Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ"

Transcript

1 Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον επιλογι ςυγγραμμάτων κάποιου τμιματοσ Πανεπιςτθμίου ι ΣΕΙ. Η εφαρμογι είναι ενςωματωμζνθ ςτο φςτθμα Πλθρωμϊν ενϊ θ πρόςβαςθ ςε αυτι είναι δυνατι μζςω αυτοφ, αλλά και μζςω τθσ εφαρμογισ Εκδοτϊν. Δημιουργύα αύτηςησ κοςτολόγηςησ Η είςοδοσ ςτθν εφαρμογι γίνεται μζςω τθσ εφαρμογισ εκδοτϊν του Ευδόξου. Αφοφ πραγματοποιθκεί είςοδοσ ςτθν εφαρμογι εκδοτϊν, μεταβείτε ςτθν καρτζλα Βιβλία, όπου μπορείτε να δείτε όλα τα βιβλία που ζχετε ειςάγει ςτο Εφδοξοσ. Από τθν λίςτα των Βιβλίων, εντοπίςτε και επιλζξτε το βιβλίο που επικυμείτε να κοςτολογιςετε (Εικόνα 1 ). Εικόνα 1 Επιλογι Βιβλίου προσ κοςτολόγθςθ από τθν εφαρμογι Εκδοτϊν Για να εκκινιςετε τθν διαδικαςία κοςτολόγθςθσ για το ςυγκεκριμζνο βιβλίο επιλζξτε Αίτθςθ Κοςτολόγθςθσ (Εικόνα 1). Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ κα εκκινιςει ςε μια νζα καρτζλα του φυλλομετρθτι (Εικόνα 2). Αφοφ ειςζλκετε ςτθν εφαρμογι κοςτολόγθςθσ, εμφανίηονται τα ςτοιχεία του βιβλίου που πρόκειται να κοςτολογθκεί (Εικόνα 2). Εάν κάποια από τα ςτοιχεία του βιβλίου δεν ζχουν καταχωριςτεί κατά τθν ειςαγωγι του βιβλίου ςτο Εφδοξοσ δεν είναι δυνατό να προχωριςει θ διαδικαςία κοςτολόγθςθσ. 1

2 Εικόνα 2 Εφαρμογι κοςτολόγθςθσ βιβλίου ενςωματωμζνθ ςτο Σφςτθμα Πλθρωμϊν Προςοχι! Εάν τα βιβλιογραφικά χαρακτθριςτικά του ςυγγράμματοσ που εμφανίςκθκαν ςτθν αίτθςθ απαιτοφν διορκϊςεισ, ο χριςτθσ μπορεί να πραγματοποιιςει τισ αλλαγζσ μζςα από το Κεντρικό Πλθροφοριακό Σφςτθμα υπό προχποκζςεισ. Εξαίρεςθ αποτελοφν τα ςτοιχεία Σελίδεσ και Διαςτάςεισ τα οποία μποροφν να τροποποιθκοφν κατά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςθσ. Κάτω από τα ςτοιχεία του βιβλίου, εμφανίηεται το μινυμα: «Με τθν παροφςα αίτθςθ δθλϊνω υπεφκυνα και γνωρίηοντασ τισ ςυνζπειεσ, που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν. 1599/1986 κακϊσ και τθσ παρ. 6 του άρκρου 3 τθσ ΚΤΑ Φ.12/97315/Β3/ (Β 1915) ότι είμαι αποκλειςτικόσ εκδότθσ, διακζτθσ και/ι δικαιοφχοσ διανομισ του διδακτικοφ ςυγγράμματοσ ι νόμιμοσ εκπρόςωποσ των εκδόςεων και ότι τα ςτοιχεία τα οποία ειςάγω ςτο Π Εφδοξοσ είναι αλθκι, ορκά και ακριβι». Σα ςτοιχεία που κα ηθτθκοφν ςτθν ςυνζχεια από τθν εφαρμογι κοςτολόγθςθσ για το βιβλίο, ςυμπλθρϊνονται από το χριςτθ με τθ μορφι υπεφκυνθσ διλωςθσ. τθ ςυνζχεια ηθτείται να επιλεγεί το ακαδθμαϊκό ζτοσ κατά το οποίο ζγινε θ διανομι του βιβλίου (Εικόνα 3). Εικόνα 3 Ακαδθμαϊκό ζτοσ ςτο οποίο ζγινε θ πρϊτθ διανομι του βιβλίου 2

3 Ζπειτα, κα πρζπει να επιλζξετε το είδοσ τθσ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ. Μπορείτε να επιλζξετε θλεκτρονικι κοςτολόγθςθ από τθν οποία κα προκφψει άμεςα θ τιμι του βιβλίου ι να υποβάλετε αίτθςθ ςτθν Επιτροπι Κοςτολόγθςθσ (Εικόνα 4). Επιςθμαίνεται ότι για βιβλία τα οποία ζχουν διανεμθκεί από το ζτοσ 2011 και μεταγενζςτερα θ διαδικαςία κοςτολόγθςθσ μπορεί να γίνει μόνο θλεκτρονικά. Εικόνα 4 Επιλογι του είδουσ τθσ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ - Ηλεκτρονικό Κοςτολόγηςη Επιλζγοντασ να ςυνεχίςετε τθ διαδικαςία θλεκτρονικισ κοςτολόγθςθσ, κα πρζπει να ςυμπλθρωκοφν τα παρακάτω ςτοιχεία. Αρύθμηςη Σελύδων Βιβλύου Αρχικά, κα πρζπει να δθλϊςετε αν το βιβλίο ζχει ςελίδεσ αρικμθμζνεσ με λατινικι αρίκμθςθ ι ςελίδεσ χωρίσ αρίκμθςθ. Εικόνα 5 Το βιβλίο ζχει ενιαία αρίκμθςθ ςτο ςφνολό του Αν το βιβλίο διακζτει και ςελίδεσ με λατινικι ι χωρίσ κακόλου αρίκμθςθ, ςτθν αρχι του και μόνο, τότε επιλζγετε ςτθν εφαρμογι «ΝΑΙ» (Εικόνα 5). τθν περίπτωςθ αυτι κα κλθκείτε να ειςάγετε το ςφνολο των ςελίδων που ζχουν λατινικι ι κακόλου αρίκμθςθ (Εικόνα 6). Εικόνα 6 Σφνολο ςελίδων με λατινικι ι κακόλου αρίκμθςθ Κατόπιν ςυμπλθρϊνεται το ςφνολο των ςελίδων που ζχουν ςυνεχι, ενιαία αρίκμθςθ (1,2,3,4,5 ). Εικόνα 7 Σελίδεσ με ςυνεχι, ενιαία αρίκμθςθ 3

4 Σο ςφνολο των ςελίδων του βιβλίου ςτθν περίπτωςθ του «ΝΑΙ» (Εικόνα 7) προκφπτει από το άκροιςμα των ςελίδων με λατινικι ι χωρίσ αρίκμθςθ που βρίςκονται ςτθν αρχι του βιβλίου και των ςελίδων με κανονικι ςυνεχι αρίκμθςθ (1,2,3,4,5,6 ). Προςοχι! Τα πεδία με λατινικι ι χωρίσ αρίκμθςθ και ςελίδεσ με ενιαία αρίκμθςθ κα πρζπει να ςυμπλθρωκοφν με ηυγό αρικμό. Σε κάκε περίπτωςθ, το άκροιςμα των δφο αυτϊν πεδίων πρζπει να είναι πολλαπλάςιο του 4. Λευκζσ ςελίδεσ ι ςελίδεσ με διαφθμιςτικό υλικό δεν πρζπει να ειςάγονται ςτο ςυνολικό αρικμό των ςελίδων προσ κοςτολόγθςθ. Εξαίρεςθ αποτελεί θ περίπτωςθ όπου ο ςυνολικόσ αρικμόσ των ςελίδων δεν είναι πολλαπλάςιο του 4 οπότε για να ςυνεχίςει θ θλεκτρονικι κοςτολόγθςθ ο χριςτθσ πρζπει να προςκζςει δυο ςελίδεσ. Εύδοσ εξωφύλλου Επιλζγετε το είδοσ του εξωφφλλου δθλαδι «ΜΑΛΑΚΟ» ι «ΚΛΗΡΟ» (Εικόνα 8) (ςθμειϊνεται ότι βάςει τθσ Τπουργικισ Απόφαςθσ το «ΚΛΗΡΟ» εξϊφυλλο κοςτολογείται μόνο για βιβλία με αρικμό ςελίδων μεγαλφτερο των 400). Εικόνα 8 Είδοσ εξϊφυλλου Διαςτϊςεισ Βιβλύου το πεδίο αυτό πρζπει να ειςαχκεί το «Πλάτοσ» και το «Υψοσ» τθσ ςελίδασ του βιβλίου ςε εκατοςτά (cm). i. Εφόςον οι διαςτάςεισ του βιβλίου εντάςςονται ςτα βαςικά ςχιματα εκτφπωςθσ (14Χ21, 17Χ24, 21Χ29), κα εμφανιςκεί ςτο ςφςτθμα το μινυμα «Βαςικό χιμα» και κα ςυνεχίςει θ διαδικαςία θλεκτρονικισ κοςτολόγθςθσ (Εικόνα 9). Εικόνα 9 Καταχϊριςθ των διαςτάςεων του βιβλίου βαςικό ςχιμα εκτφπωςθσ ii. ε περίπτωςθ που οι διαςτάςεισ του βιβλίου δεν εντάςςονται ςε κανζνα από τα τρία βαςικά ςχιματα θ κοςτολόγθςθ κα πραγματοποιθκεί μζςω επιτροπισ (Εικόνα 10). Επιςθμαίνεται ότι και για τθν κοςτολόγθςθ μζςω επιτροπισ είναι υποχρεωτικι θ θλεκτρονικι υποβολι τθσ αίτθςθσ. 4

5 Εικόνα 60 Καταχϊριςθ των διαςτάςεων του βιβλίου Επιτροπι κοςτολόγθςθσ Τιμό Εμπορύου χωρύσ ΦΠΑ Θα πρζπει να ειςάγετε τθν τιμι ελεφκερου εμπορίου του βιβλίου χωρίσ το Φ.Π.Α. (Εικόνα 11). Εικόνα 71 Ειςαγωγι τιμισ εμπορίου χωρίσ ΦΠΑ Δύπλωμα Σελύδων ε αυτό το ςθμείο πρζπει να ειςάγετε τον τρόπο με τον οποίο ζχουν διπλωκεί τα εκτυπωτικά φφλλα και ζχουν δεκεί ςε τεφχθ, ςτο υπό κοςτολόγθςθ βιβλίο. Βάςει των πιο κοινϊν πρακτικϊν βιβλιοδεςίασ, μπορεί να επιλεγεί δίπλωμα 16 ι 32. Εικόνα 82 Δίπλωμα ςελίδων Εύδοσ Βιβλύου Προςδιοριςμόσ Απλού/Τεχνικού ε αυτό το βιμα κα πρζπει να καταχωρίςετε δεδομζνα ςχετικά με τον προςδιοριςμό του βιβλίου ωσ «Απλό» ι «Σεχνικό». υγκεκριμζνα, αν το περιεχόμενο του βιβλίου είναι «Απλό», δθλαδι ζχει τεχνικό περιεχόμενο (όπωσ αυτό ορίηεται ςτθν ΚΤΑ Θεμάτων Διανομισ και Κοςτολόγθςθσ ΦΕΚ 1915/Β/2011) ςε ποςοςτό μικρότερο του 30% του ςυνολικοφ αρικμοφ των ςελίδων του, τότε επιλζγετε «ΝΑΙ» (Εικόνα 13). Εικόνα 93 το βιβλίο ανικει ςτθν κατθγορία «ΑΠΛΟ» 5

6 Αν το βιβλίο περιλαμβάνει «Σεχνικό» περιεχόμενο, τότε επιλζγετε «ΟΧΙ» (Εικόνα 14). Εικόνα 104 Το περιεχόμενο του βιβλίου ενδζχεται να είναι τεχνικό - Υπολογιςμόσ Τεχνικοφ/Απλοφ ε αυτιν τθν περίπτωςθ οφείλετε να καταχωρίςετε ςτουσ πίνακεσ ςελίδων τισ ελίδεσ με λίγο περιεχόμενο ι ελίδεσ με πολφ περιεχόμενο. Πιο ςυγκεκριμζνα, πατϊντασ ςτον ςφνδεςμο Τπολογιςμόσ Σεχνικοφ/Απλοφ (Εικόνα 14) εμφανίηεται ζνασ πίνακασ με τθν κατανομι των ςελίδων ανά όψθ. Κάκε ςελίδα του βιβλίου μπορεί να επιλεγεί, ανάλογα με το αν πλθροί τισ προχποκζςεισ όπωσ αυτζσ κακορίηονται από τθν ΚΤΑ, ωσ ςελίδα με πολφ περιεχόμενο ι με λίγο περιεχόμενο. Ζχοντασ επιλεγμζνο το κουμπί ελίδεσ με λίγο περιεχόμενο ι ελίδεσ με πολφ περιεχόμενο και πατϊντασ ςτθ ςελίδα του βιβλίου που μασ ενδιαφζρει αυτι χρωματίηεται με τθν αντίςτοιχθ απόχρωςθ (κίτρινο για ςελίδεσ με λίγο περιεχόμενο και κόκκινο για ςελίδεσ με πολφ περιεχόμενο Εικόνα 15). Εικόνα 115 Καταχϊριςθ περιεχομζνου ανά ςελίδα Αφοφ ολοκλθρϊςετε τθν επιλογι των ςελίδων του βιβλίου που περιζχουν τεχνικό περιεχόμενο, πρζπει να επιλζξετε «Καταχϊριςθ ελίδων» (Εικόνα 16). 6

7 Εικόνα 126 Καταχϊριςθ περιεχομζνου ςελίδων Εφόςον γίνει θ καταχϊριςθ ςτο ςφςτθμα εμφανίηεται το αποτζλεςμα τθσ ειςαγωγισ των ςελίδων που ειςιχκθςαν προθγοφμενα δίνοντασ το χαρακτθριςμό του βιβλίου ΣΕΧΝΙΚΟ ι ΑΠΛΟ με τθν εξισ μορφι: Εικόνα 137 Υπολογιςμόσ Τεχνικοφ/Απλοφ με βάςθ τον πίνακα που ςυμπλθρϊκθκε ε περίπτωςθ εςφαλμζνου χαρακτθριςμοφ ςελίδων, μπορείτε να προβείτε ςε διορκϊςεισ ςτον πίνακα ειςαγωγισ τεχνικϊν ςελίδων, αφοφ αυτόσ παραμζνει ορατόσ. ε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει να πατιςετε μετά τισ διορκϊςεισ το κουμπί με τθν ζνδειξθ Καταχϊριςθ ελίδων (Εικόνα 16). Προςδιοριςμόσ Χρωμϊτων: Μονόχρωμων, Δύχρωμων και Τετρϊχρωμων Όψεων ε αυτό το βιμα ο χριςτθσ οφείλει να καταχωριςει τα δεδομζνα που αφοροφν ςτον προςδιοριςμό των χρωμάτων των όψεων του βιβλίου. Πιο ςυγκεκριμζνα: Αν το βιβλίο είναι «μονόχρωμο» τότε επιλζγετε «ΝΑΙ» (Εικόνα 17). Εικόνα 147 Χαρακτθριςμόσ βιβλίου ωσ μονόχρωμο Αν το βιβλίο περιζχει δίχρωμεσ ι τετράχρωμεσ ςελίδεσ τότε επιλζγετε «ΟΧΙ». Εν ςυνεχεία, επιλζγοντασ το ςφνδεςμο Τπολογιςμόσ Μονόχρωμων, Δίχρωμων/Σετράχρωμων Όψεων (Εικόνα 18) εμφανίηεται ο πίνακασ με τθν κατανομι των ςελίδων ανά όψθ, για τον χαρακτθριςμό των ςελίδων με δίχρωμθ ι τετράχρωμθ εκτφπωςθ (Εικόνα 19). 7

8 Εικόνα 18 Μετάβαςθ ςε πίνακα ςελίδων για προςδιοριςμό των χρωμάτων του βιβλίου Εικόνα 19 Πίνακασ ςελίδων για καταχϊριςθ δίχρωμων/τετράχρωμων όψεων Για κάκε ςελίδα του βιβλίου μπορεί να οριςτεί, πατϊντασ ςτον ανάλογο ςφνδεςμο (μπλε βζλοσ) αν είναι δίχρωμθ, επιλζγοντασ «Δίχρωμθ Όψθ» ι αν είναι τετράχρωμθ «Σετράχρωμθ Όψθ». Ζχοντασ επιλεγμζνο το κουμπί «Δίχρωμθ Όψθ» ι «Σετράχρωμθ Όψθ» και πατϊντασ ςτθ ςελίδα του βιβλίου που μασ ενδιαφζρει αυτι χρωματίηεται με τθν αντίςτοιχθ απόχρωςθ (κίτρινο για ςελίδεσ δίχρωμθσ εκτφπωςθσ και κόκκινο για ςελίδεσ με τετράχρωμθ εκτφπωςθ). Μπορείτε να χαρακτθρίςετε όλεσ τισ ςελίδεσ μίασ όψθσ πατϊντασ τον αρικμό τθσ όψθσ που εμφανίηεται ςτθν πρϊτθ ςτιλθ του πίνακα (μαφρο βζλοσ). Όταν ολοκλθρϊςετε τθν καταχϊριςθ των δίχρωμων και τετράχρωμων ςελίδων πρζπει να επιλζξετε Καταχϊριςθ Όψεων (Εικόνα 19). Κατόπιν εμφανίηεται ζνα μινυμα που επιβεβαιϊνει το ςφνολο των όψεων που είναι Μονόχρωμεσ-Δίχρωμεσ-Σετράχρωμεσ (Εικόνα 20). Εικόνα 150 Μινυμα επιβεβαίωςθσ για τθν καταχϊριςθ όψεων 8

9 ε περίπτωςθ εςφαλμζνου χαρακτθριςμοφ ςελίδων, μπορείτε να προβείτε ςε διορκϊςεισ ςτον πίνακα ειςαγωγισ Δίχρωμων/Σετράχρωμων ελίδων, αφοφ αυτόσ παραμζνει ορατόσ. ε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει να πατιςετε μετά τισ διορκϊςεισ το κουμπί με τθν ζνδειξθ Καταχϊριςθ ελίδων ϊςτε το ςφςτθμα να κρατιςει το διορκωμζνο πίνακα και να επανχπολογίςει τισ Μονόχρωμεσ/Δίχρωμεσ/Σετράχρωμεσ Όψεισ (Εικόνα 20). Προςοχι! Για τα βιβλία που ζχουν διανεμθκεί από το 2011 και μεταγενζςτερα και ζχουν απλό περιεχόμενο τότε, οι τετράχρωμεσ όψεισ κοςτολογοφνται ωσ τετράχρωμεσ εφόςον οι αντίςτοιχεσ ςελίδεσ βρίςκονται ςτο τζλοσ του βιβλίου με τθ μορφι ενκζτου. Οι τετράχρωμεσ όψεισ του ενκζτου δε μποροφν να ξεπερνοφν το 20% των ςυνολικϊν όψεων του βιβλίου. Εάν υπάρχουν τετράχρωμεσ ςελίδεσ ςτο κφριο μζροσ του ςυγγράμματοσ αυτζσ κεωροφνται δίχρωμεσ. Μεταφραςμϋνα Βιβλύα ε αυτό το βιμα πρζπει να δθλϊςετε αν το βιβλίο είναι μετάφραςθ ξενόγλωςςου βιβλίου. Εάν το ςφγγραμμα δεν αποτελεί μετάφραςθ ξενόγλωςςου ζργου τότε επιλζγετε «ΟΧΙ». Εικόνα 161 Το βιβλίο δεν αποτελεί μετάφραςθ Εάν το ςφγγραμμα είναι μετάφραςθ ξενόγλωςςου ζργου τότε επιλζγετε «ΝΑΙ». ε αυτι τθν περίπτωςθ ηθτείται να ειςαχκεί θ τιμι ελεφκερου εμπορίου του πρωτότυπου ξενόγλωςςου ζργου χωρίσ το φόρο προςτικζμενθ αξίασ (Φ.Π.Α), όπωσ αυτι διαμορφϊνεται κατά το χρόνο τθσ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ. Αν το πρωτότυπο ζργο είναι πολφτομο, ειςάγεται θ ςυνολικι τιμι όλων των τόμων (Εικόνα 22). Εικόνα 172 Τιμι ελεφκερου εμπορίου του πρωτότυπου ξενόγλωςςου ζργου Εάν θ ελλθνικι μετάφραςθ αποτελείται από ζνα βιβλίο τότε ςτο παρακάτω ερϊτθμα επιλζγετε «ΟΧΙ» (Εικόνα 23). Εικόνα 23 Η ελλθνικι μετάφραςθ αποτελείται από ζνα βιβλίο 9

10 Εάν θ ελλθνικι μετάφραςθ αποτελείται από περιςςότερουσ του ενόσ τόμουσ τότε επιλζγετε «ΝΑΙ» (Εικόνα 23) και εμφανίηεται θ παρακάτω εικόνα (Εικόνα 24). Σα δεδομζνα που κα ειςάγετε ςτθ ςυνζχεια αφοροφν τουσ ςυμπλθρωματικοφσ τόμουσ του βιβλίου που επικυμείτε να κοςτολογιςετε. Ο χριςτθσ οφείλει να ειςάγει όλουσ τουσ τόμουσ που αφοροφν ςτθ μετάφραςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου ξενόγλωςςου πρωτότυπου ζργου. τθν παρακάτω εικόνα, το βζλοσ δείχνει τθ κζςθ όπου πρζπει να δθλωκεί θ Σιμι Ελεφκερου Εμπορίου του δεφτερου τόμου. Εικόνα 184 Τιμι ελεφκερου εμπορίου πρϊτου τόμου τθ ςυνζχεια ειςάγετε τον κωδικό του 2 ου ςυμπλθρωματικοφ τόμου όπωσ αυτόσ ζχει καταχωριςτεί ςτο ςφςτθμα Εφδοξοσ (Εικόνα 25) και επιλζγετε το κουμπί Τπολογιςμόσ Προςωρινισ Σεχνικισ Σιμισ (Εικόνα 26). Εικόνα 195 Ειςαγωγι κωδικοφ του τόμου ςτο Εφδοξοσ Εικόνα 206 Επιλογι για υπολογιςμό τιμισ του τόμου Με παρόμοιο τρόπο ςυμπλθρϊνετε τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του 2 ου τόμου του δίτομου ι πολφτομου ζργου ςτθν εφαρμογι (Εικόνα 27). Εφόςον ζχετε ειςάγει τα ςτοιχεία που ηθτοφνται από τθν εφαρμογι επιλζγετε το κουμπί Τπολογιςμόσ Προςωρινισ Σεχνικισ Σιμισ (Εικόνα 28) και προκφπτει θ προςωρινι τεχνικι τιμι του 2 ου τόμου του βιβλίου που κζλετε να κοςτολογιςετε. 10

11 Εικόνα 217 Υπολογιςμόσ τιμισ τόμου με βάςθ τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του Εικόνα 28 προςωρινι τεχνικι τιμι 2 ου τόμου 11

12 Κατόπιν πατϊντασ πάνω το κουμπί Καταχϊρθςθ Προςωρινισ Σεχνικισ Σιμισ και ςτθ ςυνζχεια ΟΚ (Εικόνα 29) θ τιμι καταχωρίηεται ςτο ςφςτθμα και εμφανίηεται ςτθν κεντρικι εφαρμογι τθσ αίτθςθσ (Εικόνα 30). Εικόνα 29 Καταχϊριςθ Προςωρινισ Τεχνικισ Τιμισ Εικόνα 220 Η προςωρινι τεχνικι τιμι εμφανίηεται ςτθν αίτθςθ κοςτολόγθςθσ Εφόςον το ελλθνικό μεταφραςμζνο ζργο είναι πολφτομο, δθλαδι ζχει περιςςότερουσ τόμουσ από δφο τότε, πρζπει να ειςάγετε και τουσ υπόλοιπουσ τόμουσ ςτο ςφςτθμα επιλζγοντασ Προςκικθ τόμου (Εικόνα 31) ακολουκϊντασ τθν ίδια διαδικαςία όπωσ παραπάνω (Εικόνα 32). Εικόνα 231 προςκικθ επόμενου τόμου Εικόνα 242 Καταχϊριςθ ςτοιχείων δεφτερου τόμου Παρατηρόςεισ Εδϊ μπορείτε να ειςάγετε ςχόλια και παρατθριςεισ προσ τθν επιτροπι κοςτολόγθςθσ. 12

13 Υπολογιςμόσ τιμόσ βιβλύου Επιλζγοντασ Τπολογιςμόσ ςτθν εφαρμογι εμφανίηονται ςυγκεντρωτικά κάποια τεχνικά χαρακτθριςτικά του βιβλίου που ζχετε ειςάγει (όψεισ, χρϊματα, εξϊφυλλο) και πραγματοποιείται ο υπολογιςμόσ τθσ τιμισ θλεκτρονικισ κοςτολόγθςθσ (Εικόνα 33). Σζλοσ, μπορείτε να υποβάλετε τθν αίτθςθ κοςτολόγθςθσ επιλζγοντασ Τποβολι Αίτθςθσ (Εικόνα 33). Εικόνα 253 Υπολογιςμόσ τθσ τιμισ θλεκτρονικισ κοςτολόγθςθσ Αύτηςη ςτην Επιτροπό Κοςτολόγηςησ Για να υποβάλετε αίτθςθ ςτθν Επιτροπι Κοςτολόγθςθσ, αφοφ ειςαγάγετε το ζτοσ ςτο οποίο ζγινε θ πρϊτθ διανομι, επιλζγετε «Αίτθςθ ςτθν Επιτροπι Κοςτολόγθςθσ» (Εικόνα 34). Εικόνα 264 Αίτθςθ ςτθν Επιτροπι Κοςτολόγθςθσ Για τθν αίτθςθ προσ τθν Επιτροπι Κοςτολόγθςθσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςετε τα ςτοιχεία του βιβλίου που αφοροφν τθν αρίκμθςθ των ςελίδων, το είδοσ του εξϊφυλλου, τισ διαςτάςεισ, τθν τιμι του εμπορίου χωρίσ ΦΠΑ κακϊσ και το δίπλωμα των ςελίδων ςφμφωνα με τα όςα περιγράφθκαν παραπάνω για τθν θλεκτρονικι κοςτολόγθςθ. Επίςθσ, κα πρζπει να δθλϊςετε αν το βιβλίο αποτελεί μετάφραςθ. Αν το βιβλίο αποτελεί μετάφραςθ, κα πρζπει να καταχωρίςετε τθν τιμι του πρωτότυπου ζργου (για όλουσ τουσ τόμουσ) και να δθλϊςετε αν ζχει περιςςότερουσ από ζναν τόμουσ ςτθν ελλθνικι μετάφραςθ (Εικόνα 35). 13

14 Εικόνα 275 Αίτθςθ ςτθν Επιτροπι Κοςτολόγθςθσ το βιβλίο αποτελεί μετάφραςθ Αν το βιβλίο ζχει περιςςότερουσ από ζναν τόμουσ ςτθν ελλθνικι μετάφραςθ, κα πρζπει να ειςάγετε τα χαρακτθριςτικά των επιπλζον τόμων (Εικόνα 36). Εικόνα 286 Αίτθςθ ςτθν Επιτροπι Κοςτολόγθςθσ το βιβλίο ζχει επιπλζον τόμουσ Θα πρζπει να ειςάγετε τθν τιμι ελεφκερου εμπορίου του τόμου, κακϊσ και τον κωδικό του ςτο ςφςτθμα Εφδοξοσ. Ζπειτα, επιλζγοντασ Καταχϊρθςθ ςτοιχείων Σόμου (Εικόνα 36) μπορείτε να ειςάγετε τα ςτοιχεία του τόμου (Εικόνα 37). τθ ςυνζχεια, ςτο παράκυρο που κα εμφανιςτεί, καταχωρείτε ςτοιχεία που αφοροφν τθν αρίκμθςθ, τισ διαςτάςεισ και το είδοσ του εξϊφυλλου. Επίςθσ, δθλϊνετε και το δίπλωμα των ςελίδων. Εικόνα 297 Συμπλιρωςθ ςτοιχείων τόμου ελλθνικισ μετάφραςθσ 14

15 Αφοφ ςυμπλθρϊςετε τα πεδία, επιλζγετε Καταχϊρθςθ ςτοιχείων Σόμου και ςτθν ςυνζχεια «ΟΚ» για να επιςτρζψετε ςτθν αίτθςθ κοςτολόγθςθσ (Εικόνα 37). Μπορείτε να προςκζςετε επιπλζον τόμουσ, αν υπάρχουν, επιλζγοντασ Προςκικθ Σόμου. Αν κζλετε να αφαιρζςετε τον τόμο που προςκζςατε κάνετε κλικ ςτο εικονίδιο - που βρίςκεται δίπλα από το πεδίο για τον κωδικό του βιβλίου ςτο Εφδοξοσ (Εικόνα 38). Εικόνα 38 Προςκικθ επιπλζον τόμου Αν επικυμείτε μπορείτε να προςκζςετε ςχόλια και παρατθριςεισ προσ τθν επιτροπι κοςτολόγθςθσ ςτο πεδίο Παρατθτιςεισ. Σζλοσ, μπορείτε να υποβάλετε τθν αίτθςθ κοςτολόγθςθσ επιλζγοντασ Τποβολι Αίτθςθσ ςτθν Επιτροπι Κοςτολόγθςθσ (Εικόνα 39). Εικόνα 39 Υποβολι τθσ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ 15

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ (Δ.ΘΛΕ.Δ.) Γ.Γ.Δ.Ε. ΟΔΘΓΙΕ ΧΡΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΘΛΩΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Νοζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα Κείμενα οκονών θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ και υποβολισ Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ... 3 Επιςκόπθςθ Αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ»

«ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ pupilslaptp «ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ ΟΔΗΓΙΕ, ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ επτζμβριοσ 2009 pupilslaptp Πίνακασ

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Insurance.Office: version 1.40 Release Notes

Insurance.Office: version 1.40 Release Notes Insurance.Office 1 Insurance.Office: version 1.40 Release Notes τθν επετειακι ζκδοςθ Insurance.Office 1.40, που ζγινε επίςθμα διακζςιμθ ςτισ 30/05/2011, κα βρείτε τισ περιςςότερεσ από 55 αλλαγζσ-βελτιϊςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για τθν επεξεργαςία μίασ παραγγελίασ (δθμιουργία, αποςτολι, παραλαβι κλπ), πατιςτε αυτό το κουμπί. Η ενζργεια αυτι εμφανίηει τθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ. Στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ενοποιημζνο περιβάλλον μετάφραςησ οδηγόσ γρήγορησ εκκίνηςησ

ενοποιημζνο περιβάλλον μετάφραςησ οδηγόσ γρήγορησ εκκίνηςησ ενοποιημζνο περιβάλλον μετάφραςησ οδηγόσ γρήγορησ εκκίνηςησ 2004-2010 Kilgray Translation Technologies. Με τθν επιφφλαξθ παντόσ δικαιϊματοσ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 1 Ειςαγωγή... 3 Σο

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ Διπλωματικι Εργαςία Σου Σςιάρα Περικλι Θεςςαλονίκθ 23/6/2014 1 ENTERSOFTERP:

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card

Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card 03 04 ΙΛΥΔΑ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Α.Ε. Σαρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Ρεριγραφι Υποςυςτιματοσ... 3 Βαςικά αρχεία... 4 Κάρτεσ Master... 4 Ειςαγωγι νζασ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Πίνακασ Περιεχομζνων 2011 Vrsion 5.2 (Οκτϊβριοσ 2011)... 3 Vrsion 5.1 (Ιοφλιοσ 2011)... 12 Vrsion 5.0 (Ιανουάριοσ 2011)... 23 2010 Vrsion 4.8 (Αφγουςτοσ 2010)... 36 Vrsion 4.7 (Απρίλιοσ 2010)... 39 2009

Διαβάστε περισσότερα

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα : Ψθφιακι φγκλιςθ e-security «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επικαιροποίθςθ των χρονικϊν παραμζτρων ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων Σο ςφςτθμα Digi-Track αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ κινοφμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ, ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΣΩΝ, ΣΘΝ ΕΣΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΕΡΕΤΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΤΜΕΝΘ ΑΠΟ ΣΘΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑ ΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com Οδθγίεσ Χριςθσ testware Business Νοζμβριοσ 2010 Part of TWES- Testware Exam System Platform Copyright Seventron Limited 2009-2011 Web site: www.seventron.com Email: info@seventron.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator

Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator Ευχαριςτοφμε κερμά που προτιμιςατε τον Deal Aggregator και για τθν μζχρι τϊρα υποςτιριξι ςασ. Τποςχόμαςτε ότι αυτό το πολφτιμο εργαλείο που ζχετε ςτα χζρια ςασ κα κάνει

Διαβάστε περισσότερα