Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "charalampopoulou@atlantisresearch.gr"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΡΑΣΗ 2.6 Ε.Π. «ΚτΠ» ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση επιχειρήσεων ιδιωτικού δικαίου του ιατρικού κλάδου µέσω της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων διάρκειας 12 µηνών που αποσκοπούν στην παροχή βελτιωµένων υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο διαθέσιµος προϋπολογισµός για τη ράση ανέρχεται στα ,00 ευρώ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 1 η. ικτύωση των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών του Ιατρικού Κλάδου: Αφορά στη ικτύωση Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας σε δίκτυα δεδοµένων και περιλαµβάνει υποδοµές (εξοπλισµό / λογισµικό) και υπηρεσίες που αφορούν στη διασύνδεση των εν λόγω Φορέων µε άλλους αντίστοιχους φορείς ή επιχειρήσεις. 2 η. Ανάπτυξη Εφαρµογών Τηλε-Ιατρικής και Παροχή Τηλεµατικών Υπηρεσιών Υγείας: Αφορά στην προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισµού, λογισµικού και ολοκληρωµένων συστηµάτων καθώς και υπηρεσιών που εµπλέκονται µε υπηρεσίες υγείας όπως ιατρική τηλεµατική, τηλεφωνική υπηρεσία υγείας, κατ οίκον νοσηλεία, ηµερήσια νοσηλεία και µετα-νοσοκοµειακή φροντίδα, µονάδες φυσικής αποκατάστασης, περίθαλψη σε αυτοτελείς µονάδες προληπτικής ιατρικής, περίλθαλψη σε κινητές µονάδες πρωτοβάθµιας φροντίδας φορείς παροχής. 3 η. ιάθεση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας: Αφορά στην προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία αντίστοιχου εξοπλισµού / λογισµικού και παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται µε τα εξής: Προµήθεια νέων συστηµάτων. Αναβάθµιση υφιστάµενων υποδοµών συστηµάτων. µε σκοπό την εξωστρεφή διάθεση ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε επαγγελµατίες υγείας, σε άλλους οργανισµούς, σε επιχειρήσεις και στον πολίτη. 4 η. Ανάπτυξη Συστηµάτων εξυπηρέτησης αναγκών για ηλικιωµένους και ΑµΕΑ: Αφορά στην προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία αντίστοιχου εξοπλισµού / λογισµικού και παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται µε τα εξής: Ανάπτυξη Συστηµάτων µε σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών των Ηλικιωµένων και των ΑµΕΑ. Βελτίωση των ήδη παρεχόµενων Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε Ηλικιωµένους και ΑµΕΑ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι επιχειρήσεις του ιατρικού κλάδου (είτε µεµονωµένες, είτε ως µέλη ενώσεων), για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις (είτε µεµονωµένες είτε αθροιστικά ως µέλη ενώσεων): ραστηριοποιούνται είτε στον τοµέα της παροχής πρωτοβάθµιας φροντίδας Υγείας ή δευτεροβάθµιας Περίθαλψης, είτε στον τοµέα της παροχής πρωτοβάθµιων ή δευτεροβάθµιων Υπηρεσιών σε Ηλικιωµένους και ΑµΕΑ, είτε στον τοµέα που λειτουργεί και δρας υποστηρικτικά ή συµπληρωµατικά σε αυτούς (Παράρτηµα Ι). Κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης η επιχείρηση / κάθε µέλος της ένωσης έχει κλείσει τουλάχιστον 1 διαχειριστική χρήση. Η επιχείρηση / κάθε µέλος της ένωσης πληροί τις προϋποθέσεις του Κανονισµού De Minimis. Η επιχείρηση / κάθε µέλος της Ένωσης λειτουργεί νόµιµα. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Ο ελάχιστος χρηµατοδοτούµενος προϋπολογισµός ανά επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται στα ,00 ευρώ, ενώ ο µέγιστος αναλύεται ως εξής: Σε περίπτωση µεµονωµένων επιχειρήσεων, δε θα πρέπει να ξεπερνάει τις ,00 ευρώ. Σε περίπτωση ενώσεων επιχειρήσεων, δε θα πρέπει να ξεπερνάει το ,00 ευρώ, εφόσον τηρείται το όριο των ,00 ευρώ ανά συµµετέχουσα επιχείρηση. Παρατήρηση: Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός για κάθε επιχείρηση / µέλος ένωσης δεν µπορεί να ξεπερνάει το 50% του κύκλου εργασιών της τελευταίας κλεισµένης διαχειριστικής χρήσης της επιχείρησης / µέλους της ένωσης. Το ποσοστό της επιχορήγησης δε θα ξεπερνάει το 50% επί του εγκεκριµένου προϋπολογισµού. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΑΠΑΝΩΝ Οι επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών ανά κατηγορία επιλέξιµης ενέργειας, καθώς και τα όρια κάθε κατηγορία δαπάνης ανά κατηγορία ενέργειας αναλύονται ως εξής: απάνη εξοπλισµού Όρια απάνης 60% συνολικού προϋπολογισµού ενέργειας. απάνη Λογισµικού Όρια απάνης 100% συνολικού προϋπολογισµού ενέργειας. απάνη παρεχόµενων υπηρεσιών για την εγκατάσταση των παραπάνω δαπανών Όρια απάνης 50% συνολικού προϋπολογισµού ενέργειας. Παρατήρηση: Σε περίπτωση που κάποια πρόταση περιλαµβάνει περισσότερες από µια κατηγορίες επιλέξιµων ενεργειών, το ύψος των δαπανών Παροχής Υπηρεσιών (αφορά το αθροιζόµενο για όλες τις επιλεχθείσες κατηγορίες ενεργειών που περιλαµβάνονται στο επενδυτικό σχέδιο), δεν µπορεί να ξεπερνάει σε κάθε περίπτωση το 50% του συνολικού επενδυτικού κόστους. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση είναι οι δαπάνες από την ηµεροµηνία προκήρυξης του προγράµµατος. Το µέγιστο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των επιχειρηµατικών σχεδίων δε θα πρέπει να ξεπερνάει τους 12 µήνες από την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης ένταξης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η εγκεκριµένη επένδυση δε δύναται να ολοκληρωθεί εντός του οριζόµενου χρονικού διαστήµατος, δύναται να δοθεί παράταση ολοκλήρωσης του έργου. Υπεύθυνη Επικοινωνίας ΘΕΣ/ΚΗΣ: 1) ηµήτρης ίτσικας, MSc, Εσωτ. 135, Υπεύθυνη Επικοινωνίας ΑΘΗΝΑΣ: 1) Ελισάβετ Χαραλαµποπούλου, Τηλ , Σελίδα 1 από 7

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 66 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 66.0 Ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταµεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση Ασφάλειες ζωής Υπηρεσίες ασφαλειών ζωής Υπηρεσίες ασφαλειών ζωής Συνταξιοδοτικά ταµεία Υπηρεσίες συνταξιοδοτικών ταµείων Υπηρεσίες συνταξιοδοτικών ταµείων Άλλες ασφάλειες, εκτός από τις ασφάλειες ζωής Ασφαλιστικές υπηρεσίες, εκτός των ασφαλειών ζωής Ασφαλιστικές υπηρεσίες, εκτός των ασφαλειών ζωής Υπηρεσίες ασφάλειας πιστώσεων και εγγυήσεων 67.2 ραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταµεία ραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταµεία Βοηθητικές υπηρεσίες συναφείς µε τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταµεία Βοηθητικές υπηρεσίες συναφείς µε τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταµεία Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα Υπηρεσίες γενικού πράκτορα ασφαλειών Υπηρεσίες εκτιµητή, πραγµατογνώµονα ασφαλίσεων Υπηρεσίες παραγωγού ή µεσίτη ασφαλειών γενικά, µε επαγγελµατική εγκατάσταση Υπηρεσίες παραγωγού ή µεσίτη ασφαλειών γενικά, χωρίς επαγγελµατική εγκατάσταση Υπηρεσίες παροχής συµβούλων σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέµατα Υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών αναλογιστή ασφαλιστικών επιχειρήσεων Υπηρεσίες συντονιστή ασφαλιστικών συµβούλων Υπηρεσίες συντονιστή παραγωγών ασφαλίσεων ζωής Υπηρεσίες υπολογισµού ασφαλιστικών κινδύνων και ασφαλίστρων Υπηρεσίες ανάπτυξης πακέτων λογισµικού Υπηρεσίες ανάπτυξης συστηµάτων και εργαλείων λογισµικού Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού εφαρµογών Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού εφαρµογών τηλεµατικής Υπηρεσίες παροχής συµβούλων και άλλων προµηθειών λογισµικού Υπηρεσίες παροχής συµβουλών για συστήµατα και τεχνικά θέµατα Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού επί παραγγελία Παραγωγή προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας Υπηρεσίες ανάπτυξης και προγραµµατισµού συστηµάτων Υπηρεσίες σχεδιασµού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήµατος λογισµικού Υπηρεσίες παροχής επιστηµονικών τεχνικών συµβουλών γενικά Ι ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 85.1 Υγειονοµικές δραστηριότητες Νοσοκοµειακές δραστηριότητες Νοσοκοµειακές υπηρεσίες Νοσοκοµειακές υπηρεσίες χειρουργείου Ενδονοσοκοµειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αγγειοχειρουργικής Ενδονοσοκοµειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας νευροχειρουργικής Ενδονοσοκοµειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παιδιατρικής Ενδονοσοκοµειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας πλαστικής χειρουργικής Ενδονοσοκοµειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας χειρουργικής Ενδονοσοκοµειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας χειρουργικής θώρακα Ενδονοσοκοµειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας χειρουργικής παίδων Νοσοκοµειακές ιατρικές υπηρεσίες Ενδονοσοκοµειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ακτινοδιαγνωστικής Ενδονοσοκοµειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας Σελίδα 2 από 7

3 Ενδονοσοκοµειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αλλεργιολογίας Ενδονοσοκοµειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αναισθησιολογίας Ενδονοσοκοµειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας γαστρεντερολογίας Ενδονοσοκοµειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας γενικής ιατρικής Ενδονοσοκοµειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας δερµατολογίας αφροδισιολογίας Ενδονοσοκοµειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ενδοκρινολογίας Ενδονοσοκοµειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας εργαστηριακής αιµατολογίας Ενδονοσοκοµειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ιατρικής βιοπαθολογίας (µικροβιολογίας) Ενδονοσοκοµειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας καρδιολογίας Ενδονοσοκοµειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας κλινικής αιµατολογίας Ενδονοσοκοµειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας κυτταρολογίας Ενδονοσοκοµειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας νευρολογίας Ενδονοσοκοµειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας νεφρολογίας Ενδονοσοκοµειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ορθοπεδικής Ενδονοσοκοµειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ουρολογίας Ενδονοσοκοµειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας οφθαλµολογίας Ενδονοσοκοµειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παθολογίας Ενδονοσοκοµειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παθολογικής ανατοµικής Ενδονοσοκοµειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας πνευµονολογίας Ενδονοσοκοµειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας πυρηνικής ιατρικής Ενδονοσοκοµειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ρευµατολογίας Ενδονοσοκοµειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ωτορινολαρυγγολογίας Γυναικολογικές και µαιευτικές νοσοκοµειακές υπηρεσίες Ενδονοσοκοµειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας µαιευτικής γυναικολογίας Νοσοκοµειακές υπηρεσίες αποκατάστασης Ενδονοσοκοµειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης Νοσοκοµειακές ψυχιατρικές υπηρεσίες Ενδονοσοκοµειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παιδοψυχιατρικής Ενδονοσοκοµειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ψυχιατρικής Άλλες νοσοκοµειακές υπηρεσίες Ενδονοσοκοµειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ιατρικής της εργασίας Ενδονοσοκοµειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ιατροδικαστικής Ενδονοσοκοµειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας κοινωνικής ιατρικής Ενδονοσοκοµειακές υπηρεσίες κλινικού βιοχηµικού ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος Ιατρικές υπηρεσίες, εκτός της ενδονοσοκοµειακής περίθαλψης Υπηρεσίες ιατρών γενικά, µε βοηθητικό προσωπικό Υπηρεσίες ιατρών γενικά, αποκλειστικά µε προσωπική εργασία Παροχή ιατρικών συµβουλών και θεραπεία από γενικούς γιατρούς Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας γενικής ιατρικής Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ιατρικής της εργασίας Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παθολογίας Παροχή ιατρικών συµβουλών και θεραπεία από ειδικευµένους ιατρούς και χειρούργους Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αγγειοχειρουργικής Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ακτινοδιαγνωστικής Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αλλεργιολογίας Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αναισθησιολογίας Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας γαστρεντερολογίας Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας δερµατολογίας - αφροδισιολογίας Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ενδοκρινολογίας Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας εργαστηριακής αιµατολογίας Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ιατρικής βιοπαθολογίας (µικροβιολογίας) Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ιατροδικαστικής Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας καρδιολογίας Σελίδα 3 από 7

4 Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας κλινικής αιµατολογίας Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας κοινωνικής ιατρικής Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας κυτταρολογίας Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας µαιευτικής γυναικολογίας Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας νευρολογίας Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας νευροχειρουργικής Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας νεφρολογίας Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ορθοπεδικής Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ουρολογίας Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας οφθαλµολογίας Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παθολογικής ανατοµικής Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παιδιατρικής Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παιδοψυχιατρικής Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας πλαστικής χειρουργικής Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας πνευµονολογίας Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας πυρηνικής ιατρικής Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ρευµατολογίας Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας χειρουργικής Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας χειρουργικής θώρακα Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας χειρουργικής παίδων Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ψυχιατρικής Ιατρικής υπηρεσίες ειδικότητας ωτορινολαρυγγολογίας ραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλµατος Οδοντιατρικές υπηρεσίες Υπηρεσίες οδοντιάτρων, µε βοηθητικό προσωπικό Υπηρεσίες οδοντιάτρων, αποκλειστικά µε προσωπική εργασία Ορθοδοντικές υπηρεσίες Υπηρεσίες γναθοχειρουργών Υπηρεσίες ορθοδοντικών Άλλες οδοντιατρικές υπηρεσίες Άλλες υγειονοµικές δραστηριότητες Άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία Υπηρεσίες φυσιοθεραπευτών και άλλου παραϊατρικού προσωπικού, (περιλαµβανοµένης της οµοιοπαθητικής και παρόµοιων υπηρεσιών) Υπηρεσίες εργασιοθεραπείας Υπηρεσίες εργοθεραπείας Υπηρεσίες κινησιοθεραπείας Υπηρεσίες λογοθεραπείας Υπηρεσίες φυσιοθεραπείας Υπηρεσίες φυσιοθεραπευτή (µαλάκτη) Υπηρεσίες ασθενοφόρων Υπηρεσίες υγειονοµικής µέριµνας µε παροχή καταλύµατος, εκτός των νοσοκοµειακών υπηρεσιών Υπηρεσίες ιατρικών εργαστηρίων Υπηρεσίες διαγνωστικού κέντρου Υπηρεσίες κλινικού βιοχηµικού Υπηρεσίες κυτταρολογικού εργαστηρίου Υπηρεσίες τραπεζών αίµατος, σπέρµατος και µοσχευµάτων Άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία π.δ.κ.α Υπηρεσίες παιδοψυχολόγου Υπηρεσίες ψυχολόγου Υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, που παρέχονται µέσω οικοτροφείων σε ηλικιωµένους Υπηρεσίες οίκων ευγηρίας Υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, που παρέχονται µέσω οικοτροφείων σε άτοµα µε σωµατικές ή διανοητικές ειδικές ανάγκες Σελίδα 4 από 7

5 Υπηρεσίες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών για παιδιά και νέους µε ειδικές ανάγκες Υπηρεσίες επισκέψεων σε ηλικιωµένους Άλλες υπηρεσίες κοινωνικής µέριµνας χωρίς παροχή καταλύµατος π.δ.κ.α Υπηρεσίες καθοδήγησης ατόµων µε προβλήµατα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI : ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΝΗΣ 1 Περιγραφή Επιλέξιµα Κόστη Όρια απάνης «ΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» Περιλαµβάνονται οι δαπάνες για την προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού οι οποίες σχετίζονται µε την υλοποίηση των επιλέξιµων ενεργειών που παρατίθενται και αναλύονται στην παράγραφο 6 του παρόντος Οδηγού. Στον επιλέξιµο εξοπλισµό περιλαµβάνονται ενδεικτικά: Μηχανογραφικός Εξοπλισµός Η/Υ Εξυπηρετητές (Servers) Συστήµατα / Μέσα αποθήκευσης και ανάκτησης δεδοµένων (disk storage, CD/DVD RW) Βιοϊατρικός εξοπλισµός Ειδικός Εξοπλισµός Τηλεϊατρικής όπως: α. Ψηφιοποιητής ιατρικού φιλµ για την ψηφιοποίηση και µεταφορά ιατρικών εικόνων σύµφωνα µε το πρότυπο DICOM, β. Ψηφιακός ηλεκτροκαρδιογράφος για την καταγραφή και µεταφορά ηλεκτροκαρδιογραφηµάτων σύµφωνα µε το πρότυπο SCP-ECG, γ. Κάµερα για υποστήριξη εικονοδιάσκεψης (videoconference), δ. Ιατρικό µόνιτορ για την παρακολούθηση των κρίσιµων βιοσηµάτων (vital signs) ασθενών, ε. Ψηφιοποιητής εγγράφων και slides, στ. ερµατοσκόπιο για εφαρµογές τηλεδερµατολογίας, ζ. Ηλεκτρονικό σπιρόµετρο για την παρακολούθηση ασθενών που πάσχουν από άσθµα ή άλλες πνευµονολογικές παθήσεις, η. Ηλεκτρονικό στηθοσκόπιο (για την από απόσταση ακρόαση). Οι δαπάνες εξοπλισµού, µπορεί να περιλαµβάνουν: Κόστος προµήθειας του καινούριου εξοπλισµού Κόστος µεταφοράς, εγκατάστασης και παραµετροποίησης / ρύθµισης και θέσης σε λειτουργία του εξοπλισµού Το κόστος ενηµέρωσης / εκπαίδευσης της επιχείρησης για τη χρήση διαχείριση του εξοπλισµού Εγγύηση καλής λειτουργίας Τα όρια της συγκεκριµένης δαπάνης εµφανίζονται αναλυτικά στον Συγκεντρωτικό Πίνακα επιλέξιµων ενεργειών και δαπανών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΝΗΣ 2 «ΑΠΑΝΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» Περιλαµβάνονται οι δαπάνες για την προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού οι οποίες σχετίζονται µε την υλοποίηση των επιλέξιµων ενεργειών που παρατίθενται και αναλύονται στην παράγραφο 6 του παρόντος Οδηγού. Το λογισµικό µπορεί ενδεικτικά να περιλαµβάνει: εξειδικευµένες εφαρµογές λογισµικού για την υλοποίηση των υπηρεσιών που περιγράφονται στο επιχειρησιακό σχέδιο εξειδικευµένες εφαρµογές λογισµικού Τηλεϊατρικής (π.χ. telemonitoring) Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι σχετικά παραδείγµατα: Ηλεκτρονικές Παραποµπές (referrals) Ηλεκτρονική διενέργεια παραποµπών από φορείς παροχής ιατρικών υπηρεσιών όπως οι Ιατροί προς άλλους φορείς µε ασφαλή, εµπιστευτικό και αυτοµατοποιηµένο τρόπο. Σελίδα 5 από 7

6 Περιγραφή Επιλέξιµα Κόστη Ηλεκτρονικές Εξουσιοδοτήσεις (authorization) Ειδικές ηλεκτρονικές εξουσιοδοτήσεις που αφορούν την διενέργεια ιατρικών υπηρεσιών προς ασθενές από τρίτους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας. Υποβολή Παραστατικών οικονοµικές συναλλαγές (electronics claims transactions) Ηλεκτρονικοποίηση των οικονοµικών συναλλαγών µεταξύ φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας και φορέων ασφάλισης µε τρόπο προσανατολισµένο στην χρήση προτύπων. ηµιουργία και αποστολή κλινικών αναφορών (clinical reporting) Ηλεκτρονική αποστολή και διανοµή κλινικών αναφορών σε παραπέµποντες Ιατρούς από φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας. Ηλεκτρονική υποβολή συµβουλευτικών αναφορών (consult reporting) Ηλεκτρονική αποστολή και διάθεση συµβουλευτικών αναφορών αλλά και υπηρεσιών από ειδικευµένους τρίτους ιατρούς ή ειδικευµένα κέντρα παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών. Έλεγχος ασφαλιστικής κάλυψης των ασθενών Αυτοµατοποιηµένος ηλεκτρονικά έλεγχος της ασφαλιστικής κάλυψης ασθενών για την παροχή υπηρεσιών υγείας από φορείς. Ελεγκτικές υπηρεσίες για επικύρωση υπηρεσιών σε ασθενείς (Insurance Review) Αυτοµατοποιηµένες ηλεκτρονικά υπηρεσίες διάθεσης πληροφοριών προς ελεγκτικούς µηχανισµούς (όπως ασφαλιστικές εταιρίες) για την επικύρωση εκτέλεσης ή κάλυψη υπηρεσιών υγείας. Ηλεκτρονική ανταλλαγή εγγράφων (document distribution) Υλοποίηση γενικών σεναρίων ηλεκτρονικής ανταλλαγής εγγράφων κατά την παροχή υπηρεσιών υγείας ή ασφαλιστικών προϊόντων για ασθενείς και διαχείρισή τους. Ηλεκτρονικές εντολές εργαστηριακών εξετάσεων Ηλεκτρονικές αναφορές αποτελεσµάτων (lab orders result reports) Ηλεκτρονικά αυτοµατοποιηµένη αποστολή εντολών και αναφορών που σχετίζονται µε εργαστηριακές ή παρακλινικές εξετάσεις στα πλαίσια παροχής τέτοιων υπηρεσιών µεταξύ παροχών ιατρικών υπηρεσιών όπως ιατρών και εξειδικευµένων εργαστηρίων αναφοράς. Λογισµικό υποστήριξης επαγγελµατιών Υγείας κατά την Παροχή ιατρικής περίθαλψης (π.χ. Nurse call System). Οι δαπάνες προµήθειας λογισµικού µπορεί να περιλαµβάνουν: κόστη αρχικοποίησης και θέσης σε λειτουργία έτοιµου λογισµικού (π.χ. παραµετροποίηση, προσαρµογή, διαµόρφωση, εγκατάσταση κ.λ.π.). το κόστος ενηµέρωσης / εκπαίδευσης της επιχείρησης για την χρήση διαχείριση του λογισµικού και λογισµικό υλοποίησης υπηρεσιών διάθεσης όπως ενδιάµεσο πληροφοριακό σύστηµα και συστήµατα συλλογής και ενοποίησης δεδοµένων κόστη αδειών χρήσης λογισµικού. Στην προσφορά θα πρέπει να είναι σαφής ο τρόπος παροχής των αδειών χρήσης π.χ. ανά χρήστη / ταυτόχρονο χρήστη ή ανά Server κ.τ.λ. Το κόστος αρχικής προµήθειας µπορεί να καλύπτει και τη δωρεάν συντήρηση για χρονικό διάστηµα που δεν ξεπερνά τη λήξη του έργου. Όρια απάνης Παρατήρηση Τα όρια της συγκεκριµένης δαπάνης εµφανίζονται αναλυτικά στον Συγκεντρωτικό Πίνακα επιλέξιµων ενεργειών και δαπανών Η ανάπτυξη λογισµικού µε χρήση πόρων της επιχείρησης (Inhouse Development) δεν είναι επιλέξιµη Σελίδα 6 από 7

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI: ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Τα έντυπα Ε3 (ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΩΝ) της τελευταίας κλεισµένης διαχειριστικής χρήσης κάθε επιχείρησης / µέλους της ένωσης, κατά τη χρονική στιγµή προκήρυξης της ράσης (σε απλές φωτοτυπίες που να φέρουν τη σφραγίδα της επιχείρησης). Συµβολαιογραφική πράξη «Συµφωνητικό Συνεργασίας και Ειδικό Πληρεξούσιο» µεταξύ των µελών της ένωσης, σύµφωνα µε το παρεχόµενο υπόδειγµα (ισχύει µόνο στην περίπτωση ύπαρξης ένωσης). Υπεύθυνη ήλωση, συµπληρωµένη σύµφωνα µε το παρεχόµενο υπόδειγµα, υπογεγραµµένη από τον Νόµιµο Εκπρόσωπο της επιχείρησης, µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής και σφραγισµένη µε τη σφραγίδα της επιχείρησης. Σε περίπτωση ενώσεων, Υπεύθυνη ήλωση συµπληρωµένη σύµφωνα µε το παρεχόµενο υπόδειγµα, υπογεγραµµένη από τον Νόµιµο Εκπρόσωπο της ένωσης, µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής του, καθώς και Υπεύθυνη ήλωση από κάθε µέλος της ένωσης ξεχωριστά, υπογεγραµµένες από αυτά, µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής τους και σφραγισµένες µε τη σφραγίδα της κάθε επιχείρησης. Την Αίτηση Συµµετοχής (που δηµιουργείται αυτόµατα από το προηγούµενο στάδιο), υπογεγραµµένη από τον Νόµιµο Εκπρόσωπο της επιχείρησης / ένωσης και σφραγισµένη µε τη σφραγίδα της επιχείρησης. Σελίδα 7 από 7

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 ΑΘΗΝΑ 2011

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 ΑΘΗΝΑ 2011 «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 ΑΘΗΝΑ 2011 Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (25% έως 70%) για την ενίσχυση δράσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων των χερσαίων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι»

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια Της Πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ. Περιγραφή επιλέξιμων Δαπανών. Κατηγορία Επιλέξιμων Δαπανών. 1 Κτίρια,εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ. Περιγραφή επιλέξιμων Δαπανών. Κατηγορία Επιλέξιμων Δαπανών. 1 Κτίρια,εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ DE MINIMIS ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 800/2008 ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ Α. Πίνακες Επιλέξιµων απανών Στους πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» O Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» (Στο πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του άρθρου 29 του ν. 4052/12, όπως ισχύει) 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 7 1.1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 12 ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) ΟΠΣ 482383 Πράξη «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα χρηµατοδοτεί τη µετεγκατάσταση των επιχειρήσεων γενικά ή σε συγκεκριµένες περιοχές( Β.Ε.ΠΕ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ. www. go-e.mcit.gov.cy ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ. www. go-e.mcit.gov.cy ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓ ΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Νοέμβριος 2009 www. go-e.mcit.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/08/2011 ΜΕΧΡΙ 01/11/2011

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/08/2011 ΜΕΧΡΙ 01/11/2011 ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/08/2011 ΜΕΧΡΙ 01/11/2011 ΤΙ ΑΦΟΡΑ: Το Πρόγραμμα για τη «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ, συνολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.)

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαµηλότοκων ανείων νια την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών Με Κοινή Απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΥΧΟΣ Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΚΤΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 εκ 2003 Β 1 of 258 Τεύχος Β ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών. Οδικών Μεταφορών».

ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών. Οδικών Μεταφορών». ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 20/02/2012 ΜΕΧΡΙ 18/05/2012 Προκηρύχτηκε στις 21/12/2011 το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων

Διαβάστε περισσότερα