ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ. ειναι γιά δλους μας. Α, ι Ι, ι. υτο το αστερι

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ. ειναι γιά δλους μας. Α, ι Ι, ι. υτο το αστερι"

Transcript

1 ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ Α ι Ι ι υτο το αστερι ειναι γιά δλους μας

2 ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΜΑΧΗ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ 1952 ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ 1952 ΦΥΣΑΕΙ ΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 1953 (Παγκόσμ.ιο Βραβείο Ποίησης Φεστιβάλ Νεολαίας Βαρσοβία ς 1955) Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΠΟΥΡΛΟ 1956 ΣΥΜΦΩΝΙΑ άρ. Ι (Βραβείο Ποίησης Δήμου 'Αθηναίων 1958) 1957 ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ Τ' ΑΛΟΓΙΣΙΑ ΜΑTlΑ 1958 ΚΑΝΤΑΤΑ η ΡΑΨΩΔΙΑ ΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ 1963 ΠΟΙΗΣΗ Α' ( ) 1965 ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ 1966 ΤΟ ΕΚΚΡΕΜΕΣ (Διηγήματα) 1966 ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ 1972 ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΡΑΞΗ 1974 ΟΙ ΤΡΕΙΣ 1975 Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΜΕ ΤΟ ΚΗΡΟΠΗΓΙΟ 1975 ΒΙΟΛΙ ΓΙΑ ΜΟΝΟΧΕΙΡΑ (Κ ρατιχό Β ραβείο Πoίη<Πjς 1979) 1977 ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ 1978 ΠΟΙΗΜΑΤΑ ( ) 1978 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑΣ (Κρατιχό Βραβείο Ποίησης 1980) 1979 Ο ΤΥΦΛΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΛΥΧΝΟ 1983 ΒΙΟΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ 1985 ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΟΝΕΙΡΑ 1987 ΠΟΙΗΣΗ Β ' ( ) 1987 ΤΑ ΧΕ!ΡΟΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ 1990 ΠΟΙΗΣΗ Γ' ( ) 1990

3 ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ Α ΥΤΟ ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΕΔΡΟΣ

4 lsbn O J-4 Σιfλιος Χαλάς 2{)()3 Εκδόσεις Κέδρος. Α. Ε

5 ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ Α ΥΤΟ ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ

6 Στη Μα.ρία.

7 Νόχτωνε ΥρήΥΟΡσι. Ό &Υέρσις έρχότσιν ιχπο μσικρια: μυρ(ζοντσις βpoχ'~ 'λ κσιι πο εμο. τα: τρσιϊ:νσι yεμrί.τσι φσιvτ.xpoυς περνουσσιν βισιστικα: μόλις προφτσιίνσιμε πίσω ιχπ' τα: τζ.χμισι να: τοuς 80υμε. ΜεΥ.χλσι σι8ερένισι κρ.χν1) κλεινοιν τον δρίζον;σι. Γυάλιζε ~ &σφσιλτος βρευμέν1). Πίσω ιχπ' τα: πoιριiθυρσι θ 'Υ λ' ~ - κσι σιρι"οντσις ΙΥσι "ερσι κουκισι σωπσιινσιν οι Υυνσιικες. Κσι! το β~μσι της περίπολος Ι επσιφνε τη σιωπη ιχπ' το 8ρόμο χι ιχπ' τον κόσμο τη ζεστοισι.χ. Γ ' λ \ \ Ι \'t:"" υρισε οιπ!)ν τσι μσιτισι σου νοι χοιτοι"ω τον ουροινο c;:.. \ \.. Ι οος μου τσι χερισι σου να. κρσιτησω τη "ω1) μ<ιυ. 11 όσο χλωμη ε!σσιι ιxγσιπ1jμέν1) μου! <r"'o\'... ι ι \' cfi ' ;;..σι νσι χτuπoυσz 1) π"ρτσι μσις τη νυχτσι. μ1)τερσι σου

8 σέρνοντισς τα χοντρoc της τσόκαρα. πήγαινε v OCνοΙξει. Κ οινεις. ' Κ οινεις ' ξ οινοι 'λ εγε. 'Ο" οιγεροις θ~ οινοιι. Έμεϊ:ς σφιγγόμοιστε ό!tνοις πλιχι στον Ιί.λλο. ΓιατΙ ξέροιμε το ξέραμε ocγοιπ-ημέv"i) μου πως (';εν ε'ίτοιν ό Ιί.νεμος. Χ λ '~ "θ θ'"~' " Ι ιοιοες οιν ρωποι πε οιινοιν ε"ω οιπ.την πορτoc μocς. ΚοΙτocξε πως ρ-ήμοιξε ή γειτονιιχ μοις OCγοι=ιμένη μου. Ό Ιί.νεμος μποιινοβγοιινει μες στις χοιροιμoc8ες των σπιτιων οι τo~χoι μουσκεόουνε Π ou πηγοιν τόσοι γειτόνοι φουσκώνουν ύστεροι γκρεμίζοντοιι. μοις χωρ!ς να μας χοιιρετησουν β" ζ 'λ αφ"ljνοντοις μισοοισ εστωμενο το πε ου ι τουζ το χοιμόγελό τους μισοτελειωμένο. "Ετσι να στριφει κοινεις τη γωνια χοιι Λέγοιμε κοιλημέρα χ' tπεφτε Ιί.ξοιφνοι το βριχ8ι. οεν τον ξοινοιβλέπουμε. που πα.νε Κ' Ικεϊ:νος ντουφεκιστηκε λοιπον τόσοι ποι(';ιιχ; ό ξοινθος όμπρελας που τροιγουοουσε τα πρωινα κι ό περιπτερας που μα.ς &πλωνε τα ρέστοι χοιμογελώντοις ντουφεκιστηκε κοιι το ποιοι που μίiς ζόγιζε τα κά.ρβουνοι - το θυμίiσισι ocλ-ήθειοι ντουφεκιστηχε. ΤΟ κοιρότσι του OCνοιποοογυρισμένο σε μια γωνιoc. 10

9 'Η ' θ' 'J \' α.γα.πύjμενη τους α. κοιτα.ει τωριχ. κα.τα.μα.τιχ. τη νυχτα. θα χώνει σα σκυλ! το πρ6σωπο κιχ.! θα μυρίζει το πουκάμι σο τους. Κι ό τιχ.χυ8ρ6μος ποιι ντoυφεκιστύjκε. &νοιγε με τη φωνή του τα πα.ρoc()uρα. ΠOCρε λοιπον τι> κόκκινο στ6μοι σο!) OCπο κοντά flou 'ΜοιρΙιχ.. Κρυώνω. "λ ' ι ) 'Υ t γ Σ ο ους τοuς τοιχους ιχ.ποψε ντουφεκι.ετιχ.ι Ύj "ω"l). Ά γιxπύjμένύj μου σ' OCγιχ.πω πιο πoλu άπ' 5 τι μπορω να σου πω με λ6γιιχ. θσ.θελιχ. να πεοάνω μιχζ( (JO'J αν κάποτε πέθοιινες. κ' ομως ΙXYΙXΠΎjμενΎj μου 81: μπορουσιχ. 81:'1 μπορουσοι πια να σ' OCγοιπω δπως άλλοτε. Κλ ' " εινα.με πισω μοις " -:--ην πορτιχ κιχι κρυωνιχμε κλείνσιμε τα ποιρocθυριχ. κοιι κρυώνα.με πιο πoλu θ' ζ ~... \ χσιι χα. ως γυρι σι νιχ. οω τα. μσ.τια. σου 'βλ \1""' 1- " ε; επα. τιχ. μοιτια. ΤΎjς γειτονισιχ.ς που τ"l)ς σκοτωσοιν τεσσερσι ποιι3ι<χ κιχ.! κσιθως &πλωνσι νχ βρω το χέρι σου ε~τιx.ν σα νιχκλεβοι το ψωμι OCπ' τα χέριιχ. των πεινοισμένων. Ι Ι

10 Μ' &.γχάλιιχζες μoc έγώ πάνω ιχπ' τον ι1μa σου κo(τcιζιx το 8ρόμο. Κι' οτιχν θέλιχμε να μιλ-ήσοuμε σωπιχ(νιχμε ξιχφνικά. 'ΑφοuγΚΡΙΧζ6μιχστε &.πο τ' &.νοιχτο πιχριiθuρο μιχκρια το β~μιx των μελλοθιχνάτων. πως να ζεστάνει πια ~ κοuβέρτιχ μιχς τ6ση πιχγωνια πως να μσ.ς προστατέψει ~ π6ρτα μιχς &.π' ολύ) αύτ~ν τ~ νόχτα 'Ανάμεσά μας ριχναν οι &νθρωποι το μεγάλον 'ίσκιο τοuς. τι θ' &.πογιvοuμε &.γαπύ)μένύ) j 'Α γιχπύ)μένύ) μοu &.κους ; Οχι δεν εινιχι ό &νεμος φτάνει &πο πιο μιχκρια θ&λεγες πως χιλιάδες β-ήμιχτιχ ΚοίΤΎ)φορΙζοuνε crtov'; δρ6μοuς χιλιάδες &.ρβόλες ποv βροντσ.νε τα κιχρφιά ΤΟUζ πάνω στ~ν &σφιχλτο. που πσ.νε; πως μπορουν κιχ! φεόγοuν j πως θιχ μπορουσιχ να ζ-ήσω μιχκριά crou &.γιχπύ)μένύ) μοu πως θocνιχβιχ μια Μμπιχ ά.φου ι>ε θ&τιχνε γ ια να σε ι>ω - 'ξ" - ~ \ θ' ~ β ' πως νιχ κοιτιχ ω ενιχν τοιχο ποι) σε ιχ περνοσιιχ ιχινει ο ισκιος σοι) πως ν' &.κοuμπ1)σω σ' ενιχ τρσπέζι ποv ι>ε θ' ακοuμπας τα χεριιχ σοι) Ι~

11 ψ μιιχ cρετιx ωμι πο) Ι)ε θα τη μoιριxζόμιxι:rτε πως να την 'ξ ιχγγι ω ; "Ι \ S! Ι \ λ ι \ ~ θ' β ιν ιχ υσο πιχει κιχι μεγιχ ωνει ιχυτο ο ορυ ο ς. \ >Ι θ - Γ \ ~ Τ Δ εν εχει τοπο νιχ κοψη εις. ωνιιχ οε. εινιχ θ' να. κιχ ησεις. ~Oχι δεν εινιχι δ &νεμος CΡτ&νει OCπο πιο βιχθιά. Κ 'ψ λ " \ Ι Ο ε οιπον ιχγιχπημενη το σεντονι μιχς \ " \ β 'λ' '" σκισε ΤΟ ψορεμιχ σου ΚΙΧΙ ου ωσε τις χα.ριχμιχοες. Ο ι ιχν θ ρωποι ριχνουν ' β ιιχστικ<χ '" στο μπογο τους ο"λ n 'J το ' σπι- ΤΙΚΟ ~oυς γιιχτι ί5λο τους το σπι τικι> δεν ει νιχι ' λ' Ψ ''1 'θ ι ι Ι \.. Ι πιχριχ ιγο ωμι ενιχ εν υμιο κ η ιχγιχπη τους στη "ωτι. "Υ στεριχ CΡιλιoυντ<xι κιχ! χ&νοντα.ι μέ'σιχ στ~ νύχτιχ. "Τστεριχ μένουμε έμείς. που μένουμε ; Γιιχτί μένουμε; πως θ&νοιγιχ μιιχ π6ρτιχ ί5τα.ν δε θ&τιχνε για να σε σιν<χντησω πως νιχ Ι)ια.βω ~νιx κιχτώψλι occρoυ 1)1: θ&ν<χι γιιχ να σε βρω. Οχι 1)ε θα μπορουσιχ να ζ~σω μιχκρι& σου OCγιχπημένη μου. 'Ι' 'ψ "λ \ \... ( " θ I~ <Χ ιχπο ε σ Ο ες τις γωνιες μιχς περψενουν οι ΙΧν ρωποι. Δόσε μου μια στιγμ~ το στόμιχ σου. Κ' έτοίμιχσέ μου το μπόγο μου l\1:φίιχ.

12 ιι Ε ' τοιν σοι. νοιχε πε θ' οινει κ "λ η τε Ευτοιιοι '" οινοιμνησ'υ) ποινω στη \- γη. Ό &νεμος ~πoιιpνε τις σκψές μοις " ~t" τις στηνοιμε κοιι τς <"οινοιποιιρνε. 'Η ομιχ ' λ η περποιτουσε... κουτσοιινοντοις ποινω '" στις πετρες. Μεγάλοι μοιυροι συρμσιτοπλέγμοιτιχ άμποιρώνιχν τον ούριχνό. Βρά3ιοιζε σ' 8λο το στροιτόπε30. Θέλοιμε νcχ κοιτάξουμε μcχ ολο κοιι βρά3ιαζε. 'Όλο κοιι πιο πoλu μάκροιινε ό κόσμος. Θέλοιμε ν' άκοόσουμε μa δλο κιχ! φόσοιγε. Όλο κοι μocς πλησίιχζε του σκοπου το β~μσι. Ποίί ετνοιι λοιπον ~να χοιμ.όγελο νcχ μocς βεβαιώσει πως δ- πάρχουμε κείνη ~ φων~ ποίί vcxvoιl γιcχ νcχ μ~ χοιθοσμε μες στη νόγ Ί.. Θέλοιμε νcχ θιιμηθοίίμε μa εtχοιμε πολλούς νεκρoljς νcχ θάψουμε. 1'1

13 "Υ 'λ () ι... στερσι τε ειωνε YJ σιυυσιρεισι κσιι χτυπουσε σιωπητηριο. ~σιι τότε άρχίζσινε τα. κλεφτοφocνσιρσι τ' σιίιτόμσιτσι οι κρσιιιγες &ρχιζε τότε ό φόβος λ' ι " \ 'Υ σιπ τσι φυ l1.κι<χ σικουγσιμε στη νυχτσι νσι φωνσι..ουν ~λτ μα. όλο και χ-roπαυε ~ κσιρ lμ μας κιχ Ι ξσινιχφωνocζιχν άλτ. Έλεγες π(~ς θα πέθσιινες " ισως νσιχες " ΚΙΟrσις '... πε θ' σινει ι " " 'tβ.l τοση ειτσιν η νυχτσι κ YJ ροχι ο ανεμος οι πληγωμένοι ~ " ' ψ λ' 1 <> υτσιν ενιωσες <σιφνικα ενσι χερι να σιχου ευει στυ σχοτσιοι κσι! να σφίγγει το δικό σου χέρι. Κ' ε(τιχν σα νάχε γεννηθεί ~ πρώτη έλπίδσι πocνω στη γη. ης μέρες μίχς τρελλαιίνει πocντοτε ό νοτιάς. ΟΙ πocσσαλοι σπiiνε στον άγέρσι - θόίλεγες ξεοocμέναι κόκκαιλoc. 'Εμείς κοuβσιλiiμε μεγάλες πέτρες άπ' το βουνο κουβσιλίχμε στ~ν πλάτη μαις τα μεγάλσι σιίιλάκια άπ' τις κον- 't'ιχκιεζ το βράδι κσιθόμocστε στ~ σκην~ και! μπαιλώνουμε τ!ς φσινέλες μαις 15

14 λέμε κάνα ά.στείο σκ-άβουμε με τιχ μιχτr.ι:χ μας τόν π.χ το της καραβάνας. Κα.Ι ξα.φνια.ζόμαιστε που τα: χέριαι μαις Υναιν γερα: GOC 8\)0 χοντρες άρβόλες. "ΕΙ: 'θ \ \ t \ Ι θ.."ω στα. ηκε μια. στιγμη ο σκοπος κα.ι χα.σμο\)ρη ηκε. Ό Πέτρος χα.μογελιίει χα.θως σκζει τ-η φό8ρα. του κα. 8ένει τ-ην πλ'yjγ~ μα.ς " 1 θ'" ~ \ ν \' ο γερο - lν α. ως εχει ουο ματια ηρεμα κα.ι τρια σκοτωμενα άγ6ρια. Ηλ' λ' " θ' β... \ 'ζ κι ο ιας εει: «εγω α. ρω τον τροπο ναι παι ω φ\)σα.ρ- μονικα» λ' "Ηλ' " θ' β... ' 1 ' Υ <τσι εει ο ια.ς : «εγω α ρω τον τροπο να παι'. ω φυσαρ μόνικα.n 'ψ "'>' κι ας τουχουν κι) ει κα τα ουο το\) χερια. 'Ύστερα. άλλά~o\)με κουβέντα. Κ 'θ 'Η θ" " ~ αι νιω εις πως ο. <Χφτοινε ο κοσμος να. χωρεσε'. τουτο το τρύπιο άντισκ"1jvο θ" δ ( ~ \ f'\ \ πως α.φτα.νε μως η κοιροια σου να. χωρεσει ο"ον τον κοσμο. Κ Ετσι κα. 'Ο Ε β ρα.οι ''> 1) ' λα.μπα. εσ " β 1)νε τη " μοροι μα. ς. Κ' ετσι κάθε μέρα. ~ βροχ-η σβ':'νει ιχπ' τι' χώμα 7:< β'ί;μοι- τα. μσις. Κ 'θ \ Ι Ι ι α. ε ποu παιρνουν ενα.ν συντροφο μα.ς Ι Ι;

15 έμε~ του τοιμάζουμε τιi ρουχα- κοιι του 3lvoUfLE το χέρι μοιι; "r στ~~o( β&.ζοuflε στ~ν όικρη την κοιρα.βάνοι του. j\;uχ~ει. Γ ' 'λ θ ' Ι.'" β' ρηγοροι που π η οιινουν ο α-οειες κοιροι α.νες στη γωνιοι. Κάποιος θόιθελε να β-ήξει ~τσι γιοιτι 3εν ξέρει τι να... "'\λ ' ι ri Ι \ Ι ενω ενοις α." ος στεκετοιι ωροι κοιι κοιτοιει τα. χνοιριιχ οι " \ Ι " που σ.φύjσocν -;οι παπoυ-;σ~oι εκε~νo\) ~\ θ' ξ που πι.οι οε οι οινοιγυρισει. - Π " 'λ'θ οσοι συντροφοι οι 'η εοι.'" λ'!'.'" 'λ '''' κον"t"α. στην ι.οt.07. αμπα κα!. στ"'j') "οι.oc ε ΠLο(Χ. 1'''' '! '.. '" Ο' flπροστοι στο ιοιο ψωμι κοι στον 0ΙΟ α.νοιτο - πει " _ '.. ).' ι την ωροι που κρυωνα.flε μας σκεπασαν (-'-Co τα μοιτια τους "ι \ ι... ~ τ-rιv ωρα που πεινουσαμε μα.ς (lοιρασανε την καροιιχ τους. Κι οταν ottoιve να πεθάνουflε αίιτοι flας flίλησαν για τ~ ζωή. Τ ι "... \ θ' οτε κ εμες μπορεσαμε '1rJ πε α.νουμε. Κείνος ό σύντροφ6ς μας ε!χε ~να καφετ! σκουφο κα.! μα.ς τον φέρανε πληγωμένο την ώρα που βρά3ια.ζε " ( θ' 'β 'λ' ωρα που η μανα του α.να. ει το υχνο και οα τραγου3α.νε οι γρόλλοι στους φράχτες της πατρί- 3ας του. Τον Etxoιv μέρες βασανίσει. Καθως του βγάλαμε τις &ρβόλε; Ιϊ

16 er τιχν γεμάτες ΙΧίμιχ. Kιxθ~σιxμε κοντά του δίχως να. μιλχμε σέρνιχμε τα. οάχτυλιχ στο χωμα οίχως να: μιλίχμε μονάχιχ νιώθαμε να. μίχς τρυπάει ~ καροιιχ \. t:' ι \ -) Ι σιχν ενιχ ΠΎJPoυνι "εχασμενο μες στ"l)ν τσεπ"l) του ιχμπεχωνου. Τ - 'β 1 \ Ι 'θ' 'θ οτε π."ι)ρε νιχ ρεχει και νιωσαμε πως α πε αινε. 'Ε'" r \... ι t:' fle " Σ' -' Θ ' κεινος γυρισε κιχι μιχς κοιτιχ"ε. νιχν - ενιχν. το κ""'ο "ωμιχ. KL α.υτο που μας ζ-ηταν τα μάτlιχ σου σου τ' όρκlζόμcιστε Θωμά. Δ ' θ' ~ Ι \ Ι ε ιχ προοωσουμε ποτε τιχ ματια σου. Kιxl ζιχφνικα: στα. μάτιιχ το;:; συντρόφου μιχς που ~φευyε τό- σο ιχπ λ' α ζιχνάβρισκιχ τα: μocτιιχ σου ιχγαπ"l)μέν"l). Ν " ιχι ιχγιχπ"l)μεν"l) μπορουσα; ΠLα. καt σ' έβρlσκoc πα.ντου. "ΑνΙΧβΙΧ τώριχ τη λάμπιχ κ' gτρεμιχ οπως οτιχν την &νιχβιχ για. σένα μοίριχζιχ το ψωμι με το οιπλιχνό μου σα. να. το μοιριχζόμιχστε μιχζι κιχι καθως &.πλωνιχ να. σφίζω ~νιx χέρι gβρισκιχ το χέρι σου κιχι κιχθως gσκυβιχ ν' ιχκουσω μια. φων~ gβρισκιχ τη φωνή σου. ΟΙ όίνθρωποι που μίχς χώριζιχν οι!οιοι τώριχ σε ζιχνάοινιχν σε μενιχ. 18

17 ΚαΙ σ' έβρισκα μέσα στη σιωπή σ' ~να. &στρο στην ιχ.πόφασή μας σ' αύτο το ξεφτισμένο -ήμερολόγιο που μ' Cίφ-ησε ό διπλανός μοι) πριν πεθάνει σ' ~να παγοόρι που το λιγοστο νερό τοι) κελαyjδοuσε σ~ν το γέλιο σου σ' e:βρισκα στ' &ναμένc.ι μας τσιγά.ρα που φέγγαν στο σκοτά- ~ ~ ι οι σαν τα oαoxpuαo σου "β " λ' "λ ι~!f. σ ε ρισκα στην απε πισια μας στην ε πιοα μας σ ~να μισο κασκολ τ' Cίλλo μισο το φόραγε ενας συντροφος την Ι::ιρ:ι. που ντουφεκιζότα.ν. Σ' είχα ξανάβρει 6λες τις νυχτες που δεν ήξερα ~ν θα σε ξαναδω. Κι 6ταν το βρά.δι. κι ιxxouyαo oνεφεuoμoυνα και σ' τη βροχη εβρισκcι. πλ&γιαζα στο παγωμένο &ντίσκyjνο Σ' εβρισκα ιiγαπyjμέvyj στο χαμόγελο 8λων των αυριανων θ ' αν ρωπων. 1!

18 111 Ν " Π λ l " OΙt oιγoιπ1jμενίj μοu. ο u npt'" νοι σε σuνοιντ 'rσω " Π' " εγω σε περφενοι. οιντοτε σε περφενοι-. Σαν εtμοuνοι πoctδι κοιι μ' έβλεπε λuπ1jμένο Ίι μίjτέρoι μοu ~σκuβε κοιι με ρωτοίίσε. Τί ~χεtς άγόρt; " μt οιγοι. ονοιχοι κοtτοι οι πtσω οιπ τ'ι ωμο ΤΊJζ Δ"λ Μ' 'ζ' "1 7 ίiνoιν κόσμο &δεtο άπο σένοι. Κοι! κοιοως Π1Jγοιtνόφερνοι το ποιtδtκο κοντόλt " "'0' - ι ~ εt τοινε ytoι νοι μοι ω νοι σοu γ ροιφω 'POΙYOUotoι. Οτοιν άκοόμποιυοι στο τζάμt τηι; βροχηι; εtτοιν πο) OCργοίίσει; ιχκόμα: r! - " 'ζ'" " '-λ" οτοιν τη VUZTOΙ κοtτοι οι τ οιστερtοι ettoιv ytoιtt μοu etnoιve τοι μοιτtοι σοu ό κt οτοιν χτuπoιγε ΊJ π ρτοι μοu κt cxvotyoι ~ ΚΙ!! ' " ( οεν εtτοινε κοινεtς. oιnou υμως μες στον κοσμο εtτοιν ΊJ κοιρδιά σου πο) χτuπoίίσε.

19 "Ετσι εζyjσα.. ΠΙΊVτoτε. Κι 8τα.ν βpεθ~κoιμε Υια: πρώτη φορα: - θυμocσοιι; - μοϊί rί.- \ \ λ Π ωσες τα. χεριοι σου τοσο τρυφεροι σα: να: με γνώριζες &.πο χρόνιοι. Μα: κα.! βέβαιοι με γνώριζες. Γιοιτ! πριν μπε~ς &.κόμοι στη ζω~ μου ε Τ XEC; πο λ υ ' ζ' "Ίσει μεσοι στα. '. υνειροι ' μου &.yoιπyjμέν.. μου. Θυμocσοιι &'Υ"π-η μου «τ~ν πρώτη μευάλ.. μέροι μοις)) ; Σ -ι "" ου ΠYjyoιινε οιυ.ο.0 κι.ρινο φορεμοι " λ' 'ό >ι εν οιπ ο φτηνο φ ρεμοι μοι ειτοιν τοσο ομορφοι κιτρινο. ΟΙ ' τσέπες του κε'jtyjμένες μέ μευάλοι κοιφετια: λουλουδιο'.. Σοίί πr.υ:nνε στο πρόσωπό σου ό ηλιος σοϊί π~γ:1.ινε σπιν OCκρ.. Tcu δρόμου οιυτο το τριοιντοιφυλλένcο συννεφο κι oιύ~ ~ φων~ μοικρια: ένος πλοινόδιου &.κονιστη - σοίί ~yoιινε. "Εβοιζοι τα: χέριοι μου στις τσέπες τα: ξοινάβυοιζοι. Βοιδίζοιμε δίχως λέξyj. Μα: κοι! τί να: πε~ κοινε!ς οτοιν ό κόσμος είναι τόσο ιρωτεινος κοι! τα: μάτιοι σου τ ό σο μευοι 'λ οι. "Ε.νοι ΠΟΙΙσΙ "'.j. στ 'Ι Υωνιοι τροιγουσocγε '.. τις 'λ εμtινoc- ' δες.ου. "Η \ \ ~ 'Ι{ '" λ ~ 1 " r \ πιocμε μια στoc συο. Ι ocυ"ο το χε Ισονι που περocσε (OCΙPVCXo' πλάϊ στα: μocλλιά σου. Τί σοίί είπε λοιπόν; :!Ι

20 ΕΤνσιι τόσο δμορφσι τιχ μσιλλιoc σου. Δεν μπορεϊ: κocτι. θιι σοσ ετπε. ΤΟ ξενοδοχεϊ:ο ε(τσιν μικρο σε μιιχ πσιλιιχ σuνoικ[σι πλocϊ στο στσιθμο ποό μες στην &ντηλιιχ κοιτocζσιμε νιχ μσινουβρ.χρουνε τιχ Tpιxi:vιx. 'Λλήθεισι κείνη ή l1νοιξη έκεϊ:νο το πρω"νό έκεινη ή ιχπλη -" κσιμσιρσι της ευτuχισις σιότο το σωμσι σοι) ποό κρ.χτσιγσι πρώτη φοριχ γuμvο σιότιχ τιχ δ.χκρuσι ποό δεν μπόρεσσι στο τέλος νιχ κρσιτησω -πόσο σοσ πήγσιινσιν. "Α ετ τσιν ζεστο το σπιτικό μσις τότε χσιρούμενη ή λιίμπσι μσις μεγιίλος δ κόσμος. 'Απ' την κουζινσι μύριζε τηγσινισμένο λιίδι. "Εσκuβσι &γocπη μόι) κσιι φιλοσσσι τ' &λεuρωμέvσι χέρισι σοι) τιχ χειλισι μοι) γεμιζσινε δλο &λεύρισι. Σε φιλσιγσι δστερσι στο στόμιχ κσι! γέμιζσιν κσιι τιχ δικιχ σου χε[λισι &λεύρισι. κοιτοσσε δ lνσις τον l1λλον κσι! γελούσσιμε. 'Απ' τ' &νοιχτο πσιρocθuρο μiiς Κσιλησπέριζε ή &νοιξη. ''Ενσι κοριτσι &lιτικρι) τρσιγουδοσσε. Πόσο ε(τσιll ι\μορφο νιχ ζεϊ: κσιlιεις.

21 "Υ'στεροι έρχ6τοιν ~ βροχή. Μα. ~γpoιφα σ' l5λα μοις τ~ χνω- 1. r' " τισμ<νχ τ"αμια τ ονqμα σου. Ύ"" \ \ Κ' " κ ετσι ειχε (αστεριιχ στην καμαρα μας. ροιταγα τα χερια σου. l' ι (ζ" \" κ ετσι ε.χε παντοτε η ωίj ο υ ροινο κ εμπιστοσυνη. Θ '"... \ β ~ \ "β.. " υμιχσα.ι που yoνατι ~α τα ρασ~α και σ.ου Υα. '-; σ.. τα παπουτσιιχ " " λ' ποσο με πικροιιναν τοι παπουτσια σου παντοτε υπίjμενα " φαγωμενα στις ακρες ι.σως κ!.ο 'λ' α~ να μπα 'ζ α.νε νερα " α.υιχπ"1) μου μα. δεν τολευες. Μόνο χαμογελουσες. "r β.. \ 1'λ 'λ ' στερχ εσκυ ες σιωπίjλ Ίj και μπα ωνες το πα ο σακακι μου. "Εν' ιχνθισμέ'lο Κλωνά;ρι μυγδoιλίiς δ γερτος λαιμ6ς σου. 0. λ ό ~'() "" χι οιπ ν σε α σε παρει απο τοι χερια μου δ &νεμος μητε η νυχτα κανεις 0< ~~ θ α ' σε παρει. 'Α κους - ; 'Α κους - ; " ό \ t \}' ~ Ι Ε ταν τ τε που ΟΙ μερες οεν ζεροινε την κοιτοιχνιιχ. ~ ζ t \} Ι "λ' \ \} \ Ι Τ ό τε που οιοειοι ε Ίj ouσy) στην οιυ η μοις μι!χ ποοιοι γεμοιτη ροδοδά;φνες. Θuμocσοιι gvoι βρά;δι πού χτένιζοι τ~ μοιλλιά; aou και σύ με κοιτιχζες ιχπ' τον κοιθρέφτη και κιχ.τι GtYOTpOΙYouδουσες; τα. μοιλλά; σου ετνιχι μοιυριχ οπως μια. νύχτοι στο στ6μιχ aou ιχνοισιχινει δλιxκερίj ~.xνoιξίj

22 \' ι ~ στοι χεριοι σου γιοι ποιντοτε oικoυμπyjσoι ΤΎlν κοιροιοι μου. Τ οι μοιτιοι σου " 1- \... ι ι οι τι νοι πω oιγoιπyj μου 'γιοι ΤIΧ μοιτιοι σου 8τοιν τα. μocτιοι σου είνοιι 6μορφοι σα.ν 8λοι μοιζι τοί) κόσμου τα. τροιγοιιδιοι οτοιν εiνlχι μεγocλοι τα. μocτιοι σου σα.ν την πιο μεγocλύl έλπιδοι. Τ οι μοιτιοι σου. 'Ότοιν χοιμογελουσες ενοι περιστέρι διocβοιινε στη βροιδιοισμένύl κocμοιροι ενοι σιιννεφο χρυσο τοιζιδευε στον ούροινο οτοιν χοιμογελοuσες. rότα.ν χιχμογελουσες ξεχνουσιχ τ-η στέγ"υ) που ~στocζε ξεχνoί.i- σοι " το τρυπιο ποιτω μοι "λ 'λ Ι"" ~ εγοι κιο οις νlχ μες οιπ τις τρυπες του lsπου κοι! ν&νοιι θα. φυτρώσουνε μεγocλlχ κόκκινlχ τριοιντocφυλλοι. "Ολ ' Ι " " οι μπορουσοινε νοι γινουνε στον κοσμο oιγoιπύl μου τότε πο) μοί) χοιμογελουσες Θuμασα.L κεινύ} τ-η νύχτα. που ΚΟLτά.ζιΧμε ωρες τον ούρα.νb σ' ένιωθοι μες στα. χέριοι μου να. τρέμεις. 'Α ' "t"" λ ' «στεριοι μου ειποι κοιντε ΤΎlν oιγoιπyj μοις oιμπερύl \" κοιντε την oιγoιπύlμενύl μου χοιρουμενύ). 'Λ' Ηστεριοι μου κιχ λ" οι μου lχστεριlχ " κocντε εγω """ κ εκεινύl νοι πεθocνουμε μοιζι)) 24

23 '.\" K '~ ~τσι ocυτην ΤΊ) νυχτoc είχocμε στ~ μέσί) των &στρων γιοι πιfντoτε πocντρευτεϊ:. "Α θ&θελoc νοι φιλήσω τοι χέριoc του πocτέρoc σου τ~ς μψέρocς " \\ \/ σου τoc γονocτoc που σε γεννί)σocνε γιoc μενoc λ' "λ' λ \ Ι " νoc φι Ί)σω u ες τις κocρεκ ες που ocκουμπί)σες περνωντocς με το φόpεμιf σου νοι κρύψω σοι φυλαχτο στον κόρφο μου ~νoc μικρο κoμμιfτι &π' το σεντόνι ποι.. κοιμήθί)κες. ΘΟι μπορουσoc &κόμoc Κ'Χ! να χocμoγελιfσω ι.ι 't"- \ ~'" στον αντρoc πο" σ εχει σει γυμνί) πρν ocπο μεvoc - λ' - 't"όθ " 'λ ' νoc του χαμογε ocσω που του σ Ί)κε μιoc τοσο ocτε ειωτί) ευτυχίoc. Γιατι έγώ ιχγocπύjμέν-η σου χρωστάω κιχτι πιο πολδ άπ' τον ~ριuτα; έγω σου xpωστιfω το τροιγούl)ι κocι τ~ν έλπ(l)oc τοι I)ιfκpυoc κocι πιfλι την έλπ(l)oc. "Η ξερες να Ι)ίνεσocι &γιfπί) μο". Δινόσουνoc όλιfκεpί) ~" t κocι σεν κρocτocγες γιoc τον εocυτο σου πocρα μόνο τ~ν ~γνoιoc &ν ~χεις δλιχκερί) Ι)οθεϊ:. Κοιθως γl)υνόσουν θρό'ιζάν τοι φύλλoc ένος I)ιfσoυς μocκρινου.. δ οίιρocνος ξαστέρωνε j-lονομlixς κοιθως γl)υνόσουνoc.

24 Σ ' " λ'" λ λ'~ " αν μι" αγκα ια οισπροι 0\J o\jotot τα εσωρο\jχα ao\j πανω λ στην κοφεκ α. Κ' ϋσ~ερα τ[ποτ'!χ.λλο παρα ή &γ&πη μας ι "'1.1. ' "1 τιποτ α ο παρoc εγω κ εσu ft7rot' άλλο παρα οι ουό μα.ς κι ουτε χτες ο"τε " ΙX\JPΙO " l!1. λ " ΤΙΠΟΤ "-Λ ο π'χρα μονο τωρα "'"" τιποτ α ο π'χρα ' εγω κ " εσlj \ τωρα τωρα μαζι ζ' τωρα μα ι Υ' παντot μα.lr.. οι O\JO μαζί... Σ ' ζ" " ε. σκεπα α UaTEpOC με το σεντονι. Το παιί)[ μας θ!χ.θελα vιx"rou μοιάζει Ilλεγα. ΙΌχι εκανες εσό. ΤΟ πιχιο( μα.ς θ&θελιχ ν~ μοr.ά.ζει έσένα.. Τ Ι οτε σπασαν την πορτoc μας. Έπρεπε " α χωριστουμε Μαρ[oc να χωριστουμε για να μήν ζocναχωρ[ζοuν πια οι!x.νooωιto.. 'Α' κοuμπyjσoc το " 1.1 " f χερι μαι> στην κοι ιoc σοι> ν αποχσ.φετησω το παισι '" μας. 'Α ντιο. ' 'Α ντιο. ' Το παιδι μας ΜαρΙα θα πρέπει να μοιάζει μ' ολοuς "ouc &νθρώποuς \~ 'Υ ι ποι> OLxιxtwvouv τη ""''Ι). ;21;

25 ιν 1" ωρα; θ" α; πεφτεια;ποτομιχ " Το 'β'~ ριχοι. ' β 'ζ Θ "θ - ι ~ Ο' ~ "ΙΧ ιιχ οντιχι οι ιχν ρωποι στους ορομους. ι γυναικες θα. κλε[νουν τρομιχυμένες τ~ν πόρτιχ τους κιχ! θ' ιχυκιχλι&ζουν ~.. ~ τα; πα;ιοιιχ τους. Μα. τα. πεινιχσμένιχ πρόσωπιχ των παι8ιων ρίχνουν στον τοίχο σαν τον ενιχν ισκιο μιχυρο rσκlο ένας ψωμlοu. 'Ε ' θ' 'θ '~... λ' συ α. ΚΙΧ "σιχι στο ΙσΙΟ εκεινο XctfL"l) ο σκα;μνι μιχς ~ στέγη δλοένσ. θα στιfζεl λ ' 'θ' ' β λ ' ~ ιχπο ε 'ια; πα; ιο σεν.ο'ιι α; ριχ ει ς τα ρουχα; α;κια; του μα;ς οα. μπα;λώνεις με την π[κρα; σ ου το κενο του χωρισμου. παι8ιου. 'Άρα.γε φέγγει &κόμα; δ ουρα;νος ποιι βλέπιχμε ιχπ' το πα;ρ&θυρο θ'ζ' "λ' ι ~ α;ν ι ει πα;ντα; στ"l)v α;υ "Ι) "Ι) fllkp"l) ροσα;κι νια; ; "Ε. θ l ' Ι 1 "- νιχς- ε νιχς ιχ χα;νοντα;ι οι ερυα;τε ς α;π τ α;ντικρ ινο fl"l)lct- ~ νου ργειο. Ί ί

26 Μα οταν χτuπάε l ~ πόρτα μας τη νόχτα ~ μψέρα σοι) δε οα φοβίχται πιά. Θ' &νάβε;' μονocχα τ~ λάμπιχ για να μ.η χάνουνε το όρόμο οι μελλοθάνατοι. θ' ι \ " Υ ( uστερα α φuσαει ΤΊ) φωτια για vocxouv <εστcωια. οι σκοτωμένοι θ'" " 1 \ Ο' 'ζ κ εσι) ανοιγεις με χερια σιγοuρα. κα.ι αφοuγκρlχ εσαι στη νuχτα έκεϊνον 70 μεγάλο θόρυrw έκεϊνο το &σίγαστο ΓιατΙ τώρα &γαπημένη ξέρεις γιατι ξέpouμε. και μακρινο ποδοβολί)τό. ΧιλιάδΖς &.ν6ρωποι δπεροισπιζονται \ \ και την οιγαπη μας. τον κόσμο ΝαΙ &γοιπημένη μοu έμε'lζ γι α.ύτα. τα λιγα κι άπλα πρά.μα.τoc πoλεμίiμε " _ oj \ "'.ι γιοι να μποροuμε ναχοuμε μια πορτα εν αστρο ενα σκαμνι ~να χαροίψενο δρόμο το ~νoι ~pεμo i5veιpo το βράδι. πρωt Για ν&.χοuμε ~ναν ~pωτoι που να μ'ή μίχς τον λερώνοuν ~νoι τροιγοόδι που να μποροίίμε να το ΤΡocγοu8iiμε. Ομως ocότοι σπίχνε τις πόρ.ες μοις :!Η

27 ... \1 πατιχ:vε πιχνω στον ερωτιχ. μσις. ΠρΙν ποσμε τι> - μαις σκοτωνο\)ν. τραιγηlδι μαις Miiίς ψοβοσνταιι καιι μiiίς σκοτώνο\)ν. Φ β... "" '''ι' Ο ο\)νταιι τον ο\)ραινο πο\) κοιται"οuμε ψοβοϊίνταιι το πεζοjλι που &κοuμπαμε ψοβοσνταιι το παιδιοσ &δράχn τ~ς μψέραις μαις καιι το &λφαβψ&ρι του μαις ψοβοσνταιι τα. χέριαι σοι; ποο ξέροuν ν' &Υκαιλάζοuν τόσο puψερα. "..." καιι ναι μooxtouve τοσο αιντρικιαι ψοβουνταιι τα. λόγιαι που λέμε ο! δ\)ό μαις μέ ψωνηχoψίjλωμένίj ψο β ο\)νταιι - ται 'λ' ογιαι πο\) 'θ'λ' c:ι εμε αιuριο. ο "λ οι μαι ζ' ι μας ψοβοσνταιι &yάπίj μο\) κι 8ταιν μiiίς σκοτώνοuν νεκρους μiiίς φοβουνταιι πιο πολό. Σ' &γαιπω 8σο δεν μπορω να. σοσ πω με λόγιαι. "Ολ' Ίj Ίj χαιραι 'r ε ναιι σ t" αι μαιτιαι σου ο 'λ" αικερίj Ίj ζ' ωίj σται χέριαι σο\) 8λος δ κόσμος σ' ~ναιν τοϊ:χο που πέφτει δ (σκιος σο\) το βράδι. ~Oχι δε θα. μπορουσαι να ζήσω μαικριά σο\) &yαιmιμένίj μoou. 'Όμως tμεϊ:ς μπορουμε ν' &γαιπαμε καιι να χωριζοuμε 1 θ"..' αι\)τυ αι μεινει παιντοτε οικο μαις αιύτο δεν μπορεϊ: καινεις να μας το πάρει. '-J. \ ) A \). /ν την αιγαιπίj ιχι)τον τον πόλεμο αιυτην την πιστη μ.αις στη ζωή.

28 'Α ' λ ' ντι.ο οι.πον ιχντιο. Για νιiναι πιχ.ντοτε τα. μάτια σου γελαστιχ αντιο ΥΙιΧ νιχ μη xιxoouv οι 6μορφες στιυμες πο '; ζ'~σαμε αντιο γιιχ νιχ μη μας τρομάζει η νυχτα νιχ μη μοίς κλέβουνε τον ουρανο αvτιo. Για. να: πάρει τέλος 'ltld: ~ &8r.xLoc στον κόσμο αντιο. Μπορεί κιόλας νιχ σκοτωθουμε &γάπη μου. ΜιΧ ποιος το λογαριάζει. Χιλιάδες CΊνθpωπoι πεθαίνουν δίχως lινομο: χιλιάοες γ υ ναίκες κάθε μέρα ξυπν~σαν ξiχψνικα: ΤΟ πρω! β '8 " κiχι ρε Ί)κIΧν YΙIΧ πiχντoτε μoνlχχες. τα: πiχιoια: δεν ~χoυν oιsτε χάδι ο\lτε ψωμί. Άντίο. Ισως να: μην ξαναγυρίσω. "Ενας CΊλλoς θα: κλειδώσει τα: χέρια του γόρω ιχπ' το ζεστο κορμί σου. Mη "~ με cei (1 σεις. Μα: Ι)χι lιχι &Υάπη μου πρέπει να με ξεχάσεις. Θα πρέπει όλάκερη να του δοθείς οπως d καποτε δ'θ ο ηκες κα '" σε μενα. Μονάχα Ι\ταν κάποτε ιχκοόσετε ζητωκpiχυyες κιχ! σταθείτε στη μέση τοϊ) δρόμου :ω

29 κοιτάζοντiχζ τίς υημα"cες μας vj: ξεoιπλ(~νoνται στον -ηλ!.ύ τοτε ι;" τότε θυμ~σoυ με - θυμ~σoυ με μια στιγμη - μια στιγμη μονο. d ~" ~ξ 'β ~ Κ. υστε ρ α. σ φ ι<ε το χερι του κι α.νοι τε το 'ημoc σocς βα.δίζοντocς προς το μέλλον. "Ελoc λοιπόν σκούπισε τα μάτιoc σου μην κλα.ις. Θέ μου τί ομορφoc " μocτιoc '! Θυμασα.ι άλ~θειoc ενα. βράδι που Κ<ΧΟ6μα.στε στο πα.ρ&θυρο μα.κρια ενoc γρα.μμόφωνο )(. ι άκούγαμε δίχως ν α μιλiiμε. L"I ~A'" ό ~ β ' λ " '" πες: ς μυιν εχουμε γροιμμ φωνο κι α.ς μυι α. α.νε ocυτη την πλι1.κα. του για μσ. ς. "Ο " λ\ Ι ~ Τ ~ ι Κ' 1 μως α.υτο το σιγoc ο τροιγουσι εινcιt οικο μας.. ι ocυτο το β ρ ά.δι είνocι δικό μοις. Κ' έκιζίνο τ' &στρο έχει κocτocοικό μα.ς. 'Έτσι είχες πετ. r.ι1ιλας σα.ν ΠΟΙ"1)τη ς αγ ά.πη μου gx~.va. ξαφνια.σμένο ς. l1έροισες τα Ι)μσρφoc μπράτσοι σου γυρω άπ' το λα.ιμό μου κoc' με φίλησες. 'Όπως έσυ μονάχoc ξέρεις να; φιλας. "Ελoc λοιπόν μην κλαις. "Ετσι μπράβο έτσι μ' άρέσεις - να ΧOC.[1 0γελας. Έμεις θα; ζ~σoυμε ά γ ocπημένη μου κοι! θα; νικ~σoυμε. 'Ότι κι?ί.ν κάνουν. θα ' νικησουμε. :\ Ι

30 Μια μέρσι θα ξσινσιβρεθουμε. Θ' &Υορ&σ(1)με τότε κ' έμε~ς ενσι 8ικό μας γραιμμ6φωνο και! θα το β&ζουμε να παιίζει ί\λ1)ν πμ &ραι. Ναιί &y &mι μου θ αι " καιτσουμε κιο 'λ' αις στο παιραι 'θ 1)ΡΟ κονται " κοvτοι. Θα ξαιναιβρεθουμε Κ α.ι τοτε μια μέραι. Μλ ο αι τσι 'β'" ραιοιχ κι ο "λ" οι τ οιστραι κι ο "λ' α; τα; τρσιυουοια; '.. θιlνα;ι 8ικ& μα;ς.

31 Θ "6 λ \ ~ Ι " ) "λ ' ~ ν α ε σ. νσ. ψωνσ.<ω τ ονομα σου αγαπη μ ο η μου τη ουναμη. Να:. τ' &.χουσουν ο Ι χτιστες ά.π' τt ς σκα-λωσιε ς και ν α: με τον -ηλω. φ ιλιουντιχι. να. το μάθουν στct: κocράβιιχ OL θερμcιστες και ν' α:νασάνουν gλιχ. τιχ τριαντιχψ!jλλα νιχ τ' άκούσεί ή &νοιξη και ν&ρχεται πι ο γρήγορα. νιχ το μάθουν τ): παι1)ιιχ για: νιχ μ~ ψοβοσντα.ι το σκoτιf3ι 1 λ' λ ι \) \ 6 ' να. το ενε τα. κα α.μια. σης α.κροποτα.μιες τα. τριγ νια. πανω στους ψριχχτες "ι < Ι -6 " ' ξ να. τ ακουσουν οι πρωτευουσε ς του κ σμου κα.ι ν σ. το α.να.- ποσνε μ όλες τις κα.μπιfνες τους " β 'ζ β ~ 'λ '.. ~ να. το κου ενηα. ουνε τα ραοια οι π υστρες χα.ιοευοντας τα. πρισμενα χερια τους. Ν ιχ το ψωνιfξω τ6σο 1)υνα.τα: που να: μ~ν ξα.να.κοιμηθεί κα.νένα. ΙSνειρo στον κόσμο

32 κιχμια έλπιδιχ πια να. μ~ν πεθcχνει. Ν ' ) t ιχ τ ΙΧκουσει ο ποτέ. χρόνος κιχ! να μ~ σ' ocγγιξει ι.i:γιxπ1) μου Κ ιχι vιx ποι> πια δεν ε!μιχστε έμείς οι δυο μες στ~ν ι.i:yιxπ1) μας. Μες στ~ν ι.i:ycχπη μιχς ~ πεθοιμέν'υ) μψέροι μου ocνεβοιινει έfνα.ν &σπρο λόφο κιχ! μα:ζεόει στ~ν ποδιά της τις ocχτι8ες του πρω'ίνου μες στ~ν ocγάπη μα.ς διιχβιχίνουν με κα.ντιχ8ε" δλα: τα σκοτωμένοι πιχιδια της ΥειτονιOCς μιχς "!!λ' Ι ~" μες στην α.γιχπ1) μσις u ιχτα. μ:χρα.μενοι κοριτσιιχ οεν ιχνιχστενιχζουν πια μα ~χoυν κι ιχύτα έfνιx χιχμόγελο!tvιx λουλοuoι κ' ενιχ πιχλικάρι ποι> θά. το\) δοθουνε κ' exeivo το ' &λιχλο πα.ιδάκι της γειτόνισα.ς μες στ~ν ocγάπ'υ) μας μπορεί κιχ τρα.γουδάει μες στην OCΥάΠ1) μοις μια λάμπά φέγγει στους τα.πεινους \ t Ι "ζ" ψ '"λ ' μες στην ΟΙΥΟΙΠ1) μα.ς οιχνι ει ενα.. ωμι ΥΙα. ο ους τους πεινιχ- / σμένους μες στ~ν OCΥιΧΠ1) μα.ς εινα.ι έfνα. δροσερο κλωνάρι ~νιx μια. σπουργίτι φυσoιpμόiιικιx 34

