ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015"

Transcript

1 ΑΓΑΜ:15PROC ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο: Αλλνπζάθε ύιβηα Αξ.Σειεθώλνπ : ΘΔΜΑ: «Πξόζθιεζε εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο ηνπ πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ κε ζπιινγή πξνζθνξώλ γηα ηελ αλάδεημε εηαηξείαο κεηαθνξώλ, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε κεηαθνξά ηωλ γξαθείωλ ηνπ Σνπηθνύ Τπνθαηαζηήκαηνο ΙΚΑ-ΔΣΑΜ Καιιηζέαο, από ηα θηίξηα πνπ ζηεγάδεηαη ζηελ Καιιηζέα επί ηωλ νδώλ θξα 45, Γξππάξε 147 θαη Γξππάξε 149, ζε θηίξην επί ηεο νδνύ Δι. Βεληδέινπ (Θεζέωο) 282 ζηελ Καιιηζέα, κε θξηηήξην θαηαθύξωζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή». (ΦΠΤ 20/2015) Παξαθαιείζζε όπσο, εάλ επηζπκείηε, πξνζέιζεηε ζηελ Τπεξεζία καο (Αγ. Κσλζηαληίλνπ 16-18, 3 νο όξνθνο, γξαθείν 5) έσο ηε Γεπηέξα 29/06/2015 θαη ώξα π.κ., πξνθεηκέλνπ λα θαηαζέζεηε έγγξαθε πξνζθνξά γηα ηνλ αλαθεξόκελν ζην ζέκα δηαγσληζκό. Ηκεξνκελία Γηελέξγεηαο: Γεπηέξα, 29/06/2015. Κξηηήξην Καηαθύξωζεο: Υακειόηεξε Σηκή Πηζαλή Γαπάλε: ,00 πιένλ Φ.Π.Α. Η πξνζθνξά ζα ππνβιεζεί ζηε Γ/λζε Πξνκεζεηώλ & Υεκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ ΙΚΑ- ΔΣΑΜ (Αγ. Κσλζηαληίλνπ 16-18, 3νο όξνθνο, γξαθείν 5) ζηελ ειιεληθή γιώζζα, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηεζνύλ ππνρξεσηηθά ζε ρσξηζηνύο ζθξαγηζκέλνπο ππνθαθέινπο, κε ηηο ελδείμεηο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ηα ηερληθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, ή απνζηέιινληάο ηνλ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή ηαρπκεηαθνξηθή εηαηξεία (courier) ζηελ σο άλσ δηεύζπλζε.

2 ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, ην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ νπδεκία επζύλε θέξεη γηα ην ρξόλν θαη ην πεξηερόκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηαινύλ. Ο ρξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ είλαη εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνύκελεο από ηελ επόκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Η πιεξσκή ηνπ Αλαδόρνπ ζα γίλεη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ από ηελ νκάδα εξγαζίαο πνπ ζα θαζνξηζηεί από ηελ πιεπξά ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ γηα λα νξγαλώζεη ηε κεηαθόκηζε (πληνληζηήο). Η Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Πξνρείξσλ Γηαγσληζκώλ κπνξεί λα δεηήζεη λα πξνζθνκίζεηε ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο ζεσξεί ζθόπηκα. Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ζύκθσλα κε ηηο ζπλεκκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο όξνπο ηεο ππεξεζίαο θαη ζα δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4270/14 ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 118/07. πλ/λα: Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ( 9 ζειίδεο) ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΤΛ.ΑΝΝΟΤΑΚΗ Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ.ΤΠΗΡΔΙΩΝ.ΑΝΝΟΤΑΚ Η ΓΔΩΡΓΙΑ ΒΟΤΣΙΝΑ 2

3 Τεχνικζσ προδιαγραφζσ του ζργου «Ανάδειξθ εταιρίασ μεταφορών προκειμζνου να υλοποιθκεί θ μεταφορά των γραφείων του Τοπικοφ Υποκαταςτιματοσ Καλλικζασ από τα κτίρια που ςτεγάηεται ςτθν Καλλικζα επί των οδών Σκρά 45, Γρυπάρθ 147 και Γρυπάρθ 149 ςε κτίριο επί τθσ οδοφ Ελ. Βενιηζλου (Θθςζωσ) 282 ςτθν Καλλικζα». ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ Σν ΙΚΑ-ΔΣΑΜ πξνγξακκαηίδεη ηε κεηαθνξά ησλ γξαθείσλ ηνπ Σνπηθνύ Τπνθαηαζηήκαηνο Καιιηζέαο από ηα θηίξηα πνπ ζηεγάδεηαη ζηελ Καιιηζέα επί ησλ νδώλ θξά 45, Γξππάξε 147 θαη Γξππάξε 149 ζε θηίξην επί ηεο νδνύ Δι. Βεληδέινπ (Θεζέσο) 282 ζηελ Καιιηζέα. Απηό ζεκαίλεη ηε κεηαθνξά / κεηαθόκηζε γξαθεηαθνύ - ειεθηξνληθνύ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ θαη θαη επέθηαζε πάζεο θύζεσο πιηθώλ & αλαισζίκσλ θαη αξρείσλ πνπ βξίζθνληαη ζηα παξαθάησ θηίξηα: Α. θξά 45 Μεηαθέξνληαη όια ηα ηκήκαηα από ηζόγεην έσο 6 ν όξνθν θαη 2 ππόγεηα (ρώξνη αξρείσλ). Β. Γξππάξε 147 Μεηαθέξνληαη ηα ηκήκαηα από ηζόγεην, 2 ν, 3 ν, 4 ν όξνθν θαζώο ηα αξρεία από ην ππόγεην θαη όπνπ ππάξρνπλ από ηνλ 1 ν έσο 5 ν όξνθν. Γ. Γξππάξε 149 Μεηαθέξεηαη ην ηκήκα ησλ ΚΔΠΑ από ηνλ 3 ν θαη ηα αξρεία από ηνλ 3 ν θαη 4 ν όξνθν. Γ. Μεηαθνξά αξρείωλ θαη πάγηνπ εμνπιηζκνύ Σν κέξνο ησλ αξρείσλ από θξά 45 θαη Γξππάξε 147 θαη 149 θαζώο θαη ν πιενλάδσλ πάγηνο θαη ινηπόο εμνπιηζκόο πνπ δελ ζα κεηαθεξζεί ζηελ Δι. Βεληδέινπ (Θεζέσο) 282, ζα κεηαθεξζεί ζε ρώξν ππεξεζηώλ ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ εληόο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο. Σα αληηθείκελα πξνο κεηαθνξά, αλήθνπλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: A. ΓΡΑΦΔΙΑΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ EΠIΠΛA EIΓH ΓPAΦEIOY 3

4 EΞOΠΛIMO ΓPAΦEIΩN-KTIPIΩN EΞOΠΛIMO ΠΛHPOΦOPIKH ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ & ΛΟΙΠΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ YK.OIKIAKE KAI ΠAPEMΦEPΩN XPHEΩN EPΓAΛEIA ΓIAΦOPA EIΓH B. ΑΡΥΔΙΟ & ΑΝΑΛΩΙΜΑ ENTYΠA ΠAPOXΩN KAI YNTAΞEΩN ENTYΠA EOΓΩN KAI MHTPΩOY AΦ/NΩΝ ENTYΠA OIKONOMIKΩN YΠHPEIΩN ENTYΠA ΓIOIK/OY ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΡΥΔΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ KOINH ΓPAΦ.YΛH KAI BOHΘHTIKA YΛ.ΓPAΦΔΙΩΝ ΓIAΦOPA ΓENIKA ANAΛΩIMA YΛIKA Γελ ππάξρνπλ εηδηθέο απαηηήζεηο ζεξκνθξαζηαθώλ ζπλζεθώλ κεηαθνξάο ησλ αληηθεηκέλσλ. Όια είλαη «μεξνύ θνξηίνπ». Οη ελδηαθεξόκελνη ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα επηζθεθζνύλ ηνπο ρώξνπο θαη ηα θηίξηα από θαη πξνο ηνπο νπνίνπο ζα γίλεη ε κεηαθνξά, πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηίζνπλ πιήξε εηθόλα γηα ηνπο ρώξνπο θαη ηα είδε πνπ ζα κεηαθεξζνύλ. Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 1) Μεηαθνξά, Φνξηνεθθόξηωζε, Απνζπλαξκνιόγεζε θαη πλαξκνιόγεζε πάγηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ Τπνθ/ηνο Όια ηα έπηπια π.ρ. ληνπιάπεο, γξαθεία θαη ινηπά έπηπια θαη ζθεύε, ν ειεθηξνινγηθόο θαη ν ειεθηξνληθόο θαη ινηπόο εμνπιηζκόο ηα νπνία βξίζθνληαη ζηνπο πξναλαθεξόκελνπο ρώξνπο. Οηηδήπνηε ζεσξεζεί όηη πεξηζζεύεη ζα κεηαθεξζεί θαζ ππόδεημε ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ ζε ρώξνπο ησλ Τπεξεζηώλ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ εληόο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο. 2) Μεηαθνξά, πζθεπαζία, Φνξηνεθθόξηωζε, Απνζπζθεπαζία θαη Δπαλαηνπνζέηεζε αξρεηαθνύ πιηθνύ Αξρεία θαθέισλ, πηλαθίδσλ θαη θιαζέξ εγγξάθσλ όισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ Τπνθ/ηνο πνπ βξίζθνληαη νη Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο ζα ζπζθεπαζζνύλ ζε θνύηεο, ζα κεηαθεξζνύλ θαη ζα ηνπνζεηεζνύλ θαζ ππόδεημε κε απόιπηε αξηζκεηηθή ζεηξά (ζηελ νπνία ήδε βξίζθνληαη). 4

