Παραδοτέο no D3.2 Ιούνιος 2013 Συγγραφείς: D. van Beek & M.S. Godschalk (IF Technology) Εγχειρίδιο Βάσης Δεδομένων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παραδοτέο no D3.2 Ιούνιος 2013 Συγγραφείς: D. van Beek & M.S. Godschalk (IF Technology) Εγχειρίδιο Βάσης Δεδομένων"

Transcript

1 Παραδοτέο no D3.2 Ιούνιος 2013 Συγγραφείς: D. van Beek & M.S. Godschalk (IF Technology) Εγχειρίδιο Βάσης Δεδομένων

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή Περιγραφή της Βάσης Δεδομένων Λειτουργία της Βάσης Δεδομένων Ερωτήσεις/Γραφείο Υποστήριξης (Helpdesk) Επεξήγηση ανά πεδίο... 5 Ενότητα Α: Στοιχεία Ιδιοκτήτη / Αιτούντα... 5 Ενότητα B: Θέση Συστήματος... 5 Ενότητα Γ: Πληροφορίες Κτιρίου... 6 Ενότητα Δ: Πληροφορίες συστήματος αβαθούς γεωθερμίας... 7 Ενότητα E: Σύστημα κλειστού κυκλώματος... 8 Ενότητα Στ: Σύστημα ανοιχτού κυκλώματος Ενότητα H: Απαιτούμενες Άδειες / Εγκρίσεις ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Εικόνα 1: Η βάση δεδομένων..4 Εικόνα 2: Σύστημα ανοικτού κυκλώματος / ATES Εικόνα 3: Σύστημα κλειστού κυκλώματος / BTES....8 Εικόνα 4: Οριζόντιο.8 Εικόνα 5: Κεκλιμένο 8 Εικόνα 6: Άλλο, κλειστού δακτυλίου..8 Εικόνα 7: Τύποι κυκλωμάτων..9 Εικόνα 8: Τερματικό άκρο βρόχου σχήματος U...9 Εικόνα 9: Μονού (αριστερά) & διπλού βρόχου (δεξιά). 10 Εικόνα 10: Πεδίο γεωτρήσεων με μέση απόσταση 7,5 m μεταξύ των βρόχων. 10 Εικόνα 11: Θερμικές επιπτώσεις που υπολογίζονται μέσω...12 Εικόνα 12: Θερμικές ακτίνες υπολογισμένες μέσω της εξίσωσης Εικόνα 13: Τα όρια του συστήματος για τη μέτρηση του SPF και του Qusable

3 Προκαταρκτικές παρατηρήσεις Κατάλογος συντομογραφιών και ακρωνυμίων Τεχνικοί ορισμοί: ATES Aquifer Thermal Energy Storage (Αποθήκευση Θερμικής Ενέργειας σε Υδροφόρο Ορίζοντα) BHE Borehole Heat Exchangers (Γεωθερμικός Εναλλάκτης Θερμότητας) BTES Borehole Thermal Energy Storage (Αποθήκευση Θερμικής Ενέργειας με Γήινους Εναλλάκτες) COP Coefficient of Performance (Συντελεστής Απόδοσης) GIS / ΣΓΠ Geographical Information System / Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών ΓΑΘ Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας GW GroundWater (Υπόγειο νερό) HVAC Heating, Ventilating and Air Conditioning (Θέρμανση, Αερισμός και Κλιματισμός) ΑΠΕ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας SGE Shallow Geothermal Energy (Αβαθής Γεωθερμική Ενέργεια ή Αβαθής Γεωθερμία) SPF Seasonal Performance Factor (Συντελεστής Εποχιακής Απόδοσης) TRT Thermal Response Test (Έλεγχος Θερμικής Απόκρισης Εδάφους) UTES Underground Thermal Energy Storage (Υπόγεια Αποθήκευση Θερμικής Ενέργειας) Διοικητικοί ορισμοί (Γενικά ή σε Ευρωπαϊκό επίπεδο): EED Energy Efficiency Directive (Οδηγία Ενεργειακής Απόδοσης) EPBD European Performance of Building Directive (Ευρωπαϊκή Οδηγία Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων) ΚΚΖ Κόστος Κύκλου Ζωής ΕΣΔΑΠΕ Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας PCM Project Cycle Management (Διαχείριση Κύκλου Έργου) Οδηγία ΑΠΕ Οδηγία για την προώθηση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΣΔΒΕ Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (στις πόλεις) WFD Water Framework Directive (Οδηγία Πλαίσιο για το νερό) Σημείωση: Ο γενικός όρος για όλες τις τεχνολογίες που εκμεταλλεύονται τη θερμότητα του εδάφους είναι Αβαθής Γεωθερμική Ενέργεια ή Αβαθής Γεωθερμία. Η γεωθερμική ενέργεια ορίζεται στο άρθρο 2 (γ) της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2009/28/EΚ και ο όρος αβαθής αναφέρεται κανονικά σε ένα βάθος μέχρι 400 m (και στις περισσότερες πραγματικές περιπτώσεις σε βάθη που δεν ξεπερνούν τα 100 m).οι τεχνολογίες εκμετάλλευσης της αβαθούς γεωθερμίας αφορούν συστήματα ανοιχτού και κλειστού κυκλώματος ΓΑΘ και υπόγειας αποθήκευσης θερμικής ενέργειας (UTES).Για τις δύο ανωτέρω τεχνολογίες, όταν αναφερόμαστε σε μεγάλα κεντρικά συστήματα, δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός (η IEA ECES στο Παράρτημα 8 προσπάθησε να επιβάλλει έναν διαχωρισμό το 1998). Τα συστήματα UTES μπορούν να χωρισθούν σε συστήματα αποθήκευσης θερμικής ενέργειας σε υδροφόρο ορίζοντα (ATES) και σε συστήματα αποθήκευσης θερμικής ενέργειας με γήινους εναλλάκτες (BTES), καθώς και σε άλλες πιθανές παραλλαγές τους. Όσον αφορά τη πηγή θερμότητας/ψύξης, που θα χρησιμοποιηθεί στις ΓΑΘ υπάρχουν αρκετές επιλογές. Στο έργο REGEOCITIES, ο όρος της Αβαθούς Γεωθερμίας χρησιμοποιείται γενικά όταν αναφερόμαστε στην τεχνολογία, ενώ οι όροι ΓΑΘ ή UTES όταν γίνεται λόγος στις συγκεκριμένες τεχνολογικές εφαρμογές των ΓΑΘ και της υπόγειας αποθήκευσης ενέργειας αντίστοιχα. 2

4 1. Εισαγωγή Αυτή βάση δεδομένων δημιουργήθηκε για να παρέχει μια κοινή μέθοδο καταγραφής των εγκαταστάσεων αβαθούς γεωθερμίας σε όλη την Ευρώπη. Αρχικά, αυτή η βάση θα πρέπει να εφαρμοσθεί από τις πόλεις υποστηρικτές σαν ένα κοινό μεθοδολογικό εργαλείο. Επιπλέον προς χάριν της προσπάθειας που έγινε στο Σύμφωνο των Δημάρχων, και άλλες πόλεις θα μπορούσαν να αγκαλιάσουν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία Περιγραφή της Βάσης Δεδομένων Στόχος της βάσης δεδομένων Μέσω της βάσης δεδομένων οι τοπικές και οι περιφερειακές διοικητικές αρχές έχουν ένα εργαλείο καταγραφής όλων των συστημάτων και λήψης της ακόλουθης πληροφορίας: Του συνολικού αριθμού των εν λειτουργία εγκαταστάσεων και της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος Της θέσης και του μεγέθους της κάθε εγκατάστασης Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κάθε εγκατάστασης Η πληροφορία αυτή, σχετικά με τη θέση και το μέγεθος μιας εγκατάστασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αξιολογηθεί η αλληλεπίδρασή της με άλλες κοντινές εγκαταστάσεις και το περιβάλλον. Επιπλέον, αυτή η πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους δήμους με σκοπό τον βέλτιστο πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό, ώστε να εμποδιστεί η αρνητική επίπτωση κάθε συστήματος στο περιβάλλον και στα υπόλοιπα συστήματα που το περιβάλλουν. Οι τεχνικές πληροφορίες των συστημάτων, όπως τα χαρακτηριστικά των αντλιών θερμότητας, η εγκατεστημένη ισχύς, οι απαιτήσεις σε θέρμανση ή / και ψύξη των κτιρίων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους υπολογισμούς των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης των εκπομπών CO 2, που επιτυγχάνεται από τη χρήση αυτών. Χρήστης της πληροφορίας της βάσης δεδομένων. Οι πληροφορίες που παρέχει η βάση δεδομένων θα χρησιμοποιηθούν από τις τοπικές/περιφερειακές υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την παρακολούθηση της προστασίας του περιβάλλοντος, τον αστικό σχεδιασμό και την άσκηση ενεργειακής πολιτικής με σκοπό την κατανόηση των επιπτώσεων από την εγκατάσταση των συστημάτων ΓΑΘ και αβαθούς γεωθερμίας. Προκειμένου να ποσοτικοποιηθεί η εγκατεστημένης ισχύς μιας περιοχής, να γίνουν εκτιμήσεις πολεοδομικού σχεδιασμού βάση της παρουσίας των υπαρχόντων υπόγειων υποδομών και να επιτευχθούν οι δεσμεύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόμησης που καθορίζονται από τους εθνικούς στόχους με ορίζοντα το 2020, χρειάζεται να συλλεγούν πληροφορίες για τις εγκαταστάσεις που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή. Ανάλογα με τη χώρα, οι τοπικές / περιφερειακές διοικητικές υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχουν τις πληροφορίες, προκειμένου να εκτελεσθούν οι υπολογισμοί της εξοικονομούμενης ενέργειας σε εθνικό επίπεδο. Οι πληροφορίες σε εθνικό επίπεδο θα χρησιμοποιηθούν για τη σύγκριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος των ευρωπαϊκών στατιστικών σχετικά με την εγκατεστημένη ισχύ και την απόδοση των συστημάτων της αβαθούς γεωθερμίας. 3

5 Υπεύθυνος συμπλήρωσης των στοιχείων της βάση δεδομένων Τα στοιχεία που απαιτούνται να συμπληρωθούν στη βάση δεδομένων θα πρέπει να παρασχεθούν από τον ιδιοκτήτη του συστήματος ως μέρος της αίτησης για την έκδοση της κατά νόμο άδειας. Για να συμπληρωθεί η φόρμα της αίτησης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν πληροφορίες από τον εργολάβο ή το σύμβουλο εγκατάστασης / γεώτρησης. Ωστόσο, υπεύθυνος για την ακρίβεια των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτή τη βάση είναι ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης Λειτουργία της Βάσης Δεδομένων Η βάση δεδομένων έχει αναπτυχθεί ως ένα υπολογιστικό φύλλο του Excel με πτυσσόμενο μενού πολλαπλών επιλογών. Η δομή αυτή έχει επιλεγεί προκειμένου να διευκολυνθεί η χρήση σε υπάρχοντα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS) ή συστήματα διαχείρισης χωροταξικού σχεδιασμού που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί σε τοπικό / περιφερειακό επίπεδο διοίκησης. Το Σχήμα 1, δείχνει ένα στιγμιότυπο της βάσης δεδομένων. A B Εικόνα 1: Η βάση δεδομένων Η βάση δεδομένων έχει διαφορετικές ενότητες από Α έως Η. Κάθε ενότητα περιέχει πολλές ερωτήσεις που καλύπτουν ένα θέμα. Κάθε ερώτηση έχει ένα πεδίο για την απάντηση. Υπάρχουν τα λεγόμενα «ανοικτά πεδία» και τα πεδία «πολλαπλών επιλογών». Στα «ανοιχτά πεδία» ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να συμπληρώσει τη δική του απάντηση. Ένα παράδειγμα από τα πεδία που θα πρέπει να συμπληρωθεί με τη δική σας απάντηση φαίνεται στο παραπάνω Σχήμα 1 (κύκλος Α). Υπάρχουν, επίσης και τα πεδία «πολλαπλών επιλογών», όπου η απάντηση θα πρέπει να επιλεγεί μεταξύ πολλαπλών επιλογών. Στα πεδία αυτά με το πάτημα ενός κουμπιού πάνω σε αυτά, ένα πτυσσόμενο μενού αποκαλύπτει όλες τις πιθανές επιλογές, όπως φαίνεται στο παραπάνω Σχήμα 1 (κύκλος Β) του σχήματος 1. Από το μενού πολλαπλών επιλογών μπορεί να επιλεγεί μόνο μία επιλογή. Τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά, δεδομένου ότι περιέχουν βασικές πληροφορίες που απαιτούνται προκειμένου η βάση δεδομένων να εξυπηρετήσει τους στόχους για τους οποίους έχει δημιουργηθεί, δηλαδή, 4

6 1. να διευκολύνει τον υπολογισμό της εξοικονομούμενης ενέργειας που προέρχεται από τις γεωθερμικές εγκαταστάσεις 2. να χρησιμοποιεί ένα σύστημα ειδικής πληροφόρησης πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, και 3. Να κατανοήσει καλύτερα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των γεωθερμικών συστημάτων ώστε να αποφευχθεί η αρνητική επίπτωση. Τα προαιρετικά πεδία παρέχουν πληροφορίες σχετικές με τα στοιχεία επικοινωνίας του ιδιοκτήτη του συστήματος και επιπλέον πληροφορίες σχετικές με τα τοπικά χαρακτηριστικά του υπεδάφους και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος. Σημείωση: Η τοπική / περιφερειακή διοίκηση έχει τη δυνατότητα να συμπεριλάβει επιπλέον πληροφορίες στην βάση δεδομένων, εφόσον οι τοπικές συνθήκες ή η άσκηση πολιτικής απαιτεί κάτι τέτοιο (όπως για παράδειγμα οι διαφορετικές διαδικασίες αδειοδότησης κλπ.) Ερωτήσεις/Γραφείο Υποστήριξης (Helpdesk) Οι τοπικές / περιφερειακές διοικητικές υπηρεσίες λειτουργούν γραφείο υποστήριξης για βοήθεια και / ή υποβολή ερωτημάτων σχετικά με την συμπλήρωση ή την εφαρμογή της βάσης δεδομένων. 2. Επεξήγηση ανά πεδίο Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει το είδος της απαιτούμενης πληροφορίας συγκεκριμένα σε κάθε πεδίο της βάσης δεδομένων. Ενότητα Α: Στοιχεία Ιδιοκτήτη / Αιτούντα Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας του ιδιοκτήτη του συστήματος. Η τοπική / περιφερειακή διοικητική αρχή θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για τις επαφές με τον ιδιοκτήτη του συστήματος (όταν είναι απαραίτητο). Α1. Όνομα ιδιοκτήτη Α2. Διεύθυνση (οδός / αριθμός / ταχυδρομικός κώδικας) Α3. Πόλη Α4. Τηλέφωνο A5. E mail Όλα τα πεδία είναι προαιρετικά. Ενότητα B: Θέση Συστήματος Αυτή η ενότητα περιγράφει τη θέση του συστήματος. Αυτή η πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον αστικό και υπόγειο χωροταξικό σχεδιασμό. B1. Διεύθυνση (οδός / αριθμός / ταχυδρομικός κώδικας) B2. Πόλη Αναφέρεται στη διεύθυνση και στη θέση του συστήματος. Τα πεδία αυτά είναι προαιρετικά. 5

7 B5. Συντεταγμένες (x,y,.. ή σε μονάδες του εθνικού γεωδαιτικού συστήματος αναφοράς) Αυτές είναι οι συντεταγμένες του συστήματος 1. Στην περίπτωση συστήματος με υπόγειο εναλλάκτη που περιλαμβάνει πολλαπλά φρεάτια / γεωτρήσεις, χρησιμοποιείται το κεντρικό σημείο του πεδίου. B6. Κτηματολογική μερίδα Εκτός από τη διεύθυνση και τις συντεταγμένες του συστήματος, στην εφαρμογή μπορεί να συμπεριληφθούν και ειδικά κτηματολογικά στοιχεία σχετικά με την τοποθεσία του συστήματος. Η είσοδος των κτηματολογικών στοιχείων εξαρτάται από τη χώρα. Η σχετική τοπική / περιφερειακή διοικητική αρχή θα πρέπει να δώσει οδηγίες για το θέμα αυτό. Το πεδίο αυτό είναι ένα προαιρετικό. B7. Θέση στο χάρτη Ο χάρτης δείχνει τη θέση του συστήματος. Αυτή η πληροφορία μπορεί να είναι είτε η θέση του κάθε φρεατίου / γεώτρησης, ή το κεντρικό σημείο στην περίπτωση ενός συστήματος πολλαπλών φρεατίων / γεωτρήσεων (βλέπε επίσης Β5). Κάθε σημειωμένη θέση στο χάρτη πρέπει να περιλαμβάνει τις συντεταγμένες της. Στην περίπτωση αυτή, είναι αναγκαία η χρήση χάρτη με μπάρα κλίμακας. Ο χάρτης μπορεί να φορτωθεί κατά τη χρήση της εφαρμογής. Το αρχείο που φορτώνεται μπορεί να έχει διάφορες μορφές: doc, pdf, tiff, jpg, κλπ... Είναι υποχρεωτικό η εφαρμογή να συμπεριλαμβάνει το συγκεκριμένο χάρτη. Ενότητα Γ: Πληροφορίες Κτιρίου Η ενότητα αυτή αναφέρεται σε πληροφορίες σχετικά με το κτίριο που θα θερμανθεί ή / και θα ψυχθεί από μια γεωθερμική εγκατάσταση. Περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με το θερμικό / ψυκτικό διανέμεται εντός του κτιρίου. Εδώ όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά. Γ1. Τύπος κτιρίου και έτος κατασκευής Αυτό το πεδίο περιγράφει τον τύπο του θερμαινόμενου / ψυχόμενου κτιρίου που τροφοδοτείται από το εγκατεστημένο σύστημα της αβαθούς γεωθερμίας. Οι τύποι κτιρίων που μπορεί να επιλεγούν είναι οι ακόλουθοι: - Κατοικίες: κτίριο κατοικιών - Εμπορικά: κάθε είδους καταστήματα, εμπορικά κέντρα, κλπ. - Δημόσια: κάθε κτίριο που ανήκει στην (τοπική) κυβέρνηση και τα κτίρια που έχουν μια δημόσια λειτουργία, όπως σιδηροδρομικούς σταθμούς, βιβλιοθήκες, νοσοκομεία, σχολεία, πανεπιστήμια, κλπ. - Γραφείο: κτίρια γραφείων, όπου εργάζονται άνθρωποι - Βιομηχανικά: κτίρια όπου παράγονται ή κατεργάζονται αγαθά, όπως τα εργοστάσια 1 Σε αυτό το εγχειρίδιο, ο όρος «σύστημα» αναφέρεται στο υπεδάφιο τμήμα ενός συστήματος αβαθούς γεωθερμίας, που το αποτελούν τα φρεάτια ή οι γεωτρήσεις κλειστού κυκλώματος που συλλέγουν την ενέργεια από το έδαφος (νερό). Οι διάφοροι τύποι των συστημάτων εξηγούνται λεπτομερέστερα στο τμήμα Δ. 6

8 Γ2. Επιφάνεια κτιρίου [m 2 ] Αναφέρεται στη συνολική επιφάνεια του κτιρίου. Αν ένα κτίριο έχει και αποθηκευτικούς χώρους, η συνολική επιφάνεια αυτών πρέπει να συνυπολογισθεί. Γ3. Θερμικές απαιτήσεις ανά έτος [kwh] και [% ποσοστό κάλυψης από το σύστημα αβαθούς γεωθερμίας] Γ4. Ψυκτικές απαιτήσεις ανά έτος [kwh] και [% ποσοστό κάλυψης από το σύστημα αβαθούς γεωθερμίας] Γ5. Απαιτήσεις σε ΖΝΧ ανά έτος [λίτρο] και [% ποσοστό κάλυψης από το σύστημα αβαθούς γεωθερμίας] Αυτά τα πεδία προσδιορίζουν το ετήσιο ποσό θέρμανσης, ψύξης και ζεστού νερού χρήσης που παρέχεται από το σύστημα της αβαθούς γεωθερμίας στο κτίριο. Το πρώτο κελί προσδιορίζει το απόλυτο ποσό (σε kwh ή λίτρα), ενώ το δεύτερο κελί προσδιορίζει το ποσοστό της ζήτησης που καλύπτεται από το σύστημα της αβαθούς γεωθερμίας. Αν το σύστημα δεν χρησιμοποιεί είτε τη μία (ή και τις δύο) λειτουργίες, συμπληρώνετε το '0 'αντίστοιχα στο ένα ή και στα δύο κελιά. Ενότητα Δ: Πληροφορίες συστήματος αβαθούς γεωθερμίας Σε αυτή την ενότητα προσδιορίζονται τα γενικά χαρακτηριστικά του συστήματος. Εδώ όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά. Δ1. Ημερομηνία πρώτης λειτουργίας Το πεδίο αυτό αναφέρεται στην ημερομηνία έναρξης εμπορικής λειτουργίας του συστήματος. Αυτή είναι η ημερομηνία κατά την οποία το σύστημα τίθεται σε κανονική ή σε πλήρη δοκιμαστική λειτουργία και όχι η ημερομηνία εγκατάστασης. Δ2. Τύπος συστήματος Στο πεδίο αυτό δηλώνεται ο τύπος του χρησιμοποιούμενου συστήματος, μεταξύ των κάτωθι επιλογών: - Ανοιχτό σύστημα: Ονομάζεται και σύστημα αποθήκευσης θερμικής ενέργειας σε υδροφόρο ορίζοντα (ATES). Στην πραγματικότητα αναφέρεται σε ένα σύστημα ανοικτών κατακόρυφων παραγωγικών γεωτρήσεων και γεωτρήσεων επανεισαγωγής νερού. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί την ενέργεια που είναι αποθηκευμένη σε υπόγειους υδροφορείς σε βάθος μέτρα κάτω από τη επιφάνεια της γης. Σε μια ψυχρή περίοδο, γίνεται απόληψη της θερμότητας από το νερό που αντλείται από έναν υδροφόρο ορίζοντα μέσω μιας γεώτρησης και ενός κυκλώματος εναλλαγής και κατόπιν το ίδιο νερό επανεισάγεται μέσω μιας δεύτερης γεώτρησης στον ίδιο υδροφόρο ορίζοντα. Σε μια θερμή περίοδο, πραγματοποιείται η αντιστροφή διαδικασία δηλ. μέσω μιας γεώτρησης και ενός κυκλώματος εναλλαγής νερού εισάγεται η θερμότητα ενός χώρου στον υδροφόρο ορίζοντα και εξάγεται εκ νέου κρύο από αυτόν όπου μέσω του κυκλώματος αναλλαγής διοχετεύεται στο χώρο. Η Εικόνα 2 δείχνει την αρχή λειτουργίας ενός ανοικτού συστήματος. - Κλειστό σύστημα: Ονομάζεται και σύστημα αποθήκευσης θερμικής ενέργειας (BTES) με γήινους εναλλάκτες. Το σύστημα αυτό, που στην πραγματικότητα αποτελείται από ένα κλειστό κύκλωμα σωληνώσεων (επονομαζόμενοι και ως βρόχοι) θαμμένων στο υπέδαφος, τοποθετείται υπόγεια σε βάθος μέτρα. Σ τους γήινους εναλλάκτες κυκλοφορεί 7

9 κατάλληλο υγρό με σκοπό την εναλλαγή θερμότητας με τη μάζα του εδάφους που τους περιβάλλει είτε για τη λειτουργία της θέρμανσης ή της ψύξης του κτιρίου. Η Εικόνα 3 δείχνει την αρχή λειτουργίας ενός κλειστού συστήματος. Εικόνα 2: Σύστημα ανοικτού κυκλώματος / ATES Εικόνα 3: Σύστημα κλειστού κυκκλώματος / BTES Δ3. Διάταξη συστήματος Αυτό το πεδίο αναφέρεται στον προσανατολισμό των γεωτρήσεων ή των γήινων εναλλακτών του συστήματος και προσδιορίζεται από τις κάτωθι επιλογές: - Οριζόντιο (Εικόνα 4) - Κατακόρυφο (Εικόνες 2 & 3) - Κεκλιμένο (Εικόνα 5) - Άλλο, π.χ. κλειστού δακτυλίου, (Εικόνα 6) Εικόνα 4: Οριζόντιο Εικόνα 5: Κεκλιμένο Εικόνα 6: Άλλο, κλειστού δακτυλίου Ενότητα E: Σύστημα κλειστού κυκλώματος Αυτή η ενότητα περιγράφει τα χαρακτηριστικά ενός κλειστού συστήματος και συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση ύπαρξης εγκατεστημένων γήινων εναλλακτών. E1. Τύπος γήινων εναλλακτών Το πεδίο αυτό περιγράφει τον τύπο των γήινων εναλλακτών που χρησιμοποιούνται στο σύστημα και πρόκειται για υποχρεωτικό πεδίο. Οι επιλογές των τύπων είναι οι κάτωθι (Εικόνες 7, 8, 9): - Μονού βρόχου: Απλό κύκλωμα σωληνώσεων σχήματος U, 8

10 - Διπλού βρόχου: Διπλό κύκλωμα σωληνώσεων σχήματος U (συνδυασμός δύο μονών κυκλωμάτων), - Ομοαξονικό ή ομόκεντρου βρόχου: Το υγρό κατέρχεται εντός ενός σωλήνα μικρότερης διαμέτρου που βρίσκεται στο κέντρο ενός άλλου ομοαξονικού σωλήνα μεγαλύτερης διαμέτρου από τον οποίο και ανέρχεται ξανά (περιφερειακά) στην επιφάνεια, - Άλλο: Άλλοι τύποι σωληνώσεων π.χ. κλειστός δακτύλιος (Σχήμα 6). Εικόνα 7: Τύποι κυκλωμάτων Εικόνα 8: Τερματικό άκρο βρόχου σχήματος U Εικόνα 9:Μονού (αρισ.) & διπλού βρόχου (δεξιά) Ε2. Εγκατεστημένη ισχύς [kw] Δηλώνεται η εγκατεστημένη ισχύς που αντιστοιχεί στην ποσότητα ενέργειας που το σύστημα μπορεί να παράγει σε μια ώρα. Δηλώνεται η τιμή σχεδιασμού της μελέτης (ονομαστική ισχύς) η οποία είναι δυνατόν να διαφέρει από την πραγματική ισχύ του συστήματος. Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό. E3. Αριθμός γήινων εναλλακτών Στο πεδίο αυτό δηλώνεται ο συνολικός αριθμός των εγκατεστημένων γήινων εναλλακτών. Κάθε κατακόρυφος γήινος εναλλάκτης λαμβάνεται ως ένα κύκλωμα ανεξάρτητα από τον τύπο του (μονού ή διπλού U). Ο διπλός βρόχος σχήματος U μετράει ως ένα κύκλωμα. Αποτελεί υποχρεωτικό πεδίο προς συμπλήρωση. Ε4. Συνολικό μήκος γήινων εναλλακτών [m] Δηλώνεται το συνολικό μήκος των γήινων εναλλακτών που προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους μηκών του κάθε γήινου εναλλάκτη που εγκαθίστανται στο σύστημα. Στην περίπτωση κατακόρυφου ή επικλινή γήινου εναλλάκτη το μήκος αυτό καθορίζεται ως η απόσταση από την επιφάνεια μέχρι τη βάση του εναλλάκτη. Για τους γήινους εναλλάκτες διπλού U η τιμή αυτή 9

11 δηλώνεται μόνο μια φορά και αφορά την απόσταση όπως έχει καθορισθεί ανωτέρω. Για παράδειγμα, σε ένα σύστημα τριών γήινων εναλλακτών, το συνολικό μήκος προκύπτει από το άθροισμα των μηκών και των τριών γήινων εναλλακτών. Στην περίπτωση του οριζόντιου γήινου εναλλάκτη (οριζόντιο σύστημα) θα πρέπει να καταχωρείται το συνολικό μήκος των σωληνώσεων. Το συγκεκριμένο πεδίο είναι υποχρεωτικό. Ε5. Μέγιστο βάθος γήινων εναλλακτών [m] Δηλώνεται το βάθος του μεγαλύτερου γήινου εναλλάκτη. Αποτελεί υποχρεωτικό πεδίο. Ε6. Μέση απόσταση γήινων εναλλακτών [m] Δηλώνεται η απόσταση μεταξύ των γήινων εναλλακτών ενός συστήματος. Εάν η απόσταση μεταξύ των γήινων εναλλακτών ενός πεδίου διαφέρει, τότε υπολογίζεται η μέση απόσταση. Η εικόνα 10 δίνει ένα παράδειγμα τέτοιου πεδίου γήινων εναλλακτών. Αποτελεί προαιρετικό προς συμπλήρωση πεδίο. Εικόνα 10: Πεδίο γήινων εναλλακτών με μέση απόσταση 7,5 m E7. Τύπος αντιψυκτικού και Συγκέντρωση [g/m 3 ] Στο πρώτο κελί δηλώνεται ο τύπος του αντιψυκτικού που χρησιμοποιείται στον κλειστό κύκλωμα. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι εξής: - νερό: στην περίπτωση αυτή δεν προστίθεται αντιψυκτικό - νερό + αντιψυκτικό: στην περίπτωση αυτή προστίθεται αντιψυκτικό στο νερό, αλλά ο τύπος του αντιψυκτικού δεν είναι γνωστός - αλκοόλη: κάποια αλκοόλη προστίθεται στο νερό - γλυκόλη: γλυκόλη προστίθεται στο νερό Το δεύτερο κελί αφορά τη συμπλήρωση της συγκέντρωσης του αντιψυκτικού που χρησιμοποιείται στο κλειστό κύκλωμα. Εάν χρησιμοποιείται μόνο νερό, δηλώνεται η τιμή '0'. Τα πεδία αυτά καθίστανται προαιρετικά δεδομένου ότι, το χρησιμοποιούμενο αντιψυκτικό στο κύκλωμα δεν είναι πάντοτε γνωστό. 10

12 E8. Τιμή δοκιμής θερμικής απόκρισης TRT (θερμική αγωγιμότητα (λ) και θερμική αντίσταση γεώτρησης (R)) Για τον προσδιορισμό των πραγματικών θερμικών ιδιοτήτων του εδάφους, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια δοκιμή θερμικής απόκρισης (TRT). Εάν πραγματοποιηθεί μια δοκιμή TRT, τότε τα αποτελέσματα αυτής μπορούν να δηλωθούν στα αντίστοιχα κελιά της θερμικής αγωγιμότητας (λ, W/m/K) και της θερμικής αντίστασης (R, m 2 *K/W). Επειδή η δοκιμή αυτή δεν είναι υποχρεωτική τα αντίστοιχα προς συμπλήρωση κελιά είναι προαιρετικά. Ενότητα Στ: Σύστημα ανοιχτού κυκλώματος Αυτή η ενότητα περιγράφει τα χαρακτηριστικά ενός ανοιχτού συστήματος και συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση ύπαρξης ανοιχτών γεωτρήσεων. ΣΤ1. Αριθμός γεωτρήσεων Δηλώνεται ο αριθμός των παραγωγικών γεωτρήσεων και των γεωτρήσεων επανεισαγωγής που κατασκευάσθηκαν για το σύστημα εκμετάλλευσης του υπόγειου ύδατος. Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό. ΣΤ2. Μέγιστο βάθος γεωτρήσεων [m] Δηλώνεται το μέγιστο βάθος τη μεγαλύτερης γεώτρησης (παραγωγικής ή επανεισαγωγής) που έχει κατασκευασθεί στο σύστημα. Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό. ΣΤ3. Παροχή [m 3 /h] Δηλώνεται η ονομαστική παροχή νερού των παραγωγικών γεωτρήσεων, δηλαδή τα κυβικά μέτρα νερού που παράγονται σε μία ώρα. Στη βάση δεδομένων εισάγεται η μέγιστη ονομαστική παροχή του συστήματος η οποία δεν είναι αναγκαία ίση με την πραγματική εν λειτουργία παροχή του συστήματος. Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό. ΣΤ4. Θερμική ζώνη επίδρασης [m] Αναφέρεται στη θερμική ζώνη του εδάφους που είναι δυνατόν να επηρεασθεί από τη λειτουργία ενός πεδίου γεωτρήσεων. Στη βάση, δηλώνεται η ακτίνα του υπεδάφους που υφίστανται τις συνέπειες μιας πιθανής θερμικής επίδρασης από το πεδίο. Οι θερμικές επιπτώσεις μπορούν να υπολογιστούν μέσω ενός θερμικού μοντέλου (Εικόνα 11). Σε περίπτωση που αυτό το μοντέλο δεν υπάρχει διαθέσιμο, η θερμικής ζώνη επίδρασης υπολογίζεται εναλλακτικά από τον ακόλουθο τύπο που λαμβάνει υπόψη την ακτίνα δράσης της γεώτρησης (Εικόνα 12): όπου: r th (εξ. 1) θερμική ακτίνα της αποθηκευμένης θερμότητας (θερμική ή ψυκτική ενέργεια) στο έδαφος [m] Q ποσότητα νερού που αντλείται από την παραγωγική γεώτρηση [m 3 ] H μήκος φίλτρου γεώτρησης [m] C w ογκομετρική θερμοχωρητικότητα νερού [MJ/(m 3 K)] = 4.19 C a ογκομετρική θερμοχωρητικότητα υδροφορέα [MJ/(m 3 K)] = 11

13 (εξ.. 1a) όπου: n πορώδες [ ] C w ογκομετρική θερμοχωρητικότητα νερού [MJ/(m 3 K)] = 4.19 C s ογκομετρική θερμοχωρητικότητα στερεών σχηματισμών [MJ/(m 3 K)] Τύπος εδαφών* C s Τύπος εδαφών* C s Κιμωλία Αμμόλιθος Ασβεστόλιθος Άμμος Ιλύς/Άργιλος * Περισσότεροι τύποι εδαφών διατίθενται στο πρότυπο VDI 4640 Blatt 1 (Berichtigung). Εικόνα 11: θερμικές επιπτώσεις που υπο Εικόνα 12: θερμικές ακτίνες υπολογισμένες μέσω της εξίσω λογίζονται μέσω μοντέλου σης 1 Το πεδίο αυτό είναι προαιρετικό. ΣΤ5. Διαχείριση χρησιμοποιηθέντος ύδατος: Αυτό το πεδίο προσδιορίζει τον τρόπο διαχείρισης του αντλούμενου νερού που χρησιμοποιήθηκε για τη θέρμανση / ψύξη από έναν υπόγειο υδροφορέα. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι κάτωθι: - Επανέγχυση. Αφορά την περίπτωση της διοχέτευσης του χρησιμοποιούμενου νερού στον υπόγειο υδροφορέα ο οποίος λειτουργεί ως υπόγεια αποθήκη - Απόρριψη στο στο αποχετευτικό δίκτυο - Απόρριψη σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό. 12

14 Ενότητα Ζ: Γεωθερμικές Αντλίες θερμότητας (ΓΑΘ) Αυτή η ενότητα αναφέρεται στα τεχνικά στοιχεία των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας. Ζ1. Αριθμός ΓΑΘ Σε αυτό το πεδίο δηλώνεται ο συνολικός αριθμός των ΓΑΘ που είναι εγκατεστημένες στο κτίριο και εξυπηρετούν ένα σύστημα ανοιχτών γεωτρήσεων (παραγωγικές και επανεισαγωγής) ή ένα πεδίο κλειστών γήινων εναλλακτών. Είναι δυνατόν σε ένα τέτοιο σύστημα ή πεδίο που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση και την ψύξη χώρων ή/και τη θέρμανση ΖΝΧ μιας πολυκατοικίας κάθε διαμέρισμα να έχει τη δική του αντλία θερμότητας. Το πεδίο αυτό είναι προαιρετικό. Ζ2. Εγκατεστημένη ισχύς (θέρμανση / ψύξη) Στα πεδία αυτά δηλώνεται η μέγιστη ποσότητα θερμικής (αντίστοιχα ψυκτικής) ισχύος που μπορεί να παράγει μια ΓΑΘ εκφρασμένης σε kw (ή σε HP). Στην περίπτωση που περισσότερες από μία αντλίες θερμότητας είναι εγκατεστημένες στο σύστημα, η ποσότητα της θερμικής (ψυκτικής) ισχύος που θα πρέπει να εισαχθεί στα αντίστοιχα πεδία είναι το άθροισμα των επιμέρους τιμών θερμικής (ψυκτικής) ισχύος της κάθε αντλίας. Ζ3. Απόδοση ΓΑΘ (COP / SCOP / SPF H2 ) Στο πεδίο αυτό της βάσης δεδομένων δηλώνεται η απόδοση των ΓΑΘ που είναι ένας αδιάστατος αριθμός και προκύπτει από τη χρήση συντελεστών απόδοσης που υιοθετηθήκαν με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις αντίστοιχες οδηγίες ως ακολούθως: 1. COP: Συντελεστή Απόδοσης ΓΑΘ όπως ορίζεται στο πρότυπο EN και ο οποίος εκφράζει το λόγο της θερμικής ενέργειας που παρέχεται για θέρμανση/ψύξη προς την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται για τη λειτουργία της ΓΑΘ. Ο συντελεστής απόδοσης (COP) παρέχει ένα μέτρο της απόδοσης των αντλιών θερμότητας κατ αντιστοιχία με τη θερμική απόδοση μιας συμβατικής μονάδας. 2. SCOPnet: Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης όπως ορίζεται στο πρότυπο EN 14825: SPF_H2: Μέσος Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης όπως ορίζεται στην απόφαση της Ε.Ε. (2013/114/EU/ ) και υπολογίζεται με βάση τις μετρήσεις πεδίου. Για τον υπολογισμό του SPFH2, χρησιμοποιείται η εξίσωση 3 και τα πραγματικά δεδομένα μετρήσεων πεδίου. (Να σημειωθεί ότι ο υπολογισμός του SPF_H2 απαιτεί δεδομένα μετρήσεων τουλάχιστον ενός πλήρους έτους λειτουργίας του συστήματος. Επομένως δεν μπορεί να εφαρμοστεί στο αρχικό στάδιο της Αίτησης ή/και στα πρώιμα στάδια αδειοδότησης ενός συστήματος). Αναλυτικότερα ο τρόπος υπολογισμού των παραπάνω συντελεστών έχει ως ακολούθως: 1. COP όπου: και (εξ. 2) Qθέρμανση το ποσό της θερμότητας που παράγεται από την αντλία θερμότητας (σε kwh) Qψύξη W το ποσό της ψυκτικής ενέργειας που παράγεται από την αντλία θερμότητας (σε kwh) το ποσό της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται από την αντλία θερμότητας (σε kwh) 13

15 Οι αντλίες θερμότητας έχουν πλαίσιο όπου αναγράφεται ο συντελεστής COP σε σταθερές συνθήκες δοκιμών (STC), σύμφωνα με το πρότυπο EN Αυτή η τιμή του COP αντιστοιχεί μόνο για τη θέρμανση χώρου και για τις συγκεκριμένες πρότυπες συνθήκες λειτουργίας και δεν αποτελεί την πραγματική απόδοση της αντλίας που συνήθως είναι υψηλότερη. Για παράδειγμα, σε ένα σύστημα χαμηλής θερμοκρασίας όταν δίνονται ως σταθερές συνθήκες δοκιμής (STC), το θερμοκρασιακό εύρος 0/35 ο C αυτό σημαίνει ότι ο συντελεστής COP έχει υπολογισθεί για θερμοκρασία εισόδου στην αντλία θερμότητας 0 C και θερμοκρασία εξόδου 35 C από αυτήν. 2. SCOPnet Ο συντελεστής SCOPnet σημαίνει ο καθαρός (net) εποχιακός συντελεστής απόδοσης στην ενεργό κατάσταση της αντλίας. Η τιμή αυτή πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα με το πρότυπο EN 14825:2012 και ισχύει για τη λειτουργία θέρμανσης χώρων χωρίς εφεδρικό σύστημα θέρμανσης. Η θέρμανση του ζεστού νερού χρήσης δεν συμπεριλαμβάνεται. Ο συντελεστής SCOPnet, υπολογίζεται για διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας και κατόπιν σταθμίζεται κατάλληλα ώστε να αντιπροσωπεύει την εποχιακή απόδοση της αντλίας κατά τη διάρκεια ενός έτους, λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση θερμικής ενέργειας μιας τυπικής κατοικίας που ταιριάζει με την ισχύ της αντλίας θερμότητας. Για το σκοπό αυτό λαμβάνονται υπόψη διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας (θερμοκρασία περιβάλλοντος και διάρκεια), κατά τη διάρκεια ενός τυπικού έτους. Η τιμή SCOPnet, προκύπτει από τη μελέτη εφαρμογής του συστήματος και βασίζεται στις παραδοχές σχεδιασμού του εγκαταστάτη. 3. SPF_H2 Όταν γίνεται αναφορά στην τιμή του SPF_Η2, σύμφωνα με την από 1 ης Μαρτίου 2013, απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2013/114/EU), τότε πρέπει να καθορισθούν τα όρια του συστήματος βάση της Εικόνας 13. Χρησιμοποιώντας αυτά τα όρια, ο συντελεστής SPFH2 υπολογίζεται από την ακόλουθη εξίσωση: όπου: Q H_hp Q W_hp (εξ. 3) το ποσό της προσφερόμενης θερμότητας από την αντλία θερμότητας στη λειτουργία θέρμανσης [kwh] το ποσό της προσφερόμενης θερμότητας για τη θέρμανση του ΖΝΧ [kwh] E S_fan/pump το ποσό της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από την αντλία νερού του ανοιχτού κυκλώματος ή τον κυκλοφορητή του κλειστού κυκλώματος [kwh] E HW_hp το ποσό της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από την αντλία θερμότητας για τη θέρμανση χώρων και ΖΝΧ [kwh] Αυτό είναι ένα υποχρεωτικό πεδίο. 14

16 Εικόνα 13: Τα όρια του συστήματος για τη μέτρηση του SPF και του Qusable. (Από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2013 (2013/114/EU), για τον καθορισμό των κατευθυντήριων γραμμών για τα κράτη μέλη της Ε.Ε. σχετικά με τον υπολογισμό της ανανεώσιμης ενέργειας που παράγεται από τις διαφορετικές τεχνολογίες αντλιών θερμότητας σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης). Ζ4. Θερμοκρασία σχεδιασμού θέρμανσης [ C] Δηλώνεται η θεωρητική θερμοκρασία σχεδιασμού του συστήματος για τη λειτουργία της ΓΑΘ στην κατάσταση θέρμανσης. Αυτή δεν αποτελεί την πραγματική θερμοκρασία λειτουργίας του συστήματος. Η θερμοκρασία λειτουργίας ενδέχεται να είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από τη θερμοκρασία σχεδιασμού, λόγω της επίδρασης των κλιματικών συνθηκών. Το πεδίο αυτό είναι προαιρετικό. Ζ5. Θερμοκρασία σχεδιασμού συστήματος για την ψύξη [ C] Δηλώνεται η θεωρητική θερμοκρασία σχεδιασμού του συστήματος για τη λειτουργία της ΓΑΘ στην κατάσταση ψύξης. Αυτή δεν αποτελεί την πραγματική θερμοκρασία λειτουργίας του συστήματος. Η θερμοκρασία λειτουργίας ενδέχεται να είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από τη θερμοκρασία σχεδιασμού, λόγω της επίδρασης των κλιματικών συνθηκών. Το πεδίο αυτό είναι προαιρετικό. Το πεδίο αυτό είναι προαιρετικό. Ενότητα H: Απαιτούμενες Άδειες / Εγκρίσεις Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει όλες τις πιθανές διοικητικές Άδειες και Εγκρίσεις που θα πρέπει να ληφθούν καθώς και το (είδος) επίπεδο εμπλοκής της Δημόσιας Διοίκησης κατά την εγκατάσταση ενός συστήματος αβαθούς γεωθερμίας. θα πρέπει να συμπληρώνονται τα ακόλουθα στοιχεία: 15

17 Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρωθούν στα αντίστοιχα πεδία με τη λήψη κάθε άδειας / έγκρισης αφορούν τις κάτωθι πληροφορίες: Ο τύπος των κατά νόμο Αδειών/Εγκρίσεων. Στο πεδίο αυτό μέσα από μια λίστα αδειών/εγκρίσεων που αναφέρονται αμέσως παρακάτω, καταγράφονται οι σχετικές άδειες/εγκρίσεις που έχουν ληφθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή Το επίπεδο αδειοδότησης. Είναι το επίπεδο εμπλοκής των διοικητικών αρχών. Οι επιλογές από τη λίστα είναι οι κάτωθι: o Εθνικό o Περιφερειακό o Δημοτικό o Δεν εφαρμόζεται Ο Αριθμός Πρωτοκόλλου του εγγράφου της Άδειας/Έγκρισης που έχει λάβει από τη σχετική διοικητική υπηρεσία Μια πρόταση για τους πιθανούς τύπους αδειών / εγκρίσεων που απαιτούνται δίνεται παρακάτω λίστα: Άδεια Εγκατάστασης: Είναι η άδεια που απαιτείται για την εγκατάσταση του συστήματος. Άδεια Λειτουργίας: Είναι η άδεια που απαιτείται για την έναρξη λειτουργίας του συστήματος. Ακολουθεί την περίοδο της δοκιμαστικής λειτουργίας και εκδίδεται μετά την Άδεια εγκατάστασης. Άδεια Εξαίρεσης: Αφορά τις εγκαταστάσεις που εξαιρούνται από οποιαδήποτε διαδικασία χορήγησης αδειών / διοικητικών αποφάσεων Άδεια μικρής κλίμακας: Εναλλακτική άδεια η οποία μπορεί να αντικαταστήσει είτε την άδεια εξαίρεσης ή την άδεια εγκατάστασης ή και τα δύο, ανάλογα με τις ειδικές ρυθμιστικές διατάξεις της κάθε χώρας. Άδεια χρήσης νερού: Είναι η άδεια που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο για να του επιτραπεί η άντληση υδάτων από έναν υδροφορέα σε ένα ανοικτό σύστημα γεωτρήσεων (ATES). Άδεια απόρριψης: Είναι η άδεια που χρειάζεται να λάβει ο ενδιαφερόμενος για την απόρριψη του νερού ενός ανοιχτού συστήματος γεωτρήσεων (ATES) ή για τον καθορισμό κάποιας γεώτρησης. Απόφαση Έκδοσης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ): Αφορά τους περιβαλλοντικούς όρους που θα πρέπει να εκδώσει η οικεία Περιβαλλοντική Αρχή για τη λειτουργία μεγάλων συστημάτων ή συστημάτων που πρόκειται να εγκατασταθούν σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες ή προστατευμένες περιοχές. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Κάθε χώρα, θα πρέπει να προσαρμόσει την συγκεκριμένη λίστα με βάση τα δικά της πρότυπα. 16

4η Εβδοµάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Επιχειρηµατική Συνάντηση «ΙΕΝΕ B2B» Συνεδριακό Κέντρο Εθνικής Ασφαλιστικής 25-27 Νοεµβρίου 2010 Αξιοποίηση Γεωθερµικών Αντλιών Θερµότητας στο δοµηµένο περιβάλλον A. Μπένου, Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα 1 3η ΔιεθνήςΈκθεσηΕξοικονόμησηςκαι Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας EnergyReS 2009 19-22 Φεβρουαρίου 2009 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα Αναστασία Μπένου Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας Οικονομικά & περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση τους

Συστήματα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας Οικονομικά & περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση τους ΗΜΕΡΙΔΑ Ευρωπαϊκού Έργου REGEOCITIES Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Τεχνολογία Αιχμής για το παρόν & το μέλλον 1 Συστήματα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας Οικονομικά & περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις επιλεγμένων εφαρμογών Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (Μέρος 1 ο )

Μετρήσεις επιλεγμένων εφαρμογών Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (Μέρος 1 ο ) 1 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας (ΓΑΘ) στην Ελλάδα: οφέλη, υποστηρικτικές δράσεις, εφαρμογές και μετρήσεις Αθήνα 14 Μαΐου 2012 Μετρήσεις επιλεγμένων εφαρμογών Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (Μέρος 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δρ Δημήτρης Μακρής ZiMech engineers 54642 Θεσσαλονίκη Τ +30 2310 839039 Ε email@zimech.com www. zimech.com ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02. Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.2012 Μητσάκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και βιομάζα

Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και βιομάζα Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και βιομάζα Καλλιακούδη Κωνσταντίνα Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π, M.sc Εισαγωγή Οι εναλλακτικοί τρόποι ζωής (στις ανταλλαγές αγαθών, στο κίνημα «χωρίς μεσάζοντες», στις επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Μπόζης Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Μελετητής. Εφαρμογές ρηχής γεωθερμίας

Δημήτρης Μπόζης Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Μελετητής. Εφαρμογές ρηχής γεωθερμίας Δημήτρης Μπόζης Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Μελετητής Εφαρμογές ρηχής γεωθερμίας Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων- Τμήμα Μακεδονίας Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικήσεως Παραγωγής Προιόντων& Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Η Αντλία Θερµότητας ανήκει στην κατηγορία των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Για την θέρµανση, το ζεστό νερό χρήσης και για την ψύξη, το 70-80% της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Γιατί να επιλέξει κανείς τη γεωθερµία ; Ποιος ο ρόλος των γεωθερµικών αντλιών θερµότητας ; Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ( Με στόχο την ενηµέρωση περί γεωθερµικών

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία βάσης δεδομένων σε ΟΤΑ για συλλογή στατιστικών δεδομένων / Ευρωπαϊκά παραδείγματα πλαισίου εφαρμογής μοντέλο Στοκχόλμης

Δημιουργία βάσης δεδομένων σε ΟΤΑ για συλλογή στατιστικών δεδομένων / Ευρωπαϊκά παραδείγματα πλαισίου εφαρμογής μοντέλο Στοκχόλμης Δημιουργία βάσης δεδομένων σε ΟΤΑ για συλλογή στατιστικών δεδομένων / Ευρωπαϊκά παραδείγματα πλαισίου εφαρμογής μοντέλο Στοκχόλμης Α ΜΕΡΟΣ Χρήση μιας κοινή Πανευρωπαϊκή Βάσης Δεδομένων Ά. Γκούμας Regeocities

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές λύσεις θέρμανσης & δροσισμού στα δημοτικά κτίρια με συστήματα γεωθερμίας

Εναλλακτικές λύσεις θέρμανσης & δροσισμού στα δημοτικά κτίρια με συστήματα γεωθερμίας ΗΜΕΡΙΔΑ Ευρωπαϊκού Έργου REGEOCITIES Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Τεχνολογία Αιχμής για το παρόν & το μέλλον Εναλλακτικές λύσεις θέρμανσης & δροσισμού στα δημοτικά κτίρια με συστήματα γεωθερμίας Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-»

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-» «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-» Κων/νος νος Τομαράς Μηχανικός ERGON EQUIPMENT AETE 1 ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 2 ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ? Το σημαντικό πλεονέκτημα των αντλιών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. Δ. Μενδρινός, Κ. Καρύτσας

ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. Δ. Μενδρινός, Κ. Καρύτσας ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Δ. Μενδρινός, Κ. Καρύτσας ENNEREG, Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Παρέχουν θέρμανση, κλιματισμό & ζεστό νερό Ώριμη τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Air Source Heat Pumps

Air Source Heat Pumps Air Source Heat Pumps ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος -Εισαγωγή στην νέα εποχή των Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας και της θέρμανσης -Διεύρυνση του πελατολογίου της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα και Νομοθετικό Πλαίσιο Γεωθερμικών Εγκαταστάσεων Κλιματισμού

Συστήματα και Νομοθετικό Πλαίσιο Γεωθερμικών Εγκαταστάσεων Κλιματισμού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Συστήματα και Νομοθετικό Πλαίσιο Γεωθερμικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ REACH

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ REACH ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ και το ΕΡΓΟ GROUND-REACH REACH Δ. Μενδρινός, Κ. Καρύτσας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ref: http://www.groundreach.eu/ Οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας αξιοποιούν την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ. Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό;

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ. Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό; ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΩΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ APOLYTON : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ Θ Προστατέψτε το περιβάλλον και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ - RAUGEO

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ - RAUGEO ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ - RAUGEO www.rehau.de Bau Automotive Industrie ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Τι είναι Γεωθερµία Η Γεωθερµία είναι η θερµική ενέργεια που είναι αποθηκευµένη κάτω από τον φλοιό της γης. Η θερµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση και τον κλιματισμός του κτιρίου της ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΑΙ ΑΕ με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας Μια Προ-μελέτη Εφαρμογής της BONAIR

Θέρμανση και τον κλιματισμός του κτιρίου της ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΑΙ ΑΕ με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας Μια Προ-μελέτη Εφαρμογής της BONAIR Θέρμανση και τον κλιματισμός του κτιρίου της ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΑΙ ΑΕ με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας Μια Προ-μελέτη Εφαρμογής της BONAIR Σε αυτό το κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί μια μελέτη εφαρμογής σε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ ΜΗΧ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΕ ΚΑΠΕ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ ΜΗΧ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΕ ΚΑΠΕ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ ΜΗΧ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΕ ΚΑΠΕ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Περιεχόμενα 1. Σχεδιασμός συστημάτων 2. Εγκατάσταση συστημάτων 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Δ.Μενδρινός, Κ.Καρύτσας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νοέμβριος 2009 Γεωθερμική Ενέργεια: η θερμότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME

AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ INTEGRA ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME BARDOLINO, GARDA LAKE AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME Το Κτίριο Πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων που σχεδιάστηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Γεωθερμίας και ΓΑΘ στην γεωργία - Η περίπτωση της Νιγρίτας

Χρήση Γεωθερμίας και ΓΑΘ στην γεωργία - Η περίπτωση της Νιγρίτας Χρήση Γεωθερμίας και ΓΑΘ στην γεωργία - Η περίπτωση της Νιγρίτας Κωνσταντίνος ΚΑΡΥΤΣΑΣ Άγγελος ΓΚΟΥΜΑΣ Γιάννης ΧΑΛΔΕΖΟΣ Δημήτριος ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) 1 9

Διαβάστε περισσότερα

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός 2η Ημερίδα Γεωθερμίας Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ Εμμανουήλ Σταματάκης Δρ. Χημικός Μηχανικός Τομέας Τεχνολογιών ΑΠΕ & Υδρογόνου email: mstamatakis@cres.gr Το έργο Το έργο «Πράσινο Νησί Αϊ Στράτης» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα;

Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα; Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα; Κατ αρχήν το πρόβληµα της ενέργειας είναι διεθνές, µεγάλο και θα συνεχίσει να υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ενημέρωση ΣΥΓΚΡΙΣΗ ENEΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΚΤΩΝ με LG ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ VRF. LG Business Solutions

Τεχνική Ενημέρωση ΣΥΓΚΡΙΣΗ ENEΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΚΤΩΝ με LG ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ VRF. LG Business Solutions 01 τεύχος Τεχνική Ενημέρωση ΣΥΓΚΡΙΣΗ ENEΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΚΤΩΝ με LG ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ VRF Air Conditioning I Heating I Hotel TV I Lighting I Signage I Photovoltaic ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εισαγωγή Άνθρωπος και ενέργεια Σχεδόν ταυτόχρονα με την εμφάνιση του ανθρώπου στη γη,

Διαβάστε περισσότερα

Το smart cascade και η λειτουργία του

Το smart cascade και η λειτουργία του Καινοτομία HITACHI Έξυπνος διαδοχικός ψυκτικός κύκλος (Smart Cascade) Από τον Γιάννη Κονίδη, Μηχανολόγο Μηχανικό Τομέας Συστημάτων Κλιματισμού ΑΒΒ Ελλάδος Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος θέρμανσης, με τη

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εφαρμογές σε κατοικίες και επενδύσεις σε μεγάλα εμπορικά συστήματα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εφαρμογές σε κατοικίες και επενδύσεις σε μεγάλα εμπορικά συστήματα Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εφαρμογές σε κατοικίες και επενδύσεις σε μεγάλα εμπορικά συστήματα Supported by the European Commission through the Intelligent Energy- Program

Διαβάστε περισσότερα

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης SIEMENS Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης Hvac Products Αναρίθµητες µελέτες αναφέρουν ότι το κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου αντιστοιχεί στο 40% έως 60% του κόστους κατασκευής. Σχεδόν κάθε κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΞΗ Ψυκτικό ρευστό R22 Συμπυκνωτής Ψυκτικοί Πύργοι

ΨΥΞΗ Ψυκτικό ρευστό R22 Συμπυκνωτής Ψυκτικοί Πύργοι ΨΥΞΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΘΕΡΜΑΝΣΗ Η ιείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό ίκτυο Ανδρέα Κάλβου 75, 142 31, Νέα Ιωνία, Τηλ.: 210 52 40 726-210 52 45 535 Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Δροσισμός Τι είναι το σύστημα TriAqua? Εξαρτήματα συστήματος TriAqua Τεχνικές προδιαγραφές Εύρος Λειτουργίας Λειτουργία Ζεστού Νερού Χρήσης Οφέλη του συστήματος TriAqua Αντλία

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Δρ. Λίτος Χαράλαμπος Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΕ/ΤΔΚ Ενεργειακά προβλήματα στους νησιωτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ημερίδα REQUEST2ACTION, 26 Φεβρουαρίου 215 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Απαιτ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ανάγκες τουριστικού κλάδου σε ενέργεια Κατανάλωση Ενέργειας Το 75%

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ,ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ THERMAL RESPONSE TEST(TRT) ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ,ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ THERMAL RESPONSE TEST(TRT) ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ,ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ THERMAL RESPONSE TEST(TRT) ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΑΝΩ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερµική Ενέργεια και Εφαρµογές Νίκος Ανδρίτσος

Γεωθερµική Ενέργεια και Εφαρµογές Νίκος Ανδρίτσος Γεωθερµική Ενέργεια και Εφαρµογές Νίκος Ανδρίτσος Επίκουρος Καθηγητής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Γεωθερµική Ενέργεια Γεωθερµική ενέργεια είναι στην κυριολεξία η θερµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το energy condition των κλιματιστικών

Το energy condition των κλιματιστικών Το energy condition των κλιματιστικών Πώς διαβάζουμε τις νέες ενεργειακές ετικέτες των κλιματιστικών και τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την αγορά και τη χρήση της κάθε είδους συσκευής για να πετύχουμε τη

Διαβάστε περισσότερα

Solar Combi & Solar Combi plus

Solar Combi & Solar Combi plus Καινοτόµο σύστηµα υψηλής ηλιακής κάλυψης για θέρµανση και ψύξη στην Αθήνα ηµήτρης Χασάπης - Παναγιώτης Τσεκούρας Τµήµα Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων ιεύθυνση Α.Π.Ε. Περιεχόµενα Εισαγωγή στα ΘΗΣ Το έργο High

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας COVER Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Οκτώβριος 2010 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Εφαρμογές στον οικιακό τομέα 1. Γεωθερμική Ενέργεια Γεωθερμική ενέργεια είναι η αποθηκευμένη ενέργεια, υπό μορφή θερμότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Κολιός Γεωλόγος ρ. Γεωθερµίας

Ν. Κολιός Γεωλόγος ρ. Γεωθερµίας ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Ν. Κολιός Γεωλόγος ρ. Γεωθερµίας Ι.Γ.Μ.Ε. Σε σχέση µε τις υπόλοιπες Α.Π.Ε., η γεωθερµική ενέργεια παρουσιάζει την υψηλότερη εγκατεστηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον Αντλίες θερμότητας Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον . Yutaki-S80, S και M, Αντλίες θερμότητας αέρος-νερού Εξωτερική Μονάδα Εσωτερική Μονάδα Yutaki S80 Ασύρματο Χειριστήριο Η ιδανική λύση για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc.

Διαβάστε περισσότερα

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter Alféa Aντλίες Θερµότητας Inverter Εµπιστευτείτε ένα µεγάλο Ευρωπαίο κατασκευαστή Ο Γαλλικός οίκος ATLANTIC µε 40 χρόνια εµπειρία στην παραγωγή συστηµάτων θέρµανσης και εξοικονόµησης ενέργειας και µε πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Yutaki S80 Τεχνικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού έως 80 o C ακόμα και με εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 o C. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ;

Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ; Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ; Το 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζοντας τη μεγάλη αύξηση στην ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα προϊόντα Οικιακού Κλιματισμού και Ανεμιστήρων, εξέδωσε οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : INNWIND.EU-Innovative Wind Conversion Systems (10-20MW) for Offshore Applications

Έργο : INNWIND.EU-Innovative Wind Conversion Systems (10-20MW) for Offshore Applications 3/1/2013 Α.π. 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών, με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου, για την εκτέλεση Προγραμμάτων που υλοποιεί το

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμική ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση Το παράδειγμα του γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου-Αλεξανδρούπολης

Γεωθερμική ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση Το παράδειγμα του γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου-Αλεξανδρούπολης Σχεδιάζοντας τη Μετάβαση προς Ενεργειακά Αποδοτικές Πόλεις Εξοικονόμηση Ενέργειας σε επίπεδο Δήμων και Δημοτών 11 12 Ιουνίου 2015, Αθήνα Γεωθερμική ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση Το παράδειγμα του γεωθερμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ένας νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός σχετικός με τη θέρμανση και το ζεστό νερό χρήσης έρχεται μέσα στο 2015. Σκοπός του είναι η ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας - Εφαρμογές στον αγροτικό τομέα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας - Εφαρμογές στον αγροτικό τομέα Ε Θ Ι Α Γ Ε 8 / 9 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας - Εφαρμογές στον αγροτικό τομέα Μια οικονομική και περιβαλλοντικά φιλική ενεργειακή λύση Δρ Πασχάλης Δαλαμπάκης, Γεωλόγος-Γεωθερμικός Ανδρέας Ηλίας, Γεωπόνος

Διαβάστε περισσότερα

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH WZH Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση Οι αντλίες θερµότητας WZH είναι κατάλληλες για γεωθερµικές εφαρµογές µε υδρογεώτρηση ή µε κατακόρυφους γήινους εναλλάκτες. Τα µηχανήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Υβριδική τεχνολογία και Αντλίες Θερμότητας

Υβριδική τεχνολογία και Αντλίες Θερμότητας All Seasons CLIMATE COMFORT Heating Υβριδική τεχνολογία και Αντλίες Θερμότητας Air Conditioning Applied Systems Refrigeration Θανάσης Καλομοίρης Μηχανολόγος Μηχανικός Παρουσίαση ASHRAE Οικιακή θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας. Γεωθερμία Ηλιοθερμία. Αντλίες θερμότητας. Κλιματισμός Θέρμανση

Εξοικονόμηση ενέργειας. Γεωθερμία Ηλιοθερμία. Αντλίες θερμότητας. Κλιματισμός Θέρμανση Εξοικονόμηση ενέργειας Γεωθερμία Ηλιοθερμία Αντλίες θερμότητας Κλιματισμός Θέρμανση Η εξοικονόμηση ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών δεν είναι πλέον απλά ένας εναλλακτικός τρόπος ζωής αλλά μια ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣΕΛΕΓΧΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC - ΚΑΠΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Ευρωπαϊκές Οδηγίες/ Κανονισµοί 1. Οδηγία 2010/3 /31/ΕΕ της 19 ης Μαΐου 2010, που

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Αν δεν πιστεύετε τις στατιστικές, κοιτάξτε το πορτοφόλι σας. Πάνω από τη µισή ενέργεια που χρειάζεται ένα σπίτι, καταναλώνεται για τις ανάγκες της θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή απόδοση κτιρίων

Ενεργειακή απόδοση κτιρίων Ενεργειακή απόδοση κτιρίων Στο ΦΕΚ 89 (19 Μαϊου 2008) όπου εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την οδηγία 2002/91/ΕΚ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, στο Άρθρο 6 αναφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Οδηγίες για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα Δημόσια κτήρια Αντικαταστήστε λαμπτήρες πυρακτώσεως με ενεργειακά αποδοτικούς Βελτιώστε

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ΘΗΣ για θέρμανση εξωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών

Χρήση ΘΗΣ για θέρμανση εξωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών EIE-06-085 SOLPOOL Χρήση ΘΗΣ για θέρμανση εξωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών Έντυπο ελέγχου σκοπιμότητας Πληροφορίες ΚΑΠΕ Έφη Κορμά Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς - Marketing @: ekorma@cres.gr t: 2106603319, f:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Τεύχος 71 Ιούλιος 2014 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Βασικότερα πλεονεκτήματα από τη χρήση αντλίας θερμότητας σε σχέση με τη χρήση λεβήτα: Στις μέρες μας, λόγω

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Γεωθερµική Ενέργεια. Ιωάννης Στεφανάκος

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Γεωθερµική Ενέργεια. Ιωάννης Στεφανάκος Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Γεωθερµική Ενέργεια Ιωάννης Στεφανάκος Τοµέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 2010 ιάρθρωση παρουσίασης: Γεωθερµική Ενέργεια Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος Ομάδα Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Οικονομίας & Πολιτικής (3ΕΡ) Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών

Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών Με το κόστος θέρμανσης να ανεβαίνει χρόνο με το χρόνο, η βασική αυτή ανάγκη έχει γίνει δυστυχώς πολυτέλεια για τους περισσότερους. Η αύξηση των τιμών ενέργειας οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση & κλιματισμός με γεωθερμικά συστήματα

Θέρμανση & κλιματισμός με γεωθερμικά συστήματα Θέρμανση & κλιματισμός με γεωθερμικά συστήματα Με βάση το άρθρο 1 του ΦΕΚ 1249 της 24ης Ιουνίου 2009 καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία έκδοσης άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Ανδρίτσος. Συνέδριο ΙΕΝΕ, Σύρος, 20-21 Ιουνίου 2008. Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Νίκος Ανδρίτσος. Συνέδριο ΙΕΝΕ, Σύρος, 20-21 Ιουνίου 2008. Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Το Ενεργειακό Πρόβλημα των Κυκλάδων: Κρίσιμα Ερωτήματα και Προοπτικές Συνέδριο ΙΕΝΕ, Σύρος, 20-21 Ιουνίου 2008 Γεωθερμικές Εφαρμογές στις Κυκλάδες και Εφαρμογές Υψηλής Ενθαλπίας Μιχάλης Φυτίκας Τμήμα Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΤΗΤΑ ή ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ;

ΑΠΛΟΤΗΤΑ ή ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ; Τεύχος 74 Ιούνιος 2015 Αερόψυκτοι σπειροειδείς ψύκτες 160 kw - 520 kw 30RBM & 30RBP ΑΠΛΟΤΗΤΑ ή ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ; AQUASNAP ΜΕ ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ GREENSPEED, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ. Οι ψύκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΟΥ Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος ΠΡΟΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΟΥ Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡ ΟΥΜΠΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Κατευθυντήριες Οδηγίες προς ένα κοινό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αβαθούς γεωθερμίας» Ενότητα 3 η : Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών

«Κατευθυντήριες Οδηγίες προς ένα κοινό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αβαθούς γεωθερμίας» Ενότητα 3 η : Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών «Κατευθυντήριες Οδηγίες προς ένα κοινό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αβαθούς γεωθερμίας» Ενότητα 3 η : Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών Πολιτική Αδειοδότηση Κατασκευή Παρακολούθηση Πληροφορία Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News. Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012,

Ε-News. Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012, Ε-News Τεύχος 58 Φεβρουάριος 2012 Συμμετοχή στην έκθεση Climatherm 2012 Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012, που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος NEAR ZERO ENERGY EFFICIENT BUILDINGS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Τον Οκτώβριο του 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια έκθεση σχετικά με τις πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας. Διεύθυνση ΑΠΕ

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας. Διεύθυνση ΑΠΕ Tροποποίηση περιοριστικών όρων υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου www.cres.gr Απλούστευση διαδικασίας χορήγησης αδειών 2 Άρθρο 4 «Περιοριστικοί όροι» Σε περίπτωση ανόρυξης γεώτρησης ή κατασκευής ορύγματος

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Ανάλυση Έργων

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Ανάλυση Έργων Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Ανάλυση Έργων Μάθημα Έργου Καθαρής Ενέργειας Κέντρο Eπιχειρήσεων Φιλαδέλφειας, ΗΠΑ 28 ΓΑΘ για ψύξη - Θέρμανση Αναφορά φωτογραφίας: Geothermal Heat Pump Consortium (NREL PIX)

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Γιάννης Βουρδουμπάς ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα κτίρια των ξενοδοχείων στην

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα για την πράσινη θερμότητα στα κτίρια. Οι προτάσεις της Greenpeace

Κίνητρα για την πράσινη θερμότητα στα κτίρια. Οι προτάσεις της Greenpeace Κίνητρα για την πράσινη θερμότητα στα κτίρια Οι προτάσεις της Greenpeace Ιούλιος 2011 1 Περιεχόμενα 1. Κίνητρα για την πράσινη θερμότητα στα κτίρια 3 2. Πράσινη θερμότητα: ένας μικρός πρακτικός οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού Πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η 2 η Συνάντηση Εργασίας με θέμα: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ» Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες Θερμότητος. Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη!

Αντλίες Θερμότητος. Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη! Αντλίες Θερμότητος Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη! ; ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ klima-therm; Για να έχετε ζεστό ή δροσερό σπίτι όλο το 24ωρο χειμώνα - καλοκαίρι! Για να έχετε πάντα

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων BoilEFF Raising the efficiency of Boiler Installations www.rae.gr/boileff Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων Project No. EIE/06/134/sI2.448721 Π 4.1 Εγγυημένη

Διαβάστε περισσότερα

Rethymno Village ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΙΑΚΟΣ SOLE ΑΒΕΕ

Rethymno Village ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΙΑΚΟΣ SOLE ΑΒΕΕ Rethymno Village ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Κεντρικός κλιματισμός (θέρμανση - ψύξη) με χρήση ηλιακής ενέργειας της μίας πτέρυγας του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Rethymno Village δυναμικότητας 260 κλινών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS)

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS) ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS) Παρανυχιανάκης Νίκος Μηχ/γος Μηχ/κος ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΝΤΛΗΣΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συνέδριο ΤΕΕ Ενέργεια: Σημερινή εικόνα - Σχεδιασμός - Προοπτικές ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Building Green 2012 Δόμηση Ενέργεια - Περιβάλλον Πράσινη Γειτονιά, η Ελληνική Πιλοτική Εφαρμογή «Καινοτόμες Πράσινη Γειτονιά,

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

"Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ)

Έξυπνο σπίτι ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) "Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) Η ιδανική λύση για οικονομική ψύξη και θέρμανση με δωρεάν ενέργεια από το περιβάλλον Από τους Νεκτάριο Βρυώνη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc ABB i-bus KNX Product

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας αέρα - νερού WPL Σελ. 311. Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ.

Κεφάλαιο 13. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας αέρα - νερού WPL Σελ. 311. Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ. Logatherm WPL - Αντλία Θερμότητας αέρα-νερού Κεφάλαιο 3 Logatherm- Αντλίες θερμότητας Αντλίες Θερμότητας αέρα - νερού WPL Σελ. 3 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ. 34 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 0

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές Ημερίδα: Εφαρμογές Ηλιακών Συστημάτων: Κολυμβητικές Δεξαμενές και Ηλιακός Κλιματισμός Ηράκλειο 4 Νοεμβρίου 2008 Εφαρμογές των Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΘΗΣ) στην Περιφέρεια Κρήτης: Παρούσα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου

Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου 98,9 ΤWH) και ευθύνονται για το 44% των εκπομπών αερίων

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανολογίας

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανολογίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ : ΣΕΜΠΙΛΙ

Διαβάστε περισσότερα