ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015"

Transcript

1 ΑΓΑΜ:15PROC ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο: Αλλνπζάθε ύιβηα Αξ.Σειεθώλνπ : ΘΔΜΑ: «Πξόζθιεζε εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο ηνπ πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ κε ζπιινγή πξνζθνξώλ γηα ηελ αλάδεημε εηαηξείαο κεηαθνξώλ, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε κεηαθνξά ηωλ γξαθείωλ ηνπ Σνπηθνύ Τπνθαηαζηήκαηνο ΙΚΑ-ΔΣΑΜ Καιιηζέαο, από ηα θηίξηα πνπ ζηεγάδεηαη ζηελ Καιιηζέα επί ηωλ νδώλ θξα 45, Γξππάξε 147 θαη Γξππάξε 149, ζε θηίξην επί ηεο νδνύ Δι. Βεληδέινπ (Θεζέωο) 282 ζηελ Καιιηζέα, κε θξηηήξην θαηαθύξωζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή». (ΦΠΤ 20/2015) Παξαθαιείζζε όπσο, εάλ επηζπκείηε, πξνζέιζεηε ζηελ Τπεξεζία καο (Αγ. Κσλζηαληίλνπ 16-18, 3 νο όξνθνο, γξαθείν 5) έσο ηε Γεπηέξα 29/06/2015 θαη ώξα π.κ., πξνθεηκέλνπ λα θαηαζέζεηε έγγξαθε πξνζθνξά γηα ηνλ αλαθεξόκελν ζην ζέκα δηαγσληζκό. Ηκεξνκελία Γηελέξγεηαο: Γεπηέξα, 29/06/2015. Κξηηήξην Καηαθύξωζεο: Υακειόηεξε Σηκή Πηζαλή Γαπάλε: ,00 πιένλ Φ.Π.Α. Η πξνζθνξά ζα ππνβιεζεί ζηε Γ/λζε Πξνκεζεηώλ & Υεκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ ΙΚΑ- ΔΣΑΜ (Αγ. Κσλζηαληίλνπ 16-18, 3νο όξνθνο, γξαθείν 5) ζηελ ειιεληθή γιώζζα, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηεζνύλ ππνρξεσηηθά ζε ρσξηζηνύο ζθξαγηζκέλνπο ππνθαθέινπο, κε ηηο ελδείμεηο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ηα ηερληθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, ή απνζηέιινληάο ηνλ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή ηαρπκεηαθνξηθή εηαηξεία (courier) ζηελ σο άλσ δηεύζπλζε.

2 ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, ην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ νπδεκία επζύλε θέξεη γηα ην ρξόλν θαη ην πεξηερόκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηαινύλ. Ο ρξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ είλαη εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνύκελεο από ηελ επόκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Η πιεξσκή ηνπ Αλαδόρνπ ζα γίλεη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ από ηελ νκάδα εξγαζίαο πνπ ζα θαζνξηζηεί από ηελ πιεπξά ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ γηα λα νξγαλώζεη ηε κεηαθόκηζε (πληνληζηήο). Η Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Πξνρείξσλ Γηαγσληζκώλ κπνξεί λα δεηήζεη λα πξνζθνκίζεηε ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο ζεσξεί ζθόπηκα. Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ζύκθσλα κε ηηο ζπλεκκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο όξνπο ηεο ππεξεζίαο θαη ζα δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4270/14 ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 118/07. πλ/λα: Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ( 9 ζειίδεο) ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΤΛ.ΑΝΝΟΤΑΚΗ Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ.ΤΠΗΡΔΙΩΝ.ΑΝΝΟΤΑΚ Η ΓΔΩΡΓΙΑ ΒΟΤΣΙΝΑ 2

3 Τεχνικζσ προδιαγραφζσ του ζργου «Ανάδειξθ εταιρίασ μεταφορών προκειμζνου να υλοποιθκεί θ μεταφορά των γραφείων του Τοπικοφ Υποκαταςτιματοσ Καλλικζασ από τα κτίρια που ςτεγάηεται ςτθν Καλλικζα επί των οδών Σκρά 45, Γρυπάρθ 147 και Γρυπάρθ 149 ςε κτίριο επί τθσ οδοφ Ελ. Βενιηζλου (Θθςζωσ) 282 ςτθν Καλλικζα». ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ Σν ΙΚΑ-ΔΣΑΜ πξνγξακκαηίδεη ηε κεηαθνξά ησλ γξαθείσλ ηνπ Σνπηθνύ Τπνθαηαζηήκαηνο Καιιηζέαο από ηα θηίξηα πνπ ζηεγάδεηαη ζηελ Καιιηζέα επί ησλ νδώλ θξά 45, Γξππάξε 147 θαη Γξππάξε 149 ζε θηίξην επί ηεο νδνύ Δι. Βεληδέινπ (Θεζέσο) 282 ζηελ Καιιηζέα. Απηό ζεκαίλεη ηε κεηαθνξά / κεηαθόκηζε γξαθεηαθνύ - ειεθηξνληθνύ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ θαη θαη επέθηαζε πάζεο θύζεσο πιηθώλ & αλαισζίκσλ θαη αξρείσλ πνπ βξίζθνληαη ζηα παξαθάησ θηίξηα: Α. θξά 45 Μεηαθέξνληαη όια ηα ηκήκαηα από ηζόγεην έσο 6 ν όξνθν θαη 2 ππόγεηα (ρώξνη αξρείσλ). Β. Γξππάξε 147 Μεηαθέξνληαη ηα ηκήκαηα από ηζόγεην, 2 ν, 3 ν, 4 ν όξνθν θαζώο ηα αξρεία από ην ππόγεην θαη όπνπ ππάξρνπλ από ηνλ 1 ν έσο 5 ν όξνθν. Γ. Γξππάξε 149 Μεηαθέξεηαη ην ηκήκα ησλ ΚΔΠΑ από ηνλ 3 ν θαη ηα αξρεία από ηνλ 3 ν θαη 4 ν όξνθν. Γ. Μεηαθνξά αξρείωλ θαη πάγηνπ εμνπιηζκνύ Σν κέξνο ησλ αξρείσλ από θξά 45 θαη Γξππάξε 147 θαη 149 θαζώο θαη ν πιενλάδσλ πάγηνο θαη ινηπόο εμνπιηζκόο πνπ δελ ζα κεηαθεξζεί ζηελ Δι. Βεληδέινπ (Θεζέσο) 282, ζα κεηαθεξζεί ζε ρώξν ππεξεζηώλ ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ εληόο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο. Σα αληηθείκελα πξνο κεηαθνξά, αλήθνπλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: A. ΓΡΑΦΔΙΑΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ EΠIΠΛA EIΓH ΓPAΦEIOY 3

4 EΞOΠΛIMO ΓPAΦEIΩN-KTIPIΩN EΞOΠΛIMO ΠΛHPOΦOPIKH ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ & ΛΟΙΠΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ YK.OIKIAKE KAI ΠAPEMΦEPΩN XPHEΩN EPΓAΛEIA ΓIAΦOPA EIΓH B. ΑΡΥΔΙΟ & ΑΝΑΛΩΙΜΑ ENTYΠA ΠAPOXΩN KAI YNTAΞEΩN ENTYΠA EOΓΩN KAI MHTPΩOY AΦ/NΩΝ ENTYΠA OIKONOMIKΩN YΠHPEIΩN ENTYΠA ΓIOIK/OY ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΡΥΔΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ KOINH ΓPAΦ.YΛH KAI BOHΘHTIKA YΛ.ΓPAΦΔΙΩΝ ΓIAΦOPA ΓENIKA ANAΛΩIMA YΛIKA Γελ ππάξρνπλ εηδηθέο απαηηήζεηο ζεξκνθξαζηαθώλ ζπλζεθώλ κεηαθνξάο ησλ αληηθεηκέλσλ. Όια είλαη «μεξνύ θνξηίνπ». Οη ελδηαθεξόκελνη ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα επηζθεθζνύλ ηνπο ρώξνπο θαη ηα θηίξηα από θαη πξνο ηνπο νπνίνπο ζα γίλεη ε κεηαθνξά, πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηίζνπλ πιήξε εηθόλα γηα ηνπο ρώξνπο θαη ηα είδε πνπ ζα κεηαθεξζνύλ. Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 1) Μεηαθνξά, Φνξηνεθθόξηωζε, Απνζπλαξκνιόγεζε θαη πλαξκνιόγεζε πάγηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ Τπνθ/ηνο Όια ηα έπηπια π.ρ. ληνπιάπεο, γξαθεία θαη ινηπά έπηπια θαη ζθεύε, ν ειεθηξνινγηθόο θαη ν ειεθηξνληθόο θαη ινηπόο εμνπιηζκόο ηα νπνία βξίζθνληαη ζηνπο πξναλαθεξόκελνπο ρώξνπο. Οηηδήπνηε ζεσξεζεί όηη πεξηζζεύεη ζα κεηαθεξζεί θαζ ππόδεημε ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ ζε ρώξνπο ησλ Τπεξεζηώλ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ εληόο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο. 2) Μεηαθνξά, πζθεπαζία, Φνξηνεθθόξηωζε, Απνζπζθεπαζία θαη Δπαλαηνπνζέηεζε αξρεηαθνύ πιηθνύ Αξρεία θαθέισλ, πηλαθίδσλ θαη θιαζέξ εγγξάθσλ όισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ Τπνθ/ηνο πνπ βξίζθνληαη νη Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο ζα ζπζθεπαζζνύλ ζε θνύηεο, ζα κεηαθεξζνύλ θαη ζα ηνπνζεηεζνύλ θαζ ππόδεημε κε απόιπηε αξηζκεηηθή ζεηξά (ζηελ νπνία ήδε βξίζθνληαη). 4

5 Αξρεία θαθέισλ θαη έγγξαθνπ πιηθνύ από ην Αξρείν ηνπ Τπνθ/ηνο από ηα θηίξηα ζηελ θξά 45 θαη Γξππάξε 147 θαη 149 ηα νπνία ζα ζπζθεπαζζνύλ ζε θνύηεο, ζα κεηαθεξζνύλ θαη ζα ηνπνζεηεζνύλ ζε Dexion θαη ζε έπηπια απνζήθεπζεο κε απόιπηε αξηζκεηηθή ζεηξά ζην λέν θηίξην. Δπίζεο κέξνο αξρείνπ από Τπνθαηάζηεκα ΙΚΑ Ν. Φηιαδέιθεηαο θαη πξνο απηό. 3) Απνζπλαξκνιόγεζε, κεηαθνξά θαη επαλαζπλαξκνιόγεζε ππαξρνπζώλ κεηαιιηθώλ ξαθηώλ Dexion Σα ππάξρνληα κεηαιιηθά ξάθηα ζα απνζπλαξκνινγεζνύλ, ζα κεηαθεξζνύλ θαη ζα επαλαζπλαξκνινγεζνύλ ζην λέν Τπνθ/κα όπνπ ζα ηνπνζεηεζεί ην αξρεηαθό πιηθό κε ηελ επηζηαζία ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαη ηνπ αξκόδηνπ ππαιιήινπ ηνπ Τπνθ/ηνο. Δπίζεο, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα πξνκεζεπηεί ν ίδηνο γηα ηελ επαλαζπλαξκνιόγεζε ησλ κεηαιιηθώλ ξαθηώλ Dexion θνκβνειάζκαηα θαη βίδεο (ζύκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ θιηκαθίνπ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο). ε πεξίπησζε πνπ θξηζεί όηη κέξνο ηνπ αξρεηαθνύ πιηθνύ πεξηζζεύεη ή ιόγσ εθθαζάξηζεο αξρείσλ (θαηαζηξνθή ή αλαθύθισζε) ζα κεηαθεξζεί θαζ ππόδεημε ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ ζε ρώξν εληόο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο. Σνλίδεηαη όηη όπνηεο δεκηέο πξνθιεζνύλ θαηά ηε κεηαθνξά ζε θιηκαθνζηάζηα, δάπεδα, ηνίρνπο, πόξηεο, παξάζπξα, αζαλζέξ θαη άιιεο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ θηηξίσλ απνθαζίζηαληαη από ηνλ αλάδνρν. ε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ απνθαζηζηώληαη από ην ΙΚΑ_ΔΣΑΜ θαη παξαθξαηείηαη από ηελ ακνηβή ηνπ. Η κεηαθνξά ζα γίλεη απνθιεηζηηθά κε θιεηζηά θνξηεγά. Ο ηξόπνο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ζα επηιεγεί από ηνλ αλάδνρν κε θξηηήξην ηελ αζθαιέζηεξε θαη ζπληνκόηεξε δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ. Σν πξνζσπηθό πνπ ζα απαζρνιεζεί, πέξαλ ηεο εκπεηξίαο ηνπ, ζα πξέπεη λα αζθαιηζζεί θαη ν εξγνδόηεο λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηεο αζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. Η εκεξνκελία κεηαθνξάο ζα νξηζζεί από ηε Γ/λζε ηνπ Τπνθ/ηνο. Ο αλώηεξνο ρξόλνο κεηαθόκηζεο νξίδεηαη ζε (9) ελλέα εκέξεο. Πξνϋπόζεζε γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο είλαη νη ελδηαθεξόκελνη λα έρνπλ επηζθεθζεί ηα θηίξηα από θαη πξνο ηα νπνία ζα γίλεη ε κεηαθνξά γηα λα ζρεκαηίζνπλ αθξηβή εηθόλα γηα ηνπο ρώξνπο θαη ην πξνο κεηαθνξά πιηθό. ην ζπλνιηθό θόζηνο ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ησλ πιηθώλ ζπζθεπαζίαο θαη γεληθά ηνπ ζπλόινπ ησλ πιηθώλ πνπ ζα απαηηεζνύλ. 5

6 ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΩΝ ΑΝΑΓΟΥΟΤ & ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη όξνη θη νη ππνρξεώζεηο γηα ηελ εηαηξεία πνπ ζα αλαιάβεη ηελ κεηαθόκηζε. Η εηαηξεία ζα θαιείηαη εθ εμήο «Αλάδνρνο», ελώ ε ππεύζπλε νκάδα εξγαζίαο πνπ ζα θαζνξηζηεί από ηελ πιεπξά ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ γηα λα νξγαλώζεη ηε κεηαθόκηζε ζα θαιείηαη «πληνληζηήο». Οξγαλωηηθά Ο «Αλάδνρνο»: ππνρξενύηαη λα ιάβεη γλώζε γηα όιεο ηηο πξν θαη κεηά ηε κεηαθνξά εξγαζίεο κεηά από επηηόπηα επίζθεςε θαη ζπλελλόεζε κε ην «πληνληζηή» γηα ηνλ ηξόπν πνπ ζα κεηαθεξζνύλ, ηα κέζα, ηελ εηδηθή θξνληίδα θαη ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα πάξεη. ππνρξενύηαη λα θάλεη ζπλαληήζεηο κε ην «πληνληζηή» γηα λα δνζνύλ νδεγίεο θαη γεληθέο θαηεπζύλζεηο γηα ηελ θαιύηεξε νξγάλσζε ηεο κεηαθόκηζεο. ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη ρξνλνδηάγξακκα γηα ηε δηάξθεηα θαη ην πέξαο ηεο κεηαθόκηζεο, ηηο ώξεο θαη ηνλ ηξόπν πνπ ζα γίλεηαη απηή θαη εθηίκεζε ζρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα θαη παξνρή θηβσηίσλ, ην πιήζνο ηνπ έκπεηξνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ πνπ απαηηείηαη, ηνλ αξηζκό θαη ην κέγεζνο ησλ νρεκάησλ πνπ ζα είλαη αλαγθαία γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. ππνρξενύηαη λα ηνπνζεηήζεη όια ηα κεηαθεξόκελα είδε ζηνπο λένπο ρώξνπο ζύκθσλα κε ηελ θαζνδήγεζε ππνδείμεηο ηνπ «πληνληζηή» αλά ζέζε θαη όξνθν. ππνρξενύηαη λα αλαιακβάλεη ηελ επζύλε γηα νπνηαδήπνηε απώιεηα, θαηαζηξνθή ή δεκηά ησλ κεηαθεξόκελσλ εηδώλ. ε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο ή απώιεηαο θάπνηνπ κεηαθεξόκελνπ είδνπο σο πνηληθή ξήηξα νξίδεηαη ε αμία ησλ εηδώλ ζύκθσλα κε ηα ηηκνιόγηα αγνξάο ηνπο κεησκέλα θαηά 50%. Η Ρήηξα εηζπξάηηεηαη κε παξαθξάηεζε από ην ζπκβαηηθό ηίκεκα. Σα πξνο κεηαθνξά είδε έρνπλ πξνθύςεη έπεηηα από απνγξαθή θαη θαηαγξαθή. Δίδε κε αλαθεξόκελα ζηελ παξνύζα θαη ηα νπνία ζα ππνδεηρζνύλ από ηελ Οκάδα γηα κεηαθνξά (θη εθόζνλ δελ ππεξβαίλνπλ ην 10%) ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη κέζα ζηελ πξνϋπνινγηζζείζα ηηκή. ε πεξίπησζε πνπ εκθαληζζνύλ πξνβιήκαηα ρξνληθά ή άιια ζηελ πινπνίεζε ηνπ αλαηηζέκελνπ έξγνπ, ηα νπνία, θαηά ηελ θξίζε ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, νθείινληαη ελ όιν ή ελ κέξεη ζηελ πιεκκειή εθηέιεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ «Αλαδόρνπ», ην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ κεηά από ζρεηηθή γλσκνδόηεζε ηνπ «πληνληζηή», δηθαηνύηαη λα πξνβεί ζε θαηάπησζε, νιηθή ή κεξηθή, ηεο εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ «Αλαδόρνπ». Η Δπηβνιή πνηληθώλ 6

