Какви са задълженията на производителите, вносителите и лицата. придобиващи опаковани стоки на територията на Р България?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Какви са задълженията на производителите, вносителите и лицата. придобиващи опаковани стоки на територията на Р България?"

Transcript

1 Какви са задълженията на производителите, вносителите и лицата придобиващи опаковани стоки на територията на Р България?

2

3 Опаковани стоки на територията на България - задължения Основен принцип Замърсителят плаща Екологичната политика на Европейския Съюз се основава на принципа Замърсителят плаща. Това означава, че разходите за замърсяване на околната среда се поемат от този, който го е причинил. Тези разходи могат да включват инвестиции в по-високи стандарти на производство или създаване на система за разделно събиране и третиране на отпадъците. Разходите могат да бъдат поети и чрез заплащане на такса за използване на продукти, след чиято употреба се образуват масово разпространени отпадъци, например отпадъци от опаковки. ЕС за първи път въвежда мерки относно управлението на отпадъците от опаковки в началото на 80-те години на миналия век. Директива 85/339/ЕИО обхваща опаковките за напитки, но е твърде неясна, за да допринесе за ефективното хармонизиране на националните политики. Поради този факт се появяват разлики в националното законодателство в няколко от страните-членки. Поради възникнали сериозни проблеми на вътрешните пазари, икономическите оператори и държавите-членки се обръщат към Комисията с предложение да се въведе рамково законодателство относно опаковките. През 1992 г. Комисията излиза с предложение към Съвета за Директива относно опаковките и отпадъците от опаковки. След продължителна дискусия в Европейския парламент и Съвета на министрите е приета Директива 94/62/ЕО. Тя има за цел да хармонизира националните мерки, с цел да предотврати или намали въздействието на опаковките и отпадъците от опаковки върху околната среда и да гарантира функционирането на вътрешния пазар. Тя съдържа разпоредби относно предотвратяването на отпадъците от опаковки, поощряващи повторното използване на опаковките и тяхното оползотворяване и рециклиране на отпадъци от опаковки. Директивата обхваща всички опаковки, пуснати на пазара в Общността и всички отпадъци от опаковки, които се използват или са образувани на ниво промишленост, търговски обекти, офиси, домакинства, независимо от вида на използвания материал. Държавите-членки следва да предприемат мерки за предотвратяване на образуването на отпадъци от опаковки, както и за разработване на системи за повторно използване на опаковките и намаляване на въздействието им върху околната среда. Те следва да въведат системи за събиране на използваните опаковки и да постигане на цели за оползотворяване и рециклиране, определени за всеки отделен вид материал. През 2004 г. българското законодателство е хармонизирано с Европейското и управлението на отпадъци от опаковки в България се регламентира със Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки /НООО/. В двата документа ясно са дефинирани понятия като: опаковка, задължени лица, цели за оползотворяване и рециклиране и др.

4 Какво е опаковка? Опаковки са всички продукти, независимо от техния произход и материала, от който са изработени, използвани от всяко лице по веригата от производителите до крайните потребители за държане, опазване, боравене, доставяне и представяне на каквито и да са стоки от суровини до готови изделия. Изделията за еднократна употреба (торбички, чашки, чинийки, кофички, кутийки за еднократна употреба, както и други изделия, които се предлагат непосредствено на клиента в мястото на продажба заедно с продуктите, за чието опаковане са предназначени) също се считат за опаковки в случаите, когато са използвани за същите цели. /Наредба за Опаковките и отпадъците от опаковки/ Опаковките могат да бъдат характеризирани по няколко признака: Вид на опаковката Определя се в зависимост от материала, от който е изработена опаковката. Има: Стъклени опаковки - бутилки, буркани Пластмасови опаковки - стреч фолио, пликчета, тарелки, PET бутилки Хартиени опаковки кутии, разделителни картони, кашони Метални опаковки - варели, тенекии за сирене и маслини, кутии от бои, капачки Дървени опаковки - дървени палета, каси Броя на компонентите, които съставляват една опаковка: Еднокомпонентни опаков- ки, които са направени от един вид материал /стъклена бутилка, кашон,опаковка на кроасан/ Композитни - опаковки, направени от различни материали, които не могат да бъдат разделени ръчно и никой от тях не представлява повече от 95 на сто от теглото на опаковката /тетрапак опаковки, някои видове опаковки за кафе, вакумни опаковки, които са от хартия и фолио, блистери за лекарства и т.н. Предназначението на опаковката по отношение на продукта Първични /потребителски/ опаковки опаковки, които които са част или се възприемат като част от търговския продукт от крайния потребител; Вторични /групови/ опаковки - опаковките, които в момента на покупката обхващат определен брой стоки за продажба, независимо дали стоките се продават на потребителя опаковани или опаковките служат само за складиране и съхраняване на стоките на мястото на продажбата; Транспортни /третични/ опаковки - са тези опаковки, които служат или се възприемат като средство за улесняване на манипулирането и транспортирането на стоките и предотвратяване увреждането на стоките при товарене и транспортиране. Транспортните опаковки не включват пътни, железопътни, корабни или самолетни контейнери. Броя на употребата на една опа-

5 Опаковани стоки на територията на България - задължения ковка: За еднократна употреба опаковки, които в рамките на жизнения си цикъл изпълняват своето предназначение да предпазват и съхраняват еднократно даден продукт, след което се превръщат в отпадък; За многократна употреба опаковки, които са предназначени и проектирани да извършат съответен брой транспортирания и употреби в рамките на жизнения си цикъл, се пълнят или използват отново за целта, за която са били предназначени, със или без помощта на до- пълнителни продукти, даващи възможност за следващо използване на опаковката и разпространението й на пазара. Многократно употребяваните опаковки се превръщат в отпадък, когато повече не могат да бъдат употребявани. Независимо от нейния вид и свойства за всяка опакова се заплаща продуктова такса /на държавата/ или лицензионно възнаграждение /на колективна организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки/. Опаковките се заплащат от Задължените лица по ЗУО. Кои са задължените лица? Всички производители, вносители и лицата придобиващи опаковани стоки са задължени да рециклират и оползотворяват пуснатите от тях на пазара опаковки. В ЗУО са предвидени три възможности за изпълнение на задълженията по оползотворяване: 1. Индивидуално; 2. Чрез сключване на договор с колективна организация за оползотворяване; Организации по оползотворяване Най-доброто решение, приложено в страните-членки на ЕС, е обединяването на бизнеса в колективни системи за оползотворяване на отпадъци от опаковки. Организация по оползотворяване е юридическо лице, регистрирано по 3. Чрез заплащане на държавна такса на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Икономически най-изгоден вариант е сключване на договор с организация по оползотворяване. Затова над 95% за производителите, вносителите и лицата придобиващи опаковани стоки в България изпълняват задълженията си по този начин. Търговския закон, което не разпределя печалба и което управлява дейностите по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци. Съгласно Закона организацията получава разрешение за Забележка: От 1 октомври, изключение правят всички размери торбички, произведени от полимери, чиято дебелина е до 15 микрона (µm). Те се декларират и заплащат само към Предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Продуктовата такса за тях се заплаща от производители, вносители или дистрибутори (в случай, че не е известен вносителя или производителя).

6 дейност, в което са посочени детайлно задължителните условия, които организацията трябва да изпълнява. Някои от тях са изграждане и обслужване на системи за разделно събиране, покриване на определен брой общини и жители, информационно-образователни кампании, регулярни отчети за клиентите и декларираните от тях опаковки и др. Организациите за оползотворяване ежегодно отчитат изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране и дейността си пред Министерство на Околната Среда и Водите и при неизпълнение на изискванията се пристъпва към процедура за отнемане на разрешителното. Какви цели за оползотворяване следва да бъдат постигнати? За България, съгласно разпоредбите на ЗУО са поставени годишни цели за рециклиране и оползотворяване. Те трябва да бъдат доказано постигнати от организациите по оползотворяване и лицата, които изпълняват индивидуално целите си. Целите се поставят като процент от общото количество на пуснатите на пазара опаковки. Материали пластмаси % 14,50% 17% 19% 20% 22% 22,50% 22,50% стъкло % 40% 46% 51% 55% 59,60% 60% 60% хартия и картон % 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% метали % 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% дърво % 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% Рециклиране % 42% 45% 47% 49% 52% 54, % Оползотворяване % 42% 46% 48% 50% 53% 56% 60% Въпроси и отговори Кога се заплащат продуктовите такси от производители и вносители на опаковани стоки? Когато производителите и вносителите на опаковани стоки не изпълняват задълженията си индивидуално или чрез колективна система, производителят превежда продуктовата такса по сметката на ПУДООС до 28-мо число за предходния месец, а вносителят едновременно със заплащането на митните сборове.