5 Αξρεία θαθέισλ θαη έγγξαθνπ πιηθνύ από ην Αξρείν ηνπ Τπνθ/ηνο από ηα θηίξηα ζηελ θξά 45 θαη Γξππάξε 147 θαη 149 ηα νπνία ζα ζπζθεπαζζνύλ ζε θνύηεο, ζα κεηαθεξζνύλ θαη ζα ηνπνζεηεζνύλ ζε Dexion θαη ζε έπηπια απνζήθεπζεο κε απόιπηε αξηζκεηηθή ζεηξά ζην λέν θηίξην. Δπίζεο κέξνο αξρείνπ από Τπνθαηάζηεκα ΙΚΑ Ν. Φηιαδέιθεηαο θαη πξνο απηό. 3) Απνζπλαξκνιόγεζε, κεηαθνξά θαη επαλαζπλαξκνιόγεζε ππαξρνπζώλ κεηαιιηθώλ ξαθηώλ Dexion Σα ππάξρνληα κεηαιιηθά ξάθηα ζα απνζπλαξκνινγεζνύλ, ζα κεηαθεξζνύλ θαη ζα επαλαζπλαξκνινγεζνύλ ζην λέν Τπνθ/κα όπνπ ζα ηνπνζεηεζεί ην αξρεηαθό πιηθό κε ηελ επηζηαζία ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαη ηνπ αξκόδηνπ ππαιιήινπ ηνπ Τπνθ/ηνο. Δπίζεο, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα πξνκεζεπηεί ν ίδηνο γηα ηελ επαλαζπλαξκνιόγεζε ησλ κεηαιιηθώλ ξαθηώλ Dexion θνκβνειάζκαηα θαη βίδεο (ζύκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ θιηκαθίνπ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο). ε πεξίπησζε πνπ θξηζεί όηη κέξνο ηνπ αξρεηαθνύ πιηθνύ πεξηζζεύεη ή ιόγσ εθθαζάξηζεο αξρείσλ (θαηαζηξνθή ή αλαθύθισζε) ζα κεηαθεξζεί θαζ ππόδεημε ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ ζε ρώξν εληόο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο. Σνλίδεηαη όηη όπνηεο δεκηέο πξνθιεζνύλ θαηά ηε κεηαθνξά ζε θιηκαθνζηάζηα, δάπεδα, ηνίρνπο, πόξηεο, παξάζπξα, αζαλζέξ θαη άιιεο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ θηηξίσλ απνθαζίζηαληαη από ηνλ αλάδνρν. ε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ απνθαζηζηώληαη από ην ΙΚΑ_ΔΣΑΜ θαη παξαθξαηείηαη από ηελ ακνηβή ηνπ. Η κεηαθνξά ζα γίλεη απνθιεηζηηθά κε θιεηζηά θνξηεγά. Ο ηξόπνο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ζα επηιεγεί από ηνλ αλάδνρν κε θξηηήξην ηελ αζθαιέζηεξε θαη ζπληνκόηεξε δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ. Σν πξνζσπηθό πνπ ζα απαζρνιεζεί, πέξαλ ηεο εκπεηξίαο ηνπ, ζα πξέπεη λα αζθαιηζζεί θαη ν εξγνδόηεο λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηεο αζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. Η εκεξνκελία κεηαθνξάο ζα νξηζζεί από ηε Γ/λζε ηνπ Τπνθ/ηνο. Ο αλώηεξνο ρξόλνο κεηαθόκηζεο νξίδεηαη ζε (9) ελλέα εκέξεο. Πξνϋπόζεζε γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο είλαη νη ελδηαθεξόκελνη λα έρνπλ επηζθεθζεί ηα θηίξηα από θαη πξνο ηα νπνία ζα γίλεη ε κεηαθνξά γηα λα ζρεκαηίζνπλ αθξηβή εηθόλα γηα ηνπο ρώξνπο θαη ην πξνο κεηαθνξά πιηθό. ην ζπλνιηθό θόζηνο ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ησλ πιηθώλ ζπζθεπαζίαο θαη γεληθά ηνπ ζπλόινπ ησλ πιηθώλ πνπ ζα απαηηεζνύλ. 5

6 ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΩΝ ΑΝΑΓΟΥΟΤ & ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη όξνη θη νη ππνρξεώζεηο γηα ηελ εηαηξεία πνπ ζα αλαιάβεη ηελ κεηαθόκηζε. Η εηαηξεία ζα θαιείηαη εθ εμήο «Αλάδνρνο», ελώ ε ππεύζπλε νκάδα εξγαζίαο πνπ ζα θαζνξηζηεί από ηελ πιεπξά ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ γηα λα νξγαλώζεη ηε κεηαθόκηζε ζα θαιείηαη «πληνληζηήο». Οξγαλωηηθά Ο «Αλάδνρνο»: ππνρξενύηαη λα ιάβεη γλώζε γηα όιεο ηηο πξν θαη κεηά ηε κεηαθνξά εξγαζίεο κεηά από επηηόπηα επίζθεςε θαη ζπλελλόεζε κε ην «πληνληζηή» γηα ηνλ ηξόπν πνπ ζα κεηαθεξζνύλ, ηα κέζα, ηελ εηδηθή θξνληίδα θαη ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα πάξεη. ππνρξενύηαη λα θάλεη ζπλαληήζεηο κε ην «πληνληζηή» γηα λα δνζνύλ νδεγίεο θαη γεληθέο θαηεπζύλζεηο γηα ηελ θαιύηεξε νξγάλσζε ηεο κεηαθόκηζεο. ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη ρξνλνδηάγξακκα γηα ηε δηάξθεηα θαη ην πέξαο ηεο κεηαθόκηζεο, ηηο ώξεο θαη ηνλ ηξόπν πνπ ζα γίλεηαη απηή θαη εθηίκεζε ζρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα θαη παξνρή θηβσηίσλ, ην πιήζνο ηνπ έκπεηξνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ πνπ απαηηείηαη, ηνλ αξηζκό θαη ην κέγεζνο ησλ νρεκάησλ πνπ ζα είλαη αλαγθαία γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. ππνρξενύηαη λα ηνπνζεηήζεη όια ηα κεηαθεξόκελα είδε ζηνπο λένπο ρώξνπο ζύκθσλα κε ηελ θαζνδήγεζε ππνδείμεηο ηνπ «πληνληζηή» αλά ζέζε θαη όξνθν. ππνρξενύηαη λα αλαιακβάλεη ηελ επζύλε γηα νπνηαδήπνηε απώιεηα, θαηαζηξνθή ή δεκηά ησλ κεηαθεξόκελσλ εηδώλ. ε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο ή απώιεηαο θάπνηνπ κεηαθεξόκελνπ είδνπο σο πνηληθή ξήηξα νξίδεηαη ε αμία ησλ εηδώλ ζύκθσλα κε ηα ηηκνιόγηα αγνξάο ηνπο κεησκέλα θαηά 50%. Η Ρήηξα εηζπξάηηεηαη κε παξαθξάηεζε από ην ζπκβαηηθό ηίκεκα. Σα πξνο κεηαθνξά είδε έρνπλ πξνθύςεη έπεηηα από απνγξαθή θαη θαηαγξαθή. Δίδε κε αλαθεξόκελα ζηελ παξνύζα θαη ηα νπνία ζα ππνδεηρζνύλ από ηελ Οκάδα γηα κεηαθνξά (θη εθόζνλ δελ ππεξβαίλνπλ ην 10%) ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη κέζα ζηελ πξνϋπνινγηζζείζα ηηκή. ε πεξίπησζε πνπ εκθαληζζνύλ πξνβιήκαηα ρξνληθά ή άιια ζηελ πινπνίεζε ηνπ αλαηηζέκελνπ έξγνπ, ηα νπνία, θαηά ηελ θξίζε ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, νθείινληαη ελ όιν ή ελ κέξεη ζηελ πιεκκειή εθηέιεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ «Αλαδόρνπ», ην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ κεηά από ζρεηηθή γλσκνδόηεζε ηνπ «πληνληζηή», δηθαηνύηαη λα πξνβεί ζε θαηάπησζε, νιηθή ή κεξηθή, ηεο εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ «Αλαδόρνπ». Η Δπηβνιή πνηληθώλ 6

7 ξεηξώλ ή / θαη θήξπμε εθπηώηνπ ηνπ «Αλαδόρνπ» δελ εθαξκόδνληαη ζε πεξηπηώζεηο αλσηέξαο βίαο. πζθεπαζία & πξνζηαζία Ο «Αλάδνρνο» ππνρξενύηαη λα ζπζθεπάζεη θαηάιιεια θαη κε αζθάιεηα ηα κεηαθεξόκελα είδε πνπ ρξήδνπλ εηδηθήο ζπζθεπαζίαο θαζώο θαη ηα είδε πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ν «πληνληζηήο». Σα απαηηνύκελα γηα ηελ ζπζθεπαζία θαη αζθαιή κεηαθνξά, πιηθά, όπσο θηβώηηα, ηαηλίεο, θνύζθα ζπζθεπαζίαο (Bull pack) θαη ινηπά, επηβαξύλνπλ ηνλ «Αλάδνρν». Η απνθόξησζε θαη επαλαηνπνζέηεζε ησλ εγγξάθσλ, θιαζζέξ, βηβιίσλ θιπ από ληνπιάπεο, βηβιηνζήθεο, ξαθηέξεο, ζπξηαξηέξεο θαη dexion θαη επαλαθόξησζε ζηα ίδηα έπηπια κε επζύλε θαη επηηήξεζε ηνπ «πληνληζηή». Σα πξνζσπηθά αληηθείκελα ησλ ππαιιήισλ ζα ζπζθεπαζηνύλ από ηνπο ίδηνπο ζε θηβώηηα πνπ ζα δηαηεζνύλ από ηνλ «Αλάδνρν», επηθνιιώληαο ζε εκθαλέο ζεκείν ηελ θσδηθνπνίεζε πνπ ζα αληηζηνηρεί ζηε λέα ζέζε εξγαζίαο / όξνθν ζην λέν θηίξην. Σν ακπαιάξηζκα θαη ην παθεηάξηζκα ησλ Η/Τ θαη ηνπ ινηπνύ κεραλνγξαθηθνύ εμνπιηζκνύ είλαη επζύλε ηνπ «Αλαδόρνπ» θαη ζ αθνινπζήζεη ηελ ίδηα θσδηθνπνίεζε. Ο «Αλάδνρνο» ππνρξενύηαη λα ζπζθεπάζεη ηηο νζόλεο ησλ Η/Τ, ηνπο εθηππσηέο θαη ηα πνιπκεραλήκαηα / fax κε θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθό πιηθό (π.ρ Bulpak) Οη ζπζθεπαζίεο πνπ ζα πεξηέρνπλ ηα πξνζσπηθά είδε ησλ ππαιιήισλ θαη ηνλ κεραλνγξαθηθό εμνπιηζκό ηνπο (Η/Τ, εθηππσηήο θηι) ζα κεηαθεξζνύλ ζηηο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζην λέν θηίξην θαζ ππόδεημε ηνπ «πληνληζηή». Ο «Αλάδνρνο» έρεη ηελ ππνρξέσζε λα μεπαθεηάξεη θαη λα ηνπνζεηήζεη (ρσξίο λα ζπλδέζεη θαη λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία) ηνλ κεραλνγξαθηθό εμνπιηζκό ζηελ λέα ζέζε εξγαζίαο θάζε ππαιιήινπ. Η απνζπλαξκνιόγεζε θαη ζπλαξκνιόγεζε γξαθείσλ, βηβιηνζεθώλ θιπ ζα γίλεη από ηνλ «Αλάδνρν» εθόζνλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ απηή απαηηείηαη. Ο «Αλάδνρνο» είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπζθεπάζεη θαη λα κεηαθέξεη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη αζθάιεηα έγγξαθα θπιαζζόκελα ζε θιαζέξ πνπ είλαη απόξξεηα θαη εκπηζηεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ θαη ρξήδνπλ απμεκέλεο επηκέιεηαο. Σα έγγξαθα απηά ζα ππνδεηρζνύλ από ηνλ «πληνληζηή». Ο «Αλάδνρνο» ζα πξέπεη λα δηαζέηεη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε κεηαθνκίζεηο αξρείσλ Τπεξεζηώλ. 7

8 Ο «Αλάδνρνο» ππνρξενύηαη λα ζπζθεπάζεη θαη λα κεηαθέξεη εηδηθά αληηθείκελα όπσο ηα ρξεκαηνθηβώηηα ηνπ Τπνθ/ηνο. Ο «Αλάδνρνο» ππνρξενύηαη λα ζπζθεπάζεη θαη λα κεηαθέξεη ηα επαίζζεηα αληηθείκελα κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη θξνληίδα. Ο «Αλάδνρνο» ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ «πληνληζηή» ζα πξέπεη λα εθπνλήζεη κειέηε απαηηήζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ρώξσλ, από ηπρόλ δεκηέο πνπ ζα πξνθιεζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθόκηζεο θαη λα δηελεξγήζεη έιεγρν δεκηώλ καδί κε θάπνηνλ εθπξόζσπν ηνπ «πληνληζηή» πξηλ ηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα. Δπίζεο λα βεβαηώζεη όηη ζα αθαηξέζεη όια ηα πξνζηαηεπηηθά πιηθά κεηά ηελ κεηαθόκηζε. Κωδηθνπνίεζε Η ηνπνζέηεζε ηνπ εμνπιηζκνύ ζηνπο νξόθνπο ζα γίλεηαη κε ζπγθεθξηκέλε θσδηθνπνίεζε (ζέζε εξγαζίαο/ όξνθν). Ο «πληνληζηήο» έρεη ηελ ππνρξέσζε λα παξάζρεη εηηθέηεο πνπ ζα αλαγξάθνπλ ηελ θσδηθνπνίεζε, ζην πξνζσπηθό ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ έηζη ώζηε λα επηθνιιεζνύλ από ηνπο ίδηνπο ζε όια ηα έπηπια-αληηθείκελα πνπ πξόθεηηαη λα κεηαθηλεζνύλ. Ο «πληνληζηήο» ζα ζπκθσλήζεη θαηάιιειν ζύζηεκα θσδηθνπνίεζεο κε ηνλ Αλάδνρν πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ κεηαθνκίζεσλ. Δπίζεο ζα εθνδηάζεη ηνλ «Αλάδνρν» κε θαηόςεηο γηα ηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο, θαη ζα κεξηκλήζεη ώζηε αληίγξαθα ησλ ζρεδίσλ γηα ηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο λα είλαη εκθαλή ζε θάζε όξνθν. Ο «πληνληζηήο» πξέπεη λα κεξηκλήζεη ώζηε νη εηηθέηεο πνπ παξέρνληαη θαη νη νπνίεο ζα πξέπεη λα είλαη ν ηύπνο «peel off», ζα ηνπνζεηεζνύλ ζε όια ηα κεηαθεξόκελα είδε πξηλ από ηελ κεηαθόκηζε θαη όηη ν πξννξηζκόο-ζέζε είλαη ζαθώο αλαγξαθόκελα ζε θάζε εηηθέηα. ε πεξίπησζε εμνπιηζκνύ πνπ πξόθεηηαη λα ζπζθεπαζηεί από ηνλ «Αλάδνρν», ζα ηνπνζεηεζεί θαη έλα αληίγξαθν εηηθέηαο ζε θάζε ζηνηρείν κεηά ηελ ζπζθεπαζία. Πξνζβαζηκόηεηα Ο «Αλάδνρνο» ζα αμηνινγήζεη ηηο θαιύηεξεο πξνζβάζεηο κέζα / έμσ από ηα θηίξηα, ιακβάλνληαο ππόςε ηπρόλ πεξηνξηζκνύο πνπ επηβάιινληαη από ηα θηίξηα, ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο ζηάζκεπζεο / θόξησζεο. Ο «πληνληζηήο» είλαη ππεύζπλνο λα δηαζθαιίζεη όηη ν «Αλάδνρνο» κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζηα θηίξηα θαηά ηνπο ρξόλνπο πνπ ζπκθσλήζεθαλ θαη λα γλσξίδεη αλ άιια ζπλεξγεία ( πρ ειεθηξνιόγνη) πξέπεη λα απνθηήζνπλ πξόζβαζε ζηα θηίξηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθόκηζεο. 8

