Έγγραφο καθοδήγησης για τα κράτη μέλη σχετικά με τη διαδικασία ορισμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έγγραφο καθοδήγησης για τα κράτη μέλη σχετικά με τη διαδικασία ορισμού"

Transcript

1 EGESIF_ final 18/12/2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία Έγγραφο καθοδήγησης για τα κράτη μέλη σχετικά με τη διαδικασία ορισμού ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ «Το παρόν αποτελεί έγγραφο εργασίας που συντάχθηκε από τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Βάσει του ισχύοντος δικαίου της ΕΕ, παρέχει τεχνική καθοδήγηση σε συναδέλφους και φορείς που συμμετέχουν στην παρακολούθηση, στον έλεγχο ή στην υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα. Στόχος του παρόντος εγγράφου είναι να παράσχει διευκρινίσεις και ερμηνείες από τις υπηρεσίες της Επιτροπής σχετικά με τους εν λόγω κανόνες προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση προγραμμάτων και να ενθαρρυνθούν οι ορθές πρακτικές. Το παρόν έγγραφο καθοδήγησης ισχύει με την επιφύλαξη της ερμηνείας του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου ή των αποφάσεων της Επιτροπής.» 1/77

2 EGESIF_ final 18/12/2014 Περιεχόμενα ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΚΡΩΝΥΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Παραπομπές σε κανονιστικές διατάξεις Σκοπός του εγγράφου καθοδήγησης Βασικές διαφορές σε σχέση με την περίοδο ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Κοινοποίηση της απόφασης ορισμού και ρόλος της Επιτροπής Περιγραφή των καθηκόντων των ορισθέντων φορέων Κριτήρια ορισμού Προγραμματισμός και χρονοδιάγραμμα των εργασιών του ανεξάρτητου ελεγκτικού φορέα Εργασίες που πρέπει να εκτελούνται από τον ανεξάρτητο ελεγκτικό φορέα κατά την εκπόνηση της έκθεσης και της γνώμης σχετικά με τον ορισμό Μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης Έκθεση και γνώμη σχετικά με τη συμμόρφωση των αρχών που έχουν οριστεί προς τα κριτήρια ορισμού Απόφαση ορισμού Διεκπεραίωση ενδιάμεσων πληρωμών Παρακολούθηση του ορισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΚΕ) ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3) /77

3 EGESIF_ final 18/12/2014 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΚΡΩΝΥΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΕ ΑΕΦ ΑΠ ΒΑ ΔΑ Δημοσιονομικός κανονισμός ΕΔΕΤ ΕΕΕ ΕΕΣ ΕΟΕΣ ΕΤΘΑ ΕΦ ΚΓ ΚΕΚ ΚΚΔ Κοινός κωδικός αναγνώρισης (CCI) ΣΔΕ Ταμεία Αρχή Ελέγχου Ανεξάρτητος Ελεγκτικός Φορέας Αρχή πιστοποίησης Βασική απαίτηση Διαχειριστική αρχή Δημοσιονομικός κανονισμός (κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012) 1 Το ακρωνύμιο «ΕΔΕΤ» αντιστοιχεί σε όλα τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία. Το παρόν έγγραφο καθοδήγησης αφορά όλα τα ΕΔΕΤ πλην του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) Ετήσια έκθεση ελέγχου Κανονισμός για την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ) Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (κατά τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ) Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Ενδιάμεσος φορέας Κοινή γραμματεία (για προγράμματα στο πλαίσιο της ΕΕΣ) Κατ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2 Κανονισμός περί κοινών διατάξεων (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ) 3 Code Commun d'identification (αριθμός αναφοράς κάθε προγράμματος, ο οποίος χορηγείται από την Επιτροπή) Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής /77

4 EGESIF_ final 18/12/ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 1.1. Παραπομπές σε κανονιστικές διατάξεις Κανονισμός Άρθρα Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 Κανονισμός περί κοινών διατάξεων (εφεξής ΚΚΔ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (εφεξής ΕΕΣ) Άρθρο Ορισμός αρχών Άρθρο Διαδικασία ορισμού της διαχειριστικής αρχής και της αρχής πιστοποίησης Άρθρο 21 - Ορισμός των αρχών 1.2. Σκοπός του εγγράφου καθοδήγησης Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι η παροχή πρακτικής καθοδήγησης στα κράτη μέλη (δηλαδή, στους ανεξάρτητους ελεγκτικούς φορείς, στις διαχειριστικές αρχές και στις αρχές πιστοποίησης) σχετικά με τις αρμοδιότητές τους όσον αφορά τη διαδικασία ορισμού και την εκπόνηση της έκθεσης και της γνώμης που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 124 ΚΚΔ και του άρθρου 21 ΕΕΣ που εφαρμόζονται στα ΕΔΕΤ (πλην του ΕΓΤΑΑ). Στο έγγραφο καθοδήγησης εξετάζονται επίσης μερικές ιδιαιτερότητες οι οποίες αφορούν τα προγράμματα στο πλαίσιο της ΕΕΣ. Το έγγραφο καθοδήγησης συνοδεύεται από κατάλογο σημείων ελέγχου, ο οποίος συνιστάται να χρησιμοποιείται ως εργαλείο από τη διαχειριστική αρχή και την αρχή πιστοποίησης κατά την εκπόνηση της περιγραφής του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, καθώς και από τον ανεξάρτητο ελεγκτικό φορέα για τη διευκόλυνση και την καταγραφή των εργασιών του. Ο κατάλογος σημείων ελέγχου μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να λαμβάνει υπόψη τυχόν ειδικά χαρακτηριστικά του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του κράτους μέλους. Τα υποδείγματα της έκθεσης και γνώμης σχετικά με τη συμμόρφωση των συστημάτων των ορισθέντων φορέων προς τα κριτήρια ορισμού (βλ. παράρτημα XIII ΚΚΔ) παρατίθενται στο παράρτημα IV και στο παράρτημα V του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2014 της 22ας Σεπτεμβρίου 2014, τον οποίο εξέδωσε η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 7 ΚΚΔ. Κάθε επίσημη αλληλογραφία μεταξύ του κράτους μέλους και της Επιτροπής που αφορά τη διαδικασία ορισμού διεξάγεται μέσω του συστήματος SFC Βασικές διαφορές σε σχέση με την περίοδο Η διαδικασία ορισμού για την περίοδο βάσει των άρθρων 123 και 124 ΚΚΔ και του άρθρου 21 ΕΕΣ είναι ευθύνη του κράτους μέλους και αποτελεί εξέλιξη των ρυθμίσεων που ίσχυαν κατά την περίοδο όσον αφορά την εξασφάλιση της αναγκαίας βεβαιότητας σχετικά με τη διαμόρφωση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των Ταμείων. Εμφανίζει πολλές ομοιότητες με τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που χρησιμοποιήθηκε στην αρχή της περιόδου Στόχος της διαδικασίας ορισμού είναι να διασφαλίζεται ότι η διαχειριστική αρχή και η αρχή πιστοποίησης δημιουργούν το αναγκαίο και κατάλληλο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου από την αρχή της περιόδου ώστε να εξασφαλίζουν ότι είναι σε θέση να εκπληρώνουν τις 4/77

5 EGESIF_ final 18/12/2014 αρμοδιότητες που τους ανατίθενται βάσει των άρθρων 125 και 126 ΚΚΔ αντίστοιχα και των άρθρων 23 και 24 ΕΕΣ. 2. ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ 2.1. Κοινοποίηση της απόφασης ορισμού και ρόλος της Επιτροπής Βάσει του άρθρου 124 παράγραφος 1 ΚΚΔ, το κράτος μέλος πρέπει να ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με την ημερομηνία και τη νομική μορφή των ορισμών, που πραγματοποιούνται στο κατάλληλο επίπεδο, της διαχειριστικής αρχής και, κατά περίπτωση, της αρχής πιστοποίησης πριν από την υποβολή της πρώτης αίτησης ενδιάμεσης πληρωμής προς την Επιτροπή. Η νομική μορφή του ορισμού μπορεί να αντιστοιχεί σε νομοθετική πράξη που εκδίδεται σε εθνικό επίπεδο (π.χ. νόμος, διάταγμα, υπουργική απόφαση) ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή την οποία το κράτος μέλος θεωρεί κατάλληλη. Σε κάθε περίπτωση, το έγγραφο με το οποίο το κράτος μέλος ορίζει τη διαχειριστική αρχή και την αρχή πιστοποίησης πρέπει να είναι οριστικό και να έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες εθνικές αρχές έως την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης ορισμού στην Επιτροπή η παραπομπή στο εν λόγω έγγραφο πρέπει να καταχωρίζεται στο σύστημα SFC 2014 κατά τον χρόνο της εν λόγω κοινοποίησης. Για τη διασφάλιση πλήρους αμεροληψίας και ανεξαρτησίας στη διαδικασία ορισμού (άρθρο 123 ΚΚΔ), συνιστάται ο φορέας ή το πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η εξουσία ορισμού φορέων ή/και παρακολούθησης του ορισμού να μην είναι η αρχή ελέγχου, η διαχειριστική αρχή, η αρχή πιστοποίησης ή ενδιάμεσος φορέας. Όταν κοινοποιεί την απόφαση ορισμού στην Επιτροπή μέσω του SFC 2014, το κράτος μέλος καλείται να αναφέρει κατά πόσον υπάρχει ελεγκτική γνώμη χωρίς επιφύλαξη του ανεξάρτητου ελεγκτικού φορέα προς υποστήριξη του ορισμού. Συνιστάται ο φορέας ή το πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η εξουσία ορισμού φορέων ή/και παρακολούθησης του ορισμού να είναι επίσης αρμόδιο για την κοινοποίηση της απόφασης στην Επιτροπή μέσω του SFC Η διαδικασία κοινοποίησης του ορισμού και ο ρόλος της Επιτροπής συνοψίζονται σε διάγραμμα που παρατίθεται στο παράρτημα 1 του παρόντος εγγράφου καθοδήγησης Περιγραφή των καθηκόντων των ορισθέντων φορέων Η περιγραφή των καθηκόντων και των διαδικασιών που ισχύουν για τη διαχειριστική αρχή και την αρχή πιστοποίησης που ορίζονται αποτελεί τη βάση του ελεγκτικού έργου το οποίο πρέπει να επιτελέσει ο ανεξάρτητος ελεγκτικός φορέας όσον αφορά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των εν λόγω φορέων προς τα κριτήρια ορισμού που παρατίθενται στο παράρτημα XIII ΚΚΔ. Η περιγραφή πρέπει να ακολουθεί το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα III του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2014 και πρέπει να περιέχει πληροφορίες για τις γενικές αρχές του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, όπως αναφέρονται στα άρθρα 72 έως 74 και 122 έως 126 ΚΚΔ και στα άρθρα 21 έως 24 ΕΕΣ. Ανάλογα με τη σύνθεση του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, διαφορετικές αρχές ή φορείς μπορεί να είναι αρμόδιοι για την εκπόνηση διαφορετικών τμημάτων της περιγραφής. Συνιστάται στη διαχειριστική αρχή και στην αρχή πιστοποίησης να χρησιμοποιούν τον κατάλογο σημείων ελέγχου που παρατίθεται στο παράρτημα 3 του παρόντος εγγράφου καθοδήγησης (το οποίο απευθύνεται πρωτίστως στις αρχές ελέγχου) ως εργαλείο αυτοαξιολόγησης για την κατάρτιση των περιγραφών των συστημάτων τους. Η διαχειριστική αρχή θα πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη για την περιγραφή των καθηκόντων που 5/77

6 EGESIF_ final 18/12/2014 ανατίθενται σε ενδιάμεσους φορείς οι οποίοι τελούν υπό την εποπτεία της. Η αρχή πιστοποίησης θα πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη για την περιγραφή των καθηκόντων ενδιάμεσων φορέων που τελούν υπό την εποπτεία της. Για προγράμματα στο πλαίσιο της ΕΕΣ, η περιγραφή του συστήματος πρέπει να εξετάζει σαφώς τις ιδιαιτερότητες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, περιλαμβάνοντας αναφορές στους διάφορους παράγοντες που προβλέπονται στα προαναφερόμενα άρθρα (ΕΟΕΣ, κοινή γραμματεία, ελεγκτές 4 και ομάδα ελεγκτών 5, εφόσον υπάρχουν) καθώς και στις εθνικές αρχές, όπου συντρέχει περίπτωση. Η υποβολή οριστικής περιγραφής στον ανεξάρτητο ελεγκτικό φορέα αποτελεί την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας συμμόρφωσης προς τα κριτήρια ορισμού. Η Επιτροπή συνιστά στα κράτη μέλη να διορίζουν ειδικό φορέα, ο οποίος μπορεί να είναι η διαχειριστική αρχή ή ο φορέας συντονισμού (άρθρο 123 παράγραφος 8 ΚΚΔ), ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την επίσημη υποβολή της οριστικής πλήρους περιγραφής, που θα περιλαμβάνει όλες τις αρχές/φορείς και όλες τις πτυχές των συστημάτων. Η περιγραφή του συστήματος πρέπει να υποβάλλεται στον ανεξάρτητο ελεγκτικό φορέα μόνον αφού εκδοθούν και εγκριθούν οι οργανωτικοί και διαδικαστικοί κανόνες, ώστε ο ανεξάρτητος ελεγκτικός φορέας να μπορεί να ολοκληρώσει το έργο του αποτελεσματικά. Ο ανεξάρτητος ελεγκτικός φορέας ελέγχει στη συνέχεια την πληρότητα της περιγραφής προτού ξεκινήσει το έργο του. Δυνάμει του άρθρου 21 παράγραφος 3 ΕΕΣ, ισχύουν οι ίδιες αρχές. Τη διαδικασία ορισμού πρέπει να διενεργεί το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η διαχειριστική αρχή. Συνιστάται, ωστόσο, η ομάδα ελεγκτών, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία που αναπτύσσει ο ανεξάρτητος ελεγκτικός φορέας, να συνδράμει τον εν λόγω φορέα που είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση της διαμόρφωσης ενός προγράμματος στο πλαίσιο της ΕΕΣ. Στις περιπτώσεις όπου ένα κοινό σύστημα εφαρμόζεται σε περισσότερα από ένα προγράμματα μπορεί να χρησιμοποιείται μία μόνο περιγραφή. Κοινό σύστημα μπορεί να θεωρηθεί ότι υφίσταται όταν το ίδιο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου υποστηρίζει τις δραστηριότητες περισσότερων προγραμμάτων. Το κριτήριο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι η ύπαρξη των ίδιων βασικών στοιχείων ελέγχου, δηλαδή κατά πόσον τα ακόλουθα στοιχεία είναι κατ' ουσίαν όμοια για ένα σύνολο προγραμμάτων: (i) περιγραφή των καθηκόντων κάθε φορέα που εμπλέκεται σε θέματα διαχείρισης και ελέγχου και κατανομή αρμοδιοτήτων στο εσωτερικό κάθε φορέα (ii) διαδικασίες για τη διασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των δηλούμενων δαπανών, συμπεριλαμβανομένης επαρκούς διαδρομής λογιστικού ελέγχου και εποπτείας των ενδιάμεσων φορέων, όπου συντρέχει περίπτωση. Η ύπαρξη επιπέδων κοινού κινδύνου (για παράδειγμα, παρόμοιοι ενδιάμεσοι φορείς σε περισσότερα προγράμματα με κοινό κίνδυνο ο οποίος συνδέεται με τον τύπο του ενδιάμεσου φορέα) μπορεί επίσης να είναι παράγοντας ο οποίος πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν εξετάζεται η ύπαρξη κοινού συστήματος. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους, και συγκεκριμένα της συμμετοχής τουλάχιστον δύο κρατών μελών, τα προγράμματα στο πλαίσιο της ΕΕΣ δεν πρέπει να θεωρούνται ότι ανήκουν σε κοινό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου στο οποίο εντάσσονται και συνήθη προγράμματα. Στην περιγραφή του συστήματος πρέπει να καθορίζονται σαφώς οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν οι κοινές αρχές, τα κοινά στοιχεία ελέγχου, ο διαχωρισμός των καθηκόντων, καθώς και οι πτυχές των συστημάτων που ισχύουν οριζόντια και εκείνες που είναι χωριστές για κάθε πρόγραμμα. 4 Κατά το άρθρο 23 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/ Κατά το άρθρο 25 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/ /77

7 EGESIF_ final 18/12/ Κριτήρια ορισμού Ο ορισμός πραγματοποιείται βάσει των κριτηρίων ορισμού που προβλέπονται στον ΚΚΔ (βλ. παράρτημα 2), τα οποία αφορούν το περιβάλλον εσωτερικού ελέγχου, τη διαχείριση των κινδύνων, τις δραστηριότητες διαχείρισης και ελέγχου και την παρακολούθηση των ορισθέντων φορέων. Ο ορισμός πραγματοποιείται σε κατάλληλο επίπεδο, το οποίο αποφασίζεται από το κράτος μέλος (στον ΚΚΔ δεν προσδιορίζονται ούτε το επίπεδο ούτε ο φορέας). Συνιστάται στα κράτη μέλη να καθορίζουν στο κατάλληλο επίπεδο τον φορέα που θα είναι αρμόδιος για τον ορισμό ή/και τη συνεχή παρακολούθησή του (βλ. ενότητα 13 κατωτέρω). Η διαμόρφωση των συστημάτων εντός της διαχειριστικής αρχής πρέπει να διασφαλίζει ότι η εν λόγω αρχή είναι σε θέση να ασκεί τις αρμοδιότητές της δυνάμει των άρθρων 72 και 125 ΚΚΔ και του άρθρου 23 ΕΕΣ συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, εκείνων που σχετίζονται με τον διαχωρισμό των καθηκόντων και τη διαχείριση του προγράμματος, την επιλογή των πράξεων, τη δημοσιονομική διαχείριση και τον έλεγχο του προγράμματος, περιλαμβανομένων των διαχειριστικών επαληθεύσεων (διοικητικών και επιτόπιων), την ύπαρξη επαρκούς διαδρομής ελέγχου, αποτελεσματικά και αναλογικά μέτρα καταπολέμησης της απάτης, την κατάρτιση των δηλώσεων διαχείρισης και της ετήσιας σύνοψης και τα αναγκαία συστήματα παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απαιτούνται για δείκτες. Η διαμόρφωση των συστημάτων εντός της αρχής πιστοποίησης πρέπει να διασφαλίζει ότι η εν λόγω αρχή είναι σε θέση να ασκεί τις αρμοδιότητές της δυνάμει του άρθρου 126 ΚΚΔ και του άρθρου 24 ΕΕΣ συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της πιστοποίησης δαπανών στην Επιτροπή, της κατάρτισης πλήρων και ακριβών λογαριασμών (άρθρο 59 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού), της διασφάλισης ότι οι λογιστικές εγγραφές τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή και ότι η αρχή λαμβάνει επαρκείς πληροφορίες από τη διαχειριστική αρχή σχετικά με τις επαληθεύσεις που διενεργούνται όσον αφορά τις δηλωθείσες δαπάνες, καθώς και της συνεκτίμησης των αποτελεσμάτων των ελέγχων. Βάσει του άρθρου 123 παράγραφος 7 ΚΚΔ, οι σχετικές συμφωνίες μεταξύ της διαχειριστικής αρχής/αρχής πιστοποίησης και των ενδιάμεσων φορέων πρέπει να καταγράφονται σε επίσημο έγγραφο. Οι γραπτές αυτές συμφωνίες με τους ενδιάμεσους φορείς, οι οποίες πρέπει να υφίστανται από την έναρξη των προγραμμάτων, αποτελούν βασικό στοιχείο του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου και πρέπει να περιγράφουν σαφώς τα αντίστοιχα καθήκοντα κάθε φορέα. Το ίδιο ισχύει για τα προγράμματα στο πλαίσιο της ΕΕΣ (ΕΟΕΣ, κοινές γραμματείες, ελεγκτές και εθνικές αρχές, όπου συντρέχει περίπτωση). Όπως προβλέπεται στο παράρτημα XIII (σημείο 1 ii)) ΚΚΔ, σε περίπτωση ανάθεσης ορισμένων καθηκόντων σε ενδιάμεσους φορείς, η διαχειριστική αρχή ή η αρχή πιστοποίησης πρέπει να εφαρμόζουν διαδικασίες με τις οποίες να εξασφαλίζεται η διάθεση πληροφοριών στους εν λόγω φορείς σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών, καθώς και η ύπαρξη επαρκών διαδικασιών ελέγχου και εποπτείας των εργασιών τους. Η αρχή αυτή ισχύει επίσης για τα προγράμματα στο πλαίσιο της ΕΕΣ. Τα κριτήρια ορισμού επικεντρώνονται πρωτίστως στη διαμόρφωση των συστημάτων που σχετίζονται με τα καθήκοντα της διαχειριστικής αρχής και της αρχής πιστοποίησης και εμφανίζουν μεγάλες ομοιότητες με τα κριτήρια που χρησιμοποιούνταν για τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης για την περίοδο , καθώς οι αρμοδιότητες των διαχειριστικών αρχών και των αρχών πιστοποίησης είναι κατ' ουσίαν ίδιες. Επομένως, η Επιτροπή παροτρύνει τα κράτη μέλη να διατηρήσουν τα υφιστάμενα στοιχεία τρεχόντων συστημάτων εφόσον λειτουργούν ικανοποιητικά (π.χ. αναφορά χαμηλών ποσοστών σφάλματος, αξιολόγηση συστημάτων στις κατηγορίες 1 και 2, εφαρμογή του άρθρου 73 του κανονισμού 1083/2006 κατά την περίοδο , εφαρμογή του άρθρου 7/77

8 EGESIF_ final 18/12/ του κανονισμού 1198/2006 κατά την περίοδο (ΕΤΑ)). Αντιθέτως, η αναφορά υψηλών ποσοστών σφάλματος ή η αξιολόγηση συστημάτων στις κατηγορίες 3 ή 4 υποδεικνύουν την αναγκαιότητα ενίσχυσης του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. Σκοπός είναι η αξιοποίηση της βεβαιότητας η οποία αποκτήθηκε κατά την περίοδο Σε πολλές περιπτώσεις, οι διαχειριστικές αρχές θα είναι ίδιες με εκείνες της περιόδου και η βεβαιότητα για τους φορείς αυτούς θα έχει ήδη εξασφαλιστεί από την αξιολόγηση της συμμόρφωσης και από τους ελέγχους που έχουν διενεργηθεί σχετικά με τη λειτουργία των συστημάτων στους εν λόγω φορείς. Εν προκειμένω, το άρθρο 124 παράγραφος 2 ΚΚΔ ορίζει ότι, εφόσον ο ανεξάρτητος ελεγκτικός φορέας καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το τμήμα του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου που αφορά τους εν λόγω φορείς είναι κατ' ουσίαν ίδιο με εκείνο της περιόδου και ότι τεκμηριώνεται, βάσει ελεγκτικών εργασιών, η ουσιαστική λειτουργία του κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, δύναται να συμπεράνει ότι τα σχετικά κριτήρια πληρούνται χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες ελεγκτικές εργασίες. Αυτό αναμένεται να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών εργασιών που απαιτούνται για τη διαδικασία ορισμού. Ο βαθμός της στήριξης σε προηγούμενα στοιχεία πρέπει να γνωστοποιείται στην ελεγκτική έκθεση/γνώμη. Ωστόσο, όσον αφορά τα νέα κριτήρια (τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων και τα μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης, τις διαδικασίες για την κατάρτιση της διαχειριστικής δήλωσης/της ετήσιας σύνοψης/των λογαριασμών και τις διαδικασίες για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των δεδομένων για τους δείκτες/τα ορόσημα/την πρόοδο του προγράμματος όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του) θα πρέπει να εκτελούνται ελεγκτικές εργασίες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης στους συγκεκριμένους τομείς Προγραμματισμός και χρονοδιάγραμμα των εργασιών του ανεξάρτητου ελεγκτικού φορέα Ο ανεξάρτητος ελεγκτικός φορέας πρέπει να διαθέτει επαρκή χρόνο για την ολοκλήρωση του συνόλου της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης προς τα κριτήρια ορισμού, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: Λήψη της περιγραφής των καθηκόντων και των διαδικασιών που ισχύουν για τη διαχειριστική αρχή και την αρχή πιστοποίησης και συγκέντρωση άλλων σχετικών εγγράφων. Ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν, εξέταση των εγγράφων και εκτέλεση των απαιτούμενων ελεγκτικών εργασιών, συμπεριλαμβανομένων συνεντεύξεων με το προσωπικό, όπου κρίνεται σκόπιμο. Εκπόνηση της έκθεσης και της γνώμης και προετοιμασία της διαδικασίας αντιπαράθεσης, συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης των πορισμάτων και των συμπερασμάτων. Πρέπει να διατίθεται επαρκής χρόνος για τη διαδικασία αυτή, ώστε οι αρχές οι οποίες υποβάλλονται σε αξιολόγηση να μπορούν να απαντήσουν στις παρατηρήσεις και να υποβάλουν πρόσθετες πληροφορίες. Μετάφραση εγγράφων στη συμφωνηθείσα γλώσσα εργασίας για τα προγράμματα στο πλαίσιο της ΕΕΣ. Συνιστάται οι αρχές που συμμετέχουν στη διαδικασία να συμφωνούν μεταξύ τους ένα χρονοδιάγραμμα. Εάν απαιτείται η υποβολή των εγγράφων ορισμού, είτε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής είτε με πρωτοβουλία του κράτους μέλους, πρέπει να παρέχεται μόνον η τελική έκδοση των εγγράφων ορισμού. Ο ανεξάρτητος ελεγκτικός φορέας πρέπει να διενεργεί προκαταρκτικό έλεγχο για τον προσδιορισμό και την ιεράρχηση των εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν, λαμβάνοντας 8/77

9 EGESIF_ final 18/12/2014 υπόψη την ύπαρξη κοινών συστημάτων για διαφορετικά προγράμματα, τον χρόνο και τους πόρους που είναι διαθέσιμοι για τη διενέργεια της αξιολόγησης, καθώς και τυχόν κινδύνους οι οποίοι εντοπίζονται για συγκεκριμένα προγράμματα, αρχές ή άλλους φορείς, στον οποίο έλεγχο πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία: Εξέταση της περιγραφής των συστημάτων, η οποία πρέπει να έχει λάβει την τελική μορφή της κατά τον χρόνο έναρξης των ελεγκτικών εργασιών που αφορούν τον ορισμό. Καθώς η συγκρότηση των συστημάτων και η εκπόνηση της περιγραφής των συστημάτων μπορεί ενίοτε να είναι σύνθετη και χρονοβόρα, ο ανεξάρτητος ελεγκτικός φορέας μπορεί να αποφασίσει να ξεκινήσει το έργο του από τα διαθέσιμα μέρη της περιγραφής πριν από την οριστικοποίηση του συνολικού εγγράφου. Εξέταση σχετικών εγγράφων που αφορούν τα συστήματα. Τα εν λόγω έγγραφα μπορούν να περιλαμβάνουν νόμους, εγκυκλίους, υπουργικές αποφάσεις, πράξεις που καθορίζουν τις αρμοδιότητες ενδιάμεσων φορέων. Στην περίπτωση προγραμμάτων στο πλαίσιο της ΕΕΣ, στον κατάλογο αυτό μπορούν επίσης να περιλαμβάνονται οι επίσημες συμφωνίες μεταξύ συμμετεχόντων κρατών μελών ή/και περιοχών οι οποίες στοχεύουν στη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του προγράμματος. Επομένως, το εκτελεστικό και κανονιστικό πλαίσιο των προγραμμάτων πρέπει να έχει ήδη θεσπιστεί όταν διενεργείται η αξιολόγηση. Χρήση αποτελεσμάτων των ελέγχων συστημάτων που διενεργήθηκαν για την περίοδο βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 για το ΕΤΑ, όταν τα σχετικά συστήματα διαχείρισης και ελέγχου είναι κατ' ουσίαν ίδια. Ο ανεξάρτητος ελεγκτικός φορέας πρέπει να αναφέρει στην έκθεση τον βαθμό στον οποίο έλαβε υπόψη το συγκεκριμένο ελεγκτικό έργο, περιγράφοντας τον φορέα που εκτέλεσε τις ελεγκτικές εργασίες (συμπεριλαμβανομένων των λογιστικών ελέγχων της ΕΕ), τον χρόνο διενέργειας των ελέγχων (ο φορέας θα πρέπει να βασίζεται περισσότερο σε πιο πρόσφατους ελέγχους), τη μεθοδολογία που εφαρμόστηκε για τους ελέγχους, την εμβέλεια των εργασιών που εκτελέστηκαν. Εξέταση των διαδικασιών που τέθηκαν σε εφαρμογή σχετικά με τους νέους τομείς/τα νέα κριτήρια που προβλέπονται στους κανονισμούς (π.χ. αξιολόγηση κινδύνων, μέτρα καταπολέμησης της απάτης, ετήσιοι λογαριασμοί, διαχειριστική δήλωση, δείκτες επιδόσεων και ετήσια σύνοψη). Εξέταση των συστημάτων τήρησης λογιστικών εγγραφών και δεδομένων σχετικά με την υλοποίηση των πράξεων, το οποίο σημαίνει ότι τα εν λόγω συστήματα πρέπει να έχουν τεθεί σε εφαρμογή και να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 32 ΚΕΚ. Συνεντεύξεις με τους υπαλλήλους των βασικών φορέων που θεωρούνται σημαντικοί. Εάν το πρόγραμμα αφορά περισσότερες περιφέρειες, περισσότερα ταμεία ή εάν η περιγραφή αφορά περισσότερα του ενός προγράμματα, οι συνεντεύξεις πρέπει να διευρύνονται, εφόσον απαιτείται, ώστε να περιλαμβάνουν όλους τους σχετικούς φορείς. Ο ανεξάρτητος ελεγκτικός φορέας πρέπει να αναφέρει στην έκθεση τον βαθμό στον οποίο διενέργησε συνεντεύξεις και να προσδιορίζει τα κριτήρια επιλογής των ερωτηθέντων. Επαλήθευση της συνέπειας μεταξύ της περιγραφής των συστημάτων και των εξηγήσεων που παρασχέθηκαν κατά την εκτέλεση των εργασιών. 9/77

10 EGESIF_ final 18/12/ Εργασίες που πρέπει να εκτελούνται από τον ανεξάρτητο ελεγκτικό φορέα κατά την εκπόνηση της έκθεσης και της γνώμης σχετικά με τον ορισμό Ο ανεξάρτητος ελεγκτικός φορέας πρέπει να προγραμματίζει και να εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες ώστε να είναι σε θέση να γνωμοδοτεί σχετικά με τη συμμόρφωση των ορισθέντων φορέων προς τα κριτήρια ορισμού που περιγράφονται στο παράρτημα XIII ΚΚΔ. Βάσει του άρθρου 124 παράγραφος 2 ΚΚΔ, οι εργασίες αυτές πρέπει να εκτελούνται λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνώς αποδεκτά ελεγκτικά πρότυπα (INTOSAI, IFAC ή IIA). Πρέπει να σημειωθεί ότι η αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τα κριτήρια ορισμού αφορά την επάρκεια του σχεδιασμού του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, το οποίο σημαίνει ότι η Επιτροπή αναμένει γνώμη σχετικά με τη συγκρότηση των συστημάτων και όχι σχετικά με την πρακτική αποτελεσματικότητά τους στο παρόν στάδιο. Επομένως, δεν αναμένεται από τον ανεξάρτητο ελεγκτικό φορέα να διενεργήσει δοκιμές όσον αφορά τη λειτουργία των συστημάτων, ακόμη και αν η εφαρμογή τους έχει ξεκινήσει. Ωστόσο, σε περίπτωση που τα συστήματα έχουν υποστεί προσαρμογές σε σχέση με την περίοδο , πρέπει να διενεργείται κριτική αξιολόγηση της επάρκειας των σχετικών διαδικασιών και όχι απλώς της ύπαρξης των διαδικασιών. Ο ανεξάρτητος ελεγκτικός φορέας πρέπει να βασίζει την έκθεση και τη γνώμη του στις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 124 παράγραφος 2 ΚΚΔ, και συγκεκριμένα σε αξιολόγηση της συμμόρφωσης των ορισθέντων φορέων προς τα κριτήρια που αφορούν το περιβάλλον εσωτερικού ελέγχου, τη διαχείριση κινδύνων, τις δραστηριότητες διαχείρισης και ελέγχου και την παρακολούθηση. Η Επιτροπή κατάρτισε, βάσει των διατάξεων των σχετικών άρθρων του ΚΚΔ, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματος XIII, κατάλογο σημείων ελέγχου (παράρτημα 3), του οποίου η χρήση ως εργαλείου από τον ανεξάρτητο ελεγκτικό φορέα συνιστάται για τη διενέργεια της αξιολόγησης της συμμόρφωσης προς τα κριτήρια ορισμού. Ο κατάλογος σημείων ελέγχου καλύπτει όλες τις αρχές και τους φορείς και τα σχετικά κριτήρια ορισμού που περιγράφονται στο παράρτημα XIII ΚΚΔ. Αποτελεί το συνιστώμενο επίπεδο ανάλυσης της συμμόρφωσης των ορισθέντων φορέων προς τα κριτήρια ορισμού. Οι ανεξάρτητοι ελεγκτικοί φορείς καλούνται να επεκτείνουν και να εμπλουτίσουν τον κατάλογο σημείων ελέγχου σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες τους. Ο ανεξάρτητος φορέας ελέγχου πρέπει να τηρεί πλήρη διαδρομή ελέγχου των εργασιών που εκτελούνται, συμπεριλαμβανομένων του προγραμματισμού του ελέγχου, των εγγράφων που λαμβάνονται, των εγγράφων εργασίας, των καταλόγων σημείων ελέγχου που χρησιμοποιούνται και λεπτομερειών των διαδικασιών αντιπαράθεσης. Βάσει των λεπτομερών ερωτήσεων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο σημείων ελέγχου, ο ανεξάρτητος ελεγκτικός φορέας οφείλει να καταλήξει σε συνολικά συμπεράσματα για τη διαχειριστική αρχή και την αρχή πιστοποίησης. Στη συνέχεια, τα συμπεράσματα αυτά πρέπει να μεταφερθούν στο σχετικό μέρος της έκθεσης ώστε να διατυπωθεί ένα συνολικό συμπέρασμα. Το συνολικό συμπέρασμα θα αποτελέσει τη βάση επί της οποίας ο ανεξάρτητος ελεγκτικός φορέας θα υπογράψει την έκθεση και τη γνώμη του σχετικά με τη συμμόρφωση των εν λόγω φορέων προς τα κριτήρια ορισμού. Στις περιπτώσεις στις οποίες τα καθήκοντα της διαχειριστικής αρχής και της αρχής πιστοποίησης συγχωνεύονται βάσει του άρθρου 123 παράγραφος 3 ΚΚΔ ή στις οποίες η αρχή ελέγχου αποτελεί μέρος της ίδιας δημόσιας αρχής ή φορέα με τη διαχειριστική αρχή βάσει του άρθρου 123 παράγραφος 5 ΚΚΔ, ο ανεξάρτητος ελεγκτικός φορέας πρέπει να αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζεται η αρχή του διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων. Παρότι η κοινοποίηση του ορισμού αφορά μόνον τις διαχειριστικές αρχές και τις αρχές πιστοποίησης, στις περιπτώσεις στις οποίες οι φορείς αυτοί αναθέτουν καθήκοντα σε ενδιάμεσους φορείς, πρέπει να διασφαλίζουν ότι διαθέτουν κατάλληλες διαδικασίες για την 10/77

11 EGESIF_ final 18/12/2014 εποπτεία της αποτελεσματικότητας των καθηκόντων που αναθέτουν. Στις περιπτώσεις αυτές, οι σχετικές συμφωνίες μεταξύ της διαχειριστικής αρχής ή της αρχής πιστοποίησης και των ενδιάμεσων φορέων πρέπει να καταγράφονται σε επίσημο έγγραφο. Ο ανεξάρτητος ελεγκτικός φορέας θα πρέπει να εξασφαλίζει βεβαιότητα όσον αφορά την επάρκεια της συγκρότησης των συστημάτων που σχετίζονται με τα εν λόγω καθήκοντα σε επίπεδο ενδιάμεσου φορέα 6. Ο ανεξάρτητος ελεγκτικός φορέας πρέπει να είναι σε θέση να το πράττει αυτό ελέγχοντας την αξιολόγηση του ενδιάμεσου φορέα που έχει διενεργήσει η διαχειριστική αρχή ή/και η αρχή πιστοποίησης σε συνδυασμό με ορισμένες πρόσθετες δοκιμές σε επίπεδο ενδιάμεσου φορέα, ενδεχομένως σε δειγματοληπτική βάση. Για προγράμματα στο πλαίσιο της ΕΕΣ, τα κράτη μέλη που συμμετέχουν σε πρόγραμμα συνεργασίας μπορούν να χρησιμοποιούν ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας, κυρίως αναθέτοντάς του τις αρμοδιότητες της διαχειριστικής αρχής. Το έργο του ανεξάρτητου ελεγκτικού φορέα πρέπει να καλύπτει τα καθήκοντα που ανατίθενται στους εν λόγω φορείς και σε άλλους παράγοντες (ελεγκτές, κοινή γραμματεία, εθνικές αρχές, όπου συντρέχει περίπτωση) οι οποίοι συμμετέχουν στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Σε περιπτώσεις στις οποίες το κράτος μέλος ή η διαχειριστική αρχή έχει αναθέσει τη διαχείριση μέρους ενός προγράμματος σε ενδιάμεσο φορέα μέσω γραπτής συμφωνίας μεταξύ του ενδιάμεσου φορέα και του κράτους μέλους ή της διαχειριστικής αρχής («συνολική επιχορήγηση») βάσει του άρθρου 123 παράγραφος 7 ΚΚΔ, ο ανεξάρτητος ελεγκτικός φορέας θα πρέπει να εξετάζει επίσης κατά πόσον το κράτος μέλος ή η διαχειριστική αρχή έχει εξασφαλίσει από τον ενδιάμεσο φορέα τις εγγυήσεις της φερεγγυότητας και των ικανοτήτων του στον οικείο τομέα καθώς και της ικανότητάς του στη διοικητική και δημοσιονομική διαχείριση. Ο ανεξάρτητος ελεγκτικός φορέας πρέπει να περιγράφει στην έκθεση την εμβέλεια και το αντικείμενο των εργασιών που εκτέλεσε και τη μέθοδο που εφάρμοσε για να καταλήξει στα συμπεράσματά του σχετικά με τα καθήκοντα που ανατέθηκαν στους ενδιάμεσους φορείς στο σύνολό τους Μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης Βάσει του σημείου 3.A.vi) του παραρτήματος XIII του ΚΚΔ, για τους σκοπούς του ορισμού, η διαχειριστική αρχή πρέπει να διαθέτει διαδικασίες για την εφαρμογή αποτελεσματικών και αναλογικών μέτρων καταπολέμησης της απάτης. Στις διαδικασίες πρέπει να περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 125 παράγραφος 4 στοιχείο γ) ΚΚΔ, οι οποίες προβλέπουν ότι η διαχειριστική αρχή πρέπει να θέτει σε εφαρμογή αποτελεσματικά και αναλογικά μέτρα καταπολέμησης της απάτης, λαμβάνοντας υπόψη τους εντοπισθέντες κινδύνους. Εν προκειμένω, η Επιτροπή έχει εκδώσει έγγραφο καθοδήγησης 7 για να βοηθήσει τα κράτη μέλη. Παρότι δεν υπάρχει απαίτηση η οποία να προβλέπει ότι η αξιολόγηση του κινδύνου απάτης πρέπει να διενεργείται πριν από τον ορισμό της διαχειριστικής αρχής, συνιστάται στις διαδικασίες να καθορίζεται τόσο ο χρόνος διενέργειας της αρχικής αξιολόγησης του κινδύνου, η οποία πρέπει να πραγματοποιείται σε πολύ αρχικό στάδιο της εφαρμογής του προγράμματος και σε κάθε περίπτωση πριν από την επεξεργασία των πληρωμών προς τους δικαιούχους από το σύστημα, όσο και η αναμενόμενη συχνότητα επικαιροποίησης της 6 7 Συμπεριλαμβανομένων των «αστικών αρχών» που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφοι 4 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1301/2013. Έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με την αξιολόγηση του κινδύνου απάτης και τα αποτελεσματικά και αναλογικά μέτρα καταπολέμησης της απάτης (EGESIF_ της ). 11/77

12 EGESIF_ final 18/12/2014 αξιολόγησης κινδύνου. Οι διαδικασίες για την εφαρμογή αποτελεσματικών και αναλογικών μέτρων καταπολέμησης της απάτης πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με τα ακόλουθα: τον χρόνο διενέργειας της αξιολόγησης του κινδύνου απάτης, τον υπεύθυνο για τη διενέργεια της αξιολόγησης κινδύνου και τον υπεύθυνο για την επακόλουθη ανάπτυξη των απαραίτητων μέτρων για την καταπολέμηση της απάτης. Όσον αφορά την αξιολόγηση του κινδύνου απάτης, το προαναφερόμενο έγγραφο καθοδήγησης αποτελεί ένα εργαλείο για τον εντοπισμό ειδικών κινδύνων απάτης που σχετίζονται με τρεις διαδικασίες και συγκεκριμένα με i) την επιλογή υποψηφίων, ii) την υλοποίηση και την επαλήθευση των πράξεων και iii) την πιστοποίηση και τις πληρωμές. Στο αποτέλεσμα της αξιολόγησης του κινδύνου απάτης πρέπει να προσδιορίζονται οι ειδικοί κίνδυνοι για τους οποίους η αξιολόγηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα για τη μείωση σε αποδεκτό επίπεδο του συνδυασμού της πιθανότητας εμφάνισης και του αντίκτυπου δυνητικά παράνομης δραστηριότητας, καθώς και οι αντίστοιχοι έλεγχοι που κρίνονται απαραίτητοι για τον μετριασμό του κινδύνου (μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης). Η εν λόγω αξιολόγηση του κινδύνου πρέπει να επαναλαμβάνεται κατά τη διάρκεια της περιόδου ενώ η συχνότητά της θα εξαρτάται από τα επίπεδα κινδύνου και τις περιπτώσεις στις οποίες όντως εντοπίστηκε απάτη. Τα μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης πρέπει να ενσωματώνονται στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Η αξιολόγηση του κινδύνου απάτης θα αποτελέσει τη βάση για την αντιμετώπιση τυχόν αδυναμιών μέσω της επιλογής αποτελεσματικών και αναλογικών μέτρων καταπολέμησης της απάτης. Αυτά προσαρτώνται στο προαναφερόμενο έγγραφο καθοδήγησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το συμπέρασμα μπορεί να είναι ότι οι περισσότεροι εναπομένοντες κίνδυνοι έχουν αντιμετωπιστεί και ότι, ως εκ τούτου, δεν απαιτούνται πρόσθετα μέτρα, ή απαιτούνται ελάχιστα πρόσθετα μέτρα, για την καταπολέμηση της απάτης. Επομένως, το προτεινόμενο εργαλείο αξιολόγησης κινδύνου είναι χρήσιμο για την τεκμηρίωση της διαδικασίας αξιολόγησης και των συμπερασμάτων για τους σκοπούς μελλοντικής επανεξέτασης και επικαιροποιήσεων Έκθεση και γνώμη σχετικά με τη συμμόρφωση των αρχών που έχουν οριστεί προς τα κριτήρια ορισμού Βάσει του άρθρου 124 παράγραφος 2 ΚΚΔ, ο ανεξάρτητος ελεγκτικός φορέας εκπονεί την έκθεση και τη γνώμη σχετικά με τη συμμόρφωση των αρχών που έχουν οριστεί προς τα κριτήρια ορισμού. Υποδείγματα για την έκθεση και την ελεγκτική γνώμη του ανεξάρτητου ελεγκτικού φορέα παρατίθενται στα παραρτήματα IV και V του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2014 της 22ας Σεπτεμβρίου Το υπόδειγμα έκθεσης περιλαμβάνει τρεις ενότητες, και ειδικότερα i) εισαγωγή, ii) ενότητα στην οποία περιγράφονται η μεθοδολογία και η εμβέλεια της διαδικασίας και iii) τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για κάθε αρχή/φορέα/σύστημα. Η έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτικού φορέα πρέπει να βασίζεται στα σχετικά συμπεράσματα κάθε μέρους του καταλόγου σημείων ελέγχων της αξιολόγησης του ορισμού. Το συνολικό συμπέρασμα θα αποτελεί τη βάση της γνώμης. Η διαχειριστική αρχή και η αρχή πιστοποίησης πρέπει να επιδιώκουν την επίλυση όλων των εκκρεμών ζητημάτων ώστε να καθίσταται δυνατή η έκδοση από τον ανεξάρτητο ελεγκτικό φορέα γνώμης χωρίς επιφύλαξη. Ο ανεξάρτητος ελεγκτικός φορέας θα πρέπει να χρησιμοποιεί την επαγγελματική του κρίση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και της 12/77

13 EGESIF_ final 18/12/2014 σοβαρότητας τυχόν αδυναμιών που εντοπίστηκαν προκειμένου να παρέχει κατάλληλη ελεγκτική γνώμη. Οι κάτωθι κατευθύνσεις μπορούν να λαμβάνονται υπόψη: o Η μη συμμόρφωση προς ένα ή περισσότερα κριτήρια ορισμού τα οποία σχετίζονται με βασικές απαιτήσεις του συστήματος πρέπει να συνεπάγεται γνώμη με επιφύλαξη ή αρνητική γνώμη. Τα κριτήρια ορισμού παρατίθενται στο παράρτημα 2 και συνδέονται με τις σχετικές βασικές απαιτήσεις 8 του παραρτήματος 4. o Σε περίπτωση μερικής συμμόρφωσης προς ένα ή περισσότερα κριτήρια ορισμού τα οποία σχετίζονται με βασικές απαιτήσεις του συστήματος, ο ανεξάρτητος ελεγκτικός φορέας πρέπει να αξιολογεί τη σοβαρότητα και την έκταση των εν λόγω αδυναμιών και να αποφασίζει κατά πόσον θα διατυπώσει γνώμη με επιφύλαξη ή αρνητική γνώμη. Αρνητική γνώμη πρέπει να εκδίδεται όταν ο ανεξάρτητος ελεγκτικός φορέας θεωρεί ότι το πλήθος και η σοβαρότητα των αδυναμιών όσον αφορά βασικές απαιτήσεις των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, συνεπάγονται ευρεία μη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του ΚΚΔ και ειδικότερα των άρθρων 72, 125 και 126. Σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά ελεγκτικά πρότυπα, ο ανεξάρτητος ελεγκτικός φορέας μπορεί να συμπεριλάβει στην ελεγκτική γνώμη που εκδίδει παράγραφο έμφασης επί ειδικού θέματος, χωρίς να διατυπώσει γνώμη με επιφύλαξη ως προς το συγκεκριμένο θέμα. Σύμφωνα με το άρθρο 32, ο ΚΕΚ, όσον αφορά τις πληροφορίες σχετικά με καταχωριζόμενα και αποθηκευόμενα δεδομένα που αναφέρονται στο παράρτημα III του ΚΕΚ, εφαρμόζεται είτε από την 1η Δεκεμβρίου 2014 είτε από την 1η Ιουλίου Επομένως, η γνώμη του ανεξάρτητου ελεγκτικού φορέα, εάν εκδοθεί πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2014, μπορεί να είναι χωρίς επιφύλαξη ακόμη και εάν το ηλεκτρονικό σύστημα λογιστικής και πληροφοριών δεν έχει διαμορφωθεί πλήρως κατά τον χρόνο έκδοσης της ελεγκτικής γνώμης σχετικά με τον ορισμό. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, στη γνώμη του ανεξάρτητου ελεγκτικού φορέα πρέπει να συμπεριληφθεί παράγραφος έμφασης επί ειδικού θέματος. Τη δημιουργία του συστήματος ΤΠ πρέπει να παρακολουθεί ο φορέας που είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση του ορισμού Απόφαση ορισμού Βάσει του άρθρου 124 παράγραφος 1 του ΚΚΔ, το κράτος μέλος πρέπει να ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με την ημερομηνία και τη μορφή των ορισμών, που πραγματοποιούνται στο κατάλληλο επίπεδο, της διαχειριστικής αρχής και, κατά περίπτωση, της αρχής πιστοποίησης. Ο ορισμός βασίζεται στην έκθεση και στη γνώμη του ανεξάρτητου ελεγκτικού φορέα. Εάν η γνώμη του ανεξάρτητου ελεγκτικού φορέα σχετικά με τη διαχειριστική αρχή ή/και την αρχή πιστοποίησης: είναι αρνητική ή περιλαμβάνει επιφύλαξη, το κράτος μέλος δεν πρέπει να ορίσει τον συγκεκριμένο φορέα διατυπώνεται χωρίς επιφύλαξη, το κράτος μέλος πρέπει να ορίσει τον (τους) φορέα (φορείς). 8 Έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με μια κοινή μεθοδολογία για την αξιολόγηση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου στα κράτη μέλη (EGESIF_ ). 13/77

14 EGESIF_ final 18/12/ Διεκπεραίωση ενδιάμεσων πληρωμών Κατά την περίοδο , για την καταβολή από την Επιτροπή της πρώτης ενδιάμεσης πληρωμής για ένα πρόγραμμα προϋπόθεση αποτελούσε ο έλεγχος και η αποδοχή από την Επιτροπή της αξιολόγησης συμμόρφωσης. Η διαδικασία ορισμού για την περίοδο είναι πιο απλή, καθώς δεν απαιτείται καμία ειδική έγκριση της διαδικασίας ορισμού από την Επιτροπή, και οι ενδιάμεσες πληρωμές μπορούν να αρχίσουν να πραγματοποιούνται μόλις οι διαχειριστικές αρχές και οι αρχές πιστοποίησης οριστούν και το κράτος μέλος κοινοποιήσει στην Επιτροπή την επίσημη απόφαση ορισμού κατόπιν έγκρισης του προγράμματος (άρθρο 124 παράγραφος 1 ΚΚΔ) Παρακολούθηση του ορισμού Το άρθρο 124 ΚΚΔ προβλέπει την υποχρέωση των κρατών μελών να παρακολουθούν τους ορισθέντες φορείς (δηλαδή, τη διαχειριστική αρχή και την αρχή πιστοποίησης) καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου. Τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίζουν τον αρμόδιο για την παρακολούθηση φορέα. Για προγράμματα στο πλαίσιο της ΕΕΣ, το στοιχείο αυτό απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή λόγω των συνήθως σύνθετων υφιστάμενων συστημάτων και της ποικιλίας των παραγόντων. Θα πρέπει να εφαρμόζονται ρυθμίσεις με τις οποίες να διασφαλίζεται ότι ο φορέας που είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση του ορισμού έχει επαρκή πρόσβαση σε όλες τις συναφείς εκθέσεις, οι οποίες του παρέχονται, συμπεριλαμβανομένων εκθέσεων ελέγχου και εκθέσεων σχετικά με τις διαχειριστικές επαληθεύσεις, ώστε να είναι σε θέση να επιτελεί δεόντως τα καθήκοντα παρακολούθησης. Βάσει του άρθρου 124 παράγραφος 5 ΚΚΔ, κατά την υλοποίηση του προγράμματος, σε περίπτωση που τα αποτελέσματα των λογιστικών και άλλων ελέγχων δείχνουν ότι αρχή που έχει οριστεί δεν πληροί πλέον τα κριτήρια ορισμού, το κράτος μέλος πρέπει να καθορίζει, στο κατάλληλο επίπεδο και ανάλογα με τη σοβαρότητα του προβλήματος, περίοδο συμμόρφωσης κατά την οποία πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα. Αυτό περιλαμβάνει περιπτώσεις στις οποίες δεν πληρούνται πλέον τα κριτήρια ορισμού όσον αφορά τα καθήκοντα που αναθέτει η διαχειριστική αρχή ή η αρχή πιστοποίησης σε ενδιάμεσους φορείς. Σε περίπτωση που η αρχή που έχει οριστεί δεν υλοποιήσει τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα εντός της περιόδου συμμόρφωσης, επιβάλλεται παύση του ορισμού της από το ίδιο το κράτος μέλος. Το κράτος μέλος πρέπει να ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την Επιτροπή στην περίπτωση που ορισθείσα αρχή υπαχθεί σε περίοδο συμμόρφωσης, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη περίοδο συμμόρφωσης, τα κριτήρια ορισμού τα οποία δεν πληρούνται, όταν τερματισθεί η περίοδος συμμόρφωσης μετά την εφαρμογή των διορθωτικών μέτρων, καθώς και όταν επιβάλλεται παύση του ορισμού της αρχής. Η γνωστοποίηση υπαγωγής της ορισθείσας αρχής σε περίοδο συμμόρφωσης από το κράτος μέλος, με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 83 ΚΚΔ, δεν αποτελεί λόγο διακοπής από την Επιτροπή της επεξεργασίας των αιτήσεων για ενδιάμεσες πληρωμές. Βάσει του άρθρου 124 παράγραφος 6 ΚΚΔ, όταν τερματίζεται ο ορισμός μίας διαχειριστικής αρχής ή μίας αρχής πιστοποίησης, το κράτος μέλος πρέπει να ορίσει νέο φορέα ο οποίος θα αναλάβει, μετά τον ορισμό του, τα καθήκοντα της αντίστοιχης αρχής. Η νέα αρχή ορίζεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ορίστηκε η αρχική διαχειριστική αρχή ή αρχή πιστοποίησης, με την εκπόνηση νέας περιγραφής συστήματος και αξιολόγησης από τον ανεξάρτητο ελεγκτικό φορέα, όπως περιγράφεται ανωτέρω. 14/77

15 EGESIF_ final 18/12/2014 Κατά την υλοποίηση προγράμματος, εάν η διαχειριστική αρχή ή η αρχή πιστοποίησης αναθέσει καθήκοντα σε νέο ενδιάμεσο φορέα δεν υφίσταται απαίτηση εκ νέου κοινοποίησης του ορισμού της διαχειριστικής αρχής ή της αρχής πιστοποίησης. Ωστόσο, ο φορέας που είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση του ορισμού θα πρέπει να παρακολουθεί ότι οι συγκεκριμένοι φορείς εξακολουθούν να πληρούν τα κριτήρια ορισμού ύστερα από τέτοιου είδους μεταβολές. Όπως αναφέρεται στο τμήμα 8, οι σχετικές συμφωνίες μεταξύ της διαχειριστικής αρχής ή της αρχής πιστοποίησης και κάθε νέου ενδιάμεσου φορέα θα πρέπει να καταγράφονται σε επίσημο έγγραφο. Ο αρμόδιος για την παρακολούθηση του ορισμού φορέας θα πρέπει να βεβαιώνεται για την καταλληλότητα της διαμόρφωσης των συστημάτων που σχετίζονται με τα καθήκοντα που ανατίθενται στον νέο ενδιάμεσο φορέα και αυτό θα πρέπει να επαληθεύεται από την αρχή ελέγχου στο πλαίσιο του ελεγκτικού έργου της όσον αφορά το σύστημα. Η διαχειριστική αρχή ή η αρχή πιστοποίησης πρέπει να κοινοποιούν αμέσως στην αρχή ελέγχου τον ορισμό κάθε νέου ενδιάμεσου φορέα. Στη συνέχεια, η αρχή ελέγχου πρέπει να αξιολογεί τους κινδύνους που σχετίζονται με τον νέο ενδιάμεσο φορέα και να αναθεωρεί ανάλογα τη στρατηγική λογιστικού ελέγχου με στόχο την εξασφάλιση βεβαιότητας σχετικά με τη συνεχιζόμενη συμμόρφωση της διαχειριστικής αρχής ή της αρχής πιστοποίησης προς τα κριτήρια συμμόρφωσης όσον αφορά τα καθήκοντα που ανατίθενται στον νέο ενδιάμεσο φορέα. 15/77

16 EGESIF_ final 18/12/2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΡΙΣΜΟΥ Χρονοδιάγραμμα : Ορισμός Έγκριση του ΕΠ Ορισμός (Κοινοποίηση στην Επιτροπή πριν από την 1η αίτηση πληρωμής) Άρθρο 124 παράγραφος 1 1 μήνας μετά την κοινοποίηση 2 μήνες μετά την κοινοποίηση Το κράτος μέλος ορίζει: διαχειριστική αρχή (ΔΑ) άρθρο 123 παράγραφος 1 αρχή πιστοποίησης (ΑΠ) άρθρο 123 παράγραφος 2 αρχή ελέγχου (ΑΕ)* άρθρο 123 παράγραφος 4 ενδιάμεσους φορείς (ΕΦ) άρθρο 123 παράγραφος 6 * μπορεί να είναι ο ΑΕΦ (ανεξάρτητος ελεγκτικός φορέας) Περιγραφή καθηκόντων και διαδικασιών ΔΑ/ΑΠ που πρέπει να υποβληθεί στον ΑΕΦ, άρθρο 124 παράγραφος 2 Για ΕΠ > 250 εκατ. (για ΕΤΘΑ: ΕΠ> 100 εκατ. ), και βάσει αξιολόγησης κινδύνου Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει τη γνώμη + την έκθεση του ΑΕΦ + ΣΔΕ εντός προθεσμίας 1 μηνός από την κοινοποίηση Εάν: - ΕΠ > 250 εκατ. (για ΕΤΘΑ: ΕΠ> 100 εκατ. ), και - Υπάρχουν σημαντικές μεταβολές στο ΣΔΕ σε σύγκριση με την περίοδο Η Επιτροπή έχει στη διάθεσή της 2 μήνες για την υποβολή παρατηρήσεων στο κράτος μέλος Το κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει τη γνώμη +την έκθεση του ΑΕΦ + ΣΔΕ εντός προθεσμίας 2 μηνών από την κοινοποίηση Η Επιτροπή έχει στη διάθεσή της 3 μήνες για την υποβολή παρατηρήσεων στο κράτος μέλος Στρατηγική λογιστικού ελέγχου Η αρχή ελέγχου καταρτίζει τη στρατηγική λογιστικού ελέγχου (εντός 8 μηνών από την έγκριση του ΕΠ) άρθρο 127 παράγραφος 4 16/77

17 EGESIF_ final 18/12/ /77

18 EGESIF_ final 18/12/2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1. Περιβάλλον εσωτερικού ελέγχου i) Ύπαρξη οργανωτικής δομής που καλύπτει τις λειτουργίες της διαχειριστικής αρχής και της αρχής πιστοποίησης, καθώς και την κατανομή αρμοδιοτήτων στο εσωτερικό καθεμίας, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τηρείται η αρχή του διαχωρισμού καθηκόντων, κατά περίπτωση. ii) Πλαίσιο για την εξασφάλιση, σε περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων σε ενδιάμεσους φορείς, του ορισμού των αντίστοιχων ευθυνών και υποχρεώσεών τους, την επαλήθευση της ικανότητάς τους να εκτελούν τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί και της ύπαρξης διαδικασιών υποβολής εκθέσεων. iii) Διαδικασίες υποβολής εκθέσεων και παρακολούθησης σχετικά με παρατυπίες και με την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. iv) Σχέδιο κατανομής των κατάλληλων ανθρώπινων πόρων με τις απαραίτητες τεχνικές ικανότητες, σε διάφορα επίπεδα και για διαφορετικά καθήκοντα εντός του οργανισμού. 2. Διαχείριση κινδύνων Λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, πλαίσιο που εξασφαλίζει ότι όταν είναι απαραίτητο, και ιδίως σε περίπτωση σημαντικής τροποποίησης των δραστηριοτήτων, πραγματοποιείται η κατάλληλη διαχείριση κινδύνου (π.χ. συστήματα διαχείρισης και ελέγχου). 3. Δραστηριότητες διαχείρισης και ελέγχου Α. Διαχειριστική αρχή i) Διαδικασίες που αφορούν τις αιτήσεις για επιχορηγήσεις, την αξιολόγηση των αιτήσεων, την επιλογή για χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων οδηγιών και καθοδήγησης που εξασφαλίζει τη συμβολή των πράξεων στην επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων και αποτελεσμάτων των αντίστοιχων αξόνων προτεραιοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 παράγραφος 3 στοιχείο α) σημείο i) του ΚΚΔ. ii) Διαδικασίες για τις διαχειριστικές επαληθεύσεις, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών επαληθεύσεων σε ό,τι αφορά κάθε αίτηση επιστροφής από τους δικαιούχους και τις επιτόπιες επαληθεύσεις των πράξεων. iii) Διαδικασίες για την επεξεργασία των αιτήσεων επιστροφής από τους δικαιούχους και την εξουσιοδότηση των πληρωμών. iv) Διαδικασίες με τις οποίες ένα σύστημα συλλέγει, καταγράφει και αποθηκεύει σε ηλεκτρονική μορφή δεδομένα για κάθε πράξη, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, δεδομένων για μεμονωμένους συμμετέχοντες και κατανομή των δεδομένων σχετικά με τους δείκτες ανά φύλο όταν απαιτείται, και εξασφαλίζει ότι η ασφάλεια του συστήματος συμμορφώνεται με τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα. v) Διαδικασίες που θεσπίζει η διαχειριστική αρχή για να εξασφαλίσει ότι οι δικαιούχοι τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστημα είτε επαρκή λογιστική κωδικοποίηση για όλες τις συναλλαγές που αφορούν μια πράξη. vi) Διαδικασίες για να τεθούν σε εφαρμογή αποτελεσματικά και αναλογικά μέτρα καταπολέμησης της απάτης. Σελίδα 18 από 77

19 EGESIF_ final 18/12/2014 vii) Διαδικασίες για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής του ελέγχου και συστήματος αρχειοθέτησης. viii) Διαδικασίες για την κατάρτιση της διαχειριστικής δήλωσης αξιοπιστίας, της έκθεσης με θέμα τους διενεργηθέντες ελέγχους και τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν, καθώς και της ετήσιας σύνοψης σχετικά με τους τελικούς λογιστικούς και άλλους ελέγχους. ix) Διαδικασίες για την εξασφάλιση ότι παρέχεται στον δικαιούχο έγγραφο όπου καθορίζονται οι προϋποθέσεις στήριξης για κάθε πράξη. Β. Αρχή πιστοποίησης i) Διαδικασίες για την πιστοποίηση των αιτήσεων ενδιάμεσης πληρωμής στην Επιτροπή. ii) Διαδικασίες για την κατάρτιση των λογαριασμών και την πιστοποίηση της αυθεντικότητας, της ακεραιότητας και της ακρίβειάς τους, καθώς και της συμμόρφωσης των δαπανών με τους εφαρμοστέους κανόνες της Ένωσης και τους εθνικούς κανόνες λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα όλων των ελέγχων. iii) Διαδικασίες για την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής του ελέγχου με την τήρηση λογιστικών εγγραφών, συμπεριλαμβανομένων των προς ανάκτηση ποσών, των ανακτηθέντων ποσών και των ποσών που ανακλήθηκαν για κάθε πράξη σε ηλεκτρονική μορφή. iv) Διαδικασίες, όπου κρίνεται σκόπιμο, για την εξασφάλιση ότι λαμβάνει επαρκείς πληροφορίες από τη διαχειριστική αρχή σχετικά με τις επαληθεύσεις που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν από την ελεγκτική αρχή ή υπό την ευθύνη της. 4. Παρακολούθηση Α. Διαχειριστική αρχή i) Διαδικασίες για τη στήριξη του έργου της επιτροπής παρακολούθησης. ii) Διαδικασίες για την κατάρτιση και την υποβολή στην Επιτροπή ετήσιων και τελικών εκθέσεων εφαρμογής. Β. Αρχή πιστοποίησης i) Διαδικασίες σχετικά με την εκπλήρωση των καθηκόντων της όσον αφορά την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των διαχειριστικών επαληθεύσεων και των αποτελεσμάτων των ελέγχων που πραγματοποιούνται από την αρχή ελέγχου ή υπό την ευθύνη της, πριν από την υποβολή αιτήσεων πληρωμής στην Επιτροπή. Σελίδα 19 από 77

20 EGESIF_ final 18/12/2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013 [ηη/μμ/εε] ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Κράτος μέλος/περιφέρεια: Κοινός κωδικός αναγνώρισης (CCI): Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Ημερομηνία επίσημης υποβολής της δέσμης εγγράφων που αφορούν τον ορισμό από το κράτος μέλος στον ανεξάρτητο ελεγκτικό φορέα (εφεξής, ΑΕΦ): Συντάχθηκε από: (υπογραφή, ημερομηνία) Αναθεωρήθηκε από: (υπογραφή, ημερομηνία) Σελίδα 20 από 77

21 EGESIF_ final 18/12/2014 Εισαγωγή Σκοπός της χρησιμοποίησης του καταλόγου σημείων ελέγχου Οι αναφερόμενοι στα άρθρα 123 και 124 ΚΚΔ και στο άρθρο 21 ΕΕΣ ορισμοί πρέπει να βασίζονται σε έκθεση και γνώμη ΑΕΦ που αξιολογεί τη συμμόρφωση των αρχών προς τα κριτήρια που αφορούν το περιβάλλον εσωτερικού ελέγχου, τη διαχείριση των κινδύνων, τις δραστηριότητες διαχείρισης και ελέγχου και την παρακολούθηση, όπως αναφέρονται στο παράρτημα ΧΙΙΙ. Συνιστάται η χρήση του παρόντος καταλόγου σημείων ελέγχου από τον ΑΕΦ [ΑΕΦ] για την υποστήριξη και την καθοδήγηση των ελεγκτικών εργασιών του όσον αφορά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των αρχών που έχουν οριστεί προς τα κριτήρια ορισμού. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης ο ΑΕΦ πρέπει να εκτελεί το έργο του λαμβάνοντας υπόψη διεθνώς αποδεκτά ελεγκτικά πρότυπα. Ο κατάλογος σημείων ελέγχου μπορεί να προσαρμοστεί σε ειδικές περιστάσεις για το καλυπτόμενο πρόγραμμα, κατά περίπτωση. Ο κατάλογος σημείων ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης κατά την εκπόνηση της περιγραφής του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου (ΣΔΕ) ως εργαλείο αυτοαξιολόγησης. Αξιολόγηση συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου κατ' ουσίαν όμοιων με εκείνων της προηγούμενης περιόδου Εφόσον ο ΑΕΦ καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το τμήμα του ΣΔΕ που αφορά τη διαχειριστική αρχή ή την αρχή πιστοποίησης είναι κατ ουσίαν ίδιο με αυτό της προηγούμενης περιόδου και ότι τεκμηριώνεται, βάσει ελεγκτικών εργασιών που επιτελέσθηκαν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, η ουσιαστική λειτουργία του κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, δύναται να συμπεράνει ότι τα σχετικά κριτήρια πληρούνται χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες ελεγκτικές εργασίες. Ο ΑΕΦ πρέπει να τεκμηριώνει δεόντως το συμπέρασμά του εν προκειμένω. Τερματισμός του ορισμού φορέα Βάσει του άρθρου 124 παράγραφος 6 ΚΚΔ σχετικά με τον τερματισμό του ορισμού διαχειριστικής αρχής ή αρχής πιστοποίησης, ο ΑΕΦ θα πρέπει να διενεργεί το ίδιο είδος αξιολόγησης της συμμόρφωσης του νέου φορέα που ορίζεται προς τα κριτήρια ορισμού. Βασικές απαιτήσεις του συστήματος η μη συμμόρφωση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αρνητική γνώμη Η μη συμμόρφωση προς ένα ή περισσότερα κριτήρια ορισμού τα οποία σχετίζονται με βασικές απαιτήσεις του συστήματος πρέπει να συνεπάγεται γνώμη με επιφύλαξη ή αρνητική γνώμη. Σε περίπτωση μερικής συμμόρφωσης προς ένα ή περισσότερα κριτήρια ορισμού τα οποία σχετίζονται με βασικές απαιτήσεις του συστήματος, ο ΑΕΦ πρέπει να αξιολογεί τη σοβαρότητα και την έκταση των εν λόγω αδυναμιών και να αποφασίζει κατά πόσον θα διατυπώσει γνώμη με επιφύλαξη ή αρνητική γνώμη. Βασικές απαιτήσεις και κριτήρια αξιολόγησης που συνδέονται με τα κριτήρια ορισμού Στο παράρτημα 4 παρατίθενται οι βασικές απαιτήσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης που συνδέονται με τα κριτήρια ορισμού. Η αρίθμηση της αξιολόγησης που χρησιμοποιείται στο παράρτημα 5 χρησιμοποιείται επίσης στη στήλη 2 του παρόντος καταλόγου σημείων ελέγχων, κατά περίπτωση, κάτω από κάθε ερώτηση. Σελίδα 21 από 77

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Το εργαλείο καλύπτει τρεις βασικές διαδικασίες σε τρεις ενότητες:

1.1. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Το εργαλείο καλύπτει τρεις βασικές διαδικασίες σε τρεις ενότητες: 1.1. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παράρτημα 1 Το εργαλείο καλύπτει τρεις βασικές διαδικασίες σε τρεις ενότητες: επιλογή υποψηφίων (φύλλο εργασίας 1 του λογιστικού φύλλου) υλοποίηση των έργων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης / Εθνική Αρχή Συντονισμού Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα παρουσίασης Α. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 10138 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 255/59

28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 255/59 28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 255/59 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 908/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Γενικοί έλεγχοι Ενδεχόμενη επανεξέταση από δευτερεύουσα επιτροπή μεμονωμένων αποφάσεων ή δείγματος των αποφάσεων που ελήφθησαν από την επιτροπή αξιολόγησης Κατάλληλα μαθήματα κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την. προγραμματική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την. προγραμματική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά θέματα συνεργασιών μπορούν να αναφέρονται σε θέματα:

Ενδεικτικά θέματα συνεργασιών μπορούν να αναφέρονται σε θέματα: Π6 ΑΞΟΝΑΣ 2-ΜΕΤΡΟ 2 Ενδεικτικά θέματα συνεργασιών μπορούν να αναφέρονται σε θέματα: αγροτικού τουρισμού (προώθηση κοινών τουριστικών πακέτων, διοργάνωση κοινών δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού κ.λπ),

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΩΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Αθήνα, 30

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 25.7.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 25.7.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.7.2014 C(2014) 5136 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25.7.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 όσον αφορά τον ορισμό

Διαβάστε περισσότερα

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ 10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Σεπτεμβρίου 2006 για τον καθορισμό κατευθυντήριων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3614/03-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 2013

ΝΟΜΟΣ 3614/03-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 2013 ΝΟΜΟΣ 3614/03-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 2013 ΦΕΚ 267/Α /3.12.2007 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020. 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020. 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015 Διαχειριστική ικανότητα δικαιούχων στη νέα προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 371/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 155(Ι)/2012 Αρ. 4363, 9.11.2012 155(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2008 Προοίμιο. Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.5.2014 L 138/5 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 480/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/95 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 615/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2014 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου Οδηγίες για τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων σχετικά με το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο για τον σκοπό της συλλογής των συντελεστών βάσει των οποίων υπολογίζονται τα

Διαβάστε περισσότερα

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1179/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2012 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ.Πρωτ. : 15638 ΠΡΟΣ:

Αριθμ.Πρωτ. : 15638 ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ. Δ/νση : Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών 28 Τ.Κ. : 264 41 Τ.Θ. : 2502 Πληροφορίες : Αντώνης Δημητρακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΟΥ (ΣΔΕ) ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 58 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ1083/2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 Μάιος 2009 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

26/11/14 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020

26/11/14 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 1 ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑ Α1 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 230/2007 ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΝ Κ. Ο. 2004/54 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/76 25.4.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/656 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται σε πιστωτικά ιδρύματα να συμπεριλαμβάνουν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστές για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ 1. Δεοντολογία και Επαγγελματισμός Σύνολο δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία Banners Προβολή ΠΕΠ-ΑΜΘ σε ηλεκτρονικά μέσα υψηλής επισκεψιμότητας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία Banners Προβολή ΠΕΠ-ΑΜΘ σε ηλεκτρονικά μέσα υψηλής επισκεψιμότητας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή, 22 / 10 / 2008 Αριθ. Πρωτ.: 15691 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα