ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 9611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση αποφάσεως περί καθορισμού αριθμού φοιτητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δυναμένων να ασκούνται πρακτικά στη Βουλή των Ελλήνων και άλλες λεπτομέρειες Χρόνος έναρξης των προπαρασκευαστικών εργασι ών για την κατάρτιση του κώδικα της νομοθεσί ας για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκ παίδευση και συγκρότηση ομάδας εργασίας για τη διενέργεια προπαρασκευαστικών εργασιών.. 2 Χρόνος έναρξης των προπαρασκευαστικών εργασιών για την κατάρτιση του κώδικα της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και συγκρότηση ομά δας εργασίας για τη διενέργεια προπαρασκευα στικών εργασιών Παράταση χρόνου εκτέλεσης των προπαρασκευα στικών εργασιών για την κατάρτιση του κώδικα νομοθεσίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ΟΤΑ α βαθμού Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτρο πής, στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, διενέργειας ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, για την υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης Συνταξιούχων... 6 Καθορισμός αποζημίωσης των ασχολούμενων στις γραπτές απολυτήριες εξετάσεις της Γ τάξης των ημερήσιων Ενιαίων Λυκείων, της Δ τάξης των εσπερινών Ενιαίων Λυκείων, του Β κύκλου TEE και γενικά των ασχολούμενων με τις εισιτήριες εξε τάσεις των ειδικών κατηγοριών και των διαδικα σιών επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθ μια εκπαίδευση με τις διατάξεις του ν. 2525/1997 και του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α ) και του άρθρου 7 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 τ.α ) Εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Φ.Ε.Τ. περί επιβολής χρηματικών προστίμων και δια δικασία επιβολής χρηματικών προστίμων της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2741/1999 όπως τρο ποποιήθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 37 του ν. 3066/2002, την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3438/2006 και σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 11 του ν. 3438/ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2006 Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο ΝΠΔΔ «Δη μοτική Φιλαρμονική» Δ. Χαλανδρίου Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινω νικού Λειτουργού στην Πασσά Ιωάννα του Κων/ νου και της Ελένης Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Υποδιοικητή του ΟΓΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4694/3724 (1) Συμπλήρωση αποφάσεως περί καθορισμού αριθμού φοι τητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δυναμέ νων να ασκούνται πρακτικά στη Βουλή των Ελλήνων και άλλες λεπτομέρειες. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 6 και 103 παρ. 6 του Συντάγματος, σύμφωνα με τις οποίες το προσωπικό της Βουλής διέπεται αποκλειστικά από τον Κανονισμό της σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του Κανο νισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό, ΦΕΚ 106/Α/87) και με τις διατάξεις των άρθρων 1, 16 παρ. 3, εδαφ γ 91 και 95 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β, 51/Α/ ). 2. Την 2178/988/ απόφαση του Προέδρου της Βουλής (ΦΕΚ 165/Β/ ) «καθορισμός αριθμού φοι τητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, δυναμένων να ασκούνται πρακτικά στη Βουλή των Ελλήνων και άλλες λεπτομέρειες. 3. Τη δυνατότητα της Βουλής να δέχεται στις υπη ρεσίες της και μεταπτυχιακούς φοιτητές για πρακτική άσκηση. 4. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται οικονομική επι βάρυνση εις βάρος του προϋπολογισμού της Βουλής, αποφασίζουμε: Συμπληρώνουμε την 2178/988/ απόφαση του Προέδρου της Βουλής (ΦΕΚ 165/Β/ ) και ορίζου με ότι στους φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι) των δυνάμενων να πραγματοποιούν εξάμηνη πρακτική άσκηση στη Βουλή των Ελλήνων πε ριλαμβάνονται και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές. Κατά τα λοιπά η 2178/988/ απόφαση του Προέδρου της Βουλής (ΦΕΚ 165/Β/ ) ισχύει ως έχει.

2 9612 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 15 Ιουνίου 2006 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΑΝΝΑ ΜΠΕΝΑΚΗ ΨΑΡΟΥΔΑ Αριθμ (2) Χρόνος έναρξης των προπαρασκευαστικών εργασιών για την κατάρτιση του κώδικα της νομοθεσίας για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και συγκρότηση ομάδας εργασίας για τη διενέργεια προπαρασκευαστικών εργασιών. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.3133/2003 «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης» (ΦΕΚ Α 85). 2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 3 και 4 του άρθρου 20 του ν. 3226/2004 «Παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 24). 3. Τις διατάξεις των άρθρων 72επ. του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 98). 4. Το υπ αριθμ. Φ.908/46936/Η/ έγγραφο της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, απο φασίζουμε: Εγκρίνουμε την από απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης, που έχει ως εξής: «1. Χρόνος έναρξης των εργασιών για την κατάρτιση του κώδικα της νομοθεσίας για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ορίζεται η 1 Ιουνίου Οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την πιο πάνω κωδικοποίηση ανατίθενται σε ομάδα εργασίας, που αποτελείται από τους: α) Μεταξία Ανδροβιτσανέα του Ηλία, Νομικό Σύμβουλο του Κράτους. β) Άννα Κρέτσα του Κωνσταντίνου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προσωπικού Ετέρων Κλάδων, που ασκεί παράλληλα καθήκοντα Προϊσταμένης του Τμήματος Γ της Διεύθυνσης Προσωπικού Α/θμιας Εκπαίδευσης. γ) Κωνσταντίνο Χατζηδάκη, Προϊστάμενο της Διεύθυν σης Διοικητικών Υποθέσεων Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευ σης, που ασκεί παράλληλα καθήκοντα Προϊσταμένου του Τμήματος Γ της Διεύθυνσης Προσωπικού Β/θμιας Εκπαίδευσης, δ) Ευάγγελο Γιαλεσάκη του Νικολάου, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μελετών, Στατιστικής και Οργάνω σης. 3. Έργο της ομάδας εργασίας είναι ιδίως η συγκέ ντρωση της σχετικής νομοθεσίας, η κατάταξη της σε θεματικές ενότητες και η σύνταξη προσχεδίου κώδικα. 4. Η πιο πάνω ομάδα εργασίας έχει την υποχρέωση να περατώσει τις εργασίες της μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2006». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 14 Ιουνίου 2006 Ο Γενικός Γραμματέας ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ Αριθμ (3) Χρόνος έναρξης των προπαρασκευαστικών εργασιών για την κατάρτιση του κώδικα της νομοθεσίας για το Εθνι κό Σύστημα Υγείας και συγκρότηση ομάδας εργα σίας για τη διενέργεια προπαρασκευαστικών εργα σιών. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.3133/2003 «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης» (ΦΕΚ Α 85). 2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 3 και 4 του άρ θρου 20 του ν. 3226/2004 «Παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 24). 3. Τις διατάξεις των άρθρων 72επ. του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 98). 4. Το υπ αριθμ. 65/ έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την από απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης, που έχει ως εξής: «1. Χρόνος έναρξης των εργασιών για την κατάρτι ση του κώδικα της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας ορίζεται η 15η Μαΐου Οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την πιο πάνω κωδικοποίηση ανατίθενται σε ομάδα εργασίας, που αποτελείται από τους: α) Μαρούσα Μανωλά του Νικολάου, Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. β) Αλεξάνδρα Παπαδιά του Χαράλαμπου, Γενική Δι ευθύντρια του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλ ληλεγγύης. γ) Εμμανουήλ Μαυράκη του Βασιλείου, Ειδικό Σύμβου λο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και δ) Εμμανουήλ Λασκαρίδη του Ιωάννη, Διδάκτορα Νο μικής Σχολής Πανεπιστημίου Χαϊδελβέργης. 3. Έργο της ομάδας εργασίας και ιδίως η συγκέντρωση της σχετικής νομοθεσίας, η κατάταξη της σε θεματικές ενότητες και η σύνταξη προσχεδίου κώδικα. 4. Η πιο πάνω ομάδα εργασίας έχει την υποχρέωση να περατώσει τις εργασίες της μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2006». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 14 Ιουνίου 2006 Ο Γενικός Γραμματέας ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ Αριθμ (4) Παράταση χρόνου εκτέλεσης των προπαρασκευαστι κών εργασιών για την κατάρτιση του κώδικα νομο θεσίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.3133/2003 «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης» (ΦΕΚ Α 85). 2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 3 και 4 του άρ θρου 20 του ν. 3226/2004 «Παροχή νομικής βοήθειας

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9613 σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 24). 3. Τις διατάξεις των άρθρων 72επ. του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 98). 4. Την υπ αριθμ. 167/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β 81), αποφασίζου με: Εγκρίνουμε την από απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης, που έχει ως εξής: «Η προθεσμία ολοκλήρωσης των προπαρασκευαστι κών εργασιών για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο που έχει οριστεί με την από απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποί ησης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 167/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β 81), παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 14 Ιουνίου 2006 Ο Γενικός Γραμματέας ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ Αριθμ (5) Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ΟΤΑ α βαθμού. ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134/Α / ) «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα». 2) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3320/2005 (ΦΕΚ 48/Α / ) «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προ σωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους ΟΤΑ». 3) Τις υπ αριθμ. 271/ , 1589/ , 1232/ , 1118/ , 1428/ , 997/ , 422/ , 504/ , 1241/ , 998/ , 1261/ , 1591/ , 885/ , 1404/ , 1242/ , 154/ , 1183/ , 1283/ , 272/ , 1587/ , 1441/ , 1112/ , 1103/ , 1464/ , 471/ αποφάσεις του ΑΣΕΠ. 4) Τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α / ) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φο ρέων του δημόσιου τομέα», όπως ισχύει. 5) Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α / ), «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων στους κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δι καίου». 6) Το γεγονός ότι στους αναφερόμενους στην από φαση αυτή φορείς δεν υφίστανται στους οργανισμούς εσωτερικής υπηρεσίας στους κενές οργανικές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχων ειδι κοτήτων. 7) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυ ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α /1998). 8) Τις διατάξεις του π.δ. 373/1995 (ΦΕΚ 201/Α /1995). «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας στους Κυβέρ νησης και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ ντρωσης και Καθορισμός των αρμοδιοτήτων του». 9) Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/ (ΦΕΚ 527/Β/ ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ ντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». 10) Τις διατάξεις του π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α/2002) «Συγ χώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικο νομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών». 11) Την υπ αριθμ /ΔΙ0Ε 1264/ (ΦΕΚ 1432/ Β ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ γού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιο τήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών». 12) Τις εμπρόθεσμες αιτήσεις των ενδιαφερομένων. 13) Τα σχετικά πρακτικά των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των οικείων ΟΤΑ α βαθμού, αποφασίζουμε: Συστήνουμε οργανικές θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους κατωτέρω φορείς των ΟΤΑ α βαθμού, κατά εκπαιδευτική βαθμίδα, ειδικότητα και αριθμό, ως ακολούθως: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΟΤΑ/ΝΠΔΔ ΟΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟ ΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔ/ΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 7 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 7 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΔΗΜΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 22 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΡΕΠΑ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1 ΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1

4 9614 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 1 (Μερικής απασχόλησης 4 ώρες ήμερησίως) ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΩΝ TE ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ TE ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 25 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ «ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑ ΜΠΕΙΟΣ» ΔΗΜΟ ΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΔΕ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΣ 1 ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ TE ΜΑΙΩΝ 1 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 1 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΥ 1 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 1 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 4 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΥΕ ΝΕΩΚΟΡΩΝ 1 ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ TE ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 2 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ TE ΒΡΕΦΟΝΗΙΠΟΚΟΜΩΝ 3 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2 2 ος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1 2 ος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ ΔΕ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ 3 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ TE ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ TE ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 22 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 8 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 1 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 6 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) 10 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 29 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΒΟΗΘΩΝ ΚΗΠΟΥΡΟΥ) 1 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ) 2 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 4 ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ TE ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΓΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1 ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 9 1

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9615 Η ετήσια δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της απόφασης αυτής ανέρχεται στο συνολικό ποσό των Ευρώ, περίπου και θα βαρύνει τους προϋπολο γισμούς των οικείων φορέων των ΟΤΑ α βαθμού, στους οποίους έχει εξασφαλιστεί η αναγκαία πίστωση για την κάλυψη της. Κατά το τρέχον έτος η ανωτέρω δαπάνη περιορίζεται στο ποσό των ευρώ περίπου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 29 Μαΐου 2006 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΘ. ΝΑΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΔΟΥΚΑΣ Αριθμ /621/Α0006 (6) Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής, στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, διενέρ γειας ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, για την υλο ποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος Ενημέρω σης και Εξυπηρέτησης Συνταξιούχων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Του π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57 Α ) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών». β) Των άρθρων 89 και 128 του π.δ. 284/1988 (ΦΕΚ 128 Α ) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» όπως τρο ποποιήθηκε και ισχύει. γ) Του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου Τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 178 Α ), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (ΦΕΚ 220 Α ). δ) Του άρθρου 19 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους Πολίτη» Καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75 Α ), όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 & 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»(φεκ 45 Α ). ε) Της περ γ της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α ). στ) Του ν. 2362/1995: (ΦΕΚ 247Α ) «Περί Δημοσίου Λο γιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». ζ) Του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19Α) «Προμήθειες του Δημό σιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». η) Του π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266/Α) «Κανονισμός Προ μηθειών δημοσίου» και του 346/1998 (ΦΕΚ 230/Α) «Προ σαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών κ.λπ., όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 18/2000 (ΦΕΚ 15/Α) και κατά το μέρος που οι δια τάξεις τους δεν αντίκεινται στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 2. Την οδηγία 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των δι αδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών». 3. Την /12028/0005/ διακήρυξη ανοι κτού διαγωνισμού για το έργο «Πληροφοριακό Σύστημα Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης Συνταξιούχων». 4. Το υπ αριθμ. 2355/ έγγραφο της Γ.Γ.Π.Σ., με το οποίο ζητείται η συγκρότηση της επιτροπής δι ενέργειας του διαγωνισμού και προτείνονται τα μέλη αυτής. 5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ ϋπολογισμού, για την αμοιβή του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής, η οποία θα καταβληθεί από τις πιστώσεις εξόδων του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και θα καθοριστεί με νέα απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε: Ι. Συνιστούμε, στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομι κών, Επιτροπή διενέργειας ανοικτού δημόσιου διαγωνι σμού, για την υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήμα τος Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης Συνταξιούχων. II. Συγκροτούμε την παραπάνω επιτροπή και ορίζουμε τα μέλη αυτής ως εξής: 1. Ιωάννη Κοτρώνη, Επίκουρο Καθηγητή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, ως Πρόεδρο, με ανα πληρωτή τον Παναγιώτη Δεμέστιχα, Επίκουρο Καθηγητή του Πανεπιστήμιου Πειραιώς. 2. Αθηνά Βακάλη, Επίκουρο καθηγήτρια του Αριστο τέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Κατσαρό, Λέκτορα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 3. Ηλία Λάσκαρη, υπάλληλο με βαθμό Α, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής /Επιστήμης Η/Υ (SOTWARE), που υπηρετεί ως Προϊστάμενος του Ε Τμήματος της Δ/νσης Εφαρμογών Η/Υ (Δ/30), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Μιχαήλ Αθανασάκο, υπάλληλο με βαθμό Α, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής /Επιστήμης Η/Υ (SOTWARE), που υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα της ίδιας Δ/νσης. 4. Κωνσταντίνο Παύλου, υπάλληλο με βαθμό Α, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στην Δ/νση Ελέγχου και Εντολής Πληρωμής Πολιτικών και Προσω πικών Συντάξεων (Δ/45), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ηλία Μούση, υπάλληλο με βαθμό Α, του κλάδου ΔΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στην Δ/νση Εκκαθάρισης Ελέγχου και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών (Δ/50). 5. Οδυσσέα Πυροβολάκη, υπάλληλο με βαθμό Δ, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής/Μηχανικών (HARDWARE), που υπηρετεί στη Δ/νση Εκμετάλλευσης Συστημάτων Η/Υ (Δ/31η), ως μέλος, με αναπληρώτρια την υπάλληλο Αγ γελική Παναγιωτάκη, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί στην ίδια Δ/νση. III. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί το μέ λος, που θα ορίσει ο Πρόεδρος αυτής. V. Έργο της Επιτροπής είναι η διενέργεια του διαγω νισμού, που αφορά στο έργο υλοποίησης του Πληρο φοριακού Συστήματος Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης Συνταξιούχων, η αξιολόγηση των προσφορών, που θα υποβληθούν και η σύνταξη πρακτικών τεχνικής και οι κονομικής αξιολόγησης, σύμφωνα με τους όρους της υπ αριθμ /12028/0005/ διακήρυξης και τη Νομοθεσία περί Κρατικών Προμηθειών. VI. Η επιτροπή θα συνεδριάζει εντός και εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρε σιών, στο κτίριο της Γ.Γ.Π.Σ. (επί των οδών Χανδρή 1 και

6 9616 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Θεσσαλονίκης Μοσχάτο) και η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Μετά από την ολοκλήρωση κάθε φάσης της διαδικασίας αξιολόγησης θα υποβάλλει τα σχετικά πρακτικά, σε πέντε (5) αντίγραφα, στη Δ/νση Οικονομικού (Δ5). VII. Η αμοιβή του Προέδρου και των μελών της Επι τροπής θα καθορισθεί με άλλη απόφασή μας. VIII. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 15 Ιουνίου 2006 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Αριθμ. 2/23501/0022 (7) Καθορισμός αποζημίωσης των ασχολούμενων στις γρα πτές απολυτήριες εξετάσεις της Γ τάξης των ημε ρήσιων Ενιαίων Λυκείων, της Δ τάξης των εσπερι νών Ενιαίων Λυκείων, του Β κύκλου TEE και γενικά των ασχολούμενων με τις εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών και των διαδικασιών επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις διατάξεις του ν. 2525/1997 και του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α ) και του άρθρου 7 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 τ.α ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112/Α ), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ και άλλες συναφείς διατάξεις» (άρθρο 17 παρ. 4). 2. Τις διατάξεις του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α ), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α ) και 2986/2002 (ΦΕΚ 24 τ.α ). 3. Τις διατάξεις του π.δ. 60/2006 (ΦΕΚ 65 τ.α ) «Αξιο λόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου», όπως ισχύει κάθε φορά. 4. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Φ. 253/120785/Β6/2005 (ΦΕΚ 1581 τ.β ) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση κα τόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση». 5. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Φ. 153/Β6/8104/2004 (ΦΕΚ 167 τ.β ) υπουργικής απόφασης. 6. Τις διατάξεις της αριθ. Φ. 151/17104/Β6/2006 (ΦΕΚ 259 τ.β ) υπουργικής απόφασης. 7. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Φ. 253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538 τ.β ) υπουργικής απόφασης. 8. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/78 (ΦΕΚ 232 τ.α ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57 τ.α ). 9. Τις διατάξεις της αριθ. Φ /Β6/200/2000 (ΦΕΚ 473 τ.β ) υπουργικής απόφασης. 10. Την υπ αριθμ /ΔΙ0Ε1264/ (ΦΕΚ 1432 τ.β ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών». 11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.α ), και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ ϋπολογισμού ύψους περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και για καθένα από τα πέντε (5) επό μενα οικονομικά έτη. Η δαπάνη των περίπου του οικονομικού έτους 2006 καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώ σεις στον προϋπολογισμό του ΥΠΕΠΘ ΚΑΕ 0515 ειδικού φορέα , αποφασίζουμε: Καθορίζουμε αμοιβή κατ αποκοπή ή κατά γραπτό δο κίμιο ή κατ αποκοπή αποζημίωση για κάθε ημέρα απα σχόλησης ή εξέτασης για τους Προέδρους, τα μέλη, τους γραμματείς, τους βοηθούς γραμματείς, τους επιτηρητές, τους βαθμολογητές, τους αναβαθμολογητές, το τεχνικό και διοικητικό προσωπικό και τους νόμιμους αναπληρω τές τους που απασχολούνται στις απολυτήριες εξετά σεις της Γ τάξης των ημερήσιων Ενιαίων Λυκείων, της Δ τάξης των Εσπερινών Ενιαίων Λυκείων, των ειδικών εισαγωγικών εξετάσεων για τα ΤΕΙ αποφοίτων του Β κύκλου των TEE και των υποψηφίων των ειδικών κατη γοριών, καθώς και των προέδρων, μελών, γραμματέων των διαφόρων επιτροπών και του λοιπού εκπαιδευτικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού, που συμμετέχει στις διαδικασίες συγκέντρωσης δικαιολογητικών και επι λογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις δια τάξεις του ν. 2909/2001, του ν. 3255/2004 και του άρθρου 13 του ν. 3404/2005, ως ακολούθως: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ, ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ TEE KAI ΣΤΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 1. Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Ημερήσιων Ενιαίων Λυκείων (παραγρ. 2 του άρθρου 13 και παραγρ. 2 εδάφ. β του άρθρου 25 του π.δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ.α ) α) Πρόεδρος 2.065,00 β) Αντιπρόεδρος 1.839,00 γ) Τακτικά μέλη 1.742,00 δ) Έκτακτα μέλη, για κάθε μάθημα για το οποίο ειση γούνται θέματα 275,00 ε) Γραμματέας 1.613,00 στ) Βοηθοί Γραμματέα 1.161,00 ζ) Μέλη Τεχνικού και Διοικητικού Προσωπικού για τη γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη του έργου της Επιτροπής για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι εξή ντα (60) ημέρες για καθένα από αυτά 19,30 2. Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Εσπερινών Ενιαίων Λυκείων (παραγρ. 2 του άρθρου 13 και παραγρ. 2 εδάφ. β του άρθρου 25 του π.δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ.α ). α) Πρόεδρος 1.742,00 β) Αντιπρόεδρος 1.516,00 γ) Τακτικά μέλη 1.420,00 δ) Έκτακτα μέλη, για κάθε μάθημα για το οποίο ειση γούνται θέματα 257,00 ε) Γραμματέας 1.258,00 στ) Βοηθοί Γραμματέα 968,00

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9617 ζ) Μέλη Τεχνικού και Διοικητικού Προσωπικού για τη γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη του έργου της Επιτροπής για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι πε νήντα (50) ημέρες για καθένα από αυτά 19,30 3. Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Εισαγωγικών Εξετάσεων αποφοίτων Β κύκλου TEE (παραγρ. Α του άρθρου 8 της αριθ. Φ. 153/Β6/8104/2004 ΦΕΚ 167 τ.β υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθη κε και συμπληρώθηκε με την αριθ. Φ. 153/28928/Β6/2006 ΦΕΚ 397 τ.β ομοία).. α) Πρόεδρος 1.430,00 β) Τακτικά μέλη 1.265,00 γ) Έκτακτα μέλη εισηγητές, για κάθε μάθημα για το οποίο εισηγούνται θέματα 275,00 δ) Γραμματέας 1.210,00 ε) Βοηθοί Γραμματέα 935,00 στ) Μέλη Τεχνικού και Διοικητικού Προσωπικού για τη γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη του έργου της Επιτροπής για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι σαράντα (40) ημέρες για καθένα από αυτά 19,30 4. Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Μαθημάτων αποφοίτων Εν. Λυκείου (κεφ. Β άρθρο 10 και 13, παρ. 2 της αριθ. Φ.253/128314/ Β6/02 ΦΕΚ 1538 τ.β υπουργικής απόφασης). α) Πρόεδρος 1.181,00 β) Αντιπρόεδρος 944,00 γ) Τακτικά μέλη και Γραμματέας 809,00 δ) Έκτακτα μέλη εισηγητές θεμάτων για κάθε μάθη μα για το οποίο εισηγούνται θέματα 287,00 ε) Βοηθ. Γραμματέα 607,00 στ) Γιατρός για την εξέταση των φυσικώς αδυνάτων, για κάθε ημέρα εξέτασης 36,80 ζ) Υπάλληλοι του ΥΠΕΠΘ για την υποβοήθηση του έργου της επιτροπής 506,00 5. Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων μαθημάτων κατεύ θυνσης ειδικών κατηγοριών (άρθρο 11, παραγρ. Α της αριθ. Φ.151/17104/Β6/2006 ΦΕΚ 259 τ.β ). α) Πρόεδρος 1.032,00 β) Αντιπρόεδρος 903,00 γ) Τακτικά μέλη 839,00 δ) Έκτακτα μέλη εισηγητές για κάθε μάθημα για το οποίο εισηγούνται θέματα 275,00 ε) Γραμματέας 645,00 στ) Βοηθοί Γραμματέα 515,00 ζ) Μέλη Τεχνικού και Διοικητικού Προσωπικού για τη γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη του έργου της Επιτροπής 484,00 6. Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Μαθημάτων ειδικών κατηγοριών (άρθρο 11, παραγρ. Β της αριθ. Φ.151/17104/ Β6/2006 ΦΕΚ 259 τ.β ). α) Πρόεδρος 1.181,00 β) Αντιπρόεδρος 944,00 γ) Μέλη, Γραμματέας 809,00 δ) Βοηθ. Γραμματέα 607,00 ε) Έκτακτα μέλη εισηγητές για κάθε μάθημα για το οποίο εισηγούνται θέματα 287,00 στ) Γιατρός για την εξέταση των φυσικώς αδυνάτων για κάθε ημέρα εξέτασης 36,80 ζ) Υπάλληλοι του ΥΠΕΠΘ για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής 506,00 7. Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων Ενιαίων Λυκείων ημερήσιων και εσπερινών (παραγρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ.α ). Πρόεδρος, Μέλη, Γραμματέας, Τεχνικό και Βοηθητικό Προσωπικό για την τεχνική υποστήριξη του έργου της Επιτροπής και τη δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου Υποψηφίων, για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι εξήντα (60) ημέρες για καθένα από αυτά 19,30 8. Επιτροπή Οργάνωσης Ειδικών Εισαγωγικών Εξετά σεων αποφοίτων Β κύκλου TEE (άρθρο 8, παραγρ. Β της αριθ. Φ. 153/Β6/8104/2004 ΦΕΚ 167 τ.β υπουργικής απόφασης). Πρόεδρος, Μέλη, Γραμματέας, Τεχνικό και Διοικητικό Προσωπικό για την τεχνική υποστήριξη του έργου της Επιτροπής και τη δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου Υποψηφίων, για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι σαράντα (40) ημέρες για καθένα από αυτά 19,30 9. Περιφερειακός Επόπτης εξετάσεων (άρθρο 13, παραγρ. 3 του π.δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ.α ). Περιφερειακός Επόπτης Εξετάσεων 682, Νομαρχιακή Επιτροπή Εξετάσεων (ΝΕΕ) Ενιαίων Λυκείων ημερήσιων και εσπερινών (άρθρο 13, παραγρ. 4 και άρθρο 25, παραγρ. 2, εδάφ. Β του π.δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ.α ). α) Πρόεδρος 523,00 β) Μέλη 400,00 γ) Γραμματέας 370,00 δ) Βοηθοί Γραμματέα 308,00 ε) Χειριστές συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης 430,00 Στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν Εξεταστικά Κέντρα για τη διεξαγωγή των εξετάσεων της Δ τάξης των εσπερινών Ενιαίων Λυκεί ων, τα ποσά των αποζημιώσεων των περιπτώσεων α ε της παραγράφου αυτής προσαυξάνονται κατά 50%. 11. Επόπτες ειδικών εισαγωγικών εξετάσεων για τα ΤΕΙ αποφοίτων TEE (παραγρ. Γ άρθρου 8 της αριθ. Φ. 153/Β6/8104/2004 ΦΕΚ 167 τ.β υπουργικής απόφασης). Για κάθε επόπτη 370, Λυκειακή Επιτροπή Εξετάσεων (ΛΕΕ) Ενιαίου Λυ κείου ημερήσιου ή εσπερινού (άρθρο 13, παραγρ. 5 του π.δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ.α ), όπως ισχύει κάθε φορά. α) Πρόεδρος 430,00 β) Μέλη 338,00 γ) Γραμματέας 338,00 δ) Βοηθοί Γραμματέα 277,00 ε) Χειριστές συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης 430,00 στ) Βοηθητικό προσωπικό 246, Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων TEE (άρθρο 5 της αριθ. Φ. 153/Β6/8104/2004 ΦΕΚ 167 τ.β υπουργικής απόφασης). α) Πρόεδρος 430,00 β) Μέλη 338,00 γ) Γραμματέας 338,00 δ) Βοηθοί Γραμματέα 277,00 ε) Χειριστές συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης 338,00 στ) Ιατρός 338,00 ζ) Βοηθητικό προσωπικό 246, Ομάδες επιτηρητών (άρθρο 19 του π.δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ.α και άρθρο 5 της αριθ. Φ.153/Β6/8104/04 ΦΕΚ 167 τ.β υπουργικής απόφασης).

8 9618 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Για κάθε επιτηρητή, κατ αποκοπή αποζημίωση για κάθε μέρα εξετάσεων 17, Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων για τις εξετάσεις Ειδικών Μαθημάτων (άρθρο 7 και 8 της αριθ. Φ.253/128314/Β6/2002 ΦΕΚ 153 τ.β υπουργικής απόφασης σε συνδυασμό με την παρα γρ. 5 του άρθρου 13 του π.δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ.α ). α) Ξένες γλώσσες και Αρμονία, για κάθε ημέρα εξέ τασης 1) Επόπτης 48,00 2) Πρόεδρος εξεταστικού κέντρου 48,00 3) Μέλος, γραμματέας, χειριστές ηλεκτρονικής μετά δοσης των θεμάτων 45,00 4) Βοηθ. Γραμματέα 42,00 5) Επιτηρητές για κάθε ημέρα εξέτασης 19,30 6) Συνοδοί εκπαιδευτικοί για τη διακίνηση των γρα πτών δοκιμίων από τα εξεταστικά προς τα Βαθμολογικά κέντρα, για κάθε ημέρα απασχόλησης 19,30 7) Βοηθητικό και υπηρετικό προσωπικό για κάθε ημέρα απασχόλησης 19,30 β) Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο, για κάθε ημέρα εξέτασης 1) Επόπτης 70,00 2) Πρόεδρος 70,00 3) Μέλος, γραμματέας 64,00 4) Βοηθ. Γραμματέα, χειριστές μηχαν. ηλεκτρονικής μετάδοσης 60,00 5) Επιτηρητές για κάθε ημέρα εξέτασης 33,30 6) Βοηθητικό προσωπικό 19,30 7) Συνοδοί εκπαιδευτικοί για τη διακίνηση των γρα πτών δοκιμίων από τα εξεταστικά προς τα Βαθμολογικά κέντρα, για κάθε ημέρα απασχόλησης 19,30 γ) Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων 1) Επόπτης 50,50 2) Πρόεδρος 50,50 3) Μέλος, γραμματέας, χειριστής μηχαν. ηλεκτρονικής μετάδοσης 47,10 4) Βοηθ. Γραμματέα 43,70 5) Ειδικός επόπτης ελέγχου μουσικών & ακουστικών ικανοτήτων 63,20 6) Επιτηρητές 19,30 7) Βοηθητικό προσωπικό 19,30 8) Συνοδοί εκπαιδευτικοί για τη διακίνηση των γρα πτών δοκιμίων από τα εξεταστικά προς τα Βαθμολογικά κέντρα, για κάθε ημέρα απασχόλησης 19, Επόπτες και Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων μαθημά των κατεύθυνσης ειδικών κατηγοριών (άρθρο 12 της αριθ. Φ. 152/17104/Β6/2006 ΦΕΚ 259 τ.β υπουργικής απόφασης). α) Επόπτης 419,00 β) Πρόεδρος 387,00 γ) Αντιπρόεδρος 338,00 δ) Μέλη 322,00 ε) Γραμματέας 322,00 στ) Σχολίατρος ή άλλος γιατρός, Βοηθοί Γραμματείς 290,00 ζ) Χειριστές συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης 322,00 η) Βοηθητικό προσωπικό για κάθε ημέρα απασχόλη σης και μέχρι επτά (7) ημέρες το άτομο 19,30 θ) Επιτηρητές για κάθε ημέρα επιτήρησης 19, Επιτροπή Βαθμολογικού Κέντρου γραπτών Ενιαίου Λυκείου (άρθρο 21, παραγρ. 2 και 3 και άρθρο 25, παραγρ. 2, εδάφ. β του π.δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ.α ). α) Πρόεδρος 1.012,00 β) Αντιπρόεδρος 910,00 γ) Μέλη 709,00 δ) Γραμματέας 774,00 ε) Βοηθός Γραμματέας 612,00 στ) Υπάλληλοι από εκπαιδευτικούς, διοικητικούς ή από το βοηθητικό ή υπηρετικό προσωπικό για την υποβοή θηση του έργου της Επιτροπής του ΒΚ, κατ αποκοπή αποζημίωση για κάθε ημέρα απασχόλησης 19,30 Οι αποζημιώσεις των εδαφίων α ε της παρούσας πα ραγράφου προσαυξάνονται κατά 70% στην περίπτωση που στο ίδιο βαθμολογικό κέντρο βαθμολογούνται και τα γραπτά δοκίμια των μαθητών της τελευταίας τάξης των Ενιαίων Λυκείων που λαμβάνουν μέρος στις επανα ληπτικές εξετάσεις της παραγρ. 2, εδαφ. Β του άρθρου 25 του π.δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ. Α. 18. Επιτροπή Βαθμολογικού Κέντρου γραπτών αποφοί των Β κύκλου TEE (άρθρο 5 της αριθ. Φ. 153/Β6/8104/2004 ΦΕΚ 167 τ.β υπουργικής απόφασης σε συνδυασμό με τις διατάξεις του π.δ. 43/96 ΦΕΚ 31 τ.α ) και 197/1993 (ΦΕΚ 71 τ.α ). α) Πρόεδρος 851,00 β) Αντιπρόεδρος 747,00 γ) Μέλη 649,00 δ) Γραμματέας 715,00 ε) Β Γραμματέας 550,00 στ) Υπάλληλοι από εκπαιδευτικούς, διοικητικούς, βοη θητικό ή υπηρετικό προσωπικό για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής του ΒΚ, κατ αποκοπή αποζημίωση για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 30 ημέρες για το καθένα από αυτά 19, Επιτροπές Βαθμολογικών Κέντρων γραπτών ειδι κών μαθημάτων και Ομάδες Βαθμολόγησης, αναβαθμο λογητές (άρθρο 12 και 14 της αριθ. Φ.253/Β6/128314/02 ΦΕΚ 1538 τ.β υπουργικής απόφασης). α) Πρόεδρος 607,00 β) Αντιπρόεδρος 506,00 γ) Μέλος, Γραμματέας 471,50 δ) Βοηθ. Γραμματέα 405,00 ε) Υπάλληλοι από το βοηθητικό προσωπικό 286,00 στ) Προϊστάμενοι βαθμολόγησης 370,00 ζ) Βαθμολογητές για κάθε βαθμολογούμενο γραπτό δοκίμιο (πρώτη ή δεύτερη βαθμολόγηση) 2,10 η) Αναβαθμολογητές για κάθε αναβαθμολογούμενο γραπτό δοκίμιο 2,10 θ) Γραμματείς Ταξινομητές για κάθε ημέρα απασχό λησης και για μέχρι 25 ημέρες 19,30 ι) Βοηθητικό υπηρετικό προσωπικό καθαρίστριες για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 25 ημέρες 19, Επιτροπή Βαθμολογικού Κέντρου γραπτών κα τεύθυνσης και ειδικών μαθημάτων ειδικών κατηγοριών (άρθρο 13 της αριθ. Φ.151/17104/Β6/2006 ΦΕΚ 259 τ.β υπουργικής απόφασης). α) Πρόεδρος 612,00 β) Αντιπρόεδρος 547,00 γ) Μέλη 484,00 δ) Γραμματέας 451,00 ε) Βοηθοί γραμματείς 419,00 στ) Υπάλληλοι από εκπαιδευτικούς, διοικητικούς ή από το βοηθητικό ή υπηρετικό προσωπικό για υποβοήθηση

9 ΦΕΚ 727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9619 του έργου της Επιτροπής του ΒΚ κατ αποκοπή αποζη μίωση για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι είκοσι (20) ημέρες για τον καθένα 19,30 ζ) Βοηθητικό προσωπικό κατ αποκοπή αποζημίωση για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι είκοσι (20) ημέρες για τον καθένα 19,30 η) Βαθμολογητές αναβαθμολογητές για κάθε γραπτό που βαθμολογούν ή αναβαθμολογούν 2, Ομάδες Βαθμολογητών και Αναβαθμολογητών (άρθρο 21, παραγρ. 3, άρθρο 22 και παραγρ. 2, εδάφ. β του άρθρου 25 του π.δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ.α και αριθ. Φ. 153/Β6/8104/2004 ΦΕΚ 167 τ.β υπουργική απόφαση). Βαθμολογητές ή αναβαθμολογητές, για κάθε γραπτό που βαθμολογούν ή αναβαθμολογούν 2, Επιτροπές εξέτασης Φυσικώς αδυνάτων (άρθρο 27, παραγρ. 3 του π.δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ.α και των αριθ. Φ.253/128314/Β6/02 ΦΕΚ 1538 τ.β, άρθρο 5 της Φ. 153/Β6/8104/2004 ΦΕΚ 167 τ.β και Φ.151/17104/Β6/2006 ΦΕΚ 259 τ.β υπουργικών αποφάσεων). α) Πρόεδρος, για κάθε ημέρα εξέτασης 50,60 β) Για κάθε μέλος εξεταστή (βαθμολογητής ή ανα βαθμολογητής) και για κάθε ημέρα εξέτασης 33,30 γ) Γραμματέας, για κάθε ημέρα εξέτασης 26,40 δ) Σχολίατρος ή άλλος γιατρός, για κάθε ημέρα εξέ τασης 33, Επιτροπές εξέτασης Φυσικώς αδυνάτων Ειδικών Μαθημάτων (άρθρο 13 της αριθ. Φ.253/128314/Β6/02 ΦΕΚ 1538 τ.β υπουργικής απόφασης). α) Πρόεδρος, για κάθε ημέρα εξέτασης 50,60 β) Για κάθε μέλος εξεταστή (βαθμολογητής αναβαθ μολογητής) και για κάθε ημέρα εξέτασης 33,30 γ) Γραμματέας, για κάθε ημέρα εξέτασης 26,40 δ) Σχολίατρος ή άλλος γιατρός, για κάθε ημέρα εξέ τασης 33, Εκπαιδευτικοί σύνδεσμοι για τη μεταφορά γρα πτών δοκιμίων ή αποκομμάτων γραπτών δοκιμίων (άρ θρο 13, παραγρ. 4 και 5 του π.δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ.α και των αριθ. Φ. 153/Β6/8104/2004 ΦΕΚ 167 τ.β, Φ.253/128314/ Β6/02 ΦΕΚ 1538 τ.β και Φ.151/17104/Β6/2006 ΦΕΚ 259 τ.β υπουργικών αποφάσεων). Εκπαιδευτικοί ή υπάλληλοι ή οδηγοί αυτοκινήτων του ΥΠΕΠΘ ή άλλων Υπουργείων για τη μεταφορά γραπτών δοκιμίων ή αποκομμάτων των καταστάσεων υποψηφίων για κάθε ημέρα απασχόλησης: α) από τη Νομαρχιακή Επιτροπή ή τη Λυκειακή Επι τροπή προς τα Β.Κ. και αντιστρόφως 50,60 β) από τις Λυκειακές Επιτροπές προς τις Νομαρχιακές Επιτροπές Εξετάσεων και αντιστρόφως 19,30 γ) από τα Β.Κ. προς τη Δ/νση Μηχανογράφησης του ΥΠΕΠΘ και από τη Δ/νση Μηχ/σης προς Β.Κ. 50, Επιτροπές Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας (άρθρο 11 της αριθ. Φ.253/128314/Β6/02 ΦΕΚ 1538 τ.β υπουργικής απόφασης και άρθρο 15 της αριθ. Φ.151/17104/ Β6/2006 ΦΕΚ 259 τ.β ομοίας). α) Επόπτης, Πρόεδρος 438,00 β) Μέλος, γιατρός, γραμματέας 337,00 γ) Βοηθ. Γραμματέα 269,00 δ) Υπάλληλοι από το διοικητικό ή βοηθητικό προσωπι κό για την υποβοήθηση του έργου της επιτροπής 235, Επιτροπή αναβαθμολόγησης (άρθρο 24, παραγρ. 4 του π.δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ.α ). Στον κάθε βαθμολογητή και στον αναβαθμολογητή ποσό εφάπαξ αποζημίωσης, εφόσον αναβαθμολογήσουν από ένα (1) μέχρι δέκα (10) γραπτά 57,50 Και για κάθε επιπλέον γραπτό που αναβαθμολογεί 1,95 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. Επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών υποψηφί ων αποφοίτων Εν. Λυκείου και TEE (άρθρο 10 κεφαλαίου Γ της αριθ. Φ.253/120785/Β6/2005 ΦΕΚ 1581 τ.β και παραγρ. Δ του άρθρου 8 της αριθ. Φ. 153/Β6/8104/2004 ΦΕΚ 167 τ.β υπουργικών αποφά σεων). α) Πρόεδρος 968,00 β) Μέλη 806,00 γ) Γραμματέας 806,00 2. Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογη τικών της ειδικής κατηγορίας των Ελλήνων του εξω τερικού (άρθρο 9 της αριθ. Φ.151/17104/Β6/2006 ΦΕΚ 259 τ.β υπουργικής απόφασης). α) Πρόεδρος 736,00 β) Μέλη 667,00 γ) Γραμματέας 667,00 δ) Βοηθοί Γραμματείς 644,00 3. Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητι κών της ειδικής κατηγορίας αλλοδαπών αλλογενών και κοινοτικών αλλοδαπών (άρθρο 10 της αριθ. Φ.151/17104/ Β6/2006 ΦΕΚ 259 τ.β υπουργικής απόφασης). α) Πρόεδρος 736,00 β) Μέλη 667,00 γ) Γραμματέας 667,00 δ) Βοηθοί Γραμματείς 644,00 4. Επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής (άρθρο 11 του κεφαλαίου Γ της αριθ. Φ.253/120785/Β6/2005 ΦΕΚ 1581 τ.β υπουργικής απόφασης). Πρόεδρος, μέλη, γραμματέας, υπάλληλοι για δημιουρ γία αρχείου υποψηφίων, ελέγχου ορθής καταχώρισης προτιμήσεων των υποψηφίων και γενικά την υποβοή θηση της επιτροπής για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι εξήντα (60) ημέρες για τον καθένα 19,30 5. Επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων εξετάσεων Β κύκλου TEE (άρθρο 8, παραγρ. Ε της αριθ. Φ. 153/Β6/8104/2004 ΦΕΚ 167 τ.β υπουργικής απόφασης). Πρόεδρος, μέλη, γραμματέας, υπάλληλοι για δημιουρ γία αρχείου υποψηφίων, ελέγχου ορθής καταχώρισης προτιμήσεων των υποψηφίων και γενικά την υποβοήθηση της επιτροπής για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι σαράντα (40) ημέρες για το καθένα από αυτά 19,30 6. Επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής ειδι κών κατηγοριών (άρθρο 14 της αριθ. Φ.151/17104/Β6/2006 ΦΕΚ 259 τ.β υπουργικής απόφασης). Πρόεδρος, μέλη, γραμματέας, υπάλληλοι για δημιουρ γία αρχείου υποψηφίων, ελέγχου ορθής καταχώρισης προτιμήσεων των υποψηφίων και γενικά την υποβοή θηση της επιτροπής για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι τριάντα (30) ημέρες για τον καθένα 19,30 7. Επιτροπή επιλογής αθλητών (άρθρο 4 της αριθ. Φ / Β6/200/2000 ΦΕΚ 473 τ.β υπουργικής απόφασης).

10 9620 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α) Πρόεδρος 747,50 β) Μέλη 690,00 γ) Γραμματέας 690,00 δ) Βοηθοί Γραμματείς 598,00 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Οι αποζημιώσεις που προβλέπονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α περιπτώσεις 1 8 και στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β περιπτώσεις 2 7 της παρούσας θα καταβάλλονται μετά το πέρας των εξετάσεων ή εργασιών στα μέλη των επιτροπών κ.λ.π., σε βάρος των πιστώσεων του ειδικού φορέα και ΚΑΕ 0515 και με έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλ μάτων πληρωμής ή ενταλμάτων προπληρωμής (Χ.Ε.Π), των δε λοιπών περιπτώσεων των κεφαλαίων Α και Β της παρούσας με έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλ μάτων πληρωμών ή ενταλμάτων προπληρωμής (Χ.Ε.Π), σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού των περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ και του ειδικού φορέα 182 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΚΑΕ Η πληρωμή των αναφερόμενων αποζημιώσεων γί νεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Καταστάσεις πληρωμής σε 4 αντίγραφα θεωρημένα από τον πρόεδρο της επιτροπής ή ελλείψει προέδρου από τον προϊστάμενο διεύθυνσης ή γραφείου Β/θμιας Εκπαίδευσης της Νομαρχίας. β) Αντίγραφο απόφασης σύστασης επιτροπής κ.λπ. γ) Αντίγραφο της παρούσας απόφασης. Η απόδοση λογαριασμού και γενικά η τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής θα γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης τους. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τις εξετά σεις του σχολικού έτους Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ Αθήνα, 5 Ιουνίου 2006 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Αριθμ (8) Εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Φ.Ε.Τ. περί επιβολής χρηματικών προστίμων και διαδικασία επιβολής χρηματικών προστίμων της παρ. 8 του άρ θρου 5 του ν. 2741/1999 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 37 του ν. 3066/2002, την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3438/2006 και σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 11 του ν. 3438/2006. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερ νητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α ) όπως ισχύει σήμερα 2. Τις διατάξεις του ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγ χου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 199/Α / ) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του ν. 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α / ), το άρθρο 11 του ν.3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α / ) και ισχύει σήμερα. 3. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2004 (ΦΕΚ 84/Α/ ) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών». 4. Τις διατάξεις του π.δ. 33/2006 (ΦΕΚ 35/T.A/2006) «Διορισμός μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών» 5. Τις διατάξεις του π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α ) όπως ισχύει σήμερα Τις διατάξεις του π.δ. 223/2000 «Οργανισμός του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων» (ΦΕΚ 192/Α / ) 6.2. Την υπ αριθμ. 8323/ Απόφαση του Υπουρ γού Ανάπτυξης «Έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων» (ΦΕΚ 8/Β / ) 6.3. Την υπ αριθμ / Απόφαση του Υπουρ γού Ανάπτυξης περί συγκρότησης του Δ.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ. (ΦΕΚ 36/ τ. ΝΠΔΔ/ ) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Β3 53/ Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυ ξης (ΦΕΚ 114/ τ. ΝΠΔΔ/ ) και ισχύει σήμερα. 7. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432/ Β / ), όπως ισχύει. 8. Την υπ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/4040/ απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυ ξης Αναστάσιο Νεράντζη και Ιωάννη Παπαθανασίου» (ΦΕΚ 249/Β / ). 9. Την υπ αριθμ. 487/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Δικαιο σύνης «περί υγιεινής των τροφίμων σε συμμόρφωση με την προς την οδηγία 93/43/ ΕΟΚ του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 1219/Β / ). 10. Την υπ αριθμ. Β3 32 / κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «περί θεμάτων που αναφέρονται στην έννοια της φάσης της πρώτης μεταποίησης και στην οργάνωση και στον συντονισμό του συστήματος ελέγχου από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας και του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων» (ΦΕΚ 386/Β / ). 11.Την υπ αριθμ / κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των άρθρων 2, 3, 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΚ) 1019/2002 της Επιτροπής της 13 ης Ιουνίου 2002 για τις προδιαγρα φές εμπορίας ελαιολάδου» (ΦΕΚ 1616/Β / ). 12. Την υπ αριθμ. 052/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο κέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανά πτυξης και Τροφίμων «περί συνεργασίας του Ε.Φ.Ε.Τ. με τις Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες συμπεριλαμβα νομένων των Αρχών πρωτοβάθμιας και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 687/Β / ). 13. Την υπ αριθμ. 349/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «περί ορισμού ση μείου επαφής για την Επιτροπή του Κώδικα Τροφίμων» (ΦΕΚ 183/Β / ).

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την υπ αριθμ / κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης «συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του άρθρου 50 του Κανονισμού (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοι νοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό των διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων» (ΦΕΚ 1745/Β / ). 15. Την υπ αριθμ. 088/ κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο κέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανά πτυξης και Τροφίμων «περί ορισμού κεντρικών αρμοδίων αρχών για την οργάνωση επισήμων ελέγχων κατ εφαρ μογήν των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29 Απριλίου 2004, καθώς και των κανονισμών 852/2004, 853/2004 και 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 175/Β / ). 16. Τις διατάξεις του 178/2002 Κανονισμού του Ευ ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρω παϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό των διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L31 της Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων). 17. Τις διατάξεις του 882/2004 Κανονισμού του Ευ ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων» (ΕΕ L191 της Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων). 18. Τις διατάξεις του 852/2004 Κανονισμού του Ευ ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την υγιεινή των τροφίμων» (ΕΕ L226 της Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων). 19. Τις διατάξεις του 853/2004 Κανονισμού του Ευ ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης» (ΕΕ L226 της Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων). 20. Τις διατάξεις του 854/2004 Κανονισμού του Ευ ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επισήμων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο» (ΕΕ L226 πις Επίσημη Εφημερίδα των Ευρω παϊκών Κοινοτήτων). 21. Την υπ αριθμ /7435/0016/ από φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «περί είσπραξης εσόδων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τρο φίμων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες» (ΦΕΚ 1594/Β / ). 22. Τον κώδικα Τροφίμων και Ποτών και αντικειμένων κοινής χρήσης όπως ισχύει. 23. Την με αριθμό 2805/60 Υγειονομική Διάταξη (ΦΕΚ 179/Β / ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 24. Την με αριθμό 87/ απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ. 25. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού. Άρθρο 1 Επιβολή χρηματικών προστίμων και κατηγοριοποίηση των παραβάσεων. 1. Σε όποιον παράγει, επεξεργάζεται, παρασκευάζει μεταποιεί, συσκευάζει, αποθηκεύει, συντηρεί, διαθέτει, διακινεί, επισημαίνει ή διαφημίζει τρόφιμα που προορί ζονται για κατανάλωση, κατά παράβαση των προδια γραφών, των προτύπων και των κανόνων της εκάστοτε ισχύουσας κείμενης γενικής και ειδικής νομοθεσίας ή των πράξεων που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση νόμου, παράγει, διαθέτει ή χρησιμοποιεί υλικά και αντικείμε να που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας επιβάλλεται σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ θρου 5 του ν. 2741/1999 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3438/2006 πέραν τυχόν άλλων ποινικών ή διοικητικών κυρώσεων, χρηματικό πρόστιμο κατά τη διαδικασία του άρθρου 2 της παρούσης. 2. Για το ύψος του χρηματικού προστίμου λαμβάνεται υπόψη το είδος και το μέγεθος της επιχείρησης, οι συν θήκες κάτω από τις οποίες τελέσθηκε ή εξακολουθεί να τελείται η παράβαση, ο όγκος των διατιθεμένων στην αγορά τροφίμων, οι ιδιαιτερότητες των ευρημάτων και οι επιπτώσεις αυτών στη δημόσια υγεία, τα συστήμα τα αυτοελέγχου, οι τυχόν διορθωτικές ενέργειες και η έγκαιρη ενημέρωση των αρμοδίων αρχών από την επιχείρηση και η τυχόν υποτροπή. Σε κάθε περίπτωση η αρμόδια αρχή δια των εξουσι οδοτημένων της οργάνων διατηρεί το δικαίωμα προ σαρμογής του ύψους των προστίμων εξετάζοντας το ιστορικό συμμόρφωσης της επιχείρησης, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τελέσθηκε ή εξακολουθεί να τελεί ται η παράβαση και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ύπαρξης εμφανούς δόλου ή περιπτώσεις παρεμπόδισης του επι σήμου ελέγχου από την πλευρά της επιχείρησης. 3 Ειδικότερα οι παραβάσεις κατηγοριοποιούνται ως εξής: α) Σε περίπτωση που κατά τον επίσημο έλεγχο των αναφερομένων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου διαπιστώνονται ευρήματα τα οποία δεν επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια των παραγομένων προϊόντων και αυτά υποδηλώνουν μικρές αποκλίσεις από τις προδια γραφές της ισχύουσας νομοθεσίας, την ελλιπή τεκμηρί ωση διαδικασιών σχετικά με τις ορθές παρασκευαστικές πρακτικές (ΟΠΠ), τις ορθές πρακτικές υγιεινής (ΟΠΥ) και το σύστημα HACCP., τη μη τήρηση των όρων αδει οδότησης, την ελλιπή τεκμηρίωση της εκπαίδευσης του προσωπικού της επιχείρησης και την ανεπαρκή εφαρμο γή συστημάτων ιχνηλασιμότητας, για κάθε περίπτωση επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από χίλια πεντακόσια (1.500,00) έως δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ εφόσον τα ευρήματα διαπιστωθούν σε επανέλεγχο. β) Σε περίπτωση που κατά τον επίσημο έλεγχο των αναφερομένων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρ θρου διαπιστώνονται παραβάσεις της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας οι οποίες απαιτούν άμεση συμμόρφωση προκειμένου να εξασφαλιστεί η δημόσια υγεία και η ασφάλεια των παραγομένων προϊόντων όπως η μη τήρηση των απαιτήσεων του άρθρου 19 του

12 9622 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κανονισμού 178/2002 σε ότι αφορά την ευθύνη των επι χειρήσεων τροφίμων (μη ασφαλή τρόφιμα, υποχρέωση ανάκλησης, ενημέρωση της κεντρικής αρμόδιας αρχής), η έλλειψη άδειας λειτουργίας, οι σοβαρές αποκλίσεις των όρων αδειοδότησης, η μη εφαρμογή συστημάτων αυτοελέγχου, η ανεπαρκής εφαρμογή συστημάτων αυ τοελέγχου, η έλλειψη βιβλιαρίων υγείας σε προσωπικό της επιχείρησης, το ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής προ σωπικού ή χώρων ή εξοπλισμού, οι ουσιώδεις αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τον εξοπλισμό και την υποδομή της επιχείρησης, η παραπλάνηση του καταναλωτή, τα μη κανονικά τρόφιμα και ασφαλή τρόφιμα, τα μη κανονικά μη ασφαλή και ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα, τα μη κανονικά μη ασφαλή και επιβλαβή για την υγεία τρόφιμα, τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και δεν ανταποκρίνο νται στις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας, για κάθε παράβαση επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από δύο χιλιάδες (2.000,00) έως διακόσιες χιλιάδες ( ,00) ευρώ. γ) Σε περίπτωση που κατά τον επίσημο έλεγχο των αναφερομένων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρ θρου διαπιστώνονται παραβάσεις που ενέχουν σοβα ρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και οδηγούν στην ανάγκη άμεσων μέτρων από τις αρμόδιες αρχές όπως η εκτεταμένη παραπλάνηση του καταναλωτή, οι περιπτώ σεις υποτροπών παραβάσεων της παραγράφου 3β του παρόντος άρθρου, η μη συμμόρφωση της επιχείρησης για κάθε παράβαση επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από είκοσι χιλιάδες (20.000,00) έως ένα εκατομμύριο ( ,00) ευρώ. δ) Τέλος, στις περιπτώσεις που οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου υποπέσουν στις παραβάσεις των παραγράφων 3α, 3β και 3γ και ανα φερθούν στο Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές επιβάλλονται τα ως άνω χρηματικά πρόστιμα. Όταν η αναφορά στο Σύστη μα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές επαναληφθεί το χρηματικό πρόστιμο που αντιστοιχεί για την παράβαση διπλασιάζεται κάθε φορά που αναφέρονται στο Σύστημα. Η άμεση συμμόρφωση της επιχείρησης και έγκαιρη ανάκληση των προϊόντων από μέρους της θα συνεκτι μάται για τον καθορισμό του ύψους του χρηματικού προστίμου. 4 Για την επιβολή χρηματικών προστίμων ακολου θείται σε κάθε περίπτωση η διαδικασία του άρθρου 2 της παρούσης. Άρθρο 2 Διαδικασία επιβολής χρηματικών προστίμων 1. Χρηματικά πρόστιμα από 1.500,00 ευρώ έως ,00 ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Φ.Ε.Τ. μπορεί να επι βάλλει πρόστιμο από 1.500,00 ευρώ έως ,00 ευρώ στους παραβάτες της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2741/1999 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 37 του ν. 3066/2002, την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3438/2006 και σύμφωνα με την παρ. 6 του άρ θρου 11 του ν. 3438/2006, κατόπιν εισήγησης Τριμελούς επιτροπής Επιβολής Χρηματικών Προστίμων. Σε επίπεδο Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Φ.Ε.Τ. η Τριμε λής επιτροπή Επιβολής Χρηματικών Προστίμων αποτε λείται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ελέγχων Επιχειρήσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Φ.Ε.Τ. ή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εργαστηριακών Ελέγ χων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Φ.Ε.Τ. κατά περί πτωση, έναν ελεγκτή από το κλιμάκιο που διενήργησε το σχετικό έλεγχο ή αρμόδιο υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Φ.Ε.Τ. στην περίπτωση σήματος Έγκαι ρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές, όταν δεν απαιτείται κλιμάκιο ελέγχου, οριζόμενο από το Γενικό Διευθυντή του Ε.Φ.Ε.Τ. και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αξιολόγησης Εγκρίσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Φ.Ε.Τ. Η απόφαση συγκρότησης της τριμελούς επιτροπής επιβολής χρηματικού προστίμου για κάθε περίπτωση γίνεται από τον Γενικό Διευθυντή στον οποίον διαβι βάζονται οι εκθέσεις ελέγχου ή και αποτελέσματα ερ γαστηριακών δοκιμών της Κεντρικής Υπηρεσίας από τον κατά περίπτωση προϊστάμενο Διεύθυνσης ο οποίος εισηγείται τη σύγκλιση της τριμελούς επιτροπής κατό πιν προτάσεως του κλιμακίου ελέγχου ή αξιολόγησης των ευρημάτων. Σε επίπεδο Περιφερειακών Διευθύνσεων του Ε.Φ.Ε.Τ. η Τριμελής επιτροπή Επιβολής Χρηματικών Προστίμων αποτελείται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγ χων Επιχειρήσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης του Ε.Φ.Ε.Τ. ή τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εργαστη ριακών Ελέγχων της Περιφερειακής Διεύθυνσης του Ε.Φ.Ε.Τ. κατά περίπτωση, έναν ελεγκτή από το κλιμάκιο που διενήργησε το σχετικό έλεγχο οριζόμενο από τον Προϊστάμενο της αντίστοιχης Περιφερειακής Διεύθυν σης του Ε.Φ.Ε.Τ. και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Αξιολόγησης Εγκρίσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης του Ε.Φ.Ε.Τ Η απόφαση συγκρότησης της τριμελούς επιτροπής επιβολής χρηματικού προστίμου γίνεται από τον Προ ϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης του Ε.Φ.Ε.Τ. στον οποίον διαβιβάζονται οι εκθέσεις ελέγχου ή και αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών της αντίστοιχης Περιφερειακής Διεύθυνσης του Ε.Φ.Ε.Τ. από τον κατά περίπτωση προϊστάμενο του Τμήματος της Περιφερει ακής Διεύθυνσης του Ε.Φ.Ε.Τ. ο οποίος εισηγείται τη σύγκλιση της τριμελούς επιτροπής κατόπιν προτάσεως του κλιμακίου ελέγχου ή αξιολόγησης των ευρημάτων. Σε περιπτώσεις που δεν έχουν ορισθεί Προϊστάμενοι Τμημάτων στην τριμελή επιτροπή επιβολής χρηματι κού προστίμου ορίζονται οι αρχαιότεροι υπάλληλοι του Τμήματος. Στις περιπτώσεις των μικτών κλιμακίων ελέγχου της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 3438/2006 τόσο σε επίπεδο Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Φ.Ε.Τ. όσο και σε επίπεδο Περιφερειακών Διευθύνσεων του Ε.Φ.Ε.Τ. στην τριμελή επιτροπή επιβολής χρηματικών προστίμων συμμετέχει είτε ο ελεγκτής του Ε.Φ.Ε.Τ. είτε ο ελεγκτής της αρμό διας υπηρεσίας που ορίζεται στην παρ. του άρθρου 11 του ν. 3438/2006. Στις Περιφέρειες της χώρας που δεν έχει αναπτυχθεί Περιφερειακή Διεύθυνση του Ε.Φ.Ε.Τ. για τα μικτά κλιμάκια της παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν.3438/2006 αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Φ.Ε.Τ. είναι είτε η Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Φ.Ε.Τ. είτε η πλησιέστερη Περιφερειακή Διεύθυνση του Ε.Φ.Ε.Τ.

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9623 Δέκα (10) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν την συνεδρίαση της τριμελούς επιτροπής επιβολής χρηματι κών προστίμων πρέπει να κληθεί η επιχείρηση με κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να υποβάλλει απολογητικό υπόμνημα στην τριμελή επιτροπή. Η εισήγηση της τριμελούς επιτροπής επιβολής χρημα τικών προστίμων βασίζεται στις παραβάσεις που ανα φέρονται στην έκθεση ελέγχου των εξουσιοδοτημένων από τον Ε.Φ.Ε.Τ. κλιμακίων ελέγχου ή και σε ευρήματα και αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, στα πλαίσια τακτικού ή έκτακτου ελέγχου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ. περί επιβολής χρηματικού προστίμου κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημε ρών από την ημέρα της σχετικής συνεδρίασης του Δι οικητικού Συμβουλίου που αποφάσισε την επιβολή του χρηματικού προστίμου. 2. Χρηματικά πρόστιμα άνω των ,00 ευρώ. Χρηματικά πρόστιμα άνω των ,00 ευρώ επιβάλ λονται μόνο από τον Υπουργό Ανάπτυξης ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ. εφόσον κριθεί ότι πρέπει να επιβληθεί πρό στιμο μεγαλύτερο από το ποσό αυτό. 3. Τα χρηματικά πρόστιμα εισπράττονται κατά τις σχε τικές διατάξεις του Κώδικα περί Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, την παρ. 7 του αρθρ. 1 του ν. 2741/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 37 του ν.3066/2002 και σύμφωνα με την αριθμ /7435/0016/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. 4. Η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να κινηθεί παράλληλα ή ανεξάρτητα από τη σχετική διαδικασία δέσμευσης ή κατάσχεσης μη ασφαλών τροφίμων. 5. Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τα πρόστι μα που θα εισπράττονται θα διατίθεται μέσω ειδικού κωδικού που θα εγγράφεται στον Προϋπολογισμό του Ε.Φ.Ε.Τ. για την αμοιβή των μελών όλων των μικτών κλιμακίων ελέγχου του Ε.Φ.Ε.Τ. και των υπαλλήλων που παρέχουν σε αυτά γραμματειακή υποστήριξη όπως ορί ζεται στην παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 3438/2006. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η με αριθμ. 114/ (ΦΕΚ 579/Β / ) Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καταργείται. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 5 Ιουνίου 2006 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ Αριθμ (9) Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο ΝΠΔΔ «Δημοτική Φιλαρμονική» Δ. Χαλανδρίου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του ν.2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την το πική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 107). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 206/Α / ). 3. Την υπ αριθμ / εισηγητική μας έκ θεση. 4. Το υπ αριθμ. οικ / έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. ΔΔΑ, με το οποίο μας γνωρίζει την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/ 500/18274/ απόφαση της επιτροπής του άρ θρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 55/1998, με το οποίο εγκρίθηκαν για τους Ο.Τ.Α. Α βαθμού συμβάσεις μίσθωσης έργου για ένα έτος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρη σης των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς ανάθεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλ λήλων των οικείων φορέων. 5. Την υπ αριθμ. 8/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμ βουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτική Φιλαρμονική» Δ. Χαλανδρί ου, περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου για το οικονομικό έτος Την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δή μου Χαλανδρίου, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έρ γου τριών (3) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων για το χρονικό διάστημα ενός έτους, σύμφωνα με όσα διαλαμ βάνονται στην υπ αριθμ. 8/2006 απόφαση του Διοικητι κού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτική Φιλαρμονική» Δ. Χαλανδρίου ως εξής: Ένα (1) άτομο για ηλεκτρονική αρχειοθέτηση μου σικού αρχείου. Αντικείμενο του έργου θα είναι η κάλυψη έκτακτων αναγκών για τη δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου, προγραμμάτων, εκδηλώσεων του ως άνω Νομικού Προσώπου και η αρχειοθέτηση των εκδηλώσεών του. Είναι αναγκαία η ανάθεση του συγκεκριμένου έργου σε εξειδικευμένο άτομο, έτσι ώστε κατά τη διάρκεια της παροχής του έργου να δημιουργηθούν κατάλληλες συν θήκες της πλήρους οργάνωσης του μουσικού αρχείου και των εκδηλώσεων. Η παράδοση του έργου θα γίνει τμηματικά μόλις κάθε φάση του έργου ολοκληρώνεται. Το συνολικό ποσό αμοιβής ορίζεται σε ,00. Ένα (1) άτομο για μηχανογράφηση υπηρεσιών. Αντικείμενο του έργου θα είναι η δημιουργία και ολο κλήρωση αρχείων του οικείου νομικού προσώπου, όπως μηχανοργάνωση, ηλεκτρονική εισαγωγή δεδομένων και αρχειοθέτηση. Είναι αναγκαία η ανάθεση του συγκεκρι μένου έργου σε εξειδικευμένο άτομο, έτσι ώστε κατά τη διάρκεια της παροχής του έργου να δημιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες της πλήρους οργάνωσης του αρ χείου του ως άνω Νομικού Προσώπου. Η παράδοση του έργου θα γίνει τμηματικά μόλις κάθε φάση του έργου ολοκληρώνεται, Το συνολικό ποσό αμοιβής ορίζεται σε ,00. Ένα (1) κλητήρα Αντικείμενο του έργου θα είναι η κάλυψη εκτάκτων αναγκών που δημιουργούνται από τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες του οικείου νομικού προσώπου, καθώς και διακίνηση εγγράφων και εντύπων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων, όπως αφισοκόλληση εκδηλώσεων, μοίρασμα ενημερωτικών εντύπων στο Δήμο Χαλανδρίου και σε όμορους Δήμους. Η παράδοση του έργου θα γίνει τμηματικά μόλις κάθε φάση του έργου ολοκληρώνεται.

14 9624 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το συνολικό ποσό αμιβής ορίζεται σε ,00. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω από φαση έχει προβλεφθεί σε βάρος του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Δημοτική Φιλαρμονική» Δ. Χαλανδρίου. Σε περίπτωση που οι ανάγκες έχουν καλυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού παρακαλούμε να ενημερώσετε απευθείας το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ. & Α. εντός πέντε (5) ημερών από την λήψη της παρούσας απόφασης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 13 Ιουνίου 2006 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στην Πασσά Ιωάννα του Κων/νου και της Ελένης. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 2161/2006 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, χορηγείται στην Πασσά Ιωάννα του Κων/νου, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. Ο Νομάρχης ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΡΗΣ Αριθμ. 729 (11) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Υποδιοικητή του ΟΓΑ. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4169/ Τις διατάξεις του άρθρου 16 του κανονισμού «Διαρ θρώσεως, Συνθέσεως και Αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών του ΟΓΑ». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1573/1985, με τις οποίες συστάθηκε θέση Υποδιοικητή στον ΟΓΑ. 4. Τα προεδρικά διατάγματα από (ΦΕΚ 139 τ. Ν.Π.Δ.Δ.) και (ΦΕΚ 153 τ. Ν.Π.Δ.Δ.) περί διορι σμού Διοικητή και Υποδιοικητή του ΟΓΑ, αντίστοιχα, 5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουμε: Ι. Ορίζουμε όπως ο Υποδιοικητής του ΟΓΑ Κωνστα ντίνος Ζαχαράκης αναπληρώνει το Διοικητή του ΟΓΑ σε όλες του τις αρμοδιότητες, σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή ελλείψεως. ΙΙ. Μεταβιβάζουμε στον Υποδιοικητή του ΟΓΑ Κωνστα ντίνο Ζαχαράκη τις κατωτέρω αρμοδιότητες, εκτός αν μ αυτές ρυθμίζονται θέματα με τα οποία χαράσσεται η γενική Πολιτική του Οργανισμού: Α. Εποπτείας και προωθήσεως του υπηρεσιακού αντι κειμένου, στα πλαίσια της νομιμότητας, καθώς και υπο γραφής όλων των σχετικών εγγράφων των παρακάτω Κλάδων και Υπηρεσιών: 1) Κλάδου ΙΑ Φαρμακευτικής Περίθαλψης 2) Κλάδου ΣΤ Οικογενειακών Επιδομάτων 3) Υπηρεσίας ΙΔ Υγειονομικής Β. Εποπτείας και προωθήσεως του υπηρεσιακού αντι κειμένου, πιστής εφαρμογής των αποφάσεων και εγκυ κλίων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοίκησης του ΟΓΑ, καθώς και της διασφάλισης της εύρυθμης λειτουρ γίας στα παρακάτω Περιφερειακά Υποκαταστήματα: 1) Περιφερειακό Υποκ/μα ΟΓΑ Κεντρικής Μακεδονίας (έδρα Θεσσαλονίκη). 2) Περιφερειακό Υποκ/μα ΟΓΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (έδρα Κομοτηνή), και 3) Περιφερειακό Υποκ/μα ΟΓΑ Θεσσαλίας (έδρα Λά ρισα). Γ. Της υπογραφής εντολών πληρωμής, επιταγών και ενταλμάτων πληρωμής μέχρι ποσού ενός εκατομμυρίου ευρώ ( ). III. Ο Διοικητής του Οργανισμού επιφυλάσσεται να ασκεί, κατά την απόλυτη κρίση του, οποιαδήποτε από τις παραπάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες. Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Προϋπο λογισμού του ΟΓΑ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 14 Ιουνίου 2006 Ο Διοικητής ΛΕΥΤΕΡΗΣ Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

15

16 9626 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) (2610) ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510) ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê. ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) (26610) ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) (22510) ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ Óå Ýíôõðç ìïñöþ: Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìý ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 0,20 euro ãéá êüèå åðéðëýïí ïêôáóýëéäï Þ ìýñïò áõôïý. Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíü óåëßäá. Óå ìïñöþ CD: Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO A~ Á ÅôÞóéï 3ìçíéáßï Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï ÅôÞóéï Á Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50  ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100 B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5  Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200 à ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5 Ä ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100 Ä~ 3ìçíéáßï 60 Ç ôéìþ ðþëçóçò ìåìïíùìýíùí Ö.Å.Ê óå ìïñöþ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêþ ìïñöþ êáé ìý ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 1 euro áíü 50 óåëßäåò. Ç ôéìþ ðþëçóçò óå ìïñöþ cd-rom äçìïóéåõìüôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíü Ýôïò. ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêü : , fax : internet : ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê. Óå Ýíôõðç ìïñöþ Áðü ôï Internet Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöüóåéò êôë.) Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èýóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) Ðñþôï (A ), Äåýôåñï ( ) êáé ÔÝôáñôï (Ä ) _ Ôï ôåý ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöþ) èá áðïóôýëëåôáé óå óõíäñïìçôýò ìå ôçí åðéâüñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñü ôá õäñïìéêü Ýîïäá. Ãéá ôçí ðáñï Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêþò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìýíùí åôþí êáé óõãêåêñéìýíá óôá ôåý ç Á, Â, Ä, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí & ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìþ ðñïóáõîüíåôáé ðýñáí ôïõ ðïóïý ôçò åôþóéáò óõíäñïìþò Ýôïõò 2006, êáôü 40 euro áíü Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíü ôåý ïò. * Ïé óõíäñïìýò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìþò êáôáâüëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðýñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ ðïóïý ôçò óõíäñïìþò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñýðåé íá áðïóôýëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ. * Ç ðëçñùìþ ôïõ õðýñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé åß óå óõíäñïìýò, åéóðñüôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ. * Ïé óõíäñïìçôýò ôïõ åîùôåñéêïý Ý ïõí ôç äõíáôüôçôá ëþøçò ôùí äçìïóéåõìüôùí ìýóù internet, ìå ôçí êáôáâïëþ ôùí áíôßóôïé ùí ðïóþí óõíäñïìþò êáé ÔÁÐÅÔ. * Ïé Íïìáñ éáêýò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé åéñþóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìþò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðýñ ôïõ ÔÁÐÅÔ. * Ç óõíäñïìþ éó ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñüöïíôáé óõíäñïìçôýò ãéá ìéêñüôåñï ñïíéêü äéüóôçìá. * Ç åããñáöþ Þ áíáíýùóç ôçò óõíäñïìþò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìý ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êüèå Ýôïõò. * Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá õäñïìéêýò åðéôáãýò êáé ñçìáôéêü ãñáììüôéá äåí ãßíïíôáé äåêôü. Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210) ÄùñåÜí äéüèåóç ôåý ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêü áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá ÄùñåÜí áíüãíùóç äçìïóéåõìüôùí ôåý ïõò Á áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ Ïé õðçñåóßåò åîõðçñýôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíü áðü 08.00~ Ýùò 13.00~ * * ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 34 * ÁÈÇÍÁ * ÔÇË * AX ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση αποφάσεως περί καθορισμού αριθμού φοιτητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δυναμένων να ασκούνται πρακτικά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

------ ------ Φ.259/ 70041 /Β6. FAX: 2103442077 e-mail: dode_t3@ypepth.gr

------ ------ Φ.259/ 70041 /Β6. FAX: 2103442077 e-mail: dode_t3@ypepth.gr Βαθµός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί µέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι, 16/6/2010 ΤΜΗΜΑ Γ Αρ.Πρωτ. Βαθµ.Προτερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15277 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1131 19 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρηματοδότηση του Κοινοτικού Προγράμματος «Δί κτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης»,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1)

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Αυγούστου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 10 /41 /2004 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Π.Δ. 123/1987 -ΦΕΚ 68 Α'/20-5-1987 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.ιι του άρθρ.5, της παρ.9 του άρθρ.8,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 215 14 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένοι ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 886 21 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ν. Ιωνίας, Νομού Αττικής... 1 στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Διρφύων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2962 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4802/142588 Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύ νησης της Γρίπης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26411 5 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2434 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της με αριθμ. Φ2/88938/01-06-2016 (Β 1567) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3224 2 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 147070 Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1054 4 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 22729/14 11 2011 απόφασης Δημάρχου (ΦΕΚ 2770/τ. Β /2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012)

ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012) ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012) Θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Π3α/Φ.11/Γ.Π.οικ.34035 «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2012» κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 599 6 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης... 1 Τροποποίηση της με αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1257 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74913/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδι κότητας Σύγχρονης Επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α)διευθυνση ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: 10184

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-09-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4148/99295 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12969 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 773 3 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6246 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Α 48191/3257/31 7 2000 από φασης των Υπουργών Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 891 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 114 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1004/2015 απόφασης ΓΓΔΕ περί του πιστοποιητικού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19225 10 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1670 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 94588/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.).

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Αθήνα, 29-7 - 1996 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜ. ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΚΩΔ/ΣΗΣ Αριθ.Πρωτ. Δ17α/02/64/Φ.Ν.294 ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 98/6161 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του κατα λόγου των εκπαιδευτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3161 25 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 29520/532/22/1 Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 561/2015 ΘΕΜΑ: 46 ο Έγκριση δαπάνης αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11993 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 954 8 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Εξέταση µαθητών µε αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Εξέταση µαθητών µε αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Εξέταση µαθητών µε αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2544 30 Δεκεμβρίου 2009 Αριθμ. Φ.253/155439/Β6 (1) Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 68 22 Ιανουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ. 2665/17/Φ113 Τροποποίηση συμπλήρωση της υπ αριθμ. Οικ.10169/639/ Φ.Γ.9.6.4 (ΣΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αθήνα,04/08/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π: 15243 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22965 8 ουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2115 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ηρακλείου. 2 Κέρκυρας. 3 στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό». 4

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εξεταστικών Επιτροπών Ενεργειακών Επιθεωρητών Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εξεταστικών Επιτροπών Ενεργειακών Επιθεωρητών Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29/04/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. πρωτ.: 1997 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εξεταστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7ΛΡ-ΚΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7ΛΡ-ΚΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012 ΘΕΜΑ: 96 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Εισήγηση επί του θέματος: «Κατακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2631 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 196008 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών της επιτροπής διαγωνισμού, για την

ΘΕΜΑ: Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών της επιτροπής διαγωνισμού, για την ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./Δ.Ε.Α.Μ./Φ.802/1006/124412

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1. Εξεταζόμενοι με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα πανελλήνια εξεταζόμενα μαθήματα της τελευταίας τάξης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,30/1/2007 Αρ.Πρωτ.2/6578/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθµ. Φ.253/75425/Β6 (8) Επίδειξη γραπτών δοκιµίων πανελληνίων εξετάσεων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

8194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

8194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 3 (άρθρο 3 της οδηγίας 2005/74/ΕΚ) Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρµόζονται από την 27η Απριλίου 2006 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 68 20 Μαΐου 1987 Φέρεται σε γνώση των χρηστών του παρακάτω κειμένου ότι η κωδικοποιημένη αυτή μορφή του αποτελεί χρηστικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Δ/νση Οργάνωσης Προγραμματισμού και Μελετών Τμήμα : Προγραμμάτων Ε.Ε. Μαρούσι, 01/ 0 /201 Ταχ. Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου 37 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του B Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του B Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 17 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Γεωργά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/1/οικ.13718 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38885 5 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3898 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης τακτικού προσωπικού για το Α εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα 28 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.12 /63 /24972 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1461 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 104 19 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της υπ αριθμ 3549/12 6 2002 (ΦΕΚ. 717/τ.Δ/ 22 08 2002) απόφασης κήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΠ/Γ2Γ/ΟΙΚ./1692/

ΔΙΑΔΠ/Γ2Γ/ΟΙΚ./1692/ ΔΙΑΔΠ/Γ2Γ/ΟΙΚ./1692/27.06.06 Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΔΑ: ΒΙΨΕΟΚ67-ΖΤΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα