Σσνεργαζόμενοι θορείς σποδοτής θοιηηηών για Πρακηική Άζκηζη ηοσ Τμήμαηος Κοινωνικής Εργαζίας ηοσ ΤΕΙ Πάηρας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σσνεργαζόμενοι θορείς σποδοτής θοιηηηών για Πρακηική Άζκηζη ηοσ Τμήμαηος Κοινωνικής Εργαζίας ηοσ ΤΕΙ Πάηρας"

Transcript

1 1 4ο Ειδικό ςχολείο Σάτρασ 2 Δ. Σατρζων - Δθμοτικόσ Ρργανιςμόσ Χγείασ & Σρόνοιασ Εκπαίδευςθ παιδιϊν ςτο φάςμα αυτιςμοφ θλικιωμζνων (ΜΑΣΘ Αγυιάσ) Μρεςταίνων Σάτρα Βλαχογιάννθ Ηωι Ο. Μαηαντηάκθ 21, Αγυιά Σάτρα Ξποφκλα Σαραςκευι 3 Μαραμανδάνειο Οοςοκομείο Σαίδων Μοινωνικι υπθρεςία Ερυκροφ Υταυροφ Σάτρα Ματωπόδθ Ελζνθ 4 Ελλθνικό Μζντρο Ψυχικισ Χγιεινισ & Ερευνϊν Ιατροπαιδαγωγικζσ Χπθρεςίεσ Ξονάδεσ Εφιβων κλπ Οοταρά Ακινα , Χαλκοφςθ Γ., Εικοςιπεντάρχου Μ. 5 6 Ρργανιςμόσ Σαιδείασ & Μοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ Υκαγιοποφλειο - Μζντρο παιδικισ μζριμνασ αρρζνων 7 Γ. Οοςοκομείο Χανιϊν "Ρ Αγ. Γεϊργιοσ" 8 Γ. Σαναρκαδικό Οοςοκομείο Φρίπολθσ "Θ Ευαγγελίςτρια" θλικιωμζνων (ΜΑΣΘ) Σερίκαλψθ, μόρφωςθ απροςτάτευτων παιδιϊν Φομζασ ψυχικϊν διαταραχϊν και κοινωνικισ επανζνταξθσ Μ. Ξαρουλι & Ξαυρομουςτάκθ 9, Ερμοφπολθ Υφροσ Μορυτςάσ & Αγ. Υαράντα Σάτρα , , Χατηοποφλου Ευκυμία Υυνεφιάσ Γεϊργιοσ Μορκιδά Χανιά Ξαντάκα Ελζνθ Μοινωνικι υπθρεςία Φζρμα Ερυκροφ Υταυροφ Φρίπολθ Σεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ Διεφκυνςθ Σανεπιςτθμίου 254, Μτίριο Β Σάτρα , Ξθτςάνα-Υταφρου Υταμάτα Ξπζτςθ Ζλλθ 10 Σ. Γ. Ο. Σατρϊν "Σαναγιά θ Βοικεια" Μοινωνικι υπθρεςία Τίο Σάτρα Φςάκα Αςπαςία 11 Σεριφζρεια Δυτικισ Ξακεδονίασ 12 Μ.Ε.Μ.Χ.Μ.Α.με.Α Ο. Ξεςςθνίασ Χπθρεςία Επιμελθτϊν Δικαςτθρίου Ανθλίκων Δ. Σατρζων - Δθμοτικόσ Ρργανιςμόσ Χγείασ & Σρόνοιασ Χπθρεςίεσ ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ και αποκατάςταςθσ ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ Σρόλθψθ και καταςτολι παραβατικότθτασ ανθλίκων θλικιωμζνων (Α' ΜΑΣΘ) Δθμοκρατίασ Μοηάνθ Σφλθ Σαλαιοφ Υτρατοπζδου Μαλαμάτα Μολοκοτρϊνθ 27 (Δικαςτικό Ξζγαρο) Μόρινκοσ , , Μοντοτάςιου Ευμορφία Ξαλαπζτςα Αγγελικι Ξακρι Υωτθρία Βοςπόρου Σάτρα Γριντζλασ Ανδρζασ 15 Δ. Σατρζων - Δθμοτικόσ Ρργανιςμόσ Χγείασ & Σρόνοιασ Γοφναρθ Σάτρα Μολοκυκάσ Γεϊργιοσ θλικιωμζνων (Γ' ΜΑΣΘ-Ηαρουχλζικα)) 16 Ματάςτθμα Μράτθςθσ Σάτρασ Μοινωνικζσ υπθρεςίεσ προσ κρατοφμενουσ Δ. Ωλενίασ Σάτρα Ηζρβασ Μωνςταντίνοσ Γπαθείο Ππακηικήρ Άζκηζηρ ηος ΤΕΙ Πάηπαρ, Μ. Αλεξάνδπος 1 Κοςκούλι, Τ.Κ Πάηπα, web: pa.teipat.gr Σελίδα 1 από 6

2 17 Ειδικό Οοςοκομείο Οοςθμάτων Θϊρακοσ "Ρ Αγ. Νουκάσ" 18 1ο Ειδικό ςχολείο Σάτρασ Δ. Ξοςχάτου-Δθμοτικόσ Ρργανιςμόσ Σροςχολικισ Αρωγισ & Μοιν. Αλλθλεγγφθσ Δ. Τόδου-Δθμοτικόσ Ρργανιςμόσ Σρόνοιασ 21 Γ. Οοςοκομείο Υερρϊν Μοινωνικι υπθρεςία Γθροκομείου Σάτρα Εκπαίδευςθ παιδιϊν με ειδικζσ ανάγκεσ θλικιωμζνων (ΜΑΣΘ Δ. Ξοςχάτου) Ξπουρδάλα Ματερίνα Ιππολφτθσ Σάτρα Σανταηι Ελζνθ Ι. Χαλκίδθ 21, Ξοςχάτο Ακινα , Μοινωνικζσ παροχζσ Ερυκροφ Υταυροφ Τόδοσ Μοινωνικι υπθρεςία, περίκαλψθ αςκενϊν 2ο χλμ Υερρϊν-Δράμασ Υζρρεσ Γ. Οοςοκομείο Βόλου "Αχιλλοποφλειο" Μοινωνικι υπθρεςία Σολυμζρθ Βόλοσ , Σεριφζρεια Σελοποννιςου Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Χγείασ Ελευκερίου Βενιηζλου Φρίπολθ Μόλλιασ Θλίασ Μοτηαμπαςάκθ Ειρινθ Ξαργαρίτθ Ευαγγελία Φηανζτου Αργυροφλα Σουλοποφλου Αγγελικι 24 Δ. Μαλυμνίων Γραφείο Ενορία Χριςτοφ Μάλυμνοσ Υεργίου Θεόδωροσ 25 Δ. Σρεβζηθσ Διεφκυνςθ Μοινωνικισ Σρόνοιασ Β. Ξπάλκου Σρζβεηα 26 Σεριφζρεια Υτερεάσ Ελλάδασ 27 Σεριφερειακι Ενότθτα Σειραιά , Ηουρουφίδου Ξαρία Γιδογιάννου Άμφιςςα Ξαυρομάτθ Ειρινθ Θρϊων Σολυτεχνείου Σειραιάσ Ξόλιου Ανκοφλα 28 Γ. Ο. Σφργου Μοινωνικι υπθρεςία Υυντριάδα Σφργοσ "Μλίμακα" φορζασ ανάπτυξθσ ανκρϊπινου & κοινωνικοφ κεφαλαίου Χπθρεςίεσ ιατρικζσ, ψυχοκοινωνικζσ, ειδικισ υποςτιριξθσ και φροντίδασ ςε άτομα και ομάδεσ ευπακείσ Ευμολπιδϊν 30-32, Μεραμεικόσ Ακινα Α' Ε.Δ.ΑΣ.Ε. Δ. Μορυδαλλοφ Εργαςτιριο δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ ενθλίκων Θπείρου 115, Μορυδαλλόσ Ακινα , Δθμοτικι Ενότθτα Ξεςςάτιδοσ Χπθρεςία "Βοικεια ςτο ςπίτι" Δθμοκρατίασ Σάτρα Γ. Οοςοκομείο Αιγίου Μοινωνικι υπθρεςία Άνω Βουλωμζνο Αίγιο Γπαθείο Ππακηικήρ Άζκηζηρ ηος ΤΕΙ Πάηπαρ, Μ. Αλεξάνδπος 1 Κοςκούλι, Τ.Κ Πάηπα, web: pa.teipat.gr Σελίδα 2 από 6

3 33 Γ. Οοςοκομείο Άρτασ Μοινωνικι υπθρεςία Νόφοσ Σεράνκθσ Άρτα , Γ. Οοςοκομείο Οίκαιασ Μοινωνικι υπθρεςία Δ.Ξαντοφβαλου 3, Οίκαια Ακινα Γ. Οοςοκομείο Ναμίασ Μοινωνικι υπθρεςία Σαπαςιοποφλου τζρμα Ναμία Γ. Οοςοκομείο Σεντζλθσ Μοινωνικι υπθρεςία Ιπποκράτουσ 8, Σεντζλθ Ακινα Σεριφζρεια Ιονίων Οιςων (Ηάκυνκοσ) Ηάκυνκοσ Ηάκυνκοσ , efxis.gov.gr Σολυχρονοποφλου λγα 38 Δ. Ιωαννιτϊν Διεφκυνςθ Μοινωνικισ Σρόνοιασ Σλατεία Α. Σαπανδρζου Ιωάννινα Σεριφζρεια Θπείρου Σλατεία Σφρρου Ιωάννινα Δ. Θγουμενίτςασ Διεφκυνςθ Μοινωνικισ Σρόνοιασ Υουλίου Θγουμενίτςα 41 Σεριφερειακι Ενότθτα Βοιωτίασ Μοινωνικισ Σρόνοιασ , Μαραγιϊτθ Γ. Νιβαδειά Νιβαδειά Μαϊτατηι Υοφία 42 Δ. Σφργου Διεφκυνςθ Χγείασ και Μοιν. Σρόνοιασ Σετροποφλου Φάκθ & Σατρϊν Σφργοσ Δθμοτικι Επιχείρθςθ Μοινωνικισ Ανάπτυξθσ Αργοςτολίου (Δ.Ε.Μ.Α.Α.) Μοινωφελισ Δθμοτικι Επιχείρθςθ Δ. Υικυωνίων 45 Ειδικό κατάςτθμα κράτθςθσ νζων Βόλου Ελλθνικι Εταιρία Σροςταςίασ & Αποκαταςτάςεωσ Αναπιρων Σαίδων Ελλθνικό Μζντρο Ψυχικισ Χγιεινισ & Ερευνϊν Μοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ κοινωνικά αποκλειςμζνων ομάδων του πλθκυςμοφ Γεωργίου Βεργωτι Αργοςτόλι Χπθρεςία "Βοικεια ςτο ςπίτι" Μλειςκζνουσ Μιάτο Μοινωνικζσ υπθρεςίεσ προσ κρατοφμενουσ Σαροχι υπθρεςιϊν αποκατάςταςθσ ςε παιδιά Ιατροπαιδαγωγικι υπθρεςία, υπθρεςία κοινωνικισ ψυχιατρικισ Ξεταμορφϊςεωσ Βόλοσ Μόνωνοσ Ακινα Ακ. Διάκου 35 & Μουμανιϊτθ Σάτρα , , Ερυκρόσ Υταυρόσ Σάτρασ Δράςθ για τθ βελτίωςθ τθσ ηωισ των ευάλωτων πλθκυςμιακϊν ομάδων Μαρόλου 8 & Αγ. Ανδρζου Σάτρα Γπαθείο Ππακηικήρ Άζκηζηρ ηος ΤΕΙ Πάηπαρ, Μ. Αλεξάνδπος 1 Κοςκούλι, Τ.Κ Πάηπα, web: pa.teipat.gr Σελίδα 3 από 6

4 49 Επαρχιακό Γραφείο Ευθμερίασ Νεμεςοφ Σαροχι κοινωνικισ προςταςίασ, ςτθν επίτευξθ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ Φρανγκλίνου Τοφςβελτ Νεμεςόσ Εταιρεία Μοινωνικισ Ψυχιατρικισ και Ψυχικισ Χγείασ Σρόλθψθ ψυχικϊν διαταραχϊν, κοινωνικι και επαγγελματικι αποκατάςταςθ των ψυχικά αςκενϊν Ξελετίου Σιγα Ακινα , Χατηθπατζρειο Μζντρο Αποκατάςταςθσ Υπαςτικϊν Σαιδιϊν Εφαρμογι πρότυπων κοινωνικϊν προγραμμάτων Θροδότου 1 & Σλοφτωνοσ, Ξεταμόρφωςθ Ακινα Δ. Αγίασ Σαραςκευισ-Αυτοτελζσ Φμιμα Μοινωνικισ Σολιτικισ θλικιωμζνων (ΜΑΣΘ Δ. Ξοςχάτου) Ξπουμπουλίνασ 15, Αγ. Σαραςκευι Ακινα Δ. Οζςτου θλικιωμζνων (ΜΑΣΘ Χρυςοφπολθσ) 7θσ Ξεραρχίασ Μαβάλα , ΜΑΣΘ Ερυκροφ Ελλθνικοφ Υταυροφ Ο. Θρακλείου Αττικισ θλικιωμζνων (ΜΑΣΘ ΕΕΥ) Σεφκων 10, Οζο Θράκλειο Ακινα ΜΑΦΜΑ Μζντρο Αποκεραπείασ Φυςικισ και Μοινωνικισ Αποκατάςταςθσ Φιλιατρά , ΜΕΟΦΤΡ ΜΡΙΟΩΟΙΜΘΥ ΣΡΝΙΦΙΜΘΥ ΔΘΞΡΧ ΜΘΦΙΥΙΑΥ (ΜΕ.ΜΡΙ.ΣΡ) Σαροχι υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ και ςτιριξθσ Διονφςου 73 & Γορτυνίασ, Μθφιςιά Ακινα ΜΕΟΦΤΡ ΣΑΙΔΡΨΧΧΙΜΘΥ ΧΓΙΕΙΟΘΥ ΙΜΑ - ΕΦΑΞ Ανάπτυξθ ψυχικισ υγείασ του παιδιοφ, του εφιβου και τθσ οικογζνειασ, κεραπευτικι αντιμετϊπιςθ των παιδοψυχιατρικϊν πακιςεων Θπείρου Ακινα , Δθμιτρθσ Μαραγιάννθσ 58 ΜΕΟΦΤΡ ΣΤΡΝΘΨΘΥ ΕΠΑΤΦΘΥΙΡΓΡΟΩΟ ΡΧΥΙΩΟ Ο.ΑΧΑΛΑΥ Χπθρςίεσ πρόλθψθσ Σαντανάςςθσ 95 & Αγ. Γεωργίου Σάτρα ΜΕΟΦΤΡ ΣΤΡΝΘΨΘΥ ΦΘΥ ΧΤΘΥΘΥ ΕΠΑΤΦΘΥΙΡΓΡΟΩΟ ΡΧΥΙΩΟ Ο.ΤΡΔΡΣΘΥ ΜΕΟΦΤΡ ΧΓΕΙΑΥ ΡΤΕΥΦΙΑΔΑΥ - ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ Βραχείεσ προλθπτικζσ παρεμβάςεισ ςε ομάδεσ μακθτϊν, νζων, Εφαρμογι Δθμάρχου Ξπλζτςα Μομοτθνι προγραμμάτων πρόλθψθσ Μζντρο υγείασ Ευρυπίδου Ρρεςτιάδα ΜΡΙΟΩΟΙΜΘ ΧΣΘΤΕΥΙΑ ΔΘΞΡΧ ΧΑΙΔΑΤΙΡΧ Υυμβουλευτικι Ψυχικισ Χγείασ κλπ Μωνςταντινουπόλεωσ 21, Χαϊδάρι Ακινα Γπαθείο Ππακηικήρ Άζκηζηρ ηος ΤΕΙ Πάηπαρ, Μ. Αλεξάνδπος 1 Κοςκούλι, Τ.Κ Πάηπα, web: pa.teipat.gr Σελίδα 4 από 6

5 ΜΡΙΟΩΟΙΜΡΥ ΡΤΓΑΟΙΥΞΡΥ - ΣΡΝΧΔΧΟΑΞΡ ΜΕΟΦΤΡ ΣΡΝΙΦΩΟ ΞΕ ΑΟΑΣΘΤΙΑ ΣΑΦΤΑΥ ΡΜΑΟΑ (ΑΦΤΑΣΡΥ, ΞΡΟΑΔΑ ΕΦΘΒΩΟ)- ΑΘΘΟΑ ΡΞΙΝΡΥ ΕΘΕΝΡΟΦΩΟ ΜΑΦΑ ΦΡΧ ΜΑΤΜΙΟΡΧ "ΑΓΜΑΝΙΑΗΩ" ΣΑΦΤΑΥ ΡΤΓΑΟΙΥΞΡΥ ΜΡΙΟΩΟΙΜΘΥ ΣΡΝΙΦΙΜΘΥ Δ.ΝΑΤΙΥΑΙΩΟ 66 ΣΑΙΔΙΜΑ ΧΩΤΙΑ S.O.S ΕΝΝΑΔΡΥ Σολφπλευρθ ςτθρίξθ πολιτϊν με αναπθρία Σρόλθψθ, κεραπεία και αποκατάςταςθ των ουςιοεξαρτθμζνων ατόμων Ρργανιςμόσ υποςτιριξθσ καρκινοπακϊν Σαροχι υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ και ςτιριξθσ Μοινωνικι ανάπτυξθ ευάλωτων παιδιϊν και νζων, δθμιουργία εγκαταςτάςεων και προγράμματων πρόλθψθσ Μανελλοποφλου 106 και Ξθτροποφλου Βαρβάκθ 9, Γκφηθ Ακινα Σάτρα , Μορίνκου 161 & Βαλτετςίου Σάτρα Γαριτςίου & Νευκίπου, Αβζρωφ Νάριςςα , , Ερμοφ Ακινα ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΑΜΡ ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΘΤΑΜΝΕΙΡΧ ΜΤΘΦΘΥ Μλινικι κοινωνικισ αποκατάςταςθσ, οικογενειακισ & κοινωνικισ ιατρικισ Διαςταφρωςθ Βουτϊν - Υταυρακίων, Βοφτεσ Θράκλειο ,07 68 ΥΧΝΝΡΓΡΥ "ΦΡ ΧΑΞΡΓΕΝΡ ΦΡΧ ΣΑΙΔΙΡΧ" ΣΧΤΓΡΥ Ο.ΘΝΕΙΑΥ Αραχϊβθσ Σφργοσ ΥΧΝΝΡΓΡΥ "ΦΡ ΧΑΞΡΓΕΝΡ ΦΡΧ ΣΑΙΔΙΡΧ",ΑΘΘΟΑ Κωνοσ Δραγοφμθ 3 & Δθμθτρζςςα Ακινα ΥΧΝΝΡΓΡΥ ΓΧΟΑΙΜΩΟ ΞΕ ΜΑΤΜΙΟΡ ΞΑΥΦΡΧ "ΑΝΞΑ ΗΩΘΥ"-ΣΑΦΤΑ Γοφναρθ Σάτρα ΥΧΝΝΡΓΡΥ ΦΙΝΩΟ ΣΑΙΔΙΩΟ ΞΕ ΜΑΤΜΙΟΡ"ΕΝΣΙΔΑ" Ξικράσ Αςίασ 46, Γουδί Ακινα , ΦΞΘΞΑ ΜΡΙΟΩΟΙΜΘΥ ΣΤΡΟΡΙΑΥ ΑΓΤΙΟΙΡΧ 1ο χλμ Εκνικισ Ρδοφ Αγρινίου- Αντιρρρίου & Δθμάρχου Φςιτςιμελι Αγρίνιο ΦΞΘΞΑ ΜΡΙΟΩΟΙΜΩΟ ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ Δ. ΜΑΙΥΑΤΙΑΟΘΥ Ενθμζρωςθ και ςτιριξθ ατόμων και οικογενειϊν ςε επίπεδο ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ, παροχι υποςτιριξθσ για αξιοποίθςθ προνοιακϊν παροχϊν. Βρυοφλων 125 & Μλαηομενϊν, Μαιςαριανι Ακινα Γπαθείο Ππακηικήρ Άζκηζηρ ηος ΤΕΙ Πάηπαρ, Μ. Αλεξάνδπος 1 Κοςκούλι, Τ.Κ Πάηπα, web: pa.teipat.gr Σελίδα 5 από 6

6 ΦΤΑΣΕΗΑ ΦΤΡΦΙΞΩΟ & ΤΡΧΧΩΟ ΔΘΞΡΦΙΜΘΥ ΞΕΤΙΞΟΑΥ Δ. ΣΑΦΤΑΥ ΧΣΘΤΕΥΙΑ ΕΣΙΞΕΝΘΦΩΟ ΑΟΘΝΙΜΩΟ- ΔΙΜΑΥΦΘΤΙΑ ΑΟΘΝΙΜΩΟ ΣΕΙΤΑΙΑ ΨΧΧΙΑΦΤΙΜΘ ΜΝΙΟΙΜΘ ΑΙΓΙΟΘΦΕΙΡΧ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡΧ-ΑΘΘΟΑ Σαροχι τροφίμων και ζνδυςθσ ςε άπορουσ Σρόλθψθ και καταςτολι παραβατικότθτασ ανθλίκων Ψυχοκοινωνικι εκτίμθςθ αςκενϊν,ψυχοκοινωνικζσ παρεμβάςεισ ςε αςκενείσ, ςτισ οικογζνειζσ τουσ κλπ Μοραι Σάτρα Φίλωνοσ 28 & Ελ. Βενιηζλου Σειραιάσ Βας. Υοφίασ Ακινα , , , , Γπαθείο Ππακηικήρ Άζκηζηρ ηος ΤΕΙ Πάηπαρ, Μ. Αλεξάνδπος 1 Κοςκούλι, Τ.Κ Πάηπα, web: pa.teipat.gr Σελίδα 6 από 6

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α 9 θ Π α ν ε λ λ ι ν ι α υ ν ά ν τ θ ς θ Χ ρ ό ν ι α Π α ν ε λ λ ι ν ι ο Δ ί κ τ υ ο 5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α Δ ι ο ρ γ ά ν ω ς θ Πανελλινιο Δίκτυο Φορζων Πρόλθψθσ «ΠΡΟΣΑΘ» Κίνθςθ για ζναν άλλο

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011

Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011 Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011 LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Τεφχοσ 32 - Ιοφλιοσ 2014 Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking Ακαδημία Πίζηηρ Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Διαγωνιζμόρ «i-bank Καινοηομία & Τεσνολογία» Εηαιπική Κοινωνική Εςθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου N. 4019/2011 Τίτλος: Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπζς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4038/2012, Ν. 4052/2012, Ν. 4110/2013. Αρκρο 1 Τίτλος Αρθρου: Οριςμοί Για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου 1 Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, Το 24 Ο Πανελλήνιο υνζδριο τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Τα Δικαιϊματα των Ραιδιϊν 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΡΑΙΔΙΩΝ... 1 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΘΣ ΣΩΜΑΤΙΚΘΣ ΤΙΜΩΙΑΣ ΤΩΝ ΡΑΙΔΙΩΝ... 2 Ανοιχτι Επιςτολι του ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Μ.Μοςχόβη, Ε.Ντουβζλησ

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Μ.Μοςχόβη, Ε.Ντουβζλησ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ Μ.Μοςχόβη, Ε.Ντουβζλησ ΕΙΑΓΩΓΗ Παιδιά με νεοπλαςματική νόςο Περιφζρεια Ζγκαιρη διάγνωςη Κφριοσ προγνωςτικόσ και προβλεπτικόσ παράγοντασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ «ΦΘΙΑ»

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ «ΦΘΙΑ» ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ «ΦΘΙΑ» Πράξη «Σοπικζσ Δράςεισ Κοινωνικήσ ζνταξησ για Ευάλωτεσ ομάδεσ ςτο Νομό Φθιώτιδασ» υντονιςτήσ Εταίροσ: Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε Θεματική Στόχευςη τησ Πράξησ Με γνϊμονα τισ αναπτυξιακζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 I. Η λειτουργία τησ Γραμμήσ Παρζμβαςησ για την Αυτοκτονία Η ΚΛΙΜΑΚΑ λειτουργεί από το 2007, τθ μοναδικι ςτθν Ελλάδα τθλεφωνικι Γραμμι Παρζμβαςθσ για τθν Αυτοκτονία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΝΡΓΙΞΡ 2014 ΔΙΜΣΤΡ ΕΡΓΑΣΘΡΙΩΟ ΔΘΞΡΙΑ ΤΓΕΙΑ

ΑΠΡΝΡΓΙΞΡ 2014 ΔΙΜΣΤΡ ΕΡΓΑΣΘΡΙΩΟ ΔΘΞΡΙΑ ΤΓΕΙΑ ΑΠΡΝΡΓΙΞΡ 2014 ΔΙΜΣΤΡ ΕΡΓΑΣΘΡΙΩΟ ΔΘΞΡΙΑ ΤΓΕΙΑ 1 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Δίκτυο Εργαςτθρίων Δθμόςιασ Χγείασ (Δ.Ε.Δ.Χ.)... 5 2.1 Δραςτθριότθτεσ Ανάπτυξθσ Δικτφου Εργαςτθρίων Δθμόςιασ Χγείασ... 6

Διαβάστε περισσότερα

Απολογιςμόσ Δράςθσ Τπουργείο Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ Τπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Οκτϊβριοσ 2009 Ιοφνιοσ 2011

Απολογιςμόσ Δράςθσ Τπουργείο Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ Τπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Οκτϊβριοσ 2009 Ιοφνιοσ 2011 Ζργο 20 μθνϊν Απολογιςμόσ Δράςθσ Τπουργείο Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ Τπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Οκτϊβριοσ 2009 Ιοφνιοσ 2011 Απολογιςμόσ Κυβερνθτικοφ Ζργου // Τπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Για τθν προετοιμαςία τθσ ζκδοςθσ εργάςτθκε το ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ «Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε.». Ειδικότερα ςυνζβαλαν οι κάτωκι:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Υπθρεςίεσ Δικτφου Κοινωνικισ Φροντίδασ Δθμοτϊν «E-Βοικεια Στο Σπίτι» Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Αμπελοκιπων- Μενεμζνθσ Ρροχπολογιςμόσ: 209.666,67 (χωρίσ ΦΠΑ) Διάρκεια: 14

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ «Διετζσ Πρόγραμμα Ειδίκευςθσ ςτθ Συμβουλευτικι μζςω διαδικτφου» Διεύθσνζη: Γραθείο ηης Εηαιρείας "Ακαδημία ηων Πολιηών" Σαπθούς 3, 81100 Μσηιλήνη (1ος Όροθος)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΔΘΜΟΥ ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 2011-2014

ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΔΘΜΟΥ ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 2011-2014 Περιεχόμενα ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΟ ΚΕΦΑΛΑΛΟ... 3 ENOTHTA 1:... 11 Κεφάλαιο 1.1: ΣΥΝΟΡΤΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ ΚΑΛ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΤΘΣ ΥΦΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ... 11 1.1.1 Συνοπτικι περιγραφι και αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ

Διαβάστε περισσότερα

To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ:

To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: Α.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑΤΑ: Ιαηπικήρ Βιολογίαρ (& 2ο) Οδονηιαηπικήρ Κηηνιαηπικήρ Δπιζηήμηρ Γιαιηολογίαρ-Γιαηποθήρ Υαποκοπείος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Έκθεςη για την ενι ςχυςη των βαςικων δεξιοτη των των ενηλι κων ςτην Κυ προ (με ε μφαςη ςτισ ευα λωτεσ ομα δεσ πληθυςμου ) ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2012 2014 ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Ο Διμοσ Αλεξάνδρειασ, για τθν εκπόνθςθ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ 2012-2014, που κα ολοκλθρωκεί ςτα τζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τφπου. Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ.

Δελτίο Τφπου. Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ. Δελτίο Τφπου Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ. Ανθςυχία προκαλοφν οι δείκτεσ ςτοματικισ υγείασ ςτον ελλθνικό πλθκυςμό. Η χϊρα μασ εξακολουκεί να εμφανίηει

Διαβάστε περισσότερα

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ»

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ» Σο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών του Παντείου Πανεπιςτθμίου «Η φγχρονθ Εγκλθματικότθτα και θ Αντιμετώπιςι τθσ» και Ο φλλογοσ Ελλινων Εγκλθματολόγων Παντείου Πανεπιςτθμίου διοργανώνουν Διεκνζσ υνζδριο

Διαβάστε περισσότερα

To 5ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ:

To 5ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: To 5ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: Α.Δ.Ι. ΣΜΗΜΑΣΑ: Οξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπϊνυμο: Πατρϊνυμο: Θζςθ: Γνωςτικό Αντικείμενο: ταμάτιοσ Πορτελάνοσ Ανδρζασ Επίκουροσ Κακθγθτισ Διδακτικι Θρθςκευτικϊν - Θρθςκειολογία Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014

Τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014 Τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΚΕΜΑ 3 Editorial 4 Premium Banking: Πια ξεχωριςτι εμπειρία τραπεηικισ εξυπθρζτθςθσ 5 Ρζο πελατοκεντρικό μοντζλο λειτουργίασ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

άββατο 14 & Κυριακι 15 Φεβρουαρίου 2015-08:30 ζωσ 20:30

άββατο 14 & Κυριακι 15 Φεβρουαρίου 2015-08:30 ζωσ 20:30 άββατο 14 & Κυριακι 15 Φεβρουαρίου 2015-08:30 ζωσ 20:30 Στο Metropolitan Expo Εκκεςιακό Κζντρο ςτο Αεροδρόμιο Ακινασ, το μεγαλφτερο, πλζον ςφγχρονο και λειτουργικό χϊρο εκκζςεων, ςυνεδρίων και εκδθλϊςεων

Διαβάστε περισσότερα

Επιμενίου 49 τθλ: 28410 21321-6936 230288 40 εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-40 από 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ ΕΤΡΩΔΙΑΓΝΩΗ ΑΓΡΙΝΙΟΤ Α.Ε.

Επιμενίου 49 τθλ: 28410 21321-6936 230288 40 εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-40 από 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ ΕΤΡΩΔΙΑΓΝΩΗ ΑΓΡΙΝΙΟΤ Α.Ε. Σελίδα 1 από 49 ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ: Ο παρακάτω εμφανιηόμενοσ πίνακασ δεν ζχει ςκοπό να διαφθμίςει ςυγκεκριμζνουσ φορείσ παροχισ ιατρικϊν υπθρεςιϊν αλλά αποκλειςτικά και μόνο να ενθμερϊςει τουσ αςφαλιςμζνουσ

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα