύεται (καταλήγει)- επανέρχεται µέσω της διώρυγας φυγής που υφίσταται µε την έξοδο του από τον υδροηλεκτρικό σταθµό στην αρχική του φυσική ροή στο ρέµα «Ασπρος». Η υψοµετρική διαφορά που δηµιουργείται µεταξύ της υδροληψίας (υψηλότερο σηµείο του έργου) και του σταθµού παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας (χαµηλότερο σηµείο του έργου) είναι περίπου 52 µέτρα (700 µέτρα 648 µετρα = 52 µέτρα), η οποία σε συνδυασµό µε την ποσότητα του νερού που εκτρέπεται δηλαδή η υδραυλική ενέργεια που παράγεται και µετατρέπεται σε ηλεκτρική εντός του σταθµού, δηµιουργεί το σταθµό ηλεκτρικής ισχύος 0,99MW. Στη θέση που υπάρχει το ιχθυοτροφείο προβλέπεται να τοποθετηθεί βάνα, η οποία θα είναι ανοιχτή για όλο το 24ωρο επί 12 µήνες το χρόνο, τροφοδοτώντας το κατά προτεραιότητα και εµπλουτίζοντας το µε την απαιτούµενη ποσότητα καθαρού νερού το οποίο µετά την έξοδό του από το ιχθυοτροφείο θα κατευθύνεται όπως και σήµερα, ένα µέρος αυτής για το πότισµα των υπαρχόντων κήπων της περιοχής και η υπόλοιπη ποσότητα του νερού θα παροχετεύεται στο ρέµα «Ασπρος». Για την προσπέλαση τόσο του Υ.ΗΛ.Σ. όσο και της υδροληψίας θα χρησιµοποιηθούν κατά προτεραιότητα οι υπάρχοντες δρόµοι οι οποίοι θα διανοιχτούν και θα βελτιωθούν, όπου απαιτείται, ενώ η νέα όδευση θα γίνει όπως περιγράφεται στη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Περαιτέρω θα γίνει και πλήρης αποκατάσταση της περιοχής στα σηµεία των επεµβάσεων. Σύµφωνα µε την υδρολογική µελέτη που εκπονήθηκε, η οικολογική παροχή που υπολογίστηκε και η οποία θα αποδεσµεύεται από την υδροληψία του M.UH.E. Καροπλεσίου ανέρχεται σε 123 l/sec. Η οικολογική παροχή θα παραµένει πάντοτε τουλάχιστον σε αυτό τα επίπεδα, καθώς όλες οι υφιστάµενες χρήσεις στην περιοχή καλύπτονται κατά προτεραιότητα από το υπό πίεση αγωγό του έργου. Με βάση όλους αυτούς τους αναλυτικά αναφερόµενους λόγους, προκύπτει ότι το εν λόγω έργο είναι ένα κατ εξοχήν αναπτυξιακό οικολογικό έργο κοινωφελούς σκοπού που δεν δηµιουργεί κανένα πρόβληµα στην περιοχή και ιδιαίτερα καµία ζηµιά στη λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων που παρουσιάζονται κατά µήκος της ανάπτυξής του, επίσης κανένα πρόβληµα στην υδάτινη ισορροπία του ρέµατος τέλος δε πέραν όλων των άλλων συµβάλει και στην τουριστική ανάπτυξη της Τ.Κ. Καροπλεσίου, η τεχνική υπηρεσία µας γνωµοδοτεί θετικά στην κατασκευή του. 4) Την εισήγηση του αντιδηµάρχου Έργων και Πολεοδοµίας Φιλ. Κωτούλα, ο οποίος ανέφερε ότι η Ενεργειακή ράση η εταιρία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έχει ζητήσει τη γνωµοδότηση του ήµου Καρδίτσας, σχετικά µε την κατασκευή ενός µικρού υδροηλεκτρικού έργου στο ρέµα Άσπρου στην Τ.Κ Καροπλεσίου. Το ηµοτικό Συµβούλιο θα πρέπει να πάρει µια απόφαση που θα στηρίζει τις επενδύσεις στο τοµέα των Ανανεώσιµων πηγών ενέργειας του, στην περιοχή µας, λαµβάνοντας υπόψη και τους προβληµατισµούς όλους που υπάρχουν σε θέµατα περιβαλλοντικά. Τα µικρά περιβαλλοντικά έργα είναι καταρχήν πράσινα, οικολογικά έργα. Και το συγκεκριµένο έργο -από την τεχνική περιγραφήουσιαστικά προβλέπει µικρές παρεµβάσεις, προβλέπει την κατασκευή ενός φράγµατος στο ανώτερο σηµείο του ποταµού, έναν αγωγό περίπου µέτρα και ένα κτίριο 100 τ.µ. στο οποίο µέσα θα στεγαστούν τα κατάλληλα µηχανήµατα για την παραγωγή της

7 ηλεκτρικής ενέργειας. Οι προβληµατισµοί που µπορούν να τεθούν στο περιβαλλοντικό σε ό,τι αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καλό είναι να τεθούν υπόψη του δηµοτικού συµβουλίου να µπουν στην απόφαση, να συνταχθούν µε τους προβληµατισµούς που έχει η τοπική κοινότητα και να βάλουµε στην απόφαση ότι εµείς θα δώσουµε την έγκριση εάν και εφόσον όµως τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι εάν και εφόσον δεν υπάρχει περιβαλλοντική επιβάρυνση για την περιοχή. Τέλος θα ήθελα να θέσω και την αναπτυξιακή πλευρά του θέµατος σε ό,τι αφορά τα οφέλη που θα προκύψουν από την περιοχή, τόσο από την κατασκευή του έργου, όσο και από τη λειτουργία του. Να σηµειωθεί ότι από την αίτηση που έχει κάνει η εταιρία λέει ότι εκ του νόµου προβλέπεται παρακράτηση 3% από το ακαθάριστο ποσό που θα προκύψει από την πώληση της ανάλογης ενέργειας που θα έρχεται στον εµπλεκόµενο δήµο και ειδικότερα το 1% απευθείας στους δηµότες του Καροπλεσίου. εδοµένου ότι θέλουµε την ανάπτυξη, θέλουµε τη στροφή προς τις φιλικότερες προς το περιβάλλον επενδύσεις, θέλουµε έσοδα για το ήµο, καλό είναι να τις κυνηγάµε τέτοιες επενδύσεις χωρίς επαναλαµβάνω να κάνουµε καµία έκπτωση στα περιβαλλοντικά ζητήµατα και στην περιβαλλοντική ευαισθησία την οποία έχουµε. 5) Την τοποθέτηση του πρώην δηµοτικού συµβούλου του τέως ήµου Ιτάµου και προέδρου του πολιτιστικού συλλόγου Καροπλεσιτών, Κλεοµένη Γιαννέλου, ο οποίος ανέφερε: εν θα αναφερθώ αναλυτικά στα επί µέρους οικονοµικά δεδοµένα, γιατί αυτά κατά τακτά χρονικά διαστήµατα αναπροσαρµόζονται. Άλλες ήταν οι τιµές µονάδας το 2005, άλλες το 2008, άλλες το 2010, άλλες σήµερα όπως έχουν προσαρµοσθεί προς τα κάτω και οι τιµές κατασκευής του έργου. Επιγραµµατικά θα εστιάσω την τοποθέτησή µου στα εξής σηµεία: 1. Στα αρχεία του τέως ήµου Ιτάµου και του Καροπλεσίου υπάρχει έγγραφο της Εφορίας µνηµείων νεωτέρων χρόνων Θεσσαλίας που απαγορεύει οποιαδήποτε ανθρώπινη παρέµβαση στον Άσπρο ποταµό Καροπλεσίου από το Επίσης υπάρχει απόφαση έγγραφο του Πανεπιστηµίου Αθηνών (τµήµα Βιολογίας, τοµέας Οικολογίας και Ταξινοµικής)από , όπου αναφέρεται ότι η περιοχή του υδροβιότοπου Καροπλεσίου που σχηµατίζεται στη συµβολή των ποταµών Άσπρου και Μέγδοβα φιλοξενεί αξιόλογη πανίδα και χλωρίδα. Πολλά από τα είδη που συνελέγησαν ή καταγράφηκε η παρουσία τους χαρακτηρίζονται ως τρωτά, σπάνια ή κινδυνεύοντα και προστατεύονται από ιεθνείς Συνθήκες και Προεδρικά ιατάγµατα του Ελληνικού Κράτους (Συνθήκη της Βέρνης, Π. 67/81) Ως εκ τούτου η προαναφερθείσα περιοχή και κυρίως ο Άσπρος χρήζει προστασίας και απαγορεύεται οιασδήποτε µορφής ανθρώπινη παρέµβαση, η οποία θα επέφερε µεταβολές και αλλοιώσεις στην υπάρχουσα δοµή και λειτουργία του σηµαντικού αυτού οικοσυστήµατος. 3. Απόφαση του ήµου Ιτάµου µε αριθµό 211/ αρνητική για τη δηµιουργία Υδροηλεκτρικού Σταθµού παραγωγής ενέργειας στον Άσπρο ποταµό Καροπλεσίου ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΡΑΣΗ ΑΒΕΤΕ 4. Μελέτη Οικολογικού Πάρκου: Παράδοση µελέτης Οικοτουριστικού Πάρκου Ταυρωπού Σαρανταπορίτη, Άσπρου και Οξούλας ήµου Ιτάµου Ν. Καρδίτσας, από που παραδόθηκε από την ΑΝΚΑ στο ήµο Ιτάµου και περιγράφει ανάπτυξη της περιοχής του Άσπρου, των φαραγγιών αυτού και της ευρύτερης περιοχής. Τα φαράγγια Άσπρου Νιάλας (ιστορικής θέσης) και Άσπρου Κρανιάς Μαλοτιάσας που είναι στο συγκεκριµένο ποτάµι είναι κλάσεις ανώτερα από το φαράγγι της Σαµαριάς της Κρήτης, αξιοποίηση και ανάπτυξη θέλουν περισσότερο, παρά άλωση και ισοπέδωση του απείρου κάλλους αυτού φυσικού τοπίου. 5. Προτάσεις για το πρόγραµµα Πίνδος. Προτείνεται από το ήµο Ιτάµου στις προς τη /νση Σχεδιασµού Ν.Α Καρδίτσας ως πρώτο έργο το Οικοτουριστικό Πάρκο ποταµών Μέγδοβα (Ταυρωπού), Άσπρου, Σαρανταπορίτη µε πλήρη µελέτη

8 6. Απόφαση της Γ.Γ Αποκεντρωµένης ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας: 'Εγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π) της ηµοτικής Ενότητας Ιτάµου του ήµου Καρδίτσας µε αριθ. πρωτ. 3013/86879/ , Γενική /νση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, /νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Θεσσαλίας, Τµήµα Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Εφαρµογών, όπου αναφέρεται (σελ ): Στην έκταση του π. ήµου Ιτάµου καθορίζονατι ως Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π) και σε Περιοχές Απόλυτης Προστασίας (Α.Π) ως εξής:εδώ ΠΕΠ 2 (ΑΠ) Ζώνη Προστασίας Ποταµών, παρόχθιων οικοσυστηµάτων. Η ζώνη προστασίας ΠΕΠ2 (ΑΠ) εκτείνεται κατά µήκος των κύριων ποταµών Ταυρωπού, Άσπρου, Σαρανταπορίτη και Οξούλας, όπως αυτά αξιολογήθηκαν από τη µελέτη µε βάση τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά τους. Το ελάχιστο πλάτος της ζώνης αυτής είναι 50µ εκατέρωθεν της όχθης των ποταµών. Τα προτεινόµενα µέτρα στην ΠΕΠ2 (ΑΠ) είναι: Απαγορεύονται οι µόνιµες κατασκευές στη ζώνη αυτή. Επιτρέπεται η τοποθέτηση µη µόνιµων κατασκευών µε φυσικά υλικά για χρήση αναψυχής και για σκοπούς διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος (πχ. παρατηρητήρια ορνιθοπανίδας), ύστερα από σχετική έγκριση ήµου και ΕΠΑΕ, µε µέγιστη επιφάνεια ανά κατασκευή 25 τ.µ Η άσκηση γεωργίας επιτρέπεται µόνο µε εφαρµογή µεθόδων ολοκληρωµένης διαχείρισης Επιβάλλεται η προστασία της παρόχθιας φυσικής βλάστησης Απαγορεύεται η αµµοληψία και η απόθεση αδρανών υλικών (Μπάζωµα) Οι περιορισµοί που θα προκύψουν από τη µελέτη του οικοτουριστικού πάρκου στη συµβολή του Ταυρωπού ποταµού µε τον Άσπρο και τον Σαρανταπορίτη προτείνεται να κατισχύουν των γενικών περιορισµών (θα είναι αυστηρότεροι) Για τις ζώνες προστασίας των υπολοίπων ποταµών και ρεµάτων θα εξακολουθεί να ισχύει η σχετική νοµοθεσία. 7. Για το παραποτάµιο δάσος του Ταυρωπού, την περιοχή Πέντε Πύργια, τον Άσπρο ποταµό µε τα φαράγγια του, το Στεφάνι και το Παλιόκαστρο, η ΑΝΚΑ έκανε πρόταση ένταξης του παραπάνω κυκλώµατος και εντάχθηκε στην περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάδας που αποτελεί κοµµάτι της διεθνούς οικογένειας WWF Nature 8. Αποφάσεις λαϊκών συνελεύσεων: Ιερός θεσµός της Αυτοδιοίκησης. Σ'αυτές µας προσκάλεσαν τα εκάστοτε Τοπικά Συµβούλια του Καροπλεσίου α' λαϊκή συνέλευση στις : Οι Καροπλεσίτες οµόφωνα ψηφίζουν αρνητικά για την κατασκευή Υ/Η σταθµού στον Άσπρο από την Ενεργειακή ράση ΑΒΕΤΕ β' λαϊκή συνέλευση στις : Πάλι οι Καροπλεσίτες αρνούνται την κατασκευή Υ/Η σταθµού στον Άσπρο από την Ενεργειακή ράση ΑΒΕΤΕ γ' λαϊκή συνέλευση στις : Για άλλη µια φορά οι Καροπλεσίτες δεν δέχονται την εγκατάσταση Υ/Η σταθµού στον Άσπρο και ψηφίζουν αρνητικά για τέτοια κατασκευή από την Ενεργειακή ράση ΑΒΕΤΕ. 9. Αποφάσεις Τοπικών Συµβουλίων: α' Το Τοπικό Συµβούλιο Καροπλεσίου στις αποφασίζει οµόφωνα: εν δέχεται τη δηµιουργία υδροηλεκτρικού σταθµού στον Άσπρο ποταµό του Καροπλεσίου από την Ενεργειακή ράση ΑΒΕΤΕ β' Στις το Τοπικό Συµβούλιο εκ νέου αποφασίζει να µη δεχθεί την κατασκευή Υ/Η σταθµού στον Άσπρο Καροπλεσίου γ' Στις το σηµερινό Τοπικό Συµβούλιο Καροπλεσίου οµόφωνα αποφασίζει ότι: εν δέχεται την κατασκευή Υ/Η σταθµού στον Άσπρο ποταµό από την Ενεργειακή ράση ΑΒΕΤΕ. Και όπως ξέρετε αυτά τα έργα απαιτούν και ξεκινούν µε τη λαϊκή συναίνεση και όχι τη λαϊκή αντίδραση. Εµείς οι Καροπλεσίτες έχουµε ένα πολύ καλό παλιό προηγούµενο. Υπερασπιζόµαστε τις απείρου κάλλους φυσικές οµορφιές του τόπου µας που µας κληροδότησαν οι πρόγονοί

9 µας και έτσι θα τις παραδώσουµε στις επόµενες γενιές, τουλάχιστον αχάλαγες, ενώ προσπαθούµε µε ήπιας µορφής παρεµβάσεις να τις αξιοποιήσουµε. 6) Την τοποθέτηση του εκπροσώπου της εταιρείας Ενεργειακή ράση ΑΒΕΤΕ Β. Ποζιού, ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στην αίτηση της εταιρείας, τόνισε ότι το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο είναι έργο πνοής για το Καροπλέσι, αναφέρθηκε στα πολλαπλά οφέλη που θα προκύψουν από την κατασκευή του και αντέκρουσε τις αιτιάσεις για δυσµενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις εξαιτίας της κατασκευής και της λειτουργίας του. 7) Την τοποθέτηση του κ. ηµάρχου, ο οποίος µεταξύ άλλων ανέφερε ότι ο ήµος Καρδίτσας διάκειται θετικά προς τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και πρότεινε προς το Σώµα τη λήψη απόφασης για παροχή σύµφωνης γνώµης για την κατασκευή µικρού υδροηλεκτρικού έργου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο ρέµα Άσπρος της Τ.Κ. Καροπλεσίου, λαµβανοµένων όµως υπ'όψιν των επιφυλάξεων των κατοίκων της περιοχής 8) Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δηµοτικών συµβούλων Αποφάσισε οµόφωνα Εκφράζει τη σύµφωνη γνώµη του επί της αίτησης της Εταιρείας «Ενεργειακή ράση ΑΒΕΤΕ» για την κατασκευή µικρού υδροηλεκτρικού έργου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο ρέµα Άσπρος της Τ.Κ. Καροπλεσίου, θεωρώντας ότι είναι ένα κατ εξοχήν αναπτυξιακό οικολογικό έργο κοινωφελούς σκοπού, υπό την προϋπόθεση όµως ότι θα τηρηθούν οι προβλεπόµενοι από την κείµενη νοµοθεσία περιβαλλοντικοί όροι και δεν θα υπάρξει περιβαλλοντική επιβάρυνση για την περιοχή. Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 343/2013 Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές Καρδίτσα Πιστό Αντίγραφο Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ

10

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 11η του µήνα εκεµβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 444 ΘΕΜΑ. Έγκριση προκαταρκτικής ιορθωτικής Πράξης στο ΟΤ 879 περιοχής Φαναρίου (Ντάφου Μερόπη κλπ.

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 444 ΘΕΜΑ. Έγκριση προκαταρκτικής ιορθωτικής Πράξης στο ΟΤ 879 περιοχής Φαναρίου (Ντάφου Μερόπη κλπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µήνα Σεπτεµβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 1η του µήνα Οκτωβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΜΑ. Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΜΑ. Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 30η του μήνα Μαΐου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 179 ΘΕΜΑ. Έγκριση της υπ'αριθµ. 19/2013 απόφασης της ΕΥΑΚ σχετικά µε τη διαµόρφωση των τιµολογίων της επιχείρησης

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 179 ΘΕΜΑ. Έγκριση της υπ'αριθµ. 19/2013 απόφασης της ΕΥΑΚ σχετικά µε τη διαµόρφωση των τιµολογίων της επιχείρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 3η του µήνα Ιουνίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 103 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 7/2-4-2012 Πρακτικό Συνεδριάσεως του ημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 339 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 339 ΘΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΑΚ4ΩΕΗ-Ο70 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 236 ΘΕΜΑ. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ονοµασία- µετονοµασία οδών και πλατειών ήµου Καρδίτσας.

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 236 ΘΕΜΑ. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ονοµασία- µετονοµασία οδών και πλατειών ήµου Καρδίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 30η του µήνα Ιουλίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 63 ΘΕΜΑ. Απευθείας ανάθεση προµήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής οχηµάτων και µηχανηµάτων.

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 63 ΘΕΜΑ. Απευθείας ανάθεση προµήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής οχηµάτων και µηχανηµάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 28η του µήνα Ιανουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 189 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α :ΒΕ5ΟΩΕΗ-ΧΑΕ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 189 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α :ΒΕ5ΟΩΕΗ-ΧΑΕ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 18η του µήνα Απριλίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µηνός Ιουνίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στην Καρδίτσα σήµερα την 22α του µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 240 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 240 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 20η του µήνα Μαϊου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 2η του µηνός Αυγούστου του έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µήνα Φεβρουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ Α/Α ΑΝΑ ΟΧΟΣ

ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ Α/Α ΑΝΑ ΟΧΟΣ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 21η του µηνός Μαϊου του έτους 2014 και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων.

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός εκεµβρίου του έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 252/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µηνός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 533 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 533 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 6ΟΝΒΩΕΗ-3ΛΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 239 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 239 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 20η του µήνα Μαϊου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του απολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2013

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του απολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2013 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Στην Καρδίτσα σήμερα την 7η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2015 και ώρα 10.00 π.μ, η υπογεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του ισολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2013

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του ισολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2013 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Στην Καρδίτσα σήμερα την 7η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2015 και ώρα 10.00 π.μ, η υπογεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ιαµπερής κίνηση ιαµπερής κίνηση από την οδό Αβέρωφ την οδό Αλλαµανή.

ιαµπερής κίνηση ιαµπερής κίνηση από την οδό Αβέρωφ την οδό Αλλαµανή. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 74 Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µήνα Μαϊου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Έγκριση αποτελέσµατος διαγωνισµού προµήθειας ειδών ένδυσης της δηµοτικής αστυνοµίας έτους 2012

ΘΕΜΑ Έγκριση αποτελέσµατος διαγωνισµού προµήθειας ειδών ένδυσης της δηµοτικής αστυνοµίας έτους 2012 1 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 415/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 23η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 318/2012

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 318/2012 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 318/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µηνός Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 Στην Καρδίτσα σήµερα την 23η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 1η του µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 288 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 288 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 424 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 424 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 12η του µήνα Σεπτεµβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Ακύρωση Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής ΣΕΙΡΑΣ Β, λόγω μη εξόφλησής τους μέχρι 31-12-2012

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Ακύρωση Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής ΣΕΙΡΑΣ Β, λόγω μη εξόφλησής τους μέχρι 31-12-2012 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4 Στην Καρδίτσα σήμερα την 22α του μηνό Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 602 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 602 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 15η του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2013 και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 656 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 656 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 3η του µήνα Φεβρουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 384 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΛΓ7ΩΕΗ-ΓΒΓ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 384 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΛΓ7ΩΕΗ-ΓΒΓ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 10η του µήνα εκεµβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

90 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 18,5 KW 40Α 2 50,00 100,00 93 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 45 KW 2 220,00

90 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 18,5 KW 40Α 2 50,00 100,00 93 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 45 KW 2 220,00 1 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 18 του µηνός Ιουνίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

βιολογικών δίσκων είναι: Εµφάνιση λειτουργικών προβληµάτων, κύρια στο µηχανισµό στήριξης και περιστροφής των δίσκων.

βιολογικών δίσκων είναι: Εµφάνιση λειτουργικών προβληµάτων, κύρια στο µηχανισµό στήριξης και περιστροφής των δίσκων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 29η του µήνα Ιουλίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 29 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 31η του

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 15η του µήνα Οκτωβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 14 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 14 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 14 Στην Καρδίτσα σήµερα την 1η του µήνα Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 668 ΘΕΜΑ. Καθορισµός όρων για την εκµίσθωση δηµοτικής έκτασης 20 στρεµµάτων στη θέση ΝΤΑΜΑΡΙ της Τ.Κ.

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 668 ΘΕΜΑ. Καθορισµός όρων για την εκµίσθωση δηµοτικής έκτασης 20 στρεµµάτων στη θέση ΝΤΑΜΑΡΙ της Τ.Κ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 8η του µήνα

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ4ΩΩΡΣ-ΞΙΥ Από το υπ αριθµ. 18/26-06-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 268/2013 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας υπόγειου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 465 ΘΕΜΑ. Συγκρότηση ηµοτικής Επιτροπής ιαβούλευσης ΑΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:7ΑΖΒΩΕΗ-9Ρ0

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 465 ΘΕΜΑ. Συγκρότηση ηµοτικής Επιτροπής ιαβούλευσης ΑΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:7ΑΖΒΩΕΗ-9Ρ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µήνα Νοεµβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 192 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 192 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 7η του µήνα Απριλίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 19 / 23-09-2014 Αριθµ. Απόφασης: 607 / 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση µετάθεσης χρόνου παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθµ. 14/26-04-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης Αριθµ. Απόφ. 174/2013 ΘΕΜΑ : «Υιοθέτηση ψηφίσµατος ήµου Πυλαίας Χορτιάτη για το «πάρκο κεραιών» Χορτιάτη» Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 58/03-01-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:167/2011

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 58/03-01-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:167/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 58/03-01-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:167/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Υλικά συντήρησης και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2015

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 16-12-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2015 ΘΕΜΑ: Καθορισµός τιµής ζώνης κτισµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 82 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 82 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 82 Στην Καρδίτσα σήµερα την 28η του µήνα Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 320 ΘΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ιαγραφή και επαναβεβαίωση ποσών από κλήσεις Τροχαίας και ηµοτικής Αστυνοµίας.

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 320 ΘΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ιαγραφή και επαναβεβαίωση ποσών από κλήσεις Τροχαίας και ηµοτικής Αστυνοµίας. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 19η του µήνα

Διαβάστε περισσότερα

: 13 / 18-4 - 2011 : 439 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41

: 13 / 18-4 - 2011 : 439 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 18-4 - 2011 Αριθµ. Απόφασης: 439 / 2011 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 1 ης /27-1-2015 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Α Πηγή χρηµατοδότησης: Π..Ε. ΣΑΕΠ117. Έχοντας υπόψη το από 26.11.2014 Υπηρεσιακό Σηµείωµα της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και προκειµένου να

Ενότητα Α Πηγή χρηµατοδότησης: Π..Ε. ΣΑΕΠ117. Έχοντας υπόψη το από 26.11.2014 Υπηρεσιακό Σηµείωµα της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και προκειµένου να ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µήνα εκεµβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 28/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1488/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1488/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1488/2012 ΘΕΜΑ: 116 ο Έγκριση Όρων ιακήρυξης και Τευχών ηµοπράτησης του έργου «Υ ΡΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ TMHMA ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 432/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 22η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάλλεται το 19ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης (Καθορισµός προσδιορισµός θέσεων περιπτέρων ήµου Καρδίτσας).

Αναβάλλεται το 19ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης (Καθορισµός προσδιορισµός θέσεων περιπτέρων ήµου Καρδίτσας). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2014 και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του Κανονισμού Πρασίνου του ήμου Καρδίτσας.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του Κανονισμού Πρασίνου του ήμου Καρδίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 550 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 6η του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2011 Περί αγοράς οικοπέδου στην Τοπική Κοινότητα Άρµατος. Σήµερα, στις 25 του µήνα Μαΐου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 647 / 2015

Αριθµ. Απόφασης: 647 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 21 / 30-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 647 / 2015 ΘΕΜΑ: Μείωση δηµοτικών τελών µέχρι 50%

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β41ΕΩΗΓ-6ΦΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 9/7/2012

Διαβάστε περισσότερα

: 13 / 18-4 - 2011 : 424 / 2011 2011 20:00 13/12-4-2011 41

: 13 / 18-4 - 2011 : 424 / 2011 2011 20:00 13/12-4-2011 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 18-4 - 2011 Αριθµ. Απόφασης: 424 / 2011 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης /15-12-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 219 / 2016

Αριθµ. Απόφασης: 219 / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 6 / 30-03-2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 219 / 2016 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ' αριθµ. 40/2016

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 22α του µήνα Φεβρουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 467 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 467 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 14 / 17-07-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 467 / 2014 ΘΕΜΑ: Αναµόρφωση πιστώσεων εγκεκριµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ10-ΕΕ4 ========================= 3463/06) -1-

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ10-ΕΕ4 ========================= 3463/06) -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Καρδίτσας, έτους 2013.

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Καρδίτσας, έτους 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 30η του μήνα Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Επί της ένστασης κατά του Πρακτικού Ι του διαγωνισµού του έργου Αναβάθµιση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδοµών στις Τ.Κ της.

ΘΕΜΑ Επί της ένστασης κατά του Πρακτικού Ι του διαγωνισµού του έργου Αναβάθµιση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδοµών στις Τ.Κ της. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 30η του µηνός Ιουνίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 20/2014 της τακτικής συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015 220 01 - ΑΣΤΡΟΣ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος Τηλ.: 2755360172 - Fax: 2755360179

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΟΟΡ1Γ-ΤΗΤ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. ΠΡΟΣ : Πίνακας Αποδεκτών. Ιωάννινα 10 εκεµβρίου 2012. Αρ. πρωτ.

ΑΔΑ: Β4ΜΟΟΡ1Γ-ΤΗΤ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. ΠΡΟΣ : Πίνακας Αποδεκτών. Ιωάννινα 10 εκεµβρίου 2012. Αρ. πρωτ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. /νση: 5 ο χλµ Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης 45445 Ιωάννινα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 363 / 2016 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 363 / 2016 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 01-06-2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 363 / 2016 ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης αδειών υπαίθριου

Διαβάστε περισσότερα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα Ταµιευτήρας Πλαστήρα Σύντοµο ιστορικό Ηλίµνη δηµιουργήθηκε µετηνκατασκευήτουφράγµατος Πλαστήρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η πλήρωση του ταµιευτήρα ξεκίνησε το 1959. Ο ποταµός στον οποίοκατασκευάστηκετοφράγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 6/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης προϋπολογισµού έτους 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 6/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης προϋπολογισµού έτους 2011. Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 26 Ιανουαρίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. 1461 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 118 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 7/2-4-2012 Πρακτικό Συνεδριάσεως του ημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µήνα Απριλίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 13-05-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 288 / 2015 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθµ. 651/2014

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικός Μηχανικός της ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΒΕΤΕ.

Πολιτικός Μηχανικός της ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΒΕΤΕ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) «4 η Εβδοµάδα Ενέργειας» ΜΙΚΡΟ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΡΤΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μαρία Ανδρέου Πολιτικός Μηχανικός της ΝΑΝΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013. Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013. Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: Εκλογή Προεδρείου ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο 64) Στον Άγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 204 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 204 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 5η του µήνα Μαϊου του έτους 2014 και ώρα 14.00

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 39 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 453 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 453 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 14 / 17-07-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 453 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 767/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 767/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 767/2012 ΘΕΜΑ: 26 ο Έγκριση της µελέτης του έργου: «Αντιπληµµυρικά έργα στον ποταµό Μέγα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 13-05-2015 Αριθµ. Απόφασης: 281 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση ανακήρυξης του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 7 / 01-04-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 225 / 2015 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθµ. 888/2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 16 / 29-07-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σχηματάρι ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Αρ.Πρωτ:16717/2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σχηματάρι ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Αρ.Πρωτ:16717/2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σχηματάρι 11-11-2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Αρ.Πρωτ:16717/2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Από το Αριθ. 10/3-11-2016 πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Απόφαση 45/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00 π. μ, η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΜ/ΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΗΣ Αριθ. Απόφασης:29/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 5/2011 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 33. ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 33. ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 130/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 28/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 277/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩ10-ΥΝΚ. ΘΕΜΑ: Έγκριση καταστροφής και εκποίησης άχρηστων υλικών του ήµου. Στις Σέρρες και στο ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 19 η του µηνός

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩ10-ΥΝΚ. ΘΕΜΑ: Έγκριση καταστροφής και εκποίησης άχρηστων υλικών του ήµου. Στις Σέρρες και στο ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 19 η του µηνός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 23 / 9-09-202 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 559 / 202 ΘΕΜΑ: Έγκριση καταστροφής και εκποίησης άχρηστων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014. Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014. Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΘΕΜΑ: Επιλογή πιστωτικού ιδρύµατος προς

Διαβάστε περισσότερα