7 Опаковани стоки на територията на България - задължения Заплаща ли се продуктова такса за опаковки, при пускането на пазара на опакована стока, за която вече е платена продуктовата такса при внос? Вносителят на опакованата стока не е длъжен да начислява отново продуктовата такса при последваща продажба на стоката на дистрибутор. Тя вече е заплатена при вноса /производството. Кое лице се явява индивидуално изпълняващо задълженията си? Индивидуално изпълняващо задълженията си по ЗУО е лице, което има утвърдена програма за управление на дейностите по отпадъците от РИОСВ. (вж. т. 22 от ДР на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки). Такова лице подава програмата си за утвърждаване на територията на РИОСВ, на която извършва дейността си. В случай, че извършваната дейност е на територията на няколко РИОСВ, програмата се подава в РИОСВ, на територията на която е съдебната регистрация на съответното лице. Какво е необходимо да предприеме фирма производител, която пуска на пазара опаковани стоки в опаковки за многократна употреба? За опаковките за многократна употреба, участващи в депозитна или в друга схема за многократна употреба, се заплаща при първото им пускане на пазара, тъй като те се считат за пуснати на пазара само веднъж, независимо от броя употреби. Когато опаковката е включена в депозитна или в друга схема за многократна употреба, върху етикета й или върху самата нея следва да бъде поставен надпис За многократна употреба. За всички видове опаковъчни материали ли се заплаща продуктова такса? Да, заплаща се за всички видове опаковъчни материали по Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци приета с ПМС 120/2008г. Как се изчислява таксата? Таксата се изчислява в лева за килограм и се заплаща за всички опаковъчни материали, без значение дали теглото им е минимално в опаковката на стоката. Начислява ли се продуктова такса от производителите на опаковки? Продуктова такса не се начислява и заплаща за празните опаковки, а само за опаковани стоки. Какво НЕ се изхвърля в контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки? В контейнерите за разделно събиране на отпадъци не се събират смесените битови отпадъци, биоразградими отпадъци, строителни отпадъци, батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, опасни отпадъци от бита, силно замърсени отпадъци от опаковки, играчки, обувки, дрехи, едрогабаритни отпадъци и др.

8 За оползотворяването на какви други масово разпространени отпадъци отговарят производителите и вносителите съгласно ЗУО? Нови и регенерирани гуми и гуми втора употреба, моторни превозни средства, електрическо и електронно оборудване, масла, батерии и акумулатори. Контакти: Гръцки бизнес съвет в България ул. Оборище 1, вх. В, ет. 4 София 1000, България тел.: (+359 2) ; факс: (+359 2) Гръцки бизнес съвет в България /ГБСБ/ е частна, неправителствена организация с не-стопанска цел с над 200 члена. Създаден през 2005 г., ГБСБ представлява платформа за осъществяване на контакти и обмяна на информация между фирмите-членове и голям брой фирми партньори и институции в България, Гърция и Кипър. Основна цел на съвета е развиване на икономическите, социалните и културни връзки между трите страни, особено в областта на инвестициите, търговията и трансфера на знания и опит. Екопак България АД 1784 София, бул. Цариградско шосе 60 тел.: / факс: ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД е първата лицензирана организация за оползотворяване и рециклиране на отпадъци от опаковки в България. Регистрирана е по Търговския закон като акционерно дружество без право да разпределя печалба и не използва услуги от своите акционери и клиенти. Това изключва конфликт на интереси между дружеството и дейността на неговите акционери. Набраните приходи от вноски за оползотворяване се инвестират в изграждане на системи за разделно събиране в общините, сортиращи инсталации и техника за събиране и транспортиране на отпадъците от опаковки, а отпадъците се предават за рециклиране и оползотворяване. От създаването си през 2004 г. ЕКОПАК е единственият представител на България в Pro Europe европейската организация на компаниите за оползотворяване на отпадъците и споделя опита на 33 водещи европейски организации с тази дейност. ЕКОПАК единствен притежава правата за страната ни за търговския знак Зелена точка най-широко прилаганият търговски знак в света.

9 Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των παραγωγών, των εισαγωγέων και των προσώπων που αποκτούν συσκευασμένα αγαθά στο έδαφος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας;

10

11 Συσκευασμένα Αγαθά στο έδαφος της Βουλγαρία - υποχρεώσεις Βασική αρχή - Ο ρυπαίνων πληρώνει Η περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται στην αρχή Ο ρυπαίνων πληρώνει. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος της ρύπανσης πρέπει να βαρύνει αυτούς που την προκαλούν. Το κόστος αυτό μπορεί να περιλαμβάνει επενδύσεις σε υψηλότερα πρότυπα παραγωγής ή θέσπιση συστήματος χωριστής συλλογής και επεξεργασίας αποβλήτων. Οι δαπάνες μπορούν να καλύπτονται και από ένα τέλος για χρήση προϊόντων μετά τη χρήση των οποίων δημιουργούνται κοινά απορρίμματα, όπως απορρίμματα συσκευασίας. Η Ε.Ε. για πρώτη φορά θεσπίζει μέτρα για τη διαχείριση των απορριμμάτων συσκευασίας στις αρχές της δεκαετίας του 80 του περασμένου αιώνα. Η οδηγία 85/339/ΕΟΚ που καλύπτει τις συσκευασίες ποτών, λόγω της μεγάλης ασάφειάς της, δεν μπόρεσε να συμβάλει στην αποτελεσματική εναρμόνιση των εθνικών πολιτικών. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος εμφανίζονται διαφορές στις εθνικές νομοθεσίες σε μερικά από τα κράτη μέλη. Λόγω των σοβαρών προβλημάτων στις εγχώριες αγορές, οι οικονομικοί φορείς και τα κράτη μέλη, στρέφονται προς την Επιτροπή, υποβάλλοντας πρόταση για τη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τις συσκευασίες. Το 1992 η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο πρόταση οδηγίας σχετικά με τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας. Μετά από μια μακρά συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο Υπουργών έγινε δεκτή η Οδηγία 94/62/ΕΚ. Στόχος της, είναι να εναρμονίσει τα εθνικά μέτρα με σκοπό την πρόληψη ή τη μείωση των επιπτώσεων των συσκευασιών και των απορριμμάτων συσκευασίας στο περιβάλλον, και να διασφαλίσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Περιέχει διατάξεις σχετικά με την πρόληψη των απορριμμάτων συσκευασίας, ενθαρρύνοντας την επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών, την ανάκτηση και την ανακύκλωσή τους. Η οδηγία καλύπτει όλες τις συσκευασίες που διατίθενται στην αγορά της Κοινότητας, και όλα τα απορρίμματα συσκευασίας, που έχουν χρησιμοποιηθεί ή προέρχονται από τις βιομηχανίες, τα εμπορικά καταστήματα, τα γραφεία, τα νοικοκυριά, ανεξάρτητα από τα υλικά εκ των οποίων αποτελούνται. Τα κράτη μέλη οφείλουν να θεσπίσουν μέτρα με στόχο την πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων συσκευασίας, καθώς και την ανάπτυξη συστημάτων επαναχρησιμοποίησης των συσκευασιών και την μείωση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. Τα κράτη μέλη πρέπει να καθιερώσουν συστήματα συλλογής των χρησιμοποιημένων συσκευασιών, ώστε να επιτύχουν τους στόχους σχετικά με την ανάκτηση και την ανακύκλωσή τους, που προβλέπονται για κάθε είδος συσκευασιών. Το 2004 η βουλγαρική νομοθεσία εναρμονίστηκε με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, και η διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας στη Βουλγαρία, ρυθμίστηκε από το Νόμο περί Διαχείρισης Αποβλήτων (ΝΔΑ), και το Διάταγμα για τις Συσκευασίες και τα Απόβλητα Συσκευασίας (ΔΣΑΣ). Και στα δύο έγγραφα υπάρχουν σαφείς ορισμοί όπως: συσκευασία, υπόχρεα πρόσωπα, στόχοι ανάκτησης και ανακύκλωσης κλπ.

12 Τι είναι η συσκευασία; «Συσκευασίες είναι όλα τα προϊόντα, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους και το υλικό κατασκευής τους, που χρησιμοποιούνται για την προστασία, τη διακίνηση, τη διάθεση και την παρουσίαση αγαθών, από πρώτες ύλες μέχρι επεξεργασμένα αγαθά, από τον παραγωγό μέχρι τον χρήστη ή τον καταναλωτή. Πρέπει να θεωρούνται, ως συσκευασίες όλα τα είδη «μιας χρήσης» (σακούλες, ποτήρια, πιατάκια, ποτήρια, κουτιά μίας χρήσης, και άλλα είδη που προσφέρονται άμεσα στον πελάτη στο σημείο πώλησης μαζί με τα προϊόντα για τα οποία προορίζεται η συσκευασία), ενώ το ίδιο θεωρούνται και συσκευασίες που έχουν χρησιμοποιηθεί για τον ίδιο σκοπό.» (Διάταγμα για τις Συσκευασίες και τα Απόβλητα Συσκευασίας) Οι συσκευασίες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν βάσει ορισμένων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων: Τύπος συσκευασίας ορίζεται σύμφωνα με το υλικό επεξεργασίας της συσκευασίας. Υπάρχουν: Γυάλινες συσκευασίες π.χ. μπουκάλια νερού και ποτών, βαζάκια τροφίμων Πλαστικές συσκευασίες π.χ. strech folio, πλαστικές σακούλες, κεσεδάκια, φιάλες PET Χάρτινες συσκευασίες π.χ. κουτιά, χάρτινες συσκευασίες από τρόφιμα, χαρτοκιβώτια Μεταλλικές συσκευασίες π.χ. βαρέλια, δοχεία για τυρί και ελιές, κουτιά από χρώματα, καπάκια Ξύλινες συσκευασίες - π.χ. ξύλινες παλέτες, κιβώτια Σύμφωνα με τον αριθμό των συστατικών που συνθέτουν μια συσκευασία: Ενός συστατικού συσκευασίες οι οποίες κατασκευάζονται από ένα υλικό (π.χ. γυάλινο μπουκάλι, χαρτοκιβώτιο, συσκευασία κρουασάν) Σύμμεικτες οι συσκευασίες που αποτελούνται από διαφορετικά υλικά, τα οποία δεν είναι δυνατό να διαχωριστούν με το χέρι, και από τα οποία κανένα δεν ξεπερνά το 95% του βάρους της συσκευασίας (συσκευασίες τύπου τετραπάκ, ορισμένα είδη συσκευασίας για καφέ, συσκευασίες κενού αέρος που αποτελούνται από χαρτί και φιλμ, συσκευασία μπλίστερ κλπ.) Προβλεπόμενη χρήση της συσκευασίας όσον αφορά το προϊόν Πρωτογενής (καταναλωτική) συσκευασία η συσκευασία η σχεδιασμένη κατά τρόπο που να αποτελεί, στο σημείο αγοράς, χωριστή μονάδα προς πώληση στον τελικό χρήστη καταναλωτή Δευτερογενής (ομαδοποιημένη) συσκευασία η συσκευασία η σχεδιασμένη κατά τρόπο που να αποτελεί, στο σημείο αγοράς, σύνολο ορισμένου αριθμού μονάδων προς πώληση, είτε αυτές πωλούνται ως έχουν στον τελικό χρήστη ή καταναλωτή, είτε χρησιμεύουν μόνο για την πλήρωση των εκθετηρίων στο σημείο πώλησης Συσκευασία μεταφοράς (τριτογενής συσκευασία) δηλαδή, η συσκευασία η σχεδιασμένη κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διακίνηση και μεταφορά αριθμού μονάδων προς πώληση ή ομαδοποιημένων συσκευασιών, προκειμένου να αποφεύγεται η διά

13 χειρός διακίνηση και οι ζημίες κατά τη μεταφορά. Στις συσκευασίες μεταφοράς δεν περιλαμβάνονται τα εμπορευματοκιβώτια των οδικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών. Αριθμός χρήσεων μιας συσκευασίας: Συσκευασίες μιας χρήσης συσκευασίες οι οποίες κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους εκπληρώνουν το σκοπό τους να προστατεύσουν και να αποθηκεύσουν μια φόρα κάποιο προϊόν, και στη συνέχεια γίνονται απορρίμματα συσκευασίας Επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες συσκευασίες που έχουν μελετηθεί και σχεδιαστεί προκειμένου να εκπληρώνουν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους έναν ελάχιστο αριθ- Συσκευασμένα Αγαθά στο έδαφος της Βουλγαρία - υποχρεώσεις Ποιά είναι τα υπόχρεα πρόσωπα; Όλοι οι παραγωγοί, οι εισαγωγείς και τα πρόσωπα που αποκτούν συσκευασμένα προϊόντα υποχρεούνται να εξασφαλίζουν την ανακύκλωση και την ανάκτηση των συσκευασιών που διαθέτουν στην αγορά. Στο Νόμο περί Διαχείρισης Αποβλήτων (ΝΔΑ) προβλέπονται τρεις επιλογές για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων ανάκτησης: 1. Ατομική εκπλήρωση των υποχρεώσεων ανάκτησης 2. Με σύναψη σύμβασης με συλλογικό οργανισμό ανάκτησης μό διαδρομών ή επιστροφών, επαναπληρούνται ή χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο έχουν σχεδιαστεί με ή χωρίς την υποστήριξη βοηθητικών προϊόντων που υπάρχουν στην αγορά και που επιτρέπουν την επαναπλήρωση της συσκευασίας. Οι επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες γίνονται απορρίμματα συσκευασίας, όταν πάψουν να υπόκεινται σε επαναχρησιμοποίηση. Ανεξάρτητα από τον τύπο και τις ιδιότητές της, για κάθε συσκευασία καταβάλλονται καταναλωτικά τέλη (στο κράτος) ή δικαιώματα εκμετάλλευσης (σε συλλογικό οργανισμό ανάκτησης των απορριμμάτων συσκευασίας). Τα τέλη για τις συσκευασίες καταβάλλονται από τα υπόχρεα πρόσωπα σύμφωνα με το ΝΔΑ. 3. Με καταβολή κρατικών τελών στην Υπηρεσία Διαχείρισης των Δραστηριοτήτων Προστασίας του Περιβάλλοντος. Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα επιλογή είναι η σύναψη σύμβασης με συλλογικό οργανισμό ανάκτησης. Γι αυτό πάνω από το 95% των παραγωγών, των εισαγωγέων και των προσώπων που αποκτούν συσκευασμένα προϊόντα στη Βουλγαρία, εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους με αυτόν τον τρόπο. Σημείωση: Από την 1η Οκτωβρίου, εξαίρεση αποτελούν οι σακούλες από πολυμερή (όλων των μεγεθών) με πάχος έως 15 μm. Αυτές δηλώνονται και τα τέλη τους καταβάλλονται μόνο στην Υπηρεσία Διαχείρισης των Δραστηριοτήτων Προστασίας του Περιβάλλοντος. Τα καταναλωτικά τέλη για αυτές καταβάλλονται από παραγωγούς, εισαγωγείς ή διανομείς (σε περίπτωση που δεν είναι γνωστός ο εισαγωγέας ή ο παραγωγός).

14 Οργανισμοί ανάκτησης Ερωτήσεις και απαντήσεις Η καλύτερη λύση που εφαρμόζεται στα κράτη μέλη της ΕΕ είναι η ένωση των επιχειρήσεων σε συλλογικά συστήματα για την ανάκτηση των απορριμμάτων συσκευασίας. Ο Οργανισμός ανάκτησης είναι νομικό πρόσωπο που έχει εγγραφεί σύμφωνα με τον Εμπορικό νόμο, το οποίο δε διανέμει κέρδη και το οποίο διαχειρίζεται τις δραστηριότητες της χωριστής συλλογής, ανακύκλωσης και ανάκτησης των μαζικά διαδεδομένων αποβλήτων. Σύμφωνα με το νόμο, ο οργανισμός αποκτά άδεια δραστηριότητας στην οποία καθορίζονται λεπτομερώς οι υποχρεωτικές προϋποθέσεις που ο οργανισμός πρέπει να πληροί. Μερικές από αυτές είναι κατασκευή και συντήρηση συστημάτων χωριστής συλλογής, κάλυψη συγκεκριμένου αριθμού δήμων και κατοίκων, ενημερωτικές και εκπαιδευτικές καμπάνιες, τακτικές εκθέσεις για τους πελάτες και για τις συσκευασίες που δηλώνουν κλπ. Οι οργανισμοί ανάκτησης κάθε χρόνο υποβάλλουν εκθέσεις για τους στόχους ανάκτησης και ανακύκλωσης και για τη δραστηριότητά τους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης πραγματοποιείται διαδικασία ανάκλησης της άδειας. Ποιοί στόχοι ανάκτησης πρέπει να επιτευχθούν; Για τη Βουλγαρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝΔΑ υπάρχουν ετήσιοι στόχοι για ανακύκλωση και ανάκτηση. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να επιτευχθούν με τις αντίστοιχες αποδείξεις από τους οργανισμούς ανάκτησης και από τα πρόσωπα που πληρούν τους στόχους τους μόνα τους. Οι στόχοι καθορίζονται ως ποσοστό της συνολικής ποσότητας των συσκευασιών που διατίθενται στην αγορά. Υλικά πλαστικά % 14,50% 17% 19% 20% 22% 22,50% 22,50% γυαλί % 40% 46% 51% 55% 59,60% 60% 60% χαρτί και % 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% χαρτόνι μέταλλα % 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% ξύλο % 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% Ανακύκλωση % 42% 45% 47% 49% 52% 54, % Ανάκτηση % 42% 46% 48% 50% 53% 56% 60% Πότε καταβάλλονται τα καταναλωτικά τέλη από τους παραγωγούς και από τους εισαγωγείς συσκευασμένων προϊόντων; Όταν οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς συσκευασμένων προϊόντων δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους ατομικά ή μέσω συλλογικού συστήματος, ο παραγωγός καταβάλλει τα καταναλωτικά τέλη για τον προηγούμενο μήνα στο λογαριασμό της Υπηρεσίας Διαχείρισης

15 Συσκευασμένα Αγαθά στο έδαφος της Βουλγαρία - υποχρεώσεις των Δραστηριοτήτων Προστασίας του Περιβάλλοντος έως την 28η ήμερα του μήνα, και ο εισαγωγέας: ταυτόχρονα με την πληρωμή των δασμών. Καταβάλλεται κάποιο καταναλωτικό τέλος συσκευασίας κατά τη διάθεση στην αγορά ενός συσκευασμένου προϊόντος για το οποίο ήδη έχουν καταβληθεί τα καταναλωτικά τέλη κατά την εισαγωγή; Ο εισαγωγέας του συσκευασμένου προϊόντος, δεν υποχρεούται να υπολογίσει ξανά το καταναλωτικό τέλος σε επόμενη πώληση του προϊόντος σε διανομέα. Αυτό έχει ήδη καταβληθεί κατά την εισαγωγή / παραγωγή. Ποιο είναι το πρόσωπο με ατομική εκπλήρωση των υποχρεώσεών του; Πρόσωπο με ατομική εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, βάσει του Νόμου περί Διαχείρισης των Αποβλήτων, είναι το πρόσωπο που έχει καθιερώσει ένα σύστημα διαχείρισης των δραστηριοτήτων για τα απόβλητα, το οποίο είναι εγκεκριμένο από το RIOSV (Περιφερειακή Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Υδάτων). (βλ. εδάφιον 22 του Διατάγματος για τις Συσκευασίες και τα Απόβλητα Συσκευασίας). Τέτοιο πρόσωπο υποβάλλει το πρόγραμμά του προς έγκριση στο αντίστοιχο RIOSV για την περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται. Εάν η δραστηριότητα ασκείται στο έδαφος μερικών RIOSV, το πρόγραμμα υποβάλλεται στο RIOSV στο έδαφος του οποίου είναι η δικαστική εγγραφή του προσώπου. Τι είναι απαραίτητο να κάνει ένας παραγωγός, ο οποίος διαθέτει στην αγορά συσκευασμένα εμπορεύματα σε επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες; Για τις επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες που περιλαμβάνονται σε σύστημα επιστροφής χρημάτων ή σε άλλο σύστημα για επαναχρησιμοποίηση, τα τέλη καταβάλλονται κατά την πρώτη τους διάθεση στην αγορά, επειδή θεωρείται ότι διατίθενται στην αγορά μόνο μία φορά, ανεξάρτητα από τον αριθμό των χρήσεων. Όταν μια συσκευασία περιλαμβάνεται σε σύστημα επιστροφής χρημάτων ή σε άλλο σύστημα για επαναχρησιμοποίηση, στην ετικέτα της ή πάνω σε αυτήν πρέπει να υπάρχει η ένδειξη Επαναχρησιμοποιούμενο προϊόν. Για όλους τους τύπους υλικών συσκευασίας καταβάλλονται καταναλωτικά τέλη; Ναι, καταβάλλονται τέλη για όλους τους τύπους υλικών συσκευασίας με βάση το Διάταγμα για τον Καθορισμό των Όρων και των Προϋποθέσεων για την Πληρωμή Καταναλωτικών Τελών για Προϊόντα, μετά από τη Χρήση των οποίων Δημιουργούνται Μαζικά Διαδεδομένα Απόβλητα, εγκεκριμένο με Απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών υπ αριθ. 120/2008. Πώς υπολογίζεται το τέλος; Το τέλος υπολογίζεται σε λέβα ανά κιλό, και καταβάλλεται για όλα τα υλικά συσκευασίας, ανεξάρτητα εάν το βάρος τους είναι ελάχιστο στη συσκευασία του προϊόντος. Υπολογίζεται και καταναλωτικό τέλος από τους παραγωγούς συσκευασιών; Καταναλωτικό τέλος δεν υπολογίζεται και δεν καταβάλλεται για άδειες συσκευασίες, αλλά μόνο για συσκευασμένα εμπορεύματα. Τι ΔΕΝ πρέπει να εναποτίθεται στους κάδους χωριστής συλλογής των απορριμμάτων συσκευασίας; Στους κάδους χωριστής συλλογής των απορριμμάτων συσκευασίας, δεν εναποτίθενται μικτά αστικά απόβλητα, βιοαποδομήσιμα απόβλητα, απόβλητα κατασκευών, μπαταρίες και συσσωρευτές, απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, επικίνδυνα οικιακά απόβλητα, ιδιαίτερα μολυσμένα από-

16 βλητα από συσκευασίες, παιχνίδια, παπούτσια, ρούχα, μεγάλα απόβλητα κλπ. Για την ανάκτηση ποιων άλλων μαζικά διαδεδομένων αποβλήτων είναι υπεύθυνοι οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς σύμφωνα με το Νόμο περί Διαχείρισης Αποβλήτων; Για νέα και αναγομωμένα ελαστικά και μεταχειρισμένα ελαστικά, οχήματα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, λάδια, μπαταρίες και συσσωρευτές. Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη Βουλγαρία, Οδ. Ομπόριστε 1, εισ., όρ Σόφια, Βουλγαρία Τηλ.: (+359 2) ; Φαξ: (+359 2) Το Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη Βουλγαρία / ΕΕΣΒ / είναι ιδιωτική ΜΚΟ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 2005 και αριθμεί πάνω από 200 μέλη. Το Συμβούλιο συνιστά μηχανισμό διευκόλυνσης των επαφών και της ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα στις εταιρίες-μέλη και μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων- εταίρων και θεσμών στη Βουλγαρία, στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Βασικός στόχος του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου είναι η ανάπτυξη των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών σχέσεων ανάμεσα στις τρεις χώρες, ιδιαίτερα δε στον τομέα των επενδύσεων, του εμπορίου και της μεταφοράς τεχνογνωσίας. Екопак България АД 1784 София, бул. Цариградско шосе 60 тел.: / факс: Η ECOPACK BULGARIA S.A. είναι ο πρώτος αδειούχος οργανισμός για την ανάκτηση και ανακύκλωση απορριμμάτων συσκευασίας στη Βουλγαρία. Έχει εγγραφεί σύμφωνα με τον Εμπορικό νόμο, ως ανώνυμη εταιρεία χωρίς δικαίωμα διανομής των κερδών, και δεν χρησιμοποιεί υπηρεσίες από τους μετόχους και τους πελάτες της. Αυτό αποκλείει τη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της επιχείρησης και των δραστηριοτήτων των μετόχων της. Τα έσοδα από τις εισφορές ανάκτησης, επενδύονται σε κατασκευή συστημάτων χωριστής συλλογής στους δήμους, εγκαταστάσεις διαλογής, και μηχανήματα για συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων συσκευασίας, ενώ τα απορρίμματα παραδίδονται για ανακύκλωση και ανάκτηση. Από την ίδρυσή της το 2004, η ECOPACK είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος της Βουλγαρίας στο Pro Europe ευρωπαϊκός οργανισμός των επιχειρήσεων ανάκτησης αποβλήτων, και ανταλλάσσει εμπειρίες με 33 κορυφαίους ευρωπαϊκούς οργανισμούς σε αυτή τη δραστηριότητα. Μόνο η ECOPACK έχει τα δικαιώματα για τη Βουλγαρία για το εμπορικό σήμα Green Dot το εμπορικό σήμα με την πιο ευρεία χρήση στον κόσμο.

Наръчник от А до Я. за учредяване на компания в България

Наръчник от А до Я. за учредяване на компания в България Наръчник от А до Я за учредяване на компания в България Наръчник от А до Я за учредяване на компания в България Въведение В последните години България привлече много чуждестранни инвестиции благодарение

Διαβάστε περισσότερα

Дромеас стъпи на пиедестала на Европа

Дромеас стъпи на пиедестала на Европа Дромеас стъпи на пиедестала на Европа Ο ΔΡΟΜΕΑΣ ανέβηκε στο βάθρο της Ευρώπης За тридесетгодишното развитие на Дромеас пред Балкански хоризонти говори Председателят на УС и изпълнителен директор на фирмата,

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικό φυλλάδιο σωληνών δομημένου τοιχώματος Техническо ръководство за гофрирани тръби

Tεχνικό φυλλάδιο σωληνών δομημένου τοιχώματος Техническо ръководство за гофрирани тръби Tεχνικό φυλλάδιο σωληνών δομημένου τοιχώματος Техническо ръководство за гофрирани тръби Υπονόμων/Αποχέτευσης Ομβρίων Φρεάτια Αποστράγγισης Дъждовни води Ecorain Ecodrain ШАХТИ Канални води Ecopal Spirobox

Διαβάστε περισσότερα

Ръководство по наемане и управление на персонал. съгласно българското законодателство

Ръководство по наемане и управление на персонал. съгласно българското законодателство Ръководство по наемане и управление на персонал съгласно българското законодателство Ръководството по наемане и управление на персонал съгласно българското законодателство е изготвено със съдействието

Διαβάστε περισσότερα

Хранителновкусовата индустрия. реалности и предизвикателства Η βιομηχανία τροφίμων πραγματικότητα και προκλήσεις

Хранителновкусовата индустрия. реалности и предизвикателства Η βιομηχανία τροφίμων πραγματικότητα και προκλήσεις ИЗДАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ ГРЪЦКИ БИЗНЕС СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (H.B.C.B.) Брой 3 март април 2008 Интервю Христос Фоляс, министър на развитието на Гърция

Διαβάστε περισσότερα

Корпоративно подоходно облагане в България

Корпоративно подоходно облагане в България Корпоративно подоходно облагане в България Корпоративно подоходно облагане в България Накратко Данъчна ставка на корпоративния данък (%) 10 Данъчна ставка на капиталовите печалби (%) 10 Данъчна ставка

Διαβάστε περισσότερα

БАНКИ. Οι Ελληνικές τράπεζες στο τραπεζικό σύστημα της Βουλγαρίας. С Посланика на Гърция. Програми за трансгранично сътрудничество

БАНКИ. Οι Ελληνικές τράπεζες στο τραπεζικό σύστημα της Βουλγαρίας. С Посланика на Гърция. Програми за трансгранично сътрудничество ИЗДАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ ГРЪЦКИ БИЗНЕС СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (H.B.C.B.) Брой 1 октомври ноември 2007 Интервю С Посланика на Гърция съседи Програми за

Διαβάστε περισσότερα

Οι υποδομές Τα μεγαλόπνοα έργα. С Посланика на България в Гърция. Бизнес закуска България Гърция: сътрудничество и перспективи. Гръцки киномаратон

Οι υποδομές Τα μεγαλόπνοα έργα. С Посланика на България в Гърция. Бизнес закуска България Гърция: сътрудничество и перспективи. Гръцки киномаратон ИЗДАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ ГРЪЦКИ БИЗНЕС СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (H.B.C.B.) Брой 2 2007 декември януари 2008 ИНФРА- СТРУКТУРА ГОЛЕМИТЕ ПРОЕКТИ Οι υποδομές

Διαβάστε περισσότερα

Плевнелиев: Πλεβνέλιεφ: Партньорството между България и Гърция е стратегическо. Στρατηγική η συνεργασία μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας

Плевнелиев: Πλεβνέλιεφ: Партньорството между България и Гърция е стратегическо. Στρατηγική η συνεργασία μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας Брой 25 април - юни 2012 Πλεβνέλιεφ: Στρατηγική η συνεργασία μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας икономика Сребърният фонд в търсене на златната среда между риск и доходност Плевнелиев: Партньорството между

Διαβάστε περισσότερα

Изборите за Европейски парламент. парламент Οι εκλογές για. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Предизвестеният край на Кремиковци. Две страни през ИТ микроскоп

Изборите за Европейски парламент. парламент Οι εκλογές για. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Предизвестеният край на Кремиковци. Две страни през ИТ микроскоп Брой 10 юни юли 2009 Изборите за Европейски парламент парламент Οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Икономика Предизвестеният край на Кремиковци На фокус Две страни през ИТ микроскоп Дестинации Лятна

Διαβάστε περισσότερα

Време за решения. Ώρα αποφάσεων για τα ενεργειακά έργα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Енергийните проекти в Югоизточна Европа

Време за решения. Ώρα αποφάσεων για τα ενεργειακά έργα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Енергийните проекти в Югоизточна Европа Брой 17 август - септември 2010 Енергийните проекти в Югоизточна Европа Време за решения Ώρα αποφάσεων για τα ενεργειακά έργα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη политика България и Гърция: Приятелство и общи интереси

Διαβάστε περισσότερα

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010 Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010 Σάκης Θεοδοσίου Εμπορικός Διευθυντής Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Το μόνο αδειοδοτημένο

Διαβάστε περισσότερα

ХОРИЗОНТИ / ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 1

ХОРИЗОНТИ / ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 1 БАЛКАНСКИ ΒαλκαΝΙκΟΙ ХОРИЗОНТИ ΙΖΟΝΤΕΣ брой 26 октомври - декември ИзданИе на сдружение гръцки бизнес съвет в българия ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Интервю Министър Московски:

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА РАБОТНИЦИТЕ (ЕСР) И НОВАТА ДИРЕКТИВА 2009/38

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА РАБОТНИЦИТЕ (ЕСР) И НОВАТА ДИРЕКТИВА 2009/38 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА РАБОТНИЦИТЕ (ЕСР) И НОВАТА ДИРЕКТИВА 2009/38 Παναγιώτης Κατσαμπάνης Επιστημονικός συνεργάτης της ΟΒΕΣ Ημερίδα στη Σόφια

Διαβάστε περισσότερα

Силно и стабилно икономическо сътрудничество Ισχυρή και σταθερή συνεργασία. Οικονομικα. икономика 2010 - година на възможности, година на криза

Силно и стабилно икономическо сътрудничество Ισχυρή και σταθερή συνεργασία. Οικονομικα. икономика 2010 - година на възможности, година на криза Брой 18 октомври - ноември 2010 Силно и стабилно икономическо сътрудничество Ισχυρή και σταθερή οικονομική συνεργασία икономика 2010 - година на възможности, година на криза Οικονομικα 2010 Έτος ευκαιριών,

Διαβάστε περισσότερα

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας Η συµβολή του ήµου Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας 1 Ο ήµος Λαρισαίων µετά τον Καλλικράτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ 1 η OΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΑΠΟ 1 η OΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 1 η OΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΕ ΚΑΙ ΜΑΘΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ. www.greendot.com.cy T: 7000 0090 Τυπωμένο σε ανακυκλωμένο χαρτί ΜΑΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

години χρόνια Разговор с председателите на Борда на директорите на ГБСБ от 2005 г. до днес

години χρόνια Разговор с председателите на Борда на директорите на ГБСБ от 2005 г. до днес Брой 15 април - май 2010 години χρόνια Дипломати, политици и бизнесмени за ГБСБ Разговор с председателите на Борда на директорите на ГБСБ от 2005 г. до днес Συνεντεύξεις με τους Προέδρους του ΕΕΣΒ απο

Διαβάστε περισσότερα

To Πρόβλημα. Κάθε Κύπριος παράγει περίπου: 2 κιλά σκουπίδια / ημέρα

To Πρόβλημα. Κάθε Κύπριος παράγει περίπου: 2 κιλά σκουπίδια / ημέρα To Πρόβλημα Κάθε Κύπριος παράγει περίπου: 2 κιλά σκουπίδια / ημέρα Tι σημαίνει «Ανακύκλωση»? Ανακύκλωση είναι η διαδικασία της παρασκευής νέων αγαθών από ένα προϊόν που έχει φτάσει στο τέλος του κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

SHARING BORDERS, GROWING CLOSER!