7 ξεηξώλ ή / θαη θήξπμε εθπηώηνπ ηνπ «Αλαδόρνπ» δελ εθαξκόδνληαη ζε πεξηπηώζεηο αλσηέξαο βίαο. πζθεπαζία & πξνζηαζία Ο «Αλάδνρνο» ππνρξενύηαη λα ζπζθεπάζεη θαηάιιεια θαη κε αζθάιεηα ηα κεηαθεξόκελα είδε πνπ ρξήδνπλ εηδηθήο ζπζθεπαζίαο θαζώο θαη ηα είδε πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ν «πληνληζηήο». Σα απαηηνύκελα γηα ηελ ζπζθεπαζία θαη αζθαιή κεηαθνξά, πιηθά, όπσο θηβώηηα, ηαηλίεο, θνύζθα ζπζθεπαζίαο (Bull pack) θαη ινηπά, επηβαξύλνπλ ηνλ «Αλάδνρν». Η απνθόξησζε θαη επαλαηνπνζέηεζε ησλ εγγξάθσλ, θιαζζέξ, βηβιίσλ θιπ από ληνπιάπεο, βηβιηνζήθεο, ξαθηέξεο, ζπξηαξηέξεο θαη dexion θαη επαλαθόξησζε ζηα ίδηα έπηπια κε επζύλε θαη επηηήξεζε ηνπ «πληνληζηή». Σα πξνζσπηθά αληηθείκελα ησλ ππαιιήισλ ζα ζπζθεπαζηνύλ από ηνπο ίδηνπο ζε θηβώηηα πνπ ζα δηαηεζνύλ από ηνλ «Αλάδνρν», επηθνιιώληαο ζε εκθαλέο ζεκείν ηελ θσδηθνπνίεζε πνπ ζα αληηζηνηρεί ζηε λέα ζέζε εξγαζίαο / όξνθν ζην λέν θηίξην. Σν ακπαιάξηζκα θαη ην παθεηάξηζκα ησλ Η/Τ θαη ηνπ ινηπνύ κεραλνγξαθηθνύ εμνπιηζκνύ είλαη επζύλε ηνπ «Αλαδόρνπ» θαη ζ αθνινπζήζεη ηελ ίδηα θσδηθνπνίεζε. Ο «Αλάδνρνο» ππνρξενύηαη λα ζπζθεπάζεη ηηο νζόλεο ησλ Η/Τ, ηνπο εθηππσηέο θαη ηα πνιπκεραλήκαηα / fax κε θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθό πιηθό (π.ρ Bulpak) Οη ζπζθεπαζίεο πνπ ζα πεξηέρνπλ ηα πξνζσπηθά είδε ησλ ππαιιήισλ θαη ηνλ κεραλνγξαθηθό εμνπιηζκό ηνπο (Η/Τ, εθηππσηήο θηι) ζα κεηαθεξζνύλ ζηηο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζην λέν θηίξην θαζ ππόδεημε ηνπ «πληνληζηή». Ο «Αλάδνρνο» έρεη ηελ ππνρξέσζε λα μεπαθεηάξεη θαη λα ηνπνζεηήζεη (ρσξίο λα ζπλδέζεη θαη λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία) ηνλ κεραλνγξαθηθό εμνπιηζκό ζηελ λέα ζέζε εξγαζίαο θάζε ππαιιήινπ. Η απνζπλαξκνιόγεζε θαη ζπλαξκνιόγεζε γξαθείσλ, βηβιηνζεθώλ θιπ ζα γίλεη από ηνλ «Αλάδνρν» εθόζνλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ απηή απαηηείηαη. Ο «Αλάδνρνο» είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπζθεπάζεη θαη λα κεηαθέξεη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη αζθάιεηα έγγξαθα θπιαζζόκελα ζε θιαζέξ πνπ είλαη απόξξεηα θαη εκπηζηεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ θαη ρξήδνπλ απμεκέλεο επηκέιεηαο. Σα έγγξαθα απηά ζα ππνδεηρζνύλ από ηνλ «πληνληζηή». Ο «Αλάδνρνο» ζα πξέπεη λα δηαζέηεη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε κεηαθνκίζεηο αξρείσλ Τπεξεζηώλ. 7

8 Ο «Αλάδνρνο» ππνρξενύηαη λα ζπζθεπάζεη θαη λα κεηαθέξεη εηδηθά αληηθείκελα όπσο ηα ρξεκαηνθηβώηηα ηνπ Τπνθ/ηνο. Ο «Αλάδνρνο» ππνρξενύηαη λα ζπζθεπάζεη θαη λα κεηαθέξεη ηα επαίζζεηα αληηθείκελα κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη θξνληίδα. Ο «Αλάδνρνο» ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ «πληνληζηή» ζα πξέπεη λα εθπνλήζεη κειέηε απαηηήζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ρώξσλ, από ηπρόλ δεκηέο πνπ ζα πξνθιεζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθόκηζεο θαη λα δηελεξγήζεη έιεγρν δεκηώλ καδί κε θάπνηνλ εθπξόζσπν ηνπ «πληνληζηή» πξηλ ηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα. Δπίζεο λα βεβαηώζεη όηη ζα αθαηξέζεη όια ηα πξνζηαηεπηηθά πιηθά κεηά ηελ κεηαθόκηζε. Κωδηθνπνίεζε Η ηνπνζέηεζε ηνπ εμνπιηζκνύ ζηνπο νξόθνπο ζα γίλεηαη κε ζπγθεθξηκέλε θσδηθνπνίεζε (ζέζε εξγαζίαο/ όξνθν). Ο «πληνληζηήο» έρεη ηελ ππνρξέσζε λα παξάζρεη εηηθέηεο πνπ ζα αλαγξάθνπλ ηελ θσδηθνπνίεζε, ζην πξνζσπηθό ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ έηζη ώζηε λα επηθνιιεζνύλ από ηνπο ίδηνπο ζε όια ηα έπηπια-αληηθείκελα πνπ πξόθεηηαη λα κεηαθηλεζνύλ. Ο «πληνληζηήο» ζα ζπκθσλήζεη θαηάιιειν ζύζηεκα θσδηθνπνίεζεο κε ηνλ Αλάδνρν πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ κεηαθνκίζεσλ. Δπίζεο ζα εθνδηάζεη ηνλ «Αλάδνρν» κε θαηόςεηο γηα ηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο, θαη ζα κεξηκλήζεη ώζηε αληίγξαθα ησλ ζρεδίσλ γηα ηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο λα είλαη εκθαλή ζε θάζε όξνθν. Ο «πληνληζηήο» πξέπεη λα κεξηκλήζεη ώζηε νη εηηθέηεο πνπ παξέρνληαη θαη νη νπνίεο ζα πξέπεη λα είλαη ν ηύπνο «peel off», ζα ηνπνζεηεζνύλ ζε όια ηα κεηαθεξόκελα είδε πξηλ από ηελ κεηαθόκηζε θαη όηη ν πξννξηζκόο-ζέζε είλαη ζαθώο αλαγξαθόκελα ζε θάζε εηηθέηα. ε πεξίπησζε εμνπιηζκνύ πνπ πξόθεηηαη λα ζπζθεπαζηεί από ηνλ «Αλάδνρν», ζα ηνπνζεηεζεί θαη έλα αληίγξαθν εηηθέηαο ζε θάζε ζηνηρείν κεηά ηελ ζπζθεπαζία. Πξνζβαζηκόηεηα Ο «Αλάδνρνο» ζα αμηνινγήζεη ηηο θαιύηεξεο πξνζβάζεηο κέζα / έμσ από ηα θηίξηα, ιακβάλνληαο ππόςε ηπρόλ πεξηνξηζκνύο πνπ επηβάιινληαη από ηα θηίξηα, ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο ζηάζκεπζεο / θόξησζεο. Ο «πληνληζηήο» είλαη ππεύζπλνο λα δηαζθαιίζεη όηη ν «Αλάδνρνο» κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζηα θηίξηα θαηά ηνπο ρξόλνπο πνπ ζπκθσλήζεθαλ θαη λα γλσξίδεη αλ άιια ζπλεξγεία ( πρ ειεθηξνιόγνη) πξέπεη λα απνθηήζνπλ πξόζβαζε ζηα θηίξηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθόκηζεο. 8

9 Ο «πληνληζηήο» είλαη ππεύζπλνο γηα ηε δηαζεζηκόηεηα, ηε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ θαζνξηζκέλσλ αλειθπζηήξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηνλ «Αλάδνρν» θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθόκηζεο. ηελ πεξίπησζε ησλ κεραληθώλ, ειεθηξηθώλ ή άιισλ βιαβώλ ησλ νξηζζέλησλ αλειθπζηήξσλ, ή ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ νξηζηεί αλειθπζηήξεο θαη απηνί δελ είλαη δηαζέζηκνη γηα θάπνην άιιν ιόγν, ν «πληνληζηήο» ζα θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα λα επηζηξέςνπλ ζε ρξήζε από ηνλ Αλάδνρν ην ζπληνκόηεξν δπλαηό. Ρεηά ηνλίδεηαη όηη ην θόζηνο απνθαηάζηαζεο θάζε πξνθιεζείζαο βιάβεο ζε δάπεδα, ηνηρνπνηία θ.ι.π. θαηά ηελ κεηαθνξά, βαξύλεη ηνλ «Αλάδνρν». Σν θόζηνο απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηώλ πνπ ζα πξνθιεζνύλ ζηα θηίξηα ζα νξηζζεί από ην ηερληθό ζπλεξγείν πνπ ζα αλαιάβεη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπο. Σν ζπλνιηθό θόζηνο εηζπξάηηεηαη κε παξαθξάηεζε από ην ζπκβαηηθό ηίκεκα. Σα θηβώηηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθόκηζεο δελ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη πάλσ ζηα γξαθεία, αιιά όπνπ είλαη δπλαηόλ, ζην πιάη, ρσξίο λα παξεκπνδίδεηαη ε πξόζβαζε ζηα γξαθεία ή ε ζπζθεπαζία. Γεκάηα θηβώηηα δελ πξέπεη λα ζηνηβάδνληαη πεξηζζόηεξα από ηξία ην έλα πάλσ ζην άιιν δίπια ζηα γξαθεία θαη δελ ζα πξέπεη λα παξεκπνδίδνπλ ηελ θίλεζε θαη ηνπο δηαδξόκνπο. Φνξηεγά & Μεραλήκαηα Ο «Αλάδνρνο» πξέπεη λα δηαζέηεη όια ηα θαηάιιεια κέζα κεηαθνξάο πνπ ζα απαηηεζνύλ (π.ρ. απηνθίλεηα, θιάξθ, γεξαλνύο θ.ι.π) θαη λα πξνζθνκίζεη ηα αλάινγα πηζηνπνηεηηθά πνπ ζα ην απνδεηθλύνπλ ή λα δειώζεη κε ππεύζπλε δήισζε ηνλ αξηζκό θαη είδε κεραλεκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη. Ο «Αλάδνρνο» ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα όιεο ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο από ηελ ηξνραία θαη ηνλ αξκόδην δήκν γηα ηελ ζηάζκεπζε θαη ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη. Σα νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ λα είλαη αζθαιή, λα θιεηδώλνπλ θαη λα δηαζέηνπλ πξνζηαζία ησλ κεηαθεξόκελσλ εηδώλ ζε πεξίπησζε βξνρήο. Να ειέγρνληαη κεηά ην ηέινο θάζε δξνκνινγίνπ ώζηε λα κελ παξακέλνπλ ζε απηά εμνπιηζκόο, θηβώηηα θαη αληηθείκελα πξνο κεηαθόκηζε θαη λα κε κέλνπλ αθύιαθηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθόκηζεο. Ο «Αλάδνρνο» ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί αζθαιηζκέλα ηα κεηαθνξηθά κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ γηα ηελ θάιπςε θηλδύλσλ αηπρήκαηνο, ππξόο, θινπήο, πιεκκύξαο, ηξνκνθξαηηθώλ ελεξγεηώλ θηι. θαη απνδεκηώλεη ην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ ζε θάζε ηέηνηα πεξίπησζε, ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ νξηδόκελα, ρσξίο λα δηθαηνύηαη ηελ 9

10 επίθιεζε αλσηέξαο βίαο. Οπνηαδήπνηε παξάβαζε ή αηύρεκα πνπ ζα πξνθιεζεί από ηα νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν «Αλάδνρνο» επηβαξύλεη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηνλ ίδην. Απαζρνινύκελν πξνζωπηθό Ο «Αλάδνρνο» : ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη αλαιπηηθή θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα απαζρνιήζεη ζεσξεκέλε από ηελ Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο 48 ώξεο πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο κεηαθόκηζεο. ππνρξενύηαη λα δώζεη εγγύεζε όηη έρεη δηαζηαπξώζεη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνύ ή ησλ ππεξγνιάβσλ πνπ ζα αζρνινύληαη κε ηελ κεηαθόκηζε θαη θπξίσο κε ηε κεηαθνξά αξρείσλ κε επίζεκν έγγξαθν κε θσηνγξαθία θαη άδεηα εξγαζίαο ζηελ Διιάδα. Δπίζεο ηα άηνκα απηά λα είλαη εηιηθξηλή, έκπεηξα, αμηόπηζηα, ηθαλά λα πξαγκαηνπνηνύλ κεηαθνκίζεηο, αλά πάζα ζηηγκή λεθάιηα θαη λα ζπκπεξηθέξνληαη κε επγεληθό ηξόπν. ππνρξενύηαη λα αζθαιίζεη ην πξνζσπηθό πνπ ζα απαζρνιεζεί γηα ηε κεηαθνξά από ηπρόλ αηύρεκα ζε θξαηηθό αζθαιηζηηθό θνξέα. ππνρξενύηαη λα δηαζέζεη έκπεηξν πξνζσπηθό γηα ηελ απνζπλαξκνιόγεζε ησλ Η/Τ θαη ησλ ππνινίπσλ κεραλνγξαθηθώλ πιηθώλ. Τπνρξενύηαη λα δηαζέζεη ζην πξνζσπηθό πνπ ζα απαζρνιεζεί γηα ηελ κεηαθνξά εηδηθό δηαθξηηηθό ηαπηόηεηα πνπ ζα θέξεη θσηνγξαθία, ζα αλαγξάθεη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ θαη ζα έρεη ηελ ζθξαγίδα ηνπ «Αλαδόρνπ». Σν πξνζσπηθό είλαη ππνρξεσκέλν λα έρεη ηελ ηαπηόηεηα απηή ζε επθξηλέο ζεκείν. Ο «πληνληζηήο» έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα απαγνξεύζεη ηελ είζνδν ζηνπο ρώξνπο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ ζε άηνκα πνπ δελ έρνπλ ηαπηόηεηα γηα ιόγνπο αζθαιείαο. Αζθάιεηα & Τγηεηλή εξγαδνκέλωλ Ο «Αλάδνρνο» ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη «ρέδην Αζθάιεηαο & Τγηεηλήο» πνπ λα πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιόγεζε θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ θηλδύλσλ, θαη λα δειώλεη ηηο κεζόδνπο κεηξηαζκνύ ησλ θηλδύλσλ πνπ αθνξνύλ ην έξγν απηό. Σν ζρέδην ζα πξέπεη επίζεο λα αληηκεησπίζεη πεξηθεξεηαθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θνηλό πνπ πξνζέξρεηαη ζηα θηίξηα θαη ηνπο ππαιιήινπο ησλ θηηξίσλ. Κηβώηηα Ο «Αλάδνρνο» ζα δηαρεηξίδεηαη όια ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θηβώηηα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλνληαο θαη 'ειάρηζηνλ: 10

11 Σα θηβώηηα ζα πξέπεη λα θιείλνπλ θαη ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξά θαη απαιιαγκέλα από εηηθέηεο θαηά ηελ παξάδνζε. Κηβώηηα γηα ηα πξνζσπηθά αληηθείκελα ζα πξέπεη λα παξαδνζνύλ ηνπιάρηζηνλ 10 εκέξεο πξηλ ηελ κεηαθόκηζε. Έλα πξόγξακκα παξάδνζεο θαη ζπιινγήο θηβσηίσλ (θπξίσο γηα ηα αξρεία), ζα πξέπεη λα ζπκθσλεζεί κε ηνλ «πληνληζηή» πξηλ από θάζε θάζε, ώζηε λα ιακβάλνληαη ππόςε νη πνζόηεηεο ζε θηβώηηα πνπ απαηηνύληαη θαζώο θαη νη ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ. Σα θηβώηηα ζα πξέπεη λα παξαδίδνληαη ζηνπο νξόθνπο θαη ηνπο ρώξνπο πνπ θαζνξίδνληαη θαηά ηελ εκέξα ηεο παξάδνζεο θαη ζα δηαλέκνληαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ «πληνληζηή». Ο «Αλάδνρνο» ζα πξέπεη λα παξέρεη ην απαξαίηεην πξνζσπηθό γηα λα νινθιεξσζεί απηό. Πξέπεη επίζεο λα ζπκθσλεζεί κέζνδνο παξάδνζεο, παξαιαβήο θαη κεηαθνξάο ησλ θηβσηίσλ ώζηε λα ππάξρεη έιεγρνο θαη αζθάιεηα ζηηο παξαδόζεηο από & πξνο. Σα θηβώηηα δελ ζα πξέπεη λα παξεκπνδίδνπλ δηαδξόκνπο, πόξηεο ππξαζθαιείαο θαη νδνύο δηαθπγήο. Υξνλνδηάγξακκα Η αθξηβήο εκεξνκελία ηεο κεηαθνξάο ζα νξηζζεί από ηνλ «πληνληζηή» ν νπνίνο ππνρξενύηαη λα ελεκεξώζεη ηνλ «Αλάδνρν» ηνπιάρηζηνλ 10 εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο. Η κέγηζηε δηάξθεηα νξίδεηαη ζε 9 εκέξεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αββαηνθύξηαθνπ πξηλ θαη κεηά. Γηα ηελ δηεπθόιπλζε ηνπ έξγνπ, νξηζκέλεο εξγαζίεο κεηαθνξάο νη νπνίεο δελ ζα εκπνδίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο κεηαθνξάο. Οη ώξεο θαη ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηώλ ζα νξηζηηθνπνηεζνύλ κεηά από ζπλεξγαζία ηνπ «Αλαδόρνπ» κε ηνλ «πληνληζηή». Οη ώξεο κεηαθνξάο θαιύπηνπλ όιεο ηηο εκέξεο (εξγάζηκεο θαη αξγίεο), κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη νη ππάιιεινη πνπ ζα επηβιέπνπλ ηελ κεηαθνξά ζα γλσξίδνπλ εγθαίξσο πξηλ θαη πάληνηε ζε ζπλελλόεζε κε ηνπο ππεπζύλνπο γηα ηηο επί κέξνπο ιεπηνκέξεηεο. 11

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

2. Πξνζθνξά ζπλνδεπόκελε από Πίλαθα Σπκκόξθσζεο όπσο πξνβιέπεηαη ζην Παξάξηεκα Β ηεο παξνύζεο... ζπκπιεξσκέλα θαη ππνγεγξακκέλα από ηνλ Πξνζθέξνληα:

2. Πξνζθνξά ζπλνδεπόκελε από Πίλαθα Σπκκόξθσζεο όπσο πξνβιέπεηαη ζην Παξάξηεκα Β ηεο παξνύζεο... ζπκπιεξσκέλα θαη ππνγεγξακκέλα από ηνλ Πξνζθέξνληα: ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΔΡΟΤ 1 & ΠΑΣΗΙΩΝ 11257 ΑΘΗΝΑ Σηλ. 2108231277 Αθήνα, 17-07-2015 Θέμα: Διεςκπινήζειρ επί ηος ςπ απιθ. ππωη. 15434/15-07-2015 διαγωνιζμού με ανηικείμενο ηην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΑΔΑ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 Τπεξεζία: Σερληθή Τπεξεζία Αξ. Πξωη : 1229 Πιεξνθ. Νηθνιάνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ κάδων κομποζηοποίηζης Αρ. Μελ. 40/2015 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 1.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαηλνύξγησλ θάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα