Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr."

Transcript

1 Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να πραγματοποιιςετε Είςοδο ςτο ςφςτθμα. Στθν οκόνθ που βλζπετε ειςάγετε το που μασ ζχετε δθλϊςει και κάνετε κλικ ςτο Ξεχάςατε τον κωδικό πρόςβαςθσ. Στθ ςυνζχεια κα λάβετε ζναmail που κα ηθτάει επιβεβαίωςθ αλλαγισ κωδικοφ. Μόλισ επιβεβαιϊςετε κα λάβετε νζο mail με τον νζο ςασ κωδικό πρόςβαςθσ, ο οποίοσ είναι απόρρθτοσ και γνωςτοποιείται μόνον ςε εςάσ. Σφντομα κα μπορείτε να πραγματοποιιςετε και αλλαγι κωδικοφ κατά βοφλθςθ μζςω τθσ μεταβολισ των ςτοιχείων του λογαριαςμοφ ςασ, υπθρεςία που δεν είναι ακόμα διακζςιμθ.

2 Εικόνα 2: Ρλοιγθςθ ςτα μενοφ/ενότθτεσ προϊόντων Τα προϊόντα είναι καταχωρθμζνα κατά κφριο λόγο ςτο μενοφ ΜΑΚΕΣ βάςθ τθ φίρμα προζλευςισ τουσ. Επιπλζον είναι καταχωρθμζνα ςτθν ενότθτα ΚΑΤΗΓΟΚΕΣ ανάλογα με τθν εμπορικι κατθγορία ςτθν οποία ανικουν. Όςα προϊόντα ζχουν neto τιμι κα τα βρείτε ταξινομθμζνα εκτόσ από τα παραπάνω μενοφ και ςτθν ενότθτα ΕΚΔΚΚΕΣ ΡΟΣΦΟΕΣ. Τζλοσ, τα stock προϊόντα μασ που δεν υπάρχουν ςτουσ ιςχφοντεσ καταλόγουσ μασ, τα βρίςκετε ςτθν ενότθτα OUTLET.

3 Εικόνα 3: Γριγορθ αναηιτθςθ προϊόντων βάςθ κωδικοφ ι περιγραφισ (προτείνεται για καταχϊρθςθ παραγγελίασ) Ο γρθγορότεροσ και προτεινόμενοσ τρόποσ αναηιτθςθσ προϊόντοσ για καταχϊρθςθ παραγγελίασ είναι μζςω του πεδίου ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ πλθκτρολογϊντασ τον κωδικό ι τθν περιγραφι του προϊόντοσ, όπωσ ςυνθκίηατε να κάνετε και ςτο προθγοφμενό μασ e-shop και επιλζγοντασ το προϊόν που επικυμείτε. Μθν ξεχνάτε ότι τα προϊόντα είναι καταχωρθμζνα βάςθ τθσ τιμισ αγοράσ τουσ, π.χ άλλοσ κωδικόσ το λευκό, άλλοσ το χρωματιςτό και αναλόγωσ και τα big size εάν διατίκενται. Πατϊντασ enter χωρίσ ςυγκεκριμζνθ επιλογι κα εμφανιςτοφν όλα τα προϊόντα τθσ λίςτασ με χαρακτθριςτικό regent, όπωσ ςτθν εικόνα παρακάτω..

4 Εικόνα 4: Εμφάνιςθ αποτελεςμάτων βάςθ του χαρακτθριςτικοφ αναηιτθςθσ (π.χ regent) Αφοφ εμφανιςτεί θ λίςτα επιλζγουμε το προϊόν που αναηθτοφμε. Ζχετε υπόψθ ςασ ότι όλοι οι κωδικοί με τα χρωματιςτά αναφζρονται μόνο με τθν περιγραφι του προϊόντοσ χωρίσ τθ λζξθ χρωματιςτό π.χ Sol s Regent kid s εν αντικζςει με το αντίςτοιχο λευκό του, το οποίο αναφζρεται ωσ εξισ Sol s Regent kid s λευκό. Επιλζγοντασ λοιπόν τον κωδικό που μασ ενδιαφζρει προχωροφμε ςτθ βαςικι ςελίδα του είδουσ.

5 Εικόνα 5: Βαςικι ςελίδα είδουσ & πίνακασ καταχϊρθςθσ παραγγελίασ Σχόλια παρακάτω..

6 Στθν εικόνα 5 παρακζτονται όλεσ οι διακζςιμεσ πλθροφορίεσ για το είδοσ. Παρακαλοφμε λάβετε υπόψθ ότι θ ενθμζρωςθ των ειδϊν δεν είναι ολοκλθρωμζνθ και κα δουλεφεται κακθμερινά ςτο προςεχζσ διάςτθμα. Στο τζλοσ τθσ ςελίδασ βρίςκετε τον πίνακα όπου καταχωρείτε τθν επικυμθτι ποςότθτα παραγγελίασ. Ενδεικτικά αναφζρουμε ότι ο πίνακασ δίνει πλθροφορίεσ για: Διακζςιμουσ ςυνδυαςμοφσ χρωμάτων & μεγεκϊν Τιμζσ τιμοκαταλόγου χονδρικισ Διακεςιμότθτα ςυνδυαςμοφ ςτθν αποκικθ μασ (υπό φυςιολογικζσ ςυνκικεσ ενθμερϊνεται ανά 10λεπτά) Χρωματιςμζνα κελιά βάςθ διακεςιμότθτασ * προϊόν διακζςιμο λευκό χρϊμα κελιοφ * προϊόν μθ διακζςιμο κόκκινο χρϊμα κελιοφ Χρωματιςμζνα κελιά βάςθ χαρακτθριςτικϊν προϊόντοσ * προϊόν ςε προςφορά πράςινο χρϊμα κελιοφ * προϊόν κατόπιν παραγγελίασ κίτρινο χρϊμα κελιοφ Αναμενόμενθ ποςότθτα με θμερομθνία παραλαβισ βάςθ των παραγγελιϊν μασ ςε προμθκευτι Διακζςιμο υπόλοιπο ςε προμθκευτι αφορά SOL S & ATLANTIS (κα διατίκεται ςφντομα) Αφοφ καταχωριςουμε τθν ποςότθτα που μασ ενδιαφζρει πατάμε το κουμπί ΑΓΟΑ και το προϊόν ζχει προςτεκεί ςτο καλάκι μασ, το οποίο μποροφμε να ολοκλθρϊςουμε ι να ςυνεχίςουμε τισ αγορζσ μασ. Όταν θ λίςτα των προϊόντων είναι μεγάλθ, ενδζχεται τα τελευταία προϊόντα να μθν είναι ορατά. Παρακαλείςτε να επιβεβαιϊνετε τα είδθ που ζχετε καταχωριςει κάνοντασ κλικ ςτο Καλάκι ςασ, όπου βλζπετε τθν επόμενθ εικόνα (Εικόνα 9). Εικόνεσ 6,7,8: 6. Καταχϊριςθ ποςότθτασ ςτο καλάκι. 7. Επιβεβαίωςθ καταχϊριςθσ είδουσ ςτο καλάκι. 8. Ρροεπιςκόπθςθ καλακιοφ ολοκλιρωςθ αγορϊν

7 Εικόνα 9: Καλάκι αγορϊν προσ ολοκλιρωςι τουσ. Εφόςον δεν επικυμοφμε ςυνζχιςθ των αγορϊν, ελζγχουμε τα προϊόντα και τισ ποςότθτεσ που καταχωριςαμε. Οι τιμζσ που αναφζρονται ςτον πίνακα του καλακιοφ είναι οι τιμζσ τιμοκαταλόγου χονδρικισ πάνω ςτισ οποίεσ εφαρμόηεται ςτο τζλοσ του καλακιοφ θ ζκπτωςθ πελάτθ εφόςον αυτι υπάρχει- κακϊσ και θ ζκπτωςθ web (2%) ακροιςτικά. Στο βιμα αυτό και κατά τθν πρϊτθ ςασ είςοδο, ενδζχεται το ςφςτθμα να ςασ ηθτιςει να επιβεβαιϊςετε τα ςτοιχεία ςασ επιςθμαίνοντασ το τθλζφωνο. Προχωριςτε κανονικά ςε ΑΡΟΙΗΚΕΥΣΗ. Εάν υπάρχει λάκοσ ςτα ςτοιχεία ςασ, παρακαλοφμε όπωσ μασ ενθμερϊςετε με ζνα mail ςτο

8 Σθμαντικζσ ενθμερϊςεισ: 1) Τα προϊόντα με τιμζσ ΝΕΤΟ λαμβάνουν κανονικά τθν ζκπτωςθ πελάτθ & web (2%) λόγω δυςλειτουργίασ, θ οποία δεν αντιμετωπίςτθκε ζωσ ςιμερα. Συνεπϊσ κα πρζπει να γνωρίηετε ότι εφόςον θ παραγγελία ςασ περιζχει ΝΕΤΟ προϊόντα, το ςφνολο τθσ αξίασ κα επιβαρυνκεί κατά τθν τιμολόγθςθ με τθν εν λόγω ζκπτωςθ που κατά λάκοσ αφαιρζκθκε. Εάν ζχετε επιλζξει πλθρωμι με κατάκεςθ του ποςοφ ςτθν τράπεηα κα πρζπει να υπάρξει επικοινωνία μεταξφ μασ προκειμζνου να επιβεβαιϊςουμε το ακριβζσ ποςό προσ κατάκεςθ. 2) Το ίδιο ιςχφει για τα μεταφορικά ζξοδα που δεν υπολογίηονται από το e-shop ςτο ςφνολο τθσ παραγγελίασ και χρεϊνονται κατά τθν τιμολόγθςθ βάςθ του τελικοφ αρικμοφ των δεμάτων προσ αποςτολι. Εικόνα 10: Διευκφνςεισ (παράδοςθσ, τιμολόγθςθσ) Η αναφορά των διευκφνςεων με τθν αλλαγι ι νζα καταχϊριςθ αυτϊν κα διατίκεται ςφντομα. Προσ το παρόν δεν μπορείτε να μεταβάλλετε τζτοιεσ πλθροφορίεσ, ςυνεπϊσ οποιαδιποτε τζτοια αλλαγι κα πρζπει να ηθτείτε από εμάσ ςτο πεδίου του μθνφματοσ.

9 Εικόνεσ 11,12: 11. Επιλογι Μεταφορζα, 12. Αποδοχι όρων χριςθσ & Ρροαιρετικι καταχϊριςθ μθνφματοσ Στθ ςυνζχεια βλζπετε τουσ Διακζςιμουσ τρόπουσ μεταφοράσ για τθν αποςτολι τθσ παραγγελίασ ςασ, τθν αποδοχι των Πρων χριςθσ του ιςτότοπου & θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ και τθν προαιρετικι Καταχϊριςθ μθνφματοσ ςχετικά με τθν παραγγελία ςασ.

10 Εικόνα 13: Επιλογι τρόπου πλθρωμισ Υποχρεωτικι Επιλογι τρόπου πλθρωμισ. Δυςτυχϊσ ο ςυμφωνθκείσ τρόποσ πλθρωμισ, όπωσ ίςχυε ςτο παλιό e-shop, δεν είναι ενθμερωμζνοσ, ςυνεπϊσ κα πρζπει κάκε φορά να τον επιλζγετε εςείσ. Πραγματοποιοφμε ωςτόςο τεχνικζσ προςπάκειεσ για επίλυςθ αυτοφ του προβλιματοσ.

11 Εικόνα 14: Ρερίλθψθ παραγγελίασ και αίτθμα για Επιβεβαίωςθ Παρακαλοφμε πατιςτε ΕΡΚΒΕΒΑΚΩΣΗ ΡΑΑΓΓΕΛΚΑΣ προκειμζνου να αποςταλεί ςτο ςφςτθμά μασ.

12 Εικόνα 15: Επιβεβαίωςθ παραγγελίασ Η παραγγελία ςασ ζχει αποςταλεί ςτο ςφςτθμά μασ και επεξεργάηεται. Μόνον εφόςον φτάςετε ςε αυτό το βιμα και αδειάςει το καλάκι ςασ κα είςτε ςίγουροι ότι θ παραγγελία ςασ ζχει αποςταλεί.

13 Εικόνα 16: επιβεβαίωςθσ Τζλοσ κα πρζπει να λάβετε επιβεβαίωςθσ παραγγελίασ όπωσ το παραπάνω. Σε περίπτωςθ που δεν τθ λάβετε, εφόςον το ςφςτθμα ζχει αποδεχτεί τθν παραγγελία ςασ, παρακαλοφμε όπωσ μασ ενθμερϊςετε. Σε κάκε περίπτωςθ δθλϊςτε τθ διεφκυνςθ ωσ αςφαλι αποςτολζα προσ αποφυγι λιψθσ τθσ επιβεβαίωςθσ ςτθν ανεπικφμθτθ αλλθλογραφία ςασ. Ευχαριςτοφμε για το χρόνο ςασ! Καλζσ Αγορζσ! Με εκτίμθςθ Α. ΛΚΒΑΔΑΣ ΑΕ

Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop. E-shop.

Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop. E-shop. Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop E-shop www.pets-friends.grr www.facebook.com/pets.friends.gr Αρχικι ςελίδα Βιμα 1 ο : Πατιςτε φνδεςθ 2 Βιμα 2ο Πατιςτε υνζχεια 3 Βιμα 3 ο Δθμιουργιςτε τον προςωπικό ςασ λογαριαςμό

Διαβάστε περισσότερα

Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ

Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγόσ Χρήςησ Εφαρμογήσ Φορζων Υποδοχήσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα «Άτλασ» ωσ Φορζασ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Επιχειρθςιακι Δράςθ Εργαςτιριο 1

Ηλεκτρονικι Επιχειρθςιακι Δράςθ Εργαςτιριο 1 1. Εγκατάςταςη Xampp Προκειμζνου να γίνει θ εγκατάςταςθ κα πρζπει πρϊτα να κατεβάςετε και εγκαταςτιςετε το XAMPP ωσ ακολοφκωσ. 1.1. Πάμε ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ https://www.apachefriends.org/download.html

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final>

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES VERSION

DIOSCOURIDES VERSION DIOSCOURIDES VERSION 2.15.29 ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑ ΚΑΙ & ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΩΝ Για τθν τροποποίθςθ των παραπάνω ςτοιχείων ςτθ νζα ζκδοςθ ςασ δίνουμε τθ δυνατότθτα να αλλάξετε το ΦΠΑ και τθ λιανικι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο

Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο Τι πρζπει να γνωρίηω πριν ξεκινιςω τθν διαδικαςία 1. Να ζχω κωδικοφσ από τον Κζντρο Δικτφου του ΤΕΙ Ακινασ (είναι αυτοί με τουσ οποίουσ ζχω πρόςβαςθ ςτο αςφρματο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

Epsilon Cloud Services

Epsilon Cloud Services 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ λειτουργίασ και παραμετροποίηςησ του Epsilon Cloud Services ςτην εφαρμογή extra Λογιςτική Διαχείριςη. 2 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ

ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ Για τθν ζκδοςθ Dioscourides Xpress, όταν παραλάβετε κάποια παραγγελία: 1 2 3 1. Μεταφερκείτε ςτο μενοφ 2. Επιλζξτε τθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης Eγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Σχετικά.. 3 Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα. 4 Λιψθ Παραγγελιάσ.. 5 Διαχείριςθ τραπεηιϊν. 9 Μετακίνθςθ Τραπεηιοφ... 10 Λογαριαςμόσ Τραπεηιοφ 11 Παραγγελίεσ χωρίσ τραπζηι. 12 Σθμειϊματα

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατέβαςμα του VirtueMart

1. Κατέβαςμα του VirtueMart 1. Κατέβαςμα του VirtueMart Αρχικό βήμα (προαιρετικό). Κατζβαςμα και αποςυμπίεςη αρχείων VirtueMart ΠΡΟΟΧΗ. Αυτό το βήμα να παρακαμφθεί ςτο εργαςτήριο. Τα αρχεία θα ςασ δοθοφν από τουσ καθηγητζσ ςασ. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ αυτόματησ δημιουργίασ ςτηλών και αντιςτοίχιςησ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη Εκπαιδευτικού Υλικού (ΠΑΚΕ) Πληροφοριακό Σύςτημα (MIS)

Διαχείριςη Εκπαιδευτικού Υλικού (ΠΑΚΕ) Πληροφοριακό Σύςτημα (MIS) Διαχείριςη Εκπαιδευτικού Υλικού (ΠΑΚΕ) Πληροφοριακό Σύςτημα (MIS) Ειςαγωγή Οι λειτουργίεσ διαχείριςθσ εκπαιδευτικοφ υλικοφ των ΠΑΚΕ διατίκενται ωσ εργαλείο ςτο Πλθροφοριακό Σφςτθμα (MIS) για τθ δθμιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ διαχείριςησ επιλογών διαμόρφωςησ εγγραφών Εςόδων Εξόδων & Άρθρων Γενικήσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη Κοςτολόγηςησ

Διαχείριςη Κοςτολόγηςησ Διαχείριςη Κοςτολόγηςησ 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ Κοςτολόγηςησ ςτην εφαρμογή Λογιςτική Διαχείριςη τησ Business. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com Seventron Limited Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com EnglishOnlineTests.com Seventron.com March 2013 Περιεχόμενα Πίνακασ ελζγχου/control Panel... 2 Προςκικθ μακθτι... 3 Ανάκεςθ μακθτι ςε ενότθτα...

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ

Διαχείριςθ του φακζλου public_html ςτο ΠΣΔ Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ Οι παρακάτω οδθγίεσ αφοροφν το χριςτθ webdipe. Για διαφορετικό λογαριαςμό χρθςιμοποιιςτε κάκε φορά το αντίςτοιχο όνομα χριςτθ. = πατάμε αριςτερό κλικ ςτο Επιςκεφκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΕΠ & ΕΒΠ με ραντεβού

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΕΠ & ΕΒΠ με ραντεβού ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΕΠ & ΕΒΠ με ραντεβού Η διαδικαςία περιλαμβάνει 4 απλά βιματα ❶ Ηλεκτρονική κράτηςη ραντεβοφ του ενδιαφερόμενου μζςω web εφαρμογισ. ❷ Λήψη ηλεκτρονικοφ μηνφματοσ (email) επιτυχοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Ειςαγωγή Σο παρόν κείμενο ζχει ςκοπό να εξθγιςει με απλό τρόπο, τθ χριςθ του προγράμματοσ e-εκπαίδευςθ, από τον Αρχθγό υςτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΟ VISUAL HISTORY ARCHIVE

ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΟ VISUAL HISTORY ARCHIVE ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΟ VISUAL HISTORY ARCHIVE Ένασ βιμα προσ βιμα οδθγόσ μιασ απλισ αναηιτθςθσ ςτο Visual History Archive. Για μια πλιρθ περιγραφι του τρόπου χριςθσ του Visual History Archive ςυμβουλευτείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΕΚΔΟΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ (version )

ΕΠΑΝΕΚΔΟΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ (version ) ΕΠΑΝΕΚΔΟΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ (version 2.14.13) Σχετικά με το κζμα που προζκυψε με τθν επιςτροφι των τιμολογίων του ΕΟΠΥΥ, που υποβλικθκαν με το λογαριαςμό Ιανουαρίου 2014, και τθν απαίτθςθ ορκισ επανζκδοςθσ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΡΧΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΡΧΑΙΡΕΙΩΝ ΕΝΔΟΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΡΧΑΙΡΕΙΩΝ Εγχειρίδιο διαχειριςτι Πάτρα, Δεκζμβριοσ 2011 το κάτω μζροσ ςτο μενοφ τθσ ςελίδασ διαχείριςθσ, υπάρχει θ επιλογι αρχαιρεςίεσ. Χρθςιμοποιϊντασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΘΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΘ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Θ «Βοικεια» ςτον Υπολογιςτι

ΕΝΟΤΘΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΘ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Θ «Βοικεια» ςτον Υπολογιςτι ΕΝΟΤΘΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΘ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Θ «Βοικεια» ςτον Υπολογιςτι Βοικεια (Help), Ευρετιριο, Κόμβοσ, Λζξθ κλειδί, Σφνδεςμόσ, Υπερκείμενο Τι είναι θ «Βοικεια» ςτουσ υπολογιςτζσ; Πώσ ενεργοποιοφμε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 4 1. Επιμελητήριο... Error! Bookmark not defined. 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα

Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

1. Διαχείριςη ενθεμάτων

1. Διαχείριςη ενθεμάτων 1. Διαχείριςη ενθεμάτων Άσκηση 1. Μεταφζρετε το Κφριο Μενοφ ςασ ςτα αριςτερά τθσ ιςτοςελίδασ, τα ενκζματα Popular Tags και Login Form ςτα δεξιά τθσ ιςτοςελίδασ και αποκρφψτε το ζνκεμα Latest Articles Για

Διαβάστε περισσότερα

1. Εγκατάςταςη κειμενογράφου JCE

1. Εγκατάςταςη κειμενογράφου JCE 1. Εγκατάςταςη κειμενογράφου JCE 1.1. Πθγαίνουμε ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ https://www.joomlacontenteditor.net/downloads/editor/joomla-3 και κατεβάηουμε τον JCE Editor 2.5.8. Εναλλακτικά βρίςκουμε το αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7)

Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7) Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7) Περιεχόμενα 1. Μενοφ... 5 1.1 Αρικμοδείκτεσ.... 5 1.1.1 Δθμιουργία Αρικμοδείκτθ... 6 1.1.2 Αντιγραφι Αρικμοδείκτθ... 11 2. Παράμετροι... 12 2.1.1 Κατθγορίεσ Αρικμοδεικτϊν...