SHARING BORDERS, GROWING CLOSER! European Cooperation Day 2014 Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 2014 Европейски ден на сътрудничеството 2014 www.greece-bulgaria.eu Τα κοινά σύνορα μας φέρνουν πιο κοντά! Общите граници ни правят по-близки!

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Разговор между. съседи. Συζήτηση μεταξύ γειτόνων. Говоря, мисля, пиша за енергетика. Кафето с гръцки привкус в София. На фокус.

Разговор между. съседи. Συζήτηση μεταξύ γειτόνων. Говоря, мисля, пиша за енергетика. Кафето с гръцки привкус в София. На фокус. Брой 8 февруари март 2009 Разговор между Συζήτηση μεταξύ γειτόνων съседи На фокус Говоря, мисля, пиша за енергетика дестинации Кафето с гръцки привкус в София февруари-март 2009 СЪДЪРЖАНИЕ 6 Новини Услуги

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» 2-6-2010 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ Ιωάννη Μαχαίρα Προϊσταμένου στο Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

България и Кипър: отвъд протокола. Βουλγαρία και Κύπρος: «Πέρα από το πρωτόκολλο» По дрехите посрещат. Избори по време на буря

България и Кипър: отвъд протокола. Βουλγαρία και Κύπρος: «Πέρα από το πρωτόκολλο» По дрехите посрещат. Избори по време на буря Брой 9 април май 2009 Βουλγαρία και Κύπρος: «Πέρα από το πρωτόκολλο» България и Кипър: отвъд протокола Политика Избори по време на буря На фокус В търсене на островите на възможностите Дестинации По дрехите

Διαβάστε περισσότερα

Строежът на магистрали набира скорост

Строежът на магистрали набира скорост Брой 20 февруари - март 2011 Строежът на магистрали набира скорост Επιταχύνεται η διαδικασία κατασκευής αυτοκινητόδρομων НОВИНИ Четирима нови членове влизат в борда на директорите на ГБСБ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

Light Bench 1.1 GR BG

Light Bench 1.1 GR BG Light Bench 1.1 GR BG Περιεχοµενο - Съдържание 1. Ελληνικα P. 3 2. Български P. 7 GR BG το εγχειριδιο οδηγιων ειναι για βοηθεια προς τους πελατες µας. H Eταιρεια ENERGETICS δεν αναλαµβανει ευθυνη για τυχον

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο ΜΕΡΟΠΗ ΣΑΜΑΡΑ-ΜΗΛΙΩΤΟΥ Τμήμα Περιβάλλοντος 16 Μάιου 2013 Λευκωσία 1 Διαχείριση αποβλήτων Εφαρμογή ευρωπαϊκών νομοθετημάτων Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα Οδηγία για τις

Διαβάστε περισσότερα

Летящ старт. Новата Европейска комисия започна мандата си с аплодисменти и много очаквания

Летящ старт. Новата Европейска комисия започна мандата си с аплодисменти и много очаквания Брой 14 февруари - март 2010 Летящ старт Новата Европейска комисия започна мандата си с аплодисменти и много очаквания Γρήγορο ξεκίνημα Η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τη θητεία της με χειροκροτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΟΝΤΕΣ. Нашият приоритет е насърчаването на предприемачеството. «Προτεραιότητά μας η προώθηση της επιχειρηματικότητας» Пламен Орешарски

ΙΖΟΝΤΕΣ. Нашият приоритет е насърчаването на предприемачеството. «Προτεραιότητά μας η προώθηση της επιχειρηματικότητας» Пламен Орешарски БАЛКАНСКИ ΒαλκαΝΙκΟΙ ХОРИЗОНТИ ΙΖΟΝΤΕΣ брой 30 септември - декември ИзданИе на сдружение гръцки бизнес съвет в българия ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» ПОЛИТИКА Граничният

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 47, 18.02.2004, σ.26.

Διαβάστε περισσότερα

EasyTrip in Brief. News and Events

EasyTrip in Brief. News and Events NEWSLETTER 2 APRIL 2013 EasyTrip in Brief Project tle: EASYTRIP: GR-BG E-MOBILITY SOLUTIONS Project acronym: EASYTRIP European Territorial Coopera on Programme Greece Bulgaria 2007-2013 Priority Axis:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/98/ ΕΚ "ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ" Ειρήνη Βασιλάκη αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νοµοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση Υλικών Συσκευασίας και άλλων προϊόντων Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νόµος Πλαίσιο 2939/2001

Διαβάστε περισσότερα

Финансова криза: а сега накъде? Οικονομική κρίση: και τώρα προς τα που; Българското земеделие: Светлина в тунела или тъмнина отвъд?

Финансова криза: а сега накъде? Οικονομική κρίση: και τώρα προς τα που; Българското земеделие: Светлина в тунела или тъмнина отвъд? Брой 6 октомври ноември Финансова криза: а сега накъде? Οικονομική κρίση: και τώρα προς τα που; Политика Българското земеделие: Светлина в тунела или тъмнина отвъд? Икономика Нов живот за АЕЦ Белене ЛАЙФСТАЙЛ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Aθηνά Παπαναστασίου ΛειτουργόςΤμήματος Περιβάλλοντος Λευκωσία 20.11.2014 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 800 700 600 500 400 300 200 100 0 κατά

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Данък върху добавената стойност (ДДС)

Данък върху добавената стойност (ДДС) Данък върху добавената стойност (ДДС) Данък добавена стойност Въведение С данък върху добавената стойност (ДДС) се облага потреблението на стоки и услуги. Българското законодателството, регламентиращо

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε.. 25/06/2008 ΑΘΗΝΑ

Τ.Ε.Ε.. 25/06/2008 ΑΘΗΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Pb - Οξέως, Ni-Cd «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» Τ.Ε.Ε.. 25/06/2008 ΑΘΗΝΑ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ & ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Δουζίνας Άκης Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Το χρονικό δημιουργίας του συλλογικού συστήματός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Смяна на властта в Гърция

Смяна на властта в Гърция Брой 12 октомври ноември 2009 Αλλαγή εξουσίας στην Ελλάδα Άρχισε η «εποχή του Παπανδρέου του νεώτερου» Икономика България трябва да се научи да спазва правилата Партньорства между членове Дружба стъкларски

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΧΟI: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr Οδηγίες χρήσης ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr Ο ανιχνευτής χαρτονομισμάτων Q CONNECT BANKNOTE DETECTOR MINI QCD01 είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. Ομάδα : Πένγκου Ιωάννα Γκέγκι Γκίνα Λιάκου Μαρία Ζουράμπι Μελάντζε

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. Ομάδα : Πένγκου Ιωάννα Γκέγκι Γκίνα Λιάκου Μαρία Ζουράμπι Μελάντζε ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ομάδα : Πένγκου Ιωάννα Γκέγκι Γκίνα Λιάκου Μαρία Ζουράμπι Μελάντζε Ανακύκλωση συσκευασιών στη Γερμανία Με βάση νόμο που τέθηκε σε ισχύ το 1991: Οι συσκευασίες των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αρχές της εναλλακτικής διαχείρισης είναι: η αρχή της πρόληψης της δημιoυργίας των αποβλήτων

Οι βασικές αρχές της εναλλακτικής διαχείρισης είναι: η αρχή της πρόληψης της δημιoυργίας των αποβλήτων Η Εναλλακτική Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Δρ. Αδαμάντιου Σκορδίλη Προεδρεύοντα της Επιτροπής Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΕΠΕΔ) Προϊστάμενου ΓΕΔΣΑΠ Η σύγχρονη άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Инструкции за инсталиране и употреба

Инструкции за инсталиране и употреба Инструкции за инсталиране и употреба ПЕРАЛНЯ Съдържание BG BG Български,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,13 UK Українська,25 Инсталиране, 2-3 Разопаковане и нивелиране Хидравлични и електрически връзки Технически данни RO

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3594, 12/4/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3594, 12/4/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3594 της 12ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the. of wega

Welcome to the. of wega Welcome to the world of wega POLARIS Polaris: a coffee machine with character, with heart, and able to give personality to any location. In addition to the new backlit keypad system, it also presents a

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα.

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ. ΑΘΗΝΑ 2012 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές 510» Ενέργεια - Δραστ.

Διαβάστε περισσότερα

Гръцко лято. Къде се крие успехът на гръцкия туризъм Какво се случва в България

Гръцко лято. Къде се крие успехът на гръцкия туризъм Какво се случва в България Брой 16 юни юли 2010 Гръцко лято Къде се крие успехът на гръцкия туризъм Какво се случва в България Ελληνικό καλοκαίρι Πού κρύβεται η επιτυχία του ελληνικού τουρισμού Τι συνέβη στη Βουλγαρία икономика

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Αδαμάντιου Σκορδίλη Πρόεδρος ΕΠΕΔ-Προιστάμενος Προιστάμενος ΓΕΔΣΑΠ Εκτίμηση Παραγωγής Απορ/μάτων στην Ελλάδα 6.000 5.000 4.000 tn x 10 3 3.000 2.000 1.000

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax : ΠΡΟΣ: Κομοτηνή 11-02-2008 Αριθ. Πρωτ.: 97 Θέμα : Σύμβαση συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

Последната приватизационна вълна

Последната приватизационна вълна Брой 22 юни - септември 2011 Пловдив между Атина и Рим среща на гръцки и италиански компании Специалистите все по-нужни Последната приватизационна вълна Το τελευταίο κύμα ιδιωτικοποιήσεων Ιουνίος - Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

BG Ръководство за употреба Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató Manual de instruções Manual de instrucciones

BG Ръководство за употреба Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató Manual de instruções Manual de instrucciones BG Ръководство за употреба 2 Микровълнова фурна EL Οδηγίες Χρήσης 21 Φούρνος μικροκυμάτων HU Használati útmutató 40 Mikrohullámú sütő PT Manual de instruções 58 Forno microondas ES Manual de instrucciones

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Κατάταξης Δράσεων Πρόληψης Αποβλήτων

Αναφορά Κατάταξης Δράσεων Πρόληψης Αποβλήτων Αναφορά Κατάταξης Δράσεων Πρόληψης Αποβλήτων WASP Tool Εργαλείο υποστήριξης της πρόληψης αποβλήτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση http://wasptool.hua.gr 16-06-2015 10:25:17 WASP Tool - LIFE10 ENV/GR/622 -

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία συμπλήρωσης της Δήλωσης Συσκευασίας

Διαδικασία συμπλήρωσης της Δήλωσης Συσκευασίας Διαδικασία συμπλήρωσης της Δήλωσης Συσκευασίας Περιεχόμενα α. Στόχος β. Τι είναι Συσκευασία; γ. Δήλωση Συσκευασιών δ. Παραδείγματα α. Στόχος Η εκπαίδευσή σας ώστε να συμπληρώνετε ορθά και με τον πιο αποδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Бюджет 2009. Здравето е скъпо. Излишъкът като панацея. Водолазната индустрия в България набира популярност. Политика. Икономика.

Бюджет 2009. Здравето е скъпо. Излишъкът като панацея. Водолазната индустрия в България набира популярност. Политика. Икономика. Брой 5 август септември 2008 Политика Здравето е скъпо Икономика Излишъкът като панацея Дестинации Водолазната индустрия в България набира популярност Бюджет 2009 προϋπολογισμός 2009 август-септември

Διαβάστε περισσότερα

ХОРИЗОНТИ ΙΖΟΝΤΕΣ EΝΑ MALL ΝΈΑΣ ΓΕΝΙΆΣ МОЛ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ SOFIA RING MALL ИКОНОМИКА ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ БАЛКАНСКИ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΊ

ХОРИЗОНТИ ΙΖΟΝΤΕΣ EΝΑ MALL ΝΈΑΣ ΓΕΝΙΆΣ МОЛ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ SOFIA RING MALL ИКОНОМИКА ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ БАЛКАНСКИ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΊ БАЛКАНСКИ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΊ ХОРИЗОНТИ ИКОНОМИКА Износът към основните пазари в ЕС намалява БРОЙ 33 ЮЛИ - ОКТОМВРИ ИЗДАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ ГРЪЦКИ БИЗНЕС СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια της Νανόχηνας Пътуването на малката белочела гъска από τον Αρκτικό κύκλο ως τη Μεσόγειο - От Арктическия кръг до Средиземноморието

Τα ταξίδια της Νανόχηνας Пътуването на малката белочела гъска από τον Αρκτικό κύκλο ως τη Μεσόγειο - От Арктическия кръг до Средиземноморието ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013 КАЛЕНДАР Τα ταξίδια της Νανόχηνας Пътуването на малката белочела гъска από τον Αρκτικό κύκλο ως τη Μεσόγειο - От Арктическия кръг до Средиземноморието Seppo Ekelund Παρακολουθώντας τα ταξίδια

Διαβάστε περισσότερα

Брой 7 декември 2008 януари 2009. На фокус. Полет с МИГ за Вивартия. Лайфстайл. Паисий, пищовите, джоланът. Ακίνητα : η κρίση ψηφίζει ποιότητα

Брой 7 декември 2008 януари 2009. На фокус. Полет с МИГ за Вивартия. Лайфстайл. Паисий, пищовите, джоланът. Ακίνητα : η κρίση ψηφίζει ποιότητα Брой 7 декември 2008 януари 2009 На фокус Полет с МИГ за Вивартия Лайфстайл Паисий, пищовите, джоланът Ακίνητα : η κρίση ψηφίζει ποιότητα декември 2008-януари 2009 СЪДЪРЖАНИЕ 6 Новини Услуги в услуга

Διαβάστε περισσότερα

Declaration of Conformity based on ISO/IEC and EN

Declaration of Conformity based on ISO/IEC and EN Manufacturer's Name: Manufacturer's Address: Declaration of Conformity based on ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1 declare, under its sole responsibility that the product: Product Name and/or Model: Regulatory

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) Εκδήλωση ΤΕΕ Ξενοδοχείο ELECTRA PALACE

Διαβάστε περισσότερα

{ Телефонът е заключен ƒ Активирана е функцията Бебефон. ~ Микрофонът е изключен } Функцията Свободни ръце е. Œ Свети: Сензорът за близост е

{ Телефонът е заключен ƒ Активирана е функцията Бебефон. ~ Микрофонът е изключен } Функцията Свободни ръце е. Œ Свети: Сензорът за близост е Euroset 5040 Кратко ръководство Дисплей 1 2 3 4 5 6 7 Сензор за близост Бутони 1 Бутони за име 2 Бутон за автоматичен отговор* 3 Бутон Звезда / Бутон за сензора за близост* 4 Бутон Диез / Бутон за заключване

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ;

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ; ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ορισμός: Είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιείται εν μέρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή άμεσα αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή που είναι δεν

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Προσυνεδριακή Εκδήλωση HELECO Πάτρα 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον.

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα Επιτεύγματα, προκλήσεις και προοπτικές

Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα Επιτεύγματα, προκλήσεις και προοπτικές Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα Επιτεύγματα, προκλήσεις και προοπτικές Ρ. Χαριτοπούλου, Δρ.-Μηχ. Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης ΕΟΑΝ Εντ. Δημ. Σύμβουλος Περιβάλλοντος Δ. Κηφισιάς Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Бюджет 2012. консервативен или оптимистичен. Προϋπολογισμός 2012 Συντήρησης ή Αισιοφροσύνης

Бюджет 2012. консервативен или оптимистичен. Προϋπολογισμός 2012 Συντήρησης ή Αισιοφροσύνης Брой 23 октомври - декември 2011 Бюджет 2012 консервативен или оптимистичен Προϋπολογισμός 2012 Συντήρησης ή Αισιοφροσύνης политика Росен Плевнелиев: Президентството ще е център-нападател по националните

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ EN-ACT

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ EN-ACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ EN-ACT ENVIRONMENTAL ACTIONS FOR THE PROMOTION OF ALTERNATIVE FORMS OF TOURISM EN-ACT ЕКОЛОГИЧНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИТЕ

Διαβάστε περισσότερα

SUPERMARKET SURVEY RESULTS

SUPERMARKET SURVEY RESULTS Είσαι οικολόγος καταναλωτής; 6 th grade pupils Iamatiki Primary School 2013 2014 SUPERMARKET SURVEY RESULTS Ερώτηση 1: Ετοιμάζετε λίστα με ό,τι χρειάζεστε πριν πάτε στην υπεραγορά; 45 40 42 35 30 25 20

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ανακύκλωση πετυχαίνουμε:

Κάνοντας ανακύκλωση πετυχαίνουμε: ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ Παραθέτουμε τα αποτελέσματα της ερευνητικής εργασίας της κ ας Αθανασιάδου Δέσποινας Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Кабинет на промяната Кой кой е в правителството на Бойко Борисов. Η κυβέρνηση της αλλαγής: Ποιός είναι ποιός στην κυβέρνηση του Μπόϊκο Μπορίσοφ

Кабинет на промяната Кой кой е в правителството на Бойко Борисов. Η κυβέρνηση της αλλαγής: Ποιός είναι ποιός στην κυβέρνηση του Μπόϊκο Μπορίσοφ Брой 11 август септември 2009 Кабинет на промяната Кой кой е в правителството на Бойко Борисов Икономика Магистралите на дневен ред На фокус Бяхме малката фирма, която влиза в бранша с оптимизъм Лайфстайл

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Τσάκωνα Μηχανικός Περιβάλλοντος. Η εναλλακτική οπτική στην αντιμετώπιση των αποβλήτων

Μαρία Τσάκωνα Μηχανικός Περιβάλλοντος. Η εναλλακτική οπτική στην αντιμετώπιση των αποβλήτων Μαρία Τσάκωνα Μηχανικός Περιβάλλοντος Η εναλλακτική οπτική στην αντιμετώπιση των αποβλήτων Χρήση ενός προϊόντος παραπάνω από μία φορά Επιδιόρθωση για μακροβιότερη χρήση Μοίρασμα ή δανεισμός των υλικών

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Δημήτριος Ποδιώτης Ευάγγελος Κυρίτσης ΕΟΑΝ

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Δημήτριος Ποδιώτης Ευάγγελος Κυρίτσης ΕΟΑΝ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων Δημήτριος Ποδιώτης Ευάγγελος Κυρίτσης ΕΟΑΝ 07.05.2015 Δομή Παρουσίασης Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης

Διαβάστε περισσότερα

L 86/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

L 86/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ L 86/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.4.2005 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2005 για τον καθορισμό των πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

SG2428C Steam Iron Σίδερο Ατμού Парна Ютия

SG2428C Steam Iron Σίδερο Ατμού Парна Ютия SG2428C Steam Iron Σίδερο Ατμού Парна Ютия GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS For safety purposes you should read these instructions

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έλενα Χριστοδουλίδου sep 2016 Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES»

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Περιεχόμενα 1/ Περιβαλλοντική κατάσταση ανά περιοχή... 2 2/ Ευρωπαϊκοί και εθνικοί κανονισμοί... 2 2.1 Ευρωπαϊκοί κανονισμοί... 2 2.1.1 Διαχείριση των αποβλήτων...

Διαβάστε περισσότερα

EasyTrip in Brief. Kick Off Meeting

EasyTrip in Brief. Kick Off Meeting NEWSLETTER 1 OCTOBER 2012 PARTNERS CERTH-HIT / Hellenic Institute of Transport http://www.imet.gr MUNICIPALITY OF BANSKO http://www.bansko.bg CERTH-CPERI / Chemical Process and Energy Resources Institute

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την ονομαστική ποσότητα και χωρητικότητα των προσυσκευασμένων προϊόντων

Αξιολόγηση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την ονομαστική ποσότητα και χωρητικότητα των προσυσκευασμένων προϊόντων Αξιολόγηση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την ονομαστική ποσότητα και χωρητικότητα των προσυσκευασμένων προϊόντων Fields marked with are mandatory. Η έρευνα αυτή αποτελεί μέρος της αξιολόγησης των οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση ύ λ Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Ecotec 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 1. Για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο την πρώτη φορά, αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα B (σχεδιάγραμμα 1) και ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΟΝΤΕΣ. България и Гърция. Βουλγαρία και Ελλάδα Υποδειγματικές σχέσεις ИКОНОМИКА ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ БАЛКАНСКИ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ

ΙΖΟΝΤΕΣ. България и Гърция. Βουλγαρία και Ελλάδα Υποδειγματικές σχέσεις ИКОНОМИКА ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ БАЛКАНСКИ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ БАЛКАНСКИ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ХОРИЗОНТИ ИКОНОМИКА Проблемите и перспективите в енергийния сектор БРОЙ 28 ЯНУАРИ - МАРТ ИЗДАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ ГРЪЦКИ БИЗНЕС СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΗΗΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ Διαχείριση Αποβλήτων Φωτιστικών-Ηλεκτρικών ειδών, Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και υλικού, Λαμπτήρων, LED, Μικροσυσκευών, & Συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε. Despina Kallidromitou Managing Director 27, Monemvasias str. 151 25 MAROUSI, ATHENS -GREECE T: +30 210 6898622, F: +30 210 6842420 email: kallidromitou@epsilon.gr Σύμβαση: τελος 2012 Ανάδοχο

Διαβάστε περισσότερα

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας.

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Θα ήθελα να συγχαρώ την Περιφέρεια Αττικής και την ΕΔΣΝΑ για τα διοργάνωση του συνεδρίου και να ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ГРЪЦКА ФОНДАЦИЯ ЗА КУЛТУРА

ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ГРЪЦКА ФОНДАЦИЯ ЗА КУЛТУРА ГРЪЦКА ФОНДАЦИЯ ЗА КУЛТУРА ПРЕДСТАВЯ НЕЗАБРАВИМАТА МЕЛИНА МЕРКУРИ В 4 ФИЛМА на 1, 2 и 3 февруари в сградата на Фондацията на ул. Г. Бенковски 51 - Вход свободен - Η ΕΣΤΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδα «Πράσινο Επιχειρείν και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ 500.000.000.000 $ 100.000 επιχειρήσεις 5.000.000 εργαζόμενοι 96.000.000.000 $ Αμερική 70.000.000.000 $ Ιαπωνία 25.000.000.000 $ Γερμανία 25 30 κιλά ετησίως κατά κεφαλή παγκόσμια κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Το Εχγειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Το Εγχειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή

Το Εχγειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Το Εγχειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Το Εγχειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έστω και καθυστερημένα, η Κύπρος μπαίνει στον παγκόσμιο χάρτη των χωρών που θέτουν ως πρωταρχικό περιβαλλοντικό στόχο την ανακύκλωση κάθε μορφής αποβλήτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ Το κοινοτικό συμβούλιο Γαλάτας με τη στήριξη τεχνογνωσίας από την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου κατασκεύασε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ МОДУЛИРАЩИ СТЕННИ ГАЗОВИ КОТЛИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И БИТОВА ТОПЛА ВОДА

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ МОДУЛИРАЩИ СТЕННИ ГАЗОВИ КОТЛИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И БИТОВА ТОПЛА ВОДА ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ МОДУЛИРАЩИ СТЕННИ ГАЗОВИ КОТЛИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И БИТОВА ТОПЛА ВОДА N Ο ΗΓΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ ΗΛΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ. Τα 15 λάθη της ανακύκλωσης

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ. Τα 15 λάθη της ανακύκλωσης ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ Τα 15 λάθη της ανακύκλωσης Σπασμένα γυαλιά Οι γυάλινες συσκευασίες ανακυκλώνονται, αλλά τα σπασμένα γυαλιά όχι. Ο λόγος είναι ότι, καθώς η διαλογή στα κέντρα γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Двукамерен котел серия CombiBurn DC A

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Двукамерен котел серия CombiBurn DC A ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Двукамерен котел серия CombiBurn DC A ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ к МОНТАЖУ и ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВУХКАМЕРНЬІЙ КОТЕЛ серия BURNiT CombiBurn DC A ΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) Βασικές απαιτήσεις ΕΣΔΑ για στόχους στα ΑΣΑ: α) υπόλειμμα < 30% του συνόλου των ΑΣΑ και εκτροπή των ΒΑΑ (βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα),

Διαβάστε περισσότερα