Корпоративно подоходно облагане в България

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Корпоративно подоходно облагане в България"

Transcript

1 Корпоративно подоходно облагане в България

2

3 Корпоративно подоходно облагане в България Накратко Данъчна ставка на корпоративния данък (%) 10 Данъчна ставка на капиталовите печалби (%) 10 Данъчна ставка върху приходи от клонове (%) 10 Данък, удържан при източника (%) (a) Дивиденти 5 (б)(в) Лихва 5/10 (г)(д) Данък върху авторски и лицензионни възнаграждения от патенти, ноу-хау и т.н. 5/10 (г)(д) Възнаграждения за технически услуги 10 (д) Наем и плащания на лизинг, приходи от споразумения за франчайз и факторинг с източник в Република България 10 (д) Нетни оперативни загуби (години) Пренасяне назад на данъчна загуба 0 Пренасяне напред на данъчна загуба 5 (a) Считано от 2010 г. получател на приходи с източник в Република България, който е местно лице за данъчни цели на държава-членка на Европейския съюз (ЕС) или на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и подлежи на данък, удържан при източника, може да подаде искане за приспадане на разходи, направени във връзка с тези приходи. Искането за възстановяване на корпоративен данък трябва да бъде подадено до 31 декември на годината, следваща годината, в която е направен разходът. (б) С този данък не се облагат плащания към предприятия, които са местни лица за данъчни цели на България или на държава-членка на ЕС или ЕИП. (в) Тази ставка може да бъде намалена чрез данъчни спогодби за дивиденти, изплащани в полза на предприятия, които не са местни лица за данъчни цели на държава-членка на ЕС или ЕИП. (г) Приходите, получени от акционер от държава-членка на ЕС с лихва от най-малко 25 %, поддържана поне две години, ще бъдат предмет на 5% данък, удържан при източника. (д) С този данък се облагат плащания само към лица, които не са местни лица за данъчни цели, и може да бъде намален въз основа на приложима данъчна спогодба.

4 Данъци върху корпоративни доходи и печалби Данък печалба Българските компании подлежат на данък печалба, реализирана от дейности в страната и чужбина. Български компании са тези които са учредени в България. Чуждестранните компании подлежат на облагане в България с данък печалба, само по отношение на печалбата, реализирана чрез място на стопанска дейност в страната, както и върху доходите с източник в Република България. Данъчна ставка на корпоративния данък Данък печалба е в размер на 10%. С еднократен данък от 10% се облагат определени разходи, като например такива, свързани с трудовоправни отношения непарични придобивки за служителите (социални разходи) и представителни разходи, което води до увеличаване на ефективната данъчна ставка за предприятията, които правят подобни разходи (виж стр. 5). Печалби и загуби от разпореждане с имущество Печалбите от продажба на активи, включително акции, подлежат на облагане с данък при стандартната ставка на корпоративния данък от 10%. Не е предвидена възможност за пренасяне напред на данъчна загуба. Загубите от разпореждане с имущество се приспадат за данъчни цели (данък печалба). Печалбите, реализирани от продажбата на акции чрез българския фондов пазар или фондови борси в страни-членки на ЕС или ЕИП са освободени от облагане с данък. По сходен начин, загуби от продажба на акции чрез подобни фондови борси не се приспадат за данъчни цели. Администриране Данъчната година е календарната година. Годишни данъчни декларации за данък печалба се подават до 31 март на годината, следваща данъчната година, за която се дължи данъка. Подлежащите на облагане компании трябва да правят авансови месечни вноски за дължания от тях данък. Новоучредени търговски дружества и предприятия, чиито продажби не надвишават лв. за предходната данъчна година, не са длъжни да правят авансови вноски. За периода от 1 януари до 31 март данъчната основа за месечните авансови вноски е 1/12 от данъчната печалба реализирана две години преди настоящата данъчна година. За периода от 1 май до 31 декември данъчната основа е 1/12 от данъчната печалба за предходната данъчна година. За месец април данъчната основа е 1/12 от данъчната печалба за предходната данъчна година, умножена три пъти по разликата между тази сума и месечната авансова вноска за периода от 1 януари до 31 март. В зависимост от това дали данъчната печалба преди две години е била по-ниска или по-висока от данъчната печалба през предходната година, прилагането на това правило може да доведе до увеличаване или намаляване на данъчната основа. Данъчната ставка за изчисляване на авансовите вноски е 10%. Компании и предприятия, реализирали загуби през предходната година, трябва

5 Корпоративно подоходно облагане в България да правят тримесечни авансови вноски на базата на реалната им данъчна печалба за съответното тримесечие. Не се изисква плащане за последното тримесечие. Месечните авансови вноски са платими до 15-то число на съответния месец; тримесечните авансови вноски се заплащат до 15 дни след изтичане на съответното тримесечие. Компаниите трябва да заплатят дължимия за данъчната година данък печалба, като приспаднат размера на авансовите вноски, до 31 март на следващата година. Еднократният данък върху някои определени разходи (виж стр. 5) се заплаща на 15-то число от месеца, следващ месеца, в който са платени разходите. Дивиденти С 5% данък при източника се облагат дивиденти, платени от български търговски дружества на компании, които не са местни лица за данъчни цели на страни-членки на ЕС или ЕИП, както и скрито разпределение на печалби към местни лица на страни-членки на ЕС или ЕИП. Преводите на печалбите от клонове в собствените им страни не се облагат с данък, удържан при източника. Чуждестранни данъчни облекчения Българските компании имат право на данъчен кредит за идентични или сходни данъци, налагани в чужбина. Данъчният кредит е ограничен до размера на данъка, който би бил дължим в България върху дохода, предмет на чуждестранния данък. В допълнение към това, данъчният кредит се определя за всяка държава и за всеки вид доход поотделно. Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане, по които България е страна обичайно предвиждат освобождаване от облагане с данък в България на доходи, реализирани от чуждестранни имоти и чуждестранно място на стопанска дейност. Определяне на данъчната печалба Общи условия Данъчната печалба се определя на базата на годишните финансови отчети, изготвени в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане (IFRS) или българските счетоводни стандарти за малки и средни предприятия. Въпреки това, облагаемият доход не се равнява на печалбата, показана във финансовия отчет, тъй като за данъчни цели се правят някои изменения на финансовия резултат, свързани например с начисления за бонуси, неизползван платен годишен отпуск на служители, амортизация и обезценка на активи. Отписването на активи в резултат на обезценка не се приспада за данъчни цели. Загубата се приспада при реализация на актива. Материални запаси Всички методи за оценка на материални запаси, които са приложими съгласно международните стандарти за финансово отчитане, могат да се използват за данъчни цели. За производствени предприятия количеството суровина, надвишаващо обичайното количество суровина, необходимо за производството на дадена единица,

6 се третира като избягване на данъчно облагане и е предмет на корекция за данъчни цели. Провизии Обезценка и отписване на вземания не се приспадат за данъчни цели до тяхното осъществяване или изтичането на петгодишния давностен срок за предявяване на иск в съда. Провизии за задължения не се приспадат за данъчни цели до тяхното осъществяване. Данъчна амортизация Данъчната амортизация на дълготрайни активи се определя въз основа на линейния метод. Законът определя следните амортизационни норми за различните категории активи. Категория Активи 1 Сгради, съоръжения, предавателни устройства, преносители на електрическа енергия и съобщителни линии 2 Машини, производствено оборудване и друга апаратура 3 Транспортни средства, без автомобили; покритие на пътища и на самолетни писти 4 Компютри, софтуер и право на използване на софтуер, мобилни телефони Годишна данъчна амортизационна норма (%) 4 30 (a) 5 Автомобили 25 6 Дълготрайни материални и нематериални (б) активи, за които има ограничен срок за ползване 7 Други материални активи 15 (a) Амортизационната норма може да нарасне до 50% за нови машини за инвестиционни цели. (б) Амортизационната норма се определя чрез разделяне на 100 на броя години на правното ограничение. Годишната норма не може да превишава 33 1/3 % Законът за корпоративното подоходно облагане съдържа мерки, изискващи търговските дружества да изготвят данъчен амортизационен план. Репутацията, възникнала в резултат на бизнес комбинация, не се счита за данъчно амортизируем актив. Приспадане на загуби пет години напред. Загубите не могат да се пренасят назад. Групи от компании Българският закон не включва мерки за подаване на консолидирани (групови) данъчни декларации за данък печалба или приспадане на загуби в рамките на една група. Данъчни загуби могат да се пренасят до

7 Корпоративно подоходно облагане в България Други значими данъци, прилагани по отношение на компаниите в България Таблицата по-долу обобщава останалите значими данъци. Вид данък Ставка (%) Данък добавена стойност; налаган върху всички вътрешни доставки на стоки и услуги, внос и придобивания в рамките на ЕС в България Еднократен данък върху разходи; налаган на данъкоплатци за непарични придобивки и представителни разходи; сумата на тези разходине се облага отново с данък при получателя на тези придобивки Данък върху недвижимите имоти; ставката варира в отделните общини Данък при прехвърляне на собствеността върху недвижими имоти; ставката варира в отделните общини дo дo 3 Други Валутен контрол Официалната българска валута е лева (BGN). Обменният валутен курс на лева спрямо еврото е фиксиран на BGN = EUR 1. България не налага контрол върху обмяната на валута. Въпреки това, съществуват някои изисквания за предоставяне на информация. Всяка търговска сделка между местни и чуждестранни лица, свързана с финансови кредити или преки инвестиции на местно търговско дружество или едноличен търговец в чужбина, трябва да бъде декларирана за целите на статистиката в Българската Народна Банка (БНБ) в рамките на 15 дни след датата на сделката. Съгласно Валутния закон, банкови плащания в размер до лева могат да се правят свободно след като платецът декларира целта на плащането. За плащания в размер над лева трябва да бъдат изпълнени определени изисквания, включително представянето на някои документи в банката. Законът не поставя ограничения за размера на чуждестранна валута, която може да бъде закупена или внесена в България. Български и чуждестранни физически лица могат да изнасят чуждестранна валута в размер до без да подават декларация. Физическото лице трябва да подаде декларация при износ, надхвърлящ При износ на парични средства, надвишаващи или тяхната равностойност в друга валута, физическото лице трябва да представи пред митническите власти документ от данъчните

8 власти, удостоверяващ че той или тя няма данъчни задължения. Слаба капитализация Разпоредбите относно слабата капитализация регулират приспадането на разходите за лихви, свързани с определени сделки, като например следните: Заеми от свързани и несвързани страни Договори за финансов лизинг, сключени между свързани лица Банкови заеми, получени от свързани лица или гарантирани от свързани лица Ако общият размер на дълга (задълженията) на дадена компания надвишава три пъти размера на собствения й капитал, се задействат ограниченията за приспадане на разходите за лихви за данъчни цели. Приспадането на нетния размер на разходите за лихви, предмет на разпоредбите за слаба капитализация (след приспадане на приходите от лихви), е ограничено до 75% от счетоводния финансов резултат преди всички разходи и приходи от лихви и данъци (EBIT). Ако счетоводният финансов резултат преди да се вземат предвид разходите за лихви е отрицателна величина, пълният размер на разхода за лихви е неприспадаем. Скрито разпределение на печалба Корекции на облагаемия доход в резултат на нарушение на принципа на трансферните цени в сделка между несвързани лица се третират като скрито разпределение на печалба. Скритите разпределения на печалба се третират като дивиденти и са съответно предмет на 5% данък при източника. В допълнение към това се налага административна санкция в размер на 20% от размера на дивидента. Определението за скрито разпределение на печалба бе изменено и включва суми, които не са свързани с осъществяваната от данъчно задълженото лице дейност или превишаващи обичайните пазарни нива, начислени, изплатени или разпределени под каквато и да е форма в полза на акционерите, съдружниците или свързани с тях лица, с изключение на дивиденти. Увеличението на финансовия резултат за данъчни цели съгласно българските разпоредби за слаба капитализация може да бъде временна разлика, тъй като разпоредбите позволяват петгодишно пренасяне напред на непризнатите за данъчни цели разходи за лихви, като се прилагат гореописаните ограничения.

9 Корпоративно подоходно облагане в България Ставки на данъка, удържан при източника, съгласно СИДДО, по които България е страна Ставките на данъка, удържан при източника, определени в сключени от България спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, са показани в таблицата по-долу. Дивиденти (y) Лихва Авторски и лицензионни възнаграждения % % % Албания 5/15 (з) Алжир Армения 5/10 (м) 10/5 (ии) 10/5 (йй) Австрия Азербайджан 8 0/7 (аа) 5/10 (бб) Бахрейн 0/5 (кк) 5 0/5 (лл) Беларус Белгия Канада 10/15 (н) Китай /10 (a) Хърватска Кипър 5/10 (с) 7 10 Чехия Дания 5/15 (б) 0 0 Египет Естония 0/5 (вв) 0/5 (гг) 5 Финландия 10 (в) 0 0/5 (г) Франция 5/15 (д) 0 5 Грузия Германия 15/5 (мм) 5 5 Гърция Унгария Индия Индонезия Иран Ирландия 5/10 (с) 5 10 Израел 7.5 5/10 (ф) 7.5 Италия Япония 10/15 (е) Йордания 10 0/10 (дд) 10 (a) Ставката от 7% важи за авторски и лицензионни възнаграждения за правото на използване на промишлено, търговско и научно оборудване; ставката от 10% важи за други авторски и лицензионни възнаграждения. (б) Ставката от 5% се прилага, ако получателят е дружество (различно от гражданско дружество), което притежава пряко поне 25% от капитала на дружеството, което изплаща дивидентите. (в) Тази ставка се прилага спрямо дивиденти, изплатени от Финландия към България. Спогодбата не предвижда ставка за данък, удържан при източника, за дивиденти, изплатени от България към Финландия. (г) Ставката от 5% важи за авторски и лицензионни възнаграждения за специфични видове интелектуална собственост. Ставката за други видове авторски и лицензионни възнаграждения е 0%. (д) Ставката от 5% се прилага, ако получателят на дивидентите е дружество (различно от персонално дружество), което притежава пряко най-малко 15% от капитала на дружеството, плащащо дивидентите; став-

10 Дивиденти (y) Лихва Авторски и лицензионни възнаграждения Казахстан Северна Корея Южна Корея 5/10 (й) 10 5 Кувейт 0/5 (х) 5 10 Латвия 5/10 (б) 5 5/7 (ц) Ливан Литва 0/10 (ъ) Люксембург 5/15 (з) 0/10 (зз) 5 Македония 5/15 (п) 0/10 (дд) 10 Малта 0 (ж) 0 10 Молдова 5/15 (з) Монголия Мароко 7/10 (р) Холандия 5/15 (и) 0 0 Норвегия Полша Португалия Катар 0 0/3 (нн) 5 Румъния 10/15 (л) Русия Сингапур Словакия Словения 5/10 (б) 5 5/10 (ч) Южна Африка 5/15 (з) 5 5/10 (щ) Испания 5/15 (и) 0 0 Швеция Швейцария 5/15 (з) 10 0 Сирия Тайланд 10 10/15 (т) 5/15 (у) Турция 10/15 (o) Украйна 5/15 (и) ОАЕ 0/5 (ee) 0/2 (жж) 0/5 (жж) Великобритания САЩ 0/5/10 (ю) 0/5 (я) 5 Узбекистан Виетнам Югославия 5/15 (з) Зимбабве 10/15 (k) Страни без спогодби ката от 15% се прилага при други дивиденти. (е) Ставката от 10% важи, ако получателят е юридическо лице, което владее не по-малко от 25% от акциите с право на глас в дружеството, изплащащо дивидентите, за минимум шест месеца преди края на счетоводния период, за който е направено разпределянето на печалбата. Ставката от 15% важи за други дивиденти. (ж) Ставката е 0% за дивиденти, изплатени от България към Малта. За дивиденти, изплатени от Малта към България, ставката за данъка, удържан при източника, е тази, която е по-ниската от 30% върху брутната сума на дивидентите или данъкът, наложен върху печалбата, на базата на която са изплатени дивидентите. (з) Ставката от 5% важи, ако получателят е дружество, притежаващо пряко поне 25% от капитала на дружеството, изплащащо дивидента; ставката от 15% важи за други дивиденти. (и) Ставката от 5% важи, ако получателят е дружество (различно от дружество, което не е юридическо лице), притежаващо пряко поне 25% от имуществото на дружеството, изплащащо дивидентите. Ставката от 15% важи за други дивиденти. (й) Ставката от 5% важи, ако получателят е дружество, което е действителният ползвател на дивидентите и притежава пряко най-малко 15% от капитала на друже-

11 Корпоративно подоходно облагане в България ството, плащащо дивидентите. Ставката от 10% важи за други дивиденти. (k) Ставката от 10% важи, ако ползвателят на дивидентите е дружество, което притежава най-малко 25% от капитала на дружеството, плащащо дивидентите. Ставката от 15% важи за други дивиденти. (л) Ставката от 10% важи, ако получателят на дивидентите е дружество, което притежава най-малко 25% от капитала на дружеството, плащащо дивидентите. Ставката от 15% важи за други дивиденти. (м) Ставката от 5% важи, ако получателят на дивидентите притежава пряко най-малко щ.д. или тяхната равностойност в съответната национална валута от капитала на дружеството, което изплаща дивидентите. Ставката от 10% се прилага във всички останали случаи. Протокол към спогодбата между Република България и Република Армения за избягване на двойно данъчно облагане бе ратифициран от двете страни. Очаква се Протоколът да влезе в сила от датата, на която всяка от договарящите държави бъде писмено уведомена от другата относно приключване на процедурата за влизане в сила на Протокола. (н) Ставката от 10% важи за дивиденти, изплатени от канадско инвестиционно дружество, което контролира пряко или непряко най-малко 10% от акциите с право на глас в дружеството, което изплаща дивидентите. Ставката от 15% важи за всички останали случаи. (o) Ставката от 10% важи, ако получателят на дивидентите е дружество (различно от гражданско дружество), което притежава най-малко 25 на сто от имуществото на дружеството, изплащащо дивидентите. Ставката от 15% важи за всички останали случаи. (п) Ставката от 5% важи, ако получателят на дивидентите е дружество (различно от гражданско дружество), което притежава пряко най-малко 25% от дружеството, изплащащо дивидентите. Ставката от 15% важи във всички останали случаи. (р) Ставката от 7% важи, ако получателят на дивидентите е дружество (различно от гражданско дружество), което притежава най-малко 15% от капитала на дружеството, изплащащо дивидентите. Ставката от 10% важи във всички останали случаи. (с) Ставката от 5% важи, ако получателят на дивидентите е дружество, притежаващо пряко най-малко 25% от дружеството, изплащащо дивидентите. Ставката от 10% важи във всички останали случаи. (т) Ставката от 10% важи за лихвите, ако те са получени от финансова институция, включително застрахователна компания. Ставката от 15% от брутната сума на лихвите важи във всички останали случаи. (у) Ставката от 5% важи за авторските и лицензионните възнаграждения, получени за използване или за правото на използване на всяко авторско право за литературно, художествено или научно произведение, включително кинофилми или филми, магнетофонни записи или дискове за радио или телевизионно излъчване. Ставката от 15% важи за всички останали авторски и лицензионни възнаграждения. (ф) Ставката от 5% важи за лихвите върху заеми от банки или финансови институции. Ставката от 10% важи за всички останали лихвени плащания. (х) Ставката от 0% важи, ако получателят е дружество (различно от гражданско дружество), което притежава пряко най-малко 25% от капитала на дружеството, изплащащо дивидентите. (ц) Ставката от 7% важи за авторските и лицензионните възнаграждения, изплатени за използването или правото на използване на авторско право, патенти, търговски марки, чертежи или модели, планове, секретни формули или процеси. Ставката от 5% важи за други случаи на авторски и лицензионни възнаграждения. (ч) Ставката от 5% важи за авторските и лицензионните възнаграждения, платени за използването или правото на използване на авторско право за литературно, художествено или научно произведение (с изключение на кинофилми), както и на промишлено, търговско или научно оборудване. Ставката от 10% важи за всички останали авторски и ли-

