Ι' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακοί Δελφοί» Αναθέτουσα Αρχή: Ι' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Προϋπολογισμός: ,58 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: ,00 (με ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: ,54 (χωρίς ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: ,25 (με ΦΠΑ) Διάρκεια: 12 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: HH/MM/EE Κωδικός ΟΠΣ:

2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου...8 Συνοπτικά Στοιχεία του Έργου...8 Συντομογραφίες A1. Περιβάλλον του Έργου A1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου A1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας A1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης A1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου A1.1.4 Όργανα και Επιτροπές A1.2 Υφιστάμενη Κατάσταση A1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των Υπηρεσιών και Λειτουργιών του Φορέα Λειτουργίας A1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα A1.2.3 Περιγραφή των κύριων Επιχειρησιακών Διαδικασιών A1.2.4 Ανάλυση Υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών A2. Αντικείμενο Στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του έργου A2.1 Αντικείμενο του Έργου A2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη A2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου A2.4 Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας του Έργου A3. Λειτουργικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου A3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες A3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος A3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου A3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων A3.4.1 Διαδικτυακή Πύλη A3.4.2 Διαδικτυακές Εκπαιδευτικές Εφαρμογές Σελ 2 από 168

3 A3.4.3 Οι Δικοί μου Δελφοί A3.4.4 Διαδραστικός Χάρτης Δελφών A3.4.5 Διαδραστική Περιήγηση στους Δελφούς A3.4.6 Δημιουργία Ψηφιακών Αναπαραστάσεων - Ψηφιοποίηση Υλικού και Τεκμηρίωση A3.5 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών A3.6 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού A3.7 Διαλειτουργικότητα A3.8 Πολυκαναλική προσέγγιση A3.9 Ανοιχτά δεδομένα A3.10 Απαιτήσεις Ασφάλειας A3.11 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος A3.12 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας A3.13 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου A3.14 Πίνακας Παραδοτέων A3.15 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου A4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών A4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης A4.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης A4.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας A4.4 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» A4.5 Υπηρεσίες Συντήρησης A4.6 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών A5. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου A5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης A5.2 Σχήμα (Οργάνωση) Διοίκησης και υλοποίησης του αντικειμένου του Έργου.. 56 A5.3 Ειδικές προβλέψεις (ρυθμίσεις) για τη διασφάλιση της Ποιότητας των υπηρεσιών του συγκεκριμένου έργου A5.4 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου Σελ 3 από 168

4 Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Β1. Γενικές Πληροφορίες Β1.1 Αντικείμενο του διαγωνισμού Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου Β1.3 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού Β1.4 Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης Β1.5 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών Β1.6 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά Β2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής Β2.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής Β2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής Β2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Β2.4.1 Οι Έλληνες Πολίτες Β2.4.2 Οι Αλλοδαποί Πολίτες Β2.4.3 Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα Β2.4.4 Οι συνεταιρισμοί Β2.4.5 Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα Β2.4.6 Οι ενώσεις -κοινοπραξίες Β2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής Β2.7 Εγγύηση Συμμετοχής Β3. Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών Β3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών Β3.2 Περιεχόμενο Προσφορών Β3.2.1 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» Β3.2.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» Β3.2.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» Β3.2.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» Σελ 4 από 168

5 Β3.3 Ισχύς Προσφορών Β3.4 Εναλλακτικές Προσφορές Β3.5 Τιμές Προσφορών - Νόμισμα Β4. Διενέργεια Διαγωνισμού Αξιολόγηση Προσφορών Β4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Κατακύρωσης του Διαγωνισμού Β4.1.1 Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση Προσφορών Β4.1.2 Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών Β4.1.3 Βαθμολόγηση Τεχνικών Προσφορών Β4.1.4 Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης Β4.1.5 Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς Β4.1.6 Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού Β4.2 Απόρριψη Προσφορών Β4.3 Προσφυγές Β4.4 Αποτελέσματα Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού Β5. Κατάρτιση Σύμβασης Γενικοί Όροι Σύμβασης Β5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης Εγγυήσεις Β5.2 Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις Β5.3 Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί Β5.4 Περίοδοι Εγγύησης και Συντήρησης Β5.5 Ποινικές Ρήτρες Έκπτωση Αναδόχου Β5.6 Υποχρεώσεις Αναδόχου Β5.7 Υπεργολαβίες Β5.8 Εμπιστευτικότητα Β5.9 Πνευματικά δικαιώματα Β5.10 Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης C1 Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Σελ 5 από 168

6 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας C1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης C2 Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος C3 Πίνακες Συμμόρφωσης C3.0. Αντίληψη για το Έργο C3.1. Ψηφιοποίηση C3.2. Διαλειτουργικότητα C3.3. Διαλειτουργικότητα Βιβλιοθήκες / Αρχεία C3.4. Συμβατότητα με Europeana C3.5. Μόνιμοι προσδιοριστές (διευθύνσεις) πόρων ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος C3.6. Διαλειτουργικότητα με καταλόγους και υποδομή ανοικτού τεκμηριωμένου περιεχόμενου ΕΚΤ C3.7. Συστήματα διάθεσης πόρων ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος Κειμένων 144 C3.8. Πολυκαναλικότητα C3.9. Προδιαγραφές παρουσίασης και διάθεσης για εικόνες C3.10. Υποχρεωτική τήρηση διαδικασίας πιστοποίησης προδιαγραφών για την ολοκλήρωση του έργου από το ΕΚΤ C3.11. Λημματογράφηση στη Wikipedia C3.12. Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση C3.13. Εφαρμογή Τεκμηρίωσης C3.14. Διαδικτυακός Τόπος C3.15. Διαδικτυακές Εκπαιδευτικές Εφαρμογές C3.16. Οι Δικοί μου Δελφοί C3.17. Διαδραστικός Χάρτης C3.18. Εφαρμογή Διαδραστικής Περιήγησης στους Δελφούς C3.19. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Σελ 6 από 168

7 C3.20. Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις του Έργου C3.21. Παραδοτέα και Ορόσημα του Έργου C3.22. Παρεχόμενες Υπηρεσίες C3.23. Μεθοδολογία Διοίκησης και Ομάδας Έργου C4 Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς C4.1 Πληροφοριακό Σύστημα C4.1.1 Εξοπλισμός (βλ. Α3.6) C4.1.2 Έτοιμο Λογισμικό (βλ. Α3.4) C4.1.3 Εφαρμογή/ές (βλ. Α3.4) C4.1.4 Υπηρεσίες (βλ. Α4) C4.1.5 Άλλες δαπάνες C4.1.6 Υποστήριξη κατά τη Δοκιμαστική Λειτουργία σε πραγματικές επιχειρησιακές συνθήκες (έως την οριστική παραλαβή) (βλ. Α4.3) C4.2 Εκπαίδευση χρηστών C4.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου C4.4 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης Σελ 7 από 168

8 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Συνοπτικά Στοιχεία του Έργου Αναθέτουσα Αρχή Τίτλος Έργου Τόπος Παράδοσης - Τόπος Παροχής Υπηρεσιών Είδος Διαδικασίας Προϋπολογισμός Χρηματοδότηση Έργου Χρόνος Υλοποίησης Διάρκεια Έργου Προθεσμία για υποβολή διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών Τόπος Κατάθεσης Προσφορών Ημερομηνία και Ώρα Αποσφράγισης Προσφορών Ι Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Ψηφιακοί Δελφοί Ι Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων - Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών Ανοικτός Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 170,223,58 ) πλέον ,25 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,54 ) δικαιώματα προαίρεσης για υπηρεσίες συντήρησης Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος», του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδρομή) και από Εθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή). 12 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ ώρα ΧΧ:ΧΧ. Ι ΕΠΚΑ Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ ώρα ΧΧ:ΧΧ. Σελ 8 από 168

9 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου Οι "Ψηφιακοί Δελφοι" είναι ένας συνδυασμός ψηφιακών εφαρμογών που στόχο έχουν την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος του αρχαιολογικού χώρου και του μουσείου των Δελφών αλλά και την πληροφόρηση του κοινού για όλους τους αρχαιολογικούς χώρους που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Ι' ΕΠΚΑ μέσω χάραξης πολιτιστικών διαδρομών. Το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση των ακόλουθων δράσεων και ανάπτυξη αντίστοιχων εφαρμογών: Διαδικτυακή Πύλη για τους Δελφούς: Μέσα από μια εύχρηστη στην πλοήγηση και ευχάριστη αισθητικά πλατφόρμα ο χρήστης του διαδικτύου θα μπορεί να βρει κάθε είδους πληροφορία για τους Δελφούς, την ιστορική τους διαδρομή και τη σύγχρονη λειτουργία του αρχαιολογικού χώρου και του μουσείου. Συγκεκριμένα η διαδικτυακή πύλη θα περιλαμβάνει: διαδραστικό χρονολόγιο, ιστορική εξέλιξη του δελφικού τοπίου και της πόλης των Δελφών, πληροφορίες για τη λατρεία του Απόλλωνα, το μαντείο, το ρόλο και τις συνθήκες λειτουργίας του, περιγραφή της ίδρυσης και λειτουργίας της Δελφικής Αμφικτυονίας, πληροφορίες για τους αθλητικούς αγώνες των Πυθίων και τους Δελφικούς Ύμνους, αναλυτική περιγραφή του αρχαιολογικού χώρου, εσωτερική περιήγηση στο Μουσείο, αναλυτική παρουσίαση της ιστορίας των ανασκαφών, πληροφορίες για τη μεταγενέστερη «πρόσληψη» των Δελφών και των αξιών που ανέδειξαν με κυριότερη την αναβίωση των Δελφικών Εορτών από τον Ά. Σικελιανό. Επιπλέον, ο διαδικτυακός τόπος θα περιλαμβάνει πληροφορίες και για άλλους χώρους, μουσεία και μνημεία της δικαιοδοσίας της Ι ΕΠΚΑ, ιστορικές και αρχαιολογικές διαδρομές που μπορεί να ακολουθήσει ο επισκέπτης, πρακτικές πληροφορίες για τα ωράρια, τα εισιτήρια, τις οργανωμένες επισκέψεις κλπ, καθώς και εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης. Συνδεδεμένες με τη διαδικτυακή αυτή πύλη θα είναι οι κάτωθι εφαρμογές των Διαδραστικών Παιχνιδιών, της εφαρμογής «Οι δικοί μου Δελφοί» και του διαδικτυακού χάρτη. Η διαδικτυακή πύλη θα είναι τρίγλωσση (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά) και το σύνολο των κειμένων τεκμηρίωσης που θα περιλαμβάνει θα ανέρχονται συνολικά, και για τις τρείς γλώσσες σε 750 σελίδες. Διαδικτυακές Εκπαιδευτικές Εφαρμογές: Πρόκειται για εκπαιδευτικές εφαρμογές - παιχνίδια για 3 διαφορετικές ηλικιακές ομάδες: Σελ 9 από 168

10 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου 1. Τρισδιάστατο παζλ από επιλεγμένα εκθέματα του μουσείου (Σφίγγα, Ζωφόρος των Σιφνίων) για μικρές ηλικίες, 2. Εικονική αναπαράσταση ανασκαφής για παιδιά 8-12 ετών, 3. Ο χαμένος θησαυρός των Δελφών, σύνθετο διαδικτυακό παιχνίδι για εφήβους και ενήλικες με στόχο την ανεύρεση ενός γλυπτού μέσα από αποκρυπτογράφηση χρησμών, στοιχείων και κειμένων. «Οι δικοί μου Δελφοί» : Πρόκειται για μια εφαρμογή δημιουργίας και παρουσίασης οπτικοακουστικό υλικού με θέμα την προσωπική σχέση των ανθρώπων με τους Δελφούς. Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η εθνογραφική μελέτη και στη συνέχεια βιντεοσκόπηση και ηχογράφηση κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, αρχαιολόγων αλλά και επισκεπτών οι οποίοι εκφράζουν τις ιδέες και τις απόψεις τους για το χώρο, με έμφαση στο τι αντιπροσωπεύει ο χώρος για αυτούς. Η εφαρμογή αυτή θα είναι διαθέσιμη διαδικτυακά και θα είναι επεκτάσιμη με προσθήκη αντίστοιχου υλικού από τους χρήστες της διαδικτυακής πύλης μέσω των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. Διαδραστικός Διαδικτυακός Χάρτης των Δελφών: Ένας διαδικτυακός διαδραστικός χάρτης των Δελφών, συμβατός με την εφαρμογή Google Earth, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του διαδικτύου να «επισκεφτούν» το χώρο και τα μνημεία του και να έχουν πρόσβαση σε κάθε είδους πολυμεσικό (κείμενα, εικόνες, video κλπ) υλικό συνδεδεμένο με γεωγραφικού τύπου πληροφορία. Διαδραστική Περιήγηση στους Δελφούς: Μέσω μεγάλης διαδραστικής οθόνης εγκατεστημένης στο μουσείο των Δελφών, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγούνται στο χώρο, να παρακολουθούν ένα διαδραστικό ιστορικό χρονολόγιο και να επιλέγουν μνημεία ή έργα τέχνης που θα παρουσιάζονται στη συνέχεια «τρισδιάστατα» με συνοδευτική πληροφορία για τη δημιουργία και τη λειτουργία τους, αλλά και τις ιστορικές τους φάσεις. Ειδικές εκδόσεις της εφαρμογής αυτής θα αναπτυχθούν και για έξυπνες φορητές συσκευές και το διαδίκτυο. Ανάπτυξη Τρισδιάστατων Μοντέλων και Ψηφιοποίηση: Για τις ανάγκες της εφαρμογών και τον εμπλουτισμό του περιεχομένου τους θα αναπτυχθούν τρισδιάστατα μοντέλα - αναπαραστάσεις από 20 μνημεία και 40 εκθέματα από το Μουσείο των Δελφών, τα οποία επίσης θα φωτογραφηθούν ψηφιακά Σελ 10 από 168

11 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου και θα τεκμηριωθούν με τα κατάλληλα μεταδεδομένα μέσω εφαρμογής διαχείρισης ψηφιακών τεκμηρίων που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου. Συντομογραφίες ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΚΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Σ.Δ.Ε.Π. Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας ΟΔΕ Ομάδα Διοίκησης Έργου ISO International Organization for Standardization ΕΠΠΕ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου ΕΥΔ GPS RDBMS W3C Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Global Positioning System(Παγκόσμιο Σύστημα Θεσιθεσίας) Relational Database Management System (Σχεσιακή Βάση Δεδομένων) World Wide Web Consortium RSS Really Simple Syndication XML Extensible Markup Language Wi-Fi Wireless Fidelity (Ασύρματη πιστότητα) CMS ΤΠΕ Content management System (Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου) Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών PDF Portable Document Format Σελ 11 από 168

12 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου ODT Open Document Format JPEG Joint Photographic Experts Group XML Extensible Markup Language DPI Dots per inch TIFF Tagged Image File Format OCR Optical Character Recognition UTF Unicode Transformation Formats MODS Metadata Object Description Schema CDWA Categories for the Description of Works of Art EAD Encoded Archival Description EDM Europeana Data Model RDF Resource Description Framework CIDOC-CRM FTP Committee on Documentation-Conceptual Reference Model File Transfer Protocol CERIF Common European Research Information Format OAI-PMH URL Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting Uniform Resource Locator HTTP Hypertext Transfer Protocol ΠΗΔ WYGIWYS Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης What You Get Is What You See Σελ 12 από 168

13 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου A1. Περιβάλλον του Έργου A1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου A1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Η Ι Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων είναι περιφερειακή μονάδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, υπαγόμενη στη Γεν. Δ/νση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς με έδρα τους Δελφούς και αρμοδιότητα που εκτείνεται στο Νομό Φωκίδος. Οι αρμοδιότητές της εκτείνονται στους τομείς της προστασίας και ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων και του ευρύτερου Δελφικού Τοπίου, στον έλεγχο της δόμησης εντός των ορίων των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002), στη βελτίωση των επισκέψιμων χώρων και την πραγματοποίηση σωστικών και συστηματικών ανασκαφών. Οι συγκεκριμένοι χώροι που εποπτεύει είναι ο αρχαιολογικός χώρος των Δελφών, η Κίρρα, η Δωρίδα, το Κάλλιον, η Κρίσα, η Λιλαία, το Χάλειον, τα αρχαία μνημεία της Άμφισσας και οι οχυρώσεις της δυτικής Λοκρίδας. Τα μουσεία στην περιοχή δικαιοδοσίας της είναι το αρχαιολογικό των Δελφών, το αρχαιολογικό της Άμφισσας, και οι αρχαιολογικές συλλογές Γαλαξειδίου και Λιδωρικίου. Παράλληλα διενεργεί ανασκαφές σε διάφορες θέσεις της Φωκιδος, αναστηλώσεις στους αρχαιολογικούς χώρους της αρμοδιότητάς της με κυριότερα τα μνημεία των Δελφών, ενώ διοργανώνει αρκετά εκπαιδευτικά προγράμματα είτε στον ίδιο το χώρο του μουσείου των Δελφών ή, με χρήση μουσειοσκευών, σε σχολεία της ευρύτερης περιοχής. Ο αρχαιολογικός χώρος των Δελφών, που βρίσκεται στη δικαιοδοσία της Ι ΕΠΚΑ, έχει κηρυχθεί από το 1987 μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, ως χώρος όπου εκδηλώθηκε στο έπακρο η ανθρώπινη διάνοια και δημιουργικότητα και μάλιστα για μακρό χρονικό διάστημα και ο οποίος αποτέλεσε τεκμήριο μεγάλου πολιτισμού με μοναδικά παραδείγματα αρχιτεκτονικών κτιρίων και σε σύνδεση με αξίες και επιτεύγματα οικουμενικού χαρακτήρα. A1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Ι ΕΠΚΑ A1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι ο εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα έρευνας, επιστήμης και τεχνολογίας. Το Σελ 13 από 168

14 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου ΕΚΤ εντάσσεται στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Το ΕΚΤ είναι κεντρικός φορέας οργάνωσης και διάθεσης περιεχομένου Επιστήμης και Τεχνολογίας, ο οποίος, σε συνεργασία με άλλους ελληνικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο, συμβάλλει στην ανάπτυξη υψηλής τεχνογνωσίας στον τομέα του ψηφιακού περιεχομένου. Με βάση το σχετικό πλαίσιο συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ του ΕΚΤ και της Ι ΕΠΚΑ, προβλέπεται η απόθεση και διάθεση ψηφιακών πολιτιστικών πόρων της Εφορείας, και των αντίστοιχων μεταδεδομένων αυτών, στην υποδομή ανοικτού τεκμηριωμένου ψηφιακού περιεχομένου του ΕΚΤ, η οποία έχει σκοπό τη δημιουργία εθνικού ενιαίου ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος. Για το σκοπό αυτό το ΕΚΤ προσφέρει στην Ι ΕΠΚΑ τις απαραίτητες τεχνολογικές υποδομές και υπηρεσίες για τη βιώσιμη οργάνωση, διάθεση, διατήρηση και ευρετηρίαση του ψηφιακού πολιτιστικού υλικού που διαθέτει και των μεταδεδομένων του. Η υποδομή ανοικτού τεκμηριωμένου ψηφιακού περιεχομένου που θα παρέχει το ΕΚΤ βασίζεται σε τεχνολογίες αιχμής, ανοικτά δεδομένα και ανοικτά πρότυπα και εξασφαλίζει ασφαλή και διατηρήσιμη λειτουργία καθώς και την ενσωμάτωση των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα διάθεσης ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου με βάση διεθνή πρότυπα. Η απόθεση στις υποδομές του ΕΚΤ του ψηφιοποιημένου υλικού της πράξης, συνοδευόμενου από τα αντίστοιχα μεταδεδομένα του, γίνεται στο πλαίσιο των όποιων νομοθετικών περιορισμών για την πνευματική ιδιοκτησία και για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ το σύνολο των δικαιωμάτων επί του υλικού αποτελούν ιδιοκτησία της Ι ΕΠΚΑ. Αναλυτικά, οι υπηρεσίες που θα παρέχει το ΕΚΤ αφορούν: - Υπηρεσία καταλόγου του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος. Η υπηρεσία στοχεύει στη δημιουργία ενιαίου ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος και υλοποιείται με την απόθεση, οργάνωση και διάθεση σε έναν ενιαίο κατάλογο των μεταδεδομένων του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος. - Υπηρεσία απόθεσης και διαφύλαξης ψηφιακού ανοικτού τεκμηριωμένου περιεχομένου. Η υπηρεσία στοχεύει στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας, διατηρησιμότητας και ασφάλειας του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος σε Σελ 14 από 168

15 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου βάθος χρόνου. Προβλέπει την απόθεση και οργάνωση για σκοπούς ψηφιακής διατήρησης των ψηφιακών αρχείων του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος τα οποία προέρχονται από δράσεις ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης. Λειτουργεί συνεργατικά με τον κατάλογο του ανοικτού τεκμηριωμένου περιεχομένου. Η Ι Εφορεία αντίστοιχα αναλαμβάνει να παρέχει ψηφιακούς πολιτιστικούς πόρους και μεταδεδομένα προς φιλοξενία, διάθεση και οργάνωση στην υποδομή ανοικτού τεκμηριωμένου ψηφιακού περιεχομένου του ΕΚΤ. A1.1.4 Όργανα και Επιτροπές Η Αναθέτουσα Αρχή θα συγκροτήσει Επιτροπή Διενέργειας καθώς και Επιτροπή Ενστάσεων του Διαγωνισμού κατά αναλογική εφαρμογή του άρθρου 38 του ΠΔ118/2007. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή θα συγκροτήσει Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου που θα αναλάβει την ευθύνη του συντονισμού με τις λοιπές υπηρεσίες, την παρακολούθηση της εξέλιξης του Έργου και τον έλεγχο της ποιότητας των παραδοτέων. Αρμοδιότητα της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι η παραλαβή των παραδοτέων και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του Αναδόχου. Η πιστοποίηση της υλοποίησης του έργου γίνεται σε συνεργασία με τα επιμέρους στελέχη της Ομάδας Έργου. A1.2 Υφιστάμενη Κατάσταση A1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των Υπηρεσιών και Λειτουργιών του Φορέα Λειτουργίας Η αρμοδιότητα της Ι Εφορείας ανάγεται σε όλα τα θέματα σχετικά με τη διατήρηση, προστασία και τη φύλαξη των αρχαιοτήτων, την επιστημονική έρευνα, την αποκάλυψη, τη διατήρηση, τη συντήρηση, την ανάδειξη των αρχαιοτήτων καθώς και την έκθεσή τους στα Μουσεία. Η Ι Εφορεία έχει επίσης την ευθύνη ανάδειξης και διαμόρφωσης των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων καθώς και τη διαχείριση αρχαιολογικών χώρων Μουσείων και Συλλογών. Το προσωπικό της μετέχει στο έργο αυτό, καθώς και στη διεξαγωγή συστηματικών και σωστικών ανασκαφών ή άλλων αρχαιολογικών έργων και ερευνών, στη μελέτη και διοργάνωση των μονίμων και περιοδικών εκθέσεων, στη διαμόρφωση ανάπτυξης και Σελ 15 από 168

16 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων, στην οργάνωση, προβολή και λειτουργία των μουσείων. A1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Η Ι ΕΠΚΑ υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και περιλαμβάνει τις ακόλουθα τμήματα: - Τμήμα Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιογνωστικής Έρευνας - Τμήμα Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων - Τμήμα Τεκμηρίωσης, Καταγραφής και Δημοσίευσης Αρχαίων - Τμήμα Συντήρησης - Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Συντήρησης Κτιριακών Εγκαταστάσεων - Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης - Γραφείο Φύλαξης Πληροφόρησης Οι αρμοδιότητες κάθε τμήματος είναι συνοπτικά οι εξής: Τμήμα Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιογνωστικής Έρευνας: Στην αρμοδιότητα του Τμήματος υπάγονται μεταξύ άλλων - θέματα σχετικά με τη διατήρηση και διαχείριση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, τον προγραμματισμό και τη διενέργεια ανασκαφών και οιασδήποτε μορφής αρχαιολογικής έρευνας, τον προγραμματισμό και την εκτέλεση έργων για την προστασία, συντήρηση, αναστήλωση, ευπρεπισμό και διαμόρφωση των Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων, την προστασία του φυσικού τοπίου που τα περιβάλλει. Τμήμα Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Στην αρμοδιότητα του Τμήματος υπάγονται μεταξύ άλλων - θέματα σχετικά με την εκπόνηση και εφαρμογή μουσειολογικών και μουσειογραφικών μελετών, την έκθεση των αρχαιολογικών αντικειμένων στα Μουσεία και Συλλογές αρμοδιότητας της, καθώς και τη διαχείριση των μουσείων. Έχει επίσης την ευθύνη του σχεδιασμού και οργάνωσης αρχαιολογικών εκθέσεων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων σε ειδικούς χώρους, σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και σε σχολικούς χώρους, με σκοπό την ενίσχυση του κοινωνικού ή παιδευτικού ρόλου των μουσείων και την ενημέρωση του κοινού σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς. Τμήμα Τεκμηρίωσης, Καταγραφής και Δημοσίευσης Αρχείων: Στην αρμοδιότητα του Τμήματος υπάγονται θέματα σχετικά με την τήρηση αρχείου όλων των ανασκαφών και των αρχαιολογικών ερευνών άλλης μορφής, την καταγραφή και Σελ 16 από 168

17 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου ηλεκτρονική καταχώρηση κινητών και ακινήτων αρχαιολογικών ευρημάτων και την κατάρτιση αρχείου φωτογραφιών, σχεδίων, χαρτών κ.ά. Τμήμα Συντήρησης Στην αρμοδιότητα του Τμήματος υπάγονται θέματα συντήρησης των πάσης φύσεως αρχαιοτήτων, σε συνεργασία με το κατά περίπτωση αρμόδιο τμήμα, υποστήριξης μονίμων και περιοδικών εκθέσεων, συντήρησης, αποκατάστασης και αισθητικής παρουσίας των μνημείων και πολιτιστικών αγαθών. Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Συντήρησης Κτιριακών Εγκαταστάσεων Στην αρμοδιότητα του Τμήματος υπάγονται τεχνικά θέματα που αφορούν την μελέτη και εκτέλεση έργων αποτύπωσης και τοπογράφησης, στερέωσης, αποκατάστασης, αναστήλωσης μνημείων, διαμόρφωσης και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. Επίσης είναι αρμόδιο για τη συντήρηση και λειτουργία των πάσης φύσεως διοικητικών, μουσειακών και αποθηκευτικών εγκαταστάσεων της Εφορείας. Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης Στην αρμοδιότητα του Τμήματος υπάγονται η διοικητική μέριμνα και υποστήριξη, η ηλεκτρονική και γραμματειακή υποστήριξη, η διαχείριση και η διεκπεραίωση των πάσης φύσεως οικονομικών θεμάτων της Εφορείας, η τήρηση του αρχείου και του πρωτοκόλλου. Γραφείο Φύλαξης Πληροφόρησης Στην αρμοδιότητα του Γραφείου υπάγονται η έκδοση και ο έλεγχος των υπηρεσιών φύλαξης των Μουσείων, αποθηκών αρχαίων, αρχαιολογικών χώρων και αρχαιολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και η καθαριότητα και ο ευπρεπισμός αυτών των χώρων. Προσωπικό Η Ι ΕΠΚΑ απασχολεί επιστημονικό, εργατοτεχνικό και προσωπικό φύλαξης και συγκεκριμένα: - 4 αρχαιολόγους - 4 συντηρητές αρχαιοτήτων. - 4 διοικητικούς υπαλλήλους - 3 λογιστές - 3 πωλητές Σελ 17 από 168

18 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου - 1 μηχανολόγο ηλεκτρολόγο - 2 εργατοτεχνίτες - 1 ηλεκτρολόγο - 25 φύλακες και νυκτοφύλακες A1.2.3 Περιγραφή των κύριων Επιχειρησιακών Διαδικασιών Οι κύριες επιχειρησιακές διαδικασίες της Ι Εφορείας σε σχέση με το έργο, αφορούν την Οργάνωση Επισκέψεων στον Αρχαιολογικό Χώρο και το Μουσείο των Δελφών και την Ψηφιοποίηση και Προβολή των Μνημείων και Ευρημάτων των Δελφών. Οι διαδικασίες αυτές εκτελούνται αυτή τη στιγμή με κλασικούς και παραδοσιακούς τρόπους, χωρίς ιδιαίτερη αξιοποίηση νέων μέσω και τεχνολογιών πληροφορικής A1.2.4 Ανάλυση Υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Η Ι ΕΠΚΑ διαθέτει τον ακόλουθο εξοπλισμό πληροφορικής: - 12 υπολογιστές συνδεδεμένους σε εσωτερικό δίκτυο με εφαρμογές διαχείρισης γραφείου - σύνδεση με το διαδίκτυο μέσω του δικτύου «Σύξευξις» - εξοπλισμό περιφερειακών μονάδων (εκτυπωτών, φαξ, scanners) Πρόσφατα, από πλευράς της Εφορείας και με σκοπό την καλύτερη διαχείριση του παρόντος έργου, κατοχυρώθηκε το domain name και στήθηκαν κάποιες ιστοσελίδες με βασικές πληροφορίες για το έργο και τις δραστηριότητες της Ι ΕΠΚΑ. Το site αυτό προβλέπεται να επεκταθεί και αναβαθμισθεί στο πλαίσιο του έργου και να αποτελέσει τη βασική πλατφόρμα υποστήριξης των επιμέρους εφαρμογών του έργου. Σελ 18 από 168

19 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου A2. Αντικείμενο Στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του έργου A2.1 Αντικείμενο του Έργου Οι "Ψηφιακοί Δελφοί" είναι ένας συνδυασμός ψηφιακών εφαρμογών που στόχο έχουν την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος του αρχαιολογικού χώρου και του μουσείου των Δελφών αλλά και την πληροφόρηση του κοινού για όλους τους αρχαιολογικούς χώρους που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Ι' ΕΠΚΑ μέσω χάραξης πολιτιστικών διαδρομών. Έχει σχεδιαστεί να περιλαμβάνει: 1. Διαδικτυακή πύλη για τους Δελφούς: Μέσα από μια εύχρηστη στην πλοήγηση και ευχάριστη αισθητικά πλατφόρμα ο χρήστης του διαδικτύου θα μπορεί να βρει κάθε είδους πληροφορία για τους Δελφούς, την ιστορική τους διαδρομή και τη σύγχρονη λειτουργία του αρχαιολογικού χώρου και του μουσείου. Συγκεκριμένα η διαδικτυακή πύλη θα περιλαμβάνει: διαδραστικό χρονολόγιο, ιστορική εξέλιξη του δελφικού τοπίου και της πόλης των Δελφών, πληροφορίες για τη λατρεία του Απολλωνα, το μαντείο, το ρόλο και τις συνθήκες λειτουργίας του, περιγραφή της ίδρυσης και λειτουργίας της Δελφικής Αμφικτυονίας, πληροφορίες για τους αθλητικούς αγώνες των Πυθίων και τους Δελφικούς Ύμνους, αναλυτική περιγραφή του αρχαιολογικού χώρου, εσωτερική περιήγηση στο Μουσείο, αναλυτική παρουσίαση της ιστορίας των ανασκαφών, πληροφορίες για τη μεταγενέστερη «πρόσληψη» των Δελφών και των αξιών που ανέδειξαν με κυριότερη την αναβίωση των Δελφικών Εορτών από τον Ά. Σικελιανό. Επιπλέον, ο διαδικτυακός τόπος θα περιλαμβάνει πληροφορίες και για άλλους χώρους, μουσεία και μνημεία της δικαιοδοσίας της Ι ΕΠΚΑ, ιστορικές και αρχαιολογικές διαδρομές που μπορεί να ακολουθήσει ο επισκέπτης, πρακτικές πληροφορίες για τα ωράρια, τα εισιτήρια, τις οργανωμένες επισκέψεις κλπ, καθώς και εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης. Συνδεδεμένες με τη διαδικτυακή αυτή πύλη θα είναι οι κάτωθι εφαρμογές των διαδραστικών παιχνιδιών και «Οι δικοί μου Δελφοί». 2. Διαδικτυακές εκπαιδευτικές εφαρμογές-παιχνίδια για 3 διαφορετικές ηλικιακές ομάδες: a. τρισδιάστατο παζλ από επιλεγμένα εκθέματα του μουσείου (Σφίγγα, Ζωφόρος των Σιφνίων) για μικρές ηλικίες, b. εικονική αναπαράσταση ανασκαφής για παιδιά 8-12 ετών, Σελ 19 από 168

20 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου c. Ο χαμένος θησαυρός των Δελφών, σύνθετο διαδικτυακό παιχνίδι για εφήβους και ενήλικες με στόχο την ανεύρεση ενός γλυπτού μέσα από αποκρυπτογράφηση χρησμών, στοιχείων και κειμένων. 3. Εφαρμογή «Οι δικοί μου Δελφοί»: πρόκειται για ένα σύνθετο πρόγραμμα που προϋποθέτει εθνογραφική έρευνα και βασίζεται σε συστηματική βιντεοσκόπηση και ηχογράφηση κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, αρχαιολόγων αλλά και επισκεπτών οι οποίοι εκφράζουν τις ιδέες και τις απόψεις τους για το χώρο, με έμφαση στο τι αντιπροσωπεύει ο χώρος για αυτούς. Η εφαρμογή αυτή θα είναι διαθέσιμη διαδικτυακά και θα είναι επεκτάσιμη με προσθήκη αντίστοιχου υλικού από τους χρήστες της διαδικτυακής πύλης μέσω των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. 4. Διαδραστικός χάρτης των Δελφών: Ένας διαδικτυακός διαδραστικός χάρτης των Δελφών, συμβατός με την εφαρμογή Google Earth, δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του διαδικτύου να «επισκεφτούν» το χώρο και τα μνημεία του και να έχουν πρόσβαση σε κάθε είδους πολυμεσικό (κείμενα, εικόνες, video κλπ) υλικό συνδεδεμένο με γεωγραφικού τύπου πληροφορία. 5. Διαδραστική περιήγηση στους Δελφούς μέσω μεγάλης διαδραστικής οθόνης εγκατεστημένης στο μουσείο των Δελφών. Οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγούνται στο χώρο, να παρακολουθούν ένα διαδραστικό ιστορικό χρονολόγιο και να επιλέγουν μνημεία ή έργα τέχνης που θα παρουσιάζονται στη συνέχεια «τρισδιάστατα» με συνοδευτική πληροφορία για τη δημιουργία και τη λειτουργία τους, αλλά και τις ιστορικές τους φάσεις. Εκδόσεις της εφαρμογής διαδραστικής περιήγησης θα παρέχονται επίσης για φορητές συσκευές και το διαδίκτυο. 6. Για τις ανάγκες των εφαρμογών του έργου, θα αναπτυχθούν τρισδιάστατα μοντέλα από 20 μνημεία και 40 εκθέματα/αντικείμενα, τα οποία επίσης θα φωτογραφηθούν ψηφιακά. Τα τρισδιάστατα αυτά μοντέλα και βέβαια οι φωτογραφίες θα τεκμηριωθούν με τα απαραίτητα μεταδεδομένα και μέ λογισμικό που θα παρέχει ο ανάδοχος, το οποίο και θα εξασφαλίζει όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές και απαιτήσεις διαλειτουργικότητας με τα συστήματα του ΕΚΤ. Το λογισμικό αυτό θα μπορεί να αξιοποιηθεί και για την καλύτερη διαχείριση ψηφιακών τεκμηρίων που βρίσκονται ήδη στη διάθεση της Ι ΕΠΚΑ, ή πρόκειται να παραχθούν μελλοντικά. A2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Η ανάγκη αναβάθμισης και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του μουσείου των Δελφών μέσω νέων τεχνολογιών είναι, σήμερα, μεγάλη. Ο χώρος αποτελεί μνημείο Σελ 20 από 168

21 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO από το 1987, ωστόσο δεν έχουν γίνει τα βήματα εκείνα που είναι αναγκαία προς τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού σχεδίου διαχείρισης και που θα αναδείξουν τη μοναδικότητα και τη διαχρονικές αξίες που ο χώρος αντιπροσωπεύει. Τόσο το αρχαιολογικό μουσείο των Δελφών όσο και ο αρχαιολογικός χώρος δεν εκπροσωπούνται επαρκώς στο διαδικτυακό χώρο μέσα από έναν έγκυρο δικτυακό τόπο που να ενισχύει τη διαδραστική μάθηση. Τόσο η λειτουργία του χώρου στην αρχαιότητα όσο και η σημασία του για τον αρχαίο κόσμο (χρησμοδοτήσεις για ίδρυση αποικιών, Αμφικτυονία κλπ) αλλά και οι διαχρονικές αξίες που αναδύθηκαν εκεί δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές στο μέσο επισκέπτη, που δεν έχει τη δυνατότητα να εντρυφήσει στην πλούσια αλλά εξειδικευμένη βιβλιογραφία. Επιπλέον, η πλειονότητα των επισκεπτών βρίσκονται στο χώρο μόνο για λίγες ώρες και δεν έχουν το χρόνο να αναπτύξουν μια βιωματική σχέση με τα μνημεία, αλλά και με το δελφικό τοπίο, που τόσο ενέπνευσε την καλλιτεχνική δημιουργία στο παρελθόν, ιδιαίτερα κατά την αναβίωση των Δελφικών Εορτών από τον Άγγελο Σικελιανό. Η τοπική κοινωνία ζει εγκλωβισμένη στα καθημερινά βιοτικά της προβλήματα χωρίς να βρίσκεται σε ανοιχτό διάλογο με την πολιτιστική της κληρονομιά. Οι ψηφιακές εφαρμογές που προτείνονται θα εντείνουν τη βιωματική μάθηση και τη βιωματική σύνδεση με το χώρο, τόσο για τους κατοίκους της περιοχής όσο και για τους επισκέπτες, ενώ τα εκπαιδευτικά-ψυχαγωγικά εργαλεία θα αγγίξουν τις νεότερες γενιές δημιουργώντας μια διαρκή σχέση τους με το χώρο και τις αξίες που αναπτύχθηκαν στους Δελφούς. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθούν οι αρχές προστασίας των χώρων και των αξιών που αυτές εκπροσωπούν σύμφωνα με τις επιταγές της UNESCO, ενώ θα δημιουργηθούν υποδομές για την εκπόνηση ενός σχεδίου διαχείρισης. Παράλληλα θα ενισχυθούν τα κριτήρια εισαγωγής των Δελφών στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και θα αναδειχθεί η οικουμενική διάσταση του χώρου με την παροχή πληροφοριών τόσο για τη γεωγραφία και γεωμορφολογία της ευρύτερης περιοχής όσο και για το ιστορικό πλαίσιο που ανέδειξε τους Δελφούς σε «ομφαλό της γης». A2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Η υλοποίηση του έργου αυτού θα διευκολύνουν την προσβασιμότητα του κοινού, αλλά και των ερευνητών, στο σημαντικότατο αρχαιολογικό χώρο των Δελφών, αλλά και στα μνημεία και τους χώρους της Φωκίδας, θα ενισχύσουν τη διαδικτυακή τουλάχιστον επισκεψιμότητα από μεγάλο μέρος του παιδικού και νεανικού κοινού λόγω των διαδικτυακών εκπαιδευτικών εφαρμογών, θα δημιουργήσουν πρόσβαση στο πολιτιστικό απόθεμα στα ΑμεΑ, θα ενισχύσουν συνολικά τον εκπαιδευτικό ρόλο του αρχαιολογικού μουσείου, και θα δώσουν έναυσμα για τη διείσδυση της χρήσης ψηφιακών μέσων σε ευρύτερα στρώματα του κοινού, τόσο στη Φωκίδα όσο και Σελ 21 από 168

22 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου γενικότερα. Παράλληλα, το τρίγλωσσο περιβάλλον που θα δημιουργηθεί θα διευκολύνει την ενημέρωση του κοινού στο εξωτερικό, προσελκύοντας ακόμη περισσότερους επισκέπτες, η σημερινή εκτίμηση επισκεψιμότητας είναι κατ' έτος. Μετρήσιμοι Στόχοι Τιμή 1 Επισκεψιμότητα δικτυακού τόπο (μοναδικές επισκέψεις) >200 / μήνα 2 Επισκεψιμότητα σελίδων δικτυακού τόπου (σελίδες ανά επίσκεψη) >4/επισκέπ τη 3 Αύξηση επισκεψιμότητας στον Αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο των Δελφών >5% 6 Τεκμήρια που είναι διαθέσιμα ψηφιακά στο σύστημα διαχείρισης στο τέλος του έργου >400 τεκμήρια 7 Όγκος πρόσθετης τεκμηρίωσης και πληροφοριών από το σύνολο των εφαρμογών >300 σελίδες 8 Αριθμός σχολίων - συνδέσεων από σελίδες κοινωνικής δικτύωσης στο πρώτο χρόνο λειτουργίας του συστήματος >200 9 Σύνδεσμοι του δικτυακού τύπου του έργου προς άλλες ιστοσελίδες > Σύνδεσμοι άλλων δικτυακών τόπων προς το δικτυακό τόπο του έργου > Αναρτήσεις από απλούς επισκέπτες του δικτυακού τόπου (επισκεπτήριο, forum, blogs κλπ) > Αριθμός χρηστών που παίζουν τις εκπαιδευτικές εφαρμογές >1000 A2.4 Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας του Έργου Οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του έργου εντοπίζονται σε δύο επίπεδα: - κατά πόσο η υλοποίηση του έργου θα είναι αποτελεσματική και αποδοτική - σε πιο βαθμό η Ι ΕΠΚΑ θα μπορέσει να αξιοποιήσει σε βάθος χρόνου την τεχνογνωσία που θα παραχθεί στο πλαίσιο του έργου. Σελ 22 από 168

23 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου Συνοπτικά, οι ενέργειες που απαιτείται να υλοποιηθούν για την επίτευξη των παραγόντων επιτυχίας είναι οι ακόλουθες: Κρίσιμος Παράγοντας Επιτυχίας Τύπος1 Σχετικές Ενέργειες Αντιμετώπισης Έγκυρη ολοκλήρωση του έργου, αποφυγή καθυστερήσεων Ζητήματα διατηρησιμότητας και επεκτασιμότητας της τεχνογνωσίας του έργου Τ, Ο Πιστή τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Το χρονοδιάγραμμα του έργου προβλέπει επαρκή χρόνο για την υλοποίηση και τον έλεγχο ποιότητας όλων των παραδοτέων και φάσεων του έργου Τ, Ο, Δ Εκπαίδευση προσωπικού, που στοχεύει στην εύκολη και αυτόνομη χρήση του συστήματος εφαρμογών. Θα υιοθετηθούν τεχνολογικές λύσεις που επιτρέπουν στην Αναθέτουσα Αρχή να εμπλουτίζει με νέο περιεχόμενο τις ψηφιακές εφαρμογές και μετά τη λήξη του έργου Χαμηλό και εκτός των συμφωνηθέντων επίπεδο ποιότητας των παραληφθέντων τμημάτων/υπηρεσιών/εφαρμογών/λογι σμικού Διασφάλιση της απρόσκοπτης επικοινωνίας καθ όλη τη διάρκεια του έργου και αμφίδρομη ροή πληροφοριών μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής Τ Ο Κατάρτιση αυστηρών προδιαγραφών, αξιολόγηση της ποιότητας των τμημάτων εξοπλισμού/λογισμικ ού Σύσταση ομάδας παρακολούθησης έργου από την Αναθέτουσα Αρχή, συχνές συναντήσεις μεταξύ Αναθέτουσας 1 Τ = Τεχνικός/Τεχνολογικός, Ο = Οργανωτικός, Δ = Διοικητικός, Κ = Κανονιστικός Σελ 23 από 168

24 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου Κρίσιμος Παράγοντας Επιτυχίας Επάρκεια και διαθεσιμότητα των στελεχών της Ομάδας Έργου Μειωμένη ανταπόκριση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού στους στόχους του Έργου Μειωμένη συμμετοχή των στελεχών του φορέα είτε συνολικά στην εκτέλεση του Έργου, είτε ειδικότερα σε επιμέρους δράσεις (φάση της εκπαίδευσης για παράδειγμα) λόγω φόρτου εργασίας Επιστημονικά ανεπαρκής απόδοση των τρισδιάστατων φωτορεαλιστικών αναπαραστάσεων των μνημείων Αποδοχή των εφαρμογών από τους επισκέπτες Συνεργασία της Ι ΕΠΚΑ με τους τοπικούς φορείς τουρισμού και εκπαίδευσης για τη προώθηση και λειτουργία του τελικού προϊόντος Τύπος1 Ο Ο Δ Τ Ο Ο Σχετικές Ενέργειες Αντιμετώπισης Αρχής και Αναδόχου Θέσπιση συγκεκριμένων κριτηρίων σε επίπεδο διακήρυξης, ιδιαίτερη έμφαση σε επίπεδο αξιολόγησης τεχνικών προσφορών Πολύ καλή προετοιμασία των δράσεων προβολής Κατάλληλη προετοιμασία και προγραμματισμός, επιμερισμός εργασίας, διαρκής συνεννόηση με τις εσωτερικές μονάδες του Φορέα και τον Ανάδοχο Έλεγχος, η εξακρίβωση και η διασταύρωση των στοιχείων από ειδικούς επιστημονικούς συμβούλους σε κάθε φάση σχεδιασμού των αναπαραστάσεων Έμφαση στην αισθητική και την ευχρηστία της δικτυακής πύλης και των επιμέρους εφαρμογών Παραγωγή ενημερωτικού υλικού και οργάνωση ημερίδων και παρουσιάσεων σε φορείς τουρισμού και εκπαίδευσης. Σελ 24 από 168

25 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου A3. Λειτουργικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου A3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα παρέχονται μέσω του λογισμικού και υλικού που θα παραχθεί στο πλαίσιο του έργου, αφορούν ΑΑ Περιγραφή Υπηρεσίας Διαδικτυακή Πρόσβαση σε Ψηφιοποιημένα Αρχαιολογικά Τεκμήρια και Μνημεία Διαδικτυακή Πρόσβαση σε Πληροφορίες και Υπηρεσίες που σχετίζονται με τους Δελφούς Διαδικτυακή Πρόσβαση σε Εκπαιδευτικές Εφαρμογές για τους Δελφούς Διαδικτυακή Γεωγραφική Ξενάγηση στη Φωκίδα Διαδραστική Πολυμεσική ξενάγηση σε Γεωγραφικού Ενδιαφέροντος Αρχαιολογική Πληροφορία μέσα από Χάρτη Απαιτούμενα στοιχεία (δεδομένα εισόδου) Παραμετροποιημένη Αναζήτηση - Πλοήγηση στο Δικτυακό Τόπο Παραμετροποιημένη Αναζήτηση - Πλοήγηση στο Δικτυακό Τόπο Πλοήγηση στο Δικτυακό Τόπο - Ηλικία Χρήστη Πλοήγηση στο δικτυακό τόπο Αφή Σε Ενεργά Σημεία της Διαδραστικής Επιφάνειας / Θέση του Χρήστη Στοιχεία αποτελέσματος (δεδομένα εξόδου) Αρχεία Εικόνας - Κείμενα Τεκμηρίωσης - Τρισδιάστατα Μοντέλα Πληροφορίες - Πολυμεσικό Υλικό - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αμφίδρομης Επικοινωνίας και Κοινωνικής Δικτύωσης Πρόσβαση σε Πληροφορίες και Εκπαιδευτικό Υλικό - Διαδραστική Περιήγηση Πρόσβαση σε Πληροφορίες και Εκπαιδευτικό Υλικό - Διαδραστική Περιήγηση Πληροφορίες - Πολυμεσικό Υλικό - Διαδραστική Περιήγηση σε Τρισδιάστατες Αναπαραστάσεις Παρατηρήσεις Η πρόσβαση θα παρέχεται τόσο σε τρίτα συστήματα μέσω web-services όσο και σε απλούς χρήστες μέσω του δικτυακού τόπου - Μέσω Διαδραστικής Οθόνης και Φορητών Συσκευών και Διαδικτύου A3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Η αρχιτεκτονική του συστήματος, περιγράφεται συνοπτικά στο ακόλουθο διάγραμμα. Σελ 25 από 168

26 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου Οι Δικοί μου Δελφοί Διαδραστικός Χάρτης Εκπαιδευτικές Εφαρμογές Έλεγχος Χρηστών / Ρόλων Διαδικτυακή Πύλη Διαδραστική Περιήγηση στους Δελφούς CMS Web Services Βάση Δεδομένων Σύστημα Διαδραστικής Επιφάνειας Φορητές Συσκευές Πολυμεσικό Υλικό Εξωτερικά Συστήματα Εικόνα 1. Αρχιτεκτονική Συστήματος Από αρχιτεκτονική άποψη, την πλατφόρμα συνθέτουν τα ακόλουθα υποσυστήματα: - Δυναμική διαδικτυακή πύλη με μηχανισμούς διαχείρισης περιεχομένου και διαχείρισης χρηστών και ρόλων - Βάση δεδομένων μέσω της οποίας γίνεται η διαχείριση του περιεχομένου της δικτυακής πύλης και του πολυμεσικού περιεχομένου - Πολυμεσικό περιεχόμενο (ήδη ψηφιοποιημένο και νέο που θα προκύψει στο πλαίσιο του έργου) - Web Services που παρέχουν σε εξωτερικά συστήματα της δυνατότητα πρόσβασης στο πολυμεσικό υλικό και το λοιπό περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης - Οι Διαδικτυακές Εφαρμογές που εκτελούνται στη Διαδικτυακή Πύλη - Η Διαδραστική Εφαρμογή που εκτελείται στη Διαδραστική Οθόνη Αφής Η διαχείριση του πολυμεσικού περιεχομένου θα γίνεται από σύστημα βάσεων δεδομένων το οποίο θα λειτουργεί σε δημόσιο data center, ενώ το περιεχόμενο αυτό θα διατίθεται τόσο στις προτεινόμενες εφαρμογές όσο και στα εξωτερικά συστήματα μέσω τεχνολογιών xml και web services. Σελ 26 από 168

27 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου Όλο το πολυμεσικό περιεχόμενο που θα ψηφιοποιηθεί, τεκμηριωθεί και παραχθεί θα είναι διαθέσιμο στην παροχή υπηρεσιών καταλόγου ανοιχτού τεκμηριωμένου περιεχομένου του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος και απόθεσης και διαφύλαξης του ψηφιακού ανοικτού τεκμηριωμένου περιεχομένου του ΕΚΤ, βάσει συμφωνίας που έχει συναφθεί. A3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου Η υλοποίηση του έργου θα πρέπει να στηρίζεται κατά το δυνατόν σε ανοικτή αρχιτεκτονική και πρότυπα και οι τεχνολογίες που θα προταθούν να έχουν δοκιμασθεί έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διατηρησιμότητα και η δυνατότητα μελλοντικού εμπλουτισμού των υπηρεσιών του έργου. Ιδιαίτερα στο θέμα του δικτυακού τόπου και του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου θα πρέπει να προταθεί μια πλατφόρμα ελεύθερου λογισμικού, αποδεκτή και διαδομένη στην διαδικτυακή κοινότητα προγραμματιστών και χρηστών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μελλοντική δυνατότητα προσθήκης περιεχομένου και υπηρεσιών. Το ίδιο ισχύει και για το υποσύστημα ψηφιακής τεκμηρίωσης, το οποίο θα είναι ενσωματωμένο, ως υποσύστημα στη διαδικτυακή πύλη, το οποίο θα πρέπει να είναι επίσης ανοικτό και να μην θέτει κόστη διαχείρισης και περιορισμούς χρηστών και δικαιωμάτων πρόσβασης. Οι εκπαιδευτικές διαδικτυακές εφαρμογές θα πρέπει να υποστηρίζονται από τεχνολογίες ευρέως διαδεδομένες, όπως π.χ. flash ή html 5 έτσι ώστε να είναι διαθέσιμες σε υπολογιστές ανεξαρτήτως browsers και συσκευής. A3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων A3.4.1 Διαδικτυακή Πύλη Μέσα από μια εύχρηστη στην πλοήγηση και ευχάριστη αισθητικά πλατφόρμα ο χρήστης του διαδικτύου θα μπορεί να βρει κάθε είδους πληροφορία για τους Δελφούς, την ιστορική τους διαδρομή και τη σύγχρονη λειτουργία του αρχαιολογικού χώρου και του μουσείου. Συγκεκριμένα η διαδικτυακή πύλη θα περιλαμβάνει: διαδραστικό χρονολόγιο, ιστορική εξέλιξη του δελφικού τοπίου και της πόλης των Δελφών, πληροφορίες για τη λατρεία του Απόλλωνα, το μαντείο, το ρόλο και τις συνθήκες λειτουργίας του, περιγραφή της ίδρυσης και λειτουργίας της Δελφικής Αμφικτιονίας, πληροφορίες για τους αθλητικούς αγώνες των Πυθίων και τους Δελφικούς Ύμνους, αναλυτική περιγραφή του αρχαιολογικού χώρου, εσωτερική περιήγηση στο Μουσείο, αναλυτική παρουσίαση της ιστορίας των ανασκαφών, πληροφορίες για τη Σελ 27 από 168

28 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου μεταγενέστερη «πρόσληψη» των Δελφών και των αξιών που ανέδειξαν με κυριότερη την αναβίωση των Δελφικών Εορτών από τον Άγγελο Σικελιανό. Επιπλέον, ο διαδικτυακός τόπος θα περιλαμβάνει πληροφορίες και για άλλους χώρους, μουσεία και μνημεία της δικαιοδοσίας της Ι ΕΠΚΑ, ιστορικές και αρχαιολογικές διαδρομές που μπορεί να ακολουθήσει ο επισκέπτης, πρακτικές πληροφορίες για τα ωράρια, τα εισιτήρια, τις οργανωμένες επισκέψεις κλπ, καθώς και εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης. Η διαδικτυακή πύλη θα είναι τρίγλωσση (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά) και το σύνολο των κειμένων τεκμηρίωσης που θα περιλαμβάνει θα ανέρχονται συνολικά, και για τις τρείς γλώσσες σε 750 σελίδες. Συνδεδεμένες με τη διαδικτυακή αυτή πύλη θα είναι οι κάτωθι εφαρμογές των διαδραστικών παιχνιδιών και «Οι δικοί μου Δελφοί». Από τεχνικής πλευράς, ο δικτυακός αυτός τόπος θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα υποσυστήματα/λειτουργίες: - δυναμική τεχνολογία (php, aspx) εύκολη διαμόρφωση δομής ιστοσελίδων και σύνδεση με βάση δεδομένων - λογισμικό open source και ενσωματωμένο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου - αρθρωτή modular μορφή ώστε να μπορεί να ενσωματώνει νέες λειτουργίες που παράγει η διαδικτυακή κοινότητα αλλά και να υποστηρίζει ανάπτυξη εξειδικευμένων (custom) λειτουργιών - διαχωρισμός περιεχομένου και εμφάνισης - δυνατότητα δυναμικού ελέγχου πρόσβασης χρηστών και δικαιωμάτων πρόσβασης ρόλων - δυνατότητα εξαγωγής και εισαγωγής δεδομένων μέσω προτύπων xml rss - δυνατότητα επεξεργασίας περιεχομένου μέσω εύχρηστου on-line επεξεργαστή (κείμενο, φωτογραφίες, video, flash και κάθε άλλο τύπου υλικό) - δυνατότητα παρακολούθησης εκδόσεων σελίδων - εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης, νέα, ανακοινώσεις, forum και δυνατότητα παραγωγής περιεχομένου από τους χρήστες Ο δικτυακός τόπος θα πρέπει κατ' ελάχιστον να συμμορφώνονται με το πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) στο επίπεδο προσβασιμότητας ΑΑ. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί κατά την αξιολόγηση στην αισθητική και λειτουργικότητα τους προτεινόμενου δικτυακού τόπου, για το λόγο αυτό κάθε υποψήφιος ανάδοχος καλείται Σελ 28 από 168

29 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου να υποβάλει εικόνες από σχετικούς ιστοτόπους ή και σχετικό δείγμα (demo) που αναπτύξει στο πλαίσιο του έργου. Αναλυτικές προδιαγραφές και απαιτήσεις για το δικτυακό τόπο, περιλαμβάνονται στον αντίστοιχο πίνακα των τεχνικών προδιαγραφών. A3.4.2 Διαδικτυακές Εκπαιδευτικές Εφαρμογές Στο διαδικτυακό τόπο που περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα, θα πρέπει να αναπτυχθούν μια σειρά από διαδραστικές εφαρμογές με πληροφοριακό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα και συγκεκριμένα: 1. Οι διαδικτυακές εκπαιδευτικές εφαρμογές-παιχνίδια για 3 διαφορετικές ηλικιακές ομάδες: τρισδιάστατο πάζλ από επιλεγμένα εκθέματα του μουσείου (Σφίγγα, Ζωφόρος των Σιφνίων) για μικρές ηλικίες 2. εικονική αναπαράσταση ανασκαφής για παιδιά 8-12 ετών, 3. Ο χαμένος θησαυρός των Δελφών, σύνθετο διαδικτυακό παιχνιδι για εφήβους και ενήλικες με στόχο την ανεύρεση ενός γλυπτού μέσα από αποκρυπτογράφηση χρησμών, στοιχείων και κειμένων. Για τις εφαρμογές αυτές θα πρέπει να αξιοποιηθούν ανοικτές τεχνολογίες και πρότυπα οι οποίες είναι συμβατές με τους περισσότερους browsers (internet explorer, chrome, firefox, safari, opera) Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στο βαθμό διαδραστικότητας, την αισθητική και την πρωτοτυπία των εφαρμογών, για αυτό κάθε υποψήφιος ανάδοχος καλείται να αναλύσει και εξειδικεύσει ή και να προτείνει αντίστοιχα εναλλακτικά σενάρια πλοήγησης των παραπάνω εφαρμογών και να παρέχει εικόνες (screen shots) από αντίστοιχες εφαρμογές ή δείγμα (demo) που θα αναπτύξει ειδικά για το παρόν έργο και να περιγράψει αναλυτικά τα εργαλεία λογισμικού που θα χρησιμοποιήσει για την υλοποίηση των εφαρμογών. A3.4.3 Οι Δικοί μου Δελφοί «Οι δικοί μου Δελφοί»: πρόκειται για ένα σύνθετο πρόγραμμα που προϋποθέτει εθνογραφική έρευνα και βασίζεται σε συστηματική βιντεοσκόπηση και ηχογράφηση κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, αρχαιολόγων αλλά και επισκεπτών οι οποίοι εκφράζουν τις ιδέες και τις απόψεις τους για το χώρο, με έμφαση στο τι αντιπροσωπεύει ο χώρος για αυτούς. Η εφαρμογή αυτή θα είναι διαθέσιμη διαδικτυακά και θα είναι Σελ 29 από 168

30 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου επεκτάσιμη με προσθήκη αντίστοιχου υλικού από τους χρήστες της διαδικτυακής πύλης μέσω των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. - Η εφαρμογή δυνατότητα διαχείρισης κάθε είδους πολυμεσικού υλικού - διεπαφή που θα επιτρέπει την εύκολη ανάρτηση κειμένων, εικόνων και βίντεο από τους χρήστες - μηχανισμοί ελέγχου και έγκρισης πριν τη δημοσίευση του αναρτημένου υλικού - ενσωμάτωση εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (forum, χαρακτηρισμός tagging περιεχομένου) - σύνδεση με εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, Youtube κλπ) A3.4.4 Διαδραστικός Χάρτης Δελφών Ένας διαδικτυακός διαδραστικός χάρτης των Δελφών, συμβατός με την εφαρμογή Google Earth, δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του διαδικτύου να «επισκεφτούν» το χώρο και τα μνημεία του και να έχουν πρόσβαση σε κάθε είδους πολυμεσικό (κείμενα, εικόνες, video κλπ) υλικό συνδεδεμένο με γεωγραφικού τύπου πληροφορία. - συμβατότητα και δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων με το Google Earth - δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών επιπέδων πληροφορίας - δυνατότητα προσαρμογής του περιβάλλοντος από το χρήστη - δυνατότητα παρουσίασης κάθε είδους πολυμεσικής πληροφορίας (video, κείμενο, εικόνα) καθώς και τρισδιάστατων περιηγήσεων A3.4.5 Διαδραστική Περιήγηση στους Δελφούς Πρόκειται για μια εφαρμογή τρισδιάστατων γραφικών στη μορφή ψηφιακού χάρτη, η οποία θα φιλοξενείται στο Μουσείο των Δελφών και θα έχει τη μορφή επιτοίχιας διαδραστικής οθόνης. Οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγούνται στο χώρο, να παρακολουθούν ένα διαδραστικό ιστορικό χρονολόγιο και να επιλέγουν μνημεία ή έργα τέχνης που θα παρουσιάζονται στη συνέχεια «τρισδιάστατα» με συνοδευτική πληροφορία για τη δημιουργία και τη λειτουργία τους, αλλά και τις ιστορικές τους φάσεις. Για τις ανάγκες της εφαρμογής θα δημιουργηθούν τρισδιάστατα μοντέλα από 20 μνημεία και 40 εκθέματα/αντικείμενα. Το λογισμικό θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: - υποστήριξη τρισδιάστατων ρεαλιστικών σκηνών και αναπαραστάσεων του φυσικού τοπίου και των μνημείων Σελ 30 από 168

31 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου - δυνατότητα εισαγωγής στον εικονικό κόσμο τρισδιάστατων μοντέλων από διαφορετικά συστήματα ανάπτυξης τρισδιάστατων γραφικών - δυνατότητες πλοήγησης / διάδρασης με πολλαπλά σημεία αφής - δυνατότητα εκτέλεσης σε πολλαπλά συστήματα (υπολογιστές, tablet, έξυπνα τηλέφωνα) και αντίστοιχα λειτουργικά περιβάλλοντα (Android, ios) ως εφαρμογές native mobile και όχι ως απλές web εφαρμογές) - δυνατότητα παρουσίασης κάθε είδους πολυμεσικής πληροφορίας (video, κείμενο, εικόνα) καθώς και πληροφοριών με επίκαιρο ή χρηστικό χαρακτήρα - δυναμικής σύνδεσης της εφαρμογής με εξωτερικές πηγές (xml, βάσεις δεδομένων κλπ) από τις οποίες θα παρέχεται / ανανεώνεται το υλικό. Η εφαρμογή θα πρέπει να επιτρέπει την ελεύθερη πλοήγηση με αφή του χρήστη και θα παρουσιάζεται σε ειδικό διαδραστικό σύστημα το οποίο εξειδικεύεται στις ακόλουθες ενότητα του εξοπλισμού. Ιδιαίτερο βάρος κατά την αξιολόγηση θα δοθεί στην ευχρηστία και τη φυσική πλοήγηση της προτεινόμενες εφαρμογής και τη πρωτοτυπία της διεπαφής και αλληλεπίδρασης με το χρήστη. Για το λόγο αυτό κάθε υποψήφιος ανάδοχος καλείται να περιγράψει αναλυτικά τα εργαλεία και τεχνολογίες που θα χρησιμοποιήσει για την ανάπτυξη της εφαρμογής και να δώσει εικόνες (screenshots) παραδείγματα από αντίστοιχες εφαρμογές και δείγμα (demo) έκδοσης της εφαρμογής για φορητή συσκευή, το οποίο θα αναπτύξει ειδικά για τις συνθήκες του παρόντος έργου και θα μπορεί να επιδείξει την φυσική πλοήγηση του χρήστη στο τρισδιάστατο περιβάλλον. A3.4.6 Δημιουργία Ψηφιακών Αναπαραστάσεων - Ψηφιοποίηση Υλικού και Τεκμηρίωση Ψηφιοποίηση Για τις ανάγκες του έργου θα δημιουργηθούν τρισδιάστατα μοντέλα από 20 μνημεία του Αρχαιολογικού Χώρου και 40 εκθέματα/αντικείμενα του Μουσείου. Η επιλογή των συγκεκριμένων αντικειμένων που θα ψηφιοποιηθούν επίσης και φωτογραφικά, θα γίνει σε συνεργασία με τη Ι ΕΠΚΑ. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα προτείνει συγκεκριμένα αντικείμενα και μνημεία, ανάλογα και με τα σενάρια και το περιεχόμενο των άλλων εφαρμογών του έργου, η τελική όμως λίστα θα επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή. Οι τεχνικές προδιαγραφές της ψηφιοποίησης θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τις καλές πρακτικές ψηφιοποιήσεις τόσο σε τεχνικό όσο και σε διαχειριστικό επίπεδο, όπως αυτές προδιαγράφονται στον «Οδηγό Καλών Πρακτικών για τη Ψηφιοποίηση και Μακρόχρονη Διαχείριση του Πολιτιστικού Περιεχομένου», μελέτη στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ, Σελ 31 από 168

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 6 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Η με αρ. πρωτ. 395/05.02.2014 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Γενική Γραμματεία Πολιτισμού 6 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: Προϋπολογισµός: 429.483,00 (µε ΦΠΑ) πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 34.917,32 πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 42.948,30

Προϋπολογισµός: Προϋπολογισµός: 429.483,00 (µε ΦΠΑ) πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 34.917,32 πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 42.948,30 Λογότυπο ικαιούχου ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Ψηφιακό ίκτυο Αρχαιολογικών Χώρων Αργολίδας: Υπηρεσίες προβολής, ανάδειξης, πληροφόρησης και εκπαιδευτικών προγραµµάτων µε την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ / Δ ΕΠΚΑ

Αναθέτουσα Αρχή:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ / Δ ΕΠΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ / Δ ΕΠΚΑ (ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ) Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Ψηφιακό Δίκτυο Αρχαιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

2/14 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

2/14 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο 2/14 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Πόλη, ύπαιθρος, θάλασσα: διαδρομές τέχνης και φιλοξενίας Αναθέτουσα Αρχή: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλ. Σούτζου Προϋπολογισμός: 186.991.86 Ευρώ Προϋπολογισμός: 230.000.00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές περιηγήσεις στον κόσμο του θεάτρου μέσα από τις παραστάσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 121.056,90

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Εικονικές Εκθέσεις και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές για τη Νεότερη Ελληνική Ιστορία

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Εικονικές Εκθέσεις και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές για τη Νεότερη Ελληνική Ιστορία Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Εικονικές Εκθέσεις και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές για τη Νεότερη Ελληνική Ιστορία Αναθέτουσα Αρχή: Ιστορική και Εθνολογική Eταιρεία Προϋπολογισμός: 357.032,50 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕ.Α.ΕΠ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ) 250.000,00 (με ΦΠΑ) πλέον Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εθνική Πινακοθήκη, ένα ανοικτό ψηφιακό Μουσείο Αναθέτουσα Αρχή: Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου Προϋπολογισμός: 574.390,00 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 706.500,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης}

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης} Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης} Αναθέτουσα Αρχή: {ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ} Προϋπολογισμός: 286.447,15 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΒΙΝΕΤ Αρ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός Προϋπολογισμός: 135.203,26 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου τη Ένωση Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμό : Προϋπολογισμό : 203.252,03 (χωρί ΦΠΑ) 250.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ

«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ} Αναθέτουσα Αρχή: {ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ} Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καβάλα, 11/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 1201 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πολύγυρου Προϋπολογισμός: 153.252,04 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 6/2014 για το Έργο: Φωτογράφηση συλλογής HELLAFFI Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Αναθέτουσα Αρχή: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (3D) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες»

Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Σχεδιασμός και υλοποίηση Κέντρου Παροχής Διαδραστικών Ψηφιακών αρχαιολογικών Υπηρεσιών και ανάπτυξη εφαρμογών» της Πράξης: «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ :

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ Γ ΝΝΑΔ ΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 325.203,25 Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 400.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {«ΙΣΤΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΘΒΕ»: Κοινωνική δικτύωση Μάθηση Συνδημιουργία} Αναθέτουσα Αρχή:{ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ } Προϋπολογισμός: 418.228,45 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ιστορική αναδρομή της πόλης των Χανίων και διαδραστικές εκπαιδευτικές εφαρμογές Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χανίων Προϋπολογισμός: 139.349,60 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 18 μήνες

Διαβάστε περισσότερα