9 Ο «πληνληζηήο» είλαη ππεύζπλνο γηα ηε δηαζεζηκόηεηα, ηε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ θαζνξηζκέλσλ αλειθπζηήξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηνλ «Αλάδνρν» θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθόκηζεο. ηελ πεξίπησζε ησλ κεραληθώλ, ειεθηξηθώλ ή άιισλ βιαβώλ ησλ νξηζζέλησλ αλειθπζηήξσλ, ή ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ νξηζηεί αλειθπζηήξεο θαη απηνί δελ είλαη δηαζέζηκνη γηα θάπνην άιιν ιόγν, ν «πληνληζηήο» ζα θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα λα επηζηξέςνπλ ζε ρξήζε από ηνλ Αλάδνρν ην ζπληνκόηεξν δπλαηό. Ρεηά ηνλίδεηαη όηη ην θόζηνο απνθαηάζηαζεο θάζε πξνθιεζείζαο βιάβεο ζε δάπεδα, ηνηρνπνηία θ.ι.π. θαηά ηελ κεηαθνξά, βαξύλεη ηνλ «Αλάδνρν». Σν θόζηνο απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηώλ πνπ ζα πξνθιεζνύλ ζηα θηίξηα ζα νξηζζεί από ην ηερληθό ζπλεξγείν πνπ ζα αλαιάβεη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπο. Σν ζπλνιηθό θόζηνο εηζπξάηηεηαη κε παξαθξάηεζε από ην ζπκβαηηθό ηίκεκα. Σα θηβώηηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθόκηζεο δελ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη πάλσ ζηα γξαθεία, αιιά όπνπ είλαη δπλαηόλ, ζην πιάη, ρσξίο λα παξεκπνδίδεηαη ε πξόζβαζε ζηα γξαθεία ή ε ζπζθεπαζία. Γεκάηα θηβώηηα δελ πξέπεη λα ζηνηβάδνληαη πεξηζζόηεξα από ηξία ην έλα πάλσ ζην άιιν δίπια ζηα γξαθεία θαη δελ ζα πξέπεη λα παξεκπνδίδνπλ ηελ θίλεζε θαη ηνπο δηαδξόκνπο. Φνξηεγά & Μεραλήκαηα Ο «Αλάδνρνο» πξέπεη λα δηαζέηεη όια ηα θαηάιιεια κέζα κεηαθνξάο πνπ ζα απαηηεζνύλ (π.ρ. απηνθίλεηα, θιάξθ, γεξαλνύο θ.ι.π) θαη λα πξνζθνκίζεη ηα αλάινγα πηζηνπνηεηηθά πνπ ζα ην απνδεηθλύνπλ ή λα δειώζεη κε ππεύζπλε δήισζε ηνλ αξηζκό θαη είδε κεραλεκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη. Ο «Αλάδνρνο» ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα όιεο ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο από ηελ ηξνραία θαη ηνλ αξκόδην δήκν γηα ηελ ζηάζκεπζε θαη ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη. Σα νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ λα είλαη αζθαιή, λα θιεηδώλνπλ θαη λα δηαζέηνπλ πξνζηαζία ησλ κεηαθεξόκελσλ εηδώλ ζε πεξίπησζε βξνρήο. Να ειέγρνληαη κεηά ην ηέινο θάζε δξνκνινγίνπ ώζηε λα κελ παξακέλνπλ ζε απηά εμνπιηζκόο, θηβώηηα θαη αληηθείκελα πξνο κεηαθόκηζε θαη λα κε κέλνπλ αθύιαθηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθόκηζεο. Ο «Αλάδνρνο» ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί αζθαιηζκέλα ηα κεηαθνξηθά κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ γηα ηελ θάιπςε θηλδύλσλ αηπρήκαηνο, ππξόο, θινπήο, πιεκκύξαο, ηξνκνθξαηηθώλ ελεξγεηώλ θηι. θαη απνδεκηώλεη ην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ ζε θάζε ηέηνηα πεξίπησζε, ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ νξηδόκελα, ρσξίο λα δηθαηνύηαη ηελ 9

10 επίθιεζε αλσηέξαο βίαο. Οπνηαδήπνηε παξάβαζε ή αηύρεκα πνπ ζα πξνθιεζεί από ηα νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν «Αλάδνρνο» επηβαξύλεη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηνλ ίδην. Απαζρνινύκελν πξνζωπηθό Ο «Αλάδνρνο» : ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη αλαιπηηθή θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα απαζρνιήζεη ζεσξεκέλε από ηελ Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο 48 ώξεο πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο κεηαθόκηζεο. ππνρξενύηαη λα δώζεη εγγύεζε όηη έρεη δηαζηαπξώζεη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνύ ή ησλ ππεξγνιάβσλ πνπ ζα αζρνινύληαη κε ηελ κεηαθόκηζε θαη θπξίσο κε ηε κεηαθνξά αξρείσλ κε επίζεκν έγγξαθν κε θσηνγξαθία θαη άδεηα εξγαζίαο ζηελ Διιάδα. Δπίζεο ηα άηνκα απηά λα είλαη εηιηθξηλή, έκπεηξα, αμηόπηζηα, ηθαλά λα πξαγκαηνπνηνύλ κεηαθνκίζεηο, αλά πάζα ζηηγκή λεθάιηα θαη λα ζπκπεξηθέξνληαη κε επγεληθό ηξόπν. ππνρξενύηαη λα αζθαιίζεη ην πξνζσπηθό πνπ ζα απαζρνιεζεί γηα ηε κεηαθνξά από ηπρόλ αηύρεκα ζε θξαηηθό αζθαιηζηηθό θνξέα. ππνρξενύηαη λα δηαζέζεη έκπεηξν πξνζσπηθό γηα ηελ απνζπλαξκνιόγεζε ησλ Η/Τ θαη ησλ ππνινίπσλ κεραλνγξαθηθώλ πιηθώλ. Τπνρξενύηαη λα δηαζέζεη ζην πξνζσπηθό πνπ ζα απαζρνιεζεί γηα ηελ κεηαθνξά εηδηθό δηαθξηηηθό ηαπηόηεηα πνπ ζα θέξεη θσηνγξαθία, ζα αλαγξάθεη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ θαη ζα έρεη ηελ ζθξαγίδα ηνπ «Αλαδόρνπ». Σν πξνζσπηθό είλαη ππνρξεσκέλν λα έρεη ηελ ηαπηόηεηα απηή ζε επθξηλέο ζεκείν. Ο «πληνληζηήο» έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα απαγνξεύζεη ηελ είζνδν ζηνπο ρώξνπο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ ζε άηνκα πνπ δελ έρνπλ ηαπηόηεηα γηα ιόγνπο αζθαιείαο. Αζθάιεηα & Τγηεηλή εξγαδνκέλωλ Ο «Αλάδνρνο» ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη «ρέδην Αζθάιεηαο & Τγηεηλήο» πνπ λα πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιόγεζε θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ θηλδύλσλ, θαη λα δειώλεη ηηο κεζόδνπο κεηξηαζκνύ ησλ θηλδύλσλ πνπ αθνξνύλ ην έξγν απηό. Σν ζρέδην ζα πξέπεη επίζεο λα αληηκεησπίζεη πεξηθεξεηαθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θνηλό πνπ πξνζέξρεηαη ζηα θηίξηα θαη ηνπο ππαιιήινπο ησλ θηηξίσλ. Κηβώηηα Ο «Αλάδνρνο» ζα δηαρεηξίδεηαη όια ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θηβώηηα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλνληαο θαη 'ειάρηζηνλ: 10

11 Σα θηβώηηα ζα πξέπεη λα θιείλνπλ θαη ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξά θαη απαιιαγκέλα από εηηθέηεο θαηά ηελ παξάδνζε. Κηβώηηα γηα ηα πξνζσπηθά αληηθείκελα ζα πξέπεη λα παξαδνζνύλ ηνπιάρηζηνλ 10 εκέξεο πξηλ ηελ κεηαθόκηζε. Έλα πξόγξακκα παξάδνζεο θαη ζπιινγήο θηβσηίσλ (θπξίσο γηα ηα αξρεία), ζα πξέπεη λα ζπκθσλεζεί κε ηνλ «πληνληζηή» πξηλ από θάζε θάζε, ώζηε λα ιακβάλνληαη ππόςε νη πνζόηεηεο ζε θηβώηηα πνπ απαηηνύληαη θαζώο θαη νη ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ. Σα θηβώηηα ζα πξέπεη λα παξαδίδνληαη ζηνπο νξόθνπο θαη ηνπο ρώξνπο πνπ θαζνξίδνληαη θαηά ηελ εκέξα ηεο παξάδνζεο θαη ζα δηαλέκνληαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ «πληνληζηή». Ο «Αλάδνρνο» ζα πξέπεη λα παξέρεη ην απαξαίηεην πξνζσπηθό γηα λα νινθιεξσζεί απηό. Πξέπεη επίζεο λα ζπκθσλεζεί κέζνδνο παξάδνζεο, παξαιαβήο θαη κεηαθνξάο ησλ θηβσηίσλ ώζηε λα ππάξρεη έιεγρνο θαη αζθάιεηα ζηηο παξαδόζεηο από & πξνο. Σα θηβώηηα δελ ζα πξέπεη λα παξεκπνδίδνπλ δηαδξόκνπο, πόξηεο ππξαζθαιείαο θαη νδνύο δηαθπγήο. Υξνλνδηάγξακκα Η αθξηβήο εκεξνκελία ηεο κεηαθνξάο ζα νξηζζεί από ηνλ «πληνληζηή» ν νπνίνο ππνρξενύηαη λα ελεκεξώζεη ηνλ «Αλάδνρν» ηνπιάρηζηνλ 10 εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο. Η κέγηζηε δηάξθεηα νξίδεηαη ζε 9 εκέξεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αββαηνθύξηαθνπ πξηλ θαη κεηά. Γηα ηελ δηεπθόιπλζε ηνπ έξγνπ, νξηζκέλεο εξγαζίεο κεηαθνξάο νη νπνίεο δελ ζα εκπνδίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο κεηαθνξάο. Οη ώξεο θαη ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηώλ ζα νξηζηηθνπνηεζνύλ κεηά από ζπλεξγαζία ηνπ «Αλαδόρνπ» κε ηνλ «πληνληζηή». Οη ώξεο κεηαθνξάο θαιύπηνπλ όιεο ηηο εκέξεο (εξγάζηκεο θαη αξγίεο), κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη νη ππάιιεινη πνπ ζα επηβιέπνπλ ηελ κεηαθνξά ζα γλσξίδνπλ εγθαίξσο πξηλ θαη πάληνηε ζε ζπλελλόεζε κε ηνπο ππεπζύλνπο γηα ηηο επί κέξνπο ιεπηνκέξεηεο. 11

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ)

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΟΤ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ ΤΠΟΛΔΙΜΜΑΣΩΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ :

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΥΟΛIΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΥΟΛIΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ 7/2014 Μ Δ Λ Δ Σ Ζ Π Ρ Ο Μ Ζ Θ Δ Η Α ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΥΟΛIΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ CPV:

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850702 2015-06-16

15PROC002850702 2015-06-16 πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πιεξνθνξίεο: Zήθνπ Μαξγαξίηα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr «ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ- ΠΡΟ: Δθεκεξίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σ.Δ.Δ., ΠΔΓΜΖΔΓΔ, ΠΔΔΓΔ Πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», Ηζηνζει. ΓΔ

-ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ- ΠΡΟ: Δθεκεξίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σ.Δ.Δ., ΠΔΓΜΖΔΓΔ, ΠΔΔΓΔ Πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», Ηζηνζει. ΓΔ -ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ- ΠΡΟ: Δθεκεξίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σ.Δ.Δ., ΠΔΓΜΖΔΓΔ, ΠΔΔΓΔ Πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», Ηζηνζει. ΓΔ ΚΟΙΝ: ΑΓΤ/ΓΜΥ 731 ΓΔ/Σκ. Μει., ΣΟΓ, Πίλ. Αλαθνηλώζ. 731 ΔΝΗ ΣΡΚΧΝ ΕΡΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σει.: 210-7487652

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Δ 95.12.10 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΡΑΜΜΗ Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ 10 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Η Οδηγία ηέθηκε ζε ιζσύ με ηην ςπ απιθμ.../

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα:

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα: ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣ/Ζ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΣΔΥΛ. ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΣΚΖΚΑ ΑκεΑ Σαρ. Γ/λζε Σαρ. Θώδηθαο Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν Fax. e-mail ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: / 017 / 02.04.15 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έλαξμε Δγγξαθώλ πκκεηνρήο: Γεπηέξα 06.04.15 Λήμε Δγγξαθώλ:

Διαβάστε περισσότερα