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ RCFORB (CLIENT)

ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ RCFORB (CLIENT) ΒΗΜΑ 1 Πθγαίνουμε αρχικά ςτθν ιςτοςελίδα http://www.remotehams.com και πατάμε το κουμπί SIGN UP για να κάνουμε εγγραφι. ΒΗΜΑ 2 Επιλζγουμε το κουμπί που δείχνει το κόκκινο βελάκι για να δθλώςουμε ότι είμαςτε

Διαβάστε περισσότερα

TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ

TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ www.timproject.eu www.tim.project-platform.eu TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ This project has been founded with support form the European Commission. This presentation reflects the

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ χρη ςτη ςυςτη ματοσ ΟΠΣΥΔ Απρίλιοσ 2016 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ακαδημαϊκό Ζτοσ

ΑΝΑΛΤΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ακαδημαϊκό Ζτοσ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ακαδημαϊκό Ζτοσ 2012-2013 ΕΡΓΑΙΑ ςτη UML «Αντικειμενοςτραφήσ Ανάλυςη Ηλεκτρονικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ)

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) Για να χορηγήςετε ςε πελάτθ ςασ κάποια φάρμακα με τη μορφή «δανεικών» (δθλαδι φάρμακα για τα οποία κα φζρει ςτο επόμενο διάςτθμα ςυνταγι του ταμείου του), ακολουκιςτε

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν:

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν: Μζθοδος Simplex Η πλζον γνωςτι και περιςςότερο χρθςιμοποιουμζνθ μζκοδοσ για τθν επίλυςθ ενόσ γενικοφ προβλιματοσ γραμμικοφ προγραμματιςμοφ, είναι θ μζκοδοσ Simplex θ οποία αναπτφχκθκε από τον George Dantzig.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Είςοδοσ/Εγγραφή ςτη διαχειριςτική ςελίδα του Σχολείου

Είςοδοσ/Εγγραφή ςτη διαχειριςτική ςελίδα του Σχολείου Είςοδοσ/Εγγραφή ςτη διαχειριςτική ςελίδα του Σχολείου Ανοίγουμε τον Browser μασ και πλθκτρολογοφμε τθν ςελίδα http://bontime.gr/ Από τθν αρχικι ςελίδα και κάνοντασ scroll down βλζπουμε τισ επιλογζσ εγγραφισ

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε Επιμορφωτικά Ρρογράμματα για Διευκυντζσ απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Διευκυντζσ

Διαβάστε περισσότερα

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων κεφάλαιο 7 Α ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων αςικζσ ζννοιεσ Γραμμικά, λζγονται τα ςυςτιματα εξιςϊςεων ςτα οποία οι άγνωςτοι εμφανίηονται ςτθν πρϊτθ δφναμθ. Σα γραμμικά ςυςτιματα με δφο εξιςϊςεισ και δφο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΕΣΗ Ή ΕΚΠΡΟΩΠΟ ΣΟΤ

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΕΣΗ Ή ΕΚΠΡΟΩΠΟ ΣΟΤ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΕΣΗ Ή ΕΚΠΡΟΩΠΟ ΣΟΤ 1. Ειςερχόμαςτε ςτον δικτυακό τόπο τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Διαχείριςθσ Ιδιωτικοφ χρζουσ (www.keyd.gov.gr), επιλζγουμε ςτθν κορυφι τθσ αρχικισ ςελίδασ τθν υπερςφνδεςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα Για Διευκφνςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7)

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7) Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ ειδικών λογαριαςμών. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΧΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΧΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΧΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Ζκδοςθ 1.1 Τελευταία Ενθμζρωςθ: Ιανουάριοσ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αυκεντικοποίθςθ... 3 2. Ρροετοιμαςία Συςτιματοσ... 3 3. Μενοφ Διαχείριςθσ...

Διαβάστε περισσότερα

Εργαςτιριο Βάςεων Δεδομζνων

Εργαςτιριο Βάςεων Δεδομζνων Εργαςτιριο Βάςεων Δεδομζνων 2010-2011 Μάθημα 1 ο 1 Ε. Σςαμούρα Σμήμα Πληροφορικήσ ΑΠΘ Σκοπόσ του 1 ου εργαςτθριακοφ μακιματοσ Σκοπόσ του πρϊτου εργαςτθριακοφ μακιματοσ είναι να μελετιςουμε ερωτιματα επιλογισ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Νέου Παγίου

Εισαγωγή Νέου Παγίου Εισαγωγή Νέου Παγίου 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ ειςαγωγήσ νζου παγίου ςτην εφαρμογή τησ ςειράσ Hyper Axion. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Ειςερχόμενων Εντφπων Απαιτιςεων

Διαδικαςία Ειςερχόμενων Εντφπων Απαιτιςεων Διαδικαςία Ειςερχόμενων Εντφπων Απαιτιςεων 10 Περιεχόμενα Σκοπόσ... 2 Γενικά... 2 Ζντυπο Απαίτθςθσ και Αποδεικτικά Ζγγραφα... 2 Διαχείριςθ Εντφπου Απαιτιςεων... 2 Πωσ καταχωρείται θ απαίτθςθ ςτο λογιςμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΟΤ

ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΟΤ E-MAIL Ε ΣΟΠΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ LAN ( ΠΡΟΟΜΕΙΩΗ ΜΕ ΣΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ FILIUS ) ΔΗΜΙΟΤΡΓΟ: ΑΡΑΜΠΑΣΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΒΗΜΑ 1. Ανοίξτε τθ εφαρμογι προςομοίωςθσ δικτφων Filius ςτον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΙ ΑΠΟΓΡΑΦΕ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΙ ΑΠΟΓΡΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΙ ΑΠΟΓΡΑΦΕ Μεταφερκείτε ςτο μενοφ «Διαχείρθςθ Αποκικθσ» Για τθν καταχϊρθςθ (καταμζτρθςθ) και εκτφπωςθ τθσ απογραφισ όλων των ειδϊν τθσ αποκικθσ (φαρμάκων και παραφαρμάκων), επιλζξτε τθν εργαςία

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Ιοφνιοσ 2011 : οδηγίες ζσμπλήρωζης αιηήμαηος εκηαμίεσζης Περιεχόμενα 1 Στοιχεία Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ... 3 2 Επεξεργαςία αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ ICiSnet Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων Μάιοσ 2010 Ι. Ηλεκτρονικι Ρρόςβαςθ Εξωτερικϊν Χρθςτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριςτικό Σφςτθμα Εξετάςεων

Διαχειριςτικό Σφςτθμα Εξετάςεων Διαχειριςτικό Σφςτθμα Εξετάςεων Απρίλιοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Κεντρικι Σελίδα Διαχειριςτικοφ Συςτιματοσ Εξετάςεων... 4 2 Αρχικι Σελίδα... 5 2.1 Προβολι Νζων... 5 2.2 Ειςαγωγι Διαχειριςτι Εξεταςτικοφ Κζντρου...

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Κάκε μεταβλθτι ςχετίηεται με μία κζςθ ςτθν κφρια μνιμθ του υπολογιςτι. Κάκε κζςθ ςτθ μνιμθ ζχει τθ δικι τθσ ξεχωριςτι διεφκυνςθ. Με άμεςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΗΗ ΣΟΤ ΕΥΚΑ

ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΗΗ ΣΟΤ ΕΥΚΑ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΗΗ ΣΟΤ ΕΥΚΑ Ακινα, Ιανουάριοσ 2017 1 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2. Πιςτοποίθςθ χριςτθ... 3 3. Επιλογι κατθγορίασ ςυνταξιοδοτικοφ αιτιματοσ...

Διαβάστε περισσότερα

Ζτςι μάηεψα τισ 7 ποιο ςυχνζσ ερωτιςεισ που δζχομαι και τισ απαντϊ ζτςι ϊςτε να λυκοφν οι απορίεσ που μπορεί να ζχεισ.

Ζτςι μάηεψα τισ 7 ποιο ςυχνζσ ερωτιςεισ που δζχομαι και τισ απαντϊ ζτςι ϊςτε να λυκοφν οι απορίεσ που μπορεί να ζχεισ. Γεια, για όςουσ δεν με γνωρίηουν ονομάηομαι Γιάννθσ Χριςτοδοφλου. Αποφάςιςα να δθμιουργιςω αυτό το ebook προκειμζνου να δϊςω μια πιο κακαρι εικόνα για το τι είναι και πωσ δουλεφει το DS Domination. Ζτςι

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ για τη ςφνδεςη του υπολογιςτή ςασ ςτουσ προβολείσ των αιθουςών Ι 1, Ι 2, Ι 3 και του 10 ου ορόφου

Οδηγίεσ για τη ςφνδεςη του υπολογιςτή ςασ ςτουσ προβολείσ των αιθουςών Ι 1, Ι 2, Ι 3 και του 10 ου ορόφου Οδηγίεσ για τη ςφνδεςη του υπολογιςτή ςασ ςτουσ προβολείσ των αιθουςών Ι 1, Ι 2, Ι 3 και του 10 ου ορόφου Για να χρθςιμοποιιςετε τουσ προβολείσ πρζπει να εγκαταςτιςετε το απαραίτθτο λογιςμικό, που κα ςασ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ για το μοντζλο του Άβακα

Οδηγίεσ προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ για το μοντζλο του Άβακα Οδηγίεσ προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ για το μοντζλο του Άβακα Αυτζσ οι οδθγίεσ ζχουν ςτόχο λοιπόν να βοθκιςουν τουσ εκπαιδευτικοφσ να καταςκευάςουν τισ δικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ με το μοντζλο του Άβακα. Παρουςίαςη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Το γραφικό περιβάλλον Επικοινωνίασ (Γ.Π.Ε)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Το γραφικό περιβάλλον Επικοινωνίασ (Γ.Π.Ε) ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Το γραφικό περιβάλλον Επικοινωνίασ (Γ.Π.Ε) Γραφικό Περιβάλλον Επικοινωνίασ Περιβάλλον Εντολϊν Γραμμισ (Graphical User Interface/GUI), (Command Line Interface),

Διαβάστε περισσότερα

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal».

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal». Λευκωςία, 8 Φεβρουαρίου 2016 ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ ΔΑΔ Φ.311.12/5/2016 Προσ όλο το Προςωπικό Συγκροτιματοσ Τράπεηασ Κφπρου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι ΘΕΜΑ: ΧΕΔΙΟ ΕΘΕΛΟΤΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΗ Σε ςυνζχεια τθσ ανακοίνωςθσ του Διευκφνοντα

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος Οδηγός Χρήσης της web εφαρμογής ΠΥΑΝΕΑ. 1 ο Βή μα

Σύντομος Οδηγός Χρήσης της web εφαρμογής ΠΥΑΝΕΑ. 1 ο Βή μα Σύντομος Οδηγός Χρήσης της web εφαρμογής ΠΥΑΝΕΑ 1 ο Βή μα Είςοδοσ ςτθν εφαρμογι από τθν διεφκυνςθ: pyanea.ddns.net με χριςθ Φυλλομετρθτι (από Η/Τ, κινθτό, tablet) *ςημείωςη: προτιμήςτε ενημερωμζνη ζκδοςη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ Ζκδοςθ 1.1 Τελευταία Ενθμζρωςθ: Ιανουάριοσ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αυκεντικοποίθςθ... 3 2. Μενοφ Διαχείριςθσ... 4 3. Επιφάνεια Εργαςίασ... 4 3.1 Φόρμεσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ Πλατφόρμασ Αςφγχρονθσ Τθλεκπαίδευςθσ (Moodle) του Τμιματοσ ΔΕΤ

Οδθγίεσ Χριςθσ Πλατφόρμασ Αςφγχρονθσ Τθλεκπαίδευςθσ (Moodle) του Τμιματοσ ΔΕΤ Οδθγίεσ Χριςθσ Πλατφόρμασ Αςφγχρονθσ Τθλεκπαίδευςθσ (Moodle) του Τμιματοσ ΔΕΤ - Για τουσ Φοιτθτζσ - Ζκδοςθ 1.3 Ιοφλιοσ 2016 Eduportal Reloaded Πφλθ Τθλεκπαίδευςθσ Τμιματοσ Διοικθτικισ Επιςτιμθσ & Τεχνολογίασ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9

Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9 Ο.Π.. ΠΕΡΙΟΤΙΟΛΟΓΙΟΤ Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9 Οδηγίεσ Χρήςησ Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ Γ.Γ.Δ.Ε. - Νοζμβριοσ 2014 - Πύνακασ περιεχομϋνων Αρχικι οκόνθ ειςόδου... 3 Αρχικι

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card

Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card 03 04 ΙΛΥΔΑ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Α.Ε. Σαρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Ρεριγραφι Υποςυςτιματοσ... 3 Βαςικά αρχεία... 4 Κάρτεσ Master... 4 Ειςαγωγι νζασ

Διαβάστε περισσότερα

Ζκδοςθ 1.2. Εγχειρίδιο Χριςθσ Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν Πφλθσ Τθλεκπαίδευςθσ

Ζκδοςθ 1.2. Εγχειρίδιο Χριςθσ Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν Πφλθσ Τθλεκπαίδευςθσ Ζκδοςθ 1.2 Εγχειρίδιο Χριςθσ Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν Πφλθσ Τθλεκπαίδευςθσ Υπεφκυνθ Σφνταξθσ: Ταγκαλάκθ Βαςιλικι Τμιμα Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ, Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 9/19/2016 Πίνακασ

Διαβάστε περισσότερα