ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Απόφασης: 31/2015 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Απόφασης: 31/2015 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Απόφασης: 31/2015 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 8 ης / τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διατύπωση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα: Αιτιολόγηση συνέχισης της Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης και Αναθεώρησης Τμημάτων των ΠΕ 3 (Λάκα Ρήγα, Μποκόρου) και 4 (Παλιάγιαννης, Σαλίγκαρος, Ηπειρώτικα, Κακιά Σκάλα) του πρώην Δήμου Μελισσίων και νυν Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης, σε ότι αφορά την θεσμοθέτηση των χρήσεων γης κατ εξαίρεση, σύμφωνα με τις προϋφιστάμενες του Ν. 4269/2014 ΦΕΚ 142 Α διατάξεις, δηλαδή με βάση το Π.Δ. από ΦΕΚ 166 Δ Εισήγηση ΔΠΕ 979/ Δ/νσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας & Λειτουργιών Πόλης. Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πεντέλης, σήμερα 14 Ioυλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης, ύστερα από την υπ αριθμ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, Δημάρχου κ. Δημητρίου Στεργίου Καψάλη, που επιδόθηκε σε καθέναν από τους συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010. Διαπιστώθηκε απαρτία, καθώς από το σύνολο εννέα (9) μελών, ήταν παρόντα επτά (7) συνολικά μέλη, από τα οποία έξι (6) είναι τακτικά μέλη και ένα (1) είναι αναπληρωματικό μέλος, ήτοι : Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ : Α Π Ο Ν Τ Ε Σ : (Αν και νόμιμα προσκλήθηκαν) 1. Στεργίου Καψάλης Δημήτριος, Δήμαρχος 1. Κεχαγιά Δήμητρα, Αντιπρόεδρος Πρόεδρος 2. Mπούρας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος 2. Κωνσταντάς Σπυρίδων, Τακτικό Μέλος 3. Μουαμελετζής Γεώργιος, Τακτικό Μέλος 3. Παλαιοδήμος Άγγελος, Τακτικό Μέλος 4. Μπούσουλα Χάνου Αρχοντία, Τακτικό Μέλος 5. Kυβέλου Παναγιώτα, Τακτικό Μέλος 6. Σταυρόπουλος Δημήτριος, Τακτικό Μέλος 7. Κιτσούλης Ελευθέριος, Αναπληρωματικό Μέλος (Το αναπληρωματικό μέλος κ. Κιτσούλης Ελευθέριος αναπληρώνει το απόν τακτικό μέλος κ. Παλαιοδήμο Άγγελο). Στη συνεδρίαση παρέστη επίσης ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας & Λειτουργιών Πόλης του Δήμου κ. Ξανθάκος Ιωάννης. Tα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Κουτρελάκου Κωνσταντίνα. Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την υπ αριθ. πρωτ. ΔΠΕ 979/ εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας & Λειτουργιών Πόλης του Δήμου, που έχει ως εξής : «ΘΕΜΑ: Αιτιολόγηση Συνέχισης Μελέτης. Η παρούσα εισήγηση αφορά την αιτιολόγηση συνέχισης της μελέτης σε ότι αφορά τις χρήσεις γης κατ εξαίρεση σύμφωνα με τις προϋφιστάμενες του Ν. 4269/2014/ΦΕΚ 142/Α διατάξεις δηλ. με βάση το Π.Δ. από (ΦΕΚ 166/Δ), σε εφαρμογή του άρθρου 33 παρ. 3β του προαναφερθέντος νόμου 4269/2014 επί της Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης και Αναθεώρησης

2 Τμημάτων των ΠΕ 3 (Λάκα-Ρήγα, Μποκόρου) και 4 (Παλιάγιαννης, Σαλίγκαρος, Ηπειρώτικα, Κακιά Σκάλα) του Π. Δήμου Μελισσίων νυν ΔΚ Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης έχοντας υπόψη και το με αριθμ. πρωτ / σχετικό αίτημα του μελετητή. Αιτιολογικό : Με βάση το άρθρο 33, παρ.3 του Κεφαλαίου Β του N.4269/2014: «Σε εκκρεμείς, κατά τη δημοσίευση του N.4269/2014, διαδικασίες έγκρισης ή τροποποίησης Πολεοδομικών μελετών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13 α, (ως προς τις χρήσεις γης) συνεχίζονται με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου (Β του N.4269/2014) ως εξής: αα) Αιτιολογείται.. β) Κατ εξαίρεση των ανωτέρω εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης ή τροποποίησης Πολεοδομικών μελετών μπορεί να ολοκληρώνονται με τις προϋφιστάμενες διατάξεις υπό τις παρακάτω αναφερόμενες προϋποθέσεις: αα) εκδίδεται σχετική απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αυτό αποφαίνεται αιτιολογημένα για τους ιδιαίτερους λόγους ολοκλήρωσης της μελέτης με τις προϋφιστάμενες διατάξεις και ββ) γνωμοδοτεί σχετικά το αρμόδιο όργανο (ΣΥΠΟΘΑ ή ΚΕΣΥΠΟΘΑ) Ιστορικό : Η Πολεοδομική Μελέτη εκπονείται στα πλαίσια του στα πλαίσια της από (Αρ.Πρ ) σύμβασης μεταξύ του π. Δήμου Μελισσίων (νυν Δήμου Πεντέλης / Δημοτ. Ενότητα Μελισσίων) και του μελετητικού γραφείου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΗΧΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ όπως αυτό υποκαταστάθηκε από τη μελετητική εταιρία «ΦΙΛΩΝ»: Α.ΠΑΝΤΑΖΗΣ-ΠΑΝ.ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. σύμφωνα με την υπ αριθμ. 21/2003 ( ) Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Πεντέλης. Σύμφωνα με το παραπάνω συμφωνητικό η παρούσα μελέτη εκπονείται με βάση τις διατάξεις του Νόμου 2508/1997 στα πλαίσια των τεχνικών προδιαγραφών εκπόνησης πολεοδομικών μελετών όπως αυτές εγκρίθηκαν με την Αποφ-5731/1146/2000, ΦΕΚ-329/Β/ Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και όπως εξειδικεύονται και επακριβώς προσδιορίζονται στο τεύχος «τεχνικών δεδομένων» του φακέλου του συγκεκριμένου έργου. Μέχρι σήμερα έχουν παραδοθεί και εγκριθεί το Α και Β1 στάδια της μελέτης, έχουν εκδικαστεί οι ενστάσεις που υπεβλήθησαν κατά την Α ανάρτηση και βρίσκονται σε φάση εκδίκασης και οι ενστάσεις που υπεβλήθησαν κατά την Β ανάρτηση. Υπολείπεται δηλ. μόνο το Β2 στάδιο της οριστικής μελέτης (διορθώσεις) οπότε υποβάλλεται η πλήρης μελέτη στο ΚΕΣΥΠΟΘΑ και στη συνέχεια εκδίδεται το Π.Δ. έγκρισής της. Με το παρόν προτείνουμε η συνέχιση και ολοκλήρωση της μελέτης να γίνει σε ότι αφορά την θεσμοθέτηση των χρήσεων γης, κατ εξαίρεση σύμφωνα με τις προ-υφιστάμενες του Ν. 4269/2014/ΦΕΚ 142/Α διατάξεις δηλ. με βάση το Π.Δ. από (ΦΕΚ 166/Δ), σε εφαρμογή του άρθρου 33 παραγρ. 3β του προαναφερθέντος νόμου 4269/2014 για τους παρακάτω ιδιαίτερους και σοβαρούς λόγους που τίθενται υπ όψη σας για έγκριση και εισήγησή σας προς το Δημοτικό Συμβούλιο και στη συνέχεια υπ όψη του αρμοδίου ΣΥΠΟΘΑ. Τεκμηρίωση : 1. Τα ιδιαίτερα φυσικά στοιχεία της περιοχής επέκτασης της Δ.Ε. Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης. Το έντονο ανάγλυφο της περιοχής επέκτασης διακόπτεται από μικρές ρεματιές/υφιστάμενα ακόμη υδρορεύματα, καθώς επίσης και από κάποιους πευκόφυτους θύλακες. Για τα ρέματα αυτά προβλέπεται η προστασία με την διατήρηση τους ανοικτά, στη φυσική τους κατάσταση, ώστε να διασφαλιστεί έτσι η συνέχεια του περιαστικού χώρου με τον αστικό, ενώ παράλληλα τα ρέματα να λειτουργούν και ως δίαυλοι ανανέωσης του αερισμού του, εξασφαλίζοντας ιδανικές περιβαλλοντικές συνθήκες για την προβλεπόμενη αστικοποίηση της υπό ένταξη περιοχής. Επίσης σημαντικά στοιχεία για την περιοχή αποτελούν τόσο η ζώνη προστασίας του Πεντελικού Όρους στα βόρεια, όπου επιτρέπονται κατά ζώνη οι χρήσεις που καθορίζονται στο από Π.Δ. (Δ 755), όσο και η ύπαρξη εκτάσεων χαρακτηρισμένων ως δασικών ή αναδασωτέων στα όρια των περιοχών μελέτης, οι οποίες δεν εντάσσονται. Η τόνωση και ο εμπλουτισμός της χλωρίδας των όχθων των ρεμάτων καθώς και των θυλάκων των δασικών εκτάσεων που διατηρούν το δασικό τους χαρακτήρα, σε συνδυασμό με τους στη συνέχειά τους αστικούς ελεύθερους χώρους και τους πεζόδρομους, με στόχο τη διαμόρφωση χώρων περιπάτου και πρασίνου στα ανοιχτά ρέματα όπου αυτό είναι εφικτό με βάση την εδαφική τους

3 διαμόρφωση, μπορεί να δημιουργήσει ένα πολύ ενδιαφέρον δίκτυο περιαστικού αστικού πρασίνου, που και θα διασχίζει τον αστικό ιστό, διασπώντας την μονοτονία του και αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την ποιότητα του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Απαιτείται για την περιοχή μελέτης πριν την έκδοση οικοδομικών αδειών η έγκριση της αρμόδιας Β Εφορείας προϊστορικών και κλασσικών αρχαιοτήτων και η εποπτεία της κατά τη φάση των εκσκαφών. 2. Οι προτάσεις του εγκεκριμένου νέου ΓΠΣ Οι προτάσεις του αναθεωρημένου εγκεκριμένου (Γ.Π.Σ.) Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Μελισσίων με την υπ. Αρ / 5493 / (ΦΕΚ 572Δ), μέσα από τις οποίες δίνεται ειδική έμφαση στα παρακάτω: στον προσδιορισμό των χρήσεων γης της περιοχής και ειδικότερα τον καθορισμό χρήσης αμιγούς κατοικίας σ όλη την έκταση πλην κάποιων μικρών περιοχών πολεοδομικού κέντρου και γενικής κατοικίας στην παρόδια περιοχή της οδού Καραμανλή. στην προστασία του περιβάλλοντος όπως φαίνεται στο χάρτη Π1 του ΓΠΣ και ειδικότερα την προστασία των ρεμάτων της περιοχής τα οποία παραμένουν ανοικτά στην φυσική τους κατάσταση ώστε να εξυπηρετούν την απορροή των ομβρίων, να αποτελούν πνεύμονες πρασίνου και φυσικούς αγωγούς αερισμού και όπου είναι δυνατόν από την εδαφική τους διαμόρφωση, διαμορφώνονται παράλληλα χώροι περιπάτου, πρασίνου, κ.λπ. 3. Αντιστοίχιση κατ αναλογία των χρήσεων γης του από Π.Δ. (ΦΕΚ 166/Δ/1987) με τις χρήσεις του N.4269/2014 (ΦΕΚ 142/A/2014), βάση του Κεφαλαίου Β του N.4269/2014. Η συνημμένη στο παρόν έκθεση αντιστοίχισης των χρήσεων γης του από Π.Δ. (ΦΕΚ 166/Δ/1987) με τις χρήσεις του N.4269/2014 (ΦΕΚ 142/A/2014), βάσει του Κεφαλαίου Β του N.4269/2014 δείχνει σαφώς, για τις κατηγορίες των χρήσεων που αφορούν την Δ.Ε. Μελισσίων σύμφωνα με το ισχύον ΓΠΣ, πόσο τελικά θα επιβαρυνθεί μια περιοχή κυρίως αμιγούς κατοικίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. από αλλά και των άλλων γενικών χρήσεων, αν ισχύσουν για την περιοχή μελέτης οι προβλεπόμενες χρήσεις γης βάσει του Κεφαλαίου Β του N.4269/2014. Μια απλή ανάγνωση της έκθεσης δείχνει σαφώς το προαναφερθέν. Π.χ στην περιοχή «αμιγούς κατοικίας» του από ΠΔ η αντιστοιχεί η χρήση του νέου νόμου «Κ2 Κατοικία επιπέδου γειτονιάς». Οι περιοχές αυτές επιβαρύνονται με τον νέο νόμο με πολλές επί πλέον επί μέρους χρήσεις όπως π.χ. για τα επιτρεπόμενα εμπορικά καταστήματα, μεγαλύτερης κλίμακας ξενοδοχεία, κτίρια στάθμευσης, περίθαλψη, κ.α. Στην κατηγορία του από ΠΔ «Γενική κατοικία» αντιστοιχεί η χρήση του νέου Νόμου «Κατοικία ενδιάμεσου επιπέδου (ΜΚ)» στην οποία προστίθενται επί πλέον Υπεραγορές και Πολυκαταστήματα, εγκαταστάσεις αποθήκευσης, πρατήρια αερίων καυσίμων, πλυντήρια λιπαντήρια και συνεργεία αυτοκινήτων κ.α Στην κατηγορία του από ΠΔ «Πολεοδομικά κέντρα - κεντρικές λειτουργίες πόλης - τοπικό κέντρο συνοικίας γειτονιάς» αντιστοιχεί η χρήση του νέου Νόμου «Πολεοδομικό Κέντρο» στην οποία προστίθενται επί πλέον εκθεσιακά κέντρα, εγκαταστάσεις αποθήκευσης, πρατήρια αερίων καυσίμων, Πλυντήρια λιπαντήρια συνεργεία αυτοκινήτων, χρήσεις περίθαλψης, εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων κ.α. Και το σημαντικότερο: Mε το από Π.Δ, υπήρχε η δυνατότητα στον μελετητή ανάλογα με τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες να εξαιρέσει από κάποια γενική κατηγορία χρήσεων όποιες επί μέρους χρήσεις θεωρούσε μη επιτρεπτές ενώ με τον νέο νόμο υπάρχει η δυνατότητα εξαίρεσης 2-3 μόνο συγκεκριμένων επί μέρους χρήσεων, δημιουργώντας έτσι ισχυρότατες δεσμεύσεις στις εξειδικεύσεις των γενικών κατηγοριών χρήσεων. Ως παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί το ακόλουθο: Στην περιοχή που με τις διατάξεις του από ΠΔ ορίζεται «Γενική κατοικία» μπορεί να εξαιρεθεί η επί μέρους χρήση νέων εστιατορίων ή αναψυκτηρίων αν π.χ. κριθεί ότι η περιοχή είναι βεβαρημένη με τέτοιες χρήσεις, πράγμα που δεν μπορεί να γίνει στην αντίστοιχη γενική κατηγορία του νέου νόμου «Κατοικία ενδιάμεσου επιπέδου (ΜΚ)». 4. Η απαιτούμενη πλήρης ανασύνταξη της μελέτης που βρίσκεται στην τελική φάση ολοκλήρωσής της. Εάν ισχύσουν τελικά για την περιοχή επέκτασης οι νέες διατάξεις για τις χρήσεις γης, όπως προβλέπονται από τον νέο νόμο 4269/2014, θα χρειαστεί η πλήρης ανασύνταξη της μελέτης από την αρχή του Β1 σταδίου, νέες αναρτήσεις, ξανά υποβολή ενστάσεων και εκδίκασή τους από τους μελετητές, την επίβλεψη, τη Δ/σα υπηρεσία, την Επιτροπή ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο, πριν υποβληθεί τελικά στο Υπουργείο για τα περαιτέρω.

4 Όλα αυτά σημαίνουν επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Δήμου για τις νέες εργασίες με σύνταξη /έγκριση Συγκριτικού / Ανακεφαλαιωτικού πίνακα, αλλά και μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της μελέτης με προφανή δυσμενή επακόλουθα για τους Δημότες-ιδιοκτήτες των γεωτεμάχιων των υπό ένταξη περιοχών. Συμπέρασμα: Συμπερασματικά είναι απολύτως αναγκαίο να εφαρμοστούν στη συγκεκριμένη μελέτη επέκτασης οι χρήσεις του από ΠΔ, ως επιτρέπει και ο νέος νόμος (άρθρο 33 παραγρ. 3β του Ν. 4269/2014), τόσο για να μην επιβαρυνθεί περιβαλλοντικά η ευαίσθητη περιοχή των Μελισσίων, όσο και για να μπορέσουν να εφαρμοστούν τα οριζόμενα από το ισχύον νέο ΓΠΣ μέτρα αναβάθμισης και προστασίας του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, ενώ με αυτόν τον τρόπο δεν θα υπάρξουν οικονομικές επιβαρύνσεις για το Δήμο αλλά και μεγάλες καθυστερήσεις και κατ επέκταση ταλαιπωρία τουλάχιστον για τους εντασσόμενους ιδιοκτήτες. Γι αυτό Εισηγούμαστε για την λήψη απόφασης σχετικά με την συνέχιση και ολοκλήρωση της Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης και Αναθεώρησης Τμημάτων των ΠΕ 3 (Λάκα Ρήγα, Μποκόρου) και 4 (Παλιάγιαννης, Σαλίγκαρος, Ηπειρώτικα, Κακιά Σκάλα) του Π. Δήμου Μελισσίων νυν ΔΚ Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης σε ότι αφορά την θεσμοθέτηση των χρήσεων γης, κατ εξαίρεση σύμφωνα με τις προϋφιστάμενες του Ν. 4269/2014/ΦΕΚ 142/Α διατάξεις δηλ. με βάση το Π.Δ. από (ΦΕΚ 166/Δ), σε εφαρμογή του άρθρου 33 παραγρ. 3β του προαναφερθέντος νόμου 4269/2014». Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ανέφερε ότι απαιτείται να υπάρξει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, και επίσης θα πρέπει να γνωμοδοτήσει το ΣΥΠΟΘΑ και πρόσθεσε ότι βρισκόμαστε στη Β1 φάση της μελέτης και υπολείπεται το Β2 στάδιο για να περάσει από το ΣΥΠΟΘΑ και να βγεί Προεδρικό Διάταγμα. Ακολούθως ο Δήμαρχος ανέφερε ότι τα στοιχεία για να πάμε με το Π.Δ. του 87 είναι : 1) Το ιδιαίτερο φυσικό κάλλος, που όπως αναλύεται στην εισήγηση, προστατεύεται καλύτερα με αυτό τον τρόπο και 2) Ο καθορισμός χρήσης αμιγούς κατοικίας σε όλη την έκταση της περιοχής πλην κάποιων μικρών περιοχών πολεοδομικού κέντρου και γενικής κατοικίας στην Καραμανλή. Με το νέο νόμο μας βάζει σε ανησυχία ότι στην κατοικία επιπέδου γειτονιάς μπορούμε να έχουμε εμπορικά καταστήματα, μεγαλύτερης κλίμακας ξενοδοχεία, κτίρια στάθμευσης και κέντρα περίθαλψης. Παλιά υπήρχε η δυνατότητα εξαίρεσης όλων των χρήσεων. Ο νέος νόμος δίνει δυνατότητα εξαίρεσης 2-3 χρήσεων. Στην κατοικία μέσου επιπέδου προστίθενται υπεραγορές, πλυντήρια, λιπαντήρα, πρατήρια καυσίμων, πολυκαταστήματα και συνεργεία. Στα πολεοδομικά κέντρα προστίθενται εκθεσιακά κέντρα, εγκαταστάσεις αποθήκευσης κ.λπ. Αν δει κανείς τις τρεις χρήσεις με το παλιό Π.Δ και με το νέο νόμο, καταλαβαίνει ότι είναι πολύ περισσότερο επιβαρυμένες. Στο Π.Δ. του 87, υπήρχε η δυνατότητα στο μελετητή να εξαιρέσει όποιες επιμέρους χρήσεις θεωρούσε μη επιτρεπόμενες, με το νέο νόμο μπορεί να εξαιρέσει 2-3 χρήσεις. Με αυτή την ανάλυση κατέληξε η Υπηρεσία στην εισήγησή της. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο σύμβουλος του συνδυασμού της μείζονος μειοψηφίας «Συμπολιτεία Μελίσσια Νέα Πεντέλη Πεντέλη» κ. Σταυρόπουλος Δημήτριος ανέφερε ότι ψηφίζει το συμπέρασμα της εισήγησης γιατί περισσότερο τον ενδιαφέρει να μην ταλαιπωρηθούν οι πολίτες και όχι οι οικονομικές επιβαρύνσεις που θα υπάρξουν και πρόσθεσε προχωρήστε όσο πιο γρήγορα μπορείτε διότι υπάρχουν προβλήματα. Ο σύμβουλος του συνδυασμού της πλειοψηφίας «Δημοτική Συμμαχία» κ. Μουαμελετζής Γεώργιος ανέφερε ότι συμφωνεί με τον κ. Σταυρόπουλο και πρόσθεσε ότι όλη η περιοχή του Δήμου Πεντέλης για να κρατήσει τα χαρακτηριστικά της πρέπει να προστατευθεί και αυτό γίνεται με το Π.Δ. του 87. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση, μετά από τη διαλογική συζήτηση όπως αναλυτικά καταγράφεται στο πρακτικό και αφού έλαβε υπόψη : Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α /2006). Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /2010).

5 Τις διατάξεις του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α /2014). Το Π.Δ. από (ΦΕΚ 166/Δ /1987) Την υπ αριθ. πρωτ / σύμβαση μεταξύ του πρώην Δήμου Μελισσίων (νυν Δήμου Πεντέλης / Δημοτ. Ενότητα Μελισσίων) και του μελετητικού γραφείου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΗΧΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, όπως αυτό υποκαταστάθηκε από τη μελετητική εταιρία «ΦΙΛΩΝ»: Α.ΠΑΝΤΑΖΗΣ-ΠΑΝ.ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε., σύμφωνα με την υπ αριθμ. 21/2003 ( ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο : Την λήψη απόφασης σχετικά με την συνέχιση και ολοκλήρωση της Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης και Αναθεώρησης Τμημάτων των ΠΕ 3 (Λάκα Ρήγα, Μποκόρου) και 4 (Παλιάγιαννης, Σαλίγκαρος, Ηπειρώτικα, Κακιά Σκάλα) του πρώην Δήμου Μελισσίων νυν Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης σε ότι αφορά την θεσμοθέτηση των χρήσεων γης, κατ εξαίρεση σύμφωνα με τις προϋφιστάμενες του Ν. 4269/2014/ΦΕΚ 142/Α διατάξεις, δηλαδή με βάση το Π.Δ. από (ΦΕΚ 166/Δ), σε εφαρμογή του άρθρου 33 παραγρ. 3β του προαναφερθέντος νόμου 4269/2014, σύμφωνα με την εισήγηση υπ αριθ. πρωτ. ΔΠΕ 979/ της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας & Λειτουργιών Πόλης του Δήμου, με την συνημμένη Ειδική Έκθεση αντιστοίχισης κατ αναλογία των χρήσεων γης του από Π.Δ. (ΦΕΚ 166/Δ/1987) με τις χρήσεις του N.4269/2014 (ΦΕΚ 142/A/2014), βάσει του άρθρου 33, του Κεφαλαίου Β του N.4269/2014. Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31/2015 Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. Ο Πρόεδρος Δημήτριος Στεργίου - Καψάλης (T.Y.) Τα Μέλη 1. Μπούρας Βασίλειος 2. Μουαμελετζής Γεώργιος 3. Μπούσουλα Χάνου Αρχοντία 4. Κυβέλου Παναγιώτα 5. Σταυρόπουλος Δημήτριος 6. Κιτσούλης Ελευθέριος Ακριβές Αντίγραφο Ο Δήμαρχος Δημήτριος Στεργίου-Καψάλης

6 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αντιστοίχισης κατ αναλογία των χρήσεων γης του από Π.Δ. (ΦΕΚ 166/Δ/1987) με τις χρήσεις του N.4269/2014 (ΦΕΚ 142/A/2014), βάσει του άρθρου 33, του Κεφαλαίου Β του N.4269/2014.

7 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ με βάση τη χρήση ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, Άρθρο 3 του Π.Δ. της 23.2/ (ΦΕΚ 166 Δ)* ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (ΜΚ), Άρθρο 17 του N.4269/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β (ΦΕΚ 142/A/2014)**. 1. Κατοικία. 1.1 Κατοικία σε ποσοστό τουλαχ. 50% ανά κτίριο 1.8. Ξενοδοχεία (κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιπλωμένα διαμερίσματα και ξενώνες νεότητας) μέχρι Ξενοδοχεία μέχρι 100 κλινών και ξενώνες. κλίνες. 3. Εμπορικά καταστήματα (με εξαίρεση τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήματα). 4. Γραφεία τράπεζες ασφαλείας κοινωφελείς οργανισμοί. 5. Κτίρια εκπαίδευσης. 6. Εστιατόρια. 7. Αναψυκτήρια. 1.6.Εμπορικά καταστήματα και καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών τα οποία δεν αναφέρονται ρητά στις χρήσεις των περιοχών κατοικίας επιπέδου γειτονιάς Κ2, συμπεριλαμβανομένων των υπεραγορών, πολυκαταστημάτων και των εμπορικών εκθέσεων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν τα τ.μ. ανά οικόπεδο. 1.9 Καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών Επιδιορθώσεις ενδυμάτων υποδημάτων Κουρείο κομμωτήριο Φαρμακείο Όλα τα ανωτέρω καταστήματα της παραγράφου 1.9 πρέπει να έχουν επιφάνεια μέχρι 100 τ.μ. ανά οικόπεδο και να βρίσκονται μόνο στο ισόγειο του κτιρίου Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφελείς οργανισμοί Εκπαίδευση 1.3.α) Ειδική εκπαίδευση: ωδεία, φροντιστήρια, σχολές χορού/τεχνών, σχολές οδηγών μέχρι τ.μ. ανά οικόπεδο. 1.3.β) Δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση: νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια λύκεια 1.9. Εστίαση, σνακ μπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια και γενικά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο χώρο της εστίασης αναψυχής, μέχρι 400 τμ ανά οικόπεδο, πλην των κέντρων διασκέδασης, τα οποία απαγορεύονται Εστίαση, σνακ μπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια και γενικά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο χώρο της εστίασης αναψυχής, μέχρι 400 τμ ανά οικόπεδο, πλην των κέντρων διασκέδασης, τα οποία απαγορεύονται. 8. Θρησκευτικοί χώροι. 1.6 Θρησκεία: Θρησκευτικοί χώροι τοπικής σημασίας Κοινωνική πρόνοια 1.2.α) Βρεφονηπιακοί σταθμοί, οίκοι ευγηρίας, κέντρα απασχόλησης παιδιών ή ηλικιωμένων 1.2.β) Βρεφοκομεία, ορφανοτροφεία, γηροκομεία, ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες, ιδρύματα χρόνιων πασχόντων, κοινωφελείς ξενώνες, 9. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας. άσυλα 1.5. Περίθαλψη (πλην Νοσοκομείων) μέχρι 100 κλίνες ή μέχρι τ.μ. ανά οικόπεδο Επαγγελματικά εργαστήρια και εγκαταστάσεις αποθήκευσης 10. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης. χαμηλής όχλησης μέχρι 800 τμ ανά οικόπεδο Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας (υγρών, αερίων 11. Πρατήρια βενζίνης. καυσίμων και ηλεκτρικής Ενέργειας). 12. Αθλητικές εγκαταστάσεις. 13. Κτίρια γήπεδα στάθμευσης. 14. Πολιτιστικά κτίρια (και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις). 15. Διεξαγωγή τυχερών και τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων Πλυντήρια λιπαντήρια αυτοκινήτων 1.4. Άθληση 1.4.α) Μικρές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις με επιφάνεια μέχρι 1 στρ: γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, γήπεδα 5x5, πισίνες, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων χώρων υγιεινής, αποδυτηρίων και αναψυκτηρίου. 1.4.β) Αθλητικές εγκαταστάσεις πυρήνα Α (σύμφωνα με την απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ 10788/2004, όπως ισχύει Δ 285) 1.4.γ) Γυμναστήρια, αθλητικές σχολές μέχρι τ.μ. ανά οικόπεδο Στάθμευση (κτίρια γήπεδα στάθμευσης αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις: βιβλιοθήκες, αίθουσες πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκθέσεων τέχνης, μουσεία, πινακοθήκες, μέχρι τ.μ. ανά οικόπεδο 1.4. Χώροι συνάθροισης κοινού μέχρι τ.μ. ανά οικόπεδο (θέατρα, κινηματογράφοι, συνεδριακά κέντρα, αίθουσες συγκέντρωσης για κοινωνικές οικονομικές πνευματικές εκδηλώσεις, κτίρια εκθέσεων) Συνεργεία αυτοκινήτων συνήθων οχημάτων (εξαιρούνται τα συνεργεία επισκευής μεγάλων και βαρέων οχημάτων).

8 13. Κτίρια γήπεδα στάθμευσης. 14. Πολιτιστικά κτίρια (και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις). 15. Διεξαγωγή τυχερών και τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων Σταθμοί μετεπιβίβασης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) Στάθμευση (κτίρια γήπεδα στάθμευσης αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις: βιβλιοθήκες, αίθουσες πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκθέσεων τέχνης, μουσεία, πινακοθήκες, μέχρι τ.μ. ανά οικόπεδο 1.4. Χώροι συνάθροισης κοινού μέχρι τ.μ. ανά οικόπεδο (θέατρα, κινηματογράφοι, συνεδριακά κέντρα, αίθουσες συγκέντρωσης για κοινωνικές οικονομικές πνευματικές εκδηλώσεις, κτίρια εκθέσεων).

9 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ με βάση το, Άρθρο 2 του Π.Δ. της 23.2/ (ΦΕΚ 166 Δ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ με βάση τη χρήση ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ (Κ2), Άρθρο 16 του N.4269/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β (ΦΕΚ 142/A/2014) 1. Κατοικία 1.1 Κατοικία σε ποσοστό τουλάχιστον 50% ανά κτίριο 2. Ξενώνες μικρού δυναμικού (περί τις 20 κλίνες) Ξενοδοχειακά καταλύματα ξενώνες μέχρι 50 κλίνες 1.8 Εμπορικά καταστήματα. 1.8.α. Ειδών διατροφής: 1.8.α.1. Γαλακτοπωλείο 1.8.α.2. Κατεψυγμένα προϊόντα 1.8.α.3. Κρεοπωλείο 1.8.α.4. Οπωρολαχανοπωλείο 1.8.α.5. Παγωτοπωλείο 1.8.α.6. Παντοπωλείο 1.8.α.7. Πρατήριο άρτου, γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής 1.8.α.8. Πρατήριο Ζαχαροπλαστικής 1.8.α.9. Πτηνοπωλείο αυγοπωλείο 1.8.α.10. Τροφίμων και ποτών λιανικής πώλησης συσκευασμένων προϊόντων (άνευ επεξεργασίας, κοπής,συσκευασίας) 1.8.α.11. Προϊόντων αρτοποιίας 1.8.β. Λοιπά εμπορικά καταστήματα: 1.8.β.1. Βιβλιοπωλείο 1.8.β.2. Ημερήσιου περιοδικού τύπου 1.8.β.3. Τροφών κατοικίδιων ζώων που δεν πωλούν ζώα και ωδικά πτηνά 1.8.β.4. Χαρτοπωλείο 1.8.β.5. Ψιλικών ειδών Όλα τα παραπάνω καταστήματα της παραγράφου 1.8 πρέπει να έχουν επιφάνεια μέχρι 100 τμ ανά οικόπεδο, να βρίσκονται στο 3. Εμπορικά καταστήματα που εξυπηρετούν τις ισόγειο του κτιρίου, απαγορεύεται να διαθέτουν καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής τραπεζοκαθίσματα και να ασκούν δραστηριότητα στον (παντοπωλεία, φαρμακεία, χαρτοπωλεία κ.λ.π.). εξωτερικό χώρο του κτιρίου Κοινωνική πρόνοια 1.2.α) Βρεφονηπιακοί σταθμοί, οίκοι ευγηρίας, κέντρα απασχόλησης παιδιών ή ηλικιωμένων 1.2.β) Βρεφοκομεία, ορφανοτροφεία, γηροκομεία, ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες, ιδρύματα χρόνιων πασχόντων, 4. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας. 5. Κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 6. Αθλητικές εγκαταστάσεις. 7. Θρησκευτικοί χώροι. 8. Πολιτιστικά κτίρια (και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις). κοινωφελείς ξενώνες, άσυλα 1.3. Εκπαίδευση 1.3.α) Ειδική εκπαίδευση: ωδεία, φροντιστήρια, σχολές χορού/τεχνών, σχολές οδηγών μόνο στο ισόγειο του κτιρίου και δυναμικότητας μέχρι 75 μαθητές ανά ώρα 1.3.β) Δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση: νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια λύκεια 1.4. Άθληση 1.4.α) Μικρές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις με επιφάνεια μέχρι 1 στρ: γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, γήπεδα 5x5, πισίνες, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων χώρων υγιεινής, αποδυτηρίων και αναψυκτηρίου. 1.4.β) Αθλητικές εγκαταστάσεις πυρήνα Α (σύμφωνα με την απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ 10788/2004, όπως ισχύει Δ 285) 1.4.γ) Γυμναστήρια, αθλητικές σχολές μόνο στο ισόγειο του κτιρίου και μέχρι 150 τ.μ. ανά οικόπεδο. 1.6 Θρησκεία: Θρησκευτικοί χώροι τοπικής σημασίας. 1.5 Πολιτισμός: Πολιτιστικές εγκαταστάσεις: βιβλιοθήκες, αίθουσες πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκθέσεων τέχνης μέχρι 200 τ.μ Καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών Επιδιορθώσεις ενδυμάτων υποδημάτων Κουρείο κομμωτήριο Φαρμακείο Όλα τα ανωτέρω καταστήματα της παραγράφου 1.9 πρέπει να έχουν επιφάνεια μέχρι 100 τ.μ. ανά οικόπεδο και να βρίσκονται μόνο στο ισόγειο του κτιρίου Αρτοποιεία μέχρι 150 τ.μ Γραφεία. 1.7.α) Ιδιωτικά γραφεία ελεύθερων επαγγελματιών.

10 1.7.β) Ιατρεία Οδοντιατρεία Φυσικοθεραπευτήρια: Ιατρεία νοούνται αυτά που δεν διαθέτουν νοσηλευτική κλίνη, μονάδα εφαρμογής ισοτόπων, ακτινολογικό εργαστήριο και δεν συγκροτούν διαγνωστικό κέντρο Περίθαλψη: Πρωτοβάθμια περίθαλψη, Μονάδες Αιμοκάθαρσης και Ιδιωτικές Κλινικές άνευ νοσηλείας 1.10 Στάθμευση 1.10.α) Γήπεδα στάθμευσης οχημάτων μέχρι 3,5 τόνους σε ακίνητα επιφάνειας κατ ελάχιστον αρτίου οικοπέδου β) Κτίρια στάθμευσης οχημάτων μέχρι 3,5 τόνους

11 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ με βάση τη χρήση ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΛΗΣ - ΤΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ, Άρθρο 4 του Π.Δ. της 23.2/ (ΦΕΚ 166 Δ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, με βάση τη χρήση ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΠΚ) Άρθρο 18 του N.4269/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β (ΦΕΚ 142/A/2014) 1. Κατοικία Κατοικία 2. Ξενώνες, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις μέχρι 100 κλίνες Ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις 3. Εμπορικά καταστήματα Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, υπεραγορές, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, εμπορικές εκθέσεις 4. Γραφεία τράπεζες ασφαλείας κοινωφελείς οργανισμοί Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφελείς οργανισμοί 5. Διοίκηση Διοίκηση 6. Εστιατόρια Εστίαση, σνακ μπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια και γενικά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο χώρο της εστίασης αναψυχής 7. Αναψυκτήρια (εξαιρούνται τα υπαίθρια με μουσική) Εστίαση, σνακ μπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια και γενικά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο χώρο της εστίασης αναψυχής 8. Κέντρα διασκέδασης αναψυχής (μόνο στην έδρα οικισμός Καλλονή) 9. Χώροι συνάθροισης κοινού. 10. Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις Κέντρα διασκέδασης αναψυχής: Μπαρ, κέντρα διασκέδασης 1.7. Χώροι συνάθροισης κοινού, εκθεσιακά κέντρα 1.6. Πολιτιστικές εγκαταστάσεις 11. Κτίρια εκπαίδευσης Εκπαίδευση 12. Θρησκευτικοί χώροι Θρησκευτικοί χώροι 13. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας Κοινωνική Πρόνοια 14. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης Περίθαλψη Επαγγελματικά εργαστήρια και εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαμηλής όχλησης 15. Κτίρια γήπεδα στάθμευσης Στάθμευση (κτίρια γήπεδα) Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας (υγρών, αερίων 16. Πρατήρια βενζίνης. καυσίμων και ηλεκτρικής Ενέργειας) 1.4. Αθλητικές εγκαταστάσεις εκτός μεγάλων αθλητικών 17. Αθλητικές εγκαταστάσεις. εγκαταστάσεων 18. Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων - εκθεσιακά κέντρα 1.7. Χώροι συνάθροισης κοινού, εκθεσιακά κέντρα 19. Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών Σταθμοί μετεπιβίβασης ΜΜΜ Σταθμοί λεωφορείων (υπεραστικών, διεθνών) 20. Διεξαγωγή τυχερών και τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων Συνεργεία αυτοκινήτων συνήθων οχημάτων (εξαιρούνται τα συνεργεία επισκευής μεγάλων και βαρέων οχημάτων) Πλυντήρια λιπαντήρια αυτοκινήτων Εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων

12 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ με βάση τις χρήσεις ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΨΥΧΗ του ΑΡ.8, Π.Δ (ΦΕΚ 166/Δ/1987) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ με βάση τις χρήσεις ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΨΥΧΗ - ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ (ΤΑ) του ΑΡ.19, Κεφ. Β, N.4269/2014 (ΦΕΚ 142/A/2014) 1. Ξενώνες ξενοδοχεία και λοιπές εγκαταστάσεις Ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις 2. Κατοικία Κατοικία 1.7. Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, υπεραγορές, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, 3. Εμπορικά καταστήματα. εμπορικές εκθέσεις Εστίαση, σνακ μπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια και γενικά 4. Εστιατόρια. καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο χώρο της εστίασης αναψυχής 5. Αναψυκτήρια. 6. Κέντρα διασκέδασης, αναψυχής Κέντρα διασκέδασης αναψυχής: Μπαρ, κέντρα διασκέδασης 7. Χώροι συνάθροισης κοινού Χώροι συνάθροισης κοινού 8. Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές λειτουργίες Πολιτιστικές εγκαταστάσεις 9. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας Κοινωνική Πρόνοια 10. Θρησκευτικοί χώροι Θρησκευτικοί χώροι Στάθμευση (κτίρια γήπεδα, στάθμευσης αυτοκινήτων μέχρι 11. Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης. 3,5 τόνους) και στάθμευση τουριστικών λεωφορείων Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας (υγρών, αερίων 12. Πρατήρια βενζίνης. καυσίμων και ηλεκτρικής Ενέργειας) 13. Αθλητικές εγκαταστάσεις Αθλητικές εγκαταστάσεις εκτός μεγάλων αθλητικών εγκαταστάσεων 14. Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών Σταθμοί μετεπιβίβασης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) Σταθμοί λεωφορείων (υπεραστικών, διεθνών) 15. Συνεδριακά κέντρα. 16. Ελικοδρόμια. 17. Καζίνα. 18. Γήπεδα Γκολφ. 19. Τουριστικοί Λιμένες. 20. Διεξαγωγή τυχερών και τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων 21. Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων - εκθεσιακά κέντρα Ελικοδρόμιο (μόνο για την εξυπηρέτηση Ξενοδοχείων και λοιπών Τουριστικών εγκαταστάσεων) 1.7. Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, υπεραγορές, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, εμπορικές εκθέσεις Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφελείς οργανισμοί 1.9. Περίθαλψη (μόνο πρωτοβάθμια χωρίς νοσηλεία) Συνεργεία αυτοκινήτων και συνήθων οχημάτων (εξαιρούνται τα συνεργεία επισκευής μεγάλων και βαρέων οχημάτων) Πλυντήρια λιπαντήρια αυτοκινήτων Εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 3 ης / 24-3-2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 3 ης / 24-3-2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Απόφασης: 8/2015 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 3 ης / 24-3-2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ηµοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου Π.Ε. Μαγνησίας

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ηµοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου Π.Ε. Μαγνησίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 2 1. Γενικές αρχές.... 3 2. Γενική αντιστοίχηση χρήσεων γης στις Περιοχές οικιστικής ανάπτυξης (ΠΟΑ).... 3 3. Αντιστοίχηση χρήσεων γης ανά οικισµό.... 5 3.1. Νέα Αγχίαλος (Π.Ε.1-3)...

Διαβάστε περισσότερα

Κατοικία επιπέδου γειτονιάς (Κ2)

Κατοικία επιπέδου γειτονιάς (Κ2) Κατοικία επιπέδου γειτονιάς (Κ2) 1. Οι περιοχές κατοικίας επιπέδου γειτονιάς Κ2, όπως ορίζεται στον χάρτη ΠΜ7 χρήσεων γης της πολεοδομικής μελέτης, αποτελούν περιοχές κατοικίας οι οποίες εξυπηρετούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.6ης Συνεδρίασης;έτους 2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 39.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.6ης Συνεδρίασης;έτους 2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 39. Λιβαδειά 29-9 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:26573 Αναρτητέα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.6ης Συνεδρίασης;έτους 2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 39 Περίληψη Εισήγηση για την

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Σ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ & Ι Ο Ν Ι Ο Υ

Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Σ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ & Ι Ο Ν Ι Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟ Κ Ε Ν ΤΡ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90)

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) (Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Οι χρήσεις γης στις περιοχές των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, καθορίζονται σε κατηγορίες ως ακολούθως: Α) Σύμφωνα με τη γενική πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α) και ειδικότερα το Αρθ- 15 παρ.1 αυτού. 2. Την υπ' αρ.γνωμ-36/87 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 488/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 488/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 488/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 15/23-10-2012 της τακτικής συνεδρίασης του

Διαβάστε περισσότερα

ο μ ό φ ω ν α α π ο φ α σ ί ζ ε ι

ο μ ό φ ω ν α α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης: 10 η Αριθμός Απόφασης: 3/10/17.06.2014 Σήμερα, 17 Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του Οργανισμού Θεσσαλονίκης, Βασ. Ολγας 160-162 & 25 ης Μαρτίου,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφασης: 39/2014 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ

Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ Π.3.1. ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ, ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ, ΚΕΝΤΡΑ) Π.3.1.1. Στόχοι και Κατευθύνσεις Πολεοδοµικής Οργάνωσης και Οικιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Έγκριση του Σταδίου Β1 της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της Δημοτικής κοινότητας Παπάγου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Έγκριση του Σταδίου Β1 της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της Δημοτικής κοινότητας Παπάγου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Έγκριση του Σταδίου Β1 της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ (Τα παρακάτω αποτυπώνονται στο Χάρτη Π3: Πολεοδομική Οργάνωση). Π.3.1 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Στην εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή (στην οποία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ

Κεφάλαιο Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ Κεφάλαιο Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ Π.3.1 Πρόταση Πολεοδομικής Οργάνωσης Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι προτάσεις του ΓΠΣ για την πολεοδομική οργάνωση του Πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 1 ης /29-1-2013 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 1 ης /29-1-2013 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Απόφασης: 3/2013 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 1 ης /29-1-2013 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός

Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός 1. Γενικά Υφιστάµενη κατάσταση Η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασµού διαχρονικά έχει οδηγήσει σε ένα δαιδαλώδες και ασαφές θεσµικό πλαίσιο, προκαλώντας προβλήµατα επιβίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (ΓΠΣ) ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ 6 ο : Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Θέρμης του Δήμου Θέρμης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ 6 ο : Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Θέρμης του Δήμου Θέρμης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης: Αριθμός Απόφασης: 6/3/12.2.2013 Σήμερα, 12 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία του Οργανισμού Θεσσαλονίκης, Βασ. Ολγας 105, ύστερα από την με Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για το Σχέδιο Νόμου

Γνώμη του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για το Σχέδιο Νόμου Γνώμη του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για το Σχέδιο Νόμου «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη, εγκαταλελειμμένοι οικισμοί

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2.1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2.1.1. Στρατηγικές Επενδύσεις Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) 2.1.1.1. Ο νόμος 3894/2010 Ο νόμος 3894/2010 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Τα παρακάτω αποτυπώνονται στο Χάρτη Π.2: Χρήσεις γης και προστασία περιβάλλοντος). Π.2.1 ΓΕΝΙΚΑ Στο παρόν κεφάλαιο εξειδικεύονται οι προτεινόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Έχοντας υπόψη: Την παρ.2 του άρθρου 2 του Ν.3843/2010 Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΓΛΥΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ 19.ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- 20.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΓΛΥΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ 19.ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- 20.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 15-3-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:11/15-3-2013 Αριθ. Απόφασης:155 /15-3-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/23-01-2012 Αριθμός Απόφασης 1/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο καθεστώς έκδοσης των αδειών ίδρυσης και. λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Το νέο καθεστώς έκδοσης των αδειών ίδρυσης και. λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε - ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε/Ε Την Τετάρτη 21.7.2010 και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ... 4

Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ... 4 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ... 4 2.1. Χωροταξικά δεδομένα περιοχής μελέτης... 4 2.1.1 Γεωγραφικός εντοπισμός της περιοχής μελέτης... 4 2.1.2 Διοικητικά δεδομένα περιοχής μελέτης...

Διαβάστε περισσότερα