Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΕΡΙΘΓΘΘ ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΕΡΙΘΓΘΘ ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ"

Transcript

1 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΕΡΙΘΓΘΘ ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Χαϊδαρίου Προχπολογιςμόσ: ,71 (χωρίσ ΦΡΑ) Προχπολογιςμόσ: 130, (με ΦΡΑ) Διάρκεια: 8 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ με κριτήριο την οικονομικά ςυμφερότερη προςφορά Θμερομθνίεσ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ Αποςτολισ ςτθν Τπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων τθσ Ε.Ε: Δθμοςίευςθσ ςτο ΦΕΚ Δθμοςίων υμβάςεων : Αποςτολισ και δθμοςίευςθσ ςτον Ελλθνικό Σφπο HH/MM/EE HH/MM/EE HH/MM/EE HH/MM/EE και HH/MM/EE Κωδικόσ ΟΠ:

2 Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου υνοπτικά ςτοιχεία Ζργου... 4 ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ... 6 Α1. Περιβάλλον του Ζργου... 8 Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του Ζργου...8 Α1.1.1 Συνοπτικι παρουςίαςθ Φορζα Λειτουργίασ... 8 Α1.1.2 Συνοπτικι παρουςίαςθ Φορζα Υλοποίθςθσ... 9 Α1.1.3 Άλλοι Φορείσ που εμπλζκονται ςτθν επιτυχι ζκβαςθ του Ζργου Α1.1.4 Πργανα και Επιτροπζσ (Διακυβζρνθςθ του Ζργου) Α1.2 Τφιςτάμενθ κατάςταςθ (ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ του Ζργου) Α1.2.1 Συνοπτικι περιγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ του Φορζα Λειτουργίασ. 14 Α1.2.2 Οργανωτικι Δομι και Στελζχωςθ του Φορζα Α1.2.3 Ρεριγραφι των κφριων επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν Α1.2.4 Ρεριγραφι υφιςτάμενθσ υποδομισ Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν που αφοροφν τθ λειτουργία του ζργου Α2. Αντικείμενο, ςτόχοι και παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου Α2.1 Αντικείμενο του Ζργου Α2.2 κοπιμότθτα και αναμενόμενα οφζλθ Α2.3 τόχοι και Ζκταςθ του Ζργου Α2.4 Παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου, όπωσ τουσ αντιλαμβάνεται θ Ανακζτουςα Αρχι 28 Α3. Λειτουργικζσ και Σεχνικζσ προδιαγραφζσ Ζργου Α3.1 Θλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ Α3.2 Απαιτιςεισ Αρχιτεκτονικισ υςτιματοσ Α3.2.1 Γενικζσ Αρχζσ Αρχιτεκτονικισ Α3.2.2 Ρρϊτο Επίπεδο (First Tier) Database Server Α3.2.3 Δεφτερο Επίπεδο (Second Tier) Application Server Α3.2.4 Τρίτο Επίπεδο (Third Tier) Client Α3.2.5 Thread Models Α3.3 Σεχνολογίεσ και ςχζδιο υλοποίθςθσ Ζργου Α3.4 Προδιαγραφζσ Λειτουργικϊν Ενοτιτων (Τποςυςτθμάτων, Εφαρμογϊν) Α3.4.1 Λειτουργικι Ενότθτα «Ρροκαταρκτικζσ Ενζργειεσ» Α3.4.2 Λειτουργικι Ενότθτα «Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ και Ζτοιμου Λογιςμικοφ» Α3.4.3 Λειτουργικι Ενότθτα «Ψθφιοποίθςθ Υλικοφ» Α3.4.4 Λειτουργικι Ενότθτα «Τεκμθρίωςθ Υλικοφ» Α3.4.5 Λειτουργικι Ενότθτα «Ρρομικεια και Ραραμετροποίθςθ Ρλατφόρμασ Τεκμθρίωςθσ και Ειςαγωγι Δεδομζνων» Α3.4.6 Λειτουργικι Ενότθτα «Ανάπτυξθ και Εγκατάςταςθ Διαδικτυακϊν Υπθρεςιϊν» Α3.4.7 Λειτουργικι Ενότθτα «Ριλοτικι λειτουργία και Εκπαίδευςθ» Α3.4.8 Λειτουργικι Ενότθτα «Ενζργειεσ Ευαιςκθτοποίθςθσ» Α3.5 Προδιαγραφζσ Οριηόντιων Λειτουργιϊν

3 Α3.6 Λειτουργικά Χαρακτθριςτικά Εξοπλιςμοφ Α3.7 Διαλειτουργικότθτα Α3.8 Πολυκαναλικι προςζγγιςθ Α3.9 Ανοιχτά δεδομζνα Α3.10 Απαιτιςεισ Αςφάλειασ Α3.11 Απαιτιςεισ Ευχρθςτίασ υςτιματοσ Α3.12 Απαιτιςεισ Προςβαςιμότθτασ Α3.13 Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ χρονοδιάγραμματοσ και Φάςεισ Ζργου Α3.14 Πίνακασ Παραδοτζων Α3.15 θμαντικά Ορόςθμα υλοποίθςθσ Ζργου Α4. Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ Τπηρεςιών Α4.1 Τπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ Α4.2 Τπθρεςίεσ Ευαιςκθτοποίθςθσ Α4.3 Τπθρεςίεσ Πιλοτικισ και Δοκιμαςτικισ Παραγωγικισ Λειτουργίασ Α4.4 Τπθρεςίεσ Εγγφθςθσ «Καλισ Λειτουργίασ» Α4.5 Τπθρεςίεσ υντιρθςθσ Α4.6 Σιρθςθ προδιαγραφϊν ποιότθτασ υπθρεςιϊν Α5. Μεθοδολογία Διοίκηςησ και Τλοποίηςησ Ζργου Α5.1 Μζκοδοι και Σεχνικζσ Τλοποίθςθσ και Τποςτιριξθσ Α5.2 χιμα (Οργάνωςθ) Διοίκθςθσ και υλοποίθςθσ του αντικειμζνου του Ζργου Α5.3 Ειδικζσ προβλζψεισ (ρυκμίςεισ) για τθ διαςφάλιςθ τθσ Ποιότθτασ των υπθρεςιϊν του ςυγκεκριμζνου ζργου Α5.4 Ειδικζσ προβλζψεισ για τθ Διαχείριςθ Κινδφνων Τλοποίθςθσ Α5.5 ενάρια χριςθσ και Ελζγχου - Διαδικαςία παραλαβισ λειτουργικότθτασ ςυςτθμάτων και Ζργου

4 υνοπτικά ςτοιχεία Ζργου Στόχοσ του ζργου είναι θ ανάπτυξθ ενόσ ολοκλθρωμζνου αποκετθρίου ψθφιακοφ πολιτιςτικοφ περιεχομζνου, το οποίο κα είναι πλιρωσ διακζςιμο ςτο ευρφ κοινό, χωρίσ κανζναν περιοριςμό ωσ προσ τθν διάκεςθ, προβολι και ανάκτθςι του. Αντικείμενο τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ είναι θ παραγωγι, ψθφιοποίθςθ, τεκμθρίωςθ και απόκεςθ του πολιτιςτικοφ υλικοφ του φορζα, ςφμφωνα με τισ διεκνείσ καλζσ πρακτικζσ και προδιαγραφζσ, κακϊσ και θ διάκεςθ του υλικοφ αυτοφ μζςω πλατφόρμασ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν (web services), που κα αναπτυχκοφν. Συνοπτικά αναφζρονται παρακάτω τα πακζτα ενεργειϊν που πρόκειται να υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο τθσ πράξθσ: Ρροκαταρκτικζσ Ενζργειεσ Ενζργειεσ προμικειασ εξοπλιςμοφ και ζτοιμου λογιςμικοφ Ενζργειεσ Ψθφιοποίθςθσ Υλικοφ Ενζργειεσ Τεκμθρίωςθσ Υλικοφ Ενζργειεσ για τθν προμικεια/παραμετροποίθςθ τθσ πλατφόρμασ διαχείριςθσ τεκμθρίων Ενζργειεσ ανάπτυξθσ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν Ενζργειεσ εκπαίδευςθσ Ενζργειεσ δθμοςιότθτασ ευαιςκθτοποίθςθ Στο πλαίςιο τθσ πράξθσ πρόκειται να: α) παραχκεί και τεκμθριωκεί φωτογραφικό αρχείο που κα αποτελείται από νζεσ φωτογραφίεσ, β) ψθφιοποιθκεί και τεκμθριωκεί υφιςτάμενο φωτογραφικό αρχείο που κα αποτελείται από και γ) ψθφιοποιθκεί και τεκμθριωκεί υφιςτάμενο ζντυπο και θλεκτρονικό αρχείο που κα αποτελείται από ςελίδεσ. Οι υπθρεςίεσ που κα είναι διακζςιμεσ μετά το πζρασ του ζργου προσ τον πολίτθ και προσ τουσ άλλουσ φορείσ είναι θ εφρεςθ και διάκεςθ ψθφιακοφ, τεκμθριωμζνου πολιτιςτικοφ υλικοφ, θ εικονικι περιιγθςθ ςτο υλικό αυτό, με εμφάνιςθ πολυμεςικοφ περιεχομζνου και θ ςυμβολι ςτθ δθμιουργία πολιτιςτικοφ περιεχομζνου για το φορζα, με τθν ανάρτθςθ και προβολι ςχετικοφ ψθφιακοφ πολιτιςτικοφ περιεχομζνου. Θ παροχι των υπθρεςιϊν αυτϊν κα γίνεται μζςω των εξισ εφαρμογϊν: o κακετοποιθμζνθσ κεματικισ διαδικτυακισ πφλθσ (vertical portal) προβολισ του υλικοφ, o εφαρμογισ τριςδιάςτατων αναπαραςτάςεων για το κάςτρο Ραλατάκι και το κτιριο «Ν. ΓΥΗΘ», o ςυμμετοχικισ εφαρμογισ προβολισ και ανάκτθςθσ επιλεγμζνου υλικοφ με δυνατότθτα λειτουργίασ ςε ζξυπνεσ ςυςκευζσ, 4

5 o εφαρμογισ προβολισ άλμπουμ πολιτιςτικοφ υλικοφ με δυνατότθτα λειτουργίασ ςε ζξυπνεσ ςυςκευζσ, o εφαρμογισ ψθφιακοφ περιπάτου/περιιγθςθσ με δυνατότθτα λειτουργίασ ςε ζξυπνεσ ςυςκευζσ, o εφαρμογισ ανάρτθςθσ από τον επιςκζπτθ πολυμεςικοφ περιεχομζνου με χωρικι ι/και χρονικι αναφορά, με δυνατότθτα λειτουργίασ ςε ζξυπνεσ ςυςκευζσ. Ενδεχόμενοι κίνδυνοι μθ τιρθςθσ των χρόνων υλοποίθςθσ (θμερομθνίεσ ζναρξθσ - λιξθσ) τθσ πράξθσ βάςει του ςχεδιαςμοφ υλοποίθςθσ τθσ. Ωσ κίνδυνοσ εμφάνιςθσ αποκλίςεων ςτο αρχικά προγραμματιςμζνο χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του παρόντοσ ζργου, κεωρείται θ αδυναμία τιρθςθσ των προδιαγεγραμμζνων θμερομθνιϊν ζναρξθσ και λιξθσ του ζργου ι θ εμφάνιςθ κακυςτεριςεων αναφορικά με κομβικζσ θμερομθνίεσ (milestones) κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου. Οι παράγοντεσ που δφναται να διαδραματίςουν κακοριςτικό ρόλο και να επθρεάςουν κατά τρόπο αρνθτικό τον αρχικό ςχεδιαςμό ενδζχεται να είναι τόςο ενδογενείσ και ωσ ζνα βακμό εντόσ τθσ ςφαίρασ επιρροισ του Φορζα, όςο και εξωγενείσ και ωσ επί το πλείςτον μθ προβλζψιμοι από αυτό. Το ζργο κα κεωρθκεί ωσ επιτυχϊσ ολοκλθρωμζνο εφόςον περατϊκθκε με επιτυχία ςτο τεκζν χρονοδιάγραμμα, επιτεφχκθκαν όλοι οι ςτόχοι του και είναι πλιρωσ λειτουργικό. 5

6 ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ υντομογραφίεσ ΕΕ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ΕΣΡΑ Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ ΕΡ Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα ΟΔΕ Ομάδα Διοίκθςθσ Ζργου ΨΣ Ψθφιακι Σφγκλιςθ ISO International Organization for Standardization WS Web Services ΕΕΕΕ Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ / επίςθμο ζντυπο όπου δθμοςιεφεται θ Νομοκεςία, κακϊσ και διοικθτικζσ πράξεισ, ανακοινϊςεισ, προκθρφξεισ κλπ, που ζχουν νομικζσ ι άλλεσ δεςμεφςεισ για τα κράτθ μζλθ ι αυτοφσ που αφοροφν ΕΟΧ Ευρωπαϊκόσ Οικονομικόσ Χϊροσ ΕΡΡΕ Επιτροπι Ραραλαβισ και Ραρακολοφκθςθσ Ζργου ΕΡ ΨΣ Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «ΨΘΦΙΑΚΘ ΣΥΓΚΛΙΣΘ» Ρ.Ρ. Ρρογραμματικι Ρερίοδοσ ΝΡΔΔ Νομικό Ρρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου ςφμφωνα με το ελλθνικό δίκαιο ΝΡΙΔ Νομικό Ρρόςωπο Ιδιωτικοφ Δικαίου ςφμφωνα με το ελλθνικό δίκαιο ΟΔΕ Ομάδα Διοίκθςθσ Ζργου ΘΟΕ Θεματικι Ομάδα Εργαςίασ ΣΑΕ Συλλογικι Απόφαςθ Ζργου ΤΡΕ Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν PC Personal Computer SMS Short Messaging System H/W Hardware S/W Software Ρ.Ο.Ρ. Ρίνακασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ PDF Portable Document Format ODT Open Document Format JPEG Joint Photographic Experts Group XML Extensible Markup Language Σελίδα 6 από 74

7 DPI Dots per inch TIFF Tagged Image File Format OCR Optical Character Recognition UTF Unicode Transformation Formats MODS Metadata Object Description Schema CDWA Categories for the Description of Works of Art EAD Encoded Archival Description EDM Europeana Data Model RDF Resource Description Framework OWL Web Ontology Language CIDOC-CRM Committee on Documentation-Conceptual Reference Model LIDO Lightweight Information Describing Objects CERIF Common European Research Information Format OAI-PMH Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting URL Uniform Resource Locator HTTP Hypertext Transfer Protocol FTP File Transfer Protocol Ελλθνικοφ Ρλαιςίου Ραροχισ Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ SKOS Simple Knowledge Organization System SRU/SRW Search-Retrieve URL /Search-Retrieve Web Service ESE Europeana Semantic Elements LTO Linear Tape-Open Σελίδα 7 από 74

8 Α1. Περιβάλλον του Ζργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του Ζργου Οι βαςικοί εμπλεκόμενοι φορείσ ςτθν υλοποίθςθ του ζργου είναι ο Διμοσ Χαϊδαρίου και θ Κοινωφελισ Επιχείρθςθ του Διμου Χαϊδαρίου (Κ.Ε.Δ.Χ.). Επίςθσ ςτο ζργο ςυμμετζχει και το ΕΚΤ μζςα από το αρχικό πλαίςιο ςυνεργαςίασ που ζχει υπογραφεί με το Διμο Χαϊδαρίου. Α1.1.1 υνοπτικι παρουςίαςθ Φορζα Λειτουργίασ Θ Δθμοτικι Επιχείρθςθ Ανάπτυξθσ Διμου Χαϊδαρίου (Δ.Ε.Α.Δ.Χ.), ιδρφκθκε ςτα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1980 ωσ εργαλείο ανάπτυξθσ και υποβοικθςθσ του ζργου του Διμου. Σθμαντικότερθ δραςτθριότθτά τθσ ιταν θ αξιοποίθςθ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ του Διμου με δράςεισ επιχειρθματικοφ χαρακτιρα. Ραράλλθλα, ςτισ δραςτθριότθτζσ τθσ περιλαμβάνονταν και θ ανάπτυξθ προγραμμάτων ζρευνασ, θ υλοποίθςθ ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων για τθν απαςχόλθςθ, για το περιβάλλον, τθν ενζργεια, τθν ανακφκλωςθ των απορριμμάτων κλπ. Στα τζλθ του 2009 (ςτισ 23/11/2009), θ Δ.Ε.Α.Δ.Χ. μετατράπθκε από αμιγισ ςε Κοινωφελι Επιχείρθςθ του Διμου (Κ.Ε.Δ.Χ.) και δραςτθριοποιείται πλζον ςτουσ παρακάτω τομείσ: 1. Τομζασ Κοινωνικισ Ρροςταςίασ 2. Τομζασ Ρροϊκθςθσ τθσ Ραιδείασ, του Ρολιτιςμοφ και του Ακλθτιςμοφ 3. Τομζασ Λειτουργίασ Δθμοτικισ Συγκοινωνίασ 4. Τομζασ Ρροςταςίασ του Φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ Οι επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ κακϊσ και τα ακίνθτα που διαχειρίηονταν ωσ αναψυκτιρια παλαιότερα θ Δ.Ε.Α.Δ.Χ. μεταβιβάςτθκαν ιδθ ςτο Διμο με το δεδομζνο ότι θ Κοινωφελισ Επιχείρθςθ δεν μπορεί πια να ζχει εμπορικό χαρακτιρα. Νομικό Καθεςτώσ Ο κάκε ΟΤΑ ςφμφωνα με το Ν. 3463/2006, μπορεί να ςυνιςτά δθμοτικζσ κοινωφελείσ επιχειριςεισ, οι οποίεσ ζχουν ωσ αντικείμενο τθν ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων με ςκοπό τθν οργάνωςθ λειτουργιϊν ι δραςτθριοτιτων και τθν παροχι υπθρεςιϊν ςυναφϊν ι ςυνδεόμενων με τισ αρμοδιότθτζσ τουσ, που αναφζρονται ςτουσ τομείσ τθσ κοινωνικισ προςταςίασ και αλλθλεγγφθσ, τθσ παιδείασ, του πολιτιςμοφ, του ακλθτιςμοφ και του περιβάλλοντοσ, με εξαίρεςθ τθν κακαριότθτα των κοινόχρθςτων χϊρων και τθν αποκομιδι των απορριμμάτων, τθ δθμιουργία και ςυντιρθςθ πραςίνου και τθ λειτουργία κοιμθτθρίων και κζντρων αποτζφρωςθσ νεκρϊν. Είναι δυνατι από τθν κοινωφελι επιχείρθςθ θ παράλλθλθ επιδίωξθ περιςςότερων ςκοπϊν, κατά τα ανωτζρω, οι οποίοι είναι μεταξφ τουσ ςυναφείσ και ςε κάκε περίπτωςθ δεν ζχουν εμπορικό ι βιομθχανικό χαρακτιρα. Δεν επιτρζπεται θ ςυμμετοχι κοινωφελοφσ επιχείρθςθσ ςε άλλεσ επιχειριςεισ Ο.Τ.Α.. Σφμφωνα με τα παραπάνω δεδομζνα ο Διμοσ Χαϊδαρίου, με τθν υπ' αρικμ. 630/2009 απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, απεφάςιςε τθ μετατροπι τθσ Αμιγοφσ Σελίδα 8 από 74

9 Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Ανάπτυξθσ του Διμου Χαϊδαρίου ςε κοινωφελι δθμοτικι επιχείρθςθ. Θ απόφαςθ αυτι εγκρίκθκε με τθν υπ' αρικμ /24256/ απόφαςθ του Γεν.Γραμματζα τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ και δθμοςιεφτθκε ςτο υπ' αρικμ. 2364/ ΦΕΚ. Α1.1.2 υνοπτικι παρουςίαςθ Φορζα Τλοποίθςθσ Ο Διμοσ Χαϊδαρίου είναι ο μεγαλφτεροσ ωσ προσ τθν ζκταςι του μζςα ςτθν Δυτικι Ακινα. Διακζτει ςυνολικά Θα από τα οποία θ νομοκετικι ζκταςθ καλφπτει τα πλιρωσ δομθμζνα περίπου 440 Θα, ςτα οποία ςυγκαταλζγονται ςθμαντικζσ εκτάςεισ που ανικουν ςτα δφο μεγάλα Νοςθλευτιρια Ψυχικϊν Ρακιςεων. Οι υπαρκτοί αλλά αδιαμόρφωτοι ελεφκεροι χϊροι - ουςιαςτικά το Ροικίλο Προσ - περιβάλλουν τθ δομθμζνθ περιοχι προςφζροντασ τθν μοναδικι προςταςία και ανάςα από τουσ διερχόμενουσ από το Θριάςιο και το Σχιςτό ρφπουσ. Το Χαϊδάρι ςιμερα ζχει ςτακεροποιιςει το πλθκυςμιακό του μζγεκοσ. Θ επίςθμθ απογραφι τθσ Στατιςτικισ Επετθρίδασ για το 2001 εκτιμά πλθκυςμό κατοίκων, ενϊ αντίκετα τα Στατιςτικά Δελτία καταναλωτϊν τθσ ΔΕΘ για το 1989 εκτιμοφν πλθκυςμό κατοίκων. Με βάςθ τα επίςθμα ςτοιχεία τθσ ΕΣΥΕ μπορεί να εκτιμθκεί μια μζςθ μικτι πυκνότθτα 108,6 κατ/θα, ενϊ μζςθ κακαρι 217,2 κατ/θα. Στθν διάρκρωςθ του οικονομικοφ ενεργοφ πλθκυςμοφ ο πρϊθν κυρίαρχοσ δευτερογενισ τομζασ εξιςϊκθκε αρικμθτικά με τον τριτογενι, ο οποίοσ όμωσ εμφανίηεται ιδιαίτερα δυναμικόσ. Θ δυναμικότθτα αυτι και θ τάςθ περαιτζρω ανάπτυξθσ του ςτο Χαϊδάρι γίνεται ςιμερα εμφανισ και χωρικά και ωσ ζκταςθ. Ωςτόςο θ παρουςία των Ναυπθγείων ςτον Σκαραμαγκά κακιςτοφν τθν πόλθ ςθμείο αναφοράσ ςε επίπεδο Χϊρασ. Οικιςτικά διαχωρίηεται ςε 5 ςυνοικίεσ και 15 γειτονιζσ που δθμιουργοφν ςυνεκτικό οικιςτικό τμιμα με ιςτορικζσ καταβολζσ. Να ςθμειωκεί ότι θ ςθμερινι πόλθ του Χαϊδαρίου αποτελεί τον πλζον ιςτορικό οικιςμό τθσ Δυτικισ Ακινασ, του οποίου ο βαςικόσ οικιςτικόσ πυρινασ δθμιουργικθκε γφρω ςτο Είναι δθλαδι θ πρϊτθ περιοχι τθσ Δυτικισ Ακινασ που απζκτθςε εγκεκριμζνο ςχζδιο και θ μόνθ που διακζτει φανερά ςθμάδια τθσ ιςτορίασ και πολιτιςμοφ που λειτουργοφν ςθμειολογικά ςαν πόλοι αναγνϊριςθσ. (Μονι Δαφνιοφ, Ρφργοσ «Ραλατάκι», Block 15 κ.λπ). Το οργανόγραμμα του Διμου Χαϊδαρίου παρουςιάηεται ςτθν παρακάτω εικόνα: Σελίδα 9 από 74

10 Α1.1.3 Άλλοι Φορείσ που εμπλζκονται ςτθν επιτυχι ζκβαςθ του Ζργου Στο ζργο ςυμμετζχει και το ΕΚΤ μζςα από το αρχικό πλαίςιο ςυνεργαςίασ που ζχει υπογραφεί με το Διμο Χαϊδαρίου και όπωσ αυτό επικαιροποιικθκε ςτθ ςυνζχεια. Οι προςφερόμενεσ από το ΕΚΤ υπθρεςίασ αφοροφν... Σθμ. Θα ςυμπλθρωκοφν μετά τθ ςχετικι επικαιροποίθςθ» Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπζσ (Διακυβζρνθςθ του Ζργου) Ομάδα Διοίκθςθσ και υντονιςμοφ του Ζργου Θ Ομάδα Διοίκθςθσ κα ςτελεχωκεί από ςτελζχθ του Διμου Τρίπολθσ. Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ του Ζργου (Ε.Π.Ε.) Για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ του Ζργου τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα οριςτεί «Επιτροπι Επίβλεψθσ/Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ Ζργου (Ε.Ρ.Ε.)», θ οποία κα αποτελείται από τον Υπεφκυνο του Ζργου και λοιπά διοικθτικά ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που ωσ βαςικό ςτόχο ζχουν τθν προετοιμαςία και παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου, τθν λιψθ αποφάςεων ςτα καίρια ηθτιματα του ζργου και τθ διοίκθςθ και ςυντονιςμό των επιμζρουσ εργαςιϊν του. Σελίδα 10 από 74

11 τθν Ε.Π.Ε. ορίηονται και τα ακόλουκα μζλθ του Φορζα: - Υπεφκυνοσ Ριςτοποίθςθσ Φυςικοφ Αντικειμζνου - Υπεφκυνοσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ Ζργου Αρμοδιότθτα τθσ Ε.Ρ.Ε. αποτελεί θ παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ και θ τμθματικι και οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του παρόντοσ Ζργου. Τπεφκυνοσ Ζργου Θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει ορίςει αρμόδιο ςτζλεχόσ τθσ ωσ υπεφκυνο για τθ διοίκθςθ του ζργου και τον ςυντονιςμό των επιμζρουσ εμπλεκόμενων. Το ςτζλεχοσ αυτό καλείται Υπεφκυνοσ Ζργου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και κα αποτελζςει και το βαςικό ςθμείο επαφισ με τον Ανάδοχο για όλα τα καίρια ηθτιματα του ζργου. Θεματικζσ Ομάδεσ Εργαςίασ & Βαςικοί Χριςτεσ (Key Users) Θ προετοιμαςία και παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου υποςτθρίηεται εφϋ όςον απαιτείται με τθ λειτουργία Θεματικϊν Ομάδων Εργαςίασ, οι οποίεσ κα ςτελεχϊνονται από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Σε αυτζσ τισ ομάδεσ κα εμπλζκονται και βαςικοί χριςτεσ του νζου ςυςτιματοσ (Key Users). Ο ςυντονιςμόσ των Θεματικϊν Ομάδων Εργαςίασ γίνεται από τον Υπεφκυνο Ζργου που ζχει οριςτεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Α1.2 Τφιςτάμενθ κατάςταςθ (ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ του Ζργου) Θ Κ.Ε.Δ.Χ. διακζτει ςτθν κατοχι τθσ και διατθρεί τα διανοθτικά δικαιϊματα ςε ζνα από τα πλουςιότερα αρχεία πολιτιςμοφ ςτθν Ελλάδα. Το ςυγκεκριμζνο πολιτιςτικό υλικό, που αναλφεται διεξοδικά ςτθν αναλυτικι περιγραφι τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ, περιλαμβάνεται ςτισ παρακάτω ενότθτεσ: Φωτογραφικό υλικό και κείμενα του Ρφργου «Ραλατάκι» Φωτογραφικό υλικό και κείμενα τθσ Δθμοτικισ Βιβλιοκικθσ και του Κζντρου Ρλθροφόρθςθσ. Φωτογραφικό υλικό και κείμενα του Μπλοκ 15 Φωτογραφικό υλικό και κείμενα διατθρθτζων κτιρίων Φωτογραφικό υλικό, κείμενα και μακζτεσ του Μθτροπολιτικοφ πάρκου Φωτογραφικό υλικό εκδθλϊςεων και κείμενο του Νζου Θεάτρου Φωτογραφικό υλικό και ςτοιχεία όλων των μνθμείων (αγαλμάτων προτομϊν) του Χαϊδαρίου Φωτογραφικό υλικό εκκεμάτων Μουςείου Εκνικισ Αντίςταςθσ. Φωτογραφικό υλικό τθσ προτομισ και ςτιλθσ του Κ. Φαβιζρου. Φωτογραφικό υλικό και κείμενα για τθν ιςτορικι μάχθ του Χαϊδαρίου Φωτογραφικό υλικό και κείμενα για τα ςπιλαια του Χαϊδαρίου Σελίδα 11 από 74

12 Φωτογραφικό υλικό και κείμενα για τθν Ιερά Οδό και τθν πορεία των αρχαίων Ελλινων προσ τα Ελευςίνεια Φωτογραφικό υλικό, βίντεο και κείμενα από τθ ςφγχρονθ πολιτιςτικι δραςτθριότθτα του Χαϊδαρίου Ζργα τζχνθσ (πίνακεσ και γλυπτά) που βρίςκονται ςτθν κυριότθτα τθσ Κ.Ε.Δ.Χ. Το υλικό των παραπάνω αρχείων δεν είναι διακζςιμο ςτο ευρφ κοινό ωσ ςιμερα ςτο ςφνολό του, με αποτζλεςμα ςθμαντικόσ όγκοσ πολφτιμθσ πολιτιςτικισ αλλά και ιςτορικισ πλθροφορίασ να παραμζνει αναξιοποίθτοσ. Θ υπάρχουςα ζλλειψθ οργανωμζνου και κακολικοφ τρόπου ςυγκζντρωςθσ, διατιρθςθσ και κοινοποίθςθσ ςτο ευρφ κοινό πολιτιςτικϊν πθγϊν ςθμαντικοφ ενδιαφζροντοσ, κακιςτά ζκδθλθ τθν ανάγκθ οργάνωςθσ και εφαρμογισ ενόσ ςθμαντικά πιο αποτελεςματικοφ τρόπου προςζγγιςθσ. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν μεταςτροφι τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και τθν παροχι ελεφκερθσ πρόςβαςθσ ςτο υπάρχον υλικό, είναι θ ψθφιοποίθςθ και θ τεκμθρίωςι του και ςτθ ςυνζχεια θ δθμοςίευςθ πλθροφορίασ που πθγάηει από το υλικό αυτό μζςω τθσ ανάπτυξθσ εξειδικευμζνων διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν. Οι ςυνικεισ μζκοδοι τεκμθρίωςθσ που χρθςιμοποιοφνται ςιμερα, οδθγοφν ςτθ δθμιουργία επί μζρουσ αρχείων δελτίων, κειμζνων, φωτογραφιϊν, ςχεδίων, χαρτϊν, κ.α., τα οποία διαφζρουν ριηικά ωσ προσ τθν πλθροφορία που περιζχουν, τον τρόπο ζκφραςισ τθσ, πικανϊσ το υλικό του φορζα τουσ, και, οπωςδιποτε, ωσ προσ τθ φυςικι τουσ υπόςταςθ από τα αντικείμενα που τεκμθριϊνουν. Θ προτεινόμενθ προςζγγιςθ ψθφιοποίθςθσ καλφπτει τα προαναφερόμενα προβλιματα μζςω τθσ επίτευξθσ τθσ επικυμθτισ φυςικισ οιονεί ψθφιακισ ςυγγζνειασ μεταξφ των διαφόρων αρχείων που δθμιουργοφνται και με δεδομζνο ότι κα τθρθκοφν όλεσ οι διεκνείσ καλζσ πρακτικζσ και οι κανόνεσ που ζχουν ιδθ υιοκετθκεί από επίςθμουσ φορείσ απόκεςθσ ψθφιακοφ αρχείου, όπωσ το ΕΚΤ. Ραρά το γεγονόσ ότι ςτθ χϊρα μασ ο Ρολιτιςμόσ και το πολιτιςτικό απόκεμα, λογίηονται ςτα ςυγκριτικά τθσ πλεονεκτιματα, οι πράξεισ και τα αποτελζςματα των τελευταίων χρόνων μάλλον τείνουν να οδθγιςουν ςτθν πλιρθ «ψθφιακι απόκλιςθ» του Ρολιτιςμοφ και ςτθν ςταδιακι μετεξζλιξι του ςε ψθφιακό ςυγκριτικό μειονζκτθμα. Αυτό οφείλεται ςε μεγάλο βακμό ςτθν ζλλειψθ κεντρικοφ ςυντονιςμοφ διαχείριςθσ αυτοφ του κεφαλαίου από κάκε εμπλεκόμενο φορζα και ίςωσ και ςτθν ςχετικι πολυδιάςπαςθ δράςεων και ζργων, γεγονόσ όμωσ που κρίνεται και αποφαςίηεται ςτο επίπεδο των πολιτικϊν τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ. Στο επίπεδο του φορζα μασ κρίνεται ςθμαντικό, αφενόσ ενόψει τθσ αναβάκμιςθσ του επιχειρθςιακοφ και διοικθτικοφ τρόπου λειτουργίασ του και αφετζρου ενόψει τθσ τεράςτιασ δυναμικισ που εμφανίηουν οι νζεσ προςωποποιθμζνεσ υπθρεςίεσ μζςω διαδικτφου διεκνϊσ και ςτθν χϊρα μασ ςτον τομζα του πολιτιςμοφ, να δθμιουργθκεί μια νζα πλατφόρμα υπθρεςιϊν με ολοκλθρωμζνεσ υπθρεςίεσ προσ τουσ πολίτεσ ςε αυτά τα κζματα. Ραρά τα προβλιματα και τθν ζλλειψθ πόρων, πιςτεφουμε ότι, με το παρόν ζργο, δίνεται ςτο φορζα μασ θ ευκαιρία να βρεκεί ςτθν πολιτιςτικι πρωτοπορία τθσ ψθφιακισ εποχισ δθμιουργϊντασ ζνα χϊρο διαρκοφσ διάδραςθσ και διαβοφλευςθσ του επιςκζπτθ, με το ψθφιακό πολιτιςτικό υλικό που κα προκφψει, ακολουκϊντασ όλεσ τισ διεκνείσ πρακτικζσ. Συγκεκριμζνα, ςτο πλαίςιο τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ κα ακολουκθκοφν όλεσ οι καλζσ πρακτικζσ και κατευκυντιριεσ Σελίδα 12 από 74

13 γραμμζσ για τθν αντιμετϊπιςθ των τεχνολογικϊν κεμάτων, ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτθν πρόςκλθςθ 31 τθσ ΕΥΔ του Ε.Ρ «Ψθφιακι Σφγκλιςθ»). Επιπροςκζτωσ, λαμβάνοντασ ωσ δεδομζνο ότι κα παραχκεί, τεκμθριωκεί και διατεκεί ςυγκεκριμζνο ψθφιακό πολιτιςτικό υλικό, κα ακολουκθκοφν όλεσ οι λειτουργικζσ προδιαγραφζσ και οι καλζσ πρακτικζσ που κα πρζπει να υποςτθρίηονται, από ζνα ςφςτθμα αποκετιριου που χρθςιμοποιείται για τθν οργάνωςθ, απόκεςθ και διάκεςθ του ψθφιακοφ πολιτιςτικοφ αποκζματοσ. Άλλωςτε, για τισ κρίςιμεσ προδιαγραφζσ διαλειτουργικότθτασ επιπλζον αξία ζχει και ο ζλεγχοσ ςτισ απαιτιςεισ και με αυτοματοποιθμζνα εργαλεία ελζγχου ςυμμόρφωςθσ. Σκοπόσ των διαδικαςιϊν αυτϊν κα είναι θ επίτευξθ τθσ διαλειτουργικότθτασ του ςυςτιματοσ που κα προκφψει με άλλα ςυςτιματα ανοικτοφ τεκμθριωμζνου ψθφιακοφ περιεχομζνου. Σαν αποτζλεςμα κα δίνεται θ δυνατότθτα για περαιτζρω επζκταςθ ϊςτε να καλφπτονται οι ανάγκεσ εξειδικευμζνων κατθγοριϊν περιεχομζνου κακϊσ και να ενςωματϊνονται οι διαρκείσ διεκνείσ εξελίξεισ ςε κζματα τεχνολογίασ και προτυποποίθςθσ. Το πλαίςιο και οι αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ που κα ακολουκθκοφν ζχουν αναπτυχκεί από το Εκνικό Κζντρο Τεκμθρίωςθσ (ΕΚΤ) και ζχουν προκφψει με βάςθ τθν πολφχρονθ εκνικι και διεκνι εμπειρία ςε υποδομζσ ανοικτοφ τεκμθριωμζνου ψθφιακοφ περιεχομζνου, ενϊ ζχουν ωσ βάςθ τισ διεκνείσ πρακτικζσ, τόςο ςε επίπεδο ευρωπαϊκϊν κρατϊν (Θνωμζνο Βαςίλειο, Ολλανδία, Γαλλία, Σουθδία κ.α.), ςυνολικά τθσ ΕΕ (προγράμματα e-content, ICT PSP, e-infrastructure κ.α.), ευρωπαϊκζσ πφλεσ ςυγκζντρωςθσ και διάκεςθσ περιεχομζνου ιδιαίτερα μεγάλθσ κλίμακασ (Europeana και DRIVER), όςο και καλά παραδείγματα επιμζρουσ διεκνϊν αποκετθρίων και ςυςτθμάτων ψθφιακοφ περιεχόμενου μεγάλθσ κλίμακασ (Open Library του Internet Archive, Google Books και Art Project, κ.α.). Με τθ προτεινόμενθ πράξθ δίνεται αφενόσ θ δυνατότθτα πλιρουσ αξιοποίθςθσ των νζων τεχνολογιϊν για τθν προβολι και διάκεςθ ψθφιακοφ πολιτιςτικοφ περιεχομζνου ςτουσ επιςκζπτεσ και αφετζρου θ προοπτικι αναβάκμιςθσ των ςχετικϊν υπθρεςιϊν μζςα ςε ζνα νζο, τεχνολογικά ανεπτυγμζνο, περιβάλλον, που κα ςυνδυάςει το ςυνολικά υψθλό επίπεδο τόςο του φορζα όςο και τθν διαρκϊσ αυξανόμενθ ηιτθςθ νζων υπθρεςιϊν μζςω διαδικτφου. Από τθν υλοποίθςθ τθσ παροφςασ πράξθσ τα άμεςα οφζλθ για το φορζα είναι: Θ ανάδειξθ και προβολι του πολιτιςτικοφ υλικοφ, τα δικαιϊματα διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ του οποίου ανικουν ςτο φορζα. Το ςυγκεκριμζνο πολιτιςτικό υλικό, το οποίο περιγράφεται αναλυτικά ςτθν αναλυτικι περιγραφι τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ, βρίςκεται αυτι τθ ςτιγμι ςτο φυςικό και θλεκτρονικό αρχείο του φορζα και θ διάκεςι του προχποκζτει τθ φυςικι παρουςία του επιςκζπτθ. Μερικι πλθροφόρθςθ για το υλικό αυτό, διατίκεται ςτον διαδικτυακό τόπο του φορζα ςτον οποίο γίνεται μια ςθμαντικι προςπάκεια ςυγκζντρωςθσ και αποτφπωςθσ του πολιτιςτικοφ υλικοφ, χωρίσ ωςτόςο να πλθροφνται οι ανωτζρω αναφερόμενεσ προδιαγραφζσ. Ειδικότερα, ςτο πλαίςιο του διαδικτυακοφ τόπου, γίνεται μια προςπάκεια αρχικισ καταγραφισ και προβολισ του πολιτιςτικοφ αρχείου. Το παραχκζν ψθφιακό αρχείο αποτελείται από μια ςθμαντικι ιςτορικι καταγραφι και πλθροφόρθςθ, χωρίσ ωςτόςο να υπάρχει θ προβολι και πολφ περιςςότερο θ διάκεςθ του ίδιο του πολιτιςτικοφ υλικοφ ςτουσ πολίτεσ. Μζςω τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ κα αυξθκεί ςθμαντικά θ δυναμικι του πολιτιςτικοφ υλικοφ, κακϊσ και θ δυνατότθτα ευρείασ επαναχρθςιμοποίθςθσ και οργάνωςθσ του περιεχομζνου που κα Σελίδα 13 από 74

14 παραχκεί. Επιπλζον, κα επιτραπεί ςτο φορζα θ - ςε ευρεία κλίμακα - εφαρμογι των ραγδαίων τεχνολογικϊν εξελίξεων που χαρακτθρίηουν το περιβάλλον διάκεςθσ ανοικτϊν δθμοςίων ςθμείων τεκμθρίωςθσ και ψθφιακοφ περιεχομζνου, ςφμφωνα και με τισ απαιτιςεισ για τθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ. Τζλοσ, κα λθφκοφν υπόψθ οι νζεσ τεχνολογικζσ προςεγγίςεισ διάκεςθσ εφαρμογϊν και Cloud γενικά και Software as a Service Cloud υποδομϊν, για διάκεςθ εφαρμογϊν με τθν μορφι υπθρεςίασ όπωσ προςδιορίηεται και ςτο Ψθφιακό Θεματολόγιο 2020 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. Τα άμεςα οφζλθ για τουσ πολίτεσ από τθν υλοποίθςθ τθσ παροφςασ πράξθσ είναι: Θ εφρεςθ και διάκεςθ ψθφιακοφ, τεκμθριωμζνου πολιτιςτικοφ υλικοφ, θ εικονικι περιιγθςθ ςτο υλικό αυτό, με εμφάνιςθ πολυμεςικοφ περιεχομζνου, θ ςυμβολι ςτθ δθμιουργία πολιτιςτικοφ περιεχομζνου για το φορζα, με τθν ανάρτθςθ και προβολι ςχετικοφ ψθφιακοφ πολιτιςτικοφ περιεχομζνου, δθμιουργϊντασ ζνα ψθφιακό πολιτιςτικό άλμπουμ προσ όφελοσ του ςυνόλου των πολιτϊν. Α1.2.1 υνοπτικι περιγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ του Φορζα Λειτουργίασ Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων θ Δθμοτικι Επιχείρθςθ Ανάπτυξθσ Διμου Χαϊδαρίου ζχει ιδθ μετατραπεί ςε Κοινωφελι Επιχείρθςθ προςαρμόηοντασ τθν καταςτατικι τθσ πράξθ. Δεδομζνου ότι θ κοινωφελισ επιχείρθςθ δε μπορεί να ζχει εμπορικό ι βιομθχανικό χαρακτιρα οι εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ κακϊσ και τα ακίνθτα που διαχειρίηεται θ ΔΕΑΔΧ μεταφζρονται ςτο Διμο. Θ ΚΕΔΧ αναλαμβάνει όλεσ τισ κοινωνικζσ δραςτθριότθτεσ που είχε ζωσ τϊρα θ Δ.Ε.Α.Δ.Χ., ενϊ κα προςτεκοφν και νζεσ όπωσ ορίηονται από το άρκρο 254 του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων. Στθ νζα μορφι τθσ, θ Κοινωφελισ Επιχείρθςθ, ςφμφωνα με το καταςτατικό τθσ μπορεί να δραςτθριοποιθκεί ςτουσ εξισ γενικοφσ άξονεσ : Α. Τομζασ Κοινωνικισ Ρροςταςίασ Β. Τομζασ Ραιδείασ Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ Γ. Τομζασ Δθμοτικισ Συγκοινωνίασ Δ. Τομζασ Ρροςταςίασ Φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ Ειδικότερα ο τομζασ Ραιδείασ Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, που αφορά ςτθν παροφςα πρόταςθ, περιλαμβάνει: Τθ διοργάνωςθ Ρολιτιςτικϊν και Ακλθτικϊν Εκδθλϊςεων ςε διαφόρουσ πολιτιςτικοφσ χϊρουσ του Διμου. Οι εργαηόμενοι ςε αυτό το τμιμα κα είναι 6 άτομα με ειδικότθτεσ υπαλλιλων γραφείου και εργατϊν. Τθ διαχείριςθ του κεάτρου εντόσ του Μθτροπολιτικοφ Ράρκου Ιςτορικισ Μνιμθσ και Ευαιςκθτοποίθςθσ, κακϊσ και του κυλικείου εντόσ του χϊρου. Το κζατρο αυτό είναι ανοικτό 600 κζςεων και βρίςκεται παραπλεφρωσ τθσ Σελίδα 14 από 74

15 ειςόδου του Β Στρατοπζδου Χαϊδαρίου. Επίςθσ κα ςτεγαςτοφν ςε αίκουςεσ που βρίςκονται κάτω από τα διαηϊματα διάφορα καλλιτεχνικά τμιματα. Για τθ ςτελζχωςθ του απαιτοφνται 21 άτομα με ειδικότθτεσ ταμία, εργατϊν ςυντθρθτϊν, φφλαξθσ, κακαριςτριϊν, μπουφετηιδων, τοπογράφου και τεχνικϊν επαγγελμάτων. Τθ διαχείριςθ του Κζντρου πλθροφόρθςθσ νζων, το οποίο προςφζρει ςτουσ Δθμότεσ πρόςβαςθ ςτο Internet. Ο των εργαηομζνων κα είναι 2 άτομα ζνασ ταμίασ και ζνασ με ειδικότθτα πλθροφορικισ. Τα επόμενα ζτθ πρόκειται να λειτουργιςει και θ νζα δραςτθριότθτα του Διμου (όποτε και εφόςον γίνει θ παραχϊρθςθ του Μουςείου από το αρμόδιο Υπουργείο) που είναι: Θ δθμιουργία και διαχείριςθ Μουςείου Εκνικισ Αντίςταςθσ «Μπλοκ 15» και κυλικείου εντόσ του χϊρου. Το μουςείο αυτό κα λειτουργιςει όταν παραχωρθκεί ο χϊροσ από το Υπουργείο Εκνικισ Άμυνασ. Για τθ λειτουργία του κα απαιτθκεί θ πρόςλθψθ προςωπικοφ τουλάχιςτον 8 ατόμων με ειδικότθτεσ υπαλλιλων γραφείου, ταμείων, μπουφετηιδων, εργατϊν. Α1.2.2 Οργανωτικι Δομι και τελζχωςθ του Φορζα Το οργανόγραμμα τθσ ΚΕΔΧ παρουςιάηεται ςτο παρακάτω ςχιμα: Σελίδα 15 από 74

16 Το διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ Κ.Ε.Δ.Χ. αποτελείται από τουσ: ΚΑΑΒΙΤΘΣ ΡΕΤΟΣ ΡΟΕΔΟΣ ΑΛΕΞΟΡΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΘΣ ΑΝΤΙΡΟΕΔΟΣ ΛΙΑΚΟΡΟΥΛΟΣ ΜΑΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΡΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΕΛΟΣ ΑΔΑΜΟΡΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΕΛΟΣ ΡΑΝΟΡΟΥΛΟΣ ΑΙΣΤΕΙΔΘΣ ΜΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΜΙΧΑΘΛ ΜΕΛΟΣ ΡΑΓΑΝΘΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΗΘΝΑΣ ΝΙΚΘΤΑΣ ΜΕΛΟΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΘΣ ΙΩΑΝΝΘΣ ΜΕΛΟΣ ΚΑΤΣΙΝΘΣ ΓΕΩΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Σελίδα 16 από 74

17 Σθμειϊνεται ότι για τθ διαχείριςθ και υλοποίθςθ τθσ πράξθσ, θ Κ.Ε.Δ.Χ. κάνει χριςθ των υποδομϊν του Διμου Χαϊδαρίου, ο οποίοσ παραχωρεί τθ διαχειριςτικι του επάρκεια ςτο πλαίςιο ιδθ υπογεγραμμζνθσ προγραμματικισ ςφμβαςθσ. Για το λόγο αυτό παρατίκεται και θ οργανωτικι δομι του Διμου, ςτθν παράγραφο Α Α1.2.3 Περιγραφι των κφριων επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν Οι κφρια διαδικαςία ςτθν οποία ςτοχεφει το ζργο είναι h ανάδειξθ και προβολι του πολιτιςτικοφ υλικοφ, τα δικαιϊματα διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ του οποίου ανικουν ςτο φορζα. Το ςυγκεκριμζνο πολιτιςτικό υλικό, το οποίο περιγράφεται αναλυτικά ςτθν αναλυτικι περιγραφι τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ, βρίςκεται αυτι τθ ςτιγμι ςτο φυςικό και θλεκτρονικό αρχείο του φορζα και θ διάκεςι του προχποκζτει τθ φυςικι παρουςία του επιςκζπτθ. Μερικι πλθροφόρθςθ για το υλικό αυτό, διατίκεται ςτον διαδικτυακό τόπο του φορζα ςτον οποίο γίνεται μια ςθμαντικι προςπάκεια ςυγκζντρωςθσ και αποτφπωςθσ του πολιτιςτικοφ υλικοφ, χωρίσ ωςτόςο να πλθροφνται οι ανωτζρω αναφερόμενεσ προδιαγραφζσ. Ειδικότερα, ςτο πλαίςιο του διαδικτυακοφ τόπου, γίνεται μια προςπάκεια αρχικισ καταγραφισ και προβολισ του πολιτιςτικοφ αρχείου. Το παραχκζν ψθφιακό αρχείο αποτελείται από μια ςθμαντικι ιςτορικι καταγραφι και πλθροφόρθςθ, χωρίσ ωςτόςο να υπάρχει θ προβολι και πολφ περιςςότερο θ διάκεςθ του ίδιο του πολιτιςτικοφ υλικοφ ςτουσ πολίτεσ. Μζςω τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ κα αυξθκεί ςθμαντικά θ δυναμικι του πολιτιςτικοφ υλικοφ, κακϊσ και θ δυνατότθτα ευρείασ επαναχρθςιμοποίθςθσ και οργάνωςθσ του περιεχομζνου που κα παραχκεί. Επιπλζον, κα επιτραπεί ςτο φορζα θ - ςε ευρεία κλίμακα - εφαρμογι των ραγδαίων τεχνολογικϊν εξελίξεων που χαρακτθρίηουν το περιβάλλον διάκεςθσ ανοικτϊν δθμοςίων ςθμείων τεκμθρίωςθσ και ψθφιακοφ περιεχομζνου, ςφμφωνα και με τισ απαιτιςεισ για τθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ. Τζλοσ, κα λθφκοφν υπόψθ οι νζεσ τεχνολογικζσ προςεγγίςεισ διάκεςθσ εφαρμογϊν και Cloud γενικά και Software as a Service Cloud υποδομϊν, για διάκεςθ εφαρμογϊν με τθν μορφι υπθρεςίασ όπωσ προςδιορίηεται και ςτο Ψθφιακό Θεματολόγιο 2020 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. Α1.2.4 Περιγραφι υφιςτάμενθσ υποδομισ Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν που αφοροφν τθ λειτουργία του ζργου Ο Φορζασ Λειτουργίασ ςτθν παροφςα φάςθ δεν ζχει τθν απαραίτθτθ υποδομι Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν για τθ λειτουργία των προτεινόμενων υπθρεςιϊν. Ωςτόςο, ςτο πλαίςιο τθσ πράξθσ, κα καλυφκοφν όλεσ οι ανάγκεσ υλικοτεχνικισ υποδομισ για τθν υποςτιριξθ τθσ υλοποίθςθσ και λειτουργίασ του ζργου. Σθμειϊνεται δε ότι οι υπθρεςίεσ αποκικευςθσ και διατιρθςθσ του περιεχομζνου κα παρζχονται από το ΕΚΤ. Συγκεκριμζνα, θ διατιρθςθ του ψθφιακοφ πολιτιςτικοφ υλικοφ κα γίνεται ςτο αποκετιριο του ΕΚΤ, το οποίο πλθροί όλεσ τισ προδιαγραφζσ Σελίδα 17 από 74

18 αναφορικά με τθ διατιρθςθ, προςταςία, ςυντιρθςθ και διακεςιμότθτα ψθφιοποιθμζνου και τεκμθριωμζνου περιεχομζνου. Θ ςυγκεκριμζνθ ενζργεια, εκτόσ από τθν αςφάλεια του αρχειακοφ υλικοφ, κα απαλλάξει το φορζα από κόςτθ φιλοξενίασ δεδομζνων είτε ςε εςωτερικι υποδομι είτε ςε άλλο κζντρο, υπθρεςία που είναι ιδιαίτερα κοςτοβόρα για περιπτϊςεισ που απαιτοφν μεγάλο χϊρο αποκικευςθσ. Το μοναδικό λειτουργικό κόςτοσ που κα επωμιςτεί ο φορζασ πρόταςθσ είναι αυτό τθσ ετιςιασ φιλοξενίασ τθσ πλατφόρμασ τεκμθρίωςθσ και των εφαρμογϊν ςε εξωτερικό πάροχο, το οποίο είναι μικρό και κα καλυφκεί με ιδίουσ πόρουσ. Σελίδα 18 από 74

19 Α2. Αντικείμενο, ςτόχοι και παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου Α2.1 Αντικείμενο του Ζργου Αντικείμενο τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ είναι θ παραγωγι, ψθφιοποίθςθ, τεκμθρίωςθ και απόκεςθ του πολιτιςτικοφ υλικοφ του φορζα, ςφμφωνα με τισ διεκνείσ καλζσ πρακτικζσ και προδιαγραφζσ, κακϊσ και θ διάκεςθ του υλικοφ αυτοφ μζςω πλατφόρμασ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν (web services), που κα αναπτυχκοφν. Στο πλαίςιο τθσ πράξθσ πρόκειται να υλοποιθκοφν τα παρακάτω πακζτα ενεργειϊν: Ρροκαταρκτικζσ Ενζργειεσ που κα περιλαμβάνουν τθν ανάπτυξθ τθσ μεκοδολογίασ ψθφιοποίθςθσ, τον Κακοριςμό κατθγοριϊν υλικοφ και μεταδεδομζνων, τθν εκπόνθςθ ςχεδίου ψθφιακισ διατιρθςθσ και διαχείριςθσ κινδφνου για το ςφνολο των πλθροφοριακϊν τεκμθρίων, τθν ανάπτυξθ ςυςτιματοσ διαδικαςιϊν διαχείριςθσ δικαιωμάτων διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ, τθν ανάπτυξθ κφκλου μακθμάτων για τουσ εμπλεκόμενουσ με τθν διατιρθςθ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν και ψθφιακοφ υλικοφ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ πράξθσ και τθν πραγματοποίθςθ workshop για λθμματογράφθςθ (wikipedia). Ενζργειεσ προμικειασ εξοπλιςμοφ και ζτοιμου λογιςμικοφ Ενζργειεσ Ψθφιοποίθςθσ Υλικοφ που κα περιλαμβάνουν τθν οργάνωςθ και το ςυντονιςμό των δράςεων δθμιουργίασ πρωτογενοφσ υλικοφ, τθ ςυλλογι υλικοφ, τθν επιλογι υλικοφ και τθν επεξεργαςία και επιμζλεια υλικοφ. Ενζργειεσ Τεκμθρίωςθσ Υλικοφ που κα περιλαμβάνουν τθ δθμιουργία μεταδεδομζνων, τθν τεκμθρίωςθ του υλικοφ, τθ δθμιουργία επιςτθμονικοφ περιεχομζνου περιγραφισ του υλικοφ και τθ Λθμματογράφθςθ (wikipedia). Ενζργειεσ για τθν προμικεια/παραμετροποίθςθ τθσ πλατφόρμασ διαχείριςθσ τεκμθρίων που κα περιλαμβάνουν τθν προμικεια και παραμετροποίθςθ τθσ πλατφόρμασ διαχείριςθσ τεκμθρίων και τθν ειςαγωγι δεδομζνων ςτθν πλατφόρμα. Ενζργειεσ ανάπτυξθσ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν που κα περιλαμβάνουν τθ δθμιουργία: o κακετοποιθμζνθσ κεματικισ διαδικτυακισ πφλθσ (vertical portal) προβολισ του υλικοφ, o εφαρμογισ τριςδιάςτατων αναπαραςτάςεων για το κάςτρο Ραλατάκι και το κτιριο «Ν. ΓΥΗΘ», o ςυμμετοχικισ εφαρμογισ προβολισ και ανάκτθςθσ επιλεγμζνου υλικοφ με δυνατότθτα λειτουργίασ ςε ζξυπνεσ ςυςκευζσ, o εφαρμογισ προβολισ άλμπουμ πολιτιςτικοφ υλικοφ με δυνατότθτα λειτουργίασ ςε ζξυπνεσ ςυςκευζσ, o εφαρμογισ ψθφιακοφ περιπάτου/περιιγθςθσ με δυνατότθτα λειτουργίασ ςε ζξυπνεσ ςυςκευζσ, Σελίδα 19 από 74

20 o εφαρμογισ ανάρτθςθσ από τον επιςκζπτθ πολυμεςικοφ περιεχομζνου με χωρικι ι/και χρονικι αναφορά, με δυνατότθτα λειτουργίασ ςε ζξυπνεσ ςυςκευζσ. Ενζργειεσ εκπαίδευςθσ που κα περιλαμβάνουν τθν εκτζλεςθ εκπαιδευτικϊν κφκλων μακθμάτων αναφορικά με τθν παραγωγι, ψθφιοποίθςθ, τεκμθρίωςθ, και απόκεςθ υλικοφ κακϊσ και τθ λειτουργία των διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν. Ενζργειεσ δθμοςιότθτασ - ευαιςκθτοποίθςθ που κα περιλαμβάνουν τθν κοινωνικι δικτφωςθ μζςω social networks και τθ διοργάνωςθ θμερίδασ και τθν ζκδοςθ αφίςασ. Ο ςτόχοσ τθσ παροφςασ πράξθσ είναι θ ολοκλθρωμζνθ ψθφιοποίθςθ του πλοφςιου αρχειακοφ υλικοφ που διακζτει θ Κ.Ε.Δ.Χ. (ςτο οποίο ςυμπεριλαμβάνονται φωτογραφίεσ, κείμενα,) και το οποίο ζχει πολφ μεγάλθ πολιτιςτικι αλλά και ιςτορικι ςθμαςία για τουσ ερευνθτζσ και το ευρφ κοινό. Οι ευρφτερεσ εξωτερικζσ οικονομίεσ κλίμακασ του ζργου ςυμπεριλαμβάνουν τθν προαγωγι τθσ πολιτιςτικισ και ιςτορικισ κλθρονομιάσ. Βαςικόσ ςτόχοσ του προτεινόμενου ζργου είναι θ ανάπτυξθ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ ψθφιοποίθςθσ, θ ψθφιοποίθςθ και θ τεκμθρίωςθ του υλικοφ ςφμφωνα με παγκόςμια αποδεκτά πρότυπα (standards) και θ ανάπτυξθ μιασ κατάλλθλα δομθμζνθσ και οργανωμζνθσ διαδικτυακισ δομισ (διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ) για τθν θλεκτρονικι προβολι και ελεφκερθ ανάκτθςθ των αρχείων από κάκε πολίτθ. Απϊτεροσ ςκοπόσ του ζργου είναι θ προςταςία του περιεχομζνου των αρχειακϊν τεκμθρίων τθσ Κ.Ε.Δ.Χ. από τθ φκορά του χρόνου μζςω τθσ ψθφιοποίθςθσ και τεκμθρίωςισ τουσ και θ ανάδειξθ τθσ πολιτιςτικισ και ιςτορικισ ςθμαςίασ των αρχείων μζςα από τθν παροχι πρόςβαςθσ ςτα αρχειακά τεκμιρια με χριςθ των πλζον ςφγχρονων τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν. Θεμζλιο λίκο και βαςικι ςυνιςτϊςα τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ, αποτελεί θ κάλυψθ των αναγκϊν και απαιτιςεων ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ (ΑμεΑ) κακϊσ και άλλων ευπακϊν ομάδων, μζςα από τθν ανάπτυξθ προςβάςιμων από αυτοφσ εφαρμογϊν και υπθρεςιϊν για το διαδίκτυο και τθ βελτίωςθ τθσ δυνατότθτασ πρόςβαςισ τουσ ςε πλθροφοριακά ςυςτιματα. Επίςθσ, δομικό ςτοιχείο του ζργου αποτελεί θ ζμφαςθ ςτθν υιοκζτθςθ τθσ εφαρμοςμζνθσ καινοτομίασ με απϊτερο ςτόχο τθν βελτίωςθ των υφιςτάμενων δυνατοτιτων από πλευράσ τόςο των πολιτϊν όςο και του κράτουσ, για μια εφκολθ αναηιτθςθ και εφρεςθ πολιτιςτικϊν και ιςτορικϊν πθγϊν, αποκθκευμζνων κεντρικά. Θ ολοκλιρωςθ των απαιτιςεων τθσ παροφςασ πράξθσ, ςυνειςφζρει ςτθν κάλυψθ ςυγκεκριμζνων και υπαρκτϊν αναγκϊν τθσ Κ.Ε.Δ.Χ., οι οποίεσ, ζωσ ςιμερα, είτε δεν καλφπτονται κακόλου, είτε καλφπτονται μερικϊσ / αποςπαςματικά. Συγκεκριμζνα, θ αδυναμία προβολισ του αρχειακοφ υλικοφ τθσ Κ.Ε.Δ.Χ. αντιμετωπίηεται μζςω τθσ δθμιουργίασ διαδικτυακισ πφλθσ, θ οποία παρζχει απλι πλθροφόρθςθ (ςτάδιο 1 ψθφιακϊν υπθρεςιϊν). Ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτθν εξαςφάλιςθ αςφαλοφσ πρόςβαςθσ των χρθςτϊν ςτισ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ μζςω των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων που κα αναπτυχκοφν. Σελίδα 20 από 74

21 Ο πολιτο-κεντρικόσ χαρακτιρασ του παρόντοσ ζργου είναι προφανισ όχι μόνο ςτο επίπεδο του ςχεδιαςμοφ αλλά και ςτο επίπεδο τθσ υλοποίθςθσ και επιφζρει κετικζσ επιπτϊςεισ ςτουσ πολίτεσ, κυριότερθ εκ των οποίων είναι θ ςυμβολι του ςτθ διάχυςθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και θ ειςαγωγι του πολίτθ ςε πολιτιςμικζσ κοιτίδεσ που είναι πιο πικανό να μθν γνϊριηε ι που να γνϊριηε αλλά να αδυνατοφςε να εντοπίςει πόςο μάλλον να ζχει πρόςβαςθ ςε αυτζσ. Επίςθσ, ςθμαντικι επίπτωςθ αποτελεί θ εξοικείωςθ των πολιτϊν με τισ πολφπλευρεσ επιδράςεισ των ΤΡΕ ςε ςυνδυαςμό με τθν καταπολζμθςθ του ψθφιακοφ χάςματοσ και τθν ζμπρακτθ προάςπιςθ τθσ δυνατότθτασ ιςότιμθσ πρόςβαςθσ των πολιτϊν ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ. Βαςικι προτεραιότθτα του παρόντοσ ζργου αποτελεί θ ειδικι μζριμνα που λαμβάνεται για τθν πλιρθ κάλυψθ των αναγκϊν και απαιτιςεων πρόςβαςθσ από άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ (ΑμεΑ), υπερκαλφπτοντασ τισ αντίςτοιχεσ απαιτιςεισ του Ε.Ρ. «Ψθφιακι Σφγκλιςθ». Ειδικόσ ςτόχοσ τθσ προτεινόμενθ πράξθσ είναι θ ανάπτυξθ ενόσ ολοκλθρωμζνου αποκετθρίου ψθφιακοφ πολιτιςτικοφ περιεχομζνου, το οποίο κα είναι πλιρωσ διακζςιμο ςτο ευρφ κοινό, χωρίσ κανζναν περιοριςμό ωσ προσ τθν διάκεςθ, προβολι και ανάκτθςι του. Ωσ εκ τοφτου, ςτόχοσ είναι αφενόσ θ προςφορά ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν ςτουσ επιςκζπτεσ και θ ταυτόχρονθ προςζλκυςι τουσ ςτουσ πόρουσ και τισ δυνατότθτεσ πολιτιςμοφ προςφζρονται από το φορζα και αφετζρου θ ςυνολικι προςζγγιςθ των απανταχοφ χρθςτϊν διαδικτφου μζςω ενόσ εφρουσ καναλιϊν παράδοςθσ (PCs, PDAs, κινθτά τθλζφωνα, κλπ), με δυνατότθτα προςωποποιθμζνθσ πρόςβαςθσ (personalization) ςτο παρεχόμενο περιεχόμενο και υπθρεςίεσ, για τθν αξιοποίθςθ και προϊκθςθ του ψθφιακοφ πολιτιςτικοφ υλικοφ. Με τθν ανάπτυξθ των διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν κα παρζχονται προθγμζνεσ τεχνολογικά υπθρεςίεσ προσ τουσ δυνθτικοφσ επιςκζπτεσ με ςκοπό τθν πρόςβαςθ ςε όλο το διατικζμενο υλικό, τθν ολοκλθρωμζνθ εξυπθρζτθςι τουσ μζςω τθσ δυνατότθτασ ανάκτθςθσ του υλικοφ, αλλά και τθν ενεργό ςυμμετοχι τουσ ςτθ δθμιουργία μίασ ςυλλογισ ψθφιακοφ περιεχομζνου με ιςτορικι αλλθλουχία ι κεματικι ςυςχζτιςθ απεικονίηοντασ ζτςι τθν ιςτορικι εξζλιξθ και το ενδιαφζρον των επιςκεπτϊν ςχετικά με πολιτιςτικό υλικό. Επιπλζον ςκοπόσ, είναι, όχι μόνο να αποτυπωκεί και να προβλθκεί το πολιτιςτικό υλικό του φορζα, αλλά και να δθμιουργθκοφν οι απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν ανάπτυξθ και τροφοδότθςθ ενόσ κοινοφ εκνικοφ ι/και ευρωπαϊκοφ αποκετθρίου ψθφιακοφ πολιτιςτικοφ υλικοφ, μζςω τθσ ςυνεργαςίασ με το ΕΚΤ, κακϊσ και μζςω τθσ ςυμμόρφωςθσ με τισ κεςπιςμζνεσ καλζσ πρακτικζσ παραγωγισ, ψθφιοποίθςθσ, τεκμθρίωςθσ και διάκεςθσ πολιτιςτικοφ υλικοφ. Θ δυνατότθτα ανάρτθςθσ υλικοφ από τουσ επιςκζπτεσ ςτοχεφει επιπλζον, ςτθν ανάδειξθ του πολιτιςτικοφ υλικοφ του φορζα, όπωσ αποτυπϊνεται από τθ ςυλλογι και δθμοςίευςθ προςωπικϊν, οικογενειακϊν ι και άλλων φωτογραφιϊν, εξαςφαλίηοντασ εν μζρει τθ βιωςιμότθτα των υπό ανάπτυξθ υπθρεςιϊν και του ψθφιακοφ πολιτιςτικοφ περιεχομζνου και αποδεικνφοντασ ζτςι ότι το πολιτιςτικό περιεχόμενο είναι ζνασ ηωντανόσ οργανιςμόσ μζςα ςτο χρόνο. Τζλοσ, θ εκπαίδευςθ των ςτελεχϊν του Δθμοτικοφ Οργανιςμοφ Χαϊδαρίου Ρολιτιςμοφ, Νεολαίασ και Ακλθτιςμοφ - ΔΟΧΡΝΑ (τα οποία κα παραχωρθκοφν από τθ διοίκθςθ του Οργανιςμοφ) ςτθν παραγωγι, ψθφιοποίθςθ, τεκμθρίωςθ και Σελίδα 21 από 74

22 απόκεςθ πολιτιςτικοφ υλικοφ, κακϊσ και ςτθν χριςθ των διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν τθσ πλατφόρμασ, ςτοχεφει ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ βιωςιμότθτασ των υπό ανάπτυξθ υπθρεςιϊν μετά τθν ολοκλιρωςθ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ. Σημειϊνεται ότι ο η Κ.Ε.Δ.Χ ζχει εξαςφαλίςει τη ςφμφωνη γνϊμη του Οργανιςμοφ, για την παραχϊρηςη των ςτελεχϊν αυτϊν. Θ προτεινόμενθ πράξθ ςυνειςφζρει ςτθν επίτευξθ του προαναφερόμενου ςτόχου με τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ: δθμιουργείται ζνα θλεκτρονικό αποκετιριο με κατθγοριοποιθμζνο ψθφιακό υλικό κατάλλθλα τεκμθριωμζνο ϊςτε να είναι δυνατι θ εφκολθ ανεφρεςθ και ανάκτθςι του, υιοκετοφνται παγκοςμίωσ αποδεκτά πρότυπα τεκμθρίωςθσ ϊςτε οι πλθροφοριακζσ δομζσ που κα αναπτυχκοφν να είναι προςβάςιμεσ από διαφορετικά ςυςτιματα αναηιτθςθσ, αλλά και το υλικό να είναι διακζςιμο μζςω μεγάλων αποκετθρίων όπωσ αυτό του ΕΚΤ, παρζχεται ςυνδυαςτικι γνϊςθ ςε ςφγχρονο περιβάλλον, δθμιουργείται για το κοινό ζνα ενιαίο ςθμείο θλεκτρονικισ πρόςβαςθσ του ψθφιακοφ υλικοφ, αυξάνεται θ ενθμζρωςθ του κοινοφ για τθν φπαρξθ και τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των αρχείων τθσ Κ.Ε.Δ.Χ., δίνεται πρόςβαςθ του υλικοφ ςε όλουσ τουσ πολίτεσ χωρίσ καμία διάκριςθ, ϊςτε να χρθςιμοποιοφν το πολιτιςτικό απόκεμα, διευκολφνεται μια ςθμαντικι κατθγορία ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ, ι ατόμων ςε απομακρυςμζνεσ περιοχζσ (εςωτερικό και εξωτερικό) ι ειδικζσ ομάδεσ πλθκυςμοφ (φυλακιςμζνοι, άτομα με ψυχικζσ διαταραχζσ, άτομα ςε προγράμματα επανζνταξθσ ι απεξάρτθςθσ, ευαίςκθτεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ, κ.λπ.), οι οποίοι ζχουν τθ δυνατότθτα να επικοινωνοφν και να εργάηονται μζςω του διαδικτφου, να δουν και να μελετιςουν το πλοφςιο περιεχόμενο των αρχείων, κακίςταται εφικτό από τθν Κ.Ε.Δ.Χ. να ςχεδιάςει και να παράγει θλεκτρονικζσ και ζντυπεσ εκδόςεισ αξιοποιϊντασ το ψθφιοποιθμζνο υλικό. Αναλυτικότερα, θ ψθφιοποίθςθ είναι μζςο για τθν επιτυχι επίτευξθ ςθμαντικϊν ςτόχων, ςτουσ οποίουσ περιλαμβάνονται και οι ακόλουκοι: θ διατιρθςθ τθσ πολφτιμθσ πλθροφορίασ που περιζχουν οι εικόνεσ, οι φωτογραφίεσ, τα βιβλία, οι εφθμερίδεσ, τα ςχζδια, οι χάρτεσ, οι αφίςεσ, τα χειρόγραφα κ.λπ.. Μερικά από τα προαναφερόμενα αντικείμενα καταςτρζφονται από τθ φκορά του χρόνου, από φυςικζσ καταςτροφζσ ι από κάποιο ςυμβάν και άλλα αλλοιϊνονται. Θ ψθφιοποίθςθ δθμιουργεί ψθφιακά υποκατάςτατα των υλικϊν και άυλων αγακϊν, περιςϊηοντασ τθν πολφτιμθ πλθροφορία που περιζχουν. θ ενίςχυςθ του ρόλου που ζχει το πολιτιςτικό αγακό, αφοφ θ αντίςτοιχθ πλθροφορία μπορεί να ανευρεκεί πιο εφκολα και ςυνδυαςμζνα από διαφορετικζσ πθγζσ και να είναι διακζςιμθ για τθν ζρευνα, τθ μελζτθ, τθν εκπαίδευςθ ι για οποιαδιποτε άλλθ χριςθ από τθν πλευρά του πολίτθ. Σελίδα 22 από 74

23 θ προβολι (που ςυμβάλλει κακοριςτικά και ςτθν προαναφερόμενθ ενίςχυςθ) των πολιτιςτικϊν αγακϊν, μζςα από το Διαδίκτυο. Οι νζεσ υπθρεςίεσ που κα παρζχονται από τουσ φορείσ με τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ κα εκμεταλλεφονται πλιρωσ τισ τεχνολογίεσ τθσ πλθροφορίασ και των επικοινωνιϊν για να παρζχουν: Τπθρεςία Επίπεδο* Ωφελοφμενοσ** Τριςδιάςτατθ εικονικι περιιγθςθ ςτο κάςτρο «Ραλατάκι» και ςτο κτιριο Ν.ΓΥΗΘ» με δυνατότθτα προβολισ και ανάκτθςθσ του ψθφιακοφ πολιτιςτικοφ υλικοφ από τον επιςκζπτθ Άλμπουμ πολιτιςτικοφ υλικοφ με δυνατότθτα πολλαπλισ αναηιτθςθσ, προβολισ και ανάκτθςθσ από τον επιςκζπτθ Συμμετοχικι εφαρμογι προβολισ και ανάκτθςθσ επιλεγμζνου υλικοφ Εκπαίδευςθ επιςκζπτθ αναφορικά με τισ προδιαγραφζσ παραγωγισ, ψθφιοποίθςθσ, ανάρτθςθσ ψθφιακοφ υλικοφ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ Δυνατότθτα υποβολισ ερωτιματοσ ι αιτιματοσ για λιψθ υλικοφ με αντίςτοιχθ λιψθ προςωποποιθμζνθσ απάντθςθσ και υλικοφ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ Εφαρμογι ψθφιακοφ περιπάτου/περιιγθςθσ μζςω εικόνων και πανοραμικϊν φωτογραφιϊν 360 ο Ανάρτθςθ ψθφιακοφ πολιτιςτικοφ υλικοφ από το επιςκζπτθ με δυνατότθτα ειςαγωγισ μεταδεδομζνων και ελζγχου πλθρότθτασ προδιαγραφϊν ψθφιακοφ υλικοφ Διάκεςθ/Αποκικευςθ όλου του περιεχομζνου ςτο κοινό αποκετιριο ψθφιακοφ υλικοφ του ΕΚΤ Ρλιρωςθ των διεκνϊσ κεςπιςμζνων προδιαγραφϊν ψθφιακοφ περιεχομζνου για τθν εφκολθ προςαρμογι του υλικοφ ςε διευρυμζνεσ βάςεισ δεδομζνων και ευρζωσ διαδεδομζνεσ πφλεσ (π.χ. Europeana) *1 ο - Πλθροφοριακό, 2 ο - Επικοινωνιακό, 3 ο - Διαδραςτικό, 4 ο - υναλλακτικό, 5 ο - Προςωποποιθμζνο ** 1 Κράτοσ, 2- Πολίτθσ, 3-Επιχείρθςθ Σελίδα 23 από 74

24 Οι εφαρμογζσ που περιλαμβάνονται ςτο ζργο είναι οι ακόλουκεσ: εφαρμογι τριςδιάςτατων αναπαραςτάςεων για το κάςτρο Ραλατάκι και το κτιριο «Ν. ΓΥΗΘ», ςυμμετοχικι εφαρμογι προβολισ και ανάκτθςθσ επιλεγμζνου υλικοφ με δυνατότθτα λειτουργίασ ςε ζξυπνεσ ςυςκευζσ, εφαρμογι προβολισ άλμπουμ πολιτιςτικοφ υλικοφ με δυνατότθτα λειτουργίασ ςε ζξυπνεσ ςυςκευζσ, εφαρμογι ψθφιακοφ περιπάτου/περιιγθςθσ με δυνατότθτα λειτουργίασ ςε ζξυπνεσ ςυςκευζσ, εφαρμογι ανάρτθςθσ από τον επιςκζπτθ πολυμεςικοφ περιεχομζνου με χωρικι ι/και χρονικι αναφορά, με δυνατότθτα λειτουργίασ ςε ζξυπνεσ ςυςκευζσ. Το ζργο κα υλοποιθκεί ςε οκτϊ διακριτζσ φάςεισ: Α Φάςθ: Ρροκαταρκτικζσ Ενζργειεσ Β Φάςθ: Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ και ζτοιμου λογιςμικοφ Γ Φάςθ: Ψθφιοποίθςθ Υλικοφ Δ Φάςθ: Τεκμθρίωςθ Υλικοφ Ε Φάςθ: Ρρομικεια και Ραραμετροποίθςθ Ρλατφόρμασ Τεκμθρίωςθσ και Ειςαγωγι Δεδομζνων ΣΤ Φάςθ: Ανάπτυξθ και Εγκατάςταςθ Διαδικτυακϊν Υπθρεςιϊν Η Φάςθ: Ριλοτικι λειτουργία και Εκπαίδευςθ Θ Φάςθ: Ενζργειεσ Ευαιςκθτοποίθςθσ Α2.2 κοπιμότθτα και αναμενόμενα οφζλθ Το ζργο αφορά ςτθ προςφορά ψθφιακϊν υπθρεςιϊν προσ τον πολίτθ, ςτθν ανάδειξθ τθσ πολιτιςτικισ και ιςτορικισ ςθμαςίασ των αρχείων μζςα από τθν παροχι πρόςβαςθσ ςτα αρχειακά τεκμιρια με χριςθ των πλζον ςφγχρονων τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν και ςτθν προςταςία του περιεχομζνου των αρχειακϊν τεκμθρίων του Φορζα από τθ φκορά του χρόνου μζςω τθσ ψθφιοποίθςθσ και τεκμθρίωςισ τουσ. Το ζργο ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ των Ειδ. Στοχ.1.2 του Α.Ρ.1 και 2.1.&2.2. του Α.Ρ.2, μζςα από τισ ακόλουκεσ επιδιϊξεισ: Αναβάκμιςθ τεχνολογικισ υποδομισ Διαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικότερθσ λειτουργίασ μζςω ςυςτθματικότερθσ παρακολοφκθςθσ και εκμετάλλευςθσ των τελευταίων εξελίξεων τθσ τεχνολογίασ ςτο χϊρο τθσ Ρλθροφορικισ και των Επικοινωνιϊν Αναβάκμιςθ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν ενθμζρωςθσ του πολίτθ Βελτίωςθ υπαρχόντων υποδομϊν προβολισ πλθροφοριακοφ υλικοφ Άμβλυνςθ ανιςοτιτων αναφορικά με τισ δυνατότθτεσ πρόςβαςθσ των πολιτϊν ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ και ςτθ γνϊςθ Καταπολζμθςθ ψθφιακοφ χάςματοσ Σελίδα 24 από 74

25 Το ζργο ικανοποιεί υπαρκτζσ ανάγκεσ οι οποίεσ ςιμερα είτε δεν καλφπτονται κακόλου είτε καλφπτονται μερικϊσ. Συγκεκριμζνα, το ζργο παρζχει: Δθμιουργία μζρουσ τθσ απαραίτθτθσ τεχνολογικισ υποδομισ για τθν ψθφιακι προβολι και προϊκθςθ υλικοφ (καλφπτεται μερικϊσ) Ανάπτυξθ παρεμβάςεων για τθν επζκταςθ τθσ ςυμβολισ των ΤΡΕ ςτθν ηωι του πολίτθ (καλφπτεται μερικϊσ) Ανάπτυξθ παρεμβάςεων για τθν υιοκζτθςθ τεχνολογικϊν εφαρμογϊν για τθν ανάδειξθ του πολιτιςτικοφ αποκζματοσ (καλφπτεται μερικϊσ) Δθμιουργία δικτυακισ πφλθσ για τθν προβολι του αρχειακοφ υλικοφ (δεν καλφπτεται) Αποτελεςματικι αρχειοκζτθςθ αρχειακοφ υλικοφ ςε θλεκτρονικι μορφι, για τθ δθμιουργία μιασ Τράπεηασ Δεδομζνων και πλθροφοριϊν ιδιαίτερθσ αξίασ ςτο μζλλον (καλφπτεται μερικϊσ) Δθμιουργία δικτυακισ υποδομισ που να παρζχει ταχφτθτα και αςφάλεια ςτθ διακίνθςθ των πλθροφοριϊν (καλφπτεται μερικϊσ) Αςφαλισ πρόςβαςθ χρθςτϊν ςτισ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ και ςυςτιματα (καλφπτεται μερικϊσ) Αποτελεςματικότερθ υποςτιριξθ των λειτουργιϊν του (καλφπτεται μερικϊσ) Οφζλθ ςτθν οργάνωςθ και τισ λειτουργίεσ: Μείωςθ ςτο λειτουργικό κόςτοσ Αποτελεςματικότερθ λειτουργία του φορζα με ταυτόχρονθ βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, Υλοποίθςθ καινοτόμων διαδικαςιϊν και χρθςιμοποίθςθ τεχνολογιϊν αιχμισ Ο φορζασ κα αποκτιςει μια δυναμικι και ςφγχρονθ εικόνα εφάμιλλθ μεγάλων εκνικϊν ι διεκνϊν φορζων, Συμβολι ςτθν αρτιότερθ οργάνωςθ και αρχειοκζτθςθ του αρχείου που τθρεί ο φορζασ και κατ επζκταςθ, ςτθ βελτιςτοποίθςθ πλικουσ ενεργειϊν που ςυνδζονται με αυτό (προβολι, αναηιτθςθ, ανανζωςθ,ειςαγωγι, τροποποίθςθ). Βελτίωςθ παρεχόμενων υπθρεςιϊν Ραροχι ποιοτικά και ποςοτικά αναβακμιςμζνων και ςφγχρονων υπθρεςιϊν εξυπθρζτθςθσ/ ενθμζρωςθσ του Ρολίτθ Τεκμθρίωςθ του ςυνόλου του ψθφιοποιικεντοσ αρχείου Δικαιότερθ αντιμετϊπιςθ των Ρολιτϊν (εξίςωςθ κοινωνικϊν ςτρωμάτων, άμβλυνςθ των κοινωνικϊν ανιςοτιτων & αποκλειςμϊν) εν ςυγκρίςει με τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ /ενθμζρωςθ κ.λπ. Ρροϊκθςθ ενόσ πιο αςφαλοφσ τρόπου πρόςβαςθσ ςτο αρχειακό υλικό. Σελίδα 25 από 74

26 Εςωτερικζσ ομάδεσ ωφελουμζνων/ χρθςτϊν Μζςω τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ κα ωφελθκοφν τα ςτελζχθ του φορζα και οι υπθρεςίεσ του, μζςω τθσ αποτελεςματικότερθσ διάχυςθσ πλθροφοριϊν και τθσ ταχφτερθσ πρόςβαςθσ ςτο πλοφςιο αρχειακό υλικό του φορζα. Τζλοσ, το κανάλι αμφίδρομθσ επικοινωνίασ που κα ςτθκεί μζςω του διαδικτυακοφ κόμβου μεταξφ του φορζα και των πολιτϊν, κα ςυνειςφζρει ςτθ μελλοντικι βελτίωςθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν και ςτθν αποτελεςματικι ευαιςκθτοποίθςθ ςτα μθνφματα των πολιτϊν και του εκάςτοτε χριςτθ. Εξωτερικζσ ομάδεσ ωφελουμζνων/ χρθςτϊν Μεταξφ των φορζων (δθμόςιοι, ιδιωτικοί ι φυςικά πρόςωπα) που κα αξιοποιιςουν το προτεινόμενο ζργο, καταγράφονται οι εξισ: Ο πολίτθσ, ωσ τελικόσ αποδζκτθσ και χριςτθσ του αρχείου. Άλλοι δθμόςιοι φορείσ Τα πολιτιςτικά ιδρφματα, μουςεία, βιβλιοκικεσ, κ.λπ. Ειδικζσ κατθγορίεσ πλθκυςμοφ: ΑμεΑ, Ζλλθνεσ τθσ ομογζνειασ, ευαίςκθτεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ. Ραράλλθλα, το ζργο εξυπθρετεί, μεταξφ άλλων και τουσ ακόλουκουσ ςτόχουσ: Βελτιςτοποίθςθ τθσ ψθφιακισ διατιρθςθσ του υπάρχοντοσ υλικοφ μζςω τθσ διαδικαςίασ ψθφιοποίθςθσ. Θ διάκεςθ του υλικοφ επιτυγχάνεται με τθν διανομι του μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ και των υπόλοιπων εφαρμογϊν που κα αναπτυχκοφν ςτο διαδίκτυο και ςτισ κινθτζσ ςυςκευζσ. Βιϊςιμθ οργάνωςθ, διάκεςθ, διατιρθςθ και ευρετθρίαςθ του παραγόμενου περιεχομζνου, με τθ χριςθ τθσ υποδομισ του αποκετθρίου του ΕΚΤ, για τθν απόκεςθ των ψθφιακϊν πολιτιςτικϊν πόρων και των αντίςτοιχων μεταδεδομζνων. Επαναχρθςιμοποίθςθ του παραγόμενου περιεχομζνου και τεκμθρίωςθσ μζςω των υποδομϊν τθσ δικτυακισ πφλθσ. Για τθ διάχυςθ του παραγόμενου περιεχομζνου και τθσ τεκμθρίωςθσ ςυμπεριλαμβάνονται ςτο ζργο υπθρεςίεσ διαςφνδεςθσ με το αποκετιριο του ΕΚΤ και τθ ψθφιακι βιβλιοκικθ Europeana. Α2.3 τόχοι και Ζκταςθ του Ζργου Ειδικόσ ςτόχοσ τθσ προτεινόμενθ πράξθσ είναι θ ανάπτυξθ ενόσ ολοκλθρωμζνου αποκετθρίου ψθφιακοφ πολιτιςτικοφ περιεχομζνου, το οποίο κα είναι πλιρωσ διακζςιμο ςτο ευρφ κοινό, χωρίσ κανζναν περιοριςμό ωσ προσ τθν διάκεςθ, προβολι και ανάκτθςι του. Ωσ εκ τοφτου, ςτόχοσ είναι αφενόσ θ προςφορά ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν ςτουσ επιςκζπτεσ και θ ταυτόχρονθ προςζλκυςι τουσ ςτουσ πόρουσ και Σελίδα 26 από 74

27 τισ δυνατότθτεσ πολιτιςμοφ προςφζρονται από το φορζα και αφετζρου θ ςυνολικι προςζγγιςθ των απανταχοφ χρθςτϊν διαδικτφου μζςω ενόσ εφρουσ καναλιϊν παράδοςθσ (PCs, PDAs, κινθτά τθλζφωνα, κλπ), με δυνατότθτα προςωποποιθμζνθσ πρόςβαςθσ (personalization) ςτο παρεχόμενο περιεχόμενο και υπθρεςίεσ, για τθν αξιοποίθςθ και προϊκθςθ του ψθφιακοφ πολιτιςτικοφ υλικοφ. Με τθν ανάπτυξθ των διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν κα παρζχονται προθγμζνεσ τεχνολογικά υπθρεςίεσ προσ τουσ δυνθτικοφσ επιςκζπτεσ με ςκοπό τθν πρόςβαςθ ςε όλο το διατικζμενο υλικό, τθν ολοκλθρωμζνθ εξυπθρζτθςι τουσ μζςω τθσ δυνατότθτασ ανάκτθςθσ του υλικοφ, αλλά και τθν ενεργό ςυμμετοχι τουσ ςτθ δθμιουργία μίασ ςυλλογισ ψθφιακοφ περιεχομζνου με ιςτορικι αλλθλουχία ι κεματικι ςυςχζτιςθ απεικονίηοντασ ζτςι τθν ιςτορικι εξζλιξθ και το ενδιαφζρον των επιςκεπτϊν ςχετικά με πολιτιςτικό υλικό. Επιπλζον ςκοπόσ, είναι, όχι μόνο να αποτυπωκεί και να προβλθκεί το πολιτιςτικό υλικό του φορζα, αλλά και να δθμιουργθκοφν οι απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν ανάπτυξθ και τροφοδότθςθ ενόσ κοινοφ εκνικοφ ι/και ευρωπαϊκοφ αποκετθρίου ψθφιακοφ πολιτιςτικοφ υλικοφ, μζςω τθσ ςυνεργαςίασ με το ΕΚΤ, κακϊσ και μζςω τθσ ςυμμόρφωςθσ με τισ κεςπιςμζνεσ καλζσ πρακτικζσ παραγωγισ, ψθφιοποίθςθσ, τεκμθρίωςθσ και διάκεςθσ πολιτιςτικοφ υλικοφ. Θ δυνατότθτα ανάρτθςθσ υλικοφ από τουσ επιςκζπτεσ ςτοχεφει επιπλζον, ςτθν ανάδειξθ του πολιτιςτικοφ υλικοφ του φορζα, όπωσ αποτυπϊνεται από τθ ςυλλογι και δθμοςίευςθ προςωπικϊν, οικογενειακϊν ι και άλλων φωτογραφιϊν, εξαςφαλίηοντασ εν μζρει τθ βιωςιμότθτα των υπό ανάπτυξθ υπθρεςιϊν και του ψθφιακοφ πολιτιςτικοφ περιεχομζνου και αποδεικνφοντασ ζτςι ότι το πολιτιςτικό περιεχόμενο είναι ζνασ ηωντανόσ οργανιςμόσ μζςα ςτο χρόνο. Τζλοσ, θ εκπαίδευςθ των ςτελεχϊν του Δθμοτικοφ Οργανιςμοφ Χαϊδαρίου Ρολιτιςμοφ, Νεολαίασ και Ακλθτιςμοφ - ΔΟΧΡΝΑ (τα οποία κα παραχωρθκοφν από τθ διοίκθςθ του Οργανιςμοφ) ςτθν παραγωγι, ψθφιοποίθςθ, τεκμθρίωςθ και απόκεςθ πολιτιςτικοφ υλικοφ, κακϊσ και ςτθν χριςθ των διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν τθσ πλατφόρμασ, ςτοχεφει ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ βιωςιμότθτασ των υπό ανάπτυξθ υπθρεςιϊν μετά τθν ολοκλιρωςθ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ. Σημειϊνεται ότι ο η Κ.Ε.Δ.Χ ζχει εξαςφαλίςει τη ςφμφωνη γνϊμη του Οργανιςμοφ, για την παραχϊρηςη των ςτελεχϊν αυτϊν. Αναλυτικότερα οι ςτόχοι του προγράμματοσ είναι: Στοχοσ 1: Θ αφξθςθ κατά 50% των επιςκεπτϊν ςτο πολιτιςτικό υλικό του φορζα, είτε με φυςικό είτε με ψθφιακό τρόπο. Στόχοσ 2: Θ δθμοςιοποίθςθ νζων φωτογραφιϊν, υπαρχόντων φωτογραφιϊν και ςελίδεσ ζντυπου υλικοφ, τα οποία αυτι τθ ςτιγμι δεν είναι προςβάςιμα. Στόχοσ 3: Θ δθμιουργία 5 νζων εφαρμογϊν που κα ςυμβάλουν ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του φορζα προσ τον πολίτθ. Σελίδα 27 από 74

Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΟ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΕΠΑΛ

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΟ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΕΠΑΛ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΟ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΕΠΑΛ 1. Αγαπθτοί ςυμμακθτζσ, το παρόν απόςπαςμα θ Μελίνα εραφετινίδου αναπτφςςει τουσ προβλθματιςμοφσ τθσ για τον ευτελιςμό του κεςμοφ τθσ παρζασ εδράηοντασ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΠΕΙΡΑΙΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΠΕΙΡΑΙΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΠΕΙΡΑΙΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ προσ το ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σο φορολογικό ςφςτθμα αποτελεί το βαςικότερο εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» στα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών ΤΠΕ για το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης Προϋπολογισμός: 170.731,71 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ και φορείσ ΕΑΕ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ και φορείσ ΕΑΕ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ και φορείσ ΕΑΕ ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Αςφάλειασ Χώρων Εργαςίασ & Τπολογιςτικών υςτημάτων Κτηρίου Κεντρικήσ Διοίκηςησ Προςκοπικό Μέγαρο «Αντώνησ Μπενάκησ»

Κανονιςμόσ Αςφάλειασ Χώρων Εργαςίασ & Τπολογιςτικών υςτημάτων Κτηρίου Κεντρικήσ Διοίκηςησ Προςκοπικό Μέγαρο «Αντώνησ Μπενάκησ» Κανονιςμόσ Αςφάλειασ Χώρων Εργαςίασ & Τπολογιςτικών υςτημάτων Κτηρίου Κεντρικήσ Διοίκηςησ Προςκοπικό Μέγαρο «Αντώνησ Μπενάκησ» Αθήνα, 23 Νοέμβριου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 3 1. Πρόςβαςη ςτουσ χώρουσ. 3

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» «Γεώκλιμα»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» «Γεώκλιμα» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» «Γεώκλιμα» Ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος κλιματικής πληροφορίας Κωδικός Έργου: 09ΣΥΝ 31 1094 EE5

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.A

Καλζσ Πρακτικζσ ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.A ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 29. Τεχνητή Νοημοσύνη - Β' Έκδοση. Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Σακελλαρίου

Κεφάλαιο 29. Τεχνητή Νοημοσύνη - Β' Έκδοση. Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Σακελλαρίου Κεφάλαιο 29 Σημασιολογικό Διαδίκτυο "The Semantic Web is an extension of the current web in which information is given well-defined meaning, better enabling computers and people to work in cooperation."

Διαβάστε περισσότερα

Κατϊ τησ Προεδρύασ τησ Δημοκρατύασ των Αθηνών Κατϊ των κομμϊτων Κατϊ Βουλευτών

Κατϊ τησ Προεδρύασ τησ Δημοκρατύασ των Αθηνών Κατϊ των κομμϊτων Κατϊ Βουλευτών Βϋτο τισ Εκλογϋσ Προσ Άρειο Πϊγο 1/5/2012 Πρωτόκολλο 22. Προσ τουσ Έλληνεσ Προσ τον Ο.Η.Ε. - Προσ Ρωςύα - Περςύα - Αύγυπτο Αρχαύα Ελλϊδα - Εθιμικό Δύκαιο - Διεθνϋσ Δύκαιο - Ο.Η.Ε. UNESCO - Ε.Ε. Προεδρύα

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρησ Ε. Πολλάλησ Ρρόεδροσ Ζνωςθσ Ξενοδοχείων Λακωνίασ Σφμβουλοσ Διοικοφςασ Επιτροπισ Ξ.Ε.Ε.

Δημήτρησ Ε. Πολλάλησ Ρρόεδροσ Ζνωςθσ Ξενοδοχείων Λακωνίασ Σφμβουλοσ Διοικοφςασ Επιτροπισ Ξ.Ε.Ε. Δημήτρησ Ε. Πολλάλησ Ρρόεδροσ Ζνωςθσ Ξενοδοχείων Λακωνίασ Σφμβουλοσ Διοικοφςασ Επιτροπισ Ξ.Ε.Ε. Εναςχόλθςθ τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου με τον Τουριςμό Ο ρόλοσ τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου ςτον τουριςμό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΩΝ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ για ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΩΝ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ για ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΩΝ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ για ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΩΝ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 1 Όπωσ γίνεται εφκολα αντιλθπτό, θ επιλογι τθσ νομικισ μορφισ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. Διενέργειας Διαγωνισμού

Η Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. Διενέργειας Διαγωνισμού Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Σχεδιασμός και υλοποίηση Κέντρου Παροχής Διαδραστικών Ψηφιακών αρχαιολογικών Υπηρεσιών και ανάπτυξη εφαρμογών»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Υπ. Απόφαςθ 7001/Γ2 (ΦΕΚ 1562/27-06-2011) 1) Ειςαγωγή Η ςφγχρονθ κοινωνικι, οικονομικι, πολιτιςμικι και πολιτικι πραγματικότθτα ςτισ κοινωνίεσ δυτικοφ τφπου

Διαβάστε περισσότερα

Σα κφρια ςθμεία και οι βαςικζσ αλλαγζσ του νζου φορολογικοφ νομοςχεδίου:

Σα κφρια ςθμεία και οι βαςικζσ αλλαγζσ του νζου φορολογικοφ νομοςχεδίου: Σα κφρια ςθμεία και οι βαςικζσ αλλαγζσ του νζου φορολογικοφ νομοςχεδίου: Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ 1. Νζα φορολογικι κλίμακα Ειςάγεται μια νζα φορολογικι κλίμακα χωρίσ διακρίςεισ ωσ προσ τθν πθγι προζλευςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Τρεις προσφυγές για την προστασία των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών

Τρεις προσφυγές για την προστασία των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 558 ΣΗΜΕΡΑ Ουδείς αμφισβητεί ότι με τις αλλεπάλληλες κυβερνητικές αποφάσεις διέλυσαν την αγορά ακινήτων. Η τεκμηρίωση του γεγονότος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 13.2.2015 L 38/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/207 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιανουαρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ2.1.5. χζδιο δράςησ για τον θρηςκευτικό τουριςμό ςτισ Κυκλάδεσ Δρ. Πολυξζνη Μοίρα Καθηγήτρια Α.Ε.Ι. Πειραιά Σεχνολογικοφ Σομζα

ΠΕ2.1.5. χζδιο δράςησ για τον θρηςκευτικό τουριςμό ςτισ Κυκλάδεσ Δρ. Πολυξζνη Μοίρα Καθηγήτρια Α.Ε.Ι. Πειραιά Σεχνολογικοφ Σομζα Υποζργο 10 «Δθμιουργία Μθχανιςμϊν Επιςτθμονικισ Ραρακολοφκθςθσ Τουριςμοφ ςτθν Ρεριφζρεια Νοτίου Αιγαίου» τθσ πράξθσ «Ρροβολι του τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ περιφζρειασ Νοτίου Αιγαίου». Δράςθ 2(Δ2): Ολοκλθρωμζνο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΗΡΩΝ»-

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΗΡΩΝ»- Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΗΡΩΝ»- Υποέργο 1-Πληροφοριακό Σύστημα Φοιτητολογίου» Αναθέτουσα Αρχή: Πανεπιστήμιο Κρήτης-Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Τα τεύχη της αναλυτικής διακήρυξης είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο: http://www.trikalacity.gr/prokirikseis. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Τα τεύχη της αναλυτικής διακήρυξης είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο: http://www.trikalacity.gr/prokirikseis. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα 23/9/2015 Νομός Τρικάλων Αριθμ. Πρωτ.: 52428 Δήμος Τρικκαίων Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Ασκληπιού 18 Προς: Ταχ. Κώδ.: 421 00 Τρίκαλα ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΘΗΚΗ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟ ΘΗΚΗ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΗ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3561, 21/12/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3561, 21/12/2001 Ο περί του Ελέγχου της Παραγωγής και Εμπορίας Γενετικού Υλικού των Ζώων και για τα Συναφή Θέματα Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΕΛΤΙΩΣΘ ΤΩΝ ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΘΣ ΔΟΪΑΝΘΣ» ΕΓΟ:

«ΒΕΛΤΙΩΣΘ ΤΩΝ ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΘΣ ΔΟΪΑΝΘΣ» ΕΓΟ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΑΚΘΣ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΧΩΟΤΑΞΙΚΘΣ & ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΘΜΑ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΓΟ: ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας Φ092.22/739 Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπλοκή των παιδιών σε ένοπλες συρράξεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας 1. Η Ελλάδα υπέγραψε το Προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Αριθ.Αποφ: 2/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΘΕΜΑ: Εισήγηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - Άπαντα τα Α.Ε.Ι. Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - Άπαντα τα Α.Ε.Ι. Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού Πληροφορίες: Α. Εμμανουήλ Θεσσαλονίκη, 13-07- 2011 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Τηλ. : 2310 99 5190 Fax: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1065 Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ (Δ12)

ΠΟΛ 1065 Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ (Δ12) ΠΟΛ 1065 ΘΕΜΑ: Κοινοποίθςθ οριςμζνων διατάξεων του άρκρου 5 του ν. 4038/2012 «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ που αφοροφν τθν εφαρμογι του μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015» (ΦΕΚ 14 Α702.02.2012),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 169(I)/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4422 Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013 1489 Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και

Διαβάστε περισσότερα

121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014

121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 121(Ι)/2014 121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πρωτεύσαντες Ε Δημοτικού στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικών 2013 (τα ονόματα των 314 -λόγω ισοβαθμιών- πρώτων)

Οι Πρωτεύσαντες Ε Δημοτικού στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικών 2013 (τα ονόματα των 314 -λόγω ισοβαθμιών- πρώτων) Με την ανακοίνωση των ονομάτων των πρωτευσάντων μαθητών της E και Στ τάξης Δημοτικού ολοκληρώνεται ο 1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικών Δημοτικού 2013. Ο αυξημένος αριθμός τους οφείλεται όχι μόνο στο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Σύγχρονου Πλαισίου Ευρείας Διάθεσης και Ανοικτής Πρόσβασης των Πολιτών στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις και Δρώμενα του Δήμου Φυλής» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Φυλής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 215(Ι)/2012 215(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 Άρθρο: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:6ΦΙΑΗ ΝΚ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Επί του άρθρου 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Επί του άρθρου 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΜΕΡΟΣ Α ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Με τις προτεινόµενες διατάξεις,

Διαβάστε περισσότερα

EΓΚΥΚΛΙΟΣ. 1. Εισαγωγή

EΓΚΥΚΛΙΟΣ. 1. Εισαγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 04/04/2006 Α.Π. 14873/395 ΠΡΟΣ : Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

i) περιλαμβάνεται στους τύπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α' της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ, όπως ισχύει,

i) περιλαμβάνεται στους τύπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α' της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ, όπως ισχύει, ΠΟΛ.1039/26-1-2015 Οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 48 και 63 του ν.4172/2013, αναφορικά με την απαλλαγή ενδο-ομιλικών μερισμάτων και παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. «Δικαιώματα-υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις επιβατικές θαλάσσιες μεταφορές».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. «Δικαιώματα-υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις επιβατικές θαλάσσιες μεταφορές». Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 27-09-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Δ.Θ.Σ. Δ.Ε.Π. Δ.ΕΚ.Ν. Δ.Λ.Υ. Αριθ.Πρωτ.: 3332.12/10/13 Ταχ.Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014

Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014 Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός απο το myastro.gr

Διαγωνισμός απο το myastro.gr Διαγωνισμός απο το myastro.gr Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INFOTYPE ΕΠΕ.» (εφεξής καλούμενη «INFOTYPE»), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. Άρθρο1 Ίδρυση-Επωνυµία-Έδρα-Σκοπός-Μέσα 1. Ιδρύεται στα Ιωάννινα νόµιµα µη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΑΡΓΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Επιστήμης Εισηγητής :Λυγγίτσος Αλέξανδρος

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΑΡΓΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Επιστήμης Εισηγητής :Λυγγίτσος Αλέξανδρος ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΓΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Επιστήμης Εισηγητής :Λυγγίτσος Αλέξανδρος «Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ελλάδα» ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), L 197/30 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.7.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

186(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ

186(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 186(Ι)/2014 186(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 142, 1.6.2012, σ.1 Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, ΑΡΙΘ.ΑΠ. : ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Κανονισμός διαδικασίας χορήγησης άδειας για την εγκατάσταση σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, κεραιοσυστημάτων και υποστηρικτικού εξοπλισμού εντός των πάρκων κεραιών, κατ'

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ. Για το έργο: προμήθεια πολυπύρηνων εξυπηρετητών και παρελκόμενων. Κριτήριο αξιολόγησης: Συμφερότερη προσφορά

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ. Για το έργο: προμήθεια πολυπύρηνων εξυπηρετητών και παρελκόμενων. Κριτήριο αξιολόγησης: Συμφερότερη προσφορά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση Ν. Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης Ταχ. Κώδικας : 71013 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/85 Ο ΗΓΙΑ 2004/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 11ης Μαρτίου 2004.

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/85 Ο ΗΓΙΑ 2004/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 11ης Μαρτίου 2004. 30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/85 Ο ΗΓΙΑ 2004/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Της υπό ίδρυση επιστηµονικής εταιρείας µε την επωνυµία ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΝΕ ΙΜ).

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Της υπό ίδρυση επιστηµονικής εταιρείας µε την επωνυµία ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΝΕ ΙΜ). ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της υπό ίδρυση επιστηµονικής εταιρείας µε την επωνυµία ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΝΕ ΙΜ). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυµία - Έδρα - Σκοπός Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επιστηµονική ένωση µε την

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2012/2013

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2012/2013 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2012/2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Οι εργαστηριακές εξετάσεις αποτελούνται από: Α) Ένα ολιγόλεπτο τεστ. Το τεστ βαθμολογείται και, εφόσον ο βαθμός είναι 5, ακολουθεί Β) Εξέταση τεσσάρων λεπτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 «Βοφρ ςτα ςχολεία!» ΔΕΤΣΕΡΑ 19/9

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 «Βοφρ ςτα ςχολεία!» ΔΕΤΣΕΡΑ 19/9 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 «Βοφρ ςτα ςχολεία!» ΔΕΤΣΕΡΑ 19/9 Θ ςχολικι χρονιά ξεκίνθςε και το Art 4 Fun είναι πανζτοιμο να τθν υποδεχτεί με ζνα μεγάλο EVENT, για τουσ μικροφσ του φίλουσ. Ζνα πλοφςιο πρόγραμμα με εικαςτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

«Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων.» ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

«Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων.» ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΦΑΣ ΦΕΚ 73 Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 31/18 6.2.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς:- (α) εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 29

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανεπίσηµη έκδοση Φεβρουαρίου 2008, βάσει της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκρισή του ( 5-ΗΛ/Β/οικ./8311/09-05-2005 - ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΗΓΗΗ ΣΟΤ Δ.. ΣΗ ΤΚΕΨΗ ΜΕ ΣΑ Δ.. ΣΩΝ ΕΝΩΕΩΝ ΣΙ 10 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2016

ΕΙΗΓΗΗ ΣΟΤ Δ.. ΣΗ ΤΚΕΨΗ ΜΕ ΣΑ Δ.. ΣΩΝ ΕΝΩΕΩΝ ΣΙ 10 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2016 ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΓΟΝΔΩΝ & ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ Βεπανζέπος 22,6 ορ όποφορ, τηλ.: 210.3835093, φαξ: 210.3845434 210.3801227 www.goneis.org, e-mail: omosp.goneon.attikis@gmail.com. ΕΙΗΓΗΗ ΣΟΤ Δ.. ΣΗ ΤΚΕΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ζκκεςθ Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ Για το ζτοσ 2013-14

Ζκκεςθ Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ Για το ζτοσ 2013-14 1 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΥΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΣΕΥΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΥΝΩΝ Ζκκεςθ Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ Για το ζτοσ 2013-14 Φλϊρινα Θμερομθνία 31-12-2014 2 3 ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Θ διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: Διδακτικές ώρες 8 ΘΕΩΡΙΑΣ - ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: Διδακτικές ώρες 8 ΘΕΩΡΙΑΣ - ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 3 Ο ΕΤΟΣ 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ. Άρθρο 27 -Έργο των Διευθυντών των σχολικών μονάδων 1. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής 1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι : α) η εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ 1 Κεφάλαιο Α Αρχές και όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΩΡΕΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ, ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ---------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Παρζμβαςη κ. Ιωάννη Μυλόπουλου

Παρζμβαςη κ. Ιωάννη Μυλόπουλου Παρζμβαςη κ. Ιωάννη Μυλόπουλου Πρφτανη του Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ και Προζδρου του Κζντρου Διάδοςησ Επιςτημών και Μουςείου Τεχνολογίασ ΝΟΗΣΙΣ Θεςςαλονίκη, 11 Απριλίου 2011 Αξιότιμε κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ζκκεςθ Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ Για τα ζτθ 2011-13

Ζκκεςθ Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ Για τα ζτθ 2011-13 1 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΥΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΣΕΥΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΥΝΩΝ Ζκκεςθ Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ Για τα ζτθ 2011-13 Φλϊρινα Θμερομθνία 27-2-2014 2 ΡΛΝΑΚΑΣ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΩΝ 3 1. Θ διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) ΑΡΙΘ. 2137/85 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007 2013» ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την έννοια της ανθρωπιάς ως συμμετοχής στα προβλήματα των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 255, 30.9.2005, σ.22. «Οδηγία 2005/36/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 30474 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τα ταμειακά διαθέσιμα, η άγνοια και η σκοπιμότητα.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τα ταμειακά διαθέσιμα, η άγνοια και η σκοπιμότητα. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τα ταμειακά διαθέσιμα, η άγνοια και η σκοπιμότητα. Νομοθεσία Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 εδ.β και της παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΝΤΑ

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΝΤΑ Μηχαήλ Κ. Νομικός Ο Μιχαήλ Νομικός με καταγωγή από την Αμοργό, αρχικά υπήρξε ιδιοκτήτης τυπογραφείου και εκδότης της εφημερίδας στην Αίγυπτο σε διάσημη εφημερίδα. Αφού επέστρεψε στην Ελλάδα το 1882 αγόρασε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΗΝ ΥΟΡΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΦΟΛΗ ΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΗΝ ΥΟΡΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΦΟΛΗ ΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΦΟΛΗ ΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ : Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ ΟΡΘΟΤ ΕΣΑΙΡΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΣΗΝ ΥΟΡΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΠΟΤ ΑΣΡΙΑ: ΧΑΪΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΠΕΤΘ. ΚΑΘΗΓ.: κ.πιπιλιαγκοποτλο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Η «ανθρωπιά» είναι

Διαβάστε περισσότερα

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014 Ν. 66(Ι)/2014 66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: C

Διαβάστε περισσότερα

-- 1007 -- * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 2

-- 1007 -- * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 2 -- 1007 -- * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21/9/1998 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αριθ.Πρωτ. Ε41/105 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 85 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦ/ΣΗΣ-ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 851-37/18-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.407/80

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.407/80 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.407/80 Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 28/05-12-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 28/05-12-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 28/05-12-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 823-28/05-12-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

5 θ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΡΕΙΨΕΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΙΘΜ. 172/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ43469Θ2Γ-Κ7Ϊ) «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΨΟΫΝ ΟΩΘΜΑΤΫΝ»

5 θ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΡΕΙΨΕΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΙΘΜ. 172/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ43469Θ2Γ-Κ7Ϊ) «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΨΟΫΝ ΟΩΘΜΑΤΫΝ» ΑΔΑ: ΒΛ43469Θ2Γ-Κ7Ϊ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ Λάριςα, 09/07/2013 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 θ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΡΕΙΨΕΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νςθ: Ρεριοχι Μεηοφρλο, ΤΘ. 2101 Τθλ. 2413500840-828-821 Τ.Κ. 41110 -

Διαβάστε περισσότερα

11 ο Φυλλάδιο Ασκήσεων

11 ο Φυλλάδιο Ασκήσεων 11 ο Φυλλάδιο Ασκήσεων 1. Η βακμολογία των φοιτθτϊν ςτο μάκθμα τθσ Στατιςτικισ ακολουκεί Κανονικι Κατανομι με μζςο 75 μονάδεσ. Στθν τελευταία εξεταςτικι, ζνα δείγμα 64 τυχαία επιλεγμζνων γραπτϊν ζδωςε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΜΚ

Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΜΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΜΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑ- ΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ-

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»

«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» Από: Γραµµατεία ιοικητικού Συµβουλίου του Γ.Ν. Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» και του διασυνδεόµενου σε αυτό Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης Πληροφορίες: Φιλιώ Φωτοπούλου Τηλέφωνο: 213-20.58.113 Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Προσκοπικού Πρατηρίου Λευκωσία Μάιος 2010 Περιεχόμενα: 1. Υπόσταση.... 2 2. Σκοπός... 2 3. Λειτουργία... 2 4. Διαχειριστική Επιτροπή..... 2 5. Πελάτες.... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) (κωδικοποιηµένο µέχρι και τον ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α /10.2.2004)) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα Πλοήγησης και Ξενάγησης στο Δήμο Μετσόβου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Προϋπολογισμός: 193.496,00 χωρίς ΦΠΑ (238.000,00 συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ www.rsijournal.eu,www.ladias-chra.gr,www.panteion.gr/topa

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ www.rsijournal.eu,www.ladias-chra.gr,www.panteion.gr/topa 39. Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παράγωγης ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές 40. Ενισχύσεις λειτουργιάς για την προώθηση της παράγωγης ηλεκτρικής ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές 41. Επενδυτικές

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α - Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 6 Α): Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την

Διαβάστε περισσότερα

Ιςοπεδϊνονται τα αςφαλιςτικά μασ δικαιϊματα με τθν πρόταςθ τθσ κυβζρνθςθσ για το Αςφαλιςτικό

Ιςοπεδϊνονται τα αςφαλιςτικά μασ δικαιϊματα με τθν πρόταςθ τθσ κυβζρνθςθσ για το Αςφαλιςτικό ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΚΙΝΗΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ξενοφϊντοσ 15 Α 10551 Ακινα 27.01.2016 Ιςοπεδϊνονται τα αςφαλιςτικά μασ δικαιϊματα με τθν πρόταςθ τθσ κυβζρνθςθσ για το Αςφαλιςτικό «κοπεφω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ υγγροφ 83,11745 Ακινα, Σ 2109285109,2109285106, F 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, http://firstreception.gov.gr ΣΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ, ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Ακινα, 15/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίας και Νέας Γενιάς και του ΟΕΕΚ που ορίζονται από τους οικείους Υπουργούς. στ) Έναν εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Τεχνολογίας και Νέας Γενιάς και του ΟΕΕΚ που ορίζονται από τους οικείους Υπουργούς. στ) Έναν εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 55 56 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2327 (ΦΕΚ 156/31-7-1995 τεύχος Α ) Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας, ρύθµιση θεµάτων έρευνας παιδείας και µετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 Εθνικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση ΑΘΗΝΑ, 09/04/12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η χώρα διανύει την κρισιμότερη περίοδο μετά τη μεταπολίτευση. Δεν πρέπει να ζήσει σε καθεστώς χρεοκρατίας, ούτε όμως

Διαβάστε περισσότερα

^^Οργάνωση και λειτουργία συνεταιρισμού με αντικείμενο νωπά φρούτα και λαχανικά

^^Οργάνωση και λειτουργία συνεταιρισμού με αντικείμενο νωπά φρούτα και λαχανικά Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ Σ.Α.Ο. /ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Σ ^^Οργάνωση και λειτουργία συνεταιρισμού με αντικείμενο νωπά φρούτα και λαχανικά Εισηγήτρια: Λημναίου Παρθένα Σπουδάστριες: Κουβάτση Ουρανία Κουλέτσα Ταηανή Καβάλα 2003

Διαβάστε περισσότερα