Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ"

Transcript

1 Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 13/2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 121/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Αιτιολόγηση συνέχισης της µελέτης «Πολεοδοµική Μελέτη Αναθεώρησης Εγκεκριµένου Σχεδίου Πόλεως ήµου Μελισσίων για καθορισµό τροποποίηση χρήσεως γης σε εφαρµογής του νέου Γ.Π.Σ.» µε τις προϋφιστάµενες διατάξεις του από 23/2/1987 Π.. σε ότι αφορά τις χρήσεις γης (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)» Στα Μελίσσια και στο ηµοτικό κατάστηµα, σήµερα 22 του µηνός Ιουνίου 2015 ηµέρα ευτέρα και ώρα 19.00, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο Πεντέλης ύστερα από την µε αριθµό πρωτοκόλλου 12495/ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου και στον ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) και τον Κανονισµό λειτουργίας του ηµοτικού Συµβουλίου. ιαπιστώθηκε απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) µέλη και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΜΠΟΥΣΙΟΥ- ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. 2. ΜΑΣΜΑΝΙ ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ.Σ. 3. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ-ΧΑΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ 4. ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ 5. ΚΟΝΤΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ 6. ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 8. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ «9. ΜΙΧΑΛΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ «10. ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ «11. ΚΥΒΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ «12. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ «13. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ «14. ΜΟΥΑΜΕΛΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ «15. ΚΙΤΣΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ «16. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ «17. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ «18. ΚΕΧΑΓΙΑ ΗΜΗΤΡΑ «19. ΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ «20. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ «ΑΠΟΝΤΕΣ: Αν και νόµιµα προσκλήθηκαν 1. ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. (δικαιολογηµένα απών) 2. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ 3. ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 4. ΒΙΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ «5. ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ «6. ΓΡΑΦΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «(προσήλθε) 7. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ «(προσήλθε) 8. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ «9. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ «1

2 10. ΛΙΓΚΑΣ-ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ «11. ΣΙΩΜΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ «12. ΦΕΙ ΟΠΙΑΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ «13. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ «(προσήλθε) ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ: Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κος Γραφάκος Εµµανουήλ, κα Πολίτη Ελένη και κος Κωνσταντάς Σπυρίδων προσήλθαν κατά τη συζήτηση του 1 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κα Κοσµοπούλου Αναστασία και κος ρόσος Γεώργιος αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 6 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ: Βορέας Γεώργιος ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: Ν.ΠΕΝΤΕΛΗΣ: Μιχελακάκης Εµµανουήλ ΠΕΝΤΕΛΗΣ: Ζούνης Ιωάννης Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο ήµαρχος κος Στεργίου Καψάλης ηµήτριος. Παρούσα ήταν και η δηµοτική υπάλληλος κα Μπουσίου Ζωή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 1ο θέµα της Ηµερήσιας ιάταξης, έδωσε το λόγο στον κο ήµαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Συµβουλίου την υπ αριθµ. 