EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846"

Transcript

1 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: Tαχ. Δ/νση : Σταδίου Aθήνα ΠPOΣ: Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : X. Ανδρουτσάκης Tηλέφωνο : FAX : e mail : URL : ΘEMA: Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων αναφορικά με τους όρους της διακήρυξης 1/2014, Αρ. Πρωτ / , «Πλατφόρμα ηλεκτρονικών κρατήσεων, οργάνωσης ταξιδίων και Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Συνεργιών στον Τομέα του Τουρισμού» Σε συνέχεια: του υπ αριθ / εγγράφου μας με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τους όρους της διακήρυξης 1/2014, Αρ. Πρωτ / , Πλατφόρμα ηλεκτρονικών κρατήσεων, οργάνωσης ταξιδίων και Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Συνεργιών στον Τομέα του Τουρισμού» των πρόσθετων ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους στο πλαίσιο της ως άνω διακήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο Β.1.7 αυτής, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα: Α/Α Γενικά Α Μέρος Α/Α 1. A , Στη διακήρυξη (σελ. 42) αναφέρεται: «Συνολικά θα Ισχύουν οι ποσότητες που σελ. 42 πρέπει να παρέχεται μέσω της διαδικτυακής πύλης αναφέρονται στη Διακήρυξη και A5.3.4, σελ. 46 περιγραφικό περιεχόμενο και οργανωμένα μεταδεδομένα αποτυπώνονται στο παρόν με και δεδομένα για τις 450 ξενοδοχειακές επιχειρήσει ς της έντονη γραμματοσειρά. ευρύτερης περιοχής της Αθήνας...». Επίσης, στη σελ. 46 αναφέρεται: «Τα υποσυστήματα, τα οποία καλείται να προσφέρει, να αναπτύξει ή/και να παραμετροποιήσει στο πλαίσιο του έργου, ο ανάδοχος, πρέπει να καλύπτουν την λειτουργικότητα που προδιαγράφεται γι αυτά στις επόμενες ενότητες, παρέχοντας τη δυνατότητα αξιοποίησης αυτής ( της

2 λειτουργικότητας) τουλάχιστον από 400 ξενοδοχεία που βρίσκονται εγκατεστημένα στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών.» Παρακαλούμε επιβεβαιώστε εάν ισχύουν οι αναφερόμενες ποσότητες που επισημαίνονται με έντονη γραμματοσειρά. 2. A5.3.4, σελ. 45 Στις περιπτώσεις όπου κάποιο ξενοδοχείο δεν διαθέτει Ισχύουν οι προδιαγραφές που - 59 υποδομή PMS, ποιες είναι οι ζητούμενες αναφέρονται στην Α5.3.4, σελ. 45 λειτουργικότητες που καλείται να καλύψει η Ηλεκτρονική 59. Πλατφόρμα? Αποτελεί ευθύνη του υποψηφίου αναδόχου να εξειδικεύσει κατάλληλα την κατά περίπτωση λειτουργικότητα των Υποσυστημάτων διαχείρισης δεδομένων και υπηρεσιών για τους ξενοδόχους (δηλ. σε περιπτώσεις διαθεσιμότητας υποδομών PMS ή όχι). 3. A , Το reservation plan θα είναι διασύνδεση με το PMS του Ισχύουν οι λειτουργικές παρ. 1, σελ. 48 κάθε ξενοδοχείου ή θα είναι εκ νέου μία νέα εφαρμογή, προδιαγραφές που αναφέρονται - 49 η οποία θα ενημερώνει αυτόματα το PMS? στην Α , σελ Αποτελεί ευθύνη του υποψηφίου αναδόχου να προσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί η απαιτούμενη λειτουργικότητα. 4. A , Αναφέρεται ότι: «Η εφαρμογή θα πρέπει να διαθέτει Από 1/1/2014 καταργήθηκε η παρ. 3, σελ. 51 ειδική διεπαφή για την εύκολη και εύχρηστη διαχείριση υποχρέωση των ξενοδοχείων να αφίξεων, αναχωρήσεων και μεταφορών από δωμάτιο σε τηρούν το «βιβλίο πόρτας» δωμάτιο με άμεσο τρόπο, online ενημέρωση και εκτύπωση του βιβλίου πόρτας και του ιστορικού αρχείου πελατών». Βάσει του Ν. 4093/2012, το βιβλίο σύμφωνα με το άρθρο 4 περίπτωση 23 της υποπαραγράφου Ε1 του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012). πόρτας έχει καταργηθεί από την 1/1/2014. Παρακαλούμε Παραμένει όμως υποχρεωτική η διευκρινίστε. τήρηση του ηλεκτρονικού αρχείου πελατών, με τα στοιχεία των πελατών των ξενοδοχείων, σύμφωνα με τις οικείες αστυνομικές διατάξεις. 5. Α , σελ. Διατυπώνεται με δύο διαφορετικούς τρόπους η απαίτηση Ισχύουν τα αναφερόμενα στη για κωδικοποίηση των δεδομένων: «Θα πρέπει να διευκρίνιση με α/α 14 του υπ αριθ. παρέχεται πλήρης υποστήριξη Unicode κωδικοποίησης / εγγράφου μας. Πλήρης υποστήριξη της UTF 8 κωδικοποίησης εγγενώς ή μέσω του διακομιστή εφαρμογών.» και παρακάτω «Θα πρέπει να παρέχεται πλήρης υποστήριξη Unicode v3 character sets (συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών) και των UTF 8 και UTF 16 encodings και locale aware ταξινόμηση». Παρακαλούμε διευκρινείστε εάν το λογισμικο θα πρέπει να υποστηρίζει UTF 8 κωδικοποίηση ή UTF 8 και UTF 16 κωδικοποιήσεις. 6. Α6.9, σελ. 87- Αναφέρεται ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει 88 παρουσία: «κατ ελάχιστο 4 εξειδικευμένω ν στελεχών του στις εγκαταστάσεις των ξενοδοχειακών και λοιπών τουριστικού χαρακτήρα επιχειρήσεων, με στόχο την υποστήριξη επιλεγμένων δυνητικών τελικών αποδεκτών των υπηρεσιών της Πλατφόρμας (αθροιστικά 15 επιχειρήσεις ±20%, καθ όλη τη διάρκεια της Φάσης 7)...». Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν απαιτείται η παρουσία 4 Η απαιτούμενη παρουσία των 4 εξειδικευμένων στελεχών αφορά αθροιστικά στο σύνολο των 15 (±20%) ξενοδοχείων.

3 στελεχών σε κάθε ξενοδοχείο ή αθροιστικά 4 στελεχών για το σύνολο των ξενοδοχείων. Β Μέρος Α/ Α 7. Β 2.6, σημείο Αναφέρεται ότι: «Ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να Ο υποψήφιος ανάδοχος επιλέγει εάν ii.1, σελ. 134 διασφαλίζει τη συνεργασία των Προμηθευτών του για θα αξιοποιήσει προμηθευτές/ όλο το χρονικό διάστημα υλοποίησης του Έργου καθώς υπεργολάβους για την υλοποίηση και για το διάστημα της Περιόδου Εγγύησης και Συντήρησης (ΠΕΣ), ειδικά σε ότι αφορά προμηθευτές του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της. που παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες με τη μορφή SaaS, οι οποίες θα ενσωματωθούν στη τεχνική λύση που προσφέρει ο υποψήφιος». Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν στην περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος διαθέτει τη δυνατότητα, υποδομή και πιστοποίηση για την παροχή υπηρεσιών SaaS δεν απαιτείται να συνεργαστεί με προμηθευτή. 8. Β2.6, σημείο Αναφέρεται ότι ζητούνται: «Δηλώσεις Συνεργασίας Οι απαιτούμενες δηλώσεις ii.1.4, σελ. 135 Προμηθευτών του Αναδόχου και συγκεκριμένα συνεργασίας θα πρέπει να βεβαιώσεις διάθεσης και υποστήριξης για το Έτοιμο προσκομιστούν σε κάθε περίπτωση Λογισμικό που ζητείται στους Πίνακες Συμμόρφωσης και διάθεσης και υποστήριξης έτοιμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες τρίτων που θα ενσωματώσει λογισμικού και ψηφιακών στην τεχνολογική του λύση ο υποψήφιος». Σε αρκετές περιπτώσεις, οι ψηφιακές υπηρεσίες τρίτων υπηρεσιών, εκτός εάν υπάρχει γενική ρητή έγγραφη δέσμευση διατίθενται είτε ελεύθερα είτε από online πλατφόρμες και (license agreement) του διεθνείς οργανισμούς. Ως εκ τούτου η έγγραφη δήλωση συνεργασίας δυσχεραίνει τη διαδικασία χωρίς να προσθέτει αξία, καθώς υπεύθυνος για την παροχή της κατασκευαστή του λογισμικού/ παρόχου της ψηφιακής υπηρεσίας ότι το λογισμικό/ ψηφιακή τελικής υπηρεσίας είναι σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος υπηρεσία διατίθεται ελεύθερα σε ανάδοχος. Για τις περιπτώσεις έτοιμου λογισμικού, επιβεβαιώσατε ότι σε περίπτωση προσφοράς ΕΛ/ΛΑΚ δεν απαιτείται η κάθε τρίτο για κάθε νόμιμη χρήση (εμπορική ή μη) και υποστηρίζεται κατάλληλα για τον σκοπό αυτό. υποβολή δήλωσης προμηθευτή. 9. Β2.6, σημείο Αναφέρεται ότι: «Αντίστοιχα Έργα θεωρούνται Έργα που Απαιτούνται έργα από τα οποία ii.2.1, σελ. 136 περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αντικείμενα : καθένα να καλύπτει ένα ή περισσότερα αντικείμενα και - Υπηρεσίες ηλεκτρονικών κρατήσεων τουριστικών σωρευτικά να καλύπτονται όλα τα υπηρεσιών αντικείμενα που αναφέρονται στην - Υπηρεσίες ολοκληρωμένης πληροφόρησης παρούσα παράγραφο. τουριστικών προορισμών - Υπηρεσίες ολοκληρωμένης πληροφόρησης τουριστών μέσω φορητών συσκευών - Ψηφιακές Υπηρεσίες B2B, ή B2C ή/και Β2Β2C μεταξύ επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού ή σε άλλο τομέα παροχής υπηρεσιών μέσω διαδικτύου. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει ένα ή περισσότερα ολοκληρωμένα έργα που καλύπτουν τα ως άνω αντικείμενα....» Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν απαιτούνται έργα από τα οποία καθένα να καλύπτει ένα ή περισσότερα αντικείμενα και σωρευτικά να καλύπτονται όλα τα αντικείμενα ή εάν απαιτούνται έργα από τα οποία καθένα να καλύπτει ένα ή περισσότερα αντικείμενα και χωρίς κατ αναγκη να καλύπτονται όλα τα αντικείμενα 10. Β2.6, σημείο Αναφέρεται ότι: «Η εμπειρία των λοιπών μελών της Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει

4 ii.3.3, σελ. 137 ομάδας έργου πρέπει σωρευτικά να καλύπτει τον να προτείνει κατάλληλη ομάδα σχεδιασμό και την ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών και εφαρμογών, καθώς και τον σχεδιασμό και την έργου, η οποία να διαθέτει το σύνολο των απαιτούμενων ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών. Ο καθένας θα πρέπει δεξιοτήτων για την απρόσκοπτη να διαθέτει 3ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία». Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε, αν αυτό ισχύει μόνο για το ανθρώπινο δυναμικό που σχετίζεται με τις ειδικότητες της Πληροφορικής ή τις ειδικότητες που υλοποίηση του Έργου. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την απαίτηση για εμπειρία στα θεματικά πεδία: ζητούνται ρητά από την ως άνω διακήρυξη (ειδικός - του σχεδιασμού και της εμπειρογνώμονας κοινωνικής δικτύωσης κ.α) ή αν αποτελεί απαίτηση για όλα τα άτομα που μπορεί να ανάπτυξης διαδικτυακών υπηρεσιών και εφαρμογών, χρησιμοποιηθούν στην Ομάδα έργου, όπως μεταφραστές, επιμελητές περιεχομένου κλπ καθώς και - του σχεδιασμού και της ανάπτυξης ευρυζωνικών υπηρεσιών, η κάλυψη της προϋποθέτει 3ετή επαγγελματική εμπειρία σε καθένα από τα εν λόγω πεδία. Για τους σκοπούς της διακήρυξης, η και τεχνολογικά θέματα στους τομείς του e-tourism e- διοίκηση επιχειρήσεων αν δεν travel, απόφοιτος ΑΕΙ από τομέα των θετικών αφορά ειδικώς τον τομέα e-tourism επιστημών...». e-travel δεν μπορεί να θεωρηθεί Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η Διοίκηση Επιχειρήσεων ότι εμπίπτει στις θετικές επιστήμες. εμπίπτει στις θετικές επιστήμες. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε εάν η εξειδίκευση σε Η εξειδίκευση θέματα στους τομείς επιχειρησιακά και τεχνολογικά θέματα στους τομείς του του e-tourism e-travel e-tourism e-travel θα πρέπει να τεκμηριωθεί με σχετικό τεκμηριώνεται με αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον οκτώ (8) ετών 11. Β2.6, σημείο Στην Ομάδα Έργου ζητείται «Ειδικός σε επιχειρησιακά ii.3.4, σελ. 137 τίτλο σπουδών ή σχετική επαγγελματική εμπειρία. Παρακαλούμε διευκρινείστε εάν η 8ετής εμπειρία καλύπτεται από τη συμμετοχή του μέλους της ομάδας έργου σε σχεδιασμό έργων ανάπτυξης σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών γενικά ή εάν απαιτείται η εν λόγω 8ετής εμπειρία να αφορά στη συμμετοχή του μέλους της ομάδας έργου σε σχεδιασμό έργων ανάπτυξης σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς του e-travel και e-tourism. στον σχεδιασμό έργων ανάπτυξης σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών στους εν e- λόγω τομείς του e-travel και tourism. 12. Β2.6, Αναφέρεται ότι: «Ο προσφέρων υποψήφιος οφείλει, Τα δικαιολογητικά της παραγράφου Διευκρινίσεις, προκειμένου να αποδείξει αφενός ότι θα έχει στη σημείο 5, σελ. διάθεσή του τα εν λόγω μέσα και αφετέρου ότι τα εν Β2.3 για τον τρίτο φορέα υποβάλλονται κατά τη διαδικασία λόγω μέσα καλύπτουν τους όρους και τις προϋποθέσεις υποβολής προσφοράς. της διακήρυξης διαγωνισμού, να προσκομίσει τα κάτωθι: Στον ίδιο φάκελο Δικαιολογητικών Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των παραγράφων Β2.3 και Β2.4 για τον τρίτο φορέα/για καθέναν από τους της Προσφοράς υποβάλλονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του τρίτου φορέα με τα οποία φορείς αν είναι περισσότεροι, την επάρκεια ή/και τεκμαίρεται η κάλυψη των κατά ικανότητα του οποίου/των οποίων επικαλείται. περίπτωση ελάχιστων...» προϋποθέσεων της Β2.6. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι τα δικαιολογητικά της παραγράφου Β2.3 θα υποβληθούν κατά τη διαδικασία υποβολής προσφοράς ενώ τα δικαιολογητικά της παραγράφου Β2.4 θα υποβληθούν σε περίπτωση κατακύρωσης. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου Β2.4 για τον τρίτο φορέα υποβάλλονται σε περίπτωση κατακύρωσης. 13. Β2.7, σελ. 140 Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν έχει εφαρμογή το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014, οπότε το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής θα πρέπει να είναι 2% του προϋπολογισμού του Έργου εκτός ΦΠΑ (αντί για 5% συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Ισχύει η διευκρίνιση με α/α 25 του υπ αριθ / εγγράφου μας. Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει να συνοδεύεται

5 από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 2% του προϋπολογισμού του Έργου (εκτός ΦΠΑ). Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι δέκα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά, ( ,35). Γ Μέρος Α/Α Δ ιακήρυξης Επισημαίνεται ότι το παρόν έγγραφο συμπληρωματικών διευκρινίσεων επί του περιεχομένου της θα κοινοποιηθεί με φαξ σε όλους τους ενδιαφερομένους που παρέλαβαν τα τεύχη του διαγωνισμού ενώ θα αναρτηθεί και στην επίσημη ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (http://www.grhotels.gr). Οι περιλαμβανόμενες στο παρόν συμπληρωματικές διευκρινίσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. H Διευθυντής Γεώργ. Αλέξ. Τσακίρης Aγνή Xριστίδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002666635 2015-03-26

15PROC002666635 2015-03-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Τηλ. Επικοινωνία 210-2724573 Fax: 210-2716828 Tαχ. Διεύθυνση: Ιοφώντο 31

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Ημ/νία: 19/11/2012 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Ημ/νία: 19/11/2012 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1311572 & 213.1311569 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ημ/νία: 19/11/2012 ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ μεταξύ της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ E-mail: elenterz@mou.gr http://www.ygeia-pronoia.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ E-mail: elenterz@mou.gr http://www.ygeia-pronoia.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ TOMEA ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Δ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα 03 / 11 /2008 Δ/νση: Γλάδστωνος 1α & Πατησίων Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π.Δ. 28/80 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ»

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π.Δ. 28/80 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ EΡΓΟ: «Δημιουργία Πολιτιστικού Ιστορικού Λευκώματος» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Γ.Γ.Ν.Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Αρχάνες, 29/09/2014 Αρ.Πρωτ: 887 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα