ΗΔιακυβέρνηση και η Διοίκηση συνιστούν δυναμικές έννοιες, οι οποίες υπόκεινται

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΔιακυβέρνηση και η Διοίκηση συνιστούν δυναμικές έννοιες, οι οποίες υπόκεινται"

Transcript

1 T_48_t :25 ÂÏ 51 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 51 ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Των: Γρηγόρη Σπυράκη, Χριστίνας Σπυράκη 1. Εισαγωγή ΗΔιακυβέρνηση και η Διοίκηση συνιστούν δυναμικές έννοιες, οι οποίες υπόκεινται σε συνεχείς μεταβολές. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η εμφάνιση, εισαγωγή και εξέλιξη των νέων ψηφιακών τεχνολογιών στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης δημιούργησε προϋποθέσεις και προσδοκίες για νέους τρόπους διακυβέρνησης μέσα α- πό καινούριες, σύγχρονες και περισσότερο αποτελεσματικές μεθόδους εργασίας και ε- πικοινωνίας με τον πολίτη. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση οικοδομεί την ανάπτυξη και την εξέλιξή της στις πρακτικές της πολιτικής πληροφόρησης, που καθιστούν τον πολίτη κοινωνό των πολιτικών αποφάσεων, παρέχοντάς του τη δυνατότητα για γνώση και ενημέρωση, επικοινωνία και αποτελεσματική αλληλεπίδραση, συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων. Ταυτόχρονα, ε- παναπροσδιορίζει το τοπίο της Δημόσιας Διοίκησης μέσα από τη μεταβολή των σχέσεων μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών και του κοινού, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της κυβέρνησης και του πολίτη. Η νέα αυτή μορφή διακυβέρνησης, επιδιώκει την αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας, προκειμένου να ενισχύσει την εμπλοκή και συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση των δημόσιων πολιτικών και στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων, με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών. 2. Ο ρόλος της πολιτικής πληροφόρησης Ηανάγκη για ορισμό και ερμηνεία της έννοιας της πολιτικής πληροφόρησης (information policy) αναδύθηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών δεκαετιών και αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης πολλών επιστημονικών πεδίων. Σύμφωνα με τον Dunn, η πολιτική πληροφόρησης περιλαμβάνει τη γνώση, την προσπάθεια για αύξηση Ο Γρηγόρης Σπυράκης είναι Μεταπτ. Φοιτητής Οργάνωσης και Διοίκησης Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων Παν/μίου Πελοποννήσου. Η Χριστίνα Σπυράκη είναι Ιατρός, Βιολόγος, MSc Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, MSc Βιοηθική,Υποψ. Διδάκτορας Πανεπιστημίου Κρήτης.

2 T_48_t :25 ÂÏ ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH της γνώσης και τα μέσα για την επίτευξη της αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας των ατόμων (Dunn, 1982) 1. Ο Weingarten υποστηρίζει ότι η πολιτική πληροφόρησης περιλαμβάνει το σύνολο των νομοθετημάτων, κανόνων και ρυθμίσεων, που βελτιώνουν, προάγουν ή ρυθμίζουν τη διαχείριση της πληροφορίας (Weingarten, 1989) 2. Ο Rowlands, επίσης, θεωρεί ότι θεμελιώδης ρόλος της πολιτικής πληροφόρησης είναι η διαδικασία δημιουργίας και εφαρμογής ενός θεσμικού πλαισίου για την αποτελεσματική ανταλλαγή της πληροφορίας (Rowlands, 1996) 3. Σύμφωνα με τους Hernon και Relyea, η πολιτική πληροφόρησης είναι ένα σύνολο α- πό συσχετιζόμενες αρχές, νόμους, κατευθυντήριες οδηγίες, κανόνες, ρυθμίσεις και διαδικασίες, που οδηγούν στη διαχείριση του κύκλου ζωής της πληροφορίας: παραγωγή, συλλογή, διανομή/διάχυση, ανάσυρση, χρήση και αποθήκευση, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης, της πληροφορίας (Hernon and Relyea, 2003) 4. Επιπλέον, ο Burger θεωρεί ότι η πολιτική της πληροφόρησης συνιστά σύνολο κοινωνικών μηχανισμών, που σκοπό έχουν τον έλεγχο της συλλογής, της αποθήκευσης και της διακίνησης της πληροφορίας σε σχέση με την κοινωνική επίδραση της εφαρμογής τους (Burger, 1993) 5. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η πολιτική πληροφόρησης αποτελεί σύνθετη έννοια, εξαιτίας κυρίως των διαφορετικών προσεγγίσεων ορισμού της έννοιας της πληροφορίας (Braman, 1989) 6. Σύμφωνα με τους Hernon και Relyea, δεν υπάρχει μια πολιτική πληροφόρησης, αλλά μάλλον πολλές πολιτικές, οι οποίες έχουν να κάνουν με τη διευθέτηση επιμέρους ζητημάτων διαχείρισης της πληροφορίας (Hernon and Relyea, 2003) 7. Με την άποψη αυτή συμφωνεί και ο Rowlands, ο οποίος προσθέτει ότι στην πραγματικότητα δεν υφίστανται καλές ή κακές πολιτικές πληροφόρησης, αλλά α- ποτελεσματικές τεχνικές διευθέτησης ανταγωνιστικών ζητημάτων σχετικά με τη διαχείριση της πληροφορίας (Rowlands, 1996) 8. Ωστόσο, η πολιτική πληροφόρησης δε σχετίζεται μόνο με τη διαχείριση της τεχνολογίας της πληροφορίας, αλλά κυρίως με την οικοδόμηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας, υποστηρίζουν οι Mansell και When (Mansell and When, 1998) 9.Υπό το πρίσμα αυτό, η πολιτική πληροφόρησης θα πρέπει να διακρίνεται για την ευελιξία και την ικανότητα αποτελεσματικής ανταπόκρισης στις αλλαγές, ενώ η αβεβαιότητα που τη χαρακτηρίζει θα πρέπει να υπόκειται σε φραγμούς και περιορισμούς (Rowlands, 1996) Πολιτική Πληροφόρησης και Κοινωνία της Πληροφορίας Ηπολιτική πληροφόρησης ενσωματώνει τις δυνατότητες πρόσβασης και χρήσης των ατόμων στην πληροφορία και σε κάθε είδους αναφορά, κυρίως αναφορές που σχετίζονται με κυβερνητικές διαδικασίες, καθώς και με το επίπεδο της κυβερνητικής υπευθυνότητας. Ουσιαστικά, η πολιτική πληροφόρησης διαμορφώνει ένα πλαίσιο, το οποίο κατά βάση επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο το άτομο εντός μίας κοινωνίας μπορεί να κάνει πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές επιλογές. Μεγάλο μέρος της συζήτησης σχετικά με την πολιτική πληροφόρησης κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών σχετίζεται με τις δράσεις, που έχουν σχεδιαστεί ή υλοποιηθεί από τις κυβερνήσεις σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο, καθώς από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, μετά την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, διάφορες κυβερνήσεις άρχισαν να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε ποικίλους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση εστιάζει στην πολιτική της οικονομικής ανάπτυξης του κράτους, καθώς επικεντρώνεται σε ζητήματα, που σχετίζονται με τη διάχυση του Διαδικτύου (Internet) και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών και προϊόντων. Είναι πλέον