33 μες στην &γά.π1) μας δλo~ οι νεκροι δεν ε!να~ α.γνωστo~ π~α: μα: τους φωvά.ζοuμε δπως ή μύiτέpα τοuς μέ τιχ μ~κpα. όνόμα: τα τοuς μες στύιν &γά.π1) μας χιλιά.δες α.νθρωποι βαδίζουν με σύiμαιες &λλος πέφτει 6ίλλοι τρέχοuν &μέσως και σύiκώνoυν τ~ σύiμαί<x -rou κι δλο βα:δίζοuv κι ολο προχωρocvι; κι l5λο Π1)γαίνουν με ζ'ljτωκρα:uγες \ ~ -μες στην α:υα:π1) μας. Κα:Ι ξα:φνικά. &γα:π1)μέψ~ μου τ ' \' L ειναι σα:μπως ν:χ μη χωρισαμε ποτ. Ποιός θα: μποροίίσε έμocς τούς IJUO νιχ μocς χωρίσει! 'Εμείς και μ' δλ'lj TOUT1J τη μεγά.λ'lj θά.λασσ:.. ά.ν6.μεσά. μ:χς " ειμα:στε κοντα:.τσι λ' ιγο να: " κιχνω κα: Ι πι;ινω ι απ " ο "λ'ij OCUT'ljV " Τ''ι 'θ α: 'λ α:σσα: θ' &ΥΥίξω τα: μ<χλλιιχ σου. Θα: βρω το στόμ<χ σου 'Ε -.. \" \ \ '0 μεις ειν<χι σ<χ νιχμ<χστε μπροστσ. σ εν <Χνοιχτο π<χρα: UpO στό σπιτικό μας ενιχ φευγερο ΠP(~ϊνo τοίί ΚοΙτα:ξε κοίταξε &γ<χπ1)μέν'lj μοu Μά.Ύ). Τ Κ οι γuvοιικες τ~ς γειτοvιocς μας βγ~κoιν κι &σβεστώνουν τα: πεζοόλι<χ τους. Ι 'l! " 'β' Κ ' ι περιμενοuv <.<ρ<χγε Κιχι τ <χσ εστωνουν. <χτι περιμενουν. r Κ' έμείς περιμένοuμε...ι. 'Ι' 'ι σπανια περιμενει. Καλ'ljμέΡΟΙ γειτ6νισες. 35

34 Ν ' ι J... t... "t:" οι 1: οι κ εκει ΟΙΥΟΙΠΎ) μου εκει στυ) γωνιοι κοιτοι"ε TYjV οινοι"υ) ποϋρχετοιι '1: J\\ λ' \~ ~~ ι κοιτοι"ε οιυτοι τοι ποι ικοιριοι που μας γνεφουvε με τοι ορεποιvιοι )' " '\.'> 1 '\.'> " κοι τοι κορι τσια πισω τους που οεvουv σε οεματια τις αχτιvει; του ~λιoυ κοίταζε μα.ς γνέφουν. Ολα μα.ς γνέφουν.!\αλyjμέρα. Κ ' 'έ... \ ~'ζ 'β Ι αυτοι κει κατου στον ΟΡΙ ο"τα αvε ασμενοι σ εvα μεγά.λο γιοιπ! lσως φτιιίχνουν εναν καιvο"'ργιο vεροφρά.χτυ) η ϊσως ~vα [LVYj-... \ \ μειο για τους νεκρους μας. Mπoρε~ κιόλας νoc θέλουν να μαζέψουν μιoc άγχοιλιoc ά.σέρια " για τψ αγοιπύ)μενυ) Κοιλψέροι. τους. Κ' έχει στο βά.οος πολ\ι μοικριoc t:' \ \ 'λ 'λ' θ'!!. κοιτα"ε οιυτην ΤΥ) YPYjou α που π εκει κιχ ισμενυ) σ ~να κατώφλι της' Ασίας ~ 'λ' " Πλ' " ο!:ιερεις τι π εκει αγοιπύ) μου ; εχει στην κoρ'~ μας τις αυριανες καλτσουλες της. ΚοιλYjμέρα δλα έσείς μακρινά. μου ά.ιjέρφlα. Έλα.τε νoc σα.ς γνωρίσω την άγοιπyjμένyj μου. Πέστε μου ΙJεv ειν:χι δμορ<ρυ) ; Σαν τη ζω-1j και το τραγο"'l)ι ά.ιjέρφια μου -r-1jv ά.υαπά.ω ΚαΙ λ' πιο πο υ. ΚαλYjμέριχ ουρανέ καλyjμέρα ~λιε καλyjμέρα &νοιζyj. Έλα.τε λοιπόν νoc σα.ς γνωρισω T-1jv ά.γοιπύ)μένυ) μου. Κ α λ ' Yjμερα ευτuχια. :Ηί

35 Κ L θ' - ~'o' θ' οτοιν πε OΙVOUtLE OΙγOΙΠΊJμενΊ) [LOU εμεις οε οι πε OΙVOUtLE. 'Αφου οι α.νθρωποι οα. κοιτ&ζοu' το ίόιο άστέρι πο& κοιτ&ξοιμε άφου θα. Tpoιyoui)CΧvE το TPOΙYOUi)L πο& άγοιπ'ίισ :<με '-θ'" )rι r \'""" α.φου α.νασoc~νoυν σ ενσ.ν κοσμο ποu εγω κ εσυ τον ονει- peutijkoιtle ιι " L. ε τοτε OΙγOΙΠΊJμ<νΊ) θ.. κ4θ~ α.λ'λί) ο:.μ.cxστε πιο Ι.;.ωντα.νοι απο "λ ':. 'Αφου κ&θε στιγμ-η οι α.vορω1tο: θ" μiχς βρ[σκοuv στο ήρεμο ψωμί στα. i)lkoιloι χέριοι 1 'λ'~ στί)ν οιιωνιοι ε πloοι - θ' ) πως οι μποροuσοιμε ΟΙ"{ΟΙΠΊ)μενΊ) flou Vα.ΧΟUμε πεθ&νει.. 3ί

36 Ι 3_ JΙΙ 1 Λ4σ 0658 ISBN ()

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΚΕΔΡΟΣ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΚΕΔΡΟΣ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΚΕΔΡΟΣ ΤΛΣΟΣ ΛΕΙΒΛΔΙΤΙΙΣ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 1950-1966 ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΜΑΧΗ ΣΤΗΝ AKIJH ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ Α ΥΊΌ ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΦΥΣΑΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΒΡΑΒΕΙΟ Το άσπρο του Φώτη Αγγουλέ

Α ΒΡΑΒΕΙΟ Το άσπρο του Φώτη Αγγουλέ Α ΒΡΑΒΕΙΟ Το άσπρο του Φώτη Αγγουλέ Σε γέννησε η σιωπή και σ έθρεψε η δίψα, μα βρέθηκες γυμνός, γερτός και πονεμένος στα δίχτυα τού «γιατί». Ρυάκι ήταν ο λόγος σου τραγούδι στην ψυχή σαν βάλσαμο κυλούσε

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Δεν είσαι εδώ Τα φώτα πέφταν στην πλατεία, η πόλις ένα σκηνικό και δεν είσαι δώ! Κρατάω μια φωτογραφία στην τσέπη μου σαν φυλακτό και δεν είσαι δώ! Στους

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες

Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες Νικόλας Ελπινιώτης Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες Μια ποιητική συλλογή για την κρίση και την διέξοδο από αυτή Αθήνα 2014 Copyright Νίκος Κοκκοράκης, 2014 Επιτρέπεται η αναδηµοσίευση και η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος Μακρυνίτσα 2012 Ύµνος της οµάδας «Αγία Παρασκευή» Θα θελα να µαι εκεί την Άγια αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2013 Ύµνος της οµάδας της Προσευχής Όµορφη ώρα στο προσευχητάρι αηδόνια, τζιτζίκια και

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου

Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου η αγάπη ξαπλώνει όταν έχεις ευχές να σπαταλήσεις ο αέρας τελειώνει κι οξυγόνο ζητάς να συνεχίσεις όσα πρόλαβες πήρες της ψυχής σου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του:

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: -Σότε, μ' απατάς; Ναι η Ου; - Ουουουου!!! Σοτός: Έλα να κάνουμε ερώτα μέχρι το πρωί Αννούλα: Σι λες ρε βλάκα,

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη Συγγραφέας Ραφαέλα Ρουσσάκη Εικονογράφηση Αμαλία Βεργετάκη Γεωργία Καμπιτάκη Γωγώ Μουλιανάκη Ζαίρα Γαραζανάκη Κατερίνα Τσατσαράκη Μαρία Κυρικλάκη Μαριτίνα Σταματάκη Φιλία Πανδερμαράκη Χριστίνα Κλωνάρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ

ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ Copyright Συνοδινού Ράνια Follow me on Twitter: @RaniaSin Smashwords Edition ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

αγαπη σε μερεσ βροχησ Μέρες Βροχής

αγαπη σε μερεσ βροχησ Μέρες Βροχής αγαπη σε μερεσ βροχησ Μέρες Βροχής Δεν ξέρω γιατί αποφάσισα να σου γράψω. Δεν ξέρω ακόμη τι πρόκειται να σου γράψω. Απλώς έξω βρέχει. Κι όταν βρέχει, πάντα σε θυμάμαι. Όταν βρέχει, σε νιώθω κοντά μου.

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΠΟΙΗΜΑΤΑ (Στη σελίδα stixoi.info μπορούν να βρεθούν όλα τα μελοποιημένα ποιήματα) ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΠΑΝΤΟΥ Κι αν έρθει κάποτε η στιγμή να χωριστούμε, αγάπη μου, μη χάσεις το θάρρος σου. Η πιο

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

Μια ιστορία αγάπης και ελπίδας

Μια ιστορία αγάπης και ελπίδας 1 σ ε λ ί δ α Μια ιστορία αγάπης και ελπίδας Αλήθεια πόσο υπέροχος είναι ο ήλιος και το αγεράκι το ανοιξιάτικο. Το ξέρω πως η ζωή μου είναι σύντομη. Σύντομη για τους ανθρώπους φυσικά. Κάποιος άνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Με της αφής τα μάτια Χρήστος Τουμανίδης

Με της αφής τα μάτια Χρήστος Τουμανίδης Με της αφής τα μάτια Χρήστος Τουμανίδης www.24grammata.com σελ. 1 Πρώτη δημοσίευση: Περιοδικό Φαρφουλάς, Τεύχος 15 (Αθήνα 2012) στα πλαίσια του αφιερώματος για την Αφή. Δημοσιεύεται κατόπιν αδείας του

Διαβάστε περισσότερα

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301.

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301. Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: 1953 Αριθμός δίσκου: Kal-301 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9248 Απόψε μες, απόψε μες στο καπηλειό που τα μπουζού-, που τα μπουζούκια

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Είσαι ένας φάρος φωτεινός

Είσαι ένας φάρος φωτεινός Είσαι ένας φάρος φωτεινός Του Προμηθέα η φωτιά βάζει τη σπίθα στην καρδιά και θα γεμίσει απ αυτή λάμψη ολόκληρη η γη φιλόξενα την πόρτ ανοίγεις κι απλόχερα το φως σου δίνεις αθάνατη εσύ θα μείνεις κρατάς

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα»

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα» Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1 «Εμείς, τα παιδιά της Ε1 τάξης, κάναμε μερικά έργα με θέμα τους πρόσφυγες, για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας σ αυτούς τους κυνηγημένους ανθρώπους. Τους κυνηγάει ο πόλεμος

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις µικρές γοργόνες και ήταν πολύ ευτυχισµένος. Όµως, ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; (Κάθε σωστή απάντηση 1 βαθµός)

Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; (Κάθε σωστή απάντηση 1 βαθµός) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Φύλλο εργασίας 1 Ερµηνεύουµε σύµβολα! Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; Επικοινωνούµε έτσι κι αλλιώς 26 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; Σύνολο: (Κάθε σωστή.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt - Ι - Αυτός είναι ένας ανάπηρος πριν όμως ήταν άνθρωπος. Κάθε παιδί, σαν ένας άνθρωπος. έρχεται, καθώς κάθε παιδί γεννιέται. Πήρε φροντίδα απ τη μητέρα του, ανάμεσα σε ήχους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ Πέρος Ζαχαρίας Ζαχαρίας Πέρος ψευδώνυμο, του σπουδαστή της Αντιρύπανσης Ζαχαρία Περογαμβράκη. Στην Κοζάνη ασχολήθηκε με το Θέατρο σαν ερασιτέχνης ηθοποιός σε αρκετές παραστάσεις, συμμετείχε σε μία ταινία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ. ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΒΑΑΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑ ΤΡΙΔΕΣ ΤΟίΣ. γεγονός, Τ7)ν πιχρ~, πιχρότetτ1) ιχπογο."τευση που ένιωσιχ, στα:

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ. ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΒΑΑΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑ ΤΡΙΔΕΣ ΤΟίΣ. γεγονός, Τ7)ν πιχρ~, πιχρότetτ1) ιχπογο.τευση που ένιωσιχ, στα: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΒΑΑΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑ ΤΡΙΔΕΣ ΤΟίΣ. ElvGtt aoc \ιιχ τ/ν ξcινιx"ιώθω μέσcι μοu, τώριχ που θυμά.μ.ιχι το γεγονός, Τ7)ν πιχρ~, πιχρότetτ1) ιχπογο."τευση που ένιωσιχ, στα: litxo:

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

Θεατρικό. Σκηνή 1η Σκηνικό: Αυλή σπιτιού Πρόσωπα: Παππούς, γιαγιά, Ηλίας, Ξανθούλα

Θεατρικό. Σκηνή 1η Σκηνικό: Αυλή σπιτιού Πρόσωπα: Παππούς, γιαγιά, Ηλίας, Ξανθούλα Θεατρικό Ηλίας Ξανθούλα παππούς γιαγιά μαμά αρκούδα αρκουδάκι Σκηνή 1η Σκηνικό: Αυλή σπιτιού Πρόσωπα: Παππούς, γιαγιά, Ηλίας, Ξανθούλα Παππούς: Καλώς τα παιδιά! Γιαγιά: Καλώς τα εγγονάκια μας. Ηλίας: Γεια

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

1 ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ «Η Αλεπού κοίταξε το Μικρό Πρίγκηπα, για πολύ ώρα. -Σε παρακαλώ εξημέρωσέ με! είπε. -Το θέλω, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, αλλά δεν έχω πολύ χρόνο.

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου,

Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου, Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου, την περιπλάνησή μου. Ξεκίνησε ο συρμός, αφετηρία ή προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

μέρα, σύντομα δε θα μπορούσε πια να σωθεί από βέβαιο αφανισμό, αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθεια του Ωκεανού.

μέρα, σύντομα δε θα μπορούσε πια να σωθεί από βέβαιο αφανισμό, αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθεια του Ωκεανού. Το βιβλίο του Βαγγέλη Ηλιόπουλου "Η Μεσόγειος είμαι εγώ και δεν είμαι πια εδώ" επιλέχθηκε για να αποτελέσει τη βάση για το θεατρικό δρώμενο, που θα αποτελέσει την παρουσίαση της Ερευνητικής Εργασίας :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Τα πολύτιμα πετράδια του θεϊκού Μου στέμματος

Τα πολύτιμα πετράδια του θεϊκού Μου στέμματος Τα πολύτιμα πετράδια του θεϊκού Μου στέμματος Πρόλογος Αυτά φωνάζει και λέει συνέχεια ο μοναδικός πραγματικός Πατέρας όλου του κόσμου, ο ουράνιος Θεός μας. Λέει σ όλο τον κόσμο, σε όλα τα παιδιά Του: «Αφήστε

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Λεμεσός 1995-1998 2 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗ 3 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ένα τρελό αστέρι Εκείνη τη νύχτα του Μάη ο ουρανός ήταν ολοκάθαρος. Μια απαλή ομίχλη θόλωνε το φως των

Διαβάστε περισσότερα

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com Η - 14 ο ο 2015 «Η ν οχ ( ο ν ν ο : χ ο) : / ο : ων ( ν χ ο ων χ ν ο ) οο» anastasiosba@gmailcom goumaskostas@gmailcom - Η 2000/60 & & & ) Η & Η ( & & - 90% Ζ 2000/60 Ζ & 1 & Ο & 2000 1979/87 2000/60 &

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Ρήγας. Ευάγγελος Ρήγας. Ο Κήπος. του Ανάγερτου. Με την ευγενική υποστήριξη των Εκδόσεων iwrite και των Πρότυπων Εκδόσεων Πηγή.

Ευάγγελος Ρήγας. Ευάγγελος Ρήγας. Ο Κήπος. του Ανάγερτου. Με την ευγενική υποστήριξη των Εκδόσεων iwrite και των Πρότυπων Εκδόσεων Πηγή. Ευάγγελος Ρήγας Ευάγγελος Ρήγας Ο Κήπος του Ανάγερτου Με την ευγενική υποστήριξη των Εκδόσεων iwrite και των Πρότυπων Εκδόσεων Πηγή. 1 τίτλος συγγράμματος Ο Κήπος του Ανάγερτου συγγραφέας Ευάγγελος Ρήγας

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ. Τραγούδι:

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ. Τραγούδι: Ανακύκλωση Είμαι πολύ περήφανος που θα σας πω για μένα πως μια λέξη έμαθα με ύψιλον κι ωμέγα. Όχι, δε μου την έβαλε κανείς ορθογραφία, εγώ όμως την έμαθα απ έξω με τη μια. Θα πρέπει να την ξέρετε, μικροί

Διαβάστε περισσότερα

ήμ.ερολόγ,ο Οα.ρυποεν έτη

ήμ.ερολόγ,ο Οα.ρυποεν έτη Τό ένός ήμ.ερολόγο Οα.ρυποεν έτη rf>εύάγγε10ς Μπαλέρμας «Κέδρος» 1980. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΑΣ Τό ήμερολόυ'ο ( ~ ενος οαρυπον'τυ) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΕΔΡΟΣ 1980 Σιχν πρόλουος ' 1Ί e

Διαβάστε περισσότερα