8/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφού έλαβε υπόψη της υπ αριθ. πρωτ. ΠΕ ΠΕ 361/2015 εισήγηση της /νσης Περιβάλλοντος Πολεοδοµίας & Λειτουργιών Πόλης του ήµου, που έχει ως εξής : ΘΕΜΑ: Αιτιολόγηση Συνέχισης Μελέτης. Η παρούσα εισήγηση αφορά την αιτιολόγηση συνέχισης της µελέτης σε ότι αφορά τις χρήσεις γης µε τις προϋφιστάµενες διατάξεις του από Π επί της πολεοδοµικής αναθεώρησης εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως Μελισσίων για τον καθορισµό τροποποίησης αυτών σε εφαρµογή του νέου ΓΠΣ. Αιτιολογικό : Με βάση το άρθρο 33, παρ.3 του Κεφαλαίου Β του N.4269/2014: «Σε εκκρεµείς, κατά τη δηµοσίευση του N.4269/2014, διαδικασίες έγκρισης ή τροποποίησης Πολεοδοµικών µελετών, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13 α, (ως προς τις χρήσεις γης) συνεχίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου (Β του N.4269/2014) ως εξής: αα) Αιτιολογείται.. β) Κατ εξαίρεση των ανωτέρω εκκρεµείς διαδικασίες έγκρισης ή τροποποίησης Πολεοδοµικών µελετών µπορεί να ολοκληρώνονται µε τις προϋφιστάµενες διατάξεις υπό τις παρακάτω αναφερόµενες προϋποθέσεις: αα) εκδίδεται σχετική απόφαση του οικείου ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία αυτό αποφαίνεται αιτιολογηµένα για τους ιδιαίτερους λόγους ολοκλήρωσης της µελέτης µε τις προϋφιστάµενες διατάξεις και ββ) γνωµοδοτεί σχετικά το αρµόδιο όργανο (ΣΥΠΟΘΑ ή ΚΕΣΥΠΟΘΑ) Ιστορικό : Η Πολεοδοµική Μελέτη εκπονείται στα πλαίσια του από 25/11/09 ιδιωτικού συµφωνητικού (Αρ. πρωτ ) µεταξύ του πρώην ήµου Μελισσίων (νυν ήµου Πεντέλης / ηµοτ. Ενότητα Μελισσίων) και του µελετητικού γραφείου ΦΙΛΩΝ: Α. Πανταζής - Παν. Κυριοπούλου και συνεργάτες Ο.Ε. Σύµφωνα µε το παραπάνω συµφωνητικό η παρούσα µελέτη εκπονείται µε βάση τις διατάξεις του Νόµου 2508/1997 στα πλαίσια των τεχνικών προδιαγραφών εκπόνησης πολεοδοµικών µελετών όπως αυτές εγκρίθηκαν µε την Αποφ-5731/1146/2000, ΦΕΚ-329/Β/ Υπουργού ΠΕΧΩ Ε και όπως εξειδικεύονται και επακριβώς προσδιορίζονται στο τεύχος «τεχνικών δεδοµένων» του φακέλου του συγκεκριµένου έργου. Με την υπ αριθ, 159/10 απόφαση.ε. Μελισσίων, παραλήφθηκε το Α στάδιο της µελέτης και στη συνέχεια µε την υπ αριθ. 252/2014 απόφαση.σ. Πεντέλης εγκρίθηκε ο 3 ος Σ.Π. (Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας ) που ήταν µειωτικός λόγω µείωσης του φυσικού αντικειµένου του Β σταδίου της µελέτης. 2

3 Τέλος µε το έγγραφο 1218/ του ήµου Πεντέλης/ /νση Περιβάλλοντος-Πολεοδοµίας και Λειτουργιών Πόλης δόθηκε εντολή έναρξης του Β1 σταδίου της µελέτης από Με το παρόν προτείνουµε η συνέχιση και ολοκλήρωση της µελέτης να γίνει σε ότι αφορά την θεσµοθέτηση των χρήσεων γης, κατ εξαίρεση σύµφωνα µε τις προ-υφιστάµενες του Ν. 4269/2014/ΦΕΚ 142/Α διατάξεις δηλ. µε βάση το Π.. από (ΦΕΚ 166/ ), σε εφαρµογή του άρθρου 33 παραγρ. 3β του προαναφερθέντος νόµου 4269/2014 για τους παρακάτω ιδιαίτερους και σοβαρούς λόγους που τίθενται υπ όψη σας για έγκριση και εισήγησή σας προς το ηµοτικό Συµβούλιο και στη συνέχεια υπ όψη του αρµοδίου ΣΥΠΟΘΑ. Τεκµηρίωση : 1. Το ιδιαίτερο Φυσικό κάλλος της περιοχής εγκεκριµένου σχεδίου πόλης της.ε. Μελισσίων του ήµου Πεντέλης. Το φυσικό περιβάλλον της περιοχής των Μελισσίων αποτελεί µικτό σύστηµα φυσικών ενοτήτων. Η µία ενότητα περιλαµβάνει υπολείµµατα δασικής συνέχειας του Πεντελικού όρους µε δενδρώδη βλάστηση αυτής της χαλεπίου πεύκης, καθώς και αρκετές δασικές εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλης στα βόρεια της.ε. Μελισσίων, περιοχή που προστατεύεται από το όριο προστασίας του Πεντελικού Όρους. Η άλλη ενότητα αποτελείται από ελεύθερους χώρους πρασίνου, το αστικό πράσινο των δρόµων και κατοικιών και το κυριότερο, τους χώρους πρασίνου που περιβάλλουν τα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα και τις εκκλησίες. Η περιοχή µελέτης διαθέτει επίσης σηµαντικές πευκόφυτες εκτάσεις, το Άλσος Τσαγκάρη, το Άλσος Ολυµπιονικών και τους περιβάλλοντες χώρους των νοσοκοµείων Παπαδηµητρίου και ΝΙΕΘ. Το έντονο ανάγλυφο διακόπτεται από µικρές ρεµατιές και υφιστάµενα ακόµη υδρορεύµατα. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη φυσικών πηγών και ρευµάτων απορροής µε κυριότερο το υδατόρευµα Πεντέλης-Χαλανδρίου αλλά και άλλων µικρότερων ρεµάτων που βρίσκονται στις υπό ένταξη περιοχές (βόρεια και δυτικά). Τα σηµαντικότερα τµήµατα των εντός σχεδίου ρεµάτων έχουν ήδη κηρυχθεί ως περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους µε το Π.. του 1995 (ΦΕΚ 659 /6-9-95) και σε τµήµα του υδρορεύµατος Χαλανδρίου-Πεντέλης έχει υλοποιηθεί το 1998 πρότυπος αναµόρφωση του ρέµατος από το ΥΠΕΧΩ Ε. το οποίο αποτελεί το σηµαντικότερο οικοσύστηµα των ήµων απ όπου διέρχεται, καθώς και ένα από τα ελάχιστα εναποµείναντα στην Αττική. Το ρέµα έχει χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος µε την 9173/1642/ Υπουργική Απόφαση. Για τα υπόλοιπα ρέµατα, προβλέπεται η προστασία µε την διατήρηση τους ανοικτά, στη φυσική τους κατάσταση, ώστε να διασφαλιστεί έτσι η συνέχεια του περιαστικού χώρου µε τον αστικό, ενώ παράλληλα τα ρέµατα να λειτουργούν και ως δίαυλοι ανανέωσης του αερισµού του, εξασφαλίζοντας ιδανικές περιβαλλοντικές συνθήκες και για την προβλεπόµενη αστικοποίηση της υπό ένταξη περιοχής. Τέλος σηµαντικό στοιχείο για την περιοχή επίσης αποτελεί, η ζώνη προστασίας του Πεντελικού Όρους στα βόρεια, όπου επιτρέπονται κατά ζώνη οι χρήσεις που καθορίζονται στο από Π.. ( 755). Η τόνωση και ο εµπλουτισµός της χλωρίδας των όχθων των ρεµάτων καθώς και των θυλάκων των δασικών εκτάσεων που διατηρούν το δασικό τους χαρακτήρα, σε συνδυασµό µε τους στη συνέχειά τους αστικούς ελεύθερους χώρους και τους πεζόδροµους, µε στόχο τη διαµόρφωση χώρων περιπάτου και πρασίνου στα ανοιχτά ρέµατα όπου αυτό είναι εφικτό µε βάση την εδαφική τους διαµόρφωση, µπορεί να δηµιουργήσει ένα πολύ ενδιαφέρον δίκτυο περιαστικού αστικού πρασίνου, που και θα διασχίζει τον αστικό ιστό, διασπώντας την µονοτονία του και αναβαθµίζοντας ουσιαστικά την ποιότητα του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 2. Η ύπαρξη αξιόλογων µνηµείων νεωτέρων χρόνων. Σύµφωνα µε το Υπουργείο Πολιτισµού, τρεις εκκλησίες στο ήµο των Μελισσίων ανήκουν στον κατάλογο Ναών Νεοτέρων Χρόνων: Ο Άγιος Γεώργιος, ο οποίος κατασκευάστηκε από Μικρασιάτες πρόσφυγες κατά τη δεκαετία του 1950, ο Άγιος Ιωάννης, ο οποίος αντικατάστησε παλαιότερη εκκλησία και η Ζωοδόχος Πηγή, ναός νεωτέρων χρόνων, που αποτελεί και το Μητροπολιτικό Ναό του ήµου Μελισσίων. Άλλα µνηµεία νεώτερων χρόνων της περιοχής είναι δύο γέφυρες του 19 ου αιώνα, η Γέφυρα 5 καµάρες, η οποία έγινε κατ εντολή της ούκισσας της Πλακεντίας για τη µεταφορά πεντελικού 3

4 µαρµάρου για την κατασκευή της αθηναϊκής οικίας της, το σηµερινό Βυζαντινό Μουσείο, και η Μικρή Γέφυρα, η οποία βρίσκεται στην οδό Ασκληπιού, στα σύνορα µε το ήµο Νέας Πεντέλης και θεωρείται πως και αυτή κατασκευάστηκε από την ούκισσα της Πλακεντίας για την µεταφορά οικοδοµικών υλικών για την ανέγερση της εξοχικής της οικίας στην Πεντέλη. 3. Οι προτάσεις του εγκεκριµένου νέου ΓΠΣ Οι προτάσεις του αναθεωρηµένου εγκεκριµένου (Γ.Π.Σ.) Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου του ήµου Μελισσίων µε την υπ. Αρ / 5493 / (ΦΕΚ 572 ), µέσα από τις οποίες δίνεται ειδική έµφαση στα παρακάτω: στον προσδιορισµό των χρήσεων γης της περιοχής και ειδικότερα τον καθορισµό χρήσης αµιγούς κατοικίας σ όλη την έκταση πλην των περιοχών πολεοδοµικού κέντρου, γενικής κατοικίας και τοπικού κέντρου γειτονιάς (σύµφωνα µε τα άρθρα 2 και 4 του από Π. /τος) στην ΠΕ 1, στην περιοχή του διαµορφωµένου κέντρου του δήµου, στα µέτωπα των οδών ηµοκρατίας και Α. Παπανδρέου και στην οδό ουκίσσης Πλακεντίας, ΠΕ 2, στα µέτωπα των οδών Παναγή Τσαλδάρη και Α. Παπανδρέου, Κουντουριώτη και Πηγής, στην ΠΕ 3 στη περιοχή συµβολής των οδών ιός και Ηρώων Πολυτεχνείου, στην ΠΕ 4 στα µέτωπα των οδών 17 ης Νοεµβρίου 1973 και Κ. Καραµανλή (Κηφισίας) µετά τα δασικά, στην ΠΕ 5, στα µέτωπα στα µέτωπα των οδών ηµοκρατίας και Ελ. Βενιζέλου, Πηγής και 25 ης Μαρτίου µέχρι την οδό Σκρά. Στην χρήση γενικής κατοικίας εξαιρούνται τα πρατήρια βενζίνης και οι βιοµηχανικές αποθήκες βάσει του άρθρου 17 παρ. 1β του ν. 3325/2005 (Α 68) στην προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα, στις περιοχές που βρίσκονται µέσα στο όριο του ρέµατος Πεντέλης Χαλανδρίου, όπως αυτό καθορίστηκε µε το από π.δ. ( 669) ισχύουν οι χρήσεις γης και οι λοιποί όροι δόµησης που καθορίζονται στο ως άνω π.δ. Τα υπόλοιπα ρέµατα παραµένουν ανοικτά στην φυσική τους κατάσταση ώστε να εξυπηρετούν την απορροή των οµβρίων, να αποτελούν πνεύµονες πρασίνου και φυσικούς αγωγούς αερισµού. 4. Αντιστοίχιση κατ αναλογία των χρήσεων γης του από Π.. (ΦΕΚ 166/ /1987) µε τις χρήσεις του N.4269/2014 (ΦΕΚ 142/A/2014), βάση του Κεφαλαίου Β του N.4269/2014. Η συνηµµένη στο παρόν έκθεση αντιστοίχισης των χρήσεων γης του από Π.. (ΦΕΚ 166/ /1987) µε τις χρήσεις του N.4269/2014 (ΦΕΚ 142/A/2014), βάσει του Κεφαλαίου Β του N.4269/2014 δείχνει σαφώς, για τις κατηγορίες των χρήσεων που αφορούν την.ε. Μελισσίων σύµφωνα µε το ισχύον ΓΠΣ, πόσο τελικά θα επιβαρυνθεί µια περιοχή κυρίως αµιγούς κατοικίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. από αλλά και των άλλων γενικών χρήσεων, αν ισχύσουν για την περιοχή µελέτης οι προβλεπόµενες χρήσεις γης βάσει του Κεφαλαίου Β του N.4269/2014. Μια απλή ανάγνωση της έκθεσης δείχνει σαφώς το προαναφερθέν. Π.χ για την περιοχή «αµιγούς κατοικίας» του από Π η αντιστοίχιση µε την χρήση «Κ2 Κατοικία επιπέδου γειτονιάς» οι περιοχές αυτές επιβαρύνονται µε τον νέο νόµο µε πολλές επί πλέον επί µέρους χρήσεις για τα επιτρεπόµενα εµπορικά καταστήµατα, µεγαλύτερης κλίµακας ξενοδοχεία, κτίρια στάθµευσης, περίθαλψη, κ.α. Στην κατηγορία του από Π «Γενική κατοικία» αντιστοιχεί η χρήση του νέου Νόµου «Κατοικία ενδιάµεσου επιπέδου (ΜΚ)» στην οποία προστίθενται επί πλέον Υπεραγορές και Πολυκαταστήµατα, εγκαταστάσεις αποθήκευσης, πρατήρια αερίων καυσίµων, πλυντήρια λιπαντήρια και συνεργεία αυτοκινήτων κ.α Στην κατηγορία του από Π «Πολεοδοµικά κέντρα - κεντρικές λειτουργίες πόλης - τοπικό κέντρο συνοικίας γειτονιάς» αντιστοιχεί η χρήση του νέου Νόµου «Πολεοδοµικό Κέντρο» στην οποία προστίθενται επί πλέον εκθεσιακά κέντρα, εγκαταστάσεις αποθήκευσης, πρατήρια αερίων καυσίµων, Πλυντήρια λιπαντήρια συνεργεία αυτοκινήτων, χρήσεις περίθαλψης, εµπορευµατικοί σταθµοί αυτοκινήτων κ.α. Στην κατηγορία του από Π «Τουρισµός-αναψυχή» αντιστοιχεί η χρήση του νέου Νόµου «Τουρισµός-αναψυχή, παραθεριστική κατοικία» στην οποία προστίθενται επί πλέον Σταθµοί µετεπιβίβασης ΜΜΜ, πρατήρια αερίων καυσίµων, πλυντήρια λιπαντήρια και συνεργεία αυτοκινήτων κ.α. 4

5 Και το σηµαντικότερο: Mε το από Π., υπήρχε η δυνατότητα στον µελετητή ανάλογα µε τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες να εξαιρέσει από κάποια γενική κατηγορία χρήσεων όποιες επί µέρους χρήσεις θεωρούσε µη επιτρεπτές ενώ µε τον νέο νόµο υπάρχει η δυνατότητα εξαίρεσης 2-3 µόνο συγκεκριµένων επί µέρους χρήσεων, δηµιουργώντας έτσι ισχυρότατες δεσµεύσεις στις εξειδικεύσεις των γενικών κατηγοριών χρήσεων. Ως παράδειγµα µπορεί να αναφερθεί το ακόλουθο: Στην περιοχή που µε τις διατάξεις του από Π ορίζεται «Γενική κατοικία» µπορεί να εξαιρεθεί η επί µέρους χρήση νέων εστιατορίων ή αναψυκτηρίων αν π.χ. κριθεί ότι η περιοχή είναι βεβαρηµένη µε τέτοιες χρήσεις, πράγµα που δεν µπορεί να γίνει στην αντίστοιχη γενική κατηγορία του νέου νόµου «Κατοικία ενδιάµεσου επιπέδου (ΜΚ)». Συµπέρασµα: Είναι απολύτως αναγκαίο να εφαρµοστούν στη συγκεκριµένη µελέτη αναθεώρησης οι χρήσεις του από Π, ως επιτρέπει και ο νέος νόµος (άρθρο 33 παραγρ. 3β του Ν. 4269/2014), για να µην επιβαρυνθεί περιβαλλοντικά η εξαιρετικού φυσικού κάλλους και µε αξιόλογα νεώτερα µνηµεία περιοχή των Μελισσίων, καθώς και η κηρυγµένη ως περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους περιοχή των ρεµάτων (Π.. του ΦΕΚ 659 /6-9-95) αλλά και για να µπορέσουν να εφαρµοστούν τα οριζόµενα από το ισχύον νέο ΓΠΣ µέτρα αναβάθµισης και προστασίας του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος. Γι αυτό εισηγούµαστε τη λήψη απόφασης σχετικά µε την συνέχιση και ολοκλήρωση της µελέτης σε ότι αφορά την θεσµοθέτηση των χρήσεων γης, κατ εξαίρεση σύµφωνα µε τις προυφιστάµενες του Ν. 4269/2014/ΦΕΚ 142/Α διατάξεις δηλ. µε βάση το Π.. από (ΦΕΚ 166/ ), σε εφαρµογή του άρθρου 33 παραγρ. 3β του προαναφερθέντος νόµου 4269/2014. Εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο : Τη λήψη απόφασης σχετικά µε την συνέχιση και ολοκλήρωση της µελέτης «Πολεοδοµική Μελέτη Αναθεώρησης Εγκεκριµένου Σχεδίου Πόλεως ήµου Μελισσίων για καθορισµό τροποποίηση χρήσεων γης σε εφαρµογή του νέου Γ.Π.Σ.» σε ότι αφορά την θεσµοθέτηση των χρήσεων γης, κατ εξαίρεση σύµφωνα µε τις προ-υφιστάµενες του Ν. 4269/2014/ΦΕΚ 142/Α διατάξεις, δηλαδή µε βάση το Π.. από (ΦΕΚ 166/ ), σε εφαρµογή του άρθρου 33 παραγρ. 3β του νόµου 4269/2014. Το ηµοτικό Συµβούλιο Αφού άκουσε την εισήγηση του κου ηµάρχου. Έλαβε υπόψη του: Την υπ αριθµ. 8/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α /2006). Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /2010). Τις διατάξεις του N. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α /2014). Τις διατάξεις του Π.. από (ΦΕΚ 166/ /1987). Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των µελών που περιέχονται αναλυτικά στα επίσηµα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. Ο Επικεφαλής του Συνδυασµού «Συµπολιτεία Μελίσσια Ν.Πεντέλη Πεντέλη» κος Γραφάκος Εµµανουήλ τοποθετήθηκε λέγοντας µεταξύ άλλων ότι διαφωνεί επί της αρχής για την αίτηση εξαίρεσης, θεωρώντας τον Νόµο 4269/2014 καλό, ξεκάθαρο και χωρίς γκρίζες περιοχές. Ακολούθησε η ψήφιση του θέµατος κατά την οποία ψήφισαν: ΚΑΤΑ: Ο Επικεφαλής και οι ηµοτικοί Σύµβουλοι του Συνδυασµού «Συµπολιτεία Μελίσσια Ν.Πεντέλη Πεντέλη» κος Γραφάκος Εµµανουήλ, κα Κοσµοπούλου Αναστασία, κα Κεχαγιά ήµητρα, κα Πολίτη Ελένη, κος ρόσος Γεώργιος. ΠΑΡΟΝ: ο Επικεφαλής του Συνδυασµού «Λαϊκή Συσπείρωση Πεντέλης» κος Κωνσταντάς Σπυρίδωνας και ο ηµοτικός Σύµβουλος του Συνδυασµού «Πεντέλη εν ράσει Αγωνιστική Συνεργασία Πολιτών» κος Τζουµάκας Κων/νος. 5

6 Με ψήφους δέκα επτά (17) ΥΠΕΡ [δέκα έξι (16) των ηµοτικών Συµβούλων και µία (1) του Προέδρου της.κ. Μελισσίων] - πέντε (5) ΚΑΤΑ δύο (2) ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Μειοψηφούντων των ηµοτικών Συµβούλων Γραφάκου Εµµανουήλ, Κοσµοπούλου Αναστασίας, Πολίτη Ελένης, Κεχαγιά ήµητρας, ρόσου Γεωργίου, Κωνσταντά Σπυρίδωνα και Τζουµάκα Κων/νου Εγκρίνει σύµφωνα µε την εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη συνέχιση και ολοκλήρωση της µελέτης «Πολεοδοµική Μελέτη Αναθεώρησης Εγκεκριµένου Σχεδίου Πόλεως ήµου Μελισσίων για καθορισµό τροποποίηση χρήσεων γης σε εφαρµογή του νέου Γ.Π.Σ.» σε ότι αφορά την θεσµοθέτηση των χρήσεων γης, κατ εξαίρεση σύµφωνα µε τις προ-υφιστάµενες του Ν. 4269/2014/ΦΕΚ 142/Α διατάξεις, δηλαδή µε βάση το Π.. από (ΦΕΚ 166/ ), σε εφαρµογή του άρθρου 33 παραγρ. 3β του νόµου 4269/2014, για τους παρακάτω ιδιαίτερους και σοβαρούς λόγους: 1. Το ιδιαίτερο Φυσικό κάλλος της περιοχής εγκεκριµένου σχεδίου πόλης της.ε. Μελισσίων του ήµου Πεντέλης. Το φυσικό περιβάλλον της περιοχής των Μελισσίων αποτελεί µικτό σύστηµα φυσικών ενοτήτων. Η µία ενότητα περιλαµβάνει υπολείµµατα δασικής συνέχειας του Πεντελικού όρους µε δενδρώδη βλάστηση αυτής της χαλεπίου πεύκης, καθώς και αρκετές δασικές εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλης στα βόρεια της.ε. Μελισσίων, περιοχή που προστατεύεται από το όριο προστασίας του Πεντελικού Όρους. Η άλλη ενότητα αποτελείται από ελεύθερους χώρους πρασίνου, το αστικό πράσινο των δρόµων και κατοικιών και το κυριότερο, τους χώρους πρασίνου που περιβάλλουν τα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα και τις εκκλησίες. Η περιοχή µελέτης διαθέτει επίσης σηµαντικές πευκόφυτες εκτάσεις, το Άλσος Τσαγκάρη, το Άλσος Ολυµπιονικών και τους περιβάλλοντες χώρους των νοσοκοµείων Παπαδηµητρίου και ΝΙΕΘ. Το έντονο ανάγλυφο διακόπτεται από µικρές ρεµατιές και υφιστάµενα ακόµη υδρορεύµατα. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη φυσικών πηγών και ρευµάτων απορροής µε κυριότερο το υδατόρευµα Πεντέλης-Χαλανδρίου αλλά και άλλων µικρότερων ρεµάτων που βρίσκονται στις υπό ένταξη περιοχές (βόρεια και δυτικά). Τα σηµαντικότερα τµήµατα των εντός σχεδίου ρεµάτων έχουν ήδη κηρυχθεί ως περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους µε το Π.. του 1995 (ΦΕΚ 659 /6-9-95) και σε τµήµα του υδρορεύµατος Χαλανδρίου-Πεντέλης έχει υλοποιηθεί το 1998 πρότυπος αναµόρφωση του ρέµατος από το ΥΠΕΧΩ Ε. το οποίο αποτελεί το σηµαντικότερο οικοσύστηµα των ήµων απ όπου διέρχεται, καθώς και ένα από τα ελάχιστα εναποµείναντα στην Αττική. Το ρέµα έχει χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος µε την 9173/1642/ Υπουργική Απόφαση. Για τα υπόλοιπα ρέµατα, προβλέπεται η προστασία µε την διατήρηση τους ανοικτά, στη φυσική τους κατάσταση, ώστε να διασφαλιστεί έτσι η συνέχεια του περιαστικού χώρου µε τον αστικό, ενώ παράλληλα τα ρέµατα να λειτουργούν και ως δίαυλοι ανανέωσης του αερισµού του, εξασφαλίζοντας ιδανικές περιβαλλοντικές συνθήκες και για την προβλεπόµενη αστικοποίηση της υπό ένταξη περιοχής. Τέλος σηµαντικό στοιχείο για την περιοχή επίσης αποτελεί, η ζώνη προστασίας του Πεντελικού Όρους στα βόρεια, όπου επιτρέπονται κατά ζώνη οι χρήσεις που καθορίζονται στο από Π.. ( 755). Η τόνωση και ο εµπλουτισµός της χλωρίδας των όχθων των ρεµάτων καθώς και των θυλάκων των δασικών εκτάσεων που διατηρούν το δασικό τους χαρακτήρα, σε συνδυασµό µε τους στη συνέχειά τους αστικούς ελεύθερους χώρους και τους πεζόδροµους, µε στόχο τη διαµόρφωση χώρων περιπάτου και πρασίνου στα ανοιχτά ρέµατα όπου αυτό είναι εφικτό µε βάση την εδαφική τους διαµόρφωση, µπορεί να δηµιουργήσει ένα πολύ ενδιαφέρον δίκτυο περιαστικού αστικού πρασίνου, που και θα διασχίζει τον αστικό ιστό, διασπώντας την µονοτονία του και αναβαθµίζοντας ουσιαστικά την ποιότητα του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 6

7 2. Η ύπαρξη αξιόλογων µνηµείων νεωτέρων χρόνων. Σύµφωνα µε το Υπουργείο Πολιτισµού, τρεις εκκλησίες στο ήµο των Μελισσίων ανήκουν στον κατάλογο Ναών Νεοτέρων Χρόνων: Ο Άγιος Γεώργιος, ο οποίος κατασκευάστηκε από Μικρασιάτες πρόσφυγες κατά τη δεκαετία του 1950, ο Άγιος Ιωάννης, ο οποίος αντικατάστησε παλαιότερη εκκλησία και η Ζωοδόχος Πηγή, ναός νεωτέρων χρόνων, που αποτελεί και το Μητροπολιτικό Ναό του ήµου Μελισσίων. Άλλα µνηµεία νεώτερων χρόνων της περιοχής είναι δύο γέφυρες του 19 ου αιώνα, η Γέφυρα 5 καµάρες, η οποία έγινε κατ εντολή της ούκισσας της Πλακεντίας για τη µεταφορά πεντελικού µαρµάρου για την κατασκευή της αθηναϊκής οικίας της, το σηµερινό Βυζαντινό Μουσείο, και η Μικρή Γέφυρα, η οποία βρίσκεται στην οδό Ασκληπιού, στα σύνορα µε το ήµο Νέας Πεντέλης και θεωρείται πως και αυτή κατασκευάστηκε από την ούκισσα της Πλακεντίας για την µεταφορά οικοδοµικών υλικών για την ανέγερση της εξοχικής της οικίας στην Πεντέλη. 3. Οι προτάσεις του εγκεκριµένου νέου ΓΠΣ Οι προτάσεις του αναθεωρηµένου εγκεκριµένου (Γ.Π.Σ.) Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου του ήµου Μελισσίων µε την υπ. Αρ / 5493 / (ΦΕΚ 572 ), µέσα από τις οποίες δίνεται ειδική έµφαση στα παρακάτω: στον προσδιορισµό των χρήσεων γης της περιοχής και ειδικότερα τον καθορισµό χρήσης αµιγούς κατοικίας σ όλη την έκταση πλην των περιοχών πολεοδοµικού κέντρου, γενικής κατοικίας και τοπικού κέντρου γειτονιάς (σύµφωνα µε τα άρθρα 2 και 4 του από Π. /τος) στην ΠΕ 1, στην περιοχή του διαµορφωµένου κέντρου του δήµου, στα µέτωπα των οδών ηµοκρατίας και Α. Παπανδρέου και στην οδό ουκίσσης Πλακεντίας, ΠΕ 2, στα µέτωπα των οδών Παναγή Τσαλδάρη και Α. Παπανδρέου, Κουντουριώτη και Πηγής, στην ΠΕ 3 στη περιοχή συµβολής των οδών ιός και Ηρώων Πολυτεχνείου, στην ΠΕ 4 στα µέτωπα των οδών 17 ης Νοεµβρίου 1973 και Κ. Καραµανλή (Κηφισίας) µετά τα δασικά, στην ΠΕ 5, στα µέτωπα στα µέτωπα των οδών ηµοκρατίας και Ελ. Βενιζέλου, Πηγής και 25 ης Μαρτίου µέχρι την οδό Σκρά. Στην χρήση γενικής κατοικίας εξαιρούνται τα πρατήρια βενζίνης και οι βιοµηχανικές αποθήκες βάσει του άρθρου 17 παρ. 1β του ν. 3325/2005 (Α 68) στην προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα, στις περιοχές που βρίσκονται µέσα στο όριο του ρέµατος Πεντέλης Χαλανδρίου, όπως αυτό καθορίστηκε µε το από π.δ. ( 669) ισχύουν οι χρήσεις γης και οι λοιποί όροι δόµησης που καθορίζονται στο ως άνω π.δ. Τα υπόλοιπα ρέµατα παραµένουν ανοικτά στην φυσική τους κατάσταση ώστε να εξυπηρετούν την απορροή των οµβρίων, να αποτελούν πνεύµονες πρασίνου και φυσικούς αγωγούς αερισµού. 4. Αντιστοίχιση κατ αναλογία των χρήσεων γης του από Π.. (ΦΕΚ 166/ /1987) µε τις χρήσεις του N.4269/2014 (ΦΕΚ 142/A/2014), βάση του Κεφαλαίου Β του N.4269/2014. Η συνηµµένη στο παρόν έκθεση αντιστοίχισης των χρήσεων γης του από Π.. (ΦΕΚ 166/ /1987) µε τις χρήσεις του N.4269/2014 (ΦΕΚ 142/A/2014), βάσει του Κεφαλαίου Β του N.4269/2014 δείχνει σαφώς, για τις κατηγορίες των χρήσεων που αφορούν την.ε. Μελισσίων σύµφωνα µε το ισχύον ΓΠΣ, πόσο τελικά θα επιβαρυνθεί µια περιοχή κυρίως αµιγούς κατοικίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. από αλλά και των άλλων γενικών χρήσεων, αν ισχύσουν για την περιοχή µελέτης οι προβλεπόµενες χρήσεις γης βάσει του Κεφαλαίου Β του N.4269/2014. Μια απλή ανάγνωση της έκθεσης δείχνει σαφώς το προαναφερθέν. Π.χ για την περιοχή «αµιγούς κατοικίας» του από Π η αντιστοίχιση µε την χρήση «Κ2 Κατοικία επιπέδου γειτονιάς» οι περιοχές αυτές επιβαρύνονται µε τον νέο νόµο µε πολλές επί πλέον επί µέρους χρήσεις για τα επιτρεπόµενα εµπορικά καταστήµατα, µεγαλύτερης κλίµακας ξενοδοχεία, κτίρια στάθµευσης, περίθαλψη, κ.α. Στην κατηγορία του από Π «Γενική κατοικία» αντιστοιχεί η χρήση του νέου Νόµου «Κατοικία ενδιάµεσου επιπέδου (ΜΚ)» στην οποία προστίθενται επί πλέον Υπεραγορές και Πολυκαταστήµατα, εγκαταστάσεις αποθήκευσης, πρατήρια αερίων καυσίµων, πλυντήρια λιπαντήρια και συνεργεία αυτοκινήτων κ.α Στην κατηγορία του από Π «Πολεοδοµικά κέντρα - κεντρικές λειτουργίες πόλης - τοπικό κέντρο συνοικίας γειτονιάς» αντιστοιχεί η χρήση του νέου Νόµου «Πολεοδοµικό Κέντρο» στην οποία προστίθενται επί πλέον εκθεσιακά κέντρα, εγκαταστάσεις αποθήκευσης, πρατήρια αερίων 7

8 καυσίµων, Πλυντήρια λιπαντήρια συνεργεία αυτοκινήτων, χρήσεις περίθαλψης, εµπορευµατικοί σταθµοί αυτοκινήτων κ.α. Στην κατηγορία του από Π «Τουρισµός-αναψυχή» αντιστοιχεί η χρήση του νέου Νόµου «Τουρισµός-αναψυχή, παραθεριστική κατοικία» στην οποία προστίθενται επί πλέον Σταθµοί µετεπιβίβασης ΜΜΜ, πρατήρια αερίων καυσίµων, πλυντήρια λιπαντήρια και συνεργεία αυτοκινήτων κ.α. Και το σηµαντικότερο: Mε το από Π., υπήρχε η δυνατότητα στον µελετητή ανάλογα µε τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες να εξαιρέσει από κάποια γενική κατηγορία χρήσεων όποιες επί µέρους χρήσεις θεωρούσε µη επιτρεπτές ενώ µε τον νέο νόµο υπάρχει η δυνατότητα εξαίρεσης 2-3 µόνο συγκεκριµένων επί µέρους χρήσεων, δηµιουργώντας έτσι ισχυρότατες δεσµεύσεις στις εξειδικεύσεις των γενικών κατηγοριών χρήσεων. Ως παράδειγµα µπορεί να αναφερθεί το ακόλουθο: Στην περιοχή που µε τις διατάξεις του από Π ορίζεται «Γενική κατοικία» µπορεί να εξαιρεθεί η επί µέρους χρήση νέων εστιατορίων ή αναψυκτηρίων αν π.χ. κριθεί ότι η περιοχή είναι βεβαρηµένη µε τέτοιες χρήσεις, πράγµα που δεν µπορεί να γίνει στην αντίστοιχη γενική κατηγορία του νέου νόµου «Κατοικία ενδιάµεσου επιπέδου (ΜΚ)». Η παρούσα απόφαση θα τεθεί υπόψη του αρµοδίου ΣΥΠΟΘΑ. Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 121/2015 Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1 ΜΑΣΜΑΝΙ ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 2. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ ΧΑΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΜΠΟΥΣΙΟΥ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 3. ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 4. ΚΟΝΤΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 5. ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 7. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ 8. ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 9. ΚΥΒΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ-ΚΑΨΑΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 10. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 11. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 12. ΜΟΥΑΜΕΛΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13. ΚΙΤΣΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 14. ΜΙΧΑΛΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 15. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 16. ΓΡΑΦΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 17. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 18. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ 19. ΚΕΧΑΓΙΑ ΗΜΗΤΡΑ 20. ΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 22. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΒΟΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 3 ης / 24-3-2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 3 ης / 24-3-2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Απόφασης: 8/2015 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 3 ης / 24-3-2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Απόφασης: 31/2015 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Απόφασης: 31/2015 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Απόφασης: 31/2015 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 8 ης / 14-7-2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 11/2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 88/2015 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 8/2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 63/2015 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΥΒΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2. ΓΡΑΦΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «3. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ «1

1. ΚΥΒΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2. ΓΡΑΦΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «3. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ «1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 7/2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 44/2015 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 10/2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 75/2015 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΞ3-ΦΤ9 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΞ3-ΦΤ9 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 291/2012 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 28/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 271/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 21/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 234/2013 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 11/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 87/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 5/05 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 38/05 Π Ε Ρ Ι Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΗΩΞ3-ΕΚΚ ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΑΔΑ: Β4ΩΗΩΞ3-ΕΚΚ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 8/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 89/2012 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩΞ3-ΣΧΖ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩΞ3-ΣΧΖ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 8/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 101/2014 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 11/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 74/2013 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 8/2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 53/2015 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 8/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 50/2013 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 13/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 150/2013 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 13/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 139/2014 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 35/2013 τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 311/2013

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 17/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 175/2013 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΞ3-Ρ6Σ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 25/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΞ3-Ρ6Σ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 25/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 25/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 320/2012 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13ης/2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13ης/2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13ης/2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: ΒΛ4ΑΩΗΔ-ΒΓ2 Αριθ. Απόφασης 212/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του Β1

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφασης: 39/2014 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (ΓΠΣ) ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, Πρόεδρος. 1. Κοσµοπούλου Αναστασία, Μέλος. Αντιπρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, Πρόεδρος. 1. Κοσµοπούλου Αναστασία, Μέλος. Αντιπρόεδρος 1 Aναρτητέα στο διαδίκτυο A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 27/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 289/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 1.1. Γενικά για τη Μελέτη Γ.Π.Σ... 3 1.2. Μεθοδολογία και Σκοπός της Μελέτης Γ.Π.Σ... 3 1.3.Υπογραφείσα Σύµβαση Ανάθεσης Μέλη οµάδας παρακολούθησης µελέτης... 4 1.4. Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 7/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 7/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 7/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 45/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 1 ης /27-1-2015 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ

Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ Π.3.1. ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ, ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ, ΚΕΝΤΡΑ) Π.3.1.1. Στόχοι και Κατευθύνσεις Πολεοδοµικής Οργάνωσης και Οικιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.6ης Συνεδρίασης;έτους 2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 39.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.6ης Συνεδρίασης;έτους 2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 39. Λιβαδειά 29-9 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:26573 Αναρτητέα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.6ης Συνεδρίασης;έτους 2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 39 Περίληψη Εισήγηση για την

Διαβάστε περισσότερα