Τα συστήματα μεταφοράς & συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων ECTS & ECVET Ι. Καπουτσής, PhD

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα συστήματα μεταφοράς & συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων ECTS & ECVET Ι. Καπουτσής, PhD"

Transcript

1 Τα συστήματα μεταφοράς & συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων ECTS & ECVET Ι. Καπουτσής, PhD Εκπρόσωπος Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστοποίησης για την ΕΕΚ (ECVET)

2 EU 2020 & E&K 2020 Ευρώπη 2020 Στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στην Εκπαίδευση & Κατάρτιση EΚ 2020 Υλοποίηση ΔΒΜ & κινητικότητας Βελτίωση Ποιότητας & Αποτελεσματικό -τητας Ε & Κ Προώθηση Ισότητας & Κοινωνικής συνοχής Ενίσχυση Καινοτομίας - Δημιουργικότ. & Επιχειρηματ. Γιάννης Καπουτσής,

3 Διακήρυξη Bologna (1999) 10 γραμμές Δράσης 1. Υιοθέτηση συστήματος εύκολα αναγνώσιμων και συγκρίσιμων τίτλων σπουδών 2. Υιοθέτηση συστήματος βασισμένου σε 2 (σήμερα σε 3 κύκλους) 3. Εφαρμογή συστήματος πιστωτικών μονάδων 4. Προώθηση της Κινητικότητας 5. Προώθηση της Ευρωπ. συνεργασίας στη Διασφάλιση Ποιότητας 6. Προώθηση της Ευρωπ. διάστασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 7. Διά Βίου Μάθηση 8. Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Φοιτητές 9. Προώθηση της ελκυστικότητας του ΕΧΑΕ Εκπαίδευσης 10. Διδακτορικό επίπεδο (τρίτος κύκλος) Γιάννης Καπουτσής,

4 Γιατί ECTS; Φοιτητές/σπουδαστές Εξασφαλίζει μεγαλύτερη κινητικότητα Επιτρέπει πιο ευέλικτους δρόμους για την αναγνώριση των πτυχίων τους Ιδρύματα Βοηθά στη βελτίωση της ποιότητας και της διαφάνειας των παρεχόμενων σπουδών Βοηθά στην αμοιβαία αναγνώριση των παρεχόμενων σπουδών Γιάννης Καπουτσής,

5 Τι είναι το ECTS; Το φοιτητο-κεντρικό σύστημα για τη συσσώρευση και μεταφορά πιστωτικών μονάδων, βασιζόμενο στη διαφάνεια των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των διαδικασιών μάθησης Οδηγός Χρήσης ECTS Τι δεν κάνει το ECTS? Δεν ρυθμίζει το περιεχόμενο, τη διάρθρωση ή την ισοτιμία των ακαδημαϊκών προγραμμάτων (καθορίζονται από τα ΑΕΙ βάσει συμφωνιών συνεργασίας, διμερών ή πολυμερών) Γιάννης Καπουτσής,

6 ECTS Βασικά Χαρακτηριστικά Το ECTS στηρίζεται σε πιστωτικές μονάδες, που εκφράζουν τον απαιτούμενο φόρτο εργασίας κάθε φοιτητή/σπουδαστή για να επιτύχει τους αντικειμενικούς στόχους ενός προγ/τος σπουδών Οι πιστωτικές μονάδες είναι στενά συνδεδεμένες με τα μαθησιακά αποτελέσματα (γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες) που αποκτά ένας φοιτητής με την επιτυχή ολοκλήρωση μιας διαδικασίας μάθησης Γιάννης Καπουτσής,

7 ECTS Βασικά Χαρακτηριστικά Φόρτος εργασίας ο εκτιμώμενος χρόνος που χρειάζεται ένας φοιτητής για την ολοκλήρωση όλων των μαθησιακών δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την επίτευξη των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων Μαθησιακές Δραστηριότητες παρακολούθηση παραδόσεων σεμινάρια εργασίες πρακτική άσκηση ανεξάρτητη ιδιωτική μελέτη εξετάσεις. Γιάννης Καπουτσής,

8 Κατανομή ECTS μονάδων Βασική παραδοχή Σε ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος αντιστοιχούν 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS) ή Σε ένα πλήρες ακαδημαϊκό εξάμηνο 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS) Ο φόρτος εργασίας ενός φοιτητή κυμαίνεται από ώρες/ακαδημαϊκό έτος 1 ECTS = ώρες εργασίας Γιάννης Καπουτσής,

9 ECTS κύκλοι σπουδών EQF EQF-LLL (2008) Επίπεδο Επίπεδο Επίπεδο Επίπεδο Επίπεδο Επίπεδο Επίπεδο Επίπεδο QF-EHEA (2005) Βραχύς Κύκλος 1 ος Κύκλος Ba 2 ος Κύκλος Ma 3 ος Κύκλος Dr ECTS ECTS ECTS 3 έτη Γιάννης Καπουτσής,

10 ECTS Βασικά Χαρακτηριστικά Οι πιστωτικές μονάδες ECTS: κατανέμονται (όχι λιγότερες από 2) σε τίτλους ή πλήρη προγ/τα σπουδών, αλλά και σε όλες τις εκπαιδευτικές τους συνιστώσες (μαθήματα ή ενότητές τους, εκπόνηση πτυχιακήςδιπλωματικής, πρακτική & εργαστηριακή άσκηση..) απονέμονται μετά την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας και την επιτυχή αξιολόγηση των επιτευχθέντων μαθησιακών αποτελεσμάτων συσσωρεύονται με σκοπό την απόκτηση τίτλων σπουδών (όπως αποφασίζει το ίδρυμα που χορηγεί τον τίτλο) μεταφέρονται σε άλλο πρόγραμμα του ίδιου ή διαφορετικού ιδρύματος Γιάννης Καπουτσής,

11 ECTS Βασικά Έγγραφα 1. Ενημερωτικός Οδηγός Σπουδών με το πλήρες φάσμα των απαιτούμενων πληροφοριών (ακαδημαϊκών & γενικών) & συγκεκριμένες προδιαγραφές 2. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας με την ακριβή και επικαιροποιημένη καταγραφή της προόδου των φοιτητών 3. Έντυπο Αίτησης Φοιτητή 4. Συμφωνία Μάθησης που περιγράφει το πρόγραμμα του ιδρύματος υποδοχής και υπογράφεται από τους συντονιστές των ιδρυμάτων υποδοχής και προέλευσης και τον φοιτητή πριν την αναχώρησή του 5. Πιστοποιητικό Αναγνώρισης με το οποίο το Ίδρυμα προέλευσης πιστοποιεί την πλήρη αναγνώριση και μεταφορά των πιστωτικών μονάδων των μαθημάτων 6. Παράρτημα Διπλώματος συνοδευτικό του πτυχίου με επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το γενικότερο πλαίσιο και το καθεστώς σπουδών του ιδρύματος που το χορήγησε Γιάννης Καπουτσής,

12 Εφαρμογή του ECTS στον ΕΧΑΕ 75 % + using ECTS based on learning outcomes and student workload 75 % + using ECTS based on student workload 75 % + using ECTS based on contact hours, or contact hours & student workload 75 % or less using ECTS with variety of credit definitions National credit systems in parallel. ECTS mainly used for transfer Source: Eurydice Γιάννης Καπουτσής,

13 ECTS στον ΕλΧΑΕ Ν.3374/2005: Καθιέρωση στην Ανώτατη Εκπαίδευση του ECVET (& του Παραρτ. Διπλώματος) ΥΑ Φ5/72535/Β3/2006: Εφαρμογή του ECTS στα ΑΕΙ Σε σχετικά πρόσφατη ( ) έρευνα του Υπ. Παιδείας σχετικά με την έκταση εφαρμογής του ECTS, διαπιστώθηκε ότι: Εφαρμόζουν το ECTS: 80,8% αυτών που απάντησαν ή το 60,2% του συνόλου (θεωρώντας ότι όσα ΑΕΙ δεν απάντησαν δεν εφαρμόζουν το σύστημα) Χορηγούν το Παράρτημα Διπλώματος (DS): Το 17,3% εκδίδουν και χορηγούν ήδη το DS όλων των προγραμμάτων, στους πτυχιούχους ή το 12,9% του συνόλου (θεωρώντας ότι όσα ΑΕΙ δεν απάντησαν δεν το χορηγούν) Γιάννης Καπουτσής,

14 ECVET - το σύστημα μεταφοράς & συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

15 Δράσεις Εργαλεία Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (EQF) Το Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) Αναγνώριση Μη-Τυπικής Εκπαίδευσης & Άτυπης Μάθησης Η Διά Βίου Συμβουλευτική και Επαγγελματικός προσανατολισμός Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας (EQAVET) Τα προγράμματα κινητικότητας (LdV) Τα έγγραφα Europass H Ευρωπαϊκή ταξινομία για τα επαγγέλματα, τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τα προσόντα (ESCO) Γιάννης Καπουτσής,

16 Θέσπιση ECVET Σύσταση ΕΚ

17 Τι είναι το ECVET? Το εργαλείο/τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, αναγνώριση και τη συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ατόμων που περνούν από ένα μαθησιακό περιβάλλον σε άλλο και/ή από ένα πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων σε άλλο Σύσταση ECVET Τι δεν κάνει το ECVET? δεν συνεπάγεται νέο δικαίωμα των πολιτών για την αυτόματη αναγνώριση μαθησιακών αποτελεσμάτων ή βαθμών ECVET Γιάννης Καπουτσής,

18 Μαθησιακά αποτελέσματα Το ECVET στηρίζεται σε: Ό,τι ξέρει κατανοεί & μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος δηλ. στην περιγραφή σε: Γνώσεις Δεξιότητες & Ικανότητες Γιάννης Καπουτσής,

19 Γιατί είναι σημαντικό το ECVET? Unit of LO Unit of LO UNIT OF LEARNING OUTCOMES Unit of LO Unit of LO Unit of LO Unit of LO Unit of LO Unit of LO Unit of LO Unit of LO Unit of LO Unit of LO Unit of LO Unit of LO Unit of LO Unit of LO Unit of LO Unit of LO Γιάννης Καπουτσής,

20 Δυσκολίες Διαφάνεια? Αμοιβαία εμπιστοσύνη? Επικύρωση μαθησιακών αποτελεσμάτων? Συσσώρευση μαθησιακών αποτελεσμάτων? Αναγνώριση μαθησιακών αποτελεσμάτων? Γιάννης Καπουτσής,

21 Γιατί ECVET? Το ECVET συνιστά προτεραιότητα της ΕΕ για την προώθηση της κινητικότητας Το ECVET διευκολύνει την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε ΕΕΚ & ΔΒΜ Το ECVET αυξάνει τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων Το ECVET υποστηρίζει τη συνεργασία και την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των Κ-Μ Γιάννης Καπουτσής,

22 Η εναλλακτική πρόταση; Διμερείς συμφωνίες Χώρα C Χώρα B Χώρα A που όμως γίνονται περίπλοκες

23 Η εναλλακτική πρόταση; Διμερείς συμφωνίες

24 Οι «πυλώνες» του ECVET Διαδικασία Μεταφοράς Ψηφίδες/ Ενότητες Βαθμοί ECVET Πιστωτικές Μονάδες

25 Οι «πυλώνες» του ECVET Διαδικασία Μεταφοράς Ψηφίδες/ Ενότητες Βαθμοί ECVET Πιστωτικές Μονάδες

26 Διαδικασία μεταφοράς 7 βήματα Ιδρυμα Υποδοχής Ο εκπαιδευόμ. αποκτά 3 ΓΔΙ Τα 2 μαθησιακά αποτελέσματα αξιολογούνται Στον εκπαιδευόμενο χορηγούνται Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ) για τα επιτευχθέντα μαθησιακά αποτελέσματα 4 1 Συμφωνίες Μάθησης Μνημόνια Συμφωνίας Οι ΠΜ καταχωρίζονται στο «πρακτικό καταγραφής» του εκπαιδευόμενου 5 6 Ιδρυμα Προέλευσης Τα μαθησ.αποτελέσματα 7 αναγνωρίζονται & συσσωρεύονται ως μέρος του προσδοκώμενου προσόντος (& οι αντίστοιχοι βαθμοί ECVET). Οι ΠΜ πιστοποιούνται

27 Διαδικασία μεταφοράς Μνημόνια Συμφωνίας & Συμφωνίες Μάθησης Με τα Μνημόνια Συμφωνίας (ΜΣ) οι εταίροι: αποδέχονται αμοιβαία το καθεστώς τους ως αρμόδιων ιδρυμάτων αποδέχονται αμοιβαία ως ικανοποιητικά τα κριτήρια διασφάλισης ποιότητας, αξιολόγησης, πιστοποίησης και αναγνώρισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων συμφωνούν σχετικά με τη συγκρισιμότητα των σχετικών προσόντων, χρησιμοποιώντας τα επίπεδα αναφοράς του EQF Συμφωνίες Μάθησης αποσαφηνίζουν το «ίδρυμα προέλευσης» και το «ίδρυμα υποδοχής» προσδιορίζουν τους ιδιαίτερους όρους της περιόδου κινητικότητας (π.χ. ταυτότητα εκπαιδευόμενου, διάρκεια περιόδου κινητικότητας, αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, βαθμούς ECVET )

28 Οι «πυλώνες» του ECVET Διαδικασία Μεταφοράς Ψηφίδες/ Ενότητες Βαθμοί ECVET Πιστωτικές Μονάδες

29 Τι είναι η ψηφίδα? Η ψηφίδα (unit) είναι συστατικό στοιχείο ενός προσόντος, αποτελούμενη από συνεκτικό σύνολο ΓΔΙ που μπορούν να αξιολογηθούν και να πιστοποιηθούν Σύσταση ECVET Η ψηφίδα περιλαμβάνει συνεκτικές / σχετιζόμενες ΓΔΙ: από άποψη επαγγ. δραστηριότητας (π.χ. περιποίηση μαλλιών & λούσιμο στο επάγγελμα του κομμωτή) είτε διότι ανήκουν στο ίδιο πεδίο ΓΔΙ (π.χ. θεσμικό/νομικό πλαίσιο του επαγγέλματος) Γνώσεις Δεξιότητες Ικανότητες

30 : η καρδιά του ECVET Σχεδιάζονται σε εθνικό επίπεδο από τους αρμόδιους φορείς και περιλαμβάνουν: Γενικό τίτλο της ψηφίδας Προσόν Γενικό τίτλο του/ων προσόντος/ων που αφορά η ψηφίδα Στοιχεία αναφοράς της ψηφίδας σύμφωνα με τα επίπεδα EQF/NQF LO της ψηφίδας Διαδικασία/Κριτήρια Αξιολόγησης των LO Βαθμούς ECVET της ψηφίδας Διάρκεια ισχύος της ψηφίδας

31 Οι «πυλώνες» του ECVET Διαδικασία Μεταφοράς Ψηφίδες/ Ενότητες Βαθμοί ECVET Πιστωτικές Μονάδες

32 Τι είναι οι βαθμοί ECVET? Η αριθμητική έκφραση της συνολικής βαρύτητας των LO* σε επαγγελματικό προσόν και της σχετικής βαρύτητας των ψηφίδων σε σχέση με το επαγγελματικό προσόν Σύσταση ECVET Γιατί χρειάζονται οι βαθμοί ECVET; Στο αρμόδιο ίδρυμα μεταφοράς & αναγνώρισης LO: δείχνουν τη σχετική βαρύτητα της ψηφίδας/προσόντος που έχει αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος Στον εκπαιδευόμενο: δείχνουν το μέρος των LO που απομένει να καλύψει για το συνολικό προσόν Στον εργοδότη: δείχνουν τη δομή του προσόντος *LO: Μαθησιακά αποτελέσματα

33 Τι είναι οι Πιστωτικές Μονάδες? Το σύνολο των LO ατόμου που έχουν αξιολογηθεί και που μπορούν να συσσωρευθούν για την απόκτηση επαγγελμ. προσόντος ή να μεταφερθούν σε άλλα μαθησιακά προγ/τα ή επαγγελματικά προσόντα Σύσταση ECVET Πώς αναγνωρίζονται; το ίδρυμα «υποδοχής» αξιολογεί τα LO και χορηγεί ΠΜ. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης καταχωρίζεται στο «πρακτικό καταγραφής αποτελεσμάτων» του εκπαιδευόμενου το ίδρυμα «προέλευσης» πιστοποιεί τις ΠΜ και το ίδρυμα «προέλευσης» αναγνωρίζει τα επιτευχθέντα LO, τα οποία συσσωρευόμενα μπορεί να οδηγήσουν στην απονομή προσόντος

34 Βαθμοί ECVET & Πιστωτικές Μονάδες Βαθμοί ECVET Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ) Πώς διακρίνονται; Οι ΠΜ χαρακτηρίζουν τα επιτευχθέντα μαθησιακά αποτελέσματα ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟ ενώ Οι Βαθμοί ECVET δίνουν πληροφορίες για τις ψηφίδες και το προσόν ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ

35 Παράδειγμα Διαδικασίας απόδοσης ΠΜ «Περιγραφή» Προσόντος B (90 ΠΜ ECVET) σε 7 Ψηφίδες «Ιεράρχηση» των ψηφίδων LO με βάση τη σχετική τους βαρύτητα Απόδοση των 90 ΠΜ στις ψηφίδες LO με βάση την «ιεράρχηση» 1 20 ΠΜ 5 20 ΠΜ 7 20 ΠΜ ΠΜ 4 10 ΠΜ ΠΜ 6 5 ΠΜ 7

36 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης ECVET Σύσταση θέσπισης ECVET Δημιουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου ECVET Οδηγός χρήσης ECVET LLP support

37 Η κατάσταση στην Ευρώπη 29 χώρες αποφάσισαν την εφαρμογή του ECVET: Άμεση εφαρμογή (16): Αυστρία, Βέλγιο (Βαλλονία), Βουλγαρία, Κύπρος, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ρουμανία, Σουηδία, Σλοβενία, Σλοβακία Εφαρμογή με καθυστέρηση (3): Ολλανδία, Ισπανία, (Φλαμανδικό) Βέλγιο Μικρότερη πρόοδος (10): Τσεχία, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λιχτενστάιν, Λεττονία, Πολωνία, Μ. Βρετανία-Β. Ιρλανδία, Σκωτία Γιάννης Καπουτσής,

38 Η ελληνική εμπειρία Ν.3879/2010 : Υιοθέτηση της σύστασης για το ECVET Ορισμός ΕΟΠΠ (σήμερα ΕΟΠΠΕΠ) ως Εθνικού Σημείου Επαφής για το ECVET Συμμετοχή με εθνικούς εκπροσώπους στην Ομάδα Χρηστών και στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο του ECVET, καθώς και στα αντίστοιχα σεμινάρια και στα θεματικά εργαστήρια (workshops) ΟΚΤ 2011 Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο πρόσκλησης της ΕΕ για Ομάδες Εμπειρογνωμόνων ECVET σε εθνικό επίπεδο (εγκρίθηκε εντός του 2012 έχει αρχίσει η υλοποίησή της) Προετοιμασία Ανάπτυξης συστήματος Πιστωτικών Μονάδων εφαρμογή στα προγ/τα σπουδών της Αρχικής Επαγγ. Κατάρτισης & του νέου Τεχνολογικού Λυκείου

39 ΕCTS vs ECVET Δόμηση - Εφαρμογή ECTS Τα εκπαιδ. συστατικά στοιχεία βασίζονται στα προσόντα ή προγ/τα σπουδών Κατανομή πιστωτικών μονάδων βάσει του φόρτου εργασίας Η αξιολόγηση είναι μέρος της διαδικασίας απονομής πιστωτικών μονάδων & αρμοδιότητα του ΑΕΙ Έμφαση στη συσσώρευση μαθησιακών αποτελεσμάτων & πιστωτικών μονάδων Εφαρμογή σε όλα τα είδη μάθησης (τυπική, μη-τυπική, άτυπη) Υποχρεωτική Εφαρμογή του στις περισσότερες χώρες (ψήφιση νόμου) Μεγαλύτερη ομοιογένεια των αρμόδιων φορέων (κυρίως ΑΕΙ) ECVET Τα προσόντα συνίστανται από ψηφίδες μαθησιακών αποτελεσμάτων Κατανομή πιστωτικών μονάδων με διαφορετικές μεθόδους (φόρτος εργασίας, σχετική βαρύτητα ψηφίδας) Απαραίτητα τα πρότυπα (standards) ως σημεία αναφοράς (ποιότητα, αξιολόγηση, επικύρωση) Έμφαση σε αξιολόγηση, QA και χρήση κριτηρίων αξιολόγησης βάσει LO (περιλαμβάνονται στην ψηφίδα) Εφαρμογή μόνο σε μη-τυπική εκπαίδευση και άτυπη μάθηση Δύο δυνατές εφαρμογές Κινητικότητα ή/και ως Εθνικό Σύστημα Συμμετοχή περισσότερων εταίρων με διαφορετικές αρμοδιότητες (υπουργεία, πάροχοι, εταίροι)

40 ECTS ECVET Προσπάθειες ενοποίησης

41 BeTWIN Testing a joint ECVET-ECTS ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ Fédération de la plasturgie Identification of the learning outcomes in cooperation with the competent authority Centre des Formations Industrielles - CFI Orly Sending training center BASF training center Hosting training center Case study 1 EQF level 5

42 BeTWIN Testing a joint ECVET-ECTS

43 BeTWIN Κατανομή ECTS μονάδων ECTS μονάδες ανά LA x = (hours of learning activity x / 2098) * 120

44 BeTWIN Κατανομή ECVETS βαθμών X ECVET points = (σχετική βαρύτητα της x εξέτασης/ 27) * 120

45 Αντιστοίχιση ECVET βαθμών & ECTS μονάδων

46 Ευχαριστώ για την προσοχή σας! Στοιχεία Επικοινωνίας Γιάννης Καπουτσής, PhD Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

47 ECTS Βασικά Χαρακτηριστικά Παράδειγμα εκτίμησης φόρτου εργασίας και κατανομής πιστωτικών μονάδων Εκπαιδευτικό συστατικό πργ/τος σπουδών μεγέθους 10 ECTS ( hours): Παράδοση: 2 ώρες/εβδ. x 14 εβδ. (25-30 ώρες = 1 ECTS credit) Μελέτη textbook (500 σελ.) & εξέταση (6 σελ/ώρα = 83 ώρες = 3 ECTS credits) Εκπόνηση Εργασίας 7-10 σελ. (απαιτούμενη μελέτη βιβλιογραφίας σελ.) = 140 ώρες = 5 ECTS credits) Μελέτη & Σχολιασμός Ομαδικών Εργασιών (critical reflection) (2 ώρες/εβδ. x 14 εβδ. = 28 ώρες = 1 ECTS credit) Σύνολο = 10 ECTS credits Γιάννης Καπουτσής,

48 Τι είναι οι βαθμοί ECVET? Οι βαθμοί ECVET υποδηλώνουν τη σχετική βαρύτητα κάθε ψηφίδας 10 Βαθμοί 80 Pts Προσόν 50 Βαθμοί 20 Βαθμοί Γιάννης Καπουτσής,

49 Βασικοί Ορισμοί ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (LO): όλα όσα ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει μετά την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας (περιγράφονται με τη μορφή γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων - ΓΔΙ) AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ LO: οι μέθοδοι/διαδικασίες προσδιορισμού του βαθμού απόκτησης των ΓΔΙ από τον εκπαιδευόμενο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ LO: η διαδικασία επιβεβαίωσης ότι τα αξιολογηθέντα LO αντιστοιχούν στα απαιτούμενα μιας ψηφίδας ή ενός προσόντος ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ LO: η διαδικασία επίσημης επικύρωσης των επιτευχθέντων LO χορήγηση τίτλων ψηφίδων ή προσόντων Γιάννης Καπουτσής,

50 BeTWIN Διαδικασία αξιολόγησης Αξιολόγηση σε 3 φάσεις: - Προφορική εξέταση στα Αγγλικά (Ίδρυμα υποδοχής) - Σύγκριση Πινάκων (Γάλλοι & Γερμανοί αξιολογητές) - Αναγνώριση αποτελεσμάτων (Ίδρυμα προέλευσης)

51 BeTWIN Αναγνώριση: Συμφωνία Μάθησης (LA) H LA περιλαμβάνει το «πρακτικό καταγραφής» Υπογράφεται από: - Εκπαιδευόμενο - Ίδρυμα προέλευσης - Ίδρυμα υποδοχής

52 BeTWIN Δυσκολίες Περιορισμοί Νομικοί περιορισμοί στην επικύρωση > αναγκαιότητα διπλής αξιολόγησης Χρονικός περιορισμός της περιόδου κινητικότητας για τους Γάλλους εκπαιδευόμενους > μόνο 3 εβδομάδες Περιορισμός των credit points > Προβληματική στην περίπτωση που ο εξεταζόμενος αποτύχει στην αξιολόγηση Νομιμότητα αξιολόγησης από το ίδρυμα υποδοχής > Προβλήματα αποδοχής της από τους εκπαιδευόμενους

Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS

Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS Εκπαίδευση και Κατάρτιση Το ίκτυο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct είναι µια υπηρεσία που σας βοηθάει

Διαβάστε περισσότερα

CertEnt. EU Lifelong Learning Programme 2007-13. Υποπρόγραμμα Leonardo da Vinci Περίοδος 2012 EAC/27/11

CertEnt. EU Lifelong Learning Programme 2007-13. Υποπρόγραμμα Leonardo da Vinci Περίοδος 2012 EAC/27/11 CertEnt EU Lifelong Learning Programme 27-13 Υποπρόγραμμα Leonardo da Vinci Περίοδος 212 EAC/27/11 Άξονας Προτεραιότητας 1 «Εφαρμογή του ECVET για την διαφάνεια και την αναγνώριση των αποτελεσμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακη Εργασι α

Μεταπτυχιακη Εργασι α Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Μαθηματικών Μεταπτυχιακη Εργασι α Σχεδιασμο ς και Ανα πτυξη Οντολογι ας για την Αναπαρα σταση Περιγραμμα των Διαδικτυακων Επαγγελμα των και τη Συ νδεση

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET)

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ECVET : ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 2 Οκτωβρίου 2006, Espoo ECVET : Προσχέδιο τεχνικών προδιαγραφών Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός Διευθυντής, Intercollege ECVET Expert Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET Δρ. Γεώργιος Χωραττάς Υπεύθυνος για την Τεχνική Επαγγελματική Κατάρτιση Κέντρο Παραγωγικότητας ECVET EXPERT Σεπτέμβριος 2014: 23/9 Λευκωσία, 24/9 Πάφος, 25/9 Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αθήνα, Ιούνιος 2013 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (EQF)

ΜΕΛΕΤΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (EQF) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET)

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 31.10.2006 SEC(2006) 1431 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ)

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ) Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελµατικών Προσόντων Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ) Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα)

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Εκπαίδευση εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιμέλεια συγγραφή: Δρ. Γεώργιος Α. Κουλαουζίδης 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Εν κινήσει: μάθηση και κινητικότητα συγκλίνουν Τα κράτη μέλη οδεύουν προς την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τα βασικά μεγέθη της εκπαίδευσης 2012-2013 Αποτύπωση των βασικών μεγεθών της εκπαίδευσης Το ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.1.2014 COM(2014) 30 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη Τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη Τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη Τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ΚΕΚΠΑ ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ LLP/ERASMUS. Οδηγίες για την κινητικότητα φοιτητών για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ LLP/ERASMUS. Οδηγίες για την κινητικότητα φοιτητών για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ LLP/ERASMUS Οδηγίες για την κινητικότητα φοιτητών για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση Πρόγραμμα για τη ια Βίου Μάθηση (Lifelong Learning Programme) Το Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

EURYDICE Διασφάλιση Ποιότητας στην Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών στην Ευρώπη

EURYDICE Διασφάλιση Ποιότητας στην Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών στην Ευρώπη EURYDICE Διασφάλιση Ποιότητας στην Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών στην Ευρώπη Ευρυδίκη Το δίκτυο πληροφοριών για την εκπαίδευση στην Ευρώπη Το παρόν έγγραφο εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Μονάδα Ευρυδίκη με

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο δεικτών Πιστοποίσης γνώσεων και δεξιοτήτων εκπαιδευομένων Δια Βίου και Διευρυμένη Μάθηση

Σχέδιο δεικτών Πιστοποίσης γνώσεων και δεξιοτήτων εκπαιδευομένων Δια Βίου και Διευρυμένη Μάθηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Σχέδιο δεικτών Πιστοποίσης γνώσεων και δεξιοτήτων εκπαιδευομένων Δια Βίου και Διευρυμένη

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο νόμου για την επαγγελματική κατάρτιση Δευτέρα, 04 Ιανουάριος 2010 17:21. Ρεπορτάζ:esos.gr

Το σχέδιο νόμου για την επαγγελματική κατάρτιση Δευτέρα, 04 Ιανουάριος 2010 17:21. Ρεπορτάζ:esos.gr Ρεπορτάζ:esos.gr Πέντε βασικά σημεία προβλέπει το σχέδιο νόμου για τη Δημιουργία Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης, το οποίο παρουσίασε σήμερα η υπ. Παιδείας στους εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κύπρο

Η Ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κύπρο Η Ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κύπρο υπό το πρίσμα των μεταρρυθμίσεων σε ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα Περίληψη Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκή Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών: οι νέες εξελίξεις και οι πολλαπλές διαστάσεις του θέματος

Ακαδημαϊκή Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών: οι νέες εξελίξεις και οι πολλαπλές διαστάσεις του θέματος Ακαδημαϊκή Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών: οι νέες εξελίξεις και οι πολλαπλές διαστάσεις του θέματος Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού Πρόεδρος Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών και National

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟTAΣΕΩΝ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ TOMEAKO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI

ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟTAΣΕΩΝ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ TOMEAKO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ τεύχος 99-100

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ τεύχος 99-100 Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Ευστάθιος Αθ. Ζωγόπουλος, Διπλωματ. Μηχανολόγος Μηχανικος MSc, εκπ/κός ΕΠΑΣ Αιγάλεω, Διδάκτωρ Μηχανικός Ε.Μ.Π. Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου για

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική έκθεση: εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Η δομή της τριτοβάθμιας 2006/07. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ειδική έκθεση: εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Η δομή της τριτοβάθμιας 2006/07. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ειδική έκθεση: Η δομή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη 2006/07 Η δομή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή Επιτροπή EURYDICE Ειδική έκθεση: Η δομή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατη Εκπαίδευση (Erasmus)»FAQ's - Συχνές ερωτήσεις σε θέματα ECTS/DS FAQ's - Συχνές ερωτήσεις σε θέματα ECTS/DS

Ανώτατη Εκπαίδευση (Erasmus)»FAQ's - Συχνές ερωτήσεις σε θέματα ECTS/DS FAQ's - Συχνές ερωτήσεις σε θέματα ECTS/DS Ανώτατη Εκπαίδευση (Erasmus)»FAQ's - Συχνές ερωτήσεις σε θέματα ECTS/DS FAQ's - Συχνές ερωτήσεις σε θέματα ECTS/DS Συχνές ερωτήσεις σε θέματα ECTS/DS: Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος National Teams

Διαβάστε περισσότερα

ROMACT. Ευρωπαϊκή Έκθεση

ROMACT. Ευρωπαϊκή Έκθεση ROMACT Διευρύνοντας την προσβασιμότητα των γυναικών Ρομά στα συστήματα επικύρωσης της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης. Ευρωπαϊκή Έκθεση Έχει εκπονηθεί από το Διαπολιτισμικό Ινστιτούτο της Τιμισοάρα, Ρουμανία,

Διαβάστε περισσότερα