Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr."

Transcript

1 Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να πραγματοποιιςετε Είςοδο ςτο ςφςτθμα. Στθν οκόνθ που βλζπετε ειςάγετε το που μασ ζχετε δθλϊςει και κάνετε κλικ ςτο Ξεχάςατε τον κωδικό πρόςβαςθσ. Στθ ςυνζχεια κα λάβετε ζναmail που κα ηθτάει επιβεβαίωςθ αλλαγισ κωδικοφ. Μόλισ επιβεβαιϊςετε κα λάβετε νζο mail με τον νζο ςασ κωδικό πρόςβαςθσ, ο οποίοσ είναι απόρρθτοσ και γνωςτοποιείται μόνον ςε εςάσ. Σφντομα κα μπορείτε να πραγματοποιιςετε και αλλαγι κωδικοφ κατά βοφλθςθ μζςω τθσ μεταβολισ των ςτοιχείων του λογαριαςμοφ ςασ, υπθρεςία που δεν είναι ακόμα διακζςιμθ.

2 Εικόνα 2: Ρλοιγθςθ ςτα μενοφ/ενότθτεσ προϊόντων Τα προϊόντα είναι καταχωρθμζνα κατά κφριο λόγο ςτο μενοφ ΜΑΚΕΣ βάςθ τθ φίρμα προζλευςισ τουσ. Επιπλζον είναι καταχωρθμζνα ςτθν ενότθτα ΚΑΤΗΓΟΚΕΣ ανάλογα με τθν εμπορικι κατθγορία ςτθν οποία ανικουν. Όςα προϊόντα ζχουν neto τιμι κα τα βρείτε ταξινομθμζνα εκτόσ από τα παραπάνω μενοφ και ςτθν ενότθτα ΕΚΔΚΚΕΣ ΡΟΣΦΟΕΣ. Τζλοσ, τα stock προϊόντα μασ που δεν υπάρχουν ςτουσ ιςχφοντεσ καταλόγουσ μασ, τα βρίςκετε ςτθν ενότθτα OUTLET.

3 Εικόνα 3: Γριγορθ αναηιτθςθ προϊόντων βάςθ κωδικοφ ι περιγραφισ (προτείνεται για καταχϊρθςθ παραγγελίασ) Ο γρθγορότεροσ και προτεινόμενοσ τρόποσ αναηιτθςθσ προϊόντοσ για καταχϊρθςθ παραγγελίασ είναι μζςω του πεδίου ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ πλθκτρολογϊντασ τον κωδικό ι τθν περιγραφι του προϊόντοσ, όπωσ ςυνθκίηατε να κάνετε και ςτο προθγοφμενό μασ e-shop και επιλζγοντασ το προϊόν που επικυμείτε. Μθν ξεχνάτε ότι τα προϊόντα είναι καταχωρθμζνα βάςθ τθσ τιμισ αγοράσ τουσ, π.χ άλλοσ κωδικόσ το λευκό, άλλοσ το χρωματιςτό και αναλόγωσ και τα big size εάν διατίκενται. Πατϊντασ enter χωρίσ ςυγκεκριμζνθ επιλογι κα εμφανιςτοφν όλα τα προϊόντα τθσ λίςτασ με χαρακτθριςτικό regent, όπωσ ςτθν εικόνα παρακάτω..

4 Εικόνα 4: Εμφάνιςθ αποτελεςμάτων βάςθ του χαρακτθριςτικοφ αναηιτθςθσ (π.χ regent) Αφοφ εμφανιςτεί θ λίςτα επιλζγουμε το προϊόν που αναηθτοφμε. Ζχετε υπόψθ ςασ ότι όλοι οι κωδικοί με τα χρωματιςτά αναφζρονται μόνο με τθν περιγραφι του προϊόντοσ χωρίσ τθ λζξθ χρωματιςτό π.χ Sol s Regent kid s εν αντικζςει με το αντίςτοιχο λευκό του, το οποίο αναφζρεται ωσ εξισ Sol s Regent kid s λευκό. Επιλζγοντασ λοιπόν τον κωδικό που μασ ενδιαφζρει προχωροφμε ςτθ βαςικι ςελίδα του είδουσ.

5 Εικόνα 5: Βαςικι ςελίδα είδουσ & πίνακασ καταχϊρθςθσ παραγγελίασ Σχόλια παρακάτω..

6 Στθν εικόνα 5 παρακζτονται όλεσ οι διακζςιμεσ πλθροφορίεσ για το είδοσ. Παρακαλοφμε λάβετε υπόψθ ότι θ ενθμζρωςθ των ειδϊν δεν είναι ολοκλθρωμζνθ και κα δουλεφεται κακθμερινά ςτο προςεχζσ διάςτθμα. Στο τζλοσ τθσ ςελίδασ βρίςκετε τον πίνακα όπου καταχωρείτε τθν επικυμθτι ποςότθτα παραγγελίασ. Ενδεικτικά αναφζρουμε ότι ο πίνακασ δίνει πλθροφορίεσ για: Διακζςιμουσ ςυνδυαςμοφσ χρωμάτων & μεγεκϊν Τιμζσ τιμοκαταλόγου χονδρικισ Διακεςιμότθτα ςυνδυαςμοφ ςτθν αποκικθ μασ (υπό φυςιολογικζσ ςυνκικεσ ενθμερϊνεται ανά 10λεπτά) Χρωματιςμζνα κελιά βάςθ διακεςιμότθτασ * προϊόν διακζςιμο λευκό χρϊμα κελιοφ * προϊόν μθ διακζςιμο κόκκινο χρϊμα κελιοφ Χρωματιςμζνα κελιά βάςθ χαρακτθριςτικϊν προϊόντοσ * προϊόν ςε προςφορά πράςινο χρϊμα κελιοφ * προϊόν κατόπιν παραγγελίασ κίτρινο χρϊμα κελιοφ Αναμενόμενθ ποςότθτα με θμερομθνία παραλαβισ βάςθ των παραγγελιϊν μασ ςε προμθκευτι Διακζςιμο υπόλοιπο ςε προμθκευτι αφορά SOL S & ATLANTIS (κα διατίκεται ςφντομα) Αφοφ καταχωριςουμε τθν ποςότθτα που μασ ενδιαφζρει πατάμε το κουμπί ΑΓΟΑ και το προϊόν ζχει προςτεκεί ςτο καλάκι μασ, το οποίο μποροφμε να ολοκλθρϊςουμε ι να ςυνεχίςουμε τισ αγορζσ μασ. Όταν θ λίςτα των προϊόντων είναι μεγάλθ, ενδζχεται τα τελευταία προϊόντα να μθν είναι ορατά. Παρακαλείςτε να επιβεβαιϊνετε τα είδθ που ζχετε καταχωριςει κάνοντασ κλικ ςτο Καλάκι ςασ, όπου βλζπετε τθν επόμενθ εικόνα (Εικόνα 9). Εικόνεσ 6,7,8: 6. Καταχϊριςθ ποςότθτασ ςτο καλάκι. 7. Επιβεβαίωςθ καταχϊριςθσ είδουσ ςτο καλάκι. 8. Ρροεπιςκόπθςθ καλακιοφ ολοκλιρωςθ αγορϊν

7 Εικόνα 9: Καλάκι αγορϊν προσ ολοκλιρωςι τουσ. Εφόςον δεν επικυμοφμε ςυνζχιςθ των αγορϊν, ελζγχουμε τα προϊόντα και τισ ποςότθτεσ που καταχωριςαμε. Οι τιμζσ που αναφζρονται ςτον πίνακα του καλακιοφ είναι οι τιμζσ τιμοκαταλόγου χονδρικισ πάνω ςτισ οποίεσ εφαρμόηεται ςτο τζλοσ του καλακιοφ θ ζκπτωςθ πελάτθ εφόςον αυτι υπάρχει- κακϊσ και θ ζκπτωςθ web (2%) ακροιςτικά. Στο βιμα αυτό και κατά τθν πρϊτθ ςασ είςοδο, ενδζχεται το ςφςτθμα να ςασ ηθτιςει να επιβεβαιϊςετε τα ςτοιχεία ςασ επιςθμαίνοντασ το τθλζφωνο. Προχωριςτε κανονικά ςε ΑΡΟΙΗΚΕΥΣΗ. Εάν υπάρχει λάκοσ ςτα ςτοιχεία ςασ, παρακαλοφμε όπωσ μασ ενθμερϊςετε με ζνα mail ςτο

8 Σθμαντικζσ ενθμερϊςεισ: 1) Τα προϊόντα με τιμζσ ΝΕΤΟ λαμβάνουν κανονικά τθν ζκπτωςθ πελάτθ & web (2%) λόγω δυςλειτουργίασ, θ οποία δεν αντιμετωπίςτθκε ζωσ ςιμερα. Συνεπϊσ κα πρζπει να γνωρίηετε ότι εφόςον θ παραγγελία ςασ περιζχει ΝΕΤΟ προϊόντα, το ςφνολο τθσ αξίασ κα επιβαρυνκεί κατά τθν τιμολόγθςθ με τθν εν λόγω ζκπτωςθ που κατά λάκοσ αφαιρζκθκε. Εάν ζχετε επιλζξει πλθρωμι με κατάκεςθ του ποςοφ ςτθν τράπεηα κα πρζπει να υπάρξει επικοινωνία μεταξφ μασ προκειμζνου να επιβεβαιϊςουμε το ακριβζσ ποςό προσ κατάκεςθ. 2) Το ίδιο ιςχφει για τα μεταφορικά ζξοδα που δεν υπολογίηονται από το e-shop ςτο ςφνολο τθσ παραγγελίασ και χρεϊνονται κατά τθν τιμολόγθςθ βάςθ του τελικοφ αρικμοφ των δεμάτων προσ αποςτολι. Εικόνα 10: Διευκφνςεισ (παράδοςθσ, τιμολόγθςθσ) Η αναφορά των διευκφνςεων με τθν αλλαγι ι νζα καταχϊριςθ αυτϊν κα διατίκεται ςφντομα. Προσ το παρόν δεν μπορείτε να μεταβάλλετε τζτοιεσ πλθροφορίεσ, ςυνεπϊσ οποιαδιποτε τζτοια αλλαγι κα πρζπει να ηθτείτε από εμάσ ςτο πεδίου του μθνφματοσ.

9 Εικόνεσ 11,12: 11. Επιλογι Μεταφορζα, 12. Αποδοχι όρων χριςθσ & Ρροαιρετικι καταχϊριςθ μθνφματοσ Στθ ςυνζχεια βλζπετε τουσ Διακζςιμουσ τρόπουσ μεταφοράσ για τθν αποςτολι τθσ παραγγελίασ ςασ, τθν αποδοχι των Πρων χριςθσ του ιςτότοπου & θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ και τθν προαιρετικι Καταχϊριςθ μθνφματοσ ςχετικά με τθν παραγγελία ςασ.

10 Εικόνα 13: Επιλογι τρόπου πλθρωμισ Υποχρεωτικι Επιλογι τρόπου πλθρωμισ. Δυςτυχϊσ ο ςυμφωνθκείσ τρόποσ πλθρωμισ, όπωσ ίςχυε ςτο παλιό e-shop, δεν είναι ενθμερωμζνοσ, ςυνεπϊσ κα πρζπει κάκε φορά να τον επιλζγετε εςείσ. Πραγματοποιοφμε ωςτόςο τεχνικζσ προςπάκειεσ για επίλυςθ αυτοφ του προβλιματοσ.

11 Εικόνα 14: Ρερίλθψθ παραγγελίασ και αίτθμα για Επιβεβαίωςθ Παρακαλοφμε πατιςτε ΕΡΚΒΕΒΑΚΩΣΗ ΡΑΑΓΓΕΛΚΑΣ προκειμζνου να αποςταλεί ςτο ςφςτθμά μασ.

12 Εικόνα 15: Επιβεβαίωςθ παραγγελίασ Η παραγγελία ςασ ζχει αποςταλεί ςτο ςφςτθμά μασ και επεξεργάηεται. Μόνον εφόςον φτάςετε ςε αυτό το βιμα και αδειάςει το καλάκι ςασ κα είςτε ςίγουροι ότι θ παραγγελία ςασ ζχει αποςταλεί.

13 Εικόνα 16: επιβεβαίωςθσ Τζλοσ κα πρζπει να λάβετε επιβεβαίωςθσ παραγγελίασ όπωσ το παραπάνω. Σε περίπτωςθ που δεν τθ λάβετε, εφόςον το ςφςτθμα ζχει αποδεχτεί τθν παραγγελία ςασ, παρακαλοφμε όπωσ μασ ενθμερϊςετε. Σε κάκε περίπτωςθ δθλϊςτε τθ διεφκυνςθ ωσ αςφαλι αποςτολζα προσ αποφυγι λιψθσ τθσ επιβεβαίωςθσ ςτθν ανεπικφμθτθ αλλθλογραφία ςασ. Ευχαριςτοφμε για το χρόνο ςασ! Καλζσ Αγορζσ! Με εκτίμθςθ Α. ΛΚΒΑΔΑΣ ΑΕ

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για τθν επεξεργαςία μίασ παραγγελίασ (δθμιουργία, αποςτολι, παραλαβι κλπ), πατιςτε αυτό το κουμπί. Η ενζργεια αυτι εμφανίηει τθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ. Στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card

Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card 03 04 ΙΛΥΔΑ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Α.Ε. Σαρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Ρεριγραφι Υποςυςτιματοσ... 3 Βαςικά αρχεία... 4 Κάρτεσ Master... 4 Ειςαγωγι νζασ

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Πίνακασ Περιεχομζνων 2011 Vrsion 5.2 (Οκτϊβριοσ 2011)... 3 Vrsion 5.1 (Ιοφλιοσ 2011)... 12 Vrsion 5.0 (Ιανουάριοσ 2011)... 23 2010 Vrsion 4.8 (Αφγουςτοσ 2010)... 36 Vrsion 4.7 (Απρίλιοσ 2010)... 39 2009

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ»

«ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ pupilslaptp «ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ ΟΔΗΓΙΕ, ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ επτζμβριοσ 2009 pupilslaptp Πίνακασ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ Διπλωματικι Εργαςία Σου Σςιάρα Περικλι Θεςςαλονίκθ 23/6/2014 1 ENTERSOFTERP:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

:: Σι είναι το COSMOTE DEALS for YOU;

:: Σι είναι το COSMOTE DEALS for YOU; :: Σι είναι το COSMOTE DEALS for YOU; Το COSMOTE DEALS for YOU, είναι ζνα πακζτο προςφορϊν αποκλειςτικά για τουσ ςυνδρομθτζσ COSMOTE! Το COSMOTE DEALS for YOU ςυνεχϊσ κα εμπλουτίηεται για να καλφπτει ολοζνα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator

Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator Ευχαριςτοφμε κερμά που προτιμιςατε τον Deal Aggregator και για τθν μζχρι τϊρα υποςτιριξι ςασ. Τποςχόμαςτε ότι αυτό το πολφτιμο εργαλείο που ζχετε ςτα χζρια ςασ κα κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Insurance.Office: version 1.40 Release Notes

Insurance.Office: version 1.40 Release Notes Insurance.Office 1 Insurance.Office: version 1.40 Release Notes τθν επετειακι ζκδοςθ Insurance.Office 1.40, που ζγινε επίςθμα διακζςιμθ ςτισ 30/05/2011, κα βρείτε τισ περιςςότερεσ από 55 αλλαγζσ-βελτιϊςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ (Δ.ΘΛΕ.Δ.) Γ.Γ.Δ.Ε. ΟΔΘΓΙΕ ΧΡΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΘΛΩΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com Οδθγίεσ Χριςθσ testware Business Νοζμβριοσ 2010 Part of TWES- Testware Exam System Platform Copyright Seventron Limited 2009-2011 Web site: www.seventron.com Email: info@seventron.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων Σο ςφςτθμα Digi-Track αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ κινοφμενων

Διαβάστε περισσότερα

Απτική υςκευή Πλοήγηςησ ςτον Π.Ι για αςθενείσ με Ρ.Α

Απτική υςκευή Πλοήγηςησ ςτον Π.Ι για αςθενείσ με Ρ.Α Απτική υςκευή Πλοήγηςησ ςτον Π.Ι για αςθενείσ με Ρ.Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ηϊτου Μαρία Παπαμιτςιου Ηαχαροφλα Χαντηάρα Ελζνθ Περιεχόμενα Ρίνακασ Εικόνων... 3 Ρεριγραφι του προβλιματοσ και του πλαιςίου μζςα ςτο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Νοζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα Κείμενα οκονών θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ και υποβολισ Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ... 3 Επιςκόπθςθ Αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ:ϋϋΚΡΙΣΘΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΣΘ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΘ ΔΙΑΦΘΜΙΘϋϋ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΘΓΘΣΘ: MΟΤΣΑΚΘ ΒΑΙΛΘ ΑΜΑΡΙΣΘ ΝΙΚΟ ΧΑΝΙΑ 2010 2 Copyright Νίκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα