Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς"

Transcript

1 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m Η ε π α ν ε κ κ ί ν η σ η ε ί ν α ι ψ η φ ι α κ ή, Α ξ ι ό τ ι μ ε κ ύ ρ ι ε Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ έ, Ε κ μ έ ρ ο υ ς τ ο υ Δι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ τ ο υ Σ Ε Π Ε σ α ς κ α λ ω σ ο ρ ί ζ ω σ τ ο d i g i t a le c o n o m y f o r u m π ο υ φ ι λ ο δ ο ξ ε ί δ ι α χ ρ ο ν ι κ ά ν α κ α θ ι ε ρ ω θ ε ί σ α ν μ ι α π λ α τ φ ό ρ μ α ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς α ν ά μ ε σ α σ τ ο ψ η φ ι α κ ό ε π ι χ ε ι ρ ε ί ν κ α ι τ η ν π ο λ ι τ ε ί α κ α ι π ο υ φέέχτ εοι ς σ α ν θ έ μ α, κ α ι σ υ γ χ ρ ό ν ω ς π ρ ο τ ε ι ν ό μ ε ν η λ ύ σ η, Η Ε Π Α Ν Ε Κ Κ Ι Ν Η Σ Η Ε Ι Ν Α Ι Ψ Η Φ Ι Α Κ Η. Σ α ς κ α λ ω σ ο ρ ί ζ ο υ μ ε σ τ η σ η μ ε ρ ι ν ή ε κ δ ή λ ω σ η τ η ν ώ ρ α π ο υ γ ι α τ ι ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς, τ ο υ ς ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο υ ς, τ η χ ώ ρ α κ α ι τ η ν κ ο ι ν ω ν ί α ο λ ό κ λ η ρ η η π ε ρ ί ο δ ο ς π ο υ δ ι α ν ύ ο υ μ ε ε ί ν α ι δ ύ σ κ ο λ η κ α ι ε λ π ί ζ ο υ μ ε ό τ ι τ ο φ ε τ ι ν ό F O R U M κ α ι ο ι π ρ ο τ ά σ ε ι ς π ο πυ α ρ ο υ σ ι ά σ τ η κ α ν θ α ε ί ν α ι η α ρ χ ή μ ι α ς μ ε γ ά λ η ς α λ λ α γ ή ς ο υ π χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι ν α κ ά ν ο υ μ ε σ τ ο α ν α π τ υ ξ ι α κ ό μ α ς μ ο ν τ έ λ ο κ α ι α π ό μ ι α χ ώ ρ α υ π η ρ ε σ ι ώ ν ν α γ ί ν ο υ μ ε σ υ γ χ ρ ό ν ω ς μ ι α χ ώ ρ α μ ε π ρ ω τ ο γ ε ν ή κ α ι β ι ο μ η χ α ν ι κ ή ή μ ά λ λ ο ν μ ε τ α β ι ο μ η χ α ν ι κ ή, π α ρ α γ ω γ ή. Θ α π ρ ο σ π α θ ή σ ω σ τ η σ ύ ν τ ο μ η ο μ ι λ ί α μ ο υ ν α σ α ς π ε ί σ ω ό τ ι α ξ ί ζ ε ιν α υ ι ο θ ε τ ή σ ε τ ε τ ην π ρ ό τ α σ ή μ α ς. Μ ι α π ρ ό τ α σ η π ο υ π ρ ο κ ύ π τ ε ι α π ό τ α ε ί κ ο σ ι κ α ι π λ έ ο ν χ, ρ ό ν ι α τ η ς π ο ρ ε ί α ς τ ο υ Σ Ε Π Ε σ τ α κ ο ι ν ά, α π ό τ η ν ε μ π ε ι ρ ί α τ ο υ κ α ι τ α ξ ε ν ύ χ τ ι α τ ω ν μ ε λ ώ ν τ ο υ. ε πκιατι ρ έ ψ τ ε μ ο υ σ τ ο σ η μ ε ί ο α υ τ ό ν α ε υ χ α ρ ι σ τ ή σ ω γ ι α τ η ν α ν τ ο χ ή τ ο υ ς κ α ηι ν τ υ π ο σ τ ή ρ ι ξ ή τ ο υ ς ό λ α τ α μ έ λ η τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ σ ε ο λ ό κ λ η ρ η τ η ν Ε λ λ ά δ α, τ α σ τ ε λ έ χ η τ ο υ, τ α μ έ λ η ό λ ω ν τ ω Δν ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν Σ υ μ β ο υ λ ί ω ν κ α ι ι δ ι α ί τ ε ρ α υ τ οσ η μ ε ρ ι ν ο ύ κ α ι β έ β α ι α τ ο υ ς π ρ ώ η ν Π ρ ο έ δ ρ ο υ ς, Θ ό δ ω ρ ο Φ έ σ σ α κ α ι Σ π ύ ρ ο Β υ ζ α ν τ ι ν ό π ο υ ε ί ν α ι ε π ί τ ι μ ο ι Π ρ ό ε δ ρ ο ι, ν τ ο Θ α ν ά σ η Π ο υ λ ι άδ η, π ο υ έ φ υ γ ε ν ω ρ ί ς κ α ιτ ο υ ς Π α ν τ ε λ ή Τ ζ ω ρ τζά κ η κ α ι Δ η μ ή τ ρ η Π α π α ϊ ω ά ν ν ο υ. Η σ υ ν ε ι σ φ ο ρ ά τ ο υ ς σ τ η ν ε ν η λ ι κ ί ω σ η τ ο υ κ λ ά δ ο υ ή τ α ν κ α θ ο ρ ι σ τ ι κ ή. Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς Δ ε ρ τ ο ύ ζ ο ς, ο δ ι α κ ε κ ρ ι μ έ ν ο ς κ α θ η γ η τ ή ς τ ο υ Μ Ι Τ κ α ι π ρ οω πτ ό ρ ο ς σ τ ο ν τ ο μ έ α τ η ς π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς π α γ κ ο σ μ ί ω ς. Ή τ α ν Ν ο έ μ β ρ ι ο ς τ ο υ κα ι τ ο Α ρ ι σ τ ο τ έ λ ε ι ο Π α ν ε π ι σ τ ή μ ιθο ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς, σ ε μ ι α σ ε μ ν ή τ ε λ ε τ ή, α ν α κ ή ρ υ ξ ε ε π ί τ ι μ ο δ ι δ ά κ τ ο ρ α τ ο ν μ ε γ ά λ ο Έ λ λ η ν α ο ρ α μ α τ ι σ τ ή. Ε κ ε ί ν η τ η ν μ έ ρ α ε ί χ α ν τ ητ ύ χ η ν α γ ν ω ρ ί σ ω α π ό κ ο ν τ ά α υ τ ό ν τ ο ν σ η μ α ν τ ι κ ό ά ν θ ρ ω π ο, π ο υ θ α ύ μ α ζ α α π ό τ α β ι β λ ί α τ ο υ κ α ι π ο υ η ε π ι ρ ρ ο ή τ ο υ σ τ α ζ η τ ή μ α τ α τ ω ν ν έ ω ν τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν ή τ α ν κ α θ ο ρ ι σ τ ι κ ή. Κ υ ρ ί ω ς α υ τ ό ς ε ί χ ε α ν α δ ε ί ξ ε ι τ η ν έ ν ν ο ιh α u m a n c e n t r i c c o m p u t i n g κ α ι ε ί χ ε π ρ ο β λ έ ψ ε ι μ ε τ η ν δ ι ο ρ α τ ι κ ό τ η τ α τ ο υτ η ν ε π ι κ ρ ά τ η σ η τ ο υ δ ι α δ ι κ τ ύο υ. Μ ο υ ε ί π ε λ ο ι π ό ν, σ τ η σ ύ ν τ ο μ η σ υ ζ ή τ η σ η π ο υ ε ί χ α μ ε ό τ ι η Ε λ λ ά δ α π ρ έ π ε ι ε π ε ι γ ό ν τ ω ς ν α ε π ε ν δ ύ σ ε ι σ τ ο ν τ ο μ έ α τ ω ν ν έ ω ν τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν κ α ι ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α σ τ η ν α ν ά π τ υ ξ η λ ο γ ι σ μ ι κ ο ύ γ ι α τ ί έ χ ε ι υ ψ η λ ή ς π ο ι ό τ η τ α ς ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό δκυό ν α κμ αι ι π ρ έ π ε ι ν α τ ο ε κ μ ε τ α λ λ ε υ τ. ε ί Μ ο υ έ κ α ν ε ε ν τ ύ π ω σ η τ ο π ά θ ο ς μ ε τ ο ο π ο ί ο δ ι α τ ύ π ω σ ε α υ τ ή τ ο υ τ η θ έ σ η κ α ι η έ μ φ α σ η π ο υ έ δ ω σ ε σ τ ο «ε π ε ι γ ό ν τ ω ς». Π ε ρ ά σ α ν ε α π ό τ ό τ ε 1 6 χ ρ ό ν ι α κ α ι η χ ώ ρ α μ α ς ό χ ι μ ό ν ο δ ε ν έ κ α ν ε, σ τ ο ν τ ο μ έ α α υ τ ό, α υ τ ά π ο υ έ π ρ ε π ε ν α κ ά ν ε ι α λ λ ά μ ετ ά α π ό ε π τ ά χ ρ ό ν ι α γ ε ν ι κ ε υ μ έ ν η ς κ ρ ί σ η ς η ο ι κ ο ν ο μ ί α μ α ς έ χ ε ι υ π ο σ τ ε ί κ α θ ί ζ η σ η κ α ι έ χ ε ι μ π ε ι σ ε μ ι α π ε ρ ί ο δ ο π α ρ α τ ε τ α μ έ ν η ς ύ φ ε σ η ς. Ε π ι χ ε ι ς ρ ήκσαει ι ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ι π ε ρ ν ά ν ε τ ι ς δ υ σ κ ο λ ό τ ε ρ ε ς, μ ε τ α π ο λ ε μ ι κ έ ς μ έ ρ ε ς. Τ η ν ί δ ι α σ τ ι γ μ ή τ ο π ι ο α ξ ι ό λ ο γ ο α ν θ ρ ώ π ι ν ο δ υ ν α μ ιοκυ ό π δ ι α θ έ τ ε ι η χ ώ ρ α ξ ε ν ι τ ε ύ ε τ α ι γ ι α ν α β ρ ε ι δ ο υ λ ε ι ά. Η Ε λ λ ά δ α α ν α σ τ ε ν ά ζ ε ι, ό χ ι μ ό ν ο σ τ α γ ή π ε δ α ό π ω ς λ έ ε ι τ ο γ ν ω σ τ ό τ ρ α γ ο ύ δ ι α λ λ ά κ α ι σ τ ο υ ς δ ρ ό μ ο υ ς, σ τ ο υ ς χ ώ ρ ο υ ς δ ο υ λ ε ι ά ς κ α ι σ τ ι ς ο υ ρ έ ς α ν ε ρ γ ί α ς τ ο υ Ο Α Ε Δ. Κ α ι ό λ ο ι ο ι δ ε ί κ τ ε ς, β έ β α ι α, π ο υ δ ε ί χ ν ο υ ν τ η ν π ο ρτ εη ίς α ο ι κ ο ν ο μ ί α ς γ κ ρ ε μ ί ζ ο ν τ. α ι Σ τ η ν α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α ε ί μ α σ τ ε 8ο1ι, έ χ ο ν τ α ς α π ω λ έ σ ε ι 3 4 θ έ σ ε ι ς α π ό τ ο , ό τ α ν ή μ α σ τ α4ν7 ο ι. Σ τ η ν ψ η φ ι α κ ή ε τ ο ι μ ό τ η τ α π έ σ α μ ε α π ό τ η ν 3 8η σ τ η ν 5 6 η θ έ σ η, χ ά ν ο ν τ α ς 1 8 θ έ σ ε ι ς, τ η ν ί δ ι α π ε ρ ί ο δ ο. Α μ β ρ ο σ ί ο υ Φ ρ α ν τ ζ ή 1 9, Α θτ ή ν2 α F d e f o r u m. s e p e. g r f o r u s e p e. g r

2 Σ τ η δ ι α φ ά ν ε ι α, σ τ η ν π α ρ α γ ω γ ι κ ό τ η τ α, σ τ η ν ψ η φ ι α κ ή ο ρ γ ά ν ω σ η τ η ς δ η μ ό σ ι α ς κ α ι τ η ς κ α θ η μ ε ρ ι ν ή ς μ α ς ζ ω ή ς ε ί μ α σ τ ε π ί σ ω α π ό, σ χ ε δ ό ν, ό λ ο υ ς τ ο υ ς σ υ ν ε τ α ί ρ ο υ ς μ α ς σ τ η ν Ε υ ρ ώ π η. Κ α ι ε π ι τ ρ έ ψ τ ε μ ο υ, ν α δ ώ σ ω έ ν α π α ρ ά δ ε ι γ μ α π ο υ δ ε ί χ ν ε ι π α ρ α σ τ α τ ι κ ά ( μ ε έ ν α μ ο ν α δ ι κ ό τ ρ ό π ο ) τ η σ χ έ σ η τ η ς έ λ λ ε ι ψ η ς σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς ό σ ο ν α φ ο ρ ά τ η ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α μ ε τ ο Χ Ρ Ε Ο Σ. Σ ύ μ φ ω ν α μ ε μ ε λ έ τ ε ς τ ο υ Ο Ο Σ Α, η π α ρ α ο ι κ ο ν ο μ ί α σ τ η ν Ε λ λ ά δ α τ α τ ε λ ε υ τ α ί α χ ρ ό ν ι ακ υ μ α ί ν ε τ α ι α π ό 4 5 μ έ χ ρ ι 6 5 δ ι ς ε υ ρ ώ. Μ π ο ρ ο ύ μ ε ε π ο μ έ ν ω ς ν α υ π ο θ έ σ ο υ μ ε έ ν α ν μ έ σ ο ό ρ ο π ά ν ω α π ό 5 0 δ ι ς τ ο χ ρ ό ν ο. Α ν υ π ο θ έ σ ο υ μ ε σ υ ν ε π ώ ς έ ν α ν σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή φ ο ρ ο λ ο γ ί α ς π ε ρ ί π ο υ 3 0 % ο ι δ ι α φ ε ύ γ ο ν τ ε ς φ ό ρ ο ιε ί ν α ι π ά ν ω α π ό 1 5 δ ι ς ε τ η σ ί ω ς. Π ο λ λ α π λ α σ ι ά ζ ο ν τ α ς τ ο υ ς φ ό ρ ο υ ς π ο υ δ ι α φ ε ύ γ ο υ ν, δ η λ α δ ή 1 5 ε π ί 2 0 π ο υ ε ί ν α ι τ α χ ρ ό ν ι α ζ ω ή ς τ ο υ Σ Ε Π Ε, γ ι α τ ί α π ό τ η ν π ρ ώ τ η μ έ ρ α δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς τ ο υ π ρ ο τ ε ί ν ο υ μ ε Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Π Α Ν Τ Ο Υ, π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν δ ι ς. Δ η λ α δ ή π ε ρ ί π ο υ τ ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Χ Ρ Ε Ο Σ. Τ η ν ί δ ι α λ ο ι π ό ν σ τ ι γ μ ή, π ο υ έ χ ο υ μ ε α υ τ ό τ ο ψ η φ ι α κ ό έ λ λ ε ι μ μ α, π ρ έ π ε ι ν α μ ε τ α ρ ρ υ θ μ ί σ ο υ μ ε τ η χ ώ ρ α. Ν α β ά λ ο υ μ ε μ π ρ ο ς τ η ν σ κ ο υ ρ ι α σ μ έ ν η μ η χ α ν ή τ η ς ο ι κ ο ν ο μ ί ας, ν α ο ρ γ α ν ώ σ ο υ μ ε ψ η φ ι α κ ά τ ο κ ρ ά τ ο ς, π ρ ο ς ό φ ε λ ο ς τ ω ν π ο λ ι τ ώ ν, κ α ι ε ν τ έ λ ε ι ν α π ρ ο ε τ ο ι μ ά σ ο υ μ ε τ η ν κ ο ι ν ω ν ί α ν α σ υ μ μ ε τ ά σ χ εα ι υ τσή τ η μ ε γ ά λ η ψ η φ ι α κ ή α λ λ α γ ή π ο υ θ α β ε λ τ ι ώ σ ε ι τ η ζ ω ή μ α ς κ α ι τ η ζ ω ή τ ω ν π α ι δ ι ώ ν μ α ς. Η Ε λ λ ά δ α δ η λ α δ ή χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι ά μ ε σ α ν α γ ί ν ε ι έ ν α μ ε γ ά λ ο ε ρ γ ο τ ά ξ ι ο α λ λ α γ ώ ν η σν τ κ α θ η μ ε ρ ι ν ό τ η τ α, σ τ ο κ ρ ά τ ο ς, σ τ ο υ ς θ ε σ μ ο ύ ς κ α ι σ τ η ν ο ι κ ο ν ο μ ί α. Μ ε ά λ λ α λ ό γ ι α χ ρ ε ι α ζ ό μ α σ τ ε έ ν α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Σ Ο Κ γ ι α τ ί μ ό ν ο η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α μ π ο ρ ε ί ν α μ α ς β ο η θ ή σ ε ι ν α π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή σ ο υ μ ε α υ τ ό τ ο μ ε γ ά λ ο ά λ μ α σ τ ο μ έ λ λ ο ν κ α ι ν α ξ ε π ε ρ ά σ ο υ μ ε τ η ν κ ρ ί σ η. Σ ε σ υ ν δ υ α σ μ ό β έ β α ι α μ ε τ η ν ε ξ ω σ τ ρ έ φ ε ι α κ α ι τ η ν κ α ι ν ο τ ο μ ί α. Α υ τ ό λ ο ι π ό ν δ ι ε ρ ε υ ν ο ύ μ ε κ α ι σ υ ζ η τά μ ε σ τ ο d i g i t a le c o n o m y f o r u m π ο υ δ ι ο ρ γ α ν ώ ν ε ι ο Σ Ε Π Ε σ ή μ ε ρ α. Θ έ λ ο υ μ ε ν α σ υ μ φ ω ν ή σ ο υ μ ε κ α τ α ρ χ ή ν ό τ ι ο β α σικ ό ς κ α τ α λ ύ τ η ς γ ι α υ τ ή τ η μ ε γ ά λ η α λ λ α γ ή ε ί ν α ι η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α κ α ι ό τ ι η Ε Π Α Ν Ε Κ Κ Ι Ν Η Σ Η Τ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Ε Ι Ν Α Ι Ψ Η Φ Ι Α Κ Η. Η Ε λ λ ά δ α έ χ α σ ε σ τ ι ς δ ε κ α ε τ ί ε ς τ ο υ 9 0 κ α ι τ ο υ τ η ν ε υ κ α ι ρ ί α ν α γ ί ν ε ι μ ι α π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ή δ ύ ν α μ η σ τ ο ν τ ο μ έ α Τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς κ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν. Τ ο κ α τ ά φ ε ρ α ν χ ώ ρ ε ς, μ ε α ν τ ί σ τ ο ι χ α χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά, ό π ω ς ε ί ν α ι Φ ι λ α ν δ ί α, τ ο Ι σ ρ α ή λ, η Ι ρ λ α ν δ ί α κ α ι τ ε λ ε υ τ α ίε α σ θη ο ν ί α. Α υ τ ή τ η φ ο ρ ά δ ε ν π ρ έ π ε ι ν α χ ά σ ο υ μ ε τ η ν τ ε λ ε υ τ α ί α μ ε γ ά λ η ε υ κ α ι ρ ί α π ο υ μ α ς δ ί ν ε ι η κ ρ ίι σ τη α κ α μ ε γ ά λ α π ρ ο β λ ή μ α τ α π ο υ κ α λ ο ύ μ α σ τ ε ν α λ ύ σ ο υ μ ε. Σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ η ν I D C υ π ά ρ χ ο υ ν μ ι κ ρ ο μ ε σ α ί ε ς, κ υ ρ ίω ς, ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς σ ε ό λ η τ η ν Ε λ λ ά δ α μ ε π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α α π ό υ ψ η λ ή ς ε ξ ε ι δ ί κ ε υ σ η ς σ τ ε λ έ χ η. Ε π ί σ η ς υ π ά ρ χ ο υ ν 4 0 σ χ ο λ έ ς π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς π ο υ «π α ρ ά γ ο υ ν» ε π ι σ τ ή μ ο ν ε ς π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς κ ά θ ε χ ρ ό ν ο. Κ α ι β έ β α ι α υ π ά ρ χ ο υ ν ν έ ο ι, κ υ ρ ί ω ς τ ω τν ε χ ν ο λ ο γ ι κ ώ ν σ χ ο λ ώ ν, π ο υ μ ε τ α ν α σ τ ε ύ σ α ν ε σ τ η ν Ε υ ρ ώ π η. Α υ τ ό ς ε ί ν α ι έ νς α «σ τ ρ α τ ό ς» ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν κ α ι ε π ι σ τ η μ ό ν ω ν μ ε μ ε γ ά λ η τ ε χ ν ο γ ν ω σ ί α π ο υ μ π ο ρ ο ύ ν ν α α λ λ ά ξ ο υ ν τ η ν Ε λ λ ά δ α κ α ι ν α τ η ν τ ο π ο θ ε τ ή σ ο υ ν σ τ ο χ ά ρ τ η τ η ς ψ η φ ι α κ ή ς π ρ ω τ ο π ο ρ ί α ς. Ε ί μ α ι π ε ι σ μ έ ν ο ς, έ χ ο ν τ α ς κ α ηι ν τε μ π ε ι ρ ί α τ η ς π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η ς π ε ρ ι ό δ ο υ, ό τ ι μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α τ α κ α τ α φ έ ρ ο υ μ ε. 2

3 Ν α κ α τ α φ έ ρ ο υ μ ε, σ τ η ρ ι ζ ό μ ε ν ο ι σ τ ο ν α ν θ ρ ώ π ι ν ο κ α ι ε π ι χ ε ι ρ η σ ι α κ ό π λ ο ύ τ ο π ο υ δ ι α θ έ τ ο υ μ ε ν α δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ο υ μ ε μ ι α ν έ α σ τ ρ α τ η γ ι κ ή β ι ο μ η χ α ν ί α γ ι α τ η ν π α τ ρ ί δ α μ α ς, ό π ω ς ε ί ν α ι ο Τ ο υ ρ ι σ μ ό ς κ α ι η Ν α υ τ ι λ ί α. Τ η ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Τ Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Ω Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν. Γ ι α ν α γ ί ν ε ι α υ το όι ά μ ε σ ε ς π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ ε ς σ τ ι ς ο π ο ί ε ς σ τ η ρ ί ζ ε τπαρι ό τη α σ η α υ τ ή ε ί ν α ι κ ρ ί σ ι μ η ς σ π ο υ δ α ι ό τ η τ α ς κ α ι θ α ή θ ε λ α ν α α ν α φ ε ρ θ ώ σ ε α υ τ έ ς: Π ρ ώ τ ο ν, ό π ω ς ο Σ Ε Π Ε έ χ ε ι υ π ο γ ρ α μ μ ί σ ε ι σ ε ό λ ο υ ς τ ο υ ς τ ό ν ο υ ς ό τ ι χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι ά μ ε σ α η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α μ ι α ς σ τ α θ ε ρ ή ς, μ ό ν ι μ η ς, Π ο λ ι τ ι κ ή ς Δ ο μ ή ς γ ι α τ ο ν Κ ε ν τ ρ ι κ ό Σ υ ν τ ο ν ι σ μ ό τ ω ν Δ ρ ά σ ε ω ν Τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς κ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν, σ τ ο α ν ώ τ α τ ο π ο λ ι τ ι κ ό ε π ί π ε δ ο, δ η λ α δ ή π α ρ ά τ ω Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό. Ε ί μ α σ τ ε ι δ ι α ί τ ε ρ α χ α ρ ο ύ μ ε ν ο ι π ο η υ Δ Ο Μ Η Ε Χ Ε Ι Η Δ Η Δ Ρ Ο Μ Ο Λ Ο Γ Η Θ Ε Ι Μ Ε Τ Η Ν Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Τ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α Σ Ψ Η Φ Ι Α Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ, δ ί π λ α σ α ς. Μ ι α δ ο μ ή π ο υ θ α μ π ο ρ έ σ ε ι ν α π ι ά σ ε ι τ ο ν ή μ α α π ό τ η ν α ρ χ ή, ν α ε ν ώ σ ε ι δ υ ν ά μ ε ι ς χ α ρ ά σ σ ο ν τ α ς ε θ ν ι κ ή σ τ ρ α τ η γ ι κ ή, α ξ ι ο π ο ι ώ ν τ α ς σ ωτσά τ ο υ ς α π α ρ α ί τ η τ ο υ ς π ό ρ ο υ ς κ α ι τ α χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ι κ ά ε ρ γ α λ ε- ί α ε υ ρ ω π α ϊ κ ά κ α ι ε θ ν ι κ ά- κ α ι δ ί ν ο ν τ α ς τ έ λ ο ς σ τ η ν π ο λ υ δ ι ά σ π α σ η π ο υ τ ε λ ι κ ώ ςμ ε τ α φ ρ ά ζ ε τ α ι σ ε κ α κ ο δ ι α χ ε ί ρ ι σ η, χ α μ έ ν ε ς ε π ε ν δ υ τ ι κ έ ς κ α ι ε ρ ε υ ν η τ ι κ έ ς ε υ κ α ι ρ ί ε ς κ α ι ψ η φ ι α κ ό χ ά σ μ α μ ε τ η ν υ π ό λ ο ι π η Ε υ ρ ώ π η. Δ ε ύ τ ε ρ ο ν, ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ά σ η μ α ν τ ι κ ή ε ί ν α ι η ά ρ σ η τ η ς α ι ρ ε σ ι μ ό τ η τ α ς πκ ρα οι ώ θη η σ η κ α ι ο λ ο κ λ ή ρ ω σ η α π α ρ α ί τ η τ ω ν έ ρ γ ω ν κ α ι δ ρ ά σ ε ω ν τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς γ ι α τ η χ ώ ρ α,τ α ο π ο ί α θ α σ υ ν ε ι σ φ έ ρ ο υ ν σ τ η ν α ν ά π τ υ ξ η τ η ς ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, σ τ η ν ο ρ γ ά ν ω σ η τ ο υ κ ρ ά τ ο υ ς, σ τ η ν π ά τ α ξ η τ η ς φ ο ρ ο δ ι α φ υ γ ή ς κ α ι τ η ς ε ι σ φ ο ρ ο δ ι α φ υ γ ή ς, σ τ η ν ε ξ ο ι κ ο ν ό μ η σ η σ η μ α ν τ ι κ ώ ν π ό ρ ω ν, κ α ι σ τ η ν π ο λ ύ κ α λ ύ τ ε ρ η ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η τ ο υ Π ο λ ί τ η. Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ά τ έ τ ο ι α έ ρ γ α ε ί: ν τα ο ι Σ Υ Ζ Ε Υ Ξ Ι Σ Ι Ι, τ ο Ψ η φ ι α κ ό Σ χ ο λ ε ί ο, τ ο E R P τ ο υ Ε λ λ η ν ι κ ο ύ Δ η μ ο σ ί ο υ, τ ο κ τ η μ α τ ο λ ό γ ι ο, κ. α. Ε ί ν α ι λ ο ι π ό ν κ ρ ί σ ι μ ο ν α π ρ ο χ ω ρ ή σ ε ι η υ λ ο π ο ί η σ η τ ω ν έ ρ γ ω ν α υ τ ώ ν τ ο σ υ ν τ ο μ ό τ ε ρ ο δ υ ν α τ ό ν, γ ι α ν α μ η ν ζ η μ ι ω θ ε ί η χ ώ ρ α. Τ ρ ί τ ο ν, η β έ λ τ ι σ τ η α ξ ι ο π ο ί η σ η τ ω ν π ό ρ ω ν τ ο υ Ε Σ Π Α ( ) ε ί ν α ι κ ο μ β ι κ ή ς σ η μ α σ ί α ς ό, χ ι μ ό ν ο γ ι α τ η ν τ α χ ύ τ α τ η ο λ ο κ λ ή ρ ω σ η Έ ρ γ ω ν υ π ο δ ο μ ή ς μ ε μ ε τ α ρ ρ υ θ μ ι σ τ ι κ ό κ α ι α ν α π τ υ ξ ι α κ ό χ α ρ α κ τ ή ρ α γ ι α τ η ν ε λ λ η ν ι κ ή ο ι κ ο ν ο μ ί α κ α ι κ ο ι ν ω ν ία α λ, λ ά κ α ι γι α τ η ν ε ν ί σ χ υ σ η τ ω ν ε π ε ν δ ύ σ ε ω ν μι κ ρ ώ ν κ α ι μ ε σ α ί ω ν ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν σ τ η ν τ ε χ ν ο λ ο γ ί α. Η ε ν σ ω μ ά τ ω σ η τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς κ α ι ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν κ α θ ώ ς κ α ι η α ξ ι ο π ο ί η σ η ψ η φ ι α κ ώ ν τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν κ α ι π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν α π ό τ ι ς μ ι κ ρ ο μ ε σ α ί ε ς ε π ι χ ε ι ρ ή στ εη ις ς χ ώ ρ α ς ε ί ν α ι α π α ρ α ί τ η τ ε ς γ ι α : τ η Δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ν έ ω ν π ε δ ί ω ν ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ή ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς τ η ν εν ί σ χ υ σ η τ η ς Ε ξ ω σ τ ρ έ φ ε ι α ς τ ω ν Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν μ ε σ τ ό χ ε υ σ η μ ιε α ν ι α ί α ε υ ρ ω π α ϊ κ ή α γ ο ρ ά ε κ α τ ο μ μ υ ρ ί ω ν δ υ ν η τ ι κ ώ ν π ε λ α τ ώ ν α λ λ ά κ α ι τ η β έ λ τ ι σ τ η αξ ι ο π ο ί η σ η τ ω ν σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ώ ν π λ ε ο ν ε κ τ η μ ά τ ω ν κ ά θ ε π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς τ η ς χ ώ ρ α ς. Ιδ ι α ί τ ε ρ α κ ρ ί σ ι μ η γ ι α τ ι ς ψ η φ ι α κ έ ς υ π ο δ ο μ έ ς τ η ςχ ώ ρ α ς, ε ί ν α ι η π α ρ α γ ω γ ι κ ή κ α ι α δ ι ά λ ε ι π τ η λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ η ς Κ ο ι ν ω ν ί α ς τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς Α Ε, η ο π ο ί α α π ο τ ε λ ε ί α π α ρ α ί τ η τ ο π α ρ ά γ ο ν τ α υ λ ο π ο ί η σ η ς δ ρ ά σ ε ω ν η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς γ ι α τ ο ε π ό μ ε ν ο χ ρ ο ν ι κ ό δ ι ά σ τ η μ α α ξ ι ο π ο ι ώ ν τ α ς τ ο π λ α ί σ ι ο α ν ά π τ υ ξ η ς α λ λ ά κ α ι ά λ λ ο υ ς π ό ρ ο υ ς. 3

4 Τ έ τ α ρ τ ο ν, δ ε ν θ α π ρ έ π ε ι ν α π α ρ α λ ε ί ψ ο υ μ ε μ ί α σ ε ι ρ ά θ ε σ μ ι κ ώ ν π α ρ ε μ β ά σ ε ω ν μ ε σ τ ό χ ο τ η ν α ν ά π τ υ ξ η σ ύ γ χ ρ ο ν ω ν τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι α κ ώ ν υ π ο δ ο μ ώ ν κ α θ ο ρ ι σ τ ι κ ή ς σ η μ α σ ί α ς γ ι α τ η ν ε θ ν ι κ ή ο ι κ ο ν ο μ ί α κ α θ ώ ς, σ ύ μ φ ω ν α μ ε μ ε λ έ τ ε ς, 1 0 % α ύ ξ η σ η σ τ η ν ε υ ρ υ ζ ω ν ι κ ή δ ι ε ί σ δ υ σ η ο δ η γ ε ί σ ε ε τ ή σ ι α α ύ ξ η σ η έ ω ς 1, 5 % τ ο υ Α Ε Π, ε ν ώ δ ι π λ α σ ι α σ μ ό ς τ η ς τ α χ ύ τ η τ α ς ο δ η γ ε ί σ ε π ε ρ ε τ α ί ρ ω ε τ ή σ ι α α ύ ξ η σ η κ α τ ά 0, 3 % τ ο υ Α Ε Π. Α ρ κ ε ί ν α α ν α φ έ ρ ω π ω ς σ ε ε υ ρ ω π α ϊ κ ό ε π ί π ε δ ο η υ λ ο π ο ί η σ η τ ω ν σ τ ό χ ω ν τ η ς Ψ η φ ι α κ ή ς Α τ ζ έ ν τ α ς γ ι α τ η ν Ε υ ρ ώ π η α ν α μ έ ν ε τ α ι ν α σ υ μ β ά λ ε ι σ ε α ύ ξ η σ η τ ο υ Ε υ ρ ω π α ϊ κ ο ύ Α Ε Π κ α τ ά 5 % κ α ι σ τ η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α 3, 8 ε κ α τ. ν έ ω ν θ έ σ ε ω ν ε ρ γ α σ ί α ς. Τ έ τ ο ι ε ς θ ε σ μ ι κ έ ς π α ρ ε μ β ά σ ε ι ς ε ί ν α ι : ο ο ρ ι σ μ ό ς Δ ι ο ί κ η σ η ς τ η ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν Τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ω ν κ α ι Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν ( Ε Ε Τ Τ ), γ ι α τ η ν ά μ ε σ η δ ρ α ησ ρτ ι ο π ο ί η σ η τ η ς ε π ι τ ρ ο π ή ς κ α ι τ η ν α π ρ ό σ κ ο π τ η λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ η ς α γ ο ρ ά ς τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν, ε π ι λ ύ ο ν τ α ς σ η μ α ν τι κ ά π ρ ο β λ ή μ α τ α κ α ι ε κ κ ρ ε μ ό τ η τ ε ς η ε ν σ ω μ ά τ ω σ η τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς ο δ η γ ί α ς 6 1 / , η θ έ σ π ι σ η τ η ς ο π ο ί α ς θ α μ ε ι ώ σ ε ιδ ρ α σ τ ι κ ά τ ο κ ό σ τ ο ς α ν ά π τ υ ξ η ς α λ λ ά κ α ι θ α ε π ι τ α χ ύ ν ε ι τ η ν δ ι α δ ι κ α σ ί α υ λ ο π ο ί η σ η ς τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι α κ ώ ν ε π ε ν δ ύ σ ε ω ν. Η π ρ ο ώ θ η σ η τ η ς π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α ς γ ι α τ η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α τ ο υ Ψ η φ ι α κ ο ύ Μ η τ ρ ώ ο υ, μ ί α δ ρ ά σ η η ο π ο ί α σ τ ο χ ε ύ ε ι σ τ η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ε ν ό ς ε ν ι α ί ο υ σ η μ ε ί ο υ ε π α φ ή ς, π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς α λ λ ά κ α ι α δ ε ι ο δ ό τ η σ η ς (o n e -s t o p -s h o p ) γ ι α τ α δ ί κ τ υ α υ π ο δ ο μ ώ ν τ η ς χ ώ ρ α ς. Κ ύ ρ ι ε Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ έ, Π ρ έ π ε ι ν α σ α ς π ω ό τ ι σ ή μ ε ρ α σ τ η ν α ί θ ο υ σ α α υ τ ή υ π ά ρ χ ο υ ν τ ρ ε ι ς γ ε ν ι έ ς ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι ώ ν π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς. Η γ ε ν ι ά τ ο υ U N I X, η γ ε ν ι ά τ οpυ C κ α ι τ ο υ τ υ π ο π ο ι η μ έ ν ο υ s o f t w a r e κ α ι η γ ε ν ι ά τ ο υ I n t e r n e t. Ό λ ο ι μ α ς, ά σ χ ε τ α σ ε π ο ι α ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ή γ ε ν ι ά α ν ή κ ο υ μ ε, έ χ ο υ μ ε τ η ν ί δ ι α ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ε μ π ε ι ρ ί α. Ε ί δ α μ ε τ ι ς π α ρ έ ε ς σ τ ι ς ο π ο ί ε ς σ υ μ μ ε τ ε ί χμα εμ τε ά τ η ν α π ο φ ο ί τ η σ ή μ α ς ν α μ ε τ α σ χ η μ α τ ί ζ ο ν τ α ι σ ε ε τ α ι ρ ί ε ς κ α ι ν α π α ρ ά γ ο υ ν π ρ ο ϊ ό ν τ α π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς, α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ά μ ιε ε θν δ ε ί ς ό ρ ο υ ς. Α υ τ ό έ γ ι ν ε χ ω ρ ί ς α ρ χ ι κ ά κ ε φ ά λ α ι α, κ ε φ ά λ α ι ο υ π ή ρ ξ ε η γ ν ώ σ η, η π ο λ λ ή δ ο υ λ ε ι ά κ α ι έ ν α ς υ π ο λ ο γ ι σ τ ή ς. Κ α ι τ έ τ ο ι ε ς π α ρ έ ε ς δ η μ ι ο υ ρ γ ή θ η κ α ν σ ε ό λ η τ η ν Ε λ λ ά δ α. Α υ τ ή ε ί ν α ι η γ ο η τ ε ί α τ ο υ κ λ ά δ ο υ. Υ π ο δ ο μ ή τ ο υ ε ί ν α ι τ ο α ν θ ρ ώ π ι ν ο κ ε φ ά λ α ι ο γ ι α τ ίμ ι α ε τ α ι ρ ί α τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς μ π ο ρ ε ί ν α δ η μ ι ο υ ρ γ η θ ε ί μ ε τ η ν ί δ ι α ε υ κ ο λ ί α τ ό σσο τ η S i l i c o nv a l e y ό σ ο κ α ι σ τ η ν Α θ ή ν α, σ τ η Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η, σ τ ο Δ ι δ υ μ ό τ ε ι χ ο κ α ι σ τ η Γ α ύ δ ο, σ τ η Ν έ α Υ ό ρ κ η κ α ι τ ο Π ε κ ί ν ο. Έ τ σ ι π ε τ υ χ α ί ν ο υ μ ε σ υ γ χ ρ ό ν ω ς κ α ι α π ο κ έ ν τ ρ ω σ η δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τ ω ν κ α ι π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ή α ν άπ τ υ ξ η. Γ ι α τ ί ό μ ω ς δ ε ν κ α τ α φ έ ρ α μ ε ν α κ ά ν ο υ μ ε α υ τ ό π ο υ έ κ α ν ε τ ο Ι σ ρ α ή λ ή η Φ ι λ α ν δ ί α ; Η α π ά ν τ η σ η ε ί ν α ι ό τ ι η π ο λ ι τ ε ί α π ο τ έ δ ε ν ε ί δ ε σ τ ρ α τ η γ ι κ ά τ ο ν κ λ ά δ ο τκ ρα όι π ο ς π ο υ τ ο ν α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ ε ή τ α ν ε υ κ α ι ρ ι α κ ό ς. Ε π ι κ α λ ύ ψ ε ι ς α ρ μ ο δ ι ο τ ή τ ω ν α ν ά μ ε σ α σ ε υ π ο υ ρ γ ε ί α κ α ι γ ε ν ικ έ ς γ ρ α μ μ α τ ε ί ε ς, ε λ λ ε ι μ μ α τ ι κ ό θ ε σ μ ι κ ό π λ α ί σ ι ο σ τ η ν υ λ ο π ο ί η σ η τ ω ν έ ρ γ ω ν, α π ο υ σ ί α α ν α π τ υ ξ ι α κ ή ς π ο λ ι τ ι κ ή ς σ τ ο ν κ λο ά δ κ α ι κ υ ρ ί ω ς έ λ λ ε ι ψ η ε ν ό ς κ ε ν τ ρ ι κ ο ύ σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ κ α ι ε λ έ γ χ ο υ, ή τ α ν α υ τ ό π ο υ β ι ώ σ α μ ε ό λ ο ι μ α ς σ τ α τ ρ ι ά ν τ α π ρ ώ τ α χ ρ ό ν ι α ε φ α ρ μ ο γ ή ς τ ω ν π ο λ ι τ ι κ ώ ν γ ι α τ η ν Κ ο ι ν ω ν ί α τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς ό π ω ς λ έ γ α μ ε τ ό τ ε ή γ ι α το ν Ψ η φ ι α κ ό Μ ε τ α σ χ η μ α τ ι σ μ ό ό π ω ς λ έ μ ε σ ή μ ε ρ α. Γ ι α υ τ ό π ρ ο τ ε ί ν ο υ μ ε κ α τ α ρ χ ή ν ν α α ν α διχ ε θ ε ί ο κ λ ά δ ο ς Τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς κ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν σ ε σ τ ρ α τ η γ ι κ ό κ λ ά δ ο γ ι α τ η ν ε λ λ η ν ι κ ή ο ι κ ο ν ο μ ί α. Α υ τ ό ζ η τ. ά μ ε 4

5 Ν α μ π ε ι ο κ λ ά δ ο ς σ τ ο κ ε ν τ ρ ι κ ό α ν α π τ υ ξ ι α κ ό κ ά δ ρ ο κ ι α υ τ ό θ α ε π η ρ ε ά σ ε ι κ α ι ό λ ο υ ς τ ο υ ά λ λ ο υ ς κ λ ά δ ο υ ς. Γ ια τ ί σ ύ μ φ ω ν α μ ε μ ε λ έ τ ε ς η κ α ι ν ο τ ο μ ί α σ ε ο π ο ι ο ν δ ή π ο τ ε κ λ ά δ ο έ χ ε ι σ υ ν ή θ ω ς σ α ν π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η τ ι ς ν έ ε ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί ε ς. Α ξ ι ό τ ι μ ε κ ύ ρ ι ε Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ έ, Έ χ ε τ ε τ η ν ι σ τ ο ρ ι κ ή ε υ θ ύ ν η ν α ε κ φ ρ ά σ ε τ ε α υ τ ό Τ Ο Ο Ρ Α Μ Α, σ τ ο ο π ο ί ο σ υ μ φ ω ν ή σ α μ ε σ ή μ ε ρ α ό λ ο ι σ τ ο σ υ ν έ δ ρ ι ο, τ η ς δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ςμ ι α ς σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς β ι ο μ η χ α ν ί α ς Τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς κ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν σ τ η χ ώ ρ α μ α ς. Η Δ Ο Μ Η ε ί ν α ι τ ο π ρ ώ τ ο β ή μ α, χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι ε π ί σ η ς σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο π λ ά ν ο ε ν ε ρ γ ε ι ώ ν κ α ι χ ρ ο ν ο δ ι ά γ ρ α μ μ α. Σ α υ τ ό τ ο ό ρ α μ α θ α ε ί μ α σ τ ε ό λ ο ι μ α ζ ί. Σ α ς ε υ χ α ρ ι σ τ ώ π ο λ ύ κ α ι σ α ς κ α λ ώ σ τ ο β ή μ α. 5

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Α Ρ Χ Α Ι Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Σ η µ ε ί ω σ η : σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, ν α µ ο υ σ υ γ χ ω ρ ή σ ε τ ε τ ο γ ρ ή γ ο ρ ο κ α ι α τ η µ έ λ η τ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 1 6 Τ ε ύ χ ο ς Δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς Α ν ο ι κ τ ο ύ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ 0 1 / 2 0 1 6 μ ε κ ρ ι τ ή ρ ι ο κ α τ α κ ύ ρ ω σ η ς τ η ν π λ έ ο ν σ υ μ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ ι ς ( 1 4 ) τ ο υ μ ή ν α Ο κ τ ω β ρ ί ο υ, η μ έ ρ α Τ ε τ ά ρ τ η, τ ο υ έ τ ο υ ς δ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6 # % & ( ) +, %. / % 0 1 / 1 4 5 6 7 8 # 9 # : ; < # = >? 1 :; < 8 > Α Β Χ 1 ; Δ 7 = 8 1 ( 9 Ε 1 # 1 ; > Ε. # ( Ε 8 8 > ; Ε 1 ; # 8 Φ? : ;? 8 # 1? 1? Α Β Γ > Η Ι Φ 1 ϑ Β#Γ Κ Λ Μ Μ Η Ι 5 ϑ Φ ΒΦΓ Ν Ε Ο Ν

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

8 ) / 9! # % & ( ) + )! # 2. / / # % 0 &. # 1& / %. 3 % +45 # % ) 6 + : 9 ;< = > +? = < + Α ; Γ Δ ΓΧ Η ; < Β Χ Δ Ε Φ 9 < Ε & : Γ Ι Ι & Χ : < Η Χ ϑ. Γ = Φ = ; Γ Ν Ι Μ Κ Λ Γ< Γ Χ Λ =

Διαβάστε περισσότερα

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (!

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! ! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! 0 1 12!, ( #& 34!5 6( )+(, 7889 / # 4 & #! # %& , & ( () & :;( 4#! /! # # +! % # #!& ( &6& +!, ( %4,!! ( 4!!! #& /

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

! # !! # % % & ( ) + & # % #&,. /001 2 & 3 4

! # !! # % % & ( ) + & # % #&,. /001 2 & 3 4 ! #!! # % % & ( ) + & # % #&,. /001 2 & 3 4 ! # % & (! ) & (! (! + & (!, % (! +.! / 0 1 0 2 3 4 1 0 5 6 % 7 8!, %! + 0! # % 0 1 9. 2! 1. 2 8 2 5 : ; 0 % &! & ( ) ; < =2 8 0 ; 0/ =2 8 0 8 2 8 & 8 2 0 8

Διαβάστε περισσότερα

+ (!, &. /+ /# 0 + /+ /# ) /+ /# 1 /+ /# # # # 6! 9 # ( 6 & # 6

+ (!, &. /+ /# 0 + /+ /# ) /+ /# 1 /+ /# # # # 6! 9 # ( 6 & # 6 # % ( + (!, &. /+ /# 0 + /+ /# ) /+ /# 1 /+ /# 2 + + 3 + 4 5 # 6 5 7 + 8 # # 6 (! 9 # ( 6 & 0 6 ) 1 5 + # 6 2 # # + 6 # # 6 # + # # + 6 + # #! 5 # # 6 & # : # # : 6 0 ) 5 + 6 1 # # 2 + # + # # 4 + # 6

Διαβάστε περισσότερα

Β Χ! Χ ( # %! Δ % ) %

Β Χ! Χ ( # %! Δ % ) % ! # % & ( ) #! % +,. /!, 0. 1 2 (( / 4 5 / 6 5 78 8 / #. 9. : ;. ( 1.< < =. 9 > :? 9 : Α Β Χ! Χ ( # %! Δ % ) % )! & %! Χ! Δ! Ε Χ % Ε &! Β & =! ) Χ Δ!! Δ ) % # # ( ) Δ Β Φ Α :? ) 9:? Γ Η Φ Α :? Ι 9: ϑ,.

Διαβάστε περισσότερα

6< 7 4) ==4>)? ) >) ) Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > ) = ) 6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; # % & () & :,% 3 + ;; 7 8 )+, ( ! # % & % ( )! +, % & &.

6< 7 4) ==4>)? ) >) ) Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > ) = ) 6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; # % & () & :,% 3 + ;; 7 8 )+, ( ! # % & % ( )! +, % & &. 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7 )= )6 >) 7 7 ) ) ) ; + ; # % & () 4 5 6 & 7 8 9 & :,% 3+ ;;7 8 )+, (! # % & % ( )! +, % & &. /0 121, 3 &./012 34,51 65 57.8,57 9,(% #85% :;

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ! !! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ) 4 5! 5 ) 6 2 2 ) 2 3 #! 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333337 83 % ) 1

Διαβάστε περισσότερα

# % % % % % # % % & %

# % % % % % # % % & % ! ! # % % % % % % % # % % & % # ( ) +,+.+ /0)1.2(3 40,563 +(073 063 + 70,+ 0 (0 8 0 /0.5606 6+ 0.+/+6+.+, +95,.+.+, + (0 5 +//5: 6+ 56 ;2(5/0 < + (0 27,+/ +.0 10 6+ 7 0, =7(5/0,> 06+?;, 6+ (0 +9)+ 5+ /50

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

! #! # % &# # #!&! #!& #! # # % &# # ( ) +,.. / 0 / 1,&#

! #! # % &# # #!&! #!& #! # # % &# # ( ) +,.. / 0 / 1,&# ! #! # % &# # #!&! #!& #! # # % &# # ( ) +,.. / 0 / 1,&# 0 223334 #&4+ #4 12 &# 2!.. 2 ! #! # % &# # # &!!,! # #5#!&!! #!,+#,%! # #! #! &#! #! 223334 #&4+ #4 12 &# 2!.. 2 #,&% 3# +# + &% %! #!& # 4 6 #

Διαβάστε περισσότερα

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % &

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # %& ( ) % + +,../ 0 ! # 10230../4 & 5 / 6 6 00 ( 00 0 7 8 00 0 0 + 9! + 8 00 0 +! ( 8 0 0 :! ; 0< + + 9 0= ((!. 0 6 >!. 0 0? 6 >. 0 Α. 0 : + 6 > 0 0 : 0 + 0

Διαβάστε περισσότερα

# % &) /! 0! 1 &!2 0

# % &) /! 0! 1 &!2 0 ! # % & ()! +,). &) /!0!1 &!2 0 34 5 3 6 7 #895 # 0 &:! :!!!). : ()&! : : () &! 0 &! ) ) & < => ():.!:?!! )! >&!() :!! ΑΒ :Χ))?>) :.!Β > )!&! )? Χ():! :0 ; !!) Α) & &Ε& /! &:> ) :Φ!&). >! Γ Β!& Η>:?Γ&!Η>&

Διαβάστε περισσότερα

r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ

r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Ο Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Υ Μ Α Κ Α Β Α Λ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ώ Ν Τ Μ Η Μ Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ i l t r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ ΑΥΤΟΜΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής Σ υν ελεύσεως της 26η ς/11/20ο5-1 - ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

) 0 ) 2 & 2 & 0 + 6! ) & & & & & ), Γ , Γ 8 (?. Κ Ε 7 ) ) Μ & 7 Ν & & 0 7 & & Γ 7 & & 7 & Ν 2 & Γ Γ ( & & ) Η ++. Ε Ο 9 8 ) 8& & ) & Ε

) 0 ) 2 & 2 & 0 + 6! ) & & & & & ), Γ , Γ 8 (?. Κ Ε 7 ) ) Μ & 7 Ν & & 0 7 & & Γ 7 & & 7 & Ν 2 & Γ Γ ( & & ) Η ++. Ε Ο 9 8 ) 8& & ) & Ε #! % & ( + ),./! +./+., ( ( 1 #23 + + ), 1 (453.+ 6.+ 6, 7 1 89 3.! :.! :, 1 (453.. / 2 ; ? Α 7 ; Β / / 4 > (? / / ) 8 Χ :/. ++.. +. : 6 : ) )4 ) ) ( 4 )Φ 7 % 6 : : +.. ++. ) & & & & ), Γ, Γ 8 (?.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος Εγγραφής στο Τμήμα: Τρόπος Εγγραφής στο Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

! #! # # % & % # # # # %!! ( &) & #& % %!! # # # # +,! % # )! #! ) # # # ( # % # # + ) # + # ( ( & ) # &! #!. % #! /! # ) & #! & # # ) ) # + # % # ( # ) & #!! # + & % # / # + # & #! ) 0. & ( %.1! 2 2 #

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε Τ. Ε. I. E X ΟΛΗ: Τ Μ Η Μ Α : ΚΑΒΑΛΑΕ α ί Ο Ι Κ Η Ε Η Ε & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Ε Λ Ο Γ Ι Ε Τ Ι Κ Η Ε Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Εί= ΓΑΕΙΑ Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Θ Ε Μ Α Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ

Διαβάστε περισσότερα

Κρυφή Μνήµη. Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ UNIX. Μάθηµα: Aναπλ. Καθ. Κ. Λαµπρινουδάκης ιδάσκων: &καιτοπλήθοςτωνπλαισίωντηςκρυφήςµνήµης

Κρυφή Μνήµη. Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ UNIX. Μάθηµα: Aναπλ. Καθ. Κ. Λαµπρινουδάκης ιδάσκων: &καιτοπλήθοςτωνπλαισίωντηςκρυφήςµνήµης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ - UNIX Τρόπος Απεικόνισης Μπλόκ της Κύριας Μνήµης σε Πλαίσια της Κρυφής Μνήµης (placement policy) Μάθηµα: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ UNIX Κρυφή Μνήµη Οργάνωση κρυφής µνήµης ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (τόπος) (ημερομηνία) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ.Ο.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (τόπος) (ημερομηνία) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ.Ο.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (τόπος) (ημερομηνία) Δ.Ο.Υ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τη με αριθ. εκπρόθεσμη ιροποποιηιική δήλωση χου/χης με Α Φ Μ. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιπλ ωµατ ική Εργασία του Φοιτητή ιονύση Παππά Τ µ ή µ α Μ ε τ α ν α σ τ ε υ τ ι κ ή ς π ο λ ι τ ι κ ή ς Τίτλος Εργασίας: Η Συµβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην καταπολέµηση

Διαβάστε περισσότερα

! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 +

! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 + !! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 + 2 ( 1 3 4 3 + 3 ) ( & + % + + 3 5675+ 859 + +! & # % +, + + % %., + + / 0 7+ ) 5+ 8+ % :+ % 9+ %; (

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2005

20/5/ /5/ /5/ /5/2005 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ Γ ΙΑ Τ Η Ν Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 19.5.2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έ κ θ εσ η Eλέ γ χ ο υ Ε λεγ κ τ ώ ν 3 Κ α τ ά

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Livros Grátis. Milhares de livros grátis para download.

Livros Grátis.  Milhares de livros grátis para download. !! Livros Grátis http://www.livrosgratis.com.br Milhares de livros grátis para download. !! ! # % & ( # ) + +, %! & +! #!! ! # # % # & ( )# & +,..# /010 / 2 30 4 5 6 # 5, 7 8 9 # 6 # 5 : : ;9 # 5 6 # 5

Διαβάστε περισσότερα

# % & % ( ) + ),, .//0

# % & % ( ) + ),, .//0 ! # % & % ( ) + ),,.//0 & 1 2 1 (, %, (, %, 3 4 ( 5 ( 6 (! ) 1 % % 1 (, %, 3 5.7, 4.//0 2 3 (, %, 6 8, ) %, 6 +!8!! 6 6, 9 ) 6 & : 6 + # ; 8 , %? 6 6 77Α, 5 9 Β

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ Κ Ω Δ.Θ Ε Σ Η Σ : 238 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ ΙΑ -Κ Λ Α Δ Ο Σ -Ε ΙΔ ΙΚ Ο Τ Η Τ Α : ΠΕ ΙΑ ΤΡΩ Ν ΓΕ Ν ΙΚ Η Σ ΙΑ ΤΡΙΚ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ : Α Μ Π Ε Λ Ο Κ Η Π Ω Ν - Μ Ε Ν Ε Μ Ε Ν Η Σ Υ Π Ε :

Διαβάστε περισσότερα

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν Ω α μ Ξ Π ΦΑ ΡΚΩ Ν Ξ Π Γ Τ κνκ Γ μ Ν ψ ο Ω Ω κ ρ Θ Κ ΓΩ Γ Μ ΡΥ χ κ φ Θ Γ Α Ν Ω Γ Π Βθ Ω Π Ν Ω Ν Κ γρ Π Ρ Ρ γ γ Γ Ρ Π Π Φ ΠΡ Φ Γ ΠΕΡ ν ν α Ε μο αν ρ ετα σ ν Γ εθνκ κατγορ α νρ ν ΔΡΩ ΡΔ Τ Μ Γ ΥΡ Χ Ρ Τθ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜ Μ Α Μ ΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΓΡΟ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟ Λ Ο ΓΙΚ ΕΣ Κ ΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜ ΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΙΑΣ ΕΜΜΑΝ Ο ΥΉΛΙΔΟ Υ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

0,1 (,.. ( ) ) 2 3 ( ) ) # 4 (( ( ) ) 5 6 & 768

0,1 (,.. ( ) ) 2 3 ( ) ) # 4 (( ( ) ) 5 6 & 768 ! # % & ( ) ) +,.. / 0,1 (,.. ( ) ) 2 3 ( ) ) # 4 (( ( ) ) 5 6 & 768 ! # %&% ( 9 1 0 ( : & & ; < & & ( : ( # ( = : ( 5 6 & : ( 5>? &? Α 0 ; ( < 8 5 & & & Β 0 0 > & & 6 & : & 0 & & 0 ( ( : 50 7# Χ 5 0 (

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 3ω η Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 9/5/2014 Ο Α Α Α ιο οιώ ας α α α ά ω α αθέ α α οσ αθήσ α α α ήσ σ α ω ή α α ο α ο ο θού : Ο Α Ο Α Α «Π ι ὸ Τὲ ὑ ὑ ῖ ὑ ὶ ὰ Τ Τ ὶ ὺ Τ» (DK 14.7) Α «ὴ ὑ ὶ ὺ Τ ὑ Τ Τ ὑ Τῆ ῖ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Η Μ ΙΚ Η Ο Ρ Γ Α Ν Ο Λ Ο Γ ΙΑ

Χ Η Μ ΙΚ Η Ο Ρ Γ Α Ν Ο Λ Ο Γ ΙΑ 4 - ΙΛ? ' γψ ίφ :;j s;* / ft ^ J ; / p *>_ UWr V>i '»UCr; -* v:# vs#: J?'* * i", S V Λ'ί./ *' ' : M.I. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ! XHMEIAI ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΠΑΝΝΙΝΟΝ >-*v *?.' V ' / 1, Ί &-$ Χ Η Μ ΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

14/5/ /12/ /5/ /5/2007

14/5/ /12/ /5/ /5/2007 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α :

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : Α Η ο ήθ ιας ο ισ ού 14SYMV002183357 2014-07-22 ή α ος Η Ο Ω ΗΧΑ Ω. ο αίσιο o έ ο «ο ήθ ια ο ισ ού ο Αθή ας» ω ι ό MIS 360204 Α Α: 48.585,00 σ ι α βα ο έ ο Α Α ά οχος: NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : 099940480

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

σ οσ ί α: α ούσι, Α Α

σ οσ ί α:    α ούσι, Α Α Α Α, Α Α Α Α Ω ----- ΑΦ ----- α. / σ : Α. α α έο.. ό : - α ούσι σ οσ ί α: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr ίο ύ ο Α Α Α Ω Α Α Ω Α Ω 2015 α ούσι, 17-3 - 2015 Α. ό α α ω α α ι ώ άσ ω 5. ι ό

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π ΙΣ Τ Η Μ ΙΟ ΙΩ Α Ν Ν ΙΝ Ω Ν Φ ΙΛ Ο Σ Ο Φ ΙΚ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Μ Η Μ Α ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ Σ Κ Α Ι Α Ρ Χ Α ΙΟ Λ Ο Γ ΙΑ Σ

Π Α Ν Ε Π ΙΣ Τ Η Μ ΙΟ ΙΩ Α Ν Ν ΙΝ Ω Ν Φ ΙΛ Ο Σ Ο Φ ΙΚ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Μ Η Μ Α ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ Σ Κ Α Ι Α Ρ Χ Α ΙΟ Λ Ο Γ ΙΑ Σ Π Α Ν Ε Π ΙΣ Τ Η Μ ΙΟ ΙΩ Α Ν Ν ΙΝ Ω Ν Φ ΙΛ Ο Σ Ο Φ ΙΚ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Μ Η Μ Α ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ Σ Κ Α Ι Α Ρ Χ Α ΙΟ Λ Ο Γ ΙΑ Σ Π Ρ Ο Ε Δ Ρ ΙΑ Β Α Σ ΙΛ ΙΚ Η Σ Ρ Ο Κ Ο Υ Α Ν Α Π Λ. Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Α ΙΚ Α Τ Ε Ρ ΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ γ

Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ γ Ε ο ζ δ μ ΝΝ λ Α σ λ Π Ι Λ Ρ υ λ δ ο Ρ β ε Δ Ο υ Π ο π λ ρ υ Ι ξ ρ ρ Ν μ υ β γ α ρ δ ψ λ ε Δ υ λ Π Κ Ο υ ξ δ Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΟΑ21-Ι58 ΑΝΑΡΣΗΣ ΑΝΝΣΟΝ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝΤΠΟ ΟΜΩΝ,Ν Μ ΣΑΦΟΡΩΝΝΚΑΙΝ ΙΚΣΤΩΝ ΓΡΑΦ ΙΟΝΤΠΟΤΡΓΟΤ Αρ.Πρωτ.: 2554 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

ΑΔΑ: ΩΟΑ21-Ι58 ΑΝΑΡΣΗΣ ΑΝΝΣΟΝ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝΤΠΟ ΟΜΩΝ,Ν Μ ΣΑΦΟΡΩΝΝΚΑΙΝ ΙΚΣΤΩΝ ΓΡΑΦ ΙΟΝΤΠΟΤΡΓΟΤ Αρ.Πρωτ.: 2554 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.10 17:20:27 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΟΑ21-Ι58 ΑΝΑΡΣΗΣ ΑΝΝΣΟΝ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα,ΝΝ10-11-2014

Διαβάστε περισσότερα

!!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,,

!!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,, !!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,,! 454 454 6 7 #! 89 : 3 ; &< 4 =>> ; &4 + ! #!!! % & ( ) ) + + ) 3 +, +. 0 1 2. # 0! 3 2 &!.. 4 3 5! 6., 7!.! 8 7 9 : 0 & 8 % &6 0 9 ( 6! ;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ Αθή α, σή α 1 β ίο 2014, έ α έ α, α ύ αφ ός ς α ά ς ιοι ι ής Α ής ία «ι ο ή ο ίας αι έ ο αι ί....», ο ύ ι σ Αθή α, Α α ώ 17 αι α ία α ο ο ά ο,.. 104 38, αι οσ ί αι ό ι α α ό ο ό

Διαβάστε περισσότερα

# %&! & (%!) +!, (.! & / # ( %. 0! 0 %&! 0 0% 1(&! &!. 2,, / , 7 /,8, 8 / 9 7,, 2 /! 5 78 (.! && / 9.& +! (1 & : / # ( %.! %& &)!

# %&! & (%!) +!, (.! & / # ( %. 0! 0 %&! 0 0% 1(&! &!. 2,, / , 7 /,8, 8 / 9 7,, 2 /! 5 78 (.! && / 9.& +! (1 & : / # ( %.! %& &)! ! # % #& () # ++, ! # %&! & (%!) +!, (.!&/ # ( %.0! 0 %&!0 0% 1(&! &!. 2,,/ 3 4 5 6, 7/,8, 8/9 7,, 2/! 5 78 (.!&&/ 9.& +!(1 & : / # ( %.! %& &)! 7; (.!&&&/ # 0 (!#%0. ( 8,? 4 7> 8 7 %

Διαβάστε περισσότερα

# %& ( % ) ) % + () #),. ) #/ ( 0 ) & 1 ( 20 %&

# %& ( % ) ) % + () #),. ) #/ ( 0 ) & 1 ( 20 %& !! # %& ( % ) ) % + () #),. ) #/ ( 0 )& 1 ( 20 %& 3 4 5 5 5 4 6 7 4 7 7 5 8 ) 9 : 4 5 9 5 9 46 5 9 ; 8 6 5 5 : 9 ; 8 9. /4 6 5

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΔΙΚΟ Σ Δ Ε Ξ ΙΟ Τ Η Τ Α Φ ΥΣΗ ΔΕΞΙΟ ΤΗΤΑΣ. Ε λά χ ισ το ς α ρ ιθ μ ό ς α π α ιτο ύ μ εν ω ν δ εξιο τή τω ν : 11

ΚΩ ΔΙΚΟ Σ Δ Ε Ξ ΙΟ Τ Η Τ Α Φ ΥΣΗ ΔΕΞΙΟ ΤΗΤΑΣ. Ε λά χ ισ το ς α ρ ιθ μ ό ς α π α ιτο ύ μ εν ω ν δ εξιο τή τω ν : 11 Τ εύ χο ς Β' 2593/26.07.2 017 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26679 Π αράρτημα Β (δεν υπ ο β ά λλετα ι με τη ν αίτησ η) ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟ ΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦ ΙΩΝ Ο Ρ Κ Ω ΤΩ Ν ΕΛΕΓΚΤΩ Ν ΛΟ ΓΙΣΤΩΝ ΚΩ ΔΙΚΟ Σ Δ Ε Ξ ΙΟ Τ

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( ) & + #, +. ! # + / 0 / 1 ! 2 # ( # # !! ( # 5 6 ( 78 ( # ! /! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # ## : + 5 ; )!

! # % & ( ) & + #, +. ! # + / 0 / 1 ! 2 # ( # # !! ( # 5 6 ( 78 ( # ! /! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # ## : + 5 ; )! ! # % & ( ) + ! # % & ( ) & + #, +.! # + / 0 / 1! 2 # ( # 1 3 4 3 #!! ( # 5 6 ( 78 ( # 6 4 6 5 1! /! #! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # 78 78 0 ## : + 5 ; )! 0 / )!! < # / ).

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ε Ο Γ ΡΑ Μ Μ ΑΤΑ. Αποσχιστικά κινήµατα. Ο άλυτος γρίφος της αυτοδιάθεσης. Γράφουν:

Ι Ε Ο Γ ΡΑ Μ Μ ΑΤΑ. Αποσχιστικά κινήµατα. Ο άλυτος γρίφος της αυτοδιάθεσης. Γράφουν: Ι Ε Γ ΡΑ ΑΤΑ ΝΕΑ ΕΛΙ Α KYΡIAKH 15 ΚΤΩΒΡΙΥ 2017 ή 1 Α Ι Φ Ψ ή Τ Κ Ε. ψ Ε ζή. ξ ή Β Β. Ε ξ Φ» «2021 ϊ Β ή ή ψ ψ Κ ξ. Κ Β. Ι - ή Ε 919 ΙΧ ΕΡΝ 1 Τ Ε -. ή Γ ή Π Κ ή Π Α Γ Κ Α - ή Χ - ή Β Φ Τ ή Κ Φ. ή ή. Ω ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑΚΙΑ ΓΕΝΙΚΑ. x 0. 2 x

ΘΕΜΑΤΑΚΙΑ ΓΕΝΙΚΑ. x 0. 2 x ΘΕΜΑ A ΘΕΜΑΤΑΚΙΑ ΓΕΝΙΚΑ. Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο: f ( ) ln,,. Να δείξετε ότι η f είναι αντιστρέψιμη και να βρείτε το πεδίο ορισμού της αντίστροφής της.. Να δικαιολογήσετε ότι η εξίσωση f ( ) a, a,

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής ΤΕ Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔ Ρ Υ Μ Α Σ Χ Ο Λ Η Δ ΙΟ ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΑΣ ΤΜ Η Μ Α Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ TJ I. Κ ΑΒ Α Λ 4ρ)0. Ποκη. Μο«ρ. Π Τ Υ Χ 1 A κ Η ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Μ Δ Δ Κ Α Ι Τ Φ Η Λ Δ Α Κ Ο Ο Μ Δ Σ Ρ Ι Κ Δ Τ Υ Ν Ο Σ Η Σ Δ Γ Ι Γ Α Κ Σ Ο Ρ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Ρ Ι Β Η ΣΟΤ Π Τ Ρ Ο Π Ο Τ Λ Ο Τ Κ Χ Ν Σ Α Ν Σ Ι Ν Ο Τ

Μ Δ Δ Κ Α Ι Τ Φ Η Λ Δ Α Κ Ο Ο Μ Δ Σ Ρ Ι Κ Δ Τ Υ Ν Ο Σ Η Σ Δ Γ Ι Γ Α Κ Σ Ο Ρ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Ρ Ι Β Η ΣΟΤ Π Τ Ρ Ο Π Ο Τ Λ Ο Τ Κ Χ Ν Σ Α Ν Σ Ι Ν Ο Τ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ Χ Σ ΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ Ι Δ Τ Θ Τ Ν Σ Η : Κ Α Θ Η Γ Η Σ Η Π. Γ. Γ Κ Ο Τ Μ Α Δ Π Ι Γ Ρ Α Η Σ Η Υ Ρ Η Η Α Ν Σ Ι Β Ι Ο Σ Ι Κ Χ Ν Σ Ι Μ Δ Δ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Aula 00. Curso: Estatística p/ BACEN (Analista - Área 05) Professor: Vitor Menezes

Aula 00. Curso: Estatística p/ BACEN (Analista - Área 05) Professor: Vitor Menezes Aula 00 Curso: Estatística p/ BACEN (Analista - Área 05) Professor: Vitor Menezes ! # # % & () ++,. /0,1 234,5 0 6 +7+,/ /894,5 8 5 8,045, :4 50,8,59;/0 8,04 + 8 097,4 8,0?5 4 59 8,045, :4 50,8,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Η Σ Ι Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Ε Τ Η Σ Ι Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν Κ Ο Λ Λ ΕΓ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν - Κ Ο Λ ΛΕ Γ Ι Ο Ψ Υ Χ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Η Σ Ι Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ Α Θ Η Ν Ω Ν Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ο ΕΤ Ο Σ 2 0 16-20 1 7 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α :

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α : Α Α Α Α Α Α Ω Α Α / Ω ΑΪ Ω Α Ω Α Ω Α Ω Ω Ω Ω Ω Α Α Α. α α έο α ούσι οφο ί ς:. ό ς, Α. Α ι ιώ ς έφ ο : 210 3443427, 2103443252 α : 210 3443127 e-mail: t13pxg2@minedu.gov.gr α ια θ ί έ ι:. αθ ός Ασφα ίας:.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. Μακροχρόνια οικονομική μεγέθυνση

Κεφάλαιο 6. Μακροχρόνια οικονομική μεγέθυνση Κεφάλαιο 6 Μακροχρόνια οικονομική μεγέθυνση Περίγραμμα κεφαλαίου Τα αίτια της οικονομικής μεγέθυνσης Η δυναμική της μεγέθυνσης: Το υπόδειγμα του Solow Μέσα οικονομικής πολιτικής για την αύξηση του μακροχρόνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ

ΙΙ. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ ΙΙ. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΣΕΠ ΠΟΥ ΕΚ ΟΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 2004 A/A ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Α & Φ Ο Ρ Ε

Διαβάστε περισσότερα

+ ) 1 2! 3 % !

+ ) 1 2! 3 % ! # % & (!! + + ) 1 2! 3 % + 5 1 2! !! #! % ( ) +,! %. # # # ) /0! 1 2 3 # 4 0 ) 5 # # & 4 & 6 #% 0 ## 7 8 & #+! #9 # : & 1 5 + ; < + 4 ) 3 4 Α Β 3# # < 4 Α Β 3 < 4 Α Β 39 + =>! ) 5# + 9# + & Α 9+9Β 9 Χ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος

Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος http://www.teiser.gr/icd/staff/lantzos lantzos@teiser.gr 1 Πώς δημιουργούμε πρόγραμμα Η/Υ; 1. Ανάλυση του προβλήματος 2. Επινόηση & Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ µ α τ α Τ ύ π ο υ Σ ω σ τ ό Λ ά θ ο ς

Θ έ µ α τ α Τ ύ π ο υ Σ ω σ τ ό Λ ά θ ο ς Θ έ µ α τ α Τ ύ π ο υ Σ ω σ τ ό Λ ά θ ο ς Να χαρακτηρίσετε µε Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος) τους παρακάτω ισχυρισµούς:. Για κάθε α R ισχύει ότι : α =α.. Για κάθε α R ισχύει ότι : α = α.. Για κάθε α R ισχύει ότι

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της 19 / 2016 συνεδρίασης. Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την ημέρα

Από τα πρακτικά της 19 / 2016 συνεδρίασης. Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την ημέρα INFORMATICS DEVELOPMEN TAGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 016.04.05 09:5:46 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω ΒΞ9Ω 6Υ-ΚΝ Ι Α Ν Α Ρ ΤΗ ΤΕ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV002471155 2014-12-12 INFORMATIC S DEVELOPME NT AGENCY Γ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.13 16:21:21 EEST Reason: Location: Athens ΝΝΝ Φ Ω Ω Ω Θ ΣΝ Ω Ω Θ Ω,Ν ΣΝ α

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

3 η δεκάδα θεµάτων επανάληψης

3 η δεκάδα θεµάτων επανάληψης 3 η δεκάδα θεµάτων επανάληψης. ίνεται το ισοσκελές τραπέζιο µε ɵ = = 45 ο. Έστω Ε, Ζ τα µέσα των και αντίστοιχα και Η. πό το Z φέρνουµε παράλληλη στην που τέµνει την στο Θ. Να δείξετε ότι Το τετράπλευρο

Διαβάστε περισσότερα

+, + #. / & ##! 1! 1! & #, / !!! #%3 1! 89&3 %! 1 69! 1!! 0!!! ()! )! ):0 3 & #, /1 2 1! ):0 < = +, + >

+, + #. / & ##! 1! 1! & #, / !!! #%3 1! 89&3 %! 1 69! 1!! 0!!! ()! )! ):0 3 & #, /1 2 1! ):0 < = +, + > ! # % & ## ( ) +, + #. / & ##!! )!! (! 0!! 1! 1! 2 1 3 & #, / 2 4 5 1! )!!! ) 1 1! 1 1!!! 46 7 1 #%3 1! 89&3 %! 1 69! 1!! 0!!! ()! )!! 1 ):0 3 & #, /1 2 1! 1 46 1 1 ):0! 8; < < = +, + > 6 #. & ## 6 >!

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι ι ές Α ές ιοί σ ς ι ι ήσ ο ο ά ια οι ι ής ι ι α ι ό ας Skywalker. ι ά ς Χ σ ά ς Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ι ύθ σ : Οι ο ο ι ού ή α : ο θ ιώ Α ιθ. βάσ ως :07/2015 Α Η Ο Α Ω ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισ ς ς σύ βασ ς : 27 α ο α ίο 2015 ό ος : ο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Θεωρ α πρ ξ επεξεργα α Ρ α τ δ φ ρε περ φερε ακ κε Η κ θε εργα α α ιιμετωπ ζετα ζ τ ι με απ Λ ι πφ τερα καθ κ α π πρ πε α Πηα ματ π θ λ κ θε καθ κλ

Ι Θεωρ α πρ ξ επεξεργα α Ρ α τ δ φ ρε περ φερε ακ κε Η κ θε εργα α α ιιμετωπ ζετα ζ τ ι με απ Λ ι πφ τερα καθ κ α π πρ πε α Πηα ματ π θ λ κ θε καθ κλ Ι π οαγωβ Περ Λειτ ργικι Συ ι μ τι ι ε α Λε τ υργκ Σι αι μα α π λ γ α κ αε μα μπ ρε α θεα ρ θε τι απ τ ε τα απ ο λκ ο α πρ γρ μματα εφαρμ γ κ λ ργ ι μα λκ απ τελε τα απ τ λ τα ο κε π υ απαρτ ζ υ τ π λ

Διαβάστε περισσότερα

! #! # %&!(&!( ) ( ) + # #! # ) &, #!. ) / (

! #! # %&!(&!( ) ( ) + # #! # ) &, #!. ) / ( ! #! %& &!# %# ! #! # %&!(&!() ()+ # #! # )&, #!.) /( 01& #2 11! 1 # 31& #2 11 # ) /(+ /3403 56!/78&! 9:;7

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΣ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΣ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑΝ - Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΤΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΓΡΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΣ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Μ η ν ι α ί α Ε π ι σ τ ο λ ή ι ο ι κ η τ ή 1 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σ ε λ ί δ ε ς Τ ο μ ή ν υ μ α τ

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Η Σ Ι Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Ε Τ Η Σ Ι Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν Κ Ο Λ Λ ΕΓ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν - Κ Ο Λ ΛΕ Γ Ι Ο Ψ Υ Χ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Η Σ Ι Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ Α Θ Η Ν Ω Ν Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ο ΕΤ Ο Σ 2 0 16-20 1 7 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 6

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 0.0. :6:0 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 76ΨΧ0Α-Ω0Ν Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω Α ΑΡ Α Ο Α Ο Α Ο ΡΩΟ Ω Α Α Ο ια α οχή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡ Ι ΝΠΡΩΣΗ ΤΠΟ ΟΥΗ

ΤΠΗΡ Ι ΝΠΡΩΣΗ ΤΠΟ ΟΥΗ νΰΰλκτ κγ,11ι4η γάθα, Σ β1ίλβκη111, F 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΣΜΗΜΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤΝ ΤΝΑΜΙΚΟΤΝΣΝ ΙΟΙΚΗΣΙΚΗΝΤΠΟΣΗΡΙΞΗΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ 14PROC001999519 2014-04-16 ΔΑ Α Η Α Α Α Η

Διαβάστε περισσότερα

1487 Ν. 151/86. Αριθμός 151 του 1986 ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ 1985

1487 Ν. 151/86. Αριθμός 151 του 1986 ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ 1985 E.E., Παρ. I, Αρ. 214, 24.10.6 147 Ν. 151/6 περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες (Τρππιητικός) Νόμς τυ 196 εκδίδεται με δημσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας σύμφνα με τ Άρθρ

Διαβάστε περισσότερα

Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού σχεδίου

Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού σχεδίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I Διδάσκων: Δρ. Κ. Αραβώσης 4. Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ (γραμμικός προγραμματισμός) Μια εταιρεία χρησιμοποιεί δύο διαφορετικούς τύπους ζωοτροφών (τον τύπο Ι και τον τύπο ΙΙ), ως πρώτες ύλες, τις οποίες αναμιγνύει για την εκτροφή γαλοπούλων ώστε να πετύχει

Διαβάστε περισσότερα

Rctc/VjgcvtcnkvÂv"ko"Tqemmqp gtv xqp"jcpu"l0"ywn走. Fqewogpvkpi"Owuke"qp"Hkno. Xcp"Oqttkuqp. Gnxku" Vjg"8:"Eqogdcem"Urgekcn

Rctc/VjgcvtcnkvÂvkoTqemmqp gtv xqpjcpul0ywn走. FqewogpvkpiOwukeqpHkno. XcpOqttkuqp. Gnxku Vjg8:EqogdcemUrgekcn Gnxku" Vjg"8:"Eqogdcem"Urgekcn Lq{"Fkxkukqp Eqpvtqn Lq{"Fkxkukqp"/"Fkg"Fqmwogpvcvkqp Hcneq Nkxg"/"Fqpcwkpugn" Xgtfcoov."ykt"ngdgp"pqej# Okejcgn"Lcemuqp Okejcgn"Lcemuqp許u"Vjku"Ku"Kv" wpf"xkgng"ygkvgtg"cpcn{ugp

Διαβάστε περισσότερα

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e Ρ ΤΟ Θ ΜΑ Μ. Α ΑΠΟ ε ΞεΤε ΤΙ ΑΝΑΓΚΑ Α ΚΑΙ ΙΚΑΝ ΣΥΝΘ ΚΗ ΣΤε ΝΑ Ι ΝΥΣΜΑ u t 0 ΝΑ ΠΑΡΑΜ ΝεΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ΜΙΑ ε ΟΜ ΝΗ ευθε Α ε ΝΑΙ u t u 0 Π ειξη Α ΑΠΟ ε ΞΟΥΜε ΤΟ ΙΚΑΝ ΗΛΑ ΑΝ ε ΝΑΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ε ΟΜ ΝΗ ευθε

Διαβάστε περισσότερα

!# & () +,!!! #! #./! # #! 0112

!# & () +,!!! #! #./! # #! 0112 !! # %#!# & () +,!!! #! #./! # #! 0112 ! # % & ( ( & )& +, & ( #. / #0 0 0 1 2 3 4 & 5 6 3 2 0 0 6 0 0 1 3 0 ( & 7 4 1 8 0 / 4 1 #& +99:% ;+ 0 /? 0 >? 0 2 0 2 0 ( 1? ( 1 / > 1 ( & 0 2 0 2 3

Διαβάστε περισσότερα