ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 5/12/2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Σρωτ. : 30/004/4204 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 5/12/2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Σρωτ. : 30/004/4204 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 5/12/2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Σρωτ. : 30/004/4204 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟ (ςε θλεκτρονικι μορφι) ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Χθμικζσ Χπθρεςίεσ Γ.Χ.Μ. Οομαρχιακοφ επιπζδου ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ B ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΟΤΙΩΝ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΑΣΩΝ & ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Φαχ. Διεφκυνςθ: Αν. Φςόχα 16, 11521, Ακινα TELEFAX: Φαχ. Μϊδικασ: Πληροφορίεσ: Χρ. Φςιτςιμπίκου,MSc, PhD,ERT Οικόλαοσ Υπετςζρθσ, PhD Φθλζφωνο: , C:\NIKOSpetseris\ΕΜΧΠ\Site Φάκελος Αρχειοθέτησης: Εγκύκλιοι No 3 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ (ςε θλεκτρονικι μορφι) 1. Ωσ Σίνακασ Αποδεκτϊν 2. Γραφείο Σροϊςταμζνθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ ΓΧΜ ΘΕΜΑ : Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων Υχετικά: 1. Μανονιςμόσ (ΕΜ) αρικμ. 1907/2006, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει 2. Μανονιςμόσ (ΕΜ) αρικμ. 1272/2008, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει 3. Απόφ. ΑΧΥ 265/2002 (ΦΕΜ 1214/Βϋ/2002) 4. Απόφ. Α.Χ.Υ. 270/2005 (ΦΕΜ 100/Βϋ/2006) 5. Απόφ. ΑΧΥ 381/2005, ΦΕΜ 539/Βϋ/ ΜΧΑ /2663 (ΦΕΜ 1410/Βϋ/2010) 7. Εγκφκλιοσ τθσ Δ/νςθσ Σεριβάλλοντοσ ΓΧΜ με Α.Σ /1289/ , 8. Εγκφκλιοσ τθσ Δ/νςθσ Σεριβάλλοντοσ ΓΧΜ με Α.Σ /2242/ Εγκφκλιοσ τθσ Δ/νςθσ Σεριβάλλοντοσ ΓΧΜ με Α.Σ /3219/ Υε ςυνζχεια των ανωτζρω ςχετικϊν 7-9, κα κζλαμε να ςασ ενθμερϊςουμε για τα ακόλουκα: 1. Ματ εφαρμογι του άρκρου 45 του κανονιςμοφ 1272/2008/ΕΜ για τθν «ταξινόμθςθ, επιςιμανςθ και ςυςκευαςία των ουςιϊν και των μειγμάτων», θ Διεφκυνςθ Σεριβάλλοντοσ του ΓΧΜ ζχει οριςτεί ωσ ο αρμόδιοσ Εκνικόσ Φορζασ για τθν παραλαβι των πλθροφοριϊν που αφοροφν τθν ανταπόκριςθ ςε καταςτάςεισ ζκτακτου κινδφνου για τθν υγεία, ςφμφωνα με το άρκρο 3 τθσ ΜΧΑ /2663 (ΦΕΜ 1410/Βϋ/2010). Επίςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 17 τθσ Αποφ. ΑΧΥ 265/02 (ΦΕΜ 1214/Β/2002) περί «ταξινόμθςθσ, ςυςκευαςίασ & επιςιμανςθσ επικινδφνων παραςκευαςμάτων», θ οποία εναρμονίηει τθν ελλθνικι νομοκεςία ωσ προσ τθν οδθγία 1999/45/ΕΜ, θ Δ/νςθ Σεριβάλλοντοσ του ΓΧΜ ορίηεται ωσ θ αρμόδια Εκνικι Αρχι για τθν ςυγκζντρωςθ των ςχετικϊν με τθν υγεία πλθροφοριϊν. Υτισ πλθροφορίεσ αυτζσ περιλαμβάνεται θ χθμικι ςφνκεςθ των μειγμάτων που διατίκενται ςτθν Σελίδα 1/12

2 αγορά και ταξινομοφνται ωσ επικίνδυνα βάςει των επιπτϊςεων τουσ ςτθν υγεία ι των φυςικϊν τουσ επιπτϊςεων. 2. Υε εφαρμογι των ανωτζρω διατάξεων θ Δ/νςθ Σεριβάλλοντοσ ζχει κεςπίςει από το 1997 το «Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων» με ςκοπό να παρζχει πλθροφορίεσ (α) για τθν κάλυψθ τθσ ιατρικισ ηιτθςθσ με τθ λιψθ προλθπτικϊν ι κεραπευτικϊν μζτρων ςε επείγουςεσ καταςτάςεισ από το Μζντρο Δθλθτθριάςεων και (β) φςτερα από αίτθμα των κρατϊν μελϊν, για τθ διενζργεια ςτατιςτικισ ανάλυςθσ προκειμζνου να εντοπιςτοφν οι περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ ενδζχεται να απαιτείται να λθφκοφν βελτιωμζνα μζτρα για τθ διαχείριςθ του κινδφνου. Οι ανωτζρω πληροφορίεσ δεν χρηςιμοποιοφνται για άλλουσ ςκοποφσ. Ζχουν εκδοκεί κατά καιροφσ ςχετικζσ εγκφκλιοι (ςχετικά 7-9). Ρι πλθροφορίεσ που περιζχονται ςτο ΕΞΧΣ τυγχάνουν χειριςμοφ εμπιςτευτικϊν δεδομζνων. Ρι πλθροφορίεσ που υποβάλλονται για τθ χθμικι ςφνκεςθ των μειγμάτων είναι κατ ελάχιςτο αυτζσ που αναφζρονται ςτο Δελτίο Δεδομζνων Αςφαλείασ, όπωσ περιγράφεται ςτθ παράγραφο 3.2 του Ξζρουσ Α του Σαραρτιματοσ ΙΙ του Μαν. (ΕΜ)453/2010, ο οποίοσ αποτελεί τροποποίθςθ του Μαν. (ΕΜ) 1907/2006. Υτθν περίπτωςθ που κατά τθν καταχϊριςθ ενόσ προϊόντοσ ςτο ΕΞΧΣ, ο καταχωρίηων επιλζγει να δθλϊςει τθν πλήρη εκατοςτιαία ςφνθεςη του προϊόντοσ του, ζχει τθ δυνατότθτα να ςυνάψει ςφμφωνο εμπιςτευτικότθτασ με τθ Δ/νςθ Σεριβάλλοντοσ ΓΧΜ. 3. Τποχρζωςη καταχώρηςησ ςτο ΕΜΧΠ ζχουν όςοι παράγουν, ειςάγουν ι διακινοφν χημικά προϊόντα που ταξινομοφνται ωσ επικίνδυνα, (για παράδειγμα χρϊματα, ςτεγανωτικά, κόλλεσ, φυτοπροςτατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα, καφςιμα και πρόςκετα καυςίμων, μελάνια, λιπάςματα κλπ) είτε λόγω των φυςικοχημικών τουσ ιδιοτήτων (όπωσ εφφλεκτα, οξειδωτικά κλπ), είτε λόγω των επιπτώςεών τουσ ςτην υγεία (όπωσ επιβλαβι, τοξικά, καρκινογόνα, ευαιςκθτοποιθτικά αναπνευςτικοφ κλπ). Υθμειϊνεται ότι θ υποχρζωςθ καταχϊριςθσ ςτο ΕΞΧΣ υπάρχει και για τα βιοκτόνα και φυτοπροςτατευτικά προϊόντα τα οποία ζχουν ζγκριςθ από τουσ αντίςτοιχουσ αρμόδιουσ φορείσ (Χπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Φροφίμων και Ελλθνικόσ Ρργανιςμόσ Φαρμάκων). 4. Υε περίπτωςθ αλλαγισ τθσ χθμικισ ςφνκεςθσ ι/ και τθσ ταξινόμθςθσ ενόσ προϊόντοσ χωρίσ τθν αλλαγι εμπορικισ ονομαςίασ, το προϊόν πρζπει να καταχωρθκεί εκ νζου ςτο ΕΞΧΣ. Φο ίδιο ιςχφει και ςε περίπτωςθ αλλαγισ μόνο τθσ εμπορικισ ονομαςίασ του προϊόντοσ. Δεν διαγράφονται εγγραφζσ καταχωρθμζνων προϊόντων ςτο ΕΞΧΣ. 5. Δεν υπάρχει υποχρζωςη καταχϊρθςθσ όςων μειγμάτων ταξινομοφνται μόνον λόγω τθσ επικινδυνότητασ για το περιβάλλον, κακϊσ και των επικινδφνων προϊόντων που είναι χημικζσ ουςίεσ κατά τον οριςμό του καν. 1272/2008/ΕΜ (CLP), άρκρο 2, ςθμείο 7. Για τα ανωτζρω θ καταχϊριςθ μπορεί να πραγματοποιθκεί προαιρετικά. 6. Θεωροφνται ωσ καταχωρημζνα ςτο ΕΞΧΣ τα προϊόντα που ζχουν ιδθ λάβει αρικμό καταχϊρθςθσ από τθ Δ/νςη Πρώτων Τλών & Βιομηχανικών Προϊόντων του ΓΧΚ, ςφμφωνα με τθν ΜΧΑ 1233/91 και 172/92 (ΦΕΜ 277/Β/1992) όπωσ τροποποιικθκε από τθν ΧΑ 918/96 (ΦΕΜ 539/Β/1997) 7. Τπόχρεοσ για τθν καταχϊρθςθ ςτο ΕΞΧΣ είναι ο παραγωγόσ, ειςαγωγζασ ή ο υπεφθυνοσ διάθεςησ του προϊόντοσ ςτην αγορά, ο οποίοσ είναι και ο αποκλειςτικά υπεφθυνοσ για τθν ορκότθτα και εγκυρότθτα των παρεχόμενων πλθροφοριϊν, κακϊσ και για τυχόν ςυνζπειεσ από τθν παροχι μθ ορκϊν πλθροφοριϊν. Υυνιςτάται να γίνεται θ καταχϊριςθ του προϊόντοσ ςτο ΕΞΧΣ πριν τθ διάκεςι του ςτθν αγορά, ι το αργότερο μζςα ζνα μινα από τθν κυκλοφορία του. Για προϊόντα, τα οποία δεν ζχουν καταχωρθκεί ςτο ΕΞΧΣ και ζχουν υποχρζωςθ καταχϊριςθσ επιβάλλεται πρόςτιμο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 20Β Σελίδα 2/12

3 τθσ Αποφ. ΑΧΥ 270/05 (ΦΕΜ 100/Β/06) και του άρκρου 2 τθσ ΜΧΑ /2663 (ΦΕΜ 1410/Β/2010). 8. Για τθν καταχϊριςθ ενόσ προϊόντοσ ςτο ΕΞΧΣ χρθςιμοποιείται λογιςμικό που διατίκεται μαηί με λεπτομερείσ οδθγίεσ καταχϊριςθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Δ/νςθσ Σεριβάλλοντοσ ΓΧΜ (http://www.gcsl.gr/index.asp?a_id=283&txt=y&show_sub=1 ). 9. Φο προϊόν μετά τθν επιτυχι καταχϊρθςι του ςτο ΕΞΧΣ λαμβάνει ζναν αρικμό ταυτοποίθςθσ (product identification number), ο οποίοσ χρθςιμεφει για οποιαδιποτε μελλοντικι αναφορά ςτο ςυγκεκριμζνο προϊόν (π.χ. γνωςτοποίθςθ αλλαγισ ςφνκεςθσ ι ταξινόμθςθσ). Ρ αρικμόσ αυτόσ δεν αναγράφεται ςτθν ςυςκευαςία του προϊόντοσ και δε ςυνιςτά ζγκριςη κυκλοφορίασ του προϊόντοσ. Ξε εκτίμθςθ, Θ ΣΤΡΛΥΦΑΞΕΟΘ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ Δρ. ΔΘΞΘΦΤΑ ΔΑΟΙΘΝ ΣΙΟΑΜΑΥ ΑΣΡΔΕΜΦΩΟ 1. Χπουργείο Ρικονομικϊν Γραφείο κ. Γεν. Γραμματζα Δ/νςθ Ρικονομικϊν Τοϊν, Φμιμα Εξαγωγϊν, Fax : Γενικι Δ/νςθ Φελωνείων, Fax : θ Δ/νςθ Φελωνειακϊν Διαδικαςιϊν, Fax : θ Δ/νςθ Φελωνειακϊν Eλζγχων, Fax : θ Δαςμολογικι Δ/νςθ, Fax : Χπ. Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Φροφίμων Δ/νςθ Σροςταςίασ Φυτικισ Σαραγωγισ Νεωφ. Υυγγροφ 150, Μαλλικζα Φθλ.: Φθλ/πο: ΕΡΦ Νεωφ. Ξεςογείων 284, Ακινα Φθλ.: Φθλ/πο: Σανελλινια Ζνωςθ Βιομθχανιϊν Χρωμάτων, Βερνικιϊν και Ξελανιϊν Νεωφόροσ Ναγουμιτηι 23, Μαλλικζα Φθλ.: Φθλ/πο: Ε.ΥΧ.Φ. (Ελλθνικόσ Υφνδεςμοσ Φυτοπροςταςίασ) Σατθςίων 53, Ακινα Φθλ.: Φθλ/πο: Σελίδα 3/12

4 6. Υ.Ε.Β. (Υφνδεςμοσ Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν) Πενοφϊντοσ 5, Ακινα Φθλ.: Φθλ/πο: Υ.Ε.Β.Α.Υ. (Υφνδεςμοσ Ελλθνικισ Βιομθχανίασ Απορρυπαντικϊν και Υαπϊνων) Βερβαίνων 16, Ακινα Φθλ.: , Φθλ/πο: ΣΑ.ΥY.Β.Α.Χ. (Σανελλινιοσ Υφνδεςμοσ Βιοτεχνϊν Απορρυπαντικϊν και Χθμικϊν Σροϊόντων) Νεωφ. Μαραμανλι 25, Αχαρνζσ Φθλ.: , Φθλ/πο: Υ.Ε.Χ.Β. (Υφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Χθμικϊν Βιομθχανιϊν) Νεωφόροσ Ναγουμιτηι 23, Μαλλικζα Φθλ.: Φθλ/πο: Υ.Β.Β.Ε. (Υφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Βορείου Ελλάδοσ) Σλ. Ξοριχόβου 1, Θεςςαλονίκθ Φθλ.: Φθλ/πο: Υ.Σ.Ε.Ν. (Υφνδεςμοσ Σαραγωγϊν & Εμπόρων Νιπαςμάτων) Μολοκοτρϊνθ 15 Α 3 οσ ροφοσ, Ακινα Φθλ. /Φθλ/πο: Υφνδεςμοσ Ελλινων Βιοτεχνϊν Σαιδικϊν Σαιχνιδιϊν και Αμαξϊν Ηαχία 1 & Δομοκοφ, Ακινα Φθλ.: Φθλ/πο: Υ.Ε.Μ.Ε.Σ. (Υφλλογοσ Ελλινων Ματαςκευαςτϊν Εμπόρων Σαιχνιδιϊν) Φιλιππίδου 26, Ακινα Σανελλινιοσ Υφνδεςμοσ Εξαγωγζων Μρατίνου 11, Ακινα Φθλ.: , Φθλ/πο: O.E.T.E. (Ρμοςπονδία Εκτελωνιςτϊν τθσ Ελλάδοσ) Μαραΐςκου82, Σειραιάσ Φθλ.: Φθλ/πο: Υφνδεςμοσ Αεροηόλ Ελλάδοσ 15 ο χλμ Ε.Ρ. Ακθνϊν-Ναμίασ Μθφιςιά Φθλ.: , Σελίδα 4/12

5 Φθλ/πο: Υφνδεςμοσ Ξεταλλευτικϊν Επιχειριςεων Βασ. Γεωργίου Βϋ & Τθγίλλθσ, Ακινα Φθλ.: Φθλ/πο: Υφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Βιομθχανιϊν Μεραμοποιΐασ Φαβάκθ 4Α, Θζρμθ - Θεςςαλονίκθ Φθλ.: Φθλ/πο: Σανελλινιοσ Υφνδεςμοσ Βιομθχάνων Αρωμάτων & Αντιπροςϊπων Μαλλυντικϊν Φιλικισ εταιρείασ 22 Α, ΧΑΝΑΟΔΤΙ Φθλ.: Φθλ/πο: Υφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Σαραγωγισ Χλικϊν & Υυςκευαςίασ Τοδοδαφνθσ 19, ΧΑΝΑΟΤΙ, Φθλ.: 210/ , FAX. 210/ ,, Φθλ/πο: Υφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Σλαςτικϊν Ελλάδοσ Ξιχαλακοποφλου 66, ΑΘΘΟΑ Φθλ.: Φθλ/πο: Υφνδεςμοσ Εκτυπωτικϊν Ξζςων Επικοινωνίασ Ελλάδοσ (ΥΕΞΕΕ) Τάδου 4, Σλατεία Αττικισ, ΑΘΘΟΑ Φθλ.: Φθλ/πο: Υφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Βιομθχανιϊν Χάρτου Βασ. Υοφίασ 62, ΙΝΙΥΙΑ ΑΘΘΟΑ Φθλ.: Φθλ/πο: Υφνδεςμοσ Ελλινων Βιομθχάνων Μλωςτοχφαντουργϊν Πενοφϊντοσ 5, ΑΘΘΟΑ Φθλ.: , Φθλ/πο: Σανελλινιοσ Υφνδεςμοσ Βαφείων & Φινιςτθρίων Φυποβαφείων Δωδεκανιςου 22, ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘ Φθλ.: Φθλ/πο: Υφνδεςμοσ Εταιρειϊν Εμπορίασ Σετρελαιοειδϊν Ελλάδοσ Κωνοσ δραγοφμθ 46, ΙΝΙΥΙΑ ΑΘΘΟΑ Φθλ.: Φθλ/πο: Σελίδα 5/12

6 27. Ζνωςθ Φςιμεντοβιομθχανιϊν Ελλάδοσ Υταφρου Σερικλζουσ , Ακινα Φθλ.: Φθλ/πο: ΦΕΕ (Φεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ) Οίκθσ 4, Ακινα Φθλ.: Φθλ/πο: K.E.E.E. (Μεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ) Ακαδθμίασ 7, Ακινα Tθλ.: Φθλ/πο: E.B.E.A. (Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν) Ακαδθμίασ 7, Ακινα Φθλ.: Φθλ/πο: , Διεκνζσ Εμπορικό Επιμελθτιριο Μάνιγγοσ 27, Ακινα Φθλ.: Φθλ/πο: Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν Ακαδθμίασ 18, Ακινα Φθλ.: Φθλ/πο: Επαγγελματικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν Σανεπιςτθμίου 44, Ακινα Φθλ.: Φθλ/πο: Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Σειραιϊσ Νουδοβίκου 1 - Σλατεία Τοφςβελτ, Σειραιάσ Φθλ.: Φθλ/πο: Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Σειραιϊσ Μαραΐςκου 111, Σειραιάσ Φθλ.: , , Φθλ/πο: , Επαγγελματικό Επιμελθτιριο Σειραιϊσ Αγ. Μωνςταντίνου 3, Σειραιάσ Φθλ.: , Φθλ/πο: Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ Σελίδα 6/12

7 Φςιμιςκι 29, Θεςςαλονίκθ Φθλ.: Φθλ/πο: , Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ Αριςτοτζλουσ 27, Θεςςαλονίκθ Φθλ.: Φθλ/πο: , Επαγγελματικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ Αριςτοτζλουσ 27, Θεςςαλονίκθ Φθλ.: Φθλ/πο: Επιμελθτιριο Αιτωλοακαρνανίασ Σαπαςτράτου 53 & Υμφρνθσ, Αγρίνιο Φθλ.: , Φθλ/πο: Επιμελθτιριο Αργολίδασ Μορίνκου 23, Άργοσ Φθλ.: , Φθλ/πο: Επιμελθτιριο Αρκαδίασ 25 θσ Ξαρτίου & Σανόσ 21, Φρίπολθ Φθλ.: , Φθλ/πο: Επιμελθτιριο Άρτασ Ξ. Γραικοφ & Φλζμιγκ, Άρτα Φθλ.: Φθλ/πο: Επιμελθτιριο Αχαΐασ Ξιχαλακοποφλου 58, Σάτρα Φθλ.: , Φθλ/πο: Επιμελθτιριο Βοιωτίασ Ν. Μουτςοπετάλλου 1, Νιβαδειά Φθλ.: , Φθλ/πο: Επιμελθτιριο Γρεβενϊν Εμμανουιλ Σαπά 7, Γρεβενά Φθλ.: Φθλ/πο: Επιμελθτιριο Δράμασ Ν. Ναμπριανίδου 40, Δράμα Φθλ.: , 22392, Φθλ/πο: Σελίδα 7/12

8 48. Επιμελθτιριο Δωδεκανιςου Γρ. Ναμπράκθ 8, Τόδοσ Φθλ.: , 22282, Φθλ/πο: Επιμελθτιριο Ζβρου Ν. Δθμοκρατίασ 307, Αλεξανδροφπολθ Φθλ.: , Φθλ/πο: Επιμελθτιριο Ευβοίασ Βενιηζλου 12, Χαλκίδα Φθλ.: , Φθλ/πο: Επιμελθτιριο Ευρυτανíασ Οικολάου Φςιαμποφλα 5, Μαρπενιςι Φθλ.: , Φθλ/πο: Επιμελθτιριο Ηακφνκου Αντ. Ξακρι 2, Ξικρό Διοικθτιριο, Ηάκυνκοσ Φθλ.: , Φθλ/πο: Επιμελθτιριο Θλεíασ 28 θσ Ρκτωβρίου & Σλ. Θρϊων, Σφργοσ Φθλ.: , Φθλ/πο: Επιμελθτιριο Θμακíασ Μεντρικισ 3, Βζροια Φθλ.: Φθλ/πο: Επιμελθτιριο Θρακλείου Μορωναίου 9, Φ.Θ. 1154, Θράκλειο Μριτθσ Φθλ.: , Φθλ/πο: Επιμελθτιριο Θεςπρωτίασ Μυρά Βαςιλικισ 13 (1 οσ ορ.), Θγουμενίτςα Φθλ.: , Φθλ/πο: Επιμελθτιριο Ιωαννίνων Φρικοφπθ & Ρπλ. Σουτζτςθ 14, Ιωάννινα Φθλ.: , 22387, 2238 Φθλ/πο: Επιμελθτιριο Μαβάλασ Ρμονοίασ 50 Α, Μαβάλα Φθλ.: , Φθλ/πο: Επιμελθτιριο Μαρδίτςασ Σελίδα 8/12

9 Θρϊων Σολυτεχνείου 9, Μαρδίτςα Φθλ.: , Φθλ/πο: Επιμελθτιριο Μαςτοριάσ Ξθτροπόλεωσ 60, Μαςτοριά Φθλ.: , (Σρ), (Δ/ντι) Φθλ/πο: Επιμελθτιριο Μζρκυρασ Μαποδιςτρίου & Αριςτοτζλουσ 2, Μζρκυρα Φθλ.: , 39814, Φθλ/πο: Επιμελθτιριο Μεφαλθνίασ & Ικάκθσ Διαδόχου Μων/νου 50 Νικόςτρωτο, Αργοςτόλι Φθλ.: , Φθλ/πο: Επιμελθτιριο Μιλκίσ Γ. Μαπζτα 11, Μιλκίσ Φθλ.: , Φθλ/πο: Επιμελθτιριο Μοηάνθσ Ι. Φαρμάκθ 2, Μοηάνθ Φθλ.: , 26839, Φθλ/πο: Επιμελθτιριο Μορινκίασ Ερμοφ 2, Μόρινκοσ Φθλ.: Φθλ/πο: Επιμελθτιριο Μυκλάδων Μωνςταντινουπόλεωσ 1, Υφροσ Φθλ.: , 80246, Φθλ/πο: Επιμελθτιριο Νακωνίασ Πανκάκθ, Γφκειο Νακωνίασ Φθλ.: Φθλ/πο: Επιμελθτιριο Νάριςασ Σαπακυριαηι 44, Νάριςα Φ.Θ Νάριςα Φθλ.: , Φθλ/πο: Επιμελθτιριο Ναςικίου Σελίδα 9/12

10 Ι. Μουνδοφρου 17, Αγ. Οικόλαοσ Μριτθσ Φθλ.: , 27140, Φθλ/πο: Επιμελθτιριο Νζςβου Σ. Μουντουριϊτθ 71, Ξυτιλινθ Φθλ.: , 28564, Φθλ/πο: Επιμελθτιριο Νευκάδοσ Δ. Ξακρι 5, Νευκάδα Φθλ.: Φθλ/πο: Επιμελθτιριο Ξαγνθςίασ Δθμθτριάδοσ 176, Βόλοσ Φθλ.: , Φθλ/πο: Επιμελθτιριο Ξεςςθνίασ Αριςτομζνουσ & Χρ. Μουμάντου 6, Μαλαμάτα Φθλ.: Φθλ/πο: Επιμελθτιριο Πάνκθσ Βας. Μωνςταντίνου 1, Πάνκθ Φθλ.: , 22533, Φθλ/πο: Επιμελθτιριο Σζλλασ Σζρδικα 15, Ζδεςςα Φθλ.: Φθλ/πο: Επιμελθτιριο Σιερίασ Γ. Ρλυμπίου 1 Σλ. Ελευκερίασ, Ματερίνθ Φθλ.: , 24311, Φθλ/πο: Επιμελθτιριο Σρεβζηθσ Δωδϊνθσ 47, Σρζβεηα Φθλ.: Φθλ/πο: Επιμελθτιριο Τεκφμνθσ Εμμ. Σορτάλιου 23, Τζκυμνο Φθλ.: Φθλ/πο: Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Τοδόπθσ Βαςιλζωσ Γεωργίου 2β, Μομοτθνι Σελίδα 10/12

11 Φθλ.: , Φθλ/πο: Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Τοδόπθσ Μαβείρων 12, Μομοτθνι Φθλ.: , Φθλ/πο: Επιμελθτιριο Υάμου Μουντουριϊτθ 19, Υάμοσ Φθλ.: , Φθλ/πο: Επιμελθτιριο Υερρϊν Σ. Μωςτοποφλου 2, Υζρρεσ Φθλ.: , 55994, Φθλ/πο: Επιμελθτιριο Φρικάλων Βενιηζλου 1, Φρίκαλα Φθλ.: , 24989, Φθλ/πο: Επιμελθτιριο Φκιϊτιδασ κωνοσ 3, Ναμία Φθλ.: , Φθλ/πο: Επιμελθτιριο Φλϊρινασ Ξεγαρόβου 19, Φλϊρινα Φθλ.: , Φθλ/πο: Επιμελθτιριο Φωκίδασ Γιδιγιάννου 3, Άμφιςςα Φθλ.: , Φθλ/πο: Επιμελθτιριο Χαλκιδικισ Οικθφόρου Φωκά 3, Σολφγυροσ Φθλ.: Φθλ/πο: Επιμελθτιριο Χανίων Ελευκερίου Βενιηζλου 4, Χανιά Μριτθσ Φθλ.: , Φθλ/πο: Επιμελθτιριο Χίου Φιλίππου Αργζντθ 8, Χίοσ Φθλ.: Σελίδα 11/12

12 Φθλ/πο: Σανελλινιοσ Υφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Δζρματοσ Fax : Σελίδα 12/12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. : 30/004/4204 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. : 30/004/4204 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. : 30/004/4204 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΣ (σε ηλεκτρονική μορφή) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002915693 2015-07-16

15PROC002915693 2015-07-16 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 15PROC002915693 2015-07-16 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.15 19:07:49 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 67ΙΔ465ΦΘΘ-Α1Θ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ. ΘΕΜΑ: Προβλήματα στις μεταφορές και τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων στην Τυνησία, κυρίως στο λιμάνι Rades (Τύνιδα, 30/5/2014)

ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ. ΘΕΜΑ: Προβλήματα στις μεταφορές και τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων στην Τυνησία, κυρίως στο λιμάνι Rades (Τύνιδα, 30/5/2014) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στην ΤΥΝΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 6, rue St.Fulgence, Notre Dame, 1082 Tunis Τηλ.: 00216 71 288411 846632 Φαξ: 00216 71 789518 E-mail: grtradetun@mfa.gr ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποστολή διακήρυξης διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ: Αποστολή διακήρυξης διαγωνισμού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Λ. Λαμπριανίδου 40, 661 00 Δράμα Τ. 2521022750, 2521024995, 2521027520 F. 2521025835 E. ccidrama@dramanet.gr www.dramanet.gr ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη (Πύλη Ε1-Ε2) Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη (Πύλη Ε1-Ε2) Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 05-06-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Διακήρυξης: 11/2013 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1 ΟΟΞΟΘΕΣΙΜΟ ΠΝΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1.1 ΕΤΡΩΠΑΛΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ Οριςμζνεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ ζχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 05-06-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ Αρίθμ.Διακήρυξης: 05/2014 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρίθμ.Φακ: 352.9-05/14 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Αρίθμ.Σχεδίου:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ γνωςτικϊν διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν για τθν προϊκθςθ προθγμζνων δικτφων βιομθχανικισ ςυμβίωςθσ (esyμbiosis) LIFE 09 ENV/GR/000300

Ανάπτυξθ γνωςτικϊν διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν για τθν προϊκθςθ προθγμζνων δικτφων βιομθχανικισ ςυμβίωςθσ (esyμbiosis) LIFE 09 ENV/GR/000300 Ανάπτυξθ γνωςτικϊν διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν για τθν προϊκθςθ προθγμζνων δικτφων βιομθχανικισ ςυμβίωςθσ (esyμbiosis) LIFE 09 ENV/GR/000300 Δράςθ 1: Απαιτιςεισ χρθςτϊν και υπθρεςιϊν Παραδοτζο 1.2 Καταγραφι,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο : 210-4064210 / 4064499 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ FAX : 210-4634160 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ E-mail : dprom@hcg.gr

Τηλέφωνο : 210-4064210 / 4064499 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ FAX : 210-4634160 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ E-mail : dprom@hcg.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 28 Ιανουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Διακήρυξης: 01 /2013 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 02-06-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ Αρίθμ.Διακήρυξης: 03/2014 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρίθμ.Φακ: 352.9-03/14 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Αρίθμ.Σχεδίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.) ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.) Περιεχόμενα 1 ΚΕΨΑΛΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 3 1.1 ΕΝΟΤΘΤΑ - ΔΙΑΚΙΝΘΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΘ ΡΟΪΟΝΤΫΝ ΡΟΣ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΫΤΘ... 3 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Διακήρυξης: 08/2013 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Διακήρυξης: 08/2013 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Διακήρυξης: 08/2013 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αριθμ. Φακ.: 352.9-08/13 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Ψισ διατάξεισ του άρκρου 13 του Ρ. 2716/99 "Ανάπτυξθ και εκςυγχρονιςμόσ των υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ και άλλεσ διατάξεισ" (ΦΕΞ 96/Α')

2. Ψισ διατάξεισ του άρκρου 13 του Ρ. 2716/99 Ανάπτυξθ και εκςυγχρονιςμόσ των υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ και άλλεσ διατάξεισ (ΦΕΞ 96/Α') ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΘΤΝΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΨΤΧΙΚΘ ΤΓΕΙΑ ΣΜΘΜΑ Αϋ Δ/νςθ : Αριςτοτζλουσ 19, Ακινα Ψ.Ξ. : 101 87 Ψθλ. : 213 216 1776 FAX : 210 8229236

Διαβάστε περισσότερα

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ 2014 Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ [ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΞΗΣ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ]

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 79Β6Η-ΘΥ5 ΑΔΑΜ: 14PROC002496107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 23-06-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ Αρίθμ.Διακήρυξης: 06/2014 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρίθμ.Φακ: 352.9-06/14 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Αρίθμ.Σχεδίου:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Φακ.: 352.9-03 / 13 ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ 2 Ο

Αριθμ. Φακ.: 352.9-03 / 13 ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ 2 Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 04 Μαρτίου 2013 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αριθμ. Διακήρυξης: 03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Αριθμ. Φακ.: 352.9-03 /

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑΤΑ Γϋ ----- Ταχ. Δ/νςθ:: Α.Ραπανδρζου 37

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ επαναλθπτικόσ διαγωνιςμόσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν Διεργαςτθριακϊν Δοκιμϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ επαναλθπτικόσ διαγωνιςμόσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν Διεργαςτθριακϊν Δοκιμϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 6ΛΡΛΗ-0Ρ ΑΔΑΜ: 4PROC00245838 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περίληψη διαγωνισμού της αριθ. 05/2014 Διακήρυξης Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ.

ΘΕΜΑ: Περίληψη διαγωνισμού της αριθ. 05/2014 Διακήρυξης Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων (ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ) ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη Πύλη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περίληψη διαγωνισμού της αριθ. 03/2014 Διακήρυξης Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ/Μονάδα Β.

ΘΕΜΑ: Περίληψη διαγωνισμού της αριθ. 03/2014 Διακήρυξης Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ/Μονάδα Β. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων (ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ) ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΕΚΥΑΣ Διεφκυνςθ : Αριςτοτζλουσ 2, 49100 Κζρκυρα Τθλζφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Ρλθροφορίεσ : κα. Αγγελικι Ηωχιοφ email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΓΙΑ ΣΗN ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΙΜΟΤ ΤΔΑΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΓΙΑ ΣΗN ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΙΜΟΤ ΤΔΑΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ - ΟΙΚ/ΚΟΤ Αθήνα, 1/11/2011

Διαβάστε περισσότερα