3 T_48_t :25 ÂÏ 53 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 53 σαφές ότι το Internet και ο παγκόσμιος ιστός (World Wide Web, www) συνιστούν πρωταρχικά κανάλια για τη διάχυση των δημοσίων υπηρεσιών στο κοινό, περιλαμβάνοντας όλες τις ηλικίες και τους τόπους διαμονής. Επιπλέον, τόσο ο ιδιωτικός όσο και ο μη κερδοσκοπικός τομέας συμμετέχουν, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την ευρεία διάχυση της πληροφορίας στους πολίτες. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας, το οποίο υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2001, οραματίστηκε μια κοινωνία με περισσότερο αποδοτικό και ανταγωνιστικό μέλλον. Οι στρατηγικές επιλογές του προγράμματος συνοψίζονται: (α)στην εξυπηρέτηση του πολίτη και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής. Η επίτευξη του στόχου αυτού υλοποιείται μέσα από παρεμβάσεις στη Δημόσια Διοίκηση, την παιδεία, την υγεία, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τις μεταφορές και την ευρυζωνικότητα. Οι σχετικές παρεμβάσεις αφορούν στο σχεδιασμό, την ένταξη και την παραγωγική λειτουργία ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών στη Δημόσια Διοίκηση, που συμβάλλουν στη βελτίωση των προφερόμενων υπηρεσιών και στην παροχή υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο και με μεγαλύτερη διαφάνεια στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. (β)στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και τη διείσδυση των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας. Για την επιτυχή υλοποίηση του στόχου απαιτείται η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών, προκειμένου να ενδυναμωθεί η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Στην κατεύθυνση αυτή, η τεχνολογία και η γνώση αποτελούν βασικό παράγοντα για την αύξηση της απασχόλησης και της παραγωγικότητας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Οι παρεμβάσεις αφορούν στην ενίσχυση της απασχόλησης με την αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας, στη δημιουργία ενός συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης προσανατολισμένου στις σύγχρονες ανάγκες και στην προβολή του ελληνικού πολιτισμού (Υπ.Ο.Ο., 2007) 11. Οι ανωτέρω στρατηγικές επιλογές εξειδικεύονται σε επιμέρους στόχους, όπως: α) η απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών, β) η Δημόσια Διοίκηση και η ανάπτυξη με οδηγό τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ), γ) η καθολικότητα της πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες και η κοινωνική δικαιοσύνη, δ) η εισαγωγή των ΤΠΕ στα σχολεία και τις δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης και ε) η δημιουργία υποδομών και υπηρεσιών. Η φιλοσοφία του προγράμματος δεν έγκειται απλά στη μηχανογράφηση των διαδικασιών, αλλά στον ανασχεδιασμό τους (reengineering), προκειμένου να εκσυγχρονιστεί ο τρόπος λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται αλλαγή του θεσμικού πλαισίου και δημιουργία κατάλληλων υποδομών. Στην Ελλάδα, το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, τα αρχικά στάδια λειτουργίας του οποίου ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2006, αποτελεί ένα εκτεταμένο έργο πληροφορικής, που θα συνδέσει ολόκληρη την κεντρική και την περιφερειακή Δημόσια Διοίκηση (νομαρχίες, κέντρα υγείας, δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες κά), παρέχοντας τη δυνατότητα στους δημόσιους φορείς για ευκολότερη, οικονομικότερη και ταχύτερη επικοινωνία μεταξύ τους και υπέρβαση των στενών ο- ρίων της Δημόσιας Διοίκησης με την πιστοποίηση της ηλεκτρονικής υπογραφής. 4. Διαχρονική πορεία της έννοιας της δημοκρατίας Oι βάσεις και ο τρόπος οργάνωσης της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής ενός κράτους, προσδιορίζουν το πολιτικό του σύστημα. Ο Αριστοτέλης στα Πολιτικά έκανε μια πρώτη διάκριση των πολιτευμάτων 12 σε τρείς μεγάλες κατηγορίες: α) τη

4 T_48_t :25 ÂÏ ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH βασιλεία (μοναρχία), β) την αριστοκρατία και γ) τη δημοκρατία.το κριτήριο της διάκρισης αυτής είναι ποσοτικό και αφορά το εάν η εξουσία ασκείται από έναν, από λίγους ή α- πό πολλούς. Εάν οι έχοντες την εξουσία δεν έκαναν ορθή χρήση της, τότε χαρακτήριζε τα πολιτεύματα τυραννίες, ολιγαρχίες και οχλοκρατίες, αντίστοιχα 13. Η λέξη δημοκρατία προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις δήμος και κρατώ, που σημαίνει ότι η εξουσία ανήκει στο λαό. Ο επιστημονικός καθορισμός και η εννοιολογική προσέγγιση της δημοκρατίας είναι δυσχερής, γιατί αποτελεί έννοια πολυσήμαντη, έχει μεγάλη ιστορική βαρύτητα και έχει μετασχηματιστεί σε έννοια-σύμβολο. Η δημοκρατία θεμελιώνεται στη δυνατότητα αυτοκαθορισμού του ατόμου ως μέλους της κοινωνίας.υπό αυτή την έννοια, η δημοκρατία συνιστά το πολιτικό σύστημα, στο οποίο η πολιτική κυριαρχία ανήκει στο κοινωνικό σύνολο. Η υφιστάμενη διάσταση ιδεατού και τρέχουσας πραγματικότητας μπορεί να γεφυρωθεί σημαντικά με την κοινωνική δέσμευση σε νέου τύπου συνεργασίες, με βασικό εργαλείο την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στις κοινωνικές και επομένως δημόσιες κυβερνητικές διεργασίες. Το πολίτευμα της δημοκρατίας γεννήθηκε στην αρχαία Ελλάδα, στην πόλη-κράτος των Αθηνών και στηρίχθηκε στις θεμελιώδεις αρχές της ελευθερίας, της ισότητας και της λαϊκής κυριαρχίας. Οι παράγοντες που οδήγησαν στην ανάπτυξη της άμεσης δημοκρατίας ήταν η μικρή έκταση της αρχαίας πόλης-κράτους και ο μικρός αριθμός των πολιτών. Στην άμεση αθηναϊκή δημοκρατία οι πολίτες είχαν τη δυνατότητα και ταυτόχρονα την υποχρέωση να συμμετέχουν αποφασιστικά στη διακυβέρνηση της Πολιτείας και να διαμορφώνουν άμεσα οι ίδιοι τις αποφάσεις που επιδρούν στην κοινωνική ζωή. Συγκροτημένοι στο σώμα της Εκκλησίας του Δήμου ασκούσαν τη δημόσια εξουσία και ήταν οι κύριοι υπεύθυνοι για την τήρηση των νόμων. Οι άλλες θεμελιώδεις αρχές της ελευθερίας και της ισότητας προσδιόριζαν τη δυνατότητα των πολιτών να μιλούν στις πολιτικές συνελεύσεις και να διατυπώνουν ελεύθερα τις απόψεις τους, να έχουν την ίδια αντιμετώπιση από το νόμο, τα ίδια δικαιώματα για τη συμμετοχή στα κοινά και για την ανάληψη των αξιωμάτων της πόλης. Η ισότητα μεταξύ των πολιτών στην άμεση αθηναϊκή δημοκρατία λάμβανε υπόσταση μέσα από την ύπαρξη ίδιων δικαιωμάτων για συμμετοχή στα κοινά (Αποστολάκης και συν, 2008) 14.Τα δικαιώματα αυτά αφορούσαν στην ισότητα του λόγου στις πολιτικές συνελεύσεις (ισηγορία), στην ισότητα της ανάληψης πολιτειακών αξιωμάτων (ισοπολιτεία) και στην ισότητα των πολιτών έναντι των νόμων (ισονομία). Βέβαια, η έννοια της ι- σότητας στην αρχαία Αθήνα δεν κάλυπτε καθολικά την κοινωνική και οικονομική ζωή των πολιτών, αφού οι γυναίκες, οι μέτοικοι και οι δούλοι αποκλείονταν από τη συμμετοχή στα κοινά ως μη έχοντες πλήρη πολιτικά δικαιώματα. Το πολίτευμα της άμεσης δημοκρατίας χάνει την αποτελεσματικότητά του, όταν αυξάνει το πλήθος των πολιτών και η εδαφική έκταση των κρατών.τη θέση του παίρνει το πολίτευμα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, στο οποίο ο πολίτης συμμετέχει στα κοινά δια μέσου αντιπροσώπων. Η δημοκρατία με τη σημερινή της μορφή αναπτύχθηκε το 18 ο και 19 ο αιώνα στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική χωρίς να φαίνεται κάποια ιστορική συνέχεια με την αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία, αφού για περισσότερο από χρόνια δεν υπήρξε παρόμοιο σύστημα διακυβέρνησης. Οι θεμελιακές αρχές της ελευθερίας, της ισότητας και της λαϊκής κυριαρχίας παρέμειναν ίδιες και στη σύγχρονη δημοκρατία. Στη σύγχρονη εποχή, η δημοκρατία ορίζεται ως η διακυβέρνηση εντός της οποίας η ανώτατη δύναμη βασίζεται στους ανθρώπους και ασκείται από αυτούς άμεσα ή έμμεσα μέσω ενός συστήματος αντιπροσώπευσης (Webster, 1996) 15.

5 T_48_t :25 ÂÏ 55 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 55 Η θεώρηση ότι η εισαγωγή του δημοκρατικού πολιτεύματος είναι ανέφικτη σε κράτη με πολυάριθμους πολίτες και εδαφικές εκτάσεις πολλαπλάσιες της αρχαίας πόλης-κράτους υποχώρησε με την ανάδειξη της αρχής της αντιπροσώπευσης. Στη σύγχρονη αντιπροσωπευτική δημοκρατία η συμμετοχή των πολιτών στη διακυβέρνηση του κράτους είναι έμμεση και η εξουσία ασκείται από αντιπροσώπους, τους οποίους οι πολίτες έχουν ε- κλέξει (Αποστολάκης και συν, 2008) Η έννοια της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας Ηηλεκτρονική δημοκρατία αποτελεί μία πολυδιάστατη έννοια που περιλαμβάνει όλες τις τεχνολογικές καινοτομίες, οι οποίες επιτρέπουν την ενίσχυση και την ενδυνάμωση των δημοκρατικών θεσμών, χωρίς να χρησιμοποιεί αποκλειστικά ως μέσο μόνο το Διαδίκτυο. Ηλεκτρονική δημοκρατία είναι η βελτίωση και επέκταση των διαδικασιών που ε- ξασφαλίζουν τη δημοκρατία με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και εφαρμογών, που καθιστούν εφικτή τη μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση των δημόσιων πολιτικών και τη λήψη των πολιτικών αποφάσεων. Σύμφωνα με τον Steven Clift, η ηλεκτρονική δημοκρατία δημιουργεί τις βάσεις σε έ- να κοινωνικό σύστημα, που επιτρέπει μια περισσότερο δραστήρια και αποφασιστική συμμετοχή των πολιτών στα κοινά (Clift, 2007) 17. Ο Clift ορίζει την ηλεκτρονική δημοκρατία ως τον τρόπο με τον οποίο το Internet μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ενισχύσει τις δημοκρατικές διαδικασίες και να παρέχει αυξημένες ευκαιρίες στα άτομα και τις κοινότητες προκειμένου να αλληλεπιδρούν με την κυβέρνηση και στις κυβερνήσεις προκειμένου να λαμβάνουν μηνύματα από τις κοινότητες. Επιπλέον, ο M. Hagen υποστηρίζει ότι η ηλεκτρονική δημοκρατία αποσκοπεί στη διεξαγωγή λειτουργικών δημοκρατικών διαδικασιών, όπως η επικοινωνία, η πληροφόρηση και η λήψη αποφάσεων, μέσα από ψηφοφορία και δημόσιο διάλογο. Ο Hagen θεωρεί ότι α- νάλογα με το είδος της δημοκρατίας (άμεση, αντιπροσωπευτική), το είδος της τεχνολογίας και τις λειτουργίες που υποστηρίζονται, η ηλεκτρονική δημοκρατία μπορεί να διακριθεί σε τρείς τύπους (Hagen, 1997) 18 : α) την τηλεδημοκρατία (teledemocracy), β) την κυβερνοδημοκρατία (cyberdemocracy) και γ) την ηλεκτρονική εκδημοκρατικοποίηση (electronic democratization). Επιπλέον, υπάρχει μια σειρά μοντέλων ηλεκτρονικής δημοκρατίας, τα ο- ποία επικεντρώνονται στην επίτευξη άμεσης δημοκρατίας, στις λεγόμενες on line κοινότητες, στην καταγραφή των τάσεων της κοινής γνώμης με τη βοήθεια ειδικών μετρήσεων και στη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη πολιτικών αποφάσεων (OECD, 2003) 19. Τα βασικά στοιχεία στη διαδικασία σχεδιασμού μιας κουλτούρας ηλεκτρονικής δημοκρατίας περιλαμβάνουν τη θεσμοθέτηση και χρήση του διαδικτυακού διαλόγου ως μέσου αυξημένης δημόσιας συμμετοχής σε νομοθετικές και άλλες διαδικασίες, την υιοθέτηση α- νοικτών προτύπων και διαδικασιών ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τον διαδικτυακό διάλογο και την ανάπτυξη κωδίκων ηθικής και εφαρμογής καλών πρακτικών. Στο πλαίσιο αυτό, που αποσκοπεί στην ενίσχυση του δημοκρατικού συστήματος και σε μια νέα φιλοσοφία, που θα συμβάλλει στη δημιουργία ενεργών πολιτών με την αξιοποίηση των νέων εργαλείων της πληροφορικής και της επικοινωνίας, παρέχεται η δυνατότητα στους πολίτες να ανταλλάσουν απόψεις και να συμμετέχουν σε online δημοσκοπήσεις, προκειμένου να εκφράσουν διαφωνίες, ενδοιασμούς ή επιφυλάξεις. Δίδεται επίσης η δυνατότητα στους πολίτες να ασκούν κριτική, να ψηφίζουν και να αποφασίζουν, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό την άμεση συμμετοχή και εκπροσώπησή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, αλλά και τη διευκόλυνση και αναβάθμιση του κυβερνητικού έργου.

6 T_48_t :25 ÂÏ ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 6. Τα μοντέλα της ηλεκτρονικής δημοκρατίας Oι επιστήμονες έχουν υιοθετήσει διάφορα μοντέλα ηλεκτρονικής δημοκρατίας. Σύμφωνα με τον OECD, υπάρχουν τρείς τύποι ηλεκτρονικής δημοκρατίας: α) η παροχή υπηρεσιών μίας κατεύθυνσης (one way), β) η αμφίδρομη σχέση, όπου οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν ανατροφοδότηση σε σχέση με τα διάφορα ζητήματα και γ) η σχέση συνεργασίας, εντός της οποίας οι πολίτες εμπλέκονται ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικών. Σύμφωνα με τους Coleman και Gotze, υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα μοντέλα ηλεκτρονικής δημοκρατίας (Coleman and Gotze, 2001) 20 : α) Το πρώτο μοντέλο είναι αυτό της άμεσης δημοκρατίας. Σύμφωνα με τους Dalton et al,η τάση για την υποστήριξη της άμεσης δημοκρατίας είναι ευθέως ανάλογη με τη δυσαρέσκεια για τους θεσμούς της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας (Dalton et al,2001) 21.Υποστηρίζεται επίσης ότι ένας από τους λόγους προώθησης της ηλεκτρονικής δημοκρατίας είναι η ενίσχυση και η ενδυνάμωση των αντιπροσωπευτικών δομών της δημοκρατίας. β) Το δεύτερο μοντέλο είναι οι ηλεκτρονικές κοινότητες (online communities), οι οποίες συνίστανται σε ένα αυτόνομο δίκτυο πολιτών 22. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η διερεύνηση της δυνατότητας διασύνδεσης των δημόσιων φορέων με τις ηλεκτρονικές κοινότητες, προκειμένου να προωθήσουν διαβήματα και δράσεις ηλεκτρονικής δημοκρατίας με σκοπό τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικών. γ) Το τρίτο μοντέλο αφορά τις ηλεκτρονικές έρευνες και δημοσκοπήσεις, αλλά και τα τοπικά δημοψηφίσματα και τις δημόσιες αιτήσεις (petitions) πολιτών.το μοντέλο αυτό αποτελεί περισσότερο μέσο για την καταγραφή της κοινής γνώμης και λιγότερο παράμετρο, που θα διευκολύνει την ευρύτερη προσέγγιση για συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες. δ) Το τέταρτο μοντέλο ηλεκτρονικής δημοκρατίας είναι αυτό που αποβλέπει και συνεπάγεται την online δημόσια συμμετοχή στην πολιτική διαδικασία. Η έμφαση δίνεται στο διαβουλευτικό (deliberative) στοιχείο της δημοκρατίας, που προωθεί νέους τρόπους σκέψης, προκειμένου για τον εμπλουτισμό της δημοκρατικής διαδικασίας (Bohman, Dryzen, Fishkin, 1995) 23. Οι μέθοδοι δημόσιας συμμετοχής μπορούν να λάβουν χαρακτήρα διαβούλευσης όταν ενθαρρύνουν τους πολίτες να εξετάζουν προσεκτικά, να συζητούν και να αξιολογούν διαφορετικές αξίες και εναλλακτικές πολιτικές. Η δημόσια διαβούλευση χαρακτηρίζεται από (Coleman and Gotze, 2001) 24 : α) πρόσβαση σε ισορροπημένη πληροφόρηση, β) ανοικτό κατάλογο θεμάτων, γ) χρονική επάρκεια για μελέτη των θεμάτων, δ) ελευθερία από χειραγώγηση ή καταπίεση, ε) πλαίσιο συζήτησης βασισμένο σε κανόνες, στ) συμμετοχή από αντιπροσωπευτικό δείγμα πολιτών, ζ) πεδίο για αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων, η) αναγνώριση των διαφορών και απόρριψη των προκαταλήψεων των συμμετεχόντων και θ) επίτευξη δημοκρατικής κουλτούρας με λιγότερους αποκλεισμούς. 7. Οι αρχές θεμελίωσης της ηλεκτρονικής δημοκρατίας Ηηλεκτρονική δημοκρατία θεμελιώνεται πάνω σε τρείς βασικές αρχές: α) την ηλεκτρονική συμμετοχή, β) την ηλεκτρονική ψηφοφορία και γ) την ηλεκτρονική πληροφόρηση, η οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπεριέχεται στην αρχή της ηλεκτρονικής συμμετοχής (OECD, 2003) 25.

7 T_48_t :25 ÂÏ 57 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Η ηλεκτρονική συμμετοχή Η ηλεκτρονική συμμετοχή (e-participation, e-engagement) συνίσταται στην παροχή προς τους πολίτες της δυνατότητας να ενημερώνονται, να εκφράζουν τη γνώμη τους μέσω δημοσκοπήσεων, να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων μέσω ψηφοφορίας, να θέτουν ζητήματα και να αναμιγνύονται στον πολιτικό διάλογο με τη βοήθεια των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας. Προκειμένου για την υλοποίηση μιας τέτοιας συμμετοχής απαιτείται μια σειρά από ηλεκτρονικά εργαλεία, όπως blogs, online fora και ηλεκτρονικά μηνύματα ( , messaging), στα οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες είτε από τον προσωπικό τους υπολογιστή, είτε από άλλα δημόσια σημεία πρόσβασης. Η ηλεκτρονική συμμετοχή περιλαμβάνει τρία στάδια: α) την παροχή πληροφόρησης (information), για την επίτευξη της οποίας οι φορείς της δημόσιας διοίκησης παράγουν και διανέμουν ηλεκτρονικά την πληροφορία στους πολίτες, β) τη διαβούλευση (consultation), όπου οι δημόσιοι φορείς, αφού ορίσουν το θέμα, ζητούν και λαμβάνουν τη γνώμη των πολιτών σχετικά με αυτό και γ) την ενεργό συμμετοχή (active participation), η οποία συνίσταται στη δημιουργία σχέσεων με τους πολίτες, έτσι ώστε να καθίστανται αυτοί συμμέτοχοι στη διαδικασία άσκησης της πολιτικής. Μέσα από τη διαδικασία αυτή παρέχεται η δυνατότητα στους πολίτες να διαμορφώνουν την πολιτική α- τζέντα (e-petitions, ηλεκτρονικές αιτήσεις, αναφορές) και να προτείνουν λύσεις πάνω σε συγκεκριμένα πολιτικά προβλήματα Ηλεκτρονική ψηφοφορία Η διείσδυση των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας στις εκλογικές διαδικασίες έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (e-voting), δηλαδή της ψηφοφορίας μέσω του Διαδικτύου ή άλλων μέσων επικοινωνίας. Η εφαρμογή αυτή συνιστά σημαντική καινοτομική εξέλιξη στον τρόπο οργάνωσης και διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, αφού επιτρέπει την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος με α- σφάλεια και μυστικότητα από απόσταση χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του ψηφοφόρου στα εκλογικά τμήματα. Παράλληλα, η διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στις εκλογικές διαδικασίες. Ως ηλεκτρονική ψηφοφορία μπορεί να οριστεί η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος με τη χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων. Η προσέγγιση αυτή είναι εξαιρετικά γενική, καθώς περιλαμβάνει μία μεγάλη κλίμακα επιμέρους θεμάτων και διαδικασιών, που εμπίπτουν στο πεδίο της διεξαγωγής μιας εκλογικής διαδικασίας, τα οποία μπορεί να εκτείνονται α- πό την αυτοματοποίηση στην καταμέτρηση των ψήφων 26 έως την άσκηση του ηλεκτρονικού δικαιώματος με τη βοήθεια τηλεφώνου (Κάτσικας και Μήτρου, 2004) Διακρίσεις της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας Η ηλεκτρονική ψηφοφορία μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε στα παραδοσιακά εκλογικά κέντρα είτε σε οποιοδήποτε άλλο χώρο, ο οποίος διαθέτει υπολογιστικά συστήματα διασυνδεδεμένα στο Διαδίκτυο. Έτσι, οι κατηγορίες στις οποίες μπορούν να καταταχθούν τα συστήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας από λειτουργική άποψη είναι τρείς (Κάτσικας και Μήτρου, 2004) 28. Στην πρώτη κατηγορία ο ψηφοφόρος έχει τη δυνατότητα να ψηφίζει με τη βοήθεια η- λεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί στα παραδοσιακά εκλογικά κέντρα. Στην περίπτωση αυτή, οι αρμόδιες διοικητικές αρχές φέρουν την ευθύνη για τον

