ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου»."

Transcript

1 Page 1 of 10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Παραπομπή στην Διακήρυξη Ενότητα Σελίδα Διευκρινιστική ερώτηση Απάντηση ΔΑΔ ΕΛΤΑ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 2 Αναφέρεται ότι «Η ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου». διευκρινίστε αν μπορεί να γίνει σε χώρους του αναδόχου. Αν εξασφαλιστούν οι απαραίτητες άδειες και νομιμοποιήσεις, μπορεί να γίνει και σε χώρους του αναδόχου. 2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 3 Αναφέρεται ότι «Κατά Κατά μέσο όρο, την ψηφιοποίηση του έγγραφα επηρεάζουν αρχείου ο ανάδοχος θα καθημερινά το αρχείο. μεριμνήσει για τα Υπάρχει όμως διακύμανση ακόλουθα: π.χ. κατά την εγγραφή φοιτητών υπάρχει μεγάλος Ψηφιοποίηση όγκος αποφάσεων για νεοπαραγόμενου συνέχιση του οικογενειακού αρχείου. επιδόματος ή στις αρχές του Υποστήριξη των έτους υπάρχει μεγάλος ΕΛΤΑ στην αριθμός βεβαιώσεων συνεχή κατάρτισης για τα διαδικασία εκπαιδευτικά προγράμματα ψηφιοποίησης που πραγματοποιήθηκαν το των νέων προηγούμενο έτος. εγγράφων με ενημέρωση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου...» διευκρινίστε τον εκτιμώμενο όγκο του νεοπαραγόμενου αρχείου.

2 Page 2 of 10 Παραπομπή στην Διακήρυξη Ενότητα Σελίδα Διευκρινιστική ερώτηση Απάντηση ΔΑΔ ΕΛΤΑ 3 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 Αναφέρεται ότι «Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώσει το έργο εντός 3 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης». Είναι λογικό η υπογραφή της σύμβασης να προηγηθεί της Α φάσης. διευκρινίστε εάν η υπογραφή της σύμβασης θα γίνει πριν ή μετά την Α ΦΑΣΗ. 4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2 Αναφέρεται ότι «9. Την φύλαξη του φυσικού αρχείου και την ανάκληση του εφόσον αιτηθεί (π.χ. σε περίπτωση ελέγχου)». προσδιορίστε τον αναμενόμενο ετήσιο όγκο ανακτήσεων. Μπορεί να μην ζητηθεί ποτέ. Εξαρτάται από τις απαιτήσεις των ελεγκτών.

3 Page 3 of 10 Παραπομπή στην Διακήρυξη Ενότητα Σελίδα Διευκρινιστική ερώτηση Απάντηση ΔΑΔ ΕΛΤΑ 5 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ- ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 7/9 Στον πίνακα «Πρόσθετες Υπηρεσίες Μετά την Οριστική Παραλαβή του Έργου», στην σειρά 2, αναφέρετε «Μεταφορά και παράδοση του φυσικού αρχείου σε χώρο ή χώρους που θα υποδειχθεί από τον κύριο του έργου». επιβεβαιώστε ότι το συγκεκριμένο κατ αποκοπή κόστος βαρύνει μόνο ένα από τα 3 έτη ανεξαρτήτως έτους. Αναφέρεται σε ένα έτος.

4 Page 4 of 10 Παραπομπή στην Διακήρυξη Ενότητα Σελίδα Διευκρινιστική ερώτηση Απάντηση ΔΑΔ ΕΛΤΑ 6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 Αναφέρεται ότι «Η ΔΑΔ θα αποφασίζει επίσης αν συγκεκριμένα έγγραφα θα πρέπει να ψηφιοποιηθούν ή απλώς να διατηρηθούν στο φυσικό φάκελο χωρίς ψηφιοποίηση». διευκρινίστε αν τα συγκεκριμένα έγγραφα θα φέρουν ειδική σήμανση. Προφανώς τα έγγραφα θα σημανθούν κατάλληλα από τα στελέχη της ΔΑΔ. 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 Αναφέρεται ότι «Η προετοιμασία του αρχειακού υλικού για ψηφιοποίηση θα γίνεται σταδιακά ανά αριθμό φακέλου του αρχείου και ανά έτος με την συνδρομή εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου ή ομάδας της ΔΑΔ». επιβεβαιώστε ότι ο ανάδοχος δεν θα έχει καμία συμμετοχή στην προετοιμασία και παράδοση του αρχειακού υλικού πέραν της υπογραφής του Πρακτικού Παράδοσης. Η απαίτηση της ΔΑΔ περιγράφεται λεπτομερώς και με σαφήνεια.

5 Page 5 of 10 Παραπομπή στην Διακήρυξη Ενότητα Σελίδα Διευκρινιστική ερώτηση Απάντηση ΔΑΔ ΕΛΤΑ 8 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 3 Αναφέρεται ότι «Για το τυχόν αρχείο της ΔΑΔ που είναι ήδη ψηφιοποιημένο.θα συμφωνηθούν με την ΔΑΔ και την διεύθυνση πληροφορικής των ΕΛΤΑ». προσδιορίστε τον σχετικό όγκο των ψηφιοποιημένων αρχείων που θα χρειαστεί να μετατραπούν και να τεκμηριωθούν. Πρόκειται για πρακτικά και αποφάσεις του Συμβουλίου Υπηρεσιακών Μεταβολών ανά έτος, από το 1987 μέχρι το 2012 που είναι αποθηκευμένα σε CD. Το αρχείο αυτό ίσως δε θα χρειαστεί να μετατραπεί ή να τεκμηριωθεί, παρά μόνο απλά να ενσωματωθεί στο ψηφιοποιημένο αρχείο. 9 Διευκρινιστική ερώτηση Απάντηση ΔΑΔ ΕΛΤΑ Σε διαφορετικά σημεία της διακήρυξης αναφέρονται τα παραδοτέα της διαδικασίας ψηφιοποίησης με διαφορετικά formats: multi TIFF με κατάλληλες μεθόδους συμπίεσης (σελ 3 Παραρτήματος), ασυμπίεστα αρχεία μορφής multi TIFF και αρχεία text under image πχ PDF/A με εικόνα και μεταδεδομένα (σελ 5 Παραρτήματος). Αυτά είναι αντιφατικά. Θεωρούμε ότι με δεδομένες τις ανάγκες όπως γενικότερα περιγράφονται στο RFP και την χρήση πλατφόρμας ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης εγγράφων, συμπιεσμένα αρχεία multi TIFF, με τα μεταδεδομένα σε βάση δεδομένων εντός πλατφόρμας Τα formats θα πρέπει να είναι pdf/a (με τα μεταδεδομένα) και multi tiff συμπιεσμένο (δεν είναι απαραίτητο να είναι tiff ασυμπίεστο), με τον τρόπο που περιγράφεται στη διακήρυξη, ώστε να εξασφαλίζεται, σε περίπτωση μεταφοράς του αρχείου, η δυνατότητα να αναδημιουργηθεί η βάση των μεταδεδομένων, με διαδικασία reindexing.

6 Page 6 of 10 καλύπτουν τις απαιτήσεις και δεν χρειάζονται τρία διαφορετικά παραδοτέα. Τα αρχεία (εικόνες και βάση) θα μπορούν να γίνουν export μέσω της πλατφόρμας. Παρακαλώ επιβεβαιώστε. 10 Διευκρινιστική ερώτηση Απάντηση ΔΑΔ ΕΛΤΑ Στην σελίδα 1 των Τεχνικών Απαιτήσεων αναφέρεται η απαίτηση ψηφιακής υπογραφής σε κάθε έγγραφο. Αυτό θα δημιουργήσει σημαντικές καθυστερήσεις στην διαδικασία ψηφιοποίησης, ενώ με δεδομένο ότι θα χρησιμοποιηθεί επαγγελματική πλατφόρμα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης, η οποία διασφαλίζει την μη αλλοίωση των εκεί αποθηκευμένων εγγράφων, δεν προσφέρει πρόσθετες διασφαλίσεις. Γενικότερα, ηλεκτρονικές υπογραφές σε έγγραφα χρησιμοποιείται όταν δεν υπάρχει φυσικό έγγραφο, και δη όταν το αρχείο δημιουργείται ηλεκτρονικά (workflows κλπ), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητα του ηλεκτρονικού εγγράφου. Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι εάν χρησιμοποιείται ηλεκτρονική που να διασφαλίζει την ακεραιότητα των εγγράφων και να επιτρέπει πάντοτε την ανάκτηση του αρχικού εγγράφου, δεν απαιτείται ψηφιακή υπογραφή εφόσον υπάρχει το φυσικό πρωτότυπο έγγραφο. Η ψηφιακή υπογραφή απαιτείται, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα και η πιστότητα των εγγράφων και να αποτραπεί ο κίνδυνος αλλοίωσης αυτών. Αυτό θα μειώσει τα αιτήματα ανακλήσεων.

7 Page 7 of Διευκρινιστική ερώτηση Απάντηση ΔΑΔ ΕΛΤΑ Από την διακήρυξη (σελ 1 Παραρτήματος) διαφαίνεται ότι μόνα μεταδεδομένα που θα χαρακτηρίζουν κάθε έγγραφο θα είναι όσα θα αναγράφονται στο πρακτικό παράδοσης που θα παραδίδεται από τα ΕΛΤΑ, μαζί με τα έγγραφα, ήτοι η αρίθμηση/ονομασία του φακέλου ή υποφακέλου στο οποίο το έγγραφο ανήκει, ο αριθμός πρωτοκόλλου του, η κατηγορία του εγγράφου καθώς και τυχόν συσχέτιση με άλλο έγγραφο. Εκτιμάμε ότι το πρακτικό παράδοσης θα παραδίδεται και ηλεκτρονικά. Επίσης θεωρούμε ότι σε περίπτωση που ο Ανάδοχος το υποστηρίξει τεχνικά, στα έγγραφα θα μπορεί να επικολληθεί από τα ΕΛΤΑ, κατά την δημιουργία του πρακτικού, και μοναδικός κωδικός barcode που θα προμηθεύσει ο Ανάδοχος, έτσι ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του έργου ψηφιοποίησης. Παρακαλώ επιβεβαιώστε. Αυτό μπορεί να οριστικοποιηθεί κατά την α φάση του έργου. Ο barcode θα πρέπει να ενσωματώνεται στα μεταδεδομένα των ψηφιοποιημένων αρχείων. 12 Διευκρινιστική ερώτηση Απάντηση ΔΑΔ ΕΛΤΑ Στην σελίδα 3 του Παραρτήματος αναφέρεται ότι η δομή των μεταδεδομένων πρέπει να είναι συμβατή με το υφιστάμενο σύστημα HRM των ΕΛΤΑ. Για να μπορέσουμε να αναλύσουμε τις ακριβείς απαιτήσεις του έργου πρέπει να έχουμε τις προδιαγραφές της ζητούμενης δομής. Παρακαλώ διευκρινίστε. Επίσης, από την ανάλυση της Προκήρυξης, δεν διαφαίνεται απαίτηση σύνδεσης της πλατφόρμας διαχείρισης Στα μεταδεδομένα του εγγράφου θα πρέπει να υπάρχει αντιστοίχηση με τις συγκεκριμένες οντότητες του HRM (π.χ. μεταθέσεις, αναθέσεις, κ.ο.κ.). Η αιτούμενη κατηγοριοποίηση αφορά κοινή κατηγοριοποίηση με το HRM που θα οριστικοποιηθεί κατά την α φάση του έργου. Δεν απαιτείται η σύνδεση της πλατφόρμας διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων του Αναδόχου με τα συστήματα του ΕΛΤΑ.

8 Page 8 of 10 ηλεκτρονικών εγγράφων του Αναδόχου με τα συστήματα των ΕΛΤΑ (αναφέρεται μόνο ότι η δομή των μεταδεδομένων πρέπει να είναι συμβατή). Σε περίπτωση που απαιτείται σύνδεση πρέπει να περιγραφούν οι ακριβείς προδιαγραφές. Παρακαλώ διευκρινίστε. 13 Διευκρινιστική ερώτηση Απάντηση ΔΑΔ ΕΛΤΑ Στην σελίδα 2 των τεχνικών απαιτήσεων παρουσιάζεται ως επιθυμητή η πρόσβαση στην πλατφόρμα διαχείρισης εγγράφων μέσω web, και με λογισμικό ελευθέρου ανοιχτού κώδικα (open source). Από την στιγμή που η χρήση της πλατφόρμας προσφέρεται ως υπηρεσία, θεωρούμε ότι δεν είναι απαραίτητη, ούτε προσφέρει ποιοτική αναβάθμιση η χρήση πλατφόρμας open source. Παρακαλώ επιβεβαιώστε. Επίσης, κρίνουμε προτιμητέο, για λόγους ασφαλείας, η πλατφόρμα η οποία πρέπει να υποστηρίζει την διαδικασία διαχείρισης των εγγράφων μέσω webclient, να μην επιτρέπει την διαχείριση των χρηστών μέσω webclient (όλες οι κινήσεις διαχείρισης να μπορούν να γίνουν μέσω webclient, αλλά όχι η διαχείριση των χρηστών, όπου για λόγους ασφαλείας, το web θα χρησιμοποιείται μόνο ως μέσο επικοινωνίας). Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι διαχείριση των χρηστών μπορεί μέσω web, αλλά σε κανονικό client της πλατφόρμας (όχι web). Η opensource ζητείται κατά προτίμηση και όχι κατ αποκλειστικότητα (είναι επιθυμητή, όχι όμως και απαραίτητη). Ο προσφέρων μπορεί να επιλέξει. Το πλήθος των αδειών δεν θα πρέπει να επιβαρύνει το κόστος (ιδίως σε περίπτωση διαφοροποίησης του αριθμού των χρηστών). Η απαίτηση του ΕΛΤΑ αφορά τη διαχείριση των χρηστών με ασφάλεια, με διαβάθμιση ρόλων - δικαιωμάτων πρόσβασης χρηστών και τη δυνατότητα να γίνεται (η διαχείριση), από τις θέσεις εργασίας των ΕΛΤΑ. Είναι ευθύνη του προσφέροντος να επιλέξει την πλατφόρμα και τον τρόπο με τον οποίο θα ικανοποιείται αυτή η απαίτηση (με ή χωρίς client).

9 Page 9 of Διευκρινιστική ερώτηση Απάντηση ΔΑΔ ΕΛΤΑ Στην παράγραφο 6.1 του κυρίως σώματος της διακήρυξης αναφέρεται η απαίτηση φυσικής παρουσίας φυλάκων σε 24ωρη βάση. Παρακαλώ διευκρινίστε εάν σε περίπτωση που τα συστήματα ηλεκτρονικής προστασίας μπορούν να προσφέρουν αντίστοιχη προστασία (πχ με αυτόματη remote πρόσβαση στα συστήματα παρακολούθησης σε περίπτωση συμβάντος, σε συνδυασμό με υπηρεσίες άμεσης επέμβασης), αυτό αρκεί, ή εάν απαιτείται σε κάθε περίπτωση φυσική παρουσία, η οποία δεν προσφέρει ουσιαστικά πρόσθετη διασφάλιση. Ισχύουν τα αναφερόμενα στην διακήρυξη. 15 Διευκρινιστική ερώτηση Απάντηση ΔΑΔ ΕΛΤΑ Στην παράγραφο του κυρίως σώματος της διακήρυξης αναφέρεται η απαίτηση πιστοποίησης για ασφάλεια δεδομένων, όπως πχ ISO Το Πιστοποιητικό πρέπει να είναι διαθέσιμο κατά την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν διαθέτει ακόμα σχετική πιστοποίηση αλλά είναι σε διαδικασία πιστοποίησης ISO 27001, αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την υπογραφή της σύμβασης και την έναρξη του έργου.

10 Page 10 of Διευκρινιστική ερώτηση Απάντηση ΔΑΔ ΕΛΤΑ 1.4 Μέσα στο φάκελο προσφοράς θα τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία. διευκρινίστε εάν η οικονομική προσφορά, τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά θα τοποθετηθούν σε ξεχωριστούς φακέλους, εντός του φακέλου προσφοράς. Η οικονομική προσφορά, τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά θα τοποθετηθούν σε ξεχωριστούς φακέλους, εντός του φακέλου προσφοράς, πλην όμως η αποσφράγιση όλων των φακέλων θα γίνει την ίδια ημερομηνία δηλ στις 06/06/ Διευκρινιστική ερώτηση Απάντηση ΔΑΔ ΕΛΤΑ... Σημειώνεται ότι η τιμή φύλαξης θα είναι ίδια και για τα 3 έτη. Ισχύει ότι έχει απαντηθεί στην ερώτηση 2. διευκρινίστε εάν θα προκύπτει νεοπαραγόμενος προς φυσική φύλαξη όγκος αρχειακού υλικού. Εάν ναι, παρακαλούμε προσδιορίστε τον μηνιαίο όγκο.

ΑΔΑ: ΒΛΓΠΙ-ΙΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΛΓΠΙ-ΙΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΠΙ-ΙΣΗ ΑΔΑΜ: 13PROC001766525 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθμ. πρωτ. : 7186 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι διευκρινήσεις στα αιτήματα υποψηφίων που υποβλήθησαν με βάση το Άρθρο 4 του Μέρους Α της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού έχουν ως ακολούθως:

Οι διευκρινήσεις στα αιτήματα υποψηφίων που υποβλήθησαν με βάση το Άρθρο 4 του Μέρους Α της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού έχουν ως ακολούθως: ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού με Αριθμό Πρωτοκόλλου Διακήρυξης 2050/21-2-2011 για το Έργο «Ανάπτυξη Ο.Π.Σ. & Υλοποίηση ψηφιακών δράσεων του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τμήμα Σχεδιασμού Συστημάτων Φορέα

Περιεχόμενα. Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τμήμα Σχεδιασμού Συστημάτων Φορέα ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ -ΤΜ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιεχόμενα 1.1 Στοιχεία του Φορέα... 3 1.2 Σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 1 Ερώτηση 1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Διευκρίνηση 1 ΔΙΕΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πίνακας Περιεχομένων 1. Περιγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης...2 2. Διαστασιολόγηση Έργου...2 3. Απαιτήσεις ΔΕΔΔΗΕ...7 3.1 Γενικές Απαιτήσεις...7 3.2 Υπηρεσίες Ετοιμασίας Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Πατρών

Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Πατρών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 36925 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 2-11-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495934 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: α) Η µε Α.Π. 2802/28.7.2014 απόφαση επανάληψης προκήρυξης ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού 11/2014.

Σχετ: α) Η µε Α.Π. 2802/28.7.2014 απόφαση επανάληψης προκήρυξης ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού 11/2014. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού διαχείρισης και εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)»

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)» ΑΔΑ: ΩΜΡ1Χ-5ΒΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 09 Ιουλίου 2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.937/1/17190 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες : Τηλέφωνα : Fax : E-mail : Ταχ. Δ/νση : Γεωργιάδου Χρύσα (Δικαιολογητικά) Κυρίτση Σοφία (Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) ΟΠΣ 482383 Πράξη «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

-1- Α4.5 Β4.2. Α/Α Eρώτημα Παραπομπή Απάντηση

-1- Α4.5 Β4.2. Α/Α Eρώτημα Παραπομπή Απάντηση ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ» Πέραν των απαντήσεων της Αναθέτουσας Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Παράγραφος) Α/Α

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Παράγραφος) Α/Α Α/Α ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Παράγραφος) ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Τεύχος Α Α4.4 & Α4.5 Παρακαλούμε διευκρινίστε αν κατά την περίοδο εγγύησης και συντήρησης απαιτείται η προμήθεια νέων εκδόσεων για το έτοιμο λογισμικό, ή αρκεί

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη. Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Λογισμικού της Ε.Β.Ε. ως προς τις ομάδες β & γ.

Προκήρυξη. Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Λογισμικού της Ε.Β.Ε. ως προς τις ομάδες β & γ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πανεπιστημίου 32 Αθήνα 06-05- 2014 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Αρ. Πρωτ. : 767 Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 08/10/2013 ΜΕΧΡΙ 22/10/2013

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 08/10/2013 ΜΕΧΡΙ 22/10/2013 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

-1- C3.5 Η προδιαγραφή αποτελεί ελάχιστη απαίτηση και μπορεί να καλυφθεί από οποιοδήποτε σύγχρονο εξοπλισμό την πληρεί.

-1- C3.5 Η προδιαγραφή αποτελεί ελάχιστη απαίτηση και μπορεί να καλυφθεί από οποιοδήποτε σύγχρονο εξοπλισμό την πληρεί. -1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Α/Α Eρώτημα Παραπομπή Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18-11-2014. Αριθ. Πρωτ. 3319

Αθήνα, 18-11-2014. Αριθ. Πρωτ. 3319 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ Αθήνα, 18-11-2014 Αριθ. Πρωτ. 3319 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ktellefkadas.gr/?module=site downloads&view=48&lang=el

http://www.ktellefkadas.gr/?module=site downloads&view=48&lang=el ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495888 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Ψηφιοποίηση Φακέλου Ασθενή και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας µε αναβάθµιση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενή του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκοµείου Τρίπολης Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 1 / 48 1. Γενικά 1.1 Το ΥΕΝ προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.1/2015(αρ.πρ.1093/16-01-2015) Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

ΑΡ.1/2015(αρ.πρ.1093/16-01-2015) Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ.1/2015(αρ.πρ.1093/16-01-2015) Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες ψηφιοποίησης ιστορικού αρχείου: Τεκμηρίωση, κανονικοποίηση συσχέτιση φακέλου ασθενή με το ηλεκτρονικό μητρώο

Διαβάστε περισσότερα

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22/3/2011 Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου παρουσίασης στοιχείων συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Η Σμύρνη των Δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο} Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού. για το Έργο

Διακήρυξη. Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού. για το Έργο Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Ψηφιοποίηση της Βιβλιοθήκης της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.)» Κωδικός ΟΠΣ: Κωδικοί CPV: Προϋπολογισμός: (περιλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής ΑΔΑ: ΒΕΔΓ469ΒΒΡ-ΔΨΗ Αθήνα, 05.03.2013 Αρ.Πρωτ.: Ε.Γ.39.Τ1/2687 Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Η εταιρία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.» (ΟΣΚ ΑΕ) προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Ψηφιοποίηση της Βιβλιοθήκης της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.) Αναθέτουσα Αρχή: Ένωσις Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ktpae.gr Αναφορικά µε τη δηµόσια διαβούλευση των ως άνω υποέργων συµµετείχαν 7 εταιρείες και ένας ηµόσιος Φορέας.

http://www.ktpae.gr Αναφορικά µε τη δηµόσια διαβούλευση των ως άνω υποέργων συµµετείχαν 7 εταιρείες και ένας ηµόσιος Φορέας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 270966 Πράξη ΕΘΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ Υποέργα 3 έως 7 - Ψηφιοποίηση Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων Οµάδων Α, Β, Γ, και Ε αντίστοιχα ιάρκεια ιαβούλευσης Από 17-5-2011 Έως

Διαβάστε περισσότερα