12 цензионни възнаграждения. (ш) Ставка от 0% се прилага за дивиденти, платени на дружества от страни-членки на Европейския съюз (ЕС), в случай че са изпълнени определени условия. (щ) Ставката от 5% важи за възнагражденията за авторски права и други подобни плащания по отношение на производство или възпроизводство на всякакво културно, драматично, музикално или друго художествено произведение (с изключение на авторски възнажраждения за кинофилми или филми и видеоленти или други средства за възпроизвеждане, използвани във връзка с телевизионни предавания), както и за авторски и лицензионни възнаграждения, изплащани за използването на промишлено, търговско или научно оборудване. Ставката от 10% важи за всички останали случаи. (ъ) Ставката от 0% важи, ако получателят на дивидентите е дружество (различно от гражданско дружество), което притежава най-малко 10% от дружеството, изплащащо дивидентите. Ставката от 10% се прилага във всички останали случаи на дивиденти. (ю) Ставката от 5% важи, ако получателят на дивидентите притежава пряко най-малко 10% от акциите с право на глас в дружеството, което изплаща дивидентите. Ставката от 0% се прилага, ако получателят е пенсионен фонд, който е местно лице за данъчни цели на САЩ. Трябва да са спазени и други условия. (я) Ставката от 0% важи при наличието на едно от следните условия: Получателят е институция, която изцяло се притежава от държавата. Получателят е финансова институция, освен ако лихвата е платена като част от бек-ту-бек заем (back-to-back loan). Получателят е пенсионен фонд, при условие че лихвата не е получена при осъществяването, пряко или непряко, на стопанска дейност от този пенсионен фонд. Лихвата засяга доходи от вземания за дълг, обезпечен, гарантиран или финансиран от държавата. (аа) Ставката от 0% важи при наличието на едно от следните условия: Платецът или получателят на лихвите е правителството, административно териториално подразделение или орган на местна власт, или Националната банка на всяка от договарящите държави, или Държавният петролен фонд на Азербайджан. Лихвите са платени във връзка със заем, гарантиран от която и да е от институциите изброени по-горе. Ставката от 7% важи при всички останали случаи. (бб) Ставката от 5% важи за авторските и лицензионните възнаграждения, получени за използването на патент, чертеж или модел, план, секретна формула или процес, или за информация, отнасяща се до промишлен, търговски или научен опит (ноу-хау). Ставката от 10% важи при всички останали случаи. (вв) Ставката от 0% важи, ако получателят на дивидентите е дружество, притежаващо пряко най-малко 10% от капитала на дружеството, изплащащо дивидентите. Ставката от 5% важи във всички останали случаи. (гг) Ставката от 0% важи, ако е налице едно от следните условия: Лихвите се плащат на правителството, орган на местната власт или централната банка на всяка от договарящите държави. Лихвите са платени по заем, отпуснат, обезпечен или гарантиран от една от институциите, посечи по-горе. Лихвите са платени във връзка с продажбата на кредит на промишлено, търговско или научно оборудване. Лихвите са платени по заем, гарантиран от банка. (дд) Ставката от 0% важи за лихви, произхождащи от едната договаряща държава и платени на правителството или на централната банка на другата държава. (ee) Ставката от 0% важи, ако получателят на дохода, придобит от една от договарящите държави, е един от следните: Другата договаряща държава или политическо подразделение, местно правителство, орган на местната власт или централната банка на другата договаряща държава. Инвестиционният орган на Абу Даби, Инвес- 10

13 Корпоративно подоходно облагане в България тиционният съвет на Абу Даби, Международната петролна инвестиционна компания или всяка друга институция, създадена от правителството, политическо подразделение, орган на местна власт или местно правителство на тази друга държава, която е призната за неделима част от това правителство чрез споразумение под формата на размяна на писма между компетентните органи на договарящите държави. (жж) Ставката от 0% важи за приходи с източник в една от договарящите държави, които са изплатени на един от следните получатели: Другата договаряща държава, политическо подразделение, местно правителство, орган на местна власт или централната банка на другата договаряща страна. Инвестиционният орган на Абу Даби, Инвестиционният офис на Дубай, Международната петролна инвестиционна компания, Инвестиционният съвет на Абу Даби или всяка друга институция, създадена от правителството, политическо подразделение, орган на местна власт или местно правителство на тази друга държава, която е призната за неделима част от това правителство чрез споразумение под формата на размяна на писма между компетентните органи на договарящите държави. (зз) Ставката от 0% важи при наличието на едно от следните условия: Лихвите са платени във връзка с продажбата на кредит на промишлено, търговско или научно оборудване. Лихвите са платени във връзка с продажбата на кредит на стоки, доставяни от едно предприятие на друго предприятие. Лихвите са платени по заем, нематериализиран от ценни книги на приносител, отпуснат от финансова институция или от правителството. (ии) Ставката от 5% се прилага за брутната сума на лихвите, които са платени по заем, отпуснат от банка или финансова институция. (йй) Ставката от 5% се прилага спрямо авторските и лицензионните възнаграждения, когато са получени като възнаграждение за използването или за правото на използване на всяко авторско право за литературно, художествено или научно произведение, включително кинофилми и филми или записи за телевизионно или радио предаване. Във всички останали случаи ставката е 10%. (кк) Ставката от 0% важи за дивиденти, които са платени на правителството, орган на местната власт, законоустановен орган, Националната банка или всяко дружество, което изцяло се притежава от договарящите страни/държави. (лл) Ставката от 0% важи за авторските и лицензионните възнаграждения, изплатени на правителството, орган на местната власт, законоустановен орган, Националната банка или всяко дружество, което изцяло се притежава от договарящите страни/държави. (мм) Ставката от 5% ще важи, ако получателят на прихода притежава най-малко 10% от капитала на компанията, изплащаща дивидентите. (нн) Ставката от 0% се прилага за приходите от лихви с източник в една от договарящите държави, които са изплатени на един от следните получатели: Правителството или орган на местната власт на другата договаряща държава. Катарската централна банка, Катарския инвестиционен фонд, Главния пенсионен орган на Катар, законоустановените органи, Катарската банка за развитие и всяка друга финансова институция, изцяло притежавана от правителството на Катар. За България, Българската народна банка. 11

14 Контакти: Гръцки бизнес съвет в България ул. Оборище 1, вх. В, ет. 4 София 1000, България тел.: (+359 2) ; факс: (+359 2) Гръцки бизнес съвет в България /ГБСБ/ е частна, не-правителствена организация с не-стопанска цел с над 200 члена. Създаден през 2005 г., ГБСБ представлява платформа за осъществяване на контакти и обмяна на информация между фирмите-членове и голям брой фирми партньори и институции в България, Гърция и Кипър. Основна цел на съвета е развиване на икономическите, социалните и културни връзки между трите страни, особено в областта на инвестициите, търговията и трансфера на знания и опит. Контакти: Ърнст енд Янг България бул. Цариградско шосе 47А Полиграфия офис център, ет. 4 София 1124 Тел: Факс: Ърнст и Янг е световен лидер в одита, данъчните и консултантските услуги и сделките. В световен план, нашите служители са обединени от споделените ни ценности и непоколебимата отдаденост на качеството. Това, което ни отличава, е начинът, по който помагаме на своите служители, клиенти и на по-широките ни общности да развият своя потенциал. Ърнст и Янг е световна организация от фирмитечленове на Ърнст и Янг Глобъл Лимитид, всяка една от които е самостоятелно дружество. Ърнст и Янг Глобъл Лимитид, дружество от Обединеното кралство с ограничена от гаранция отговорност, не предоставя услуги на клиенти. За повече информация относно нашата организация можете да посетите 12

15 Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων στη Βουλγαρία

16

17 Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων στη Βουλγαρία Σύντομη Περίληψη Συντελεστής Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (%) 10 Συντελεστής Φορολογίας Κεφαλαιακών Κερδών (%) 10 Συντελεστής Φορολογίας Εισοδήματος Υποκαταστημάτων (%) 10 Παρακράτηση φόρου (%) Μερίσματα Τόκοι Δικαιώματα σχετικά με ευρεσιτεχνίες, τεχνογνωσία κλπ. Αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες Εισόδημα από μίσθωση και πληρωμές σύμφωνα με σύμβαση Μίσθωσης, σύμβαση Δικαιόχρησης (Franchising) και Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (factoring) από πηγές Βουλγαρίας Λειτουργικές ζημίες (σε έτη) Μεταφορά φορολογικής ζημίας σε προηγούμενες χρήσεις 0 Μεταφορά φορολογικής ζημίας σε επόμενες χρήσεις 5 (α) 5 (β)(γ) 5/10 (δ) (ε) 5/10 (δ) (ε) 10 (ε) (α) Από το 2010, ο δικαιούχος εισοδήματος Βουλγαρικής πηγής, ο οποίος είναι φορολογικός κάτοικος κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, μπορεί να ζητήσει έκπτωση δαπανών που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με τα εισοδήματα αυτά υποβάλλοντας ετήσια δήλωση εισοδήματος νομικών προσώπων. Η φορολογική δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από αυτό κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η δαπάνη. (β Ο φόρος αυτός δεν αφορά σε πληρωμές προς επιχειρήσεις, που δεν έχουν φορολογική κατοικία στη Βουλγαρία, κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ. (γ) Ο συντελεστής αυτός μπορεί να μειωθεί κατ εφαρμογή των οικείων διμερών συμβάσεων σχετικά με τα μερίσματα που διανέμονται σε εταιρίες που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι σε κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ. (δ) Το εισόδημα που αποκτά ο μέτοχος, κάτοικος κράτους-μέλους της ΕΕ με συμμετοχή σε ποσοστό τουλάχιστον 25% στο κεφάλαιο της εταιρίας, η οποία διατηρείται για δύο τουλάχιστον έτη, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%. (ε) Ο φόρος αυτός ισχύει μόνο για πληρωμές προς πρόσωπα, τα οποία δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι της χώρας και μπορεί να μειωθεί κατ εφαρμογή της οικείας φορολογικής σύμβασης.

18 Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και κερδών Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων Οι Βουλγαρικές εταιρίες φορολογούνται για το παγκόσμιο εισόδημά τους. Βουλγαρικές εταιρίες θεωρούνται εκείνες που έχουν ιδρυθεί στη Βουλγαρία. Οι αλλοδαπές εταιρίες φορολογούνται για τα κέρδη που αποκτούν στη Βουλγαρία από δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μέσω μιας μόνιμης εγκατάστασης στη χώρα, καθώς και για τα εισοδήματα βουλγαρικής πηγής. Συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων είναι 10%. Ορισμένες δαπάνες, όπως εκείνες που σχετίζονται με εργασιακές σχέσεις, παροχές (σε είδος) στους εργαζόμενους και έξοδα παράστασης, φορολογούνται άπαξ με συντελεστή 10%. Κατά συνέπεια, αυξάνεται ο πραγματικός (effective) συντελεστής φορολόγησης για τις εταιρίες που εμφανίζουν τέτοιες δαπάνες (βλ. σελ. 5). Κεφαλαιακά κέρδη και ζημιές Τα κεφαλαιακά κέρδη από την πώληση περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών, φορολογούνται με το σταθερό φορολογικό συντελεστή εισοδήματος νομικών προσώπων 10%. Δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς των ζημιών σε επόμενη χρήση. Οι ζημιές εκπίπτουν φορολογικά. Τα κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από την πώληση μετοχών μέσω του βουλγαρικού χρηματιστηρίου ή των χρηματιστηριακών αγορών στα κράτη μέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ, απαλλάσσονται από το φόρο. Ομοίως, οι ζημίες από την πώληση μετοχών μέσω του χρηματιστηρίου δεν εκπίπτουν φορολογικά. Διαδικασίες υποβολής δηλώσεων και πληρωμής φόρου Το φορολογικό έτος συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Οι ετήσιες φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται μέχρι την 31η Μαρτίου του οικείου οικονομικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος. Οι Εταιρίες που υπόκεινται σε φόρο έχουν υποχρέωση σε μηνιαίες προκαταβολές φόρου. Οι νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις και εταιρίες, οι πωλήσεις των οποίων δεν υπερβαίνουν τα BNG κατά τη προηγούμενη χρήση, δεν έχουν την υποχρέωση προκαταβολής φόρου. Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου 31η Μαρτίου, η φορολογική βάση για τις μηνιαίες προκαταβολές φόρου είναι το 1/12 του φορολογητέου εισοδήματος της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε κατά τα προηγούμενα δύο χρόνια από το τρέχον οικονομικό έτος. Για την περίοδο 1η Μάιου 31η Δεκεμβρίου η φορολογική βάση είναι το 1/12 του φορολογητέου εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους. Για το μήνα Απρίλιο, η φορολογική βάση είναι το 1/12 του φορολογητέου εισοδήματος για το προηγούμενο οικονομικό έτος, αναπροσαρμοζόμενη επί τρεις φορές με τη διαφορά μεταξύ αυτού του ποσού και της μηνιαίας προκαταβολής για την περίοδο 1η Ιανουαρίου 31η Μαρτίου. Ανάλογα με το αν το φορολογητέο εισόδημα πριν από δύο χρόνια ήταν μικρότερο ή μεγαλύτερο από το φορολογητέο εισόδημα κατά το προηγούμενο έτος, η εφαρμογή αυτού του κανόνα μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση ή τη μείωση της φορολογικής βάσης. Ο φορολογικός συντελεστής υπολογισμού της

19 Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων στη Βουλγαρία προκαταβολής είναι 10%. Οι εταιρίες και οι επιχειρήσεις με ζημιές κατά το προηγούμενο έτος πρέπει να προβαίνουν σε τριμηνιαίες προκαταβολές βάσει των πραγματικών φορολογητέων εισοδημάτων τους για το αντίστοιχο τρίμηνο. Δεν απαιτείται πληρωμή για το τελευταίο τρίμηνο. Οι μηνιαίες προκαταβολές καταβάλλονται μέχρι την 15η ημέρα του αντίστοιχου μήνα, οι τριμηνιαίες προκαταβολές καταβάλλονται εντός 15 ημερών μετά το τέλος του αντίστοιχου τριμήνου. Οι Εταιρίες υποχρεούνται να αποδώσουν τον οφειλόμενο φόρο εισοδήματος της χρήσης, αφαιρώντας το ποσό των προκαταβολών, μέχρι την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους. Ο εφάπαξ φόρος επί ορισμένων δαπανών (βλ. σελ. 5) αποδίδεται μέχρι την 15η μέρα του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο πληρώθηκαν τα έξοδα. Μερίσματα Τα μερίσματα που διανέμονται από βουλγαρικές εταιρίες σε εταιρίες που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι κράτους μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ, καθώς και η «καλυμμένη» διανομή κερδών σε φορολογικούς κατοίκους κράτους μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ, φορολογούνται με συντελεστή 5%. Τα κέρδη που εμβάζονται από τα υποκαταστήματα της αλλοδαπής στα κεντρικά τους, δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου. Πίστωση αλλοδαπών φόρων (Τax Credit) Οι Βουλγαρικές εταιρίες έχουν το δικαίωμα πίστωσης φόρου (tax credit) για όμοιους ή ανάλογους φόρους που καταβάλλονται στην αλλοδαπή. Η πίστωση φόρου περιορίζεται στο ποσό του φόρου που θα οφειλόταν στη Βουλγαρία για τα εισοδήματα που υπόκεινται στον αλλοδαπό φόρο. Επιπλέον, η πίστωση φόρου καθορίζεται ανά χώρα και για κάθε είδος εισοδήματος χωριστά. Οι Συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, στις οποίες η Βουλγαρία είναι συμβαλλόμενο μέρος, συνήθως προβλέπουν την απαλλαγή από την υποχρέωση πληρωμής φόρου εισοδήματος στη Βουλγαρία για εισοδήματα προερχόμενα από ακίνητη περιουσία αλλοδαπής και από μόνιμες εγκαταστάσεις στην αλλοδαπή. Προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος Γενικά Το φορολογητέο εισόδημα καθορίζεται με βάση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) ή με τα βουλγαρικά λογιστικά πρότυπα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο, το φορολογητέο εισόδημα δεν είναι ίσο με το κέρδος όπως αυτό καταγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις, επειδή έξοδα όπως ενδεικτικά, oι προβλέψεις επιδομάτων, η μη ληφθείσα ετήσια άδεια των εργαζομένων και η απόσβεση και απομείωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων, αναμορφώνονται φορολογικά Η διαγραφή περιουσιακών στοιχείων ως αποτέλεσμα απομείωσης δεν εκπίπτει φορολογικά. Η ζημιά εκπίπτει όταν πραγματοποιείται. Αποθέματα Όλες οι μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων,

20 που εφαρμόζονται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, εφαρμόζονται φορολογικά. Οι βιομηχανικές εταιρίες θεωρούνται ότι φοροδιαφεύγουν, αν η ποσότητα του υλικού υπερβαίνει τη συνήθη για την παραγωγή μιας συγκεκριμένης μονάδας παραγωγής και υπόκειται σε φορολογική αναμόρφωση. Προβλέψεις Η απομείωση και η διαγραφή των απαιτήσεων δεν εκπίπτουν φορολογικά μέχρι την πραγματοποίησή τους ή μέχρι τη λήξη της πενταετούς περιόδου παραγραφής του δικαιώματος για προσφυγή στο δικαστήριο. Οι προβλέψεις για τις υποχρεώσεις δεν εκπίπτουν φορολογικά μέχρι την πραγματοποίησή τους. Φορολογικές αποσβέσεις Η φορολογική απόσβεση των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας καθορίζεται βάσει της χρήσης της σταθερής μεθόδου. Ο νόμος καθορίζει τους ακόλουθους συντελεστές απόσβεσης ανάλογα με την κατηγορία των περιουσιακών στοιχείων: Κατηγορία Περιουσιακά στοιχεία (%) Συντελεστής 1 Κτίρια, εγκαταστάσεις, συσκευές επικοινωνίας, 4 μεταφορείς ηλεκτρικής ενέργειας και γραμμές επικοινωνιών 2 Μηχανήματα, κατασκευαστικός και λοιπός εξοπλισμός 30 (α) 3 Οχήματα μεταφορών, εξαιρουμένων των αυτοκινήτων 10 καλύμματα δρόμων και διαδρόμων αεροσκαφών 4 Υπολογιστές, λογισμικό και δικαίωμα 50 χρήσης λογισμικού και κινητά τηλέφωνα 5 Αυτοκίνητα 25 6 Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία (β) νομικά κατοχυρωμένα για ορισμένη χρονική περίοδο 7 Λοιπά ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 15 (α) Ο συντελεστής μπορεί να ανέλθει σε ποσοστό έως 50% για τα νέα μηχανήματα για επενδυτικούς σκοπούς. (β) Ο συντελεστής απόσβεσης υπολογίζεται διαιρώντας με το 100 τα έτη που προβλέπει ο νόμος. Ο συντελεστής απόσβεσης δεν δύναται να υπερβαίνει τα 33 1/3 %. Η Νομοθεσία για τη Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων περιέχει διατάξεις που υποχρεώνουν τις εταιρίες να συντάσσουν χρονοδιαγράμματα απoσβέσεων. Η υπεραξία που προκύπτει από μετασχηματισμό επιχειρήσεων δεν θεωρείται φορολογικά αποσβέσιμο περιουσιακό στοιχείο. Ζημιές Οι φορολογικές ζημιές μεταφέρονται σε επόμενες χρήσεις έως και πέντε χρόνια. Οι ζημιές δεν μεταφέρονται σε προηγούμενες χρήσεις. Όμιλος εταιριών Η βουλγαρική νομοθεσία δεν περιλαμβάνει διατάξεις για την υποβολή ενοποιημένων φορολογικών δηλώσεων ή για συμψηφισμό ζημιών μεταξύ εταιριών ενός ομίλου.

21 Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων στη Βουλγαρία Λοιπές σημαντικές φορολογίες που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις στη Βουλγαρία Ο πίνακας που ακολουθεί συνοψίζει λοιπούς σημαντικούς φόρους. Αντικείμενο φόρου Συντελεστής (%) Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, που επιβάλλεται σε όλες τις εγχώριες προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών στις εισαγωγές και τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις στη Βουλγαρία Εφάπαξ φόρος δαπανών, που επιβάλλεται στους φορολογούμενους για πρόσθετες παροχές και έξοδα παραστάσεως. Το ποσό των δαπανών αυτών δεν φορολογείται για δεύτερη φορά στον αποδέκτη των παροχών. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας. Ο συντελεστής κυμαίνεται ανά Δήμο. Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτου. Ο συντελεστής κυμαίνεται ανά Δήμο από 0,01 έως 0,45 από 0,1 έως 3 Λοιπά θέματα Έλεγχος συναλλάγματος Το επίσημο νόμισμα της Βουλγαρίας είναι το λεβ (BGN). Η συναλλαγματική ισοτιμία του λεβ έναντι του ευρώ καθορίζεται σε 1,95583 BGN = 1 ευρώ. Η Βουλγαρία δεν επιβάλλει έλεγχο συναλλάγματος. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες υποχρεώσεις δημοσίευσης. Οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή μεταξύ τοπικών και ξένων προσώπων που άφορα σε χρηματοπιστωτικά δάνεια ή άμεσες επενδύσεις τοπικής εταιρίας ή ατομικής επιχείρησης στο εξωτερικό, πρέπει να δηλωθεί για στατιστικούς σκοπούς στην Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας (BNB) εντός 15 ημερών από την ημερομηνία της συναλλαγής. Σύμφωνα με το Νόμο περί συναλλαγματικών πράξεων, οι τραπεζικές πληρωμές μέχρι λεβ πραγματοποιούνται ελεύθερα δηλώνοντας το σκοπό της πληρωμής. Για πληρωμές άνω των λέβα πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής ορισμένων εγγράφων στην τράπεζα. Ο νόμος δεν περιορίζει το ποσό του ξένου συναλλάγματος που μπορεί να αγοραστεί ή να εισαχθεί στη Βουλγαρία. Τα βουλγαρικά και τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα μπορούν να εξάγουν συνάλλαγμα ύψους μέχρι ευρώ χωρίς να υποβάλλουν δήλωση. Το φυσικό πρόσωπο υποχρεούται να υποβάλει δήλωση για τις εξαγωγές που υπερβαίνουν τα ευρώ. Κατά την εξαγωγή μετρητών άνω των ευρώ ή το ισόποσό του σε άλλο νόμισμα, το φυσικό πρόσωπο πρέπει να παρουσιάσει στις τελωνειακές αρχές έγγραφο από τις φορολογικές αρχές, που να πιστοποιεί ότι αυτός ή αυτή δεν έχει φορολογικές υποχρεώσεις.

22 Κανόνες υποκεφαλαιοδότησης (Thin cap rules) Οι διατάξεις υποκεφαλαιοδότησης ρυθμίζουν την εκπεσιμότητα των εξόδων τόκων, που σχετίζονται με ορισμένες συναλλαγές, όπως είναι οι ακόλουθες: Δάνεια από συνδεδεμένα και μη συνδεδεμένα μέρη. Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχουν συναφθεί μεταξύ των συνδεδεμένων μερών. Τραπεζικά δάνεια που χορηγήθηκαν σε συνδεδεμένα μέρη ή είναι εγγυημένα από συνδεδεμένα μέρη. Εάν το συνολικό ποσό των υποχρεώσεων της εταιρίας υπερβαίνει τρεις φορές το μέγεθος των ιδίων κεφαλαίων της, ενεργοποιούνται οι περιορισμοί των κανόνων υποκεφαλαιοδότησης ως προς την φορολογική έκπτωση των εξόδων τόκων. Η φορολογική έκπτωση του καθαρού ποσού των εξόδων των τόκων που υπόκειται στους κανόνες υποκεφαλαιοδότησης (μετά την έκπτωση των τόκων) περιορίζεται στο 75% των κερδών προ φόρων και εξόδων τόκων. Αν το οικονομικό αποτέλεσμα - πριν ληφθούν υπόψη τα έξοδα για τόκους - είναι αρνητικό, το συνολικό ποσό των εξόδων για τόκους δεν εκπίπτει. Η φορολογική αναμόρφωση, σύμφωνα με τους βουλγαρικούς κανόνες υποκεφαλαιοδότησης, μπορεί να επιφέρει χρονικά μια αναβαλλόμενη φορολογική διαφορά, δεδομένου ότι οι διατάξεις υποκεφαλαιοδότησης επιτρέπουν πενταετή μεταφορά στις επόμενες χρήσεις των μη εκπεστέων φορολογικά εξόδων τόκων, με την εφαρμογή των ανωτέρω περιορισμών. «Καλυμμένη» διανομή κερδών Οι αναμορφώσεις στο φορολογητέο εισόδημα ως αποτέλεσμα παραβίασης της αρχής των «ίσων αποστάσεων» (arm s length principle) στις συναλλαγές, αντιμετωπίζονται ως «καλυμμένη» διανομή κερδών. Οι «καλυμμένες» διανομές κερδών θεωρούνται μερίσματα και κατά συνέπεια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5%. Επιπλέον, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο που ανέρχεται σε ποσοστό 20% του διανεμηθέντος ποσού. Ο ορισμός «καλυμμένης» διανομή κερδών έχει τροποποιηθεί, προκειμένου να συμπεριλάβει - εκτός από τα μερίσματα - ποσά που δεν σχετίζονται με την εμπορική δραστηριότητα της εταιρίας ή που υπερβαίνουν τη συνήθη πρακτική της αγοράς τόσο για προβλέψεις εξόδων ή για ποσά που έχουν πληρωθεί ή διανεμηθεί με οποιαδήποτε μορφή προς όφελος των μετόχων, των εταίρων ή των συνδεδεμένων με αυτούς προσώπων.

23 Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων στη Βουλγαρία Συντελεστές παρακράτησης φόρου σύμφωνα με τις διμερείς συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας. Οι συντελεστές παρακράτησης φόρου, σύμφωνα με τις διμερείς συμβάσεις που υπέγραψε η Βουλγαρία για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Μερίσματα % Τόκοι % Δικαιώματα% Αλβανία 5/15 (θ) Αλγερία Αρμενία 5/10 (ν) 10/5 (ξξ) 10/5 (οο) Αυστρία Αζερμπαϊτζάν 8 0/7 (ζζ) 5/10 (ββ) Μπαχρέιν 0/5 (ππ) 5 0/5 (ρρ) Λευκορωσία Βέλγιο Καναδάς 10/15 (ξ) Κίνα /10 (α) Κροατία Κύπρος 5/10 (σ) 7 10 Τσεχία Δανία 5/15 (β) 0 0 Αίγυπτος 10 12,5 12,5 Εσθονία 0/5 (θθ) 0/5 (ιι) 5 Φινλανδία 10 (γ) 0 0/5 (δ) Γαλλία 5/15 (ε) 0 5 Γεωργία Γερμανία 15/5 (σσ) 5 5 Ελλάδα Ουγγαρία Ινδία Ινδονησία Ιράν 7,5 5 5 Ιρλανδία 5/10 (σ) 5 10 Ισραήλ 7,5 5/10 (φ) 7,5 Ιταλία Ιαπωνία 10/15 (ζ) Ιορδανία 10 0/10 (κκ) 10 Καζακστάν Βόρεια Κορέα (α) Ο συντελεστής 7% ισχύει σε δικαιώματα που καταβάλλονται για το δικαίωμα χρήσης βιομηχανικού, εμπορικού και επιστημονικού εξοπλισμού. Ο συντελεστής 10% ισχύει σε όλα για άλλα δικαιώματα. (β) Ο συντελεστής 5% ισχύει σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι εταιρία, εκτός από ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία, που κατέχει άμεσα τουλάχιστον το 25% του κεφαλαίου της εταιρίας που καταβάλλει τα μερίσματα. (γ) Ο συντελεστής αυτός ισχύει για τα μερίσματα που καταβάλλονται από τη Φινλανδία στη Βουλγαρία. Η σύμβαση δεν προβλέπει συντελεστή φόρου παρακράτησης για μερίσματα που καταβάλλονται από τη Βουλγαρία στη Φινλανδία. (δ) Ο συντελεστής 5% ισχύει για τα δικαιώματα για συγκεκριμένους τύπους πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο συντελεστής για άλλα δικαιώματα είναι 0%. (ε) Ο συντελεστής 5% ισχύει σε περίπτωση που ο δικαιούχος των μερισμάτων είναι εταιρία, εκτός από ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία, που κατέχει άμεσα τουλάχιστον το 15% του κεφαλαίου της εταιρίας που καταβάλλει τα μερίσματα. Ο συντελεστής 15% ισχύει σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις. (ζ) Ο συντελεστής 10% ισχύει

24 σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο που κατέχει τουλάχιστον το 25% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου στην εταιρία, για τουλάχιστον έξι μήνες πριν από το τέλος της διαχειριστικής περιόδου, για την οποία γίνεται η διανομή των κερδών. Ο συντελεστής 15% ισχύει σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις. (η) Ο συντελεστής 0% ισχύει στα μερίσματα που καταβάλλονται από τη Βουλγαρία στη Μάλτα. Για τα μερίσματα που καταβάλλονται από τη Μάλτα στη Βουλγαρία, ο φόρος παρακράτησης είναι ο μικρότερος που προκύπτει από το 30% του ακαθάριστου ποσού των μερισμάτων ή του φόρου εισοδήματος των κερδών, από τα οποία διανεμήθηκαν τα μερίσματα. (θ) Ο συντελεστής 5% ισχύει σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι εταιρία που κατέχει άμεσα τουλάχιστον το 25% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας που καταβάλλει το μέρισμα. Ο συντελεστής 15% ισχύει στις λοιπές περιπτώσεις. (ι) Ο συντελεστής 5% ισχύει σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι εταιρία, εκτός από ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία, που κατέχει άμεσα τουλάχιστον το 25% της εταιρείας που καταβάλλει τα μερίσματα. Ο συντελεστής 15% ισχύει στις λοιπές περιπτώσεις. (κ) Ο συντελεστής 5% ισχύει σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι εταιρία, η οποία είναι ο πραγματικός δικαιούχος των μερισμάτων και κατέχει άμεσα τουλάχιστον το 15% του κεφαλαίου της εταιρίας που κατα- Μερίσματα % Τόκοι % Δικαιώματα% Νότια Κορέα 5/10 (κ) 10 5 Κουβέιτ 0/5 (χ) 5 10 Λετονία 5/10 (β) 5 5/7 (ψ) Λίβανος Λιθουανία 0/10 (γγ) Λουξεμβούργο 5/15 (θ) 0/10 (νν) 5 ΠΓΔΜ 5/15 (π) 0/10 (κκ) 10 Μάλτα 0 (η) 0 10 Μολδαβία 5/15 (θ) Μογγολία Μαρόκο 7/10 (ρ) Ολλανδία 5/15 (ι) 0 0 Νορβηγία Πολωνία Πορτογαλία Κατάρ 0 0/3 (ττ) 5 Ρουμανία 10/15 (μ) Ρωσία Σιγκαπούρη Σλοβακία Σλοβενία 5/10 (β) 5 5/10 (ω) Νότια Αφρική 5/15 (θ) 5 5/10 (ββ) Ισπανία 5/15 (ι) 0 0 Σουηδία Ελβετία 5/15 (θ) 10 0 Συρία Ταϊλάνδη 10 10/15 (τ) 5/15 (υ) Τουρκία 10/15 (ο) Ουκρανία 5/15 (ι) ΗΑΕ 0/5 (λλ) 0/2 (μμ) 0/5 (μμ) Ηνωμένο Βασίλειο ΗΠΑ 0/5/10 (δδ) 0/5 (εε) 5 Ουζμπεκιστάν Βιετνάμ Γιουγκοσλαβία 5/15 (θ) Ζιμπάμπουε 10/15 (λ) Χώρες εκτός σύμβασης

25 Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων στη Βουλγαρία βάλλει τα μερίσματα. Ο συντελεστής 10% ισχύει στις λοιπές περιπτώσεις. (λ) Ο συντελεστής 10% ισχύει σε περίπτωση που ο δικαιούχος των μερισμάτων είναι εταιρία, η οποία κατέχει τουλάχιστον το 25% του κεφαλαίου της εταιρίας που καταβάλλει τα μερίσματα. Ο συντελεστής 15% ισχύει στις λοιπές περιπτώσεις. (μ) Ο συντελεστής 10% ισχύει σε περίπτωση που ο δικαιούχος των μερισμάτων είναι εταιρία, η οποία κατέχει τουλάχιστον το 25% του κεφαλαίου της εταιρίας που καταβάλλει τα μερίσματα. Ο συντελεστής 15% ισχύει στις λοιπές περιπτώσεις. (ν) Ο συντελεστής 5% ισχύει σε περίπτωση που ο δικαιούχος των μερισμάτων κατέχει άμεσα τουλάχιστον δολάρια ΗΠΑ ή το αντίστοιχο ποσό σε ανάλογο εθνικό νόμισμα του κεφαλαίου της εταιρίας που καταβάλλει τα μερίσματα. Ο συντελεστής 10% ισχύει σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Το πρωτόκολλο της συμφωνίας μεταξύ της Βουλγαρίας και της Αρμενίας για την αποφυγή διπλής φορολογίας επικυρώθηκε και από τα δύο μέρη. Το πρωτόκολλο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία κατά την οποία κάθε συμβαλλόμενο κράτος θα λάβει γραπτή κοινοποίηση από το άλλο κράτος σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έναρξης ισχύος του πρωτοκόλλου. (ξ) Ο συντελεστής 10% ισχύει στα μερίσματα που καταβάλλονται από Καναδική εταιρία επενδύσεων, της οποίας τουλάχιστον το 10% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από αλλοδαπή εταιρεία. Ο συντελεστής 15% ισχύει στις λοιπές περιπτώσεις. (ο) Ο συντελεστής 10% ισχύει σε περίπτωση που ο δικαιούχος των μερισμάτων είναι εταιρία, εκτός από ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία, που κατέχει τουλάχιστον το 25% του κεφαλαίου της εταιρίας που καταβάλλει τα μερίσματα. Ο συντελεστής 15% ισχύει στις λοιπές περιπτώσεις. (π) Ο συντελεστής 5% ισχύει σε περίπτωση που ο δικαιούχος των μερισμάτων είναι εταιρία, εκτός από ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία, που κατέχει άμεσα τουλάχιστον το 25% της εταιρίας που καταβάλλει τα μερίσματα. Ο συντελεστής 15% ισχύει στις λοιπές περιπτώσεις. (ρ) Ο συντελεστής 7% ισχύει σε περίπτωση που ο δικαιούχος των μερισμάτων είναι εταιρία, εκτός από ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία, που κατέχει τουλάχιστον το 15% του κεφαλαίου της εταιρίας που καταβάλλει τα μερίσματα. Ο συντελεστής 10% ισχύει στις λοιπές περιπτώσεις. (σ) Ο συντελεστής 5% ισχύει σε περίπτωση που ο δικαιούχος των μερισμάτων είναι εταιρία που κατέχει άμεσα τουλάχιστον το 25% της εταιρίας που καταβάλλει τα μερίσματα. Ο συντελεστής 10% ισχύει στις λοιπές περιπτώσεις. (τ) Ο συντελεστής 10% ισχύει σε τόκους σε περίπτωση που αυτοί λαμβάνονται από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλιστικής εταιρείας. Ο συντελεστής 15% ισχύει στις λοιπές περιπτώσεις. (υ) Ο συντελεστής 5% ισχύει στις αμοιβές δικαιωμάτων που καταβάλλονται για τη χρήση ή το δικαίωμα χρήσης πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο συντελεστής 15% ισχύει στις λοιπές περιπτώσεις. (φ) Ο συντελεστής 5% ισχύει στους τόκους δανείων που χορηγούν τράπεζες ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ο συντελεστής 10% ισχύει στις λοιπές πληρωμές τόκων. (χ) Ο συντελεστής 0% ισχύει σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι εταιρία, εκτός από ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία, που κατέχει άμεσα τουλάχιστον το 25% του κεφαλαίου της εταιρίας που καταβάλλει τα μερίσματα. (ψ) Ο συντελεστής 7% ισχύει σε αμοιβές δικαιωμάτων που καταβάλλονται για τη χρήση ή το δικαίωμα χρήσης πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, ή μοντέλων, σχεδίων, μυστικών μεθόδων ή διαδικασιών. Ο συντελεστής 5% ισχύει στις λοιπές περιπτώσεις αμοιβών για πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα. (ω) Ο συντελεστής 5% ισχύει σε αμοιβές δικαιωμάτων που καταβάλλονται για τη χρήση ή το δικαίωμα χρήσης πνευματικής ιδιοκτησίας (εκτός κινηματογραφικών ταινιών) ή βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού. Ο συντελεστής 10% ισχύει στα λοιπά δικαιώματα. (αα) Ο συντελεστής 0% ισχύει σε μερίσματα που καταβάλλονται από εταιρίες κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. (ββ) Ο συντελεστής 5% ισχύει σε αμοιβές δικαιωμάτων που έχουν σχέση με την παραγωγή ή την αναπαραγωγή κάθε είδους πολιτιστικών, θεατρικών, μουσικών ή άλλων καλλιτεχνικών

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Φορολόγηση-νομική μορφή-χαρακτηριστικά κυπριακών εταιρειών

Φορολόγηση-νομική μορφή-χαρακτηριστικά κυπριακών εταιρειών ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Γενικά Η ΚΥΠΡΟΣ ΩΣ ΕΠΕΝΔΥTIKO KENTΡΟ Η γεωγραφική θέση της Κύπρου σε συνδυασμό τόσο με τις υποδομές που έχει αναπτύξει, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

БАНКИ. Οι Ελληνικές τράπεζες στο τραπεζικό σύστημα της Βουλγαρίας. С Посланика на Гърция. Програми за трансгранично сътрудничество

БАНКИ. Οι Ελληνικές τράπεζες στο τραπεζικό σύστημα της Βουλγαρίας. С Посланика на Гърция. Програми за трансгранично сътрудничество ИЗДАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ ГРЪЦКИ БИЗНЕС СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (H.B.C.B.) Брой 1 октомври ноември 2007 Интервю С Посланика на Гърция съседи Програми за

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Хранителновкусовата индустрия. реалности и предизвикателства Η βιομηχανία τροφίμων πραγματικότητα και προκλήσεις

Хранителновкусовата индустрия. реалности и предизвикателства Η βιομηχανία τροφίμων πραγματικότητα και προκλήσεις ИЗДАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ ГРЪЦКИ БИЗНЕС СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (H.B.C.B.) Брой 3 март април 2008 Интервю Христос Фоляс, министър на развитието на Гърция

Διαβάστε περισσότερα

Силно и стабилно икономическо сътрудничество Ισχυρή και σταθερή συνεργασία. Οικονομικα. икономика 2010 - година на възможности, година на криза

Силно и стабилно икономическо сътрудничество Ισχυρή και σταθερή συνεργασία. Οικονομικα. икономика 2010 - година на възможности, година на криза Брой 18 октомври - ноември 2010 Силно и стабилно икономическо сътрудничество Ισχυρή και σταθερή οικονομική συνεργασία икономика 2010 - година на възможности, година на криза Οικονομικα 2010 Έτος ευκαιριών,

Διαβάστε περισσότερα

Ръководство по наемане и управление на персонал. съгласно българското законодателство

Ръководство по наемане и управление на персонал. съгласно българското законодателство Ръководство по наемане и управление на персонал съгласно българското законодателство Ръководството по наемане и управление на персонал съгласно българското законодателство е изготвено със съдействието

Διαβάστε περισσότερα

Οι υποδομές Τα μεγαλόπνοα έργα. С Посланика на България в Гърция. Бизнес закуска България Гърция: сътрудничество и перспективи. Гръцки киномаратон

Οι υποδομές Τα μεγαλόπνοα έργα. С Посланика на България в Гърция. Бизнес закуска България Гърция: сътрудничество и перспективи. Гръцки киномаратон ИЗДАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ ГРЪЦКИ БИЗНЕС СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (H.B.C.B.) Брой 2 2007 декември януари 2008 ИНФРА- СТРУКТУРА ГОЛЕМИТЕ ПРОЕКТИ Οι υποδομές

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές αλλαγές 2010-2011. 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας

Φορολογικές αλλαγές 2010-2011. 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας Φορολογικές αλλαγές 2010-2011 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας Φορολογικές αλλαγές 2010-2011 - Θεματικές Ενότητες Δαπάνες επιχειρήσεων Υποκεφαλαιοδότηση επιχειρήσεων Μη έκπτωση δαπανών Φορολογική μεταχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος από Επιχειρηματική Δραστηριότητα ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ώρες Πλήρης ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) που αφορούν τον προσδιορισμό και τη φορολογία εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Разговор между. съседи. Συζήτηση μεταξύ γειτόνων. Говоря, мисля, пиша за енергетика. Кафето с гръцки привкус в София. На фокус.

Разговор между. съседи. Συζήτηση μεταξύ γειτόνων. Говоря, мисля, пиша за енергетика. Кафето с гръцки привкус в София. На фокус. Брой 8 февруари март 2009 Разговор между Συζήτηση μεταξύ γειτόνων съседи На фокус Говоря, мисля, пиша за енергетика дестинации Кафето с гръцки привкус в София февруари-март 2009 СЪДЪРЖАНИЕ 6 Новини Услуги

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

Изборите за Европейски парламент. парламент Οι εκλογές για. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Предизвестеният край на Кремиковци. Две страни през ИТ микроскоп

Изборите за Европейски парламент. парламент Οι εκλογές για. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Предизвестеният край на Кремиковци. Две страни през ИТ микроскоп Брой 10 юни юли 2009 Изборите за Европейски парламент парламент Οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Икономика Предизвестеният край на Кремиковци На фокус Две страни през ИТ микроскоп Дестинации Лятна

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Δ1: ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Κωδικοί 291 292 Μερίσματα (προ φόρου) ημεδαπής προέλευσης. Δηλώνονται τα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Μια Κυπριακή Μητρική Εταιρεία ή Εταιρεία Συμμετοχών (Holding Company) είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο και η οποία συμμετέχει, μέσω της κτήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Време за решения. Ώρα αποφάσεων για τα ενεργειακά έργα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Енергийните проекти в Югоизточна Европа

Време за решения. Ώρα αποφάσεων για τα ενεργειακά έργα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Енергийните проекти в Югоизточна Европа Брой 17 август - септември 2010 Енергийните проекти в Югоизточна Европа Време за решения Ώρα αποφάσεων για τα ενεργειακά έργα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη политика България и Гърция: Приятелство и общи интереси

Διαβάστε περισσότερα

България и Кипър: отвъд протокола. Βουλγαρία και Κύπρος: «Πέρα από το πρωτόκολλο» По дрехите посрещат. Избори по време на буря

България и Кипър: отвъд протокола. Βουλγαρία και Κύπρος: «Πέρα από το πρωτόκολλο» По дрехите посрещат. Избори по време на буря Брой 9 април май 2009 Βουλγαρία και Κύπρος: «Πέρα από το πρωτόκολλο» България и Кипър: отвъд протокола Политика Избори по време на буря На фокус В търсене на островите на възможностите Дестинации По дрехите

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας 1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας Σε ότι αφορά τις αποσβέσεις των φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1216/24.9.2013 τονίζεται ότι, δεν πρέπει να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ... 3 ΑΙΘΙΟΠΙΑ... 3 ΑΛΒΑΝΙΑ... 3 ΑΛΓΕΡΙΑ...3 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ... 4 ΑΡΜΕΝΙΑ... 4 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ... 4 ΑΥΣΤΡΙΑ...4 ΒΑΤΙΚΑΝΟ... 5 ΒΕΛΓΙΟ... 5 ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ... 5 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 1 Συνολική παρουσία Υπουργείου Εξωτερικών ανά τον κόσμο ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ/ ΓΕΝ. ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία»

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία» Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Ιούλιος 2013) (Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στο

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Tax Flash Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Φεβρουάριος 2015 Με τις Εγκυκλίους 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 δόθηκαν σημαντικές διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Строежът на магистрали набира скорост

Строежът на магистрали набира скорост Брой 20 февруари - март 2011 Строежът на магистрали набира скорост Επιταχύνεται η διαδικασία κατασκευής αυτοκινητόδρομων НОВИНИ Четирима нови членове влизат в борда на директорите на ГБСБ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΟΝΤΕΣ. Нашият приоритет е насърчаването на предприемачеството. «Προτεραιότητά μας η προώθηση της επιχειρηματικότητας» Пламен Орешарски

ΙΖΟΝΤΕΣ. Нашият приоритет е насърчаването на предприемачеството. «Προτεραιότητά μας η προώθηση της επιχειρηματικότητας» Пламен Орешарски БАЛКАНСКИ ΒαλκαΝΙκΟΙ ХОРИЗОНТИ ΙΖΟΝΤΕΣ брой 30 септември - декември ИзданИе на сдружение гръцки бизнес съвет в българия ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» ПОЛИТИКА Граничният

Διαβάστε περισσότερα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα Ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΑΛΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ

ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΑΛΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ Κύρια πλεονεκτήματα ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ -Ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα -Άμεση πρόσβαση -Φορολογικά κίνητρα -Σχετικά χαμηλός φόρος κεφαλαιουχ.κερδώ ν -Διευκόλυνση πρόσβασης σε όλες τις χώρες Σένγκεν φορολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφιση νομοσχεδίων που αφορούν το φορολογικό πλαίσιο με σκοπό να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Κύπρου Άλλες τροποποιήσεις

Ψήφιση νομοσχεδίων που αφορούν το φορολογικό πλαίσιο με σκοπό να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Κύπρου Άλλες τροποποιήσεις Συμβουλευτικές Φορολογίας Ψήφιση νομοσχεδίων που αφορούν το φορολογικό πλαίσιο με σκοπό να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Κύπρου Άλλες τροποποιήσεις Έκδοση Ν-4-2015, 17 Ιουλίου 2015 Εν συντομία

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών με βάση τις διατάξεις των ν.4172/2013 και ν.4174/2013.

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών με βάση τις διατάξεις των ν.4172/2013 και ν.4174/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία

ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία Διευθυνόμενη μεταξύ των μελών της UFI* και της SISO** * ** στις ΗΠΑ Φεβρουάριος 2009 1 Πλαίσιο της Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Финансова криза: а сега накъде? Οικονομική κρίση: και τώρα προς τα που; Българското земеделие: Светлина в тунела или тъмнина отвъд?

Финансова криза: а сега накъде? Οικονομική κρίση: και τώρα προς τα που; Българското земеделие: Светлина в тунела или тъмнина отвъд? Брой 6 октомври ноември Финансова криза: а сега накъде? Οικονομική κρίση: και τώρα προς τα που; Политика Българското земеделие: Светлина в тунела или тъмнина отвъд? Икономика Нов живот за АЕЦ Белене ЛАЙФСТАЙЛ

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494 Κύπρος Φορολογικές και Νοµικές Υπηρεσίες 22 Ιουλίου 2015 Φορολογικά Νέα Τροποποιήσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία Στις 9 Ιουλίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σηµαντικές τροποποιήσεις στην φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Брой 7 декември 2008 януари 2009. На фокус. Полет с МИГ за Вивартия. Лайфстайл. Паисий, пищовите, джоланът. Ακίνητα : η κρίση ψηφίζει ποιότητα

Брой 7 декември 2008 януари 2009. На фокус. Полет с МИГ за Вивартия. Лайфстайл. Паисий, пищовите, джоланът. Ακίνητα : η κρίση ψηφίζει ποιότητα Брой 7 декември 2008 януари 2009 На фокус Полет с МИГ за Вивартия Лайфстайл Паисий, пищовите, джоланът Ακίνητα : η κρίση ψηφίζει ποιότητα декември 2008-януари 2009 СЪДЪРЖАНИЕ 6 Новини Услуги в услуга

Διαβάστε περισσότερα

SHARING BORDERS, GROWING CLOSER!

SHARING BORDERS, GROWING CLOSER! European Cooperation Day 2014 Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 2014 Европейски ден на сътрудничеството 2014 www.greece-bulgaria.eu Τα κοινά σύνορα μας φέρνουν πιο κοντά! Общите граници ни правят по-близки!

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα Φορολογική Δήλωση - Noμικά Πρόσωπα 1. ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων οικ. έτους 2013 9 1.1. Γενικά 9 1.2. Συμπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε2 11 1.3. Συμπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. «Επενδυτικά. εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και. άλλες διατάξεις» Α. Φυσικά Πρόσωπα. Β. Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Tax Flash. «Επενδυτικά. εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και. άλλες διατάξεις» Α. Φυσικά Πρόσωπα. Β. Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Tax Flash «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» Απρίλιος 2013 Στις 26.3.2013 ψηφίστηκε ο νέος νόμος «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 Φορολογικές Υπηρεσίες Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Deloitte στην Κύπρο... 1 Φόρος Εισοδήματος - Φυσικά Πρόσωπα... 2-7 Φόρος Εισοδήματος - Εταιρείες... 8-16 Έκτακτη Αμυντική Εισφορά...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΩΨΕΘΗ-1ΩΣ ΦΕΚ: Β 3058/13-11-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικό φυλλάδιο σωληνών δομημένου τοιχώματος Техническо ръководство за гофрирани тръби

Tεχνικό φυλλάδιο σωληνών δομημένου τοιχώματος Техническо ръководство за гофрирани тръби Tεχνικό φυλλάδιο σωληνών δομημένου τοιχώματος Техническо ръководство за гофрирани тръби Υπονόμων/Αποχέτευσης Ομβρίων Φρεάτια Αποστράγγισης Дъждовни води Ecorain Ecodrain ШАХТИ Канални води Ecopal Spirobox

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα.

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.. Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. Γεώργιος Σαρδέλης Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική χρηματοδότηση. Επίκαιρες φορολογικές πτυχές

Εταιρική χρηματοδότηση. Επίκαιρες φορολογικές πτυχές Εταιρική χρηματοδότηση Επίκαιρες φορολογικές πτυχές 17/3/2015 www.zeya.com Θέματα 1. Δανεισμός Περιορισμοί στην έκπτωση τόκων Ομολογιακά δάνεια Νομολογιακές και άλλες εξελίξεις στο χαρτόσημο 2. Άλλες μορφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr Οδηγίες χρήσης ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr Ο ανιχνευτής χαρτονομισμάτων Q CONNECT BANKNOTE DETECTOR MINI QCD01 είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΟΝΤΕΣ. България и Гърция. Βουλγαρία και Ελλάδα Υποδειγματικές σχέσεις ИКОНОМИКА ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ БАЛКАНСКИ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ

ΙΖΟΝΤΕΣ. България и Гърция. Βουλγαρία και Ελλάδα Υποδειγματικές σχέσεις ИКОНОМИКА ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ БАЛКАНСКИ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ БАЛКАНСКИ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ХОРИЗОНТИ ИКОНОМИКА Проблемите и перспективите в енергийния сектор БРОЙ 28 ЯНУАРИ - МАРТ ИЗДАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ ГРЪЦКИ БИЗНЕС СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς:

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ХОРИЗОНТИ / ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 1

ХОРИЗОНТИ / ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 1 БАЛКАНСКИ ΒαλκαΝΙκΟΙ ХОРИЗОНТИ ΙΖΟΝΤΕΣ брой 26 октомври - декември ИзданИе на сдружение гръцки бизнес съвет в българия ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Интервю Министър Московски:

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια της Νανόχηνας Пътуването на малката белочела гъска από τον Αρκτικό κύκλο ως τη Μεσόγειο - От Арктическия кръг до Средиземноморието

Τα ταξίδια της Νανόχηνας Пътуването на малката белочела гъска από τον Αρκτικό κύκλο ως τη Μεσόγειο - От Арктическия кръг до Средиземноморието ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013 КАЛЕНДАР Τα ταξίδια της Νανόχηνας Пътуването на малката белочела гъска από τον Αρκτικό κύκλο ως τη Μεσόγειο - От Арктическия кръг до Средиземноморието Seppo Ekelund Παρακολουθώντας τα ταξίδια

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the. of wega

Welcome to the. of wega Welcome to the world of wega POLARIS Polaris: a coffee machine with character, with heart, and able to give personality to any location. In addition to the new backlit keypad system, it also presents a

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης Ελάχιστο ποσό υπεραξίας ατομικής επιχείρησης = Ελάχιστη αξία μεταβίβασης μείον κόστος απόκτησης.

Διαβάστε περισσότερα

EasyTrip in Brief. News and Events

EasyTrip in Brief. News and Events NEWSLETTER 2 APRIL 2013 EasyTrip in Brief Project tle: EASYTRIP: GR-BG E-MOBILITY SOLUTIONS Project acronym: EASYTRIP European Territorial Coopera on Programme Greece Bulgaria 2007-2013 Priority Axis:

Διαβάστε περισσότερα

sed11sp2 : 26/10/2007 1 10 : 09:47:35 user

sed11sp2 : 26/10/2007 1 10 : 09:47:35 user Η Μ Ο Σ Ι Α sed11sp2 Ηµ/νία: 26/10/2007 Σελίδα 1 από 10 ΧΩΡΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ T.E.I. Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι ΛΑΡΙΣΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ Ίδρυση εταιρείας: Υπάρχει υπηρεσία ενός «παραθύρου» (one window shop) στο Υπουργείο Φόρων, η οποία εκδίδει άδεια για την ίδρυση νέας εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

Η ΑΓΟΡΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ Η ΑΓΟΡΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ Α. ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Το ποσοστό της Ρωσικής παραγωγής υποδημάτων παγκοσμίως εκτιμάται ότι φθάνει μόλις το 0,3% σε σύνολο παραγωγής διεθνώς περί τα 13,5 δις ζευγάρια. Ρωσικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: + 30 210 7292365 Fax: +30 210 7290942 http: www.thesissa.com e-mail: th@thesisltd.com Τον Ιούλιο, ψηφίστηκε ο νέος Κώδικας Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Бюджет 2009. Здравето е скъпо. Излишъкът като панацея. Водолазната индустрия в България набира популярност. Политика. Икономика.

Бюджет 2009. Здравето е скъпо. Излишъкът като панацея. Водолазната индустрия в България набира популярност. Политика. Икономика. Брой 5 август септември 2008 Политика Здравето е скъпо Икономика Излишъкът като панацея Дестинации Водолазната индустрия в България набира популярност Бюджет 2009 προϋπολογισμός 2009 август-септември

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ХОРИЗОНТИ ΙΖΟΝΤΕΣ EΝΑ MALL ΝΈΑΣ ΓΕΝΙΆΣ МОЛ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ SOFIA RING MALL ИКОНОМИКА ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ БАЛКАНСКИ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΊ

ХОРИЗОНТИ ΙΖΟΝΤΕΣ EΝΑ MALL ΝΈΑΣ ΓΕΝΙΆΣ МОЛ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ SOFIA RING MALL ИКОНОМИКА ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ БАЛКАНСКИ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΊ БАЛКАНСКИ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΊ ХОРИЗОНТИ ИКОНОМИКА Износът към основните пазари в ЕС намалява БРОЙ 33 ЮЛИ - ОКТОМВРИ ИЗДАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ ГРЪЦКИ БИЗНЕС СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ.Λ.Π.

Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ.Λ.Π. Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ. Παράδειγμα 1 ο Δ. 16 Παράδειγμα Λογιστικής Αντιμετώπισης Εξόδων κτήσης ακινήτων με Δ. και Συναλλαγή : Αγορά Ακινήτου συνολικής ς 400.000,00 ευρώ Στο συμβόλαιο αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις.

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις. 1 Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των ανωνύμων εταιρειών με το Ν. 4110/2013 Γεωργίου Στ. Αληφαντή Διδάσκοντος στο ΠANEΠIΣTHMIO ΠEIPAIΩΣ τ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Συμβούλου στην Εταιρεία Δικηγόρων POTAMITISVEKRIS

Διαβάστε περισσότερα

Последната приватизационна вълна

Последната приватизационна вълна Брой 22 юни - септември 2011 Пловдив между Атина и Рим среща на гръцки и италиански компании Специалистите все по-нужни Последната приватизационна вълна Το τελευταίο κύμα ιδιωτικοποιήσεων Ιουνίος - Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Απρίλιος 2015 Νο 5 Είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες υπερφορολογούνται; της Γεωργίας Καπλάνογλου Επίκου ρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

1. Φορολογία Φυσικών Προσώπων

1. Φορολογία Φυσικών Προσώπων 1. Φορολογία Φυσικών Προσώπων 1.1 Φορολογικοί Συντελεστές Φορολογητέο Εισόδημα 0-19.500 Φορολογικός Συντελεστής Ποσό Φόρου Συνολικός Φόρος 0 19.501-28.000 20 1.700 1.700 28.001-36.300 25 2.075 3.775 36.301-60.000

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012.

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. 1 PISA 2012 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008

Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008 Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008 Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) Επεξεργασία: Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών & Σπουδών Επιστηµονικός Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα Συνολικός Φόρος 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ 10.001-15.000 20 1.000 15.000 1.000 15.001-20.000 25 1.250 20.000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Νοέμβριος 2013 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Δεδομένα 1) Α.Ε με μετοχικό κεφάλαιο 15.000.000 πραγματοποίησε στην

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο 25 /μήνα για 1 χρόνο!

επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο 25 /μήνα για 1 χρόνο! επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο /μήνα για 1 χρόνο! 2 ο κανάλι φωνής -50% για 1 χρόνο! επιχειρηματικό για ευέλικτη επικοινωνία, με

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από επιχειρήσεις ή επαγγέλματα

Άρθρο 13 Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από επιχειρήσεις ή επαγγέλματα Τελευταία ενημέρωση : 7 Φεβ. 2013 Κωδικοποίηση έως : Ν. 4110/2013 Άρθρο 13 Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από επιχειρήσεις ή επαγγέλματα 1. Φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα: α) Με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

EasyTrip in Brief. Kick Off Meeting

EasyTrip in Brief. Kick Off Meeting NEWSLETTER 1 OCTOBER 2012 PARTNERS CERTH-HIT / Hellenic Institute of Transport http://www.imet.gr MUNICIPALITY OF BANSKO http://www.bansko.bg CERTH-CPERI / Chemical Process and Energy Resources Institute

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα