ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011

2 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών. oεξάλειψη της γραφειοκρατίας. oενίσχυση της διαφάνειας. oτόνωση της επιχειρηματικότητας. oκαηαγξαθή ησλ θηηξίσλ ηεο ρώξαο. oέιεγρνο θαηαζθεπώλ θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 2

3 Οι τομές του σχεδίου νόμου o Καταργούνται νη Πνιενδνκίεο με τη μορφή θαη ηηο αξκνδηόηεηεο που είχαν έως σήμερα. o Με επζύλε ησλ Μεραληθώλ ζπληάζζνληαη νη κειέηεο θαη εθηειείηαη ην νηθνδνκηθό έξγν. o Η Υπεξεζία Δόκεζεο ηνπ Δήκνπ κε ηελ ππνβνιή ηνπ ηνπνγξαθηθνύ θαη ηνπ δηαγξάκκαηνο θάιπςεο, πηζηνπνηεί ην δηθαίσκα δόκεζεο ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο δόκεζεο θαη εθδίδεη ζε 5 εκέξεο ηελ Έγθξηζε Δόκεζεο. o Με ηελ πξνζθόκηζε ησλ ππνινίπσλ κειεηώλ, ρνξεγείηαη ζε 2 εκέξεο ε Άδεηα Δόκεζεο γηα ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ. o Πξνβιέπνληαη απζηεξέο πνηλέο έσο θαη αθαίξεζε άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο - γηα ηνπο κεραληθνύο ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί όηη νη κειέηεο δελ εθπνλήζεθαλ ζύκθσλα κε ηηο γεληθέο θαη εηδηθέο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο ή όηη νη εξγαζίεο δόκεζεο δελ εθηειέζηεθαλ ζύκθσλα κε ηηο ππνβιεζείζεο κειέηεο. 3

4 Οι τομές του σχεδίου νόμου o Δηαρσξίδεηαη το εγκριτικό από το εποπτικό έργο. o Ειδικοί Ελεγκτές Δόμησης ζα ειέγρνπλ το σύνολο των κατασκευών. o Θεζπίδεηαη ε ηλεκτρονική υποβολή μελετών και δηθαηνινγεηηθώλ, θαζώο θαη ε ειεθηξνληθή ηήξεζε Αξρείσλ θαη Μεηξώσλ Μειεηεηώλ. o Καηαξγνύληαη νη δηάθνξεο επηηξνπέο θαη ζπζηήλνληαη αλά πεξηθεξεηαθή ελόηεηα ηα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής και τα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων 4

5 1. Έγκριση δόμησης Μέχρι σήμερα, οι πολίτες υποβάλλονταν σε δαπάνες για εκπονήσεις μελετών και σε χρονοβόρες διαδικασίες για συμπλήρωση δεκάδων φακέλων, χωρίς να γνωρίζουν εάν τελικά δικαιούνται να δομήσουν. Με ηελ ππνβνιή θαη ηνλ έιεγρν από ηελ Υπεξεζία Δόκεζεο τριών δικαιολογητικών: 1. Τοπογραφικό διάγραμμα, 2. Πιήξεο Διάγραμμα Κάλυψης, 3. Αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων δίδεηαη ε Έγκριση Δόμησης - δειαδή νη όξνη θαη ε δπλαηόηεηα δόκεζεο - εληόο 5 ημερών. 2. Άδεια δόμησης Με πιήξε ευθύνη ησλ κειεηεηώλ κεραληθώλ, συντάσσονται και υποβάλλονται ηλεκτρονικά όιεο οι μελέτες και η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου διαπιστώνεη τν ζύλλνκν ησλ κειεηώλ θαη ηελ πληρότητα του φακέλοπ θαη εκδίδει την Άδεια Δόμησης σε 2 ημέρες, όπνηε θαη μεθηλνύλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο. 5

6 3. Ελεγκτικός μηχανισμός & έλεγχοι κατασκευών Θεσπίζεται ο υποχρεωτικός έλεγχος κάθε νέας κατασκευής που πραγματοποιείται σε διαφορετικά στάδια από τους Ελεγκτές Δόμησης. Οη Ειεγθηέο Δόκεζεο: o Είναι ιδιώτες μηχανικοί, o Αποκτούν την Άδεια Ελεγκτή Δόμησης αθνύ παξαθνινπζήζνπλ εηδηθό εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζε ΑΕΙ / ΤΕΙ ή άιιν πηζηνπνηεκέλν θέληξν θαηάξηηζεο θαη πεξάζνπλ κε επηηπρία ηηο εξετάσεηο, o Έχουν ηεηξαετή θητεία, o Εποπτεύονται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης & Ενέργειας ηνπ ΥΠΕΚΑ θαη ππόθεηληαη ζε απζηεξέο δηνηθεηηθέο θπξώζεηο 6

7 3. Ελεγκτικός μηχανισμός & έλεγχοι κατασκευών (συνέχεια) o Για τηλ πιστή εφαρμογή των μελετών της άδειας δόμησης, οι υποχρεωτικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται με αυτοψία από διαφορετικό κάθε φορά Ελεγκτή Δόμησης, που ορίζεται με ηλεκτρονική κλήρωση και υπό την επίβλεψη της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης & Ενέργειας ηνπ ΥΠΕΚΑ o Οι έλεγχοι διενεργούνται τουλάχιστον σε ένα από τα 3 στάδια κάθε οικοδομής θεμελίωση, ολοκλήρωση φέροντος οργανισμού και περαίωση οικοδομής - ανάλογα με το μέγεθος και το είδος της o Μετά την τελευταία αυτοψία από τους Ελεγκτές Δόμησης, εκδίδεται το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής, το οποίο είναι απαραίτητο για τη σύνδεση του οικοδομήματος με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και ολοκληρώνεται η Ταυτότητα Κτιρίου. 7

8 4. Ηλεκτρονική υποβολή μελετών & αρχειοθέτηση των αδειών Κάθε επικοινωνία, συναλλαγή ή υποβολή στοιχείων μεταξύ δημοσίων αρχών και πολιτών για την έκδοση, ανανέωση και ανάκληση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης ζα εκτελείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. o Ψηφιοποιείται σταδιακά όλο το έντυπο αρχείο των εκδοθέντων οικοδομικών αδειών. Δημιουργούνται : o Ηλεκτρονικό Αρχείο τήρησης & καταχώρησης υφιστάμενων Αδειών Δόμησης, o Ηλεκτρονικό Μητρώο Έργου & Ταυτότητας Κτιρίου, o Διαδραστική διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης και πληροφόρησης σχετικά με την Πολεοδομική Νομοθεσία, o Οι άδειες δόμησης δημοσιεύονται στο διαδίκτυο όπως προβλέπει ο ν /2010 8

9 5. Σύζηαζε γνωμοδοτικών οργάνων α. Συμβούλια Αρχιτεκτονικής Καταργούνται οι Επιτροπές Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) που συμπλήρωσαν 30 χρόνια λειτουργίας και ζπζηήλνληαη τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, με ανακόξθσζε ηνπ ηξόπνπ ζπγθξόηεζήο ηνπο θαη ησλ αρμοδινηήησλ ηνπο. Τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής είναι 4μελή και συγκροτούνται από αρχιτέκτονες που διαθέτουν δύο τουλάχιστον από τα παρακάτω προσόντα : o Μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές σε Αρχιτεκτονικές Σχολές o Συμμετοχή σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς o Διάκριση σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς o Δημοσιεύσεις επί αρχιτεκτονικών θεμάτων o 8εηή αξρηηεθηνληθή εκπεηξία Διαμορφώνεται Μητρώο Μελετητών, από το οποίο κληρώνονται ηλεκτρονικά τα μέλη του Συμβουλίου. 9

10 α. Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (συνέχεια) Τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής γνωμοδοτούν για θέματα: o Δόμησης σε ιστορικά κέντρα πόλεων, o Παραδοσιακών οικισμών, o Περιοχών ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, o Διατηρητέων και κηρυγμένων κτιρίων, o Καινοτόμων αρχιτεκτονικών μελετών κ.α. Για την ελίζρπζε της διαφάνειας στο έργο των Συμβουλίων, το ΥΠΕΚΑ έχει δρομολογήσει την εκπόνηση μελετών μορφολογικών κανόνων γηα θάζε Καλλικρατικό Δήμο, πνπ θα καθιερώσουν αξρηηεθηνληθά θξηηήξηα πνπ ζα ζπλάδνπλ κε ηελ αξρηηεθηνληθή παξάδνζε θάζε πεξηνρήο. 10

11 β. Κεληξηθό Συμβούλιν Αρχιτεκτονικής Συγκροτείται στην έδρα του ΥΠΕΚΑ με σκοπό : o Να εισηγείται και να γνωμοδοτεί για ζεκαληηθά θέματα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, o Να γνωμοδοτεί για ειδικές περιπτώσεις αρχιτεκτονικών μελετών που διαβιβάζονται από τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, o Να αποφασίζει επί των ενστάσεων κατά των αποφάσεων των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής. Πρόεδρος ορίζεται ο Γ.Γ. του ΥΠΕΚΑ με αρμοδιότητες σε θέματα αστικού περιβάλλοντος και αποτελείται από: o Αρχιτέκτονα, μέλος ΔΕΠ Αρχιτεκτονικής Σχολής, o Αρχιτέκτονα, με ειδίκευση ή εμπειρία στο σχεδιασμό τοπίου, o Αξρηηέθηνλεο, εκπρόσωποι ΤΕΕ και ΣΑΔΑΣ, o Αρχιτέκτονα, Δηεπζπντής ΥΠΕΚΑ, o Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο ΥΠΕΚΑ. 11

12 γ. Συμβούλιο Πολεοδομικών θεμάτων & Αμφισβητήσεων Συγκροτείται σε κάθε περιφερειακή ενότητα και έχει Πρόεδρο τον Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους o Εξετάζει τις προσφυγές κατά : των πορισμάτων των Ελεγκτών Δόμησης, των πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων των Υ.ΔΟΜ. o Ασκεί τις αρμοδιότητες των τέως Συμβουλίων Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων είναι 5μελές και αποτελείται από: o Δύο Μηχανικούς της αρμόδιας Διεύθυνσης για θέματα Πολεοδομίας & Χωροταξίας της οικείας αποκεντρωμένης Διοίκησης, o Μηχανικό, εκπρόσωπο του ΤΕΕ, o Μηχανικό, εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων. 12

13 δ. Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών θεμάτων & Αμφισβητήσεων Συγκροτείται στην έδρα του ΥΠΕΚΑ και ασκεί τις αρμοδιότητες του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. Πρόεδρος ορίζεται ο Γ.Γ. του ΥΠΕΚΑ με αρμοδιότητες σε θέματα αστικού περιβάλλοντος και ως μέλη: o Νομικός Σύμβουλος του Κράτους στο ΥΠΕΚΑ, o Δύο Διευθυντές του ΥΠΕΚΑ, o Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, o Εκπρόσωπος των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων. 13

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249 25 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4030 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...2 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ...3 3. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟς

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης Επιμελητηριακής 2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές διατάξεις για τη χορήγηση Άδειας όµησης

Γενικές διατάξεις για τη χορήγηση Άδειας όµησης Υπουργική Απόφαση 8957/2004 «Απαιτούµενες Μελέτες, ικαιολογητικά και ιαδικασίες έκδοσης των Αδειών όµησης» (ΦΕΚ Β' 425/2.3.2004) Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΕ).

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΕ). ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΕ). ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ...3 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4- 05) : Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Έννοιες Ορισµοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Έννοιες Ορισµοί Νόµος 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 42/22.2.2005) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοιες Ορισµοί Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 8 10 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4229 Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστά σεων Άδεια παράστασης και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6009 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 251 13 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 7533 Διαδικασία έντυπης υποβολής Έγκρισης Δόμησης και Άδειας Δόμησης Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19571 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1427 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πρωτ. οικ. 26804 Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνι σμών και γενικά

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθ- µίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις Πολεοδοµικής Επί της αρχής ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθ- µίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις Πολεοδοµικής Επί της αρχής ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθ- µίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις Πολεοδοµικής νοµοθεσίας» Επί της Αρχής Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 142 Αποστολή του Υπουργείου Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

2.Ο ανάδοχος (μελέτης)-μελετητής,γραφείο μελετών-συμπράττοντα γραφεία μελετών

2.Ο ανάδοχος (μελέτης)-μελετητής,γραφείο μελετών-συμπράττοντα γραφεία μελετών Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.Η μελέτη Μία από τις βασικές επαγγελματικές ενασχολήσεις του μηχανολόγου είναι η εκπόνηση μελετών. Με τον ν.716/1977 Περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Σ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 94 14 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4258 Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα ρυθμίσεις Πολεοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 10 01 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Α ΜΕΡΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νέα Εκπαιδευτική πολιτική και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Νέα Εκπαιδευτική πολιτική και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Νέα Εκπαιδευτική πολιτική και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Φεβρουάριος 2011 Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Φεβρουάριος 2011 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η επιχειρηματική δραστηριότητα πραγματοποιείται από φυσικά πρόσωπα (ατομική επιχείρηση) ή από εταιρείες (νομικά πρόσωπα). Με τον όρο «εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι:

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι: Nόμος 2986/2002 (ΦΕΚ 24/13-2-2002) Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 174 8 Αυγούστου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4178 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλο ντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ Η πράξη αναλογισµού αποτελεί µέρος της διαδικασίας απαλλοτρίωσης των τµηµάτων οικοπέδων, που ρυµοτοµούνται µε την εφαρµογή του ισχύοντος ρυµοτοµικού σχεδίου, που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων με τους

Διαβάστε περισσότερα