8 T_48_t :25 ÂÏ ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH έλεγχο και την ομαλή λειτουργία των υπολογιστικών συστημάτων, αλλά και για τη γενικότερη διαδικασία συνολικά. Στη δεύτερη κατηγορία παρέχεται η δυνατότητα ψήφου στους πολίτες με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, που βρίσκονται σε ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα (infokiosks). Και σε αυτή την περίπτωση, η ευθύνη για την εποπτεία του χώρου άσκησης του ηλεκτρονικού εκλογικού δικαιώματος ανήκει στις αρμόδιες διοικητικές αρχές. Τέλος, στην τρίτη κατηγορία, ο πολίτης μπορεί να ψηφίσει μέσω οποιουδήποτε ηλεκτρονικού υπολογιστή από ιδιωτικό χώρο, με την προϋπόθεση ύπαρξης διαδικτυακής σύνδεσης (remote e-voting). Ο χώρος αυτός μπορεί να είναι η οικία του ψηφοφόρου, η ε- παγγελματική του εγκατάσταση ή κάποιος άλλος δημόσιος χώρος, όπως τα internet cafe. Αυτή η κατηγορία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας είναι προφανές ότι συμβάλει σημαντικά στη διευκόλυνση των πολιτών κατά την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος. Ταυτόχρονα, όμως, εγείρει επιφυλάξεις όσον αφορά τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες ο ψηφοφόρος ασκεί το δικαίωμά του και τις δυνατότητες που παρέχουν τα υπολογιστικά συστήματα, ώστε η ψήφος να παραμείνει μυστική και αναλλοίωτη. Καθεμιά από τις πιο πάνω κατηγορίες παρέχει διαφορετικές δυνατότητες, αντιμετωπίζει διαφορετικούς κινδύνους και θέτει διαφορετικούς περιορισμούς σε τεχνικό, λειτουργικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο (Κάτσικας, 2004) Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από την εισαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Με την εισαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας προσδοκάται η ποσοτική αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στις εκλογικές διαδικασίες, η ποιοτική αναβάθμιση αυτής της συμμετοχής με περισσότερες δυνατότητες πρόσβασης σε νέες πηγές πληροφόρησης και επικοινωνίας και η ενδυνάμωση των δημοκρατικών θεσμών. Η ηλεκτρονική ψήφος αναμένεται να συμβάλει αποφασιστικά στη διευκόλυνση των πολιτών, στη μείωση του κόστους συμμετοχής τους στην εκλογική διαδικασία, στη μείωση του συνολικού κόστους της εκλογικής διαδικασίας και στη βελτίωση της διοικητικής αποτελεσματικότητας. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι η ηλεκτρονική ψηφοφορία μπορεί να υπονομεύσει σημαντικές κατακτήσεις στον τομέα των πολιτικών δικαιωμάτων και να αποκλείσει τους λιγότερο εξοικειωμένους με τις νέες τεχνολογίες ψηφοφόρους από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.υποστηρίζεται, επίσης, ότι η ηλεκτρονική ψηφοφορία δε μπορεί να διασφαλίσει την αξιοπιστία και την ασφάλεια της ε- κλογικής διαδικασίας ( ΚτΠ, 2004) Εφαρμογές της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας Η ηλεκτρονική ψηφοφορία μπορεί να βρει εφαρμογή σε μια σειρά από διαδικασίες λήψης αποφάσεων με αποφασιστικό ή λιγότερο αποφασιστικό χαρακτήρα. Τέτοιες διαδικασίες είναι (Κάτσικας και Μήτρου, 2004) 31 : α) τα δημοψηφίσματα, τα οποία αποτελούν μια διαδικασία άμεσης ψηφοφορίας ολόκληρου του εκλογικού σώματος, προκειμένου να επικυρωθεί ή να απορριφθεί μια πρόταση, που έχει ιδιαίτερη σημασία για ένα κράτος. Δημοψηφίσματα διοργανώνονται συνήθως για σημαντικά ζητήματα, όπως για την υιοθέτηση νέου Συντάγματος, την επικύρωση νέας Συνθήκης κ.λ.π. Σε πολλές χώρες τα δημοψηφίσματα αποτελούν συνήθη πρακτική, διοργανώνονται εύκολα, με πρόταση βουλευτών ή συλλογή υπογραφών, σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο. Στην Ελλάδα, η διεξαγωγή δημοψηφίσματος προβλέπεται από το Σύνταγμα και διενεργείται ύστερα από πρόταση βουλευτών. Το τελευταίο δημοψήφισμα που διεξήχθη στην Ελλάδα ήταν αυτό του 1974 για το θέμα

9 T_48_t :25 ÂÏ 59 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 59 της Βασιλευόμενης ή μη Δημοκρατίας.Τα δημοψηφίσματα διενεργούνται από τις δημόσιες αρχές και έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Ο ρόλος της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας έγκειται στη διασφάλιση της δημοκρατικής νομιμότητας και στην κατοχύρωση της διαφάνειας της διαδικασίας. β) οι εσωτερικές εκλογές, οι οποίες μπορεί να έχουν δημόσιο ή ιδιωτικό περιεχόμενο και παράλληλα δεσμευτικό ή όχι χαρακτήρα. γ) οι ψηφοφορίες συμβουλευτικού χαρακτήρα (advisory polls), που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση και παρότρυνση των πολιτών, προκειμένου να λαμβάνουν μέρος στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων μέσω της συμμετοχής τους σε διαδικασίες διαβούλευσης. δ) οι ψηφοφορίες στο Διαδίκτυο, οι οποίες με τα σημερινά δεδομένα διοργανώνονται α- πό ιδιωτικούς, αλλά και δημόσιους φορείς (τοπική αυτοδιοίκηση), έχουν ενδεικτικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα και τα αποτελέσματά τους συνήθως δε θεωρούνται α- ξιόπιστα, κυρίως λόγω της μη καταγραφής του προφίλ των ψηφοφόρων και της αδυναμίας ελέγχου της επαναλαμβανόμενης συμμετοχής Θεσμικά ζητήματα στην ηλεκτρονική ψηφοφορία Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκλογική διαδικασία εγείρει σημαντικά θεσμικά ζητήματα. Η θέσπιση ενός συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας απαιτείται να συμφωνεί απόλυτα με τις συνταγματικές αρχές και να υπόκειται στους ίδιους μηχανισμούς ασφάλειας, που συναντώνται στις παραδοσιακές εκλογικές διαδικασίες (Mitrou et al, 2002) 32. Αναλυτικότερα, ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να εξασφαλίζει σε κάθε στάδιο της ε- κλογικής διαδικασίας τη μυστικότητα, τη διαθεσιμότητα, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στον έλεγχο των δημόσιων φορέων. Πρέπει να σέβεται και να υποστηρίζει τα θεμελιώδη ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, όπως αυτά απορρέουν από το Σύνταγμα. Επιπλέον, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας ενός τέτοιου συστήματος απαιτείται να ενθαρρύνει και να υποστηρίζει τη συμμετοχή των ψηφοφόρων, ιδιαίτερα εκείνων που είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες και να δημιουργεί συνθήκες επαρκούς πληροφόρησης, προκειμένου ο ψηφοφόρος να καθίσταται κοινωνός όλης εκείνης της ενημέρωσης, που απαιτείται για τη λήψη της κατάλληλης πολιτικής απόφασης. Το κράτος υποχρεούται να διασφαλίζει την κατά το δυνατό ευρύτερη συμμετοχή του εκλογικού σώματος στην άσκηση των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων του. Υποχρεούται επίσης να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την υποστήριξη συγκεκριμένων ομάδων ψηφοφόρων, που ενώ πληρούν τα κριτήρια εκλογιμότητας, αδυνατούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες άσκησης του εκλογικού δικαιώματος λόγω αντικειμενικών δυσχερειών (Βενιζέλος, 2006) 33. Τέλος, η ηλεκτρονική ψηφοφορία δεν είναι εφικτό να υποκαταστήσει πλήρως την παραδοσιακή διαδικασία άσκησης του εκλογικού δικαιώματος. Τα ψηφιακό χάσμα (digital divide), παρά την αλματώδη ανάπτυξη και διείσδυση των νέων τεχνολογιών και του Διαδικτύου, παραμένει ιδιαίτερα ευρύ. Το γεγονός αυτό καθιστά απαγορευτική την αντικατάσταση της παραδοσιακής μορφής λειτουργίας της εκλογικής διαδικασίας από την ηλεκτρονική ψηφοφορία, η οποία μπορεί όμως να αποτελέσει εναλλακτική μορφή ά- σκησης του εκλογικού δικαιώματος Ηλεκτρονική πληροφόρηση Η ηλεκτρονική πληροφόρηση αποτελεί την κυρίαρχη συνιστώσα στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεσμών των δημόσιων φορέων με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Συνίστα-

10 T_48_t :25 ÂÏ ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ται σε μια σχέση μονόδρομη, όπου η Δημόσια Διοίκηση διανέμει με τρόπο ηλεκτρονικό τις πληροφορίες προς τις διάφορες ομάδες της Κοινωνίας των Πολιτών. Η ηλεκτρονική πληροφορία πρέπει να είναι κατανοητή και προσβάσιμη σε όλους και να χαρακτηρίζεται από πληρότητα και αντικειμενικότητα. Η διάχυσή της μπορεί να υφίσταται είτε με πρωτοβουλία της πολιτείας (ενημέρωση μέσω παροχής υπηρεσιών newsletter, αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων κ.λ.π.), είτε κατόπιν αναζήτησης των ενδιαφερόμενων μερών. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ της διάχυσης της πληροφορίας και της αποτελεσματικής επικοινωνίας που αφορά μια ομάδα ανθρώπων και εκείνης που αφορά σε άτομα διαφορετικών πολιτισμικών προτύπων. Ο επηρεασμός της κοινής γνώμης μέσω της τεχνολογίας της πληροφορίας μπορεί να μην είναι εμφανής, είναι δυνατό όμως να έχει απώτερες συνέπειες. Το Aspen Institute ορίζει την εκμετάλλευση των τεράστιων δυνατοτήτων του Internet στην κατεύθυνση της μορφοποίησης των πολιτικών, της κουλτούρας, των αξιών, της ατομικής ταυτότητας και της κοινής γνώμης ως δικτυακή πολιτική (netpolitik). Σύμφωνα με το Ινστιτούτο, ο τρόπος με τον οποίο οι κυβερνήσεις μπορεί να χρησιμοποιούν την πειθώ, την πληροφόρηση του κοινού, την εκπαίδευση, την ε- πικοινωνία, την κουλτούρα, το εμπόριο, τις επενδύσεις, το μάρκετινγκ, προκειμένου να ε- ξασφαλίσουν τη δημόσια υποστήριξη για τα δικά τους συμφέροντα, τις αξίες και τις πολιτικές, συνιστούν την ήπια δύναμη (soft power) των κυβερνήσεων (Bollier, 2003) Επίλογος Ηυιοθέτηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας στις σύγχρονες μορφές διακυβέρνησης έχει ως αποτέλεσμα την προαγωγή της ηλεκτρονικής δημοκρατίας, καθώς επιτρέπει την έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφόρηση των πολιτών, την ε- νεργή συμμετοχή και την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. Μέσω της ηλεκτρονικής δημοκρατίας επιτυγχάνεται η ενίσχυση του δημοκρατικού συστήματος και προωθείται μια νέα φιλοσοφία, που συμβάλλει σταδιακά στη δημιουργία ενεργών πολιτών. Η αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας σε συνδυασμό με το μετασχηματισμό των διοικητικών διαδικασιών μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα μορφή διακυβέρνησης και σε αποτελεσματικότερη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Dunn, D. A. (1982). Developing Information Policy. Telecommunications Policy, 6(1): 21-38, pp. 36: Once the field has been defined to include these areas, we see that we have included what we know as people, what we are doing to learn more, and the tools that we use to conduct individual transactions and to communicate on a person-to-person basis. 2. Weingarten, F. W. (1989). Federal Information Policy Development: The Congressional Perspective. In: McClure CR, Hernon P, Relyea HC (eds). United States Government Information Policies. Norwood, NJ: Ablex Publishing, pp. 77: (Information policy is) the set of all public laws, regulations, and policies that encourage, discourage, or regulate the creation, use, storage, and communication of information. 3. Rowlands, I. (1996). Understanding Information Policy: Concepts, Frameworks and Research Tools. Journal of Information Science, 22(1): 13-25, pp. 14: the fundamental role of policy is to provide the legal and institutional frameworks within which formal information exchange can take place. 4. Hernon, P., Relyea, H. C. (2003). Information Policy. In: Drake, M. A. (ed). Encyclopedia of Library and Information Science (2nd ed). Boca Raton, FL: CRC Press, Vol. 2, pp. 1300:

11 T_48_t :25 ÂÏ 61 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 61 Information policy then is a set of interrelated principles, laws, guidelines, rules, regulations, and procedures guiding the oversight and management of the information life cycle: the production, collection, distribution/dissemination, retrieval and use, and retirement, including preservation, of information. 5. Burger, R. H. (1993). Information Policy: A Framework for Evaluation and Policy Research. Norwood, NJ: Ablex Publishing Company, pp. 6: The current state of our knowledge about information policy, that is, the societal mechanisms used to control information, and the societal effects of applying those mechanisms. 6. Braman, S. (1989). Defining information: an approach for policymakers. Telecommunications Policy, Reprinted in: Lamberton DM (ed) (1996). The Economics of Communication and Information. Cheltenham, UK: Edward Elgar, pp Hernon, P., Relyea, H. C. (2003). Information Policy. In: Drake, M. A. (ed). Encyclopedia of Library and Information Science (2nd ed),vol. 2, pp Rowlands, I. (1996). Understanding Information Policy: Concepts, Frameworks and Research Tools. Journal of Information Science, 22(1): 13-25, pp : The situation may be messy, but it is inevitable given that the practical realities of information policy are much to do with the art of compromise: there are neither good nor bad policies, but maybe there can be effective compromises between competing interests. 9. Mansell, R., When, U. (1998). Innovative Knowledge Societies Consequences of ICTs strategies. In: Mansell R., When, U. (eds). Knowledge Societies: Information Technology for Sustainable Development. New York, NY: Oxford University Press, pp Rowlands, I. (1966). Understanding Information Policy: Concepts, Frameworks and Research Tools. Journal of Information Science, 22(1): 13-25, pp. 15: (Information policy) should be flexible, dynamic and responsive to changing circumstances...a key objective for information policy research might therefore lie in trying to set some kind of bounds and limits to that uncertainty. 11. Υπ.Ο.Ο. (2007). Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Ψηφιακή Σύγκλιση. Αθήνα: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, σελ Ο Αριστοτέλης ήταν ο πρώτος που όρισε το πολίτευμα ως:...την τάξην ταις πόλεσι την περί τας αρχάς, τίνα τρόπον νενέμηνται και τι το κύριον της πολιτείας, και τι το τέλος της εκάστης κοινωνίας εστί 13. Αριστοτέλης Πολιτικά Γ Αποστολάκης, Ι., Λούκης, Ε., Χάλαρης, Ι. (2008). Ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση. Οργάνωση, Τεχνολογία και Εφαρμογές. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, σελ Merriam Webster s Dictionary of Law. (1996. Springfield, Mass: Merriam Webster, pp. 131: Democracy is defined as a government in which the supreme power is vested in the people and exercised by them directly or indirectly through a system of representation. 16. Αποστολάκης, Ι., Λούκης, Ε., Χάλαρης, Ι. (2008). Ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση. Οργάνωση, Τεχνολογία και Εφαρμογές. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, σελ Clift, S. (2007). Public Strategies for the Online World, Minneapolis, MN: Publicus, Net. (http//:www.publicus.net, πρόσβαση την ). 18. Hagen, M. (1997). A typology of electronic democracy. (http://www.uni-giessen.de/fb03/vinci/labore/netz/hag_en.htm, πρόσβαση την ). 19. OECD (2003). Promise and Problems of E-Democracy: Challenges of Online Citizen Engagement, Paris, Organization for Economic Co-Operation and Development, pp (http://www.oecd.org/dataoecd/9/11/ pdf, πρόσβαση την ). 20. Coleman, S., Gotze, J. (2001). Bowling together: Online Public Engagement in Policy Deliberation. London: Hansard Society. (http://bowlingtogether.net/bowlingtogether.pdf, πρόσβαση την ). 21. Dalton, R. J., Burklin, W. and Drummond, A. (2001), Public Opinion and Direct Democracy. Journal of Democracy, 12(4), pp Communities Online. (http://www.co-democracy.org, πρόσβαση την ).

12 T_48_t :25 ÂÏ ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 23. Bohman, J. (1996). Public Deliberation: Pluralism, Complexity and Democracy. Cambridge, MA: The MIT Press. Dryzek, J. (2000). Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations. Oxford, UK: Oxford University Press. Fishkin, J. S. (1995). The Voice of the People: Public Opinion and Democracy. New Haven, CT: Yale University Press. 24. Coleman, S., Gotze, J. (2001). Bowling together: Online Public Engagement in Policy Deliberation. London: Hansard Society. (http://bowlingtogether.net/bowlingtogether.pdf, πρόσβαση την ). 25. OECD (2003). Promises and Problems of E-Democracy: Challenges of Online Citizen Engagement, Paris, Organization for Economic Co-Operation and Development, pp. 32, (http://www.oecd.org/dataoecd/9/11/ pdf, πρόσβαση την ). 26. Η ανάγκη για μείωση του χρόνου κατά τη διαδικασία καταμέτρησης των ψηφοδελτίων είναι ι- διαίτερα μεγάλη σε κράτη με μεγάλη δημογραφική συγκέντρωση, καθώς η παραδοσιακή καταμέτρηση μπορεί να αναστείλει για ημέρες την ανακοίνωση του εκλογικού αποτελέσματος. Κατά συνέπεια, η εισαγωγή ηλεκτρονικών μηχανημάτων στη διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων οδηγεί σε αυτοματοποίηση της διαδικασίας με σκοπό την επιτάχυνση της ανακοίνωσης του εκλογικού αποτελέσματος. 27. Κάτσικας, Σ., Μήτρου, Λ. (2004). Συστήματα Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας. Αθήνα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας, σελ Κάτσικας, Σ., Μήτρου, Λ. (2004). Συστήματα Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας. Αθήνα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας, σελ Κάτσικας, Σ. (2004). Συστήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας:το μέλλον της Δημοκρατίας, σελ. 1. (http://www.greekelections.com/gpj/articles/2004/ac07.asp?state=elections, πρόσβαση την ). 30. Κάτσικας, Σ., Μήτρου, Λ. (2004). Συστήματα Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας. Αθήνα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας, σελ Κάτσικας, Σ., Μήτρου, Λ. (2004). Συστήματα Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας. Αθήνα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας, σελ Mitrou L., Gritzalis D., Donos P., Georgaroudi G., (2002). Legal and regulatory issues on e-voting and data protection in Europe. (www.instore.gr/evote/evote_end/htm/3public/doc3/public/public_deliverables/d_3_4/e_vote_d _3_4_v22_20_02_02.doc, πρόσβαση την ). 33. Βενιζέλος, Ε. (2006). Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Επίκεντρο. 34. Bollier, D. (2003). The Rice of the Netpolitik: How the Internet is Changing International Politics and Diplomacy. Washington, DC: The Aspen Institute. Βιβλιογραφία 1. Αποστολάκης, Ι., Λούκης, Ε., Χάλαρης, Ι. (2008). Ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση. Οργάνωση, Τεχνολογία και Εφαρμογές. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. 2. Βενιζέλος, Ε. (2006). Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Επίκεντρο. 3. Bohman, J. (1996). Public Deliberation: Pluralism, Complexity and Democracy. Cambridge, MA: The MIT Press. 4. Bollier, D. (2003). The Rice of the Netpolitik: How the Internet is Changing International Politics and Diplomacy. Washington, DC: The Aspen Institute. 5. Braman, S. (1989). Defining information: an approach for policymakers. Telecommunications Policy, Reprinted in: Lamberton DM (ed) (1996). The Economics of Communication and Information. Cheltenham, UK: Edward Elgar. 6. Burger, R. H. (1993). Information Policy: A Framework for Evaluation and Policy Research. Norwood, NJ: Ablex Publishing Company.

13 T_48_t :25 ÂÏ 63 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Clift, S. (2007). Public Strategies for the Online World, Minneapolis, MN: Publicus, Net. (http//:www.publicus.net, πρόσβαση την ). 8. Coleman, S., Gotze, J. (2001). Bowling together: Online Public Engagement in Policy Deliberation. London: Hansard Society. (http://bowlingtogether.net/bowlingtogether.pdf, πρόσβαση την ). 9. Communities Online, 10. Dalton, R. J., Burklin,W., Drummond, A. (2001), Public Opinion and Direct Democracy. Journal of Democracy, 12(4), pp Drake, M.A. (2003). Encyclopedia of Library and Information Science (2nd ed). Boca Raton, FL: CRC Press,Vol Dryzek, J. (2000). Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations. Oxford, UK: Oxford University Press. 13. Dunn, D.A. (1982). Developing Information Policy. Telecommunications Policy, 6(1): Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΚτΠ, (2004). Συστήματα Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας. Αθήνα: Κοινωνία της Πληροφορίας. (http//:www.ebusinessforum.gr, πρόσβαση την ). 15. Fishkin, J. S. (1995). The Voice of the People: Public Opinion and Democracy. New Haven, CT: Yale University Press. 16. Hagen, M. (1997). A typology of electronic democracy. (http://www.unigiessen.de/fb03/vinci/labore/netz/hag_en.htm, πρόσβαση την ). 17. Κάτσικας, Σ. (2004). Συστήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας: Το μέλλον της Δημοκρατίας. (http://www.greekelections.com/gpj/articles/2004/ac07.asp?state=elections, πρόσβαση την ). 18. Κάτσικας, Σ., Μήτρου, Λ. (2004). Συστήματα Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας. Αθήνα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας. 19. Mansell, R., When, U. (1998). Innovative Knowledge Societies Consequences of ICTs strategies. In: Mansell R., When, U. (eds). Knowledge Societies: Information Technology for Sustainable Development. New York, NY: Oxford University Press. 20. Merriam Webster s Dictionary of Law. (1996). Springfield, Mass: Merriam Webster. 21. Mitrou L., Gritzalis D., Donos P., Georgaroudi G., (2002). Legal and regulatory issues on e-voting and data protection in Europe. (www.instore.gr/evote/evote_end/htm/3public/doc3/public/public_deliverables/d_3_4/e_vote_d _3_4_v22_20_02_02.doc, πρόσβαση την ). 22. OECD (2003). Promises and Problems of E-Democracy: Challenges of Online Citizen Engagement, Paris, Organization for Economic Co-Operation and Development. (http://www.oecd.org/dataoecd/9/11/ pdf, πρόσβαση την ). 23. Rowlands, I. (1996). Understanding Information Policy: Concepts, Frameworks and Research Tools. Journal of Information Science, 22(1): Weingarten, F.W. (1989). Federal Information Policy Development: The Congressional Perspective. In: McClure CR, Hernon P, Relyea HC (eds). United States Government Information Policies. Norwood, NJ: Ablex Publishing. 25. Υπ.Ο.Ο. (2007). Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Ψηφιακή Σύγκλιση. Αθήνα: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ INTERNET Το Internet είναι ένα τεράστιο, παγκόσμιο δίκτυο δικτύων, το οποίο δεν διοικείται από κανένα άνθρωπο, ομάδα ή οργανισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο η εξουσία πηγάζει από το λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντά του. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις «Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις ψηφιακές πόλεις/ περιφέρειες» Γιάννης Καλογήρου, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Infostrag/ ΕΒΕΟ, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΕΔΚΕ 12 ο Greek ICT FORUM, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Ενδογενής ανάπτυξη αξιοποίηση των τοπικών πόρων τοπικός προσδιορισμός των αναπτυξιακών προοπτικών - στόχων τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις»

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» «Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής, ΕΜΠ, Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG),

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κωνσταντίνος Ταραμπάνης

Διαβάστε περισσότερα

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Α. ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΝΟΙΑ, ΚΛΑΔΟΙ, ΠΗΓΕΣ 1. Τι είναι δίκαιο... 1 2. Θετικό και φυσικό δίκαιο... 2 3. Δίκαιο και ηθική... 3 4. Δίκαιο - εθιμοτυπία - συναλλακτικά ήθη... 3 5. Δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν»

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015.

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. (ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013 Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Οι «αιρεσιμότητες» του «νέου ΕΣΠΑ» Θεματικός στόχος 1: Ενδυνάμωση της έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ESPON 2013 Programme Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Ο ρόλος των περιφερειών στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 : Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς χωρική

Διαβάστε περισσότερα

Κρίσιμα θέματα στην πορεία προς την Ηλεκτρονική Διοίκηση και Διακυβέρνηση: Οι παρεμβάσεις του κράτους και η κοινωνία των πολιτών

Κρίσιμα θέματα στην πορεία προς την Ηλεκτρονική Διοίκηση και Διακυβέρνηση: Οι παρεμβάσεις του κράτους και η κοινωνία των πολιτών Κρίσιμα θέματα στην πορεία προς την Ηλεκτρονική Διοίκηση και Διακυβέρνηση: Οι παρεμβάσεις του κράτους και η κοινωνία των πολιτών Ιωάννης Αποστολάκης 1.Εισαγωγή Η ενεργός ενσωμάτωση των Τεχνολογιών της

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Μαθημάτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση»

Κύκλος Μαθημάτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» ΝΙΚΟΣ ΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Κύκλος Μαθημάτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου 2014 Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο: 1.1. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην πολιτική ζωή της Κύπρου 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 23 Φεβρουαρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Βιώσιμη διαχείριση αστικού νερού: Βασικές αρχές & καλές πρακτικές σε θέματα επικοινωνίας, διαβούλευσης, εκπαίδευσης Νερό: δημόσιο αγαθό, μοναδικός φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας

Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας 3η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Δημήτρης Γιάντσης Γενικός Διευθυντής Ιούνιος 2010 - Αθήνα Το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ είναι Νομικό Πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας Πρόλογος Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας αποτελεί δημόσιο αγαθό, το οποίο πρέπει να παρέχεται χωρίς περιορισμούς και εμπόδια στα μέλη της κοινωνίας. Οι πολύπλευρα πληροφορημένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμοί και Οικονομική Αλλαγή

Θεσμοί και Οικονομική Αλλαγή Θεσμοί και Οικονομική Αλλαγή Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Université de Paris Dauphine Ινστιτούτο Διπλωματίας Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 3. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού N.Γιαννούτσου Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας- ΦΠΨ-Φιλοσοφική σχολή http://etl.ppp.uoa.gr Τεχνολογίες για την ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές ενίσχυσης της συμμετοχής του ασθενή στην κατ οίκον φροντίδα

Στρατηγικές ενίσχυσης της συμμετοχής του ασθενή στην κατ οίκον φροντίδα Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Στρατηγικές ενίσχυσης της συμμετοχής του ασθενή στην κατ οίκον φροντίδα Δρ Πέτρος Κολοβός Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Η Συμμετοχή στη Φροντίδα Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Βιβλιοθήκες και ανοικτό περιεχόμενο Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος,Msc Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων 10 η Εισήγηση Δημιουργικότητα - Καινοτομία 1 1.Εισαγωγή στη Δημιουργικότητα και την Καινοτομία 2.Δημιουργικό Μάνατζμεντ 3.Καινοτομικό μάνατζμεντ 4.Παραδείγματα δημιουργικότητας και καινοτομίας 2 Δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΑ Για τη δημοκρατία έγιναν κινήματα, εξεγέρσεις, επαναστάσεις, εμφύλιοι πόλεμοι. διώχθηκαν, βασανίστηκαν άνθρωποι και τιμήθηκαν τυραννοκτόνοι. Αποτέλεσε όχι μόνο το σκοπό κοινωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 H ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αργυρώ Ρεμούνδου ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 ΕΒΕΑ, 14 Οκτωβρίου 2015 Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 Συστήματα περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Χριστίνα Παπασολομώντος Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Μέλος Ομάδας Συντονισμού για Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πώς μπορεί το Διαδίκτυο να συμβάλει στη διεύρυνση και την παγίωση μιας πραγματικής ευρωπαϊκής πολιτικής δημόσιας σφαίρας e-public Κατά ποιό τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη. Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε.

ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη. Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε. ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε. Περιεχόµενα Πλαίσιο της παρουσίασης ΤΠΕ στην αναπτυξιακή διαδικασία Οφέλη - παραδείγµατα Προϋποθέσεις Κόστος/Όφελος

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων" ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567 "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΕΛΕΓΧΩ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΑΝΑΠΤΥΣΣΩ ΕΝΙΣΧΥΩ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας για τον σχηματισμό πιλοτικού άξονα των τριών πόλεων με στόχο τη δυναμική τουριστική ανάπτυξή τους, με μοχλό εξέλιξης τη δημιουργία σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE Value thrugh Research and Innvatin ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΙMP3ROVE Αθήνα Ιανουάριος 2014 Ο Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Γιάννης Τσόγκρης BU Manager Local Government

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Γιάννης Τσόγκρης BU Manager Local Government ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Γιάννης Τσόγκρης BU Manager Local Government Το πλαίσιο Στα πλαίσια της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Το παρών κείμενο αφορά τα αποτελέσματα

Το παρών κείμενο αφορά τα αποτελέσματα Το παρών κείμενο αφορά τα αποτελέσματα των συζητήσεων των 2 σεμιναρίων σε Αθήνα και Βόλο που διοργανώθηκαν σε συνεργασία του Systemic Innovation Zone και μελών του δικτύου Imagine the City. Σκοπός των

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά για την Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου Στόχοι και Δράσεις της Ψηφιακής Στρατηγικής σε σχέση με την Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα και τον Ψηφιακό

Γενικά για την Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου Στόχοι και Δράσεις της Ψηφιακής Στρατηγικής σε σχέση με την Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα και τον Ψηφιακό Γενικά για την Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου Στόχοι και Δράσεις της Ψηφιακής Στρατηγικής σε σχέση με την Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα και τον Ψηφιακό Εκσυγχρονισμό της Κυβέρνησης Συμπεράσματα Εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 Information literacy and the autonomous learner Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 1) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης, nikit@lib.teiher.gr, r,

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Η σημασία των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εφευρετική, να καινοτομεί περισσότερο και να αντιδρά καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1 Στην σηµερινή εποχή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, αποτελεί σύγχρονο εργαλείο, για την απλοποίηση των διαδικασιών συναλλαγής και εξυπηρέτησης του πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΝΤΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ. Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Τεχνολογίας

ΤΣΙΝΤΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ. Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Τεχνολογίας Η Επαγγελματική Χρήση-Εκμετάλλευση της Κοινωνίας της Πληροφορίας και των Ηλεκτρονικών Μέσων Δικτύων και Επικοινωνιών στον Κλάδο των Ανεξάρτητων Επισκευαστών Αυτοκινήτων Οχημάτων Ολοκληρωμένο Δίκτυο Ανεξάρτητων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου Ι. Έννοια και λειτουργία του δικαίου πηγές κανόνες δικαίου. ΙΙ. Δικαίωμα : Έννοια διακρίσεις γένεση κτήση αλλοίωση απώλεια άσκηση.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα